Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Format RTF - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana .rtf

VIEWS: 284 PAGES: 69

									       AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA
        im. Jana Kochanowskiego
           w Kielcach

        WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY   SAMODZIELNY ZAKŁAD NEOFILOLOGII

Kierunek:

          FILOLOGIA ANGIELSKA
          STUDIA LICENCJACKIE


            Pakiet informacyjny
           Rok akademicki 2005/2006
ul. Kościuszki 13      Kierownik Zakładu – dr Ewa Piotrowska-Oberda
25-310 Kielce        Sekretariat i kierownik
tel. (041) 349 68 01     administracyjny – mgr Maria Wydymus
fax. (041) 349 68 27     Koordynator ECTS – dr Ewa Piotrowska-Oberda
E-mail: znf@pu.kielce.pl
                1
              AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA
          IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
             Samodzielny Zakład Neofilologii
              ul. Kościuszki 13, 25-310 Kielce,
                 tel.: (0-41) 34-968-00

            STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Kierownik Zakładu – dr Ewa Piotrowska-Oberda

Sekcja niemiecka

  1. Prof. dr hab. Antoni Dębski – profesor
  2. dr Małgorzata Mochoń - starszy wykładowca
  3. Mgr Bożena Wierus – starszy wykładowca
  4. Mgr Beata Domagała – wykładowca
  5. Mgr Ewa Dziewięcka – wykładowca
  6. Dr Beata Bogdał – wykładowca
  7. Mgr Elżbieta Rurarz – wykładowca
  8. Mgr Donata Wójcik – asystent
  9. Mgr Ewa Piasta – asystent
  10. Mgr Paweł Jelonkiewicz – asystent

Sekcja angielska

  1. Prof. dr hab. Wolfgang Strauss – profesor
  2. Prof. dr hab. Piotr Ruszkiewicz – profesor
  3. Dr Andrzej Diniejko – adiunkt
  4. Dr Ewa Piotrowska-Oberda – adiunkt
  5. Dr Anna Słoń - adiunkt
  6. Dr Anna Musiał – wykładowca
  7. Mgr Marta Chmielewska – wykładowca
  8. Mgr Dariusz Koniewicz – starszy wykładowca
  9. Mgr Sylwester Łodej – asystent
  10. Mgr Hanna Mijas – asystent
  11. Dr Magdalena Ożarska – asystent
  12. Mgr Elżbieta Stępniewska-Dworak – asystent
  13. Mgr Agnieszka Szwach – asystent
  14. Mgr Anna Szczepanek – asystent
  15. Mgr Anna Jantarska - asystent
  16. Mgr Katarzyna Podgórny – lektor
                    2
   Informacja o studiach w Samodzielnym Zakładzie
         Neofilologii AŚ w Kielcach
Wyższe studia zawodowe stacjonarne i niestacjonarne na specjalności
nauczycielskiej: filologia angielska trwają sześć semestrów (trzy lata) i obejmują:
- intensywny kurs języka ze szczególnym uwzględnieniem sprawności mówienia,
czytania i pisania;
- szeroki program kształcenia nauczycielskiego obejmujący podstawy pedagogiki
i psychologii dla nauczycieli,
 - metodykę nauczania języka angielskiego oraz praktyki nauczycielskie
- kurs gramatyki opisowej i kontrastywnej z uwzględnieniem gramatyki i fonetyki
praktycznej
- kurs podstawowy z zakresu wiedzy o krajach anglojęzycznych
- program podstawowy z zakresu wybranych zagadnień historii literatury brytyjskiej
i amerykańskiej
 - podstawy językoznawstwa ogólnego i wiedzy o języku angielskim

   Wyższe (licencjackie) studia zawodowe mają na celu przygotowanie
wysokokwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego do pracy w szkolnictwie
podstawowym i średnim, a ponadto przygotowują absolwentów do kontynuacji
studiów na kursach magisterskich w instytutach anglistyki lub lingwistyki stosowanej.
   Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów,
seminariów dyplomowych i praktyk pedagogicznych. Studia kończą się obroną pracy
dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata i
dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia,
specjalność: język angielski nadawany przez WSP w Kielcach i mogą ubiegać się o
przyjęcia na studia magisterskie.
Wyższe studia zawodowe w Samodzielnym Zakładzie Neofilologii AŚ w Kielcach
mają jednolity program, obowiązujący wszystkich studentów studiów dziennych i
wieczorowych (na studiach wieczorowych realizuje się 80% ogólnej ilości zajęć
audytoryjnych).

               WARUNKI PRZYJĘCIA

   O przyjęcie do Samodzielnego Zakładu Neofilologii mogą ubiegać się
absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 świadectwo dojrzałości;
 3 fotografie;
 kwestionariusz przyjęcia na studia wyższe
                    3
EGZAMIN WSTĘPNY:

Egzamin wstępny na anglistykę i germanistykę NA STUDIA STACJONARNE
(część pisemna) odbędzie się: dnia ..................... .; egzamin wstępny NA STUDIA
NIESTACJONARNE (część pisemna) odbędzie się dnia ...............................

Egzamin wstępny sprawdza znajomość języka obcego w zakresie programu szkoły
średniej i obejmuje test leksykalno-gramatyczny.

Egzamin na filologię angielską zawiera ponadto test sprawdzający wiedzę ogólną ,
ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o krajach anglosaskich. Egzamin ustny ma
formę rozmowy sprawdzającej umiejętność komunikowania się kandydata w języku
obcym.
Testy i pytania egzaminacyjne z lat poprzednich patrz: www.pu.Kielce.pl/znf

W roku akademickim 2005/2006 przewiduje się przyjęcie po 40 osób na studiach
stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych.

Dokumenty należy składać do dnia ..................... w Samodzielnym Zakładzie
Neofilologii AŚ w Kielcach przy ulicy Kościuszki 13 .

Studia stacjonarne są bezpłatne, zaś opłata za studia niestacjonarne za rok
akademicki 2005/2006 wynosi 3500 zł. i jest płatna w czterech ratach. Opłata za
egzamin wstępny wynosi 80 zł i należy ją wpłacić na konto AŚ w Kielcach. Bank
PeKaO S.A. I/O Kielce Nr: 59124013721111000013591540
Informacje ogólne

  Niniejszy Pakiet Informacyjny zawiera informacje o studiach prowadzonych
na kierunku filologia angielska, które powinny być pomocne studentom    i
kandydatom pragnącym studiować w Samodzielnym Zakładzie Neofilologii.


Co to jest ECTS ?
  European Credit Transfer System - ECTS opracowany został przez Komisję
Wspólnoty Europejskiej w celu umożliwienia i ułatwienia międzynarodowej    i
lokalnej wymiany studentów, a także ustalenia spójnego sposobu uznawania
części studiów odbytych za granicą lub w innej uczelni w kraju. Dostarcza
jednolitego sposobu pomiaru i oceny zdobytej wiedzy przez studentów.
  Wspólnota Europejska popiera międzyuczelnianą współpracę. Służy ona
bowiem nie tylko doskonaleniu jakości edukacji, które przynosi korzyść zarówno
studentom jak     i instytucjom wyższej edukacji, ale także międzynarodowej
integracji systemu kształcenia i jego ciągłego doskonalenia.
  Uznanie lokalnych studiów i dyplomów stanowi wstępny warunek      dla
stworzenia otwartego obszaru edukacji europejskiej, w której studenci     i
                    4
nauczyciele będą aktywnie współpracować niezależnie od miejsca pochodzenia.
W oparciu o powyższą misję Wspólnoty Europejskiej rozwinął się ECTS na
zasadzie planu pilotażowego w ramach programu Erasmus jako środka
usprawniającego i doskonalącego sposób uznania studiów zagranicznych.
  ECTS zatem dostarcza narzędzia do tworzenia przejrzystości, rozwijania
międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenia dostępnej
oferty kształcenia zagranicznego dla studentów. System ten ułatwia instytucjom
uznanie osiągnięć kształcenia studentów poprzez zastosowanie powszechnie
akceptowanego i zrozumiałego system pomiaru – punktów kredytowych i ocen.
Umożliwia on także łatwą interpretację różnych lokalnych systemów oceniania na
poziomie wyższego kształcenia.
  System ECTS oparty jest na trzech kluczowych elementach: informacji (na
temat programu studiów i osiągnięć studentów), wzajemnym porozumieniu
(pomiędzy instytucją partnerską a studentem) oraz zastosowaniu systemu punktów
kredytowych ECTS (w celu oceny nakładu pracy studenta przy zaliczaniu
poszczególnych przedmiotów).


Punkty kredytowe w ECTS
Punkty kredytowe, które są przyporządkowane poszczególnym przedmiotom,
określają nakład pracy studenta (wykłady, ćwiczenia, laboratoria itp., a także praca
własna w domu czy tez w bibliotece), jaki powinien on ponieść, aby uzyskać
zaliczenie danego przedmiotu. Nakładowi pracy wymaganemu do zaliczenia
semestru, przyporządkowano 30 punktów kredytowych                 (i
odpowiednio 60 punktów dla roku studiów). Przedmiotowi przypisuje taką ilość
punktów, która odpowiada nakładowi pracy potrzebnemu do zaliczeń, danego
przedmiotu w stosunku do nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia semestru.
Punkty kredytowe określają więc względny, a nie bezwzględny nakład pracy
studenta do zaliczenia danego przedmiotu.
   Uzyskanie przez studenta odpowiedniej ilości punktów kredytowych daje
podstawę do zaliczeni semestru (roku) studiów. System punktów kredytowych nie
eliminuje stopni; do oceny poziomu wiedzy studenta stosowane są stopnie.
Instytucje stosujące punkty kredytowe mają swobodę w przydzielaniu ich
poszczególnym przedmiotom z danego semestru (roku) studiów. Praktyki
zawodowe lub przedmiotowe oraz przedmioty do wyboru są punktowane, jeśli
stanowią integralną część danych studiów. Pozostałym przedmiotom, np.
zajęciom z WF nie przydziela się punktów kredytowych. Punkty kredytowe
otrzymuje się po zaliczeniu, w wymaganej regulaminem studiów formie, danego
przedmiotu.

Transfer punktów kredytowych w ECTS
   Wprowadzenie systemu punktów kredytowych pozwala na wzajemne
uznawanie części studiów odbytych przez studenta za granicą Wyjazd na studia
do uczelni zagranicznych odbywać może się m.in. w ramach międzynarodowych
programów TEMPUS, SOCRATES, ERASMUS i in. Studenci odbywają studia w
gościnnej uczelni na podstawie wcześniejszego porozumienia. Porozumienie
między macierzystą a gościnna uczelnią powinno określić okres pobytu oraz listę
przedmiotów realizowanych w tym czasie przez studenta. Za zaliczone pomyślnie
przedmioty student otrzymuje stopnie oraz odpowiednią ilość punktów
                    5
   kredytowych. Po powrocie do macierzystej uczelni zaliczone przedmioty i
   uzyskane za nie punkty będą w pełni uznane i wpisane do rejestru (indeksu)
   studenta. Student będzie kontynuował studia bez straty czasu (pobytu) oraz
   punktów kredytowych.


     SPIS PRZEDMIOTÓW WG. PLANU STUDIÓW STACJONARNYCH

      kierunek: FILOLOGIA ANGIELSKA — STUDIA LICENCJACKIE

              Samodzielny Zakład Neofilologii
Lp.   Przedmiot                Kod przedmiotu


01.   PNJA                  09.1-1FA-C01-PN
02.   Fonetyka praktyczna          09.1-1FA-C02-FP
03.   Wstęp do językoznawstwa        09.3-1FA-C03-WJ
04.   Gramatyka opisowa           09.3-1FA-C04-GO
05.   Gramatyka kontrastywna         09.3-1FA-C05-GK
06.   Historia języka            09.3-1FA-C06-HJ
07.   Wstęp do literaturoznawstwa      09.2-1FA-C07-WL
08.   Historia literatury          09.2-1FA-C08-HL
09.   Wiedza o krajach…           08.3-6FA-C09-WK
10.   Historia                08.3-6FA-C10-HA
11.   Kultura                08.3-6FA-C11-KA
12.   Psychologia              05.8-8FA-B12-PS
13.   Pedagogika               05.7-8FA-C13-PD
14.   Teoria uczenia i nauczania       05.0-8FA-C14-TU
15.   Metodyka                05.1-8FA-C15-MT
16.   Dydaktyka kulturoznawstwa       05.1-8FA-C16-DK
17.   Edukacja multimedialna         11.3-2FA-C17-EM
18.   Emisja głosu              05.1-2FA-C18-EG
19.   Zasady opieki. i ochr. w szkole    05.1-8FA-C19-OO
20.   Filozofia               08.1-6FA-B20-FL
21.   Język obcy               09.1-1FA-C21-JO
22.   Proseminarium             09.0-1FA-D22-PS
23.   Seminarium               09.0-1FA-D23-SD
24.   Wychowanie fizyczne          16.1-9FA-A24-WF
                     6
   SPIS PRZEDMIOTÓW WG. PLANU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

     kierunek: FILOLOGIA ANGIELSKA — STUDIA LICENCJACKIE

             Samodzielny Zakład Neofilologii


Lp.  Przedmiot                Kod przedmiotu


01.  PNJA                 09.1-1FA-C01-PN
02.  Fonetyka praktyczna          09.1-1FA-C02-FP
03.  Wstęp do językoznawstwa        09.3-1FA-C03-WJ
04.  Gramatyka opisowa           09.3-1FA-C04-GO
05.  Gramatyka kontrastywna        09.3-1FA-C05-GK
06.  Historia języka            09.3-1FA-C06-HJ
07.  Wstęp do literaturoznawstwa      09.2-1FA-C07-WL
08.  Historia literatury          09.2-1FA-C08-HL
09.  Wiedza o krajach…           08.3-6FA-C09-WK
10.  Historia               08.3-6FA-C10-HA
11.  Kultura                08.3-6FA-C11-KA
12.  Psychologia              05.8-8FA-B12-PS
13.  Pedagogika              05.7-8FA-C13-PD
14.  Teoria uczenia i nauczania      05.0-8FA-C14-TU
15.  Metodyka               05.1-8FA-C15-MT
16.  Dydaktyka kulturoznawstwa       05.1-8FA-C16-DK
17.  Emisja głosu             05.1-2FA-C17-EG
18.  Zasady opieki i ochr. w szkole    05.1-8FA-C18-OO
19.  Filozofia               08.1-6FA-B19-FL
20.  Proseminarium             09.0-1FA-D20-PS
21.  Seminarium              09.0-1FA-D21-SD
                    7
          Filologia Angielska — studia stacjonarne

                  2005/2006

             Samodzielny Zakład Neofilologii
Semestr I
Lp. Przedmiot        Kod przedmiotu Liczba       Forma    Punkty
                      godzin      zaliczenia  ECTS
1.  PNJA         09.1-1FA-C01-PN1 150 ćw.     zal. z oceną   10
2.  Fonetyka praktyczna  09.1-1FA-C02-FP1 30 ćw.     zal. z oceną   2
3.  Wstęp do       09.3-1FA-C03-WJ1 30 w.      zal. z oceną   2
   językoznawstwa
4.  Gramatyka opisowa  09.3-1FA-C04-GO1 30w.+30ćw.  egzamin        5
5.  Wstęp do      09.2-1FA-C07-WL1 15w.+15ćw. zal. z oceną      3
   literaturoznawstwa
6.  Wiedza o krajach…  08.3-6FA-C09-WK1 15w.+15ćw.  egzamin        4
7.  Psychologia     05.8-8FA-B12-PS1 30 w.   zal. z oceną      2
8.  Filozofia      08.1-6FA-B20-FL1 30 w.   zal. z oceną      2
9  Wychowanie fizyczne 16.1-9FA-A24-WF1 30 ćw.     zal.        -
Semestr II
Lp. Przedmiot        Kod przedmiotu   Liczba    Forma    Punkty
                        godzin   zaliczenia   ECTS
1. PNJA          09.1-1FA-C01-PN2   150 ćw.   egzamin     10
2. Fonetyka praktyczna  09.1-1FA-C02-FP2   30 ćw.   zal. z oceną   2
3. Gramatyka opisowa   09.3-1FA-C04-GO2   15w.+30ćw. zal. z oceną   3
4. Historia literatury  09.2-1FA-C08-HL1   30w.+15ćw. zal. z oceną   3
5. Historia        08.3-6FA-C10-HA1   30 w.    egzamin     4
6. Psychologia      05.8-8FA-B12-PS2   15w.+30ćw.  egzamin     2
7. Edukacja        11.3-2FA-C17-EM1   30 w.      zal.     2
  multimedialna
8. Filozofia        08.1-6FA-B20-FL2 30 w.      zal. z oceną   2
9. Język obcy       09.1-1FA-C21-JO1 30 ćw.     zal. z oceną   2
10. Wychowanie fizyczne  16.1-9FA-A24-WF2 30 ćw.        zal.    -
                    8
Semestr III
Lp. Przedmiot        Kod przedmiotu  Liczba     Forma    Punkty
                       godzin    zaliczenia  ECTS
1.  PNJA         09.1-1FA-C01-PN3  120 ćw.   zal. z oceną   8
2.  Fonetyka praktyczna  09.1-1FA-C02-FP3  30 ćw.    zal. z oceną   2
3.  Gramatyka opisowa   09.3-1FA-C04-GO3  15w.+30ćw.  zal. z oceną   4
4.  Historia literatury  09.2-1FA-C08-HL2  15w.+30ćw.  zal. z oceną   4
5.  Historia       08.3-6FA-C10-HA2  30 w.     egzamin    3
6.  Teoria uczenia i   05.0-8FA-C14-TU1  30 w.     egzamin    3
   nauczania
7.  Pedagogika      05.7-8FA-C13-PD1 30 w.     zal. z oceną   2
8.  Metodyka       05.1-8FA-C15-MT1 30 ćw.     zal. z oceną   2
9.  Język obcy      09.1-1FA-C21-JO2 30 ćw.     zal. z oceną   2

Semestr IV
Lp. Przedmiot        Kod przedmiotu Liczba      Forma    Punkty
                      godzin     zaliczenia  ECTS
1.  PNJA         09.1-1FA-C01-PN4 150 ćw.     egzamin    10
2.  Gramatyka       09.3-1FA-C05-GK1 30 ćw.     zal. z oceną   2
   kontrastywna
3.  Historia literatury  09.2-1FA-C08-HL3  15w.+15ćw.  zal. z oceną   3
4.  Kultura        08.3-6FA-C11-KA1  15w.+15ćw.  zal. z oceną   2
5.  Pedagogika      05.7-8FA-C13-PD2  15w.+30ćw.   egzamin    2
6.  Metodyka       05.1-8FA-C15-MT2  30 ćw.     egzamin    4
7.  Język obcy      09.1-1FA-C21-JO3  30 ćw.    zal. z oceną   2
8.  Proseminarium     09.0-1FA-D22-PS1  30 sem.   zal. z oceną   5

