Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

HUBUNGAN ETNIK 2011 - PENGENALAN

VIEWS: 376 PAGES: 14

									PENGENALAN
       HUBUNGAN
       ETNIK
    PENGENALAN
        Malaysia  - sebuah negara sedang membangun
PENGENALAN   yang menuju ke arah status negara maju.
        Suatu pergerakan yang mengambil masa 50
        tahun.
KEPENTINGAN
        Beberapa pengalaman sejarah negara
        memberikan pengajaran pentingnya kestabilan
KANDUNGAN
        politik selain keseimbangan ekonomi bagi
        mengelakkan konflik antara kaum.
 PENILAIAN


   PELAN
 PENGAJIAN

   PUSAT
 PENGAJIAN
    KEPENTINGAN HUBUNGAN ETNIK YANG HARMONIS
        Akan membawa kestabilan politik & ekonomi.
PENGENALAN   Perlu usaha berterusan untuk memupuk dan
        mengekalkan hubungan etnik yang harmonis.
KEPENTINGAN   Pengajaran daripada peristiwa 13 Mei 1969:
          Rusuhan kaum tidak menguntungkan sesiapa.
          Langkah konkrit perlu diambil bagi mengeratkan
KANDUNGAN
          perpaduan nasional & keharmonian antara kaum.
          Perpaduan nasional tidak akan tercapai sekiranya
 PENILAIAN    sebilangan besar rakyat miskin.
          Rakyat harus bertoleransi & saling hormat
   PELAN     menghormati.
 PENGAJIAN

   PUSAT
 PENGAJIAN
    USAHA KERAJAAN UNTUK MEMUPUK PERPADUAN NASIONAL
        Selaindaripada itu, kerjasama dan sumbangan
PENGENALAN   daripada sektor swasta, sektor komuniti dan
        semua parti politik sama penting bagi
        melengkapkan usaha kerajaan.
KEPENTINGAN
        Hubungan etnik di Malaysia bukan setakat
        hubungan antara kumpulan etnik, malahan
KANDUNGAN    meliputi kumpulan kelas sosial yang berbeza
        (antara para pekerja, pelbagai tingkat sosial).
 PENILAIAN


   PELAN
 PENGAJIAN

   PUSAT
 PENGAJIAN
    HUBUNG KAIT ANTARA EKONOMI DAN ETNISITI
        Pertumbuhan  ekonomi dan kestabilan politik -
PENGENALAN   teras keharmonian hubungan etnik.
        Wujudnya identifikasi kegiatan dalam sesuatu
        sektor ekonomi dengan sesuatu kaum.
KEPENTINGAN
        Membawa kepada persepsi yang menjadi
        streotaip berikut;
KANDUNGAN
          Melayu - petani dan nelayan
          Cina - perniagaan dan perlombongan
 PENILAIAN     India - buruh di estet
          Peribumi di Sabah dan Sarawak - di kawasan
   PELAN     pedalaman yang mundur, etnik Cina kuasai
 PENGAJIAN
          ekonomi
   PUSAT
 PENGAJIAN
    HUBUNG KAIT ANTARA EKONOMI DAN ETNISITI

PENGENALAN  Joseph Stiglitz, bekas
        Ketua Ahli Ekonomi
          Bank Dunia
KEPENTINGAN
       menyatakan bahawa
         ketika Malaysia
KANDUNGAN   dilanda kegawatan
        ekonomi (1997-98),
          penyelesaian
 PENILAIAN
       ekonomi sahaja tidak
        mencukupi kerana
   PELAN
 PENGAJIAN
        wujudnya perkaitan   JOSEPH
        yang rapat dengan    STIGLITZ
   PUSAT       etnisiti.
 PENGAJIAN
    HUBUNG KAIT ANTARA EKONOMI DAN ETNISITI
        Hubungan  harmonis yang tergugat akan
PENGENALAN   menyebabkan survival Malaysia turut tergugat
        meskipun ekonomi dan politik dalam keadaan
        baik.
KEPENTINGAN
        Oleh itu, penyelesaian harus mengambilkira
        kesan ke atas hubungan etnik.
KANDUNGAN
        Hubungan timbal balik etnisiti-ekonomi - suatu ciri
        penting sistem sosial Malaysia.
 PENILAIAN


   PELAN
 PENGAJIAN

   PUSAT
 PENGAJIAN
    KEPENTINGAN MODUL HUBUNGAN ETNIK
        Hubungan  etnik merupakan satu ciri penting
PENGENALAN   yang mencorakkan sistem sosial di Malaysia.
        Meskipun tahap perpaduan nasional sesuatu
        yang sukar untuk diukur, namun dunia melihat
KEPENTINGAN
        Malaysia sebagai sebuah negara yang berjaya
        mewujudkan hubungan etnik yang harmonis.
KANDUNGAN
        Prestasi baik Malaysia ini telah membolehkan
        negara dipilih sebagai pengerusi Pertubuhan
 PENILAIAN   Persidangan Islam (OIC) dan Pergerakan
        Negara-negara Berkecuali (NAM).
   PELAN
 PENGAJIAN

