Filipino by badlaon

VIEWS: 35,226 PAGES: 41

More Info
									  BATAYANG KURIKULUM SA EDUKASYON
(Pang-elementaryang Kasanayan sa Pagkatuto)

         JUNE 2010
      FILIPINO
      FILIPINO
       BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION
          Department of Education
         Republic of the Philippines                        E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC - Filipino.docx Printed: 8/11/2010 10:31 AM [Anafel Bergado]  1
                                     FILIPINO
MITHIIN: Nagagamit ang Filipino sa mabisang pagtanggap ng mga impormasyon sa pakikinig, pagbasa at panonood, naipamamalas ang
kahusayan sa pagpapahayag ng sarili sa pagsasalita at pagsulat upang makaangkop sa pang-araw-araw na sitwasyon ng pamumuhay at
mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig

 Pagkatapos ng IKAANIM na BAITANG, ang mga mag-aaral ay nakauunawa sa mga napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang
 anyo ng pagpapahayag. Nagagamit ang iba’t ibang pangungusap sa pagpapaliwanag, nakapagbibigay ng solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at
 mga natutuhang kaalaman sa anumang sitwasyon, nagagamit nang wasto ang mga sangguniang-aklat at iba pa. Nakasusulat ng talatang nagsasalaysay,
 naglalarawan, naglalahad, at nangangatwiran ayon sa mga isyu o paksang napapanahon, pictorial essay sa tulong ng mga ideya/talang binuo ng klase.
 Nakauunawa kung paano ginagamit ang mga pananda, mga larawan, mga tunog at iba pa sa visual media.


 Pagkatapos ng IKALIMANG BAITANG, ang mag-aaral ay nakapagbibigay ng sariling reaksyon, palagay o hinuha sa binasang teksto at nakapagbubuod ng
 napakinggan o binasang. Nagagamit ang iba’t ibang bahagi ng pananalita, mga pangungusap, pahayag o usapan at sitwasyon. Nakagagamit ng diksyunaryo,
 thesaurus’ at iba pang sanggunian sa paghahanap ng impormasyon at nakasusulat ng balita, biro, anekdota, patalastas, poster at sulatin na may 15-20
 pangungusap. Nakauunawa sa gamit at kahulugan ng mga simbolo at mga larawan sa visual media.


 Pagkatapos ng IKAAPAT na BAITANG, ang mag-aaral ay nakapagpapahayag ng sariling ideya at kaisipan tungkol sa mga impormasyon/kuwentong narinig,
 nakapagbibigay ng reaksiyon at nakalalahok sa iba’t-ibang talakayan, gumagamit ng matalinghagang salita at mga ekspresyong tuwiran at di-tuwiran.
 Napagsusunud-sunod ang mga ideya at sitwasyon, natutukoy ang mga pangyayaring nag-uugnay ng sanhi at bunga. Nagagamit ang mga bahagi ng
 pananalita sa pangungusap, pahayag, usapan at sitwasyon. Nakauunawa sa ibat ibang paraang ginagamit sa pagbibigay ng mensahe sa pamamagitan ng
 visual media.


 Pagkatapos ng IKATLONG BAITANG, ang mag-aaral ay nakauunawa at nasasagot ang mga tanong tungkol sa pinakinggang balita/ulat, naibibigay ang
 sariling palagay tungkol sa binasang teksto, naipaliliwanag ang kahulugan ng mga hiram na salita, mga babala at patalastas; nasasabi ang pagkakaiba ng
 opinyon at katotohanan. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pangungusap, usapan at sitwasyon. Naisusulat ang mga idiniktang patalastas,
 anunsiyo, poster, liham at iba pang teksto. Nakauunawa sa ibat ibang mensaheng ipinahihiwatig sa pamamagitan ng visual media.


 Pagkatapos ng IKALAWANG BAITANG, ang mag-aaral ay nakapagsasabi ng pangunahing diwa ng kuwento o saknong ng tula. Nakababasa ng may wastong
 paglilipon ng salita. Nakapaglalarawan ng mga tao, bagay o pook nagagamit ang mga salitang-kilos sa mga pahayag at nakabubuo ng mga pangungusap
 ayon sa gamit. Nakasusulat nang kabit-kabit na mga titik na gumagamit ng wastong bantas. Nakagagamit ng ibat ibang estratehiya upang mahinuha ang nilalaman at
 kahulugan sa pamamagitan ng visual media.


 Pagkatapos ng UNANG BAITANG, ang mag-aaral ay inaasahang nabibigkas ang tunog ng mga titik ng alpabeto at mga simpleng salita. Nagagamit ang
 magagalang na pananalita at nakasusunod sa maikling panuto/direksyon. Nakababasa ng bagong salita, payak na pangungusap at maikling babasahin.
 Naisusulat ang sariling pangalan at mga payak na pangungusap nang maayos at may wastong bantas. Naibibigay ang pangunahing diwa o mensahe sa
 pamamagitan ng visual media, (graphic animation, comic books, television)                                        A
                                    A


Pamantayan 1 – Pakikinig

  A. Kahandaan sa Pakikinig – pagkatapos ng ikatlong baitang, ang mga mag-aaral ay nakapagpapakita ng kasanayan sa pagsunod sa wastong
   pamantayan sa pakikinig upang maproseso nang mabuti ang mga ideyang napakinggan.
  B. Mahusay na Pakikinig – pagkatapos ng ikaanim na baitang, naipamamalas ng mga mag-aaral ang kahusayan sa pakikinig upang ganap na
   maunawaan at maproseso ang diskurso o tekstong napakinggan
  C. Mapanuring Pakikinig – pagkatapos ng ikaanim na baitang, nagagamit ng mga mag-aaral ang kasanayan sa pagsusuri ng mga tekstong
   napakinggan upang maitranscode ang mga ito tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag at nagagamit sa epektibong pakikipagtalastasan

Pamantayan 2 – Pagsasalita

  A. Kaangkupan – pagkatapos ng ikaanim na baitang ang mga mag-aaral ay nakagagamit ng angkop na pananalita at ekspresyon sa iba’t ibang
   sitwasyon
  B. Pasalitang Diskurso – pagkatapos ng ikaanim na baitang ang mga mag-aaral ay nakapagpapamalas ng paggamit ng wika sa pasalitang diskurso
  C. Kawastuhan – pagkatapos ng ikaanim na baitang ang mga mag-aaral ay nakapagpapakita ng kasanayan sa paggamit ng wika pasalita o pasulat man
   nang may wastong pagbabalarila
  D. Makabuluhang Pagpapahayag – pagkatapos ng ikaanim na baitang ang mga mag-aaral ay nakagagamit ng kasanayan sa makabuluhang
   pagpapahayag ng karanasan, damdamin, opinyon, paniniwala at kaisipan sa iba.

Pamantayan 3 – Pagbasa

  A. Kahandaan sa Pagbasa – pagkatapos ng unang baitang ang mga mag-aaral ay nakapagpapamalas ng kahandaan sa pagbasa
  B. Panimulang Pagbasa – pagkatapos ng ikatlong baitang ang mga mag-aaral ay nakababasa ng mga pangungusap at maiikling talata nang may
   wastong paglilipon ng mga salita
  C. Talasalitaan – pagkatapos ng ikaanim na baitang ang mga mag-aaral ay nakapagpapamalas ng kasanayan sa pagbibigay kahulugan ng mga salita at
   magagamit ang mga ito sa paglalahad ng mga angkop at makabuluhang konteksto.
  D. Pang-unawa – pagkatapos ng ikaanim na baitang ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng malawak na pang-unawa sa tekstong binasa at magagamit
   ito upang maunawaan ang sarili, ibang tao, daigdig sa tulong ng mga tekstong literari at eksposisyon.

Pamantayan 4 – Pagsulat

  A. Kahandaan sa Pagsulat – pagkatapos ng ikatlong baitang ang mga mag-aaral ay nakasusulat nang maayos at malinaw nang palimbag at kabit-kabit
   gamit ang wastong bantas
  B. Panimulang Pagsulat – pagkatapos ng ikatlong baitang ang mga mag-aaral ay nakasusulat nang maayos at malinaw ng iba’t ibang diskurso
  C. Maunlad na Pagsulat – pagkatapos ng ikaanim na baitang ang mga mag-aaral ay nagagawang mailahad ang kanilang malayang ideya sa pormal o
   di-pormal na komposisyon para matugunan ang kanilang layunin sa pagsulat

Pamantayan 5 – Panonood

    Nagagamit ang mga kasanayan at mga pamamaraan sa panonood upang maunawaan at mabigyang-kahulugan ang visual media.
                                                        FILIPINO
                                                       Unang Baitang

               Pakikinig                       Pagsasalita       Pagbasa           Pagsulat           Panonood       Uri ng Teksto
  1.     Nagagaya ang                       Nagagamit ang magalang    Nakababasa nang may     Nakasusunod sa mga      Nakapanonood ng       Usapan, kuwento
       napakingang huni/tunog                  na pagbati sa        wastong galaw/hagod ng    pamantayan sa pagsulat    larawan ng isang batang
       ng mga hayop                       umaga/tanghali/       mata mula sa kaliwa-     e.g. pag-upo, paghawak    nagsusulat na ipinakikita
                                    hapon/gabi          pakanan, itaas/pababa    ng lapis, posisyon ng     ang wastong pag-upo,
                                                                 katawan, atbp.        paghawak ng lapis,
                                                  Nakababasa nang may                    posisyon ng katawan,
                                                  katamtamang lakas ng     Naisasagawa ang maayos    atbp.
                                                  boses, wasto at       at wastong paraan ng
                                                  maliwanag na bigkas ng
                                                                 pagsulat
                                                  mga salita

  2.     Naiuugnay ang tunog/huni                 Nagagamit ang        Nasasabi ang         Nababakat ang sariling    Nakapanonood ng mga     Usapan, kuwento
       sa gumagawa nito                     magagalang na        pagkakatulad/ pagkakaiba   pangalan mula sa modelo    larawang nagpapakita ng
                                    pananalitang po/opo, hindi  ng mga bagay/ larawan                   paggalang sa mga
                                    po sa pakikipag-usap sa                                 nakatatanda
                                                  ayon sa hugis
                                    nakatatanda
  3.     Nasasabi ang uri ng                   Nagagamit ang        Napag-uuri-uri ang      Napagdudugtung-dugtong    Nakapagmamasid sa mga    Kuwento, tula,
       tunog/huni na narinig                  magagalang na pananalita   magkakatulad na bagay    ang putul-putol na guhit sa  batang magalang na      tugma, awit
       Hal. malakas, mahina                   sa paghingi ng pahintulot  ayon sa kulay, hugis, laki  tulong ng daliri, tsok,    humihingi ng pahintulot sa
                                    sa loob at labas ng                                   pagpasok at paglabas ng
                                                                 krayola at lapis
                                    paaralan                                        silid-aralan/paaralan
  4.     Natutukoy at nabibigkas                 Nagagamit ang magalang    Natutukoy ang        Natutunton at nasisipi ang  Nakapanonood sa       Usapan, tugma
       ang wastong tunog ng                   na pananalita sa       kulang/labis sa grupo ng   mga batayang guhit –     pagbakat at pagsipi ng
       bawat titik ng alpabetong                pasasalamat sa loob at    mga bagay          tuwid, pahiga, pahalang    mga batayang guhit –
       Filipino – b, m, p, a, d, t, k,             labas ng paaralan                                    tuwid, pahiga, pahalang
       c, g, e, n, h, s, j, I

  5.     Naiuugnay ang tunog sa                  Nagagamit ang        Nasasabi ang         Natutunton at nasisipi ang  Nakapanonood sa pagsipi   Usapan, komik
       titik – f, v, z, o, l, r, w, y, x,            magagalang na pananalita   pagkakatulad/ pagkakaiba   mga batayang guhit nang    ng mga batayang guhit na   istrip
       u, ng, g, ñ                       sa paghingi ng paumanhin   ng mga titik ayon sa anyo  pahilig, kurbang       pahilig, kurbang
                                    sa lahat ng pagkakataon                                 pakaliwa/pakanan
                                                  at hugis           pakaliwa/pakanan

  6.     Natutukoy ang tunog at                  Natutukoy ang salitang    Nababasa ang mga titik    Nakasusulat ng guhit na    Nakapanonood ng mga     Kuwento, (alamat
       ang kaugnay na titik nito                ngalan ng tao, bagay,    ng alpabeto.         kurbang paitaas        larawang nagpapakita ng   o pabula)
       sa alpabeto                       hayop at pook        Naiuugnay ang bawat                    tao, bagay, hayop at pook
                                                                                na binanggit sa kuwento
                                                  tunog sa titik na
                                                                                (alamat o pabula)
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO I Final.doc (lino)
                                                           1
               Pakikinig                       Pagsasalita      Pagbasa           Pagsulat           Panonood       Uri ng Teksto
                                                  kumakatawan dito

  7.     Natutukoy ang unang                   Napag-uuri-uri kung ang   Napipili ang mga bagay na  Nakasusulat ng guhit na    Nakapanonood sa mga     Bugtong,
       tunog ng mga salitang                  salita ay ngalan ng tao,  magkakaugnay         kurbang paibaba        batang pumipili ng mga   pahulaan
       napakinggan                       hayop, bagay at pook                                  bagay na magkakaugnay

  8.     Natutukoy ang huling                   Nagagamit ang at bilang   Napagsusunud-sunod      Nakababakat ng mga       Nakapanonood sa mga     Usapan
       tunog ng mga salitang                  salitang pang-ugnay ng   nang wasto ang mga titik   hugis ng mga titik ng     batang nagbabakat ng
       napakinggan                       dalawang ngalan ng tao,   ayon sa alpabeto       alpabeto            mga hugis ng mga titik ng
                                                                                alpabeto
                                    bagay, hayop o pook