Semestr V
Lp. Przedmiot        Kod przedmiotu  Liczba     Forma    Punkty
                       godzin    zaliczenia  ECTS
1. PNJA         09.1-1FA-C01-PN5 120 ćw.     zal. z oceną   8
2. Historia języka    09.3-1FA-C06-HJ1 30 w.      zal. z oceną   2
3. Historia literatury  09.2-1FA-C08-HL4 15w.+15ćw.    egzamin    3
4. Kultura        08.3-6FA-C11-KA2 15w.+15ćw.    egzamin    3
5. Metodyka       05.1-8FA-C15-MT3 30 ćw.     zal. z oceną   2
6. Emisja głosu     05.1-2FA-C18-EG1 15 ćw.        zal.    -
7. Zasady opieki i ochr. 05.1-8FA-C19-OO1 15 ćw.     zal. z oceną   1
  w szkole
8. Język obcy       09.1-1FA-C21-JO4 30 ćw.      egzamin    2
9. Seminarium       09.0-1FA-D23-SD1 30 sem.     zal. z oceną   5
10. Praktyka       05.1-8FA-C15-PP1           zal.    4
  pedagogiczna                    9
Semestr VI
Lp. Przedmiot      Kod przedmiotu  Liczba   Forma    Punkty
                     godzin  zaliczenia  ECTS
1.  PNJA       09.1-1FA-C01-PN6 120 ćw.   egzamin    8
2.  Metodyka     05.1-8FA-C15-MT4 30 ćw.   zal. z oceną   3
3.  Dydaktyka     05.1-8FA-C16-DK1 30 ćw.   zal. z oceną   2
   kulturoznawstwa
4.  Seminarium    09.0-1FA-D23-SD2 30 sem.  zal. z oceną   6
5.  Praktyka     05.1-8FA-C15-PP2         zal.    3
   pedagogiczna
6.  Obrona pracy   09.1-1FA-C01-OD1       egzamin     8
   dyplomowej
                  10
          Filologia Angielska — studia niestacjonarne

                   2005/2006

              Samodzielny Zakład Neofilologii
Semestr I
Lp. Przedmiot         Kod przedmiotu   Liczba    Forma    Punkty
                         godzin   zaliczenia  ECTS
1.  PNJA          09.1-1FA-C01-PN1   120 ćw.  zal. z oceną   10
2.  Fonetyka praktyczna  09.1-1FA-C02-FP1   30 ćw.   zal. z oceną   3
3.  Gramatyka opisowa   09.3-1FA-C04-GO1   15w.+30ćw.  egzamin    5
4.  Wstęp do        09.2-1FA-C07-WL1   15w.+15ćw. zal. z oceną   4
   literaturoznawstwa
5.  Wiedza o krajach…   08.3-6FA-C09-WK1 15w.+15ćw.  egzamin      4
6.  Psychologia      05.8-8FA-B12-PS1 30 w.   zal. z oceną     2
7.  Filozofia       08.1-6FA-B20-FL1 15 w.   zal. z oceną     2Semestr II
Lp. Przedmiot         Kod przedmiotu   Liczba    Forma    Punkty
                         godzin   zaliczenia  ECTS
1.  PNJA          09.1-1FA-C01-PN2   120 ćw.   egzamin    14
2.  Fonetyka praktyczna  09.1-1FA-C02-FP2   30 ćw.   zal. z oceną   3
3.  Gramatyka opisowa   09.3-1FA-C04-GO2   15w.+30ćw. zal. z oceną   5
4.  Historia        08.3-6FA-C10-HA1   30 w.    egzamin    4
5.  Psychologia      05.8-8FA-B12-PS1   15w.+30ćw.  egzamin    2
6.  Filozofia       08.1-6FA-B20-FL2   15 w.    egzamin    2Semestr III
Lp. Przedmiot         Kod przedmiotu   Liczba    Forma    Punkty
                         godzin    zaliczenia  ECTS

1.  PNJA          09.1-1FA-C01-PN3   120 ćw.  zal. z oceną   9
2.  Gramatyka opisowa   09.3-1FA-C04-GO3   30 ćw.    egzamin    4
3.  Historia literatury  09.2-1FA-C08-HL1   15w.+30ćw. zal. z oceną   4
4.  Historia        08.3-6FA-C10-HA2   30 w.    egzamin    4
5.  Teoria uczenia i    05.0-8FA-C14-TU1   30 w.    egzamin    4
   nauczania
6.  Pedagogika       05.7-8FA-C13-PD1 30 w.      egzamin    2

                     11
7.  Metodyka        05.1-8FA-C15-MT1 30 ćw.     zal. z oceną   3Semestr IV
Lp. Przedmiot         Kod przedmiotu  Liczba     Forma    Punkty
                        godzin    zaliczenia  ECTS

1.  PNJA          09.1-1FA-C01-PN4 120 ćw.     egzamin    11
2.  Gramatyka        09.3-1FA-C05-GK1 30 ćw.     zal. z oceną  3
   kontrastywna
3.  Historia literatury   09.2-1FA-C08-HL2  15w.+30ćw.  egzamin     5
4.  Kultura         08.3-6FA-C11-KA1  15w.+15ćw. zal. z oceną    3
5.  Pedagogika       05.7-8FA-C13-PD2  15w.+30ćw.  egzamin     2
6.  Metodyka        05.1-8FA-C15-MT2  30 ćw.    egzamin     3
7.  Proseminarium      09.0-1FA-D22-PS1  30 sem.  zal. z oceną    3Semestr V
Lp. Przedmiot         Kod przedmiotu  Liczba     Forma    Punkty
                        godzin    zaliczenia  ECTS

1.  PNJA          09.1-1FA-C01-PN5  120 ćw.   zal. z oceną  10
2.  Historia języka     09.3-1FA-C06-HJ1  30 w.    zal. z oceną  3
3.  Historia literatury   09.2-1FA-C08-HL3  15w.+30ćw.   egzamin    5
4.  Kultura         08.3-6FA-C11-KA2  15w.+15ćw.   egzamin    4
5.  Metodyka        05.1-8FA-C15-MT3  30 ćw.    zal. z oceną  3
6.  Emisja głosu      05.1-2FA-C17-EG1  15 ćw.      zal.    -
7.  Zasady opieki i ochr.  05.1-8FA-C18-OO1  15 ćw.    zal. z oceną  2
   w szkole
8.  Seminarium       09.0-1FA-D23-SD1 15 sem.    zal. z oceną   3Semestr VI
Lp. Przedmiot         Kod przedmiotu  Liczba     Forma    Punkty
                        godzin    zaliczenia  ECTS

1.  PNJA          09.1-1FA-C01-PN6 120 ćw.     egzamin    10
2.  Metodyka        05.1-8FA-C15-MT4 30 ćw.      egzamin    4
3.  Dydaktyka        05.1-8FA-C16-DK1 30 ćw.     zal. z oceną  3
   kulturoznawstwa
4.  Seminarium       09.0-1FA-D23-SD2 30 sem.    zal. z oceną   5
5.  Obrona pracy      09.1-1FA-C01-OD1         egzamin    8
   dyplomowej
                     12
          RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA
        NA SPECJALNOŚCI FILOLOGIA ANGIELSKA

  Studia w ZNF AŚ w Kielcach w systemie dziennym i wieczorowym na specjalności
  nauczycielskiej: język angielski trwają sześć semestrów (trzy lata) i obejmują:
     intensywny kurs doskonalenia języka (praktyczna nauka języka angielskiego)
     ze szczególnym uwzględnieniem sprawności mówienia, czytania i pisania;
     podstawy językoznawstwa ogólnego i wiedzy o języku angielskim,
     kurs gramatyki opisowej oraz fonetyki,
     kurs podstawowy z zakresu       historii, kultury i wiedzy o krajach
     anglojęzycznych,
     kurs podstawowy z zakresu wybranych zagadnień historii literatury brytyjskiej
     i amerykańskiej,
    zwięzły kurs filozofii
     program kształcenia nauczycielskiego obejmujący podstawy pedagogiki i
     psychologii dla nauczycieli oraz metodykę nauczania języka angielskiego,
     praktyki nauczycielskie,


Studia w ZNF AŚ w Kielcach mają na celu przygotowanie wysokokwalifikowanych
nauczycieli języka angielskiego do pracy w szkolnictwie podstawowym i średnim, a
ponadto przygotowują absolwentów do egzaminu licencjackiego i kontynuacji studiów
na studiach uzupełniających magisterskich w instytutach anglistyki lub lingwistyki
stosowanej.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów dyplomowych i praktyk
pedagogicznych. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem
licencjackim.

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych oraz tytuł
licencjata i posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne i merytoryczne do nauczania
języka angielskiego w szkolnictwie podstawowym i średnim.

Ramowy program nauczania obejmuje następujące bloki przedmiotów:

I. Blok A – przedmioty ogólne
filozofia       60 godzin – studia stacjonarne 30 godzin – studia niestacjonarne
WF          60 godzin– studia stacjonarne
j. obcy       120 godzin– studia stacjonarne
II. Blok B i C – przedmioty podstawowe i kierunkowe

                     13
1.   Blok praktycznej nauki języka angielskiego (PNJA):
1.1. PNJA Słuchanie
1.2. PNJA Czytanie
1.3. PNJA Mówienie
1.4. PNJA Pisanie
1.5. Sprawności zintegrowane
1.6. PNJA Gramatyka praktyczna
1.7. PNJA Fonetyka praktyczna
Ogólna liczba godzin    900 - studia stacjonarne 780 godzin – studia niestacjonarne
Osoby odpowiedzialne: mgr Marta Chmielewska, mgr Sylwester Łodej, mgr Agnieszka
Szwach, mgr Hanna Mijas, mgr Katarzyna Podgórna, dr Magdalena Ożarska, mgr
Elżbieta Stępniewska-   -Dworak, mgr Dariusz Koniewicz, dr Anna Musiał, dr Ewa
Piotrowska-Oberda
2.   Wiedza o krajach obszaru anglojęzycznego:
2.1. Wiedza o Wielkiej Brytanii
2.2. Wiedza o USA
2.3. Historia Wielkiej Brytanii
2.4. Historia USA
2.5. Kultura Wielkiej Brytanii
2.6. Kultura USA
Ogólna liczba godzin    150 - studia stacjonarne 150 godzin – studia niestacjonarne
Osoby odpowiedzialne: mgr Dariusz Koniewicz
3.   Blok przedmiotów literaturoznawczych:
3.1. Wstęp do wiedzy o literaturze
3.2. Historia literatury angielskiej
3.3. Historia literatury amerykańskiej
Ogólna liczba godzin 180 - studia stacjonarne 150 godzin – studia niestacjonarne
Osoby odpowiedzialne: dr Andrzej Diniejko, dr Magdalena Ożarska,
4.   Blok przedmiotów językoznawczych:
4.1.  Gramatyka opisowa
4.2.  Gramatyka kontrastywna
4.2.  Wstęp do językoznawstwa
4.3.  Historia języka angielskiego i jego odmiany
Ogólna liczba godzin    240 - studia stacjonarne 210 godzin – studia niestacjonarne
Osoby odpowiedzialne: prof. dr hab. Piotr Ruszkiewicz, prof. dr hab. Wolfgang Strauss,
dr Ewa Piotrowska-Oberda, dr Anna Słoń

III. Blok D – przedmioty specjalizacyjne

5.  Blok przedmiotów specjalizacyjnych i metodycznych:

5.1.  Psychologia nauczycielska
5.2.  Pedagogika nauczycielska
5.3. Metodyka nauczania języka angielskiego
5.5  Dydaktyka literatury i kultury
5.6   Teoria uczenia się i nauczania
Ogólna liczba godzin    330 - studia stacjonarne 330 godzin   –    studia
niestacjonarne
Osoby odpowiedzialne: dr Teresa Gumuła, mgr Katarzyna Perz, dr Anna Musiał,
                      14
6. Praktyki pedagogiczne 150 godzin-  studia  stacjonarne   150godzin–studia
niestacjonarne
Osoba odpowiedzialna: dr Anna Musiał

7. Seminarium dyplomowe 60 godzin - studia stacjonarne    45 godzin – studia
niestacjonarne
                    15
                   FILOZOFIA

RODZAJ ZAJĘĆ : wykład
FORMA ZALICZENIA : egzamin
CEL ZAJĘĆ : Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi prądami
i kierunkami filozofii, oraz przedstawienie najważniejszych filozofów europejskich i ich
wkładu w rozwój myśli filozoficznej. Ukazanie historycznych dróg w podstawowych
dziedzinach filozofii takich jak metafizyka, etyka, logika powinno dać studentom
podstawy myślenia filozoficznego oraz rozwinąć ich formację humanistyczną, zapewnić
przyszłym filologom zrozumienie dziedzictwa kulturowego cywilizacji europejskiej.

      PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK I, II, III
semestry I-VI

RODZAJ ZAJĘĆ:          ćwiczenia
FORMA ZALICZENIA:         po każdym semestrze zaliczenie na podstawie
                 testów semestralnych oraz oceny uczestnictwa w
                 zajęciach; egzamin z praktycznej nauki języka
                 angielskiego w sesji letniej po 2, 4 i 6 semestrze

CEL ZAJĘĆ:

MÓWIENIE: Rozwijanie podstawowych strategii komunikacyjnych, usprawnianie
płynności, poprawności i jasności wypowiedzi, nabywanie umiejętności wyrażania opinii
na różne tematy w sposób logiczny i zorganizowany, wzbogacanie słownictwa,
tworzenie banku funkcji językowych, rozwijanie formalnych technik argumentacji oraz
ulepszanie umiejętności wygłaszania krótkich prezentacji;
Systematyczne i wszechstronne rozwijanie umiejętności mówienia w języku angielskim
na poziomie zaawansowanym, rozwijanie umiejętności wypowiadania się w sposób
poprawny i płynny na szeroki zakres tematów.

Zapewnienie studentom możliwie jak najwięcej okazji do mówienia poprzez
zastosowanie różnego rodzaju ćwiczeń z szerokim zakresem tematów formalnych i
nieformalnych, połączenie umiejętność mówienia z umiejętnością słuchania, czytania i
pisania, rozwijanie płynności wypowiedzi w przekazywaniu swoich poglądów itp.,
rozwijanie poprawności wymowy i gramatyczność wypowiedzi, rozwijanie zasobu
słownictwa poprzez zastosowanie autentycznych nagrań i tekstów, angażowanie całej
grupy do wypełniania zadań, angażowanie studentów w proces przygotowywania
ćwiczeń

Ćwiczenie różnych form wypowiedzi, np. wywiady, dyskusje, narracja, opis, prezentacje
oraz gry językowe. Zakres tematów obejmuje wydarzenia bieżące, analizę osobowości,
ochronę środowiska, szkolnictwo, kulturę, reklamę, środki masowego przekazu, nowe
technologie oraz inne zagadnienia zasugerowane przez studentów. Proces wzajemnej
oceny oraz analiza błędów językowych. Praca nad usprawnianiem poprawności
gramatycznej, fonetycznej wypowiedzi oraz nad rozwojem słownictwa.

CZYTANIE: Nauka oraz ćwiczenie sprawności ułatwiających zrozumienie rożnego
rodzaju tekstów czytanych. Zaznajomienie z różnego rodzaju technikami czytania, które
                      16
pomagają w zrozumieniu faktycznej treści tekstu; czytanie analityczne tekstów
specjalistycznych i literackich.
Czytanie tekstów o zróżnicowanej tematyce i rejestrze: artykuły naukowe, raporty,
instrukcje, ogłoszenia, fragmenty powieści i dramatów; techniki obejmują ćwiczenia z
lukami, odpowiedzi na pytania, twierdzenia prawdziwe i fałszywe, dokończenie zdań.
Doskonalenie umiejętności krytycznego czytania; poszerzanie słownictwa i znajomości
kolokacji; pomaganie studentom w selekcji materiałów do pracy dyplomowej.

Zastosowanie różnych technik czytania, np. szybkie czytanie (skimming, scanning),
czytanie na ogólne zrozumienie tekstu i wyszukiwanie szczegółowych informacji,
wypełnianie testu luk i wielokrotnego wyboru, itd.; udoskonalenie umiejętności
rozpoznawania różnych stylów, rejestrów, stanowiska autora; czytanie różnego typu
tekstów (z podręczników, gazet, tygodników, reklam, artykułów, wierszy, wykresów;
praca nad poszerzaniem słownictwa (prowadzenie banku słów, tłumaczenia); praca
w grupach, indywidualna, w parach; nad całym tekstem, nad urywkami tekstów lub
pomieszanym tekstem.

PISANIE: Przygotowanie do pisania tekstów użytkowych (np. listów, podań) oraz
wypracowań i esejów na różne tematy. Poszerzanie kompetencji językowej, słownictwa
i poprawności użycia podstawowych struktur gramatyczno-stylistycznych. Rozwijanie
umiejętności pisania dobrze uargumentowanych esejów, pomaganie studentom w ich
samodzielnych pracach badawczych, w organizacji ich materiałów pisanych,
w rozwijaniu refleksyjnej postawy względem pisania, pomaganie studentom
w prezentacjach ich prac pisanych. Robienie notatek, zbieranie i sortowanie informacji,
robienie planów, układanie paragrafów, pisanie na brudno i poprawianie błędów, pisanie
paragrafów wprowadzających i zakończających, dbanie o spójność tekstu, czytanie
esejów wzorcowych, pisanie bibliografii i przypisów, dbanie o urozmaicone słownictwo.
Rozwinięcie umiejętności pisania dłuższych form na poziomie zaawansowanym,
wprowadzenie koncepcji organizacyjnej eseju. Pisanie krótkiego eseju (wybieranie
tematu, zawężanie tematyki, odbiorcy i ton pisemnej wypowiedzi),teza podstawowa,
paragrafy jako elementy zasadnicze eseju, jak zakończyć esej, jak formułować swoje
myśli w zdaniach, wybór słownictwa, często powtarzające się błędy gramatyczne oraz
zasady interpunkcji, zasadnicze formy i strategie rozwinięcia eseju, różne formy pism
formalnych. Pomoc w organizacji pisania pracy dyplomowej.

SŁUCHANIE: Budowanie umiejętności rozumienia języka mówionego, rozszerzanie
zakresu słownictwa i doskonalenie różnych technik odbioru tekstu mówionego.
Słuchanie i analiza nagrań zróżnicowanych pod względem rejestru, tematyki oraz
dialektu; wykorzystanie nagrań codziennych rozmów, wykładów, wiadomości; zadania z
zastosowaniem testu luk, testu niedokończonych zdań oraz testów wielokrotnego
wyboru.
                     17
GRAMATYKA PRAKTYCZNA:
Opanowanie przez studentów gramatyki języka angielskiego na poziomie co najmniej
umożliwiającym zdanie egzaminu Cambridge Proficiency Certificate in English
(według standardów europejskich poziom C). Uświadomienie studentom jak
gramatyka funkcjonuje na poziomie tekstu; uczulenie studentów na różne typy
dyskursu i ich cechy - zarówno gramatyczne jak i retoryczne, podniesienie
świadomości językowej studentów, rozwinięcie umiejętność nauczania gramatyki na
różnych poziomach kompetencji

Kurs gramatyki praktycznej obejmuje główne zagadnienia gramatyki, tj. konstrukcje
wyrażające relacje czasowe, czasowniki modalne, strona bierna, konstrukcje
bezokolicznikowe oraz konstrukcje z formą -ing jako dopełnienie czasownika,
rzeczowniki i przedimki, zaimki, przymiotniki i przysłówki, przyimki i czasowniki
frazowe, mowa zależna, zdania warunkowe, konstrukcje odnoszące się do sytuacji
nierzeczywistych.

