Home Economics - PDF by badlaon

VIEWS: 53,894 PAGES: 49

More Info
									    BASIC EDUCATION CURRICULUM
(Philippine Elementary Learning Competencies)
         JUNE 2010
  EDUKASYONG PANTAHANAN AT

     MAKABAYAN
    PANGKABUHAYAN
       BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION
          Department of Education
          Republic of the Philippines                         E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC -  EPP.docx  Printed: 8/11/2010 10:26 AM [Anafel Bergado]  1
Introduction:

Ang paghahanda at paghubog sa mga mag-aaral sa mundo ng paggawa at sa buhay ay
bahagi ng Elementary Education Curriculum. Ito ay nakapaloob sa RA 232 “Education Act
of 1982”na nagsasabi na “To promote work experiences which develop the child’s
orientation to the world of work and creativity, and prepare himself to engage in
honest and gainful work”. Dito linilinang sa mga mag-aaral ang wastong saloobin sa
paggawa, ang pagiging malikhain at pagiging entreprenyur.EPP Description:

Ang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) ay isa sa mga aralin sa
asignaturang Makabayan. Ito ay binubuo ng apat na lawak: Sining Pantahanan, Sining
Pang-agrikultura, Sining pang-industriya, Tingiang Pangangalakal at Kooperatiba. Itinuturo
ang EPP sa lahat ng mag-aaral mula baitang IV hanggang baitang VI.

Nililinang sa asignaturang ito ang pangangalaga sa sarili at pamilya, ang kahalagahan ng
pagtutulungan ng bawat kasapi upang maging kaaya-aya ang pamumuhay ng pamilya
gamit ang makabagong teknolohiya na makapag-aambag sa kaunlaran ng pamayanan. Sa
lawak ding ito tinuturuan ang mga bata magluto, mag-imbak ng pagkain gamit ang maka-
agham na paraan at pananahi. Ang mga kakayahang ito ay makatutulong sa bawat mag-
aaral maging handa sa buhay. Dito nagsisimulang hubugin ang pagiging entreprenyur ng
isang mag-aaral.

Tinatalakay din ang mga gawaing pang-agrikultura mula sa baiting IV hanggang baiting VI.
Pagtatanim gamit ang iba’t-ibang paraang siyentipiko para sa sariling kapakinabangan at sa
pamayanan. Ang lawak sa Sining pang-industriya ay nakatuon sa simpleng pagkukumpuni
ng mga gamit at kasangkapan sa paaralan at sa tahanan. Hinuhubog din ang mga mag-
aaral upang makagawa ng mga kapakipakinabang na proyekto na matatagpuan sa
pamayanan gamit ang makabagong paraang teknolohiya. Ang mga proyektong ito ang
maaaring maging daan upang ang mga mag-aaral ay kumita at maging enterpreyur.
Hinuhubog din ang mga mag-aaral na gumawa ng maramihang proyekto para sa tingiang
pangangalakal sa paaralan man o sa pamayanan. Sa pamagitan nito matutugunan ng
pamayanan ang panganga-ilangan ng mga manggagawa sa Industriyating

Ang Tingiang Tandahan ay tinatalakay sa Baitang IV at Baitang V samantalang ang
Kooperatiba ay tinatalakay sa Baitang VI. Dito lalong pinaiigting ang paghubog sa bawat
mag-aaral ang pagiging entreprenyur. Ang lawak na ito ay nakapaloob na rin sa mga
naunang lawak tulad ng Sining pang-agrikultura at pang-industriya upang lalong mabigyang
diin at malinang nang husto sa mga mag-aaral.

Sa kabuoan linilinang sa mga mag-aaral ang wastong saloobin sa paggawa upang maging
bahagi ng kanilang buhay sa hinaharap.
Takdang Oras ng Pagtuturo:

  Baitang       IV          V       VI
Bilang ng Oras  40 min.      40 min.      40 min.Patnubay sa mga Guro at Punongguro

  1. Ang pagtuturo sa asignaturang EPP ay maaring maging flexible ayon
   pangangailangan. Hindi kinakailangang araw araw itong ituro basta’t ang kabuoang
   200 minuto sa isang linggo ay matugunan. Maaaring dalawang araw na tig-iisang
   daang minuto o tatlong araw na dalawang araw na tigpipitumpong minuto at isang
   araw na animnapung minuto.
  2. Iminumungkahing ang pageskedyul ng mga lawak ng MAKABAYAN at dapat
   magkakasunod sunod upang lalong maging maaayos pagtuturo nito.
  3. Maaring kumuha ng isang eksperto sa pamayanan upang talakayin/ituro sa mga
   mag-aaral ang isang kasanayang di masyadong alam ng guro.
  4. Ang mga sumusunod na Gawain ay iminumungkahi. Ilan dito ang maaaring gawin
   depende sa mga kagamitang makikita sa pamayanan.
                  EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

Mithiin: Pagkatapos ng ikaanim na baitang inaasahang makakamit ng bawat batang magaaral sa Edukasyong Pantahanan
at Pangkabuhayan (EPP) ang mga kaalaman, kasanayan, at wastong saloobin sa kamalayan ng indibiduwal na kakayanan,
pagpahalaga ng sariling kultura, positibong pananaw sa likas na yaman, maka agham at makabagong teknolohiya, at
praktikal na pag-gamit ng sining para sa pagtugon sa pangangailangang pansarili, pang-pamilya at pam-pamayanan bilang
isang produktibong entrepreneur na mamamayan tungo sa maunlad at kasiyasiyang pamumuhay.

     IKAAPAT NA BAITANG           IKALIMANG BAITANG            IKAANIM NA BAITANG
       Pamantayan                Pamantayan               Pamantayan
 •  Natutunan ang mga panimulang    •  Natutunan ang mga karagdagang    •  Naisasagawa ng may sapat at
   kaalaman kasanayan at wastong      kaalaman, kasanayan at wastong      natatanging kaalaman, kasanayan
   saloobin sa kamalayan ng        saloobin sa kamalayan ng         at wastong saloobin sa kamalayan
   indibiduwal na kakayanan,        indibiduwal na kakayanan,        ng indibiduwal na kakayanan,
   pagpahalaga ng sariling kultura,    pagpahalaga ng sariling kultura,     pagpahalaga ng sariling kultura,
   positibong pananaw sa likas na     positibong pananaw sa likas na      positibong pananaw sa likas na
   yaman, maka agham at          yaman, maka agham at           yaman, maka agham at
   makabagong teknolohiya, at       makabagong teknolohiya, at        makabagong teknolohiya, at
   praktikal na pag-gamit ng sining    praktikal na pag-gamit ng sining     praktikal na pag-gamit ng sining
   para sa pangangalaga sa sarili at    para sa pangangalaga sa sarili at    para sa pangangalaga sa sarili at
   sa tahanan at naisasagawa ito      sa tahanan at nagagamit ito upang    sa tahanan at naisasagawa ito
   upang mapaunlad ang sarili at      matugunan ang mga pansarili at      upang makatutulong sa ibayong
   makatulong sa maayos na         pampamilyang pangangailangan       pag-unlad ng sariling
   pamumuhay ng pamilya          tungo sa maunlad at kasiya-siyang    pangkabuhayan at panlipunang
                       pamumuhay                pamumuhay.
 •  Nakakamit ang panimulang      •  Nagagamit ang mga karagdagang
   kaalaman, kasanayan, wastong      kaalaman, kasanayan, wastong     •  Naisasagawa ng may sapat at
   paggamit at saloobin sa kamalayan    paggamit at saloobin sa kamalayan    natatanging kaalama, kasanayan at
   ng indibiduwal na kakayanan,      ng indibiduwal na kakayanan,       wastong saloobin sa kamalayan ng
   pagpahalaga ng sariling kultura,    pagpahalaga ng sariling kultura,     indibiduwal na kakayanan,
   positibong pananaw sa likas na     positibong pananaw sa likas na      pagpahalaga ng sariling kultura,
   yaman, maka agham at          yaman, maka agham at           positibong pananaw sa likas na
   makabagong teknolohiya, at       makabagong teknolohiya, at        yaman, maka agham at
   praktikal na pag-gamit ng sining    praktikal na pag-gamit ng sining     makabagong teknolohiya, at
   sa mga gawaing pang-agrikultura     para sa sa mga gawaing pang-       praktikal na pag-gamit ng sining
   tulad ng pagtatanim ng halamang     agrikultura tulad ng pagtatanim ng    para sa mga gawaing pang-
   ornamental at pag-aalaga ng hayop    gulay at pag-aalaga ng hayop na     agrikultura tulad ng pag-aalaga ng
    IKAAPAT NA BAITANG            IKALIMANG BAITANG            IKAANIM NA BAITANG
       Pamantayan                Pamantayan               Pamantayan
  na nakatutulong sa pagpapaunlad      nakatutulong at nakapagpapaunlad    bunga at punongkahoy, pag-aalaga
  ng pamumuhay ng pamilya sa        sa kabuhayan ng pamilya at       ng hayop at isda na makatutulong
  kasalukuyan at ng susunod na       pamayanan sa .kasalukuyan at ng     sa pagpapaunlad ng pamumuhay
  henerasyon.                susunod na henerasyon.         ng pamilya at pamayanan sa
•  Nakakamit ang panimulang       •  Nagagamit ang mga kaalaman at      kasalukuyan at ng susunod na
  kaalaman at batayang kasanayan      kasanayan sa pagkukumpuni, mga     henerasyon.
  sa paggamit ng mga kasangkapan      gawaing pangkabuhayan at sa mga   •  Naisasagawa ng may sapat at
  at materyales sa pagkukumpuni at     gawaing pang-industriya na       natatanging kaalaman, kasanayan,
  pagbuo ng isang kapaki-          matatagpuan sa pamayanan,        wastong saloobin at kawilihan ang
  pakinabang at di-kalidad na        kamalayan ng indibiduwal na       mga gawaing industriya na
  proyekto at mga gawaing pang-       kakayanan, pagpahalaga ng        matatagpuan sa pamayanan tulad
  industriya na matatagpuan sa       sariling kultura, positibong      ng pagbuo ng mga di-kalidad na
  pamayanan, kamalayan ng          pananaw sa likas na yaman,       proyektong maaring maging
  indibiduwal na kakayanan,         maka agham at makabagong        pangkabuhayan tungo sa pagunlad
  pagpahalaga ng sariling kultura,     teknolohiya, at praktikal na pag-    ng pamilya, pamayanan at bansa
  positibong pananaw sa likas na      gamit ng sining na makatutugon
  yaman, maka agham at           sa mga pangangailangang
  makabagong teknolohiya, at        pansarili, at dagdag na kita na
  praktikal na pag-gamit ng sining     maaring maging pangkabuhayan ng
  na makakatugon sa mga           mag-anak
  pangangaiangang pansarili at pang
  mag-anak.

