jurnal - PDF by SaibahAzmi

VIEWS: 1,312 PAGES: 21

									 PRESTASI KEMAHIRAN MOTOR HALUS DAN MOTOR KASAR
 KANAK-KANAK MASALAH PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN
INSTRUMEN MOVEMENT ASSESSMENT BATTERY FOR CHILDREN
           (MABC)
      ERNIE SULIANA BINTI MD. SHARIFF
        FAKULTI PENDIDIKAN
      UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
                                     PSZ 19 : 16 ( Pind.1/97)
            UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

       BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

   JUDUL :      PRESTASI KEMAHIRAN MOTOR HALUS DAN MOTOR
            KASAR KANAK-KANAK MASALAH PEMBELAJARAN
            MENGGUNAKAN INSTRUMEN MOVEMENT ASSESSMENT
            BATTERY FOR CHILDREN (MABC)
                SESI PENGAJIAN :       2007/2008

   Saya,    ERNIE SULIANA BINTI MD.SHARIFF
           (HURUF BESAR)

   Mengaku membenarkan tesis ( PSM/ Sarjana / Doktor Falsafah)* ini disimpan di
   perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti
   berikut:

   1.      Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia
   2.      Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan
         untuk tujuan pengajian sahaja.
   3.      Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan
         pertukaran antara institusi pengajian tinggi.
   4.      **Sila tandakan ( √ )

              SULIT      (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan
                      atau kepentingan Malaysia seperti termaktub di dalam
                      AKTA RAHSIA RASMI 1972 )

              TERHAD     (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah
                      ditentukan oleh organisasi/badan di mana
                      penyelidikan dijalankan)
          √    TIDAK TERHAD
   TANDATANGAN PENULIS                 TANDATANGAN PENYELIA

   Alamat Tetap
   No 4580, Jln Sj 4/3,          DR.MOHAD ANIZU BIN HJ MOHDNOR
   Tmn Seremban Jaya,
   70450 Seremban,
   Negeri Sembilan Darul Khusus.

   Tarikh :  30 APRIL 2008          Tarikh :   30 APRIL 2008

CATATAN  * Potong yang tidak berkenaan
     ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa /organisasi berkenaan
       dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD
      ♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau
       disertai bagi pengajian secara kerja khusus dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)
 PRESTASI KEMAHIRAN MOTOR HALUS DAN MOTOR KASAR
 KANAK-KANAK MASALAH PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN
INSTRUMEN MOVEMENT ASSESSMENT BATTERY FOR CHILDREN
           (MABC)
         ERNIE SULIANA BINTI MD.SHARIFF
Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat
  penganugeraan Ijazah Sarjana Muda Serta Pendidikan ( Sains Sukan ).
              Fakulti Pendidikan

           Universiti Teknologi Malaysia                APRIL, 2008
ii
iii
                                 iv
               DEDIKASI


             Teristimewa Buat

      Ayahanda dan Bonda Yang Sentiasa Dalam Ingatan

       Allahyarham Md.Shariff Bin Shafiee

       Allahyarhamah Aishah Binti Hamid

          Kekanda dan Adinda Tersayang

           Ramlee bin Md shariff
           Ramlah bt Md.shariff
            Azmi bin Md.shariff
           S.Rohani bt Md.Shariff
           Zamri Bin Md.shariff
            Norma bt Md.shariff
         Emirul Hisyam bin Md.shariff
         Mohd Ibrahim bin Md.shariff


             Sahabat-sahabatku
SPS 05/09- Mas, umi,wawa,uming ,dan mereka yang tidak tercatat
             namanya disini


