APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM MASYARAKAT DI MALAYSIA _2_

					APLIKASI HUBUNGAN SOSIAL
 DALAM MASYARAKAT DI
    MALAYSIA.
KANDUNGAN

• Asas-asas hubungan sosial

•Maqasid syariah

•Nilai kemanusian islam

• Adat-adat hubungan sosial

• Aplikasi dalam kehidupan bermasyarakat

• Penutup
•Islam menekankan keamanan untuk diri sendiri mahupun sesama
umat Islam. Ini bersandarkan kepada firman Allah SWT:
•Islam menerima kepelbagaian bangsa dan pluralisme masyarakat
bersandarkan firman Allah SWT:
          Menyebarkan
          kasih sayang

 Saling
 menghormati              Keadilan
 dan memuliakan          ASAS-ASAS
Saling tolong-   HUBUNGAN         Persamaan
menolong       SOSIAL


                      Menepati janji
   Kebebasan
   (merdeka)     Perlakuan yang
            sama
Saling menghormati dan memuliakan

•Menjadi keharusan setiap manusia untuk saling menghormati dan memuliakan,
tanpa memandang jenis suku, warna kulit, bahasa dan keturunannya.
•Bahkan Islam mengajarkan untuk menghormati manusia walaupun telah menjadi
mayat.
•Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW berdiri khusyuk menghormati jenazah
seorang yahudi. Kemudian seseorang berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia
       .
jenazah yahudi•Nabi SAW bersabda:Bukankah dia juga adalah seorang berjiwa ?.
(HR. Imam Muslim).Menyebarkan kasih sayang

Hamba ar-Rahman (Maha Penyayang) adalah mereka yang berjalan diatas muka
bumi dengan rendah hati, jika diajak bicara oleh kaum yang jahil mereka mengucap
'Salam Sejahtera.' (QS.al-Furqan : 63).
Keadilan
•Seluruh ajaran dan syariat samawi terbangun diatas tiang keadilan dan
keseimbangan.
•Menegakkan keadilan merupakan keharusan diwaktu aman bahkan
dalam keadaan perang sekalipun.
•Islam menjadikan berlaku adil kapada musuh sebagai hal yang
mendekatkan kepada ketaqwaan

Persamaan
•Kejadian manusia adalah dari bentuk yang satu iaitu dari Adam dan Hawa
• Persamaan antara kaya dan miskin walaupun mereka cacat atau buta hendaklah
dilayan sama rata.
• Persamaan dari segi bebanan dan kewajipan menjalankan
hukum al Quran dan al Sunnah
• Mempertahankan negara adalah fardhu ain
• Kerahan tenaga tidak dibenarkan kepada golongan yang
tertentu sahaja.
•Faktor yang membedakan antara satu orang dengan yang lain adalah taqwa dan
amal shaleh. (iman dan ilmu).
Perlakuan yang sama

•Membalas suatu kebaikan dengan kebaikan yang sama atau lebih baik
adalah tuntutan setiap masyarakat yang menginginkan hubungan
harmonis antar anggota-anggotanya.


Berpegang teguh pada keutamaan
•diantara fenomena berpegang kepada keutamaan; berlemah lembut,
memaafkan, berlapang dada, bersabar, ringan tangan, menolong dan lain-lain.
•Dan yang paling jelas dan nampak sekali kebaikannya adalah membalas suatu
kejahatan dengan yang lebih baik (QS. Fushshilat:34).Kebebasan (merdeka)
kebebasan bukanlah maknanya melepaskan diri dari segala ketentuan
dan ikatan karena menuruti hawa nafsu, sehingga seseorang bisa bisa
melanggar hak-hak orang lain.
Berlapang dada dan toleransi (tasamuh)
•tasamuh adalah sabar menghadapi keyakinan-keyakinan orang lain,
pendapat-pendapat mereka dan amal-amal mereka walaupun bertentangan
dengan keyakinan dan batil menurut pandangan, dan tidak boleh menyerang
dan mencela dengan celaan yang membuat orang tersebut sakit dan tersiksa
perasaannya, dan tidak boleh memakai sarana-sarana pemaksaan untuk
mengeluarkan mereka atau melarang mereka dari mengemukakan pendapat
atau melakukan amalan-amalan mereka. Saling tolong menolong

•Islam mengaitkan pertolongan ini dengan saling tolong menolong hamba
antara mereka.
•Nabi Muhammad SAW bersabda:Dan Allah selalu menolong seseorang
                         .
selama orang tersebut selalu menolong saudaranya•(HR. Muslim).
Menepati janji