•  Nauunawaan at nalilinang ang mga   •  Nagagamit ang mga kaalaman,       • Naisasagawa ng may sapat at
  panimulang kaalaman, kasanayan      kasanayan at wastong saloobin at     natatanging kaalaman, kasanayan,
  at wastong saloobin sa pagtatatag     katangian ng isang entrepreneur      wastong saloobin at katangian sa
  ng tingiang tindahan, natutukoy ang    upang magamit sa pamamahala ng       pagtatatag at pamamahala ng
  mga pinagkukunan ng            tingiang tindahan sa tulong ng      tindahang kooperatiba,nauunawaan
  pangkabuhayang magpapaunlad sa      makabagong teknolohiya para sa      ang kahalagahan ng pagbabangko
  pamumuhay ng pamilya sa          pagpapaunlad ng pamumuhay ng         sa tulong ng makabagong
  kasalukuyan at ng susunod na       pamilya sa kasalukuyan at ng       teknolohiya para sa pagpapaunlad
  henerasyon hangad sa kamalayan      susunod na henerasyon           ng pamilya sa kasalukuyan at ng
  ng indibiduwal na kakayanan,                               susunod na henerasyon.
  pagpahalaga ng sariling kultura,
  positibong pananaw sa likas na
  IKAAPAT NA BAITANG       IKALIMANG BAITANG  IKAANIM NA BAITANG
    Pamantayan           Pamantayan     Pamantayan
yaman, maka agham at
makabagong teknolohiya, at
praktikal na pag-gamit ng sining
                      Gawaing Pantahanan
   IKAAPAT NA BAITANG           IKALIMANG BAITANG             IKAANIM NA BAITANG
A. Natutunan ang mga panimulang     A. Natutunan ang mga karagdagang    A. Naisasagawa ng may sapat at
  kaalaman, kasanayan at wastong     kaalaman, kasanayan at wastong     natatanging kaalaman, kasanayan at
  saloobin sa kamalayan ng        saloobin sa kamalayan ng        wastong saloobin sa kamalayan ng
  indibiduwal na kakayanan,        indibiduwal na kakayanan,       indibiduwal na kakayanan,
  pagpahalaga ng sariling kultura,    pagpahalaga ng sariling kultura,    pagpahalaga ng sariling kultura,
  positibong pananaw sa likas na     positibong pananaw sa likas na     positibong pananaw sa likas na
  yaman, maka agham at          yaman, maka agham at          yaman, maka agham at makabagong
  makabagong teknolohiya, at       makabagong teknolohiya, at       teknolohiya, at praktikal na pag-
  praktikal na pag-gamit ng sining    praktikal na pag-gamit ng sining    gamit ng sining para sa
  tungo sa pangangalaga sa sarili     para sa pangangalaga sa sarili at   pangangalaga sa sarili at sa tahanan
  at sa tahanan at naisasagawa ito    sa tahanan at nagagamit ito      at naisasagawa ito upang
  upang mapaunlad ang sarili at      upang matugunan ang mga        makatutulong sa ibayong pag-unlad
  makatulong sa maayos na         pansarili at pampamilyang       ng sariling pangkabuhayan at
  pamumuhay ng pamilya          pangangailangan tungo sa        panlipunang pamumuhay.
                      maunlad at kasiya-siyang
                      pamumuhay               1. Naisasagawa ang wastong
                                           pangangalaga at pagganap ng
1. Napangangalagaan nang lubusan    1. Nagagampanan ang mga tungkulin      tungkulin sa sarili ayon sa
  ang sarili ayon sa likas na yaman    sa sarili ayon sa likas na        pangkasalukuyang
  ng katawan               pangangailangan ng katawan        pangangailangan at balak sa
                                           kinabukasan
  1.1 Natatalakay at Naisasagawa     1.1 Nakasusunod nang kusang-loob
    nang may kasanayan ang         sa mga pamamaraang           1.1 Natatalakay ang iba’t ibang
    wastong pangangalaga sa sarili     pangkalinisan at pangkalusugan       paraan ng pangangalaga ng
    tungo sa maayos at matikas na     sa panahon ng pagdadalaga at        sarili at kabutihang dulot ng
    paggayak                pagbibinata                ipinagpalibang pag-aasawa
                                             batay sa ekonomikal at
   1.1.1Natutukoy ang mga         1.1.1Natatalakay ang mga          emosyonal na kakayahan sa
      kailangan sa kamalayan,        pagbabagong nagaganap         “Kampana ng Kamalayan
      paghinga at galaw upang        sa isang nagdadalaga at        Planner”
      maging maayos at matikas        nagbibinata sa
      ang tindig sa             pamamagitan ng pagsuri        1.1.1Naiisa-isa ang mga
      pamamagitan ng             ng sariling pisikal,            dahilan ng maagang pag-
      “salundiwa” (thought-         emosyonal, “social”,            aasawang hindi pa
      catcher, concept web) sa        “intelektuwal”, at             angkop ang ekonomikal
 IKAAPAT NA BAITANG          IKALIMANG BAITANG           IKAANIM NA BAITANG
    “Yaman Ako ng Tahanan        spirituwal na kalagayan sa       at emosyonal na
    Journal”              “Diwang Katawan            kakayahan batay sa
                      Planner”                pagsusuri (interviews) sa
  1.1.2Natatalakay ang                              karanasan ng mga
    kahalagahan ng                              magulang, kapitbahay, at
    pagpapanatiling maayos at   1.1.2Natatalakay ang            kakilala na naitakda sa
    matikas na paggayak sa       kahalagahan ng wastong         “Kampana ng
    pisikal at “social” na       pangangalaga ng katawan        Kamalayan Planner”
    ikabubuti ng sariling       sa panahon ng pagreregla
    kapakanana sa           at kapag bagong tuli sa      1.1.2 Natatalakay ang mga
    pamamagitan ng           pamamagitan ng             kabutihang dulot ng
    “salundiwa”            pagplano, paglikha at          ipinagpalibang pag-
                      paghanda ng “Diwang-          aasawa hanggang sa
  1.1.3Naipakikita ang maayos at     Katawan Health & Hygiene        pagkamit ng ekonomkial
    matikas na paggayak- sa      Kit”                  at emosyonal na
    paglakad, pag-upo at                            kakayanan batay sa
    pagtayo araw araw.      1.1.3Naisasagawa ang wastong         pagsusuri (interviews) sa
                      pangangalaga ng katawan         karanasan ng mga
                      sa panahon ng pagbibinata        magulang, kapitbahay, at
1.2 Nagagamit ang kaalaman sa       at pagdadalaga ng may          kakilala na naitakda sa
  wasto at maayos na           pagpapahalaga sa            “Kampana ng
  pangangalaga ng sariling        pamamaraan ng paggamit         Kamalayan Planner”
  kasuotan                ng nilikha at hinandang
                      “Diwang Katawan Health    2. Naisasalaysay sa pamamgitan
   1.2.1 Naiguguhit ang mga       & Hygiene Kit”         ng Salundiwa, Tula o Sanaysay
      uri ng kasuotang pag-                     sa “Yaman Ako ng Tahanan
      aari ayon sa gamit sa  1.2 Napangangalagaan nang wasto    Journal” ang pag-ganap nang
      “Simpleng Yaman -      at maayos ang mga kasuotang    kusang-loob sa tungkulin at
      Imbentariyo ng       pansarili at pangmag-anak     pananagutan sa ibang kasapi ng
      Kasuotan”                           mag-anak ayon sa sariling
                   1.2.1 Naiguguhit ang mga       kakayahan tungo sa kasiya-siyang
                      kasuotan ng mag-anak      pamumuhay ng mag-anak
  1.2.2Naitututukoy at          ayon sa angkop na
    naisasaayos nang wasto       paggamit sa iba’t ibang    2.1 Naisasalaysay sa
    ang mga sirang bahagi ng      panahon at pagkakataon sa     pamamagitan ng Salundiwa,
    kasuotang nakalista sa       “Simpleng Yaman –         Tula o Sanaysay sa “Yaman
    “Simpleng Yaman-          Imbentaryo ng Kasuotan”      Ako ng Tahanan Journal” ang
    IKAAPAT NA BAITANG             IKALIMANG BAITANG         IKAANIM NA BAITANG
        Imbentariyo ng                            naisagawa nang maluwag sa
        Kasuotan” sa           1.2.2 Nakapagkukumpuni ng      kalooban ang tiyak na tungkulin
        pamamagitan ng pananahi        sira/punit ng kasuotang    sa ibang kasapi ng mag-anak
        sa kamay tulad ng:          nakalista sa “Simpleng     upang magkaroon ng kasiya-
         • tastas na laylayan        Yaman-Imbentariyo ng      siyang pamumuhay
         • tanggal na butones        Kasuotan” sa
         • tuwid na punit          pamamagitan ng pananahi
                           sa kamay tulad ng:       2.1.1 Natutukoy ang
    1.2.3 Naipakikita ang wastong          • pahilis/tatlong sulok na     pagkakaiba-iba ng mga
       paraan ng paglalaba ng             punit             pisikal na katangian ng
       narumihan na kasuotan           • pagtatagpi            mga sanggol