Ponadto kurs koncentruje się na różnych rodzajach tekstu (dyskursu) oraz na
spójności tekstu. Analizowane są różne typy tekstów, pod kątem ich cech
gramatycznych i retorycznych. Gramatyka omawiana jest głównie na poziomie
tekstu, to znaczy wybory gramatyczne, jakie są dokonywane znajdują swe
uzasadnienie w kontekście językowym lub sytuacyjnym. Zajęcia zwykle opierają się o
konkretny tekst pisany lub mówiony. Przykładowe zagadnienia: części mowy i
zdania, „wybór czasu gramatycznego, okresy warunkowe‘, konstrukcje gerundialne,
bezokolicznikowe, modalne, stosowanie przyimków, przedimków, układ informacji w
zdaniu, temat/remat. Techniki nauczania: wypełnianie luk, porównanie tekstów,
przekształcanie tekstów, tłumaczenie, prezentacja. Formy i techniki nauczania
gramatyki na różnych poziomach kompetencji językowej.

              FONETYKA PRAKTYCZNA
RODZAJ ZAJĘĆ: ćwiczenia
FORMA ZALICZENIA: zaliczenie na ocenę
CEL I PROGRAM ZAJĘĆ: Zapoznanie słuchaczy z systemem dźwięków danej
odmiany języka (RP), praca nad ulepszaniem wymowy poprzez rozpoznawanie i
produkcję angielskich dźwięków w różnych kontekstach, zaznajomienie się z
transkrypcją fonetyczną w celu sprawnego korzystania ze słownika wymowy.

Wprowadzenie teoretyczne dotyczące artykulatorów mowy, klasyfikacji i opisu
samogłosek i spółgłosek oraz transkrypcji zgodnie ze standardami IPA. Praktyczne
zajęcia z wymowy obejmujące samogłoski, dyftongi, tryftongi i spółgłoski, w formie
różnorodnych ćwiczeń fonetycznych np. dryli, czytania zdań oraz dialogów. Elementy
intonacji i akcentu wyrazowego oraz tzw. formy słabe czyli redukcja samogłosek w
nieakcentowanych sylabach.

Zaznajomienie studentów ze wzorami intonacyjnymi, ćwiczenie płynnej wymowy
poprzez głośne czytanie, nagrywanie się; rozpoznawane podstawowych akcentów
angielskich, uświadomienie ważności higieny głosu.
Akcent wyrazowy i zdaniowy, sylaby prominentne, procesy w zachodzące podczas
szybkiego mówienia; intonacja: definicja, funkcje, rodzaje, ćwiczenia, ćwiczenia
emisji głosu.                    18
 WIEDZA O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO (WIELKA
          BRYTANIA, STANY ZJEDNOCZONE)
RODZAJ ZAJĘĆ: wykład i ćwiczenia
FORMA ZALICZENIA: zaliczenie i egzamin

CEL ZAJĘĆ:
Zapoznanie studentów z życiem i funkcjonowaniem różnych instytucji w Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych, rozwijanie zainteresowań studentów związanych z
tym przedmiotem, zachęcanie studentów do poszukiwań podobieństw i różnic
kulturowych pomiędzy ich Polską a Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi.

PROGRAM ZAJĘĆ:
Geografia Zjednoczonego Królestwa, tożsamość narodowa, turystyka, instytucje
(Parlament, rząd centralny i lokalny, monarchia, prawo), środki transportu,
szkolnictwo, religia, opieka społeczna państwa, zwyczaje i święta, społeczeństwo
(subkultury, wieloetniczność, zatrudnienie, pozycja kobiety w społeczeństwie), środki
masowego przekazu, sztuka, muzyka i film.

     HISTORIA WIELKIEJ BRYTANII I STANÓW ZJEDNOCZONYCH

RODZAJ ZAJĘĆ: wykład
FORMA ZALICZENIA: egzamin
Zapoznanie studentów z historią Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych jako
podłoża do zrozumienia innych aspektów angielskiej i amerykańskiej kultury oraz
angielskiego i amerykańskiego społeczeństwa.

PROGRAM ZAJĘĆ:
Przedmiotem kursu jest prawie wyłącznie historia Anglii, od V do XIX wieku, z
krótkimi odniesieniami do historii Irlandii i Szkocji, a następnie historia
Zjednoczonego Królestwa. Kurs opracowany jest wg tematów, które zawierają
najważniejsze polityczne, społeczne i ekonomiczne wydarzenia w historii Anglii. Kurs
zawiera 10 głównych tematów: Anglo-Saksońska Anglia, podbój Normanów, kryzys
Średniowiecza, reformacja za czasów Tudorów, początki Parlamentu, kryzys
polityczny i zmiany w XVII i XVIII wieku, Rewolucja Przemysłowa, polityczne i
społeczne reformy w XIX wieku, Brytania jako potęga światowa w latach 17789-1900,
upadek i odradzanie się kraju w XX wieku

Drugi semestr poświęcony jest historii powstania i rozwoju Stanów Zjednoczonych, w
tym wyłaniania się głównych instytucji życia państwowego. W czasie zajęć
przedstawione są następujące zagadnienia: (1) Powstanie Ameryki (aspekty
geograficzne, kulturowe, historyczne, społeczne, religijne) (2) Instytucje polityczne
(funkcjonowanie rządu federalnego i rządów stanowych, sądownictwo, konstytucja,
wybory, partie), (3) Amerykańskie wartości (indywidualizm, równość, położenie
kobiet, mniejszości narodowych, wielokulturowość, itd.)
           WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA


                     19
RODZAJ ZAJĘĆ: wykład i ćwiczenia
FORMA ZALICZENIA: zaliczenie na ocenę

CEL ZAJĘĆ: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu literaturoznawstwa
oraz zwięzły kurs poetyki, którego celem jest przedstawienie w sposób modelowy
podstawowych cech trzech rodzajów literackich: epiki, liryki i dramatu. W trakcie
zajęć studenci pracują na konkretnych, niewielkich formach literackich i nabywają
podstawowe umiejętności w zakresie analizy i interpretacji.


              LITERATURA ANGIELSKA

RODZAJ ZAJĘĆ:       wykład i ćwiczenia
FORMA ZALICZENIA:     uczestnictwo w zajęciach i w dyskusjach, prezentacje.
             Egzamin końcowy po II i III roku na studiach dziennych
             oraz po III roku na studiach zaocznych

CEL ZAJĘĆ: Zapoznanie z rozwojem literatury angielskiej w kontekście historycznym
i społecznym. Dyskusje mają na celu rozwinięcie umiejętności analizowania oraz
formułowania opinii o tekście literackim.

PROGRAM ZAJĘĆ: Cały kurs prezentuje rozwój literatury od okresu anglo-
saksońskiego po wiek dwudziesty. Główne zagadnienia: Poezja - średniowieczna,
romantyczna, wiktoriańska, dwudziestowieczna. Powieść - poprzednicy powieści,
narodziny realizmu, powieść sentymentalna, nowe tendencje w powieści końca XIX-
go wieku, symbolizm, impresjonizm, strumień świadomości w powieści
modernistycznej. Dramat - od dramatu szekspirowskiego do współczesnego, Młodzi
Gniewni, teatr absurdu.


             LITERATURA AMERYKAŃSKA
RODZAJ ZAJĘĆ:      wykład i ćwiczenia
FORMA ZALICZENIA:     ocena udziału w zajęciach, dyskusjach, prezentacjach,
pisemny i ustny egzamin końcowy.
CEL ZAJĘĆ: Zapoznanie z rozwojem literatury amerykańskiej w kontekście
historycznym i społecznym. Dyskusje klasowe mają na celu rozwinięcie umiejętności
formowania samodzielnych opinii oraz analizowania tekstu literackiego.

PROGRAM ZAJĘĆ: Kurs obejmuje rozwój literatury amerykańskiej od literatury
kolonialnej; wpływ literatury purytańskiej na kulturę i estetykę; rozwój powieści,
opowiadania; główne postaci amerykańskiego odrodzenia; zmiana na scenie
literackiej i kulturalnej po wojnie domowej; rozwój realizmu; naturalizm, modernizm;
literatura emigrantów, literatura żydowska; literatura wojenna i powojenna.
            WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA
RODZAJ ZAJĘĆ: wykład


                    20
FORMA ZALICZENIA: zaliczenie na ocenę
CEL ZAJĘĆ: Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w dziedzinę
językoznawstwa, wgląd w naturę języka i przygotowanie do ewentualnych dalszych
studiów filologicznych.
PROGRAM ZAJĘĆ: Lista tematów obejmuje: pochodzenie języka, mowa a pismo,
cechy języka, systemy komunikacji zwierząt a język naturalny, wiedza językowa,
fonetyka a fonologia, morfologia i słowotwórstwo, składnia, semantyka, pragmatyka,
analiza dyskursu, język a komputery, komunikacja niewerbalna.

               GRAMATYKA OPISOWA
RODZAJ ZAJĘĆ: wykład i ćwiczenia
FORMA ZALICZENIA: egzamin pisemny
CEL ZAJĘĆ:
   zapoznanie z podstawowymi pojęciami gramatyki opisowej oraz wyjaśnienie
   jej roli w nauce języka obcego,
   podstawowa analiza części mowy i części zdania w zdaniach i tekstach
   wprowadzenie zasad charakterystyki części mowy pod względem
   morfologicznym, składniowym i semantycznym z położeniem nacisku na
   kryterium morfologiczne w celu ich poprawnej interpretacji i zastosowania,
   omówienie istotnych zjawisk gramatycznych w morfologii
PROGRAM ZAJĘĆ: Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia: pojęcie
gramatyka i jej rola w przyswajaniu j. obcego, części mowy i części zdania: kategorie
czasownika, rzeczownik, przysłówki i przyimki, zaimki, rodzajniki, partykuła, podmiot,
orzeczenie, dopełnienie, okolicznik, przydawka, tranzytywność i jej modele
(Langackerowski „canonical event model), typy zdań według ich siły illokucyjnej (akty
mowy, relacja: forma-znaczenie-użycie) zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące
oraz wykrzyknikowe), negacja, strona, konstrukcje nieosobowe i typu „setting-
subject‖, funkcjonalna perspektywa zdania, koordynacja, zdania podrzędne.

              HISTORIA I ODMIANY JĘZYKA
RODZAJ ZAJĘĆ:       ćwiczenia
FORMA ZALICZENIA: ocena udziału w zajęciach, dyskusjach i prezentacjach,
zaliczenie z oceną.
CEL ZAJĘĆ: Po ukończeniu kursu studenci powinni umieć: wyjaśnić nieregularności
występujące obecnie w języku angielskim, mając podany tekst studenci powinni być
w stanie przypisać go do konkretnego okresu w rozwoju języka angielskiego. Celem
kursu jest także dostarczenie studentom podstawowych wiadomości z zakresu
dialektów angielskich i ich pochodzenia oraz różnic między pisaną a mówioną formą
języka. Ponadto, po ukończeniu kursu jego uczestnicy powinni wiedzieć w jakich
krajach angielski jest używany jako pierwszy a w jakich jako drugi język.
PROGRAM ZAJĘĆ: Pierwsza część kursu: wprowadzenie pojęcia zmian językowych,
ich rodzajów i przyczyn powstawania, indo-europejskie rodziny językowe, innowacje
w obrębie języków germańskich, fonologia, morfologia i składnia języka
staroangielskiego, średniowiecznego angielskiego i współczesnego angielskiego
(począwszy od roku 1800), zewnętrzna historia poszczególnych okresów ze
szczególnym uwzględnieniem aspektów sociolingwistycznych. Druga część kursu:
szeroko rozumiane odmiany języka angielskiego, wprowadzenie podstawowych
terminów z zakresu dialektologii jak również omówienie najważniejszych dialektów
oraz różnic miedzy językiem mówionym a pisanym.                     21
            PSYCHOLOGIA NAUCZYCIELSKA

RODZAJ ZAJĘĆ: wykład
FORMA ZALICZENIA: egzamin
CEL ZAJĘĆ: Poznanie najnowszych teorii i koncepcji poszukujących efektywnych
rozwiązań w edukacji oraz zdobycie podstawowych wiadomości o psychofizycznym i
społecznym i moralnym rozwoju człowieka
PROGRAM ZAJĘĆ:
1. Wychowanie i kształcenie jako najistotniejsze elementy społeczno - kulturowe oraz
ich praktyczne implikacje.
2. Dylematy współczesnej edukacji - od pedagogiki humanistycznej poprzez
pedagogikę wspomagania rozwoju do antypedagogiki.
3. Wielowymiarowość człowieka i realizowanie człowieczeństwa w aktywności
prospołecznej.
4. Psychofizyczny i społeczno-moralny rozwój człowieka oraz możliwości
wspomagania
  rozwoju.
5. Komunikacja jako procesy rozumienia, porozumiewania się i współdziałania.
6. Strategie postępowania w interakcji: nauczyciel - uczeń, w sytuacji
porozumiewania się –    kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów
społecznych i empatii
7. Sytuacje trudne w pracy z uczniami - ćwiczenia w radzeniu sobie ze stresem,
wzmacnianie poczucia wartości.
8. Różnorodne techniki psychopedagogiczne pomocne w rozwoju i integracji grupy.
9. Tworzenie szkolnej demokratycznej społeczności - wspomaganie rozwoju
społeczno - moralnego poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, według
koncepcji L. Kohlberga.
10. Przymus i przemoc w szkole.
11. Problemy kompetencji i odpowiedzialności nauczyciela - praca nad twórczym i
etycznym podejmowaniem problemów w szkole.

                 PEDAGOGIKA
RODZAJ ZAJĘĆ : wykład
FORMA ZALICZENIA : egzamin
CEL ZAJĘĆ : kształcenie w zakresie pedagogiki ma na celu przygotowanie
studentów do roli nauczyciela. Program kształcenia akcentuje różne konteksty roli
nauczyciela, ale szczególnie skupia się na szkole, aby studiujący mogli ze
zrozumieniem włączyć się już podczas studiów w złożone procesy i prawidłowości
edukacji szkolnej. Osiąganiu tego ogólnego celu podporządkowane jest realizowanie
celów szczegółowych takich jak: nabywanie kompetencji intelektualnych oraz
etycznych określających sens i wartość zawodu nauczyciela, przyswajanie wiedzy o
szkole jako środowisku wychowawczym, poznawanie edukacji jako procesów
wychowawczych i dydaktycznych, w których koncepcje, programy, style pracy
stanowią zróżnicowany system środków wymagających świadomych wyborów dla
osiągnięcia optymalnych rezultatów.


                  METODYKA

RODZAJ ZAJĘĆ: wykład i ćwiczenia


                    22
FORMA ZALICZENIA: egzamin pisemny i ustny
CEL ZAJĘĆ: Celem zajęć jest zachęcenie studentów do refleksji nad własnymi
doświadczeniami związanymi z uczeniem się języka obcego. Pobudzenie do
rozważań na temat tego co to znaczy nauczać języka obcego. Poszerzanie zakresu
technik uczenia się różnych aspektów języka. Wprowadzenie podstawowych
terminów i metod związanych z metodyką nauczania języków obcych. Omówienie
zakresu stylów i technik nauczania, nauczanie wszystkich elementów procesu
nauczania języka, rozwijanie umiejętności refleksyjnego podejścia do pracy
nauczycielskiej i zdolności oceny materiałów, podręczników i metod używanych w
nauczaniu języka angielskiego.
PROGRAM ZAJĘĆ:
1. Uczeń: Poglądy na temat uczenia się oraz nauczania języków obcych. Nauczanie
umiejętności efektywnego uczenia się-pojęcie nauczania umiejętności uczenia się
i autonomii ucznia, uczenie się sprawności (słuchania, mówienia, czytania, pisania,
uczenia się słownictwa, gramatyki, wymowy oraz technik zdawania egzaminów
i testów),korzystanie ze źródeł pomocniczych. Pojęcie dobrego ucznia, rodzaje
uczniów, strategie uczenia się.
2. Język: Cechy porozumiewania się. Kompetencja językowa native speakera
a osoby uczącej się języka obcego.
3. Nauczyciel: cechy osobowościowe oraz umiejętności zawodowe.
4. Lekcja: etapy lekcji, dyskurs oraz radzenie sobie z klasą.

Sposoby prowadzenia samoobserwacji lekcji; programy nauczania - ich przydatność,
rodzaje i ocena; rozkłady materiału, planowanie lekcji; nauczanie zintegrowane;
nauczanie grup o zróżnicowanym poziomie wiedzy; ocena materiałów nauczania;
ocenianie, testowanie - rodzaje testów i ich ocena; umiejętność uatrakcyjniena lekcji -
zastosowanie gier, zabaw, piosenek i literatury w nauczaniu; elementy kulturowe;
ocena własnej pracy; sposoby i możliwości doskonalenia nauczycieli.


               DYDAKTYKA LITERATURY
RODZAJ ZAJĘĆ : ćwiczenia
FORMA ZALICZENIA : zaliczenie na ocenę
CEL ZAJĘĆ : Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami nauczania
elementów kultury i literatury na lekcjach języka angielskiego oraz rozszerzenie
wiedzy zdobytej w czasie kursu realioznawstwa o zagadnienia dotyczące kultury
brytyjskiej i amerykańskiej nie omawiane wcześniej, a atrakcyjne dla celów
nauczania języka obcego w szkole. Tematyka ćwiczeń obejmuje planowanie lekcji z
wykorzystaniem tekstów literackich i innych materiałów bądź przedmiotów za
pomocą których uczniowie szybciej i łatwiej przyswoją sobie podstawowe
kompetencje interkulturowe. Przykładowe tematy : Święta i tradycje anglosaskie,
humor angielski, przesądy, sposoby spędzania wolnego czasu, współczesne trendy
w kulturze masowej
         TEORIA UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA
RODZAJ ZAJĘĆ : wykład


                     23
FORMA ZALICZENIA : egzamin
CEL ZAJĘĆ: Przedstawienie specyfiki przedmiotu i zaznajomienie z procesami
towarzyszącymi problematyce uczenia się i nauczania języków obcych, kształtowanie
umiejętności samodzielnego czytania literatury fachowej, jego analizy oraz
przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów dydaktyczno-
metodycznych. Zarys tematyki obejmuje między innymi: pojęcie uczenia się,
przesłanki istotne dla procesu uczenia się - sukcesu lub porażki w uczeniu się
języków obcych, cechy uczącego się, strategie uczenia się, techniki, poznawanie
metod aktywizujących, rola nauczyciela w procesie uczenia się.

                 PRAKTYKI ROK
RODZAJ ZAJĘĆ: obserwacje lekcji i samodzielne prowadzenie lekcji pod kierunkiem
          wykładowcy
FORMA ZALICZENIA: odbycie i zaliczenie wymaganej liczby lekcji, przedstawienie
pakietu planów i materiałów wykorzystanych w nauczaniu
CEL ZAJĘĆ: Zapoznanie się z funkcjonowaniem szkoły, nabycie praktycznego
doświadczenia w prowadzeniu lekcji języka angielskiego, praktyczne zastosowanie
różnych technik uczenia, wprowadzenie w życie wiedzy zdobytej na zajęciach z
metodyki
PROGRAM ZAJĘĆ: Obserwowanie lekcji prowadzonych przez nauczycieli w różnych
rodzajach szkół i na różnych poziomach, zaznajomienie się z funkcjonowaniem
szkoły, samodzielne prowadzenie lekcji języka angielskiego, omawianie lekcji z
opiekunem praktyk.


