Arts - PDF

Document Sample
Arts - PDF Powered By Docstoc
					    BASIC EDUCATION CURRICULUM
(Philippine Elementary Learning Competencies)
         JUNE 2010
      SINING
     MAKABAYAN
       BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION
          Department of Education
          Republic of the Philippines                         E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC -  Sining.docx  Printed: 8/11/2010 10:36 AM [Anafel Bergado]  1
                                  SINING BISWAL

MITHIIN --- Nakapagpapakita ng mainam na kakayahan sa paggamit ng kaalaman sa sining biswal sa pang-araw-araw na gawain;
naipapahayag ang sariling kaisipan, damdamin at pagkatao; naaarok ang nilalaman nang mga pangyayari at simbolo sa lipunang
kinaaaniban at naipamamalas na may tiwala sa sariling kakayahan ang pagkamalikhain sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang
elemento, prinsipyo ng sining, masusing pagpili at pagpapahalaga sa tema/paksa (subject), midya, kagamitan at pamamaraan; at
napahahalagahan ang mga pamanang sining at ang kaugnayan nito sa kasaysayan at kultura na sumasagisag sa pambansang
pagkakakilanlan at pagkakaisa.


       IKAAPAT NA BAITANG                  IKALIMANG BAITANG                 IKAANIM NA BAITANG


Pamantayan:                     Pamantayan:                     Pamantayan:
Ang mga bata ay nakapagpapakita ng          Ang mga bata ay nakapagpapakita ng may       Ang mga bata ay nakapagmamalaki tungkol
pagkamalikhain at kaalaman sa mga          mainam na antas sa pagkamalikhain sa        sa mga katutubo at etnikong sining at iba
prinsipyo at elemento ng sining na makikita     pagpapahayag ng sariling kaisipan,         pang pamana ng lahi na nagpapakita ng
sa kapaligiran at mararanasan sa pang-araw      damdamin at pagkatao na ginagamit ang iba’t     pambansang pagkakakilanlan; naipahahayag
araw na gawain; nakapagpapahalaga at         ibang pamamaraan sa sining;             ang pagiging kritiko sa pamamagitan ng
naipagmamalaki ang mga pamana ng sining       naipagmamalaki ang mga katutubong sining      pagsasaliksik tungkol sa mga sinaunang
na nagpapakita ng pambansang             at mga disenyong etniko na nagpapakilala ng     bagay o sining bayan at ang dahilan kung
pagkakakilanlan.                   ating pagka-Pilipino.                bakit ito ginawa.


I.  PANDAMA SA KAGANDAHAN (AESTHETIC        I.  PANDAMA SA KAGANDAHAN (AESTHETIC        I.  PANDAMA SA KAGANDAHAN (AESTHETIC
   PERCEPTION);                    PERCEPTION);                     PERCEPTION);
   PAG-GAMIT NG KAALAMAN TUNGKOL SA          PAG-GAMIT NG KAALAMAN TUNGKOL SA           PAG-GAMIT NG KAALAMAN TUNGKOL SA
   ELEMENTO AT PRINSIPYO NG SINING           ELEMENTO AT PRINSIPYO NG SINING           ELEMENTO AT PRINSIPYO NG SINING

-natutukoy at nailalarawan ang bawat elemento at   -natutukoy at nailalarawan ang bawat elemento at  -natutukoy at nailalarawan ang bawat elemento at
prinsipyo ng sining na makikita sa kapaligiran,   prinsipyo ng sining na makikita sa kapaligiran,   prinsipyo ng sining na makikita sa kapaligiran,
nagagamit ang mga ito sa pagbabahagi ng mga     nagagamit ang mga ito sa pagbabahagi ng mga     nagagamit ang mga ito sa pagbabahagi ng mga
ideya sa pamamagitan ng likhang sining        ideya sa pamamagitan ng likhang sining       ideya sa pamamagitan ng likhang sining

A. Naipamamalas ang kaalaman at pag-unawa sa    A. Naipamamalas ang kaalaman at pag-unawa sa     A.Naipamamalas ang kaalaman at pag-unawa sa
  mga elemento ng sining               mga elemento ng sining              mga elemento ng sining


1. Naipakikita ang kaalaman at pag-unawa sa linya  1. Naipamamalas ang kaalaman at pag-unawa sa     1. Naipamamalas ang kaalaman at pag-unawa sa
       IKAAPAT NA BAITANG                    IKALIMANG BAITANG                  IKAANIM NA BAITANG

                              linya                         linya

  1.1 Nakikilala ang iba’t ibang uri at mga katangian   1.1 Napaghahambing-hambing ang mga katangian      1.1 Natatalakay kung paano naipakikita ang galaw
    ng linya                         ng linya:                       (movement) at lawak sa paningin (illusion of
                                   * tuluy-tuloy (continuous)            space) ng espasyo sa pamamagitan ng mga
     patayo, pahilis, pasigsag, paalun-alon           * tuldok-tuldok (dotted)             payak na linya
                                   * putul-putol (broken)
  1.2 Nakalilikha ng isang dibuhong nagpapakita ng         * linyang hindi gumagalaw (static)      1.2 Naiisa-isa ang mga paraan kung paano
    iba’t ibang katangian ng linya. Naipaliliwanag        * linyang tila gumagalaw (dynamic)        napalawak sa paningin ang espasyo sa
    at naisusulat sa sariling talaarawan ang                                    pamamagitan ng mga linya
    kahulugan ng nilikha                 1.2 Nakalilikha ng disenyo na nagpapakita ng
                                dalawa o higit pang katangian ng linya at
                                naipaliliwanag/naisusulat ito sa sariling
                                talaarawan

