HUBUNGAN ETNIK 2011 - PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA by MuhyiddinKhalid

VIEWS: 2,363 PAGES: 48

									                  HUBUNGAN
                  ETNIK

MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM     emkay@salam.uitm.edu.my
    PENGENALAN
PERLEMBAGAAN  3.1           Hasil Pembelajaran
                    • Menjelaskan latar belakang
                     sejarah Perlembagaan
  MALAYAN
        3.2            Persekutuan 1957
   UNION
                    • Menjelaskan peruntukan yang
                     terkandung dalam
 PERSEKUTUAN               Perlembagaan Persekutuan
TANAH MELAYU  3.3
                    • Menjelaskan kepentingan
           KANDUNGAN BAB 3   Perlembagaan Persektuan dari
                     sudut hubungan etnik
KEMERDEKAAN   3.4
                    • Menganalisa peranan kontrak
                     sosial dalam perlembagaan
                    • Membuktikan unsur-unsur
UNSUR TRADISI  3.5            tradisi menjadi teras
                     perlembagaan dalam menjalin
   PIAGAM                hubungan etnik yang harmoni
        3.6
  MADINAH


                  2
    KONSEP PERLEMBAGAAN
        • Perkara yang menyentuh isu bahasa, agama, bumiputera dan
         kewarganegaraan dalam Perlembagaan Malaysia menjadi
PERLEMBAGAAN   faktor penting untuk mewujudkan hubungan etnik yang erat dan
         utuh di kalangan rakyat Malaysia.

  MALAYAN
   UNION   • Perkara-perkara yang dianggap menguntungkan orang Melayu
         dalam Perlembagaan Malaysia diimbangi dengan peruntukan
         lain yang juga memberi kelebihan kepada kaum bukan
 PERSEKUTUAN   bumiputera.
TANAH MELAYU

        • Bagi sebuah negara yang berdaulat, perlembagaan merupakan
KEMERDEKAAN    sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara dan setiap
         individu perlu mematuhi keluhurannya.


UNSUR TRADISI
        • Dalam konteks Perlembagaan Islam, negara Islam pertama iaitu
         Madinah di bawah pimpinan Rasulullah s.a.w telah membentuk
         Sahifah Madinah bagi melicinkan pentadbiran negara Madinah
   PIAGAM    yang terdiri daripada pelbagai kaum.
  MADINAH


                  3
          DEFINISI              Perlembagaan
                            adalah sumber
PERLEMBAGAAN
        PERLEMBAGAAN              undang-
                            undang
                            tertinggi
  MALAYAN                       sesebuah
   UNION    Satu set peraturan tentang hak,
        kuasa dan prosedur serta tanggung
                            negara.
          jawab pihak yang mengawal
 PERSEKUTUAN   dengan memandu hubungan di
TANAH MELAYU   antara satu autoriti dengan autoriti
         yang lain, dan juga antara autoriti
            dengan rakyat awam.
                             Berperanan
KEMERDEKAAN                        sebagai
                             panduan bagi
                             pembentukan
UNSUR TRADISI  Satu dasar atau formula yang       undang-
        menyatakan tugasan kuasa-kuasa
        awam di dalam sesebuah negara
                             undang sama
         dibahagikan dan digunakan.       ada di pihak
   PIAGAM                        kerajaan atau
  MADINAH                        rakyat

                          4
    JENIS PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN


  MALAYAN
   UNION
        Perlembagaan Bertulis      Perlembagaan Tidak
 PERSEKUTUAN  •Perlembagaan yang dikumpul   Bertulis
TANAH MELAYU   dan disusun dalam satu kanun  •Semua prinsip perlembagaan
         atau dokumen.          yang tidak terkumpul dalam
        •Sukar dipinda kecuali wujud   satu dokumen seperti adat
KEMERDEKAAN   peruntukan dalam        resam dan tradisi, undang-
         perlembagaan yang        undang yang diluluskan oleh
         membenarkannya.         parlimen dan keputusan-
        •Contoh negara yang       keputusan mahkamah
UNSUR TRADISI  mengamalkan : Malaysia     •Contoh negara yang
                         mengamalkan : United
                         Kingdom, New Zealand & Israel
   PIAGAM
  MADINAH


                    5
    CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN           Ciri sesebuah
                   negara

  MALAYAN
   UNION                      Sifat
         Hak asasi            Perlembagaan
 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU


KEMERDEKAAN

          Hak dan
                           Kuasa
        tanggungjawab
UNSUR TRADISI


   PIAGAM
  MADINAH           Kewarganegaraan


                  6
    KEPERLUAN PERLEMBAGAAN
        • Menjamin kestabilan politik dan sistem
PERLEMBAGAAN   pemerintahan,

  MALAYAN   • Mewujudkan rangka sistem politik yang
   UNION
         sistematik
 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU  • Mengatur sistem ekonomi dan pengagihan
         kekayaan negara dengan adil dan saksama
KEMERDEKAAN
        • Memudahkan perpaduan nasional dan
         pembangunan Negara
UNSUR TRADISI

        • Melindungi kepentingan semua etnik di
   PIAGAM
  MADINAH
         dalam negara


                7
    PERANAN PERLEMBAGAAN
PERLEMBAGAAN        • Setiap perkara dalam
               perlembagaan boleh
         Sumber    diperhalusi sebagai
  MALAYAN          sumber undang-undang
   UNION


 PERSEKUTUAN
              • Perlu dirujuk apabila
TANAH MELAYU
         Garis    hendak menggubal
KEMERDEKAAN   Panduan    sesuatu peraturan
               undang-undang

UNSUR TRADISI
              • Mengatur pemerintahan
               sesebuah negara
   PIAGAM   Peraturan
  MADINAH


               8
    KETERTINGGIAN PERLEMBAGAAN
        Di Malaysia, tidak ada institusi yang boleh mengatasi
PERLEMBAGAAN  ketertinggian Perlembagaan Malaysia.