           SEMINARIUM DYPLOMOWE ROK III
RODZAJ ZAJĘĆ:      ćwiczenia 2 godz. w tygodniu w semestrze IV, V i VI.
FORMA ZALICZENIA: zaliczenie na podstawie udziału w zajęciach, przedstawionych
             prezentacji i pracy dyplomowej
CEL ZAJĘĆ: Przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej i zdania
egzaminu dyplomowego poprzez powtórkę i rozwinięcie materiału oraz poszerzenie
umiejętności prezentowania wystąpień ustnych; zapoznanie studentów z zasadami
pisania pracy dyplomowej (bibliografia, organizacja).
PROGRAM ZAJĘĆ: Program zajęć ustalany jest wspólnie przez wykładowcę i
studentów. Studenci wybierają tematy swoich prac dyplomowych i w czasie zajęć
prezentują to, co udało im się napisać i przeczytać na dany temat. Studenci
przygotowują krótkie wystąpienia w formie mini wykładów na różne tematy związane
z własną praca dyplomową i wybranym komponentem akademickim na egzaminie
dyplomowym. W czasie zajęć pomaga się im również w organizacji i przygotowaniu
pracy dyplomowej.
                    24
SAMODZIELNY ZAKŁAD NEOFILOLOGII AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH
PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH — kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA LICENCJACKIE
                       Godziny zajęć                    Rozkład godzin zajęć
                Egzamin
                        wy- ćwi-           I rok             II rok            III rok
Lp.  Nazwa przedmiotu      po  raze       semi-
                       kła- cze-       1 sem.     2 sem.    3 sem.      4 sem.     5 sem.     6 sem.
               semestrze  m        naria
                        dy  nia      w.   ćw.   w.  ćw.   w.  ćw.    w.  ćw.   w.  ćw.   w.  ćw.
   Praktyczna nauka języka                      10/15     10/15             10/15
 1               2, 4, 6 810    810                       8 /120              8 /120    8 /120
      angielskiego                         0       0               0
                zal. z
 2   Fonetyka praktyczna        90     90         2 /30     2 /30      2 /30
                oceną
 3 Wstęp do językoznawstwa     1   30  30        2 /30
 4   Gramatyka opisowa     1, 3  150  60  90     2 /30 2 /30 1 /15 2 /30    1 /15  2 /30
                zal. z
 5  Gramatyka kontrastywna        30     30                                2 /30
                oceną
 6     Historia języka     5   30  30                                       2/30
       Wstęp do
 7                 2   30  30        2/30
    literaturoznawstwa
 8    Historia literatury  3, 5  150  75  75             2 /30 1 /15  1 /15  2 /30  1 /15  1 /15  1 /15  1 /15
  Wiedza o krajach obszaru
 9                 1   30  15  15     1 /15 1 /15
     anglojęzycznego
10       Historia     2, 3   60  60                2 /30     2 /30
11       Kultura       5   60  30  30                            1 /15  1 /15  1 /15  1 /15
12      Psychologia      2   75  45  30     2 /30     1 /15 2 /30
13      Pedagogika      4   75  45  30                    2 /30      1 /15  2 /30
14 Teoria uczenia i nauczania   3   30  30                       2 /30
15      Metodyka      4, 6  120    120                        2 /30      2 /30      2 /30    2 /30
       Dydaktyka     zal. z
16                    30     30                                               2 /30
     kulturoznawstwa    oceną
                zal. z
17  Edukacja multimedialna        30     30                2 /30
                oceną
18     Emisja głosu     zal.   15     15                                               1/15
  Zasady opieki i ochrony w
19                zal.   15  15                                       1/15
        szkole
20       Filozofia      2   60  60        2 /30     2 /30
21      Język obcy      5   120    120                2 /30      2 /30      2 /30      2 /30
                zal. z
22     Proseminarium         30        30                             2 /30
                oceną
23  Seminarium dyplomowe    zal.   60        60                                     2 /30    2 /30
24  Wychowanie fizyczne    zal.   60     60         2 /30     2 /30
                          157
                    2190 525      90  11   17    8   23   8    18   3    22   5    16   0  15
        Razem:                 5

Praktyki w szkole — 150 godzin w ciągu II i III roku studiów

                                      25
SAMODZIELNY ZAKŁAD NEOFILOLOGII AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH — kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA LICENCJACKIE


                          Godziny zajęć                       Rozkład godzin zajęć
                  Egzamin
                           wy- ćwi-             I rok             II rok              III rok
Lp.   Nazwa przedmiotu       po    raze       semi-
                           kła- cze-       1 sem.        2 sem.    3 sem.     4 sem.       5 sem.     6 sem.
                  semestrze  m         naria
                           dy  nia       w.  ćw.      w.  ćw.   w.  ćw.   w.  ćw.     w.  ćw.   w.  ćw.
    Praktyczna nauka języka
 1                 2, 4, 6  720     720          8 /120      8 /120      8 /120      8 /120      8 /120    8 /120
       angielskiego
                  zal. z
 2    Fonetyka praktyczna          60      60          2 /30       2 /30
                  oceną
 3  Wstęp do językoznawstwa     1     30  30         2 /30
 4   Gramatyka opisowa      1, 3   120  30  90      1 /15  2 /30   1 /15  2 /30      2 /30
                  zal. z
 5   Gramatyka kontrastywna         30      30                                    2 /30
                  oceną
 6      Historia języka     6    30   30                                            2 /30
        Wstęp do
 7                   2    30   30                  2/30
     literaturoznawstwa
 8     Historia literatury   4, 5   120  60  60                        2 /30      1 /15  2 /30  1 /15  2 /30
    Wiedza o krajach obszaru
 9                   1    30   15  15      1 /15  1 /15
      anglojęzycznego
10        Historia      2, 3    60  60                  2 /30      2 /30
11        Kultura       5     60  30  30                                1 /15  1 /15  1 /15  1 /15
12       Psychologia      2     75  45  30      2 /30       1 /15  2 /30
13       Pedagogika       4     75  45  30                        2 /30      1 /15  2 /30
14  Teoria uczenia i nauczania   3     30  30                           2 /30
15       Metodyka       4, 6   120     120                           2 /30      2 /30      2 /30    2 /30
        Dydaktyka      zal. z
16                       30      30                                                   2 /30
      kulturoznawstwa     oceną
17      Emisja głosu      zal.   15      15                                                   1/15
   Zasady higieny i opieki w
18                  zal.   15   15                                                1 /15
   szkole
19        Filozofia      2    30   30         1 /15       1 /15
                  zal. z
20     Proseminarium            30         30                                 2 /30
                  oceną
21   Seminarium dyplomowe     zal.   60         60                                         2 /30    2 /30
                              123
                        1770  450     90   7    13      7   14   8    12    3    19    4    16   0  15
        Razem:                    0

Praktyki w szkole — 150 godzin w ciągu II i III roku studiów

                                          26
Przedmiot:   PNJA - Czytanie, l rok
Forma zajęć: ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 60 godzin
Forma zaliczenia: egzamin

Cele:
- Rozumienie myśli przewodnich autentycznych tekstów angielskojęzycznych
  pochodzących z wielorakich źródeł np. z gazet, czasopism o profilu
  ogólnym, broszur, przewodników. Rozumienie myśli przewodnich
  paragrafów i struktury ich połączeń w tekście.
- Rozumienie intencji tekstu oraz tych treści, które nie są wyrażone
  bezpośrednio.
- Wyrobienie nawyku doboru strategii czytania w zależności od stawianych
  sobie celów.
- Rozwijanie zasobu słownictwa z wybranych dziedzin.
- Świadomość rejestru językowego tekstu
- Osiągnięcie poziomu językowego porównywalnego z Cambridge Advanced
  Examination - A.

Umiejętności:
- Sformułowanie ogólnego wrażenia o treści tekstu (skimming.)
- Wykazanie zrozumienia tekstu jako całości, identyfikowanie głównych idei
 paragrafów.
- Dopasowywanie nagłówków, zdań i łączników (connectives) do fragmentów
 tekstu.
- Wydobycie szczegółowych informacji na konkretny temat (scanning.)
- Dokonanie wyboru informacji odpowiednich do wykonania konkretnych
 zadań.
- Przewidywanie kontynuacji tekstu.
- Dedukcja znaczenia nieznanych słów i fraz z kontekstu.
- Interpretacja i ocena intencji tekstu.
- Rozpoznawanie rejestru formalnego i nieformalnego.

Sugerowana literatura:
 Greenall, S. (1996) CAE Reading Skills. CUP, Cambridge.
 Forsyth, W. (1996) Advanced Reading and Speaking. Heinemann, Oxford.
 Vince, M. (1994) Advanced Language Practice. Heinemann,Oxford.
 Wellman, G. (1992) The Heineman English Wordbuilder. Heinemann, Oxford.
 McCarthy, M. (1996) English Vocabulary in Use.(upper intermediate and
  advanced). CUP, Cambridge.
                  27
Przedmiot: PNJA- Czytanie, II rok
Forma zajęć: ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 60 godzin
Forma zaliczenia: egzamin

Cele:
- Doskonalenie rozumienia złożonego tekstu - idei przewodnich tekstów
  literackich i dyskursywnych, głównych myśli paragrafu, intencji przekazu
  i wyrażonego światopoglądu.
- Doskonalenie coraz bardziej szczegółowego zrozumienia tekstu.
- Znajomość logicznej i formalnej struktury esejów o charakterze literackim,
  psychologicznym, socjologicznym.
- Uwrażliwienie studentów na wielorakie możliwości interpretacji i piękno
  przekazu literackiego.
- Praca nad poszerzeniem słownictwa, a szczególnie zasobu kolokacji
- Osiągnięcie poziomu językowego Cambridge Proficiency Examination.

Umiejętności:
- Omówienie twierdzeń odnoszących się do znaczenia tekstu (ćwiczenia typu
 Multiple Choice), identyfikacja w tekście argumentów odnoszących się
 do tych twierdzeń.
- Parafrazowanie tekstu przy udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące
 treści (Open-ended questions). Streszczenie selektywne tekstu.
- Analiza budowy następujących typów eseju: opis, narracja, ilustracja,
 porównanie i kontrast, definicja i klasyfikacja, analiza procesu, analiza
 przyczynowo-skutkowa.
- Analiza pól semantycznych grup synonimów.
- Tworzenie poprawnych kolokacji.

Sugerowana literatura:
 CPE texts, eg. Jones, L. (1993) Cambridge Proficiency Examination Practice.
 (Reading Comprehension section and Section B of the Use of English) part 1
 and 2 , CUP, Cambridge.
 Muller, G. (1994) The Short Prose Reader. McGraw-HIll Inc.,
 Rudzka, B. et al. (1995)Words you Need. Prentice Hall ELT, London.
 Rudzka, B. et al. (1985) More Words you Need. MacMillan Publishers, Hong
 Kong.
 Matasek, M. 101 (2002) Exercises in English Idioms and Fixed Phrases.
 Handybooks, Poznań.
 Matasek, M. (1997) Synonimy, antonimy i kolokacje w języku angielskim.
 Altravox Press,Włocławek.
 Wellman, G. (1992) The Heinemann English Wordbuilder. Heinemann Oxford.
 McCarthy, M. (2002) English Vocabulary in Use. (advanced) CUP, Cambridge.
                  28
Przedmiot: PNJA- Czytanie, III rok
Forma zajęć: ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 60 godzin
Forma zaliczenia: egzamin

 Cele:
- Rozumienie tekstu akademickiego: czytanie tekstów krytyczno-literackich,
  społeczno-historycznych, filozoficznych.
- Zapoznanie się z cechami formalnego języka takich tekstów. Rozwijanie
  postawy krytycznego czytelnika : poznanie sposobów rozumowania
  dedukcyjnego, indukcyjnego, wychwytywanie błędów w rozumowaniu,
  rozpoznawanie metod odwoływania się do emocji czytelnika, metod
  propagandy i manipulacji.
- Zapoznanie się ze słownictwem z dziedzin specjalistycznych takich jak:
  biznes, marketing, prawo, medycyna.
- Osiągnięcie poziomu językowego egzaminu Cambridge Proficiency
  Examination A lub B.

Umiejętności:
- Tworzenie map tekstu (mind- maps).
- Doskonalenie umiejętności parafrazowania w odpowiedzi na pytania
 dotyczące szczegółowego znaczenia tekstu.
- Doskonalenie umiejętności wyszukiwania argumentów popierających lub
 zaprzeczających twierdzeniom dotyczącym tekstu.
- Tworzenie i analizowanie streszczeń na podstawie literatury naukowej
 dotyczącej dziedziny, z której studenci piszą pracę licencjacką.

Sugerowana literatura:
 Macpherson, R. (1996) English for Writers and Translators. Wydawnictwo
 naukowe PWN, Warszawa.
 Jones, L. (1993) Cambridge Proficiency Examination Practice 3 and
 4.Cambridge University Press, Cambridge.
 Cowan Neeld, E. (1990) Writing. Scott, Foresman and Company, Glenview,
 Illinois.
 Bazerman, C. (1989)The Informed Writer. Houghton Mifflin Company, Boston.
 Quinn, S. (1991) Active Reading in the Arts and Sciences. Allyn and Bacon,
 Needham Heights, Massacchussetts.
                  29
Przedmiot: PNJA - Pisanie, l rok
Forma zajęć :    ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 60 godzin
Forma zaliczenia: egzamin

Cele:
- Rozwijanie komponowania tekstów w oparciu o wzory.
- Rozwijanie sprawności pisania prostych tekstów na różnorodne, ogólne
  tematy oraz pisania streszczeń prostych tekstów.
- Rozbudowywanie słownictwa i doskonalenie precyzyjnego użycia prostych
  struktur językowych.
- Zwrócenie uwagi na techniki poprzedzające i prowadzące do pisania tekstu
  oraz na konieczność autokorekty już napisanego tekstu.
- Studenci piszą teksty o długości do ok. 250 słów.

Umiejętności:
- Umiejętne korzystanie z różnych rodzajów słowników angielsko-angielskich.
- Poznanie i właściwe użycie technik ułatwiających pisanie np. brainstorming,
 mind-mapping, gromadzenie słownictwa.
- Redagowanie notatki, ogłoszenia.
- Redagowanie listu nieformalnego, wyrażającego osobiste opinie (informal
 letter), podania o pracę (letter of aplication), listu zawierającego rady, (letter
 of advice), skargi (letter of complaint).
- Redagowanie CV.
- Pisanie krótkich opowiadań (narrative), opisów osób i miejsc (description).
- Pisanie eseju wyrażającego osobistą opinię (opinion essay).
- Pisanie eseju zawierającego argumenty za i przeciw (for and against essay).
- Pisanie prostych streszczeń częściowych i całościowych.
- Poprawne użycie zasad przestankowania.
- Poprawne użycie podstawowych łączników wewnątrz zdania, między
 zdaniami i między paragrafami.
- Poprawne użycie nieformalnego i neutralnego rejestru językowego.
- Korekta i ponowne edytowanie uprzednio napisanego tekstu.

Sugerowana literatura:

Evans, V. (1996) Successful Writing for Proficiency. Express Publishers.
Stephens, M. (1995) Practise Advanced Writing. Longman.
Hedge, T. (1990) Writing. OUP.
Cory, H. (1996) Advanced Writing. C.A.E., OUP.
Stephens, M. (1995) Writing Proficiency, Longman.
                   30
Przedmiot: PNJA, - Pisanie, II rok
Forma zajęć: ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne – 60 godzin
Forma zaliczenia: egzamin

Cele:
- Dalsze realizowanie celów postawionych na roku pierwszym.
- Rozwijanie słownictwa o większym stopniu abstrakcyjności.
- Precyzyjne używanie coraz bardziej skomplikowanych struktur
  syntaktycznych.
- Studenci piszą teksty o długości ok. 250 - 350 słów.

Umiejętności:
- Pisanie recenzji książek, sztuk teatralnych i filmów.
- Pisanie sprawozdań, reportaży, artykułów prasowych.
- Pisanie esejów typu: przedstawienie postaci i ich motywacji w tekście
 literackim (book essays), przedyskutowanie problemu (discussion),
 przedstawienie sposobów rozwiązania problemu (problem and solution
 essay), przekonywanie czytelnika o słuszności pewnych racji (persuasion
 essay).
- Pisanie streszczeń esejów popularnonaukowych z zakresu metodyki,
 psychologii, socjologii.
- Umiejętność dokumentowania źródeł użytych do pisania prostego tekstu
 akademickiego (research paper).
- Ćwiczenia w użyciu rejestru formalnego.

Sugerowana literatura:
Evans, V. (1996) Successful Writing for Proficiency. Express Publishers.
Stephens, M. (1998) Proficiency Writing. Longman.
Macpherson, R. (1994) Advanced Written English. PWN.
Stephens, M. (1995) Writing Proficiency. Longman.
                  31
Przedmiot: PNJA, Pisanie III rok
Forma zajęć: ćwiczenia
Ilość godzin:   studia stacjonarne i niestacjonarne - 60 godzin
Forma zaliczenia: egzamin

Cele:
- Zaznajomienie studentów z konwencją pisania esejów
 akademickich, ze stylem, językiem formalnym i budową takich esejów.
- Utrwalenie i kompetentne zastosowanie wiedzy zdobytej w ciągu dwóch
  poprzednich lat.
- Studenci piszą eseje o długości ok. 500 słów.

Umiejętności:
- Pisanie paragrafów wstępnych i podsumowujących esej.
- Pisanie esejów typu porównanie i kontrast, definicja i klasyfikacja, analiza
 przyczynowo-skutkowa, polemika (argumentation and persuasion essay).
- Pisanie streszczeń tekstów naukowych - literackich, językoznawczych,
 historyczno-kulturowych.
- Dalsza praca nad stylistyką ze szczególnym uwzględnieniem języka
 formalnego.

Sugerowana literatura:
Trzeciak, J. Study Skills for Academic Writing, Prentice Hali
Bazerman, Ch. The Informed Writer
Macpherson,R. English for Writers and Translators, PWN
                   32
Przedmiot: PNJA - Słuchanie i mówienie I rok
Forma zajęć: ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 60 godzin
Forma zaliczenia: egzamin

Cele:
-  Rozszerzenie znajomości leksyki i struktur językowych potrzebnych
  w codziennej komunikacji.
-  Uświadomienie strategii stosowanych w komunikacji językowej, znajomość
  języka dyskusji i negocjacji.
-  Zdobywanie większej płynności w mówieniu.
-  Rozumienie sytuacji z której pochodzi nagranie.

Umiejętności:
Mówienie
- Wyrażenie swojego zdania na dany temat, przedstawienie i uzasadnienie
 swojego punktu widzenia.
- Aktywne uczestniczenie w dyskusji z zachowaniem przyjętych konwencji
 językowych umiejętne zastosowanie funkcji językowych
- Relacjonowanie wydarzeń.

Słuchanie
- Uzupełnianie luk w tekście na podstawie nagrania.
- Identyfikowanie tematu i miejsca rozmowy.
- Identyfikowanie tych informacji, które są potrzebne do wykonania
  konkretnych zadań.
- Ćwiczenia egzaminacyjne na poziomie CAE, uzupełnianie luk w tekście,
  identyfikowanie tematu i miejsca rozmowy.

Zakres tematyczny konwersacji i słuchania:
Entertainment        Food                Fashion
Sport            Animals               Stereotypes
Travel           Friendship and Love         Shopping
Family           Environment             Feelings

Sugerowana literatura:
Klippel, F. (1989) Keep Talking Cambridge University Press.
Jones, L. (1997) Voices Video Cambridge University Press.
Axebey S. (1997) Soundtracks Longman.
Naylor, H. and Stuart Hagger (1999) Cambridge First Certificate Handbook
Cambridge University Press.
O‘Connell, S., Hashemi, L. (2000) Cambridge First Certificate Listening and
Speaking CUP.