  1.3 Naipakikita ang kaalaman sa linya sa         1.3 Nakalilikha ng komposisyong nagpapakita ng     1.3 Nakalilikha ng gawaing sining na tila may
    pamamagitan ng pagkilos, pag-awit at           mga linyang nagbibigay-kahulugan sa musika,      malawak na espasyo sa pamamagitan ng mga
    pagsayaw at nasasabi ang ibig ipakahulugan        kilos at sayaw at naipakikita ito sa          payak na linya. Nabibigyang kahulugan ito at
    nito                           pamamagitan ng maliit na pagtatanghal         nisusulat sa sariling talaarawan
                                (exhibit)
  1.4 Nakapagbibigay hinuha
2. Naipakikita ang kamalayan, kaalaman at pag-      2. Naipakikita ang kamalayan, kaalaman at pag-unawa  2. Naipakikita ang kamalayan, kaalaman at pag-unawa
  unawa sa likas at di-likas na hugis           sa hugis                       sa hugis

  2.1 Naipaghahambing ang likas at di-likas na       2.1 Naipakikita kung paano nabubuo ang hugis sa    2.1 Nakalilikha ng komposisyong may tatlong
    hugis                          pamamagitan ng linya                  dimensiyon ang lawak sa pamamagitan ng
                                                            laki, posisyon at pagsasanib-sanib ng mga
                                                            hugis

  2.2 Nakalilikha ng kawili-wiling disenyong        2.2 Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng mga      2.2 Naiuugnay ang angkop na damdamin sa
    ginagamitan ng likas at di-likas na hugis        hugis na nagpapakita ng linya             larawang may kakaunti o maraming hugis

                              2.3 Nakalilikha ng isang gawang pansining na     2.3 Nakalilikha ng komposisyon na may tatlong
                                nagpapakita kung paano nagagawang hugis at      dimensiyong lawak ng hugis, linya at espasyo
                                espasyo ang mga linya

3. Naipakikita ang kaalaman at pag-unawa sa kulay    3. Naipakikita ang kaalaman at pag-unawa sa kulay   3. Naipakikita ang kaalaman at pag-unawa sa kulay
                                                          3.1 Naibibigay ang kumbinasyon ng mga kulay na
  3.1 Natutukoy ang mga pangunahin, pangalawa at      3.1 Nasasabi ang mga sangkap ng kulay tulad ng:      makikita sa color wheel tulad ng:
    pangatlong kulay sa color wheel             • katawagan sa kulay (hue)               • malamig na mga kulay
                                • kapusyawan o kadiliman ng kulay (value or       • mainit na mga kulay
       IKAAPAT NA BAITANG                    IKALIMANG BAITANG                   IKAANIM NA BAITANG

                                 lightness and darkness of color)           • mga kulay na analogo
                                • katingkaran o kalamlaman ng kulay (intensity     • mga kulay na komplementaryo
                                 or brightness and dullness of a color)

  3.2 Naipaliliwanag kung paano nabubuo ang        3.2 Nakikilala ang isang kulay na matingkad o     3.2 Naipaliliwanag ang pamamaraan sa paggawa
    pangalawa at pangatlong kulay              malamlam                        ng kulay mg monokromatiko


  3.3 Nabubuo ang pangalawa at pangatlong kulay      3.3 Naipakikita kung paano gagawing malamlam      3.3 Nakalilikha ng mga gawaing pansining na
    mula sa pangunahing kulay                ang isang matingkad na kulay              nagpapakita ng:
                                                            • komplementaryong mga kulay
                                                            • analogo
                                                            • monokromatiko
                                                            at nabibigyang kahulugan ito sa isang isinulat
                                                            na talaarawan
  3.4 Nakalilikha ng isang komposisyong          3.4 Nakalilikha ng isang gawaing pansining na
    kinukulayan ng pangalawa at pangatlong          nagpapakita ng:
    kulay                          • katingkaran at kalamlaman ng kulay
                                 at nipaliliwanag ang kahulugan nito sa isang
                                 nakasulat na talaarawan
  3.5 Nakikilala ang mga katangian ng kulay,
    • kapusyawan o kadiliman (value)

  3.6 Naipaliliwanag kung paano gagawing
    mapusyaw at madilim ang isang kulay
  3.7 Naklilikha ng isang komposisyong nagpapakita
    ng kadiliman at kapusyawan ng kulay at
    naipaliliwanag ang kahulugan nito sa kanyang
    nakasulat na talaarawan

4. Naipakikita ang kaalaman at pagkaunawa sa       4. Naipakikita ang kaalaman at pag-unawa sa      4. Naipakikita ang kaalaman at pag-unawa sa tekstura
  tekstura                         tekstura

  4.1 Nakikilala ang mga tunay (tactile) at biswal na    4.1 Nakikilala ang tatlong uri ng tekstura:      4.1 Nakalilikha ng isang “collage” sa
    tekstura (visual)                     * tunay (tactile)                  pamamagitan ng iba’t ibang tekstura
                                 * artipisyal
                                 * biswal

  4.2 Nasasabi ang kaibahan ng tunay na tekstura      4.2 Nauuri ang mga bagay ayon sa tatlong uri ng    4.2 Naipakikita sa pamamagitan ng pagkilos o
    sa biswal na tekstura                   tekstura                       pagsayaw ang mga teksturang nasa “collage”
                                                            at nabibigyang kahulugan ang ginawang kilos
      IKAAPAT NA BAITANG                     IKALIMANG BAITANG                    IKAANIM NA BAITANG


  4.3 Nailalarawan ang katangian ng tekstura sa         4.3 Naipakikita ang tatlong uri ng tekstura sa
    pamamagitan ng paghipo at pagdama               pamamagitan ng mga gawaing sining,
    Hal.                              naisusulat ang kahulugan ng nilikha sa
      • magaspang – makinis                   talaarawan at naitatanghal ang likhang
      • malambot – matigas                    sining
      • mainit - malamig

