Memorandum in Apa Format by qcs14413

VIEWS: 446 PAGES: 50

More Info
									  TATACARA
PERSURATAN RASMI
       Penyampai:
   Ahmadbi bin Haji Othman
      Pegawai Latihan
  Institut Perkhidmatan Awam
   Jabatan Perdana Menteri
  Negara Brunei Darussalam.
 Surat Rasmi
• Segala yang bertulis @ bercetak untuk
 dihantar kepada penerima yang tidak
 terbatas sifat & saiznya
• Ditulis dalam urusan-urusan rasmi
• Dikirim oleh orang ramai / firma kepada
 Kerajaan & sebaliknya
• Di antara kementerian / jabatan Kerajaan
• Di antara negara dengan negara lain
 Fungsi

• Menyelenggara satu saluran
 komunikasi di antara dua pihak
• Memelihara satu rekod tetap atau
 kekal mengenai komunikasi
  Tujuan

•  Menyampai maklumat
•  Mengaju pertanyaan
•  Memohon sesuatu perkara
•  dsbnya
  Jenis-jenis Surat Rasmi

•  Surat Keliling
•  Surat Pemberitahuan
•  Surat Arahan
•  Surat Makluman / Permohonan
  Antara Jabatan / Kementerian
•  Memorandum
•  Minit
•  Poskad
•  Teleks / Telegram (kawat)
•  Faksimile; dsb.
 Format Surat Rasmi

• Logo (kepala surat)
• Nama dan alamat pengirim
• Nombor telefon, teleks, faksimili,
 e-mel
• Bilangan rujukan fail
• tarikh
  Format Memorandum

•  Saiz A4 atau A5
•  Perkataan MEMORANDUM
•  Daripada
•  Kepada
•  Tarikh
•  Garisan panjang melintang
•  Bilangan Rujukan Fail Kami / Tuan
         MEMORANDUM

Daripada   :
Kepada    :

           Tarikh:


Ruj. Kami:       Ruj. Tuan
  Format Surat Keliling /
  Surat Pemberitahuan

•  Logo
•  Nama Kementerian / Jabatan
•  Bilangan dan tahun
•  Tajuk
•  Tandatangan
•  Rujukan
•  Tarikh
 Format Minit

• Perkataan MINIT
• Garisan panjang melintang
 dan menurun
MINIT
 Kaedah Menulis
• Perancangan (draft)
 Supaya mencapai maksud, matlamat &
 berkesan
 Bagaimana? Buat nota, catatan kasar
 atau panduan sebelum menulis
 Sebelum ditaip, tentukan perancangan
 dibuat dengan teliti
      5W & 1H
What? (Apa?)
Who? (Siapa?)
When? (Bila?)
Where? (Di mana?)
Why? (Mengapa?)
How? (Bagaimana?)
        Chontoh Borang ‘Draft’

What?      Memohon perkhidmatan fasilitator dari IPA bagi mengendalikan
        Taklimat Tatacara Persuratan
(Apa?)
        85 orang Guru-Guru Besar dan Penolong-Penolong Guru Besar
Who?      Yang Baru, Kementerian Pendidikan
(Siapa?)
        Isnin, 09 Jun 2008
When?      Setengah hari (jam 8.40 pagi hingga 9.30 pagi)
(Bila?)
        Dewan Sekolah Rendah Rimba II, Brunei II
Where?
(Di mana?)
        Tujuan: untuk memberi pengetahuan dan kemahiran mengenai
Why?      kaedah penulisan minit, memorandum dan persuratan rasmi
        yang bersesuaian dengan tugas Guru Besar dan Penolong Guru
(Mengapa?)   Besar
        Secara ceramah dan interaksi.
How?
(Bagaimana?)
 Format

• Hendaklah menarik perhatian
• Susunan berbeza mengikut jenis surat
• Mengandungi alamat pengirim,
 gantinama diri, isi surat, penutup,
 tandatangan dsb.
• Saiz kertas hendaklah sesuai agar
 tidak sesak atau renggang
 Isi Surat
• Fikir semasak-masaknya sebelum menulis
• Tentukan maksud menulis surat itu
• Hendaklah meliputi segala perkara yang
 hendak disampaikan
• Jika menjawab, mestilah menumpukan
 jawapan kepada perkara yang dimaksudkan
 sahaja
• Jangan ada ulasan kepada perkara yang
 tiada kena mengena dengan surat itu.
 Bahasa

