Music by badlaon

VIEWS: 39,518 PAGES: 18

More Info
									    BASIC EDUCATION CURRICULUM
(Philippine Elementary Learning Competencies)
         JUNE 2010
      MUSIKA
     MAKABAYAN
       BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION
          Department of Education
          Republic of the Philippines                         E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC -  Musika.docx  Printed: 8/11/2010 10:35 AM [Anafel Bergado]  1
Ang musika ay isang anyo ng sining na gumagamit ng tunog bilang (medium).
Ang mga elemento ng musika ay binubuo ng ritmo, melodiya, anyo, timbre,
daynamika, tempo, tekstura at armonya. Ang salitang musika ay hango sa
salitang Griyego µουσική (mousike), “ang sining ng mga Musa”.

Ang paglikha at pagtatanghal, maging ang kahulugan ng musika ay nagkakaiba-
iba ayon sa kultura at paniniwalang panlipunan. Ito ay nahahati sa iba’t ibang
uri. Ito ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng tao.

Sa pamamagitan ng mataas na kalidad at kasiya-siyang programa, patuloy ang
pag-unlad ng mga guro at mag-aaral sa paggawa ng musika. Ilan sa mga
patunay nito ay ang pagkakaroon nila ng mataas na pagpapahalaga sa sarili,
tiwala sa sarili, positibong pananaw sa buhay, at makabuluhang karanasan ng
pag-aaral.

Ang musika ay nagsisilbing tulay na nagdurugtong ng bawat
henerasyon.

Layunin ng musika na

Music Education Goal


The goal of music education in Virginia and in Roanoke County Schools
is to empower students to experience music as a source of personal
enrichment, as a vehicle for the constructive expression of human
emotions, and as a unique intellectual discipline. This goal will be
attained through a structured, sequential program of study.

Students will develop an intellectual understanding of music through
experiences in singing, moving, listening, and playing instruments. They
will learn to read and notate music, and to create compositions that
transcribe their thoughts and emotions into concrete, musical forms of
human expression. Students will exercise their critical thinking skills by
investigating and analyzing all facets of the music discipline, employing
both traditional modes of instruction and the latest technological
advancements. Through active involvement in music students of
Roanoke County will build a foundation for a lifetime of participation in
and enjoyment of music
                                       MUSIKA

Mithiin: Nalilinang ang kamalayan, kaalaman at mapanuring kaisipan tungkol sa mga elemento ng musika na magagamit upang maipahayag ang
damdamin at maipamalas ang pagkamalikhain sa mga gawaing musikal; naiaangkop ang mga kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na pamumuhay
tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pamayanan, upang makaagapay sa kamalayang global.


       IKAAPAT NA BAITANG                    IKALIMANG BAITANG                    IKAANIM NA BAITANG
Pamantayan: Nagagamit ang pangunahing kaalaman     Pamantayan: Nagagamit ang pangunahing kaalaman      Pamantayan: Nagagamit ang pangunahing kaalaman
sa pagpapangkat ng mga nota at pahinga sa iba’t    sa iba’t ibang uri ng nota at pahinga sa paglikha ng   sa iba’t ibang uri ng nota at pahinga sa iba’t ibang
ibang palakumpasan sa paglikha ng hulwarang ritmo.  hulwarang ritmo sa iba’t ibang palakumpasan       palakumpasan sa paglikha ng hulwarang ritmong
                                                        angkop na pansaliw upang makapagbigay buhay sa
                                                        awit, tula at kuwento.

I. RITMO                           1. RITMO                     I. RITMO

 A. Naisasagawa ang maayos na pagtugon sa        A. Nabibigyang-kahulugan ang mga ritmong        A. Nakatutugon nang may pag-unawa sa iba’t
   pulso ng mga tunog                   naririnig                        ibang palakumpasan

   1. Nadarama ang pulso ng tunog na naririnig at     1. Nakatutugon sa ritmo ng isang awit sa        1. Nagagamit ang iba't ibang hulwarang ritmo
    hindi naririnig                     pamamagitan ng kilos katawan              sa iba't ibang palakumpasan

      1.1 Nagagamit ang anumang kilos ng          1.1 Naikikilos ang pulso ng awit             1.1 Nabibigyang-kahulugan ang awit/
        katawan sa pagdama ng pulso ng tunog                                      tugtugin sa iba’t ibang palakumpasan sa
        na naririnig at hindi naririnig        2. Natutukoy ang pangalan ng iba’t ibang             pamamagitan ng pag-awit at angkop na
                                nota/pahinga
                                                               kilos ng katawan (  ,  at    )
   2. Nakatutugon sa pulsong napapakinggan sa
    pamamagitan ng iba't ibang kilos         Notes ( Nota )          Rest ( Pahinga )       1.2 Nasasabi ang katuturan ng      o  cut
                                                               time
      Hal.: pagpalakpak, pagtapik                 Buong Nota (Whole)
         pagpadyak, pagmamartsa                 Buong Pahinga                    Hal.: Sa   ay may dalawang kumpas
                                                               sa isang sukat at ang half note ( ) at
   3. Nagagamit ang pantay-pantay na guhit                Hating Nota (Half)                half rest (  ) ay tumatanggap ng
    (l l l l l l l l l l l) sa paglalarawan               Hating Pahinga                  isang kumpas
    ng pulso ng tunog
                                   Kapat na Nota (Quarter)                 1.2.1 Nabibigyang halaga ang mga
   4. Natutukoy ang mabibigat at magagaan na             Kapat na Pahinga                      nota at pahinga sa
    pulso
                                   Kawalong Nota (Eighth)                    palakumpasang      o
      4.1 Nailalagay sa wastong lugar ang             Kawalong Pahinga
        panandang diin (>) ayon sa nadamang
        bigat ng tunog na narinig             Kalabing Anim (Sixteenth)
                                  Kalabing Anim na Pahinga