  4.4 Nakalilikha ng isang komposisyong
    nagpapakita ng dalawang uri ng tekstura

  4.5 Naipakikita sa pamamagitan ng pagkilos o
    pagsayaw ng iba’t ibang katangian ng tekstura
    at nabibigyagyang kahulugan ang bagay na
    ginawaB. Naipakikita ang kaalaman at pag-unawa sa mga    B. Naipakikita ang kaalaman at pag-unawa sa mga       B. Naipamamalas ang kaalaman at pang-unawa
  prinsipyo ng sining                  prinsipyo ng sining                     sa mga prinsipyo ng sining

1. Naipakikita ang kaalaman at pag-unawa sa ritmo   1. Naipahahayag ang kaalaman at pag-unawa sa        1. Natatalakay ang sentro ng kawilihan (center of
                             balance bilang isang prinsipyo ng sining          interest) at pagbibigay-diin (emphasis) nito sa
                                                           isang komposisyon sa pamamagitan ng:
                                                           • pagpapatingkad sa kulay ng mahalagang bahagi
                                                           • pagpapalaki sa hugis o anyo ng mahalagang
                                                            bahagi
                                                           • paglalagay sa gitna ng mahalagang bahagi

  1.1 Nasasabi ang kahulugan ng ritmo at natutukoy    1.1 Naibibigay ang kahulugan ng balance                 1.1 Nakalilikha ng isang
    ang dalawang uri nito                                                      komposisyong binibigyang-diin
     * pormal na ritmo                                                       ang sentro ng kawilihan sa
     * impormal na ritmo                                                      iba’t ibang pamamaraan,
                                                                    naipaliliwanag ang kahulugan
                                                                    nito sa sariling talaarawan at
                                                                    naitatanghal ang bagay na
                                                                    ginawa
  1.2 Natutukoy ang ritmo sa mga komposisyon at     1.2 Nakikilala ang tatlong uri ng balance
    dibuhong nakikita sa paligid, nasasabi ang
    kahalagahan at kaugnayan nito sa iba         •   simetrikal o formal
                               •   asimetrikal o informal
       IKAAPAT NA BAITANG                 IKALIMANG BAITANG                   IKAANIM NA BAITANG

                             •  radial o parayos-rayos

  1.3 Naipakikita ang ritmo sa pamamagitan ng    1.3 Nakalilikha ng isang komposisyon o disenyo
    pagguhit ng iba’t ibang uri ng dibuho:       na nagpapakita ng balance at naipaliliwanag
      paulit-ulit (repetition)            ang kahulugan ng likhang sining sa sariling
      sunud-sunod (sequence)             talaarawan
      sali-salit (altenration)
    at naitatanghal sa klase ang ginawa
                         2. Naipahahayag ang kaalaman at pag-unawa sa      2. Naipahahayag ang kaalaman at pag-unawa sa
                           proporsyon                       harmonya

                           2.1 Naibibigay ang kahulugan ng proporsyon       2.1 Naibibigay ang kahulugan ng harmonya

                           2.2 Naipakikita ang proporsyon sa isang likhang    2.2 Nakalilikha ng isang komposisyong
                             sining                        nagpapakita ng harmonya o pagkaugnay-
                               * proporsyon ng sopa sa silid           ugnay ng mga kulay naipaliliwanag/naisusulat
                               * proporsyon ng bulaklak sa plorera        ang kahulugan ng nilikha sa sariling
                           2.3 Nakapagbibigay ng mapanuring puna sa isang      talaarawan
                             likhang sining at nakasasali sa talakayan

II. MALIKHAING PAGPAPAHAYAG;           II. MALIKHAING PAGPAPAHAYAG              III. MALIKHAING PAGPAPAHAYAG
  PAG-PILI AT PAG-PAHALAGA SA MGA TEMA      -Natutukoy ang isang likhang sining, istilo sa kung
  O PAKSA (subject), SIMBOLO AT IDEYA.      anong panahon, kultura, lugar at sino ang may
                          likha
  Pamantayan
  -Ang mga bata ay nakalilikha ng gawaing
  sining na nagpapahayag ng kanilang personal
  na karanasan, nailalarawan ang kanilang
  sariling tugon sa ibat ibang tema/paksa,
  simbolo at mga ideya sa likhang sining.
A. Naipahahayag ang kaisipan, damdamin,      A. Naipahahayag ang kaisipan, damdamin,        A. Naipahahayag ang kaisipan, damdamin,
  kalooban at imahinasyon sa pamamagitan ng     kalooban at imahinasyon sa pamamagitan ng       kalooban at imahinasyon sa pamamagitan ng
  iba’t ibang gawaing sining            iba’t ibang pamamaraan sa sining            iba’t ibang pamamaraan sa sining

1  Naipahahayag ang kaisipan at damdamin ng   1. Naipahahayag ang kaisipan at damdamin sa      1. Naipahahayag sa sariling pamamaraan ng pagguhit
  pagguguhit o pagpipinta ng isang larawang    pamamagitan ng malayang pagguhit o pagpipinta      ang wakas ng isang kuwentong hindi tapos
  isinasaad ng kuwento, awit o tula.        ng mga larawang isinasaad ng isang:
                           • karanasan
                           • panaginip