                  33
   Przedmiot: PNJA - Słuchanie i mówienie II rok
   Forma zajęć:: ćwiczenia
   Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 60 godzin
   Forma zaliczenia: egzamin

   Cele:
   -  Umiejętność sporządzania sprawozdania na podstawie słuchanego tekstu.
   -  Umiejętność udzielania odpowiedzi po jednokrotnym wysłuchaniu tekstu.
   -  Wykształcenie świadomych strategii stosowanych w komunikacji językowej.
   -  Aktywne uczestnictwo w dyskusji i negocjacji.

   Zakres tematyczny konwersacji:
   Poetry and Literature           Drugs
   Capital Punishment            Health
   Education                 Music
   Law and Order               Career
   Leadership and Authority         Media
   Parents and Children

Ćwiczenia rozwijające umiejętności słuchania przygotowane w oparciu o nagrania
autentyczne:

-  wywiady
-  rozmowy telefoniczne
-  wiadomości radiowe
-  wykład
-  udzielanie instrukcji
-  rozmowy towarzyskie
-  opowiadanie żartów
-  opowiadanie historii

   Sugerowana literatura:
   Klippel, F. (1989) Keep Talking Cambridge University Press.
   Jones, L. (1997) Voices Video Cambridge University Press.
   Axebey, S. (1997) Soundtracks Longman.
   Hadfield, J. (1987) Advanced Communication Games Longman.
                     34
Przedmiot: PNJA - Słuchanie i mówienie III rok
Forma zajęć: ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 60 godzin
Forma zaliczenia: egzamin

Cele:
-  Udoskonalenie umiejętności udzielania odpowiedzi po jednokrotnym
   wysłuchaniu tekstu zawierającego różne odmiany języka angielskiego.
-  Udoskonalenie umiejętności aktywnego rozpoznawania i zastosowania
   języka formalnego i kolokwialnego.
-  Udoskonalenie umiejętności aktywnego rozpoznawania i zastosowania
   różnych systemów i form komunikacyjnych.

Zakres tematyczny konwersacji i słuchania:
Moral Issues           Art
Mental Health           Religion
Science and Medicine       Theatre
Old Age              Philosophy
Clash of Cultures         Politics
Economy and Globalization

Omawianie aktualności społeczno-politycznych na podstawie serwisu
informacyjnego BBC w Internecie.

Ćwiczenia rozwijające umiejętności    słuchania  przygotowane  w oparciu
o nagrania autentyczne:

  komentarz polityczny
  słuchowisko radiowe
  rozmowy o sprawach zawodowych
  organizacja spotkania
  przekazywanie wiadomości
  praca z filmem

Sugerowana literatura:

Axebey, S. (1997) Soundtracks Longman.
Hadfield, J. (1987) Advanced Communication Games Longman.
Gear, J. (1996) Cambridge Preparation for the TOEFL Tests.
Kasety BBC World Service.
                  35
Przedmiot: PNJA, Gramatyka praktyczna I rok
Forma zajęć: ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 60 godzin
Forma zaliczenia: egzamin

Cele:
- Rozszerzenie znajomości budowy morfologicznej leksyki i struktur
  językowych potrzebnych w codziennej komunikacji.
- Zdobywanie precyzji i płynności w mówieniu.
- Uświadomienie studentom regularności morfologicznych, syntaktycznych
  i semantycznych konstytuujących strukturę zdania.
- Poznanie kategorii gramatycznych, ich wartości semantycznych oraz ogólne
  reguł syntaktycznych.
- Uświadomienie studentom jak gramatyka funkcjonuje na poziomie tekstu.


Umiejętności:
- Kształcenie sprawności językowych: mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie
 poprzez świadome zastosowanie różnych struktur gramatycznych.
- Rozwijanie umiejętności pracy z tekstem oraz dokonywanie jego
 przekształceń strukturalnych.
- Zdobycie kompetencji językowych na poziomie Advanced.
- Posługiwanie się różnymi strukturami gramatycznymi.
- Rozwijanie umiejętności samodzielnego tworzenia różnych rodzajów tekstów
 ustnych i pisanych.

Sugerowana literatura:
Alexander, L.G. (1993) Longman Advanced Grammar Longman Group Limited.
Bywater, F.V. (1990) A Proficiency Course in English Thomas Nelson and
             Sons Ltd.
Danielson, D. Hauden, R. (1973) Using English – your second language
             Prentice-Hall, Inc.
Graver, B.D. (1990) Advanced English Practice Oxford University Press.
Leech, G., Svartvik, J. (1991) A Communicative Grammar of English Longman
             Group Limited.
Quirk, R., Greenbaum, S. (1973) A Concise Grammar of Contemporary English
             Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
Thompson, A..J., Martinet, A.V. (1986) A Practical English Grammar OUP.
Vince, M. (1994) Advanced Language Practice Macmillian Heinemann.
Sinclair, J. (1992) English Grammar Harper-Collins Publishers.
                  36
Przedmiot: PNJA, Gramatyka praktyczna II rok
Forma zajęć: ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 60 godzin
Forma zaliczenia: egzamin

Cele:
- Rozszerzenie znajomości budowy struktur językowych potrzebnych
  w codziennej komunikacji.
- Zdobywanie większej płynności w mówieniu i precyzji w pisaniu.
- Uświadomienie studentom podobieństw i różnic na poziomie morfologicznym
  i syntaktycznym w języku polskim i angielskim.
- Zapoznanie studentów z analizą dyskursywną tekstu.
- Uświadomienie relacji pomiędzy zastosowaniem struktur gramatycznych,
  a strategiami stosowanymi w komunikacji językowej.

Umiejętności:
- Doskonalenie sprawności językowych: czytanie, słuchanie, pisanie
 i mówienie poprzez świadome zastosowanie różnych struktur
 gramatycznych.
- Doskonalenie umiejętności tworzenia różnych rodzajów tekstów ustnych
 i pisanych.
- Udoskonalenie zdobytych kompetencji językowych na poziomie Advanced.
- Świadome i aktywne posługiwanie się różnymi strukturami gramatycznymi.

Sugerowana literatura:
Alexander, L. G. (1989) Longman English Grammar, Longman.
Aspinall, P. Hashemi, L. CAE Practice Tests, Books 1-2, CUP
Benson, M., Benson, E., Ilson, R. (1997) The BBI Dictionary of English Word
           Combinations, Wydawnictwo Poznań.
Bywater, F. V. (1982) A Proficiency Course in English, Longman.
Evans, V. (2002) CPE Use of English 1, Express Publishing.
Graver, B .D. (1986) Advanced English Practice, OUP.
Hill, J., Levis M. (ed.), (1997) Dictionary of Selected Collocations, Language
           Teaching Publications.
--------------( 2002) Oxford Collocations – dictionary for students of English, OUP.
Huddleston, R. (1988) English grammar : an outline, CUP.
Jones, L. (1994) Cambridge Advanced English, CUP .
Jones, L. CPE Examination Practice 1 – 5 CUP.
----------------(2002) Cambridge Certificate of Proficiency In English 1 – 2 , CUP.
Krzyżanowski, H. (1999) 100 testów z gramatyki angielskiej, Wydawnictwa
           Szkolne PWN, Warszawa.
Matasek, M. (1999) Zdania angielskie w parafrazie, Altravox Press.
Matasek, M. (2000) Język angielski, ćwiczenia i testy gramatyczno-leksykalne,
           Handbooks.
Misztal, M. (1998) Tests in English word-Formation, WsiP, Warszawa.
Quirk, R., Greenbaum, S. (1973)A University Grammar of English, Longman .
Swan, M. (1995) Practical English Usage, OUP.


                   37
Thompson, A..J., Martinet, A.V. ( 1986 )A Practical English Grammar, OUP.
Turton, N. D., Heaton, J. B. (2002)Longman Dictionary of Common Errors New
         Edition, Pearson Education.
Przedmiot: PNJA, Gramatyka praktyczna III rok
Forma zajęć: ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 60 godzin
Forma zaliczenia: egzamin

Cele:
- Poszerzenie znajomości struktur gramatycznych na poziomie Proficiency.
- Rozszerzenie znajomości budowy słowotwórczej jednostek leksykalnych.
- Przedstawienie procesów słowotwórczych leksyki specjalnej.
- Wzbogacenie zasobu leksykalnego studentów.
- Analiza tekstów ze względu na zastosowane w nich środki stylistyczno-
  retoryczne.

Umiejętności:
- Uzyskanie wyższego poziomu sprawności językowych.
- Udoskonalenie umiejętności wykorzystania leksyki i systemowych
 konstrukcji słowotwórczych.
- Udoskonalenie samodzielnego rozpoznawania tekstów i ich charakterystyki.
- Zdobycie umiejętności interpretacji właściwości stylistyczno-retorycznych
 tekstów.
- Udoskonalenie umiejętności świadomego konstruowania tekstów stosownie
 do celu, rodzaju interakcji i intencji komunikacyjnej.

Sugerowana literatura:
Benson, M., Benson, E., Ilson, R. (1997) The BBI Dictionary of English Word
           Combinations, Wydawnictwo Poznań.
Bywater, F. V. (1982) A Proficiency Course in English, Longman.
Gude, K., Duckworth M. (1999) Proficiency Masterclass (workbook), OUP.
Harrison, M. (1994) Proficiency Testbuilder, Heinemann.
Harrison, M. (1998) Proficiency Testbuilder 2 , Heinemann ELT.
Harrison, M. (2002) New Proficiency Testbuilder, Macmillan.
Harrison, M., Kerr, R. (1998) Proficiency Practice Tests, OUP.
Hill, J., Levis M. (ed.), (1997) Dictionary of Selected Collocations, Language
           Teaching Publications.
------------------Oxford Collocations – dictionary for students of English, OUP 2002
Huddleston, R. (1988) English grammar : an outline, CUP.
Jakeman, V., Kenny, N. (2002) CPE Practice Tests Plus, Pearson Education
            Limited.
Mann, R. (2000) Proficiency Gold (exam maximiser), Longman.
Misztal, M., (1998) Tests in English Word-Formation, WSiP, Warszawa.
O' Connel, S. (1984) Focus on Proficiency, Collins ELT.
Quirk, R., Greenbaum, S. (1973)A University Grammar of English, Longman
Swan, M. (1995) Practical English Usage, OUP.
Side, R., Wellman G. (1999) Grammar and Vocabulary for Cambridge
           Advanced and Proficiency, Pearson Education Ltd.
Scott-Barret, F. (2002) New Proficiency Use of English, Pearson Education.
Thompson, A..J., Martinet, A.V. ( 1986 )A Practical English Grammar, OUP.


                   38
Turton, N. D. , Heaton, J. B. (2002) Longman Dictionary of Common Errors New
           Edition, Pearson Education.


Przedmiot: FONETYKA PRAKTYCZNA - l rok, rok II
Forma zajęć: ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne – 90 godzin i niestacjonarne - 60 godzin
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Cele:
- Zapoznanie studentów z systemem dźwięków w języku angielskim (RP).
- Zdobycie umiejętności rozpoznawania i artykułowania dźwięków angielskich
  w różnych kontekstach.
- Zapoznanie studentów z transkrypcją fonemiczną w celu sprawnego
  korzystania ze słownika wymowy.
- Wskazanie różnic w artykulacji spółgłosek i samogłosek w języku polskim
  i angielskim.
- Rozpoznawanie kontekstów sprzyjającemu przenoszeniu reguł
  fonologicznych języka polskiego do języka angielskiego.

Tematyka:
1. Fonetyka i fonologia; działy fonetyki; angielszczyzna standardowa.
2. Wprowadzenie podstawowej terminologii opisu procesu artykulacji.
  Artykulatory.
3. Klasyfikacja dźwięków: spółgłoski i samogłoski; znaki transkrypcyjne i
  rodzaje zapisu fonetycznego.
4. Rytm zdania angielskiego
5. Sposoby artykulacji spółgłosek angielskich: aspiracja spółgłosek zwartych,
  plozja nosowa i boczna, brak plozji w sekwencjach spółgłosek zwartych,
  spółgłoski zwarto-szczelinowe, spółgłoski szczelinowe.
6. Artykulacja samogłosek angielskich.
7. Ubezdźwięcznianie spółgłosek angielskich na skutek interferencji reguł
  fonologicznych języka polskiego, udźwięcznianie progresywne w języku
  angielskim.
8. Akcent wyrazowy i zdaniowy.
9. Procesy zachodzące podczas szybkiego mówienia.
10. Intonacja, jej funkcje i rodzaje.

Sugerowana literatura:
Sobkowiak, W. (2001) English phonetics for Poles Poznań: Wydawnictwo
         Poznańskie.
Wells, J.C. (2000) Pronunciation Dictionary Longman Pearson Education.
Hancock, M. (2003) English Pronunciation in Use Cambridge: CUP.
Vaughan-Rees, M. (2002) Test your Pronunciation Longman Pearson
         Education.
Szpyra, J., Sobkowiak, W. (1995) Workbook in English Phonetics Poznań:
         Nakom.
Hancock, M. (1995) Pronunciation games Cambridge: CUP.
                  39
 Przedmiot:      WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA - l rok,
 Forma zajęć: wykład
 Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 30 godzin
 Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

 Cele:
 - Zapoznanie studentów z historią, zakresem i podstawowym aparatem
  pojęciowym współczesnego językoznawstwa.
 - Przedstawienie    ogólnego   przeglądu  współczesnych kierunków
  językoznawczych i tendencji rozwojowych teorii języka z uwzględnieniem
  ich wpływu na metodykę nauczania języka obcego.
 - Uwzględnienie kontekstu kulturowego, wyszukiwanie podobieństw i różnic
  i jego wpływ na proces zmian językowych.
 - Wskazanie typowych sposobów komunikowania się za pośrednictwem
  języka.
 - Rozwijanie kompetencji językowych poprzez doskonalenie sprawności
  analizowania i interpretowania faktów językowych.
 - Kształcenie umiejętności syntetyzowania i wnioskowania podczas
  przeprowadzanej analizy języka.

 Tematyka:
1. Komunikacja, język a językoznawstwo.
2. Pochodzenie języka.
3. Dzieje i rozwój piśmiennictwa.
4. Język a komunikacja wśród zwierząt.
4. Fonetyka i fonologia.
5. Morfologia.
6. Procesy słowotwórcze.
7. Składnia.
8. Semantyka i pragmatyka.
9. Różne ujęcia analizy gramatycznej.
10. Język a komputery.
11. Język a mózg.
12. Przyswajanie języka.
13. Odmiany języka.

 Sugerowana literatura:
 Akmajan, A., Demers, R.A.& Harnish, R.M. (1984) Linguistics: An Introduction
       to Language and Communication M.I.T. Press.
 Fisiak, J. (1985) Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych Warszawa
       Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 Fromkin, V. & Rodman, R. (1983) An Introduction to Language Holt, Rinehart &
       Winston.
 Hatch, E.M. (ed.)(1978) Second Language Acquisition Newbury House.


                  40
Hatch, E.M. (1983) Psycholinguistics Newbury House Publishers.
Hayes, C.W.& Ornstein, J (1987) The ABC`s of Language and Linguistics NTC
      Publishing Group.
Yule, G. (1994) The study of language Cambridge University Press.

Przedmiot: GRAMATYKA OPISOWA - l rok, rok II
Forma zajęć: wykład i ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne - 150 godzin i niestacjonarne - 120 godzin
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną, egzamin po semestrze I i III

Cele:
- Uświadomienie różnic między językiem angielskim a polskim w zakresie
  artykulacji i asymilacji głosek, akcentu wyrazowego i intonacji służące
  eliminacji błędów interferencyjnych.
- Przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu fonetyki i fonologii,
  morfologii, semantyki i składni.
- Przestawienie budowy morfologicznej współczesnego języka angielskiego
  w ujęciu całościowym, z uwzględnieniem funkcji syntaktycznych
  i semantycznych poszczególnych klas wyrazów.
- Zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami opisu struktury języka
  angielskiego
- Zaznajomienie studentów z elementami systemu gramatycznego języka
  angielskiego oraz mechanizmami działającymi w obrębie tego systemu.
- Podniesienie wrażliwości językowej studentów poprzez analizę faktów
  językowych, by to co dotąd widzieli jako osobne zagadnienia ujrzeli jako
  elementy całości współoddziałujące na siebie, a w konsekwencji doskonalili
  również znajomość języka angielskiego.
- Wyposażenie studentów w aparat pojęciowy niezbędny do zrozumienia
  literatury językoznawczej, a tym samym umożliwiający zainteresowanym
  podjęcie dalszych studiów w tym kierunku.

Tematyka:
Część I Fonetyka i fonologia
1.   Opis typowego aktu mowy
2.   Medium języka mówionego
3.   Fonetyka a fonologia
4.   Artykulacyjny opis dźwięków mowy
5.   Klasy dźwięków języka
6.   Fonologiczna struktura wypowiedzeń
7.   Zmienność fonetycznej formy wyrazów w mowie wiązanej
8.   Teoria fonologicznych cech dystynktywnych
9.   Redundancja
10.   Wstępny opis akcentu wyrazowego w języku angielskim
11.   Zróżnicowanie terytorialne i społeczne języka angielskiego

Sugerowana literatura:
Abercrombie, David. 1965. ―RP and local accent‖. W: D. Abercrombie. 1965.
10–15.
Abercrombie, David. 1965. Studies in phonetics and linguistics. London: Oxford
University Press.


                  41
Abercrombie, David. 1967. Elements of general phonetics. Edinburgh:
Edinburgh University Press.
Aronoff, Mark. 1976. Word formation in generative grammar. Cambridge, Mass.:
The MIT Press.
Gimson, A.C. 1970. An introduction to the pronunciation of English. 2nd ed.
London: Arnold.
Harris, John. 1994. English sound structure. Oxford: Blackwell.
Hayes, Bruce, Stanisław Puppel. 1985. ―On the rhythm rule in Polish‖. W: Harry
van der Hulst, Norval Smith (eds). Advances in nonlinear phonology, 59–81.
Dordrecht: Foris Publications.
Jakobson, Roman. 1960. ―Linguistics in poetics‖. Tłumaczenie polskie w:
Bożena Tokarz, Stefan Zabierowski (eds). 1980. Teoria literatury. Metodologia
badań literackich, 28-34. Katowice: Uniwersytet Śląski.
Jassem, Wiktor. 1954. Fonetyka języka angielskiego. Warszawa: Państwowe
Wydawnictwo Naukowe.
Jones, Daniel. 1960. An outline of English phonetics. 9th ed. Cambridge: Heffer
and Sons.
Jones, Daniel. 1977. Everyman’s English pronouncing dictionary. 14th ed.
Edited by A.C. Gimson. London: Dent. Reprinted 1982.
Kahn, Daniel. 1976. Syllable-based generalizations in English phonology.
Bloomington: Indiana University Linguistics Club.
Laver, John. 1994. Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge University
Press.
Rubach, Jerzy, Geert E. Booij. 1985. ―A grid theory of stress in Polish‖. Lingua
66. 281–319.
Ruszkiewicz, Piotr. 2001. Distinctive feature theory. Origins, development and
current practice. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Schane, Sanford A. 1973. Generative phonology. Englewood Cliffs, New
Jersey: Prentice-Hall.
Szpyra, Jolanta, Włodzimierz Sobkowiak. 1995. Workbook in English Phonetics.
Poznań: Wydawnictwo Nakom.