• Gunakan bahasa / perkataan yang
 mudah difahami
• Terus menuju maksud yang hendak
 disampaikan (direct to the point)
• Haruslah bersopan santun &
 menunjukkan sifat hormat
 Butiran

• Hendaklah disusun rapi mengikut
 tujuan surat
• Susunan butiran sebolehnya ringkas
 tetapi padat
• Lazimnya dibahagi & dijelaskan
 dalam perenggan yang berlainan
• Setiap perenggan memperkatakan
 tentang perkara atau tajuk yang
 hendak disampaikan
 Perenggan
• Jika mengandungi banyak perenggan,
 hendaklah catat nombor perenggan,
 dimulakan pada perenggan kedua
• Jika perlu, setiap perenggan boleh
 disusuli dengan tajuk kecil
• Tujuan memberi nombor perenggan &
 tajuk kecil adalah bagi memudahkan
 penerima melihat perkembangan surat
 / membezakan bahan-bahannya
 dengan jelas
 Gaya
• Merupakan satu aspek linguistik yang
 menekankan kepelbagaian penggunaan
 bahasa
• Juga dihubungkan dengan sifat
 penggunaan bahasa yang baik,
 berkesan & menarik
• Dengan itu faktor gaya harus diberi
 perhatian dalam penulisan surat rasmi
• Gaya yang sesuai akan membantu /
 memudahkan pemahaman kandungan
 sesuatu surat
• Gaya yang sesuai akan melebihkan lagi
 keberkesanan penulisan sesuatu surat
 Gaya
• Hendaklah mudah tetapi berkesan
• Jangan gunakan terlalu banyak perkataan
 untuk menyatakan perkara yang mudah
• Jangan pula gunakan perkataan terlalu
 ringkas hingga boleh membawa berbagai
 makna
• Jangan juga gunakan ayat terlalu panjang
 hingga sukar untuk memahaminya
• Gunakan ayat yang tidak mengelirukan dari
 segi maksudnya
 Ejaan
• Beri perhatian sewajarnya
• Sekiranya banyak ejaan salah akan
 membangkitkan perasaan kurang
 senang di pihak penerima
• Kalau ragu-ragu tentang ejaan, rujuk
 KAMUS atau hubungi DBP
Tanda Baca

Tanda-tanda baca yang salah boleh
membawa maksud yang berlainan dan
mengelirukan (boleh mengubah
maksud sesuatu ayat)
Bersikap Adil

Cuba bersikap adil semasa menulis
surat itu. Walaupun kita perlu bersikap
simpati tetapi jangan terlalu merendah
diri.

Walaupun demikian, penulis jangan
sekali-kali menunjukkan sikap
memerintah.
 Kasar
• Cara sebaiknya apabila menulis itu
 ialah tidak bersikap terlalu kasar &
 bersikap tidak terlalu berlemah-lembut
• Jika tidak bersetujupun, jangan sekali
 bertindak di luar perikemanusiaan
• Semasa menulis surat aduan, perlu
 tunjuk sikap berlemah-lembut
• Bahasa yang lemah-lembut
 membayangkan peribadi & budi pekerti
 pengirimnya.
 Ditaip

• Persuratan rasmi Kerajaan kepada
 Kementerian / Jabatan / orang ramai
 biasanya ditaip dengan mesin taip, word
 processor atau komputer
• Surat orang ramai kepada Kementerian /
 Jabatan boleh ditulis dengan tulisan
 tangan tetapi tulisan mesti jelas
 Puji-pujian

• Mestilah sesuai kepada siapa surat
 ditujukan
• Penutup surat hendaklah sejajar
 dengan gantinama diri dalam surat itu
• Kadangkala, orang yang dikirimi surat
 itu tidak payah disebut nama batang
 tubuhnya; memadai sebut pangkat
 atau jawatan sahaja
 Sampul Surat

• Alamat pada sampul surat hendaklah
 ditulis atau ditaip dengan lengkap, jelas
 & betul
• Pastikan agar POSKOD dibubuh
 mengikut nombor yang ditetapkan
 Jabatan Perkhidmatan Pos
 Melipat Surat

