Marketing Organizovanje - PDF

Document Sample
Marketing Organizovanje - PDF Powered By Docstoc
					                 Parcijalni projektni zadaci

Projektni zadatak 1: Marketing koncept i integralni marketing
1. Marketing koncept i marketing funkcija
2. Marketing i ostale poslovne funikcije
3. Integralni marketing i njegovi delovi
4. Marketing i proces privredne aktivnosti
5. Marketing u vanprivrednim (neprofitnim) organizacijama
6. Studija slučaja

Projektni zadatak 2: Tržišna orijentacija preduzeća
1. Tržište, njegove komponente i determinante
2. Proizvodna koncepcija preduzeća
3. Prodajna koncepcija preduzeća
4. Marketing – savremena poslovna koncepcija preduzeća
5. Marketing i isporučena vrednost potrošačima
6. Marketing i lojalnost potrošača
7. Marketing odnosa sa potrošačima
8. Studija slučaja

Projektni zadatak 3: Marketing i društvena odgovornost preduzeća
1. Marketing i društvo
2. Etika u marketingu
3. Koncept društvenog marketinga
4. Konzumerizam – zaštita potrošača
5. Studija slučaja

Projektni zadatak 4: Praćenje i analiza marketing okruženja
1. Ekonomsko okruženje
2. Studija slučaja

1. Kulturno okruženje
2. Studija slučaja

1. Političko - pravno okruženje
2. Studija slučaja

Projektni zadatak 5: Determinante ponašanja potrošača
1. Geografske determinante
2. Demografske determinante
3. Ekonomski uticaji na ponašanje potrošača
4. Studija slučaja

Projektni zadatak 6: Sociološke determinante ponašanja potrošača
1. Kultura
2. Društvena klasa
3. Referentna grupa
4. Porodica
5. Stil života
6. Studija slučaja

Projektni zadatak 7: Istraživanje potreba i motiva potrošača
1. Svrha istraživanja
2. Potrebe potošača
3. Motivi potrošača
4. Ponašanje potrošača
5. Dati prikaz jedne tehnike motivacionih istraživanja (projektivne tehnike: test asocijacije reči, test
  kompletiranja rečenica, test slika, test stripa, skala tehnike)
Projektni zadatak 8: Motivi i ponašanje industrijskog kupca
1. Tipovi industrijskog kupca
2. Ciljevi i motivi kupovine
3. Osnovni tipovi kupovine
4. Proces odlučivanja o kupovini
5. Razlike i sličnosti industrijskog i finalnog potrošača
6. Studija slučaja

Projektni zadatak 9: Marketing informacioni sistem
1. Ogranizovanje MIS-a
2. Svrha MIS-a
3. Marketing odluke
4. Marketing sredina
5. Studija slučaja

Projektni zadatak 10: Marketing istraživanje
1. Svrha marketing istraživanja
2. Predmet marketing istraživanja
3. Menadžment i marketing istraživanja
4. Studija slučaja

Projektni zadatak 11: Postupak marketing istraživanja – na praktičnom primeru
1. Definisanje cilja i izrada projektnog zadataka
2. Preliminarno istraživanje
3. Prikupljanje izvornih podataka
4. Obrada, analiza i interpretacija podataka
5. Izrada izveštaja o rezultatima istraživanja

Projektni zadatak 12: Metodi marketing istraživanja
1. Kabinetsko istraživanje
2. Terensko istraživanje
3. Metod posmatranja
4. Metod eksperimenta
5. Metod ispitivanja
6. Upitnik

Projektni zadatak 13: Analiza tržišta – na praktičnom primeru
1. Potencijal tržišta i prodaje
2. Analiza kupaca
3. Analiza konkurencije
4. Svrha analize tržišta

Projektni zadatak 14: Segmentacija tržišta
1. Izbor ciljnih tržišta
2. Kriteriji segmentacije
3. Korist od segmentacije
4. Segmentacija tržišta na praktičnom primeru

Projektni zadatak 15: Metodi predvidjanja tražnje i prodaje
1. Ispitivanje namera kupaca
2. Prodajna operativa
3. Menadžerski metod
4. Predvidjanje eksperata
5. Vremenske serije
6. Statistička analiza tražnje
7. Prikazati jedan metod na praktičnom primeru
Projektni zadatak 16: Metodi predvidjanja prodaje novih proizvoda – na praktičnom primeru
1. Metod evolucije
2. Metod supstituta
3. Metod krive rasta
4. Ispitivanje korisnika
5. Metod iskustva – Tržišni test
6. Zastupnički metod

Projektni zadatak 17: Koncept proizvoda u marketingu
1. Nivoi proizvoda – na praktičnom primeru
2. Modni proizvodi
3. Studija slučaja

Projektni zadatak 18: Kvalitet proizvoda
1. Kvalitet kao strategijsko sredstvo
2. Liderstvo u kvalitetu
3. Studija slučaja

Projektni zadatak 19: Dizajn proizvoda
1. Dizajn kao efikasno konkurentsko sredstvo
2. Uticaj dizajna na razvoj i performanse novih proizvoda
3. Studija slučaja

Projektni zadatak 20: Marka proizvoda
1. Strategije marke
2. Lojalnost marki
3. Pravna zaštita marke
4. Studija slučaja

Projektni zadatak 21: Pozicioniranje marke
1. Identitet marke
2. Imidž marke
3. Gudvil marke
4. Studija slučaja

