Huong dan su dung phan mem catia by bongdaviet

VIEWS: 4,140 PAGES: 175

									HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG

CATIA V5

PHAÀN I: CATIA CÔ BAÛN
COÂNG TY VCAMTECH
Bieân soaïn: Nguyeãn Höõu Phöôùc
07/2006

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

GIÔÙI THIEÄU
Thöa caùc baïn, Nhöõng naêm gaàn ñaây, coâng ngheä CAD/CAM ñöôïc öùng duïng roäng raûi trong haàu heát caùc lónh vöïc töø cô khí, nhöïa, may maëc, giaøy da v.v.v, ñieàu ñoù noùi leân raèng vai troø cuûa noù trong coâng cuoäc caùch maïng coâng nghieäp ngaøy caøng coù yù nghóa troïng yeáu. Theo khaûo saùt vaø nghieân cöùu töø caùc nhaø nghieân cöùu veà lónh vöïc naøy cho thaáy, söï coù maët cuûa coâng ngheä CAD/CAM ngaøy nay ñaõ giuùp cho caùc nhaø thieát keá vaø cheá taïo giaûm thieåu ñöôïc hôn 50% thôøi gian, taêng naêng suaát saûn xuaát leân ñeán hôn 45%. Hieän nay, treân toaøn theá giôùi coù ñeán haøng traêm loaïi saûn phaåm phaàn meàm CAD/CAM, tuyø theo töøng lónh vöïc nghieân cöùu, ngaønh ngheà cuï theå maø caùc nhaø thieát keá vaø cheá taïo seõ coù nhöõng ñaàu tö rieâng bieät nhaèm naêng cao tính khaû thi cho töøng loaïi. Phaàn meàm CATIA laø moät daïng phaàn meàm CAD/CAM tieâu bieåu vaø ñi ñaàu trong lónh vöïc cô khí chính xaùc vaø töï ñoäng, vôùi söï xuaát hieän vaø ñöôïc öùng duïng raát sôùm cuûa phaàn meàm naøy – vaøo naêm 1981 – ngaønh coâng nghieäp haøng khoâng, taøu thuyû vaø oâ toâ ñaõ phaùt trieån vöôït baäc. Cho ñeán nay, coù raát nhieàu taäp ñoaøn saûn xuaát lôùn ñeàu öùng duïng phaàn meàm naøy, trong ñoù ñaùng chuù yù laø haõng haøng khoâng Airbus hoaëc taäp ñoaøn TOYOTA cuûa Nhaät. Tuy vaäy, phaàn meàm CATIA cuõng ñöôïc söû duïng roäng raûi ôû caùc nöôùc phaùt trieån nhö Myõ, Nhaät, Canada….ÔÛ Vieät Nam ta hieän nay, cuøng vôùi söï phaùt trieån kinh teá vaø thò tröôøng môû neân coù raát nhieàu taäp ñoaøn, coâng ty lôùn ñaàu tö và t ó nhöõng phaàn meàm CAD/CAM chuyeân nghieäp ñöôïc öùng duïng vaø phoå bieán roäng raûi trong vaøi naêm gaàn ñaây. Ñaëc bieät laø taäp ñoaøn Intel, moät trong nhöõng taäp ñoaøn lôùn ñang söû duïng phaàn meàm CATIA naøy. Vôùi mong muoán chia seû cuøng caùc baïn nhöõng kieán thöùc coù ñöôïc töø thöïc tieãn vaø hoïc taäp, toâi cuøng caùc coäng söï cuûa mình bieân soaïn taäp taøi lieäu naøy nhaèm höôùng daãn cho caùc baïn moät neàn taûng cô baûn trong quaù trình tieáp caän vaø nghieân cöùu phaàn meàm CATIA. Vì phaàn meàm CATIA laø moät phaàn meàm lôùn bao goàm haàu heát caùc lónh vöïc töø cô khí ñeán daàu khí, ñeán thieát keá caùc maïch ñieän ñieàu khieån… vaø thôøi gian daønh cho quaù trình nghieân cöùu vaø bieân soaïn taøi lieäu naøy coøn haïn cheá, chuùng toâi chæ döøng laïi ôû caùc chöông trình thieát keá cô baûn trong lónh vöïc cô khí. Mong raèng vôùi taäp taøi lieäu naøy caùc baïn coù theå naém baét ñöôïc caùc kieán thöùc toång quan vaø cô baûn cuûa phaàn meàm, töø ñoù coù theå deã daøng tieáp tuïc nghieân cöùu naâng cao.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 1

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

GIAO DIEÄN PHAÀN MEÀM VAØ CAÙC THAO TAÙC HOÃ TRÔÏ GIAO DIEÄN:

Specification Tree

Geometric Area

Giao dieän phaàn meàm CATIA ñöôïc chia thaønh hai phaàn chính nhö sau: 1. Caây caáu truùc döõ lieäu (Specification Tree): Caáu truùc hình caây moâ taû caùc thoâng tin cuûa quaù trình thieát keá, ñaây laø moät coâng cuï raát quan troïng ñeå quaûn lyù caùc caáu truùc cuûa saûn phaåm. 2. Vuøng ñoà hoïa (Geometric Area): Ñaây laø vuøng ñeå veõ vaø thao taùc caùc böôùc thieát keá, theå hieän vaø ñieàu chænh caùc moâ hình veõ. Vuøng naøy luoân naèm phía sau caây caáu truùc döõ lieäu vaø chieám toaøn boä maøng hình.

SPECIFICATION TREE
Ø Caây caáu truùc döõ lieäu naèm phía beân traùi cuûa maøn hình phaàn meàm CATIA. Ø Gioáng nhö moät trình duyeät cöûa soå cuûa Windows Explorer, coù theå môû roäng trình duyeät hoaëc ñoùng trình duyeät baèng caùch nhaáp troû chuoät vaøo caùc kyù hieäu + hoaäc -.

Trang 2

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Ø Noù chöùa taát caû caùc döõ lieäu, trình töï thöïc hieän leänh trong suoát quaù trình thieát keá. Nhöõng böôùc thöïc hieän naøy coù theå huyû boû deã daøng vì noù ñöôïc hieån thò töøng bieåu töôïng rieâng bieät. Böôùc veõ tröôùc ñöôïc ñònh ôû vò trí cao hôn böôùc thöïc hieän sau treân sô ñoà. Cheá ñoä phaân caáp cuõng gioáng nhö trong trình duyeät Windows Explorer. Chæ caàn xoaù baát kyø moät böôùc ôû treân thì caùc böôùc phía döôùi sô ñoà hieån nhieân seõ bò xoùa theo. Ø Ñieàu quan troïng laø luoân chuù yù ñeán sô ñoà döõ lieäu Specification Tree vì khi noù xuaát hieän baát kyø moät kyù hieäu nhoû ñaëc bieät naøo seõ treân moät bieåu töôïng leänh thì leänh ñoù caàn ñöôïc caäp nhaät laïi hoaëc nhaùnh sô ñoà döõ lieäu ñaõ bò gaõy hay khoâng ñöôïc kích hoaït. Ø Moãi Work-bench cuûa CATIA ñeàu coù kieåu theå hieän Specification Tree theo moät kieåu rieâng bieät. Khi theå hieän Work-bench naøo treân Specification Tree thì chuùng ta bieát raèng chuùng ta ñang öùng duïng Work-bench aáy. Ø Baèng ñoäng taùc nhaáp nuùt phaûi chuoät vaøo baát kyø moät bieåu töôïng naøo treân Specification Tree thì noù cuõng theå hieän ñaày ñuû caùc tính naêng nhö Windows: Caét, Daùn, Copy, Delete, Property… Ø Baèng caùch nhaáp nuùt traùi chuoät vaøo nhaùnh maøu traéng treân Specification Tree ta seõ laøm maát hoaït tính cuûa vuøng ñoà hoïa, luùc naøy ta coù theå phoùng to, thu nhoû hay di chuyeån caây Specification Tree baát kyø treân vuøng ñoà hoïa. Cuõng nhaáp nuùt traùi chuoät vaøo nhaùnh maøu traéng treân Specification Tree ta seõ kích hoaït vuøng ñoà hoïa trôû laïi.

VUØNG ÑOÀ HOÏA
Ø Vuøng naøy duøng ñeå veõ, thieát keá vaø phaân tích saûn phaåm noù bao haøm taát caû caùc vuøng treân maøn hình keå caû vuøng phía sau caây Specification Tree. Ø Nhaáp nuùt traùi chuoät: Duøng ñeå löïa choïn caùc ñoái töôïng treân maøn hình. Ø Nhaáp giöõ nuùt traùi chuoät: Cho pheùp di chuyeån nhöõng ñoái töôïng ñaõ ñöôïc choïn hoaëc taïo tính naêng choïn nhieàu ñoái töôïng treân maøn hình. Ø Nhaáp ñoâi nuùt traùi chuoät: Nhaáp ñoâi nuùt traùi chuoät vaøo ñoái töôïng, xuaát hieän hoäp thoaïi leänh ñaõ taïo ra ñoái töôïng ñoù vaø duøng noù trong tröôøng hôïp hieäu chænh leänh.

THAO TAÙC CHUOÄT
Ø Nuùt giöõa chuoät: Nhaán giöõ nuùt giöõa chuoät coù theå xoay moâ hình chi tieát treân vuøng ñoà hoïa. Ø Nuùt giöõa chuoät + nhaáp nuùt phaûi chuoät: Nhaán giöõ nuùt giöõa chuoät vaø ñoàng thôøi nhaáp vaøo nuùt phaûi chuoät duøng ñeå phoùng to hay thu nhoû moâ hình chi tieát treân vuøng ñoà hoïa. Ø Nuùt giöõa chuoät + nuùt phaûi chuoät: Nhaán giöõ ñoàng thôøi nuùt giöõa chuoät vaø nuùt phaûi chuoät duøng ñeå di chuyeån moâ hình chi tieát treân vuøng ñoà hoïa.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 3

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Ø Caùc thao taùc chuoät naøy coù theå öùng duïng töông töï cho caây Specification Tree neáu nhaáp traùi chuoät vaøo thanh maøu traéng treân caây mieâu taû Specification Tree.

TRÌNH ÑÔN CHÍNH
Ø Trình ñôn Start: Duøng ñeå baét ñaàu hoaëc thay ñoåi baát kyø moät trình öùng duïng trong thieát keá. Ø Trình ñôn File: Töông töï nhö trình ñôn File cuûa Windows bao goàm caùc leänh New, Open, Close, Print. Dó nhieân laø coù chöùa nhöõng file gaàn nhaát ñöôïc môû hoaëc taïo. Ø Trình ñôn Edit: Chöùa caùc leänh hieäu chænh nhö Cut, Copy, Paste, vaø caùc leänh caäp nhaät khaùc. Ø Trình ñôn View: Trình ñôn quan troïng naøy chöùa taát caû caùc tính naêng hieån thò cuûa caùc thanh coâng cuï (Toolbar), vaø caùc tính naêng thao taùc nhö Pan, Zoom, Rotate vaø caùc tính naêng hoïa ñoà Render. Ø Trình ñôn Insert: Trình ñôn naøy chöùa haàu heát caùc leänh taïo hình coù giaù trò, ñöôïc keát gaén vôùi töøng leänh laø moät bieåu töôïng leänh raát deã daøng hình dung töø trong caùc thanh coâng cuï leänh. Töø trình ñôn naøy coù theå deã daøng cheøn theâm baát kyø moät leänh naøo trong moâ hình cuõng nhö cheøn theâm moät chi tieát hay moät vaät theå trong moâ hình saûn phaåm. Ø Trình ñôn Tools: Raát quan troïng trong vieäc thieát laäp moâi tröôøng laøm vieäc cuûa CATIA. Trình ñôn naøy chöùa taát caû caùc leänh thieát laäp tính naêng vaø caùc tuyø bieán hay caùc leänh Macro. Ø Trình ñôn Window: Cho pheùp chuyeån ñoåi tôùi lui caùc file ñang hieän haønh hoaëc xem nhieàu file cuøng luùc baèng caùc choïn split maøn hình. Ø Trình ñôn Help: Goïi trình öùng duïng taøi lieäu höôùng daãn söû duïng neáu ñöôïc caøi ñaët tröôùc.

COMPASS
Ñoái töôïng COMPASS laø moät tính naêng naèm treân phía phaûi cuûa maøn hình vuøng ñoà hoïa, laø moät coâng cuï 3D aûo ñeå cho vieäc thao taùc caùc kieåu nhìn moät caùch toát hôn cho vieäc thieát keá, laép raùp hoaëc phaân tích chi tieát saûn phaåm. Ñeå di chuyeån moät chi tieát baát kyø, ta chæ vieäc dôøi Compass ñeán chi tieát ñoù (Chi tieát caàn dôøi seõ coù hieån thò maøu cam khi dôøi Compass ñeán). Compass goàm coù 3 phaàn chính ñöôïc giaûi nghóa nhö sau:

Trang 4

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Ø Free Rotation Handle: Sau khi choïn vaøo ñieåm ñieàu khieån Handle vaø giöõ nuùt traùi chuoät, chuùng ta deã daøng quay vaät theå treân vuøng ñoà hoïa ñeå xem ñöôïc nhieàu höôùng. Ø Compass Manipulation Handle: Ñaây laø caùc beà maët vaø caïnh cuûa hoäp ñieàu khieån Compass coù chöùc naêng nhö laø caùc thao taùc cuûa chuoät, coù theå di chuyeån vaät theå ñeå thaây ñoåi goùc nhìn töø hoäp ñieàu khieån naøy maø khoâng caàn ñeán söï keát hôïp caùc thao taùc chuoät. Ø Privileged Plane: Duøng ñeå hoã trôï caùc thao taùc nhìn vaät theå trong vuøng ñoà hoïa.

CAÙC PHÍM TAÉT THOÂNG DUÏNG
Coù raát nhieàu phím taét ñöôïc duøng trong phaàn meàm CATIA. Tuy nhieân ñaây laø caùc phím taét ñöôïc duøng trong moâi tröôøng WINDOWS neân seõ coù moät vaøi phím taét khoâng coù taùc duïng trong moâi tröôøng UNIX. Ø ESC: Huyû boû leänh hieän haønh Ø F1: Môû trình öùng duïng taøi lieäu tham khaûo (Neáu ñaõ ñöôïc caøi ñaët tröôùc) Ø Shift + F1: Choïn höôùng daãn treân bieåu töôïng leänh Ø Shift + F2: Taét / Môû caây mieâu taû Specification Tree Ø F3: Hieän / AÅn caây mieâu taû Specification Tree Ø Shift + F3: Chuyeån ñoåi kích hoaït cho vuøng ñoà hoïa hay Specification Tree Ø Alt + F4: Thoaùt trình öùng duïng CATIA Ø Alt + F8: Chaïy file Macro Ø Ctrl + C: Copy Ø Alt + E: Trình ñôn Edit Ø Ctrl + F: Search (tìm kieám nhanh)

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 5

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Ø Alt + F: Trình ñôn File Ø Alt + H: Trình ñôn Help Ø Alt + I: Trình ñôn Insert Ø Ctrl + N: Taïo môùi moät file Ø Ctrl + O: Môû moät file coù saün Ø Ctrl + P: In Ø Alt + Q: Trình ñôn Window Ø Ctrl + S: Löu taäp tin Ø Alt + S: Trình ñôn Start Ø Ctrl + U: Update Ø Ctrl + V: Paste Ø Alt + V: Trình ñôn View Ø Ctrl + X: Cut Ø Ctrl + Y: Repeat Ø Ctrl + Z: Undo Ø Del: Delete Ø Alt + Enter: Properties

VCAMTECH Co., Ltd

Ø Home: Hieån thò ñaàu caây mieâu taû Specification Tree neáu ñöôïc kích hoaït Ø End: Hieån thò cuoái caây mieâu taû Specification Tree neáu ñöôïc kích hoaït Ø Page Up: Di chuyeån caây mieâu taû leân treân moät trang Ø Page Down: Di chuyeån caây mieâu taû xuoáng moät trang Ø Ctrl + Page Up: Zoom In Ø Ctrl + Page Down: Zoom Out Ø Ctrl + Tab: Chuyeån ñoåi hieån thò caùc taäp tin hieän haønh trong trình ñôn Window

CAÙC ÑÒNH DAÏNG FILE MÔÛ ROÄNG
Khi laøm vieäc vôùi töøng loaïi trình öùng duïng trong CATIA maø chuùng ta seõ coù caùc ñònh daïng File môû roäng khaùc nhau töông öùng. Döôùi ñaây laø caùc giaûi nghóa ngaén goïn moät soá ñònh daïng file môû roäng thoâng duïng.

Trang 6

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Ø CATPart: Ñaây laø ñònh daïng file môû roäng cho taäp tin trong trình öùng duïng thieát keá chi tieát ñôn (Part Design). Ø CATProduct: Laø ñònh daïng file môû roäng cho trình öùng duïng thieát keá laép raùp vôùi nhieàu chi tieát coù ñònh daïng file môû roäng laø CATPart. Ø CATDrawing: Laø ñònh daïng file môû roäng cho trình öùng duïng thieát keá baûn veõ 2D hoaëc caùc file baûn veõ 2D ñöôïc trích xuaát töø file 3D. Ø CATAnalysis: Laø moät ñònh daïng file môû roäng cho moät chi tieát ñôn hay laép raùp coù theå laø trong trình Part design hoaëc Assembly design nhöng coù chöùa taát caû caùc thoâng soá phaân tích cuûa saûn phaåm sau khi hoaøn taát coâng vieäc phaân tích. Ø CATMaterial: Laø moät ñònh daïng file môû roäng cho taäp tin vaät lieäu maø trong thö vieän tieâu chuaån cuûa phaàn meàm CATIA khoâng coù saün. Ø Catalog: Laø ñònh daïng file môû roäng chöùa taát caû caùc chi tieát tieâu chuaån nhö bulong, ñai oác…maø veà sau ñoù ñöôïc duøng trong trình laép raùp. Duøng ñeå taùi nhoùm caùc chi tieát cuøng heä thoáng.

TOOLBAR & ICON (Thanh coâng cuï vaø bieåu töôïng leänh)
Ø Ñeå hieåu ñöôïc moät bieåu töôïng ta chæ vieäc ñöa con troû chuoät vaøo bieåu töôïng leänh ñoù vaø chôø trong giaây laùt seõ xuaát hieän teân cuûa leän ñoù. Ø Moãi moät trình öùng duïng trong CATIA sôû höõu nhöõng thanh coâng cuï vaø caùc bieåu töôïng leänh töông öùng. Nhöõng thanh coâng cuï coù theå ñaët ôû baát kyø ñaàu chuùng ta muoán, beân traùi, beân phaûi, phía döôùi hoaëc ngay caû trong maøn hình cuûa phaàn meàm. Ø Moãi bieåu töôïng leänh nhìn thaáy trong vuøng ñoà hoïa coù theå tìm thaáy trong trình ñôn Insert. Ø Baïn coù theå taïo rieâng bieåu töôïng leänh öùng vôùi moät taäp tin. BAT baát kyø do baïn taïo ra. Ø Neáu moät soá thanh coâng cuï khoâng ñöôïc theå hieän treân maøn hình, baïn coù theå vaøo trong trình ñôn View à Toolbar ñeå löïa choïn hieån thò. Ø Neáu moät leänh baát kyø khoâng theå thöïc hieän ñöôïc, phaûi baûo ñaûm laø moät trong nhöõng tính naêng lieân keát coù ñöôïc choïn löïa treân caây mieâu taû Specification Tree hay khoâng, moät vaøi leänh chæ thöïc hieän ñöôïc khi moät troâng nhöõng Body hay PartBody ñöôïc hieän haønh kích hoaït (coù daáu ñöôøng underline). Neáu muoán noù thöïc hieän ñöôïc thì baïn phaûi kích hoaït vaøo ñoái töôïng Body hay Partbody baèng caùch nhaáp phím phaûi vaøo trong Body hay Partbody aáy à choïn vaøo Define in Work Object. Ø Khi thöïc hieän baát kyø moät leänh naøo haõy luoân chuù yù ñeán vuøng phía döôùi beân traùi maøn hình, ôû ñaáy laø doøng nhaéc caùc thoâng tin cuûa leänh vaø baïn coù theå deã daøng thöïc hieän theo trình töï cuûa caùc leänh aáy.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 7

Höôùng daãn söû duïng CATIA THIEÁT LAÄP CAØI ÑAËT HEÄ THOÁNG CHO CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Nhaèm giuùp cho caùc baïn coù theå hieäu chænh hay thieát laäp moät caøi ñaët rieâng leû tuyø theo yù ñoà cuûa ngöôøi söû duïng, coâng cuï Option Setting cho pheùp baïn thöïc hieän ñieàu naøy moät caùch deã daøng. Baïn coù theå tuøy bieán trong thieát laäp cho töøng tính naêng trình öùng duïng, töø thieát laäp chung, tính naêng maøn hình, ñoä phaân giaûi, tính naêng töï ñoäng caäp nhaät chi tieát sau khi hieäu chænh kích thöôùc, …Vôùi ñaày ñuû caùc tính naêng nhö vaäy, baïn seõ linh hoaït hôn trong vieäc löïa choïn caùc daïng tuøy bieán khi söû duïng phaàn meàm CATIA. Baèng caùch vaøo trong Tools à Options baïn seõ nhaän ñöôïc moät hoäp thoaïi thieát laäp heä thoáng nhö sau:

Caùc thieát laäp naøy cho pheùp baïn thay ñoåi lieân tuïc trong quaù trình thieát keá, tuyø theo töøng öùng duïng baïn ñang söû duïng maø thieát laäp rieâng bieät. Ví duï nhö ñeå thieát laäp trong öùng duïng thieát keá thì baïn neân vaøo trong muïc Mechanical Design trong hoäp thoaïi treân.

Trang 8

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Chöông I. TRÌNH ÖÙNG DUÏNG SKETCHER
Toång quan veà Sketcher
Nhaèm thöïc hieän toát vaø nhanh choùng coâng vieäc hieäu chænh hay thieát keá moät chi tieát hay moät phaàn cuûa caùc leänh taïo maët hay khoái, coâng vieäc ñaàu tieân phaûi thuaàn thuïc caùc kyû naêng döïng hình 2D, hay noùi caùch khaùc laø kyû naêng 2D Profile. Vôùi tính naêng Sketch, baïn coù theå deã daøng taïo ra caùc bieân daïng 2D töø ñoù ñeå döïng caùc beà maët 3D hay khoái. Moät Sketch thoâng thöôøng bao goàm caùc thaønh phaàn sau: Absolute Axis, Geometry vaø Constraint. Vaø noù ñöôïc hieån thò treân caây mieâu taû Specification Tree baèng caùch nhaán vaøo daáu + tröôùc bieân daïng Sketch ñoù.

Geometry

AbsoluteAxi s

Constraints

Thay ñoåi teân moät ñoái töôïng treân Specification Tree
Baïn coù theå thay ñoåi baát kyø moät teân cuûa caùc ñoái töôïng treân caây Specification Tree moät caùch deã daøng baèng caùch nhaáp nuùt phaûi chuoät vaøo ñoái töôïng ñoù, sau ñoù choïn thuoäc tính Properties.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 9

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Trong thuoäc tính Properties, chuùng ta choïn vaøo theû Feature Properties ñeå hieäu chænh laïi teân hieån thò cuûa ñoái töôïng treân Specification Tree theo mong muoán.

Ñaêng nhaäp vaøo trình öùng duïng Sketcher

Truy nhaäp vaøo trình ñôn Start à choïn Mechanical Design à Choïn vaøo trình öùng duïng Sketcher treân trình Mechanical Design. Baïn coù theå choïn vaøo bieåu töôïng leänh Sketcher cho pheùp thöïc hieän caùc öùng duïng veõ phaùc. trong baát kyø trình öùng duïng naøo coù

Neáu trình öùng duïng CATPart khoâng ñöôïc kích hoaït thì khi choïn öùng duïng Sketcher seõ hieån thò hoäp thoaïi Part name vaø baïn seõ phaûi ñaët teân cho saûn phaåm cuûa mình hoaëc choïn maët ñònh trong hoäp thoaïi laø Part1:

Trang 10

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Ñeå ñaêng nhaäp vaøo trong moâi tröôøng veõ phaùc Sketcher, choïn baát kyø moät maët phaúng naøo trong heä toïa ñoä hay treân thanh Specification Tree hoaëc treân baát kyø maët phaúng naøo cuûa moät chi tieát, sau ñoù ta choïn leänh Sketcher trong trình ñôn Insert à Sketcher à Sketch.