  MALAYAN
        Malah ketiga-tiga badan kerajaan (Perundangan, Kehakiman,
   UNION   Eksekutif) & YDPA juga tertakluk kepada Perlembagaan
        Malaysia.
 PERSEKUTUAN
        • Contoh: kuasa perundangan dan kehakiman (mahkamah)
TANAH MELAYU
         dijalankan tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan
         oleh Perlembagaan.
KEMERDEKAAN
        Undang-undang persekutuan atau negeri mengenai sesuatu
        perkara boleh diisytiharkan TIDAK SAH oleh mahkamah jika
        undang-undang itu bercanggah dengan Perlembagaan
UNSUR TRADISI  Persekutuan.

        • Ini kerana, perlembagaan memperuntukkan dengan nyata
         dalam Perkara 4(1): Perlembagaan Malaysia adalah undang-
   PIAGAM    undang utama persekutuan dan apa-apa undang-undang yang
  MADINAH    diluluskan yang berlawanan dengan perlembagaan adalah
         terbatal setakat mana yang berlawanan.

                      9
    PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA
        Kesan Penjajahan  Rundingan
                         Suruhanjaya Reid
PERLEMBAGAAN    Perjuangan    London
         Kebangsaan            Memorandum
                   Merdeka

  MALAYAN
   UNION
         Malayan Union   Pilihanraya   Unsur Tradisi
 PERSEKUTUAN  Penentangan    Perikatan   Identiti Negara
TANAH MELAYU


KEMERDEKAAN
           CLC        MMKP     3 Perkara
        Rundingan Kaum   Sistem Ahli   3, 152, 153

UNSUR TRADISI

                  Persekutuan   Perlembagaan
   PIAGAM   Kontrak Sosial
                  Tanah Melayu     Islam
  MADINAH    Persetujuan
                    9 Ciri   Perbandingan


                  10
    SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA
              •Sepanjang penjajahan, orang Melayu sentiasa bangkit menentang
              •Selain perjuangan berdarah yang bermula sejak penjajahan Portugis di
PERLEMBAGAAN   Perjuangan Melaka, Belanda, Inggeris & Jepun, perjuangan juga digerakkan melalui
        kebangsaan semangat kebangsaan.

  MALAYAN
   UNION        •Menjelang abad ke 20, muncul pertubuhan-pertubuhan seperti Kesatuan
              Melayu Singapura, Kesatuan Melayu Perak, Kesatuan Melayu Muda dll
        Pertubuhan yang menjadi medium menentang penjajah.
 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

              •Media massa seperti akhbar & majalah juga berperanan sebagai medium
KEMERDEKAAN         penyebaran semangat perjuangan seperti Utusan Melayu, Majlis, Al-Imam,
         Media   Saudara dan Warta Sarawak.
         Massa


UNSUR TRADISI
              •Muncul tokoh-tokoh intelektual Melayu seperti Rahim Kajai, Ibrahim
               Yaakob, Pak Sako dll menyedarkan orang Melayu supaya bangun
   PIAGAM    Tokoh   menuntut kemerdekaan.
  MADINAH


                          11
    MALAYAN UNION
          Selepas Jepun
                                      Sir Harold Mac
          menyerah kalah       Parlimen British
PERLEMBAGAAN                                Michael dilantik
           Pentadbiran        meluluskan
                                      wakil British untuk
         Ketenteraan British     Malayan Union
                                      mendapatkan
        (BMA) mengambilalih        pada 10
                                     tandatangan raja-
  MALAYAN   pentadbiran Tanah       Oktober 1945
                                       raja Melayu
   UNION       Melayu


 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU              Malayan Union         Malayan Union tetap
                     ditentang        diisytiharkan pada 1 April
                     hebat oleh        1946 dan Sir Edward Gent
KEMERDEKAAN               orang Melayu.       sebagai gabenor pertama.
UNSUR TRADISI
        Orang Melayu memulaukan
         majlis pengisytiharan itu,       British sedar tanpa
         akhirnya British mengalah      sokongan orang Melayu
   PIAGAM   dan menggantikan Malayan         Malayan Union akan
  MADINAH   Union kepada Persekutuan            gagal.
            Tanah Melayu.

                        12
    TUJUAN PENUBUHAN MALAYAN UNION
        Mengurangkan dan mengawal kuasa politik orang Melayu
PERLEMBAGAAN

           Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran British
  MALAYAN
   UNION
              Menjamin terus penguasaan British

 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU      Memastikan sumbangan golongan migran


KEMERDEKAAN        Mengukuhkan pertahanan British


         Mewujudkan pentadbiran yang cekap dan seragam
UNSUR TRADISI
         Menyediakan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri
   PIAGAM
  MADINAH       Membentuk satu bangsa Malayan Union


                   13
                      Singapura dijadikan
PERLEMBAGAAN                  tanah jajahan
                        berasingan di
                        bawah seorang
  MALAYAN        Gabenor dibantu   Gabenor British
   UNION         oleh Majlis             Kedaulatan Raja-
               Mesyuarat               Raja Melayu
             Persekutuan dan              dihapuskan
 PERSEKUTUAN       Majlis Undangan
TANAH MELAYU


KEMERDEKAAN
          Semua negeri
          Melayu kecuali      CIRI – CIRI          Hak kerakyatan
        Singapura disatukan
           di bawah        MALAYAN            yang sama bagi
                                     semua berasaskan
UNSUR TRADISI   pemerintahan
          Gabenor British      UNION               Jus Soli


   PIAGAM
  MADINAH


                        14
    SEBAB PENENTANGAN MALAYAN UNION
        Kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan dalam
PERLEMBAGAAN  urusan pentadbiran negeri.