2. Naipahahayag ang sariling kaisipan at     2. Nakalilikha ng balangkas ng sariling katawan    2. Nakalilikha ng kawili-wiling mga anyo mula sa
         IKAAPAT NA BAITANG                   IKALIMANG BAITANG                  IKAANIM NA BAITANG

  imahinasyon sa pamamagitan ng paggugupit at      (contour drawing) sa pamamagitan ng pagdama at      isang payak na bagay o hugis sa pamamagitan ng
  pagdidikit ng mga papel                pagguhit nito habang nakapikit ang mata          pagbawas o pagdagdag upang mabago ito

3. Naipakikita ang kakayahan sa paggamit ng iba’t   3 Naipakikita ang kakayahan sa paggamit ng iba’t    3. Naipakikita ang kakayahan sa paggamit ng iba’t
  ibang bagay sa iba’t ibang pamamaraan ng       ibang bagay at kagamitan sa paglilimbag         ibang bagay at kagamitan sa paglilimbag sa
  paglilimbag                      • tansan, takip ng bote, walis tingting at iba pang   pamamagitan ng mga bagay mula sa likas na
    • pisi                       patapong bagay                     kapaligiran
    • mga hugis na yari sa karton

4. Naipakikita ang pagkamalikhain sa paggamit ng    4. Naipakikita ang pagkamalikhain at kakayahan sa    4.  Naipakikita ang pagkamalikhain sa paggamit ng
  krayon sa iba’t ibang pamamaraan            paggamit ng krayon sa iba’t ibang pamamaraan       krayon sa iba’t ibang pamamaraan

    •   crayon resist                •    batik                       •  pagpaplantsa
    •   crayon etching               •    paglilipat ng disenyo               •  African Art

                            5. Naipakikita ang pagkamaparaan sa paggamit ng     5.  Naipakikita ang pagkamaparaan at
                             iba’t ibang bagay sa paggawa ng mosaic          pagkamalikhain sa paggamit ng iba’t ibang bagay
                                                          sa paggawa ng eco-collage
                               •  egg shells
                               •  papel                      •  mga likas na bagay


B. Naipakikita ang pagkamalikhain sa paggawa ng    B. Naipakikita ang pagkamalikhain sa paggawa ng     B. Naipakikita ang pagkamalikhain sa paggawa
  mga tatlong dimensiyong bagay sa            mga tatlong dimensiyong bagay sa            ng mga tatlong dimensiyong bagay sa
  pamamagitan ng iba’t ibang midya, kagamitan      pamamagitan ng iba’t ibang midya, kagamitan       pamamagitan ng iba’t ibang midya, kagamitan
  at pamamaraan                     at pamamaraan                      at pamamaraan

1. Nakalilikha ng iba’t ibang puppets sa pamamagitan  1. Nakalilikha ng iba’t ibang puppets sa pamamagitan  1. Naipakikita ang pagkamalikhain sa paggawa ng
  ng iba’t ibang pamamaraan               ng iba’t ibang pamamaraan                papier mache sa pamamagitan ng pira-pirasong
                                                         papel (paper strips) at paper pulp
  •    patpat (stick puppet)             •    kamay (hand puppet)
  •    daliri (finger puppet)            •    pisi o sinulid (string puppet)

2. Nakapaglililok sa pamamagitan ng ibat’ ibang bagay 2. Nakapaghahabi sa pamamagitan ng iba’t ibang      2. Naipakikita ang pagkamalikhain sa pamamagitan
  at pamamaraan                    bagay at pamamaraan                   ng pagtitiklop (origami) tulad ng:

  •    Luwad (clay)                 •    pisi, patpat, retaso, papel            •  papel na bulaklak
  •    patatas/kamote                •    sanga, dahon at iba pa              •  papel na hayop

III. PAMANA NG SINING (ART HERITAGE);         III. PAMANA NG SINING (ART HERITAGE)          III. PAMANA NG SINING (ART HERITAGE)
   PAG-UNAWA SA SINING BISWAL AT ANG            PAG-UNAWA SA SINING BISWAL AT ANG           PAG-UNAWA SA SINING BISWAL AT ANG
       IKAAPAT NA BAITANG                   IKALIMANG BAITANG                  IKAANIM NA BAITANG

  KAUGNAYAN NITO SA KASAYSAYAN AT            KAUGNAYAN NITO SA KASAYSAYAN AT            KAUGNAYAN NITO SA KASAYSAYAN AT
  KULTURA                        KULTURA                        KULTURA

-Natutukoy ang isang likhang sining, istilo, kung   -Natutukoy ang isang likhang sining, istilo, kung  -Natutukoy ang isang likhang sining, istilo, kung
kailan, saan at sino ang may likha          kalian, saan at sino ang may likha          kalian, saan at sino ang may likha

A. Napahahalagahan ang pamana ng sining sa      A. Naipagmamalaki ang pamana ng sining sa      A. Napahahalagahan ang pamana ng sining sa
 pambansang pagkakilanlan at pagkakaisa         paglinang ng pambansang pagkakilanlan at       paglinang ng pambansang pagkakilanlan at
                             pagkakaisa                      pagkakaisa

1. Naipagmamalaki ang katutubong sining ng bayan   1. Naipagmamalaki ang katutubong sining (folk art)  1.  Naipagmamalaki ang katutubong sining (folk art)
  (folk art)

  1.1 Nakikilala ang ilan sa mga katutubong sining    1.1 Natutukoy ang isang katutubong sining na     1.1 Natutukoy ang ilang katutubong sining na
    ng bayan tulad ng:                   pinagyaman ng tribong katutubo            pinagyaman ng tribong etniko