Hoaëc choïn vaøo bieåu töôïng leänh Sketch trong thanh coâng cuï Sketcher. Sau khi choïn xong leänh Sketchà ñaêng nhaäp vaøo trong moâi tröôøng veõ phaùc coù giao dieän nhö sau:

Thoaùt moâi tröôøng veõ phaùc Heä toïa ñoä

Specification Tree

Goác toïa ñoä Thanh coâng cuï leänh veõ phaùc

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 11

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Khi ñaêng nhaäp vaøo trong cöûa soå ñoà hoïa Sketcher, moät heä truïc toïa ñoä 2D maøu vaøng xuaát hieän vaø trong ñoù noù chæ roû 2 phöông ngang H (Horizontal) vaø phöông doïc V (Vertical) cuøng goác toïa ñoä, ñaây laø heä truïc toïa ñoä tuyeät ñoái cuûa Sketch duøng ñeå raøng buoäc caùc ñoái töôïng cuûa Sketch.

Vertical V Axis Goác toïa ñoä

Horizontal H Axis

Vuøng ñoà hoïa trong veõ Sketch ta coù theå thieát laäp kieåu hieån thò ñöôøng keû oâ (Grid) hoaëc taét Grid hay nhöõng thuoäc tính cuûa tính naêng Sketch baïn coù theå thieát laäp maëc ñònh trong trình ñôn Tools à Option cuûa phaàn meàm.

Trang 12

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Trong thuoäc tính naøy cho pheùp baïn thieát laäp caùc maëc ñònh trong moâi tröôøng Sketch. Ø Grid: Thuoäc tính naøy baïn coù theå thieát laäp khoûang caùch caùc ñöôïng keû oâ hay aån/hieän vuøng keû oâ, vaø baïn coù theå thieát laäp dieän tích vuøng keû oâ trong moâi tröôøng Sketch. Ø Sketch Plane: Thieát laäp caùc maëc ñònh cuûa goùc nhìn trong moâi tröôøng Sketch, vaø baïn coù theå choïn thuoäc tính ñeå taïo goùc nhìn song song vôùi maøn hình. Ø Geometry: Baïn coù theå thieát laäp cheá ñoä töï ñoäng taïo ñieåm taâm cho caùc ñoái töôïng cung troøn hay ellipse. Hoaëc baïn choïn cheá ñoä thao taùc tröïc tieáp treân caùc thoâng soá cuûa Sketch. Ø Constraint: Cheá ñoä maëc ñònh hieån thò caùc thuoäc tính raøng buoäc hay kích thöôùc cuûa caùc ñoái töôïng Sketch. Ø Color: Cheá ñoä hieån thò maøu cuûa caùc ñoái töôïng trong Sketch. Ø Update: Töï ñoäng thoâng baùo loãi khi caùc ñoái töôïng trong Sketch khoâng ñöôïc raøng buoäc hoaëc khoáng cheá caùc kích thöôùc.

Caùc bieåu töôïng leänh vaø thanh coâng cuï hoã trôï cuûa Sketcher
Nhoùm coâng cuï vaø bieåu töôïng Sketcher Bieåu töôïng Sketcher Workbench Bieåu töôïng leänh thoùat khoûi moâi tröôøng Sketcher Nhoùm coâng cuï vaø caùc bieåu töôïng Selection: Caùc bieán tuøy choïn.

Nhoùm coâng cuï vaø caùc bieåu töôïng leänh Constraint: Raøng buoäc vaø ño kích thöôùc.

Nhoùm coâng cuï vaø caùc bieåu töôïng leänh Profiles: Caùc leänh thöïc hieän taïo caùc ñoái töôïng cuûa Sketch.

Nhoùm coâng cuï vaø caùc bieåu töôïng leänh Operations: Caùc leänh hieåu chænh ñoái töôïng.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 13

Höôùng daãn söû duïng CATIA Thanh coâng cuï quaûn lyù Sketch Tools

VCAMTECH Co., Ltd

Sketch Tools duøng ñeå ñieàu chænh caùc thuoäc tính böôùc nhaûy cuûa ñöôøng keû oâ trong Grid, hieån thò caùc caáu truùc cuûa ñoái töôïng, hieån thò caùc raøng buoäc töï ñoäng trong Sketch. Chuyeån ñoåi traïng thaùi caáu truùc ñoái töôïng Raøng buoäc caùc thuoäc tính kích thöôùc töï ñoäng

Truy baét raøng buoäc töï ñoäng Chuyeån ñoåi traïng thaùi ñöôøng keû oâ

Vuøng nhaäp caùc thoâng soá ñoá itöôïng thuû coâng

Khi cheá ñoä truy baét raøng buoäc töï ñoäng ñöôïc cho pheùp thì taát caû caùc ñoái töôïng khi veõ seõ töï ñoäng truy baét caùc thuoäc tính raøng buoäc. Hoaëc khi thuoäc tính raøng buoäc kích thöôùc töï ñoäng ñöôïc cho pheùp thì chæ duy nhaát caùc cung troøn hoaëc vaùc caïnh ñöôïc taïo ra bôûi leänh Fillet vaø Chamfer seõ taïo ra caùc kích thöôùc töï ñoäng. Coøn caùc ñoái töôïc khaùc chæ taïo ra kích thöôùc töï ñoäng khi ta nhaäp thuû coâng caùc thoâng soá trong vuøng nhaäp thoâng soá cuûa Sketch Tools.

Caùc raøng buoäc töï ñoäng taïo ra khi veõ

Kích thöôùc cung töï ñoäng taïo ra khi thöïc hieän leänh Fillet

Trang 14

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd Ñaùnh daáu vaø choïn löïa caùc ñoái töôïng

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Caùc kieåu choïn ñoái töôïng trong Sketch cuõng raát ña daïng, baïn coù theå choïn ñöôïc moät hoaëc nhieàu ñoái töôïng trong Sketch baèng caùch nhaán phím CTRL trong quaù trình choïn hoaëc cuõng coù theå choïn ñoái töôïng baèng caùc leänh hoã trôï trong tranh coâng cuï Select nhö sau: Polygon Trap Standard Select Paint Stroke Selection Outside Trap Selection

Selection Trap

Intersecting Trap

Intersecting Trap Selection

v Standard Select: Ñaây laø kieåu choïn ñoái töôïng thoâng thöôøng, nghóa laø click chuoät vaøo ngay ñoái töôïng caàn choïn. v Selection Trap: Choïn ñoái töôïng trong vuø cöûa soå truy baét. v Intersecting Trap: Caùc ñoái töôïng trong vuøng cöûa soå hoaëc caét ngang bôûi vuøng cöûa soå truy baét seõ ñöôïc choïn. v Polygon Trap: Choïn caùc ñoái töôïng trong vuøng ña giaùc maø baïn tuøy yù veõ trong vuøng Sketch. v Paint Stroke Selection: Caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn laø caùc ñoái töôïng maø ñöôøng cong ta veõ caét ngang qua. v Outside Trap Selection: Choïn tính naêng naøy , caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn laø caùc ñoái töôïng naèm ngoøai cöûa soå truy baét. v Intersecting Trap Selection: Gioáng nhö tính naêng treân nhöng caùc ñoái töôïng bò cöûa soà truy baét caét ngang cuõng seõ ñöôïc choïn. Ví duï:

Polygon Trap

Paint Stroke Selection

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 15

Höôùng daãn söû duïng CATIA Thanh coâng cuï taïo Profile

VCAMTECH Co., Ltd

Bao goàm caùc leänh duøng ñeå taïo ra caùc ñoái töôïng ñöôøng vaø khung daây trong moâi tröôøng 2D Sketch. Ñònh nghóa caùc leänh trong thanh coâng cuï taïo Profile nhö sau: Taïo moät profile goàm coù ñöôøng thaúng vaø cung Taïo bieân daïng ñöôïc xaùc ñònh tröôùc Taïo ñöôøng troøn vaø cung troøn Taïo bieân daïng laø moät ñöôøng Spline Taïo caùc ñöôøng ñaëc bieät nhö Ellipse… Taïo ñoái töôïng laø moät ñoïan thaúng Taïo ñöôøng taâm cho ñoái töôïng Taïo ñoái töôïng laø moät ñieåm

Leänh Profile:
Taïo moät Profile bao goàm caùc ñoái töôïng thaúng vaø cung troøn töø leänh naøy. Baèng caùch nhaáp vaøo bieåu töôïng leänh Profile Profile. hoaëc truy xuaát leänh baèng trình ñôn Insert à Profiles à

Theo maëc ñònh thì bieåu töôïng trong leänh Profile laø taïo tröôùc tieân moät ñoïan thaúng. Ñoù laø bieåu töôïng ñöôïc kích hoïat coù maøu cam. Trong moâi tröôøng veõ phaùc coù hai caùch ñeå taïo ra Profile cô baûn nhö sau: 1. Taïo Profile baèng caùch nhaäp tröïc tieáp caùc thoâng soá toïa ñoä cuûa ñieåm baét ñaàu vaø ñieåm cuoái ñoái vôùi ñoïan thaúng. Goû phím Enter cho moãi laàn nhaäp toïa ñoä.

Trang 16

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

2. Taïo Profile baèng caùch click tröïc tieáp chioät traùi vaøo baát kyø moät ñieåm naøo ñoù treân vuøng ñoà hoïa ñeå xaùc ñònh dieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái.

Insert line Insert tangent Arc

Start Point Insert 3 Point Arc Vuøng nhaäp toïa ñoä

Leänh taïo caùc ñònh daïng Profile xaùc ñònh tröôùc
Hình chöõ nhaät nghieâng Hình then Hình loã khoùa

Hình chöõ nhaät Leänh taïo hình chöõ nhaät:

Hình bình haønh

Hình xuyeán

Hình luïc giaùc

Choïn baát kyø ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái hoaëc nhaäp caùc thoâng soá toïa ñoä vaø kích thöôùc daøi roäng cuûa hình chöõ nhaät trong Sketch Tools ñeå xaùc ñònh hai ñieåm goùc cuûa hình chöõ nhaät.

Toïa ñoä ñieåm caàn nhaäp

Roäng vaø daøi cuûa hình chöõ nhaät

Ñieåm goùc thöù nhaát

Ñieåm goùc thöù hai

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 17

Höôùng daãn söû duïng CATIA Taïo hình chöõ nhaät nghieâng theo moät höôùng baát kyø

VCAMTECH Co., Ltd

Choïn 3 ñieåm baát kyø trong vuøng ñoà hoïa hoaëc nhaäp caùc thoâng soá toïa ñoä cuõng nhö chieàu cao cuûa hình chöõ nhaät trong Sketch Tools.

Ñieåm thöù nhaát

Ñieåm thöù ba

Ñieåm thöù hai

Taïo moät hình bình haønh

Ñieåm thöù nhaát

Ñieåm thöù ba

Ñieåm thöù hai

Taïo hình raõnh then

Ñieåm thöù hai Ñieåm thöù nhaát

Truïc raõnh then

Ñieåm thöù ba

Trang 18

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd Taïo hình xuyeán

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Ñieåm thöù hai

Taâm cuûa raõnh xuyeán

Ñieåm thöù nhaát (Taâm cuûa hình xuyeán) Ñieåm thöù ba

Ñieåm thöù tö

Taïo hình loã khoùa

Ñieåm thöù hai

Ñieåm thöù tö

Ñieåm thöù nhaát

Ñieåm thöù ba

Taïo hình luïc giaùc

Ñieåm thöù nhaát

Ñieåm thöù hai

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 19

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Leänh taïo ñöôøng troøn vaø caùc cung troøn
Gioáng nhö caùc neàn CAD thoâng thöôøng khaùc, CATIA hoã trôï haàu heát caùc phöông phaùp döïng hình, trong ñoù bao goàm caùc leänh taïo ñöôøng troøn vaø cung troøn. Heä thoáng leänh vaø caùc thanh coâng cuï hoã trôï ñöôïc trình baøy baét maét, tröïc quan, deã hieåu. Taïo ñöôøng troøn tieáp tuyeán 3 ñoái töôïng ñieåm Taïo cung troøn qua 3 ñieåm coù ñieàu chænh R

Taïo ñöôøng troøn qua 3 ñieåm

Taïo ñöôøng troøn Taïo ñöôøng troøn theo heä toïa ñoä

Taïo cung troøn Taïo cung troøn qua 3 ñieåm

Taïo moät ñöôøng troøn : Leänh naøy cho pheùp baïn taïo moät ñöôïng troøn qua hai ñieåm, ñieåm thöù nhaát xaùc ñònh vò trí taâm ñöôøng troøn, ñieåm thöù hai xaùc ñònh baùn kính cong cuûa ñöôøng troøn. Taïo ñöôøng troøn qua 3 ñieåm : Leänh naøy giuùp baïn taïo ra moät ñöôøng troøn deã daøng baèng caùch choïn baát kyø 3 ñieåm maø ñöôøng troøn ñoù seõ ñi qua. Taïo ñöôøng troøn theo heä toïa ñoä : Trong leänh naøy baïn phaûi xaùc laäp ví trí taâm cuûa ñöôøng troøn theo heä toïa ñoä tuyeät ñoái H, V vaø baùn kính cuûa ñöôøng troøn ñoù.

VAxis H Axis

Trang 20

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Taïo ñöôøng troøn tieáp tuyeán 3 ñoái töôïng tieáp tuyeán 3 ñoái töôïng ñöôïc choïn.

Höôùng daãn söû duïng CATIA
: Leänh naøy cho pheùp baïn taïo ra ñöôøng troøn

Tieáp tuyeán 3 ñoïan thaúng

Tieáp tuyeán 3 ñöôøng troøn

Tieáp tuyeán ñöôøng thaúng, Spline vaø ñi qua 1 ñieåm.

Taïo cung troøn qua 3 ñieåm moät cung troøn nhö mong muoán.

: Chæ caàn choïn 3 ñieåm baát kyø cho tröôùc, baïn ñaõ taïo ra

Ñieåm thöù nhaát Ñieåm thöù hai

Ñieåm thöù ba Taïo cung troøn qua 3 ñieåm coù ñieàu chænh baùn kính R : Choïn ñieåm thöù nhaát vaø ñieåm thöù hai, sau ñoù ñieàu chæ ñieåm thöù ba tuøy thích ñeå taïo ra moät cung troøn.

Ñieåm thöù nhaát Ñieåm thöù ba duøng ñeå ñieàu chænh Ñieåm thöù hai

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 21

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Taïo cung troøn : Taïo cung troøn baèng caùch choïn 3 ñieåm, ñieåm thöù nhaát duøng ñeå xaùc ñònh taâm, ñieåm thöù hai xaùc ñònh moät ñieåm baét ñaàu cuûa cung, vaø ñieåm thöù ba duøng ñeå ñieàu chænh chieàu daøi daây cung.

Ñieåm thöù hai Ñieåm thöù nhaát (Taâm) Ñieåm thöù ba duøng ñeå ñieàu chænh

Leänh taïo Spline 2D
Goàm coù hai tính naêng leänh cô baûn, 2D Spline vaø Connect Curve. Taïo moät Spline 2D Taïo moät Connect curve

Taïo moät Spline 2D : Taïo moät ñöôøng cong Spline baèng caùch choïn caùc ñieåm noù seõ ñi qua hoaëc nhaäp thoâng soá toïa ñoäng treân thanh Sketch Tools.

Taïo moät Connect Curve

: Taïo moät ñöôøng cong keát noái vôùi hai ñöôøng cong khaùc. Connect curve 2

Choïn curve 2

Choïn curve 1

Trang 22

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Leänh taïo caùc bieân daïng ñaëc bieät
Trong thanh coâng cuï Conical Shape goàm coù nhöõng leänh taïo nhöõng daïng phöùc taïp vaø ñaëc bieät cuûa Sketch, trong ñoù coù caùc leänh Ellipse, Parabol… Leänh taïo hình ellipse Leänh taïo ñöôøng parabol

Leänh taïo ñöôøng conic Leänh taïo ñöôøng hyperbol Taïo Ellipse : Choïn 3 ñieåm baát kyø ñeå taïo ra Ellipse theo nguyeân taéc ñieåm ñaàu tieân seõ laø taâm cuûa Elip, ñieåm thöù hai xaùc ñònh baùn kính lôùn cuûa Elip vaø ñieåm thöù ba xaùc ñònh ñoä lôùn cuûa baùn kính nhoû. Ngoøai ra, baïn cuõng coù theå nhaäp tröïc tieáp caùc thoâng soá cuûa Elip vaøo trong baûng thoâng soá cuûa Sketch Tools.

Choïn vaøo ñieåm thöù ba

Choïn vaøo ñieåm thöù nhaát

Choïn vaøo ñieåm thöù hai

Taïo ñöôøng Parabol : Leänh naøy cho pheùp taïo moät bieân daïng coù hình Parabol, choïn laàn löôït 4 ñieåm ñeå taïo ra ñöôøng Parabol nhö hình döôùi ñaây.

Ñieåm thöù tö

Ñieåm thöù nhaát

Ñieåm thöù ba

Ñieåm thöù hai

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 23

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

TaïÏo ñöôøng Hyperbol : Choïn laàn löôït theo thöù töï hình döôùi ñaây cho 5 ñieåm ñeå taïo ra moät bieân daïng coù hình Hyperbol.

1

4 3

5 2 Taïo ñöôøng Conic : Choïn laàn löôït 5 ñieåm theo hình döôùi ñaây seõ taïo ra ñöôïc moät bieân daïng Conic theo mong muoán.

01

05

03

02

04

Leänh taïo ñöôøng thaúng
Bao goàm caùc bieåu töôïng leänh hoã trôï taïo ñöôøng thaúng nhö sau: Taïo ñöôøng thaúng Taïo ñöôøng thaúng tieáp tuyeán 2 ñoái töôïng

Taïo ñöôøng thaúng voâ taän

Taïo ñöôøng thaúng phaân giaùc cuûa hai caïnh

Taïo ñöôøng thaúng qua hai ñieåm

:

Trong leänh taïo ñöôøng thaúng qua 2 ñieåm cuûa CATIA, coù taát caû hai phöông phaùp coù theå taïo ra moät ñöôøng thaúng qua hai ñieåm nhö sau:

Trang 24

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Taïo ñöôøng thaúng qua hai ñieåm theo maëc ñònh laø taïo moät ñöôøng thaúng ñi qua 2 ñieåm xaùc ñònh maø chuùng laø ñieåm ñaàu vaø cuoái cuûa ñöôøng thaúng ñoù. Taïo moät ñöôøng thaúng qua hai ñieåm maø ñieåm ñaàu tieân laø ñieåm xaùc ñònh ñieåm giöõa cuûa ñöôøng thaúng, vaø ñieåm thöù hai laø ñieåm muùt cuûa ñöôøng thaúng neáu chuùng ta choïn tính naêng ñoái xöùng nhö sau:

Ñieåm ñaàu tieân (Giöõa) Ñieåm muùt cuûa ñöôøng Tính naêng ñoái xöùng

Taïo ñöôøng thaúng voâ taän : Duøng leänh duøng ñeå taïo ra nhöõng ñöôøng thaúng coù chieàu daøi voâ taän, coù theå taïo ra ñöôøng thaúng naèm ngang Horizontal trong Sketch Tools hoaëc taïo ra ñöôøng ñöùng vôùi tính naêng Vertical trong Sketch Tools hay baïn coù theå taïo ra moät ñöôøng thaúng baát kyø vôùi choïn löïa hai ñieåm hoaëc 1 ñieåm vaø moät goùc theo tính naêng Line Through Two Points trong Sketch Tools.

Ñieåm thöù hai Ñieåm thöù nhaát

Taïo ñöôøng thaúng tieáp tuyeán hai ñoái töôïng : Taïo moät ñöôøng thaúng tieáp tuyeán vôùi hai ñoái töôïng coù saün. Ñoái töôïng naøy coù theå laø ñöôøng troøn hay ñöôøng cong baát kyø.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 25

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Taïo moät ñöôøng phaân giaùc cuûa hai caïnh cho tröôùc : Leänh naøy cho pheùp baïn taïo ra moät ñöôøng phaân giaùc cuûa moät goùc ñöôïc hôïp bôûi hai ñöôøng thaúng cho tröôùc.

Ñöôøng phaân giaùc taïo ra

Ñöôøng thöù nhaát

Ñöôøng thöù hai Taïo ra ñöôøng vuoâng goùc vôùi moät ñoái töôïng töø moät ñieåm baát kyø : Leänh naøy cho pheùp baïn taïo ra moät ñöôøng thaúng coù xuaát phaùt ñieåm laø moät ñieåm baát kyø vaø vuoâng goùc vôùi moät ñoái töôïng cho tröôùc.

Taïo ñöôøng taâm
Ñöôøng taâm ñöôïc duøng trong caùc leänh taïo hình troøn xoay Revolve hay caét raõnh treân hình truï Groove. Ñeå taïo ñöôøng taâm, cuõng gioáng nhö tính naêng taïo ñöôøng thaúng qua hai ñieåm.

Choïn leänh bieåu töôïng leänh trong thanh coâng cuï Profile ñeå taïo ñöôøng Center line. Chuù yù: Ñöôøng taâm khoâng gioáng nhö ñöôøng Construction line.

Trang 26

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Taïo ñieåm
Sketch trong CATIA hoã trôï raát nhieàu tính naêng taïo ñieåm khaùc nhau, öùng vôùi töøng tröôøng hôïp cuï theå chuùng ta coù nhöõng tính naêng khaù c nhau ñeå taïo ñieåm. Baïn coù theå söû duïng caùc bieåu töôïng leänh trong thanh coâng cuï Point ñeå taïo hoaëc treân trình ñôn Insert à Profile à Point. Taïo ñieåm tröïc tieáp treân maøn hình veõ Taïo ñieåm treân ñöôøng curve theo khoûang caùch ñeàu nhau

Taïo ñieåm theo heä toïa ñoä cöïc hay H, V Taïo ñieåm giao nhau cuûa hai ñoái töôïng. Taïo ñieåm baèng caùch chieáu ñieåm leân moät ñoái töôïng.

Taïo ñieåm tröïc tieáp : Click chuoät vaøo moät ñieåm baát kyø treân vuøng ñoà hoïa ñeå taïo ra ñieåm mong muoán. Hoaëc baïn nhaäp caùc thoâng soá toïa ñoä H, V trong thanh Sketch Tools.

Choïn vaøo moät ñieåm baát kyø treân vuøng veõ.

Vuøng nhaäp toïa ñoä ñieåm caàn taïo

Taïo ñieåm theo heä toïa ñoä cöïc : Coù theå taïo ñieåm theo heä toïa ñoä Decac hoaëc toïa cöïc baèng caùch nhaäp caùc thoâng soá theo baûng Point Definition sau:

Heä toïa ñoä Decac

Heä toïa ñoä cöïc

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 27

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Taïo ñieåm treân moät ñoái töôïng : Choïn moät ñoái töôïng cho tröôùc laø ñöôøng thaúng hay ñöôøng cong baát kyø, nhaäp soá ñieåm caàn taïo treân ñoái töôïng ñoù trong hoäp thoïai Equidistant Point Definition, nhöõng ñieåm ñöôïc taïo ra coù khoûang caùch ñeàu nhau vaø baèng giaù trò ñoä daøi ñoái töôïng chia cho soá löôïng ñieåm caàn nhaäp.

Taïo ñieåm giao nhau giöõa hai ñoái töôïng : Choïn hai ñoái töôïng cho tröôùc, coù theå laø ñöôøng thaúng, cung, ñöôøng troøn hay baát kyø ñöôøng curve naøo khaùc, ñieåm caàn taïo ra laø ñieåm giao nhau giöõa hai ñoái töôïng ñöôïc choïn. Ñieåm caàn taïo

Taïo ñieåm chieáu : Choïn moät ñieåm baát kyø caàn chieáu leân moät ñoái töôïng, ñieåm caàn taïo seõ töï ñoäng chieáu theo höôùng vuoâng goác vôùi ñöôøng curve ñöôïc choïn vaø naèm treân ñöôøng curve ñoù. Choïn ñöôøng thaúng naøy ñeå xaùc ñònh ñoái töôïng caàn chieáu ñieåm. Ñieåm caàn taïo. Choïn vaøo ñieåm cho tröôùc caàn chieáu leân ñoïan thaúng treân.