•Menepati janji meliputi seluruh janji dalam hal yang baik.
•Dia merupakan jaminan untuk kelangsungan unsur kepercayaan
dalam saling tolong menolong antara manusia.
•Bila hal ini hilang dari suatu masyarakat, maka bisa jadi masyarakat
akan hancur dan rosak.
MAQASID SYARIAH


      MEMELIHARA
       AGAMA      MEMELIHARA
                AKAL
                     MEMELIHARA
      MAQASID SYARIAH         NYAWA
       MEMELIHARA      MEMELIHARA
       KETURUNAN       HARTA
          MAQASID SYARIAH
Syariah Islam didatangkan oleh Allah s.w.t. untuk menjamin
kebaikan serta menghindarkan kemudharatan kepada semua
manusia tanpa mengira etnik.         • membebaskan minda manusia daripada
          belenggu kemunafikan dan kesyirikan.
Memelihara    • mengajak manusia beriman kepada Tuhan yang
 Agama       Esa iaitu Allah s.w.t.
         • menjauhi anasir-anasir syirik.
 Menjamin     • menjaga keselamatan diri dan pada masa yang
          sama melarang keras perbuatan yang boleh
Keselamatan     mengancam keselamatan nyawa diri sendiri
  Nyawa      atau orang lain
MAQASID SYARIAH


            • manusia diberikan status sebagai khalifah
    Memelihara
             untuk memakmurkan bumi.
    Kemurnian
            • kepentingan untuk menuntut dan
     Fikiran     menguasai ilmu pengetahuan.


     Menjamin
            • Islam sendiri dibina di atas akhlak yang
    Kehormatan    mulia.
    Dan Maruah   • Maruah diri perlu dijaga sebaik-baiknya.
      Diri

     Menjamin  • soal kehartaan.
    Pemilikan Dan • Syariah Islam menegaskan mengenai
    Penguasaan   kepentingan untuk mencari kekayaan
      Harta    daripada nikmat dan anugerah Allah s.w.t.
PRINSIP ISLAM BERKAITAN DENGAN NILAI KEMANUSIAAN        Al-’Ilm
                Al-Syura
                       Al-’Adalah

                            Al-
  Nilai Kemanusiaan Islam             Hurriyyah

                            Al-
                           Musawah

                         Al-
                       Mas’uliyyah
   BERILMU / AL-’ILM


Mencari ilmu itu adalah wajib setiap orang Islam.

Dengan adanya ilmu kita sebagai manusia dapat memikirkan dan
mengkaji segala kejadian yang berlaku di muka bumi

Dalam hal ilmu, Al- Farabi telah memberikan klasifikasi tentang ilmu
dalam tujuh bagian, iaitu: logika, percakapan, matematika, fisika,
metafisika, politik dan ilmu fiqh.

Dengan adanya ilmu sesebuah masyarakat itu tegak,dan bersatupadu
antara ilmu pengetahuan dan keimanan
  PERMESYUARATAN/ AL-SYURA

Syura merupakan proses perbincangan, perundingan dan
permesyuaratan untuk mencapai permuafakatan dan persetujuan
bersama dalam membuat keputusan mengenai sesuatu polisi atau
tindakan.

Musyawarah dapat membuka segala pintu kesulitan dan memberi
kesempatan untuk melihat penyelesaian dalam pelbagai sudut

Kebaikan bermusyawarah adalah manusia akan mendapat lebih
ilmu pengetahuan dari pebincangan selain idea sendiri.

Islam mengalakkan aktiviti bermusyawarah dalam kehidupan
indidividu, bekeluarga dan bernegara
 KEADILAN/ AL-ADALAH


Keadilan dalam Islam tidak terbatas tentang soal pemerintahan,
kehakiman dan hukumhakam semata-mata.

SOSIAL
Semua etnik bebas untuk menganut agama dan kepercayaan masing-
masing.
Semua masyarakat bebas melakukan kegiatan ekonomi.

PEMERINTAHAN
Orang bukan islam yang bermastautin di Negara Islam wajib
dipelihara darah dan hartanya.
Harta kekayaan Negara juga wajib dibahagikan kepada semua
rakyat tidak kira muslim atau tidak.
UNDANG-UNDANG
•Membela nasib mereka yang kurang upaya seperti yatim piatu,ibu
tunggal dan golongan miskin.
 AL – MUSAWAH (PERSAMAAN)

Persamaan yang dimaksudkan dalam konteks ini ialah mengenai
persamaan taraf dan kedudukan setiap pentadbir, pengurus ataupun
setiap individu di sisi undang-undang atau peraturan dalam
memperolehi hak- hak asasi dan pada taraf atau status kemanusiaan.