    •  basket ng Bohol                  a) Pag-uukit o paglililok sa kahoy          a) Pagmomolde sa luwad (pottery)
    •  banig ng Samar, Leyte
    •  laminosa (banig) ng Jolo               Halimbawa:                       Halimbawa:
    •  taka (papier machè) ng Paete, Laguna
    •  tsinelas, bag at abaniko na abaka ng         IFUGAO                          Vigan, Ilocos Sur – burnay
      Albay                          bulòl o anito                     Luzon at Visayas – palayok, paso,
    •  kipping ng Lucban, Quezon                                            banga, tapayan, at iba pa
    •  sapatos ng Marikina                  MARANAO AT MAGUINDANAO
                                  sarimanok
    •  parol ng Pampanga
    •  patadyong ng Iloilo
    •  malong ng Mindanao                  TAGBANUA                     b)  Paghahabi
    •  t’nalak ng Cotabato                   ibon, bubuli
    •  inabel (kumot) ng Ilocos                                           • basket
                                 PAETE, LAGUNA                       Bohol, Palawan, Ifugao
                                  santos                       • banig
                                                              Laminosa ng Jolo
                                                              Banig ng Samar, Leyte, Aklan
                                                            • tela
                                                              ikat ng Ifugao, Cordillera
                                                              T’nalak ng T’boli, Cotabato
                                                               Batik, malong-Maguindanao

  1.2 Nakagagawa ng may kasanayan ng mga        1.2 Nakagagawa ng may kasanayan ng alin mang    1.2 Nakagagawa ng may kasanayan ng alin mang
    payak na katutubong sining ng sariling        katutubong sining na maaaring panregalo o     katutubong sining na maaring pagkikitaan
       IKAAPAT NA BAITANG                    IKALIMANG BAITANG                    IKAANIM NA BAITANG

     pamayanan na maaring pakinabangan sa          pansariling dekorasyon sa katawan
     sariling pamamahay                                               Hal.: Tuas-Tuas (rain maker) ng Palawan
                                Hal.: mga tinuhog na buto sa kwintas, pulseras        Alahas na yari sa mga bagay bagay sa
     Hal.: hinabing abaka, tingting o manipis na         at hikaw                        kalikasan katulad ng maliliit na kabibe –
        patpat ng kawayan para pansapin sa                                         Mangyan, Or. Mindoro
        pinggan
  1.3 Nakikilala ang katutubong sining sa sariling    1.3 Natutukoy ang mga katutubong sining ng ilang     1.3 Nakalilikha ng payak na halimbawa ng isang
    pook o bayan                      karatig pook o bayan                   katutubong sining ng bansa

B. SINAUNANG BAGAY; PAG-UNAWA SA SINING         B. SINAUNANG BAGAY; PAG-UNAWA SA SINING          B. SINAUNANG BAGAY; PAG-UNAWA SA SINING
  BISWAL AT ANG KAUGNAYAN NITO SA            BISWAL AT ANG KAUGNAYAN NITO SA                BISWAL AT ANG KAUGNAYAN NITO SA
  KASAYSAYAN AT KULTURA                 KASAYSAYAN AT KULTURA                     KASAYSAYAN AT KULTURA


1. Napahahalagahan ang mga sinaunang bagay na      1. Napahahalagahan at natatalakay ang kontribusyong    1. Napahahalagahan at natatalakay ang
  kabilang sa pamana ng lahi, natatalakay ang     naidudulot ng sinaunang bagay sa kasaysayan at        kontribusyong naidudulot ng sinaunang bagay sa
  kaugnayan nito sa kasaysayan at kultura at      kultura ng bayan, natutukoy ang istilo, kailan, saan at   kasaysayan at kultura ng bayan, natutukoy ang
  natutukoy ang istilo, kailan, saan at sino ang may  sino ang may likha                      istilo, kailan, saan at sino ang may likha
  likha
     1.1 Nakikilala ang ilan sa mga sinaunang      1.1 Natutukoy ang mga antigo o sinaunang bagay      1.1 Natutukoy ang mga antigo o sinaunang bagay
       bagay na kabilang sa mga lumang           o gusali na matatagpuan sa sariling           o gusali na kilala sa buong bansa
       kagamitan ng mga ninuno               pamayanan
                                                              Lumang pera (panahon ng Kastila, Hapon at
      muwebles                         mga sinaunang bagay o gamit sa museo          Amerikano)
      santos                          lumang bahay (mahigit 100 taon na)           Lumang kagamitan, plantsa, gilingan
      manunggol jar                      lumang simbahan o moske (mosque)            Fort Santiago
                                   monumento                       Palasyo ng Malacañang
                                   paaralan                        Bahay ni Jose Rizal sa Calamba, Laguna

  1.2 Natatalakay ang ilang bagay tungkol sa mga      1.2 Naiisa-isa ang mga panuntunan sa           1.2 Natutukoy ang mga Lumang simbahan na
    sinaunang bagay na pinag-uusapan             pangangalaga ng mga antigo at sinaunang         kabilang sa “UNESCO World Heritage”
                                 bagay o gusali                        San Agustin Church, Intramuros
      sino ang gumawa                                                  Sta. Maria Church, Ilocos Sur
      kailan ito ginawa                                                 Miag-ao Church, Iloilo
      saan ito ginawa                                                  Lumang Bahay na Bato sa Vigan, Ilocos
      bakit ginawa                                                   Sur
                                                               Paoay Church, Ilocos Norte

   1.3 Naipaliliwanag kung bakit dapat pahalagahan     1.3 Nakapag-iipon ng mga lumang bagay para sa      1.3 Nakagagawa ng album ng mga sinaunang
     ang mga sinaunang bagay at ano ang           museo ng paaralan katulad ng:              bagay at mga UNESCO World Heritage mula
     kahalagahan sa ating pangkasalukuyang                                      sa postcard o larawan sa magasin
       IKAAPAT NA BAITANG                   IKALIMANG BAITANG                    IKAANIM NA BAITANG

    pamumuhay                         mga lumang pera
                                  mga lumang kagamitan ng mga ninuno
                                  (damit, gamit na kahoy at metal)