Trang 28

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Hieäu chænh thuoäc tính moät ñoái töôïng
Ñeå hieäu chænh moät ñoái töôïng baát kyø, ta click nuùt phaûi chuoät tröïc tieáp vaøo ñoái töôïng ñoù hoaëc click phaûi chuoät vaøo trong ñoái töôïng ñoù treân muïc Geometry cuûa Sketch hieän haønh trong Specification Tree à choïn vaøo teân cuûa ñoái töôïng ñoù ví duï nhö: xxxx.object à choïn vaøo thuoäc tính Definition.

Ví duï ta choïn ñoái töôïng caàn hieäu chænh laø line.29 object, luùc naøy hoäp thoïai hieäu chænh ñöôøng thaúng line.29 xuaát hieän nhö sau:

Caùc thoâng soá cuûa ñöôøng thaúng ñöôïc theå hieän ñaày ñuû treân hoäp thoïai Line Definition vaø ta coù theå thay ñoåi noù moät caùch deã daøng. Tuøy thuoäc baïn hieäu chænh theo toïa ñoä cöïc hay Decac, hoaëc baïn cuõng coù theå hieäu chænh tham soá chieàu daøi, goùc nghieâng cuûa noù.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 29

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Caùc thuaät toùan xöû lyù bieân daïng Operations
Thanh coâng cuï Operations cho pheùp baïn deã daøng söû duïng caùc thuaät toùan cô baûn ñeå taïo ra nhöõng bieân daïng nhanh choùng, bao goàm caùc thuaät toùan bo cung (Corner), vaùc caïnh (Chamfer), caét vaø qui ñoåi (Trim, Break, Quick Trim, Close, Complement), caùc thuaät toùan nhaân baûn chuyeån dòch (Mirror, Symmetry, Translate, Rotate, Scale, Offset), vaø copy bieân daïng 3D (Project 3D Elements, Intersect 3D Elements, Project 3D Silhouette Edges).

Corner Chamfer Trim Break Quick Trim Close Complement Mirror Symmetry Translate

Silhouette Edges 3D Project 3D Intersect

Offset Scale Rotate

Corner
Leänh naøy duøng ñeå bo cung hai ñoái töôïng vôùi moät baùn kính R nhaát ñònh. Ñoái vôùi leänh naøy, co 1 hai caùch chuùng ta coù theå taïo ra moät cung töø goùc cuûa hai caïnh giao nhau nhö sau: Ø Choïn hai ñoái töôïng giao nhau hoaëc giao nhau theo caùch keùo daøi caùc ñoái töôïng vaø nhaäp baùn kính cuûa cung caàn bo trong thanh coâng cuï Sketch Tools hoaëc reâ chuoät treân vuøng ñoà hoïa ñeå xaùc ñònh moät cung öôùc löôïng.

Trang 30

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Ø Ñeå bo cung cuøng luùc nhieàu goùc cuûa moät Sketch, nhaán giöõ phím Ctrl vaø click chuoät vaøo caùc ñænh cuûa bieân daïng Sketch caàn bo cung. Sau ñoù choïn leänh Corner vaø nhaäp thoâng soá baùn kính caàn bo R trong oâ thoâng soá cuûa thanh Sketch Tools.

Baùn kính R Baùn kính R

Choïn caùc ñænh

Caùc thuoäc tính trong bo cung baèng leänh Corner
Khi söû duïng leänh Corner ñeå bo cung caùc goùc caïnh cuûa bieân daïng, chuùng ta luoân ñeå yù ñeán thanh Sketch Tools ñeå löïa choïn caùc thuoäc tính phuø hôïp vôùi yeâu caàu. Trong ñoù goàm coù nhieàu thuoäc tính nhö: Caét boû hai caïnh dö, caét boû 1 caïnh dö, khoâng caét boû caïnh dö… Moâ taû caùc thuoäc tính cuûa thanh Sketch Tools cho leänh Corner nhö sau:

Thuoäc tính Trim All Elements cuûa hai ñoái töôïng caàn bo cung.

: Thuoäc tính naøy cho pheùp baïn caét boû caùc caïnh dö

Hai ñoái töôïng tröôùc khi bo cung

Hai ñoái töôïng sau khi bo cung

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 31

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Töông töï cho caùc thuoäc tính khaùc ñöôïc theå hieän baèng moâ hình döôùi ñaây.

Chamfer
Leänh naøy cho pheùp taïo caùc caïnh vaùc cuûa hai ñoái töôïng, choïn hai ñoái töôïng caàn vaùc caïnh vaø nhaäp thoâng soá kích thöôùc caïnh vaùc trong Sketch tools hoaëc reâ chuoät theo moät ví trí baát kyø treân vuøng ñoà hoïa ñeå xaùc ñònh bieân daïng vaùc, tuøy theo thuoäc tính choïn treân thanh Sketch Tools maø seõ coù nhöõng raøng buoäc vaø töï ñoäng taïo caùc kích thöôùc raøng buoäc cuûa ñoái töôïng sau khi vaùc caïnh. ÖÙng vôùi töøng tuøy choïn cuûa thuoäc tính seõ coù nhöõng hình minh hoïa nhö hình döôùi ñaây. Chöùc naêng trim Thuoäc tính theå hieän raøng buoäc

Kích thuôùc vaùc

Caùc tính naêng trong Relimitation
Bao goàm caùc tính naêng caét xeùn ñoái töôïng, giôùi haïn hay chuyeån ñoåi ngöôïc laïi cho caùc ñoái töôïng ñaõ ñöôïc taïo trong qua caùc leänh Trim, Break, Quick Trim, Close, Complement.

Trim

:

Coù 3 phöông phaùp trong Trim moät ñoái töôïng nhö sau:

Trang 32

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

1. Choïn moät ñoái töôïng muoán keùo daøi ñeán moät ñoái töôïng roài reâ chuoät ñeán moät ñoái töôïng nhaèm giôùi haïn chieàu daøi cho caïnh muoán keùo daøi. 2. Sau khi choïn xong leänh Trim, choïn tính naêng Trim All Elements trong thanh coâng cuï Sketch Tools. Sau ñoù choïn vaøo ñoái töôïng thöù nhaát ôû phaàn muoán giöõ laïi vaø choïn ñoái töôïng thöù hai treân phaàn muoán giöõ laïi. Trim All Elements

Choïn ñoái töôïng 01

Choïn ñoái töôïng 02

Keát quaû sau khi Trim

3. Sau khi choïn xong leänh Trim, choïn tính naêng Trim First Element treân thanh coâng cuï Sketch Tools, sau ñoù choïn vaøo phaàn muoán giöõ laïi cuûa ñoái töôïng thöù nhaát roài choïn vaøo ñoái töôïng thöù hai. Leänh naøy chæ caét phaàn dö cuûa ñoái töôïng ñaàu tieân.

Tính naêng Trim First Element

Ñoái töôïng 01

Ñoái töôïng thöù 2, giôùi haïn trim cho ñoái töôïng 1

Break

:

Leänh naøy duøng ñeå chia moät ñoái töôïng thaønh hai ñoái töôïng ñöôïc chaén bôûi moät ñoái töôïng khaùc. Trong leänh naøy, baïn choïn vaøo leänh Break treân thanh coâng cuï Relimitation ñeå thöïc hieän chia ñoái töôïng, choïn vaøo ñoái töôïng thöù nhaát sau ñoù choïn vaøo ñoái töôïng thöù hai. Ñoái

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 33

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

töôïng thöù nhaát ñöôïc chia thaønh hai ñoái töôïng khaùc nhau ngay ñöôøng giôùi haïn laø ñoái töôïng thöù nhaát.

Ñoái töôïng thöù nhaát – Ñoái töôïng caàn chia

Ñoái töôïng thöù hai – Ñoái töôïng giôùi haïn Ñoái töôïng ñöôïc taïo ra Quick Trim :

Caét nhanh moät ñoái töôïng ñöôïc chaén bôûi moät hay hai ñoái töôïng khaùc. Phaàn caét xeùn laø phaàn maø baïn click chuoät vaøo noù. Sau khi caét, caùc ñoái töôïng seõ töï ñoäng ñöôïc raøng buoäc bôûi nhöõng thuoäc tính raøng buoäc ñoái töôïng. Quick Trim ñoái töôïng chaén bôûi moät ñoái töôïng: Caùc raøng buoäc töï ñoäng taïo ra

Click chuoät vaøo ñaây Quick Trim ñoái töôïng chaén bôûi hai ñoái töôïng:

Keát quaû sau khi thöïc hieän leänh

Ñoái töôïng giôùi haïn vuøng caét

Click chuoät vaøo ñaây ñeå caét xeùn.

Sau khi caét ñi phaàn giöõa.

Trang 34

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Close :

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Leänh naøy cho pheùp töï ñoäng taïo thaønh ñöôøng troøn töø moät cung troøn baát kyø. Sau khi choïn leänh Close, click chuoät vaøo cung troøn caàn phaûi taïo kín. Cung troøn vöøa choïn seõ töï ñoäng taïo ra moät ñöôøng troøn kín coù baùn kính laø baùn kính cuûa cung troøn vöøa choïn.

Complement

:

Leänh naøy cho pheùp chuyeån ñoåi ñoái töôïng laø moät cung troøn thaønh moät cung troøn ñoái laäp (Cung troøn buø) coù baùn kính baèng vôùi baùn kính cuûa cung troøn tröôùc vaø goùc chaén bôûi daây cung baèng 3600 – goùc chaén bôûi daây cung cuûa cung troøn tröôùc ñoù. Choïn leänh Complement treân thanh coâng cuï Relimitation, choïn vaøo cung troøn cho tröôùc, moät cung troøn ñoái laäp seõ töï ñoäng ñöôïc taïo ra.

Caùc tính naêng trong Transformation
Thính naêng naøy bao goàm caùc leänh di chuyeån, quay, ñoái xöùng, phoùng to, hay offset ñoái töôïng töø moät ñoái töôïng cho tröôùc. Mirror : Ñoái töôïng Truïc ñoái xöùng Keát quaû sau khi Mirror

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 35

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Leänh Mirror cho pheùp baïn taïo moät ñoái töôïng ñoàng daïng ñoái xöùng vôùi ñoái töôïng ban ñaàu qua moät truïc taâm. Choïn leänh Mirror trong thanh coâng cuï Transformation à choïn taát caû caùc ñoái töôïng muoán nhaân baûn ñoái xöùng à choïn vaøo truïc taâm ñoái xöùng. Taát caû caùc ñoái töôïng sau khi taïo ñoái xöùng thì seõ töï ñoäng taïo caùc raøng buoäc ñoái xöùng vôùi caùc ñoái töôïng ban ñaàu qua truïc ñoái xöùng. Symmetry :

Ñaây laø moät leänh töông töï nhö leänh Mirror, nhöng thay vì leänh Mirror nhaân baûn kieåu sao cheùp ñoái töôïng ban ñaàu thì leänh Symmetry chæ chuyeån dôøi ñoái xöùng vôùi ñoái töôïng ban ñaàu qua truïc ñoái xöùng. Translate :

Leänh naøy cho pheùp sao cheùp moät hoaëc nhieàu ñoái töôïng töø moät ñoái töôïng ban ñaàu theo moät höôùng nhaát ñònh.

Choïn leänh Translate à choïn caùc ñoái töôïng caàn sao cheùp hay di chuyeån à nhaäp soá löôïng caàn sao cheùp trong oâ Instance(s) à Choïn moät ñieåm goác baèng caùch nhaäp vaøo caùc thoâng soá treân thanh Sketch Tools hay click chuoät vaøo moät ñieåm baát kyø treân maøn hình à Nhaäp giaù trò khoûang caùch cho töøng ñoái töôïng trong oâ Value à Click chuoät vaøo moät ñieåm baát kyø ñeå xaùc ñònh höôùng di chuyeån hoaëc sao cheùp. Rotate :

Leänh naøy cho pheùp xoay ñoái töôïng hoaëc sao cheùp ñoái töôïng quay quanh moät ñieåm taâm baát kyø. Choïn leänh Rotate treân thanh coâng cuï Transformation à choïn ñoái töôïng caàn sao cheùp hay quay à choïn moät ñieåm taâm quay à nhaäp soá löôïng caàn sao cheùp trong oâ Instance(s) cuûa hoäp thoïai Rotation Definition à nhaäp vaøo goùc quay cho töøng ñoái töôïng trong oâ Angle Value à Click chuoät vaøo nuùt OK ñeå hoøan taát leänh. Neáu khoâng muoán sao cheùp, haõy taét tuøy choïn trong oâ Duplicate mode.

Trang 36

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Scale

:

Leänh naøy cho pheùp phoùng to hay thu nhoû baát kyø moät ñoái töôïng theo moät tæ leä nhaát ñònh.

Choïn leänh Scale à choïn vaøo caùc ñoái töôïng caàn laáy tæ leä à choïn moät ñieåm goác baát kyø treân maøn hình hoaëc nhaäp tröïc tieáp töø Sketch Tools à Nhaäp tæ leä vaøo trong oâ Scale Value ñeå xaùc laäp tæ leä cho ñoái töôïng à Click OK ñeå hoøan taát leänh. Ghi chuù: Taát caû caùc raøng buoäc cuõng nhö kích thöôùc seõ khoâng töï ñoäng caäp nhaäät trong leänh naøy. Offset :

Nhaân baûn song song moät ñoái töôïng cho tröôùc, tuøy theo thuoäc tính offset trong thanh coâng cuï Sketch Tools maø seõ coù nhöõng keát quaû khaùc nhau.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 37

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Thuoäc tính No Propagation : Chæ offset ñöôïc nhöõng ñoái töôïng ñôn theo löïa choïn. Choïn leänh Offset à choïn kieåu No Propagation à Choïn ñoái töôïng offset à Nhaäp soá löôïng offset trong oâ Instance(s) à Nhaäp giaù trò toïa ñoä trong oâNew Position hay click chuoät ñeán moät ñieåm giôùi haïn ñöôøng offset à hoaëc coù theå nhaäp gía trò khoûang caùch caàn offset trong oâ Offset treân thanh coâng cuï Sketch Tools. Thuoäc tính Tangent Propagation :

VCAMTECH Co., Ltd

Tuøy choïn lieân tieáp theo tính naêng tieáp tuyeán giöõa caùc ñoái töôïng. Trong tính naêng naøy, baïn chæ choïn moät ñoái töôïng à taát caû caùc ñoái töôïng tieáp tuyeán vôùi noù cuõng seõ ñöôïc choïn. Thuoäc tính Point Propagation :

Cho pheùp töï ñoäng choïn caùc ñoái töôïng tieáp xuùc vôùi ñoái töôïng ñöôïc choïn. Chæ caàn choïn moät ñoái töôïng à taát caû caùc ñoái töôïng khaùc tieáp tuyeán hoaëc tieáp xuùc seõ ñöôïc choïn theo. Thuoäc tính Both Side Offsets :

Ñaây laø thuoäc tính cho pheùp offset theo hai höôùng, ñoái töôïng ñöôïc choïn seõ laø ñöôøng trung bình cho caùc ñoái töôïng hai beân. Ví duï tröôøng hôïp muoán offset hai höôùng vaø tuøy choïn laø moät ñöôøng kheùp kín thì keát quuûa seõ cho ra nhö sau: Point Propagation Both Side Offsets Khoûang caùch offset

2 ñoái töôïng ñöôïc taïo ra bôûi offset

Ñoái töôïng ñöôïc choïn ñeå offset

Trang 38

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Caùc tính naêng trong 3D Geometry
Tính naêng Project 3D Elements : Cho pheùp taïo ra nhöõng bieân daïng 2D töø caùc ñoái töôïng 3D baèng caùch chieáu caùc ñoái töôïng 3D xuoáng maët phaúng taïo Sketch. Choïn caùc ñoái töôïng caàn chieáu (Nhaán Ctrl ñeå choïn vôùi nhieàu ñoái töôïng) à choïn leänh Project 3D Elements à Taát caû caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn seõ töï ñoäng taïo treân maët phaúng veõ Sketch nhö mong muoán. Leänh naøy thöôøng ñöôïc söû duïng khi baïn muoán laáy laïi caùc ñöôøng bieân cuûa chi tieát 3D naøo ñoù caàn phuïc vuï cho thieát keá bieân daïng 2D. Ñoái töôïng caàn chieáu

Maët phaúng veõ Sketch Tính naêng Intersect 3D Elements

Caùc 2D chieáu taïo ra :

Taïo caùc ñoái töôïng baèng phöông phaùp giao nhau. Ñoái töôïng ñöôïc taïo ra laø nhöõng ñoái töôïng giao nhau giöõa ñoái töôïng 3D vaø maët phaúng veõ phaùc. Choïn caùc ñoái töôïng 3D à choïn leänh Intersect 3D Elements à nhöõng ñoái töôïng ñöôïc taïo ra seõ coù moái quan heä maät thieát vôùi ñoái töôïng 3D vaø maët phaúng veõ phaùc. Neáu thay ñoåi moät trong nhöõng yeáu toá ñoù seõ thay ñoåi bieân daïng 2D taïo thaønh.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 39

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Tính naêng Projects 3D Silhouette Edges :

VCAMTECH Co., Ltd

Taïo laïi ñöôøng bieân 2D baèng caùch chieáu caùc beà maët coù hình khoái truï 3D leân maët phaúng veõ phaùc, bieân daïng taïo ra laø ñöôøng bieân ngoøai 2D cuûa khoái truï 3D ñöôïc chieáu thaúng goùc leân maët phaúng veõ phaùc. Choïn beà maët truï 3D à Choïn leänh Projects 3D Silhouette Edges à Bieân daïng 2D seõ töï ñoäng taïo leân maët phaúng veõ phaùc.

Maët veõ phaùc bieân daïng

Caùc beà maët truï 3D

Bieân daïng 2D taïo thaønh

Cut Part by Sketch Plane

:

Leänh naøy cho pheùp xem nhanh maët caét thích hôïp giöõa chi tieát 3D vaø maët phaúng veõ phaùc trong moâi tröôøng Sketcher.

Maët phaúng veõ phaùc trong Sketch

Tröôùc khi Cut Part by Sketch plane

Sau khi Cut Part by Sketch plane

Trang 40

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Raøng buoäc trong Sketch
Raøng buoäc – Constraints – duøng ñeå quaûn lyù caùc kích thöôùc cuûa ñoái töôïng, vò trí cuûa ñoái töôïng trong vuøng ñoà hoïa hay so vôùi heä toïa ñeä veõ phaùc, hoaëc duøng ñeå quaûn lyù caùc moái quan heä töông taùc laãn nhau cuûa caùc ñoái töôïng trong bieân daïng veõ phaùc. Coù hai daïng constraints cô baûn trong veõ phaùc: 1. Geometric: Laø nhöõng raøng buoäc duøng ñeå quaûn lyù caùc moái quan heä töông taùc trong moâi tröôøng Sketch giöõa caùc ñoái töôïng, ví duï nhö: Tieáp tuyeán, song song, vuong goùc, ñoàng taâm…Hay duøng ñeå quaûn lyù caùc ñònh höôùng cuûa ñoái töôïng nhö Horizontal hay Vertical. 2. Dimensional: Quaûn lyù kích côû cuûa caùc ñoái töôïng nhö chieàu daøi cuûa moät ñöôøng thaúng, baùn kính, ñöôøng kính cuûa moät cung troøn, ñöôøng troøn, goùc giöõa hai ñöôøng thaúng. Hay khoûang caùch giöõa caùc ñoái töôïng vôùi nhau trong Sketch. Raøng buoäc Geometric Nhöõng bieåu töôïng döôùi ñaây laø theå hieän cuûa caùc moái quan heä ñöôïc raøng buoäc. ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ : Raøng buoäc coá ñònh moät ñoái töôïng - Fix : Raøng buoäc ñoái töôïng theo phöông doïc - Vertical
:

⇒ : Raøng buoäc ñoái töôïng naèm ngang - Horizontal

: Raøng buoäc ñoái töôïng vuoâng goùc vôùi moät ñoái töôïng – Perpendicular

: Raøng buoäc caùc ñoái töôïng ñoàng taâm vôùi nhau, hay truøng ñieåm, truøng ñöôøng – Coincidence : Raøng buoäc ñoái töôïng song song – Parallellism

Raøng buoäc Dimensional Caùc theå hieän cuûa kích thöôùc trong raøng buoäc nhö sau:

⇒ Vôùi kích thöôùc thaúng:

⇒ Vôùi kích thöôùc ñöôøng kính: ⇒ Vôùi kích thöôùc goùc:

⇒ Kích thöôùc baùn kính:

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 41

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Raøng buoäc kích thöôùc vaø maøu hieån thò lieân quan
Trong moâi tröôøng veõ phaùc Sketch cuûa CATIA, tính naêng raøng buoäc vaø nhöõng maëc ñònh maøu cuûa ñoái töôïng cho pheùp ngöôøi söû duïng coù theå kieåm soùat haàu heát caùc ñoái töôïng trong Sketch vaø deã daøng hieäu chænh chuùng cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu. Nhöõng maøu saéc cuûa Sketch tieâu chuaån nhö sau: Maøu xanh laù caây: Ñaây laø maøu hieån thò cho caùc ñoái töôïng ñaõ ñöôïc raøng buoäc moät caùch hôïp lyù, moät Sketch hôïp lyù caàn phaûi ñöôïc raøng buoäc ñuùng vaø ñaày ñuû caùc kích thöôùc caàn thieát. Maøu traéng: Laø maøu cuûa nhöõng ñoái töôïng nguyeân thuûy töùc laø chöa ñöôïc ghi kích thöôùc hoaëc kích thöôùc chöa ñaày ñuû vaø thieáu caùc raøng buoäc. Maøu naâu: Khi thöïc hieän Sketch, caùc ñoái töôïng chuyeån thaønh maøu naâu coù nghóa laø baïn ñaõ coù söï nhaàm laãn trong raøng buoäc caùc kích thöôùc vaø caùc moái quan heä. Neáu coù söï raøng buoäc thöøa thì ñoái töôïng ñoù chuyeån thaønh maøu naâu. Maøu ñoû: Caùc raøng buoäc hay ñoái töôïng coù maøu ñoû coù nghóa laø ít nhaát laø moät söï raøng buoäc caàn phaûi thay ñoåi.

Hình 01

Hình 02

Baïn coù theå nhìn thaáy ôû hình 1, kích thöùôc ñöôïc boá trí hôïp lyù, nhöõng raøng buoäc moái quan heä ñaày ñuû. Baân caïnh ñoù, haõy nhìn vaøo hình 2, caùc kích thöôùc vaø moái quan heä ñöôïc raøng buoäc khoâng hôïp lyù, kích thöôùc vaø raøng buoäc bò thöøa. Trong tröôøng hôïp naøy baïn caàn phaûi xoùa ñi caùc kích thöôùc thöøa hoaëc raøng buoäc thöøa. LÖU YÙ: Trong phaàn meàm CATIA, khi thieát keá baát kyø moät saûn phaåm hay chi tieát, vieäc hieäu chænh vaø thay ñoåi caùc tham soá deã daøng hay khoâng phuø thuoäc vaøo caùc raøng buoäc kích thöôùc vaø moái quan heä cuûa caùc Sketch taïo neân noù. Do ñoù, baïn caàn trang bò moät söï hieåu bieát chaéc chaén trong söï raøng buoäc vaø kieåm soùat caùc kích thöôùc ñoái töôïng Sketch.

Trang 42

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Kieåm soùat kích thöôùc vaø raøng buoäc trong Sketch
Raøng buoäc moái quan heä töông taùc Moâ taû thay ñoåi caùc kích thöôùc vaø raøng buoäc

Raøng buoäc moái quan heä kích thöôùc

Raøng buoäc töï ñoäng vaø coá ñònh caùc ñoái töôïng :

Hieäu chænh caùc raøng buoäc vaø kích thöôùc

Raøng buoäc moái quan heä

Choïn ñoái töôïng caàn xaây döïng moái quan heä töông taùc à Click chuoät vaøo bieåu töôïng trong thanh coâng cuï Constraints à Xuaát hieän hoäp thoïai quaûn lyù vaø taïo raøng buoäc quan heä à Löïa choïn moái quan heä caàn raøng buoäc.