  9.     Nasasabi kung ang huling                 Nagagamit nang wasto sa   Nakabubuo ng         Nakaguguhit ng mga stick    Nakapanonood sa       Kuwento
       tunog ng salita ay patinig                pangungusap ang ngalan   pantig/salita sa       figure             pagguhit ng mga “stick
       na a, e, i, o, u                     ng tao, bagay, hayop at   pagsasama-sama ng                      figures”
                                    pook            patinig/katinig

 10.     Natutukoy kung ang huling                Nasasabi ang ngalan ng   Nakababasa ng bagong     Naisusulat nang palimbag    Nakapagmamasid sa mga    Awit, tula, ulat
       tunog ng salita ay katinig                araw at buwan        salita sa tulong ng tunay  ang malalaking titik ng    batang umaawit o
       sa tulong ng mga                                   na bagay, larawan, hugis/  alpabeto            nagsisikilos ng mga
       bagay/larawan                                                                  tugma/tula
                                                  anyo ng salita         - mga letrang may
                                                                   tuwid na guhit I, E, F,
                                                                   L, H, T

 11.     Nasasabi kung saan ang                  Nagagamit ang        Natutukoy ang mga titik na  Naisusulat nang palimbag    Nakapanonood sa       Balita, lathalain,
       posisyon sa salita ang                  panandang ang/ang mga    nasa inisyal/midyal/pinal  ang malalaking titik ng    pagsulat nang palimbag
       tunog ng katinig na                   sa pagtukoy sa ngalan ng  ng pantig/salita       alpabeto            ng malalaking titik ng
       napakinggan (unahan,                                                               alpabeto na may
                                    tao, hayop, pook at bagay                 - mga letrang may
       midyal, pinal)                                                                  kumbinasyon ng tuwid at
                                                                   kumbinasyon ng      pahilis na guhit
                                                                   tuwid at pahilis na
                                                                   guhit V, N, X, M, W,
                                                                   Y, Ñ

 12.     Nasasabi ang mga tunog                  Nagagamit ang        Nakabubuo ng mga salita   Naisusulat nang palimbag    Nakapanonood sa       Usapan, kuwento
       na katinig at patinig na                 panandang si/sina sa    sa pagsasama-sama ng     ang malalaking titik ng    pagsulat nang palimbag
       pinagsama sa                       pagtukoy sa ngalan ng tao  pantig            alpabeto            ng malalaking titik ng
       napakinggang pantig o                                                              alpabeto na may
                                                                 - kumbinasyon ng
       salita                                                                      kumbinasyon ng tuwid at
                                                                   tuwid at pakurbang    pakurbang guhit
                                                                   guhit B, D, G, P, R

E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO I Final.doc (lino)
                                                          2
               Pakikinig                       Pagsasalita        Pagbasa           Pagsulat           Panonood      Uri ng Teksto

 13.     Natutukoy ang mga                    Nagagamit nang mabisa      Nababasa ang        Naisusulat nang palimbag   Nakapagmamasid sa     Tugma, tula
       salitang magkakasintunog                 ang ako, ikaw, siya, kami,   magkakatulad na salita sa  ang maliliit na titik ng   pagsulat nang palimbag
       sa tugma/tula na                     tayo, kayo at sila       pangkat           alpabeto           ng maliliit na titik ng
       napakinggan                                                                    alpabeto na may
                                                                   - may pailalim na
                                                                                 pailalim/paibabaw na
                                                                    kurba u, w, i      kurba
                                                                   - may paibabaw na
                                                                    kurba a, m, n, x

 14.     Nabibigkas ang                      Nagagamit sa          Nababasa ang naiibang    Naisusulat nang palimbag   Nakapagmamasid sa     Tugma, tula
       magkakasintunog na salita                pangungusap o usapan      salita sa pangkat      ang mga pabilog , may     pagsulat nang palimbag
       tugma/tulang napakinggan                 ang ako, ikaw, siya, kami,                 silong mga titik Cc, Oo,   ang mga pabilog, may
                                                                                 silong mga titik
                                    kayo, sila                         Qq, Jj, Ss, at e

 15.     Natutukoy ang salitang                  Nagagamit ang mga        Nakababasa ng mga      Naisusulat ang titik na    Nakapanonood sa mga    Usapan, komik
       naiiba ang tunog sa                   salitang ito, iyan at iyon sa  salita/parirala/      makikita sa simula, gitna o  larawan ng mga bagay na  istrip
       pangkat                         pagtukoy ng mga bagay o     pangungusap         hulihan ng salita       ang ngalan ay naiiba ang
                                                                                 tunog sa pangkat
                                    hayop

 16.     Nasasabi ang katangian                  Nagagamit ang mga        Nasasabi ang mga      Naisusulat nang palimbag   Nakapanonood sa mga    Kuwento (alamat,
       ng tauhan mula sa                    salitang naglalarawan ng    katangian ng mga tauhan   ang malalaki at maliliit na  larawang nagpapakita ng  pabula)
       kuwentong napakinggan                  tao, hayop, bagay at pook                  titik ng alpabeto       mga katangian ng tauhan
                                                                                 sa kuwento/kuwentong
                                                                                 bayan
 17.     Napaghahambing ang                    Nasasabi ang mga        Naibibigay ang katangian  Naisusulat nang palimbag   Nakapanonood sa mga    Kuwento
       mga tauhan mula sa                    salitang naglalarawan ng    ng tauhan ayon sa ginawa  ang sariling pangalan     larawang nagpapakita sa  (kuwentong
       kuwentong narinig                    dami at bilang ng mga      nito                           katangian ng tauhan sa   bayan)
                                                                                 kuwento/kuwentong bayan
                                    bagay o tao
                                                                                 ayon sa ginawa nito
 18.     Nailalarawan ang mga                   Nasasabi ang mga        Nahahanap ang mga      Naisusulat ang pantig o    Nakapag-aaral sa mga    Kuwento
       bagay ayon sa kulay at                  salitang naglalarawan ng    detalye na sumasagot sa   salitang binasa        larawan upang mahanap
       hugis batay sa narinig na                hugis at kulay ng mga      mga tanong na sino, ano,                 ang mga detalye na
       impormasyon                                                                    sumasagot sa mga tanong
                                    bagay              saan
                                                                                 na sino, ano, saan
 19.     Nakasusunod sa maikling                 Natutukoy ang mga        Nakasusunod sa       Naisusulat nang maayos    Nakapanonood sa mga    Panuto sa mga
       panutong narinig                     salitang nagsasaad ng      panutong nakalimbag     ang mga salitang       larawan upang matukoy   gawain
                                    kilos sa tulong ng                     naglalarawan         ang mga salitang      Hal. menu, laro
                                                                                 nagsasaad ng kilos
                                    larawan/sitwasyon

E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO I Final.doc (lino)
                                                            3
               Pakikinig                       Pagsasalita     Pagbasa           Pagsulat          Panonood        Uri ng Teksto
 20.     Nakasusunod sa hakbang                  Natutukoy sa        Napagsusunud-sunod ang   Naisusulat nang maayos    Nakapagmamasid sa mga    Panuto
       ayon sa panutong narinig                 pangungusap ang mga    mga hakbang sa isang    ang mga salita at       larawan upang
                                    salitang nagsasaad ng   gawain o panuto      pariralang nagsasabi ng    mapagsunud-sunod ang
                                    kilos                                        mga hakbang sa isang
                                                               laki at kulay
                                                                              gawain o panuto
 21.     Nauulit ang usapan ng                  Nagagamit sa        Natutukoy ang mga sagot  Naisusulat nang maaayos    Nakapagmamasid sa mga    Kuwento
       mga tauhan sa kuwentong                 pangungusap o usapan    sa mga tanong na literal  ang mga salitang       larawan upang matukoy
       narinig                         ang mga salitang kilos   sa binasa         nagsasabi ng dami o      ang mga sagot na literal
                                                                              sa binasa
                                                               bilang
 22.     Nauulit ang                       Nasasabi ang mga      Nakapagbibigay ng     Nagagamit ang malalaking   Nakapagmamasid sa mga    Kuwento
       mahahalagang pangyayari                 salitang tumutukoy sa   angkop na pamagat ng    titik sa simula ng pangalan  larawan upang masabi
       mula sa kuwentong                    pook/lugar na       larawan/kuwento      ng tao at lugar;       ang mga salitang
       narinig                                                                   tumutukoy sa pook/lugar
                                    pinangyarihan ng kilos
                                                                              na pinangyarihan ng kilos
       Naibibigay ang angkop na
       pamagat sa narinig na
       talata o kuwento

 23.     Naibibigay ang mga                    Natutukoy ang mga     Nasasabi ang diwang    Nagagamit ang malaking    Nakapanonood ng mga     Balita
       impormasyon sa balitang                 salitang nagsasaad ng   nakapaloob sa       titik sa simula ng      “video clips”/larawan
       napakinggan                       panahon          larawan/pangungusap    pangungusap o panuto     upang matukoy ang mga
                                                                              salitang nagsasaad ng
                                                                              panahon

 24.     Nasasagot ang mga                    Nakikilala na ang mga   Nahahanap ang mga     Nagagamit ang malaking    Nakapagmamasid sa mga    Tugma, tula, awit,
       tanong tungkol sa                    ngalan ng araw at buwan  detalye na sumasagot sa  titik sa simula ng pangalan  larawan upang mahanap    kuwento
       napakinggang (batay sa                  ay nagsasabi ng panahon  mga tanong na kailan at  ng mga araw          ang mga detalye na
       narinig na teksto)                                                              sumasagot sa mga tanong
                                                 bakit
              - tugma                                                             na kailan at bakit
              - tula
              - awit
              - alamat
              - kuwento

 25.     Naibibigay ang paksa ng                 Natutukoy kung ang lipon  Napagsusunud-sunod ang   Nagagamit ang malaking    Nakatitingin sa mga     Tugma, tula, awit,
       narinig na (batay sa                   ng salita ay pangungusap  mga pangyayari sa     titik sa simula ng pangalan  larawan upang        kuwento
       ginamit na teksto)                    o di-pangungusap      kuwento sa tulong ng    ng mga buwan         mapagsunud-sunod ang
              - tugma                                                             mga pangyayari sa
                                                 larawan
              - tula                                                             kuwento
              - awit
              - alamat
              - kuwento
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO I Final.doc (lino)
                                                         4
               Pakikinig                       Pagsasalita      Pagbasa           Pagsulat           Panonood         Uri ng Teksto

 26.     Natutukoy ang sanhi at                  Nakabubuo ng mga payak   Napagsusunud-sunod ang   Naisusulat nang maayos     Nakapagmamasid sa mga     Kuwento, balita
       bunga ng mga                       na pangungusap       mga pangyayari sa      ang              larawan upang matukoy
       pangyayaring narinig                                kuwento sa tulong ng mga  a. pangalan, paaralan,     ang sanhi at bunga
                                                 pamatnubay na tanong    baitang b. tirahan –
                                                               barangay, bayan, lungsod,
                                                               lalawigan

 27.     Naibibigay ang sariling                 Nasasabi kung ang     Naibibigay ang sariling   Naisusulat nang maayos     Nakapagmamasid sa mga     Ulat, balita
       pahayag batay sa narinig                 pangungusap ay nasa    palagay o hula sa mga    ang mga salitang        larawan upang
       na sitwasyon o pangyayari                karaniwan o kabalikang   piling sitwasyon ng     naglalarawan          makapagbigay ng sariling
                                                                               palagay o hula sa mga
                                    ayos            kwentong binasa
                                                                               piling sitwasyon ng
                                                                               kuwentong binasa
 28.     Naibibigay ang sariling                 Nakabubuo ng mga      Naibibigay ang paksa ng   Nakasusulat ng mga       Nakapag-aaral ng mga      Kuwento
       karanasan kaugnay ng                   pangungusap na       tula/kwento at iba pa.   parirala at pangungusap    larawan upang makabuo
       narinig na kuwento                    patanong                        na may pang-ugnay na at    ng mga pangungusap na
                                                                               patanong
                                                               Nakasusulat nang padikta
                                                               ng mga salita, parirala at
                                                               payak na pangungusap

 29.     Naibibigay ang mga                    Nakabubuo ng mga      Naibibigay ang mga     Nakasusulat nang padikta    Nakapag-aaral ng mga      Sanaysay, tula,
       kaisipan mula sa narinig                 pangungusap na       kaisipan na inihahatid ng  ng mga salita, parirala at   larawan upang makabuo     kuwento
       na teksto                        pautos/pakiusap      binasang teksto       payak na pangungusap      ng mga pangungusap na
                                                                               pautos/pakiusap
 30.     Naibibigay ang wakas ng                 Nakabubuo ng mga      Nahihinuha ang maaaring   Nakasisipi ng mga linya    Nakapag-aaral ng mga      Kuwento
       narinig na kuwento                    pangungusap na       angkop na wakas sa     ng tula o tugma at ng     larawan upang makabuo
                                    padamdam          larawan/kuwento atbp.    talatang may 2-3        ng mga pangungusap na
                                                                               padamdam
                                                               pangungusap
                                                                               Nakapagmamasid sa mga
                                                                               larawan upang mahinuha
                                                                               ang maaaring angkop na
                                                                               wakas ng kuwento, atbp.
 31.     Naibibigay ang sarili at                 Nagagamit ang mga uri ng  Napag-uugnay ang sanhi   Nagagamit ang malalaking    Nakapanonood ng mga      Kuwento
       bunga ng mga                       pangungusap sa usapan   at bunga sa mga       titik at bantas na tuldok sa  “video clips” ng iba’t ibang
       pangyayaring narinig                   at mga sitwasyon      pangyayaring pansarili   pagsulat ng mga        sitwasyon/usapan upang
                                                                               mapag-ugnay ang sanhi at
                                                               pangungusap na
                                                                               bunga sa mga pangyayari
                                                               pasalaysay