C. DISENYONG KATUTUBO (ETNIKO); PAG-          C. DISENYONG KATUTUBO; PAG-UNAWA SA            C. DISENYONG KATUTUBO; PAG-UNAWA SA
UNAWA SA SINING BISWAL AT ANG KAUGNAYAN        SINING BISWAL AT ANG KAUGNAYAN NITO SA            SINING BISWAL AT ANG KAUGNAYAN NITO
NITO SA KASAYSAYAN AT KULTURA             KASAYSAYAN AT KULTURA                    SA KASAYSAYAN AT KULTURA


1. Naipagmamalaki ang mga disenyong katutubo ng    1. Nabibigyan ng pansin ang mga disenyo ng mga      1. Napahahalagahan ang mga disenyong katutubo
  bayan                         katutubo
  1.1 Nakikilala ang ilan sa mga disenyong katutubo    1.1 Nakikilala ang ilan sa mga disenyong etniko     1.1 Natutukoy ang kahulugan ng ilan sa mga
    na makikita sa Mindanao                                             disenyong katutubo
                                disenyong Igorot
    disenyong Manobo                    disenyong Maguindanaon                  Halimbawa:
    disenyong Maranao                                                tao, ibon, ahas, dahon, araw, bituin, tubig,
                                                            bundok

  1.2 Natutukoy kung anong pangkat katutubo ang      1.2 Nakatutuklas ng isang disenyong etniko na      1.2 Nakalilikha ng isang komposisyong
    may-ari ng disenyong pinag-aaralan           likas o natatangi sa pook o lugar na tinitirhan     ginagamitan ng disenyong katutubo
                                (kung mayroon nito)

  1.3 Nakaguguhit ng mga disenyong katutubong       1.3 Nakalilikha ng isang dibuhong binubuo ng
    likas sa Mindanao                    disenyong katutubo

C. LIKHANG SINING;                   D. LIKHANG SINING                     D. LIKHANG SINING

1. Naipagmamalaki ang mga ipinintang larawan ng    1. Naipagmamalaki ang mga bantog na Pilipinong      1. Napahahalagahan ang mga halimbawang sining ng
  mga dalubhasang pintor ng bayan            pintor                         mga bantog na Pilipinong pintor

  1.1 Namamasdan nang may kaluguran ang mga        1.1 Napahahalagahan ang ilang halimbawang        1.1 Napaghahambing ang pagkakaiba ng
    larawang likha nina:                  sining ng mga dalubhasang pintor ng bayan        makatotohanan (realistic) sa di-
                                                            makatotohanang (abstract) ipinintang larawan
      Carlos V. Francisco - Blood Compact           Juan Luna - Spolarium
      Vicente S. Manansala – Give Us This Day         Victorio Edades – The Sketch             Halimbawa:
      Fernando Amorsolo – The Offering            Fernando Amorsolo – Planting Rice
      Jose T. Joya – Hills of Niko              H. R. Ocampo - Genesis                “Planting Rice” ni Fernando Amorsolo
                                  Anita Magsaysay-Ho - Laughter            “Man and Carabao” ni Hernado R. Ocampo

  1.2 Naiisa-isa ang mga bagay na nakikita sa       1.2 Natatalakay ang damdaming hinahatid ng       1.2 Naipaliliwanag ang pagkakaiba ng mga likhang
    larawan                         larawan                         sining na:
      IKAAPAT NA BAITANG                 IKALIMANG BAITANG                   IKAANIM NA BAITANG


                                                        makatotohanan
                                                        di-makatotohanan

                                                        Halimbawa:

                                                        (makatotohanan)
                                                        Nestor Leynes
                                                        “Mag-ina sa Tabi ng Duyan”

                                                        (di-makatotohanan)
                                                        Ang Kiu Kok
                                                        “Mother and Child”

  1.3 Nagkakaroon ng kamalayan na may dalawang    1.3 Natutukoy ang mga elemento ng sining na      1.3 Nakaguguhit ng isang makatotohanang
    uri ng likhaing sining:              taglay ng larawan                   larawan at di-makatotohanang larawan

    makatotohanan (realistic)
    di-makatotohanan (abstract)

  1.4 Nasasabi kung aling larawan ang        1.4 Nasasabi kung aling elemento ng sining ang
    nagugustuhan at naipaliliwanag kung bakit     nangingibabaw

                           1.5 Napaghahambing-hambing ang iba’t ibang
                             istilo o pamamaraan ng pintor

                               makaluma
                               makabago

                           1.6. Nakapagbibigay ng sariling papuri o puna sa
                             isang bantog ng larawan

                           1.7 Nakaguguhit ng isang larawan sa sariling
                             pamamaraan

2. Naipagmamalaki ang mga iskulturang likha ng mga 2. Namamasdan nang may kaluguran ng mga likhang    2. Naipagmamalaki ang mga nililok na sining ng ilang
  bantog na iskultor ng Pilipinas           sining ng mga dalubhasang iskultor ng bayan     bantog na iskultor
                                 Oblation ni Guillermo tolentino           Hanging Cross sa Simbahan ng UP
      Kaganapan ni Napoleon Abueva                                       Chapel ni Napoleon V. Abueva

