KURSUS INDUKSI PENGESAHAN DALAM JAWATAN by lynnedida

VIEWS: 3,260 PAGES: 76

Pengesahan jawatan di dalam sektor awam

More Info
									  KURSUS
INDUKSI UMUM
PENGESAHAN DALAM JAWATAN
PENGENALAN


Semua anggota berjawatan tetap yang
dilantik secara terus atau KPSL perlu
disahkan dalam perkhidmatan  masing-
masing.
 TEMPOH PERCUBAAN Tempoh percubaan wajib ialah 3 tahun
 Pegawai boleh disahkan dalam tempoh 1
 hingga 3 tahun
  SYARAT-SYARAT PENGESAHAN DALAM
  PERKHIDMATAN


  Telah berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga
  3 tahun;

  Lulus Peperiksaan Perkhidmatan yang ditetapkan (Subjek
  Utama & Subjek Jabatan) bagi sesuatu skim perkhidmatan;

  Menghadiri dengan jayanya Kursus Modul Induksi Umum dan
  Modul Induksi Khusus;
SYARAT-SYARAT PENGESAHAN DALAM
PERKHIDMATAN

  Laporan Penilaian Prestasi Tahunan bagi 1 hingga 3
  tahun yang memuaskan (60% dan ke atas);

  Bebas dari siasatan tindakan tatatertib; dan

  Diperakukan oleh Ketua Jabatan
TINDAKAN SETELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT
PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN  Ketua Jabatan mengemukakan perakuan dalam
 masa 3 bulan sebelum tamatnya tempoh percubaan
 samada seseorang pegawai:-
 •  Disahkan dalam jawatannya; atau
 •  Dilanjutkan tempoh percubaan; atau
 •  Ditamatkan perkhidmatan percubaan; atau
 •  Dikembalikan ke jawatan asal.
TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

Ketua Jabatan bertanggungjawab untuk mengemukakan dokumen-
dokumen berikut kepada Unit Pengurusan Sumber Manusia, JKM
•Perakuan pengesahan dalam jawatan;
•Borang B [G.O 27(2)] ;
•Borang C [G.O 27(6)]
•Laporan Penilaian Prestasi Tahunan 1 hingga 3 tahun;
•Slip-Slip keputusan Peperiksaan Perkhidmatan; dan
• Sijil-Sijil Kursus Modul Induksi Umum & Modul Khusus
IMPLIKASI GAGAL
DISAHKAN DALAM TEMPOH
PERCUBAAN
   PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN



    Seseorang pegawai yang gagal memenuhi syarat-
   syarat pengesahan dalam jawatan setelah tamat tempoh
   percubaan wajib 3 tahun boleh diberi pelanjutan
   tempoh percubaan seperti berikut:-

  (a)  dilanjutkan untuk kali pertama bagi tempoh tidak
     melebihi 12 bulan

     (b) Pihak Berkuasa Melantik atas budibicara
     tertakluk kepada perakuan Ketua Jabatan boleh
     melanjutkan tempoh percubaan untuk kali kedua bagi
     tempoh tidak melebihi 12 bulan.
  (c)       Pelanjutan Tanpa Denda (boleh diberi pergerakan
     gaji tahunan seperti biasa).

  (d) Pelanjutan Dengan Denda (tiada diberi pergerakan
    gaji bagi tempoh perlanjutan percubaan). Hilang kekananan

  (e) Tempoh percubaan seseorang pegawai boleh
   dilanjutkan Tanpa / atau Dengan Denda untuk tempoh
   tidak melebihi 12 bulan pada satu-satu masa.

   (f)  Kelewatan menganjurkan Kursus Induksi Umum dan
   Kursus Induksi Khusus dan Peperiksaan Perhidmatan
   tidak mengambilkira bagi maksud pengiraan tempoh
   percubaan.
      (Tambahan kepada Perintah Am 27A berkuatkuasa
   13 September 1998.)
g. Penamatan perkhidmatan
   [G.O 27 (3)(c )]

   Tidak ada peruntukan yang membenarkan
  pelanjutan tempoh percubaan melebihi 24 bulan

   Pegawai akan diberi Surat Tunjuk Sebab dalam
  tempoh 14 hari mengapa perkhidmatan tidak harus
  ditamatkan kerana gagal untuk mendapat pengesahan
  dalam jawatan.
IMPLIKASI LAMBAT MENDAPAT
PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
 Pegawai TIDAK LAYAK dipertimbangkan untuk
 menikmati kemudahan-kemudahan yang diberi kepada
 pegawai-pegawai yang telah disahkan dalam jawatan
 seperti :-