Kích thöôùc Chieàu daøi Kích thöôùc goùc Baùn kính/ñöôøng kính Truïc ellipse lôùn Truïc taâm ellipse nhoû Raøng buoäc ñoái xöùng Raøng buoäc ñieåm giöõa Khoûang caùc h ñeàu

Coá ñònh ñoái töôïng Raøng buoäc truøng nhau Raøng buoäc ñoàng taâm Raøng buoäc tieáp tuyeán Raøng buoäc song song Raøng buoäc vuoâng goùc Raøng buoäc caïnh ngang Raøng buoäc caïnh doïc

Raøng buoäc kích thöôùc

:

Duøng ñeå ño caùc kích thöôùc cuûa caùc ñoái töôïng trong ñoù bao goàm haàu heát caùc daïng kích thöôùc. Choïn leänh constraints treân thanh coâng cuï Constraints à choïn ñoái töôïng caàn ño kích thöôùc à keùo chuoät ñeå xaùc ñònh vò trí ñaët kích thöôùc à coù theå click phaûi chuoät ñeå löïa choïn caùc raøng buoäc quan heä nhö Distance, Fix, Length, Angle … Neáu moät ñoái töôïng naøo ñaáy bò raøng buoäc kích thöôùc 2 laàn thì kích thöôùc sau seõ ñöôïc chuyeån thaønh kích thöôùc coù tính naêng tham khaûo, khoâng coù khaû naêng quaûn lyù ñoái töôïng.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 43

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Raøng buoäc töï ñoäng :

VCAMTECH Co., Ltd

Nhöõng chi tieát hay bieân daïng Sketch ñôn giaûn ta cuõng coù theå söû duïng leänh naøy ñeå ghi kích thöôùc töï ñoäng cho caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn. Choïn leänh treân thanh coâng cuï Constraints à choïn heát caùc ñoái töôïng caàn ghi kích thöôùc à Löïa choïn tính naêng ñöôøng chuaån, vaø ñöôùng ñoái xöùng.

Coá ñònh ñoái töôïng

:

Ñoâi khi caàn coá ñònh nhöõng ñoái töôïng caàn thieát, chuùng ta cuõng coù theå coá ñònh baèng caùch choïn nhöõng ñoái töôïng mong muoán à choïn leän Fix treân thanh coâng cuï Constraints.

Animate Constraints

:

Duøng ñeå moâ phoûng caù raøng buoäc nhaèm kieå m tra caùc va chaïm hoaëc khoâng phuø hôïp cuûa moät bieân daïng veõ phaùc tröôùc khi thöïc hieän vieäc taïo baûn veõ laép raùp caùc chi tieát.

Trang 44

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA
à Choïn vaøo kích thöôùc

Sau khi raøng buoäc xong caùc ñoái töôïng à choïn leänh Animate baát kyø mong muoán noù moâ phoång trong moät phaïm vi nhaát ñònh.

ÔÛ ñaây chuùng ta moâ phoûng kích thöôùc 40 trong phaïm vi hoïat ñoäng moâ phoûng cuûa haønh trình piston à Neáu khoâng bò thay ñoåi maøu thì thieát keá bieân daïng 2D cho haønh trình piston ñaït yeâu caàu. Trong quaù trình moâ phoûng neáu ñoái töôïng hay caùc raøng buoäc khaùc bò chuyeån sang maøu naâu ôû phaïm vi kích thöôùc naøoà Chi tieát aáy chæ thieát keá ñöôïc vôùi haønh trình nhö theá. Hieäu chænh raøng buoäc cho nhieàu ñoái töôïng töôïng cuøng luùc. Choïn leänh Edit Multi-Constraint : à xuaát hieän hoäp thoïai hieäu chænh:

Cho pheùp hieäu chænh caùc raøng buoäc hay thay ñoåi baát kyø moät kích thöôùc naøo cuûa nhieàu ñoái

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 45

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Moät soá thuû thuaät trong Sketch
Trong moâi tröôøng veõ phaùc Sketch, baïn coù nhöõng tuøy choïn xaùc laäp maët veõ phaùc vaø thay ñoài maët veõ phaùc sau khi hoaøn taát Sketch. Ñaêng nhaäp Sketch vôùi tính naêng Positioned Sketch : Tính naêng naøy cuõng töông töï

nhöng ôû ñaây noù cho pheùp baïn tuøy choïn goác toaï ñoä vaø caùc nhö Sketch thoâng thöôøng höôùng truïc toaï ñoä V, H theo söï hieäu chænh cuûa mình.

Goác toïa ñoä xaùc ñònh

Xaùc ñònh truïc toïa ñoä

Thay ñoåi höôøng truïc

Choïn leänh Positioned Sketch à choïn maët phaúng baát kyø à choïn chöùc naêng Projection Point trong oâ Origin Type à choïn moät ñieåm ñeå xaùc ñònh goác toïa ñoä à choïn tính naêng Parallel to line trong oâ Orientation Type à choïn moät caïnh hay ñöôøng thaúng baát kyø nhaèm xaùc ñònh truïc H hay V à thay ñoåi höôùng cho caùc truïc baèng caùch choïn hay boû ñaùnh daáu trong caùc oâ Thay ñoåi Sketch Muoán thay ñoåi bieân daïng cho moät Sketch baát kyø à Nhaáp ñoâi chuoät traùi vaøo trong Sketch ñoù treân Specification Tree à Hoaëc nhaáp nuùt phaûi chuoät trong Sketch ñoù à choïn ñuùng teân treân menu phaûi cuûa Sketch à choïn Edit. Thay ñoåi maët veõ phaùc cho Sketch Moãi Sketch ñeàu coù moät maët phaúng veõ phaùc, trong tröôøng hôïp naøo ñaáy baïn muoán thay ñoåi maët phaúng naøy à nhaáp nuùt phaûi chuoät treân Sketch ñoù à choïn teân Sketch à choïn Change Sketch Support. .

Trang 46

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Moät soá öùng duïng cô baûn
Baøi taäp 01. Duøng caùc leänh Line, Arc, Circle, Axis, Hexagon, Corner, Quick Trim vaø Constraint ñeå veõ bieân daïng naøy treân maët phaúng veõ phaùc XY Plane.

Baøi taäp 02. Duøng caùc leänh Line, Arc, Circle, Axis, Quick Trim, Rotate vaø Constraints ñeå veõ bieân daïng naøy trong maët phaúng veõ phaùc ZX Plane.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 47

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Baøi taäp 03.

VCAMTECH Co., Ltd

Duøng caùc leänh Line, Circle, Arc, Axis, Elongated Hole, Cylindrical Elongated Hole, Quick Trim, vaø Constraints ñeå thöï hieän Sketch döôùi ñaây.

Baøi taäp 04. Duøng caùc leänh Line, Axis, Circle, Arc, Corner, Elongated Hole, Quick Trim, Mirror vaø Constraints ñeå thöïc hieän Sketch döôùi ñaây trong maët phaúng veõ phaùc ZY Plane.

Trang 48

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Chöông II. TRÌNH ÖÙNG DUÏNG PART DESIGN
Trong trình öùng duïng Part Design, baïn seõ tìm hieåu vaø naém baét nhöõng öùng duïng leänh, caùc thuoäc tính xaây döïng chi tieát cô baûn baèng caùc kyõ naêng döïng khoái, taïo caùc toå hôïp leänh moät caùch coù heä thoáng. Quaûn lyù nhöõng thoâng soá chi tieát, hieäu chænh vaø thay ñoài baát kyø moät ñònh daïng naøo cuûa chi tieát. Muïc ñích cuûa phaàn Part Design naøy laø mang ñeán cho caùc baïn moät caùch nhìn toång quan trong thieát keá chi tieát, trình töï öùng duïng leänh, kieåm soaùt chaëc cheõ moái quan heä “cha – con” trong Specification Tree. Toùm laïi, trong trình öùng duïng cuûa Part Design, baïn seõ naém baét ñöôïc nhöõng ñieàu cô baûn sau ñaây: Ø Ñaêng nhaäp deã daøng vaøo trình öùng duïng Part Design. Ø Naém baét caùc bieåu töôïng leänh vaø thanh coâng cuï trong Part Design. Ø Coù khaû naêng taïo caùc Sketch, tính naêng cô baûn cuûa maët – Surfaces. Ø Coù khaû naêng thöïc hieän caùc thuaät toaùn hình hoïc cô baûn – Boolean Operations. Ø Kyõ naêng öùng duïng caùc pheùp bieán bieán ñoåi toaùn hoïc – Dress-Up Transformation. Ø Khaû naêng taïo heä toaï ñoä tuøy bieán cho ngöôøi söû duïng. Treân thanh Specification Tree luoân chöùa taát caû caùc leänh vaø thuoäc tính cuûa leänh taïo ra saûn phaåm. Taát caû caùc leänh ñoù luoân ñöôïc ñaët trong moät traïm coâng taùc ñöôïc goïi laø PartBody. Thöù töï cuûa caùc Sketch hay leänh taïo neân chi tieát ñöôïc xaép xeáp coù traät töï theo thöù töï trong PartBody. Nhöõng bieåu töôïng leänh trong PartBody taïo neân caùc moái quan heä ñöôïc goïi laø moái quan heä “Cha – Con” (Parents & Children). Töøng thaønh phaàn treân Specification Tree coù nhöõng moái quan heä khaùc nhau, baïn coù theå click chuoät phaûi vaøo thaønh phaàn ñoù à choïn thuoäc tính Parents and Children ñeå xem moái quan heä ñoù.

Ví duï nhö ôû treân ta coù theå hieåu raèng: Sketch.2 duøng ñeå taïo neân leänh Pocket.1 à vaø Pocket.1 quaûn lyù caùc Sketch.3 vaø Sketch.4. Neáu xoùa Sketch.2 thì toaøn boä Pocket.1 vaø caùc Sketch döôùi quyeàn seõ bò xoùa theo.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 49

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Khi hieäu chænh moät leänh, taïo ra moät Sketch hay moät leänh naøo baát kyø, treân thanh Specification Tree seõ töï ñoäng taïo ra moät traïm môùi vaø ñöôïc ñaùnh daáu baèng daáu gaïch döôùi traïm ñoù. Khi taïo ra moät Sketch.9 thì xuaát hieän daáu gaïch döôùi Sketch.9 ñoù. hay khi söõa thuoäc tính leänh Pocket.1 thì daáu gaïch döôùi chuyeån veà bieåu töôïng ñoù

. Ta coù theå cheøn leänh hoaëc moät Sketch naøo ôû döôùi baát kyø moät leänh, chæ vieäc click chuoät phaûi vaøo bieåu töôïng leänh ñoù à choïn Define in Work Object. Baïn coù theå vaøo trình ñôn Edit à choïn Scan or Define in Work Object à ñeå xem laïi töøng qui trình thieát keá.

Nuùt ñieàu khieån Next

Click chuoät vaøo Pad.1 à choïn Next à chi tieát seõ töï ñoäng caäp nhaät theo töøng leänh treân chu trình.

Trang 50

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Ñaêng nhaäp vaøo trình öùng duïng Part Design
Baïn coù theå ñaêng nhaäp vaøo trình öùng duïng baèng caùch choïn vaøo trình ñôn Start à Mechanical Design à Part Design.

Bieåu töôïng leänh vaø caùc thanh coâng cuï leänh trong Part Desgin
Caùc bieåu töôïng leänh thao taùc vaø goùc nhìn

v v v v v

- Zoom All: Cho pheùp xem taát caû caùc ñoái töôïng trong vuøng ñoà hoïa. - Pan: Cho pheùp di chuyeån vaät theå trong vuøng ñoà hoïa. - Rotate: Cho pheùp xoay vaät theå. - Zoom In: Phoùng to vaät theå. - Zoom Out: Thu nhoû vaät theå.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 51

Höôùng daãn söû duïng CATIA
v v v v v v

VCAMTECH Co., Ltd

- Normal View: Nhìn vaät theå theo höôùng vuoâng goùc vôùi maët phaúng ñöôïc choïn. - Multi View: Taïo kieåu nhìn theo 4 hình chieáu cuûa vaät theå. - Caùc goùc nhìn chi tieát theo moïi höôùng. - Caùc kieåu theå hieän cuûa vaät theå trong vuøng ñoà hoïa. - Hide/Show: AÅn hoaëc hieän ñoái töôïng ñöôïc choïn. - Swap Visible Space: Thay ñoåi khoaûng caùch nhìn trong khoâng gian. à Baïn seõ thaáy nhieàu goùc ñoä nhìn cuûa

Click chuoät vaøo daáu muõi teân cuûa bieåu töôïng vaät theå khaùc nhau.

Isometric View

Front View

Back View

Left View

Right View

Top View

Bottom View

Named Views

Click chuoät vaøo trong bieåu töôïng hieån thò cuûa vaät theå View Mode.

à Baïn seõ thaáy xuaát hieän thanh coâng cuï cheá ñoä

Baïn coù theå tuøy choïn caùc cheá ñoä hieån thò vaät theå, töø theå hieän daïng khung daây kieåu theå hieän theo daïng toâ boùng tuøy choïn nhö sau:

ñeán

. ÔÛ ñaây caùc baïn coù nhöõng cheá ñoä hieån thò theo töøng

Trang 52

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Chöông II. TRÌNH ÖÙNG DUÏNG PART DESIGN
Trong trình öùng duïng Part Design, baïn seõ tìm hieåu vaø naém baét nhöõng öùng duïng leänh, caùc thuoäc tính xaây döïng chi tieát cô baûn baèng caùc kyõ naêng döïng khoái, taïo caùc toå hôïp leänh moät caùch coù heä thoáng. Quaûn lyù nhöõng thoâng soá chi tieát, hieäu chænh vaø thay ñoài baát kyø moät ñònh daïng naøo cuûa chi tieát. Muïc ñích cuûa phaàn Part Design naøy laø mang ñeán cho caùc baïn moät caùch nhìn toång quan trong thieát keá chi tieát, trình töï öùng duïng leänh, kieåm soaùt chaëc cheõ moái quan heä “cha – con” trong Specification Tree. Toùm laïi, trong trình öùng duïng cuûa Part Design, baïn seõ naém baét ñöôïc nhöõng ñieàu cô baûn sau ñaây: Ø Ñaêng nhaäp deã daøng vaøo trình öùng duïng Part Design. Ø Naém baét caùc bieåu töôïng leänh vaø thanh coâng cuï trong Part Design. Ø Coù khaû naêng taïo caùc Sketch, tính naêng cô baûn cuûa maët – Surfaces. Ø Coù khaû naêng thöïc hieän caùc thuaät toaùn hình hoïc cô baûn – Boolean Operations. Ø Kyõ naêng öùng duïng caùc pheùp bieán bieán ñoåi toaùn hoïc – Dress-Up Transformation. Ø Khaû naêng taïo heä toaï ñoä tuøy bieán cho ngöôøi söû duïng. Treân thanh Specification Tree luoân chöùa taát caû caùc leänh vaø thuoäc tính cuûa leänh taïo ra saûn phaåm. Taát caû caùc leänh ñoù luoân ñöôïc ñaët trong moät traïm coâng taùc ñöôïc goïi laø PartBody. Thöù töï cuûa caùc Sketch hay leänh taïo neân chi tieát ñöôïc xaép xeáp coù traät töï theo thöù töï trong PartBody. Nhöõng bieåu töôïng leänh trong PartBody taïo neân caùc moái quan heä ñöôïc goïi laø moái quan heä “Cha – Con” (Parents & Children). Töøng thaønh phaàn treân Specification Tree coù nhöõng moái quan heä khaùc nhau, baïn coù theå click chuoät phaûi vaøo thaønh phaàn ñoù à choïn thuoäc tính Parents and Children ñeå xem moái quan heä ñoù.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 53

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Ví duï nhö ôû treân ta coù theå hieåu raèng: Sketch.2 duøng ñeå taïo neân leänh Pocket.1 à vaø Pocket.1 quaûn lyù caùc Sketch.3 vaø Sketch.4. Neáu xoùa Sketch.2 thì toaøn boä Pocket.1 vaø caùc Sketch döôùi quyeàn seõ bò xoùa theo. Khi hieäu chænh moät leänh, taïo ra moät Sketch hay moät leänh naøo baát kyø, treân thanh Specification Tree seõ töï ñoäng taïo ra moät traïm môùi vaø ñöôïc ñaùnh daáu baèng daáu gaïch döôùi traïm ñoù. Khi taïo ra moät Sketch.9 thì xuaát hieän daáu gaïch döôùi Sketch.9 ñoù. hay khi söõa thuoäc tính leänh Pocket.1 thì daáu gaïch döôùi chuyeån veà bieåu töôïng ñoù . Ta coù theå cheøn leänh hoaëc moät Sketch naøo ôû döôùi baát kyø moät leänh, chæ vieäc click chuoät phaûi vaøo bieåu töôïng leänh ñoù à choïn Define in Work Object. Baïn coù theå vaøo trình ñôn Edit à choïn Scan or Define in Work Object à ñeå xem laïi töøng qui trình thieát keá.

Nuùt ñieàu khieån Next

Click chuoät vaøo Pad.1 à choïn Next à chi tieát seõ töï ñoäng caäp nhaät theo töøng leänh treân chu trình.

Trang 54

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Ñaêng nhaäp vaøo trình öùng duïng Part Design
Baïn coù theå ñaêng nhaäp vaøo trình öùng duïng baèng caùch choïn vaøo trình ñôn Start à Mechanical Design à Part Design.

Bieåu töôïng leänh vaø caùc thanh coâng cuï leänh trong Part Desgin
Caùc bieåu töôïng leänh thao taùc vaø goùc nhìn

v v v v

- Zoom All: Cho pheùp xem taát caû caùc ñoái töôïng trong vuøng ñoà hoïa. - Pan: Cho pheùp di chuyeån vaät theå trong vuøng ñoà hoïa. - Rotate: Cho pheùp xoay vaät theå. - Zoom In: Phoùng to vaät theå.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 55

Höôùng daãn söû duïng CATIA
v v v v v v v - Zoom Out: Thu nhoû vaät theå.

VCAMTECH Co., Ltd

- Normal View: Nhìn vaät theå theo höôùng vuoâng goùc vôùi maët phaúng ñöôïc choïn. - Multi View: Taïo kieåu nhìn theo 4 hình chieáu cuûa vaät theå. - Caùc goùc nhìn chi tieát theo moïi höôùng. - Caùc kieåu theå hieän cuûa vaät theå trong vuøng ñoà hoïa. - Hide/Show: AÅn hoaëc hieän ñoái töôïng ñöôïc choïn. - Swap Visible Space: Thay ñoåi khoaûng caùch nhìn trong khoâng gian. à Baïn seõ thaáy nhieàu goùc ñoä nhìn cuûa

Click chuoät vaøo daáu muõi teân cuûa bieåu töôïng vaät theå khaùc nhau.

Isometric View

Front View

Back View

Left View

Right View

Top View

Bottom View

Named Views

Click chuoät vaøo muõi teân nhoû trong bieåu töôïng cuï cheá ñoä hieån thò cuûa vaät theå View Mode.

à Baïn seõ thaáy xuaát hieän thanh coâng

Trang 56

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
kieåu theå hieän theo daïng toâ boùng tuøy choïn nhö sau: Shading (SHD).

Höôùng daãn söû duïng CATIA
ñeán . ÔÛ ñaây caùc baïn coù nhöõng cheá ñoä hieån thò theo töøng Shading With Edges.

Baïn coù theå tuøy choïn caùc cheá ñoä hieån thò vaät theå, töø theå hieän daïng khung daây

Shading Edges without Smooth Edges.

Shading Edges and Hidden Edges.

Shading with material

Wireframe

Customize View Modes

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 57

Höôùng daãn söû duïng CATIA Caùc bieåu töôïng vaø thanh coâng cuï leänh

VCAMTECH Co., Ltd

Chuùng ta söû duïng nhöõng thanh coâng cuï leänh hoaëc caùc bieåu töôïng leänh trong Part Design moät caùch linh hoaït theo caùc ñònh nghóa sau: Sketch Based Features: Caùc leänh taïo khoái töø caùc bieân daïng Sketch cho tröôùc. Dress – Up Features: Duøng ñeå taïo ra caùc ñònh daïng tieâu chuaån theo caùc thuaät toaùn nhö Fillet, Chamfer. Transformation: Nhöõng thuaät toaùn chuyeån dòch vaø nhaân baûn caùc chi tieát ñoàng daïng. Sketch Based Features Reference Elements: Taïo caùc tham chieáu chuaån trong thieát keá 2D hay laép raùp. Boolean Operations: Bao goàm caùc tính naêng coäng tröø khoái, tính naêng giao nhau cuûa caùc khoái. Insert Body: Taïo ra moät vaät theå môùi trong moâ hình chi tieát. Constraints: Raøng buoäc caùc ñoái Constraints töôïng trong moâ hình chi tieát vôùi nhau. Boolean Operations Sketcher: Duøng ñeå ñaêng nhaäp vaøo Insert Body trình veõ phaùc Sketch. Taïo ra caùc bieân daïng 2D cho vieäc taïo khoái.

Sketcher Dress – Up Feature

Transformation

Reference Elements

Hoaëc baïn coù theå ñaêng nhaäp caùc leänh töø trình ñôn Insert vôùi ñaày ñuû caùc leänh taïo khoái vaø thuaät toaùn döïng hình.

Trang 58

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Ñònh nghóa caùc leänh treân thanh coâng cuï Sketch Based Featurres
Pad Shaft Hole Slot Multi – Sections Solid

Pocket Groove

Rib Stiffener Removed Multi-sections Solid

Taïo khoái baèng leänh Pad
Pad laø moät leänh taïo khoái baèng phöông phaùp ñuøn moät bieân daïng theo moät höôùng baát kyø. Trong coâng cuï taïo baèng leänh Pad, coù moät daáu muõi teân nhoû, baïn click chuoät vaøo daáu muõi teân ñoù seõ xuaát hieän nhöõng tính naêng khaùc cuûa leänh Pad. Goàm coù 3 tính naêng cuûa Pad nhö sau:

Pad: Ñaây laø tính naêng ñôn giaûn cuûa vieäc ñuøn khoái. Drafted Filleted Pad: Tính naêng ñuøn khoái taïo goùc nghieâng vaø bo cung ôû caùc caïnh. Multi Pad: Cho pheùp ñuøn khoái töø nhieàu bieân daïng khaùc nhau vôùi caùc chieàu cao ñuøn khaùc nhau. Moät ví duï cho thaáy söï khaùc bieät cuûa caùc tính naêng trong Pad nhö sau: Vôùi tính naêng taïo Pad .

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 59

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Vôùi tính naêng taïo Drafted Filleted Pad .

VCAMTECH Co., Ltd

Baïn ñeå yù treân caây thö muïc Specification Tree seõ thaáy xuaát hieän toå hôïp caùc leänh Pad.2 + Draft.1 + EdgeFillet.1 + EdgeFillet.2 + EdgeFillet.3. Vôùi tính naêng Multi-Pad .

Treân thanh Specification Tree luùc naøy xuaát hieän leänh laø Multipad.1, vaø hoäp thoaïi quaûn lyù leänh cho pheùp chuùng ta caäp nhaät nhöõng chieàu cao khaùc nhau cuûa caùc khoái caàn ñuøn. Chuù yù: Taát caø caùc Sketch caàn ñuøn trong leänh naøy caàn phaûi ñöôïc taïo kín.

Trang 60

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd Taïo khoái baèng Pad.

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Click chuoät vaøo leänh Pad à choïn Sketch cho tröôùc à xuaát hieän hoäp thoaïi Pad Definition. Caùc Sketch cho leänh naøy buoäc phaûi kín, taïo thaønh chuoåi kheùp kín.