   PUSAT
 PENGAJIAN
    KEPENTINGAN MODUL HUBUNGAN ETNIK
        “Apakah  formula kejayaan Malaysia dalam
PENGENALAN   mewujudkan hubungan etnik yang harmonis?” -
        jawapannya ada di dalam modul ini.
        Modul ini juga diharapkan dapat secara
KEPENTINGAN
        berterusan menghidupkan semangat setia
        kawan sesama rakyat Malaysia.
KANDUNGAN
        Pelajar IPT menjadi tumpuan - bakal anggota
        masyarakat berilmu yang akan meneruskan
 PENILAIAN   usaha serta menentukan arah perpaduan
        negara di masa hadapan.
   PELAN
 PENGAJIAN

   PUSAT
 PENGAJIAN
    KANDUNGAN MODUL HUBUNGAN ETNIK
        Bahagian 1 - Konsep dan teori.
PENGENALAN   Bahagian 2 - Latar belakang politik dan ekonomi.
        Bahagian 3 - Beberapa aspek penting yang

KEPENTINGAN   berkait secara langsung dengan hubungan
        etnik.
        Kandungan modul ini diharapkan dapat
KANDUNGAN
        memberikan kefahaman yang lebih mantap
        mengenai hubungan etnik di Malaysia.
 PENILAIAN


   PELAN
 PENGAJIAN

   PUSAT
 PENGAJIAN
    PENILAIAN KURSUS
        Penilaian   Berterusan     50 %
PENGENALAN     Ujian / Kuiz      15 %
          Kertas Kerja      15 %
KEPENTINGAN
          Pembentangan / Setara  20 %


        Penilaian   Akhir        50 %
KANDUNGAN
          Objektif
          Esei
 PENILAIAN


   PELAN   Jumlah               100 %
 PENGAJIAN

   PUSAT
 PENGAJIAN
    PELAN PENGAJIAN
       MINGGU  TAJUK  KANDUNGAN
       1        •Taklimat Kursus
PENGENALAN  2    BAB 1  •Konsep Asas Hubungan Etnik
       3    BAB 1  •Perpaduan & Integrasi
                •Kepelbagaian Etnik dan Budaya
KEPENTINGAN          •Islam & Pluraliti
       4    BAB 2  •Sejarah Masyarakat Plural & Pluraliti

KANDUNGAN   5    BAB 3  •Konsep dan Proses Penggubalan Perlembagaan
                •Perlembagaan Malaysia Sebagai Kontrak Sosial
       6    BAB 3  •Rasional Unsur Tradisi Dalam Perlembagaan
 PENILAIAN          •Perlembagaan Islam dan Hubungan Etnik
       7    BAB 4  •Konsep Pembangunan Politik dan Negara
                Bangsa
   PELAN           •Latar Belakang Politik Malaysia
 PENGAJIAN           •Persepakatan Politik dalam Konteks Hubungan
                Etnik
       8        •Cuti Semester
   PUSAT
 PENGAJIAN
    PELAN PENGAJIAN
       MINGGU  TAJUK  KANDUNGAN

       9    BAB 5  •Konsep Modenisasi Dalam Pembangunan
PENGENALAN           Ekonomi
                •Pembangunan Ekonomi Malaysia Sebelum dan
                Selepas Merdeka
KEPENTINGAN  10    BAB 5  •Dasar dan Isu Berkaitan Ekonomi
                •Pendekatan Islam Dalam Pembangunan Ekonomi


KANDUNGAN   11    BAB 6  •Pelan Tindakan dan Strategi Ke Arah Integrasi

       12    BAB 7  •Senario Hubungan Etnik di Malaysia
 PENILAIAN          •Cabaran Hubungan Etnik di Malaysia
                •Faktor Penentu Kejayaan Hubungan Etnik
       13    BAB 8  •Islam dan Keharmonian Etnik
   PELAN           •Asas Hubungan Etnik
 PENGAJIAN  14    BAB 8  •Prinsip Islam Berkaitan Nilai Kemanusiaan
                •Aplikasi Hubungan Sosial
   PUSAT  15        •Minggu Ulangkaji
 PENGAJIAN
    PUSAT PENGAJIAN

PENGENALAN


KEPENTINGAN


KANDUNGAN


 PENILAIAN


   PELAN
 PENGAJIAN

   PUSAT
 PENGAJIAN

								
To top