 (a)  pinjaman perumahan
 (b)  cuti belajar
 (c)  menduduki peperiksaan PTK
 (d)  anjakan gaji
DASAR-DASAR
   DASAR-DASAR PENGESAHAN
   DALAM PERKHIDMATAN
1.  Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002 (SSM)
2.  Skim-Skim Perkhidmatan Di Bawah Pekeliling
   Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002 (SSM)
3.  Perintah-Perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri 1996
   (Swk. L.N. 1/96)
4.  Kaedah-Kaedah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri
   1996 (Swk. L.N.14/96)
5.  Surat Pekeliling (Bil. 8/1998)-Tawaran opsyen Skim
   Pencen atau Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
   (KWSP).                     Rujukan
   Bil. 19/EO/2597/5 bertarikh 17 Mac 1998.
  DASAR-DASAR PENGESAHAN
   DALAM PERKHIDMATAN
  6. Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri
  Sarawak Bil. 1/1997-Perakuan-Perakuan Pengesahan
  Dalam Jawatan Dan Pelanjutan Tempoh Percubaan
  Pegawai-Pegawai Dalam Perkhidmatan Awam Negeri
  Sarawak. Rujukan Bil. PSC/101 (88) bertarikh 10
  Disember 1997.
  7. Surat Pekeliling (Perj. Bil. 14/2004)-State Public
  Service   Commission   (Delegation  Of  Powers)
  Direction,2004.
  Rujukan Bil. PSC/101 (88) bertarikh 10 Disember 1997

  DASAR-DASAR PENGESAHAN
   DALAM PERKHIDMATAN
  8. Surat Pekeliling (Perj. Bil. 20/2005)-Panduan
  Pengurusan Personel Selaras Dengan Arahan Suruhanjaya
  Perkhidmatan Awam Negeri (Perwakilan Kuasa-Kuasa)
  2004 (Swk. L.N. 67/04).
    Rujukan Bil. 3/EO/1186/Jld.7 bertarikh 12 Ogos
  2005.

  9. Surat Pekeliling (Perj. Bil. 26/2005) - Perakuan
  Pelanjutan Tempoh Percubaan, Pengesahan Dalam
  Jawatan Dan Penamatan Perkhidmatan.
  Rujukan Bil. 86/EO/2163/T bertarikh 6 Disember 2005

THE STATE PUBLIC SERVICE GENERAL ORDERS
1996 (SWK. L. N 1/1996 )

PERINTAH AM 27(2) & (3):-
KETUA JABATAN HENDAKLAH MENGEMUKAKAN
PERAKUAN KEPADA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI
DALAM MASA 3 BULAN SEBELUM TAMAT TEMPOH
PERCUBAAN SAMA ADA PEGAWAI HARUS DISAHKAN
DALAM JAWATANNYA ATAU DILANJUTKAN TEMPOH
PERCUBAAN ATAU DITAMATKAN PERKHIDMATAN ATAU
DIKEMBALIKAN KE JAWATAN SEBELUMNYA.
THE PUBLIC SERVICE COMMISSION RULES
1996 (SWK. L.N 14/1996)

KAEDAH 10(2):
MEMPERUNTUKAN SUPAYA KETUA JABATAN
MENGEMUKAKAN TIGA BULAN (3) SEBELUM TAMAT
TEMPOH PERCUBAAN SAMA ADA SESEORANG PEGAWAI
YANG MASIH DALAM TEMPOH PERCUBAAN HARUS
DISAHKAN ATAU DILANJUTKAN TEMPOH PERCUBAAN
ATAU DITAMATKAN PERKHIDMATAN.
PEKELILING PERKHIDMATAN JPA
BIL. 4 TAHUN 2002 (SSM)

TARIKH KUATKUASA – 1 NOVEMBER 2002
PERENGGAN 60:
Anggota yang dilantik ke perkhidmatan awam dan anggota
yang dinaikkan pangkat secara lantikan (KPSL)
dikehendaki melalui tempoh percubaan antara satu (1)
hingga tiga (3) tahun.
ARAHAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN
AWAM NEGERI (PERWAKILAN KUASA-
KUASA) 2004 (Swk. L.N. 67)
1. [Arahan 3(a)] - Perwakilan kuasa kepada
  Setiausaha Kerajaan Negeri
Mengesahkan pelantikan mana-mana jawatan bagi anggota
perkhidmatan awam Gred 27 dan ke atas selain daripada
jawatan yang dilantik di bawah Artikel 11 atau yang
dilantik di bawah Artikel 36 (4) Perlembagaan Negeri.
2. Perwakilan Kuasa kepada Ketua Jabatan :
  (a) [Arahan 2(b)] - Menamatkan pelantikan
     perkhidmatan percubaan pegawai;