Giôùi haïn phaàn ñuøn. First limit: Tuøy choïn giôùi haïn cho moät höôùng ñuøn theo muõi teân cuûa höôùng thöù nhaát. Second Limit: Giôùi haïn ñuøn cho höôùng thöù hai. Ø Type / Dimension: Kieåu choïn giôùi haïn laø khoaûng caùch cho moät höôùng ñuøn. Ø Type / Up to next: Giôùi haïn ñeán ñoái töôïng khoái gaàn nhaát theo höôùng ñuøn. Ø Type / Up to last: Giôùi haïn ñeán ñoái töôïng khoái sau cuøng theo höôøng ñuøn. Ø Type / Up to plane: Giôùi haïn ñeán moät maët phaúng ñöôïc choïn trong oâ limit. Ø Type / Up to surface: Giôùi haïn ñeán moät beà maët ñöôïc choïn trong oâ limit. Length: Nhaäp soá lieäu khoaûng caùch cho höôùng ñuøn theo kieåu Dimension. Limit: Choïn ñoái töôïng giôùi haïn höôùng ñuøn theo kieåu Up to plane vaø Up to surface. Profile/Surface: Tuøy choïn moät Profile laø moät Sketch hay moät beà maët baát kyø ñeå ñuøn khoái. Click chuoät vaøo oâ No selection ñeå choïn vaøo Sketch hay baà maët caàn ñuøn. Thick: Ñaùnh daáu vaøo oâ naøy trong thuoäc tính ñuøn Sketch ñeå taïo ra chi tieát coù beà daøy theo bieân daïng Sketch ñöôïc choïn. Khi ñoù thoâng soá chieàu daøy cuûa chi tieát seõ ñöôïc nhaäp vaøo trong oâ Thin Pad:

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 61

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Trong tröôøng hôïp khoâng caàn ñuøn theo hai höôùng maø chæ caàn ñuøn ñoái xöùng qua hai beân theo Sketch, baïn chæ caàn choïn vaøo nuùt trong hoäp thoaïi Pad Definition. Nuùt duøng ñeå ñoåi chieàu ñuøn cho caùc giôùi haïn limit1 hoaëc limit2. Thay ñoåi hay raøng buoäc höôùng ñuøn cho Sketch hoaëc Surface thì chæ caàn taét cheá ñoä Normal to Profile trong oâ Direction. Choïn vaøo No Selection trong oâ Reference ñeå choïn höôùng ñuøn. Nuùt Preview duøng ñeå xem tröôùc ñoái töôïng ñöôïc taïo ra à Nhaán nuùt OK ñeå chaáp nhaän keát quaû hay choïn nuùt Cancel ñeå huûy boû leänh. Öùng duïng minh hoïa cho caùc thuoäc tính Pad Type / Dimension:

Type / Up to next:

Khoaûng hôû offset theo maët gaàn nhaát

Type / Up to last:

Trang 62

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Type / Up to plane:

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Type / Up to surface:

Drafted Filleted Pad

:

Löu yù: Trong tröôøng hôïp taét heát caùc thuoäc tính cuûa draft hay Fillets thì chuùng ta öùng duïng gioáng nhö trong tröôøng hôïp Pad thoâng thöôøng nhöng khoâng ñaày ñuû caùc tính naêng caàn thieát khaùc cuûa Pad nhö Dimension, Up to next, Up to surface….

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 63

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Caét khoái baèng leänh Pocket
Leänh Pocket laø moät leänh duøng ñeå caét xeùn moät khoái, tính naêng leänh vaø caùc thuoäc tính cuõng töông töï nhö leänh Pad. Trong khi Pad thì ñuøn taïo neân moät khoái thì Pocket ngöôïc laïi, nghóa laø ñuøn moät khoái aûo ñeå caét xeùn moät khoái baát kyø theo höôùng ñuøn cuûa noù. Gioáng nhö leänh Pad, leänh Pocket cuõng goàm coù 3 tính naêng, ñoù laø: Pocket, Drafted Filleted Pocket vaø Multi - Pocket. Pocket :

Drafted Filleted Pocket

:

Multi-Pocket

:

Trang 64

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Taïo vaät theå troøn xoay vôùi leänh Shaft
Leänh Shaft laø moät leänh duøng ñeå döïng khoái cho caùc chi tieát coù hình troøn xoay, khoái truï, khoái caàu. Ñieàu kieän ñeå döïng khoái baèng leänh naøy, ít nhaát caùc bieân daïng cuûa Sketch phaûi laø moät chuoåi kheùp kín vaø moät ñöôøng Axis laøm taâm xoay cho khoái hoaëc caùc bieân daïng cuûa Sketch hôïp vôùi truïc taâm laäp thaønh moät bieân daïng kín. Taâm xoay cuûa bieân daïng Sketch.

Sketch taïo hình truï xoay.

Keát quaû khoái taïo thaønh.

Choïn leänh Shaft treân thanh coâng cuï Sketch Based Features à click chuoät vaøo oâ Selection cuûa thuoäc tính Profile/Surface ñeå choïn bieân daïng caàn xoay à Click chuoät vaøo oâ Selection cuûa thuoäc tính Axis ñeå choïn taâm xoay à Nhaäp caùc giaù trò goùc xoay trong oâ First Angle vaø Second Angle.

Thick Profile: Duøng ñeå taïo khoái coù beà daøy tính töø bieân daïng Sketch à Nhaäp giaù trò chieàu daøy trong oâ Thin Shaft cho Thickness1 vaø thckness2. Coù theå choïn nuùt Reverse Direction ñeå thay ñoåi höôùng xoay taïo khoái. ÖÙng duïng cho oâ tham soá Limit ôû First angle vaø Second angle.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 65

Höôùng daãn söû duïng CATIA Chu trình taïo vaät theå baèng leänh Shaft.

VCAMTECH Co., Ltd

Taïo moät Sketch + truïc taâm à Choïn leänh vaø nhaäp caùc thoâng soá cuûa leänh à Chaáp nhaän. Sketch bao goàm: Bieân daïng khoái truï vaø truïc taâm cuûa khoái truï. Luu yù: Toång caùc thoâng soá cuûa goác quay khoâng quaù 360 ñoä.

Keát quaû khoái truï sau khi taïo thaønh baèng leänh Shaft.

Sau khi hình thaønh ñöôïc khoái truï, treân thanh Specification Tree seõ xuaát hieän leänh môùi, duøng ñeå quaûn lyù caùc thuoäc tính cuûa leänh.

Trang 66

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Caét xeùn khoái baèng leänh Groove
Leänh Groove laø moät leänh duøng ñeå caét xeùn chi tieát theo moät bieân daïng xoay quanh truïc taâm cho tröôùc, gioáng nhö leänh taïo khoái truï Shaft, nhöng thay vì taïo ra khoái coù daïng troøn xoay thì leänh Groove coù hình troøn xoay. caét ñoái töôïng coù saün. Duøng trong tröôøng hôïp caét caùc raõnh

Truïc taâm caàn xaùc ñònh cho Sketch. Bieân daïng raõnh caàn caét – Sketch.

Khoái caàn caét taïo raõnh troøn xoay.

Raõnh taïo thaønh

Choïn leänh Groove trong thanh coâng cuï Sketch Based Features à Click chuoät vaøo oâ Selection thuoäc Profile/Surface cuûa hoäp thoaïi Groove Definition vöøa xuaát hieän à choïn Sketch bieân daïng raõnh caàn caét vöøa taïo ra tröôùc ñoù à nhaäp caùc thoâng soá goùc quay cuûa hai giôùi haïn à Preview à OK.

Reverse Side

Direction

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 67

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Löu yù: Trong leänh Groove, chuùng ta coù theå taïo moät Sketch hôû cuõng coù theå caét xeùn ñöôïc moät khoái, nhöng tröôøng hôïp naøy Sketch caàn ñöôïc taïo phaûi bao phuû ra ngoaøi phaïm vi caàn caét cuûa khoái. Sketch caàn taïo phaûi phuû ra ngoaøi phaïm vi caàn caét cuûa khoái.

Phaïm vi caàn caét Qui trình thöïc hieän leänh Groove.

Taïo bieân daïng caàn caét + taâm quay cuûa bieân daïng à choïn leänh Groove à Choïn Sketch vöøa taïo laø Profile à Nhaäp caùc thoâng soá giôùi haïn goùc quay caàn caét à neáu caàn thay ñoåi laïi höôùng baèng nuùt Direction à thay ñoåi vuøng caét trong hay ngoaøi bieân daïng Sketch baèng nuùt Reverse Side à Preview à OK.

Leänh Groove vöøa thöïc hieän xong, moät bieåu töôïng quaûn lyù môùi laïi xuaát hieän treân thanh Specification nhö sau:

Trang 68

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Taïo loã baèng leänh Hole
Thoâng thöôøng, chuùng ta vaãn coù theå duøng leänh Pocket ñeå taïo loã cho chi tieát nhöng trong tröôøng hôïp naøy chuùng ta seõ maát nhieàu thôøi gian hôn ñeå taïo ra caùc bieân daïng troøn cho loã. Ñeå ruùt ngaén thôøi gian vaø ñôn giaûn hôn, moät thuaät toaùn Hole cho pheùp chuùng ta deã daøng taïo ra moät hoaëc nhieàu loã trong cuøng moät luùc. Thuaät toaùn leänh Hole cho pheùp taïo raát nhieàu ñònh daïng loã khaùc nhau nhö: Loã thoâng thöôøng (Simple), loã coân (Tapered), loã baäc (Counterbored), loã baét vít (Countersunk), loã haï baäc coù vaùc caïnh haï baäc (Counterdrillet), vaø cho pheùp taïo caùc loã ren hay loã trôn trong caùc ñònh daïng ñoù. Ñònh nghóa caùc thuoäc tính leänh Hole Thuoäc tính giôùi haïn chieàu saâu loã. Ñöôøng kính. Chieàu saâu. Ñònh höôùng. Taâm loã vuoâng goùc vôùi beà maët caàn taïo loã. Ñònh daïng maët ñaùy loã: phaúng hay loã khoan. Hình minh hoïa cho thuoäc tính loã Ñònh vò taâm loã hay taïo ñieåm taâm loã

Kieåu ñònh daïng loã.

Hieån thò kieåu ñònh daïng loã

Choïn kieåu ñònh daïng loã caàn taïo.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 69

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Taïo loã ren Tieâu chuaån ren Ñöôøng kính loã khoan Chieàu saâu ren Chieàu saâu loã khoan Qui trình taïo loã baèng leänh Hole.

VCAMTECH Co., Ltd
Hieån thò

Böôùc ren Caáu truùc ren

Choïn leänh Hole treân thanh coâng cuï Sketch Based Features à choïn vaøo beà maët caàn taïo loã treân saûn phaåm à löïa choïn giôùi haïn loã caàn taïo treân Tab Extension à Click chuoät vaøo bieåu töôïng trong tuøy choïn Positioning Sketch à choïn kieåu ñònh daïng cho loã caàn taïo trong Tab Type à Neáu caàn taïo loã ren thì choïn tieâu chuaån vaø thoâng soá cuûa loã ren trong Tab Thread Definition à Preview à OK.

Caùc kieåu giôùi haïn loã caàn taïo (Extension).
Choïn leänh Hole à Choïn maët caàn taïo loã à Choïn Blind à Depth à nhaäp ñöôøng kính loã.

Giôùi haïn kieåu Up to next:

Trang 70

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Giôùi haïn kieåu Up to last:

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Giôùi haïn kieåu Up to plane:

Giôùi haïn kieåu Up to surface:

Kieåu ñònh daïng loã caàn taïo (Type).
Ñònh daïng Type / Simple.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 71

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Ñònh daïng Type / Tapered.

VCAMTECH Co., Ltd

Ñònh daïng Type / Counterbored.

Ñònh daïng Type / Countersunk.

Ñònh daïng Type / Counterdrillet.

Trang 72

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Taïo chi tieát baèng leänh Rib
Leänh Rib duøng ñeå taïo caùc daïng vaät theå coù hình ñöôøng ray, coù caùc maët caét nhö nhau treân caùc hình caét song song. Ñeå taïo vaät theå baèng leänh Rib, ñieàu kieän caàn thieát nhaát laø phaûi coù hai Sketch rieâng bieät, moät Sketch laø bieân daïng caét ngang vaät theå, moät Sketch laø moät bieân daïng ñöôøng daãn ñeå vuoát bieân daïng maët caét taïo neân moät vaät theå. Bieân daïng Sketch ñöôïc goïi laø Profile, bieân daïng Sketch ñöôøng daãn ñöôïc goïi laø Center Curve. Profile

Center Curve

Ñuøn moät bieân daïng Profile theo moät ñöôøng daãn Center Curve baïn seõ taïo thaønh moät vaät theå.

Treân thanh Specification Tree seõ xuaát hieän moät leänh vöøa hình thaønh Rib seõ quaûn lyù 2 Sketch.

Caùc thuoäc tính trong leänh Rib
Profile: Bieân daïng caàn ñuøn. Center Curve: Ñöôøng daãn bieân daïng ñuøn. Profile control: o Keep angle: Giöõ goùc ñoä ban ñaàu cuûa bieân daïng caàn ñuøn so vôùi ñöôøng daãn. Chieàu daøi cuûa chi tieát laø ñoä daøi ñöôøng daãn. o Pulling Direction: Maët cuoái cuûa saûn phaåm sau khi ñuøn song song vôùi maët veõ phaùc cuûa bieân daïng caàn ñuøn.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 73

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

o Reference Surface: giôùi haïn khoaûng caùch ñuøn laø theo beà maët tham chieáu, khoâng theo chieàu daøi ñöôøng daãn. Merge rib’s ends: Giôùi haïn hai ñaàu muùt cuûa ñoái töôïng ñöôïc taïo baèng leänh Rib seõ töï ñoäng lieân keát vôùi caùc ñoái töôïng ôû hai ñaàu. Thick Profile: Taïo moät vaät theå baèng leänh Rib coù beà daøy tính töø Profile. Qui trình taïo chi tieát baèng leänh Rib. Taïo 2 Sketch khaùc nhau: moät cho Profile vaø moät cho Center Curve à choïn leänh Rib trong thanh coâng cuï Sketch Based Features à Click chuoät vaøo oâ Profile à choïn bieân daïng caàn ñuøn à Click chuoät vaøo oâ Center Curve à choïn Sketch laø ñöôøng daãn à Löïa choïn thuoäc tính cuûa oâ Control Profile à Nhaäp caùc thoâng soá ñoái vôùi Thick Profile à Preview à OK.

Trang 74

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Moät soá thuoäc tính cuûa leänh Rib

Höôùng daãn söû duïng CATIA

ÖÙng duïng moät soá thuoäc tính trong leänh Rib phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa saûn phaåm, baïn coù theå naém baét moät soá khaùi nieäm veà caùc thuoäc tính cuûa leänh Rib nhö sau. Caùc thuoäc tính quaûn lyù bieân daïng Control Profile:

Thuoäc tính cuûa Control Profile goàm coù 3 thuoäc tính

:

Keep angle

Pulling Director

Reference Surface

Thuoäc tính lieân keát khoái. Merge Rib Vôùi leänh Rib cho pheùp chuùng ta taïo ra moät daïng gaân, giôùi haïn hai ñaàu muùt ñöôïc tuyø choïn coù lieân keát vôùi vaät theå coù tröôùc hay khoâng tuyø thuoäc vaøo tuyø choïn tính naêng Merge Rib’s Ends. Taét thuoäc tính Merge Rib’s Ends:

Môû thuoäc tính Merge rib’s ends:

Ngoaøi ra, vôùi leänh Rib, cho pheùp chuùng ta taïo moät gaân roãng beân trong vôùi tính naêng Thick Profile ñöôïc choïn. Ñoä daøy cuûa gaân naøy phuï thuoäc vaøo caùc thoâng soá Thickness trong oâ ñieàu khieån Thin Rib.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 75

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Caét khoái baèng leänh Slot
Töông töï nhö Rib, leänh Slot la moät leänh caét moät chi tieát theo daïng ñuøn moät bieân daïng theo moät ñöôøng daãn. Duøng ñeå caét nhöõng raõnh phöùc taïp treân beà maët chi tieát. Ñieàu kieän ñeå duøng leänh naøy cuõng caàn hai Sketch ñoäc laäp, moät Sketch ñöôïc goïi laø Profile vaø coøn laïi goïi laø Center Curve. Caùc thuoäc tính cuûa leänh Slot gioáng nhau hoaøn toaøn so vôùi leänh Rib vaø chuùng ta cuõng coù theå aùp duïng töông töï nhö leänh Rib.

Choïn Profile à choïn Center Curve à Choïn Preview à OK.

Trang 76

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Taïo khoái baèng leänh Multi-Sections Solid
T o m t kh i b ng nhi u biên d ng, nguyên t c c a l nh này là ùn m t kh i i qua nhi u biên d ng m t c t. M i biên d ng m t c t là m t Sketch riêng bi t c g i là các section, có th có ng d n, có th không c n các ng d n, các biên d ng c t ph i có cùng h ng và các i m óng c a m i section c tu ch n cho phù h p v i hình d ng c a chi ti t, m óng c g i là Closing Point.

Click chu t vào ây thay i h ng cho Section

Sketch.1

c g i là Section1, t

ng t cho t ng Sketch s

ng v i các Section. M i i

Section có các i m óng t ng ng Closing Point, h ng c a t ng Section có th thay b ng cách Click chu t vào t ng d u m i tên c a t ng Section.

Ch n vào bi u t ng l nh trên thanh công c Sketch Based Features t o kh i à ch n Sketch.1 à Ch n m Closing Point cho Section1 à T ng t ta ch n cho các Section khác à Thay i h ng cho các Section à Preview à OK.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 77

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Thu c tính Guide trong h p tho i Multi-Sections Solid: V i thu c tính Guide cho phép b n ch n l a tính n ng gi i h n các biên d ng ngoài c a chi ti t c t o ra b ng l nh này b i ca1c ng d n xung quanh các Section. Thu c tính Spine: Cho phép i u ch nh các l p c t t o ra gi a 2 Section luôn gi góc v i i t ng ng Curve ch n làm Spine này. vuông

Các thu c tính Guide và Spine là nh ng thu c tính tùy ch n, không b t bu t ph i có hay không. Thu c tính Coupling: là m t thu c tính v u ch nh các tính n ng chuy n ti p l p gi a các Profile là các Section v i nhau. Có 4 thu c tính con trong Coupling. Ø Thi t l p Ratio: Thi t l p các Section v i nhau theo m t t l c a cong. c thi t

Ø Tangency: Thi t l p tính n ng ti p tuy n gi a các Section theo tính n ng ti p tuy n c a các m gián n. N u các m gián n trên nh ng Section không gi ng nhau thì ó s là nguyên nhân d n n các l i th ng g p trong ng d ng l nh này. Ø Tangency then curvature: X p x p các Section v i nhau theo tính n ng các m gián o n trên cong. N u các m này không gi ng nhau trên m i Section s d n n l i trong ng d ng l nh này. Ø Vertices: Tính n ng thi t l p các Section v i nhau theo tính n ng nh c a các Section. N u s nh không b ng nhau trên m i Section à d n n tình tr ng báo l i. Thu c tính Relimitation: Cho phép b n gi i h n l i kh i v a t o b i Section cu i. u và Section

N u m t trong hai tính n ng này không s d ng thì các ng d n trong thu c tính Guide hay Spine trong thu c tính Spine s u khi n gi i h n c a chi ti t trong tr ng h p này.

K t qu t o ra t cách ch n úng các i m Closing Point th ng hàng.

Trang 78

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Các i m Closing Point ph i c canh và ch n sao cho th ng hàng ho c cùng m t phía òng d ng, n u không chi ti t t o ra s b xo n. Trong ví d d i ây s cho chúng ta th y n u ch n m Closing Point không ng d ng thì chi ti t s b xo n.

i m Closing Point ch n sai!

K t qu b xo n

u ý:
Các Sketch dùng làm Section trong l nh này ph i là nh ng Sketch n và kín. n thay i m Closing Point, ta ch c n click chu t ph i lên biên d ng Section y trong h p tho i à Ch n thu c tính Replace Closing Point trên trình n x à Click chu t vào m t m c n làm i m Closing Point trên Section y thay i.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 79

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

M t ví d v t o chi ti t b ng l nh Multi-Sections Solid dùng thu c tính Spine và tính n ng Relimitation.

Khi dùng Spine và không dùng gi i h n b i Section cu i, thì gi i h n c a chi ti t d avào chi u dài c a Spine.

t kh i b ng l nh Removed Multi-Sections Solid
Tính n ng c a l nh này và cách th c hi n l nh t ng t nh l nh Multi-Sections Solid, nh ng ch khác m t u là L nh Multi-Sections Solid thì t o ra kh i Solid, còn l nh Removed Multi-Sections Solid thì ng c l i. C n ph i có m t v t th tr c ó, thì l nh này m i hi n th . Dùng tính n ng c a l nh này c t xén m t i t ng Solid.

Trang 80

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

o gân cho v t th b ng l nh Stiffener
L nh Stiffener là m t l nh c thù dùng trong thi t k các gân t ng c ng hay gân ch u l c c a v t th m t các nhanh chóng. Nguyên t c là c n ph i t o m t Sketch làm biên d ng cho gân. Các u mút c a biên d ng Sketch c n ph i ti p xúc ho c giao v i v t th . Biên d ng th ng là hình chi u chi u c nh c a v t th . c

ng ho c hình

Ch n l nh Stiffener trên thanh công c Sketch Based Features à ch n Sketch v a t o c a gân à nh p các thông s chi u dày gân và ng t o gân à Preview à OK.

Tu t ng d ng gân ch u l c, ta có th l a ch n các ki u khác nhau trong 2 ki u t o gân chính:

From Side

From Top

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 81

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Biên d ng gân có th là m t it ng

VCAMTECH Co., Ltd
n ho c có th c ng là m t Sketch ph c t p. Trên thanh Specification Tree s ch a thêm m t l nh m i t o thành, ó là tên c a l nh v a th c hi n. Stiffener s ch a các i t ng con là Sketch biên d ng c a gân.

o kh i b ng l nh Solid Combine
L nh Solid Combine là m t l nh t o kh i 3D nhanh chóng t các biên d ng, t h p hai l nh ùn theo hai h ng b t k , v t th c n t o là v t th giao nhau gi a hai Solid v a ùn.

Trang 82

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

o các tham chi u 3D
Các tham chi u 3D h tr vi c thi t k là h t s c c n thi t, có 3 tham chi u 3D c b n ó là Point, Line, Plane. c bi t là tham chi u Plane cho phép t o ra m t v phác cho Sketch. Thanh công c h tr . Tham chi u Point m. Tham chi u m t v phác. Plane

Tham chi u Line

ng th ng.

o tham chi u
Ch n bi u t

m 3D

.
trên thanh công c Reference Elements.

ng l nh t o Point

Trong l nh t o Coodinates:

m tham chi u 3D có nh ng module sau:

T o m t m trong không gian 3D v i t a m c xác l p b i h to i. Nh p các thông s X, Y, Z trong h p tho i Point Definition.

Decac tuy t

H to

g c

i m t o ra: X=20, Y=30 và Z=50

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 83

Höôùng daãn söû duïng CATIA
On Curve: T om t m tham chi u trên ng Curve b t k .

VCAMTECH Co., Ltd

Click chu t vào ây thay i m b t u.

v Ch n Distance on curve: Là kho ng cách t mb t u n m c n xác kho ng cách này ph thu c vào tính n ng Geodesic hay thu t toán Euclidean. Ø Geodesic: Kho ng cách c n xác nh. c tính là kho ng cách o ct mb t u n

nh, m

Ø Thu t toán Euclidean: Kho ng cách i m b t u n m c n xác nh.

c tính là chi u dài dây cung ng Curve tính t nh.

c tính t u n

v Ratio of curve length: Là h s t l chi u dài i m c n xác nh. v Middle Point: Ch n

mb t

m gi a c a Curve làm i m c n xác

v Nearest extremity: Ch n iêm mút g n ch click chu t nh t làm i m c n xác nh n. v Repeat object after OK: Khi ch n tính n ng này cho phép b n l p l i l nh này ti p t c t o m. B n có th thay i m b t u b ng cách Click chu t vào ô Reverse Director ho c Click chu t vào d u m i tên trên ng Curve. Khi th c hi n xong l nh này, trên thanh Specification Tree s xu t hi n m t l nh t o m v i bi u t ng m. Tùy thu c vào tính n ng ch n theo kho ng cách hay h s t l c a ng Curve mà trên thanh Specification Tree s xu t hi n thông s qu n lý khác nhau:

Trang 84

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
On Plane:

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Xác nh m t m trên m t m t ph ng b t k , v trí c a m c n xác nh c xác l p b i các thông s theo ph ng H, V c a m t ph ng ó. Có th xác l p b t k b ng cách ch n m t ph ng c n t o m à Re chu t xác nh m t m b t k hay nh p chính xác vào các ô thông s .