Część II Morfologia
1.   Segmentacja sygnałów mowy
2.   Zasady łączliwości jednostek językowych
3.   Uporządkowanie zewnętrzne a wewnętrzne procesów słowotwórczych
4.   Warunki struktury morfemów
5.   Kryteria podziału afiksów języka angielskiego na rdzenne i wyrazowe
6.   Przegląd angielskich afiksów typu wyrazowego
8.   Angielskie afiksy obojnakie — przegląd
9.   Znaczenie wyrazów złożonych
10.   Złożenia w języku angielskim (composita)
11.   Granice morfologii i składni
12.   Semantyczna interpretacja złożeń odczasownikowych
13.   Ustalanie członów głównych w strukturach morfologicznych
15.   Teoria kategorii wzmocnionych

Sugerowana literatura:
Adams, Valerie. 1973. An Introduction to Modern English Word-Formation.
London: Longman.


                  42
   Aronoff, M. 1976. Word formation in generative grammar. Cambridge, Mass.:
   The M.I.T. Press.
   Bauer, Laurie. 1983. English Word-Formation. Cambridge: Cambridge
   University Press.
   Chomsky, N. 1965. Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Mass.: The
   M.I.T. Press.
   Chomsky, N. 1970. ―Remarks on nominalization‖. In Jacobs, R. A. and P. S.
   Rosenbaum (eds.). 184-221.
   Di Sciullo, A.-M. and E. Williams. 1987. On the definition of word. Cambridge,
   Mass.: The M. I. T. Press.
   Grzebieniowski, Tadeusz. 1995. Słownictwo i słowotwórstwo angielskie.
   Warszawa: Harald G Dictionaries.
   Jacobs, R. A. and P. S. Rosenbaum (eds.). 1970. Readings in English
   transformational grammar. Waltham, Mass.: Ginn and Company.
   Lieber, R. 1992. Deconstructing morphology: word formation in syntactic theory.
   Chicago: The University of Chicago Press.
   Ruszkiewicz, P. 1997. Morphology in generative grammar: From morpheme-
   based grammar to lexical morphology and beyond. A study of selected models
   of morphological description. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
   Selkirk, E. O. 1982. The syntax of words. Cambridge, Mass.: The M.I.T. Press.
   Siegel, D. C. 1974. Topics in English morphology. Ph.D. dissertation, M.I.T.
   Published in 1979. New York: Garland Publishing.
   Szymanek, Bogdan. 1989. Introduction to Morphological Analysis. Warszawa:
   PWN.
   Williams, E. 1981. ―On the notions ‗lexically related‘ and ‗head of a word‘ ‖.
   Linguistic Inquiry 12. 245-274.

   Część III Semanto-pragmatyka
1.  Wiedza słownikowa a encyklopedyczna;
2.  Kategoryzacja i rodzaje kategorii; model sieciowy i kategoria radialna;
3.  Struktura kategorii: poziom podstawowy, uszczegółowienie a ekstensja, schemat
   nadrzędny a prototyp;
4.  Metafora i metonimia;
5.  Obrazowanie i jego typy;
6.  Schematy wyobrażeniowe;
7.  Przestrzenie mentalne.

   Sugerowana literatura:
   Fauconnier, Giles. 1994. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in
   Natural Language. Cambridge: Cambridge University Press.
   Lakoff, George. 1987. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories
   Reveal about the Mind. Chicago: The University of Chicago Press.
   Lakoff, George, Mark Johnson. 1980. Metaphors We Live By. Chicago: The
   University of Chicago Press.
   Słoń, Anna. 2000. „Idealized Cognitive Models: Linguistic Categorisation from a
   Cognitive Perspective.‖ Kieleckie Studia Neofilologiczne 1, 35-55.
   Sweetser, Eve, Giles Fauconnier. 1996. „Cognitive Links and Domains: Basic
   Aspects of Mental Space Theory.‖ W: Giles Fauconnier, Eve Sweetser (eds.).
   1996. Spaces, Worlds, and Grammar. Chicago: The University of Chicago
   Press. 1-28.


                     43
   Taylor, John R. 1995/2003. Linguistic Categorisation. Prototypes in Linguistic
   Theory. Oxford: Oxford University Press.
   Ungerer, Friedrich, Hans-Jörg Schmid. 1996. An Introduction to Cognitive
   Linguistics. London: Longman.

   Część IV Składnia
1. Rzeczy i procesy jako konceptualny model dla rzeczowników i czasowników;
2. Definicje oraz klasyfikacja rzeczowników; rzeczowniki proste oraz derywowane,
  nominalizacja;
3. Kategorie nominalne: liczba, przypadek, rodzaj i określoność — aspekty
  semantyczne i morfosyntaktyczne;
4. Rzeczownik i fraza nominalna jako typ i konkretyzacja;
5. Specyfikacja typu, kwantyfikacja i zakotwiczenie jako funkcje frazy nominalnej;
6. Struktura frazy nominalnej; struktury mogące funkcjonować jako poszczególne
  elementy frazy nominalnej; różnice w funkcjach pełnionych poprzez różne
  elementy frazy nominalnej; nieprototypowe frazy nominalne; analiza fraz
  nominalnych;
7. Zaimki: klasyfikacja; anaforyczne, deiktyczne i generyczne funkcje przyimków;
8. Przymiotnik i fraza przymiotnikowa; klasyfikacja przymiotników; funkcje
  przymiotników; struktura frazy przymiotnikowej; przymiotnik a imiesłów;
  adjektywizacja;
9. Definicje i klasyfikacja czasowników;
10. Czas gramatyczny a czas fizyczny. Czas jako kategoria deiktyczna. Użycia czasu
  teraźniejszego i przeszłego. Czasowniki performatywne. Następstwo czasów;
11. Kategoria aspektu. Kontrasty aspektowe w języku angielskim. Do czego służy
  aspekt. Użycia aspektu progresywnego i perfekt;
12. Tryb i modalność. Pozostałości trybu łączącego w języku angielskim. Sposoby
  wyrażania modalności. Modalność deontyczna i epistemiczna. Analiza
  modalności jako zjawiska „force-dynamic‖;
13. Komplementacja czasownika. Wzory zdania prostego. Role semantyczne;
14. Przyimki i ich klasyfikacja; przyimek jako kategoria radialna; grupa przyimkowa i
  jej funkcje;
15. Przysłówki i ich klasyfikacja; adwerbializacja; grupa przysłówkowa i jej funkcje;
16. Przechodniość jako kategoria. Kanoniczny model zdarzenia jako prototyp
  interakcji tranzytywnej. Czynniki wpływające na stopień tranzytywności.
  Konsekwencje gramatyczne zróżnicowania stopnia tranzytywności;
17. Kauzatywność i sposoby jej wyrażania;
18. Kategoria strony. Strona czynna, bierna i medialna. Użycia strony biernej i
  medialnej. Konstrukcje nie podlegające pasywizacji. Semantyka czasownika a
  pasywizacja. Rodzaje konstrukcji biernych;
19. Typy zdań według ich siły illokucyjnej. Akty mowy. Relacja forma–znaczenie–
  użycie. Zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące oraz wykrzyknikowe, a
  oznajmienie, pytanie, rozkaz i wykrzyknienie;
20. Polaryzacja zdania. Rodzaje negacji. Konteksty afirmatywne i nieafirmatywne.
  Zakres negacji;
21. Funkcjonalna perspektywa zdania. Pojęcie tematu i rematu (lub ich analogów).
  Konstrukcje wpływające na strukturę tematyczną zdania;
22. Zdania złożone współrzędnie; koordynacja;
23. Zdania złożone podrzędnie. Klasyfikacja. Zdania względne i ich typy. funkcje zdań
  podrzędnych.


                     44
Sugerowana literatura:
Dixon, R. M. W. 1991. A New Approach to English Grammar, on Semantic
Principles. Oxford: Clarendon Press.
Givón, Talmy. 1993. English Grammar: A Function-Based Introduction. Vol.1-2.
Amsterdam: John Benjamins.
Huddleston, Rodney. 1984. Introduction to the Grammar of English. Cambridge:
Cambridge University Press.
Huddleston, Rodney. 1988. English Grammar: an outline. Cambridge:
Cambridge University Press.
Langacker, Ronald W. 1987/1991. Foundations of Cognitive Grammar Vol.1-2.
Stanford, California: Stanford University Press.
                 45
Przedmiot: GRAMATYKA KONTRASTYWNA - III rok
Forma zajęć: ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 30 godzin
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Cele:
- Omówienie i analiza szeregu podobieństw i różnic pomiędzy systemami
  gramatycznymi języka angielskiego i polskiego, co ma pomóc studentom w
  zrozumieniu mechanizmów funkcjonujących w języku.
- Zwiększenie wrażliwości językowej studentów jako użytkowników języka, co
  ma ich zachęcić do bardziej analitycznego i „dojrzałego‖ spojrzenia na język.
- Praktycznym aspektem tego kursu, obok ciągle istotnego doskonalenia
  znajomości języka angielskiego, jest pomoc jaką może on stanowić dla
  przyszłych nauczycieli języka angielskiego.

Tematyka:
1. Co to jest analiza kontrastywna, jakie są jej rodzaje i zadania, co oznacza
  porównywanie systemów gramatycznych języków;
2. Fonetyka i fonologia: porównanie repertuaru spółgłosek oraz struktury
  fonemów spółgłoskowych w obu językach; procesy fonologiczne – ich
  występowanie i nasilenie.
3. Słowotwórstwo: produktywność poszczególnych procesów słowotwórczych
  w obu językach i przyczyny jej zróżnicowania; skala przyimek–partykuła–
  afiks — współwystępowanie tych elementów z czasownikiem.
4. Kategorie gramatyczne: sposoby ich kodowania w obu językach.
5. Funkcjonalna perspektywa zdania: szyk wyrazów, określoność, i inne
  związane z tym zagadnieniem zjawiska.
6. Strona bierna oraz konstrukcje pasywne w polskim i angielskim.
7. Konstrukcje nieosobowe w języku polskim i angielskim.
8. Strona medialna oraz polskie konstrukcje z się.
9. Konstrukcje kauzatywne w angielskim i polskim.
10. Negacja — jej typy, zakres semantyczny, konteksty i elementy
  nieafirmatywne w angielskim i polskim.
11. Zjawiska metafory i metonimii, idiomy i przysłowia w obu językach.

Sugerowana literatura:
Fisiak, J., Lipińska-Grzegorek, M., Zabrocki, T. 1978. An Introductory English-
      Polish Contrastive Grammar. Warszawa: PWN.
Willim, E., Mańczak-Wohlfeld, E. 1997. A Contrastive Approach to Problems
      with English. Warszawa: PWN.
                  46
Przedmiot: HISTORIA JĘZYKA - IIl rok
Forma zajęć: wykład
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 30 godzin
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną
Cele:
- Prześledzenie procesu kształtowania się języka angielskiego standardowego
  w okresie od najstarszych zabytków pisanych do współczesności.
- Omówienie zagadnień periodyzacji języka w aspekcie wewnętrznym i
  zewnętrznym.
- Przedstawienie historycznego rozwoju współczesnych dialektów.
- Wyjaśnienie przyczyn innowacji fonetycznych np. monoftongizacja i
  dyftongizacja.
- Omówienie wpływu kontaktów językowych na proces zapożyczeń
  leksykalnych i składniowych.
Tematyka:
1. Język angielski wśród innych języków indoeuropejskich.
2. Rozwój Anglii anglosaskiej a język staro angielski.
3. Chrześcijaństwo i najstarsze zabytki w języku łacińskim i staro angielskim
4. System języka staro-angielskiego: leksyka, gramatyka, fonetyka
5. Wpływy języków: łaciny, staro nordyckiego i francuskiego a zapożyczenia.
6. Okres średniowiecza: język francuski i angielski, okres transformacji
językowej ze staro angielskiego do języka angielskiego wieków średnich,
rozwój języka angielskiego po roku1362.
7. Początki współczesnego języka angielskiego: Caxton i Shakespaere
8. Współczesny język angielski.
9. Odmiany języka angielskiego: BE, AE, CE, Australian E, NZE, African E,
   Asian E
10. Język regionalny a dialekty. Carribean, Malaysian, Pacific
Sugerowana literatura:
Alcock, L. 1990 Arthur's Britain. Penguin Books, London.
Barber, C. L. 1972 The Story of Language. Pan Books, London.
Baugh, A.C.(ed.) 1948 A Literary History of England Routledge & Kegan Paul,
        London .
Baugh, A.C.(ed.)1957 A History of the English Language Appleton-Century-Crofts, NY.
Chaucer, G. 1958 Canterbury Tales (original version), Dent & Sons, London.
Fisiak, J. 1993 An Outline History of Englis. Kantor Wydawniczy SAWW, Poznan.
 Green, J. R. 1994 Alfred the Great. The English Kingdoms during the Dark Ages
        (first publ. In 1892), Cromwell Films Ltd.
Keynes, S./M. Lapidge 1983 Alfred the Great. Penguin Books, London.
Monmouth, G. 1966 The History of the Kings of Britain. Penguin Books, London.
Morgan, K.O. 1989 and 1992 The Oxford History of Britain I and II, OUP.
Potter, S. 1968 Our Language. Penguin Books, Harmondsworth.
Reszkewicz, A. 1996 A Diachronic Grammar of Old English, WN, Warszawa.
Sikorska, L 1996 An Outline History of English Literature. Bene Nati, Poznan.
Stenton, D. M. 1952 English Society in the Middle Ages. Penguin Books.
Stenton, D. M. 1990 Anglo-Saxon England. OUP.
Taitt, D. 1996 The Shaping of English. Progress, Taraow .
Whitelock, D. 1954 The Beginnings of English Society. Penguins Books.
Wright, D. 1990 Chaucer 'The Canterbury Tales'. Grafton Books, London/Glasgow
        (Modern English version).


                  47
Przedmiot: WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA
Forma zajęć: wykład i ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 30 godzin
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Cele:
- Zapoznanie studentów z teorią i praktyką literaturoznawstwa.
- Pogłębienie wiedzy o mechanizmach rządzących światem literatury.
- Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu literaturoznawstwa.
- Kształtowanie indywidualnych upodobań literackich na podstawie literatury
  prymarnej i sekundarnej.


Tematyka:
1. Definicja i funkcje literatury.
2. Charakterystyka języka literackiego.
3. Krytyka literacka.
4. Główne koncepcje analizy literackiej.
5. Charakterystyka środków stylistycznych.
6. Charakterystyka gatunków literackich.
7. Klasyfikacja poezji: podział poezji na narracyjną i liryczną.
8. Środki artystycznej ekspresji.
9. Analiza wybranych utworów poetyckich.
10.Historia dramatu.
11 .Struktura dramatu.
12.Charakterystyka tragedii i komedii.
13.Charakterystyka utworów prozaicznych.
14.Techniki narracji.
15.Charakterystyka poszczególnych typów powieści.

Sugerowana literatura:
Diniejko, A., 2003 Introduction to the Study of Literature in English.
Dictionary of Literary Terms.
                   48
Przedmiot: HISTORIA LITERATURY
Forma zajęć: wykład i ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne - 150 godzin i niestacjonarne - 120 godzin
Forma zaliczenia: egzamin po III i V semestrze

Cele:
- Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami i tendencjami w historii
literatury angielskiej od czasów najdawniejszych (wczesne średniowiecze) do
najnowszych.
- Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami w historii literatury
amerykańskiej od okresu romantyzmu do współczesności.
- Przedstawienie najważniejszych osiągnięć w poezji, prozie i dramacie
angielskim i amerykańskim w kulturowym i społecznym kontekście danej epoki.
- Charakterystyka poszczególnych twórców względem tradycji literackich,
z jakich wyrastali i jakie tworzyli.
- Rozwijanie umiejętności studentów określenia wzajemnych relacji
i przeprowadzania analizy najważniejszych dzieł literackich.

Część I: literatura angielska
Tematyka:
1. Historia literatury angielskiej: podział na główne okresy
2. Literatura okresu staroangielskiego.
3. Tło historyczne i charakterystyka literatury średniowiecza
4. Renesans w Anglii: nowe kierunki i trendy w kulturze I poezji
6. Dramat i teatr elżbietańsko-stuartowski
6. William Shakespeare jako poeta i dramaturg
7. Literatura angielska XVII wieku
8. Wiek oświecenia
9. Geneza i rozwój powieści angielskiej
11. Romantyzm w poezji
12. Początki i rozwój powieści i poezji wiktoriańskiej
14. Literatura angielska na przełomie wieków
15. Problemy moralne i egzystencjalne w powieściach Joseph Conrada
16. Tematyka i forma poezji W. B. Yeatsa
17. Modernizm w literaturze.
19. Różnorodność tematyki i form w poezji XX wieku
20. Angielska powieść utopijna i dystopijna
21. Rozwój współczesnej poezji i powieści angielskiej

Sugerowana literatura:
Bałutowa, B. 1983 Powieść angielska XX wieku. Warszawa, PWN.
Bela, T., Mazur Z.: 1997 A College Anthology of English Literature, Kraków:
Universitas.
Burgess, A. 1974 English Literature, Longman.
Daiches, D., A Critical History of English Literature.
Diniejko, A. 2002 English Literature. Lecture Notes (computer print).
Diniejko, A. 2003 An Introduction to the Study of Literature in English.
      (computer print).
Diniejko, A. 2003 English Literature. Handouts (computer print).


                  49
Drabble, M. 1985The Oxford Companion to English Literature, OUP.
Kermode, F. et al., ed. Oxford Anthology of English Literature.
Mroczkowski, P. 1986 Historia literatury angielskiej, Wrocław.
Ousby, L. (ed): 1988 The Cambridge Guide to English Literature, London.
Sikorska, L. 2003 An Outline of English Literature. Poznań: W.P.
Zbierski, H. 1982 'Literatura angielska', w: Dzieje literatur europejskich.
     Warszawa.
Stamirowska, K. (ed.) 1997 Współczesna powieść brytyjska, Kraków:
     Universitas.

Część I: literatura amerykańska
Tematyka:
 1. Początki literatury amerykańskiej: tło historyczne.
 2. Wczesna literatura purytańska: William Bradford i John Winthrop.
 3. Poezja purytańska: Anne Bradstreet i Edward Taylor.
 4. Jonathan Edwards i Benjamin Franklin: główni przedstawiciele Oświecenia
   amerykańskiego.
 5. Początki romantyzmu: Washington Irving.
 6. Kształtowanie się mitologii i literatury narodowej: James Fenimore Cooper.
 7. Twórczość Edgara Allana Poe.
 8. Główne założenia transcendentalizmu.
 9. Ralph Waldo Emerson jako czołowy przedstawiciel transcendentalizmu.
 10. Ideologia transcendentalizmu w twórczości Henry Davida Thoreau.
 11. Cechy purytańskie i romantyczne Szkarłatnej litery Nathaniela
   Hawthorne`a.
 12. Moby Dick Hermanna Melville`a – wielkie osiągnięcie prozy romantycznej.
 13. Indywidualizm poezji Emily Dickinson.
 14. Poezja romantyczna Walta Whitmana.
 15. Mark Twain – pionier realizmu amerykańskiego.
 16. Realizm psychologiczny Henry`ego Jamesa.
 17. Realizm Kate Chopin.
 18. Naturalizm Stephena Crane`a.
 19. Naturalizm Theodore`a Dreisera.
 20. Naturalizm Jacka Londona.
 21. Poezja Roberta Frosta.
 22. Poezja modernistyczna: William Carlos Williams i E.E. Cummings.
 23. Poezja modernistyczna: Wallace Stevens i Ezra Pound.
 24. Modernizm T.S. Eliota.
 25. Pisarze „straconego pokolenia‖: Ernest Hemingway i F. Scott Fitzgerald.
 26. John Steinbeck i lata trzydzieste.
 27. Proza Williama Faulknera.
 28. Dramat amerykński: Eugene O`Neill i Tennessee Williams.
 29. Pokolenie „beat generation.‖
 30. Postmodernizm w prozie współczesnej.