E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO I Final.doc (lino)
                                                          5
               Pakikinig                       Pagsasalita     Pagbasa          Pagsulat          Panonood       Uri ng Teksto
                                                                - pautos/pakiusap

 32.     Naiuugnay ang sariling                  Nagagamit ang mga uri ng  Naiuugnay ang binasa sa  Nagagamit ang malalaking   Nakapag-aaral ng mga     Kuwento
       karanasan sa narinig na                 pangungusap sa       sariling karanasan    titik at bantas na      larawan upang maiugnay
       pangyayari o kuwento                   pagsasalaysay ng                   pananong sa pagsulat ng   ang binasa sa sariling
                                                                             karanasan
                                    karanasan                      pangungusap na
                                                                             Nakapagmamasid sa
                                                              patanong.          paggamit ng malalaking
                                                                             titik at bantas na
                                                                             pananong sa pagsulat ng
                                                                             pangungusap na
                                                                             patanong
 33.                                                            Nagagamit ang malalaking   Nakapagmamasid sa
                                                              titik at bantas na      paggamit ng malalaking
                                                              padamdam sa pagsulat ng   titik at bantas na
                                                                             padamdam sa pagsulat ng
                                                              mga pangungusap na
                                                                             mga pangungusap na
                                                              padamdam           padamdam

 34.                                                            Nakasusulat ng mga      Nakapanonood ng mga
                                                              pangungusap na walang    larawan upang makasulat
                                                              ay at may ay         ng mga pangungusap na
                                                                             walang ay at may ay
 35                                                            Nakasusulat ng mga      Nakapag-aaral ng mga
                                                              payak na panuto       larawan upang makasulat
                                                                             ng mga payak na panuto
 36                                                            Nakasusulat ng maikling   Nakapanonood ng “video
                                                              talata nang maayos at    clips” ng iba’t ibang mag-
                                                              may wastong palugit     anak at tahanan upang
                                                                             makasulat ng maikling
                                                              tungkol sa sarili, pamilya
                                                                             talata nang maayos at
                                                              at tahanan          may wastong palugit
                                                                             tungkol sa sarili, pamilya
                                                                             at tahanan
 37                                                            Nakasusulat ng payak na   Nakapanonood ng “video
                                                              liham pangkaibigan      clips” upang makasulat ng
                                                                             payak na liham
                                                                             pangkaibigan
        * Ang mga kasanayan ay maaring ulitin ayon sa tekstong gagamitin.


E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO I Final.doc (lino)
                                                         6
                                                           FILIPINO
                                                         Ikalawang Baitang

            Pakikinig                        Pagsasalita          Pagbasa           Pagsulat         Panonood       Uri ng Teksto
1.    Natutukoy ang iba't ibang               Nagagamit ang magagalang        Nakababasa nang may      Naisasagawa ang maayos   Nakapanonood ng     Usapan, kuwento
     huni/ingay na ginagawa                 na pananalita sa            wastong paglilipon ng salita  na paghawak ng lapis sa   larawang nagpapakita
     ng mga hayop                      pagpapakilala/ pagtanggap ng                     pagsulat          nang maayos na
                                                    Nasasagot ang mga tanong                  pagtanggap ng
                                panauhin
                                                                                 panauhin.
                                Sino po sila?             tungkol sa detalye ng binasa  Naisasagawa ang maayos
                                Tuloy po kayo.                            na pag-upo sa pagsulat at
                                Umupo po kayo.                            malinis na paraan ng
                                                                   pagsulat

2.    Natutukoy ang iba't ibang               Nagagamit ang magagalang        Nakababasa ng mga bagong    Nakasisipi ng        Nakapanonood ng mga   Usapan, kuwento
     tunog ng mga sasakyan                 na pananalita sa paghingi ng      salita sa unang kita      pangungusap na may     larawan ng iba’t ibang
                                pahintulot                              wastong anyo at hugis ng  uri ng sasakyan.
                                Hal. Maaari po bang______.       Nasasagot ang mga tanong    titik
                                Makikiraan po.             na
                                                    Bakit, Paano

3.    Naiuugnay ang tunog na                 Nagagamit ang magagalang        Nababasa ang mga        Naisusulat nang pantay-   Nakapanonood ng mga   Kuwento
     napakinggan sa                     na pantawag sa tao           nakalimbag na ngalan ng    pantay sa guhit ang mga   larawan ng iba’t ibang
     instrumentong                     Hal. Mang, Aling, Dr.,G.        tao, pook           titik ng salita/      instrumentong pang
                                                                                 musika
     pinagmulan ng tunog                                      Hal. bayani-Jose Rizal     pangungusap
                                                      parke-Rizal Park

                                                    Napagsusunud-sunod ang
                                                    mga pangyayari sa tulong ng
                                                    mga pamatnubay na tanong

4.    Natutukoy ang mga                   Nagagamit ang ang/ang mga       Nababasa ang bagong salita   Naisusulat nang palimbag  Nakapagmamasid ng    Tula, tugma
     salitang magkapareho                  bilang pananda para sa bagay,     sa tulong ng larawan o tunay  ang mga pangungusap     mga larawan ng bagay,
     ang tunog sa unahan                  hayop o pook              na bagay            nang may wastong pagitan  hayop o pook
                                                                   ang mga titik/salita
                                                    Naisasaayos ang mga
                                                    pangyayari sa kuwento ayon
                                                    sa wastong pagkakasunud-
                                                    sunod
   E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO II Final.doc (lino)
                                                              1
            Pakikinig                        Pagsasalita          Pagbasa           Pagsulat          Panonood       Uri ng Teksto

5.    Natutukoy ang mga                   Nagagamit ang si/sina bilang      Nababasa ang mga salitang   Nagagamit ang malalaking   Nakapagmamasid ng     Tula, tugma
     salitang magkapareho                  pananda sa tangi/karaniwang      may kambal-katinig      titik sa simula ng mga    mga larawan ng mga
     ang tunog sa hulihan                  ngalan ng tao             Hal. kl-klase         salitang pantawag sa tao   tao
                                                      gr-grupo         Hal. Gng. G.

                                                    Nasasabi ang pangunahing
                                                    diwang isinasaad ng
                                                    kuwento

6.    Natutukoy ang mga                   Naibibigay ang angkop na        Nababasa ang mga salitang   Nakagagawa ng pataas-     Nakapagmamasid ng     Tula, tugma
     salitang magkatugma                  pangngalang tao, bagay,        may diptonggo         pababang guhit (push and   mga larawan ng tao,
     mula sa tula o tugmang                 hayop, o pook ayon sa            ay, oy         pull)             bagay, hayop o pook sa
                                                                                  isang pamayanan
     narinig                        larawan o sitwasyon             ey, uy
                                                       aw, iw

                                                    Nasasagot ang mga tanong
                                                    mula sa binasang tula

7.    Natutukoy ang naiibang                 Natutukoy ang tanging ngalan      Natutukoy ang magkatulad   Nakagagawa ng pataas na    Nakapagmamasid ng     Kuwento
     salitang narinig                    ng tao, bagay, hayop, pook       na pantig sa dalawa o higit  ikot (in-direct oval) at   pagsulat ng pataas na
                                (pangngalang pantangi)         pang salita          pababang ikot (direct oval)  ikot at pababang ikot
                                                    Hal. mangga, gamot,
                                                    Panggatong

                                                    Nasasabi ang damdamin ng
                                                    tauhan sa kuwento

8.    Nakasusunod sa maikling                Natutukoy ang karaniwang        Nakapagpapalit ng pantig   Nagagamit ang malaking    Nakapagmamasid ng     Kuwento
     panutong napakinggan                  ngalan ng tao, bagay, hayop,      upang makabuo ng bagong    titik sa simula ng tanging  power point presentation
                                pook (pangngalang           salita            ngalan ng tao, bagay,     ng pagpapalit ng pantig
                                                                                  upang makabuo ng
                                pambalana)               Hal. panga-bunga       hayop, o pook
                                                                                  bagong salita

                                                    Nakasusunod nang wasto sa
                                                    panutong nakasulat
   E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO II Final.doc (lino)
                                                              2
             Pakikinig                        Pagsasalita          Pagbasa            Pagsulat           Panonood        Uri ng Teksto
9.    Nasasabi ang                      Nagagamit ang mga           Napagsusunud-sunod ang    Naisusulat nang kabit-      Nakapagmamasid sa     Kuwento, balita
     mahalagang                       pangngalang pambabae,         mga salita ayon sa alpabeto  kabit ang mga titik ng      aktuwal na pagsulat ng
     impormasyong narinig                  panlalaki, o walang kasarian      (unang titik)         alpabeto na may pailalim     kabit-kabit ng mga titik
                                                                                    ng alpabeto na may
                                                                   na kurba
                                                    Naibibigay ang                         pailalim na kurba
                                                                   Hal. u, w, i
                                                    mahahalagang detalye sa
                                                    balita

10.    Nasasabi ang                      Natutukoy sa pangungusap        Nababasa ang mga salita,   Naisusulat nang kabit-      Nakapanonood ng mga    Sanaysay
     pangunahing diwa na                  ang mga salitang panghalili sa     parirala o pangungusap na   kabit ang mga titik ng      larawang makatutulong
     inihahatid ng tulang                  pangngalan               nababasa sa batayang aklat,  alpabeto na may paibabaw     sa pagtukoy sa
                                                                                    pangunahing diwa ng
     napakinggan                                          pantulong na aklat, atbp.   na kurba
                                                                                    bawat saknong ng tula
                                                                   Hal. a, m, n, x
                                                    Naibibigay ang pangunahing
                                                    diwa na inihahatid ng tula

11.    Nasasabi ang kaisipan o                Nagagamit nang wasto ang        Natutukoy ang maikling    Naisusulat ang mga        Nakapagmamasid sa     Kuwento, ulat
     ideya na inihahatid ng                 mga salitang panghalili sa       salita sa loob ng isang    maliliit na titik ng alpabeto  aktuwal na pagsulat ng
     bawat saknong ng tulang                pangalan ng tao            mahabang salita        na may paikot na kurba      maliliit na titik ng
     narinig                                                                           alpabeto na may paikot
                                 Hal. ako, ikaw, siya, kami,                     Hal. l, h, k
                                                                                    na kurba
                                 kayo, sila               Naibibigay ang mga kaisipan
                                                    na inilahad sa bawat
                                                    saknong ng tula

12.    Naibibigay ang angkop                 Nagagamit nang wasto ang        Napipili ang mga salitang   Naisusulat nang kabit-      Nakapanonood ng mga    Kuwento, balita,
     na pamagat ng narinig na                mga salitang panghalili sa       bumubuo ng salitang-     kabit ang mga maliliit na    larawan ng mga salitang  lathalain
     babasahin                       pangalan ng bagay/hayop        tambalan sa binasa      titik ng alpabeto na may     mabubuong salitang -
                                                                                    tambalan
                                 Hal. ito, iyan, iyon          Hal. bungangkahoy       buntot
                                                       bunga, kahoy       Hal. j, g, f

                                                    Nakapagbibigay ng angkop
                                                    na pamagat sa binasa

13.    Nasasabi ang paksa ng                 Nagagamit nang wasto ang        Nakapagbibigay ng mga     Naisusulat nang kabit-      Nakapagmamasid ng     Kuwento
     talatang narinig                    mga salitang panghalili sa       salitang pareho ang      kabit ang maliliit na titik ng  mga larawang
                                 pangalan ng pook/lugar         kahulugan           alpabeto na may         nagpapahiwatig bilang
                                                                                    paksa ng talata
                                 Hal. dito, diyan, doon         Hal. masaya-maligaya     dalawang kurba
                                                    Natutukoy ang paksang     Hal. a, g, s
                                                    pangungusap ng talata
   E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO II Final.doc (lino)
                                                              3
             Pakikinig                        Pagsasalita          Pagbasa           Pagsulat          Panonood       Uri ng Teksto

14.    Nasasabi ang magiging                 Nagagamit nang wasto ang        Nakapagbibigay ng mga     Naisusulat nang kabit-    Nakapanonood ng mga    Kuwento
     sanhi o bunga ng mga                  mga salitang ginagamit sa       salitang magkasalungat ang  kabit ang malalaking titik  larawan na nagpapakita
     pangyayaring narinig                  pagtatanong; ano, sino, bakit,     kahulugan           ng alpabeto na may kurba   ng sanhi at naging
                                                                                  bunga ng pangyayari
                                 kailan                 Hal. mahirap, madali     B, C, D, G, P, O

                                                    Natutukoy ang sanhi o
                                                    bunga ng mga pangyayari

15.    Naibibigay ang hula o                 Natutukoy ang mga salitang       Napipili ang mga salitang   Naisusulat nang kabit-    Nakapagmamasid ng     Lathalain
     palagay sa narinig na                 naglalarawan ng katangian ng      magkakaugnay         kabit ang malalaking titik  mga larawan na      (character sketch)
     pangyayari                       tao,                                 ng alpabeto M, N       nagpapakita ng mga
                                                                                  katangian ng tao
                                 hayop, bagay, pook           Nakapagbibigay ng sanhi o
                                                    bunga ng mga pangyayari