2. Nakatutulong sa pagkakaroon ng                               2.1.1.1 Naipakikita ang
maayos at kasiya-siyang pamumuhay ng       1.2.3 Naipakikita ang wastong            wastong
mag-anak                       pamamaraan ng                 pamamaraan/
                           pamamalantsa                  panuntunang
   2.1 Nailalarawan ang mga gawi at                                pangkalusugan/pan
    gawain tungo sa maayos na                                  gkaligtasan sa pag-
    pagsasamahan ng mga kasapi     2. Nakatutulong sa pagtugon sa mga            aalaga ng sanggol
    ng mag-anak              pangangailangan ng mag-anak              at wastong
                        tungo sa maayos at kasiya-siyang           pangangalagang
    2.1.1   Naisasalaysay sa       pamumuhay                       kailangan nila
        pamamagitan ng
        Salundiwa, Tula o       2.1 Naipakikita ang kasiya-siyang       2.1.1.2 Naisasagawa ang
        Sanaysay sa “Yaman Ako      pakikitungo sa mga kasapi ng            wastong pag-aalaga
        ng Tahanan Journal” at      mag-anak sa pamamgitan ng             sa sanggol
        naibabahagi sa klase ang     “role-playing”                   a. pagpapaligo at
        naisasagawang mga                                    pagbibihis
        payak na gawain tungo sa        2.1.1 Maitanong sa mga            b. pagpapatulog
        maayos na pagsasamahan         magulang at                  c. paglalaro at
        ng mag-anak tulad ng pag-       nakatatandang miyembro              paglilibang
        aalaga sa nakababatang         ng tahanan ang                d. pagpapadighay
        kapatid, pagpapaligo,         nakasanayang                 e. pagpapainom ng
        pagpapakain, pagbibihis,        pamamaraan ng pag-                gamot
        pakikipaglaro             aalaga ng maysakit,              g. pagpapakain etc.
                            matanda at iba pang kasapi
                                           2.1.2    Naisasalaysay sa
IKAAPAT NA BAITANG         IKALIMANG BAITANG         IKAANIM NA BAITANG
                      ng mag-anak at         pamamagitan ng
                      maisalaysay ito sa       Salundiwa, Tula o
2.1.2 Naisasalaysay sa           pamamagitan ng         Sanaysay sa “Yaman Ako
   pamamagitan ng            Salundiwa, Tula o       ng Tahanan Journal” ang
   Salundiwa, Tula o           Sanaysay sa “Yaman Ako     naisasagawang
   Sanaysay sa “Yaman Ako        ng Tahanan Journal”      pangangasiwa sa mga
   ng Tahanan Journal” ang                       gawaing pantahanan sa
   pag lahok sa mga gawaing     2.1.1.1 Natatalakay ang      maayos at matipid na
   nauukol sa paglilinis ng         mga paraan ng pag-     pamamaraan
   tahanan at bakuran            aalaga ng maysakit,
                        matanda at iba pang    2.1.2.1  Natatalakay
  2.1.2.1Natutukoy ang mga          kasapi ng mag-anak        ang mga salik na
      gawaing nauukol sa         na isinasagawa sa         dapat isaalang-
      paglilinis ng tahanan        tahanan              alang sa mabisang
      at bakuran at                             pangangasiwa sa
      naiguguhit ang                            mga gawaing
      mga kagamitan sa      2.1.1.2Naipakikita ang          pantahanan
      paglilinis nito sa         wastong
      “Simpleng Yaman          pamamaraan/panuntu     2.1.2.2  Natatalakay ang
      – Imbenatryo ng          nang                 mga paraan sa
      Gamit sa Bahay”          pangkalusugan/pangk          paggawa sa
                       aligtasan sa pag-           tahanan at
  2.1.2.2 Naiguguhit ang          aalaga ng maysakit,          pangangasiwa
      mga bahagi ng           matanda at iba pa sa         ng mga
      tahanan at             pamamagitan ng            pinagkukunan
      bakuran; nailiista         “role-playing”            ng kailangan
      ang mga paraan sa
      paglilinis ng tahanan  2.1.2   Naisasalaysay sa
      at bakuran, at         pamamagitan ng       2.1.3 Naipapakita sa
      naisasalaysay ang        Salundiwa, Tula o        pamamgitan ng
      mga araw at oras        Sanaysay sa “Yaman Ako     pagsalaysay at pagpakita
      ng pagsunod ng         ng Tahanan Journal” ang     ng mga larawang aktuwal
      mga panuntunang         pagawa nang kusang-loob     ang naisagawang
      pangkalusugan sa        ang mga pinagtutulungang    wastong paraan ng
      paglilinis ng mga ito      gawain sa tahanan        paghahanda at pagdudulot
      sa “Yaman Ako ng                        ng pagkaing angkop sa
      Tahanan Journal”         2.1.2.1 Natutukoy at      iba’t ibang okasyon
IKAAPAT NA BAITANG         IKALIMANG BAITANG       IKAANIM NA BAITANG
                      naisasalarawan
  2.1.2.3Naipakikita ang         ang mga paraan ng     2.1.3.1 Natatalakay ang
      wastong paraan sa        pag-aayos at       mga salik na dapat
      paglilinis ng tahanan      pagpapaganda ng      isaalang-alang sa
      at bakuran sa          tahanan at mga      pagbabalak ng pagkaing
      pamamagitan ng          panuntunang        angkop sa iba’t ibang
      paglinis ng silid-        pangkalusugan at     okasyon
      aralan at bakuran        pangkaligtasan sa
      nito:              “Yaman Ako ng       2.1.3.2Natutukoy ang mga
                      Tahanan” Journal     halamang maaaring
     •  nagagamit sa         at ang mga        gawing sangkap sa
       maayos at           kagamitang gamit     pagluluto tulad ng kinchay,
       matipid na          dito sa “Simpleng     sibuyas, oregano, basil,
       pamamaraan          Yaman –          sili, rosemary, paminta,
       ang mga            Imbenatryo ng       bawang
       kasangkapan at        Gamit sa Bahay”
       kagamitan sa                      2.1.3.1  Nakapagbabal
       paglilinis       2.1.2.2 Naisasalaysay sa    ak ng masustansiya, mura at
                   pamamagitan ng         sapat na pagkaing angkop
  2.1.2.4   Naisasalaysay    Salundiwa, Tula o       sa okasyon
      sa pamamagitan      Sanaysay sa “Yaman Ako
      ng Salundiwa, Tula    ng Tahanan Journal” ang    2.1.3.2   Nailalapat ang
      o Sanaysay sa       pag gawa ng talatakdaan ng   kaalaman sa matalinong
      “Yaman Ako ng       mga gawain ng mag-anak     pamimili
      Tahanan Journal”     para sa isang araw at
      ang mga araw araw     naisasagawa ito sa       2.1.3.3   Natatalakay
      na gawain upang      pagsunod sa mga        ang mga pamamaraan ng
      pagpapananatili ng    panuntunang          pagpapanatili ng sustansya,
      malinis na tahanan    pangkalusugan at        anyo at lasa ng pagkaing
      at bakuran ayon sa    pangkaligtasan         inihahanda
      kakayahan ng
      bawat mag-anak                      2.1.3.4   Naipapakita
                   2.1.2.3 Naipakikita sa    ang ibat-ibang gawaing
  2.1.3 Naililista sa “Sining-   pamamagitan ng pag-      kamay sa paghahanda ng
  Kusina ng Pamilya” ang      guhit o pag kuha ng      pagkain
  mga pagkaing           letrato ang pag-aayos ng
  inihahanda sa bahay at      tahanan upang higit na     2.1.3.5  Naipakikita ang
IKAAPAT NA BAITANG         IKALIMANG BAITANG           IKAANIM NA BAITANG
  ang tulong na gawaing       magampanan ang            pagkamaparaan sa
  idinulot sa paghahanda       pangangailangan ng          paghahanda ng pagkaing
  nito. Naisasalaysay ang      pamilya               angkop sa okasyon
  sustainsiyang naidudulot
  ng bawat isa, at ang                           2.1.3.8 Nakapagdudulot
  presyo ng mga sangkap     2.1.3Naisasagawa ang paraan ng           ng pagkaing angkop
  na gamit dito. Nagbibigay     pagplano, paghahanda at            sa okasyon sa
  ng mga mungkahi upang       pagdudulot ng pagkaing            wastong paraan
  maging mas mura at sapat      tugon sa pangangailangan        2.1.3.9 Naipakikita ang
  ang pagkain ng mag-anak      ng mag anak ayon sa              wastong paraan ng
                    yamang likas ng mag-anak           pagliligpit ng mga
  2.1.3.1Natutukoy ang        at kapaligiran.                tirang pagkain
      tatlong pangunahing                            upang
      pangkat ng pagkain                            mapakinabangan
      at ang kabutihang     2.1.3.1 Natatalakay ang mga
      dulot ng bawat          salik – tulad ng   3. Natatamo ang kaalaman,
      pangkat sa         “dietary needs”, budget”,    kasanayan, wastong saloobin at
      pamamagitan ng       at “household produce”     kawilihan sa pag-iimbak ng pagkain
      “Salanduwa”.        mula sa backyard        upang mapabuti at mapaunlad ang
                   gardening at poultry and    uri ng pamumuhay
  2.1.3.2 Naisasagawa ang      livestock na dapat
      mga payak na        isaalang- alang sa       3.1 Naipaliliwanag ang
      gawaing-kamay       pagbabalak ng           kahalagahan ng kasanayan sa
      tulad ng pagbabalat,       pagkain           pag-iimbak ng pagkain para sa
      pagtatalop,                          sarili, sa mag-anak at sa
      paghihiwa, at iba pa    2.1.3.2 “I-document” ang      pamayanan
      sa paghanda ng           araw araw na
      mura at              handang almusal,
      masustansiyang           pananghalian at     3.2 Naipaliliwanag ang
      lutuin sa             panghapunan ng       pamamaraan ng pag-iimbak ng
      pamamagitan ng           isang lingo sa       pagkain tulad ng paggamit ng
      “group work”            “Sining Kusina ng     yelo, paglalagay ng
                       Pamilya”          preserbatiba tulad ng suka,
  2.1.3.3 Naipapakita ang                       asin, asukal, kalamansi
      pagsunod sa mga      2.1.3.2.1 - Suriin ang
      panuntunang        sustansiyang dulot ng      3.3 Nakapipili ng mga pagkaing
      pangkalusugan at      mga pagkaing ito ayon sa      maaaring imbakin
IKAAPAT NA BAITANG         IKALIMANG BAITANG            IKAANIM NA BAITANG
      kaligtasan sa       3 health groups
      pagluluto at
      pagdudulot ng       2.1.3.3 Nakapagbabalak ng      3.4 Nakasusunod sa mga
      pagkain sa             planong almusal,        panuntunang pangkalusugan at
      pamamagitan ng           panaghalian at         pangkaligtasan sa pag-iimbak
      “group work”            hapunan na mas
                       masustansiya, mura
  2.1.3.4   Naisasalysay         at sapat para sa
      pamamagitan ng           mag-anak batay sa      3.5 Naisasagawa ang pag-iimbak
      Salundiwa o            angkop na “budget”       sa pamamagitan ng paggamit
      Sanaysay ang            ng tahanan           ng preserbatiba at iba pang
      pagtulong sa                           paraan
      pagluluto ng pagkain    2.1.3.4    Naimumumng
      sa matipid na           kahi o nagagawa       3.6 Nakapagtutuos ng gastos at
      pamamaraan sa “”         ang wastong paraan       kikitain mula sa ipinagbiling
                       ng pamimili,          inimbak na pagkain
  2.1.3.5    Naipakikita ang      pagtanim at pag-
      wastong pagdudulot        alaga ng pagkaing     4. Natatamo ang kaalaman,
      ng pagkain para sa        kailangan ng pamilya     kasanayan, wastong saloobin at
      sarili at kasapi ng                      kawilihan sa pananahi upang
      mag-anak sa        2.1.3.5   Nakasusunod      mapabuti at mapaunlad ang uri ng
      pamamgitan ng           sa wasto at matipid     pamumuhay
      pag-guhit o pag          na pamamaraan ng
      kuha ng letrato sa        paghahanda/pagluluto     4.1 Naipaliliwanag ang
      hapag kainan ng          ng pagkain nang may       kahalagahan ng kasanayan sa
      tahanan sa “Sining        kasiyahan            pananahi sa makina para sa
      Kusina ng                             sarili, sa mag-anak at sa
      Pamilya”          2.1.3.6    Nakapagdudul       pamayanan
                       ot ng pagkain sa
  2.1.3.6   Naiguguhit          buong mag-anak sa       4.1.1 Natutukoy ang mga
      ang lagayan ng          wastong paraan at          gawaing pangkabuhayan
      mga kagamitan na         may kasiyahan            sa pamayanan na may
      pinagkainan at                            kinalaman sa pananahi
      pinaglutuan sa       2.1.3.7    Naipakikita ang
      tahanan at            kasiyahan sa          4.1.2 Natatalakay ang
      naisasalaysay sa         paglilinis ng hapag-        kabutihang naidudulot ng
      pamamagitan ng          kainan at ng            pagkakaroon ng
   IKAAPAT NA BAITANG            IKALIMANG BAITANG           IKAANIM NA BAITANG
        Salundiwa o               pinaglutuan sa          kasanayan sa pananahi
        Sanaysay ang oras            “Yaman Ako ng
        ng pagligpit nito sa          Tahanan Journal”     4.2 Nakapagpaplano ng tatahiing
        “Yaman Ako ng                            kasuotan o kagamitang
        Tahanan Journal”    3. Nakapag-iimbak ng iba’t ibang uri     pantahanan
                     ng pagkain
3. Naisasagawa ang simpleng                             4.2.1   Nakagagawa ng
  pamamaraan ng pag-imbak ng       3.1 Natatalakay ang iba’t ibang        malikhaing disenyo ng
  pagkain para sa mag-anak          pamamaraan ng pag-iimbak ng        tatahiing kasuotan o
                       pagkain tulad ng karne, isda at      kagamitan
                       gulay (hal. pagtatapa,
 3.1 Natutukoy ang mga pagkaing       pasasardinas, pagbuburo)
   likas sa paligid na maaring                         4.3 Nakasusunod sa plano ng
   ma-imbak at iba’t ibang         3.1.1 Natatalakay ang mga       tatahiing kasuotan o
   batayan sa pag-iimbak ng           salik na dapat isaalang-     kagamitang pantahanan
   pagkain tulad ng pag-iimbak ng        alang sa pagpili ng       4.3.1 Nakapipili ng tela at iba
   pagkaing napapanahon,             pagkaing iimbakin batay        pang kagamitan sa
   pagkaing sariwa at iba pa sa         sa saganang-ani at          pananahi
   pamamagitan ng Salundiwa           kultura ng komunidad,
                          kasangkapan at “budget”     4.3.2 Naisasaalang-alang ang
 3.2 Natatalakay ang katutubong          ng tahanan              mga salik sa matalinong
   paraan at iba’t ibang                                pamimili
   pamamaraan ng pag-iimbak         3.1.2Naitatala ang dami,
   tulad ng pagtutuyo, pag-aasin,        ispisipikasyon at halaga ng   4.3.3 Nakasusunod sa mga
   pagmamatamis, at iba pa            mga sangkap na            panuntunang
                          kakailanganin sa pag-         pangkalusugan at
                          iimbak ng karne,isda at        pangkaligtasan
 3.3 Nakapag-iimbak ng mga            gulay batay sa
   pagkaing mura at likas sa           pangangaliangan at        4.3.4 Nakagagawa ng padron
   paligid sa pagmamatamis,           kakayahan ng pamilya         ayon sa tamang sukat
   pagtutuyo o pag-aasin
                      3.2 Nagagamit ang batayang      4.4 Naisasagawa ang pagbuo ng
   3.3.1 Nakapagpaplano ng         kaalaman sa matalinong        kagamitan o kasuotang tahi sa
     pagkaing maaring imbakin      pamimili ng pagkaing iimbakin     makina
     batay sa konsepto ng
     ekonomiya (supply, cost)     3.3 Naipakikita ang wastong      4.5 Napahahalagahan ang
                       pamamaraan sa pag-iimbak ng      natapos na tahiin ayon sa
   IKAAPAT NA BAITANG          IKALIMANG BAITANG             IKAANIM NA BAITANG
   3.3.2 Nakasusunod sa mga       pagkain tulad ng karne isda at       pamantayan/rubrics
      hakbang sa pag-iimbak     gulay sa pamamagitan ng
      ng pagkain batay sa      pagsunod sa resipe at pag-
      katutubong kaalaman,      angkop nito sa kasangkapan     5.  Nakagagawa ng proyekto sa
      makabagaong agham at      at budget ng tahanan          pamamagitan ng
      teknolohiya, at                            pagbuburda/”cross
      environmental                             stitch”/paggagantsilyo
      sustainability       3.4 Naisasagawa ang wastong        5.1 Nakapagpaplano ng gawain
                      paraan ng pagpapakete at
 3.4 Naipakikitang maayos sa        pagtatago ng inimbak na        5.2 Nakalilikha o nakapipili ng
   pagpapakete ng inimbak na       pagkain ayon sa katutubong        disenyo at materyales na
   pagkain batay sa katutubong      kaalaman at makabagong          kailangan
   kaalaman, makabagaong         paraan
   agham at teknolohiya, at                           5.3 Naisasagawa ang mga
   environmental sustainability   3.5 Natutuos ang nagastos at         hakbang sa pagbuo ng proyekto
                      maaaring kita sa inimbak na
 3.5 Napahahalagahan ang         pagkain                 5.4 Napahahalagahan ang
   pagkaing inimbak ayon sa                             natapos na proyekto
   kabutihang maidudulot nito sa
   kalusugan at kasiyahan ng     3.6. Napahahalagahan ang      5.5 Nakapagtutuos ng gastos at kikitain
   pamilya                pagkaing inimbak sa         kapag naipagbili ang proyekto
                      pamamagitan ng pag-hain
4. Nakabubuo ng isang kagamitang      nito sa tahanan at pagsuri sa
  tahi sa kamay ayon sa          “evaluation” mga miyembro
  pangangailangan batay sa        ng pamilya
  “imbentaryo ng yamang
  kasuotan”             4. Nakagagawa ng isang kagamitang
                    pantahanang tahi sa makina na
4.1 Natatalakay ang kahalagahan ng   magagamit ng pamilya sa araw
pagkakaroon ng kaalaman at       araw – mantel ng hapag-kainan
kasanayan sa pananahi batay sa pag
kumpara ng presyo ng damit sa     4.1 Natatalakay ang kahalagahan
tindahan at ang presyo ng mga       ng pagkakaroon ng kaalaman at
materiyales sa paggawa nito.       kasanayan sa pananahi sa
                     makina batay sa pag kompara
 4.2 Natutukoy at naiguguhit ang     ng presyo
   mga kagamitan at kasangkapan
  IKAAPAT NA BAITANG            IKALIMANG BAITANG         IKAANIM NA BAITANG
  sa pananahi sa kamay
                    4.2 Nagagamit ang makina sa
                      maayos at wastong paraan
4.3 Natatalakay ang wastong
  paggamit at pangangalaga ng       4.2.1 Natutukoy ang mga bahagi
  mga kagamitan at kasangkapan         ng makina at gamit ng
  sa pananahi                 bawat isa

