Docstoc

Vara 05_1

Document Sample
Vara 05_1 Powered By Docstoc
					                     ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR                     VARA 05:1
                     FÖRSVARETS MATERIELVERK

1.   INLEDNING                         Leverantören skall inte svara för intrång enligt föregående
Dessa allmänna leveransvillkor skall äga tillämpning i den    stycke i den mån intrånget direkt hänför sig till av FMV
mån de icke ändras genom skriftlig överenskommelse        tillhandahållen materiel eller till lösning eller förfarande som
mellan parterna. Av anbudsgivare angivna särskilda leve-     FMV har föreskrivit mot leverantörens skriftliga invändning.
ransvillkor gäller endast försåvitt dessa bekräftas i beställ-
ningen. Ändring av villkoren i avtalet skall ske skriftligen.   Leverantören och FMV skall hålla varandra informerade om
                                 anspråk på grund av påstått intrång i immateriell skyddsrätt
2.   ANVÄNDNING AV VARA/TJÄNST
Leverantören äger kännedom om varans/tjänstens an-        Föreligger intrång skall leverantören, förutom vad som
vändningsmiljö och användningssätt och garanterar att       anges i första stycket, på egen bekostnad, antingen
varan/tjänsten är väl lämpad för denna användningsmiljö      modifiera underlaget/varan/tjänste n så att intrång inte
och detta användningssätt.                    längre föreligger eller träffa uppgörelse med rättighets-
                                 havaren. Om underlaget/varan/tjänsten modifieras skall
3.   ÄGANDE- OCH NYTTJANDERÄTT M M               leverantören svara för att dess avtalade funktion, prestanda
3.1. Äganderätt                          och användbarhet inte försämras och att dess framtida
Ritningar, programvara och övrigt tekniskt underlag, vilken    användning inte fördyras.
av part överlämnats till den andra parten före eller efter
avtalets slutande, förblir respektive parts egendom.       Om leverantörens ansvar enligt denna punkt görs gällande
                                 skall leverantören på egen bekostnad söka inträda i
3.2. Nyttjanderätt - allmänt                   eventuell rättegång där talan riktas mot FMV och/eller
Senast vid leverans/delleverans skall leverantören, om      övriga myndigheter inom Försvarsdepartementets verk-
FMV så begär - utan särskild ersättning - tillhandahålla     samhetsområde samt därvid och även i övrigt biträda FMV
FMV tillräckligt utförliga uppgifter och tekniskt underlag för  och/eller nämnda myndigheter efter bästa förmåga vid på-
att FMV skall kunna ombesörja montage, igångsättning,       stått intrång i immateriell skyddsrätt.
drift och underhåll (inbegripet löpande reparationer) av
varans alla delar. FMV nyttjanderätt innefattar en rätt att    4.   FÖRSÄNDNINGENS MÄRKNING OCH FÖRPACK-
kopiera, reproducera, självständigt sammanställa och           NING
översätta till annat språk sådana uppgifter och sådant      Vid leverans/delleverans skall varje kolli märkas av leve -
underlag i dess helhet eller i delar, i den utsträckning FMV   rantören med FMV beställningsnummer, förrådsbe-
behöver för nämnda nyttjande.                   teckning jämte löpande nummer för varje kolli.
                                 Leverantören ansvarar för varje förlust och/eller skada på
De i punkten 3.3. nedan angivna inskränkningarna i FMV      vara som härrör från bristfällig förpackning, märkning eller
rätt att använda till FMV överlämnat tekniskt underlag skall   lastning som ombesörjs av leverantören.
inte gälla för i denna punkt omnämnt underlag.
                                 5.   LEVERANSANMÄLAN
3.3. Nyttjanderätt - inskränkningar                Leverantören skall före leverans till FMV skriftligen anmäla
Vad gäller sådant underlag, vilket uteslutande är avsett för   att vara/tjänst är färdig för leveranskontroll.
tillverkning av varan eller del därav skall FMV ha rätt, att -
utan särskild ersättning - använda, kopiera och repro-      En sådan anmälan skall vara FMV tillhanda senast sju (7)
ducera sådant av leverantören överlämnat underlag, endast     arbetsdagar före den dag då varan/tjänsten är färdig för
i den utsträckning detta behövs för kontroll av leverans/     leveranskontroll.
delleverans eller för dennas rätta nyttjande hos FMV.
                                 l leveransanmälan skall anges följande:
Utan leverantörens medgivande får detta underlag
därutöver inte användas, kopieras eller reproduceras av      -  Datum då varan/tjänsten är färdig för FMV leverans -
FMV eller - om annat inte följer av lag eller annan          kontroll
författning - utlämnas till eller på annat sätt delges tredje   -  FMV beställningsnummer
man.                               -  Leveransomfattning med positionsnummer
                                 -  Beteckningar och benämningar enligt FMV avtal/ be-
Utan FMV medgivande får av FMV till leverantören            ställning
överlämnat underlag inte användas av leverantören eller
                     i
kopieras eller reproduceras annat än för nternt bruk i      Om det, vid FMV leveranskontroll visar sig att va-
samband med avgivande av anbud till FMV eller för         ran/tjänsten inte kan anses klar för sådan kontroll, har
utförande av arbete för FMV räkning.               FMV rätt till ersättning av leverantören för sina direkta
                                 nedlagda kostnader med anledning därav.
3.4. Immaterialrättsligt intrång
Leverantören skall svara för skadestånd och övriga        6.   LEVERANSDAG
kostnader som kan uppkomma såväl för leverantören som       Som leveransdag skall, under förutsättning att FMV inte
för FMV och/eller övriga myndigheter inom Försvars-        avvisar leverans/delleverans, anses
departementets verksamhetsområde på grund av eventu ellt     (om FMV leveranskontroll sker hos leverantören)
intrång i immateriell skyddsrätt vid tillverkning eller
användning av underlaget/varan/tjänsten.             -  den dag då leverans/delleverans enligt underrättelse
                                    från leverantören är färdig för sådan kontroll.                           Sida 1 (4)                        Vara 05_1
                                                    VARA 05:1