16.    Nasasabi ang mga                    Nagagamit nang wasto sa        Napapangkat-pangkat ang    Naisusulat nang kabit-    Nakapagmamasid ng     Lathalain, usapan
     katangian ng mga tauhan                pangungusap ang mga          mga salitang magkakaugnay   kabit ang malalaking titik  mga larawan ng mga
     ayon sa narinig na                   salitang naglalarawan ng kulay                    ng alpabeto         bagay na may iba’t
                                                                                  ibang kulay
     kuwento                        ng mga bagay              Nakapaglalarawan ng      T, J, I
                                                    tauhan batay sa ginawa o
                                                    kilos
17.    Naibibigay ang katangian                Nagagamit nang wasto sa        Nabibigyang kahulugan ang   Naisusulat nang kabit-    Nakapagmamasid ng     Kuwento
     ng tauhan batay sa sinabi               pangungusap ang mga          sinabi ng tauhan sa kuwento  kabit ang malalaking titik  mga bagay na may iba’t
     ng mga ito                       salitang naglalarawan ng                       ng alpabeto         ibang hugis at laki
                                 hugis at laki ng mga bagay                      H, E

18.    Nasasabi ang damdamin                 Nagagamit nang wasto sa        Naibibigay at nailalarawan  Naisusulat nang kabit-    Nakapagmamasid ng     Kuwento, alamat
     ng tauhan batay sa                   pangungusap ang mga          ang tagpuan ng kuwento    kabit ang malalaking titik  mga bagay na
     narinig na sitwasyon o                 salitang naglalarawan ng          • pinangyarihan      ng alpabeto         nagpapakita ng bilang o
                                                                                  dami
     usapan                         bilang o dami ng mga bagay         • panahon         J, Y, Z, A
19.    Naisasalaysay na muli                 Nagagamit sa pangungusap        Naibibigay sa lima o higit                 Nakapanonood ng mga    Kuwento
     ang kuwentong                     ang mga salitang            pang pangungusap ang                    CD’s na naglalarawan
     napakinggan                      naglalarawan ng katangian ng      buod ng kuwento                      ng katangian ng mga
                                                                                  tao, bagay o pook
                                 tao, hayop, bagay o pook

   E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO II Final.doc (lino)
                                                              4
             Pakikinig                        Pagsasalita          Pagbasa           Pagsulat          Panonood       Uri ng Teksto
20.    Nakapagbibigay ng                   Napaghahambing ang           Nakapagbibigay ng angkop   Naisusulat nang kabit-    Nakapanonood ng mga    Kuwento
     angkop na wakas sa                   katangian ng tao, hayop,        na wakas sa binasang     kabit ang iba pang      larawan na maaaring
     narinig na kuwento o                  bagay o pook              kuwento           malalaking titik ng     maging angkop na pang
                                                                                 wakas sa kwento
     pangyayari                                                         alpabeto
                                                                   L, T, E

21.    Nasasagot ang mga                   Naibibigay ang angkop na        Naitatala ang mahahalagang  Naisusulat nang kabit-    Nakapagmamasid ng     Usapan
     tanong tungkol sa detalye               salitang kilos para sa larawan     impormasyong nabasa     kabit ang iba pang      mga larawan ng
     ng teksto na narinig                  o sa sitwasyon                           malalaking titik ng     hayop/tao na
                                                                                 nagpapakita ng kilos
                                                                   alpabeto
     Nasasabi ang                                                        U, V, W
     pangunahing diwa ng
     tekstong napakinggan

22.    Nakagagawa ng mapa ng                 Natutukoy ang mga salitang       Nasasagot ang mga tanong   Naisusulat nang maayos    Nakapagmamasid ng     Mapa, grap, tsart
     direksyong napakinggan                 kilos na ipinahihiwatig ng kilos    batay sa mapa o grap     ang iba pang titik ng    isang mapa ng paaralan,
                                 o galaw                               alpabeto           pamayanan
                                                                   Hal. S, R, K
23.                               Natutukoy ang salitang kilos                    Nakasisipi nang maayos    Nakapagmamasid ng     Kuwento
                                 sa pangungusap                           ng mga salita, parirala na  mga larawan na
                                                                   nakasulat nang kabit-kabit  nagpapahiwatig sa
                                                                                 salitang kilos sa bawat
                                                                                 pangungusap
24.                               Nakapagbibigay ng                          Naisusulat nang kabit-    Nakapanonood ng      Kuwento, sanaysay
                                 pangungusap na nagsasabi ng                     kabit ang mga salitang    aktuwal na pagsulat
                                 kilos na ipinakikita sa larawan                   naglalarawan         nang kabit-kabit sa mga
                                                                                 salitang naglalarawan
                                 o ginagawa

25.                               Nagagamit sa pangungusap                      Naisusulat nang kabit-    Nakapanonood ng      Kuwento
                                 ang mga salitang kilos                       kabit ang mga maikling    aktuwal na pagsulat
                                                                   panuto            nang kabit-kabit ng mga
                                                                                 maikling panuto


26.                               Nagagamit sa pangungusap                      Naisusulat nang wasto    Nakapanonood ng      Kuwento
                                 ang mga ngalan ng araw at                      ang mga pamagat       aktuwal na pagsulat ng
                                 buwan bilang pang-abay                                      pamagat ng kwento   E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO II Final.doc (lino)
                                                             5
             Pakikinig                        Pagsasalita      Pagbasa        Pagsulat         Panonood       Uri ng Teksto
27.                               Nagagamit ang mga pang-               Nagagamit nang wasto    Nakapanonood ng mga    Liham
                                 abay na naglalarawan ng lugar            ang tuldok sa hulihan ng  larawan ng lugar na    pangkaibigan
                                 sa pangungusap o usapan               mga salitang dinaglat    angkop sa pag-aaral ng
                                                                         mga pang-abay
                                                           Hal. Bb. G. Gng.

28.                               Nagagamit ang mga pang-               Naisusulat nang kabit-   Nakapanonood ng mga    Kuwento
                                 abay na naglalarawan ng               kabit ang mga ngalan ng   larawan ng panahon na
                                 panahon sa pangungusap o               araw at buwan        angkop sa paglinang ng
                                                                         aralin tungkol sa pang-
                                 usapan
                                                                         abay
                                 Nagagamit ang mga pariralang
                                 pang-abay sa pangungusap
29.                               Nagagamit ang mga katagang              Naisusulat nang kabit-   Nakapanonood ng      Kuwento
                                 pang-ugnay ng mga salita sa             kabit ang mga pang-abay   aktuwal na pagsulat
                                 pangungusap                     na naglalarawan ng lugar  nang kabit-kabit sa mga
                                                                         pang-abay na
                                     -at
                                                                         naglalarawan ng lugar
                                     -ay

30.                               Nagagamit ang na at ng bilang            Naisusulat nang kabit-   Nakapanonood ng      Sanaysay
                                 pang-angkop sa pangungusap              kabit ang mga pang-abay   aktuwal na pagsulat
                                                           na naglalarawan ng     nang kabit-kabit sa mga
                                                                         pang-abay na
                                                           panahon
                                                                         naglalarawan ng
                                                                         panahon
31.                               Nakikilala at nakapagbibigay             Naisusulat nang kabit-   Nakapanonood ng
                                 ng halimbawa ng                   kabit ang mga pariralang  larawan (Halimbawa:
                                 pangungusap na pasalaysay              pang-abay          Pista sa Pamayanan)
32.                               Nakikilala at nakapagbibigay             Naisusulat nang kabit-   Nakapanonood ng mga    Usapan
                                 ng halimbawa ng mga                 kabit ang mga parirala at  larawan (Hal. Aking
                                 pangungusap na patanong               pangungusap na may     Kaarawan) na
                                                                         makatutulong sa pagbuo
                                                           pang-ugnay na at at ay
                                                                         ng pangungusap na
                                                                         patanong

33.                               Nakapagpapalit ng mga                Naisusulat nang kabit-   Nakapanonood ng mga    Lathalain
                                 pangungusap na pasalaysay              kabit ang mga        larawan (Hal. Sa
                                 patungo sa patanong at vice             pangungusap na may     Paaralan) na
                                                                         makatutulong sa
                                 versa                        pang-angkop na na at ng
                                                                         pagpapalit ng mga
                                                                         pangungusap


   E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO II Final.doc (lino)
                                                         6
             Pakikinig                        Pagsasalita      Pagbasa        Pagsulat          Panonood        Uri ng Teksto
34.                               Nakikilala at nakapagbibigay             Nagagamit ang malaking    Nakapanonood ng      Usapan
                                 ng mga pangungusap na                titik at tuldok sa pagsulat  aktuwal na pagsulat
                                 pautos o                       ng pangungusap na       nang malaking titik at
                                                                          wastong paggamit ng
                                 pakiusap                       pasalaysay
                                                                          tuldok sa pangungusap
                                                                          na pasalaysay
35.                               Nakikilala at nakapagbibigay             Nagagamit ang malaking    Nakapanonood ng mga    Kuwento
                                 ng halimbawa ng mga                 titik at bantas na      larawan na nakatutulong
                                 pangungusap                     pananong sa pagsulat ng    sa pagbibigay ng mga
                                                                          pangungusap na
                                 na padamdam                     pangungusap na patanong
                                                                          padamdam

36.                               Nagagamit ang mga uri ng               Naisusulat nang kabit-    Nakapanonood ng      Balita
                                 pangungusap sa pagbabalita o             kabit ang mga         aktuwal na pagsulat
                                 pagbibigay ng impormasyon              pangungusap na pautos o    nang kabit-kabit ng mga
                                                           pakiusap           pangungusap na pautos
                                                                          o pakiusap

37.                               Nagagamit ang ibat ibang uri             Nagagamit ang malaking    Nakapanonood ng      Kuwento
                                 ng pangungusap sa ibat ibang             titik at bantas na      larawan nang iba’t ibang
                                 sitwasyon at usapan                 padamdam sa pagsulat     sitwasyon na
                                                                          makatutulong sa pagbuo
                                                           ng mga pangungusap na
                                                                          nang iba’t ibang uri ng
                                                           padamdam           pangungusap

38.                               Naipapahayag nang malaya               Naisusulat nang kabit-    Nakapanonood ng      Kuwento
                                 ang sariling damdamin gamit             kabit ang mga         aktuwal na pagsulat
                                 ang iba’t ibang uri ng                pangungusap na        nang kabit-kabit ng mga
                                                                          pangungusap na
                                 pangungusap                     pasalaysay
                                                                          pasalaysay

39.                                                          Naisusulat nang maayos    Nakapagmamasid ng     Usapan
                                                           at kabit-kabit ang mga    aktuwal na pagsulat ng
                                                           usapan            maayos at kabit-kabit sa
                                                                          mga usapan

40.                                                          Nagagamit ang malaking    Nakapanonood ng      Liham-pangkalakal
                                                           titik at wastong bantas sa  aktuwal na pagsulat
                                                           pagsulat ng talata nang    nang kabit-kabit ng
                                                                          Liham-pangkalakal na
                                                           kabit-kabit
                                                                          gumagamit ng malaking
                                                                          titik at wastong bantas
                                                                          sa bawat talata
   E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO II Final.doc (lino)
                                                         7
             Pakikinig                        Pagsasalita      Pagbasa        Pagsulat        Panonood       Uri ng Teksto
41.                                                          Naisusulat nang maayos  Nakapagmamasid ng     usapan
                                                           at kabit-kabit ang mga  aktuwal na pagsulat
                                                           pangungusap na patanong  nang kabit-kabit sa mga
                                                                        pangungusap na
                                                                        patanong
42.                                                          Naisusulat nang kabit-  Nakapagmamasid ng
                                                           kabit ang mga       mga mapa o grap
                                                           impormasyong nasa mapa
                                                           o grap

43.                                                          Naisusulat ang isang   Nakapagmamasid ng
                                                           talata tungkol sa paksa  aktuwal na pagsulat ng
                                                                        isang talata tungkol sa
                                                                        paksa
44.                                                          Nakasusulat ng isang   Nakapagmamasid ng     Liham-
                                                           payak na liham pang-   isang payak na liham   pangkaibigan
                                                           kaibigan         pang-kaibigan


           * Ang mga kasanayan ay maaring ulitin ayon sa tekstong gagamitin.
   E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO II Final.doc (lino)
                                                         8
                                                           FILIPINO
                                                         Ikatlong Baitang

                 Pakikinig                             Pagsasalita       Pagbasa             Pagsulat           Uri ng Teksto
 1.     Nauuri ang tunog ng mga                     Nagagamit ang wastong       Naisasagawa ang wastong     Nagagamit ang malalaking titik  Kuwento, usapan
       hayop, bagay at sasakyan sa                   paraan at angkop na        paraan ng pagbasang       sa simula ng magagalang na
       paligid                             pananalita sa pagtatanong/    pabigkas/tahimik na angkop sa  katawagan, pantanging ngalan
                                        pagbibigay ng direksyon      baitang gaya ng wastong     ng tao, atbp.
                                                         hagod ng mata, katamtamang
                                                         lakas ng boses, wastong
                                                         paglilipon ng salita, atbp.

