Docstoc

HUBUNGAN ETNIK 2011 - HUBUNGAN ETNIK KE ARAH MASYARAKAT BERINTEGRASI

Document Sample
HUBUNGAN ETNIK 2011 - HUBUNGAN ETNIK KE ARAH MASYARAKAT BERINTEGRASI Powered By Docstoc
					                  HUBUNGAN
                  ETNIK

MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM     emkay@salam.uitm.edu.my
    PENGENALAN
   DASAR   6.1           Hasil Pembelajaran
 KERAJAAN
                    • Menganalisis kepentingan
  PERANAN                program perpaduan dan
        6.2            integrasi nasional demi
MASYARAKAT
           KANDUNGAN BAB 6   kestabilan dan
                     kesejahteraan sosiakl di
  PERANAN   6.3            Malaysia
    NGO
                    • Mengenalpasti peranan-
                     peranan yang dimainkan
    ISLAM  6.4            oleh kerajaan melalui dasar-
 & INTEGRASI               dasar ke arah integrasi
                    • Mengenalpasti peranan
                     masyarakat dan NGO ke
                     arah integrasi dan
                     perpaduan di Malaysia.
                  2
    PELAN & STRATEGI INTEGRASI
   DASAR               Usaha mengukuhkan hubungan etnik secara
 KERAJAAN              holistik amat mencabar kerana gagasan yang
                     retorik dan simbolik semata-mata hanya
                    menghasilkan impak yang kurang berkesan.
  PERANAN
MASYARAKAT

  PERANAN
           Pelbagai usaha telah diambil untuk
    NGO   mengukuhkan lagi hubungan sosial pelbagai
        etnik di negara ini serta membina masyarakat
    ISLAM   yang lebih adil dari segi struktur sosial dan
 & INTEGRASI            ekonomi.
                    Oleh yang demikian, strategi integrasi perlu
                     dilaksanakan semua pihak iaitu kerajaan,
                    masyarakat dan NGO bersesuaian dengan
                         peranan yang diperlukan.


                       3
    STRATEGI KE ARAH INTEGRASI
                        RUKUN NEGARA
   DASAR
 KERAJAAN
                    DASAR-DASAR PEMBANGUNAN
                         NEGARA
  PERANAN
MASYARAKAT
        PELAN TINDAKAN DAN
                    DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
         DASAR KERAJAAN
  PERANAN
                       DASAR KEBUDAYAAN
    NGO                   KEBANGSAAN


    ISLAM                  WAWASAN 2020
 & INTEGRASI

                         1MALAYSIA


                     JABATAN PERPADUAN NEGARA
                      DAN INTEGRASI NASIONAL


                          PLKN


                  4
    RUKUN NEGARA
   DASAR
 KERAJAAN

  PERANAN
MASYARAKAT

  PERANAN
    NGO

    ISLAM    Dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Malaysia (MAGERAN)
          berdasarkan pindaan Draf Rukun Negara yang terbentuk melalui Majlis
 & INTEGRASI    Perundangan Negara (MPN)
          Rukun Negara sebagai ideologi nasional Malaysia merupakan panduan
          untuk merencana program dan dasar negara
          Rukun Negara digunakan sebagai instrumen mengatasi garis pemisah
          antara etnik dalam membentuk dan membimbing masyarakat Malaysia ke
          arah mewujudkan perpaduan
          Rukun Negara menjadi peraturan dan norma hidup kepada masyarakat di
          Malaysia dan pematuhan kepadanya dapat mewujudkan perpaduan
          antara etnik di negara ini.