                                  beror på förhållande för vilket FMV svarar, äger le-
(om FMV leveranskontroll sker hos mottagaren)
                                  verantören rätt att tillställa FMV faktura med uppgift att
-  den dag då leverans/delleverans avsänts eller, i de fall   leveranskontroll och/eller avhämtning inte skett inom
   mottagaren anmält förhinder att mottaga leve-         föreskriven tid.
   rans/delleverans, den dag den anmälts färdig för av-
   sändning.                           7.4. Fakturering vid leveranskontroll hos mottagaren
                                  l de fall leveranskontroll skall ske hos mottagaren skall till
Om leveranskontroll skall ske hos leverantören skall FMV      faktura avseende leverans/delleverans, i förekommande
kontrollant infinna sig inom 10 dagar från den dag då leve-    fall, bifogas kopia av fraktsedel utvisande att leveransen/
rans/delleverans beräknas vara färdig för leveranskontroll,    delleveransen överlämnats till FMV transportör och kopia
för att utföra kontroll. Om FMV kontrollant inte infinner sig   av packnota.
inom angiven tid och leverans/delleverans inte heller
avhämtats av FMV transportör inom 13 dagar från leve-       Om kopia av fraktsedel i ovan angivna fall inte bifogas
ransdagen, har leverantören rätt att avsända leveran-       fakturan skall leverantören skriftligen intyga på vilket sätt
sen/delleveransen efter det att leverantören tillställt FMV    och vid vilken tidpunkt leveransen/delleveransen på annat
leveranshandling vari intygas att leveransen/delleveransen     sätt överlämnats till FMV.
vid leverantörens kontroll befunnits leveransgill. Ovan an-
givna tidsfrister för FMV kontroll och avhämtning förutsätter   l denna punkt angivet underlag skall ha inkommit till FMV
att FMV erhåller leveransanmälan senast vid angiven tid-      Granskning senast 30 dagar före betalningsperiodens ut-
punkt, l annat fall förskjuts angivna tidsfrister i motsvarande  gång.
mån.
                                  7.5. Fakturering vid kostnadskontrakt
Som leveransdag får dock ej utan FMV skriftliga med-        Vid fakturering av verksamhet som utförts enligt kost-
givande i något fall anses tidigare dag än som överens -      nadskontrakt skall faktura och eventuellt annat underlag
kommits i detta avtal/denna beställning.              avseende föregående kalendermånads arbete ha inkommit
Leverans/delleverans får ej utan FMV skriftliga medgivande     till FMV Granskning senast 30 dagar före betal-
ske tidigare än som överenskommits i detta a   vtal/denna    ningsperiodens utgång.
beställning.
                                  På fakturan skall, förutom vad som anges ovan i punkt
7.   BETALNINGSVILLKOR M M                    7.2. även anges förbrukad material/materiel, förfallodag,
7.1. Fakturering - allmänt                     antalet arbetstimmar och tillämpat timpris samt lä-
Leverantören skall tillställa FMV faktura i original och      gesrapport som visar aktuell fakturering och resterande
kopia. Fakturan skall vara specificerad enligt punkt 7.2.     beställningssumma.

