HUBUNGAN ETNIK 2011 - CABARAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA by MuhyiddinKhalid

VIEWS: 1,535 PAGES: 23

									                  HUBUNGAN
                  ETNIK

MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM     emkay@salam.uitm.edu.my
   PENGENALAN
  TAHAP   7.1           Hasil Pembelajaran
HUB ETNIK
                   • Mengenalpasti asas
CABARAN                hubungan antara etnik-
       7.2  KANDUNGAN BAB 7   etnik di Malaysia
HUB ETNIK
                   • Mengenalpasti cabaran-
KEJAYAAN                cabaran hubungan etnik
       7.3
 HUB ETNIK               di Malaysia
                   • Menghuraikan isu-isu
                    penting dalam konteks
                    cabaran hubungan etnik
                    di Malaysia
                   • Menjelaskan faktor-faktor
                    pembinaan dan acuan
                    jati diri rakyat Malaysia                 2
   HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
  TAHAP
HUB ETNIK

CABARAN
HUB ETNIK

KEJAYAAN
 HUB ETNIK
        Kesepakatan 3 etnik
       terbesar negara ketika
        Persekutuan Tanah
        Melayu mencapai
        kemerdekaan pada
          tahun 1957
        membolehkan rakyat
       menikmati kuasa politik
       yang sama rata dengan
       dasar perkongsian kuasa.


                    3
   HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
  TAHAP
HUB ETNIK                Begitu juga dasar pengagihan kekayaan,
                    pembangunan masyarakat yang adil di sisi
CABARAN                 undang-undang, amalan demokrasi serta
HUB ETNIK               kontrak sosial di antara kepelbagaian kaum
                     menghasilkan keharmonian masyarakat
                             Malaysia.
KEJAYAAN
 HUB ETNIK


         Konsep perkongsian kuasa, pengagihan
        pendapatan negara secara adil, peluang
         pendidikan yang sama di antara kaum,
        kebebasan beragama yang dijamin oleh
       perlembagaan negara, perlindungan terhadap
       kaum minoriti serta dasar-dasar yang lain, telah
       dapat menjamin keharmonian rakyat berbilang
           kaum dan etnik di negara kita.


                      4
   TAHAP HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
  TAHAP
HUB ETNIK

CABARAN
HUB ETNIK

KEJAYAAN
 HUB ETNIK

       Zaman       Zaman     Zaman       Zaman        Zaman
       Empayar      Selepas    Penjajahan     Penjajahan     Pendudukan
       Melaka      Keruntuhan   Portugis      Inggeris      Jepun
       •Zaman Keemasan  Empayar    dan        •Wujud polarisasi  •Hubungan tegang
                Melaka     Belanda       kaum        antara Melayu-Cina

                •Zaman Gelap  •Kurang masalah
                        hubungan etnik
                        kerana majoriti
                        penduduk adalah
                        peribumi
                        5
   HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
  TAHAP   HUBUNGAN ETNIK DI SEMENANJUNG MALAYSIA
HUB ETNIK
       Zaman Penjajahan
CABARAN
HUB ETNIK  • Penjajahan meninggalkan kesan terhadap hubungan etnik dan
        pembangunan politik Malaysia
       • Melalui penjajahan Inggeris, wujud masyarakat perlbagai etnik
KEJAYAAN    melalui kemasukan orang Cina dan India sebagai buruh
 HUB ETNIK
       • Mereka diasingkan dengan penduduk tempatan dari segi
        pekerjaan, tempat tinggal dan sistem persekolahan, dan
        menyukarkan untuk berinteraksi sesama kaum.
       • Penjajahan Jepun pula mengamalkan dasar pembahagian yang
        jelas antara kaum menyebabkan meningkatnya perasaan
        permusuhan dan akhirnya mencetuskan pergaduhan antara kaum.

       Selepas Perang
       • Hubungan etnik dirumitkan lagi dengan penubuhan Malayan Union
        yang ditolak oleh Melayu dan diterima oleh kaum Cina dan India
        terutama berkaitan dengan isu kewarganegaraan.