  MALAYAN
   UNION     Singapura dipisahkan dari Malayan Union dan
          ia kekal sebagai tanah jajahan Inggeris.

 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU
            Hak kerakyatan liberal berdasarkan prinsip Jus
            Soli.
KEMERDEKAAN

              Hak sama rata kepada semua warganegara
              tanpa mengira bangsa iaitu penduduk
UNSUR TRADISI        peribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan.


   PIAGAM           Cara Sir Harold Mc Michael mendapatkan
  MADINAH           tandatangan raja-raja Melayu yang
                 menggunakan cara paksaan dan ugutan.

                        15
    PENENTANGAN MALAYAN UNION
        Secara individu         Melalui akhbar
PERLEMBAGAAN

                                  Warta
                 Dato Onn &
  MALAYAN                             Negara dan
                 Raja-Raja
                                  akhbar
   UNION            Melayu
                                  Melayu


 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU


KEMERDEKAAN   Secara kolektif         Melalui berkabung


                 Demonstrasi
UNSUR TRADISI           aman dan             Dihadapan
                 kesatuan-             Ahli Parlimen
                 kesatuan             British
                 Melayu
   PIAGAM
  MADINAH


                     16
    KERJASAMA KEARAH KEMERDEKAAN
               •Jawatankuasa Kerja
PERLEMBAGAAN         •4 wakil raja-raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British
               •Bertanggung jawab merangka perlembagaan baharu yang
        Julai 1946   boleh diterima oleh orang Melayu
  MALAYAN
   UNION

               •Jawatankuasa Perundingan
 PERSEKUTUAN
               •Dianggotai orang Eropah, Cina dan India
TANAH MELAYU
        Disember   •Bertujuan mendapatkan pandangan orang bukan Melayu
                mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
          1947
KEMERDEKAAN


               •Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkan
UNSUR TRADISI         •Perjanjian yang mempunyai beberapa ciri penting ke arah
                pemerintahan sendiri
        Februari   •Membawa kepada penubuhan CLC
   PIAGAM    1948
  MADINAH


                        17
    KONTRAK SOSIAL 1948
          Persetujuan yang dicapai di antara Melayu, Cina dan India semasa
PERLEMBAGAAN   mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu 1948 di bawah naungan Inggeris         Berkait rapat dengan bantahan Melayu terhadap Perlembagaan Malayan
  MALAYAN                   Union 1946
   UNION


 PERSEKUTUAN   Peruntukan dalam Kontrak Sosial 1948 menjamin ketuanan Melayu dalam
                      proses politik negara
TANAH MELAYU


        Ia mengambil kira kedudukan bukan Melayu iaitu Cina dan India dalam negara
KEMERDEKAAN              yang bakal merdeka dari InggerisUNSUR TRADISI   Merupakan hasil proses tawar menawar antara Melayu dan bukan Melayu


   PIAGAM
         Kontrak Sosial 1948 menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah
  MADINAH                   Melayu 1948


                       18
    PERKARA DALAM KONTRAK SOSIAL 1948
        MELAYU
PERLEMBAGAAN
        • ISLAM
  MALAYAN    • Islam ialah agama Persekutuan
   UNION   • RAJA-RAJA MELAYU
         • Kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu tidak
 PERSEKUTUAN    boleh dipersoalkan
TANAH MELAYU  • KEISTIMEWAAN MELAYU
         • Hak istimewa Melayu bagi mengutuhkan dominasi
          Melayu di Persekutuan Tanah Melayu
KEMERDEKAAN
        • BAHASA MELAYU
         • Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan
UNSUR TRADISI
        BUKAN MELAYU
   PIAGAM   • HAK KEWARGANEGARAAN
  MADINAH
         • Hak kerakyatan berdasarkan prinsip Jus Soli

                    19
    CIRI – CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948
        Negeri
PERLEMBAGAAN   •9 negeri termasuk Pulau Pinang dan Melaka.
         •Singapura kekal Tanah jajahan yang berasingan

  MALAYAN   Sultan
   UNION   •Pengenalan konsep Raja Berperlembagaan
         •Sultan diberi semula kuasa memerintah tetapi dengan nasihat Majlis Mesyuarat
         Kerajaan Negeri (EXCO) dan Majlis Undangan Negeri
 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU  Kewarganegaraan
         •Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu:
         •Seseorang pemohon mestilah:
KEMERDEKAAN
          • Lahir di Tanah Melayu dan telah bermastautin 8 tahun dari 12 tahun
          sebelum permohonan ‘atau’
          •Menetap dan bermastautin di Tanah Melayu tidak kurang 15 tahun dari 20
UNSUR TRADISI    tahun sebelum permohonan.
         •Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan
          mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu yang baik
   PIAGAM   Bumiputera
  MADINAH
         •Orang Melayu diberi hak keistimewaan sebagai kaum bumiputera dan
         mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri

                         20
    CIRI – CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948

PERLEMBAGAAN
        Pentadbiran
         • Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan diketuai Pesuruhjaya
          Tinggi British
  MALAYAN   • Dibantu Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerja
   UNION    Persekutuan

        Majlis Mesyuarat Kerja
 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU   • Sistem ahli bertaraf menteri
         • Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan dianggotai 3 ahli ex-officio, 4
          anggota rasmi serta 5-7 ahli tidak rasmi yang dilantik Pesuruhjaya
KEMERDEKAAN    Tinggi