            Kalian pencetus Inspirasi
            Pendorong Semangat
           Terima Kasih Tak Terhingga
                                          v
                 PENGHARGAAN
    Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi dengan berkat dan kesabaran
akhirnya saya dapat menyempurnakan kajian ilmiah ini dalam tempoh yang telah di
tetapkan.
    Setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Mohad Anizu
Bin Haji Mohd Nor dan Puan Halijah Binti Ibrahim selaku pensyarah dan pembimbing
yang telah banyak membantu serta memberi tunjuk ajar yang berguna dalam proses
menyempurnakan Projek Sarjana Muda (PSM) ini.
    Ucapan penghargaan dan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang
terlibat terutamanya SK Taman Universiti 4, khususnya kepada guru-guru yang terlibat
iaitu Pn.Zulaiha Binti Md.Taher, Cik Azilah Binti Mohd Nor, Cik Rosnani Binti Latif
dan En.Hazeeli Bin Mohd Shariff serta pelajar-pelajar di atas kerjasama yang diberikan
sepanjang saya menjalankan kajian.
    Akhir kata, semoga segala kerjasama, tunjuk ajar dan sokongan yang diberikan
oleh semua pihak akan diberkati oleh Allah hendaknya. InsyaAllah
                                            vi
                   ABSTRAK
    Perkembangan kemahiran motor halus dan motor kasar seseorang kanak-kanak
banyak bergantung kepada perkembangan otak, keseimbangan badan dan peningkatan
koordinasi badan. Namun kanak-kanak pendidikan khas berbeza daripada kanak-kanak
biasa atupun sederhana dari segi mental, keupayaan deria, ciri-ciri saraf, otot, fizikal,
tingkahlaku sosial ataupun emosi, keupayaan komunikasi dan pelbagai kekurangan.
Oleh itu, objektif kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui prestasi kemahiran
motor halus dan motor kasar kanak-kanak masalah pembelajaran. Kajian ini penting
kerana pengukuran prestasi kemahiran motor halus dan motor kasar di kalangan kanak-
kanak masalah pembelajaran menggunakan instrumen ujian yang telah diterima pakai di
peringkat antarabangsa masih kurang dilaksanakan dan tiada hasil penyelidikan
didokumenkan di Malaysia. Kajian ini berbentuk kajian eksperimental. Seramai 22
orang kanak-kanak bermasalah pembelajaran berumur 7 hingga 14 tahun daripada
pelbagai jenis kecacatan seperti autisme, ceberal palsi, sindrom down dan slow learner
di SK Taman Universiti 4, Skudai Johor terlibat dalam penyelidikan ini. Pengumpulan
data melalui ujian Movement Assessment Battery For Children yang telah dibangunkan
oleh Harcourt Assessment. Ujian ini mengandungi 3 bahagian iaitu Manual Dexterity,
Ball Skill serta Static and Dinamic Balance. Data yang dikumpul untuk dianalisis
dengan menggunakan Microsoft Excel. Melalui ujian yang dilakukan, 56.25 % daripada
semua subjek telah menyelesaikan kesemua ujian. Daripada keputusan ujian, perbezaan
umur dan kecacatan mempengaruhi tahap keupayaan kemahiran motor halus dan motor
kasar kanak-kanak masalah pembelajaran.    Kesimpulannya, kajian seperti ini amat
diperlukan bagi membantu meningkatkan prestasi kanak-kanak masalah pembelajaran.
                                             vii
                   ABSTRACT
    Development of children gross motor and fine motor depends on their brain
development, body balancing and the increase of body coordination. However, special
education children’s mental are different than normal or moderate children’s mental.
Beside that communication ability, sensory ability, characteristic of nerves, muscles,
physical, social behaviour or emotion and variety of deficiency also different.
Therefore, the objective of this research to know the performance of gross motor and
fine motor skill among learning disabilities children. This research is important because
the measurement of gross motor and fine motor skills performance among learning
disabilities children using the test instrument that had been use at the international level
are not fully implemented and there is no documented research output in Malaysia. This
research is experimental research. There are 22 learning disabilities students from 7 to
14 years old from Sek. Keb. Taman Universiti      4 were involved in this research.
Autisme, Ceberal Palsy, Down Syndrom and Slow Learner were categorised as learning
disabilities. Data were collected through MABC that were developed by Harcout
Assessment. This test consist of 3 part which are Manual Dexterity, Ball Skill and Static
and Dinamic Balance. The data collected were analysed using Microsof Excel. There
is 56.25% from 22 student did the test completely. From the data collected, In age
differentiation and learning disabilities influenced the development of gross and fine
motor. In conclusion, this particular research is needed to assist in increasing the
performance of learning disabilities students.
                           viii
               KANDUNGAN
BAB   PERKARA              MUKASURAT


