09 by truonghoangviethoa

VIEWS: 12 PAGES: 24

More Info
									                CHƢƠNG 9:

                       THỪA KẾ
                    (INHERITANCE)
     Bộ môn Hệ Thống Máy Tính và Truyền Thông
     Khoa Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông
     Đại học Cần Thơ
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ       1
   Chƣơng 9


                   Nội dung
   Khái niệm
   Lớp dẫn xuất đơn giản
   Ký hiệu các thứ bậc
   Hàm xây dựng và hàm hủy
   Thành viên lớp đƣợc bảo vệ
   Lớp cơ sở riêng, chung và đƣợc bảo vệ
   Đa thừa kế - Sự mơ hồ
   Hàm ảo - Lớp cơ sở ảo
   Chuyển kiểu
   Các toán tử đƣợc tái định nghĩa
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ   2
   Chƣơng 9


                  Khái niệm
  Kế thừa từ các lớp có từ trƣớc.
  Ích lợi: có thể tận dụng lại
     Các thuộc tính chung
     Các hàm có thao tác tƣơng tự

        Lớp cơ sở      LỚP CHA
                          STUDENT
       (Base class)    (Super class)
      Lớp dẫn xuất       LỚP CON
                         CIT_STUDENT
      (Derived class)     (Sub class)

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ           3
   Chƣơng 9

              Ví dụ minh họa
         Ký hiệu                      n
                     ContactDir                Contact
        composition

#include <iostream.h>                  class ContactDir {
#include <string.h>                    private:
class Contact {                        int    Lookup(const char *name);
  private:
                               Contact **contacts;      // ds cac doi tac
   char *name;    // ten doi tac
                               int    dirSize;  // kich thuoc thu muc hien tai
   char *address; // dia chi doi tac
   char *tel; // so dien thoai               int    maxSize; // kich thuoc thu muc toi da
  public:                        public:
   Contact (const char *name,                ContactDir (const int maxSize);
        const char *address, const char *tel);     ~ContactDir();
   ~Contact ();                       void Insert(const Contact&);
   const char* Name () const { return name;}        void Delete(const char *name);
   const char* Address() const { return address;}      Contact* Find(const char *name);
   const char* Tel() const { return tel;}          friend ostream& operator <<
   friend ostream& operator <<                      (ostream&, ContactDir&);
              ( ostream&, Contact& );       // …………
};                            };
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ                                   4
    Chƣơng 9

            Ví dụ minh họa (tt)
                              n
                 ContactDir              Contact
     Ký hiệu
     Thừa kế
                  SmartDir

  class SmartDir : public ContactDir {            Contact* SmartDir::Recent (void) {
    private:                          return recent == 0 ? 0 :
      char  *recent;   // ten duoc tim gan nhat             ContactDir::Find(recent);
    public:                        }
      SmartDir(const int max) : ContactDir(max)      Contact* SmartDir::Find (const char *name) {
       { recent = 0; }                   Contact *c = ContactDir::Find(name);
      Contact* Recent (void);                 if (c != 0)
      Contact* Find (const char *name);             recent = (char*) c->Name();
      // …………….                        return c;
  };                             }

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ                                  5
   Chƣơng 9


  Ví dụ (tt) - mô tả trong bộ nhớ
   **contacts               **contacts
    dirSize                dirSize
    maxSize                maxSize
   ContactDir                *recent
                       SmartDir
             *contacts 1            *contacts 1
  Contact 1       *contacts 2      Contact 1  *contacts 2
             *contacts 3            *contacts 3
                …                 …
  Contact 2                  Contact 2
              *contacts i            *contacts i
                …                 …
    …                      …
             *contacts n            *contacts n

  Contact i                  Contact iKhoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ                 6
   Chƣơng 9


    Hàm xây dựng và hàm hủy
   Trong thừa kế, khi khởi tạo đối tƣợng:
     Hàm xây dựng của lớp cha sẽ đƣợc gọi trƣớc
     Sau đó mới là hàm xây dựng của lớp con.
   Trong thừa kế, khi hủy bỏ đối tƣợng:
      Hàm hủy của lớp con sẽ đƣợc gọi trƣớc
      Sau đó mới là hàm hủy của lớp cha.
          A


          B          C
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ       7
   Chƣơng 9