                    6
   HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
  TAHAP   Zaman Darurat hingga Pembentukan Malaysia
HUB ETNIK
       • Menjadi semakin rumit selepas darurat diisytiharkan terutama antara
        kaum Melayu dan Cina
CABARAN    • Semakin teruk selepas British memperkenalkan rancangan penempatan
HUB ETNIK    semula yang membataskan pergaulan kaum Melayu yang ditempatkan
        di kampung Melayu dan Cina di kampung Baru
KEJAYAAN   • Isu utama politik ketika ini seperti penguasaan ekonomi oleh golongan
 HUB ETNIK   pendatang, penglibatan Cina dalam politik Tanah Melayu serta
        perjuangan etnik mempertahankan budaya, bahasa dan pendidikan.
       • Penyatuan etnik dipupuk melalui dasar-dasar kerajaan berkaitan
        pendidikan dan ekonomi serta kerjasama politik melalui Perikatan

       Hubungan Etnik Masa Kini
       • Pelaksanaan dasar-dasar awam kerajaan berkaitan sosial, pendidikan
        dan ekonomi bagi mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia.
       • Antaranya melalui Majlis Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional,
        Dasar Pendidikan Kebangsaan, Gagasan 1Malaysia, Rancangan-
        Rancangan Ekonomi dan sebagainya.                      7
   HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
  TAHAP   Sabah
HUB ETNIK
       •Hubungan etnik dicorakkan oleh penempatan penduduk bumiputera dan
        bukan bumiputera serta Bumiputera bukan Islam dan Bumiputera Islam.
CABARAN    •Sistem penempatan dibentuk melalui sistem kepercayaan di kalangan
HUB ETNIK   penduduk; Bumiputera Islam(Bajau,Idahan,Iranun,Sulu,Bisaya,Melayu-Brunei
        dan Orang Sungai) dan Bumiputera bukan Islam(Dusun,Murut,Rungus)
       •Mengamalkan hubungan etnik yang harmoni kerana penduduk meletakkan
KEJAYAAN    keutamaan kebudayaan dalam urusan kehidupan bermasyarakat berbanding
 HUB ETNIK   pembezaan keagamaan serta ikatan kekeluargaan yang lebih kuat
        berbanding agama.

       Sarawak
       •Brooke mengamalkan dasar mengasingkan kumpulan etnik mengikut
        kepentingan kepada pentadbiran British di Sarawak
       •Perhubungan antara etnik-etnik berasaskan ekonomi.
       •Mengasingkan setiap kumpulan etnik di Sarawak mengikut petempatan dan
        pekerjaan yang berlainan bagi mengelakkan pertelingkahan dan
        pertumpahan darah yang membawa kepada pengenalan etnik berdasarkan
        tempat tinggal.
       •Perhubungan etnik semakin baik melalui perkahwinan campur, toleransi
        agama, kesedaran melalui pendidikan dan sebagainya


                      8
   KEPERLUAN MEWUJUDKAN HUBUNGAN ETNIK
  TAHAP
HUB ETNIK            Fitrah
               kemanusiaan

CABARAN
HUB ETNIK

KEJAYAAN
 HUB ETNIK    Elak dari
                 Keperluan
        bergantung           Tuntutan
                 Hubungan
         dengan           keagamaan
                  Etnik
        kuasa luar
                 Memenuhi
                 keperluan
                  hidup
               9
   FAKTOR KONFLIK MASYARAKAT MALAYSIA
  TAHAP
HUB ETNIK  • Perbezaan dalam unsur-unsur kebudayaan seperti
        bahasa, agama dan adat resam.
CABARAN   • Timbulnya jarak sosial antara anggota masyarakat
HUB ETNIK   kerana kurang interaksi.
       • Perbezaan pekerjaan dan tempat tinggal.
KEJAYAAN
 HUB ETNIK  • Prasangka dan prejudis yang menebal.
       • Keengganan anggota masyarakat untuk membuka
        dunia sosial kepada masyarakat lain dan
        kecenderungan untuk mengekalkan identiti masing-
        masing.
       • Dominasi sesuatu kaum dalam bidang-bidang
        tertentu seperti politik atau perniagaan.
       • Bilangan anggota masyarakat majoriti dan minoriti
        lebih kurang sama.