                        5
    DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA
                    Dasar Pembangunan      Dasar Wawasan
   DASAR   Dasar Ekonomi Baru
                       Nasional         Negara
 KERAJAAN
        •Bermatlamat      •Bermatlamat        •Penerusan dasar
        mencapai perpaduan   mencapai          kearah Wawasan
  PERANAN   negara dengan:     pembangunan        2020
MASYARAKAT   •Memperbetulkan     seimbang bagi       •Mewujudkan Bangsa
         ketidakseimbangan   mewujudkan         Malaysia yang
         sosioekonomi antara  masyarakat yang      bersatu padu,
  PERANAN    kaum dan wilayah    bersatu padu dan adil   progresif dan makmur
    NGO   •Mempertingkatkan   •Mewujudkan        •Meningkatkan daya
         penglibatan      masyarakat         tahan dan daya saing
         bumiputera dalam    Perdagangan &       ekonomi Malaysia.
    ISLAM   bidang perniagaan   Perindustrian
         dan perusahaan     Bumiputera
 & INTEGRASI
                    •Digerakakkan atas
                    landasan kukuh
                    membentuk
                    pembangunan
                    seimbang meliputi
                    aspek keadilan sosial,
                    nilai, etika, dan moral
                    mengikut acuan
                    tempatan.


                      6
    DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
        Dasar Pendidikan Kebangsaan diperkenalkan melalui Akta Pelajaran 1961
   DASAR   merupakan dasar kearah mewujudkan masyarakat yang harmonis.
 KERAJAAN
        Program utama dibawah Dasar Pendidikan Kebangsaan:
  PERANAN
MASYARAKAT               • Menyediakan ruang sosial bagi pelajar dari pelbagai etnik
         Sekolah Wawasan     berinteraksi seterusnya menjalin hubungan yang harmonis

  PERANAN
    NGO               • Kerjasama antara sekolah pelbagai aliran dalam program
            RIMUP       pelajar dan guru bagi meningkatkan hubungan etnik dalam
                     kalangan pelajar

    ISLAM
 & INTEGRASI    Bahasa Tamil &   • Penawaran matapelajaran Tamil dan Mandari di sekolah aliran
                     kebangsaan sebagai bahasa kedua sebagai pemangkin
           Mandarin      proses interaksi dan integrasi kaum


         Pelan Pembangunan   • Bertujuan mewujudkan masyarakat yang saksama melalui
                     peningkatan taraf hidup serta mengurangkan jurang sosio
           Pendidikan     ekonomi


          Program Bantuan   • Program lain seperti Rancangan Makanan Tambahan,
                     Program Susu Sekolah, Skim Baucar Tuisyen dan Skim Pinjaman
            Pelajar      Buku Teks


                        7
    DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
   DASAR                  Teras Dasar Kebudayaan
 KERAJAAN   Dasar Kebudayaan          Kebangsaan
        Kebangsaan adalah
  PERANAN   penting bagi sesebuah
MASYARAKAT   negara membangun
                            Berteraskan kepada
        dan yang mempunyai          kebudayaan rakyat asal
  PERANAN   penduduk berbilang              rantau ini.
    NGO   kaum seperti Malaysia.

    ISLAM
 & INTEGRASI  Dasar ini menjadi garis        Unsur-unsur kebudayaan
                            lain yang sesuai dan
        panduan dalam                wajar diterima
        membentuk, mewujud
        dan mengekalkan
        identiti negara di
                           Islam menjadi unsur yang
        kalangan dunia               penting dalam
        antarabangsa.                pembentukan
                           kebudayaan kebangsaan


                     8
    WAWASAN 2020
   DASAR
 KERAJAAN   Diperkenalkan pada 28 Februari 1991

  PERANAN
MASYARAKAT   Menegaskan bahawa matlamat pembangunan negara
        ialah
  PERANAN
        • Menjadikan Malaysia sebuah negara industri
    NGO
        • Pembentukan negara Malaysia yang maju menjelang 2020

    ISLAM  Wawasan 2020 bertujuan mewujudkan masyarakat yang:
 & INTEGRASI
        • Bermoral dan beretika, kukuh dalam nilai agama
        • Liberal dan bertolak ansur
        • Mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang jauh kedepan
        • Penyayang dan budaya menyayangi
        • Adil dalam bidang ekonomi
        • Mempunyai ekonomi yang boleh bersaing, dinamik, giat dan berdaya
         tahan