                                          1
      IKAAPAT NA BAITANG              IKALIMANG BAITANG                IKAANIM NA BAITANG
                                                Hal.:
  Hal.:
                         3. Naibibigay ang halaga ng isang       Nota    Pahinga   Katumbas na Kumpas
                          nota/pahinga at ang kaukulang kumpas
  Dalawahan
                          para rito.                             2 kumpas


                         Nota     Pahinga       Halaga               1 kumpas
  Tatluhan
                                        4 kumpas
                                                            ½ kumpas
  Apatan
                                        2 kumpas
                                                            1½ kumpas
5. Nagagamit ang panghati (bar line) sa
                                        1 kumpas
  pagpapangkat ng mga tunog sa
                                                    1.2.2 Nakabubuo ng hulwarang ritmong
  dalawahan/tatluhan/apatang sukat
                                                       ginagamitan ng ibat ibang uri ng
  Hal.:                                    1
                                          kumpas          mga nota/pahinga sa
                                        2
  Dalawahan                                                 palakumpasan

                                        1            1.2.3 Naisasagawa ang
                                        4  kumpas
  Tatluhan
                                                       palakumpasang sa
                                                       pamamagitan ng iba't ibang kilos
                                                       ng katawan
  Apatan
                          3.1 Natutukoy na ang halaga ng tuldok ay
                            kalahati ng notang sinusundan       1.3 Naibibigay ang halaga ng mga
                            Hal.:                      nota/pahinga sa kumpas na
6. Nailalarawan ang pulso sa anyong quarter
                                  = 3 kumpas          Nota    Pahinga     Halaga
  note (   ) at quarter rest (  o  )
                                                               8 kumpas
                                     1
                                  = 1  2  kumpas
7. Naipakikita na ang dalawang tunog na
  magkasintagal ang haba ay maaaring                                            4 kumpas
  katumbas ng isang pulso

  7.1   Naisasagawa sa pamamagitan ng                                          2 kumpas
      pag-awit, pagbigkas, pagkilos o
      pagtugtog ang dalawang tunog na                                         1 kumpas
      magkasintagal ang haba katumbas ng
      isang pulso
                                                              ½ kumpas

                                 2
     IKAAPAT NA BAITANG               IKALIMANG BAITANG                  IKAANIM NA BAITANG

  7.2  Naisusulat ang dalawang         3.2 Nabibigay ang halaga ng mga              1.3.1 Nasasabi ang katuturan ng
     magkasintagal ang habang tunog na      nota/pahinga sa hulwarang ritmo na
     katumbas ng isang pulso sa anyong      binubuo ng maiikli at mahahabang              palakumpasang
     eighth note                 tunog
                                                      Hal.: Sa   may anim na kumpas sa
8. Nakatutugon sa hulwarang ritmo sa tulong       Hal.:
  ng nota/pahinga                                             isang sukat at ang eighth note (   ) at
                                                      eighth rest (  ) ay tumatanggap ng
  8.1 Nakagagawa ng isang payak na
    hulwarang ritmo na nagagamit na                                   isang kumpas
    pansaliw sa isang awit sa pamamagitan                             1.4 Naisasagawa ang palakumpasang
    ng instrumentong perkusyon.                                    sa pamamagitan ng ibat ibang kilos ng
                                                     katawan at pag- awit/pagtugtug sa
                                                     pamaraang
  8.2 Nabibigkas ang titik ng awit ayon sa                                 • madalang
    hulwarang ritmo nito                                         • katamtaman
                                                      • mabilis

                                                 B. Natutukoy kung saang kumpas nagsisimula at
                                                  nagwawakas ang isang awit

                                                  1. Natutukoy ang pagkakaugnay ng huling
                                                    sukat sa unang sukat ng awit na hindi
                                                    nagsisimula sa unang kumpas
                        3.3 Nasasabi ang katuturan ng palakumpasang
                          ,   at                         Pilipinas Kong Mahal

                                                   Unang taludtod:
                         Hal.:  na may dalawang kumpas sa
                         isang sukat at ang quarter note/quarter rest
                         ay tumatanggap ng isang kumpas


                                                        Ang   ba-yan koý ta-nging i – kaw

                                                   Huling taludtod:
                                                       Pi - li - pi - nas kong hi - rang

                                 3
IKAAPAT NA BAITANG          IKALIMANG BAITANG                IKAANIM NA BAITANG

                                      Halimbawa ng awit na nagsisimula sa ikalawang
              3.4 Nakabubuo ng hulwarang ritmong        kumpas at nagtatapos sa unang kumpas
                ginagamitan ng iba’t ibang uri ng mga
                nota/pahinga                         Santa Clara