                                                         Nakikilala at nababasa nang
                                                         mabilis ang mga salitang iisa
                                                         ang baybay ngunit magkaiba
                                                         ang diin

                                                         Nasasagot ang mga tanong na
                                                         sino, saan, alin, kailan

 2.     Nabibigkas nang wasto ang                    Nagagamit nang wasto sa      Nababasa nang mabilis ang    Nagagamit ang malalaking titik  Kuwento
       mga salitang diptonggo na                    pangungusap ang mga        mga salitang may diptonggo   sa ngalan ng araw, buwan,
       napakinggan                           pangngalan                            pagdiriwang, pangalan ng
                                                         Natutukoy ang mahahalagang   Maykapal, atbp.
       Nabibigkas nang wasto ang                                     detalye sa kuwento.
       mga salitang may kambal
       katinig o klaster na
       napakinggan

       Nakasasagot sa mga tanong
       tungkol sa kuwento/tulang
       napakinggan

 3.     Natutukoy ang katangian ng                    Natutukoy at napag-uuri-uri    Napagsusunud-sunod ang     Nagagamit ang malaking titik   Sanaysay, kuwento, alamat
       tauhan sa napakinggang                      ang mga pangngalan ayon sa    mga salita ayon sa bagong    sa pagsulat ng mga
       dayalogo/kuwento                         kailanan, kasarian at       alpabeto hanggang sa unang   pangngalang pantangi, simula
                                        katangian             dalawang titik         ng pangungusap, pamagat


E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO III Final.doc (lino)
                                                              1
                 Pakikinig                             Pagsasalita       Pagbasa              Pagsulat            Uri ng Teksto
                                                         Natutukoy ang katangian ng
                                                         tauhan batay sa kanilang salita
                                                         at kilos

 4.     Nasasagutan ang mga tanong                    Nagagamit nang wasto sa      Natutukoy ang salitang ugat at  Naisusulat ang idiniktang    Kuwento
       mula sa napakinggang teyp,                    pangungusap ang mga        mga panlaping bumubuo sa     ngalan ng araw at buwan na
       pahayag, atbp.                          salitang inihahalili sa pangalan  salita              nasa pangungusap
                                        ng tao
                                                         Nabibigyang paliwanag ang
                                                         mga tanong na bakit at paano

 5.     Naibibigay ang paksa ng                     Nagagamit sa pangungusap      Nakikilala ang mga salitang    Nagagamit ang kuwit, gitling   Kuwento
       narinig na talata                        ang mga panghalip na isahan    nakapaloob sa mahabang      sa pagsulat ng mga
                                        at pangmaramihan          salita              pangungusap

                                                         Natutukoy ang paksang
                                                         pangungusap sa talata

 6.     Natutukoy ang paksang                      Nagagamit sa pangungusap      Nakabubuo ng salita sa tulong   Nakasusulat ng mga        Ulat
       pangungusap ng narinig na                    ang mga salitang          ng panlapi            pangungusap na nakaugnay
       talata                              nagpapahayag ng pag-aari -                      sa mga larawan o graphics
                                        akin/ko, iyo/mo,          Natutukoy ang posisyon ng
                                        kanya/niya/kanila/nila       paksang pangungusap sa
                                                         talata

 7.     Natutukoy sa napakinggang                    Nagagamit ang wastong       Natutukoy ang           Nagagamit ang angkop na     Kuwento
       teksto ang mga pahayag ng                    salita/pananda sa         magkakatugmang salita sa     bantas sa mga pangungusap
       tauhan na nagsasaad ng iba't                   pagpapahayag ng pagmamay-     tula               na nasa talata
       ibang damdamin - tuwa,                      ari - ni/niya, kay/kina,
       lungkot, galit                          ng/ng mga             Nabibigyang kahulugan ang
                                                         mga pahayag ng tauhan sa
                                                         kuwento

 8.     Naisasalaysay ang                        Nagagamit sa pangungusap      Nababasa nang mabilis ang     Naisusulat ang idiniktang buod  Ulat, lathalain
       napakinggang kuwento ayon                    ang mga salitang nagtuturo ng   mga salitang hiram o hinango   ng kuwento
       sa pagkakasunud-sunod ng                     lugar - ito, iyan, iyon, dito,   sa ibang wika
       mga pangyayari                          diyan, doon

E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO III Final.doc (lino)
                                                              2
                 Pakikinig                             Pagsasalita       Pagbasa             Pagsulat            Uri ng Teksto
                                                         Napagsusunud-sunod ang
                                                         mga pangyayari

 9.     Nabibigyan ng pamagat ang                    Nagagamit ang mga panghalip    Nakikilala ang         Nakapagtatala ng mga       Balita
       napakinggang maikling                      na pananong - ano/sino,      kasingkahulugan ng salita sa  salitang magkasingkahulugan,
       pangyayari                            saan/nasaan; ilan, kailan, alin  pamamagitan ng gamit sa
                                                         pangungusap

                                                         Naibibigay ang angkop na
                                                         pamagat sa talata o kuwento

 10.      Napapangkat ang mga salita                   Nagagamit sa pangungusap     Nakapagbibigay halimbawa ng   Naisusulat ang buod ng      Kuwento
       o ideya na narinig                        ang mga pang-uring        mga salitang magkasalungat   binasang kuwento
                                        nagsasaad ng kulay, bilang,
                                        laki, hugis, dami, katangian ng  Nabibigyang pamagat ang
                                        hayop, tao, bagay         mga ideyang pinagpangkat-
                                                         pangkat

 11.     Naibibigay ang mga detalyeng                   Nagagamit ang mga pang-uri    Natutukoy ang magkakaugnay   Nakasusulat ng          Lathalain, kuwento
       narinig mula sa teksto                      sa pangungusap/talata na     na salita            patalastas/poster tungkol sa
                                        naglalarawan ng tao, hayop,                    mga napapanahong isyu
                                        bagay, pook            Napipili ang mga detalyeng
                                                         sumusuporta sa pangunahing
                                                         diwa

 12.     Napagsusunod-sunod ang                      Nakapaghahambing ng        Natutukoy ang kahulugan ng   Naisusulat ang mga datos sa   Sanaysay, kuwento
       mga ideyang narinig                       katangian ng tao, bagay/pook   matatalinghagang salita sa   pagpupuno ng ID, pormularyo,
                                        na ginagamit ang pang-uri sa   teksto             atbp.
                                        iba’t ibang kaantasan
                                                         Napagsusunud-sunod ang
                                                         mga ideya sa seleksyon

 13.     Naibibigay ang mga                        Nagagamit sa pangungusap     Nakikilala ang mga salitang   Nakasusulat ng talata na     Kuwento
       sanhi/bunga ng isang                       ang mga pandiwang         iisa ang baybay ngunit     ginagamitan ng iba’t ibang uri
       pangyayaring napakinggan                     nagsasaad ng kilos na       magkakaiba ng kahulugan     ng pangungusap at angkop na
                                        naganap, nagaganap at                       bantas sa katapusan nito
                                                         Naibibigay ang sanhi at bunga
                                        magaganap pa

E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO III Final.doc (lino)
                                                             3
                 Pakikinig                             Pagsasalita       Pagbasa             Pagsulat           Uri ng Teksto
 14.     Natutukoy ang opinyon o                     Nakapagsasalaysay ng       Nakikilala ang kahulugan o   Nakasusulat ng maikling     Talaarawan
       katotohanan sa narinig na                    nabasa/napakinggang        salita sa tulong ng katuturan  talaarawan
       pahayag                             kuwento na ginagamit ang
                                        iba’t ibang aspekto        Naibibigay ang kahulugan at
                                                         pagkakaiba ng opinyon at
                                                         katotohanan

 15.     Nasasabi ang mga                         Nagagamit nang wasto ang     Nakabubuo ng palagay      Nakasusulat ng liham       Liham pangkaibigan
       pangyayaring narinig na totoo                  iba’t ibang aspekto ng pandiwa  tungkol sa mga pangyayaring   pangkaibigan na naglalarawan
       o di-totoo                            sa pagsasalaysay ng sariling   totoo/di kapani-paniwala    ng tao, pook, na nakita
                                        karanasan, talambuhay, atbp.

 16.     Nakapagbibigay ng hinuha sa                   Nagagamit sa pangungusap     Nahihinuha ang mga       Nakasusulat ng liham       Kuwento
       mga pangyayari o sitwasyon                    ang mga salitang nagsasabi    pangyayaring di-tuwirang    paanyaya o pagtanggap ng
       na narinig                            kung saan, kailan, nangyari    nasasaad sa kuwento       paanyaya
                                        ang kilos

 17.     Nakapagbibigay ng wakas sa                    Nagagamit sa pagsasalaysay    Nabibigyang wakas ang hindi   Nakasusulat ng talatang     Kuwento
       narinig na komento o                       ang mga pariralang pang-abay   tapos na pahayag/kuwento    naglalarawan sa 5 o higit pang
       pangyayari                                                             pangungusap
 18.     Nakapagbibigay ng sariling                    Nagagamit ang mga pang-      Nakabubuo ng sariling palagay  Nakasusulat ng mga        Kuwento
       palagay sa narinig na teksto                   angkop na at, ay, na, ng at g   tungkol sa binasa        salawikain
                                        sa pangungusap

 19.     Nakagagawa ng balangkas ng                    Nagagamit ang mga uri ng     Nakabubuo ng balangkas     Nakasusulat ng balangkas     Kuwentong bayan
       narinig na teksto                        pangungusap ayon sa
                                        tungkulin pasalaysay, pautos,
                                        patanong, padamdam sa
                                        pagsasalaysay ng sariling
                                        karanasan

 20.     Nakabubuo ng tanong tungkol                   Nakagagawa ng usapan       Nasasagot ang mga tanong    Nakasusulat ng talatang     Tsart, grap
       sa napakinggang teksto                      tungkol sa isang paksa na     tungkol sa impormasyong     nagsisimula sa paksang
                                        ginagamit ang iba’t ibang uri   nasa grap, tsart at mapa    pangungusap
                                        ng pangungusap
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO III Final.doc (lino)
                                                              4
                 Pakikinig                             Pagsasalita      Pagbasa            Pagsulat           Uri ng Teksto
 21.     Naitatala ang mga                        Nakabubuo ng mga         Natutukoy ang mga bahagi ng  Nakasusulat ng talatang     Lathalain, tagubilin, babala
       impormasyon mula sa                       patalastas, dayalogo o usapan   aklat tulad ng talaan ng   naglalahad ng karanasan
       napakinggang teksto                       na ginagamit ang mga uri ng    nilalaman, atbp.
                                        pangungusap

 22.                                      Nagagamit ang angkop na      Nagagamit ang mga bahagi ng  Nakasusulat ng mga talatang
                                        pahayag sa iba’t ibang      aklat ayon sa         nagsasalaysay ng pangyayari
                                        sitwasyon             pangangailangan at nasasabi
                                                         ang impormasyong nasa
                                                         bahagi nito


 23.                                                       Natutukoy ang uri ng     Naisusulat sa talata ang
                                                         sanggunian na mapagkukunan  ipinahayag sa tsart / grap
                                                         ng impormasyon

 24.                                                                      Naisusulat ang narinig na
                                                                        patalastas, anunsyo

 25.                                                                      Nagagamit ang mga angkop
                                                                        na bantas, malaking titik sa
                                                                        pagsulat ng iba’t ibang uri ng
                                                                        liham pangkaibigan

 26.                                                                      Nakasusulat ng liham na
                                                                        nagbabalita, humihingi ng
                                                                        paumanhin, atbp.

 27.                                                                      Nakasusulat ng usapan na
                                                                        ginagamit ang iba’t ibang uri
                                                                        ng pangungusap

 28.                                                                      Nakasusulat ng buod ng
                                                                        binasang kuwento

 29.                                                                      Nakasusulat ng direksyon
                                                                        batay sa mapa


E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO III Final.doc (lino)
                                                             5
                 Pakikinig                             Pagsasalita  Pagbasa       Pagsulat        Uri ng Teksto
 30.                                                            Nakasusulat ng talatang
                                                              naglalahad ng sariling katwiran
                                                              tungkol sa isang
                                                              napapanahong isyu

        * Ang mga kasanayan ay maaring ulitin ayon sa tekstong gagamitin.
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO III Final.doc (lino)
                                                         6
                                                         FILIPINO
                                                       Ikaapat na Baitang

                 Pakikinig                          Pagsasalita        Pagbasa              Pagsulat           Uri ng Teksto
 1.     Naiuugnay sa sariling                      Nagagamit nang wasto sa     Nabibigyang-kahulugan ang     Nagagamit ang malalaking titik  Usapan, kuwento
       karanasan ang mga tunog na                   usapan at balita ang mga    salitang iisa ang baybay ngunit  sa pantanging ngalan,
       napakinggan tulad ng sirena                   pangngalan           magkaiba ang diin:        magagalang na katawagan,
       na babala ng sunog, babala ng                                  Hal. pito-pito, buhay-buhay,   pagdiriwang at simula ng
       curfew, kampana ng simbahan                                      pala-pala, sala-sala    pangungusap o pamagat
       at iba pa
                                                       Nakakasagot sa mga tanong
       Natutukoy ang konteksto sa                                   na bakit, paano sa binasa
       isang usapang napakinggan

 2.     Naitatala ang mahahalagang                   Nagagamit ang mga        Nabibigyang kahulugang literal  Nagagamit ang iba’t ibang    Kuwento, lathalain
       pangyayari mula sa                       pangngalan           ang mga tambalang salita:     bantas sa pangungusap:
       napakinggang kuwento, balita                    Konkreto-tao, lapis, puno  Hal. silid-aralan         tuldok, tandang pananong,
                                         Di-konkreto- pag-ibig                     tandang padamdam
                                         Kaligayahan,        Naibibigay ang mahahalagang
                                                       pangyayari o aksyon na
                                                       bumubuo sa kuwento o balita

 3.     Nailalarawan ang mga tauhan                   Nagagamit ang pangngalan    Naibibigay ang kahulugan ng    Nagagamit ang angkop na     Ulat
       sa kuwentong napakinggan                    bilang paksa at/o panaguri ng  mga salitang kaugnay ng iba’t   bantas sa pagsulat ng
                                       pangungusap           ibang asignatura,         idiniktang talata
                                                       Hal. karnibal

                                                       Nailalarawan ang mga tauhan
                                                       sa kuwento