4.4 Nakikilala ang iba’t ibang uri ng   4.2.2 Natatalakay ang wastong
  materyales o tela              pangangalaga ng makina

4.5 Nakapagpaplano ng tatahiing      4.2.3 Nasusunod ang mga
  kagamitan ayon sa              panuntunang
  kagustuhan,                 pangkalusugan at
  pangangailangan, “budget”          pangkaligtasan sa pananahi
  ng materyales at kakayahan          sa makina
  sa pagtahi
                      4.2.4 Naipakikita ang wastong
4.5.1Natatalakay ang mga salik na        paraan ng pagpapatakbo ng
  dapat isaalang-alang sa pagpili       makina
  ng tatahiin/proyekto tulad ng
  kagustuhan,             4.3 Nakabubuo ng isang
  pangangailangan, “budget”        kagamitang tahi sa makina
  ng materyales at kakayahan
  sa pagtahi               4.3.1 Naihahanda ang plano ng
                        kagamitang tatahiin
  4.5.2 Napipili at               • Nakalilikha ng disenyo
    nakapagbabalak ng              ng gagawing
    pansariling kagamitan na          kagamitan – mantel
    tatahiin sa kamay              sa hapag kainan

  4.5.3 Napipili ang materyales o     4.3.2 Napipili ang telang angkop
    telang gagamitin na           sa tatahiin at budget na
    matatagpuan sa tahanan         maaring ibigay ng
                        magulang
  4.5.4 Natutukoy ang mga
    panimulang hakbang sa       4.3.3 Nasusunod ang wastong
    IKAAPAT NA BAITANG         IKALIMANG BAITANG       IKAANIM NA BAITANG
      paggawa ng napiling        pamamaraan ng pagbuo
      kagamitan na tatahiin       ng kagamitang
                        pantahanan - mantel sa
  4.6 Naisasagawa ang mga hakbang      hapag-kainan
    at wastong pamamaraan sa
    paggawa ng proyekto
                   4.4 Naipamamalas ang kasiyahan
  4.7 Naipakikita ang panuntunang   sa pananahi sa makina
    pangkalusugan at
    pangkaligtasan sa pananahi
                   4.5 Nakapagtutuos ng gastos o
4.8 Napahahalagahan ang natapos na    kikitain kung ipagbibili ang
proyekto ayon sa pamantayan/rubrics   natapos na proyekto
                         Sining Pang-Agrikultura

    IKAAPAT NA BAITANG            IKALIMANG BAITANG             IKAANIM NA BAITANG

B. Nakakamit ang panimulang       B. Nagagamit ang mga karagdagang     B. Naisasagawa ng may sapat at
  kaalaman, kasanayan, wastong       kaalaman, kasanayan, wastong       natatanging kaalama, kasanayan at
  paggamit at saloobin sa mga       paggamit at saloobin sa mga maka-    wastong saloobin sa iba’t ibang
  maka-agham at ng makabagong       agham at makabagong teknolohiya     maka-agham at paggamit ng
  teknolohiya sa mga gawaing pang-     sa mga gawaing pang-agrikultura     makabagong teknolohiya sa mga
  agrikultura tulad ng pagtatanim ng    tulad ng pagtatanim ng gulay at pag-   gawaing pang-agrikultura tulad ng
  halamang ornamental at pag-       aalaga ng hayop na nakatutulong at    pag-aalaga ng bunga at
  aalaga ng hayop na nakatutulong     nakapagpapaunlad sa kabuhayan ng     punongkahoy, pag-aalaga ng hayop
  sa pagpapaunlad ng pamumuhay       pamilya at pamayanan sa         at isda na makatutulong sa
  ng pamilya sa kasalukuyan at ng     kasalukuyan at ng susunod na       pagpapaunlad ng pamumuhay ng
  susunod na henerasyon.          henerasyon.               pamilya at pamayanan sa
                                           kasalukuyan at ng susunod na
                       1. Napapalawak ang mga kaalaman,    henerasyon.
  1. Natatamo ang kaalaman,          kasanayan at wastong saloobin sa
   kasanayan at wastong saloobin sa     pagtatanim ng gulay na        1. Nagagamit ang kaalaman,
   pagtatanim ng halamang          mapagkakakitaan             kasanayan at wastong saloobin sa
   ornamental
                                             paghahalaman upang mapabuti at
                        1.1 Natutukoy ang mga gulay sa
                                             mapaunlad ang uri ng pamumuhay
   1.1 Natatalakay ang kahalagahan        pamayanan na maaaring
                          itanim at ang kabutihang       at kapaligiran
     ng pagtatanim ng halamang
                          nakukuha dito            1.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan
     ornamental
                                               ng kasanayan sa pagtatanim ng
                        1.2 Nakapipili ng mga gulay na        puno/ bungang kahoy at
   1.2 Natutukoy ang mga halamang        maaring itanim ayon sa uri ng      kabutihang naidudulot nito sa
     ornamental sa sarili at ibang       lupa, planting calendar,         pamumuhay ng pamilya at
     pamayanan na maaaring           sustansiyang taglay ng          kapaligiran
     itanim                   halaman at pangangailangan
                          ng mag-anak             1.2 Nagagamit nang wasto ang mga
   1.3 Naipakikita ang wastong                              kasangkapan at kagamitan sa
     paggamit ng kasangkapan at       1.3 Nagagamit ang angkop na         paghahalaman
     ang paraan ng pangangalaga         kasangkapan sa pagtatanim
     nito                                      1.3 Mailapat ang mga panuntunang
                        1.4 Nasusunod ang mga            pangkalusugan at pangkaligtasan
 IKAAPAT NA BAITANG          IKALIMANG BAITANG          IKAANIM NA BAITANG

1.4 Naisasagawa ang mga         panuntunang pangkalusugan      sa paghahalaman
  panuntunang pangkalusugan       at pangkaligtasan sa
  at pangkaligtasan sa         pangangalaga ng halamang-    1.4 Matalakay at maisagawa ang
                     gulay
  paghahalaman                               wastong paraan ng pagtatanim
                   1.6 Naisasagawa ang          ng mga puno/ bungang kahoy at
1.5 Nakagagawa ng simpleng        paghahanda ng lupang        ibang halaman sa tuwiran at di-
  plano/”layout” ng taniman       pagtataniman            tuwirang paraan
                     (punlaan/taniman)
1.6 Naisasagawa ang wastong                        1.5 Nailalapat ang iba’t ibang
  pangangalaga ng lupa at mga      1.6.1 Naiisa-isa ang mga      paraan ng pangangalaga ng lupa
  pananim                  hakbang sa paghahanda     at ng halaman
                       ng lupa
1.7 Naisasagawa ang wastong                         1.5.1 Naipakikita ang paraan ng
  paraan ng pag-sasapamilihan      1.6.2 Naisasagawa ang          pagsugpo ng peste at sakit
  ng mga halamang ornamental         wastong paraan ng          ng halaman na hindi
                       paghahanda ng lupang        gumagamit ng nakalalasong
  1.7.1 Natutukoy ang mga          pagtataniman            kemikal
    palatandaan ng mga
    halaman na maaari ng                         1.5.2 Naipakikita ang wastong
    ipagbili             1.6.3 Nasusunod ang wastong
                       paraan ng pagtatanim (di-      paraan ng paglalagay ng
  1.7.2 Nakasusunod sa mga          tuwiran, tuwiran)          abono (organiko/di-
    alituntunin sa pagbibili ng                        organiko)
    produkto           1.7 Natatalakay ang mga wastong
                     paraan ng pag-aalaga ng mga   1.6 Naisasagawa ang angkop at
1.9 Nakapag-iingat ng talaan ng                       maayos na paraan ng pag-aani
                     halamang-gulay
                                       ng tanim o produkto
  gastos at kinita
                   1.8 Naisasagawa ang mga
                     wastong pangangalaga ng     1.7 Nakasusunod sa wastong
                     mga halamang gulay         pamamahala ng inani


                   1.9 Naipakikita ang wastong      1.7.1Naisasagawa ang angkop
IKAAPAT NA BAITANG   IKALIMANG BAITANG          IKAANIM NA BAITANG

             hakbang ng paggawa ng         na paraan ng pag-aayos ng
             “compost/basket composting”      inani sa lalagyan
             at wastong paggamit nito
                              1.7.2 Nakasusunod sa umiiral na
           1.10 Natatalakay at naisasagawa      alituntunin sa pagpepresyo
             ang plano ng isang           at pagbibili ng produkto
             makaagham na gawaing
             pang-agrikultura tulad ng “bio-  1.7.3 Nakasusunod sa wastong
             intensive gardening” at iba pa     paraan ng
                                pagsasapamilihan ng inani
           1.11    Naisasagawa ang isang
             maka-agham na gawaing
             pang-agrikultura tulad ng “Bio-
             intensive gardening”, urban
             gardening

           1.12 Naipakikita ang
             pagkamaparaan
             kung walang lugar na
             maaaring pagtaniman

           1.13  Nakasusunod sa wastong
             paraan ng pag-aani ng mga
             produkto

             1.13.1 Natutukoy ang mga
                salik na dapat isaalang-
                alang sa pag-aani

             1.13.2 Natatalakay ang mga
                palatandaan ng
                bunga/tanim na
                maaaring anihin

             1.13.3.Naipakikita ang
IKAAPAT NA BAITANG    IKALIMANG BAITANG             IKAANIM NA BAITANG

                 wastong paraan ng pag-
                 aani ng tanim/bunga

            1.14 Naisasagawa ang wastong
               pag-aayos ng inaning
               produkto at ang pagbibili nito

            1.15 Nakapag-iingat ng talaan ng
              gastos at kinita         2. Nagagamit ang kaalaman at
                                 kasanayan sa maka-agham na
           2. Natatamo ang mga kaalaman,        pagpaparami ng puno/bungang-
            kasanayan at wastong saloobin sa     kahoy
            pagpaparami ng halamang gulay
                                2.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan
            2.1 Nasasabi ang kahalagahan ng       ng pagsunod sa maka-agham na
              gawaing pagnanarseri          pamamaraan ng pagnanarseri

            2.2 Maipaliwanag ang          2.2 Natatalakay ang mga gawain sa
              mahahalagang bagay na dapat       pagpaparami ng mga
              isaalang-alang sa pagpaplano      punongkahoy/bungang kahoy
              at pagtatayo ng mahusay na       (aseksuwal at artipisyal)
              nursery
                                2.3 Nakagagamit ng angkop na
            2.3 Naiisa-isa ang mga           kasangkapan at kagamitan
              kasangkapan at kagamitan sa
              pagnanarseri            2.4 Naisasaalang-alang ang mga
                                  salik sa pagpaparami ng
            2.4 Naisasagawa ang mga          halaman sa pamamaraang
              pangunahing pamamaraan sa       asekswal o artipisyal tulad ng
              pagnanarseri at pagpaparami      grafting, budding, marcotting at
                                  inarching
              ng halaman tulad ng
              pagpupunla at pagpapaugat
   IKAAPAT NA BAITANG          IKALIMANG BAITANG           IKAANIM NA BAITANG

                                       2.5 Naisasagawa ang wastong
                    2.5 Naipakikita ang           paraan ng pangangalaga sa mga
                      kaalaman/kasanayan sa        halamang pinararami tulad ng:
                                         - pagdidilig, paglagay ng
                      pangangasiwa ng mga tanim
                                           pataba, pagdadamo,
                      sa narseri                pagsugpo ng sakit at peste,
                                           atbp.
                   3. Naisasagawa ang wastong
                    pamamaraan ng pag-aalaga ng     2.6 Naipakikita ang wastong paraan
                    mga manok at kauri nito         ng pagbibili ng mga tanim