               Hal.:                      Unang taludtod:
                                          San-ta Cla-rang pinung-pino

                                       Huling taludtod:           B.Naisasagawa ang iba’t ibang palakumpasan tulad
            ng:

                                         Ang pa-nga -koý tu - tu-pa-rin


                                     C. Nakalilikha ng mga hulwarang panritmo bilang
                                       pansaliw sa mga tula, maikling kuwento o
                                       komposisyong musikal


              2. Natutukoy ang ritmo ng naririnig na
               awit/tugtugin kung dalawahan, tatluhan at
               apatang sukat

              3. Naikukumpas nang wasto ang awit ayon sa
               palakumpasan habang umaawit
                       4
       IKAAPAT NA BAITANG                   IKALIMANG BAITANG                  IKAANIM NA BAITANG

Pamantayan: Nabibigyang kahulugan ang iba’t ibang  Pamantayan: Nabibigyang kahulugan ang pagitan ng   Pamantayan: Nabibigyang kahulugan ang pagkakaiba
ngalang pantono sa pamamagitan ng pag-awit nang   bawat tono at pagkakaiba ng iskalang mayor at menor  ng iskalang mayor at menor sa pamamagitan ng pag-
mag-isa o kasama ng karamihan, sa iskalang      sa pamamagitan ng pag-awit nang mag-isa o kasama   awit nang mag-isa o kasama ng karamihan sa
pentatonic at tunugang C Mayor.           ng karamihan sa tunugang C Mayor at a menor .     tunugang Mayor at menor .

II. MELODIYA                     II. MELODIYA                     II. MELODIYA

  A. Napahahalagahan ang mga uri ng himig na      A. Naipapakita ang kasanayan sa pag-awit at     A. Naipamamalas ang kakayahan sa pag-awit,
   matatagpuan sa mga awitin/tugtugin          pagbasa ng mga nota sa tunugang C Mayor at      pagbasa at pagsulat ng notasyon sa tunugang
                              a menor.                       Mayor at menor
    1. Natutukoy kung ano ang limguhit
                              1. Naipaliliwanag, naiguguhit, at naaawit ang    1. Naipakikita ang kasanayan sa
      1.1 Nakagagawa ng limguhit at nasasabi       iskalang C Mayor at ang kaugnay na         pakikinig/pag-awit/pagsulat ng notasyon sa
        ang gamit nito                 iskalang a menor.                  tunugang Mayor at menor.

    2. Natutukoy ang mga ngalang pantono ng                                 1.1 Nakababasa/Nakaaawit ng mga himig na
     mga guhit at puwang ng limguhit           Iskalang C Mayor                   nasa tunugang Mayor at ang katugong
                                                          tunugang menor gaya ng:
    Ngalang pantono ng mga guhit
                                                          Iskalang F Mayor

                                    Do   re mi fa so la  ti  do

                                Iskalang a menor


    Ngalang pantono ng mga puwang
                                                          Iskalang d menor

                                    La ti   do  re mi  fa so la


                                1.2 Natutukoy ang lundayang tonong la
    3. Natutukoy ang mga so-fa silaba ng              ( home tone )ng iskalang menor.
     iskalang mayor (do-re-mi-fa-so-la-ti-do)
                              4. Nasasabi ang kaibahan ng tunugang          Iskalang G Mayor
      3.1 Naaawit ang mga so-fa silaba ng           menor sa tunugang Mayor.
        iskalang mayor sa paraang:
        pataas - hal.:  mi-fa-so          2. Natutukoy ang iba’t ibang pagitan ng mga
        pababa - hal.:  so-fa-mi            tono
        inuulit - hal.: so-so-so
        palaktaw - hal.: do-mi-do
        pahakbang - hal.: do-ti-la-so
                                        5
   IKAAPAT NA BAITANG                  IKALIMANG BAITANG                IKAANIM NA BAITANG

  3.2 Naaawit ang isang awit sa iskalang   Halimbawa:                        Iskalang e menor
    mayor
                         una (prime)
  3.3 Natutukoy ang matataas at mababang
    tunog
    a. papataas
    b. papababa                                       2. Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig ang
    c. palaktaw na pataas/pababa       ikalawa                      kaibahan ng tunugang Mayor sa tunugang
    d. pantay na mga tunog                                   menor.
    e. pahakbang na pataas/pababa

4. Natutukoy ang mga so-fa silaba ng                               3. Nasasabi ang kaibahan ng tunugang menor
  iskalang pentatonic (do-re-mi-so-la)                               Sa tunugang Mayor.
                         ikatlo
  4.1 Naaawit ang mga so-fa silaba ng
    iskalang pentatonic sa paraang:
    pataas - hal.:     do-re-mi
    pababa - hal.:     mi-re-do
    inuulit - hal.:     do-do-do
                mi-mi-mi     ikaapat
    pataas/pababa - hal.: so-la-mi
    palaktaw - hal.:    do-mi-so
    pahakbang - hal.:    do-re-mi

  4.2 Naaawit ang isang awit sa iskalang
    pentatonic                ikalima

5. Nakababasa/Nakaaawit ng mga nota sa
  tunugang C

  5.1 Natutukoy ang lundayang tonong “do”
    (home tone) ng iskalang mayor       oktaba
                          3. Naaawit ang isang himig na may pagitang
     do  re mi  fa so la  ti  do      ikatlo at ikalima