                      9
    1MALAYSIA
   DASAR
 KERAJAAN
             • Merupakan pendekatan baharu
              bagi menempa sebuah zaman
  PERANAN         baharu demi menjelmakan
MASYARAKAT         sebuah kerajaan yang
              mengutamakn prestasi
  PERANAN         berpaksikan keutamaan rakyat.
    NGO        • Prinsip utama 1Malaysia ialah:
              integriti, kebolehan dan
              kesaksamaan
    ISLAM
             • Matlamat 1Malaysia adalah:
 & INTEGRASI        mengekalkan perpaduan dalam
              kepelbagaian etnik dalam
              masyarakat Malaysia
             • 1Malaysia merupakan wadah
              bagi pembinaan bangsa
              Malaysia yang bersatu padu
              dan membantu negara ke arah
              mencapai Wawasan 2020.


          10
    JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL
        Bermula dengan penubuhan MAGERAN, Jabatan Perpaduan
   DASAR   Negara ditubuhkan bagi menangani isu-isu berhubung pembinaan
 KERAJAAN   semula perpaduan masyarakat di Malaysia yang rapuh ekoran
        peristiwa 13 Mei 1969
  PERANAN   Penubuhan JPNIN bermatlamat:
MASYARAKAT
        Memupuk kesefahaman dan semangat muhibbah melalui jaringan
        dan interaksi sosial ke arah pembentukan bangsa Malaysia yang
  PERANAN   bersatu padu dan beridentiti nasional
    NGO
        Sehingga kini, pelbagai strategi dirangka bagi memupuk
    ISLAM  perpaduan dan mempertingkatkan perpaduan dan integrasi
 & INTEGRASI  nasional.
        Antaranya melalui Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi
        Nasional 2006-2010.

        Antara program utama JPNIN ialah:
        Rukun Tetangga, Skim Ronda Sukarela, Tabika Perpaduan, Kelab
        Rukun Negara dan Sekretariat Rukun Negara.


                     11
    PLKN
   DASAR
 KERAJAAN                    Program kurus latihan yang
                         mula dilaksanakan sejak 2004
  PERANAN
MASYARAKAT                    Setiap tahun 18% daripada
           • PLKN bertujuan bagi
        PLKN
                         remaja berumur 18 tahun
  PERANAN       pembinaan sahsiah diri  pada tahun latihan dipilih
    NGO       bermatlamatkan      untuk menyertai PLKN.
            membina dan
            mengukuhkan
    ISLAM      semangat patriotisme   Objektif PLKN:
 & INTEGRASI      dikalangan generasi
                         •Menanam semangat patriotisme dan
            muda, menyatukan     cintakan negara
            golongan muda dari    •Mempertingkat perpaduan kaum dan
            pelbagai kaum dan     integrasi nasional
            menyediakan mereka    •Membentuk perwatakn positif melalui
            bagi menghadapi      nilai-nilai murni
            cabaran dari dalam    •Menanam semangat kesukarelaan
            dan luar negara

                      12
    STRATEGI KE ARAH INTEGRASI
   DASAR            RUKUN
 KERAJAAN
                 TETANGGA
  PERANAN
MASYARAKAT
                  SKIM
  PERANAN            RONDAAN
    NGO
        PERANAN     SUKARELA
    ISLAM  MASYARAKAT
 & INTEGRASI           RUMAH
                 TERBUKA

                 DIFUSI
                 BUDAYA

              13
    RUKUN TETANGGA
   DASAR
 KERAJAAN

  PERANAN
MASYARAKAT

  PERANAN           • Diperkenalkan pada 1975
        Rukun Tetangga

    NGO           • Bermatlamat memelihara, meningkat dan
                 mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi
    ISLAM           nasional selaras dengan dasar-dasar kerajaan
 & INTEGRASI           berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun
                 Negara
                • Rukun Tetangga membolehkan rakyat mengawal
                 keselamatan di kawasan kediaman masing-masing
                • Skim Rukun Tetangga di perluaskan lagi dengan
                 pendekatan pembangunan komuniti
                • Jawatankuasa Rukun Tetangga ini telah menganjurkan
                 berbagai aktiviti di dalam komuniti mereka.