  Hàm xây dựng và hàm hủy (tt)
   class SmartDir : public ContactDir {
     private:
       char *recent; // ten duoc tim gan nhat
                               Gọi hàm
     public:                      xây dựng
       SmartDir(const int max) : ContactDir(max)   của lớp cha

          { recent = 0; }
       SmartDir(const SmartDir& sd): ContactDir(sd)
          { recent = 0; }
       ~SmartDir() {                   Thu hồi vùng nhớ
                              của con trỏ thành viên
           delete recent;              của lớp con nếu đã
        }                       cấp vùng nhớ trong
                                hàm xây dựng.
       // …………….
   };

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ                      8
   Chƣơng 9


    Thành viên lớp được bảo vệ
     Thừa kế:
      Có tất cả các dữ liệu và hàm thành viên.
      Không đƣợc truy xuất đến thành viên private.
     Thuộc tính truy cập protected:
          Cho phép lớp con truy xuất.
                              class Foo {
 class ContactDir {                       public:
   //...                          // cac thanh vien chung...
                                private:
    protected:                      // cac thanh vien rieng...
       int   Lookup (const char *name);        protected:
                               // cac thanh vien duoc bao ve...
       Contact **contacts; // ds cac doi tac
                                public:
       int   dirSize;  // kich thuoc hien tai   // cac thanh vien chung nua...
       int maxSize;    // kich thuoc toi da      protected:
                               // cac thanh vien duoc bao ve nua...
 };                            };
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ                              9
   Chƣơng 9


 Lớp cơ sở riêng, chung và được bảo vệ
      Lớp cơ sở     Thừa kế public     Thừa kế private    Thừa kế protected
      private          _           _           _
      public         public         private        protected
      protected       protected        private        protected

   class A {               class B : A { // Thừa kế dạng private
      private:                …….
            int x;         };
            void Fx (void);    class C : private A { // A là lớp cơ sở riêng của B
                         ………
       public:              };
            int y;        class D : public A { // A là lớp cơ sở chung của C
            void Fy (void);      ………
       protected:            };
            int z;        class E : protected A { // A: lớp cơ sở được bảo vệ
            void Fz (void);      ……….
   };                   };
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ                          10
   Chƣơng 9


                    Đa thừa kế
   OptionList          Window      class OptionList {      class Window {
                             public:           public:
                               OptionList (int n);     Window (Rect &);
                               ~OptionList ();       ~Window (void);
           Menu                  //...            //...
                           };              };

                             class Menu
OptionList object  Window object    Menu object      : public OptionList, public Window {
  OptionList
                              public:
            Window      OptionList
 data members
          data members    data members       Menu (int n, Rect &bounds);
                                 ~Menu (void);
                     Window
                                 //...
                    data members   };

                      Menu     Menu::Menu (int n, Rect &bounds) :
                    data members
                               OptionList(n), Window(bounds)
                             { /* ... */ }
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ                              11
   Chƣơng 9


    Sự mơ hồ trong đa thừa kế
    class OptionList {           class Window {
      public:                public:
        // ……                 // ……
        void Highlight (int part);       void Highlight (int part);
     };                   };

    class Menu : public OptionList,
                        Hàm cùng tên          Chỉ rõ hàm
            public Window                     của lớp nào
       { ……. };

                            void main() {
           void main() {
   Gọi                          Menu m1(….);
             Menu m1(….);    xử lý
   hàm                          m1.OptionList::Highlight(10);
  của lớp        m1.Highlight(10);
                              m1.Window::Highlight(20);
  nào ?         ….
                              ….
           }
                            }

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ                         12
   Chƣơng 9


                Chuyển kiểu
   Có sẵn 1 phép chuyển kiểu không tƣờng minh:
     Đối tƣợng lớp cha = Đối tƣợng lớp con;
     Áp dụng cho cả đối tƣợng, tham chiếu và con trỏ.
                                         m
      Menu   m(n, bounds);         win
                                    OptionList data members
      Window  win = m;
                         Window
      Window  &wRef = m;        data members       Window data members
      Window  *wPtr = &menu;                   Menu data members

   Không đƣợc thực hiện phép gán ngƣợc:
      Đối tƣợng lớp con = Đối tƣợng lớp cha; // SAI
          Nếu muốn thực hiện
                       class Menu : public OptionList, public Window {
          phải tự định nghĩa
                         public:
           phép ép kiểu          //...
                           Menu (Window&);
                       };
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ                          13
   Chƣơng 9


