Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

RPH - Download as DOC

VIEWS: 2,671 PAGES: 14

 • pg 1
									        RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI (OLAHRAGA)
Tarikh :       5 Januari 2011      Bil. Pelajaran :    1       Tingkatan :      2 Aman
Hari:         Rabu           Minggu :        12       Bilangan Pelajar :  32 Orang
Masa:         8.00-8.40 pagi
Tunjang pembelajaran      : Kemahiran
Tajuk pembelajaran       : Merejam Lembing
Fokus pembelajaran       : Kemahiran merejam lembing Gaya Finish.
Pengetahuan sedia ada     : Pelajar pernah menyaksikan sukan atau atlet melakukan merejam lembing.
Objektif            : Diakhir pengajaran pelajar akan dapat:
     Psikomotor:
      a) Pelajar dapat melakukan kemahiran merejam lembing gaya Finish dengan teknik yang betul dan selamat.
      b) Pelajar dapat melakukan kemahiran merejam lembing secara statik dengan teknik yang betul dan selamat.
      c) Pelajar dapat melakukan kemahiran merejam lembing sebanyak 3 kali daripada 4 kali percubaan merejam lembing
       dengan teknik yang betul.
    Kognitif:
      a) Pelajar dapat menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing dengan betul dan tepat.
      b) Pelajar dapat menyatakan 3 otot yang terlibat semasa melakukan kemahiran merejam lembing.
      c) Pelajar dapat mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing semasa melakukan ansur maju aktiviti
       merejam lembing.
     Afektif:
      a) Memupuk semangat keyakinan dan nilai kerjasama dalam diri pelajar semasa melakukan aktiviti merejam lembing.
      b) Pelajar berasa seronok semasa melakukan aktiviti merejam lembing.
Strategi mengajar : Gaya Arahan
Kemahiran KBKK     : Mengaitkan kecergasan anggota fizikal dan jenis otot yang terlibat dalam aktiviti merejam lembing serta
             Memikirkan alat bantu bersesuaian dengan mengambil kira aspek keselamatan untuk latihan ansur maju
             kemahiran merejam lembing.
Persediaan pelajar   : Fizikal pelajar dalam keadaan yang sihat dan mental pelajar bersedia untuk menjalani proses pengajaran
            dan Pembelajaran serta pelajar berpakaian sukan.
Persediaan guru    : Lembing, skitel, marker, pancang kayu pendek, pancang kayu panjang, model lembing,bola baling.
FASA/MASA        AKTIVITI              ISI KANDUNGAN         ORGANISASI   CATATAN
                              PEMBELAJARAN
Set induksi  -Pelajar beada dalam keadaan    - Aktiviti melibatkan acara lembing
 (3 minit)  ‘ladam kuda’            - Anatomi lembing                   Peralatan:
       Aktiviti guru:             - Kepala (25cm-33cm)            G   - Lembing lelaki
       - Guru bertanya tentang        - Grip                      dan wanita
        kehadiran dan kesihatan       - Ekor                 XX  XX  - Carta/gambar
                                              XX  XX
        pelajar.             - Berat dan panjang lembing
                                               XXXX
       - Guru bertanya tentang aktiviti   -Lelaki 800g, panjang 2.60-2.70m
        dan kemahiran yang dipelajari   -Wanita 700g, panjang 2.20-2.30m
         minggu lepas.
       - Guru menunjukkan anatomi     Cadangan soalan:
        lembing dan keselamatan     -Apakah kemahiran yang dijalankan
        kepada pelajar.         pada minggu lepas?         Petunjuk:
                                           X – Pelajar
       Aktviti pelajar          Aspek keselamatan:          G - Guru
       - Pelajar memberi respon      -Pastikan   kawasan    rejaman
        terhadap pertanyaan guru.    dikosongkan.
                         -Melakukan   aktiviti   dibawa
                         pengawasan guru.
                         -Ikut giliran semasa melakukan
                         rejaman.
                         - Cara bawa lembing, heret dan mata
                         lembing menghadap ke bawah.
FASA/MASA       AKTIVITI           ISI KANDUNGAN             ORGANISASI        CATATAN
                          PEMBELAJARAN
PEMANASAN  Aktiviti guru:                                     G      *Aktiviti ini di
BADAN    - Guru memberi arahan kepada  - Aktiviti membaling bola baling                  lakukan secara
(5 minit)  pelajar.            dan regangan menyediakan otot-        XX      XX    individu   dan
                                             XX      XX
                      otot badan ke aktiviti seterusnya.                 berpasangan.
                                                XXXX