                          4. Nakababasa/nakaaawit ng mga nota sa
                            tunugang C.


                                   6
        IKAAPAT NA BAITANG                    IKALIMANG BAITANG                       IKAANIM NA BAITANG

Pamantayan: Nauunawaan ng lubusan ang         Pamantayan: Nauunawaan ng lubusan ang                Pamantayan: Nauunawaan ng lubusan ang
pagkakaiba at pagkakatulad ng mga bahaging      pagkakaiba at pagkakatulad ng mga bahaging             pagkakaiba at pagkakatulad ng mga bahaging
bumubuo sa isang awit.                bumubuo sa isang awit.                       bumubuo sa isang awit sa iba’t ibang anyo.

III. ANYO                       III. ANYO                              III. ANYO

 A. Napapahalagahan ang anyo ng payak na awit      A. Napahahalagahan ang mga bahagi ng                A. Napahahalagahan ang mga awitin at tugtugin
                              komposisyong musical                        ayon sa anyo
    1. Natutukoy ang bilang ng mga pariralang
     bumubuo sa isang awit                 1. Natutukoy ang mga pariralang bumubuo sa            1. Nakikilala ang mga anyong:
                                  isang awit
    2. Napaghahambing ang mga parirala ng                                              - binary (AB)
     isang awit                      2. Nasasabi ang inuulit na hulwarang                  - tertiary (ABA)
                                  panghimig/panritmo
      2.1 Natutukoy ang magkatulad/di-                                           2. Nakikilala ang mga simbolong may
        magkatulad/ magkahawig na parirala       3. Natutukoy ang mga hulwarang inuulit sa              kaugnayan sa anyo tulad ng:
        ayon sa ritmo at sa himig             mas mataas o mas mababang himig
                                                                    - DA Capo (D.C.) ulitin mula sa simula
        2.1.1 Nasasabi kung paano             Hal.:                                - AL Fine - hanggang sa katapusan
           nagkakatulad/di-nagkakatulad/            Mother Earth’s Song                     - D.C. Al fine - ulitin mula sa simula
           nagkakaiba/nagkakahawig ang                                            hanggang sa salitang fine
           mga parirala sa awit       San Risa                    French Folk Song        - Dal Segno (D.S.) bumalik mula sa
                                                                    senyas
      2.2 Naaawit ang magkatulad/di-
        magkatulad/magkahawig na parirala                                        3. Naipakikita ang pagkakaiba-iba ng
        ng awit                                                       pamamaraan ng ABA sa musika, sining at
                                                                  arkitektura
                             Black smoke reigns ev’   ry    where, gar bage a - round

      2.3 Nasasabi na ang panandang
        ay ginagamit sa pag-uulit ng isang
        bahagi ng awit/tugtugin


                             But there’s hope, there’s still hope   to heal the world
                              rd    th
                             (3 and 4 phrases)

                                4. Napaghahambing ang mga parirala sa
                                  isang awit sa pamamagitan ng pagbibigay
                                  ng mga ngalang titik (A, B, C, D) sa bawat
                                  parirala
                                  - mga pariralang panghimig
                                  - mga pariralang panritmo
                                             7
        IKAAPAT NA BAITANG                    IKALIMANG BAITANG                     IKAANIM NA BAITANG

                                5. Natutukoy ang simula at wakas ng seksyon
                                  o bahagi ng isang himigPamantayan: Nabibigyang halaga ang katangian ng     Pamantayan: Napahahalagahan ang katangian ng        Pamantayan: Nabibigyang halaga ang pagkakaiba ng
iba’t ibang tinig ng mga mang-aawit at ang tunog ng   iba’t ibang tinig sa pag-awit, ang pagkakaiba ng mga    mga instrumentong musikal sa tunog, kayarian, at
mga instrumentong musikal; nakalilikha ng hulwarang   instrumento ng rondalya sa tunog, kayarian at paraan    paraan ng pagtugtog.
pansaliw sa mga awitin gamit ang mga instrumentong    ng pagtugtog, at ang mga bagay na pinagmumulan ng
perkusyon, ang kanilang tinig at iba pang maaaring    tunog.
pagmulan ng tunog.

IV. TIMBRE                        IV. TIMBRE                         IV. TIMBRE

 A. Napahahalagahan ang ginagampanan ng timbre        A. Nabibigyang-halaga ang timbre sa pag-awit at      A. Napapahalagahan ang iba't ibang uri ng tunog
  sa awitin/tugtugin                     sa pagtugtog ng mga instrumentong musikal         ng iba't ibang instrumentong musikal