  2.1 Namamasdan nang may kaluguran ang mga     2.1 Namamasdan ang mga iskulturang likha ng      2.1 Napahahalagahan ang mga nililok na sining ng
       IKAAPAT NA BAITANG                    IKALIMANG BAITANG                  IKAANIM NA BAITANG

    likhang sining ng mga dalubhasang iskultor,       mga bantog na iskultor ng Pilipinas          ilang bantog na iskultor
    pintor at arkitekto ng bansa (National Artists)
                                  Napoleon V. Abueva                Eduardo Castrillo
      Guillermo Tolentino - iskultor              Guillermo Tolentino                Imelda Pilapil
      Fernando Amorsolo - pintor                Eduardo Castrillo                 Virginia Ty-Navarro
      Leandro Locsin – arkitekto                Ramon Orlina                   Arturo Luz
                                  Abdulmari Asia Imao

  2.2 Nasasabi kung aling iskultura ang           2.2 Natatalakay/napaghahambing-hambing ang      2.2 Naipagmamalaki ang mga Pambansang
    nagugustuhan at napaliliwanag kung bakit         iba’t ibang istilo                  Alagad ng Sining (Natinal Artists) tulad ni
                                                             Fernando Amorsolo
      Kaganapan ni Abueva                   makatotohanan                     Napoleon Abueva
      Monumento sa Kalookan ni Tolentino            Hal.: Likha ni G. Tolentino              Vicente Manansala
                                   Monumento ni Bonifacio                Ang Kiu Kok
                                                             Jose Joya
                                  di-makatotohanan                   Ben Cabrera
                                   Hal.: Likha ni N. Abueva
                                   Hanging Cross sa UP Chapel

                             3. Natatalakay ang ilang pandaigdig na dalubhasa sa  3. Naipagmamalaki ang Manlilikha ng Bayan (National
                               sa sining                     Artists) sa Folk Arts) tulad nina:
                                                               Lang Bulang – paghahabi ng T’nalak,
                                                               T’boli Cotabato
                                                               Salinta Monon – paghahabi ng Ikat,
                                                               Davao del sur
                              3.1 Napahahalagahan ang ilang likhang sining ng    3.1 Napahahalagahan ang ilang likhang sining ng
                                mga sumusunod:                     mga sumusunod na pandaigdig na dalubhasa
                                                            sa sining at nakapagbibigay ng masusing pag
                                   Leonardo da Vinci – Mona Lisa, Last
                                   Supper                        Vincent Van Gogh – Starry Night
                                   Michelangelo – Ceiling ng Sistine          Paul Gaugin – Tahitian Women
                                   Chapel sa Vatican, Pieta, David sa          Pablo Picasso – Guernica
                                   Florence, Italy
                                   Pablo Picasso – Girl Before A Mirror
IV. PAGPAPAHALAGA SA KAPALIGIRAN;            IV. PAGPAPAHALAGA SA KAPALIGIRAN           IV. PAGPAPAHALAGA SA KAPALIGIRAN
  PAGBUO NG KAUGNAYAN SA PAGITAN NG
  SINING BISWAL AT NANG IBA PANG
  DISIPLINA
  Napahahalagahan ang likas na kapaligiran at       Naipamamalas ang kakayahan sa sensitibong       Naipamamalas ang kakayahan sa sensitibong
  ang kapaligirang gawa ng tao              pagmamasid o pandama at pagpapahalaga sa       pagmamasid o pandama at pagpapahalaga sa
                              mga magagandang bagay at kapaligiran         mga magagandang bagay sa kapaligiran
      IKAAPAT NA BAITANG                 IKALIMANG BAITANG                 IKAANIM NA BAITANG


A. Likas na Kapaligiran              A. Likas na Kapaligiran              A. Likas na Kapaligiran

1. Nabibigyan ng pansin ang magagandang bagay sa 1. Nabibigyan ng pansin ang magagandang bagay sa  1. Nabibigyang pansin ang magagandang bagay sa
  kalikasan                       likas na kapaligiran              likas na kapaligiran

  1.1 Namamasid nang may katuwaan ang mga       Halimbawa:                    1.1 Nabibigyang pansin ang magagandang likas
    magagandang bagay sa kalikasan                                    na kapaligiran ng bansa
                             •  mga lawa, Bulusan Lake
     punong-kahoy                  •  mga bundok, Mt. Makiling            Halimbawa:
     mga ibon at hayop               •  mga talon, Tinago Falls
     mga halaman at bulaklak            •  mga ilog, Lobok, Bohol               Chocolate Hills, Bohol
     ilog, sapa, talon                                           Mayon Volcano, Albay
     bundok, burol                                             Taal Volcano, Batangas
                                                        Boracay, Kalibo, Aklan
                                                        Maria Cristina Falls, Iligan City, Lanao del
                                                        Norte


  1.2 Natutukoy ang mga elemento ng sining na    1.2 Natutukoy ang mga elemento ng sining na    1.2 Nakalilikha ng dibuho na binubuo ng mga
    taglay ng mga bagay sa kapaligiran         taglay ng mga ito                 bagay mula sa kapaligiran:

                                                      payak na installation sa kapaligiran
                                                      collage ng iba’t ibang tekstura
                                                      pagguhit ng mga disenyo ng dahon/bulaklak

                           1.3 Natutukoy ang mga prinsipyo ng sining na
                             taglay ng mga bagay sa kapaligiran

 B. Kapaligirang Gawa ng Tao           B. Kapaligirang Gawa ng Tao            B. Kapaligirang Gawa ng Tao

 1. Nabibigyang-pansin ang mga magagandang    1. Nabibigyang-pansin ang mga magagandang bagay  1. Nabibigyang-pansin ang mga magagandang bagay
  bagay sa kapaligirang gawa ng tao         sa kapaligirang gawa ng tao            sa kapaligirang gawa ng tao