        Majlis Perundangan
UNSUR TRADISI  • Sistem Parlimen
         • Majlis Perundangan Persekutuan dipengerusikan oleh Pesuruhjaya
          Tinggi, mempunyai 3 ahli ex-officio, 9 orang Yang Dipertua Majlis-
   PIAGAM    Majlis Mesyuarat Negeri, 2 wakil Majlis Tempatan Melaka dan Pulau
  MADINAH    Pinang, 10 ahli rasmi serta 50 ahli tidak rasmi (kesemua dilantik oleh
          Pesuruhjaya Tinggi)

                        21
    MAJLIS MESYUARAT KERJA PERSEKUTUAN

PERLEMBAGAAN  Tujuannya untuk melatih pemimpin  Proses ke arah berkerajaan sendiri
        tempatan bagi mendapatkan
        pengalaman memerintah secara
  MALAYAN   demokrasi
   UNION               Melalui Sistem Ahli yang
                    diperkenalkan pada 1951
 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU
        British melantik beberapa orang   Anggota Sistem Ahli:
        pegawai tadbir memegang       •Dato’ Onn Jaafar (Ahli Dalam Negeri)
KEMERDEKAAN   jawatan dan diberi taraf seperti  •Dato’ Mahmud Mat (Ahli Tanah,
        menteri               Perlombongan & Perhutanan)
                          •E.E.C Thuraisingham (Ahli Pelajaran)
                          •Lee Tiang Keng (Ahli Kesihatan)
UNSUR TRADISI                    •J.D Mead
                          •Tunku Yaacob
                          •J.D Hodgkinson
   PIAGAM                     •O.A Spencer
  MADINAH


                       22
    PILIHANRAYA
            •Pilihanraya 1
            •1 Disember 1951, Pilihan raya Bandaran Georgetown
PERLEMBAGAAN      •UMNO & MCA bekerjasama membentuk pakatan politik
        1951  •Menang kesemua sembilan kerusi yang dipertandingkan.


  MALAYAN
   UNION      •Pilihanraya 2
            •Februari 1952, Pilihan raya Bandaran Kuala Lumpur
            •12 kerusi dipertandingkan
 PERSEKUTUAN  1952  •Pakatan UMNO-MCA menang 9 kerusi, selebihnya oleh IMP dan calon bebas.
TANAH MELAYU


            •Konvensi Nasional diadakan
KEMERDEKAAN
            •Perikatan UMNO dan MCA dibentuk
        1954
UNSUR TRADISI
            •Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan (52 kerusi):
            •8 parti bertanding
            •MIC meyertai Perikatan dan Perikatan menang 51kerusi
   PIAGAM   1955  •PAS menang 1 kerusi (di Kerian, Perak)
  MADINAH


                         23
    KERJASAMA PERIKATAN
        •Sebelum pilihanraya, MCA & MIC bukanlah parti politik tapi lebih
PERLEMBAGAAN   bermotifkan menjaga kebajikan & kepentingan kaum masing-masing.  MALAYAN   •Pelawaan orang Melayu menggambarkan sifat keterbukaan mereka &
   UNION   sedia berkorban, rela kongsi kuasa & toleransi demi perpaduan.


 PERSEKUTUAN  •Melalui pilihanraya umum pertama (1955), pengorbanan & kompromi
TANAH MELAYU   UMNO cukup besar.
        •Perikatan yang didominasikan oleh UMNO sepatutnya boleh
         membentuk kerajaan tanpa perlu bergabung dengan MCA & MIC
         namun hal ini tidak dilakukan.
KEMERDEKAAN

        •Inggeris mensyaratkan bahawa kemerdekaan akan hanya diberikan
         sekiranya rakyat negara ini bersatu padu & bekerjasama.
UNSUR TRADISI

        •Kemenangan PERIKATAN menjadi bukti kepada Inggeris bahawa
   PIAGAM   orang Melayu & bukan Melayu boleh bekerjasama.
  MADINAH


                   24
    ROMBONGAN LONDON
              Januari 1956 : Rombongan 8 wakil ke London
PERLEMBAGAAN  • 4 wakil Raja Melayu & 4 wakil Perikatan
        • Diketuai Tunku Abdul Rahman.
        • Rombongan bertujuan berunding dengan Pegawai British
  MALAYAN    sebagai usaha menuntut kemerdekaan
   UNION
        WAKIL RAJA-RAJA MELAYU      WAKIL PERIKATAN
 PERSEKUTUAN  • KETUA: Datuk Panglima Bukit  • KETUA: Tunku Abdul Rahman
TANAH MELAYU   Gantang (MB Perak)        Putra Al-Haj (Ketua Menteri &
        • En.Abdul Aziz Hj Abdul Majid   Menteri Hal Ehwal Dalam
         (MB Selangor)          Negeri)
KEMERDEKAAN   • Datuk Mohammad Seth      • Datuk Abdul Razak Hussain
         Mohammad Said (MB Johor)     (Menteri Pelajaran)
        • Datuk Nik Ahmad Kamil Hj    • Kol.H.S.Lee (Menteri
UNSUR TRADISI   Mahmood (bekas MB        Pengangkutan)
         Kelantan)           • Dr.Ismail Datuk Abdul Rahman
        • SETIAUSAHA: En. Abdul Kadir   (Menteri Hasil Bumi)
   PIAGAM    Shamsuddin           • SETIAUSAHA: T.H.Tan
  MADINAH


                      25
    PERJANJIAN LONDON
PERLEMBAGAAN  Perjanjian London ditandatangani pada 8 Februari
        1956 dan hasilnya persetujuan:
  MALAYAN
   UNION   • Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957
        • Tanah Melayu berada dalam lingkungan
 PERSEKUTUAN   Komanwel
TANAH MELAYU
        • Menjalankan pemerintahan secara demokrasi
        • Perjanjian pertahanan dengan British bagi menjaga
KEMERDEKAAN    kepentingan British di Tanah Melayu (AMDA/ FPDA)
        • Badan bebas ditubuhkan bagi menggubal
         Perlembagaan Tanah Melayu iaitu Suruhanjaya
UNSUR TRADISI   Reid
        • Jawatan Setiausaha Kewangan & Pengarah
   PIAGAM
         Gerakan akan diganti dengan Menteri Kewangan
  MADINAH    & Menteri Pertahanan yang dipegang oleh rakyat
         tempatan.