Nh p ôi chu t vào b t k các tham s H, V ho c X, Y, Z trên cây th m c Specification Tree nh p ho c hi u ch nh chính xác thông s to c a m.

On Surface: T om t m b t k trên m t b m t b t k .

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 85

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Circle / Sphere center: T om t m t tâm c a m t cung tròn hay m t m t c u b t k .

VCAMTECH Co., Ltd

Tangent on curve: T om t m trên m t ng curve ti p tuy n v i ng th ng theo m t h ng nh t nh.

Between: T om t m trong kho ng gi a hai m xác nh tr c theo m t t l nh t nh.

Ch n m gi a là i m xác nh

i m c n t o ra có t l 0.6 n m trong kho ng 2 Có th thay ih ng m i tên

m

c ch n tr

c.

tính t l b ng cách click chu t vào nút Reverse Direction.

Trang 86

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

om t
Ch n bi u t mu n.

ng th ng tham chi u 3D
ng ng th ng nh m t o ra các ng th ng tham chi u nh mong

Thu c tính Point Point: T om t Point ng th ng t m t m nm t m.

Direction: ng th ng tham chi u t m t m và theo m t h ng.

T om t

Angle/Normal to curve: T om t ng th ng tham chi u t m t mh pv i ng curve m t góc xác nh.

Tangent to T om t tr c. ng th ng tham chi u t m t m

Curve: n ti p tuy n v i m t ng curve cho

Normal to

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 87

Höôùng daãn söû duïng CATIA
surface: T om t ng th ng vuông góc v i m t b m t b t k t i m t

VCAMTECH Co., Ltd
m xác nh.

Ch n m t b m t b t k à ch n m t m xác nh ng th ng i qua à Nh p giá tr chi u dài tính t m c ch n n m mút c a ng th ng à nh p thông s giá tr theo h ng ng c l i c a ng th ng n m mút còn l i à thay i h ng cho ng th ng c n t o b ng cách click chu t vào nút i u khi n Reverse Direction. Bisecting: T o ng th ng phân giác c a m t góc h p b i hai ng th ng khác.

Trang 88

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

o tham chi u Plane 3D
Các tham chi u Plane t o ra cho phép b n t o m t ph ng v phác các biên d ng trên các Plane ó. Ch n bi u t ng Plane m t tham chi u. trên thanh công c Reference Elements, l a ch n tính n ng t o

Tùy theo t ng tr ng h p c th mà s ch n nh ng tính n ng t o m t tham chi u cho phù h p, có nhi u tính n ng trong t o m t tham chi u nh sau: Offset from plane: T o m t m t tham chi u song song v i m t m t ph ng b t k theo m t kho ng cách xác nh.

M t ch n

c

Thay i ng

Parallel through point: T o m t m t tham chi u song song v i m t m t ph ng b t k và i qua m t Ch n l nh à ch n tính n ng m t m cho tr c à Preview à OK. m cho tr c.

à ch n m t ph ng yz plane à ch n

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 89

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Angle/Normal to plane:

VCAMTECH Co., Ltd

T o m t m t tham chi u xoay quanh m t tr c và h p v i m t m t reference m t góc xác nh. Ch n l nh à ch n tính n ng à ch n m t ng th ng làm tr c xoay à ch n m t m t reference à nh p thông s góc xoay à Preview à OK.

Through three points: T o m t m t ph ng tham chi u qua 3 m cho tr c. à ch n l n l t 3 m à

à l a ch n tính n ng Ch n l nh Preview à OK.

Through two lines: T o m t ph ng tham chi u qua 2 ng th ng. à ch n l n l t2 ng th ng ng th ng

Ch n l nh à l a ch n tính n ng cho tr c à Preview à OK.

M t ph ng tham chi u c t o ra b i hai ng th ng là m t ph ng ch a hai ó n u hai ng th ng ó song song h c c t nhau. M t ph ng tham chi u t o ra là m t ph ng i qua m t ng th ng ch n tr ho c song song v i ng th ng còn l i n u hai ng th ng ó không chéo nhau trong không gian.

c và vuông góc ng ph ng ho c

Trang 90

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Hai ng th ng ng ph ng ho c c t nhau:

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Hai

ng th ng chéo nhau trong không gian:

Through point and line: T o m t tham chi u qua b i m t Ch n l nh à ch n tính n ng ng à Preview à OK. ng th ng và m t m. à ch n l n l tm t m và m t

Through planar curve: T o m t ph ng tham chi u b i m t Ch n l nh à ch n tính n ng à Preview à OK. ng cong ph ng. à ch n ng cong ph ng cho tr c

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 91

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Normal to curve: T o m t tham chi u vuông góc v i m t Ch n l nh i m cho tr

VCAMTECH Co., Ltd
ng cong b t k t i m t i m cho tr c.

à ch n tính n ng à ch n c làm g c t a cho m t ph ng à Preview à OK.

ng cong à ch n m t

Tangent to surface: T o m t tham chi u ti p tuy n v i m t b m t và ch a m t Ch n l nh à ch n tính n ng ch n m làm g c t a à Preview à OK. m cho tr c làm g c t a .

à ch n b m t c n ti p tuy n à

Equation: T o m t tham chi u b ng công th c c a hàm Ax + By + Cz =D Trong ó m t c n t o là m t ph ng vuông góc v i ng th ng Ax + By + Cz =D. D: là giá tr kho ng cách gi a g c to t a m i theo ph ng Z. Point: Gán to xác nh. g cc am tc nt o xác c và g c nm t m

Axis System: H t a B, C, D c a hàm trên.

nh cho các giá tr A,

Normal to Compass: M t c n t o vuong góc v i tr c Z c a COMPASS. Parallel to screen: M t ph ng t o ra là m t song song v i màn hình ang hi n hành. A, B, C: H ng s c a các bi n X, Y, X .

Trang 92

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Mean through points:

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Cho phép t o ra m t tham chi u d a trên các chu i m liên t c, ch n liên t c các m và các i m ó s lo i b d n. M t t o ra là m t ph ng i qua 3 m c ch n sau cùng.

Thu t toán b m t thanh công c Surface-Based Features
Các thu t toán b m t Surface-Based Features là m t trong nh ng thu t toán linh ho t c a CATIA, dùng các b m t x lý và t o nên các s n ph m SOLID m t cách hoàn h o. M t s thu t toán c b n nh sau: Thu t toán m t - Split Thu t toán m t - Sew

Thu t toán m t

Thick Surface

Thu t toán m t

Close Surface

Split: Thu t toán Split là m t trong nh ng thu t toán c b n nh t c a CATIA, dùng b i m t b m t b t k cho tr c. Ch n l nh Split à ch n b m t b m t c ch n à OK. c t kh i à ch n h c t kh i

ng c n gi l i ph n kh i c t b i

Thick Surface: T o m t kh i Solid t m t b m t b t k b ng cách l y b dày cho b m t ó theo hai ng. Ch n l nh à ch n b m t à ch n h ng m i tên cho h thông s b dày cho b m t à Preview à OK. ng ùn th nh t à nh p các

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 93

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Close Surface: Là m t thu t toán t o m t kh i Solid t m t b m t kín. Sew Surface: Dùng thay th b m t c a kh i b ng m t b m t b t k .

VCAMTECH Co., Ltd

à ch n vào b m t v i tu ch n Ch n l nh thay th à OK.

à ch n b m t c a kh i c n

U Ý: Trong l nh Split , n u b m t dùng c t kh i là m t b m t không ph ng thì yêu c u b m t ó ph i bao ph ra kh i kh i Solid c n c t.

Thu t toán hình h a l p ghép Boolean Operations
Thu t toán hình h a l p ghép cho phép b n d dàng l p ghép, c ng kh i, tr kh i hay l y ph n giao nhau c a các kh i l i v i nhau trong trình ng d ng Part Design. Trong trình ng d ng Part Design, b n có th t o ra r t nhi u Body n, sau ó b n có th l p ghép l i v i nhau, c ng kh i, tr kh i hay l y ph n giao m t cách d dàng. Thu c tính này các b n có th tìm th y Operations. trình n Insert ho c t thanh công c Boolean

Trang 94

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Assemble : Thu c tính l p ghép các BODY l i v i nhau.

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Add

:

Cho phép c ng hai kh i l i v i nhau thành m t kh i th ng nh t. Ch n kh i c n Add à ch n l nh Add à Preview à OK.

N u mu n Add m t kh i b t k nào vào trong m t kh i cho tr c, thì kh i cho tr c ó ph i c ch n Define In Work Object tr c. Và khi Define In Work Object l nh nào thì Body Add vào s n m sau l nh ó trên thanh Specification Tree.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 95

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Remove : Cho phép tr m t kh i Solid b i m t Body khác. Ch n m t Body b t k làm công c c tà ch n l nh Remove

VCAMTECH Co., Ltd

à Preview à OK.

Intersect

:

L y ph n giao c a hai kh i Solid. Ch n m t Body à ch n l nh à Preview à OK.

Union

:

C t m t Body b i m t Body khác. Ch n l nh Union à ch n m t Body mu n c t à ch n m t m t b t k mu n b i à Preview à OK. ph n Solid

L nh này dùng trong tr ng h p chi ti t c n c t có chi u dài ho c b r ng ph ra ngoài m t Body khác mnh hình d i ây:

Trang 96

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Remove Lump Dùng

:

xóa m t kh i Solid th a trong chi ti t ang hi n hành.

Ch n l nh Remove Lump à ch n vào Body chính à ch n vào à ch n lên b m t c a kh i c n xóa à OK.

Các thu t toán x lý kh i Dress

Up Features

ây là các thu t toán t n gi n n ph c t p dùng x lý hình dáng bên ngoài c a chi ti t m t cách nhanh chóng nh bo cung, vác c nh, t o nghiêng c nh, thay th m Draft Angle Thickness

Edge Fillet

Thread / Tap

Chamfer

Shell

Draft Angle

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 97

Höôùng daãn söû duïng CATIA Các thu t toán bo cung Edges Fillets

VCAMTECH Co., Ltd

Trong thu t toán bo cung Edge Fillet g m có nh ng tính n ng khác nhau, dùng tu theo tr ng h p và hình dáng c a s n ph m.

G m có 4 thu t toán chính nh sau: Ø Ø Ø Ø là thu t toán Edge Fillet: Dùng kính R.

trong ó: bo các cung các c nh c a chi ti t có cùng bán

là thu t toán Variable Radius Fillet: Dùng bo cung các c nh có bán kính R bi n thiên theo t ng m xác nh. là thu t toán Face-Face Fillet: Dùng c ch n. là thu t toán Tritangent Fillet: Dùng ch n. bo cung c nh gi a hai b m t c a chi ti t

bo cung m t m t gi a hai b m t

c

Edge Fillet

:

Ch n l nh Edge Fillet à ch n c nh c n bo à ch n thu c tính chu i cho c nh c n bo n hay ti p tuy n à nh p giá tr R c n bo à Preview à OK.

v Radius: Bán kính c n nh p vào cho c nh c n bo. v Object(s) to fillet: Ch n c nh c n bo cung. v Propagation: Thu c tính chu i c a c nh, tính liên t c c a c nh c n bo. v Edge(s) to keep: C nh c n gi l i không thay v Blend corner(s): X lý các bo cung i biên d ng khi bo cung. v Limiting element(s): Gi i h n c nh c n bo cung. các góc c a chi ti t. c bo khi ch ng lênh nhau gi a v Trim ribbons: Cho phép c t b nh ng ph n cung các c nh bo.

Trang 98

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Propagation / Tangency: Cho phép ch n t ch n.

Höôùng daãn söû duïng CATIA
ng các c nh ti p tuy n v i c nh ã c

Propagation / Minimal: Ch ch n nh ng c nh c n bo cung, các c nh ti p tuy n s không t ng c ch n theo.

Khi t o xong l nh bo cung à trên cây Specification Tree xu t hi n m t l nh m i ó là l nh Edge Fillet.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 99

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Edge(s) to keep:

VCAMTECH Co., Ltd

Khi dùng l nh bo cung cho m t c nh nào b t k , n u bán kính c n bo l n h n kho ng cách t c nh c n bo n m t c nh khác thì c nh ó s b bi n d ng tùy theo bán kính cung R. kh ng ch s bi n d ng này c a các c nh không liên quan n bo cung à b n ch n vào m c Edge(s) to keep à r i ch n vào c nh không mu n bi n d ng à OK.

Bo cung v i không ch n c nh gi l i. Limiting Element:

Bo cung v i ch n c nh gi l i.

N u mu n gi i h n chi u dài c n bo cung c a m t c nh, ta ch n vào ô Limiting Element à ch n i t ng gi i h n cho c nh b ng cách ch n vào m t m t, ho c m t ng, ho c m t i m gi i h n.

M t gi i h n c a c nh c n bo

Blend Corner(s): Thu c tính bo cung góc c dùng trong các tr ng h p hi u ch nh các cung bo cung khác nhau theo ô hi u ch nh Setback distance. góc v i t ng

Không hi u ch nh Blend corner

Trang 100

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd Variable Radius Fillet :

Höôùng daãn söû duïng CATIA
m mà b n gán trên c nh

Dùng bo cung có bán kính cong R bi n thiên theo t ng v trí c n bo cung.

Ch n c nh c n bo cung à ch n l nh à nh p giá tr bán kính R chung à ch n m gán bán kính R à nh p ôi chu t trái lên thông s bán kính t i t ng v trí à ch n gi i h n c n bo cung trên c nh à ch n tính n ng bo cung theo d ng ti p tuy n hay không ti p tuy n à ch n tính n ng t o ng biên c a cung c n bo là Cubic hay Linear à Preview à OK.

v Thu c tính Cubic:

v Thu c tính Linear:

B n có th nh p ph i chu t vào ô Point: xoá các m v a xác nh ho c m tr c ti p b ng các tính n ng m thông th ng.

t o t o

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 101

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Thu c tính Circle Fillet:

VCAMTECH Co., Ltd

dùng ti t di n c t ngang trên su t chi u dài c a c nh • N u thu c tính không

u ch nh biên d ng cung c bo theo c bo là các cung tròn song song. c hi n ch nh.

c m thì cung tròn c n bo không

Hình dáng c a cung sau khi bo không có s hi u ch nh Circle.

• N u thu c tính c a Circle c m thì cung tròn c n bo s c hi u ch nh theo m t ng d n Spine à các ti t di n c t ngang vuông góc v i ng Spine này c a m t cung s có hình d ng là các cung tròn.

Hình dáng c a các biên ti p tuy n là các cung tròn. Face Face Fillet :

Bo cung c nh gi a hai m t c a kh i. Ch n l nh k theo m t à nh p giá tr bán kính ho c hi u ch nh cung theo m t biên d ng cong b t ng Spine.

Tritangent Fillet

:

Bo cung t ti p tuy n c a 3 m t.

Trang 102

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Thu t toán Chamfer
L nh Chamfer dùng v t c nh cho các c nh c a chi ti t. Có hai ti n ích c a l nh Chamfer ó là: thông s v t c nh là Length1 / Angle và Length1/Length2.

Nút Reverse dùng

thay

i các thu c tính cho Length1 và Length2.

Propagation: Thu c tính liên t c trong l a ch n c nh. Length1/Angle: Ch n l nh à ch n c nh c n v t à nh p thông s chi u dài Length1 à nh p thông s góc Angle à Click chu t vào d u m i tên hay ánh d u vào ô Reverse thay i ng v t.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 103

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Length1/Length2: Thu c tính v t xác nh theo chi u r ng hai c nh v t.

VCAMTECH Co., Ltd

Length1/Length2

Length1/Angle

Sau khi th c hi n xong l nh Chamfer thì trên cây Specification Tree s xu t hi n bi u t l nh Chamfer.

ng

u ý: Chúng ta có th thay i thu c tính ho c hi u ch nh các thông s c a l nh Chamfer b ng cách nh p i chu t vào trong bi u t ng l nh trên cây Specification Tree ho c nh p ôi chu t tr c ti p trên ph n v t c nh c a chi ti t.

Thu t tóan t o nghiêng b m t Drafts
Gi ng nh thu t toán Fillet, thu t toán t o nghiêng b m t c ng có nh ng tính n ng khác nhau c ng d ng trong tùy tr ng h p c th .

Draft Angle Variable Angle Draft Draft Reflect Line

Trang 104

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Ch n bi u t ng l nh Draft Angle chúng ta có c h p tho i trên à có th n gi n h p tho i b ng nút ho c m r ng h p tho i v i y các thông s khác v i click chu t vào nút . Angle: Ô nh p góc t o nghiêng b m t.

Face(s) to drafts: Ch n các m t c n t o nghiêng. Neutral element: B m t mà biên d ng m t c t c a nó so v i kh i Solid không thay ta t o nghiêng các b m t hông chi ti t. i khi

Selection: ch n b m t Neutral Element. Propagation: tính n ng ch n b m t liên t c ho c b m t n. Pulling Direction: Selection: Ch n h ng xác nh góc nghiêng gi a b m t c n t o nghiêng và ng ã c ch n. Parting Element: Parting = Neutral: Tính n ng t o ph n chia cho b m t nghiêng, m t phân chia chính là m t Neutral. Draft both sides: T o nghiêng theo hai bên m t phân chia. Define parting element: T o m t phân chia cho b m t nghiêng theo l a ch n b i ô Selection. Limiting Element(s): Ch n b m t gi i h n ph n t o nghiêng. Click nút OK hoàn t t l nh Draft. :

T o Draft c b n

Face(s) to draft

Angle

Neutral Element Pulling Direction M t t o nghiêng

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 105

Höôùng daãn söû duïng CATIA
T o Draft v i tính n ng Neutral = Parting. Pulling Direction

VCAMTECH Co., Ltd

Ch n b m t c n t o nghiêng.

Neutral & Parting

K t qu sau khi t o Draft v i Parting.

T o Draft v i l nh Draft Reflect Line Ch n bi u t ng l nh Draft Reflect Line tho i Draft Reflect Line Definition. trên thanh công c Drafts à xu t hi n h p

Ch n b m t c n l y OK. Face(s) to draft Pulling Direction

ng chi u theo h

ng Pulling à ch n h

ng Pulling Direction à

Trang 106

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
T o Draft b ng l nh Variable Draft Angle

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Ch n bi u t ng l nh trên thanh công c Drafts à xu t hi n h p tho i gi ng nh h p tho i c a l nh Draft Angle thông th ng à ch n các m t c n t o nghiêng à Xác nh m hi u ch nh góc nghiêng à hi u ch nh các thông s góc nghiêng à ch n h ng Pulling Direction à ch n gi i h n m t c n t o n u có à Preview à OK. M t ph ng Neutral H i m xác nh K t qu t o thành ng Pulling Direction

Các thông s góc nghiêng theo t ng i m xác nh

Thu t toán t o b dày chi ti t Shell
T o b dày thành cho chi ti t b ng l nh Shell :

Ch n bi u t ng l nh Shell trên thanh công c Dress-Up Features à ta th y xu t hi n h p tho i u khi n cho l nh nh sau:

Default inside thickness: chi u dày tính vào phía trong. Default outside thickness: chi u dày tính ra phía ngoài. Faces to remove: ch n các b m t c n làm m t thoát mi ng. Other thickness faces: nh ng b m t có chi u dày khác.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 107

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Thu t toán thay

i b dày c a s n ph m Thickness
:

ng b dày m t chi ti t b ng l nh Thickness Ch n bi u t ng l nh Thickness h p tho i qu n lý l nh nh sau:

trên thanh công c Dress-Up Features à xu t hi n

Default thickness: Nh p giá tr c n ng cho b dày c a m t b m t s n ph m. Default thickness faces: Ch n các b m t c n t ng b dày. Other thickness faces: Ch n b m t không thay i. Ch n m t t ng b dày Default thickness faces

Kho ng cách t ng b dày Lúc này trên cây s xu t hi n thêm m t m c qu n lý ó là bi u t xong. ng l nh v a th c hi n

T o ren b ng l nh Thread / Tap

: c. Các thông s c a Ren s

Cho phép t o các b c ren tiêu chu n t các l khoan cho tr tuân th theo các tieu chu n k thu t c a nhà cung c p. Xoá các m t không c n thi t v i l nh Remove Face Dùng xoá các m t không c n thi t và h th ng s t :

ng t o l i Solid t các m t b xoá. :

Thay th m t m t c a chi ti t b ng m t b m t b t k v i l nh Replace Face Cho phép thay th m t b m t c a chi ti t b ng m t b m t khác b t k .

Trang 108

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Các thu t toán bi n

i

Nh ng thu t toán cho phép b n di chuy n, hoán i i t ng chi ti t theo nh ng nguyên t c c b n trên vùng ho , ví d nh di chuy n theo ph ng th ng translate, di chuy n theo h ng quay quanh m t tr c rotate, hay các d ng i x ng, copy Thanh công c c a các thu t toán bi n i nh sau:

Standard Transformation Mirror Patterns Scaling

Thanh công c Standard Transformation:
Click chu t vào d u m i tên nh c a bi u t ng à chúng ta s th y 3 bi u t l nh c a thanh công c Standard Transformation nh sau: ng

Translate Rotate Translate : it

Symmetry

L nh Translate cho phép b n di chuy n m t khác theo m t h ng xác nh.

ng hi n h u t m t trí này

n m t v trí

Khi s d ng b t k m t l nh nào trong thanh công c Standard Transformation nào, các b n c ng nh n c dòng nh c nh sau:

N u b n ch n tr l i No, l nh v a ch n s t N u tr l i Yes, h p tho i l nh s xu t hi n Ch n l nh Translate nh ây có th là OK.

ng h y. chúng ta th c hi n.

à ch n Yes à xác nh h ng cho di chuy n, h ng c xác ng th ng, m t ph ng ho c tr c à nh p kích th c di chuy n à

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 109

Höôùng daãn söû duïng CATIA
N u ch n h m t ph ng ng là m t ph ng thì h c ch n. ng c xác

VCAMTECH Co., Ltd
nh là h ng vuông góc g i

Sau khi hoàn t t l nh, trên thanh Specification Tree s xu t hi n m t l nh t ng ng: Rotate : c cho tr c. quay c a v t

Di chuy n v t th m t góc xác nh quanh m t tr c Ch n l nh Rotate th à OK.

à ch n Yes à ch n tr c xoay à nh p thông s góc

L nh Rotate v a hoàn t t s t ng c p nh t vào thanh qu n lý l nh Specification Tree nh sau: Symmetry : i x ng v i v t th ban u qua m t m t ph ng xác i x ng à OK. nh.

Di chuy n v t th t i m t v trí Ch n l nh Symmetry

à Yes à ch n m t ph ng

Tren thanh qu n lý Specification Tree s xu t hi n bi u ng l nh v a t o.

Trang 110

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd Phép bi n i Mirror

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Cho phép b n copy i x ng m t chi ti t hay m t l nh nào b t k trên thanh Specification qua m t m t ph ng xác nh. Ch n l nh Mirror trên thanh công c Transformatino Features à ch n m t l nh b t k trên thanh Specification Tree ho c ch n m t i t ng b t k trên vùng h a à ch n m t ph ng c n l y i x ng à OK. copy i x ng m t i t ng b t k hay m t l nh b t k tên thanh Specification Tree ta c ng có th Define In Work Object bi u t ng c a i t ng hay l nh ó à ch n l nh Mirror à ch n m t ph ng i x ng à OK.