Leverantören får tillställa FMV faktura tidigast den dag      Begärd ersättning avseende kostnader för resor och trak-
leverans/delleverans fullgjorts.                  tamenten, datortid, utskriftsarbete, mångfaldigande etc,
                                  skall, om rätt till sådan ersättning skriftligen överens -
Villkor som tagits in i faktura ensidigt av leverantören är    kommits, redovisas separat.
inte bindande för FMV.
                                  7.6. Betalningsperiod
7.2. Specificering av faktura                   Leverantören äger vid tillämpning av punkt 7.3. rätt att
På fakturan skall alltid anges FMV beställningsnummer,       uppbära betalning inom 17 dagar från den dag faktura
benämning på vara/tjänst som leveransen avser, avtalat       inkommit till FMV Granskning under förutsättning att i punkt
pris för samtliga positioner i avtalet/beställningen, totalt    7.3. angivna bestämmelser för fakturering iakttagits.
avtalat pris, mervärdeskatt, avtalad leveranstidpunkt och
mängd/antal som omfattas av aktuell leverans samt i avta-     Vid tillämpning av punkt 7.4. äger leverantören rätt att
let/beställningen angiven/na handläggare.             uppbära betalning inom 30 dagar från den dag som skall
                                  anses som leveransdag enligt punkt 6. under förutsättning
7.3. Fakturering vid leveranskontroll hos leverantören       att i punkt 7.4. angivna bestämmelser för fakturering
l de fall leveranskontroll skall ske hos leverantören skall till  iakttagits.
faktura avseende leverans/delleverans bifogas dels av FMV
godkänt och undertecknat leveranscertifikat och dels, i före-   Vid tillämpning av punkt 7.5. äger leverantören rätt att
kommande fall, kopia av fraktsedel utvisande att leve-       uppbära betalning inom 30 dagar från den dag faktura
ransen/delleveransen överlämnats till FMV transportör och     inkommit till FMV Granskning under förutsättning att i punkt
kopia av packnota.                         7.5. angivna bestämmelser för fakturering iakttagits.

Om kopia av fraktsedel i ovan angivna fall inte bifogas      Om faktura och/eller annat angivet underlag kommer FMV
fakturan skall leverantören skriftligen intyga på vilket sätt   tillhanda senare än vad som anges ovan förskjuts FMV
och vid vilken tidpunkt leveransen/delleveransen på annat     betalningsskyldighet enligt denna punkt i motsvarande
sätt överlämnats till FMV.                     mån.

Om leverans/delleverans inte leveranskontrollerats         8.    LEVERANSFÖRSENING
och/eller avhämtats av FMV inom 13 dagar från den dag       Finner leverantören att avtalad leveranstid inte kan hållas
som skall anses som leveransdag enligt punkt 6., och detta     eller framstår detta som sannolikt, skall han utan uppskov,
                                  med angivande av beställningsnummer, skriftligen meddela
                                  FMV.


                           Sida 2 (4)                      Vara 05_1
                                                   VARA 05:1

Därvid skall anges orsaken till förseningen samt såvitt     Leverantörens ansvar avser endast fel, som visar sig inom
möjligt den tidpunkt då leverans/delleverans beräknas      ett år räknat från leveransdagen definierad i punkt 6.
kunna ske. Underlåter leverantören att utan uppskov lämna
sådant meddelande har FMV rätt till ersättning för den     l utbyte levererade eller omgjorda delar eller arbete
skada som kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i      garanteras på samma villkor och under samma förutsätt-
rätt tid.                            ningar, som gäller för den ursprungliga varan/tjäns ten under
                                en tid av ett år. Denna bestämmelse äger inte tillämpning
Om leveransförseningen beror på FMV eller på något       på varans/tjänstens övriga delar, för vilka garantitiden
förhållande som FMV svarar för eller på omständighet      förlängs endast med tid under vilken varan/tjänsten varit
enligt punkt 11. skall leveranstiden, efter anmälan enligt   obrukbar till följd av fel, som avses i denna punkt.
ovan, förlängas till en med hänsyn till omständigheterna
motiverad tidpunkt.                       Vid beräkning av kvarvarande garantitid skall fel anses ha
                                inträffat den dag då felet visar sig. FMV skall till leve-
9.  HÄVNINGSRÄTT                       rantören snarast anmäla garantianspråk. Sådan anmälan
FMV skall äga rätt att, helt eller delvis, häva detta avtal   skall för att vara gällande ha inkommit till leverantören
med omedelbar verkan                      senast tre (3) månader efter det att felet visat sig.