  (b) [Arahan 2(c)] - Melanjutkan tempoh
     percubaan untuk tempoh tidak melebihi
     had yang telah disyaratkan dalam
     Perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri
     1996 (Swk.L.N.1/96)

  Bagi jawatan bukan di bawah perkhidmatan gunasama
  dalam Gred 27 dan ke atas (selain daripada jawatan
  Penolong Pengarah atau Timbalan Pengarah).
Kuasa-Kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan
Awam Negeri Sarawak


 1.  Mengesahkan jawatan
 2.  Melanjutkan tempoh percubaan
 3.  Menamatkan pelantikan perkhidmatan percubaan


 Bagi pegawai Tetap dan Berpencen
 dalam Gred 26 dan ke bawah
KUASA MELULUS PENGESAHAN
DALAM PERKHIDMATAN
 Perwakilan Kuasa oleh Suruhanjaya
 Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak (Swk.
 L.N.67/04) Mulai 17 Januari 2004

 Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak
   Pegawai Kategori I-IV(Profesional dan
 Pengurusan)
   Pegawai Kategori     V-VII (Kump.
 Sokongan I)
               ..SAMB
 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri
 Sarawak
 Pegawai Kategori V-IX (Kumpulan Sokongan I)
 Pegawai Kategori X-XI (Kumpulan Sokongan II)
 Badan berwajib bagi Badan-Badan Berkanun
 SPAN bagi PBT
  ISU-ISU PENGESAHAN DALAM
     PERKHIDMATAN
1. PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM

  Pegawai lambat mendaftar diri untuk duduki
     
  Peperiksaan Perkhidmatan Awam seperti yang
  ditetapkan.
  Pegawai telah mencuba beberapa kali tetapi masih
  gagal dalam Peperiksaan Sabjek Utama dan/atau
  Sabjek Jabatan.
  Keputusan peperiksaan lambat diketahui.
  Terdapat segelintir pegawai Kumpulan Sokongan II
  tidak tahu kertas peperiksaan yang perlu diduduki.
2. KURSUS MODUL INDUKSI

  Tidak pernah memohon untuk mengikuti Kursus
  Induksi yang diwajibkan.

  Lambat dipanggil untuk menghadiri
  Kursus Induksi Umum dan/atau Induksi Khusus.

  Tidak dapat dilepaskan untuk mengikuti
  kursus induksi kerana kekurangan “manpower”

  Lambat menerima Sijil Kursus Induksi
  Umum/Khusus.
3. LAPORAN PRESTASI TAHUNAN

  Salinan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan yang
  dikemukakan tidak lengkap :
    *tiada ulasan/komen oleh PPP/PPK
  *tiada markah diberi oleh PPP/PPK

  Markah prestasi tahunan pegawai menurun
  berturut-turut bagi 3 tahun ke belakangan.

  Laporan Penilaian Prestasi yang dikemukakan
  adalah untuk jawatan lama (bagi jawatan KPSL)
  dan bukan tahun terkini.
4. TERLIBAT DALAM KES DISIPLIN

  Terdapat beberapa orang pegawai yang masih
 menjalani tempoh percubaan telah terlibat dalam kes
 disiplin yang mengambil masa yang lama untuk
 diselesaikan.
 5. PEPERIKSAAN SABJEK JABATAN
 TIDAK DIANJURKANKetua Jabatan gagal menyediakan Kertas
Peperiksaan untuk Sabjek Jabatan dan pegawai
tidak dapat menduduki peperiksaan
  PEMBERIAN
TARAF BERPENCEN
PENGENALAN
Semua anggota Tetap dan Berpencen layak
dipertimbangkan untuk diberi taraf
berpencen sekiranya telah membuat opsyen
memilih Skim Pencen mengikut Pekeliling-
Pekeliling dan Akta Pencen yang
berkuatkuasa
DASAR-DASAR
   DASAR-DASAR
PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