     Tanggungjawab Terhadap Undang-Undang
Semua manusia terikat dengan peruntukan undang-undang yang
sama tanpa dibezakan bangsa, keturunan, pangkat, warna kulit dan
lain-lain. Undang-undang tidak boleh digubal hanya untuk
dikuatkuasakan kepada golongan atau bangsa tertentu sahaja.

     Tanggungjawab terhadap hukuman
Setiap manusia mesti dipertanggungjawabkan dengan hukuman
yang telah dijatuhkan tanpa mengira kedudukan, taraf, warna kulit,
bangsa ataupun keturunan seseorang. Semua manusia juga terikat
dengan undang-undang, peraturan dan hukuman yang sama.
Hukuman tidak boleh dijatuhkan berbeza dengan mengikut taraf dan
darjat seseorang.
   Agihan dan Penerimaan Kemudahan-Kemudahan
Harta yang telah diiktiraf sebagai harta awam seperti sekolah,
hospital, jalanraya serta taman permainan dan sebagainya
haruslah dikongsi bersama. Penafian terhadap hak ini akan
menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan kesan negatif
seperti rusuhan kaum dan tunjuk perasaan.
 AL – HURRIYYAH (kebebasan)

Kebebasan secara amnya menekankan kebolehan seseorang
individu untuk bertindak mengikut kehendaknya sendiri.

Keadilan adalah nilai yang sangat diberi perhatian dalam Islam

Ia merangkumi kebebasan beragama, berfikir, politik, kebebasan sivil
dan lain-lainlagi.

Kebebasan beragama bermaksud kebebasan beriktikad dan
kebebasan melakukan ibadat.Islam tidak menerima tindakan memaksa
seseorang menganut agama tanpankerelaan individu tersebut

Di Malaysia, setiap rakyatnya tidak kira kaum bebas mengamalkan
agama dan adat masing-masing.Contohnya kaum India dan Cina
bebas menganut agama masing-masing dan mendirikan rumah ibadat
mereka sendiri.
Sistem demokrasi yang dianuti oleh beberapa buah negara
islam dan tidak bertentangan dengan Islam kerana Islam
menekankan kebebasan
bersuara. Walau bagaimanapun, ia perlu diletakkan dalam
paradigma keislaman.
AL – MAS’ULIYYAH (BERTANGGUNGJAWAB)Manusia adalah makhluk Allah S.W.T yang paling istimewa dan
sempurna, jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan-Nya
yang lain. Ini jelas sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah
S.W.T yang bermaksud: “Sesungguhnya Kami ciptakan manusia
dengan sebaik-baik kejadian. ” Surah at-Tin:ayat 4

Allah s.w.t. menganugerahkan kepada manusia dengan akal dan ilmu
yang membolehkan mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab
mentadbir bumi sebaik mungkin

Semua tanggugjawab itu dan perkara-perkara yang dilakukan di
muka bumi akan dipersoalkan di hadapan Allah s.w.t. pada hari
kiamat kelak.
 SYARAT-SYARAT TANGGUNGJAWAB AKHLAK DAN AGAMA

1)Dari Aspek Peribadi:

Perlu disebutkan di sini bahawa tanggungjawab akhlak dan
agama berbentuk keperibadian yang tulen.
 “
 Siapa yang mengerjakan dosa, maka ia adalah untuk dirinya
 sendirinya.
Kesimpulan yang dpat diambil dari keterangan-keterangan ayat
diatas menunjukkan bahawa pahala dan dosa tidak boleh diubah
dan dipinda atau ditokok tambah ataupun dikurangkan, dicampur-
aduk dan ditukar ganti biarpun diantara ibubapa dan anak-anak.
2) Asas Undang-Undang.

Syarat kedua bagi tanggungjawab ialah asas undang-undang.
Dalam hal ini al-Qur’an menjelaskan kepada kita bahawa
seseorang itu tidak akan dihitung amalannya jika ia tidak
mengetahui terlebih dahulu hukuman amalan tersebut.
Pengenalan ini dapat dikesan melalui dua perkara, iaitu luaran dan
dalaman. Prinsip undang-undang akhlak pada keseluruhannya
berbentuk menyeluruh dan tertera dalam jiwa dengan suatu rupa.
Untuk mengetahui maksudnya hendaklah digunakan seluruh
kekuatan dan tenaga diri disamping menggunakan akal dan hati,
atau mengikut apa jua keinginan yang terpuji.
3)Dari Aspek Keluhuran Hati Dalam Pekerjaan

kerja yang dilakukan secara niat yang baik dan tidak berada
dalam keadaan tertentu dalam pekerjaan yang dilakukan
secara tidak bermaksud itu bersalahan dari pandangan umum.
Keadaan yang tertentu ini selain perbezaan dari segi darjah
diantaranya dengan pekerjaan yang tidak dikehendaki, yang
tidak harus dibetulkan sesuatu tentang sifatnya yang memang
benar, dikira tidak bertanggungjawab.
                  Silaturrahim