                    Hàm ảo
    Liên kết tĩnh (static binding):
     Xác định khi biên dịch chƣơng trình.
     Dùng hàm thành viên.
     Gọi hàm của lớp cơ sở (lớp cha).
class ContactDir {              class SortedDir : public ContactDir {
    //...                   public:
  public:
                          SortedDir(const int max) : ContactDir(max) {}
    int Lookup (const char *name);
    //...                     int Lookup(const char *name);
};                      };

  void main() {                 cout<<p->Lookup(“ABC”);
   ContactDir c1(10);             ….                 Gọi
   SortedDir *p; p = &c1;         }                    hàm
                                          nào ?
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ                         14
   Chƣơng 9


                 Hàm ảo (tt)
   Liên kết động (dynamic binding)
     Xác định khi thực thi chƣơng trình.
     Dùng hàm ảo (virtual function).
     Gọi hàm của lớp dẫn xuất (lớp con).
                                          Gọi hàm
     Thể hiện tính đa hình của OOP.                      của lớp
                                          nào ?
  class ContactDir {               void main() {
     //...                    ContactDir c1(10);
    public:                    SortedDir *p1; p1 = &c1;
     virtual int Lookup (const char *name);                   Kết quả
  };                         cout<<p->Lookup(“ABC”);
                                            trên
  class SortedDir : public ContactDir {        SortedDir c2(20);       màn hình
     //….                     ContactDir *p2; p2 = &c2;
                                           là gì?
    public:
      int Lookup(const char *name);        cout<<p->Lookup(“ABC”);
  };                       }
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ                        15
   Chƣơng 9


               Lớp cơ sở ảo
   Sự mơ hồ - dƣ thừa dữ liệu

      class OptionList
         : public Widget, List
       { /*...*/ };
      class Window
         : public Widget, Port
       { /*...*/ };
      class Menu
        : public OptionList,
         public Window
       { /*...*/ };

                       Đối tƣợng Menu

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ          16
   Chƣơng 9


              Lớp cơ sở ảo (tt)
   Cách xử lý: dùng lớp cơ sở ảo.
   class OptionList
      : virtual public Widget,
       public List
    { /*...*/ };
   class Window
      : virtual public Widget,
                                       Chỉ có 1
       public Port                        đối tượng Widget
    { /*...*/ };
   class Menu
     : public OptionList,
                     Menu::Menu (int n, Rect &bounds) :
      public Window           Widget(bounds), OptionList(n), Window(bounds)
    { /*...*/ };            { //... }

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ                        17
   Chƣơng 9


  Các toán tử được tái định nghĩa
   Tƣơng tự nhƣ tái định nghĩa hàm thành viên:
     Che giấu đi toán tử của lớp cơ sở.
     Hàm xây dựng sao chép:
      Y::Y (const Y&)
     Phép gán:
      Y& Y::operator = (const Y&)
   Nếu không định nghĩa, sẽ tự động có hàm xây
    dựng sao chép và phép gán do ngôn ngữ tạo ra.
    => SAI khi có con trỏ thành viên.
   Cẩn thận với toán tử new và delete.

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ      18
                 BỔ SUNG

       MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC
       CẦN TỰ TÌM HIỂU THÊMKhoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ  19
   Bổ sung


                    Stream
   Nhập xuất thông qua Stream (Dòng):
      Tổng quan về Stream.
      Đối tƣợng nhập xuất chuẩn.
      File.
      Nhập xuất với File đối tƣợng.
      Tái định nghĩa toán tử << với File.
      Tái định nghĩa toán tử >> với File.Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ     20
   Bổ sung


                   Template
   Thiết kế lớp theo Template (mẫu):
     Thế nào là Template.
     Hàm template.
     Lớp template.
     Giới thiệu về STL
     (Standard Template Library).
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ   21
   Bổ sung


                  Exception
   Exception (Ngoại lệ):
      Ngoại lệ là gì?
      Đề xuất ngoại lệ - Nắm bắt ngoại lệ.
      Ngoại lệ trong C++.
      Cú pháp bắt ngoại lệ trong C++.
      Sử dụng ngoại lệ với Template.
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ     22
   Bổ sung


                  Container
   Container (Lớp vật chứa):
     Container là gì?
     Tại sao lại cần Container.
     Container trong C++.
     Một số Container trong 1 phiên bản của C++.
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ     23
   Kết thúc chƣơng trình
         CÂU HỎI?


Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ  24

								
To top