Sugerowana literatura:
Lewicki, Z. (ed.), American Literature.
Sienicka, M., Kopcewicz, A. Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie.
Pelican Guide to American Literature.
High, P., Ań Outline of American Literature.


                   50
Mazur, Z. (ed.), The College Anthology of American Literature.
The Norton Anthology of American Literature.
Lektury:
William Bradford, Of Plymouth Plantation (fragm.)
John Winthrop, ―A Model of Christian Charity.‖
Anne Bradstreet: ―The Author to her Book,‖ ―To my Dear and Loving Husband‖,
―Contemplations‖ (1, 2, 4, 9, 27, 33).
Edward Taylor: ―Prologue‖, ―Huswifery‖, ―Upon a Spider Catching a Fly‖.
Jonathan Edwards, ―Sinners in the Hands of an Angry God.‖
Benjamin Franklin, Autobiography (fragm.)
Washington Irving, ―Rip Van Winkle.‖
James Fenimore Cooper, The Last of the Mohicans.
Edgar Allan Poe: ―The Fall of the House of Usher‖, ―The Tell-Tale Heart‖, ―The
Purloined Letter‖, ―The Philosophy of Composition‖, ―The Raven.‖
Ralph Waldo Emerson: ―Nature‖, ―Self-Reliance.‖
Henry David Thoreau: ―Civil Disobedience‖, Walden (fragm.)
Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter.
Herman Melville, Moby Dick (fragm.).
Walt Whitman: ―Song of Myself‖, ―The Song of the Open Road.‖
Emily Dickinson: poems 569, 1126, 668, 328, 249, 465, 67, 1624, 1052.
Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn.
Kate Chopin, The Awakening.
Stephen Crane, The Red Badge of Courage.
Jack London, The Call of the Wild.
Henry James, Daisy Miller.
Robert Frost: ―Mowing‖, ―The Tuft of Flowers‖, ―Mending Wall‖, ―Home Burial‖,
―After Apple-Picking‖, ―The Wood-pile‖, ―The Road Not Taken‖, ―Birches‖,
―Stopping by Woods on a Snowy Evening.‖
William Carlos Williams: ―Tract‖, ―The Red Wheelbarrow‖, ―The Dance‖, ―To a
Poor Old Woman Poem‖, ―This is Just to Say.‖
E.E. Cummings: ―Me up at does‖, ―l (a‖, ―[Buffalo Bill`s].‖
Ezra Pound: ―In a Station of Metro‖, ―A Pact‖, ―Portrait d`une Femme‖, ―The
River Merchant`s Wife: A Letter.‖
Wallace Stevens: ―The Study of Two Pears‖, ―Thirteen Ways of Looking at a
Blackbird.‖
T.S. Eliot, ―The Love Song of Alfred Prufrock.‖
Ernest Hemingway, The Sun Also Rises.
F. Scott Fitzgerald, ―Babylon Revisited‖, The Great Gatsby.
William Faulkner, ―A Rose for Emily.‖
John Steinbeck, The Grapes of Wrath.
Arthur Miller, Death of a Salesman.
Eugene O`Neill, Long Day`s Journey into Night.
Tennessee Williams, The Glass Menagerie.
Allen Ginsberg, poetry.
Sylvia Plath, poetry.
Robert Lowell, poetry.
Joseph Heller, Catch 22.
Saul Bellow, „Seize the Day.‖
                  51
Przedmiot:  WIEDZA O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU
       JĘZYKOWEGO
Forma zajęć: wykład i ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 30 godzin
Forma zaliczenia: egzamin po I semestrze

Cele:
- Zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą życia codziennego
  i przemian społecznych w Wielkiej Brytanii.
- Zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą życia codziennego
  i przemian społecznych w Stanach Zjednoczonych.
- Przestawienie różnic kulturowych, różnych instytucji rządowych a także
  polityki i geografii obu państw.

Część I - Wykłady
Tematyka:
1. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – geografia
2. Stany Zjednoczone – Geografia
3. Społeczeństwo Brytyjskie i przemiany w nim zachodzące
4. Multi-etniczny charakter społeczeństwa brytyjskiego
5. Społeczeństwo amerykańskie i przemiany w nim zachodzące
6. Grupy etniczne w społeczeństwie amerykańskim
7. System polityczny Wielkiej Brytanii – monarchia, parlament, rząd,
  samorządy lokalne
8. Konstytucja USA – trzy formy instytucji rządowych w USA
9. Urząd prezydenta, departamenty i agencje rządu Stanów Zjednoczonych
10. Republika Irlandii – geografia, ludność, system polityczny,
11. Kanada, – geografia, ludność, system polityczny
12. Australia i Nowa Zelandia – geografia, ludność, system polityczny

Część I - Ćwiczenia
Tematyka:
1. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – geografia,
  ćwiczenia z mapą, filmy krajoznawcze
2. Stany Zjednoczone – regiony geograficzno - kulturowe
3. Społeczeństwo brytyjskie i przemiany w nim zachodzące
4. Konflikt w Irlandii Północnej
5. Główne grupy etniczne USA – rdzenni Amerykanie, Afro-Amerykanie
6. Urząd prezydenta , partie polityczne i wybory prezydenckie w USA

Sugerowana literatura:
Diniejko, A. 1999 English Speaking Countries 1, Wydawnictwa Szkolne i
       Pedagogiczne.
Diniejko, A. 2002 An Introduction to the United States of America, NNKJO
      TWP w Kielcach, Kielce.
Oakland, J. 1995 British Civilization, Routledge, London, New York.
Mauk, D., Oakland, J. 1997 American Civilization, London & New York.
Crowther J. (ed.) 1999 Oxford Guide to British & American Culture, OUP.
Longman Dictionary of English Language & Culture, Longman 1992.
Room, A. 1990 An A to Z of Britsh Life, Dictionary of Britain, OUP.


                  52
Nation, M. 1991 A Dictionary of Modern Britain, Penguin English.
Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary, OUP,1993.
Encyclopaedia Britannica.
Mc Dowall, D. 1993 Britain in Close-up,Longman.
Fiedler, E., Jansen, N., Rainer M. America in Close-up, Longman.
Sheerin, S., Seath J., White G. Spotlight on Britain,(second edition), OUP.
Musman, R., Vallance, A. Britain Today, Longman.
Bromhead, P. Life in Modern Britain, (new edition), Longman.
Brookes, H.F., Fraenkel, C.F. 1989 Life in Britain, Heinemann International.
O‘Driscoll, J. 1995 Britain, OUP.
Harvey, P.J. Britain Explored ,Longman.
Musman, R. Background to English-speaking countries, Macmillan Publishers.
Williams,.R. (ed.), Great Britain, (insight guide), APA Publication (HK).
Lamentowski, L. 1991 Here Is Britain, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
         Łódź .
Blakey, P., Blakey W., Mc Kay B., Contemporary Britain, Longman.
Robins, L. B., Sutton J., People & Politics in Britain, Macmillan Education.
Laird, E. Faces of Britain, Longman.
Rabley S. Customs & Traditions in Britain, Longman.
Hill J., Lewis, M. 1994 Welcome to Britain, Language Teaching Publications.
Harrap A. (ed.), Britain & the British, Brown Publishing.
Hoey, B. Monarchy Behind the Scenes with the Royal Family, BBC.
Falk, R. 1993 Spotlight on the USA, OUP.
This is America, US Information Agency.
Laird, E. American Homes , Longman.
Bromhead, P. Life in Modern America, Longman.
Stevenson, D. K. American Life and Institutions, Ernst Klett Verlag.
                  53
Przedmiot: HISTORIA
Forma zajęć: wykład
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 60 godzin
Forma zaliczenia: egzamin po II semestrze i III semestrze

Cele:
- Przedstawienie zarysu historii Wielkiej Brytanii i USA od zarania dziejów do
  czasów współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, które
  przyczyniły się do powstania obu państw i ich współczesnych społeczeństw.
- Zapoznanie studentów z historią Wielkiej Brytanii od początków państwa do
  współczesności.
- Zapoznanie studentów z historią USA od początków państwa do
  współczesności.
- Przestawienie kontaktów między obu państwami w ujęciu historycznym.

Tematyka:
1. Anglia w czasach prehistorycznych
2. Celtowie, Rzymianie, rządy saksońskie, najazdy Wikingów, król Alfred
3. Podbój normański, początki feudalizmu
4. Magna Carta i początki systemu parlamentarnego
5. Prawo i sądownictwo w średniowiecznej Anglii, rozwój miast, architektura
6. Wojna stuletnia, społeczeństwo angielskie w późnym Średniowieczu
7. Monarchia Tudorów, reformacja, okres elżbietański, początki kolonializmu
  angielskiego, wojny z Francją i Hiszpanią
8. Rewolucja burżuazyjna w Anglii, purytanizm, Szkocja i Irlandia do wieku
  XVII.
9. Początki partii politycznych w XVIII. wieku
10. Życie na wsi i w miastach, utrata Ameryki, rewolucja przemysłowa
11. Anglia w XIX. wieku, wojna z Napoleonem, rozwój przemysłu, handel i banki,
  powstanie klasy średniej, rozwój demokracji w Wielkiej Brytanii, warunki
  życia klasy robotniczej, związki zawodowe, era wiktoriańska, walka Irlandii o
  niepodległość
12. Wzrost brytyjskiej ekspansji kolonialnej
13. Wielka Brytania w XX. wieku, powstanie Partii Pracy, Brytania w czasie
  wojen światowych, koniec imperium, równouprawnienie kobiet, społeczne i
  gospodarcze tendencje po II wojnie światowej
14. Ameryka przed Kolumbem
15. Wyprawy Kolumba i innych podróżników europejskich do Ameryki
16. Początki kolonizacji europejskiej
17. Kolonie angielskie w Ameryce, życie codzienne w koloniach, przesłanki
   rewolucji amerykańskiej
18. Rewolucja amerykańska (1775-1783)
19. Deklaracja niepodległości
20. Powstanie konstytucji amerykańskiej
21. Polityka i społeczeństwo młodej republiki
22. Wojna 1812 roku
23. Rozwój demokracji i ekspansja
24. Wojna domowa (1861-1865)
25. Rekonstrukcja Południa, rewolucja przemysłowa w USA
26. Ameryka wielkoprzemysłowa


                  54
27. Ameryka w przededniu I wojny światowej, udział Ameryki w wojnie
28. Lata dwudzieste XX wieku, „Nowy Ład‖ F. D. Roosevelta
29. II wojna światowa, udział Ameryki,
30. Lata powojenne, zimna wojna, wojny w Korei i Wietnamie
31. Ameryka współczesna, koniec zimnej wojny

Sugerowana literatura:
Morgan K. O. (ed.), 2001 The Oxford History of Britain, OUP.
McDowall, D. 1989 An Illustrated History of Britain, Longman.
Zins, H. 1995 Historia Anglii, Ossolineum i Bellona.
Grzybowski, S. 1998 Historia Irlandii, Ossolineum.
Barnett, C. 1996 The Lost Victory: British Dreams, British Realities 1945- 50,
London: Pan Books.
Kemp, T. 1998 Industralzacja w XIX- wiecznej Europie, Wriocław, Ossolineum.
Parker, R. A. C. 1998 Druga wojna światowa, Krótka historia,Wrocław,
Ossolineum.
Pym, H. Kochan, N. 1998 Gordon Brown: The First Year in Power, London,
Bloomsbury.
Rentoul J., 1997 Tony Blair, London,Warner Books.
Carlton, C. 1993 Karol I, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Rumsey T. R., 1981 Men and Women of the Reneissance and Reformation
1300 – 1600, Wellesley Hills, Massachusetts, Independent School Press.
K. Robbins, 1998 Zmierzch wielkiego mocarstwa.Wielka Brytania w latach
1870-1992, Wrocław, Ossolineum.
P. Zumthor, 1994 Wilhelm Zdobywca, Warszawa, PIW.
B. O‘Callaghan, 2002 An Illustrated History of the USA, Longman.,
M. B. Norton, D. M. Katzman et al., 1999 A People and a Nation A History of
the United States, Houghton Mifflin Company, Boston, New York.
An Outline of American History * US Information Agency.
Family Encyclopedia of American History * The Reader‘s Digest Association,
Inc., Pleasantville, New York, 1975.
The Story of America, The Reader‘s Digest Association, Inc., Pleasantville, New
York, 1975.
Katz, H. 1971 Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zakład Narodowy
imienia Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.
Brown G. Tindall, D. Shi, E 2002. Historia Stanów Zjednoczonych, Zysk i S-ka
Wydawnictwo, Poznań.
Jones, M. A. 2002 Historia USA Narody i cywilizacje, Wydawnictwo MARABUT,
Gdańsk.
Michałek, K. 1993 Na drodze ku potędze Historia Stanów Zjednoczonych
Ameryki 1861 - 1945, Książka i Wiedza, Warszawa.
Michałek, K. 1995 Mocarstwo Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945 –
1992, Książka i Wiedza, Warszawa.
Middlekauff, R. 982 The Glorious Cause The American Revolution 1763 –
1789, OUP, 1.
Mauk, D. Oakland, J. 1997 American Civilization , Routledge, London & New
York.
Diniejko A. 2002 An Introduction to the United States of America, NNKJO TWP
Kielce.                  55
Heideking J. (ed.), 1999 Amerykańscy prezydenci, Wydawnictwo ASTRUM,
Wrocław.
 Pastusiak L., 1989 Prezydenci vol. 1-3* , Krajowa Agencja Wydawnicza,
Warszawa.
Ryszka, E. 1984 The US Federal System of Government , PWN, Warszawa.
 Crowther J. (ed.), 1999 Oxford Guide to British & American Culture, OUP.
Jurczyński T. 1995 Dictionary of the United States of America, WsiP Warszawa.
                 56
Przedmiot: KULTURA
Forma zajęć: wykład i ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 60 godzin
Forma zaliczenia: egzamin po V semestrze

Cele:
- Zapoznanie z zagadnieniami historyczno-kulturoznawczymi z angielskiego
  obszaru językowego zgodnie z najnowszą interdyscyplinarną tendencją.
- Rozszerzenie wiadomości z kursu British and American Life o różne aspekty
  kultury brytyjskiej i amerykańskiej.

Tematyka:
1. Zwyczaje , święta i sposoby spędzania wolnego czasu w Wielkiej Brytanii
   i Stanach Zjednoczonych
2. Architektura brytyjska i amerykańska, budownictwo sakralne i świeckie, style
   architektoniczne
3. Pop kultura brytyjska i amerykańska
4. Malarstwo brytyjskie i amerykańskie
5. Muzyka klasyczna i popularna w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
6. Teatr i kino w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych
7. Popularne przesądy, sport i rekreacja w Wielkiej Brytanii i Stanach
   Zjednoczonych
8. Życie codzienne, zwyczaje i tradycje, rozrywka, formy spędzania czasu
   wolnego. Zakupy, puby, restauracje w krajach anglosaskich
9.     Massmedia i multimedia na progu XXI wieku – prasa, radio, telewizja
  naziemna i satelitarna, internet
10.     Szkolnictwo w obszarze angielskojęzycznym
11.     Subkultury w Wielkiej Brytanii, USA, Australii
12.     System sądowniczy w Wielkiej Brytanii i w USA
13.     Stosunki USA z krajami europejskimi w szerokim kontekście
  jednoczącej się Europy.
14.     Religie w UK i USA
15.     Gospodarka brytyjska i amerykańska


Sugerowana literatura:
Oakland, J. 1995 British Civilization, Routledge, London, New York.
Mauk, D. Oakland, J. 1997 American Civilization, London & New York .
Crowther J. (ed.), 1999 Oxford Guide to British & American Culture, OUP.
Musman, R., Adrian-Vallance, D. Britain Today, Longman.
Bromhead, P. Life in Modern Britain, (new edition), Longman.
Robins, L., Brennan, T., Sutton, J. People & Politics in Britain, Macmillan
Education.
This is America US Information Agency.
Bromhead, P. Life in Modern America, Longman.
Stevenson, D. K. American Life and Institutions, Ernst Klett Verlag.
                  57
Przedmiot: PSYCHOLOGIA
Forma zajęć: wykład i ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 75 godzin
Forma zaliczenia: egzamin po II semestrze

Cele:
- Zapoznanie studentów z podstawami psychoanalitycznej interpretacji
  człowieka.
- Omówienie czynników sprzyjających aktywnemu procesowi uczenia się i
  nauczania.
- Omówienie czynników blokujących aktywny proces uczenia się i nauczania.

1. Współczesne kierunki w psychologii i koncepcje psychologiczne człowieka
2. Rozwój psychiczny człowieka
3. Znaczenie procesu spostrzegania w orientacji i rozumieniu świata
4. Pamięć jako aktywny system utrwalania informacji
5. Różne formy uczenia się
6. Determinanty uczenia się i skutecznego nauczania
7. Procesy przetwarzania, wyboru i wytwarzania informacji —czynność
  myślenia
8. Język i komunikacja
9. Różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania
  szkolnego
10. Procesy emocjonalno- motywacyjne i ich wpływ na działanie
11. Frustracja i stres psychologiczny
12. Kształtowanie osobowości u dzieci i młodzieży
13. Grupa społeczna
14. Kształtowanie i zmiana postaw
15. Psychologiczne podstawy niedostosowania społecznego

Sugerowana literatura:
Aronson, E. (1987) Człowiek-istota społeczna PWN Warszawa.
Aronson, E., Wilson, A. (1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł
Poznań.
Faber, A., Mazlish E. (1996) Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w
szkole Poznań.
Gordon, T. (1995) Wychowanie bez porażek     PAX Warszawa.
Gordon, T. (1997) Wychowanie bez porażek w szkole PAK Warszawa.
Mietzel, G. (1999) Wprowadzenie do psychologii GWP Gdańsk.
Mika, S. (l984) Psychologia społeczna PWN Warszawa.
Pilecka, W., Rudkowska, Wrona (1998) Podstawy psychologii Kraków.
Przetacznik-Gierowska, M. Włodarski, Z. (1994) Psychologia wychowawcza
PWN Warszawa.
Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia. Podręcznik akademicki tom 2 GWP
Gdańsk.
Włodarski, Z., Matczak, A. (1992) Wprowadzenie do psychologii PWN
Warszawa.
Zimbardo, P.G. , Ruch, F.L. (1998) Psychologia i życie PWN Warszawa.
                  58
Przedmiot: PEDAGOGIKA
Forma zajęć: wykład i ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 75 godzin
Forma zaliczenia: egzamin po IV semestrze

Cele:
- Zapoznanie słuchaczy ze strukturą wiedzy w dziedzinie nauk o wychowaniu.
- Wdrożenie do dyskusji o problemach pedagogicznych.
- Kształtowanie postaw społecznych, szczególnie postawy szacunku i
  wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
- Przyswojenie podstawowych pojęć pedagogicznych.
- Kształtowanie umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.