                         14
    SKIM RONDAAN SUKARELA
   DASAR
 KERAJAAN   SRS dijalankan sebagai salah
        satu langkah untuk menjaga
  PERANAN   keselamatan dalam
MASYARAKAT   Kawasan Rukun Tetangga
        disamping mambantu pihak
  PERANAN   Polis mengurangkan kadar
    NGO   janayah.

    ISLAM                 Skim Rondaan
 & INTEGRASI
        SRS mengesan dan melapor    Sukarela (SRS)
        isu-isu perhubungan kaum
        dan menjadi perantara
                       adalah satu
        dalam penyelesaian konflik.  cabang di
                       dalam Rukun
                       Tetangga.

                    15
    RUMAH TERBUKA
   DASAR
 KERAJAAN
                      Rumah terbuka tidaklah bertujuan
  PERANAN                 mengembangkan agama kepada
MASYARAKAT                 penganut agama lain.


  PERANAN
                      Amalan rumah terbuka memberi
    NGO
                      kefahaman kepada rakyat bukan
          Rumah Terbuka di    Islam tentang nilai hidup ajaran
    ISLAM   Malaysia bermaksud    Islam yang menganjurkan sifat
 & INTEGRASI  sesuatu perayaan agama    berbaik-baik sesama manusia.
        disambut oleh penganut
        pelbagai agama dengan    Amalan rumah terbuka ini sesuatu
          tujuan memupuk     yang unik bagi Malaysia, telah
          persefahaman di     mendorong menyumbang
        kalangan rakyat Malaysia.  kepada keamanan dan kebaikan
                      keadaan dalam negara kita.                    16
    DIFUSI BUDAYA
   DASAR
 KERAJAAN
                           Difusi penyerapan budaya
  PERANAN                      kebiasaannya berlaku secara
MASYARAKAT                      sukarela yang tidak disedari.

  PERANAN
    NGO
                           Difusi budaya juga berlaku
                           melalui unsur kesenian dan
    ISLAM                     keagamaan.
 & INTEGRASI

         Proses-proses penyebaran unsur-   Kini proses difusi tersangat
        unsur budaya dari individu kepada
        individu yang lain ataupun dari satu  cepat berlaku kerana terdapat
         masyarakat ke masyarakat yang    berbagai-bagai kemudahan
                lain.         sistem komunikasi yang tersebar
                           luas, seperti radio, tv dan filem.                        17
    STRATEGI KE ARAH INTEGRASI
   DASAR            RAKAN COP
 KERAJAAN

  PERANAN
MASYARAKAT             ABIM
  PERANAN
    NGO
         PERANAN
                  ALIRAN
    ISLAM    NGO
 & INTEGRASI

                 MAJLIS BELIA
                 MALAYSIA

                 LAIN-LAIN
                  NGO
              18
    RAKAN COP
   DASAR
 KERAJAAN

  PERANAN
MASYARAKAT

  PERANAN         • Dilancarkan pada 9 Ogos 2004 oleh Kuala
        Rakan Cop
    NGO          Lumpur.
              • Maklumat boleh disalurkan kepada Pusat
    ISLAM         Kawalan Polis (CCC) yang beroperasi 24 jam
 & INTEGRASI         (hotline, SMS, MMS e-mail dan website)
              • Rakan Cop adalah bersifat ‘Community
               Oriented Policing’ dan ‘Smart Partnership’
              • Rakan Cop membolehkan polis dan masyarakat
               saling mengembeleng tenaga dengan lebih
               berkesan memerangi jenayah dan apa jua
               masalah keselamatan