                                                       Nakikilala ang katangian ng
                                                       mga tauhan
 4.     Naiaayos ang mga pangyayari                   Nagagamit ang angkop na     Naibibigay ang kahulugan ng    Naisusulat ang mga        Balita, kuwento
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO IV Final.doc (lino)
                                                            1
                 Pakikinig                          Pagsasalita       Pagbasa            Pagsulat           Uri ng Teksto
       sa kuwentong napakinggan                    panghalip sa pangngalang   matalinghagang salita:     pangyayari sa isang kuwento
       ayon sa wastong                         hinahalinhan         Hal. balatsibuyas,       nang may maayos na
       pagkakasunud-sunod                       ang nanay – siya          hampaslupa, hanapbuhay   pagkakasunud-sunod
                                       ng nanay – niya          atbp.
                                       sa nanay – kanya
                                       ako – kami          Naisasalaysay na muli ang
                                       ikaw – kayo          kuwento ayon sa wastong
                                                      pagkakasunud-sunod

 5.     Natutukoy ang mga pahayag                    Nagagamit sa pangungusap   Naibibigay ang kahulugan ng   Nakasusulat ng maikling buod  Kuwento, usapan
       na nagpapakilala ng tauhan,                   ang panghalip na paari    salita sa pamamagitan ng    ng kuwentong nabasa
       pangyayari at layon sa isang                                 katuturan o depinisyon, gamit
       usapan at napakinggang                                    sa pangungusap
       kuwento
                                                      Nakikilala ang katangian ng
                                                      mga tauhan batay sa
                                                      sinabi/ginawa

 6.     Natutukoy ang paksa ng                     Nagagamit ang isahan,     Naibibigay ang kahulugan ng   Nakasusulat ng isang talatang  Tula, awit
       tula/awit na napakinggan                    dalawahan at maramihang    salita sa pamamagitan ng    naglalahad tungkol sa isang
                                       anyo ng panghalip na panao  kasingkahulugan, kasalungat   paksa
                                       sa magkakaugnay na
                                       pangungusap          Natutukoy ang paksa/kaisipan
                                                      ng seleksyong binasa

 7.     Natutukoy ang paksa at ideya                  Nagagamit sa pangungusap   Nagagamit ang dating      Nakasusulat ng talatang     Kuwento
       sa balita o kuwentong                      ang isahan at maramihang   kaalaman sa pagbibigay-     naglalahad ng sariling
       napakinggan                           anyo ng panghalip na     kahulugan sa ibang salita at  reaksyon sa binasang teksto
                                       patanong           parirala
                                          sino - sinu-sino
                                          ano - anu-ano      Naibibigay ang lohikal na
                                          paano - paa-paano    pagkakasunud-sunod ng mga
                                          kailan - kai-kailan   ideya sa balita o seleksiyon

 8.     Nakapagbibigay ng angkop na                   Nagagamit ang mga pang-uri  Natutukoy ang kahulugan ng   Nakasusulat ng mga       Anekdota, karakter sketch
       pamagat sa tekstong narinig                   sa paglalarawan ng tao,    salita ayon sa gamit sa     paglalarawan ng mga tauhang
                                       bagay, lugar at pangyayari  pangungusap           nabasa sa kuwento
                                                      Naibibigay ang angkop na
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO IV Final.doc (lino)
                                                           2
                 Pakikinig                          Pagsasalita       Pagbasa            Pagsulat           Uri ng Teksto
                                                       pamagat ng binasang teksto

 9.     Naibibigay ang mga detalye na                  Nakapaglalarawan ng iba't-   Nakikilala ang mga      Nakasusulat ng tambalan at   Kuwento
       sumusuporta sa pangunahing                   ibang pandama, pantingin,   matatalinghagang salita at  hugnayang pangungusap
       ideya na nasa tekstong                     panlasa, panghipo, pandinig,  idyoma
       napakinggan                           pang-amoy
                                                       Napipili ang detalyeng
                                                       sumusuporta sa pangunahing
                                                       ideya

 10.     Naibibigay ang kahulugan ng                   Nakapaghahambing ng tao,    Natutukoy ang kahulugan ng  Naisusulat ang interpretasyon  Ulat na may diagram
       mga pahayag ayon sa textong                   bagay, pook, pangyayari sa   matatalinghagang salita sa  o impormasyong inilalahad sa
       napakinggan                           iba’t ibang antas       teksto            dayagram

                                                       Naibibigay ang kahulugan ng
                                                       mga pahayag ng tauhan

 11.     Natutukoy ang damdaming                     Nasusuri at nagagamit ang   Nahihinuha ang        Nakasusulat ng liham      Dayalogo, editoryal
       namamayani sa usapang                      iba't ibang anyo ng pandiwa  namamayaning damdamin sa   pangkaibigan na nagbabalita
       napakinggan                           batay sa aspektong naganap   kuwentong binasa
                                       na ang kilos – naglaba
                                       ginaganap ang
                                       kilos – naglalaba
                                       gaganapin pa ang
                                       kilos – maglalaba

 12.     Nakagagawa ng dayagram ng                    Nagagamit ang angkop na    Natutukoy ang sanhi o bunga  Nakasusulat ng liham na     Balita, kuwento
       ugnayang sanhi at bungang                    panlapi sa pagbuo ng      ng mga pangyayari sa     nagtatanong ng impormasyon
       nakalahad sa seleksyong                     pandiwa            seleksyong binasa
       napakinggan

       Hal.

            Sanhi          Bunga

          Nag-aral         Tumaas
          ng mabuti         ang marka


E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO IV Final.doc (lino)
                                                           3
                 Pakikinig                          Pagsasalita       Pagbasa            Pagsulat            Uri ng Teksto


 13.     Natutukoy ang mga kaisipang                   Nakapagsasalaysay ng      Naibibigay ang angkop na   Nakasusulat ng talatang     Sanaysay
       napakinggan na walang                      karanasan na ginagamit nang  bunga sa inilahad na sanhi  naglalahad ng pangyayaring
       kabuluhan o paningit lamang                   wasto ang mga pandiwa sa                   may sanhi at bunga
                                       ibat ibang aspekto

 14.     Nakasasagot sa tanong na                    Nagagamit ang mga pang-    Nakabubuo ng mga angkop na  Nakasusulat ng liham ng     Kuwento, lathalain
       bakit tungkol sa tekstong                    abay sa pangungusap      tanong kaugnay ng dayagram  pangungumusta at pagbati
       napakinggan

 15.     Natutukoy ang opinyon o                     Nagagamit ang mga pang-    Napipili ang opinyon,     Nakasusulat ng sagot sa isang  Ulat, liham
       katotohanan sa narinig na                    abay na pamanahon,       katotohanan sa seleksyong   liham pangkaibigan
       teksto                             panlunan, pamaraan sa     binasa
                                       pagpapahayag

 16.     Nakapagbibigay ng                        Nagagamit ang mga pariralang  Nakapagbibigay ng angkop na  Nakasusulat ng isang       Kuwento, alamat, pabula
       pagbabago sa pangwakas na                    pang-abay           wakas sa kuwento       pagsasalaysay (narrative text)
       bahagi ng kuwentong                                                     batay sa sariling karanasan
       napakinggan

 17.     Natutukoy ang mga bahagi ng                   Nagagamit ang mga pang-    Natutukoy ang mga       Naisusulat ang mga        Kuwento ng kababalaghan
       tekstong napakinggan na                     angkop na na at ng       pangyayaring nagsasaad ng   impormasyong nakukuha sa
       nagsasaad ng katotohanan o                                   katotohanan o pantasya    binasa o narinig na ulat o
       pantasya                                                           balita

 18.     Nakapagbibigay-hinuha sa                    Nagagamit ang mga pangatnig  Nakapagbibigay-hinuha     Nakasusulat ng isang lagom    Kuwento
       kalalabasan ng mga                       sa pagpapahayag        tungkol sa maaaring      sa impormasyong nakuha
       pangyayari sa narinig na                                    kalabasan ng mga pangyayari  mula sa binasa
       teksto                                             sa binasa

 19.     Nauulit ang mga                         Nauuri ang mga pangungusap   Naitatala ang mga       Nakasusulat ng talaarawan ng   Balita
       mahahalagang impormasyon                    ayon sa gamit: pasalaysay,   impormasyon sa binasang    sariling karanasan
       mula sa balitang napakinggan                  patanong, pautos, padamdam   teksto
                                       at ayon sa kayarian: payak,
                                       tambalan at hugnayan

 20.     Naibabahagi ang mga                       Nakabubuo ng tambalang     Nakapagbibigay ng buod o   Nakasusulat ng buod o lagom   Kuwento, alamat, pabula
       impormasyong napakinggan                    pangungusap mula sa dalawa   lagom             ng binasa
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO IV Final.doc (lino)
                                                           4
                 Pakikinig                          Pagsasalita        Pagbasa            Pagsulat           Uri ng Teksto
                                       o mahigit pang payak na mga
                                       pangungusap
 21.     Nakabubuo ng balangkas                     Nasusuri sa teksto ang     Nakabubuo ng balangkas sa   Nakasusulat ng talambuhay   Kuwento
       batay sa napakinggang teksto                  tambalang pangungusap      anyong papaksa o
                                       bilang mga pinagsamang mga   pangungusap (topical or
                                       sugnay na parehong       sentence outline)
                                       makapag-iisa

 22.     Nakapagbibigay ng iba’t ibang                  Natutukoy ang panaguri at    Nakapagbibigay ng       Nakasusulat ng        Talumpati
       reaksyon sa diskursong                     simuno sa pangungusap      paglalahat/reaksyon sa     usapan/dayalog tungkol sa
       napakinggan tulad ng                                      binasang teskto        isang paksa
       talumpati, pahayag

 23.                                     Natutukoy ang simuno at ang   Nagagamit ang diskyunaryo sa  Nakasusulat ng reaksiyon sa  Pitak, editoryal
                                       tungkulin nito sa pangungusap  paghahanap ng wastong     kolum o pitak na binasa
                                                       bigkas, baybay at kahulugan
                                                       ng salita

 24.                                     Natutukoy ang panaguri at ang  Nagagamit ang mga                      Lathalain
                                       tungkulin nito sa        pamatnubay na salita ng
                                       pangungusap           diksyunaryo

                                                       Nakasasagot ng mga tanong
                                                       tungkol sa mga impormasyong
                                                       nasa iba’t ibang bahagi ng
                                                       aklat

 25.                                     Natutukoy ang kinalalagyan ng  Nakikilala ang iba’t ibang                  Lathalain
                                       panaguri at simuno sa      bahagi ng pahayagan:
                                       karaniwan at di-karaniwang   • pamukhang pahina
                                       ayos ng pangungusap       • editoryal
                                                       • anunsyo klasipikado
                                                       • tanging lathalain

 26.                                     Naisasalin ang karaniwang    Nakapagpapaikli ng balita,                  Balita, editoryal
                                       ayos ng pangungusap sa di    editoryal, kolumn na binasa
                                       karaniwang ayos nito at vice
                                       versa
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO IV Final.doc (lino)
                                                            5
                 Pakikinig                          Pagsasalita  Pagbasa  Pagsulat     Uri ng Teksto


 27.                                     Nakapagpapahayag at                Sanaysay
                                       nagagamit ang pangungusap
                                       na nasa karaniwan at di-
                                       karaniwang ayos

 28.                                     Napapalawak ang                  Lathalain
                                       pangungusap sa pagbuo ng
                                       talata gamit ang pang-
                                       uri/pang-abay

        * Ang mga kasanayan ay maaring ulitin ayon sa tekstong gagamitin.
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO IV Final.doc (lino)
                                                      6
                                                          FILIPINO
                                                        Ikalimang Baitang

                 Pakikinig                            Pagsasalita       Pagbasa             Pagsulat           Uri ng Teksto
 1.     Nakukuha ang mahahalagang                    Nagagamit ang pangngalan     Natutukoy ang salitang-ugat at  Nagagamit nang wasto ang     Kuwento, tula, talata
       detalye ng tekstong                       bilang iba’t ibang bahagi sa   panlaping gamit sa salita    malaking titik sa
       napakinggan                           pangungusap, sa mga balita,                    - mahahalagang salita sa
                                       dayalog, anunsyo, talata,    Naibibigay ang mahahalagang     pamagat
                                       liham              detalyeng mula sa        - mga katawagang nauukol
                                                                          sa Maykapal
                                                        kuwento/balitang binasa
                                                                        - simula ng taludtod ng tula
                                                                        - tiyak na pangalan ng tao

 2.     Nakasasagot sa mga tanong                    Napag-uuri-uri ang        Natutukoy ang mga salitang    Naisusulat sa wastong baybay   Sanaysay
       tungkol sa detalye ng                      pangngalan ayon sa tungkulin:  hiram na ginamit sa teksto    ang mga salitang hiram at
       ulat/patalastas/ kuwentong                   pantangi, pambalana,                       nagagamit ang mga ito sa
       napakinggan                           lansakan             Natutukoy ang mga        pagsulat ng talata
                                                        pangyayaring bumubuo sa
                                                        kuwento

 3.     Naisasalaysay ang narinig na                  Napag-uuri-uri ang        Natutukoy ang salitang-ugat at  Nagagamit ang panipi at kuwit  Kuwento
       kuwento o pangyayari ayon sa                  pangngalan ayon sa kayariang   kahulugan ng tambalang salita  sa tuwirang sinabi ng tauhan
       wastong pagkakasunud-sunod                   payak, maylapi, inuulit,
                                       tambalan             Naisasalaysay ang kuwento
                                                        ayon sa wastong
                                                        pagkakasunud-sunod ng mga
                                                        pangyayari