                                       2.7 Nakapagtutuos ng ginastos at
2. Napalalawak ang kaalaman at     3.2 Natutukoy ang mahusay na
                                        kinita sa pagtatanim ayon sa
  kasanayan sa pagpaparami ng       uri/lahi ng manok/kauri na
                                        iniingatang talaan
  halamang ornamental           aalagaan
                                     3. Natatamo ang kaalaman,
 2.1 Natatalakay ang mga salik na   3.2 Napipili ang mahusay na
                                       kasanayan, wastong saloobin at
                      uri/lahi ng manok/kauri na
   dapat isaalang-alang sa                        kawilihan sa pag-aalaga ng hayop
                      aalagaan
   pagnanarseri                              tulad ng kambing at kauri nito
                    3.3 Nasusunod ang wastong
 2.2 Natatalakay ang mga gawaing     pamamaraan sa pag-aalaga ng    3.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan
   kaugnay ng pagnanarseri at      manok/kauri              ng kasanayan sa pag-aalaga ng
   pagpaparami ng halamang                          hayop
   ornamental            3.4 Nakasusunod sa mga
                      panuntunang pangkalusugan at   3.2 Natatalakay ang mga salik na
                      pangkaligtasan sa pag-aalaga     dapat isaalang-alang sa pagpili
 2.3 Natutukoy ang mga
                      ng hayop               ng aalagaang hayop upang
   kasangkapan/kagamitan sa                         mapagkakitaan
   pagnanarseri           3.5 Nakatutulong sa pamamahala
                     ng mga produktong galing sa    3.3 Nagagamit ang kaalaman sa
  2.4 Nakapagpaplano ng isang      inaalagaang hayop           paggawa ng plano ng pag-aalaga
    narseri                                 ng hayop
                     3.5.1Naiisa-isa ang
  2.5 Nasusunod ang mga simpleng                      3.4 Naisasagawa nang may
   IKAAPAT NA BAITANG             IKALIMANG BAITANG           IKAANIM NA BAITANG

   pamamaraan sa pagnanarseri           pamamaraan sa          kawilihan ang maka-agham na
   (Hal.: pagpili ng                pagsasapamilihan ng       pamamaraan ng pag-aalaga ng
   buto/halamang pananim)             produkto            hayop
  2.6 Naipakikita ang wastong
    paraan ng pangangalaga ng         3.5.2Nakasusunod sa mga       3.4.1 Natatalakay ang mga
    mga tanim sa narseri upang           umiiral na alintuntunin sa      maka-agham na
    mapagkakitaan                 pook ukol sa pagbibili ng      pamamaraan ng pag-aalaga
                                              ng hayop
                           mga produkto
                                           3.4.2 Nakasusunod sa mga
                    4. Naipakikita ang pagka sibikong          panuntunang
                     saloobin sa pamamagitan ng pag          pangkalusugan at
                     aambag ng inaning gulay sa “feeding       pangkaligtasan sa pag-
                     program” ng paaralan.              aalaga ng hayop
                     4.1. Kusang loob na naglalagak ng
                         parte ng ani para idagdag sa     3.4.3 Naisasaalang-alang ang
3. Naipakikita ang kawilihan sa pag-       libreng pagpapakain sa mga
  aalaga ng hayop sa tahanan tulad                            mga batas sa pangangalaga
                         batang may malnutrisyon          ng kapaligiran sa pag-
  ng aso, kalapati at iba pa       4.2. Natatamo ang kawilihan sa          aalaga ng hayop
                         pagtatanim ng gulay sa bungang
  3.1 Nasasabi ang kahalagahan ng        idinudulot nito sa sarili, sa
    pag-aalaga ng hayop sa                           3.5 Nakapagbabalak ng mga aksyon
                         pamilya at sa iba           sa pagpapatuloy ng gawain o
    tahanan             5. Napapalawak ang kahalaman at
                                            pagbibili ng mga produkto
                     kasanayan sa pagbebenta ng ani sa
  3.2 Natutukoy ang iba’t ibang     tingiang kalakalan sa paaralan at sa   3.6 Naisasagawa ang nabuong plano
    hayop na maaaring alagaan     communidad.
    mapagkakakitaan                                3.6.1Napalalawak ang natamong
                                              kaalaman at kasanayan sa
  3.3 Natatalakay ang mga
    panuntunang pangkalusugan                              pag-aalaga ng hayop
    at pangkaligtasan sa pag-
    aalaga ng mga hayop                              3.6.2Naisasagawa nang maingat
                                              ang
  3.4 Nakasusunod sa mga                                 pagtutuos/pagkukuwenta ng
    panuntunang pangkalusugan                              pinagbilhan
IKAAPAT NA BAITANG     IKALIMANG BAITANG     IKAANIM NA BAITANG

at pangkaligtasan sa pag-
aalaga ng hayop                 4. Natatamo ang kaalaman,
                          kasanayan, wastong saloobin at
                          kawilihan sa pag-aalaga ng isda

                          4.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan
                           ng kasanayan sa pag-aalaga ng
                           isda

                          4.2 Natatalakay ang mga salik na
                            dapat isaalang-alang sa pagpili
                            ng aalagaang isda

                          4.3 Nagagamit ang kaalaman at
                            kasanayan sa paghahanda ng
                            plano ng pag-aalaga ng isda

                          4.4 Natatalakay ang maka-agham na
                            mga pamamaraan sa pag-aalaga
                            ng isda

                          4.5 Nakasusunod sa mga
                           panuntunang pangkalusugan at
                           pangkaligtasan sa pag-aalaga ng
                           isda

                          4.6 Nakapag-aani ng mga
                            inalagaang isda sa tamang
                            panahon at wastong
                            pamamaraan

                          4.7 Naisasagawa ang wastong
IKAAPAT NA BAITANG  IKALIMANG BAITANG       IKAANIM NA BAITANG

                          pagbibili ng mga isdang inani

                      4.8 Naisasagawa ang
                        pagtutuos/pagkukuwenta ng
                        pinagbilhan

                     5. Napapalawak ang kahalaman at
                     kasanayan sa pagbebenta ng ani sa
                     tingiang kalakalan sa paaralan at sa
                     communidad.

                       5.1 Nasusunod ang angkop na
                       alituntunin sa Tingiang Pangangalakal

                        5.1.1 Nakagagawa ng simpleng
                       kasunduan sa sarili at ng namamahala
                       ng tingiang pangangalakal o sentrong
                       bilihan sa pamayanan

                       5.1.2 Nakapaglalapat ng atraktibong
                       pangalan at presyo (Product Name
                       Tag) ng productong ibinebenta

                        5.1.3 Nakagagawa ng listahan o
                        inbentaryo ng proyektong nailagak sa
                        tinigiang pangangalakal sa paaralan
                        o sa pamayanan.
                       SINING PANG-INDUSTRIYA

     IKAAPAT NA BAITANG           IKALIMANG BAITANG            IKAANIM NA BAITANG

C. Nakakamit ang panimulang      C. Nagagamit ang mga kaalaman at      C. Naisasagawa ng may sapat at
  kaalaman at batayang kasanayan    kasanayan sa pagkukumpuni, mga      natatanging kaalaman, kasanayan,
  sa paggamit ng mga kasangkapan    gawaing pangkabuhayan at gawaing     wastong saloobin at kawilihan ang
  at materyales sa pagkukumpuni at   pang-industriya na gamit ang      mga
  pagbuo ng isang kapaki-        makabagong teknolohiya na         gawaing industriya na gamit ang
  pakinabang at di-kalidad na      matatagpuan sa pamayanan para       makabgong teknolohiya na
  proyekto gamit ang makabagong     makatutugon sa mga            matatagpuan sa pamayanan tulad ng
  teknolohiya at mga gawaing pang-   pangangailangang pansarili, at      pagbuo ng mga di-kalidad na
  industriya na matatagpuan sa     dagdag na kita na maaring maging     proyektong maaring maging
  pamayanan na makakatugon sa      pangkabuhayan ng mag-anak upang      pangkabuhayan tungo sa pagiging
  mga pangangailangang pansarili at   maging entrepreyur sa paaralan o     matagumpay na entreprenyur upang
  pang mag-anak upang maging daan    pamayanan.                lalong mapagunlad ang pamilya,
  para mapalawak ang kaalaman sa                         pamayanan at bansa
  tingiang pangangalakal sa paaralan   1. Nakikilala ang iba’t-ibang uri ng
  at pamayanan.               gawaing industriya sa pamayanan    1. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng
                       at sa bansa                iba’t ibang gawaing industriya sa
                                            pamayanan at bansa para sa
  1. Natatalakay ang kahalagahan ng                          ikauunlad ng mag-anak,
                      2. Naipaliliwanag ang kaugnayan ng
   pagkakaroon ng kasanayan sa
                       gawaing industriya sa pang-       pamayanan at bansa
   gawaing-kamay na matatagpuan
   sa pamayanan              ekonomiyang kaunlaran ng mag-
                       aaral                  1.1 Natutukoy ang iba’t ibang
  2. Naiisa-isa ang mga kasanayan sa                           gawain industriya sa
   napiling gawaing-kamay        3. Nakasusunod sa pagsasanay sa         pamayanan na makatutulong sa
                       mga batayan sa gawaing kamay         pangkalahatang pag-unlad ng
  3. Natatalakay ang mga kagamitan at                           mag-anak, pamayanan at bansa
   gamit ng mga materyales na       3.1 Nakapagsasanay sa pagbasa
   mayroon sa pamayanan            ng sukat gamit ang metro at     1.2 Natatalakay ang pinagkukunang
                         yarda                  yaman at kabutihang natatamo
  4. Naiisa-isa ang mga paraan sa                             mula sa iba’t ibang industriya
   matipid na paggamit ng mga       3.2 Nakapagsasanay sa pagguhit        tulad ng:
   materyales, oras, lakas, salapi at     ng iba’t ibang
   IKAAPAT NA BAITANG            IKALIMANG BAITANG            IKAANIM NA BAITANG

  iba pa                   tanawin/perspektibo           a. Sining panggrapika
                                           b. Gawaing kahoy
5. Naipakikita ang wastong       4. Nakapipili ng gawain            c. Malikhaing Paggawa –
  pamamaraan ng paggamit ng mga     pangkabuhayan ayon sa              Handicrafts
  kasangkapan at iba pang        pangangailangan, kakayahan at          • Bamboo Craft
  kagamitan at ang pangangalaga     pinagkukunan gamit ang              • Rattan Craft
  sa mga ito               makabagong teknolohiya              • Shell Craft
                       Handicrafts                  • Coconut Shell Craft
6. Nakapipili ng proyektong            • Bamboo Craft              • Leather Craft
  kapakipakinabang sa Gawaing          • Rattan Craft              • Toy Craft
                         • Shell Craft            d. Gawaing Metal
  Kamay ayon sa materyales at
                         • Coconut Shell Craft        e. Elektrisidad
  kagamitang matatagpuan sa
                         • Leather Craft           f. Seramika
  kapaligiran o pamayanan
                         • Toy Craft
   • Paper Mache
                                        2. Nakakamit at naisasgawa ang
   • Paper folding
                    5. Nakabubuo ng isang kapaki-        kasanayan ayon sa ibat-ibang
   • Twirled newspaper Tray                           gawaing pang-industriya
   • One-over-one straw finished    pakinabang na proyekto
     items
                                        3. Nakapipili ng isang
   • Sea shells/seeds/buttons-      5.1 Naihahanda nang may
     Collage picture frame, etc.                        mapagkakakitaang proyekto sa
                        kahusayan ang plano ng isang
                                          pangkalahatang gawain na
                        gawain
7. Nakagagawa ng isang simpleng                          maaaring natitiklop/gumagalaw/
  plano ng proyekto                                umiilaw/tumutunog at iba pa
                      5.2 Naihahanda ang disenyo ng
                        proyektong napili
8. Naisasagawa ang pangunahing                         4. Nakapagpaplano nang may angkop
  kasanayan sa pagguhit at                            na ispesipikasyon
                      5.3Naisasagawa ang mga
  simpleng krokis ng proyekto        pangunahing kaalaman at
                       kasanayan sa pag guhit teknikal   4.1 Nakalilikha ng disenyo ng
9. Nakabubuo ng isang kapaki-                             napiling gawain sa
  pakinabang na proyekto                               pamamagitan ng pag guhit
                      5.4 Naitatala ang dami,
                                            teknikal
                        ispesipikasyon at halaga ng
   IKAAPAT NA BAITANG            IKALIMANG BAITANG              IKAANIM NA BAITANG

  9.1 Naiisa-isa ang mga hakbang sa        mga materyales at kagamitang     4.2 Nakapagkukuwenta ng mga
    pagbuo ng proyekto             kailangan sa paggawa           materyales na gagamitin