Define In Work Object M t i x ng xác it nh ng v a Mirror

Phép bi n

i nhân b n Patterns
ng d ng, i c b n

Dùng t o các chi ti t hay các tính n ng c a chi ti t theo thu c tính nhân b n t o ra nhi u s n ph m hay tính n ng l nh gi ng nhau theo các phép bi n Rectangular, Circular hay phép bi n i c bi t User Pattern. Các bi u t ng l nh h tr t o dãy nhân b n nh sau:

Circular Pattern

Rectangular Pattern

User Pattern

Phép bi n

i Rectangular Pattern

: à xu t hi n h p tho i ng d ng m t các h p lý

Ch n i t ng c n Pattern à ch n l nh Rectangular Pattern xác nh cho l nh à tùy theo t ng tr ng h p c th mà có th các thu c tính c a l nh Pattern.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 111

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Trong h p tho i Rectangular Pattern Definition à có các thu c tính sau: c a s First Direction và Second Direction Ø Instance(s) & Length: S l Ø Instance(s) & Spacing: S l u g m có:

c gi i ngh a nh

Parametters: Ki u khai báo thông s cho Pattern theo các thu c tính khác nhau, trong ó: ng phân b trên t ng chi u dài xác nh ô Length.

ng phân b và kho ng cách cho t ng ôi m t. nh ô Length.

Ø Spacing & Length: Kho ng cách t ng ôi m t và chi u dài xác Ø Instance(s) & Unequal Spacing: S l Instance(s): S l ng trên dãy c n copy. it ng copy. it ng c n Copy. ng t o dãy.

ng phân b và kho ng cách không b ng nhau.

Spacing: Kho ng cách gi a hai

Length: T ng chi u dài cho t t c các Reference Direction: Ch n h Reverse: i chi u cho h it

ng cho ph

ng t o Pattern. ng c n t o dãy Pattern. nh v trí c a it ng g c trong dãy

Object to Pattern:

Bên ph n khung Position of Object in Pattern: Xác c n t o. Row in direction 1: N m Row in direction 2: N m hàng th hàng th

trong dãy c n t o c a h trong dãy c n t o c a h

ng th nh t. ng th hai. mg cc a

Rotate Angle: Xoay dãy c n t o theo m t góc xác i t ng g c.

nh quanh m t tr c qua

Trang 112

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Ch n i t ng c n Pattern à ch n TAB First Direction à Ch n ki u phân b c a các i ng trong dãy Parameters à Nh p các thông s liên quan v i ki u phân b à ch n ng th nh t cho dãy à t ng t ch n cho TAB Second Direction à Xác nh v trí c a i t ng g c trên dãy c n t o à Preview à OK.

Phép bi n

i Circular Pattern

: it ng c a chi ti t. nh các thu c tính

Cho phép t o dãy copy tròn quanh m t tr c c a m t chi ti t hay m t

Khi ch n l nh Circular Pattern, b n s nh n c m t h p tho i xác l nh, nh ng thu c tính c a l nh c nh ngh a nh sau:

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 113

Höôùng daãn söû duïng CATIA
TAB Axial Reference g m có các thu c tính sau:

VCAMTECH Co., Ltd

H p tho i g m có 2 TAB chính: Axial Reference và Crown Definition.

Parameters: Các thu c tính phân b s l Ø Instance(s) & total angle: S l Ø Instance(s) & angular spacing: S l

ng trên dãy theo tr c góc quanh tr c quay.

ng và t ng giá tr góc c n t o Pattern. ng và giá tr góc gi a hai tr c góc.

Ø Angular spacing & total angle: Giá tr kho ng cách gi a hai tr c góc và t ng giá tr góc c n t o Pattern. Ø Complete crown: S l ng phân b u trên vòng tròn l ng giác 3600. Ø Instance(s) & unequal angular spacing: S l b ng nhau. Instance(s): Giá tr s l ng c n nh p.

ng và kho ng cách tr c góc không

Angular spacing: Kho ng cách gi a hai tr c góc. Total angle: T ng giá tr góc c a dãy c n t o.

Trong tr ng h p trên, ta ch n tính n ng cho Parameters là Complete crown v i s l c n nh p là 6 à tr c quay là tr c tâm c a kh i à i t ng c n quay là Pad.2.

ng

Trang 114

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
TAB Crown Definition:

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Parameters: Xác

nh thu c tính nh p thông s cho dãy c n t o Pattern.

Ø Circle(s) & crown thickness: S dãy tròn và kho ng cách t ng th trên s dãy. Ø Circle(s) & circle spacing: S dãy tròn và kho ng cách gi a hai dãy liên ti p. Ø Circle spacing & crown thickness: Kho ng cách hai dãy liên ti p và kho ng cách t ng th c a t t c các dãy. Circle(s): S l ng dãy tròn t o ra b i Pattern

Circle spacing: Kho ng cách gi a hai dãy tròn liên ti p. Crown thickness: Kho ng cách t ng th chia u theo s dãy tròn.

Tr c tâm c a Pattern theo dãy tròn c xác nh b ng cách Click chu t vào ô Reference Direction ch n tr c tâm, có th là ng th ng, m t tr . i t ng t o Pattern c xác l p b ng cách click chu t vào ô Object to Pattern ch n i t ng là bi u ng l nh trên Specification Tree hay tr c ti p trên chi ti t. Trên cây qu n lý Specification Tree s xu t hi n m t bi u t ng l nh m i này:

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 115

Höôùng daãn söû duïng CATIA Phép bi n i User Pattern :
ây là m t ki u bi n i nhân b n theo các tu ch n c a ng s bi n i theo t p h p các m trên m t Sketch riêng l . Ch n i t ng c n Pattern à ch n l nh User Pattern t p h p m là m t Sketch à i t ng Pattern

VCAMTECH Co., Ltd
i thi t k , à ch n it ng nhân b n

m Anchor à ch n

T p h p m là m t Sketch

i m Anchor

Click chu t vào ô Position Click chu t vào Object Click chu t vào ô Anchor

ch n t p h p ch n ch n it

m.

ng Pattern. m Anchor ( m m u c a Pattern)

Lúc này trên thanh qu n lý Specification Tree s xu t hi n m t bi u t ng l nh t ng ng v i l nh v a th c hi n:

Trang 116

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd Phép bi n i t l Scaling :
Cho phép b n thay

Höôùng daãn söû duïng CATIA
nh.

i chi ti t l n h n hay nh h n theo m t t l xích nh t

Ch n l nh Scaling à ch n m t b m t tham chi u (B m t này s c nh chi ti t theo m t này, chi ti t s t ng ho c gi m theo t l xích c n nh p theo h ng vuông góc v i m t này) à nh p t l xích c n thi t à OK. M tc nh cho chi ti t. T l xích c n thi t

Tùy theo b m t c nh hi n xong l nh Scaling.

c ch n mà ta có th có

c các k t qu khác nhau sau khi th c

Khi th c hi n xong l nh, trên thanh qu n lý ti p t c xu t hi n bi u t

ng l nh t

ng ng.

o h to

m i b ng l nh Axis System

:

trên thanh công c Ch n l nh Axis System Tools ho c trong trình n Insert à Axis System. Origin: i m g c c a h to X axis: Xác Y axis: Xác Z axis: Xác nh tr c X theo nh tr c Y. nh tr c Z. . ng th ng.

Khi ó trên thanh Specification Tree s xu t hi n m t bi u t ng l nh Axis System.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 117

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

ng d ng
ng d ng các l nh ã h c thi t k s n ph m sau:

c 01. T o m t Sketch.1 trong m t ph ng v XY Plane có kích th c và biên d ng nh hình sau:

Dùng l nh Pad chi u cao la 40mm.

ùn kh i t biên d ng Sketch.1 theo thu c tính Dimension à Nh p

Trang 118

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
c 2. Dùng l nh bo cung hai c nh ng v i R=40mm

Höôùng daãn söû duïng CATIA

T o nghiêng các m t hông c a chi ti t v i góc nghiêng 30 và m t Neutral Plane là m t ph ng XY.

c 3. C t t o m t cong c a s n ph m b ng l nh Slot à T o Sketch.2 trên m t YZ Plane và Sketch.3 trên m t ph ng XZ Plane có biên d ng và kích th c nh hình d i ây.

Sketch.2

Sketch.3

Ch n l nh à ch n Sketch.3 là Profile à và ch n Sketch.2 là Center Curve à ch n thu c tính Keep Angle à Preview à OK. Biên d ng Sketch.3 s c ùn c t theo biên d ng Sketch.2 t o ra m t cong cho s n ph m.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 119

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

c 4. Bo cung hai c nh dài c a chi ti t v i bán kính bi n thiên t R=4 à R=8.

Bo cung l n l

t cho các c nh

u và uôi chi ti t v i R=6 và R=3.

Trang 120

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
c 5.

Höôùng daãn söû duïng CATIA

T o m t m t ph ng v phác Plane.1 b ng cách t o song song v i m t XY plane và cách XY Plane m t kho ng là 30mm.

Trên m t ph ng Plane.1 v a t o à t o m t Sketch.4 có biên d ng và kích th v : Các c nh bên c a biên d ng ct o

c nh hình

ra b ng cách dùng l nh Offset Offset c nh bên c a Sketch.1 vào m t kho ng là 18mm à C nh trên c a biên d ng t o b ng l nh Offset c nh trên c a Sketch.1 v i kho ng cách là 15mm. Dùng l nh Pocket t o ra ph n lõm trên m t cong c a chi ti t. Thu c tính c a l nh Pocket là thu c tính Up to surface v i b m t c n xác nh là m t cong trên c a chi ti t và ph n nh p cho giá tr Offset là 1 mm. Các khai báo thao tác l nh nh hình i ây.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 121

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

c 6. T o thành m ng cho chi ti t b ng l nh Shell v i b dày xác nh là 1.6 mm.

c 7. C t chi ti t b ng l nh Pocket v i biên d ng Sketch.5 c t o ra trên m t ph ng XY Plane có biên d ng song song v i Sketch.4 c l y Offset v i Sketch.4 m t kho ng 1mm.

Thu c tính cho l nh Pocket là Up to next. c 8. T o ph n g l p ghép cho chi ti t b ng l nh Pocket v i góc nghiêng .

Trang 122

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
ti t vào 0.9mm à dùng l nh

Höôùng daãn söû duïng CATIA
c t g sâu 1mm có góc nghiêng là 30.

Trên m t ph ng XY Plane à t o m t Sketch.6 b ng cách l y Offset biên d ng ngoài c a chi

L nh k t thúc, trên thanh qu n lý Specification Tree s xu t hi n hai bi u t ng, m t cho l nh Pocket và m t cho Draft góc nghiêng.

ng l nh t

ng

c 9. T o các ch t l p ghép cho chi ti t b ng các l nh Pad , Draft , và Pocket c nh hình d . i ây:

T o biên d ng các ch t tr trên m t ph ng XY Plane có kích th

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 123

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Dùng l nh Pad

dùn các ch t theo xác nh p các thu c tính và thông s theo h p tho i sau:

S n ph m t o thành nh sau:

Và trên Specification Tree xu t hi nh m t bi u t

ng l nh m i.

Trang 124

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
T o Draft cho các ch t tr trên b ng l nh .

Höôùng daãn söû duïng CATIA

T o các l b t ch t cho các tr b ng l nh Pocket nh sau:

v i biên d ng Sketch.8 có kích th

c

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 125

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

CÁC BÀI T P
Bài t p 01.

NG D NG KHÁC

Trang 126

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Bài t p 02.

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 127

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Bài t p 03.

VCAMTECH Co., Ltd

Trang 128

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Bài t p 04.

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 129

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Bài t p 05.

VCAMTECH Co., Ltd

Trang 130

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Bài t p 06.

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Bài t p 07.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 131

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Bài t p 08.

VCAMTECH Co., Ltd

Trang 132

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Bài t p 09.

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 133

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Bài t p 10.

VCAMTECH Co., Ltd

Trang 134

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Bài t p 11.

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 135

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Bài t p 12.

VCAMTECH Co., Ltd

Trang 136

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Bài t p 13.

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 137

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Ch

ng III.

TRÌNH

NG D NG L P RÁP ASSEMBLY

Trong thi t k máy ho c m t h th ng thi t b , ng i thi t k t ng c òi h i k n ng thi t k l p ráp. K n ng này luôn c t lên hàng u tiên trong yêu c u c a nhà tuy n d ng. Vì trong nguyên t c thi t k ch t o máy, m t b n v l p hoàn ch nh ph i c thi t k tr c sau ó m i tính n các thông s hình h c cho t ng chi ti t n. Trong môi tr ng ng d ng CAD/CAM, nh nh ng thông s hình h c c a t ng chi ti t n y chúng ta d dàng thi t k và xây d ng mô hình 3D cho s n ph m. Sau ó chúng ta s l p ráp chúng l i v i nhau theo t ng thu c tính ràng bu c và các m i quan h t ng tác c a các chi ti t, t ó d dàng phát hi n nh ng sai sót trong thi t k ban u hi u ch nh và thay i mô hình m t cách nhanh chóng. V i ph n m m CATIA, tính n ng c a trình ng d ng l p ráp Assembly r t d dàng s d ng và y các tính n ng ràng bu c. Nh ó mà ta có th xây d ng mô hình l p ráp 3D nhanh chóng, cùng v i nh ng thu c tính cho phép gán v t li u mà s n ph m 3D hoàn ch nh có m t cách th hi n trung th c. Trong ph n trình ng d ng l p ráp Assembly này, b n s n m b t các kh n ng c b n c a trình Assembly nh sau: Ø Các l nh c b n và thanh công c h tr v ràng bu c Ø Ghép m t chi ti t Ø T o m i m t chi ti t it ng. nh.

n b t k s n có vào trong b n v l p, thi t l p thu c tính c n trên b n v l p.

Ø Thi t l p ràng bu c gi a chi ti t m i ghép v i các chi ti t hi n hành. Ø T o thêm tính n ng cho m t chi ti t Ø Thay i kích th Ø Các thu c tính l p ghép. Ø Các thao tác b ng tay Ø Hi n th các chi ti t i v i các ràng bu c. góc nhìn khai tri n r i. (Exploded View) n b t k nh t o l

c m t thành ph n và ki m tra s liên k t.

Ø S qu n lý quá trình l u cho m t b n v l p. (Save management)

Trang 138

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
ng nh p vào trình ng d ng Assembly, trên trình Design à ch n trình ng d ng Assembly Design.

Höôùng daãn söû duïng CATIA
n Start à ch n Mechanical

ng nh p và giao di n c a trình ng d ng Assembly

Ho c b n có th vào trình tho i New v a xu t hi n.

n File à ch n New à ch n trình ng d ng Product trong h p

Giao di n c a trình ng d ng Assembly th hi n nh sau:

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 139

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Trên màn hình ch th hi n nh ng bi u t ng l nh và thanh công c c a trình ng d ng Assembly, trên thanh Specification Tree th hi n m t s n ph m l p v i tên ban u m c nh là Product1.

M t b n v l p có th ch a m t ho c nhi u chi ti t n ho c các c m l p ghép nh . i v i nh ng s n ph m l n, ta có th tách ra nhi u c m chi ti t nh . Sau ó l p ghép các c m chi ti t nh à l p l i v i nhau thành chi ti t hoàn ch nh. Ta có th thay i l i tên cho phù h p v i tên g i s n ph m c a mình b ng cách nh p chu t ph i vào Product1 à ch n Properties à tren Tab Product à thay i tên s n ph m trong ô Part Number.

Các thanh công c c b n và các l nh ng d ng trong trình Assembly.
Trong trình Assembly, hai thanh công c Constraints. chính là Product Structure Tools và

Trong ph n c n b n, chúng ta s tìm hi u và ng ng d ng m t s thu c tính c b n c a trình Assembly. Trong ó: v Component v Product : T o m t thành ph n m i trong b n v l p. : T o m t c m chi ti t m i trong b n v l p. n m i trong m t c m chi ti t, thành ph n hay chi ti t

v Part : T o m t chi ti t hoàn ch nh.

v Existing Component : L p m t chi ti t hay m t c m chi ti t vào b n v t m t th vi n t o s n hay m t file hi n h u. v Existing Component with Positioning : L p m t chi ti t ho c m t c m chi ti t vào b n v l p t m t t p tin có s n v i các tính n ng ràng bu c. v Replace Component v Graph Tree Reordering Specification Tree. v Fast Multi Instantiation : Thay th m t chi ti t hi n t i thành m t chi ti t khác. : Thay i th t l p cho t ng thành ph n trên thanh

: Nhân b n nhanh nhi u thành ph n trong b n v l p.

Trang 140

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
v Concidence Constraint v Contact Constraint v Offsets Constraint v Angle Constraint v Fix Component v Fix Toghether : Ràng bu c ng tr c,

Höôùng daãn söû duïng CATIA
m, ph ng cho các it ng. it ng.

: Ràng bu c ti p xúc cho các

: Ràng bu c kho ng cách song song. : Ràng bu c theo góc. :C : Dùng nh m t chi ti t hay m t c m chi ti t. c nh các chi ti t l i v i nhau trong b n v l p. ng ch n l a các ki u ràng

v Quick Constraint : Tính n ng ràng bu c nhanh, t bu c khi ta ch n xong các thành ph n. v Change Constranit : Thay

i các thu c tính ràng bu c. it ng trên b n v l p, b n có th ch n u khi n i t ng ch y theo các tr c,

Nh m di chuy n d dàng các c m chi ti t hay l nh Manipulation trên thanh công c Move ho c xoay quanh m t tr c b t k . Thanh công c Move.

Thanh công c này h tr b n t o nhanh các v trí chi ti t trong b n v l p tri n r i. T o ra các c nh hi n th cho toàn b mô hình l p. L nh Manipulation

tr ng thái khai

Khi ch n l nh Manipulation ng. Di chuy n theo ph ng X

à xu t hi n h p

u khi n ki u di chuy n cho

i

Di chuy n theo c nh b t k . Di chuy n trên m t b tk . Xoay quanh tr c b tk

Di chuy n trên m t XY Xoay quanh tr c X

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 141

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Trình t t o m t b n v mô hình l p cho m t s n ph m.
Kh i ng Catia à ch n trình n Start à ch n Mecahnical Design à ch n Assembly Design. Thay i tên s n ph m à nh p ph i chu t vào trong bi u t ng Product1 trên thanh Specification Tree à ch n Properties à thay i tên trong Tab Product.

Click Apply à ch n nút Ok Nh p phím ph i trên bi u t component .

ch p nh n. ng Lap01 à ch n component à ch n l nh Existing

Ch n th m c ch a file hi n hành à ch n m t t p tin c a chi ti t ho c c m chi ti t c nh. Chi ti t này th ng là chi ti t chu n l p t các chi ti t còn l i theo quan h c a chi ti t này à Open.

Trang 142

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Trên thanh Specification Tree xu t hi n m t chi ti t v a m , n m trong s qu n lý c a m t tên s n ph m m là Lap 01. S n ph m v a m s là s n ph m con th nh t có tên m c nh là tên c a chi ti t con ch a trong nó, s n ph m con th nh t s ch a nh ng chi ti t con tr c thu c nó. S n ph m m S n ph m con

Chi ti t c a s n ph m con

C

nh chi ti t này b ng m t l nh Fix

trên thanh công c Constraints.

Ch n chu t trái vào s n ph m con v a m à ch n l nh Fix c nh s n ph m con. Lúc này trên thanh qu n lý Specification Tree xu t hi n m t th m c m i là Constraints, th m c này ch a t t c các l nh và thu c tính ràng bu c cho b n v l p.

Ti p t c m m t s n ph m th hai b ng l nh Existing Component

.

Ch n l nh ràng bu c trùng nhau Concidence

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 143

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Rê chu t n v trí m t tr trong c a chi ti t Basket(.1) n khi xu t hi n tr c tâm cho s n ph m à nh p trái chu t ch n à sau ó rê chu t n m t tr trong c a chi ti t Magnet(.1) n khi xu t hi n tr c tâm à nh p trái chu t ch n. Tr c tâm

Ch n m t tr trong này

Trên màn hình xu t hi n d u ràng bu c c a l nh Concidence và bi u t ng l nh này c ng c thêm vào th m c Constrains trên thanh qu n lý Specification Tree.

Ràng bu c ti p xúc m t cho hai chi ti t b ng l nh Contact Ch n l nh Contact v i m t c a chi ti t c à ch n m t áy c a chi ti t c nh.

. nh à ch n m t c n ghép ti p xúc

Ch n hai m t này

Ch n vào bi u t ng Update trên thanh công c Update c p nh t v trí cho s n ph m sau khi l p ghép. Chi ti t ã c nh s ng yên và chi ti t không c nh s t ng di chuy n n ghép úng vào chi ti t c nh theo các m i quan h ã c ràng bu c.

Trang 144

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
U Ý:

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Nh ng ràng bu c l p ghép c ng tuân th theo các d ng chuy n ng t do c a chi ti t. M t chi ti t trong không gian có 6 chuy n ng t do hay còn g i là 6 b c t do. Trong ó có 3 b c t nh ti n, 3 b c quay. Z

X Y Ràng bu c là c m t dùng kh ng ch các ph ng chuy n ng t do c a v t th trong không gian 3 chi u. ây, chúng ta v a kh ng ch ph ng chuy n ng t do v a t o m i quan h gi a v t th t do và v t th c nh. Khi thay i v trí c a v t th c nh s kéo theo các v t th t do có m i quan h v i nó. Nên khi thi t l p m i quan h ràng bu c chúng ta nên thi t l p m t cách có h th ng t các m i quan h gi a chúng theo quan h cha con. Thông th ng tu theo t ng m i quan h c a các chi ti t mà có nh ng ràng bu c khác nhau t 3 n 5 b c t do. Thêm m t chi ti t vào trong b n v l p. Ch n vào tên s n ph m m à ch n l nh Existing Component c n l p à Open. ng t c ta l p chi ti t ó vào trong mô hình l p. à ch n tên s n ph m

Nh hình trên, chúng ta s ch ràng bu c 3 m i ràng bu c nh sau:

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 145

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Hi u ch nh m t chi ti t trong môi tr

ng l p ghép.

N u c n hi u ch nh b t k m t ph n nào ó c a chi ti t con trong môi tr ng l p ghép, ho c thêm l nh vào trong m t chi ti t b t k à ch n d u c ng (+) vào thành ph n ó à ch n chi ti t c n s a hay thêm l nh PartBody c a chi ti t óà Enter. Lúc này giao di n s tr v trình Part Design và ta có th thao tác gi ng nh trong trình Part Design. Click chu t vào d u +

Nh p chu t vào ây à Nh n phím Enter ho c nh p ôi chu t. tr l i môi tr ng l p ráp à nh p ôi chu t trái vào tên s n ph m m .

Ví d ta c n t o m t l trên s n ph m Two_Way_Box (Two_Way_Box.1) à ch n vào d u + trên nhánh Specification Tree à ch n PartBody c a chi ti t Two_Way_Box à Enter.

Ch n PartBody à Enter

Giao di n chuy n qua môi tr

ng Part Design à nh p chu t ph i vào trong chi ti t Basket n chi ti t này.

(.1) ch n vào thu c tính Hide/Show

Tính n ng này cho phép b n d dàng ch n b m t c a chi ti t c n s a.

Trang 146

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Ch n l nh Hole l .

Höôùng daãn söû duïng CATIA
t o l ren à ch n lên m t theo hình d i ây xác nh m t t o

Ch n b m t này t o l

Xu t hi n h p tho i Hole Definition sau: Các thu c tính c n thi t l p cho h p tho i nh sau: Extension: Ch n Up To Next Type: Simple. Thread Definition: Ch n Threaded theo c u hình sau:

Sau ó ch n vào bi u t ng Positioning Sketch Extension xác nh v trí chính xác cho l c n t o.

trong Tab

Giao di n chuy n sang môi tr ng v phác à ch n vào chi ti t Basket v a làm n à tr v tính n ng hi n th cho s n ph m b ng cách ch n thu c tính Hide/Show b ng cách t ng t

nh làm n à

.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 147

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Nh n gi phím Ctrl ch n m và c nh tròn c a l Constraints Defined in Dialog Box i ây. à ch n ràng bu c

VCAMTECH Co., Ltd
trên chi ti t Basket. Ch n l nh ng tâm Concentricity nh hình

C nh tròn c a chi ti t Basket. i m xác nh v trí tâm l . Exit Workbench . c

L ren M5 v a t o thành.