Projektni zadatak 22: Vrste marki
1. Marka proizvodjača
2. Studija slučaja

1. Marka trgovine
2. Studija slučaja

1. Generička marka
2. Licencna marka
3. Studija slučaja

1. Svetska marka
2. Studija slučaja

Projektni zadatak 23: Pakovanje proizvoda
1. Izbor pakovanja proizvoda
2. Promotivno-prodajna funkcija pakovanja
3. Studija slučaja

Projektni zadatak 24: Prodajne usluge
1. Kredit
2. Garancija
3. Servis
4. Studija slučaja
Projektni zadatak 25: Pozicioniranje proizvoda
1. Svrha pozicioniranja proizvoda
2. Proces pozicioniranja proizvoda
3. Repozicioniranje proizvoda
4. Studija slučaja

Projektni zadatak 26: Uvodjenje novog proizvoda – na praktičnom primeru
1. Prikupljanje ideja
2. Ocena koncepta proizvoda
3. Poslovna analiza
4. Razvoj prototipa novog proizvoda
5. Testiranje novog proizvoda
6. Lansiranje novog proizvoda na tržište
7. Prihvatanje novog proizvoda od potrošača

Projektni zadatak 27: Strategije marketinga u fazama životnog ciklusa proizvoda
1. Faza uvodjenja
2. Faza rasta
3. Faza zrelosti
4. Faza opadanja
5. Studija slučaja

Projektni zadatak 28: Cena kao instrument marketing miksa
1. Uloga cene u marketing miksu
2. Metodi formiranja cena (zasnovani na troškovima, tražnji i konkurenciji, vrednosti)
3. Studija slučaja

Projektni zadatak 29: Kanali prodaje kao instrument marketinga
1. Uloga kanala prodaje
2. Izbor kanala prodaje
3. Studija slučaja

1. Maloprodaja
2. Multi-level marketing
3. Studija slučaja

1. Veleprodaja
2. Agenti i brokeri
3. Studija slučaja

1. Franšizing
2. Studija slučaja

Projektni zadatak 30: Fizička distribucija (marketing logistika)
1. Uloga fizičke distribcije
2. Studija slučaja

Projektni zadatak 31: Promocija – instrument marketing miksa
1. Uloga promocije (tradicionalno komuniciranje, integrisano komuniciranje)
2. Promocioni miks
3. Promocione strategije
4. Studija slučaja

Projektni zadatak 32: Integrisano marketing komuniciranje
1. Uloga integrisanog marketing komuniciranja
2. Izbor komunikacijskih kanala
3. Studija slučaja
Projektni zadatak 33: Lična prodaja
1. Uloga lične prodaje u promocionom miksu
2. Upravljanje ličnom prodajom
3. Studija slučaja

Projektni zadatak 34: Unapredjenje prodaje
1. Uloga unapredjenja prodaje
2. Tehnike usmerene na potrošače
3. Tehnike usmerene na trgovinu
4. Studija slučaja

1. Izložbe
2. Merčendajzing
3. Studija slučaja

1. Sajmovi
2. Studija slučaja

Projektni zadatak 35: Publicitet
1. Uloga publiciteta
2. Studija slučaja

Projektni zadatak 36: Odnosi sa javnošću
1. Uloga odnosa sa javnošću
2. Korporativni PR
3. Marketing PR
4. Studija slučaja

Projektni zadatak 37: Ekonomska propaganda
1. Uloga ekonomske propagande
2. Propagndna poruka
3. Izbor medija i agencija
4. Studija slučaja

Projektni zadatak 38: Direktni marketing
1. Uloga direktnog marketinga
2. Kanali direktnog marketinga
3. Studija slučaja

Projektni zadatak 39: Internet marketing
1. Uloga Internet marketinga
2. Studija slučaja

Projektni zadatak 40: Planiranje marketing aktivnosti – na praktičnom primeru
1. Proces strategijskog planiranja marketing aktivnosti
2. SWOT analiza
3. Ciljevi marketing aktivnosti
4. Marketing strategija
5. Marketing plan

Projektni zadatak 41: Marketing strategije
1. Strategije tržišnog lidera
2. Strategije tržišnih izazivača
3. Strategije tržišnih sledbenika
4. Strategije tržišnih niša
5. Studija slučaja
Projektni zadatak 42: Marketing plan – na praktičnom primeru
1. Padaci iz marketinške revizije
2. SWOT analiza (snage, slabosti, mogućnosti i pretnje)
3. Ciljevi (prodaja, udeo na tržištu, profit)
4. Marketing strategija
5. Akcioni program
6. Budžet
7. Kontrola

Projektni zadatak 43: Organizovanje marketing aktivnosti
1. Planiranje organizacione strukture
2. Izbor forme organizacije marketinga
3. Uloga menadžmenta
4. Studija slučaja

Projektni zadatak 44: Kontrola marketing aktivnosti - na praktičnom primeru
1. Svrha kontrole
2. Tipovi marketing kontrole
3. Analiza učešća na tržištu
4. Analiza troškova marketinga

Projektni zadatak 45: Revizija marketing aktivnosti
1. Svrha revizije
2. Komponente revizije
3. Postupak revizije


Osnovna literatura
1. Knežević R. “Marketing”, Viša poslovna škola, Beograd, 2001.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:371
posted:3/22/2011
language:Serbian
pages:6
Description: Marketing Organizovanje document sample