                   26
    SURUHANJAYA REID
PERLEMBAGAAN  Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah digubal oleh
        Suruhanjaya Reid yang ditubuhkan 1956.

  MALAYAN   Keahliannya dari pakar perlembagaan negara Komanwel:
   UNION
         •Lord William Reid (British)
         •Sir Ivor Jennings (British)
 PERSEKUTUAN
         •Sir William Mckell (Australia)
TANAH MELAYU
         •B.Malik (India)
         •Hakim Abdul Hamid (Pakistan)
KEMERDEKAAN   Suruhanjaya ini ditugas merangka perlembagaan baharu untuk
        Persekutuan Tanah Melayu berpandukan syarat berikut:
         •Membentuk negara persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat
UNSUR TRADISI  •Mengekalkan hak dan kedudukan raja-raja Melayu sebagai pemerintah
         berpelembagaan.
         •Memelihara kedudukan istimewa orang Melayu serta hak sah kaum lain
   PIAGAM   •Mewujudkan sistem kewarganegaraan yang seragam
  MADINAH   •Menubuh sebuh negara berasaskan prinsip demokrasi


                          27
    SURUHANJAYA REID
PERLEMBAGAAN  Suruhanjaya ini telah mengadakan tinjauan dan pertemuan
        untuk meminta cadangan dan pandangan parti-parti
        politik, orang ramai, individu-individu dan Raja-raja Melayu
  MALAYAN
   UNION
        Antara perkara yang dipersetujui:
 PERSEKUTUAN  • Pembentukan sebuah negara persekutuan dengan pembahagian kuasa
          kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri
TANAH MELAYU
         • Kerakyatan Jus Soli kepada yang lahir di Tanah Melayu
         • Mengekalkan kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menjejaskan hak
KEMERDEKAAN    kaum lain
         • Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, bahasa Cina dan Tamil
          boleh dikembangkan dan diamalkan
         • Agama Islam menjadi agama Persekutuan, tetapi agama lain bebas
UNSUR TRADISI   diamalkan

        Jadi, Perlembagaan Malaysia sekarang telah mendapat
   PIAGAM   persetujuan dan pandangan semua rakyat. Inilah yang
  MADINAH   dikatakan KONTRAK SOSIAL

                      28
    KONTRAK SOSIAL & PERLEMBAGAAN
        KONTRAK SOSIAL DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
PERLEMBAGAAN
         • Iaitu semua kaum Melayu dan bukan Melayu bersetuju atas beberapa
          perkara yang sangat penting kepada kestabilan negara
  MALAYAN   Perlembagaan Malaya ini diisytiharkan pada 31 Ogos 1957
   UNION
        Diperbaharui apabila Singapura, Sabah & Sarawak bergabung
        membentuk Malaysia pada 16 September 1963
 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU


KEMERDEKAAN
                Orang Melayu       Bukan Melayu
                •Diperuntukkan dalam   •Diberikan hak
                perlembagaan       kewarganegaraan
UNSUR TRADISI          mengenai agama      yang longgar
                Islam, Bahasa Melayu,  berasaskan prinsip Jus
                kedudukan istimewa    Soli
   PIAGAM           orang Melayu serta   •Pengecualian tentang
                kedudukan Raja-raja   perlunya mengetahui
  MADINAH           Melayu          bahasa Melayu bagi
                             bukan Melayu

                        29
    UNSUR TRADISI & PERLEMBAGAAAN
                            Unsur-unsur tradisi meliputi:
PERLEMBAGAAN  Unsur Tradisi:
                            • 1. Bahasa
        • Merupakan kontrak
         sosial yang telah          • 2. Agama
  MALAYAN    disepakati semasa          • 3. Kedudukan istimewa orang Melayu
   UNION    menggubal undang-           & Bumiputera Sabah Sarawak
         undang                • 4. Pemerintahan Beraja
 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU


KEMERDEKAAN   Ciri-ciri Unsur Tradisi:
                               Unsur-unsur tradisi
        • Berperanan menstabilkan
         sistem politik negara          adalah faktor penting
        • Dilindungi di bawah Akta         untuk mewujudkan
UNSUR TRADISI                        identiti Malaysia &
         Hasutan
        • Dianggap sebagai isu sensitif         memupuk
        • Dilarang dijadikan isu          persefahaman ke arah
   PIAGAM                           perpaduan.
         perbincangan awam
  MADINAH


                         30
    ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM PERLEMBAGAAN
                • Islam adalah agama Persekutuan
         PERKARA 3   • Mempunyai fasal imbangan berkaitan dengan kebebasan
PERLEMBAGAAN           beragama (Perkara 11)


                • Kesamarataan & hak sama rata
  MALAYAN   PERKARA 8   • Pengecualian peruntukan ini dalam soal agama, kedudukan
   UNION            istimewa orang Melayu dan seumpamanya.


                • Batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan
 PERSEKUTUAN           Raja-raja, Islam, orang Melayu, kewarganegaraan & seumpamanya.
        PERKARA 10(4)
TANAH MELAYU

                • Kebebasan beragama; kebebasan mengamalkan ajaran agama
KEMERDEKAAN   PERKARA 11    lain dalam mana-mana bahagian Persekutuan serta beberapa
                 peruntukan pencegahan yang berkaitan.