                     19
    ABIM
        • Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) ialah
   DASAR    sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang
 KERAJAAN    mewakili pergerakan belia Islam di Malaysia.
        • Ditubuhkan pada 1971
  PERANAN   • Cita-cita utama ABIM ialah menyumbang
MASYARAKAT    secara proaktif pembinaan masyarakat Islam
         yang mampu menjadi teras terhadap proses
         pembinaan negara bangsa Malaysia yang
  PERANAN    utuh di dalam pelbagai aspek kehidupan
    NGO   • ABIM sedia mendokong dan memperjuangkan
         usaha-usaha
    ISLAM   • Mewujudkan perpaduan ummah
 & INTEGRASI   • Memperkukuhkan hubungan pelbagai kaum
          dalam rangka membina integrasi nasional,
          membina rupa budaya bangsa yang sihat.        ABIM
                20
    SUHAKAM
   DASAR                  Hak Asasi Manusia seperti yang terkandung
 KERAJAAN                  dalam Perlembagaan Malaysia termasuklah :

                       • Hak untuk bersuara
  PERANAN                  • Hak untuk bergerak
MASYARAKAT                  • Hak untuk berhimpun

                       Antara fungsi SUHAKAM:
  PERANAN
    NGO                  •mempromosikan kesedaran dan
                        pendidikan berkaitan hak asasi
          Suruhanjaya Hak Asasi    manusia
    ISLAM  Manusia Malaysia(Suhakam)   •menasihat dan membantu Kerajaan
 & INTEGRASI  ditubuhkan pada tahun 1999   merumuskan undang-undang dan
                        prosedur dan mengesyorkan langkah-
        melalui Akta Suruhanjaya Hak  langkah yang perlu diambil
          Asasi Manusia 1999.    •mengesyorkan kepada Kerajaan
                        berhubung perjanjian dan dokumen
                        antarabangsa dalam bidang hak
                        asasi manusia;
                       •menyiasat aduan tentang
                        pelanggaran hak asasi manusia.


                    21
    ALIRAN
   DASAR
 KERAJAAN

  PERANAN       • Aliran Kesedaran Negara (Aliran) adalah gerakan
MASYARAKAT        pembaharuan multi-etnik yang memperjuangkan
             keadilan, kebebasan, dan perpaduan.
        ALIRAN
  PERANAN       • Pendekatan Aliran dipandu oleh nilai spiritual yang
    NGO        universal, dan fokus pada membina kebersamaan
             hakiki dengan menjunjung tinggi martabat manusia
             dan mempromosikan keadilan sosial bagi seluruh
    ISLAM       Malaysia.
 & INTEGRASI      • Aliran adalah suatu gerakan yang bebas dan
             autonomi, serta tidak mempunyai kaitan dengan
             mana-mana parti politik, kesatuan sekerja,
             pertubuhan atau persatuan masyarakat awam.
            • Aliran mengamalkan konsep bekerjasama secara
             aktif dengan kumpulan lain mengenai isu-isu tertentu
             dengan tujuan khusus.


                     22
    MAJLIS BELIA MALAYSIA
   DASAR
 KERAJAAN
                         Tujuan utama MBM ialah
  PERANAN
MASYARAKAT                    • Mengukuhkan prinsip sukarela
           • Majlis Belia Malaysia    dan demokratik dalam
        MBM
            (MBM) ialah sebuah      pergerakan belia
  PERANAN       Pertubuhan Bukan      • Mengemukakan pendapat
    NGO       Kerajaan yang bergerak
                          kepada kerajaan, badan-
            sebagai badan induk
            menyelaraskan        badan berkanun atau badan-
    ISLAM      pertubuhan belia dan     badan yang lain mengenai
 & INTEGRASI      pelajar di negara ini    perkara berkaitan belia
           • Penubuhan rasmi MBM    • Menggalakkan penghormatan
            adalah pada 9 September   antarabangsa, persefahaman
            1950             antara kaum, kerjasama dan
           • Diiktiraf sebagai majlis   kesejahteraan menerusi
            belia peringkat       kegiatan belia
            kebangsaan bagi negara
            ini.                      23
    INTEGRASI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
   DASAR
 KERAJAAN               Integrasi menurut Islam bukan hanya di
                    kalangan masyarakat Islam bahkan di
                     kalangan masyarakat bukan Islam
  PERANAN
MASYARAKAT