    Halaman Judul             i
    Pengesahan Penyelia          ii
    Pengakuan               iii
    Dedikasi               iv
    Penghargaan              v
    Abstrak                vi
    Abstract               vii
    Senarai Kandungan           viii
    Senarai Jadual            xii
    Senarai Lampiran           xiii
BAB I  PENDAHULUAN
    1.1  Pengenalan           1
    1.2  Latar Belakang Masalah     4
    1.3  Pernyataan Masalah       5
    1.4  Objektif Kajian        6
    1.5  Persoalan Kajian        7
    1.6  Kepentingan Kajian       7
    1.7  Batasan Kajian         8
    1.8  Definisi Operasional      9
                                 ix
BAB II  SOROTAN KAJIAN
     2.1  Pengenalan                 11
     2.2  Kajian-kajian Berkaitan          11
     2.3  Kesimpulan                 14
BAB III  METODOLOGI KAJIAN
     3.1  Pengenalan                 16
     3.2  Reka Bentuk Kajian             16
     3.3  Tempat Kajian               17
     3.4  Sampel Kajian               17
     3.5  Instrumen Kajian              17
     3.6  Prosedur Kajian              20
     3.7  Kajian Rintis               62
     3.8  Analisis Data               62
     3.9  Jangkamasa Kajian             63
     3.10  Kesimpulan                 63
BAB VI  ANALISIS DATA


     4.1  Pengenalan                 64
     4.2  Analisis Data Kuantitatif         65
            4.2.1  Latar belakang Responden  65
            4.2.2  Mata Senarai Semak     65
                                   x
    4.3  Ketangkasan Manual, Kemahiran Bola dan      69
       Keseimbangan Statik dan Dinamik
    4.4  Perbandingan Pencapaian Sampel Dengan      75
       Rekod Asas Movement Assessment Battery
       For Children
    4.5  Kesimpulan                    76
BAB V  PERBINCANGAN,CADANGAN DAN KESIMPULAN


    5.1  Pengenalan                    77
    5.2  Perbincangan                   78
           5.2.1  Tahap keupayaan / prestasi    78
               kemahiran motor halus dan motor
               kasar bagi kanak-kanak masalah
               pembelajaran.


           5.2.2  Perbezaan tahap keupayaan/prestasi 80
               kemahiran motor halus dan motor
               kasar kanak-kanak masalah
               pembelajaran


           5.2.3  Faktor umur kanak-kanak      81
               masalah pembelajaran mempengaruhi
               tahap keupayaan kemahiran motor
               halus dan motor kasar mereka
    5.3  Kesimpulan                    82
                                         xi
       5.4   Cadangan
           5.4.1  Pemilihan subjek ( umur, latar belakang  84
               keluarga, tahap kesihatan)
           5.4.2  Kajian rintis terhadap sampel yang akan  84
               diuji mestilah kategori yang sama
           5.4.3  Lebih memberi fokus kepada satu kecacatan 85
               dan kemahiran tertentu
           5.4.4  Tempat Pengujian             85
           5.4.5  Masa Pengujian              86
           5.4.6  Latihan kepada penguji          86
           5.4.7  Kemudahan catatan ( pencatat, video, foto) 87


    5.5     Penutup                       88
RUJUKAN                                 89-90
LAMPIRAN A-G                              91-117
                                  xii
           SENARAI JADUAL
NO.JADUAL  TAJUK                    MUKASURAT