  9.2 Nagagamit ang mga angkop na      5.5Naitatala ang wasto at maingat      4.3 Natutukoy ang mga angkop na
    kasangkapan sa pagbuo ng         na paggamit ng mga              kasangkapang gagamitin
    proyekto                 materyales
                                             4.4 Naitatala ang wastong hakbang
  9.3 Nagagamit ang mga patapon o      5.6 Natutukoy ang mga paraan sa         sa paggawa ng proyekto
   pinaggamitang materyales sa        paggawa ng desenyong
   pagbuo ng proyekto             gagamitin upang maging        5. Nagagamit nang may kawilihan ang
                         matibay at kaakit-akit ang       kakayahan at kasanayan sa
  9.3Nasusunod ang mga             proyekto                pagbuo ng proyekto
   panuntunang pangkalusugan at
   pangkaligtasan sa paggawa      6. Naipakikita ang wasto at maingat      5.1 Nakasusunod sa wastong
                       na paggamit ng mga kasangkapan         hakbang ng pagbuo ng gawain
  9.4 Naisasagawa ang pagbuo ng       at kagamitan
    proyekto ng may kawilihan                             5.2 Nagagamit ang angkop na
                       6.1 Nakapipili ng kasangkapan at        teknolohiya upang makamit ang
  9.5 Nagagamit ang wastong           kagamitan na gagamitin           mataas na kalidad ng proyekto
    paraan ng paglalagay ng
    pintura o barnis           6.2 Naipakikita ang wastong         5.3 Nakapagsusuri ng gawaing
                         paggamit at pangangalaga ng         natapos upang lalo itong
10. Naipakikita ang interes sa gawain      mga kasangkapan at kagamitan        mapabuti
  sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na
  paggawa sa loob ng takdang oras      6.3 Nakasusunod sa panuntunang       5.4Nakasusunod sa panuntunang
                         pangkalusugan at              pangkalusugan at
11. Nakapagtutuos ng ginasta at         pangkaligtasan at pangkalinisan      pangkaligtasan nakaugnay ng
  kikitain kung ipagbibili ang natapos     sa paggawa ng proyekto           mga gawain
  na proyekto
                       6.4  Nakapagtutuos ng           5.5 Naisasagawa ang wastong
12. Nagagamit ang panimulang            gastos/kikitain kung ipagbibili     pangangalaga at pagliligpit ng
    IKAAPAT NA BAITANG           IKALIMANG BAITANG           IKAANIM NA BAITANG

   kaalaman at batayang kasanayan       ang natapos na proyekto       mga kasangkapan, materyales
   sa pagkukumpuni ng mga sirang                          at kagamitang ginamit
   kagamitan sa tahanan          6.5 Naipakikita ang pagpapahalaga
                        sa natapos na proyekto       5.6 Nakapagtutuos ng ginasta at
   12.1 Natutukoy ang mga sira sa                          kikitain kung ipagbibili ang
     mga kagamitan tulad ng     7. Napalalawak ang mga kaalaman at      natapos na proyekto
     maluwag na turnilyo, tanggal   kasanayan sa pagkukumpuni ng
     na pako at iba pa         mga sirang kagamitan sa tahanan   6. Nagagamit ang kaalaman,
                      at paaralan              kasanayan, wastong saloobin at
   12.2 Natutukoy ang angkop na                         kawilihan sa pagkukumpuni ng mga
     mga kasangkapan at        7.1 Natutukoy ang mga sirang      sirang bahagi ng bahay at paaralan
     kagamitang kakailanganin       bahagi ng kasangkapan tulad
                        ng paa ng silya, mesa, sirang   6.1 Natutukoy ang bahagi ng bahay
   12.3 Naiisa-isa ang mga hakbang      gripo at iba pa            o paaralan na dapat ayusin
     sa pagkukumpuni ng sirang                          tulad ng bintana, pintuan,
     kagamitan             7.2 Nakapaghahanda ng mga         cabinet, pintura at iba pa.
                        kasangkapan at kagamitang
   12.4 Naisasagawa ang            kakailanganin           6.2 Nasusuri ang mga
     pagkukumpuni ng kagamitan                          kagamitan/materyales na
     sa matipid at ligtas na      7.3 Nakasusunod sa wastong         maaaring pansamantalang
     pamamaraan              paraan ng pagkukumpuni         magamit

13. Napahahalagahan ang natapos na     7.4 Napapahalagahan ang        6.3 Nakasusunod sa mga tuntunin
  proyekto sa pamamagitan ng          pagkukumpuni ng mga sirang       sa paggamit ng kasangkapan sa
  pagpapakita sa kaibigan, magulang      kagamitan sa tahanan at        pagkukumpuni
  at iba pa.                  paaralan
                                          6.4 Nakasusunod sa wastong
14. Napalalawak ang kaalaman at     8. Nakakapili ng proyekto para sa       paraan ng pag-aayos ng sirang
  kasanayan sa pamamagitan ng       pagpapalawak ng kaalaman at         bahagi ng bahay o paaralan
  pagbubuo ng maraming proyekto      kasanayan gamit ang makabagong
  tungo sa tinigiang pangangalakal sa   teknolohiya tungo sa maramihang     6.5 Napahahalagahan ang natapos
   IKAAPAT NA BAITANG           IKALIMANG BAITANG            IKAANIM NA BAITANG

paaralan at pamayanan.         pagbubuo ng proyekto para sa         na pag-aayos ng sirang bahagi
                    kapakipakinabang na pamumuhay         ng bahay o paaralan
14.1. Nakapagbebenta ng natapos na   gamit ang tingiang pangangalakal.
proyekto sa mga kamag-aral, guro, at                      7. Nagagamit at napapalawak ang
magulang                8.1 Nakabubuo ng maliit na grupo ng    kasanayan tungo sa maramihang
                    mga kamag-aral upang gumawa ng      pagbubuo ng proyekto gamit ang
14.2. Nakabibili ng pansariling    simpleng kasunduan para sa tingiang    makabagong teknolohiya para sa
pangaingailang gamit sa eskuwelaan   pangangalakal sa paaralan         maunlad na tingiang pangangalakal.
galing sa pinagbentaang proyekto
                    8.2 Nakapaglalapat ng atraktibong    7.1 Nasusunod ang angkop na
                    pangalan at presyo (Product Name     alituntunin sa Tingiang
                    Tag) ng proyektong nabuo         Pangangalakal

                    8.3 Nakagagawa ng listahan o       7.1.1 Nakagagawa ng simpleng
                    inbentaryo ng proyektong nailagak sa  kasunduan sa sarili at ng
                    tinigiang pangangalakal sa paaralan   namamahala ng tingiang
                    o pamayanan               pangangalakal o sentrong bilihan sa
                                        pamayanan

                                        7.1.2 Nakapaglalapat ng atraktibong
                                        pangalan at presyo (Product Name
                                        Tag) ng proyektong nabuo

                                         7.1.3 Nakagagawa ng listahan o
                                        inbentaryo ng proyektong nailagak sa
                                        tinigiang pangangalakal sa paaralan
                                        o kpamayanan.
               TINGIANG PANGANGALAKAL AT KOOPERATIBA    IKAAPAT NA BAITANG           IKALIMANG BAITANG             IKAANIM NA BAITANG

D. Nauunawaan at nalilinang ang mga  D. Nagagamit ang mga kaalaman,       D. Naisasagawa ng may sapat at
  panimulang kaalaman, kasanayan at   kasanayan at wastong saloobin at      natatanging kaalaman, kasanayan,
  wastong saloobin sa pagtatatag ng   katangian ng isang entrepreneur      wastong saloobin at katangian sa
  tingiang tindahan, natutukoy ang    upang magamit sa pamamahala ng
                                           pagtatatag at pamamahala ng
  mga pinagkukunan ng          tingiang tindahan sa tulong ng
  pangkabuhayang magpapaunlad sa     makabagong teknolohiya para sa       tindahang kooperatiba,nauunawaan
  pamumuhay ng pamilya sa        pagpapaunlad ng pamumuhay ng        ang kahalagahan ng pagbabangko
  kasalukuyan at ng susunod na      pamilya sa kasalukuyan at ng        sa tulong ng makabagong
  henerasyon               susunod na henerasyon           teknolohiya para sa pagpapaunlad
                                           ng pamilya sa kasalukuyan at ng
                                           susunod na henerasyon.
 1. Naipapaliwanag ang iba’t ibang   1. Natatalakay ang mga katangian ng
                      isang namamahala ng tingiang
   pinagkukunang-yaman                              1. Nakatutulong sa pagtatatag ng
                      tindahan bilang entrepeneur at
                                            tindahang kooperatiba
                      isang ekonomista
   1.1 Lupain
                     2. Naipapaliwanag ang kahulugan ng
                                            1.1 Natatalakay ang mga salik na
   1.2 Paggawa              kakontian, tamang pagpili at halaga
                                             dapat isaalang-aalang sa
                      ng pagkakataon
                                             pagtatatag ng tindahang
   1.3 Kapital
                                             kooperatiba
                     3. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng
   1.4 Pagkaenterpreneur         matalinong pamamahala ng
                                            1.2 Natatalakay ang mga tungkulin,
                      tingiang tindahan
   1.5 Perang kabayaran sa mga                             karapatan at pananagutan ng
                                             bawat kasapi ng tindahang
    pinagkukunan            3.1 Natatalakay ang kahalagahan
                                             kooperatiba
                        ng matalinong pamamahala ng
                        tingiang tindahan
                                            1.3 Napaghahambing ang tingiang
 2. Natatalakay ang kahalagahan ng                            tindahan at tindahang
                      3.2 Natutukoy ang mga gawaing
                                             kooperatiba
                        kaugnay ng pamamahala ng
   IKAAPAT NA BAITANG            IKALIMANG BAITANG            IKAANIM NA BAITANG

  tingiang tindahan             tingiang tindahan
                                         2. Naisasagawa ang matalinong
                    4. Nakatutulong sa pamamahala ng       pamimili ng mga paninda
                      isang tingiang tindahan
  2.1 Nasasabi ang kahulugan ng
                                           2.1 Natatalakay ang mga salik sa
   tingiang tindahan          4.1 Naiisa-isa ang mga alituntuning      matalinong pamimili
                       dapat sundin sa pagtitinda ng     2.2 Naisasagawa ang pag-
                                             iimbentaryo ng mga paninda at
                       tingian
                                             nasasabi ang kahalagahan nito
  2.2 Natutukoy ang mga naitutulong    4.2 Nakapamimili ng mga paninda
   ng tingiang tindahan sa                            2.3 Nakapamimili ng mga paninda
                       sa matalinong pamamaraan          sa tamang paraan at tamang
   pamumuhay ng mag-anak
                                             pook
3. Natatalakay ang             4.3 Nakasusunod sa mga tuntunin
  pakikipagsapalarang kaugnay sa       sa pag-aayos ng mga paninda     3. Naisasaayos ang mga paninda
  pagtitinda                                    nang may kahusayan
                    3. Nakapagtitinda nang may
  3.1 Nasasabi ang kahulugan ng      kahusayan sa mga proyektong gawa
   pakikipagsapalarang kaugnay ng                        4. Nakapagtitinda nang may
                      sa paaralan ng mga kamag-aral
   pagtitinda.                                kahusayan
  3.2 Naiisa-isa ang mga kinalabasan                         sa mga proyektong gawa sa
                     3.1, Nakagagawa ng simpleng
   ng pakikipagsapalaran kaugnay                       paaralan
                     kasunduan na sumasakop sa
   ng pagtitinda                                  ng mga kamag-aral
                     pagtitinda ng mga proyekto ng mga
                     kamag-aral
                                           4.1 Nakagagawa ng simpleng
4. Natatalakay ang mga salik na
                                           kasunduan na sumasakop sa
  dapat isaalang-alang sa        3.2. Nakagagawa ng inbentaryo ng
                                           pagtitinda ng mga proyekto ng mga
  pagbubukas ng tingiang tindahan    mga panindang proyekto kagaya ng
                                           kamag-aral
                     mga gawa sa HE/IA/AA, gulay at
5. Naisasagawa ang wastong paraan     bungang kahoy na ani sa pag-
  ng pagtitinda at naipamamalas ang                         4.2 Nakagagawa ng inbentaryo ng
                     aalaman, mga punla ng halamang
  kawilihan sa pagtitinda                              mga panindang proyekto kagaya ng
                     ornamental at punong kahoy na
                     producto sa narseri ng eskuelaan.     mga gawa sa HE/IA/AA, gulay at
  5.1 Natatalakay ang kahalagahan                          bungang kahoy na ani sa pag-
  IKAAPAT NA BAITANG            IKALIMANG BAITANG           IKAANIM NA BAITANG

  ng pagtitinda sa wastong paraan  5. Nakapagkukuwenta ng pinagbilhan    aalaman, mga punla ng halamang
                    sa tama at maayos na pamamaraan    ornamental at punong kahoy na
5.2 Naipakikita ang wastong paraan   upang malaman ang tubo         producto sa narseri ng eskuelaan.
  ng pagtitinda
                   6. Naipakikita ang pagpapahalaga sa
5.3 Naititinda ang sariling gawang                     5. Nakagagawa ng kasunduan MOA
                    mga gawain sa tingiang tindahan
  proyekto sa mga kamag-aral,                         sa ibang ahensiya na may kagayang
guro                 7. Nasusuri ang takbo ng kalakalan   pagtitinda tungo sa pagpapalawak ng
  at mga magulang ng mga batang                       Tingiang pagtitinda/pagnenegosyo
  mag-aaral.
                                      6. Nakapagtutuos ng katayuang
                                        pananalapi ng tindahan

                                      7. Naipakikita ang kawilihan at
                                        kasiyahan sa mga gawain sa
                                        tindahan

                                       8. Naipapaliwanag ang pinagmulan
                                      ng pera at kung paano nagkaroon ng
                                      pera