    1. Nasasabi ang pagkakaiba ng mga tinig ng         1. Nakikilala ang iba’t ibang timbre ng tinig         1. Napahahalagahan ang mga
     mga mang-aawit                                                      instrumentong bumubuo ng banda
                                    1.1 Naibibigay ang katawagang soprano            (brass band)
       1.1 Nasasabi ang pagkakaiba ng tinig-             at alto sa tinig ng mga babae at tenor
         babae sa tinig-lalake                   at baho/bass sa tinig ng mga lalaki           1.1 Nakikilala ang iba't ibang
                                                                    instrumentong ginagamit sa banda
       1.2 Nasasabi ang katangian ng tinig na          1.2 Nasasabi ang katangian ng bawat uri
         ginagamit sa iba't ibang pagkataon            ng tinig
         Hal.: malambing na tinig para sa pag-                                       1.2 Nasasabi ang katangian ng tunog
         awit ng kundiman, masaya at         B. Napahahalagahan ang mga instrumentong                 na nalilikha ng iba't ibang
         masiglang tinig para sa mga martsa       bumubuo ng rondalya                          instrumento ng banda

      2. Napapangkat ang mga instrumentong          1.  Nakikilala ang iba't ibang instrumentong    B.  Napahahalagahan ang mga instrumentong
       ayon sa uri ng tunog                   ginagamit sa rondalya                bumubuo ng orkestra

           -  Di-tiyak na tunog ( rhythm       2. Nasasabi ang katangian ng tunog na           1. Nakikilala ang iba’t ibang instrumento ng
             band)                   likha ng iba't ibang instrumento ng            orkestra
           -  Tiyak na tunog ( xylophone,        rondalya
             marimba, melodeon,                                        2. Nasasabi ang katangian ng tunog na likha
             harmonica)             C. Nakalilikha ng iba't ibang tunog mula sa iba't         ng iba’t ibang instrumento ng orkestra
                                ibang bagay sa paligid
      3. Nasasaliwan ng naaangkop na                                          3. Nasasabi kung ang narinig na tugtugin ay
       instrumentong perkusyon ang ibang                                        mula sa banda o orkestra
       awiting alam na                                          8
       IKAAPAT NA BAITANG                  IKALIMANG BAITANG                 IKAANIM NA BAITANG

                                                         3.1 Natutukoy sa pamamagitan ng
                                                           pakikinig ang tunog ng mga
                                                           instrumentong hinihipan, mula sa
                                                           instrumentong metal, at kinakalabitPamantayan: Nagkakaroon ng mas na mataas na     Pamantayan: Nagagamit ng wasto ang tinig sa    Pamantayan: Nagkakaroon ng mas mataas na kalidad
kalidad sa pag-awit sa pamamagitan ng pagsunod sa  madamdaming pagsasalita, pagbigkas at pag-awit  sa pag-awit at pagtugtog sa pamamagitan ng
iba’t ibang antas ng daynamiks.           gamit ang angkop na daynamiks.          pagsunod sa mga senyas daynamikang nakasaad sa
                                                   isang awit o tugtugin.

V. DAYNAMIKS                    V. DAYNAMIKS                   V. DAYNAMIKS

 A. Naipapahiwatig ang madamdaming pag-awit sa    A. Napapahalagahan ang kaugnayan ng        A. Napapahalagahan ang kaugnayan ng
   pamamagitan ng daynamiks              daynamiks sa madamdaming ibinibigay ng      daynamiks sa madamdaming pagpapahayag ng
                             musika                      musika
   1. Natutukoy ang mga bahagi ng awit na
    mahihina at malalakas               1. Nakasusunod sa unti-unting paglakas      1. Naibibigay ang kahulugan ng pp (pianissimo)
                              (crescendo) at paghina (decrescendo) ng      at ff (fortissimo)
   2. Nasasabi ang kahulugan p (piano - mahina)      tono sa isang awit
    at f (forte - malakas)                                       2. Nakasusunod sa mga senyas na pp
                               2.1 Naibibigay ang kahulugan ng:         (pianissimo – very soft), ff (fortissimo – very
   3. Nakasusunod sa senyas na p at f sa isang                                loud), mp (mezzo piano – half soft) at mf
    himig                                                 (mezzo forte – half loud)
                                     crescendo (papalakas) at
                                     decrescendo (papahina)      3. Naipakikita sa pamamagitan ng pag-
                                                       awit/pagtugtog ang kahulugan ng musika sa
                             2. Natutukoy ang mga bahagi ng himig/        angkop na antas ng daynamiks
                               tugtugin na ginagamitan ng            - mahinang pag-awit/pagtugtog ng isang
                                                         malungkot na himig o awit sa
                                                         pagpapatulog
                                     (crescendo) at
                                                         Hal.: "Ili-Ili, Tulog Anay"
                                     (decrescendo)
                                                        - may katamtamang lakas na pag-
                                                         awit/pagtugtog ang isang masiglang himig
                                                         Hal.: "Pamulinawen”

                                                        - malakas na pag-awit/pagtugtog sa
                                                         bahaging binibigyan ng diin
                                                         Hal.: "makita kang sakdal laya" (Hango sa
                                                         "Bayan Ko")

                                      9
       IKAAPAT NA BAITANG                  IKALIMANG BAITANG                   IKAANIM NA BAITANG

                                                         4. Naaawit ang isang himig nang may kaukulang
                                                          lakas sa bahaging nasa kasukdulan (climax)
                                                           Hal.:
                                                           - “Ang laya moý babantayan”
                                                             (Hango sa “Pilipinas Kong Mahal”)
                                                           - “Life giving breezes sweep the strand”
                                                             (Hango sa “Maria Clara’s Lullaby”)
                                                         5. Nadarama ang iba't ibang antas ng
                                                          daynamiks sa isang awitin/tugtuging naririnigPamantayan: Nakapaghahatid ng buong husay ng     Pamantayan: Nakapaghahatid ng buong husay ng     Pamantayan: Nakapaghahatid ng buong husay ng
mensahe sa pamamagitan ng madamdaming pag-awit    mensahe sa pamamagitan ng madamdaming pag-awit    mensahe sa pamamagitan ng madamdaming pag-awit
gamit ang iba’t ibang sagisag ng bilis o dalang ng  gamit ang iba’t ibang sagisag ng bilis o dalang ng  gamit ang iba’t ibang sagisag ng bilis o dalang ng
galaw ng musika.                   galaw ng musika.                   galaw ng musika.