3.5.1    Jenis ujian Kemahiran Motor Kasar mengikut   18
      Peringkat Umur

3.5.2    Jenis ujian Kemahiran Motor halus mengikut   18
      Peringkat Umur

4.1     Keputusan Senarai Semak dan Ujian Tugasan    66

4.2     Keputusan Senarai Semak dan Ujian Tugasan    68

4.3     Kemahiran Motor Kasar (7 hingga 8 tahun)    70

4.4     Kemahiran Motor Halus (7 hingga 8 tahun)    71

4.5     Kemahiran Motor Kasar (9 hingga 10 tahun)    72

4.6     Kemahiran Motor Halus (9 hingga 10 tahun)    72

4.7     Kemahiran Motor Kasar (11 hingga 14 tahun)   73

4.8     Kemahiran Motor Halus (11 hingga 14 tahun)   74

4.9     Frekuensi Keputusan Ujian            75
                                    xiii
          SENARAI LAMPIRAN
LAMPIRAN         TAJUK              MUKASURAT
A     Contoh Borang Ujian                91-108


B     Surat Permohonan Kebenaran Sekolah         109-110

C     Surat Kebenaran dari Pihak Sekolah          111


D     Contoh Surat Kebenaran Ibu Bapa          112-113


E     Contoh Surat Maklum balas Ibu Bapa          114

F     Surat Pengesahan Pelajar               115


G     Surat Kebenaran dari Kementerian Pendidikan     116
      Malaysia

H     Surat kebenaran dari Jabatan Pelajaran Johor     117
                                        1
                   BAB 1
                PENDAHULUAN
1.1  Pengenalan    Pembelajaran adalah bertujuan untuk memperolehi kemahiran, pengetahuan
dan membentuk sikap. Pembelajaran Kemahiran Motor melibatkan proses dalam
saraf deria dan proses motor. Pembelajaran ini adalah bertujuan untuk memperolehi
maklumat, menggunakan maklumat, belajar sesuatu dan membuat sesuatu.
    Sebagai contoh kes mengdiagnosis dan merawat pesakit. Pegawai Perubatan
perlu kepada kemahiran persepsi untuk mengesan simptom atau masalah kesihatan
pesakit. Kemudian dengan menggunakan kemahiran motor, doktor cuba merawat
pesakit. Oleh itu pembelajaran kemahiran motor memerlukan penggunaan persepsi
mental sebelum bertindak.    Antara contoh aktiviti lain yang memerlukan
pembelajaran kemahiran motor ialah seperti mengambil gambar foto, bermain alat
muzik, menggunakan komputer peribadi, memasukkan benang ke dalam jarum dan
memanjat tangga.
    Menurut pendapat Schmidt (1982), pembelajaran motor merupakan satu
proses gabungan latihan dan pengalaman yang menjana perubahan tindakan atau
pergerakan yang kekal.  Pembelajaran telah berlaku berdasarkan maklum balas
mengikut prestasi pengetahuan (knowledge of performance) dan pengetahuan
keputusan (knowledge of results).
                                          2
     Kemahiran adalah satu tindakan, tugas atau corak tindak balas tertentu serta
kebolehan dan kesanggupan yang diperkembangkan. Ini adalah satu sifat am yang
bergantung kepada faktor-faktor keturunan, persekitaran dan pembelajaran.
Menurut Maier (1980) dalam Arasoo (1989), kemahiran motor ialah kebolehan
mengeluarkan suatu corak unsur perlakuan yang berhubung dengan persekitaran
tertentu.
     Kemahiran motor merupakan pergerakan yang melibatkan otot-otot pada
badan.   Menurut Singer (1972), beliau telah menghuraikan domain psikomotor
mengikut kemampuan motor (motor abilities), ciri-ciri afektif dan kemampuan
kognitif. Domain psikomotor terbahagi kepada tiga komponen seperti Kemahiran
Motor (Motor Abilities), Tugasan Fizikal (Physical Tasks)     dan  Tingkahlaku
Persepsi Motor (Perceptual-Motor Behavior).