                  10
   CABARAN HUBUNGAN ETNIK
  TAHAP
HUB ETNIK           POLITIK

CABARAN
HUB ETNIK

KEJAYAAN           EKONOMI
 HUB ETNIK  CABARAN
       HUBUNGAN
        ETNIK
                SOSIAL               AGAMA DAN
                BUDAYA

            11
   POLITIK
  TAHAP
HUB ETNIK
                   Setiap kaum di
                   Malaysia diwakili oleh
CABARAN                parti politik masing-
HUB ETNIK               masing.
                   Menyuara, menjaga
KEJAYAAN               serta memperjuangkan
                   kepentingan dan
 HUB ETNIK              kelangsungan kaum
                   masing-masing.
                   Sukar menerima
                   pemimpin dari kaum
                   lain.
                   Mengukuhkan
                   semangat perkauman
       Politik Perkauman    yang menebal.
                 12
   EKONOMI
  TAHAP
HUB ETNIK
       • Jurang yang luas dari segi   • Menghalang interaksi yang
CABARAN    penguasaan ekonomi dan      lebih kerap.
HUB ETNIK   ketidakseimbangan       • Interaksi berlaku di kalangan
        pendapatan.           etnik yang sama.
       • Tiap-tiap etnik berusaha    • Semangat perkauman terus
KEJAYAAN    untuk mendapatkan hak dan    menebal.
 HUB ETNIK   keuntungan yang lebih besar
        daripada pertumbuhan
        ekonomi dan peluang
        ekonomi yang wujud.
       Dominasi
                       Perbezaan
       Sektor
                       Pekerjaan
       Ekonomi                     13
   SOSIAL
        Pemisahan Fizikal
  TAHAP    •Akibat dasar pecah perintah British.
HUB ETNIK   •Merenggangkan hubungan dan menyukarkan interaksi.
        •Memperkuatkan perasaan kekitaan dan etnosentrisme.
CABARAN
HUB ETNIK   Sistem Pendidikan yang Berasingan
        •Setiap etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri
KEJAYAAN    •Sistem persekolahan yang dipisahkan mengikut bahasa ibunda
 HUB ETNIK   menyebabkan interaksi berkisar dikalangan etnik sendiri sahaja        Polarisasi dalam Kalangan Pelajar
        •Keterasingan di peringkat sekolah rendah, kerenggangan di
        sekolah menengah serta di Institusi Pengajian Tinggi
        menyukarkan proses hubungan etnik di Malaysia        Kontrak Sosial
        •Kontrak Sosial yang menjadi asas dalam pembinaan
        masyarakat Malaysia seringkali di pertikaikan


                  14
   AGAMA & BUDAYA
  TAHAP              Setiap etnik mempunyai agama, adat
HUB ETNIK             istiadat bahasa dan kebudayaan yang
                         berlainan
CABARAN
HUB ETNIK
          Mudah terjadinya konflik.
KEJAYAAN
 HUB ETNIK


                  Setiap kaum terus menebal dengan
                 bahasa dan kebudayaan mereka sendiri.


       Mengutamakan anggota dari etnik yang
       sama dalam mendapatkan pekerjaan,
        memilih sahabat dan mencari teman
               hidup.

                   15
   FAKTOR KEJAYAAN PEMBINAAN MASYARAKAT MALAYSIA

  TAHAP                Keazaman politik (Political Will)
HUB ETNIK

CABARAN                  Golongan sasaran yang
                     dikenalpasti (Critical Mass)
HUB ETNIK

KEJAYAAN
                       Kekukuhan Ekonomi
 HUB ETNIK
       MASYARAKAT MALAYSIA

                         Peranan Islam                      Wawasan yang dikongsi
                       (Shared Vision)


                      Penggunaan Sains dan
                       Teknologi (S&T)

                  16
   POLITICAL WILL
  TAHAP
HUB ETNIK

CABARAN
HUB ETNIK

KEJAYAAN           • Keazaman dan kemantapan politik
       Kesungguhan
          Politik
 HUB ETNIK
               • Pemimpin yang berwibawa
               • Pemimpin ada niat untuk
                menginstitusikan hubungan etnik.
               • Niat ini dicetuskan oleh kesedaran
                tentang pentingnya hubungan etnik.
               • Dari sini akan tercetus kemahuan
                serta aktiviti dalam bentuk pelan
                tindakan yang berkesan.