1.  Perintah-Perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri 1996
   (Swk. L.N. 1/96)
2.  Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991 (SSB)
3.  Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1991
    – Tawaran Opsyen Skim Pencen atau Skim KWSP
4.  Undang-Undang Malaysia - Akta Pencen 1980     (Akta
   227)
5.  Undang-Undang Malaysia - Akta Pencen (Pindaan) 1992
   (Akta A823)
THE STATE PUBLIC SERVICE GENERAL
ORDERS 1996
(SWK. L.N 1 / 1996 )

PERINTAH AM 30 (1):
THE GRANTING OF PENSIONABLE STATUS TO AN
OFFICER SHALL BE IN ACCORDANCE WITH THE PENSION
LAWS FOR THE TIME BEING IN FORCE.

PERINTAH AM 30 (3):
AN OFFICER MAY BE CONFERRED THE STATUS OF A
PENSIONABLE OFFICER IF:-
* HE HAS BEEN CONFIRMED IN HIS APPOINTMENT;
AND      * HE HAS COMPLETED NOT LESS
THAN THREE YEARS RECKONABLE SERVICE
PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 9 TAHUN
1991 (SSB) DARI JABATAN
PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

TARIKH KUATKUASA – 1 JANUARI 1991
PERENGGAN 69:
Anggota yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan
genap tempoh selama tidak kurang daripada tiga tahun
perkhidmatan yang boleh dimasukkira layak diperakukan
oleh Ketua Jabatan untuk diberi taraf berpencen.
UNDANG-UNDANG MALAYSIA
AKTA PENCEN 1980 (AKTA 227)

PERUNTUKAN SEKSYEN (7):
“SESEORANG PEGAWAI TETAP BOLEH DIBERI TARAF
SEBAGAI SEORANG PEGAWAI BERPENCEN APABILA
TELAH -

 * DISAHKAN DALAM JAWATANNYA SEKARANG; DAN

* GENAP TEMPOH SELAMA TIDAK KURANG DARIPADA 3
TAHUN PERKHIDMATAN YANG BOLEH DIMASUKKIRA.’’
BIDANGKUASA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN
  AWAM NEGERI SARAWAK (SPANS) DALAM
   PEMBERIAN TARAF BERPENCEN SPANS berkuasa memberi kelulusan pemberian taraf
 berpencen kepada semua anggota yang layak dalam
 Perkhidmatan Awam Negeri di bawah Perintah Am 4
 (1), Perintah-Perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri,
 1996 (Swk.L.N. 1/96)
  ISU-ISU PEMBERIAN TARAF
      BERPENCEN
 Pegawai-pegawai yang telah layak tidak
    
  diperakukan untuk diberi taraf berpencen.

 Pegawai yang terlibat masih mempunyai kes
  disiplin yang belum selesai.

 Terdapat segelintir pegawai tidak tahu mereka
  perlu/layak diberi taraf berpencen sehingga
  tarikh mereka mencapai umur wajib bersara.
IMPLIKASI GAGAL UNTUK DIBERI
TARAF BERPENCEN
1. Tidak layak ditimbangkan untuk memohon pesaraan atas
  pilihan sendiri.
2. Tidak layak menerima apa-apa faedah persaraan setelah
  mencapai umur wajib bersara 55/56/58 tahun :-
  (a) pencen bulanan berdasarkan - 1/600 X jumlah
    genapnya bulan perkhidmatan yang boleh dimasukira
    (maksima 360 bulan) X gaji akhir diterima; dan
  (b) ganjaran perkhidmatan berdasarkan - 7.5% X    jumlah
  genapnya bulan perkhidmatan yang boleh     dimasukira X
  gaji akhir diterima.
KENAIKAN
PANGKAT
TAFSIRAN
Promotion means “ a substantive
promotion from one grade within the
same scheme of service whether or not
in the same department and includes
promotion by appointment”
             ..SAMB

Satu kenaikan gred dalam satu skim
perkhidmatan ke satu gred yang lebih
tinggi dalam skim perkhidmatan yang
sama.
SYARAT - SYARAT KENAIKAN PANGKAT

 Memenuhi segala syarat-syarat skim
 perkhidmatan
 Berjawatan tetap dan telah disah dalam
 perkhidmatan (kali pertama)
 Mencapai Tahap prestasi yang ditetapkan
           ..SAMB


 Lulus semua tahap penilaian yang
 ditetapkan (PTK)
 Diperaku Ketua Jabatan/Perkhidmatan
  SYARAT - SYARAT SAMPINGAN