  PERANAN
    NGO    Islam menyarankan supaya kita menjalin
        hubungan baik dengan cara bertolak ansur,
        saling menghormati dan bantu membantu
    ISLAM       antara satu sama lain
 & INTEGRASI                  Integrasi hanya akan berjaya sekiranya semua
                   masyarakat bekerjasama serta memberi
                         komitmen yang jitu                    24
    ASAS INTEGRASI ISLAM
   DASAR
 KERAJAAN

  PERANAN
MASYARAKAT

  PERANAN
    NGO
        Asas
    ISLAM
 & INTEGRASI  Integrasi
        • Agama
        • Al-Quran
        • Taqwa

              25
    KEPENTINGAN INTEGRASI
   DASAR   Keperluan hidup bermasyarakat
 KERAJAAN

  PERANAN    Asas pembangunan ummah
MASYARAKAT
          Menggerunkan musuh Islam
  PERANAN
    NGO
           Tanda kesempurnaan Aqidah
    ISLAM
 & INTEGRASI
          Mencontohi Rasulullah SAW


         Berfikiran positif – bersedia & saling bantu-membantu


        Memastikan hak-hak sosioekonomi dipenuhi dengan adil


                  26
    KESAN PERPECAHAN
   DASAR    Mengurangkan
 KERAJAAN   kesempurnaan iman

  PERANAN              Dijajah dan ditindas oleh pihak
MASYARAKAT              musuh
        Mencemarkan Imej
             Islam
  PERANAN                   Menghilangkan rahmat
    NGO                   Allah
         Mendatangkan kemurkaan
    ISLAM            Allah
 & INTEGRASI                      Hilang kehebatan
                            ummah
                     Umat Islam akan mundur dan
                     memberi kesan negatif kepada
                    pembangunan umat dan negara


                  27
    STRATEGI INTEGRASI ISLAM
   DASAR
 KERAJAAN            Kembali kepada    Membina
                  ajaran Islam   kefahaman
  PERANAN
MASYARAKAT

  PERANAN
    NGO   Memperkukuh
                           Persekitaran
         hubungan     Pendidikan
                           yang baik
    ISLAM  ulama’ & umara’
 & INTEGRASI
        Menjauhi punca  Menghargai nilai  Mempraktikkan
        persengketaan    perpaduan    amalan syura                  28
    PENGUKUHAN
         Jelaskan TIGA (3) tanggungjawab masyarakat
   DASAR
 KERAJAAN
         dalam memastikan perpaduan etnik sentiasa
         terpelihara
  PERANAN    Bincangkan TIGA (3) strategi mengekalkan
MASYARAKAT    keharmonian hubungan etnik di Malaysia.
         Bincangkan TIGA (3) pendekatan integrasi etnik
  PERANAN
    NGO    yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk
         merealisasi agenda perpaduan negara.
    ISLAM   Buktikan TIGA (3) kejayaan sistem pendidikan
 & INTEGRASI   dalam mengintegrasikan etnik di Malaysia.
         Huraikan EMPAT (4) peranan Rukun Negara untuk
         memupuk perpaduan nasional.
         EMPAT (4) strategi bagi menangani integrasi
         antara kaum di Malaysia.


                  29

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:1149
posted:3/23/2011
language:Malay
pages:29
Mahyuddin Khalid Mahyuddin Khalid Encik my.linkedin.com/in/mahyuddinkhalid/
About