                • Peruntukan mengenai kewarganegaraan yang boleh diperoleh
UNSUR TRADISI           melalui beberapa cara serta peruntukan berkaitan perlucutan
         PERKARA 14    kewarganegaraan.


   PIAGAM           • Kuasa Majlis Raja-raja menghalang parlimen membuat undang-
  MADINAH   PERKARA 38    undang yang menyentuh kedudukan Raja-raja Melayu, orang
                 Melayu, Islam & bahasa Melayu.


                        31
    ISU HUBUNGAN ETNIK DALAM PERLEMBAGAAN
                  •Peruntukan berkaitan Tanah Rezab Melayu
PERLEMBAGAAN   PERKARA 89     •Melindungi tanah rezab orang Melayu daripada diambil alih
                   atau dijual kepada bukan Melayu


  MALAYAN
                  •Kedudukan Mahkamah Syariah.
   UNION   PERKARA 121(1)(a)  •Mahkamah bidang kuasa sivil tidak boleh mempunyai bidang
                   kuasa dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah
 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU
                 •Kedudukan agama Islam, adat istiadat Melayu dan bumiputera
        PERKARA 150(6)(a) Sabah Sarawak, kewarganegaraan;
                 •Meskipun dalam keadaan darurat.
KEMERDEKAAN

                  •Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
        PERKARA 152     •Tanpa menafikan hak-hak bangsa lain menggunakan
UNSUR TRADISI            bahasa mereka.


   PIAGAM
                  •Kedudukan istimewa orang-orang Melayu
  MADINAH   PERKARA 153
                  •Tanpa menafikan kedudukan yang sah bagi kaum lain.


                           32
    TANAH REZAB MELAYU
PERLEMBAGAAN  Perkara 89:
                         Rasional Perkara 89:
        • Tanah yang direzab untuk
  MALAYAN    diberi milik kepada orang
   UNION
         Melayu atau bumiputera bagi        Menyekat tanah
         Negeri di mana tanah            kerajaan dalam
 PERSEKUTUAN   terletak                kawasan Rizab Melayu
                              dilupuskan dengan
TANAH MELAYU                        apa cara sekalipun
                             kepada orang bukan
                                 Melayu
KEMERDEKAAN   Tanah Yang Boleh Diisytiharkan
        Sebagai Rizab Melayu:
                             Menyekat Tanah Rizab
        • Tanah Kerajaan (di Wilayah        Melayu daripada
UNSUR TRADISI   Persekutuan sebagai Tanah        dibuat urusniaga
         Persekutuan)              persendirian (private
                              dealings) diantara
   PIAGAM   • Tanah Hutan Simpan           Melayu dengan bukan
  MADINAH   • Tanah Rizab Awam               Melayu.

        • Tanah Milik Persendirian

                      33
    KEWARGANEGARAAN
PERLEMBAGAAN
          Cara Memperoleh
          Kewarganegaraan:        Perlucutan
                         Kewarganegaraan:
         Melalui
  MALAYAN   Kuatkuasa   Pendaftaran
   UNION   Undang-
         Undang
                          Memperolehi atau
 PERSEKUTUAN                    menggunakan hak
                 Tempat Lahir
TANAH MELAYU                   kewarganegaraan asing

KEMERDEKAAN
                 Keturunan
                         Perlucutan dengan cara
                         pendaftaran/ permohonan
UNSUR TRADISI
                 Perkahwinan


   PIAGAM
  MADINAH
                 Bermastautin


                      34
    PERKARA 3
PERLEMBAGAAN


  MALAYAN
   UNION


 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU

        PERKARA 3
KEMERDEKAAN
         • Agama Islam adalah agama persekutuan


UNSUR TRADISI  IMPLIKASI
        Pihak kerajaan (persekutuan atau negeri) mempunyai kebebasan, kuasa dan
        keistimewaan untuk :
   PIAGAM   • Menubuhkan, menyelenggara, membantu penubuhan institusi Islam
  MADINAH   • Melaksanakan ajaran Islam
         • Mengeluarkan perbelanjaan yang diperlukan utk tujuan itu.

                         35
    RASIONAL PERKARA 3
        Walaupun Islam adalah agama persekutuan tetapi
PERLEMBAGAAN  kebebasan beragama dijamin dalam perlembagaan.  MALAYAN
          Islam telah diterima sebagai agama negeri-negeri
   UNION     Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka
          sehinggalah ke zaman penjajahan Inggeris.

 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU
            Penggunaan undang-undang Islam telah diiktiraf di
            negeri-negeri Melayu sebelum penjajahan Inggeris.
KEMERDEKAAN

               Semasa penjajahan Inggeris, kedudukan agama Islam
               langsung tidak diganggu dan Inggeris menyerahkan
UNSUR TRADISI        urusan agama Islam kepada raja-raja Melayu.


   PIAGAM            Sesuai dengan takrif Melayu; Perkara 160
                 mendefinisikan Melayu sebagai seorang yang
  MADINAH            beragama Islam, lazimnya bertutur dalam bahasa
                 Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu.