 Bebas daripada hukuman tata-tertib
 Lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya
 Pencegahan Rasuah Malaysia
 Telah mengisytiharkan harta (dalam 5 tahun
 yang lepas)
 Wujud kekosongan jawatan (kecuali skim
 perkhidmatan yang tidak mensyaratkan
 kekosongan jawatan misalnya Skim Q)
  KRITERIA PEMILIHAN

 Memenuhi semua syarat kenaikan pangkat
 dan syarat sampingan
 Tempoh perkhidmatan

 Prestasi
  CONTOH KENAIKAN PANGKAT

 Kenaikan Pangkat ke Gred
 Kenaikan Pangkat ke Jawatan

 Kenaikan Pangkat Secara Pertimbangan
 Khas (Khas untuk Penyandang)
PIHAK BERKUASA MELULUS

 Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri
 sebagai Kuasa Melantik bagi Perkhidmatan
 Awam Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan
 Pihak Berwajib bagi Badan-Badan Berkanun
           ….samb

Semua Perakuan kenaikan pangkat
diselaras Unit Pengurusan Sumber
Manusia, Jabatan Ketua Menteri sebelum
dikemukakan kepada Suruhanjaya
Perkhidmatan Awam Negeri
             …SAMB


  Keputusan Suruhanjaya Perkhidmatan
  Awam Negeri disampaikan kepada SUK
  bagi urusan tawaran kenaikan pangkat
  dan pengeluaran Notis Kenaikan Pangkat
  C.M.O 16
DOKUMEN - DOKUMEN
SOKONGAN
  Laporan Penilaian Prestasi 3 Tahun
  Borang perakuan kenaikan pangkat oleh Ketua
  Jabatan (Borang CMO (P)1/08
  Borang PSC 7 (Laporan Kekosongan Jawatan )
  Slip PTK
  Laporan Pengisytiharan harta
KENAIKAN GAJI

G.O 48 - Pergerakan gaji bagi kenaikan
pangkat

Tarikh pergerakan gaji iaitu I Januari, 1
 April, I Julai, 1 Oktober
MENGEMASKINI REKODRekod perkhidmatan pegawai akan
dikemaskini oleh Bahagian Rekod
UPSM
   DASAR
 Artikel 36(1) - Perlembagaan Negeri
 G.0 - 4 (1), (2) Fungsi PSC dan SUK
 G.O 47 (1) - (3) - Prosedur Kenaikan Pangkat
 G.O 48 - Gaji setelah Kenaikan Pangkat
            … SAMB


 G.O 49 - Tarikh Kenaikan Gaji
 PSC Rules - 7(1) - (4) Prinsip-prinsip dan
 prosedur kenaikan pangkat, pemangkuan
 dan menjalankan tugas
 Surat Pekeliling (Perjawatan)
 PERTUKARAN
TEMPAT BERTUGAS
TAFSIRAN
 Pegawai adalah dikehendaki untuk
 berkhidmat dan di tempatkan di mana-
 mana jabatan seperti yang diarahkan oleh
 kerajaan dari semasa ke semasa
           ….SAMB:
 Perpindahan daripada sebuah pejabat di
 suatu daerah/bahagian ke pejabat di
 jabatan yang sama di daerah/bahagian
 berlainan
 Perpindahan daripada satu Kementerian
 ke Kementerian lain
 Perpindahan daripada pejabat di sebuah
 jabatan ke jabatan lain
            ..SAMB

 Perpindahan daripada sebuah pejabat di
 satu-satu jabatan ke Kementerian atau
 sebaliknya
 Tanpa mengubah kedudukan pangkat atau
 tidak melibatkan kenaikan pangkat kecuali
 sebaliknya dinyatakan dalam arahan
 pertukaran

  G.O 1
  SEBAB-SEBAB PERTUKARAN

 Arahan Ketua Jabatan
 Kenaikan pangkat
 Kepentingan perkhidmatan
 Keperluan organisasi
 Jawatan perlu diisi oleh pegawai berkemahiran
 spesifik
 Permohonan pihak Menteri atau pemimpin
 politik kerajaan
 Permohonan sendiri
TUJUAN PERTUKARAN

 Memperkaya dan memperluaskan tugas
 (job enrichment/job enlargement)
 Memberi pengalaman pekerjaan sebagai
 salah satu cara pembangunan kerjaya
 Peningkatan produktiviti dan networking
                …SAMB