                                       9. Naipapaliwanag ang kahalagahan
                                        ng pagbabangko ng kita
                               Sining Pantahanan:
Suggested Activities
         GRADE IV                     GRADE V                   GRADE VI
                          2.1.2.  Naisasagawa nang kusang-loob ang    2.1.3  Naisasagawa ang wastong paraan
2.1.2   Nakalalahok sa mga gawaing            mga pinagtutulungang gawain sa         ng paghahanda at pagdudulot ng
      nauukol sa paglilinis ng tahanan at        tahanan                    pagkaing angkop sa iba’t ibang
      bakuran                                             okasyon
                          Mga Mungkahing Gawain:
Mga Mungkaing Gawain:                                        Mga Mungkahing Gawain:
                          Pagpangkat-pangkatin ang mga bata
Pagpangkat-pangkatin ang mga bata         Paglilinis at pagaayos ng kabahayan       Table setting
  1. Paglilinis ng silid aralin           - pagwawalis ng kapaligiran          Preparation of meals:
  - pagwawalis at paglalampaso ng          - pagpapalit ng kuwartina            - birthday
    sahig                     - pagpapalit ng “bed sheet” at punda       - baptismal
  - pagpapalit ng kuwartina                ng unan                   - wedding
  - paglilinis ng palikuran             - paglilinis ng palikuran            - fiesta and other occasion
  - pagwawalis ng kapaligiran           Pagaayos ng mesang kahinan
  - pagdidilig ng mga halaman            -   skirting
  2. Paglalagak ng mga                -   wastong pagaayos ng mga
  kasangkapan/kagamitan sa tamang          kagamitan sa
  lugar                          pagkain
                           -   Paglalagak ng mga
                           kasangkapan/kagamitan sa tamang
                               Lugar                    3. Natatamo ang kaalaman,
                                                       kasanayan, wastong saloobin at
3. Naisasagawa ang simpleng pamamaraan       3. Nakapag-iimbak ng iba’t ibang uri ng          kawilihan sa pag-iimbak ng
ng pag-imbak ng pagkain para sa mag-anak      pagkain                          pagkain upang mapabuti at
                                                       mapaunlad ang uri ng
Mga Mungkahing Gawain:            (2-  Mga Mungkahing Gawain:          ( 2-      pamumuhay
linggo )                      Linggo)                     Mga Mungkahing Gawain:        (
                                                  2- Linggo)
Paggawa ng itlog na maalat            Pagiimbak kagaya ng:           Paggawa ng mga sumusunod:
Pagdadaing ng bangos, tilapia, atbp.        - pagtatapa,                - taba ng talangka
                          - pagsasardinas,              - patis at bagoong
                          - pagbuburo                - tosino

                         Paggawa ng :
                           - tsara ng papaya
                           - Atsara ng gulay
                           Katsup (ng kamatis)
4. Nakabubuo ng isang kagamitang tahi sa                             4. Natatamo ang kaalaman,
kamay                       4. Nakagagawa ng isang kagamitang         kasanayan, wastong saloobin
                         pantahanang tahi sa makina            at kawilihan sa pananahi
                                                  upang mapabuti at mapaunlad
Mga Mungkahing Gawain:         ( 4- na                           ang uri ng pamumuhay
Linggo)                      Mga Mungkahing Gawain:       ( 1-
                         Linggo )                 Mga Mungkahing Gawain:       (
Pundamental/panimulang kasanayan sa                             3- Linggo )
pananahi kagaya ng:                Kasanayan sa mga sumusunod:
                          - plain seam               Proyekto kagaya ng mga sumusunod ,
  - pagsusulsi                                      atpb:
  - pagtutuos                  - flat felled seam
                          - French seam                - Pillow case
Proyekto kagaya ng mga sumusunod ,                               - Place mats
atpb.:                      Proyekto kagaya ng sumusunod, atpb: (3-
                         Linggo)                    - Curtain
(ito’y sa kapirasong tela na ididkit ss                             - Table runner
folder)                       - Pot holder
                           - Table runner               - Applique
  - Burdang tutos    - Plate No.1
  - Burdang blanket - Plate No. 2         - Apron
  - Floral design    - Plate No. 3       - Patchwork/applique

                                              4.2.1 Nakagagawa ng malikhaing
                                              disenyo ng tatahiing kasuotan o
                                              kagamitan
                                        Mga Mungkahing Gawain:       (
                                        4- Linggo)
                                          - Paggawa ng Plano ng Proyekto
                                          - Paggawa ng pardon

                   8. Nakakapili ng proyekto para sa
14. Napalalawak ang kaalaman at   pagpapalawak ng kaalaman at
  kasanayan sa pamamagitan ng    kasanayan gamit ang makabagong      4.4 Naisasagawa ang pagbuo ng
  pagbubuo ng maraming proyekto   teknolohiya tungo sa maramihang      kagamitan o kasuotang tahi sa
  tungo sa tingiang pangangalakal  pagbubuo ng proyekto para sa       makina
  sa paaralan at pamayanan.     kapakipakinabang na pamumuhay       Mga Mungkahing Gawain:
                   gamit ang tingiang pangangalakal.
                                        Proyekto kagayang mga sumusunod,
                   Mga Mungkahing Gawain:           atpb:
                   1. Maaring gawing pansarili ang pagbebenta   - Pagtahi ng blouse / polo shirt
  14.1. Nakapagbebenta ng natapos  ng proyekto, o kaya;              - Pagtahi ng paklda/ short o
  na proyekto sa mga kamag-aral,  2. Magbuo ng grupo para sa pagbebenta ng     pantaloon
  guro, at magulang         mga proyekto sa paaralan o malapit na
                   palengke, ayon sa payo ng guro.
 14.2. Nakabibili ng pansariling  3. Makipag usap sa mga kamagaral na
pangaingailang gamit sa eskuwelaan  naatasan sa Tingian Pangangalakal ng    7. Nagagamit at napapalawak ang
galing sa pinagbentaang proyekto   eskuwelaan                 kasanayan tungo sa maramihang
                   4. Sundan ang mga tuntunin sa Tingian   pagbubuo ng proyekto gamit ang
                   Pangangalakal               makabagong teknolohiya para sa
                                        maunlad na tingiang
                                        pangangalakal.

                                        Mga Mungkahing Gawain:
                                        1. Maaring gawing pansarili ang
                                        pagbebenta ng proyekto, o kaya;
                                        2. Magbuo ng grupo para sa pagbebenta
                                   ng mga proyekto sa paaralan , malapit na
                                   palengke, o kaya sa mga estable
                                   semento sa pangangalakal ng kagayang
                                   produkto, ayon narin sa payo ng guro.
                                   3. Makipag usap sa mga kamagaral na
                                   naatasan sa Tingian Pangangalakal ng
                                   eskuwelaan o kaya sa mga otoridad kung
                                   ito ay sa labas na ng paaralan
                                   4. Sundan ang mga tuntunin sa Tingian
                                   Pangangalakal
              Sining Pang – AGRIKULTURA
Suggested Activities
      GRADE IV         GRADE V                  GRADE VI
            1.9. Naipakikita ang wastong       1. Nagagamit ang kaalaman, kasanayan at
            hakbang ng paggawa ng          wastong saloobin sa paghahalaman upang
            “compost/basket composting” at      mapabuti at mapaunlad ang uri ng
            wastong paggamit nito          pamumuhay at kapaligiran

            Mga Mungkahing Gawain:          Mga Mungkahing Gawain:
            Makabagong teknolohiya sa pagpapabulok  - Mag-integrasyon sa mga panukala ng Tree-
            (Composting)                Planting, Tree-Growing and Tree-Caring
1. ORGANIC FERTILIZER:             Program
 Beneficial Indigenous Micro Organism       para sa pagaalaga ng kalikasan sa
(BIM)                      pamamagitan ng
  • Composition:                malawakang pagtatanin ng mga puno at
    1kl   -banana peeling (preferably    nagbubungang prutas
saba)
    1 ltr -water ( pinagugasan ng      1.5. Nailalapat ang iba’t ibang paraan ng
bigas)                     pangangalaga ng lupa at ng halaman
    1 kl -brown sugar/molasses
  • Compost composition:           1.5.1. Naipakikita ang paraan ng pagsugpo
    1 ltr -BIM mixture            ng peste at sakit ng halaman na hindi
    98 ltrs -water              gumagamit ng nakalalasong kemikal
    1 kl -brown sugar/molasses
  • Composting processing period:       1.5.2 Naipakikita ang wastong paraan ng
    Ready to use for a period of two     paglalagay ng abono (organiko/di-organiko)
months
                        Mga Mungkahing Gawain:
                        Makabagong teknolohiya sa pagpapabulok
1.11 Naisasagawa ang isang maka-        (Composting)
agham na gawaing pang-agrikultura
tulad ng “Bio-intensive gardening”,       ORGANIC FERTILIZER:
urban gardening                  • Beneficial Indigenous Micro
                          Organism (BIM)
Mga Mungkahing Gawain:               (Ang mga materiales at pamamaraan ay
                          tinalakay sa Grade V)
Mga local na pamamaraan ng Bio-intensive
gardening:                     •  Small Scale Composting Facility -
a. Dextrose/dripping Method (local           Vermi-culture Composting Method
counterpart of                     - Coordinate with the Department of
  hydroponics)                     Agriculture(DA) for the supply of:
  - empty plastic container, e.g., softdrink       a. Shredder with Operation and
bottle                             Maintenance Manual
   1 ltr and bigger, cover of which            b. Vermi production-culturing
fierced with                          technology
   small hole                       c. Construction of Vermi-beds
  - invertedly hanged directly over the
plant for                      • Organic Pest Management
   continuous dripping                  a. Make use of the pamphlet on
                                Advanced Technology in
b. Containerized Gardening for urban         Agriculture
setting:                            re: Organic Pest Control
  - collect as many empty containers, e.g.,             - use of indigenous materials
tires,
   drums, refrigerator boxes, pale, basins,
etc. to
   serve as planting containers.
  - on concrete places, terraces, rooftop,
in school
    or community               2. Nagagamit ang kaalaman at
  - plant High Value Crop (HVC),        kasanayan sa maka-agham na
vegetable plants;                pagpaparami ng puno/
    leafy and root crops           bungang-kahoy
  - provide trellises for vines and stick-
guide for                      2.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan
    tomatoes, pepper, etc.          ng
                           pagsunod sa maka-agham na
c. Organic implements:                pamamaraan ng pagnanarseri
  - Organic Fertilizer (compost) and;
  - pest management (indigenous        Mga Mungkahing Gawain:
materials)
                        - Makipag-ugnayan sa Department of
                         Envoronment and Natural Resources (DENR)
4. Naipakikita ang pagka sibikong       - para sa dagdag na teknikong kaalaman
saloobin sa pamamagitan ng pag        - supply ng mga punla
aambag ng inaning gulay sa “feeding
program” ng paaralan.           - Magtayo ng Narseri para sa mga
                       punongkahoy/ bungang kahoy
Mga Mungkahing Gawain:            - sa luob ng paaralan
 a. sumali sa programang Gulayan sa     - sa komunidad/pamayanan sa pakikipag-
   Paaralan                   ugnayan sa mga local na opisyal para sa:
 b. gumawa ng inventaryo ng naibigay       a. lugar na pagtatayuan sa ilalim ng
   ng bawat bata                  isang kasunduan - MOA
 c. magbigay ng naaangkop na           b. pag-aalaga kasinupan ng narseri
   certipiko ng pagkilala sa mga bata      c. patuloy na supply at pagmintini ng
   at magulang                   “stock”
                         d. ibang lugar na pagtatannam ng mga
  d. sa ilalim ng programa, makipag-         puno, hal., plaza, “watershed area”,
   ugnayan sa Department of            etc.
   Agriculture (DA) para sa libreng
   pagbibigay nila ng HVC seeds at
   kagamitang pag-aalaman

5. Napapalawak ang kahalaman at        2.2 Natatalakay ang mga gawain sa
kasanayan sa pagbebenta ng ani sa       pagpaparami ng mga punongkahoy/
tingiang kalakalan sa paaralan at sa      bungang kahoy (aseksuwal at
communidad.                artipisyal)
  a. Maaring gawing pansarili ang
pagbebenta ng               Mga Mungkahing Gawain:
    proyekto, o kaya;
  b. Magbuo ng grupo para sa       Ipaliwanag at ipakitang turo ang mga
pagbebenta ng mga             sumusuniod na pamamaraan :
    proyekto sa paaralan o malapit na    - Grafting
palengke,                   - Marcotting
    ayon sa payo ng guro.          -  Budding
  c. Makipag usap sa mga kamagaral na    -  Layering
naatasan                    -  Inarching
    sa Tingian Pangangalakal ng
eskuwelaan
  e. Sundan ang mga tuntunin sa     3. Natatamo ang kaalaman,
     Tingian               kasanayan,
    Pangangalakal           wastong saloobin at kawilihan sa pag-
                     aalaga ng isda

                     Mga Mungkahing Gawain:
                     Makipag-ugnayan sa DA at sa Bureau of
                     Fisheries para sa:
                       - teknikong dagdag kaalaman
                       - supply ng semilya
                       - maintenance of pond
                       - marketing procedure
                     5. Nagagamit at napapalawak ang
                     kasanayan tungo sa maramihang
                     pagbubuo ng proyekto gamit ang
                     makabagong teknolohiya para sa
                     maunlad na tingiang pangangalakal.