      Aktviti pelajar:        Otot terlibat:
      - Pelajar dengan berpasangan  - Deltoid                              Peralatan:
                                           X     X      X
      membaling dan menyambut bola  - Biceps                              - bola baling
                                         G
      baling.             - Triceps                              - kon penanda
      - Jarak antara pelajar akan   - Gastronemius
      ditambah.            - Kuadrisep
                                           X     X    X
      - Pelajar melakukan regangan  - Soleus
      diketuai oleh seorang pelajar
                                         Petunjuk:
                                         X – Pelajar
                                         G - Guru
 FASA/MASA        AKTIVITI         ISI KANDUNGAN        ORGANISASI   CATATAN
                           PEMBELAJARAN
PERKEMBANGAN - Pelajar dibahagikan kepada 4  Teknik-teknik:
  Langkah 1 kumpulan             - Gaya Amerika                G  Peralatan;
 ( 3 minit) Aktiviti guru:          - Gaya Finish                  - Pancang kayu
                                          X X X X
       - Guru menerangkan teknik –   - Gaya pegangan U                panjang
                                          X X X X
       teknik dalam merejam lembing                      X X X X
       dan seterusnya fokus kepada   Teknik Gaya Finish
       teknik Gaya Finish.        Lembing dipegang di antara
       - Guru menerangkan fasa-fasa
                       ibu jari dan jari tengah.
       merejam lembing secara
       umum.

         Aktviti pelajar:                      Petunjuk:
         - Pelajar memberi respon                  G – Guru
                                       X - Pelajar
         kepada penerangan guru