  Mengelak rasa bosan dengan menjalan tugas yang
  sama dan diselia orang berlainan
  Mengelak penyelewengan, rasuah dan
  penyalahgunaan kuasa
  Mengisi kekosongan dalam organisasi bagi
  mencapai matlamat organisasi
              …SAMB

  Menempatkan pegawai yang berprestasi
  kurang memuaskan ke pekerjaan lain
  bukan bertujuan untuk menurunkan
  pangkat beliau
               .. SAMB


  Permintaan sendiri - (G.O 102 (2) (p) dan
  Eleventh Schedule/Table IV

 Perkhidmatan sekurang-kurangnya 5
 tahun di satu tempat dan 3 tahun di
 kawasan hidup susah
 Mengikuti suami atau isteri
               ..SAMB

 Kesihatan pegawai atau ahli keluarga
 Menjaga ibu bapa yang sakit /kurang upaya

 Kepentingan perkhidmatan
DOKUMEN-DOKUMEN SOKONAN


 Surat permohonan menyatakan rasional
 pertukaran tempat bertugas
 Surat sokongan ketua jabatan

 Surat arahan pertukaran pasangan jika
 alasan mengikut suami atau isteri
 Perakuan doktor dan sebagainya
   PIHAK BERKUASA MELULUS

 Setiausaha Kerajaan Negeri
 Ketua Jabatan

  Tanggungjawab pegawai
  Pegawai wajib mematuhi arahan pertukaran
  dan melapor diri mengikuti tarikh yang telah
  ditetapkan
               …SAMB
  Pegawai dalam kategori perkhidmatan Gunasama
  diuruskan oleh Setiausaha Kerajaan
  Negeri/UPSM (Klasifikasi perkhidmatan: N, W
  (Akauntan/Pen.Akauntan,PT (W), Pem.Akauntan,
  R (Pemandu,PAR, Jaga), F(OMPD),
  KP(Peg.Keselamatan), S
  (Peg.Penerangan/Pen.Peg.Penerangan).
  Pekeliling Perjawatan:16/2007 bertarikh
  16.5.2007
  PENEMPATAN (POSTING)

 Ketua Jabatan boleh menempatkan
 pegawai-pegawai di bawah
 jabatan/bidangkuasa mereka (pindaan G.O
 13 (1) )
 Pegawai dalam kategori perkhidmatan
 Bukan Gunasama (Jawatan Teknikal )
 dilaksanakan oleh Ketua Jabatan masing-
 masing
  PROSES KERJA

 Pengeluaran Arahan Pertukaran
 Memaklumkan keputusan menerusi Ketua
 Jabatan
 Menerima matlumat melapor diri

 Mengemaskini rekod perkhidmatan
 pegawai
SURAT PEKELILING BIL
32/2004 BERTARIKH 6.12.2004
 Dasar Pertukaran: Kuatkuasa 1.8.2004
  Jawatan sensitif : 3-5 tahun

  Jawatan bukan sensitif: 3 hingga 8 tahun

  Tanpa terikat dengan sebarang tempoh kerana
  kepentingan perkhidmatan
  Tidak menggunakan pertukaran sebagai hukuman
PERINTAH-PERINTAH AM BERKAITAN

 G.O 4 (1) dan (2) - Kuasa SPAN dan
 penurunan kuasa kepada SUK
 G.O 13 -T/jawab melakukan sebarang
 tugas
 G.O 14 - T/jawab bertugas di sebarang
 tempat
 G.0 16 - Permohonan oleh pegawai
 G.O 77 - Geran perpindahan bakal pesara
            ..SAMB


 G.O 101 - Pindah ke luar stesen dan pindah
 rumah
 G.O 102 - Kadar dan terma bayaran
 perpindahan (Jadual 6 : Form E, F, G Jadual
 11/Table 1-IV)
Pasukan Pengesahan Dalam Jawatan dan Pemberian Taraf Berpencen,
Seksyen Pengurusan Perkhidmatan Dan Kerjaya,
Unit Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Ketua Menteri,
Tingkat 10, Wisma Bapa Malaysia, Petra Jaya,
93502 Kuching.

No. Fax : 082-311473


PEGAWAI-PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI;

1.   Encik Indit Bangai          -  082-492198
2.   Puan Julina Ho            -  082-492235
3.   Encik Bong Fah Lin          -  082-492199
4.   Encik Allanstair Dend ak John Story  -  082-492246
5.   Puan Rita Bunai ak Brahim       -  082-492246
TERIMA KASIH

								
To top