   1.1 Natutukoy ang mga magagandang bagay na   1.1 Napahahalagahan ang kagandahan ng mga     1.1 Napahahalagahan ang kagandahan ng di-likas
     gawa ng tao sa sariling pamayanan        bagay na gawa ng tao sa bayan           na mga bagay o gusali na kilala sa buong
                                                      bansa

      munisipyo                   Halimbawa:                    Halimbawa:
      plasa, palaruan                   Parke – Luneta
      sambahan                       Tulay – San Juanico              San Agustin Church
      IKAAPAT NA BAITANG                  IKALIMANG BAITANG                 IKAANIM NA BAITANG

                                  Banawe Rice Terraces              Quiapo Golden Mosque
                                  Resort – Puerto Galera             Manila Cathedral
                                  Gusali – Cultural Center of the        Rizal Park
                                  Philippines (CCP)               Quezon Memorial Circle
                                                         Bonifacio Monument
                                  jeep, kalesa                  San Juanico Bridge
                                  monumento
                                  sentrong pangkultura

   1.2 Natatalakay ang mga elemento ng sining na   1.2 Natatalakay ang mga elemento ng sining na   1.2 Naiguguhit mula sa imahinasyon ang isang
     taglay ng mga bagay na ito             taglay ng mga bagay na ito            pambansang bagay o gusali

   1.3 Nakapangungulekta ng mga larawan ng mga    1.3 Naiguguhit mula sa imahinasyon ang isang   1.3 Nakalilikha ng installation art na maaaring
     magandang bagay na makikita sa           gusali sa sariling pamayanan           binubuo ng mga patapong bagay mula sa
     kapaligirang gawa ng tao at gawing album                               kapaligiran ng paaralan
     ang mga ito

2. Nakabubuo ng mga nakalarawang pangako       2. Napahahalagahan ang mga bagay na bumubuo ng   2. Nakabubuo ng mga nakalarawang pangako na
  (pledge) kaugnay ng pangangalaga at kaayusan     likas na kapaligiran                kaugnay ng pangangalaga at kaayusan ng
  ng kapaligiran                                             kapaligiran

   2.1 Nakaguguhit ng poster na tumatawag ng     2.1 Nakaguguhit ng larawan na nagpapakita ng    2.1 Nakalilikha ng larawan na nagpapakita ng
     pansin sa problema ng bayan tungkol sa:      pangangalaga sa kagandahan ng mga bagay       pangangalaga ng kagandahan at kaayusan ng
                              na gawa ng tao sa sariling pamayanan        kapaligiran
       kalinisan ng paaralan
       kalinisan ng mga estero (canal)
       kalinisan ng ilog
       at iba pa
                                                       2.1.1 Nakatutulong sa pangkat sa pagbubuo
                                                         ng isang mural na nagpapakita ng
                                                         pangangalaga ng pambansang
                                                         kapaligiran

                                                          Halimbawa:

                                                             pangangalaga sa kalinisan ng
                                                             pambansang pamayanan
                                                             pangangalaga sa kabundukan
                                                             pangangalaga sa karagatan

                             2.2 Nakasasali sa pangkat sa pagpapakita ng    2.2 Nakasasali sa pangkat sa pagpapakita ng
       IKAAPAT NA BAITANG                    IKALIMANG BAITANG                   IKAANIM NA BAITANG

                                 simpleng dula na ginagamitan ng malikhaing      simpleng dula na may malikhaing kagamitan
                                 kagamitan (costumes and headdress)          tungkol sa pangangalaga sa pambansang
                                 tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran        kapaligiran

C. Mga Selebrasyon                   C. Mga Selebrasyon                    C. Mga Selebrasyon
1. Napahahalagahan ang mga selebrasyong        1. Naipagmamalaki ang ilang selebrasyon o gawaing    1. Naipagmamalaki ang mga bantog na selebrasyon
  nagpapaunlad ng kultura ng bayan:           pambayan                         na ipinagdiriwang sa iba’t ibang lugar ng bansa

    Ati-Atihan ng Aklan                   Halimbawa:                       Maskara ng Bacolod
    Moriones ng Marinduque                                             Pahiyas ng Quezon
    Sinulog ng Cebu                     Araw ng Kalayaan                    Ramadan sa Mindanao
    Cañao ng Cordillera                   Panahon ng Pagtatanim/Pag aani             Ibalong ng Legazpi
                                Fiesta ng Bayan                     Pinyasan ng Daet
                                Pasko at Bagong Taon                  Pinagbenga ng Baguio
                                Eid Al-Fitr (End of Ramadan)              Dinagyang ng Ilo-ilo
                                                            Kadayawan ng Davao
                                                            Halad ng Cotabato

2. Natatalakay ang kontribusyong naibibigay ng mga   2.  Nakalilikha ng poster o patalastas tungkol sa   2. Nakaguguhit ng larawan ng isang pagdiriwang
  pagdiriwang na ito sa kultura ng bayan          selebrasyon o gawaing pambayan

3. Nakalilikha ng headdress, maskara at baro para sa  3. Nakalilikha ng isang card para sa Pasko, Bagong    3. Nakalilikha ng damit o bagay na maaaring gamitin
  selebrasyon o parada                  Taon at Valentine                    sa selebrasyong pinag-uusapan

4. Nakapagtatanghal ng mga likhang sining ng mga    4. Nakapagtatanghal ng mga likhang sining ng mga     4. Nakapagtatanghal ng mga likhang sining ng mga
  bata sa paaralan                    bata sa paaralan (sa stage, silid-aralan, corridor,   bata sa paaralan (Exhibit)
                             lobby) at naiaayos ang mga likhang sining sa
  culminating activity (exhibit)             tanghalan (Exhibit)

                                                          4.1 Naihahanda ng maayos at maganda ang mga
                                                            bagay na itatanghal

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:25068
posted:3/23/2011
language:
pages:15
Description: Philippine Basic Education Curriculum, 2010 version