                         36
    PERKARA 11
                  PRINSIP KEBEBASAN BERAGAMA
PERLEMBAGAAN
        • Agama lain boleh diamalkan dengan aman & damai di mana-mana
         bahagian persekutuan
        • Setiap orang berhak untuk menganut & mengamalkannya tertakluk
  MALAYAN
         kepada Perkara 11(4)
   UNION
        Peruntukan Perlembagaan berkaitan Kebebasan Beragama:
        • Perkara 11(4): Undang-undang negeri dan wilayah boleh menyekat atau
 PERSEKUTUAN
         mengawal pengembangan agama-agama lain kepada penganut Islam
TANAH MELAYU
        • Perkara 12(3): Larangan memaksa penganut menerima ajaran dan
         upacara sembahyang bukan agamanya.
        • Perkara 12(4): Penetapan agama bagi yang berumur bawah 18 tahun
KEMERDEKAAN

         Perkara 11(3) menyatakan tiap-tiap kumpulan agama berhak:
UNSUR TRADISI
               • Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri
               • Menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud
                agama atau khairat
   PIAGAM
               • Memperolehi dan memiliki harta benda serta memegang
  MADINAH           dan mentadbirnya mengikut undang-undang


                       37
    PERKARA 152
PERLEMBAGAAN


  MALAYAN
   UNION


 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU


KEMERDEKAAN
        PERKARA 152
         •Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu (yang mengikut implikasi yang
         diperlukan mestilah digunakan untuk maksud-maksud rasmi)
UNSUR TRADISI
        IMPLIKASI
         •Tiada sesiapa pun dilarang atau ditahan daripada menggunakan (selain dari
   PIAGAM    maksud rasmi) atau mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain.
  MADINAH   •Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan dan pembelajaran bahasa lain
         dalam persekutuan.

                        38
    RASIONAL PERKARA 152
PERLEMBAGAAN
        Perlunya bahasa kebangsaan
        bagi menyatupadukan rakyat
        pelbagai kaum
  MALAYAN
   UNION
          Bahasa Melayu telah menjadi
 PERSEKUTUAN   lingua franca di Nusantara sejak
TANAH MELAYU    berabad lamanya

KEMERDEKAAN      Bahasa Melayu lebih mudah
           dipelajari dan bersifat lebih tekal
           dari segi istilah dan sebutan
UNSUR TRADISI

             Bahasa Melayu telah digunakan
   PIAGAM        secara meluas sebelum Perang
  MADINAH        Dunia bagi tujuan rasmi.

                    39
    PERKARA 153
PERLEMBAGAAN  PERKARA 153
        • Tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera
         Sabah Sarawak
  MALAYAN
   UNION   IMPLIKASI
        • YDPA dikehendaki melaksanakan dasar bagi melindungi
 PERSEKUTUAN
         keistimewaan orang Melayu dan bumiputera Sabah dan
TANAH MELAYU
         Sarawak
        • Dari segi jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa,
KEMERDEKAAN    pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yang
         diberikan
        • Tanggungjawab ini perlu dilaksanakan berhati-hati untuk
         memastikan tiada sesiapa merasakan kehilangan hak yang
UNSUR TRADISI
         dinikmati mereka selama ini akibat dari pelaksanaan dasar
         tersebut.
   PIAGAM   • Walaubagaimanapun, perkara ini juga melindungi kaum-
  MADINAH    kaum lain iaitu adalah menjadi tanggungjawab YDPA untuk
         melindungi hak-hak mereka yang sah melalui peruntukan lain

                    40
    RASIONAL PERKARA 153
                Orang Melayu terima prinsip Jus Soli dan
PERLEMBAGAAN   Kerakyatan  bukan Melayu perlu menerima hakikat
                 hak keistimewaan orang Melayu


  MALAYAN
                Semasa zaman penjajah dan di awal
   UNION   Perkhidmatan   kemerdekaan, terlalu sedikit orang
          Awam    Melayu yang bekerja dengan kerajaan
 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU
                Orang Melayu hanya jadi pemerhati
         Ekonomi    kepada kepesatan ekonomi di Tanah
                    Melayu/Malaysia
KEMERDEKAAN

                 Majoriti orang Melayu adalah miskin
         Pendidikan  terutama di luar bandar, sukar mendapat
UNSUR TRADISI               peluang pendidikan


   PIAGAM          Orang Melayu masih kurang menceburi
  MADINAH   Perniagaan   perniagaan dan perlu dibantu dan
                      dibimbing


                41
    PIAGAM MADINAH
                    PIAGAM MADINAH
PERLEMBAGAAN
                    • Perlembagaan bertulis pertama di dunia
                    • Sebagai panduan untuk membentukkan sebuah
  MALAYAN                negara Islam yang berdaulat.
   UNION               • PM bukan sahaja membentukkan persaudaraan
                     antara Ansar dan Muhajirin tetapi juga
                     perpaduan antara orang Islam dengan orang
 PERSEKUTUAN               bukan Islam terutamanya orang Yahudi.
TANAH MELAYU


KEMERDEKAAN   Mengandungi 47 fasal yang merangkumi 2
        bahagian:
        •Bahagian Pertama
UNSUR TRADISI  •23 fasal menyentuh hubungan & tanggungjawab
         orang Islam sesama Islam (Muhajirin & Ansar)
        •Bahagian Kedua
         •24 fasal membabitkan kaum Yahudi dan
   PIAGAM    tanggungjawab mereka terhadap negara Islam
  MADINAH    Madinah


                       42
    KEPENTINGAN PIAGAM MADINAH
PERLEMBAGAAN  Rasulullah SAW memperkenalkan PM bagi
        menyelesaikan persoalan semasa ketika itu lebih-lebih
  MALAYAN   untuk mentadbir negara yang mempunyai rakyat
   UNION   pelbagai etnik, agama, kepercayaan dan budaya

 PERSEKUTUAN  Kepentingan Piagam Madinah:
TANAH MELAYU
        • Digubal setelah terbentuk negara Islam Madinah
        • Model perpaduan masyarakat majmuk
KEMERDEKAAN   • Pengisytiharan hak asasi manusia
        • Menjelaskan persoalan negara Islam, perundangan, siasah, hak
         asasi, kebebasan, ekonomi dan yang berkaitan kehidupan
UNSUR TRADISI   masyarakat majmuk
        • Merupakan kerangka pembentukan negara Islam pertama pada
         tahun 622M yang didokong oleh warganegara Madinah yang terdiri
   PIAGAM    golongan Quraisy(Muhajirin) dan golongan Yathrib(Ansar, Khazraj
  MADINAH    dan Yahudi) serta golongan yang mengikut dan berjuang bersama-
         sama mereka