                    17
   CRITICAL MASS
  TAHAP   Golongan sasaran yang telah
HUB ETNIK      dikenalpasti

CABARAN
HUB ETNIK

KEJAYAAN              Adanya badan induk yang menjadi
                  faktor pemangkin kepada semua
 HUB ETNIK             program hubungan etnik dan
                  integrasi yang melibatkan critical
                  mass seperti Jabatan Perpaduan
                  Negara & Integrasi Nasional (JPNIN)
                  dan Institut Kajian & Latihan
                  Integrasi Nasional (IKLIN).
                18
   KEKUKUHAN EKONOMI
  TAHAP
HUB ETNIK

CABARAN   Ekonomi yang berkembang
HUB ETNIK

KEJAYAAN     Faktor ekonomi memainkan peranan penting dalam
 HUB ETNIK     menentukan kejayaan hubungan etnik di Malaysia.
            Pengajarannya ialah peristiwa 13 Mei 1969.          Hubungan etnik dan integrasi hanya boleh
         terhasil jika keperluan asas untuk survival manusia
                    dipenuhi.
               19
   PERANAN ISLAM
  TAHAP
HUB ETNIK
         • Islam telah memberi pengaruh yang
CABARAN
          mendalam dalam pertumbuhan dan
HUB ETNIK
          perkembangan Tamadun Malaysia.
         • Dengan majoriti penduduk
KEJAYAAN
          beragama Islam, maka sewajar Islam
 HUB ETNIK
          menjadi asas hubungan etnik dan
          integrasi nasional kerana ia serasi
          dengan majoriti penduduk dan
          minoritinya.
         • Sebagai agama rasmi, Islam mestilah
          dihormati kerasmiannya namun ia
          tidak menghalang kebebasan
          beragama.            20
   SHARED VISION
  TAHAP
HUB ETNIK          Wawasan yang jelas, konsisten
                dan dikongsi bersama
CABARAN
HUB ETNIK

KEJAYAAN
 HUB ETNIK  Mestilah mempunyai visi yang
       sama tentang hala tuju dan
       hasil integrasi yang diingini.                Gagasan 1Malaysia dan
               Wawasan 2020 harus dijadikan
               salah satu paksi terpenting
               pada keseluruhan gagasan
               hubungan etnik dan integrasi
                 nasional negara ini.
                21
   PENGGUNAAN SAINS DAN TEKNOLOGI
  TAHAP
HUB ETNIK
                           Rangkaian sosial seperti
                           Facebook dan Twitter
CABARAN
HUB ETNIK                     Kemudahan penerbangan
                         yang lebih murah Air Asia
KEJAYAAN                     dan Firely
 HUB ETNIK  Keupayaan memanfaatkan
        sains dan teknologi dapat
           menangani masalah       Interaksi virtual dengan
           hubungan etnik dan       penggunaan teknologi 3G
            integrasi nasional.     dan WIMAX


                           Penggunaan Mykad untuk
                           mengatasi masalah
                           imigresen
                       22
   PENGUKUHAN
         Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik di
  TAHAP     Malaysia
HUB ETNIK    Huraikan TIGA (3) ciri asas untuk mengurangkan
         masalah polarisasi kaum yang terdapat dalam Dasar
CABARAN     Kebudayaan Kebangsaan
HUB ETNIK    Bincangkan TIGA (3) kesan pengabaian hubungan
         antara etnik dalam menjalinkan perpaduan dan
KEJAYAAN     keharmonian masyarakat Malaysia.
 HUB ETNIK    TIGA (3) pengajaran akibat daripada peristiwa 13 Mei
         1969.
         TIGA (3) cabaran pembentukan masyarakat
         berintegrasi di Malaysia.
         Bincangkan EMPAT (4) cabaran hubungan etnik.
         Huraikan TIGA (3) Dasar Negara dalam menyelesai
         cabaran hubungan etnik.
         Jelaskan TIGA (3) pelan tindakan dalam menangani
         masalah perpaduan di kalangan masyarakat.


                   23

								
To top