VI. TEMPO                      VI. TEMPO                       VI. TEMPO

 A. Napapahalagahan ang tempo ng isang himig o      A. Nakatutugon sa damdaming ipinahihiwatig ng    A. Nakikilala ang iba't ibang tempo ng isang
  awit                          iba't ibang uri ng tempo mula sa          awitin/tugtugin
                              pinakamabagal hanggang sa pinakamabilis na
   1. Nakaaawit nang madalang, mabilis at         tempo                        1. Nakasusunod sa tempong accelerando
    katamtaman ang bilis batay sa titik at                                   (papabilis na pag-awit/pagtugtog) at
    damdaming ipinahihiwatig ng awit           1. Naibibigay ang kahulugan ng tempong         ritardando (papabagal na pag-
                                allegro (mabilis), andante (mabagal) at       awit/pagtugtog)
     Hal.:                         moderato (katamtaman ang bilis) vivace
     "The Fire Truck Is Coming" - mabilis          ( mabilis kaysa allegro )
     "Music Alone Shall Live" - katamtaman                                  2. Naipahihiwatig ang damdamin ng mga
     "Pilipinas Kong Mahal" - madalang          2. Naaawit nang wasto ang ilang            bahagi ng awit sa pamamagitan ng
                                katutubong awit na may iba’t ibang tempo      pagbabago ng tempo ng tugtugin/awitin
                                Hal.:                        Hal.: "Pandangguhan"
                                - Si Nanay, si Tatay, Di Ko Babayaan
                                  Andante (awit sa Bicol)
                                - Paruparong Bukid – Allegro

                               3. Nakasusunod sa tempong allegro, vivace
                                andante, moderato sa pagpapahayag ng
                                pagbabago ng bilis o dalang ng isang
                                awit

                                 Hal.: “Kalesa”

                                       10
       IKAAPAT NA BAITANG                  IKALIMANG BAITANG                  IKAANIM NA BAITANG

Pamantayan: Nakaaawit ng buong husay ng       Pamantayan: Nakaaawit ng pangkatan at        Pamantayan: Nakaaawit ng pangkatan at
pangkatan at napagsasama-sama ang iba’t ibang    napagsasama-sama ang iba’t ibang timbre ng tinig   napagsasama-sama ang iba’t ibang timbre ng tinig
timbre ng tinig upang maipakita ang sabayang pag-  upang maipakita ang iba’t ibang tekstura ng himig.  upang maipakita ang iba’t ibang tekstura ng himig;
awit ng dalawang himig.                                         nagagamit ang mga akordeng mayor ( I, IV, V ) bilang
                                                     pansaliw sa awit.
VII. TEKSTURA AT ARMONYA              VII. TEKSTURA AT ARMONYA               VII. TEKSTURA AT ARMONYA
  A. Napapahalagahan ang tekstura at armonya ng    A. Napahahalagahan ang mga awitin/tugtuging    A. Nakikilala ang iba't ibang tekstura ng himig
    isang awit                      may iba't ibang tekstura
                                                        1. Nakaaawit ng apat na bahaging rounds
    1. Nakaaawit ng dalawang bahaging rounds       1. Naaawit nang wasto ang rounds na may
     Hal.: "Row Your Boat"                 tatlong bahagi                   Hal.: "Brother John"
                                Hal.: "Dona Nobis Pacem"                 "For Health and Strength"
    2. Naaawit nang sabayan ang dalawang              “Music Alone Shall Live”
     himig (partner songs)                                         2. Nakaaawit sa dalawahang tinig -
     Hal.: Ako Kini Si Anggi/              2. Nasasabi ang pagkakaiba ng tekstura ng
       Leron, Leron Sinta                mga himig na naririnig               Hal.: “Sing, Sing Together"
                                a) monoponya - isang melodiya
                                b) poliponya - higit pa sa dalawang     B. Nagagamit ang mga akordeng I, IV at V bilang
                                  melodiyang magkasabay            pansaliw sa awit
                                c) homoponya - isang melodiyang
                                  sinasaliwan ng isang instrumento      1. Nasasabi ang mga katawagan sa mga
                                                         akordeng I, IV at V (mayor)
                                                               I    IV    V
                                                              Tonic Sub-dominant Dominant

                                                        2. Natutukoy ang notang ugat ng akordeng I,
                                                         IV, at V
                                                              I     IV    V
                                                             Tonic Sub-dominant Dominant


                                       11
IKAAPAT NA BAITANG  IKALIMANG BAITANG      IKAANIM NA BAITANG

                     3. Natutukoy ang mga notang bumubuo ng
                      akordeng
                          I    IV    V
                         Tonic Sub-dominant Dominant