Tematyka:
1. Pedagogika i jej miejsce w systemie nauk
2. Geneza współczesnych systemów
wychowawczych
3. Ewolucja szkoły w dziejach kultury europejskiej
4. Działalność wychowawcza w szkole
5. Tradycyjne i nowoczesne rozumienie roli ucznia
6. .Niepowodzenia szkolne - ich przyczyny i rodzaje
7. Model edukacji integracyjnej
8. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy nauczyciela - wychowawcy
9. Planowanie i organizacja pracy nauczyciela

Sugerowana literatura:
Arends, R. 1994 Uczymy się nauczać, Warszawa.
Gurycka, A. 1996 Błąd w wychowaniu, Warszawa.
Gurycka, A. 1997 O sztuce wychowania, Warszawa.
Kunowski, S. 1993 Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa.
Kupisiewicz, Cz. 1996 Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa.
Meighan, R. 1993 Socjologia edukacji, Toruń.
Miller, R. 1981 Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia, Warszawa.
Pilch, T. 1999 Spory o szkołę, Warszawa.
Śliwierski, B. 1998 Jak zmieniać szkołę? Kraków.
Śliwierski, B. 2001 Program wychowawczy szkoły, Warszawa.
                   59
Przedmiot: TEORIA UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
Forma zajęć: wykład
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne – 30 godzin
Forma zaliczenia: egzamin po III semestrze

Cele:
- Zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami nauczania języka
angielskiego stosowanymi do chwili obecnej oraz teoriami dotyczącymi
procesów opanowywania języka pierwszego i języka obcego.

Tematyka:
1.    Wprowadzenie podstawowych terminów związanych z nauczaniem
języka obcego.
2.    Przegląd metod nauczania języków obcych
- metoda gramatyczno-tłumaczeniowa.
- metoda bezpośrednia.
- podejście audiolingwalne.
-    podejście kognitywne.
-    metoda komunikacyjna.
-    metoda „Total Physical Response‖.
-    metoda „Silent Way‖.
-    Community Language Learning.
-    Natural Approach.
-    Suggestopedia.
3.   Proces akwizycji języka pierwszego: podejście behawiorystyczne,
kognitywne, funkcjonalne.
4.   Wpływ L1 na opanowywanie języka obcego (analiza kontrastywna i teoria
interjęzyka)
5.   Proces uczenia się języka obcego: czynniki warunkujące sukces i
niepowodzenie (wiek, inteligencja, style poznawcze, cechy osobowości,
motywacja, postawa wobec języka).

Sugerowana literatura:
Brown, H.D. 1994 Principles of Language Learning and Teaching. Prentice Hall.
Ellis, R. 1985 Understanding Second Language Acquisition. OUP.
Larsen-Freeman, D. 1986 Techniques and Principles in Language Teaching.
OUP.
Lightbown, P. and N. Spada. 1999 How Languages Are Learned. OUP.
Richards, J.C. and T.S. Rodgers 2001. Approaches and Methods in Language
Teaching. Second Edition. CUP.
                  60
Przedmiot: METODYKA
Forma zajęć: wykład i ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne – 120 godzin
Forma zaliczenia: egzamin po IV i VI semestrze

Cele:
- Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami nauczania języków
obcych oraz ich praktycznymi zastosowaniami.
- Wprowadzenie do nauczania czterech podstawowych sprawności językowych
(czytania, słuchania, pisania i mówienia) oraz nauczania gramatyki, słownictwa i
wymowy.
- Przedstawienie zagadnień dotyczących planowania lekcji (cele, struktura
lekcji, kryteria oceny) i przygotowania pomocy dydaktycznych.
- Przedstawienie sposobów kierowania klasą (zachowania lekcyjne nauczyciela
i uczniów), w połączeniu z obserwacją lekcji (video).
- Kształtowanie umiejętności samodzielnego czytania literatury fachowej i jej
analizy.
- Przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów
dydaktyczno-metodycznych.

Tematyka:
 1. Nauczanie gramatyki: sposoby prezentacji nowego materiału
   gramatycznego.
 2. Nauczanie gramatyki: sposoby ćwiczenia nowego materiału
   gramatycznego.
 3. Zastosowanie środków wizualnych w nauczaniu gramatyki.
 4. Struktura lekcji wprowadzającej nowy materiał gramatyczny: prezentacja,
   praktyka, produkcja.
 5. Nauczanie słownictwa: rola słownictwa na lekcji języka obcego i zasady
   jego prezentacji.
 6. Nauczanie słownictwa: sposoby utrwalania nowego materiału
   leksykalnego.
 7. Ćwiczenia przygotowujące do pracy ze słownikiem.
 8. Zasady nauczania wymowy, rytmu i intonacji.
 9. Techniki nauczania wymowy, rytmu i intonacji.
 10. Nauczanie sprawności receptywnych: strategie słuchania i czytania.
 11. Struktura lekcji rozwijającej rozumienie tekstu pisanego lub mówionego.
 12. Nauczanie sprawności mówienia: techniki elicytacji, ćwiczenia
   przygotowujące do komunikacji.
 13. Nauczanie sprawności mówienia: ćwiczenia komunikacyjne.
 14. Nauczanie sprawności pisania: rodzaje ćwiczeń pisemnych, nauka
   pisowni.
 15. Pisanie jako proces: samodzielne tworzenie tekstu pisanego.
 16. Łączenie sprawności językowych na lekcji języka obcego.
 17. Interakcja na lekcji języka obcego: strategie zadawania pytań,
   reagowanie na błędy.
 18. Stymulowanie naturalnej komunikacji w języku obcym. Zasady użycia L1
   i L2.
 19. Różne formy organizacji pracy uczniów (np. praca z całą klasą, praca w
   grupach).


                  61
 20. Role pełnione przez nauczyciela na lekcji języka obcego.
 21. Zasady kierowania klasą: utrzymanie dyscypliny.
 22. Zasady planowania lekcji: określanie celów, spójność faz.
 23. Przygotowanie scenariusza lekcji i kryteria oceny.
 24. Rozwijanie strategii czytania i słuchania: model interakcyjny
   przetwarzania informacji.
 25. Rozwijanie strategii mówienia: strategie produkcyjne, kompensacyjne i
   interakcyjne.
 26. Rodzaje i rola strategii komunikacyjnych.
 27. Ocena wyników nauczania: rodzaje testów językowych i kryteria ich
   poprawności.
 28. Techniki testowania elementów języka. Błędy w konstruowaniu testów.
 29. Techniki testowania sprawności językowych. Problemy oceny wyników
   testu.
 30. Analiza testów językowych.
 31. Nauczanie w klasach o zróżnicowanym poziomie językowym.
 32. Style i strategie uczenia się: klasyfikacja.
 33. Zastosowanie strategii uczenia się na lekcjach języka obcego.
 34. Rozwijanie autonomii ucznia.
 35. Rola inteligencji wielofunkcyjnej w nauce języka obcego.
 36. Kryteria oceny podręcznika.
 37. Analiza podręczników do nauki języka angielskiego.
 38. Nauczanie języka obcego w różnych grupach wiekowych: wady i zalety.
 39. Rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci i jego wpływ na
   uczenie się języka obcego.
 40. Zasady nauczania dzieci elementów języka (gramatyka, słownictwo,
   wymowa).
 41. Zasady nauczania dzieci sprawności językowych.
 42. Techniki stosowane w nauczaniu dzieci (gry, piosenki, opowiadania,
   ćwiczenia ruchowe).
 43. Analiza podręczników i materiałów do nauczania języka obcego dzieci.
 44. Nowe kierunki w nauczaniu języka angielskiego.
 45. Opracowanie programu nauczania.
 46. Rozwój zawodowy nauczyciela.
 47. Metody badawcze w nauczaniu języków obcych.

Sugerowana literatura:
Anderson, A. & Lynch, T. 1988. Listening. OUP.
Brzeziński, J. 1987. O nauczaniu języków obcych dzieci. WsiP.
Bygate, M. 1987. Speaking. OUP.
Cameron, L. 2001. Teaching Languages to Young Learners. CUP.
Doff, A. 1988. Teach English. CUP.
Harmer, J. 1991/2001. The Practice of English Language Teaching. Longman.
Heaton, J.B. 1990. Classroom Testing. Longman.
Komorowska, H. 1982. Testy w nauczaniu języków obcych. WSiP.
Komorowska, H. 1999. Metodyka nauczania języków obcych. WsiP.
Michońska-Stadnik. 1996. Strategie uczenia się i autonomia ucznia w
warunkach szkolnych.
Moon, J. 2000. Children Learning English. Macmillan.
Nunan, D. 1992. Research Methods in Language Learning. CUP.


                 62
Oxford, R. 1990. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should
Know. Newbury House.
Tanner, R., & Green, C. 1998. Tasks for Teacher Education. Longman.
Ur, P. 1996. A Course in Language Teaching. CUP.
Wallace, C. 1992. Reading. OUP.
Wallace, M. 1991. Training Foreign Language Teachers: A Reflective
Approach. CUP.
Czasopisma: Języki Obce w Szkole, Forum, MET, ELT Journal.
Kaseta video: Primary English.
Kasety video: British Council Studium Gdańsk, NKJO Łódź.
                 63
Przedmiot: DYDAKTYKA KULTUROZNAWSTWA
Forma zajęć: ćwiczenia
Ilość godzin: studia stacjonarne i niestacjonarne - 30 godzin
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po VI semestrze

Cele:
- Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami nauczania różnych
  aspektów kultury brytyjskiej i amerykańskiej.
- Praktyczne zastosowanie teoretycznych podstaw nauczania.
- Badanie podręczników do nauki języka angielskiego pod względem
  elementów kulturowych.
- Omawianie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem elementów kultury.
Tematyka:
1.     Elementy historii dydaktyki kultury – historia dydaktyki kultury
  brytyjskiej i amerykańskiej w Polsce
2.     Elementy kulturowe w podręcznikach do nauki języka angielskiego
3.     Związki języka z kulturą
4.     Techniki nauczania języka obcego z wykorzystaniem różnych
  elementów kultury
5.     Wykorzystanie utworów literackich w procesie nauczania języka
  angielskiego
6.     Internet w dydaktyce kulturoznawstwa
7.     Rozwój ,,multiple intelligences‘‘ w procesie nauczania różnych
  aspektów kultury brytyjskiej i amerykańskiej
8.     Interaktywny charakter wykorzystania środków audiowizualnych w
  procesie dydaktyki kulturoznawstwa
9.     Elementy kultury w programach nauczania i konspektach lekcji
10.    Łączenie sprawności językowych z rozszerzaniem wiedzy na temat
  kultury brytyjskiej i amerykańskiej

Sugerowana literatura:
Diniejko, A. 1999 English Speaking Countries 1, Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne.
Diniejko, A. 2002 An Introduction to the United States of America, NNKJO TWP
w Kielcach, Kielce.
Gardner, H. 1983 Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New
York : Basic Books.
Oakland, J. 1995 British Civilization, Routledge, London, New York.
Mauk, D. Oakland, J. 1997 American Civilization, London & New York .
Crowther J. (ed.), 1999 Oxford Guide to British & American Culture, OUP.
Longman Dictionary of English Language & Culture,Longman 1992.
Room, A. 1990 An A to Z of Britsh Life, Dictionary of Britain, OUP.
Nation M. 1991 A Dictionary of Modern Britain, Penguin English.
Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary, OUP,1993.
Encyclopaedia Britannica.
Mc Dowall, D. 1993 Britain in Close-up ,Longman.
Fiedler E., Jansen, R. Norman M. America in Close-up, Longman.
Sheerin, S. Seath, J., White, G. Spotlight on Britain,(second edition), OUP.
Musman, R., Adrian-Vallance, D. Britain Today, Longman.
Bromhead, P. Life in Modern Britain, (new edition), Longman.


                  64
Brookes, H.F., Fraenkel, C.F. 1989 Life in Britain, Heinemann International
O‘Driscoll, J. 1995 Britain, OUP.
Harvey, P. Jones, R. Britain Explored ,Longman.
Musman, R. Background to English-speaking countries, Macmillan Publishers.
Williams, R. (ed.), Great Britain, (insight guide), APA Publication (HK).
Lamentowski, L. 1991 Here Is Britain, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Łódź .
Blakey, P., Blakey, W., Mc Kay, B. Contemporary Britain, Longman.
Robins, L., Brennan, T., Sutton, J. People & Politics in Britain, Macmillan
Education.
Laird, E. Faces of Britain, Longman.
Rabley, S. Customs & Traditions in Britain, Longman.
Hill, J. & Lewis, M. 1994 Welcome to Britain, Language Teaching Publications.
Harrap, A. (ed.), Britain & the British, Brown Publishing.
Hoey, B. Monarchy Behind the Scenes with the Royal Family, BBC.
Falk, R. 1993Spotlight on the USA, OUP.
This is America US Information Agency.
Laird, E. American Homes , Longman.
Bromhead, P. Life in Modern America, Longman.
Stevenson, D. K. American Life and Institutions, Ernst Klett Verlag.
Koniewicz, D. M. 1997 Aspects of Cultural Relativity in EFL Handbooks, in:
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica 36, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego.
                  65
Praktyki Pedagogiczne

Praktyki pedagogiczne( 150 godz ) są integralną częścią przedmiotu-Metodyka
Nauczania Języka Angielskiego. Podczas praktyk studenci hospitują, planują
i prowadzą lekcje języka angielskiego. W oparciu o zdobyte wiadomości
i umiejętności analizują i omawiają lekcje prowadzone przez nauczycieli
oraz własne.

Organizacja praktyk pedagogicznych :

Semestr IV: Hospitacje lekcji w grupach u nauczycieli przedmiotu w gimnazjach
      i liceach.
      Zapoznanie ze szkolnymi programami nauczania rozpoczynanie
      prowadzenia lekcji pod opieką nauczyciela i instytutowego opiekuna
      praktyk.
Wrzesień : miesięczna praktyka ciągłą i samodzielne prowadzenie lekcji,
      zapoznanie się z pracą i funkcjonowaniem szkoły, uczestnictwo w
      zebraniach i posiedzeniach rady pedagogicznej, pełnienie dyżurów
      zapoznanie się z rolą wychowawcy klasy, współpracą szkoły z
      rodzicami.
      Zaliczenie na podstawie dokumentacji praktyk dziennika praktyk
      scenariuszy przeprowadzonych lekcji arkusza obserwacji do lekcji
      hospitowanych i pozytywnej opinii nauczyciela przedmiotu i dyrekcji
      szkoły.
Semestr V : Samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie dwóch jednostek
       lekcyjnych omawianych i ocenianych przez opiekuna praktyk
       nauczyciela przedmiotu i studentów.
      Hospitacja i analiza lekcji prowadzonych przez pozostałych
      studentów z grupy ćwiczeniowej.
                  66
Przedmiot   : Filozofia
Forma zajęć : wykład
Ilość godzin : 60 godzin –studia stacjonarne,30 godzin - studia
niestacjonarne


Cele:
- Zapoznanie studentów z głównymi prądami i kierunkami filozofii na przestrzeni
dziejów reprezentowanymi przez różnych jej przedstawicieli od filozofii
starożytnej poczynając poprzez średniowiecze, filozofię
nowożytną aż po główne koncepcje filozofii współczesnej.
- Ukazanie historycznych dróg rozwoju poglądów filozoficznych
w podstawowych dziedzinach filozofii
takich jak metafizyka, gnoseologia, aksjologia, etyka ,logika itd.
- Przekazanie studentom podstaw myślenia filozoficznego, rozwijanie ich
formacji humanistycznej
- Zapewnienie przyszłym specjalistom różnych kierunków filologicznych
zrozumienia wartości kulturowych cywilizacji europejskiej i ogólnoludzkiej.


Tematyka :

1.Filozofia jako nauka
2.Powstanie, dorobek i znaczenie filozofii starożytnej.
3.Kierunki zainteresowań filozoficznych okresu średniowiecza
4. Ideały filozoficzne epoki odrodzenia.
5.Filozofia racjonalistyczna XVII wieku.
6.Główni przedstawiciele empiryzmu europejskiego w XVII-XVII wieku
7.Filozofia oświecenia francuskiego
8.Życie i system filozoficzny I.Kanta
9.Niemiecka filozofia idealistyczna Hegla, metoda dialektyczna
10.Zarys głównych kierunków i nurtów filozofii współczesnej XIX i XX wieku.
11.Zarys dziejów filozofii polskiej od średniowiecza do czasów współczesnych.


Literatura podstawowa:

A/ wprowadzenie do filozofii
Kasprzyk L., Węgrzycki A., Wprowadzenie do filozofii,Warszawa 1983
Kiwka M,.ABC filozofii, Wrocław 2001
Stępień A,. Elementy filozofii, Lublin 1980
Stępień A., Wstęp do filozofii, Lublin 1989
B/ historia filozofii
Bocheński J., Zarys historii filozofii, Warszawa 1987
Legowicz J., Zarys historii filozofii. Elementy doksografii/wydania z różnych lat/
Salomon Robert C.I Higgins Kathleen M., Krótka historia filozofii, Warszawa
1997
Tatarkiewicz Wł., Historia filozofii t.III / wydania z różnych lat /.
                   67
Literatura uzupełniająca:

Andrzejewski B., Moryń M., Przyłębski A., Mały leksykon filozofów, Poznań
1944
Boehner P., Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej, Warszawa 1962
Collins słownik encyklopedyczny: Filozofia, autorzy Godfrey Wesey i Paul
Foulkes 1997
Didier Julia, Słownik filozofii, Katowice 1996
Filozofia starożytna Grecji i Rzymu. Teksty wybrał i wstępem opatrzył J.
Legowicz, Warszawa 1968
Platon, Dialogi, Warszawa 1993
Słownik filozofów. Filozofia powszechna pod red. B. Andrzejewskiego, Poznań
1997
Św. Augustyn, Wyznania ,Kraków 1997
Teksty z serii: Biblioteka klasyków filozofii ludzie myśli, np.: Krońska I.,
Sokrates, Warszawa 1989,
Leśniak K., Arystoteles, Warszawa 1989.
                  68
Przedmiot : Edukacja multimedialna
Forma zajęć : ćwiczenia
Ilość godzin : 30 godzin – studia stacjonarne

Tematyka

Internet – jako źródło informacji :

 1. Zagadnienia wstępne:
2. Wyszukiwarka „google‖ i inne serwisy wyszukiwawcze – podobieństwa i
różnice:
3. Badanie wiarygodności stron www:
4. Korzystanie ze słowników internetowych:
5. Internet jako źródło materiału dydaktycznego
6. Wykorzystywanie internetu na zajęciach dydaktycznych:
7. Strona www jako własny zbiór materiału dydaktycznego :
8. Zagadnienia końcowe ( internet ) :


II. Wykorzystanie pakietu biurowego MS OFFICE do nauczania języka :

1. Prezentacje multimedialne jako sposób na prowadzenie zajęć dydaktycznych:
-  tworzenie multimedialnych konspektów i prezentacji na przykładzie MS
PowerPoint
-  przygotowanie prezentacji ‖ przenośnej‖
2.Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem edytora tekstu na
przykładzie
     MS Word:
-  efektywna praca z zaawansowanymi opcjami edytora
-  narzędzia wzbogacające graficzną stronę własnych publikacji tworzonych a
Wordzie
                   69

								
To top