                      43
                     Pembentukan
                      Ummah
PERLEMBAGAAN                  (Fasal 1)

           Melindungi                    Hak Asasi
           Negara                      Manusia
  MALAYAN     (Fasal 39-41)                  (Fasal 2-10)
   UNION


 PERSEKUTUAN            Kandungan
TANAH MELAYU
                    Piagam                Persatuan
         Pemimpin
         Negara       Madinah                Segenap
KEMERDEKAAN   (Fasal42-44)
                                      Warganegara
                                      (Fasal 16-23)UNSUR TRADISI
                 Tugas           Golongan
                Warganegara          Minoriti
   PIAGAM          (Fasal 36-38)        (Fasal 24-35)
  MADINAH


                     44
        Sumber    Wahyu Allah merupakan sumber utama undang-undang
        Utama     negara

        Masyarakat  •Masyarakat berbilang agama dan keturunan dianggap
PERLEMBAGAAN         sebuah masyarakat yang mempunyai kewajipan dan
               tanggungjawab yang sama terhadap negara Islam Madinah.
               •Setiap anggota sahifah mestilah menjalinkan hubungan
  MALAYAN          yang erat tanpa mengira agama dan keturunan.
   UNION

        Kepimpinan  Nabi Muhammad s.a.w. adalah pemimpin masyarakat dan
 PERSEKUTUAN         ketua negara
TANAH MELAYU
        Hak      •Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat
        Beragama   mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-
KEMERDEKAAN          undang Islam dan peraturan yang diterima umum.
               •Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman
               damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing.

UNSUR TRADISI
        Fungsi    Fungsi sahifah ialah menegakkan keadilan dan
        Sahifah    membanteras kezaliman
   PIAGAM   Keselamatan  Memberi jaminan keselamatan terhadap orang bukan Islam
  MADINAH          yang menganggotai dan mematuhi peraturan sahifah.


                       45
    ELEMEN PERSAMAAN PIAGAM MADINAH DAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA


PERLEMBAGAAN
        Kebebasan              Hak mendapat
        • Beragama             Perlindungan
  MALAYAN   • Bekerja dan mencari keuntungan  • Perlindungan dari pencerobohan
   UNION   • Menjawat jawatan dalam       luar
         Kerajaan             • Perlindungan dari kezaliman
        • Jaminan hak Asasi          dalaman
 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU                    • Perlindungan terhadap darah
                           dan jasad


KEMERDEKAAN
                 Jaminan
                 • Ketika lemah, dewasa dan
UNSUR TRADISI            ketiadaan harta


   PIAGAM
  MADINAH


                       46
    PENGUKUHAN
          Bincangkan TIGA (3) impak perkongsian kuasa dalam
PERLEMBAGAAN    sistem pemerintahan dan pentadbiran negara masa ini
          Bincangkan TIGA (3) fasal Piagam Madinah yang
          berkaitan dengan kontrak sosial.
  MALAYAN
          Buktikan TIGA (3) aspek keadilan yang dikanun dalam
   UNION
          Piagam Madinah kepada masyarakat bukan Islam.
          Jelaskan TIGA (3) elemen persamaan antara
 PERSEKUTUAN
TANAH MELAYU
          Perlembagaan Malaysia dengan Piagam Madinah dalam
          konteks hubungan etnik di Malaysia.
          Jelaskan TIGA (3) faktor penyumbang kepada
KEMERDEKAAN     pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.
          Huraikan EMPAT (4) rasional peruntukan unsur tradisi dalam
          Perlembagaan Persekutuan.
UNSUR TRADISI    Bincangkan TIGA (3) cabaran pelaksanaan terhadap
          beberapa peruntukan Perlembagaan Persekutuan dalam
   PIAGAM     konteks hubungan etnik di Malaysia.
  MADINAH     Huraikan EMPAT (4) unsur tradisi dan rasional ia dikanunkan
          dalam Perlembagaan Persekutuan.

                      47
    PENGUKUHAN
          Bincangkan TIGA (3) hak keistimewaan orang Melayu
          sebagaimana yang terdapat dalam Perkara 153.
PERLEMBAGAAN
          Buktikan TIGA (3) bentuk kerjasama antara pelbagai etnik
          di Malaysia menjelang kemerdekaan.
  MALAYAN     Huraikan TIGA (3) rasional peruntukan Islam sebagai
   UNION     agama Persekutuan.
          Jelaskan TIGA (3) hak berhubung dengan hal ehwal
 PERSEKUTUAN
          keagamaan berdasarkan peruntukan Perkara 11 dalam
TANAH MELAYU
          Perlembagaan Persekutuan.
          Bincangkan EMPAT (4) cabaran yang boleh menjejaskan
          perlaksanaan Islam sebagai agama Persekutuan.
KEMERDEKAAN     Huraikan EMPAT (4) asas Piagam Madinah dalam
          mengekalkan keharmonian hubungan etnik yang boleh
          diaplikasikan di Malaysia.
UNSUR TRADISI    Bincangkan TIGA (3) peruntukan dalam Perlembagaan
          Persekutuan berkaitan dengan kedudukan agama Islam
          sebagai agama Persekutuan.
   PIAGAM     Analisakan TIGA (3) cabaran semasa dalam memelihara
  MADINAH     kedaulatan Islam di Malaysia.


                     48

								
To top