                         so     do     re
                         mi     la      ti
                         do     fa     so


                     4. Nagagamit ang mga notang ugat ng mga
                      akordeng I, IV at V sa tunugang mayor
                      bilang pansaliw sa isang payak na awit
              12
          IKAAPAT NA BAITANG                  IKALIMANG BAITANG                     IKAANIM NA BAITANG

Pamantayan: Nagkakaroon ng kamalayan, kaalaman     . Pamantayan: Nagkakaroon ng kamalayan, kaalaman    Pamantayan: Nagkakaroon ng kamalayan, kaalaman
at pagkaunawa sa sariling kultura at kaugalian;    at pagkaunawa sa sariling kultura at kaugalian;    at pagkaunawa sa sariling kultura at kaugalian;
makilala ang kaibahan ng mga uri at estilo ng musika  makilala ang kaibahan ng mga uri at estilo ng musika  makilala ang kaibahan ng mga uri at estilo ng musika
ng iba’t ibang panahon ng kasaysayan          ng iba’t ibang panahon ng kasaysayan          ng iba’t ibang panahon ng kasaysayan

VIII. Pagpapahalaga sa Kulturang Pilipino       VIII. Pagpapahalaga sa Kulturang Pilipino       VIII,  Pagpapahalaga sa Kulturang Pilipino

  A. Napapahalagahan ang Kulturang             A. Naipagmamalaki ang mga kulturang           A. Naipagmamalaki ang mga kulturang
      Pilipino sa pambansang pagkakakilan         Pilipino sa paglinang ng pambansang           Pilipino sa paglinang ng pambansang
      lan at pagkakaisa.                 pagkakakilanlan at pagkakaisa.              pagkakakilanlan at pagkakaisa.,

      1. Naipagmamalaki ang sinauna at           1. Naipagmamalaki ang siauna at            1. Naipagmamalaki ang sinauna at
       katutubong awit ng bayan (folk songs)        katutubong awit ng bayan (folk songs)         katutubong awit ng bayan (folk songs)
       sa iba’t ibang rehiyon.               sa iba’t ibang rehiyon.                sa iba’t ibang rehiyon.

      1.1 Nakikilala at naaawit ang ilan sa mga     1.1 Natutukoy at naaawit ang mga katutubo         1.1 Natutukoy at naawit ang mga katutubo
        katutubong awit ng bayan sa kanilang       at awiting bayan sa iba pang araw-araw          at awiting bayan sa pagpapahayag ng
        pang-araw –araw na gawain.            na gawain:                        damdamin.

        -  Pag-aani                     -  Pamamaalam ( farewell songs )            -  Awit ng Pag-ibig
        -  Pagtatanim                    -  Awit ng Pananagumpay ( victory              - Bayan
        -  Pagpapatulog ng bata                 songs )                          - Magulang
                                   -  Pagpapahinga                       - Iniirog
       Hal:                          -  Pagdiriwang                        - Pagdadalamhati
                                      - fiesta
       Kanta ng Manananim ( Luzon )                  - birthday                 Hal:
       Ili-Ili Tulog Anay ( Visayas )          Hal:
                                                            Sarung Banggi ( Bicol )
                               Dandansoy ( Panay )                    Ang Bayan Ko ( Luzon )
   2.  Naipagmamalaki ang mga Katutubong
      Instrumento ( Indigenous Instrument )     2. Nabibigyang pansin ang mga katutubong        2. Napapahalagahan ang mga
      ng ibang Rehiyon.                 Instrumentong ( indigenous instrument )        katutubong instrumento pamana ng
                               ng ibang rehiyon.                   ibang lahi.

   2.1 Nakikilala ang nga instrumentong
     katutubong likas sa Katimugang          2.1 Nakikilala at natutugtog ang mga         2.1 Nakikilala at natutukoy ang mga instrumento
     Mindanao.                      katutubong instrumento ng isang tribo sa       bunubuo sa Pangkat Kawayan.
                                Hilagang Luzon.
        -  Maguindanao
        -  Manobo                      -  Kalinga sa Cordillera Highlands
        -  Maranaw


                                         13
       IKAAPAT NA BAITANG                  IKALIMANG BAITANG                  IKAANIM NA BAITANG

   Hal:                       Hal:                          Hal:
                                                          -  angklung
     Kulintang                    Bungkaka                         -  bumbong
     Agung                      Tongatong                        -  rain maker
     Babandil                     Pattetteg                        -  gabbang
     Gong                                                   -  marimba

                          2.2 Natutukoy kung kalian ginagamit ng mga
3. Napapahalagahan ang mga sinaunang awitin      katutubo ang kanilang instrumento.     3.    Napapahalagahan ang mga kontribusyong
  ( authentic ) na ginagamit sa mahalagang                                 naidudulot ng mga sinaunang awitin sa
  Okasyon.                      Hal:                         tradisyong pilipino.

                           Bungkaka - ginagamit ito na panakot sa
 3.1 Nakikilala at naaawit ang mga sinaunang          ahas habang sila ay pababa ng     3.1 Nakikilala at naaawit ang ilang sinaunang
   awit na mula sa ating mga ninuno.             bundok upang magbenta ng         awit na kabilang sa pamana ng lahi.
                                 kanilang inaning pananim.