T o Pattern theo d ng tròn Circular Pattern ph m Two_Way_Box.

t o ra 4 l M5 trên m t bích c a s n

Trên cây th m c c a Specification Tree s xu t hi n thêm l nh Hole và Pattern nh sau:

Nh p ôi chu t trái trên tên chi ti t m trên cay th m c à tr v môi tr

ng l p ráp.

Trang 148

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

L p Bulong M6 t t o ho c s n có t th vi n vào liên k t gi a hai chi ti t Basket và Two_Way_Box.

Sau khi l p ghép các thành ph n chi ti t b ng các b s n ph m nh mong mu n.

ct

ng t chúng ta d dàng có

c

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 149

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

o hình nh cho các tr ng thái s n ph m tr
Tr ng thái hình nh b n v l p.

c và sau khi l p.

Sau khi l p xong s n ph m l p à ch n l nh Enhance Scenes ph m ang tr ng thái l p.

t o ra c nh cho s n

Xu t hi n h p tho i à

à ch n OK

t o.

Trên cây th m c xu t hi n m t th m c qu n lý m i n m trong th m c Application nh sau:

Trong môi tr ng hình nh chúng ta có th thao tác quan sát hình nh 3D b ng các thao tác chu t nh Zoom, Rotate, và Pan gi ng nh trong các môi tr ng thi t k . l u l i góc nhìn phù h p chúng ta ch n bi u t thoát kh i môi tr ng nh hình trên. ng thoát .

ng hình nh ta ch n vào bi u t

Trang 150

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Tr ng thái hình nh b n v l p d ng r i. Tr c khi t o c nh cho tr ng thái này chúng ta ph i t ng b .

Höôùng daãn söû duïng CATIA
c t o v trí cho các chi ti t n

trên b n v l p b i l nh Manipulation Ch n l nh Manipulation chuy n:

, xu t hi n b ng qu n lý di

Trên cây th m c t o ra m t th m c qu n lý m i là Scene.2

Tu theo t ng v trí mà có th ch n tùy bi n ki u di chuy n cho i t ng c n di chuy và x p x p chúng h p lý.

Ch n l nh Ch n l nh thoát Nh p vào bi u t

l u l i c nh cho tr ng thái này. thoát ra kh i môi tr ng l nh Update ng c nh.

tr l i v trí l p cho s n ph m.

Mu n xem tr ng thái nào nh p ôi vào tr ng thái c nh ó trên cây m c Specification Tree.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 151

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Qu n lý quá trình l u m t b n v l p.
Trên trình n File à ch n Save Management

H p tho i qu n lý này giúp cho b n l u tr nh ng d li u m t cách d dàng. Trong ph n Assembly chúng ta nên l u b n v l p và các chi ti t n vào trong cùng m t th m c d dàng ki m soát nên tính n ng này r t ti n d ng cho các b n khi l u tr file dù các chi ti t n có l y t m t th m c nào b t k . Ch n t ng chi ti t m t trên h p tho i à nh n nút Save as à

Nh p vào ây t o th m c m i Nh p vào ây à nh n phím F2 thay i tên th m c. Sau ó nh p ôi th m c này và ch n nút Save.

T o m t th m c m i nên l y tên trùng v i tên s n ph m. tìm ki m t p tin m t cách nhanh chóng và thu n l i. M th m c v a t o à

u này giúp cho b n qu n lý và

t tên file (Nên gi tên file này) à ch n vào nút Save.

Trang 152

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Ch n t ng t cho t t c các chi ti t y các ghi chú nh sau: Save as.

Höôùng daãn söû duïng CATIA
n khi trong m c Action c a h p tho i ã

Sau ó ch n nút OK trên h p tho i chính

l u.

Thi t l p các thu c tính c a trình ng d ng l p ráp Assembly
Trên trình Design. n Tools à ch n Options à ch n Mechanical Design à ch n Assembly

Ch c n ng Update: Ch n tùy ch n update t bu c. ng hay th công cho môi tr ng l p ráp Assembly khi ràng

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 153

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Ch

ng IV.

TRÌNH NG D NG QU N LÝ B N V 2D DRAFTING

Trình ng d ng này cho phép xu t và qu n lý b n v 2D t i t ng v t th 3D m t cách t ng và d dàng th c hi n các thao tác. L nh và bi u t ng l nh y giúp cho ng i s d ng d dàng h c và th c hi n m t cách nhanh chóng trong m t th i gian ng n. Trong ph n này chúng ta s ng d ng Drafting. i vào nghiên c u các l nh và thu c tính c a các l nh c a trình

Sau khi h c xong ph n này, b n d dàng th c hi n các công vi c nh sau: Ø T o và qu n lý m t trang qu n lý b n v t m t chi ti t b t k . Ø T o hình chi u b ng t m t chi ti t b t k . Ø Kh n ng t o nhanh các hình chi u khác. Ø T o các m t c t cho t ng hình chi u. Ø T o các hình trích theo t l xích cho b t k m t hình chi u nào. Ø T o và qu n lý các kích th th c. c, hi u ch nh các ng nét c b n c a hình chi u và kích

ng nh p vào trình ng d ng Drafting à vào trình n Start à Click chu t vào trình ng d ng Mechanical Design à ch n trình n Drafting.

Ho c b n c ng có th vào trình n File à ch n New à và ch n tính n ng Drawing trong h p tho i xu t hi n à OK.

Ho c nh n t h p phím th i Ctrl + N.

ng

Trang 154

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
GIAO DI N C A TRÌNH NG D NG DRAFTING Trình ng d ng Drafting có giao di n chính nh sau:

Höôùng daãn söû duïng CATIA

M t t p tin b n v (Drawing) g m có m t trang ho c nhi u trang còn g i là Sheet. Trong giao di n c a Drafting c ng g m có các ph n chính nh sau: Ø Ph n qu n lý trang b n v : ây là ph n qu n lý d ng cây th m c Specification Tree. Ø Vùng ho : Vùng ch a các hình chi u, t o các ng nét ho c kích th c trên trang b n v . Ø B n mu n ki m soát m t hình chi u nào b t k thì nh p chu t ph i vào hình chi u ó r i ch n vào tính n ng Activate view.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 155

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Khai báo và thi t l p h th ng cho Drafting
M i ng i s d ng có nh ng thi t l p h th ng cho Drafting khác nhau phù h p v i nhu c u s d ng, i v i h th ng Drafting b n s cài t các thu c tính, thi t l p nh ng tính n ng và hi n th khác nhau v i y các thành ph n c a b n v nh : Th c ng m (Ruler), ng k ô (Grid), ng nét, màu s c và các thu c tính c a i t ng nh kích th c, ng c b n, khu t, tâm thi t l p h th ng cho Darfting à b n vào trình n Tools à ch n trình n Options à Trong c a s Options ch n vào thu c tính Mechanical Design à ch n Drafting à Tùy theo nhu c u s d ng khác nhau b n có th thi t l p t ng thu c tính cho phù h p trong c a s này. Các thu c tính tùy ch n Click vào ây ch n thêm các tu ch n khác

Ví d : t o m t trang b n v có và di n tích vùng k ô. ng k ô à ch n tính n ng Grid v i kho ng cách ng k ô

Trang 156

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA
c m t h p tho i v khai

o và qu n lý m t trang b n v
Sau khi ng nh p vào trình ng d ng Drafting à b n s nh n báo tiêu chu n và các thu c tính c a b n v nh sau:

Ch n tiêu chu n cho h th ng b n v . Ch n kh gi y theo tiêu chu n b n v . Ch n d ng kh gi y

ng hay ngang.

T p tin s t o ra m t trang b n v m i có tên là Sheet.1 t o thêm m t trang b n v b t k à ch n bi u t ng l nh New Sheet trên thanh

công c Drawing

à ho c b n có th vào trình .

n Insert à ch n Drawing

à ch n Sheets à ch n l nh New Sheet

o hình chi u b ng t m t chi ti t
xu t hình chi u 2D cho m t chi ti t b t k , tr ng th i v i trình ng d ng Drafting. Sau khi t o m t t p tin Drawing à vào trình chi ti t ó m t p tin. Vào trình c tiên b n ph i m t p tin c a chi ti t ó n File à ch n Open à ch n t p tin ch a

n Window à ch n t p tin qu n lý Drawing.

Trình n Window dùng chuy n i các t p tin qua l i v i nhau, b n c ng có th chia màn hình theo chi u d c ho c chi u ngang theo tính n ng Tile Horizontally và Tile Vertically trên trình n Window x p x p các t p tin cùng m t lúc trên màn hình.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 157

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Tile Horizontally.

VCAMTECH Co., Ltd

Tile Vertically.

Trang 158

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Ch n tính n ng Tile Horizontally trên trình n Window à hai t p tin cùng hi n th trên màn hình, click chu t vào vùng h a c a t p tin nào thì t p tin y ang c kích ho t và các l nh c ng nh các bi u t ng l nh c a t p tin cho trình ng d ng y s c hi n th . Click chu t vào vùng h a c a t p tin Drawing à ch n bi u t ng l nh Front View trên thanh công c Views ho c ch n l nh Front View trong trình n Insert à Views à Projections à Front View .

Rê chu t lên vùng ho c a chi ti t ang m à cho n khi các c nh c a chi ti t c sáng lên à Click chu t vào chi ti t c n chi u à Ch n m t ph ng theo song song v i hình chi u b ng c a chi ti t.

Nút i u khi n góc nhìn cho hình chi u b ng. Nút nh n ch p Nút xoay chi ti t theo m t góc 10 m i l n.

Có th thay i hình chi u và các góc nhìn c a hình chi u b ng các nút u khi n trên màn hình. Nh n nút tròn gi a b ng u khi n ch p nh n góc nhìn cho hình chi u b ng. Hình chi u này s là hình chi u chu n ban u cho các hình chi u ti p theo.

nh và các thanh công c h tr
Nh m giúp các b n hi u rõ và n m b t các thu c tính c a l nh, chúng tôi gi i ngh a các l nh và các bi u t ng l nh th ng g p và hay s d ng trong trình ng d ng Drafting nh sau: L nh và các bi u t ng l nh trong Drawing.

New Sheet New Detail Sheet New Sheet: T o m t trang b n v m i trong t p tin b n v . New Detail Sheet: t o m t trang b n v có h tr c to . Khi t o m t trang b n v m i à nh p chu t ph i trong trang v a t o à ch n Properties à thi t l p l i các thu c tính tiêu chu n hay t l c a b n v .

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 159

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Thanh công c Views và các bi u t ng l nh t ng ng.

VCAMTECH Co., Ltd

Ø Front View : T o m t hình chi u ban u cho chi ti t. Trong l nh này n u ta click chu t vào d u m i tên nh d i s xu t hi n nh ng l nh hình chi u và thanh công c Projections:

Ø Unfolded View : T o hình chi u chu n cho chi ti t d ng t m, chi ti t gò trong thi t k s n ph m d p. Ø View From 3D : T o hình chi u t m t hình góc nhìn ã tr ng 3D c a chi ti t. c t o ra trong môi

Ø Projection View : T o m t hình chi u t m t hình chi u g c. Hình chi u g c là hình chi u ã c kích ho t b ng cách nh p ôi chu t trái vào hình chi u ó. Ho c ch n Activate view trên trình n s khi nh p ph i chu t vào hình chi u ó. Ø Auxiliary View Ø Isometric View : T o hình chi u theo m t h ng b t k . ng nhìn b t k . c khi t o hình

: T o hình chi u tr c o cho s n ph m theo h

Ø Advanced Front view : Gi ng nh l nh Front view nh ng tr chi u ph i gán t l cho hình chi u ó tr c. Thanh công c Section và các l nh th ng g p.

Ø Offset Section View góc. Ø Aligned Section View Ø Offset Section Cut khúc vuông góc.

: T o m t c t cho hình chi u theo các

ng g p khúc vuông

: T o m t c t theo m t

ng g p khúc b t k . ng g p

: T o biên d ng m t c t cho hình chi u b i m t

Ø Aligned Section Cut : T o biên d ng m t c t t i vùng c t b i k v i hình chi u c n c t.

ng g p khúc b t

Trang 160

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA
i ây có th

v So sánh gi a các tính n ng t o m t c t v i nhau:
B n có th so sánh các tính n ng c a t ng l nh theo các hình minh h a d hình dung c tính n ng c a t ng l nh.

Offset section view

Aligned section view

Offset section cut

Aligned section cut

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 161

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Thanh công c Details và các l nh t ng ng.

VCAMTECH Co., Ltd

Ø Detail View

: T o hình trích cho m t hình chi u b t k . : T o hình trích c a hình chi u t m t Profile. : T o hình trích nhanh. : T o hình trích nhanh b i m t Profile.

Ø Detail View Profile Ø Quick Detail View

Ø Quick Detail View Profile

Detail View

Detail View Profile

Quick Detail View

Quick Detail View Profile

Trang 162

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Thanh công c Clipping và các l nh t ng ng.

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Là nh ng l nh dùng c t hính chi u theo m t biên d ng tròn ho c Profile b t k . T t c các i t ng n m ngoài biên d ng này s b xoá. Hình chi u còn l i bao g m các i t ng trong biên d ng Clipping này.

Ø Clipping View

: Biên d ng hình chi u là

ng tròn t t o.

Ø Clipping View Profile

: Biên d ng hình chi u là m t Profile t t o.

Tr

c khi Clipping View

Sau khi Clipping View

Tr

c khi Clipping View Profile

Sau khi Clipping View Profile

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 163

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Thanh công c Break Views và các l nh t Các l nh này dùng ng ng.

VCAMTECH Co., Ltd

c t hình chi u theo chi u dài và c t hình chi u theo Profile.

Trong ó: Ø Broken View : Dùng thu h p chi u dài c a m t hình chi u trong tr các chi ti t có ti t di n không i su t m t kho ng cách dài. ng h p

Ø Breakout View : Dùng c t m t ph n hình chi u theo m t m t c t b i m t Profile, dùng trong tr ng h p c t xén b t v ngoài c a m t chi ti t l p và d dàng nhìn th y thành ph n bên trong.

Tr

c khi Broken View

Sau khi Broken View

Tr

c khi Breakout View

Sau khi Breakout View

Trang 164

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Thanh công c Wizard và các l nh h tr t o hình chi u.

Höôùng daãn söû duïng CATIA

ây là t p h p các l nh t o ra các hình chi u theo yêu c u ho c tùy ch n s hình chi u c n t o, ho c t t c các hình chi u.

Trong ó: Ø View Creation Wizard Ø Front, Top and Left : T o b n v tùy ch n s lu ng hình chi u. :T ob nv t ng v i 3 hình chi u Front, Top và Left. ng v i 3 hình chi u Front, Bottom và

Ø Front, Bottom and Right Right. Ø All Views :T ob nv t

:T ob nv t

ng có t t c các hình chi u.

View Creation Wizard

Front, Top and Left

Front, Bottom and Right

All Views

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 165

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Thanh công c Axis & Thread và các l nh t ng ng.

VCAMTECH Co., Ltd

Nh ng l nh này h tr các b n nh ng t h p l nh t o nhanh các ng tâm cho tr , ng tròn, cung tròn, tr c tâm cho các l và nh ng biên d ng ren c a l m t cách nhanh chóng, trong ó: Center Line h th ng s t : T o nhanh các tr c tâm cho l b t k b ng cách ch n vào m t cung tròn, ng t o ra hai tr c tâm cho l . trên thanh công c Axis & Thread à ch n vào cung tròn b t k

Ch n bi u t ng l nh mu n t o ng tâm.

à Center Line With Reference tâm quay. Ch n l nh chu n.

à : Ttr c tâm cho nh ng l c bi t nh l b trí quanh m t

à ch n cung tròn c n t o Cung tròn

ng tâm à ch n m t

m ho c 1

ng

i m chu n

Thread

: T o tr c tâm và biên d ng ren cho m t l .

Ch n l nh Thread trên thanh công c Axis & Thread à ch n vào l c n t o tr c tâm và biên d ng l ren. H th ng t ng t o ra tr c l và biên d ng ng ren.

Trang 166

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd u ý:
Biên d ng l ren và tiêu chu n ren ph thu c vào cho tr c là ng kính trong c a ren.

Höôùng daãn söû duïng CATIA
ng kính l c n ch n. ng kính l

Thread with Reference : T ng t nh l nh t o tr c tâm cho l v i m t m ho c ng chu n. L nh này cho phép t o ra tr c và biên d ng ng kính ngoài c a ren cho m t l b tk c b trí d c theo m t ng th ng ho c xoay quanh m t tâm b t k . Ch n l nh à ch n vào m t l b t k à ch n m t d ng b trí c a l . N u b trí d c theo m t ng à ch n tròn xoay quanh m t m à ch n m là chu n. m ho c ng chu n tùy theo ng th ng là chu n. N u b trí

Axis Line

: T o m t tr c tâm cho biên d ng hình tr .

Ch n bi u t ng l nh Axis Line à ch n l n l t hai c nh biên c a tr à h th ng t ng t o ra tr c tâm n m kho ng gi a hai c nh biên v a ch n. C nh th hai

C nh th nh t

Axis Line & Center Line

: T o tr c tâm cho hai l b t k . ng tâm qua

Ch n bi u t ng l nh à ch n l th nh t à ch n l th hai à t o ra hai l và tr c tâm cho t ng l . L th nh t

L th hai

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 167

Höôùng daãn söû duïng CATIA

VCAMTECH Co., Ltd

Kích th
Ghi kích th

c và v n b n c a b n v
c cho it ng v .

c s d ng r t nhi u trong các b n v k thu t, tùy theo t ng hình d ng c a chi ti t mà c n có nh ng công c h tr th hi n kích th c i t ng cho b n v . Có th d dàng t o và qu n lý các kích th c và thu c tính c a nó. Sau ây là các bi u t ng l nh và thanh công c c a ghi kích th c cho b n v trong Catia.

Ø Dimensions

: Ghi kích th

c chi u dài

ng th ng,

ng kính, bán kính

Ø Chained Dimensions

: Ghi kích th

c d ng chu i liên t c.

Ø Cumulate Dimensions

: Ghi kích th

c theo

mg ct a

.

Ø Stacked Dimensions

: Ghi kích th

c theo d ng chu i khép kín.

Trang 168

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Ø Length/Distance Dimensions : Ghi kích th

Höôùng daãn söû duïng CATIA
c cho kho ng cách, chi u dài.

Ø Angle Dimensions

: Ghi kích th

c góc cho hai

ng th ng.

Ø Radius Dimensions

: Ghi kích th

c bán kính m t

ng tròn, cung tròn.

Ø Diameter Dimensions

: Ghi kích th

c

ng kính cho cung tròn,

ng tròn.

Ø Chamfer Dimensions

: Ghi kích th

c c nh v t.

Ø Thread Dimensions

: Ghi kích th

c l ren.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 169

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Ø Coodinate Dimensions : Ghi kích th c theo b ng t a

VCAMTECH Co., Ltd
m cho m t m.

Ø Hole Dimensions Table

: Ghi b ng to

tâm,

ng kính và thông tin cho l .

Ø Coodinate Dimensions Table

: Ghi b ng to

cho

m.

Trong thu c tính c a các l nh ghi kích th c, chúng ta c ng có th d dàng hi u ch nh các v trí c a kích th c, ki u ch cho kích th c, d ng hi n th c a kích th c trong b ng mô t thu c tính b ng cách nh p nút ph i chu t vào kích th c ó à ch n thu c tính Properties.

Khi ch n b t k l nh ghi kích th c nào, h th ng luôn xu t hi n m t thanh công c tu ch n ki u hi n th kích th c, d ng truy b t i t ng ghi kích th c nh sau:

i v i l nh ghi kích th c cho c nh v t, công c h tr cho phép tùy ch n ki u hi n th kích th c c nh v t theo t ng tính n ng.

Trang 170

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd

Höôùng daãn söû duïng CATIA

Dung sai kích th c c xác l p trong b ng mô t thu c tính Properties à ch n thu c tính Tolerance à tùy theo d ng hi n th c a dung sai ta có th ch n các d ng hi n th phù h p. Ví d ta có th ch n thu c tính nh b ng sau cho hi n th nh hình v :

Dung sai cho các b m t và tính ch t c a các b m t công c Tolerance và Symbols. Thanh công c Tolerance.

c xác l p b i các l nh trong thanh

Datum Feature

: Ký hi u các b m t c n ghi ký hi u dung sai. : Các ký hi u và thông s c a dung sai b m t.

Geometrical Tolerance

ghi ký hi u dung sai b m t cho m t chi ti t, tr c tiên ta ph i ch n m t b m t chu n t ký hi u tr c à t ký hi u cho các b m t c n ghi dung sai à l n l t ghi các thông s và các ký hi u cho các b m t ã c ghi ký hi u.

Thanh công c Symbols. Dùng ghi các ký hi u tính ch t b m t nh nh n, bóng b m t, các m i hàn, tính

ch t m i hàn, ký hi u m i hàn .v.v. Roughness Symbol Welding Symbol Weld : Dùng

, trong ó: ghi ký hi u và tính ch t chính xác b m t.

: Ký hi u và tính ch t các m i hàn.

: Ký hi u các m i hàn.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 171

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Ghi v n b n vào trong b n v . Thanh công c ghi v n b n:

VCAMTECH Co., Ltd

Trong ó: Text : Dùng ghi m t hay nhi u n v n b n b t k trên b n v , có th di chuy n o n v n b n tùy ý trên b n v b ng cách click chu t vào o n v n b n và rê chu t n m t i mb tk . Ch n l nh Text trên thanh công c Text à Click chu t vào m t v trí b t k trên b n v à xu t hi n ô ghi v n b n à gõ o n v n b n c n thi t vào b n v .

Có th u ch nh phong ch , l n v n b n và ki u hi n th c a n v n b n b ng cách ch n vào o n v n b n c n hi u ch nh à trên thanh công c Text Properties chúng ta có th hi u ch nh b t k m t thu c tính nào c a v n b n.

B n có th vào trình

n View à Toolbars à

.

Text With Leader : Dùng ghi m t n v n b n gi i thích m t c m chi ti t hay m t i t ng nào ó b t k v i m i tên h ng d n. Ch n l nh n b n. à Click chu t vào m t it ng b t k à gõ v n b n giái thích vào ô ghi

Text Replicate : Dùng b n v qu n lý 2D. Có th s d ng trong các tr

nhân b n ho c sao chép các

n v n b n trên b n v 3D vào

ng h p l nh v 3D gi ng nhau v thu c tính nh Hole

Trang 172

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

VCAMTECH Co., Ltd
Balloon

Höôùng daãn söû duïng CATIA

: Dùng ánh d u th t cho t ng chi ti t trong b n v l p.

Datum Target l p.

: Dùng

ánh d u ký mã hi u và s l

ng c a t ng chi ti t trên b n v

Text Template Placement khác nh p vào. T o b ng d li u cho b n v .

: Dùng l i

n v n b n t m t trình ng d ng ho c t p tin

Dùng t o ra m t b ng ghi d li u cho b n v , ví d nh t o khung tên, b ng tra c u v t li u .v.v.

Thanh công c h tr : Trình Table

n View à Toolbars à Annotations à Table à

: T o b ng kê cho b n v theo hàng và c t. à Xu t hi n h p tho i xác nh s l ng hàng và c t cho Table.

Click chu t ch n l nh

Mu n ghi v n b n vào trong ô nào à nh p ôi chu t vào ô ó à ghi v n b n c n thi t.

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc

Trang 173

Höôùng daãn söû duïng CATIA
Table From CSV Nh p b ng kê t m t Ch n l nh : nh d ng CSV,

VCAMTECH Co., Ltd
nh d ng này có th t o ra t trình ng d ng Excel.

à ch n file

nh d ng CSV trong th m c có s n à Open.

nh v cho b ng kê trên b ng v . T o hi n th cho m t c t c a m t chi ti t. Dùng t o vùng c t ngang c a chi ti t, hi n th l p c t cho t ng lo i v t li u. Ch n l nh trên thanh công c Dress-Up à ch n m t m trong vùng kín c n t o l p c t.

Có th hi u ch nh biên d ng c a l p c t b ng cách ch n vùng l p c t à ch n vào bi u t ng à Ch n lo i th hi n phù h p v i v t li u và yêu c u c a ng i s d ng. Ch p nh n hi n th l p c t à Click OK.

Trang 174

Eng. Nguyeãn Höõu Phöôùc


								
To top