 4.     Naibibigay sa sariling                     Nagagamit ang iba’t ibang uri  Naibibigay ang kahulugan ng   Nagagamit ang angkop na     Talaarawan
       pangungusap ang paksa ng                    ng panghalip sa         salita sa pamamagitan ng     bantas para sa iba’t ibang uri
       tula/kuwento/ impormasyong                   pagsasalaysay ng sariling    kasingkahulugan         ng pangungusap
       narinig                             karanasan – panao,
                                       pananong, pamatlig,panaklaw,   Naibibigay sa sariling
                                       patulad             pangungusap ang
                                                        pangunahing diwa ng binasa
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO V Final.doc (lino)
                                                            1
                 Pakikinig                            Pagsasalita       Pagbasa              Pagsulat             Uri ng Teksto
 5.     Naitatala ang mga paksang                    Nagagamit ang angkop na     Naibibigay ang kahulugan ng   Nagagamit nang wasto ang      Liham, paglalarawan,
       diwa na tuwirang inilalahad sa                 pang-uri sa paglalarawan ng   salita sa pamamagitan ng     mga bantas; malaking titik;    anekdota
       sariling talata                         tao, bagay, lugar, pangyayari  kasalungat            palugit, pasok sa pagsulat ng
                                                                        idiniktang talata, balita, liham
                                                        Natutukoy ang paksang
                                                        pangungusap na isinasaad sa
                                                        talata

 6.     Naibibigay ang paksang diin                   Nagagamit ang iba’t ibang    Naibibigay ang kahulugan ng   Naisusulat nang maayos ang     Lathalain
       na di-tuwirang inilahad sa                   antas ng pang-uri sa       salita sa pamamagitan ng     idiniktang talata
       talatang narinig                        paghahambing ng katangian    katuturan
                                       ng tao, bagay, pook at
                                                        Naibibigay ang paksa na di
                                       pangyayari            tuwirang isinasaad sa talata

 7.     Naibibigay ang angkop na                    Napapangkat/Nauuri ang mga    Napagsusunud-sunod ang      Naisusulat ang buod ng       Kuwento
       pamagat sa talata o                       pang-uri sa iba’t ibang antas  mga salita ayon sa antas o    kuwento na gumagamit ng
       kuwentong narinig                                        intensidad ng kahulugan     angkop na bantas para sa iba’t
                                                        Hal. ngiti-tawa-halakhak     ibang uri ng pangungusap sa
                                                                        talata
                                                        Nakapagbibigay nang angkop
                                                        na pamagat sa talata

 8.     Naibibgay ang mga detalye na                  Natutukoy ang mga pandiwa    Natutukoy ang mga salitang    Nagagamit ang gitling sa      Balita
       sumusuporta sa pangunahing                   sa balita, kuwentong nabasa   magkatugma at nagagamit     pagsulat ng iba’t ibang uri ng
       ideya sa narinig na ulat, balita                                 ang mga ito sa pagbuo ng     pangngalan/salita
                                                        sariling tugma.

                                                        Napipili ang mga
                                                        mahahalagang detalye na
                                                        sumusuporta sa pangunahing
                                                        ideya

 9.     Nabibigyang hinuha ang mga                   Nasusuri ang mga panlaping    Naibibigay ang kahulugan ng   Nagagamit ang tuldok-kuwit sa   Balita, usapan
       pangyayari sa kuwentong                     gamit sa pagbubuo ng       mga salita batay sa ginamit na  paghihiwalay ng mga sugnay
       napakinggan                           pandiwa             panlapi             sa hugnayan at tambalang
                                                                        pangungusap
                                                        Nahihinuha ang kalalabasan    Naisusulat ang iba’t ibang uri
                                                        ng mga pangyayari        ng pangungusap ayon sa
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO V Final.doc (lino)
                                                             2
                 Pakikinig                            Pagsasalita       Pagbasa             Pagsulat           Uri ng Teksto
                                                                        kayarian na gumagamit ng
                                                                        angkop na bantas

 10.     Naibibigay ang mga bunga o                   Nasusuri ang mga pagbabago    Napagsusunud-sunod ang      Nakasusulat ng mga talatang   Sanaysay
       sanhi ng mga pangyayaring                    sa anyo ng pandiwa batay sa   mga salita ayon sa alpabetong  nagsasalaysay
       narinig                             aspekto ng panlaping ginamit   Filipino batay sa una
                                                        hanggang ikatlong titik

                                                        Nasasabi ang mga
                                                        pangyayaring may ugnayang
                                                        sanhi at bunga sa seleksyong
                                                        binasa
 11.     Napipili ang katotohanan at                   Nagagamit ang mga pandiwa    Natutukoy ang mga salitang    Nakasusulat ng talatang     Taalarawan
       opinyon lamang sa                        sa iba’t ibang kaanyuan sa    hiram at nabibigyan ito ng    nagpapaliwanag at may
       pinakinggang seleksyon                     pagsasalaysay ng sariling    katumbas sa mga wikang      tamang pagkakasunud-sunod
                                       karanasan, atbp         bernakular kung meron

                                                        Nasasabi ang mga opinyon at
                                                        katotohanan na binanggit sa
                                                        kuwento/seleksyong binasa

 12.     Nakapagbibigay-reaksyon sa                   Nagagamit nang wasto ang     Naipaliliwanag ang kahulugan   Nakasusulat ng usapan at     Kuwento
       pananaw, tono, saloobin, at                   mga uri ng pang-abay sa     ng mga salitang hiram sa     patalastas na gumagamit ng
       layon ng tekstong                        pagsasalaysay          bernakular/wikang banyaga    iba’t ibang uri ng pangungusap
       napakinggan
                                                        Nakapagbibigay ng palagay at
                                                        reaksyon sa tekstong
                                                        napakinggan

 13.     Nabibigyan-reaksiyon ang                    Naipakikita ang pagkakaiba ng  Nakukuha ang kahulugan ng    Nakasusulat ng          Usapan, dayalogo
       napakinggang editoryal,                     gamit ng pang-uri at pang-    salita ayon sa pagkakagamit   usapan/dayalogo tungkol sa
       artikulo, at iba pa                       abay sa pangungusap       sa pangungusap          paksa

                                                        Nabibigyan ng sariling palagay
                                                        ang mga pangyayari ng lagom
                                                        o buod ng binasang teksto


E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO V Final.doc (lino)
                                                            3
                 Pakikinig                            Pagsasalita       Pagbasa             Pagsulat           Uri ng Teksto
 14.     Nakapagbibigay-lagom o buod                   Nakabubuo ng mga sugnay na    Naibibigay ang kahulugan ng   Nakasusulat ng mga balita,    Kuwento, usapan
       sa tekstong pinakinggan                     pang-abay sa pangungusap     mga salitang iisa ang baybay   anunsyo
                                                        ngunit magkaiba ng kahulugan
                                                        at bigkas

                                                        Nakapagbibigay ng lagom o
                                                        buod sa binasang teksto

 15.     Naigagawa ng balangkas ang                   Natutukoy at nagagamit sa    Natutukoy at nabibigyang     Nakasusulat ng iba’t ibang uri  Liham pangkaibigan
       mga ideya sa napakinggang                    pangungusap ang mga pang-    kahulugan ang          ng liham pangkaibigan
       teksto                             angkop              matalinghagang salita

                                                        Naigagawa ng balangkas ang
                                                        kuwento/seleksyong nabasa

 16.     Nailalahad nang malinaw ang                   Nagagamit ang mga pang-ukol   Nabibigyang kahulugan ang    Nakakasulat nang wasto ng    Liham pangangalakal
       mga impormasyon mula sa                     sa pangungusap/talata      mga salitang magkakaugnay    liham pangangalakal
       ulat o balitang napakinggan
                                                        Nakakukuha ng impormasyon
                                                        sa tulong ng grap o tsart

 17.     Napagsusunud- sunod ang                     Nagagamit ang mga pangatnig   Nabibigyang kahulugan ang    Nakasusulat ng sariling     Editoryal
       mga ideya sa ulat/balitang                   sa tambalan pangungusap     mga salitang kaugnay ng iba’t  opinyong narinig
       napakinggan                                           ibang asignatura         - katulad ng sa may-akda
                                                                         - kaiba sa may-akda
                                                        Nagagamit nang wasto ang
                                                        mga patnubay na salita sa
                                                        diksyunaryo

 18.     Naisasalaysay sa sariling                    Nagagamit ang angkop na     Nagagamit ang mga        Nakasusulat ng talatang     Talaarawan
       pangungusap ang buod ng                     pangatnig sa pagbuo ng      salita/pahayag na may higit sa  naglalarawan ng isang
       kuwentong napakinggan                      pangungusap na hugnayan     isang kahulugan         karanasan/pangyayari

                                                        Nagagamit ang indeks at
                                                        bibliograpi sa paghahanap ng
                                                        impormasyon


E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO V Final.doc (lino)
                                                            4
                 Pakikinig                            Pagsasalita       Pagbasa              Pagsulat            Uri ng Teksto
 19.     Napagsusunud-sunod ang                     Nakabubuo ng mga         Nakasasagot sa mga tanong     Nakasusulat ng talatang     Lathalain
       mga ideya sa napakinggang                    pangungusap ayon sa gamit    tungkol sa mga impormasyong    naglalahad ng
       teksto                                              nasa iba’t ibang bahagi ng    saloobin/nadama sa
                                                        pahayagan             napanood/nabasang isyung
                                                                         panlipunan

 20.     Naitatala ang pagkakasunud-                   Nakapagbibigay ng angkop na   Nabibigyang kahulugan ang     Nakasusulat ng mga biro,     Anekdota, comedy skit
       sunod ng mga pangyayari sa                   simuno o panaguri sa       mga impormasyong nasa       anekdota
       tekstong pinakinggan                      karaniwan at di-karaniwang    patalastas, poster, resibo, mga
                                       ayos ng pangungusap       pormularyo (forms) atbp.

 21.     Naibibigay nang malinaw ang                   Nagagamit ang iba’t ibang uri  Nabibigyang kahulugan ang     Naisusulat ang reaksyon sa    Balita, lathalain
       ulat sa balitang narinig                    ng simuno at panaguri sa     impormasyong nasa iba’t      isang natatanging pangyayari
                                       pangungusap at talata      ibang grap, tsart, at mapa    sa binasa

 22.     Napagsusunud-sunod ang                     Nagagamit ang mga inklitik sa  Nakabubuo ng mga tanong      Nakapagbubuod ng isang      Kuwento, sanaysay
       mga ideya ng nabasang                      pagbibigay ng iba’t ibang    tungkol sa impormasyong      kuwento/sanaysay
       editoryal, artikulo, atbp.                   kahulugan sa pangungusap o    nasa mapa, atlas, tsart
                                       palagay
                                       Hal. Aalis ka na?
                                          Aalis ka pala?


 23.                                     Nakabubuo ng mga                          Nakabubuo ng wastong       Ulat
                                       pangungusap na walang                       pormat at kaayusan ng
                                       paksa                               talasanggunian


 24.                                     Nakapagpapalawak ng                        Nakasusulat ng talata sa ibang  Lathalain
                                       pangungusap sa pamamagitan                     paraan ngunit kahalintulad ang
                                       ng mga inklitik, pang-uri at                    ibig sabihin
                                       pang-abay                             (paraphrasing/naiibang istilo)
 25.                                     Nakabubuo ng mga pahayag                      Natutukoy ang mga patern ng   Mga talata, mga tagubilin, mga
                                       na naglalahad ng                          pagbuo ng talata at nagagamit  babala
                                       • sariling katuwiran                        ito sa pagsulat
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO V Final.doc (lino)
                                                             5
                 Pakikinig                            Pagsasalita  Pagbasa       Pagsulat            Uri ng Teksto
                                       •   sariling pagpapasya
                                       •   sariling paniniwala

 26.                                     Nakabubuo ng mga              Nakasusulat ng isang talatang  Lathalain
                                       pangungusap na may iba’t          naglalahad ng sariling
                                       ibang uri sa pagpapahayag ng        pananaw sa isyu o paksa
                                       sarili


 27.                                                           Nakasusulat ng isang       Talambuhay
                                                             kathambuhay at talambuhay

 28.                                                           Nakasusulat ng tugma o tula   Tula

 29.                                                           Nakasusulat ng maikling balita  Balita
                                                             tungkol sa pangyayaring
                                                             nagaganap sa paligid

        * Ang mga kasanayan ay maaring ulitin ayon sa tekstong gagamitin.
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO V Final.doc (lino)
                                                        6
                                                         FILIPINO
                                                       Ikaanim na Baitang

                 Pakikinig                          Pagsasalita       Pagbasa             Pagsulat           Uri ng Teksto
 1.     Naitatala ang mga panuto o                   Nagagamit nang wasto sa    Nakakasunod nang wasto sa    Nakasusulat ng mga       Menu
       direksyong napakinggan                     pakikipagtalastasan ang mga  panuto/direksyon         palatastas o babala nang
                                       pangngalan                           malinaw
                                                       Nabibigyang kahulugan ang
                                                       mga salitang kaugnay ng iba’t
                                                       ibang asignatura

 2.     Natutukoy ang mga saloobin                   Natutukoy ang gamit ng     Nailalarawan ang katangian ng  Nakasusulat ng sariling    Talumpati, kuwento
       at damdamin ng tagapagsalita                  pangngalan sa mga diskurso   tauhan batay sa         impresyon hinggil sa mga
       na inihuhudyat ng                                       pananalita/pagkilos na      ikinikilos ng mga tauhan sa
       - tono                                             isinasaad sa kuwento       akdang nabasa
       - bilis
       - diin                                             Nabibigyang-kahulugan ang
       - intonasyon
                                                       kilos, gawi, pananalita ng mga
                                                       tauhan

                                                       Natutukoy ang salitang-ugat at
                                                       panlaping gamit sa salita