                     Mga Mungkahing Gawain:
                     1. Maaring gawing pansarili ang pagbebenta ng
                       proyekto, o kaya;
                     2. Magbuo ng grupo para sa pagbebenta ng
mga
  proyekto sa paaralan , malapit na palengke,
o
  kaya sa mga estable semento sa
pangangalakal ng
  kagayang produkto, ayon narin sa payo ng
guro.
3. Makipag usap sa mga kamagaral na naatasan
sa
  Tingian Pangangalakal ng eskuwelaan o
kaya sa
  mga otoridad kung ito ay sa labas na ng
paaralan
4. Sundan ang mga tuntunin sa Tingian
  Pangangalakal
                      SINING PANG-INDUSTRIYA
Suggested Activities
        GRADE IV                 GRADE V                  GRADE VI
 8. Naisasagawa ang pangunahing       5.2  Naihahanda ang disenyo ng      4. Nakapagpaplano nang may
kasanayan sa pag guhit at simpleng     proyektong napili             angkop na ispesipikasyon
krokis ng proyekto
                      5.3Naisasagawa ang mga          4.1 Nakalilikha ng disenyo ng
Mga Mungkahing Gawain:           pangunahing kaalaman at          napiling gawain sa pamamagitan ng
                      kasanayan sa pag guhit teknikal      pag guhit teknikal
1. Paguhit ng mga sumusunod gamit ay
graphing paper::              Mga Mungkahing Gawain:          Mga Mungkahing Gawain:
- Tuwid na Patayo (Vertical Lines)  -    1. Pagguhit ng mga sumusunod:       Pagguhit ng mga sumusunod:
Plate No. 1                   - Orthographic Projection - Plate   - Oblique Drawing        - Plate
- Twid na Pahalang (Horizontal Lines)-    No. 1                   No. 1
Plate No. 2                    .. Top View             - Isometric Drawing       - Plate
- Tuwid na Pahiga (Inclined Lines)  -       .. Front View            No. 2
Plate No. 3                    .. Side View
                         - Oblique Drawing     - Plate    - Perspective Drawing      - Plate
                       No. 2                   No. 3
2. Pagguhit ng mga letra ng alpabeto ng     - Isometric Drawing    - Plate     - One Vanishing Point    - Plate
may teknikal na ksanayan:           No. 3                   No. 4
- Upper Case Letters       - Plate     - Perspective Drawing   - Plate     - Two Point Vanishing Point. - Plate
No. 4                     No.4                    No. 5
- Lower Case Letters       - Plate
No. 5
- Sketch /working Drawing     - Plate
No. 6
                       4. Nakapipili ng gawain        2. Nakapipili ng isang
6. Nakapipili ng proyektong          pangkabuhayan ayon sa         mapagkakakitaang proyekto sa
kapakipakinabang sa Gawaing          pangangailangan, kakayahan at     pangkalahatang gawain na maaaring
Kamay ayon sa materyales at          pinagkukunan gamit ang         natitiklop/gumagalaw/
kagamitang matatagpuan sa           makabagong teknolohiya         umiilaw/tumutunog at iba pa
kapaligiran o pamayanan                               5. Nagagamit nang may kawilihan
                       5. Nakabubuo ng isang kapaki-     ang kakayahan at kasanayan sa
9. Nakabubuo ng isang kapaki-         pakinabang na proyekto         pagbuo ng proyekto
pakinabang na proyekto
   9.3 Nagagamit ang mga                             Mga Mungkahing Gawain:
     patapon o pinaggamitang       Mga Mungkahing Gawain:         ( 2- Linggo para sa bawat sangay)
     materyales sa pagbuo ng       ( 2- Linggo para sa bawat sangay)
     proyekto                                  1. Rattan Craft: (Applying Fundamental
                       1. Fundamental Weaves- using rattan,  Weaves)
Mga Mungkahing Gawain:            buri, sabutan, bamboo splints, etc.    - Vegetable Basket, Waste basket
1. Paper Folding                - Lady’s fan, Hair clip          - Farmer’s Hat
  - Lantern of various shapes        - Farmer’s hat, Waste basket, Cloth    - Fruit tray
2. Paper Mache                hamper                 2. Metal Craft
  - Flower base               - Wall décor               - Metal Tool/jewelry Box
3. Fundamental Weaves (using straw)      - Fruit tray (with plywood base)     - Shovel/garden tools
  - One-under-one              2. Metal Craft               - Seed-storage Box
    - Picture frame             - Dust pan              3. Wood craft
4. Twirled newspaper Tray           - Garden trowel              - Coffee Table set
  - Table place mat             - Tool box                - Entertainment cabinet
5. Sea shells/seeds/buttons-Collage picture  3. Wood craft               - Mechanical/mobile toys
  frame, etc                 - Wood Joints (fundamental joints)  4. Shell Craft
  - Wall décor.               - Kiddie Stool, Mobile toys        - Coconut Shell craft
                        - Medicine Cabinet              - Table decor
8. Naisasagawa ang pangunahing        4. Shell craft                 - Wall decor
kasanayan sa pagguhit at simpleng       - Novelty accessories             - Novelty accessories
krokis ng proyekto               - Picture frames             - Sea Shell craft
                     - Jewelry box (with sea shells        - Novelty Accessories
Mga Mungkahing Gawain:          adornment)                  - Picture frames
                     5. Ceramics/Stone curving
Ang mga sumusunod ay pangunahin at    - Clay pot/vases, bricks flower pot  5. Bamboo Craft
lubhang napakahalaga na makamit at    - Table décor              - Bamboo stool
maisagawa sa ilalim ng Sining Pang-    - Vases for dish garden         - Bamboo/sawali Frames
Grapiko ng may kawilihan:                             -  Novelty items – pyrogenic
                                        6. Ceramics
                     6. Graphic Arts              - Figurines
                     - Table Sign ( lanete wood or any     - Table signs
- Teknikal na Pag-guhit ng:       softwood)                 - Novelty items
    Tuwid na Patayo     - Plate  - Silk Screen Printing
    No. 1               - Book binding            7. Graphic Arts
    Tuwid na Pahalang    - Plate  7. Elem. Electricity           - Silk screen /Photo stencil printing,
    No. 2               - Splices and Joints           - Ditto stenciling
    Tuwid na Pahiga     - Plate  - Simple Circuit             - Charcoal painting
    No. 3               - Male/female plug connection
                     8. Leather craft (Gawaing Katad) 8. Elem. Electricity
- Teknikal na Pagsulat ng:        - Name/sign plates         - Wiring Connection (on a board of
    Upper Case Letters   - Plate   - Purse/Wallet             ply wood)
    No. 4               - Cellphone box             - Simple circuit
    Lower Case Letters   - Plate                       - Three-way switch
    No. 5               8. Nakakapili ng proyekto para sa  - Construction of a Buzzer
    Sketch/Working Drawing - Plate  pagpapalawak ng kaalaman at     - Construction of Water Heater
    No. 6               kasanayan gamit ang makabagong    - Construction Simple motor
                     teknolohiya tungo sa maramihang
                     pagbubuo ng proyekto para sa   9. Leather Craft
                     kapakipakinabang na pamumuhay    - Sandals/ slippers
                     gamit ang tingiang pangangalakal.  - Book case
                                       - Filing Folders case
 14. Napalalawak ang kaalaman at     Mga Mungkahing Gawain:
  kasanayan sa pamamagitan ng     1. Maaring gawing pansarili ang
  pagbubuo ng maraming proyekto    pagbebenta ng
  tungo sa tinigiang pangangalakal    proyekto, o kaya;
  sa paaralan at pamayanan.      2. Magbuo ng grupo para sa pagbebenta
                     ng mga
 Mga Mungkahing Gawain:           proyekto sa paaralan o malapit na
1. Maaring gawing pansarili ang     palengke, ayon
pagbebenta ng                sa payo ng guro.
  proyekto, o kaya;           3. Makipag usap sa mga kamagaral na   7. Nagagamit at napapalawak ang
2. Magbuo ng grupo para sa pagbebenta ng naatasan sa               kasanayan tungo sa maramihang
mga                     Tingian Pangangalakal ng eskuwelaan  pagbubuo ng proyekto gamit ang
  proyekto sa paaralan o malapit na   4. Sundan ang mga tuntunin sa Tingian  makabagong teknolohiya para sa
palengke, ayon               Pangangalakal             maunlad na tingiang pangangalakal.
  sa payo ng guro.
3. Makipag usap sa mga kamagaral na                        Mga Mungkahing Gawain:
naatasan sa                                    1. Maaring gawing pansarili ang
  Tingian Pangangalakal ng eskuwelaan                      pagbebenta ng
4. Sundan ang mga tuntunin sa Tingian                        proyekto, o kaya;
    Pangangalakal                               2. Magbuo ng grupo para sa pagbebenta ng
                                         mga
                                           proyekto sa paaralan , malapit na
                                         palengke, o
                                           kaya sa mga estable semento sa
                                         pangangalakal ng
                                           kagayang produkto, ayon narin sa payo
                                         ng guro.
                                         3. Makipag usap sa mga kamagaral na
                                         naatasan sa
                                           Tingian Pangangalakal ng eskuwelaan o
                                         kaya sa
                                           mga otoridad kung ito ay sa labas na ng
                                         paaralan
                                         4. Sundan ang mga tuntunin sa Tingian
                                          Pangangalakal
               TINGIANG PANGANGALAKAL AT KOOPERATIBA
Suggested Activities
       GRADE IV                GRADE V                  GRADE VI

  5. Naisasagawa ang wastong       1. Natatalakay ang mga katangian     1. Natatalakay ang mga katangian
  paraan ng pagtitinda at          ng isang namamahala ng          ng isang namamahala ng
  naipamamalas ang kawilihan sa       tingiang tindahan bilang         tingiang tindahan bilang
  pagtitinda                entrepeneur at isang ekonomista     entrepeneur at isang ekonomista
                    Mga Mungkahing Gawain:          Mga Mungkahing Gawain:
Mga Mungkahing Gawain:
                    - Magbuo ng mga grupo ng mga mag-aaral  - Magbuo ng mga grupo ng mga mag-aaral
- Kagtalaga ng tanging lugar sa silid  upang mamahala sa Tingiang Tindahan ng  upang mamahala sa Tingiang Tindahan ng
aralan para               Paaralan – School Canteen and School   Paaralan – School Canteen and School
 maidisplay ang mga nabuong proyekto  Supply Cooperative            Supply Cooperative
ng mga bata                •  Mga panindang pinuunan:       •  Mga panindang pinuunan:
  - Lagyan ng angkop na pangalang      - mga pagkain kagaya ng tinapay,     - mga pagkain kagaya ng tinapay,
    ang proyekto at ang gumawa nito    biscuit, etc.              biscuit, etc.
  - Lapatan ng naayon na presyo       - mga gamit pangeskuela         - mga gamit pangeskuela
  - Mag buo ng komite sa isang     •  Mga panindang galling sa mga     •  Mga panindang galling sa mga
    bazaar ng proyekto          proyekto ng mga mag-aaral:        proyekto ng mga mag-aaral:
  - Gumawa ng inbentaryo ng mga       - Proyekto galling sa Sining       - Proyekto galling sa Sining
    proyekto               Pantahanan                Pantahanan
- Magdahos ng Piging para sa mga       - Proyekto galling sa Sining Pang-    - Proyekto galling sa Sining Pang-
Magulang –                  Industriya                Industriya
 Get Together Party             - Proyekto mula sa Sining Pang-     - Proyekto mula sa Sining Pang-
  - hayaang magpili ng magustuhang     Agrikultura               Agrikultura
proyekto                   - Proyekto mula sa            - Proyekto mula sa
    ang mga magulang            Narseri/Ornamental            Narseri/Ornamental
  - Gumawa ng inbentaryo ng       •  Isagawa ang mga nauukol na      •  Isagawa ang mga nauukol na
    napagbilhan              dokumento                dokumento
  - Magplano ng mas malakihang       - kasunduan               - kasunduan
    Tngiang Pangangalakal kasama     - imbentaryo               - imbentaryo
    ang mga magulang           - tutuos ng pinagbilhan         - tutuos ng pinagbilhan
                       - listahan ng kinita           - listahan ng kinita
                     •  Tamang pagsuri ng takbo ng      •  Mga panindang kailangan maibenta
                       Tingiang Pangangalakal          sa labas ng eskuelaan:
                                            - gawin ang mga angkop na
                                            pamamaraan
                                            - gumawa ng kasunduan – MOA
                                            - gawin ang kinakailangan mga
                                            dokumento:
                                              - Business Permit
                                              - Mator’s Permit
                                              - Barangay Permit/clearance
                                               - DTI permit
                                            •  Tamang pagsuri ng takbo ng
                                              Tingiang Pangangalakal
                                            •  Wastong paraan ng paghawak ng
                                              pera – kaalagahan ng Pagbabangko


Paalala:

Ang Mga Mungkaing Gawain ay naglalayong makatulong sa mga guro sa ikakagahan ng pagsunod sa Bagong EPP Curriculum. Ang
mga ito ay nagsisilbing mungkahi na hindi naglalayong saklawin ang malayang pagtuturo lalu na ng mga eksperiensadong guro. Sa
mga guro na sa pansarili nilang kaalaman ay nangangailangan ng gabay, ang mga mungkaing gawain ay magsisilbing sehustiyon
tungo sa epektibo at makabuluhang pagtuturo.

								
To top