a) om leverans/delleverans inte fullgörs eller fullgörs för   Efter att från mottagaren ha mottagit meddelande om fel,
  sent och detta inte beror på FMV eller något förhållande   som avses i denna punkt, skall leverantören avhjälpa felet
  på FMV sida och förseningen överstiger en tredjedel av    med all skyndsamhet och på egen bekostnad. År felet av
  den ursprungliga avtalade leveranstiden eller, oavsett    sådan art, att det inte är lämpligt att utföra reparationer
  dennas längd, har varat mer än sex (6) månader, eller    eller annat arbete där varan finns/tjänsten utförts, skall
                                mottagaren för reparation eller utbyte till leverantören åter-
b) om leverans/delleverans är felaktig och detta inte beror   sända del, på vilken uppkommit fel, som avses i denna
  på FMV eller på något förhållande på FMV sida och      punkt. Genom att till mottagaren avlämna reparerad eller i
  felet kan anses utgöra väsentligt avtalsbrott, eller     utbyte levererad fullgod del eller omgjort fullgott arbete
                                skall leverantören anses ha fullgjort sina förpliktelser enligt
c) om FMV har skälig anledning att anta att avtalsbrott     detta stycke med avseende på den felaktiga delen.
  enligt a) eller b) ovan, som ger rätt till hävning, kommer
  att inträffa beträffande framtida leverans, eller      Såvida annat inte överenskommits, skall FMV återsända
                                felaktig del till leverantören FRITT FRAKTFÖRAREN den
d) om leverantören vid verkställighet enligt 4 kap utsök-    plats där varan finns/tjänsten utförts FCA enligt INCO-
  ningsbalken befunnits sakna tillgångar till full betalning  TERMS 2000.
  av utmätningsfordring, inställt sina betalningar, ansökan
  om företagsrekonstruktion angående leverantören enligt    Leverantören skall återleverera reparerad eller i utbyte
  lagen (1996:764) därom inlämnats till tingsrätt eller    levererad del till FMV LEVERERAT FÖRTULLAT den plats
  leverantören försatts i konkurs, eller            FMV anvisar DDP enligt INCOTERMS 2000 exklusive
                                skatter.
e) om leverantören underlåter att fullgöra annat villkor i
  detta avtal och detta kan anses utgöra väsentligt avtals -  Om leverantören vägrar fullgöra sina förpliktelser enligt
  brott.                            denna punkt eller, oaktat anmodan, underlåter att med
                                vederbörlig skyndsamhet vidtaga erforderliga åtgärder,
Om leverans skall ske genom särskilda delleveranser och     äger FMV låta utföra nödvändiga reparationer och annat
FMV häver avtalet i fråga om en delleverans, får FMV      arbete på leverantörens risk och bekostnad, förutsatt att
samtidigt häva avtalet i fråga om tidigare eller senare     FMV därvid förfar med omdöme.

delleveranser, om FMV på grund av sammanhanget mellan      Leverantörens ansvar avser endast fel, som uppstår under
delleveranserna skulle ha betydande olägenhet av att stå    de i avtalet/beställningen förutsatta arbetsförhållandena
fast vid avtalet beträffande dessa delleveranser.        och vid riktig användning. Det omfattar inte fel förorsakade
                                av bristfälligt underhåll, felaktig lagring eller oriktig
Om FMV häver avtalet på grund av leveransförsening       montering från FMV sida, ändringar utan leverantörens
orsakad av omständighet som utgör befrielsegrund enligt     skriftliga medgivande, av FMV oriktigt utförda reparationer
punkt 11. är FMV berättigat och skyldigt att överta sådan    eller normal förslitning eller försämring.
fullgjord del av avtalet som avser leverans vilken inte är
behäftad med fel och som utan omfattande åtgärder kan      Leverantören är inte skyldig att gentemot FMV utgiva
komma FMV till nytta. Härvid skall FMV till leverantören    någon ersättning för utebliven vinst, produktionsbortfall
utge ersättning motsvarande avtalat pris för övertagen del   eller annan förlust till följd av att varan/tjänsten inte kan
av avtalet.                           utnyttjas på avsett sätt, såvida inte framgår av omstän-
                                digheterna, att leverantören gjort sig skyldig till grov vårds -
10.   GARANTI                         löshet.
Leverantören förbinder sig, att i enlighet med vad här
nedan anges, avhjälpa alla uppkommande fel i kon-        Oavsett vad som stadgas ovan i denna punkt gäller leve-
struktion, material, arbete eller tillverkning.         rantörens garantiförpliktelser inte för någon del av vara/
                                tjänst längre än 2 år från den ursprungliga garantitidens
                                början.                          Sida 3 (4)                       Vara 05_1
                                                     VARA 05:1