 3.     Naisasalaysay ayon sa                      Nauuri ang pangngalan bilang  Naiuugnay ang sariling      Nakasusulat ng slogan sa    Alamat, pabula
       wastong pagkakasunud-sunod                   - pantangi           karanasan sa mga pangyayari   pormang poster kaugnay ng
       ang mahahalagang pangyayari                   - pambalana          sa kuwento            napapanahong isyu
       ng kuwentong napakinggan                    - kongkreto
                                       - di-kongkreto
                                                       Naibibigay ang kahulugan ng
                                       - lansakan
                                                       salita sa pamamagitan ng
                                                       gamit nito sa pangungusap

 4.     Natutukoy ang pangunahing                    Nagagamit ang mga panghalip  Napagsusunud-sunod ang      Nakasusulat ng maikling buod  Balita
       ideya na nasa balita/ulat/                   na panao sa kaukulang     mga pangunahing diwa na     ng balitang narinig sa radyo
       panayam/isyung narinig                     palagyo, palayon at paari   bumubuo ng
                                                       kuwento/seleksyonE:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO VI Final.doc (lino)
                                                           1
                 Pakikinig                          Pagsasalita       Pagbasa             Pagsulat          Uri ng Teksto
                                                       Naibibigay ang kahulugan ng
                                                       salita sa pamamagitan ng
                                                       gamit nito sa pangungusap

 5.     Naibibigay ang paksa at                     Nagagamit ang mga panghalip  Natutukoy ang paksa/ideya sa   Nakasusulat ng tula o awit
       pangunahing kaisipan ng                     na panaklaw at patulad     tulong ng pamagat
       tula/kuwento/ impormasyong
       narinig                                            Naibibigay ang kahulugan ng
                                                       salita sa pamamagitan ng
                                                       katuturan

 6.     Nahuhulaan kung ano ang                     Nagagamit ang panghalip    Nakapagbibigay ng palagay    Nakasusulat nang maayos na   Tula, parabola
       susunod na pangyayari mula                   bilang paksang pangungusap   tungkol sa maaaring kalabasan  talata sa tulong ng isang
       sa tekstong narinig                       at pinaglalaanan sa mga    ng mga pangyayari sa kuwento   balangkas
                                       pangungusap          batay sa mga ikinikilos ng mga
                                                       tauhan

                                                       Naibibigay ang kahulugan ng
                                                       salita sa pamamagitan ng
                                                       katuturan

 7.     Nabibigyang-puna ang mga                    Nagagamit sa pagsasalayasay  Nakapagbibigay reaksyon sa    Naisusulat nang maayos ang   Kuwentong bayan, kuwento
       nagsasalungatang                        ang mga pandiwa na nasa    pangyayari, tauhan, istilo ng  idiniktang teksto
       impormasyon tungkol sa mga                   iba’t ibang aspekto      awtor na ginamit sa akda
       isyung napakinggan
                                                       Naibibigay ang literal na
                                                       kahulugan ng tambalang salita

 8.     Naibibigay ang mensahe ng                    Nagagamit ang         Natutukoy ang layunin ng     Nakabubuo ng isang sulatin   Ulat, sanaysay
       narinig                             magkasingkahulugan o      pahayag ng tauhan        tungkol sa isang reaksyon sa
                                       magkasalungat na pang-uri sa   - paraan ng paglalahad     binasa
                                       pagsasalaysay          - pagtukoy sa paksang
                                                          pangungusap
                                                          pagbibigay-diin sa
                                                          wakas                                                       Naibibigay ang literal na
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO VI Final.doc (lino)
                                                            2
                 Pakikinig                          Pagsasalita        Pagbasa            Pagsulat            Uri ng Teksto
                                                        kahulugan ng tamabalang
                                                        salita

 9.     Natutukoy ang ugnayang                     Nagagamit ang mga pang-uri    Naibibigay ang sanhi at bunga  Nakasusulat ng talatang     Talumpati, dayalog
       sanhi o bunga na tuwirang                    sa iba’t ibang antas sa     ng mga pangyayari o       kaugnay ng mga
       inilahad sa tekstong narinig                  pagsasalaysay          nagaganap sa akdang binasa   pagbabagong nagaganap sa
                                                                        daigdig

 10.     Nasasabi ang layunin ng                     Nagagamit ang mga pang-     Naibibigay ang wastong     Nakasusulat ng isang salaysay  Kuwento
       nagsasalita ayon sa diskurso o                 uring may iba’t ibang kayarian  paghihinuha sa         na nagpapakita ng ugnayang
       pahayag na napakinggan                     sa paglalarawan ng        - pangyayari          sanhi at bunga
                                       maaliwalas at magandang     - saloobin/
       Nasasabi ang mahahalagang
       punto sa usapang narinig                    kapaligiran             pandamdamin
                                                                        Nakasusulat ng mga panuto
                                                        Nabibigyang-kahulugan ang
                                                        salita sa pamamagitan ng
                                                        kasingkahulugan nito

 11.     Nasasagot ang mga tanong                    Nasusuri ang kayarian ng     Naibibigay ang mahahalagang   Nakasusulat ng katitikan ng   Usapan, dayalogo
       tungkol sa mga detalye ng                    pang-uri             impormasyong tuwiran at di-   isang kapulungang pangklase
       seleksyon/impormasyong                         • payak         tuwirang binanggit sa teksto
       napakinggan                               • maylapi
                                           • inuulit        Nabibigyang-kahulugan ang
                                           • tambalan        salita sa pamamagitan ng
                                                        kasalungat nito


 12.     Naibibigay sa sariling                     Nagagamit sa pagsasalaysay    Nasasagot ang mga tanong    Nakasusulat ng liham sa     Balita, ulat
       pangungusap ang ideya o                     ang mga pandiwa na nasa     batay sa sariling karanasan   patnugot/liham na
       paksa ng napakinggang teksto                  iba’t ibang aspekto                       nagrereklamo at iba pa


 13.     Nakagagawa ng isang                       Nagagamit ang iba’t ibang uri  Nakapagbibigay ng paglalahat  Nakasusulat ng isang salaysay  Kuwento
       mabisang paglalagom sa                     ng panlapi sa pagbubuo ng    sa magkakaugnay na       sa tulong ng isang balangkas
       paksang napakinggan                       mga pandiwa sa iba’t ibang    pangyayari na binabanggit sa
                                       pokus              kuwento

                                                        Nakikilala ang mga salitang
                                                        magkasingtunog ngunit
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO VI Final.doc (lino)
                                                             3
                 Pakikinig                          Pagsasalita        Pagbasa            Pagsulat           Uri ng Teksto
                                                       magkaiba ang kahulugan

 14.     Natutukoy ang mga tiyak na                   Nagagamit ang iba’t ibang    Naibibigay ang mahahalagang  Nakasusulat ng isang lagom  Talata, kuwento
       detalye o impormasyon mula                   sugnay na pang-abay sa iba’t  detalyeng ipinahihiwatig ng  tungkol sa binasang teksto
       sa balitang narinig                       ibang gawain sa         akdang binasa
                                       pakikipagtalastasan

 15.     Naibibigay ang mahahalagang                   Nagagamit ang mga pang-     Napipili ang mga detalye na  Naisasalin (transcode) nang  Balita
       detalye na sumusuporta sa                    abay na ingklitik gaya ng pa,  nagpapaliwanag o lumilinang  pasulat ang mga
       mga pangunahing diwa sa                     raw/daw, yata, nga, din, rin,  sa mga pangunahing diwa    impormasyong ipinahihiwatig
       balita/ulat na napakinggan                   muna                              ng mga grapikong pantulong
                                                                       sa teksto


 16.     Napipili ang katotohanan at                   Nagagamit nang wasto ang    Napipili ang opinyon at    Nakabubuo ng isang      Ulat, talata
       opinyon sa pinakinggang                     mga pang-angkop at       katotohanang mga pahayag sa  talatanungan para sa isang
       seleksiyon                           pangatnig sa tambalan at    akdang binasa         panayam
                                       hugnayang pangungusap
                                                       Natutukoy ang mga salita na
                                                       nagbibigay pahiwatig sa
                                                       kahulugan ng ibang salita sa
                                                       pangungusap
 17.     Naibibigay ang opinyon at                    Nagagamit sa makabuluhang    Nabibigyang kahulugan ang   Nakasusulat ng sariling    Kuwento
       katotohanan sa narinig na                    pakikipagtalastasan ang mga   mga opinyon at ang mga     opinyon na maaaring
       teksto                             pangungusap sa karaniwan at   pahayag na makatotohanan    - katulad ng sa may-akda
                                       di karaniwang ayos                       - kaiba sa may-akda
                                                       Natutukoy ang mga salita na
                                                       nagbibigay pahiwatig sa
                                                       kahulugan ng ibang salita sa
                                                       pangungusap
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO VI Final.doc (lino)
                                                            4
                 Pakikinig                          Pagsasalita        Pagbasa             Pagsulat           Uri ng Teksto
 18.     Natutukoy ang layunin sa mga                  Nagagamit ang mga        Natutukoy ang paksang diwa,   Nakasusulat ng talatang     Editoryal
       pahayag na napakinggan ang                   pangungusap na may iba’t     aral at mga pagpapahalagang   naglalahad ng kahulugan
       nagpapayo, nagbababala,                     ibang bahagi sa pagbibigay ng  taglay ng akda          (definition) tungkol sa isang
       nanghihikayat, nagbibigay ng                  paliwanag                             ideya o konsepto
       magandang intensyon, atbp.                                    Naibibigay ang kahulugang    Hal. pag-ibig
                                                        denotasyon at konotasyon ng
                                                        salita

 19.     Nagagamit ang mga                        Nagagamit sa pagpapahayag    Nagagamit ang dating       Nakasusulat ng isang maikling  Kuwento, tagubilin/paalala
       impormasyong narinig sa                     ng kaisipan at damdamin ang   kaalaman sa pagbibigay      reaksyon tungkol sa
       isang paglalahad o ulat                     iba’t-ibang uri ng pangungusap  solusyon sa mga suliranin    napapanahong paksa
                                       ayon sa gamit          batay sa iniharap na sitwasyon


 20.     Naibibigay ang layunin o                    Nakikilala ang mga sugnay na   Nabibigyang-katuwiran ang    Nakabubuo ng isang       Ulat, sanaysay
       intensyong ipinahahatid ng                   bumubuo sa tambalan at      mga ginawa ng tauhan       sanaysay na naglalarawan
       nagsasalita                           hugnayang pangungusap                       (pictorial essay) tungkol sa
                                                                        isang paksa o isyu.


 21.     Naibibigay at naihahambing                   Nakabubuo ng pangungusap     Nailalapat ang kahalagahan    Nakasusulat ng isang malinis  Kuwento, biro, talumpati
       ang saloobin ng nagsasalita                   gamit ang mga sugnay na     ng binasa sa sariling      na biro, bugtong o palaisipan
       tungkol sa paksa                        nakapag-iisa at di nakapag-   karanasan
                                       iisa

                                                        Napag-uuri-uri ang mga salita
                                                        ayon sa pandama

 22.     Naibibigay ang layunin ng                    Nagagamit ang mga salitang    Nabibigyang-reaksyon ang     Nakasusulat ng talatang     Sanaysay, ulat, kuwento
       diskursong napakinggan                     pang-ugnay sa tambalan at    pananaw, tono, layunin at    naglalarawan ng saloobin
                                       hugnayang pangungusap      saloobin ng may akda       damdamin kaugnay ng
                                                                        kuwentong binasa


 23.     Naisasagawa ang mga                       Nasusuri ang mga         Napagsusunud-sunod ang      Nakasusulat ng isang plano ng  Talumpati, usapan
       hakbang na narinig sa                      pangungusap ayon sa mga     mga hakbang sa isang gawain   proyekto
       pagsasagawa ng isang gawain                   bahaging bumubuo rito
                                                        Napag-uuri-uri ang mga salita
       Nakagagawa ng pagtatala ng
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO VI Final.doc (lino)
                                                            5
                 Pakikinig                          Pagsasalita      Pagbasa            Pagsulat           Uri ng Teksto
       mahahalagang impormasyon                                   ayon sa damdamin
       sa ulat/mensaheng narinig


 24.     Nakapagbibigay ng tamang                    Napapalawak ang        Nakasusulat ng isang     Nakasusulat ng isang iskrip,  Resipe, hakbang sa laro, tips
       reaksyon sa mga                         pangungusap gamit ang pang-  reaksyon tungkol sa     na pandulaan batay sa isang  sa pagtitipid ng kuryente, atbp.
       balita/impormasyong                       abay na inklitik       napapanahong isyu      paksa o akdang natatalakay
       napakinggan                                                        sa klase


 25.     Nakabubuo ng balangkas                     Nakapagpapalawak ng mga    Natutukoy ang mahahalagang  Nakasusulat ng isang      Balita, ulat
       ayon sa narinig na teksto                    pangungusap gamit ang pang-  impormasyon sa ulat o    sanaysay
                                       uri/pang-abay         mensaheng nabasa

                                                      Naigagawa ng balangkas ang
                                                      akdang binasa sa anyong
                                                      papaksa o pangungusap 26.                                     Nagagamit ang pinakaangkop  Napagsunud-sunod ang mga   Napupunan nang wasto ang    Sanaysay kuwento
                                       na ekspresyon/pananalita sa  salita ayon sa alpabeto   mga pormularyong
                                       pagpapahayag ng pansariling  hanggang sa unang tatlong  pampaaralan na may-
                                       puna o saloobin        titik            wastong baybay
                                                                      - ID, atbp.
                                                                      - kard na pang-aklatan
                                                                      - impormasyong
                                                                        personal

        * Ang mga kasanayan ay maaring ulitin ayon sa tekstong gagamitin.
E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\Filipino (Final) 6152010\FILIPINO VI Final.doc (lino)
                                                           6

								
To top