   Alay - Flores de Mayo sa Alitagtag at                                    - Pasyon - Mahal na araw sa Bulacan
        Taal Batangas.          3. Napapahalagahan ang mga kontribusyong                   Lipa Batangas
                          naidudulot ng sinaunang ( authentic ) awitin
                          sa kultura ng bayan.
   Sta, Clara sa Obando, Bulacan                                        - Harana sa iba’t ibang rehiyon


 3.2 Natatalakay ang

     -  pinanggalingan ng awit       3.1 Natutukoy ang mga sinaunang awit na
     -  dahilan kung bakit inaawit       pasalin-salin sa ating lahi.           3.2 Naipapaliwanag kung bakit dapat pahala-
                                                      gahan, panatilihin, at pagyamanin ang
                                                      pamana ng lahi.
4. Napapahalagahan ang mga Pambansang             -  Putong sa Marinduque
  Artistang Pilipino sa Musika.               -  Panunuluyan


 4.1 Nakikilala at naipagmamalaki ang mga   3.2 Nabibigyang halaga ang mga sinaunang
    Batikang Mang-aawit na nagbigay        awitin sa pinag-uusapan              4.  Naipagmamalakali ang mga Pambansang
   karangalan sa bansa.                                          Artistang Pilipino sa Musika.
                               -  bakit ginagawa
    Hal:                          -  kalian ginagawa

     -  Lea Salonga
     -  Monique Wilson
     -  Jed Madela
                                      14
  IKAAPAT NA BAITANG                   IKALIMANG BAITANG                 IKAANIM NA BAITANG

-  Pilita Corrales           4.  Naipagmamalaki ang mga Pambansang         4.1 Nakikilala at naipagmamalaki ang mga
-  Regine Velasquez             Artistang Pilipino sa Musika.             Dakilang Pambansang Artistang Pilipino
-  Jasmine Trias                                          sa Musika ( National Artist )
-  Allan Pineda ng “Black Eyed Peas”    4.1 Nakikilala at naipagmamalaki ang mga
-  Charice Pempengco              Batikang Manunugtog sa iba’t ibang       Hal:
-  Arnel Pineda ng “The Journey”        larangan ng musika .                  -  Lucio San Pedro – compositor
-  Yeng Constantino                                          -  Lucrecio Kasilag
-  Sarah Geronimo               Hal:                           -  Atang dela Rama
-  Kuh Ledesma                                             -  George Canseco
-  Gary Valenciano                  -  Cecil Licad – piano             -  Levi Celerio - lyricist
-  Lani Misalucha                  -  Bolipata Brothers - violin at cello     -  Antonino R. Buenaventura
-  Madrigal Singers                 -  Gilopez Kabayao - violin           -  Ernani Joson Cuenco
-  Loboc Childrens Choir               -  Raul Sunico - piano             -  Jovita Fuents
-  Tiples de Santo Domingo              -  Rowena Arrieta - piano            -  Jose Maceda
                            -  Ingrid Sta. Maria - piano          -  Felipe Padilla de Leon
                            -  Ryan Cayabyab - kompositor          -  Antonio J. Molina
                            -                         -  Andrea Veneracion
                                   15
                      PROPOSED CRITICAL SKILLS FOR GRADE III
                              MUSIC

RITMO

 Natutukoy ang mga kilos ng tao, hayop at iba-ibang bagay sa paligid
  1.1 Nagagaya ang mga kilos ng tao, hayop at mga bagay sa paligid
  1.2 Naisasagawa ang mga malalaking kilos tulad ng paglakad, paghakbang, pagtakbo, pag-indak, pagyuko, at iba pa
  1.3 Naisasagawa ang higit na maliit na kilos tulad ng pagtango, pagpalakpak, pagtuktok, pagtapik, pagpitik, at iba pa

 Naisasagawa ang kilos ayon sa tunog na napakinggan
   2.1 Nakakikilos ayon sa ritmo ng awit/tugtugin
     (Hal.: pag-imbay, pagsayaw, at iba pa)
   2.2 Nakasasabay sa isang tugtugin o awitin sa pamamagitan ng mga instrumentong perkusyon

MELODIYA

 Natutukoy ang matataas at mabababang mga tunog ng tao, hayop o bagay sa paligid
   1.1 Nagagaya ang mga tunog na likha ng tao, hayop o bagay sa paligid
   1.2 Natutukoy ang matataas at mabababang mga tunog
   1.3 Nakaaawit nang wasto sa tono

DAYNAMIKS

 Natutukoy ang malalakas at mahihinang mga tunog sa paligid
   1.1 Nagagaya ang malalakas at mahihinang mga tunog sa kapaligiran
   1.2 Naisasagawa ang malalakas at mahihinang mga tunog sa batay sa mga pangyayari sa paligid
   1.3 Nakaaawit nang mahina

TEMPO

 Natutukoy ang mabibilis at mababagal na mga tunog na naririnig sa paligid
   1.1 Nagagaya ang mabibilis at mababagal na mga tunog
   1.2 Naisasagawa ang mabibilis at mababagal na mga tunog
   1.3 Nakaaawit nang mabilis o mabagal


                                  16

								
To top