11.   BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)               FMV personal vistas hos leverantören svarar leverantören
Följande omständigheter skall anses utgöra befriel-          för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och
segrunder, om de inträffar sedan avtalet slutits och åtgärd      olycksfall.
för avtalets rättidiga fullgörande därigenom hindras samt ej
bort av leverantören tagas i beräkning vid avtalets ingå-       Motsvarande samordningsansvar åligger FMV när leve-
ende och vars följder leverantören inte heller skäligen        rantörens personal vistas hos FMV.
kunde ha undvikit eller övervunnit: allmän arbetskonflikt
och varje annan omständighet såsom eldsvåda, krig,          Parterna förbinder sig, envar beträffande sin personal, att
mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av         informera om skyldighet för var och en att följa de
motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, uppror och        anvisningar som den andra parten lämnar i syfte att
upplopp, allmän brist på kvalificerad arbetskraft, allmän       förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.
knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, allmän
och varaktig inskränkning i fråga om drivkraft samt          15.   SKILJEFÖRFARANDE OCH TILLÄMPLIG LAG
försening av leveranser från underleverantör till följd av      15.1. Skiljeförfarande
sådan omständighet, som avses i denna punkt, när           Tvist i anledning av detta avtal/denna beställning skall
leverantören eller underleverantör inte självt föranlett eller    slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för
medverkat ti ll hindret. FMV bibehåller dock sin hävningsrätt     Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
enligt detta avtal/denna beställning.
                                   Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörande av
Vad ovan sagts skall äga motsvarande tillämpning           de prestationer som åvilar leverantören enligt detta avtal
beträffande åtaganden som åvilar FMV att fullgöra.          under åberopande av att skiljeförfarande påkallats eller
                                   pågår.
12.   ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG SAMT PARTSBYTE
12.1. Ändringar i och tillägg till avtalet              15.2. Tillämplig lag
Om FMV eller leverantören finner det erforderligt att göra      Detta avtal/Denna beställning skall regleras enligt svensk
ändring i eller tillägg till avtalet/beställningen eller till avta-  lag.
let/beställningen hörande bilaga eller annan referens skall
leverantören skriftligen redovisa konsekvenserna därav
för FMV.

Oavsett om sådan ändring eller tillägg initieras av FMV
eller av leverantören och oavsett om den påverkar pre-
standa/funktion/pris/leveranstid eller annat avtalat villkor
skall ändringen eller tillägget föregås av leverantörens
skriftliga anbud och FMV skriftliga avtal/beställning innan
den får utföras.

Leverantören skall medverka till att inverkan på kostnader
och tidplaner blir så gynnsamma som möjligt för FMV.

Leverantören skall bereda FMV skäligt rådrum och
meddela senaste tidpunkt för ställningstagande om sådan
tidpunkt är kritisk med avseende på avtalsenlig leverans.

Leverantören skall offerera priser på ändringar och tillägg i
samma prisform och prisnivå som grundavtalet/beställ-
ningen så att den nya prisöverenskommelsen kan utformas
som tillägg till eller avdrag från avtalat pris.

12.2. Partsbyte
Part äger inte rätt, att utan den andra partens skriftliga
medgivande, sätta annan i sitt ställe. Dock skall FMV äga
rätt att, helt eller delvis, överlåta avtalet på annan svensk
statlig myndighet.

13.   BEGRÄNSNING AV SKADA
Part som gör gällande att avtalsbrott föreligger skall vidta
alla erforderliga åtgärder för att begränsa uppkommande
skada såvitt detta kan ske utan oskälig kostnad och
olägenhet.

14.  SKYDD MOT SKADA OCH OHÄLSA
Leverantören skall ansvara för ätt vara/tjänst uppfyller i lag,
förordning eller av tillsynsmyndighet vid tidpunkten för
leveransen angivna krav på säkerhet. Under den tid då                             Sida 4 (4)                      Vara 05_1

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:99
posted:3/21/2011
language:Swedish
pages:4