                       Fasa-fasa:
                       - Fasa Persedian
                       - Fasa Lari landas
                       - Fasa Rejaman
                       - Fasa Ikut Lajak
 FASA/MASA        AKTIVITI           ISI KANDUNGAN          ORGANISASI      CATATAN
                            PEMBELAJARAN
PERKEMBANGAN Ansur maju 1                             - Pelajar berada dalam  *Aktiviti ini di
  Langkah 2 - Aktiviti rejaman/balingan    Aktiviti membaling/merejam kumpulan masing-masing     lakukan secara
  (5 minit) menggunakan pancang kayu      pancang kayu pendek:                    individu.
       pendek.              -Mendapatkan   keyakinan  diri   X X X X
                         pelajar dalam melakukan rejaman.    X X X X       Peralatan:
                                                      - pancang kayu
         Aktiviti guru:                             X X X X
                                                      pendek
         - Guru memberi arahan kepada                                - pancang kayu
         pelajar untuk mengambil                           G       panjang
         pancang kayu pendek.                        *guru menunjukkan
         - Guru menunjukkan       Aspek keselamatan:         demontrasi
         demontrasi           - Pastikan kawasan balingan jauh
                         daripada laluan orang.        X X X X X
         Aktviti pelajar:        - Pastikan posisi badan bersedia   X X X X X
         - Pelajar melakukan rejaman   sebelum melakukan balingan.
         ataupun balingan dengan     - Melakukan ansur maju di bawah    X X X X X
         menggunakan pancang kayu    pengawasan guru.
         pendek.
         - Pelajar membaling pancang
         kayu tersebut sejauh mungkin.
         - Pelajar yang membaling
         pancang kayu tersebut                       Petunjuk:
         mengutip dan pelajar                        X – Pelajar
         seterusnya akan melakukan                      G - Guru
         balingan.
 FASA/MASA        AKTIVITI           ISI KANDUNGAN         ORGANISASI       CATATAN
                            PEMBELAJARAN
PERKEMBANGAN Ansur maju 2                                          *Aktiviti ini di
  Langkah 3 - Guru memberi memberi       Aktiviti membaling/merejam - Pelajar berada dalam     lakukan secara
  (5 minit) arahan kepada pelajar untuk    pancang kayu panjang:       kumpulan masing-masing  individu.
       memegang lembing dengan      - Aktiviti ini adalah untuk
       cara gaya Finish.         mendapatkan cara memegang      X X X X
                         lembing dengan teknik yang betul.  X X X X
         Aktiviti guru:                           X X X X
         - Guru memerhati dan cuba
                                             G
         membetulkan kesilapan pelajar
                                         * Demontrasi
         semasa melakukan ‘grip’ gaya
         Finish.
                                           X X X X X
                         Aspek keselamatan:
                                           X X X X X
         Aktviti pelajar:         - Pastikan laluan pergerakan
         - Pelajar akan menjalankan aktiviti adalah keadaan yang       X X X X X G
         aktiviti berdasarkan arahan dari selamat.
         guru.              - Pastikan posisi badan bersedia
                         sebelum melakukan balingan.
                         - Melakukan ansur maju di bawah
                         pengawasan guru.
                         -Membawa pancang kayu panjang Petunjuk:
                         dengan mengheretnya.       X – Pelajar
                                          G- Guru
 FASA/MASA        AKTIVITI            ISI KANDUNGAN         ORGANISASI       CATATAN
                             PEMBELAJARAN
PERKEMBANGAN Ansur maju 3                              - Pelajar berada dalam  *Aktiviti ini di
  Langkah 4 - Aktiviti rejaman menggunakan    Aktiviti membaling/merejam kumpulan masing-masing     lakukan secara
  (5 minit) pancang kayu             pancang kayu panjang:         X X X X       individu.
       panjang(menombak ikan).       - Aktiviti ini adalah untuk      X X X X
                                             X X X X
                          mendapatkan cara memegang
         Aktiviti guru:          lembing dengan teknik yang betul.      G
         - Guru memberi arahan kepada                    * Demontrasi
         pelajar untuk mengambil
         pancang kayu panjang.                         X  X   X  X
         - Guru menunjukkan                          X  X   X  X
         demontrasi
                                            X  X   X  X  G
                          Aspek keselamatan:
         Aktviti pelajar:         - Pastikan laluan pergerakan
         -Pelajar menggunakan pancang   aktiviti adalah keadaan yang
         panjang dan merejam seperti    selamat.
         lakuan ‘menombak ikan’.      - Pastikan posisi badan bersedia
         - Pelajar melakukan ‘menombak   sebelum melakukan balingan.
         ikan’ sehingga jarang yang di   - Melakukan ansur maju di bawah
         tanda kemudian membawa      pengawasan guru.
         pancang     kayu   secara  -Membawa pancang kayu panjang Petunjuk:
         mengheret.            dengan mengheretnya.       X – Pelajar
         - Setiap pelajar akan                       G- Guru
         melakukakan aktiviti ini
         sehingga kesemua ahli
         kumpulan melakukannya.
 FASA/MASA         AKTIVITI          ISI KANDUNGAN          ORGANISASI      CATATAN
                            PEMBELAJARAN
PERKEMBANGAN Ansur maju 4                              - Pelajar berada dalam  *Aktiviti ini di
  Langkah 5 - Merejam dengan model       Aktiviti membaling/merejam:    kumpulan masing-masing  lakukan secara
  (5 minit) lembing dalam keadaan statik    - Lembing berada pada aras                 individu.
       dan kilas pinggang untuk      kepala dalam keadaan dibawah    X X X X
       mendapatkan kuasa dan       sudut 40 darjah.          X X X X    Peralatan:
                                                  - Model
       momentum rejaman.         - Kilas pinggang bertujuan untuk  X X X X
                                                  lembing
                         mendapatkan    kuasa   dan
         Aktiviti guru:         momentum semasa melakukan         G
         - Guru memberi arahan kepada  rejaman.             *Guru menunjukkan
         pelajar untuk mengambil model                  demontrasi
         lembing.
         - Guru menunjukkan                          X X X X
         demontrasi                              X X X X
                         Aspek keselamatan:
         Aktviti pelajar:        - Pastikan kawasan rejaman jauh    X X X X
         - Pelajar melakukan rejaman   daripada laluan orang.
         ataupun balingan dengan     - Pastikan posisi badan bersedia
         menggunakan model lembing.   sebelum melakukan balingan.
         - Pelajar merejam model     - Melakukan ansur maju di bawah
         lembing tersebut sejauh     pengawasan guru.
         mungkin.                              Petunjuk:
         - Pelajar yang merejam                       X – Pelajar
         mengutip model lembing                       G - Guru
         tersebut dan pelajar
         seterusnya akan melakukan
         rejaman.
 FASA/MASA     AKTIVITI        ISI KANDUNGAN PEMBELAJARAN         ORGANISASI    CATATAN
PERKEMBANGAN -Melakukan aktiviti       Fasa persediaan          - Pelajar berada dalam  *Aktiviti ini di
  Langkah 4 rejaman lembing secara     -Berdiri dengan postur badan yang kumpulan masing-masing  lakukan
  (8 minit) statik berdasarkan fasa-    tegak dan selesa.            X X X X       secara
       fasa.              -Pegang lembing mengikut gaya     X X X X       individu.
                       pegangan yang dipilih dengan kemas   X X X X
         Aktiviti guru:       dan selesa.
                                             G
         - Guru menunjukkan     -Lembing berada pada aras kepala
                                        * Demontrasi
         demontrasi tentang     iaitu bersudut 40 darjah.
         aktiviti rejaman.      -Bahagian kepala lembing hendaklah
                                           X X X X
                       menghala ke aras kawasan rejaman.
                                          X X X X
         Aktviti pelajar:      -Pandang ke arah kawasan rejaman.
         - Pelajar melakukan                         X X X X  G
         rejaman menggunakan     Fasa rejaman
         pancang kayu panjang.    -Dalam keadaan tumit kaki hadapan
         - Pelajar melakukan     menekan ke tanah, kilaskan badan ke
         aktiviti kemudian pelajar  sisi.
         yang seterusnya.      -Kilas badan ke sisi dan ke belakang Petunjuk:
                       dengan menggunakan tangan bebas    X – Pelajar
                       dan kuasa rotasi pinggang.      G- Guru
         Langkah pergerakan:     -Tolak lembing ke belakang dan tarik
         - dua langkah besar,kaki  ke hadapan untuk melancarkan
         kanan langkah, kiri dan   lembing.
         rejam.           - Perlakuan ini memerlukan rotasi di
                       pinggang dan lentikan di belakang
                       untuk menambahkan kuasa rejaman
Fasa ikut lajak
-Sebaik sahaja lembing dilepaskan,
langkah setapak ke hadapan dan
mendarat dengan sebelah kaki.
-Badan dengan kaki yang sebelah
lagi.
-Rendahkan badan bagi mengimbang
dan menstabilkan kedudukan badan.    Fasa persediaan
Aspek keselamatan:
- Pastikan laluan pergerakan aktiviti
adalah keadaan yang selamat.
- Pastikan posisi badan bersedia     Fasa rejaman
sebelum melakukan balingan.
- Melakukan ansur maju di bawah
pengawasan guru.
-Membawa pancang kayu panjang
dengan mengheretnya.                    Fasa ikut lajak
FASA/MASA        AKTIVITI            ISI KANDUNGAN        ORGANISASI     CATATAN
                            PEMBELAJARAN
KEMUNCAK   PERMAINAN KECIL         Peraturan permainan kecil:   - Pelajar berada dalam  *Aktiviti ini di
 (8 minit)  (Pertandingan)          -Menggunakan Gaya Finish    kumpulan masing-masing  lakukan secara
                       - Rejaman adalah statik                 individu.
       Aktiviti guru:          -pemenang ditentukan dengan    X X X X
       - Guru menerangkan cara-cara   rejaman yang paling jauh      X X X X
       permainan ini dijalankan iaitu  -Aktiviti melibatkan jarak dan   X X X X
       demontrasi            ketepatan.                       Peralatan:
                                             G      - pancang
       Aktviti pelajar:                                     pendek
       -Pelajar di bahagikan kepada 4                              -gegelung
                                                   -kon penanda
       kumpulan A, B,Cdan D.      Aspek keselamatan:          X X X X
       -Pelajar merejam model lembing  - Pastikan kawasan permainan     X X X X
       sejauh   mungkin   dengan  jauh daripada laluan orang.
       menggunakan Gaya Finish.     - Pastikan posisi badan bersedia    X X X X
       -Kumpulan   yang  mendapat  sebelum melakukan balingan.
       rejaman paling jauh dikira    - Melakukan aktiviti di bawah
       sebagai pemenang.        pengawasan guru.
       -