• Surat yang telah ditandatangani
 hendaklah dilipat dengan cermat &
 betul caranya
• Kaedah yang baik ialah dengan cara
 melipat surat itu dua kali
• Sesuaikan lipatan surat dengan
 sampul surat yang hendak dikirim &
 lekatkan penutupnya dengan cermat
    TATACARA
PERHUBUNGAN PERSURATAN
   DALAM SISTEM
  BERKEMENTERIAN
  (S.K. JPM Bil. 4/1985 & 15/1987)
  Tatacara Perhubungan Persuratan
  Dalam Sistem Berkementerian
• Sesetengah Kementerian dan Jabatan Kerajaan sering keliru
 ketika memilih jenis atau tatacara yang digunakan bagi
 perhubungan persuratan di dalam sistem berkementerian
• Beberapa kesalahan yang ketara dilakukan ialah apabila satu
 Jabatan menggunakan surat (letter head) bila berhubungan
 dengan Kementerian sendiri atau Kementerian atau Jabatan
 di dalam Kementerian lain
• Satu panduan tentang Tatacara Perhubungan Persuratan
 Dalam Sistem Berkementerian telah dikeluarkan melalui
 Surat-Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri Bil. 4/1985
 bertarikh 2 Mac 1985 dan Bil. 15/1987 bertarikh 11 Julai
 1987.
    TATACARA PERHUBUNGAN PERSURATAN
       DALAM SISTEM BERKEMENTERIAN
(1)  SUT dgn SUT (Kementerian dgn
   Kementeriaan)                   Surat (Letter head)

(2)  SUT Kementerian dgn Jabatan lain bukan     Surat (Letter head) & c.c.
   dlm kementeriannya                 kpd Kementerian
                               berkenaan

(3)  Jabatan kpd SUT Kementerian dlm
   Kementerian yg sama                    Memo

(4)  Jabatan kpd Jabatan dlm Kementerian yg
   sama                           Memo

(5)  Jabatan dlm satu kementerian kpd Jabatan
   di dlm Kementerian lain                  Memo

(6)  Jabatan kepada SUT di Kementerian lain
                            Surat (Letter head) & c.c
                            kpd Kementeriannya                      (S.K. JPM Bil. 4/1985 & 15/1987)
Terasul (Panggilan)
 Terasul (Panggilan)
• Terasul @ panggilan bagi pangkal nama
 seseorang adalah tertakluk kepada pangkat
 dan gelaran masing-masing
• Panggilan bagi pangkal nama seorang ketua
 jabatan @ individu yang tidak dikurniai gelaran
 & bintang kebesaran dimulakan dengan
 perkataan “Yang Mulia ……..(sebut nama atau
 jawatannya)”. Contoh:

    Yang Mulia, Awang Sa Bali bin Abas
             Atau
    Yang Mulia, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam,
    Negara Brunei Darussalam.
 Terasul (Panggilan)

• Ada sesetengah pihak mewujudkan panggilan permulaan
 tersebut dengan perkataan “Yang Berbahagia ….” atau “Yang
 Terhormat …” dan sebagainya. Panggilan seumpama itu
 tidak lazim digunakan dalam tatacara mengalamatkan surat
 rasmi di Negara Brunei Darussalam.

• Terasul bagi pangkal nama orang-orang yang dikurniai
 gelaran dan orang yang dikurniai dengan Bintang Kebesaran
 NBD adalah menurut penyesuaian gelaran yang dikurniakan.
 Terasul lengkap dan cara mengalamatkan serta panggilan
 dalam surat menyurat yang diamalkan di negara ini boleh
 dirujuk dalam buku panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan
 Adat Istiadat Negara.
TERASUL (PANGGILAN)
(1)  Wazir-Wazir       Yang Teramat Mulia Paduka Seri
               Pengiran … (gelarannya) Pengiran …
                     (namanya)
(2)  Cheteria-Cheteria
                 Yang Amat Mulia Pengiran …
               (gelarannya) Pengiran … (namanya)

(3)  Pehin-Pehin Manteri  Yang Dimuliakan Pehin … (gelarannya)
                    …(namanya)
(4)  Manteri-Manteri
   Hulubalang termasuk
              Yang Mulia … (gelarannya) … (namanya)
   Manteri-Manteri
   Pedalaman
(5)  Menteri-Menteri       Yang Berhormat … (gelarannya
   Kabinet & Ahli-Ahli     bagi orang yang dikurniai gelaran)
   Majlis Mesyuarat      … namanya)
                 Yang Berhormat … (namanya)
(6)  Timbalan Menteri,
   SUT, Timbalan SUT      Yang Mulia … (namanya)
   & Ketua Jabatan
  Bentuk-bentuk
Kesalahan Dalam Surat
    Rasmi
Bentuk-bentuk Kesalahan