     Kemahiran motor dibahagikan kepada dua bahagian iaitu motor kasar dan
motor halus (Magill, 2001). Kemahiran motor kasar merupakan kemahiran yang
melibatkan kumpulan otot-otot kasar atau besar yang melibatkan banyak anggota.
Kemahiran motor halus merupakan kemahiran yang melibatkan kumpulan otot-otot
kecil atau halus dan sukar dilihat. Walaubagaimanapun, terdapat kesukaran dalam
mengaplikasikan sesetengah kemahiran bagi menentukan penggunan kumpulan otot
kasar atau otot halus.
     Menurut Model Simpson, E.J (1972) terdapat empat tahap cara penguasaan
kemahiran. Tahap pertama ialah memerhati (perception).     Selain itu, ada juga
pengalaman kemahiran yang ditimba dengan membaca buku atau merujuk video.
Pada tahap kedua pula ialah peniruan (imitation). Kemahiran mengikut dan cuba
meniru apa yang dilakukan oleh orang lain dengan bimbingan. Mereka belajar
kemahiran dengan melihat individu lain yang berpengalaman dan tahap ini
merupakan tahap paling asas sekali. Tahap ketiga pula pada peringkat berlatih
                                          3
(trainning) iaitu mengikut urutan dan masih cuba mencari penyelarasan antara
bahagian dalam sesuatu kemahiran. Tahap keempat ialah penyesuaian (adaptation)
dan ianya merupakan kemahiran yang dapat dikuasai dengan sempurna.
    Menurut Huttenlocher, (1990, 1994) kanak-kanak merupakan individu yang
mempunyai perkembangan kemahiran motor yang cepat sama ada kemahiran motor
kasar atau motor halus. Perkembangan kemahiran motor kasar dan kemahiran motor
halus seorang kanak-kanak banyak bergantung kepada perkembangan otak,
keseimbangan badan dan peningkatan koordinasi mata dan tangan kanak-kanak
    Berbeza pula dengan kanak-kanak pendidikan khas. Mengikut terjemahan
Kirk (1993), Murid Pendidikan Khas ialah kanak-kanak yang berbeza daripada
kanak-kanak sederhana ataupun biasa dalam ciri-ciri mental, keupayaan deria, ciri-
ciri saraf dan otot ataupun fizikal, tingkah laku sosial ataupun emosi, keupayaan
komunikasi dan pelbagai kekurangan. Antara kategori Murid Pendidikan Khas ialah
bermasalah pembelajaran. Di Malaysia Masalah Pembelajaran ini merangkumi
perkembangan yang lewat bagi kanak-kanak yang berusia bawah tiga tahun seperti
Sindrom Down, Autisme, ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder),
terencat akal (berusia lebih tiga tahun) dan masalah pembelajaran spesifik seperti
disleksia, disgrafia, diskakulia dan lain-lain.
    Sebenarnya,   kanak-kanak   yang   bermasalah  pembelajaran  bukanlah
bermaksud bodoh, lembab, malas atau tahap kecerdasan yang rendah ataupun
berlaku akibat daripada perbezaan budaya, status sosial, kekangan ekonomi dan
pengaruh persekitaran tetapi masalah pembelajaran bermaksud masalah khusus di
dalam otak kanak-kanak seperti ini. Ianya boleh menjejaskan cara seseorang itu
memproses dan bertindak balas terhadap sesuatu maklumat. Contohnya sesetengah
kanak-kanak mungkin mempunyai beberapa masalah kemahiran motor yang akan
memperlahankan kelajuan menulis mereka. Masalah ini selalunya disebabkan oleh
                                          4
otot jari yang lemah. Menyedari begitu banyak perkara yang boleh menjejaskan
kemampuan   seseorang  anak  belajar,  penilaian  untuk  mengatasi  masalah
pembelajaran perlu dilakukan dengan teliti. Oleh itu, tahap keupayaan kemahiran
motor halus dan motor kasar kanak-kanak masalah pembelajaran boleh diukur
menggunakan Instrument Movement Assessment Battery for Children (MABC).