                                         Petunjuk:
                                         X – Pelajar
                                         G - Guru
 FASA/MASA         AKTIVITI            ISI KANDUNGAN         ORGANISASI      CATATAN
                             PEMBELAJARAN
 PENUTUP   Menyejukkan badan dan                        - Pelajar berada dalam
  (5 minit)  perbincangan.            Cadangan soalan:        kumpulan masing-masing
                          - Berapa fasa dalam kemahiran
        - Sesi soal jawab dengan pelajar   merejam lembing?          X X X      X  X
                          - adakah anda anda mengalami    X X X      X  X
        Aktiviti guru:            kecederaan?            X X X      X  X
        - Guru merumuskan kemahiran                       X X X      X  X
        apa yang dipelajari pada hari ini.
        - Mengajukan soalan kepada                             G
        pelajar

        Aktviti pelajar:                           Petunjuk:
        - Melakukan aktiviti peyejukan                    X – Pelajar
        badan sambil mendengar                        G - Guru
        penerangan guru
        - Seorang pelajar mewakili untuk
        memberi respon kepada soalan
        yang diberikan
Ulasan :
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Refleksi:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
                         30M
Garisan had larian


           5cm
                   Lingkungan bulatan


                              74 cm
     4M                            15M
                     7 cm

      Pusat larian
Permulaan


              Lingkungan bulatan
Rujukan:


Mosston, M., Ashwoth, S (2002). Teaching physical education (5th ed.). San Fracisco: Benjamin Cummings.


Aminudin Yusof, Anuar Din, Enson Din (2006). Pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 2. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan
   pustaka.

								
To top