                Memuliakan tetamu


                Menghormati tetamu


Adat- adat hubungan sosial    Saling menziarahi


               Memberi ucapan selamat


               Aktif dalam aktiviti sosial


               Memberi bantuan sosial
Silaturrahim
•Islam menganjurkan silaturrahim antara anggota keluarga baik yang
dekat mahupun yang jauh, apakah mahram ataupun bukan. Apalagi
terhadap kedua orang tua.
• Islam bahkan mengkatagorikan tindak “pemutusan hubungan
silaturahim” adalah dalam dosa-dosa besar.
“Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim” (HR.
Bukhari, Muslim)


Memuliakan tetamu

•Tetamu dalam Islam mempunyai kedudukan yang amat terhormat.
menghormati tetamu termasuk dalam indikasi orang beriman.
•“…barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat,
hendaklah ia memuliakan tetamunya” (HR. Bukhari, Muslim)
Menghormati tetangga

1.  Menjaga hak-hak tetangga
2.  Tidak mengganggu tetangga
3.  Berbuat baik dan menghormatinya
4.  Mendengarkan mereka
5.  Mendakwahi mereka dan mendoakannya

“…Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah
  ia memuliakan tetangganya” (HR. Bukhari, Muslim)

Saling menziarahi

Rasulullah SAW, sering menziarahi para sahabatnya. Beliau pernah
menziarahi Qois bin Saad bin Ubaidah di rumahnya dan mendoakan:
“Ya Allah, limpahkanlah shalawat-Mu serta rahmat-Mu buat keluatga
Saad bin Ubadah”.
Memberi ucapan selamat
•Ucapan bisa dilakukan di acara pernikahan, kelahiran anak baru, menyambut bulan
puasa.
•Sesungguhnya ucapan selamat terhadap suatu kebaikan itu merupakan hal yang
dilakukan Allah SWT terhadap para Nabinya dan kepada hamba-hamba-Nya yang
melakukan amalan surga. Misalnya;

“Sampaikanlah khabar baik, kepada mereka yang suka mendengarkan nasihat dan
mengikuti yang baik daripadanya” (Az Zumar: 17).


Peduli dengan aktiviti sosial
•Orang yang peduli dengan aktiviti orang di sekitarnya, serta sabar menghadapi resiko
yang mungkin akan dihadapinya, seperti cemuhan, cercaan, serta sikap apatis
masyarakat, adalah lebih daripada orang yang pada asalnya sudah enggan untuk
berhadapan dengan resiko yang mungkin menghadang, sehingga ia memilih untuk
mengisolir diri dan tidak menampakkan wajahnya di muka khalayak.
“Seorang mukmin yang bergaul dengan orang lain dan sabar dengan gangguan mereka
lebih baik dari mukmin yang tidak mau bergaul serta tidak sabar dengan gangguan
mereka” (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Ahmad).
 Memberi bantuan sosial

•Orang-orang lemah mendapat perhatian yang cukup tinggi dalam ajaran
Islam.
• Kita diperintahkan untuk mengentaskannya. Bahkan orang yang tidak
terbetik hatinya untuk menolong golongan lemah, atau mendorong orang
lain untuk melakukan amal yang mulia ini dikatakan sebagai orang yang
mendustakan agama.

“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang
menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang
miskin” (Al Maa’un: 1-3).
   APLIKASI
 HUBUNGAN ETNIK
DALAM MASYARAKAT
  DI MALAYSIA.
  LANGKAH-LANGKAH MEWUJUDKAN HUBUNGAN HARMONIS
       BERTERASKAN PRINSIP-PRINSIP ISLAM.
   Memulia dan
                    Mengambil
   menghormati
                    berat.
   seseorang.
           Kemesraan
           dalam
           berkomunikasi.
   Budaya ziarah-           Menghormati
   menziarah.             jiran.
    Kemesraan dalam berkomunikasi.

•  Bertegur sapa
•  Memberi salam atau mengucapkan salam.
•  Mengukir senyuman ketika bertemu.
•  Sifat lemah lembut, penyayang.
•  Memberi perhatian sewaktu bercakap.
•  Sikap sombong dan memandang rendah
  terhadap orang lain hendaklah dihindari.
      Budaya ziarah-menziarah.