1.2  Latar Belakang Masalah
    Thelen (2000) dalam Gallahue dan Ozmun (2006) telah menyatakan kawalan
motor muncul daripada interaksi yang berterusan dan rapat antara sistem saraf dan
penglihatan, anggota badan dan bahagian lain badan. Ini menerangkan bahawa
pergerakan antara badan berkait rapat dengan sistem saraf yang membawa
maklumat. Kawalan motor oleh saraf akan mengawal pergerakan otot-otot bagi
menghasilkan suatu pergerakan.
    Ini sangat berbeza dengan masalah yang dihadapi oleh Zamri di mana beliau
memperolehi kemahiran bercakap pada usia 5 tahun dan mengalami kesulitan dalam
pembelajarannya (Teoh Hsien-Jin., 2007).     Permasalahan ini berlaku ekoran
daripada interaksi yang tidak berterusan. Antara faktor yang menjejaskan
pembelajaran adalah masalah fizikal seperti hilang pendengaran, kurang
penglihatan, terencat mental, kecederaan otak dan perkembangan pertuturan yang
lewat. Faktor fisiologikal, psikologikal dan persekitaran juga perlu dipertimbangkan.
                                      5
    Tingkah laku manusia merupakan unsur yang penting bagi pergerakan.
Pergerakan ini berkait rapat dengan kemahiran motor. Pergerakan amat penting
untuk memenuhi keperluan hidup yang sempurna. Pergerakan melibatkan pelbagai
jenis otot badan dan menghasilkan lakuan motor. Kawalan motor mengkaji postur
dan pergerakan manusia serta mekanisme yang mengawal kedua-duanya. Kawalan
pergerakan yang dicapai menerusi interaksi semua jenis lakuan motor yang mampu
dihasilkan oleh sistem biologi.
1.3  Pernyataan Masalah
    Kajian yang lepas menunjukkan 50% kanak-kanak masalah pembelajaran
berhubung rapat dengan Developmental Coordination Disorder (DCD) Kaplan et.al
(1998), Sugden dan Wann (1987). Perkaitan antara koordinasi motor yang lemah
dan masalah pembelajaran menunjukkan peningkatan rangkaian saraf yang lemah
sedangkan ia bertanggungjawab untuk mengintegrasikan maklumat daripada deria
motor (Waber et .al, 2000).
    Menurut Jongmanns et. al (2003), kanak-kanak dengan masalah DCD dan
Learning Disabilities (LD) adalah lemah dalam semua prestasi yang melibatkan
kognitif dan motor. Bahagian hadapan otak berfungsi untuk memproses maklumat
Namun kerosakkan di bahagian tersebut akan menyebabkan sebahagian persepsi
motor dan simptom kognitif menyumbang kepada masalah pembelajaran (Habib,
2000). Namun kanak-kanak dengan masalah DCD dan LD memerlukan masa untuk
memproses maklumat bagi menentukan pergerakan yang perlu dilakukan.
                                        6
    Dalam kajian ini, pengkaji ingin mengukur tahap keupayaan kemahiran
motor kasar dan motor halus kanak-kanak masalah pembelajaran mengikut jenis
masalah dan perbezaan peringkat umur. Melalui kajian ini, pengkaji dapat melihat
sejauhmana masalah pembelajaran mempengaruhi prestasi kemahiran motor.
1.4   Objektif Kajian
    Objektif bagi kajian ini adalah seperti berikut:-
1.4.1  Untuk mengetahui prestasi kemahiran motor halus kanak-kanak masalah
    pembelajaran.
1.4.2  Untuk mengetahui prestasi kemahiran motor kasar kanak-kanak masalah
    pembelajaran.
1.4.3  Untuk membandingkan tahap keupayaan kemahiran motor halus dan motor
    kasar kanak-kanak masalah pembelajaran mengikut jenis masalah kecacatan.
1.4.4  Untuk membandingkan tahap keupayaan kemahiran motor halus dan motor
    kasar kanak-kanak masalah pembelajaran mengikut peringkat umur.

								
To top