•  Ejaan
•  Gaya
•  Terasul (panggilan)
•  Tatacara Perhubungan Persuratan
  Dalam Sistem Berkementerian
       Ejaan
• Salah satu bentuk kesalahan yang
 utama di dalam surat-surat rasmi
 Kerajaan
• Masih ada setengah pihak masih
 menggunakan ejaan lama @
 mencampuradukkan ejaan baru vs
 lama
        Ejaan
• Kerajaan Kebawah DYMM telah
 memaklumkan kepada semua Ketua Jabatan
 Kerajaan melalui Surat Keliling Pejabat
 Setiausaha Kerajaan Bil: 5/1983 bertarikh 13
 April 1983 supaya penggunaan ejaan baru
 bagi NBD dimulakan pada awal tahun 1983
 secara berperingkat-peringkat dengan
 menetapkan penggunaannya kepada
 Jabatan Kerajaan terlebih dahulu &
 kemudian diperluaskan kepada orang ramai.
        Ejaan
• Kesalahan yang menyalahi keselarasan
 vokal
• Kesalahan yang menyalahi peraturan-
 peraturan kekecualian keselarasan vokal
• Kesalahan-yang menyalahi peraturan-
 peraturan menulis “di” dan “ke”
• Kesalahan yang menyalahi peraturan
 penggunaan tanda bacaan
Contoh Kesalahan Menyalahi
  Keselarasan Vokal
   Misti        Mesti
   Kampong       Kampung
   Bolih        Boleh
   Kecenderongan    Kecenderungan
   Tempuh       Tempoh
   Penoh        Penuh
   Ketol        Ketul
   Tulong       Tolong
   Numbor       Nombor
   Masok        Masuk
   Ator        Atur
   Musoh        Musuh
   Kedudokan      Kedudukan
   Bolih        Boleh
   Olih        Oleh
   Bena        Bina
Contoh Kesalahan Menyalahi
 Kekecualian Keselarasan
     Vokal
   Anih    Aneh
   Lapur    Lapor
   Calun    Calon
   Lapuran   Laporan
   Pamir    Pamer
   Bena    Bina
   Kelang   Kilang
  Contoh Kesalahan
Berhubung Aspek Rangkap
    Konsonan
  Konterek   Kontrak
  Komplek   Kompleks
  Sekop    Skop
  Sekim    Skim
  Kesalahan Berhubung
  Penulisan “di” dan “ke”
• Penulisan kedua-dua morfem ini
 menimbulkan masalah kerana “di” dan “ke”
 boleh berfungsi sebagai awalan (kata kerja)
 dan juga sebagai kata depan
• Cara penulisannya telah ditetapkan iaitu “di”
 dan “ke” ditulis terpisah jika ia berfungsi
 sebagai kata depan. Contoh: “ke pasar”
  Kesalahan Berhubung
  Penulisan “di” dan “ke”
• Tapi jika “di” atau “ke” berfungsi sebagai
 awalan, perlu digabungkan dengan kata
 dasar. Contoh: “kehendak”; “ditulis”.
• Semua kata partikel (kah, tah & lah) dan juga
 kata ganti yang menunjukkan kepunyaan
 perlu digabungkan kepada kata sebelumnya.
 Contoh: “apatah”; “rumahmu”.
Kesalahan Berhubung
Penulisan “di” dan “ke”

Di-tanda-tangani   Ditandatangani
Di nasihatkan    Dinasihatkan
Disabuah kampong   Di sebuah kampung
diatas        Di atas
 Kesalahan Berhubung
 Penggunaan Tanda Bacaan
• Penggunaan tanda baca merupakan satu
  daripada perkara penting dalam
  penulisan
• Tanda baca yang diberi perhatian:
 tanda titik (.)
 tanda koma bertitik (;)
 tanda titik bertindih (:)
 tanda sempang (-)
 tanda ellipsis (…)
 tanda tanya (?)
 tanda seruan (!)
 tanda petik (“…”)
 tanda petik tunggal („…‟)
 tanda garis miring (/)
 tanda penyingkat („)
      Sekian
Terima Kasih Atas Perhatian Biskita

								
To top