• Hubungan mesra juga dapat diwujudkan melalui budaya
 ziarah-menziarah atau kunjung-mengunjungi.
• Adab-adab sewaktu menziarah hendaklah dijaga.
• Waktu menziarah hendaklah sesuai.
• Keizinan hendaklah diperoleh dahulu.
• Memberi salam kepada penghuni yang dikunjungi.
• Jika memberi salam lebih dari tiga kali dan tiada jawapan
 maka kita patut beredar.
• Sekiranya tuan rumah tidak bersedia untuk menerima
 tetamu maka segeralah beredar.
      Mengambil berat.

• Satu sikap yang penting dalam kehidupan
 bermasyarakat.
• Bukan bererti mencari keburukan dan kesilapan
 seseorang.
• Merupakan sikap yang boleh membina ikatan mesra
 dan kasih sayang.
• Melalui nasihat dan teguran membina.
• Menunjukkan wujudnya kasih sayang dan
 tanggungjawab sosial dalam masyarakat.
 Memulia dan menghormati seseorang.

• Perbuatan memulia dan saling hormat
 menghormati antara satu sama lain adalah
 merupakan resipi terbaik mewujudkan
 kemesraan dalam masyarakat.
• Seseorang itu memperoleh kemuliaan atas dasar
 kemanusiaan, bukan warna kulit, kaum dan
 agama, bukan juga berdasarkan kebangsawanan
 atau keturunan.
         Menghormati jiran.
• Jiran - orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita atau
     dikenali sebagai tetangga.

• Dari sudut pandangan Islam:
    Jiran itu adalah orang yang ada hubungan dengan kita
 dalam sesuatu kawasan, tinggal berdekatan, iaitu bilangan
 rumah sebanyak 40 rumah dari penjuru timur, barat, utara dan
 selatan disekeliling rumah kita.

• Jiran adalah meliputi dua aspek iaitu
    i) manusia yakni jiran itu sendiri dan
    ii) ruang fizikal atau lokasi tempat tinggal yang berdekatan
      yang boleh dihubungi dalam satu kawasan kediaman.
      Menghormati jiran.

• Budaya hidup orang Melayu yang sesuai dengan
 ajaran Islam sangat mementingkan kehidupan
 berjiran kerana ketika kecemasan, kenduri atau
 peristiwa-peristiwa lain, orang pertama yang
 dihubungi ialah jiran.
• Budaya tolong-menolong, bantu membantu
 seperti dalam kenduri-kendara, kemalangan,
 kematian dan sebagainya tidak pernah luput.
  Semangat kejiranan dapat dipupuk
  berasaskan unsur-unsur berikut:
• Seseorang itu berasa megah dan sayang kepada
 kawasan atau tempat tinggal.
• Kenal-mengenal, kerap bertemu dan tolong-
 menolong antara jiran tetangga.
• Penduduk menganggap diri mereka sebagai satu
 masyarakat.
• Penduduk bertanggungjawab terhadap keharmonian
 dan keamanan dalam kawasan sejiran mereka.
• Penduduk bermuafakat untuk menjalankan satu-
 satu tindakan bagi faedah bersama
“SEMBAHLAH ALLAH DAN JANGANLAH MENSYIRIKKAN-NYA DENGAN
 SESUATU DAN BERBUAT BAIKLAH KEPADA KEDUA IBUBAPA, KAUM
 KERABAT, ANAK-ANAK YATIM, ORANG MISKIN , JIRAN TETANGGA
YANG BERHUBUNGAN DEKAT ATAU YANG JAUH DAN RAKAN TEMAN..”
           (AN-NISA : 36).
Hubungan sosial dalam masyarakat banyak
  terjalin melalui hubungan berikut:

•  Hubungan menerusi tempat kerja.
•  Hubungan menerusi institusi.
•  Hubungan menerusi adat istiadat.
•  Hubungan menerusi aktiviti politik.
•  Hubungan menerusi aktiviti kebajikan.
•  Hubungan menerusi aktiviti sosial.
•  Hubungan menerusi aktiviti rekreasi.
          KESIMPULAN
Masyarakat Malaysia merupakan sebuah masyarakat majmukdan
antara etnik yang terbesarnya ialah melayu,cina dan india.Ia dapat
disifatkan sebuah masyarakat yang stabil secara relatifnya

Semoga dengan adaya nilai-nilai murni dan kesedaran yang mendalam
dalam setiap rakyat Malaysia dapat sentiasa memelihara hubungan
baik antara sesama rakyat Malaysia seterusnya dapat mengekalkan
keamanan dan keharmonian Negara.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2312
posted:3/22/2011
language:Malay
pages:42