Docstoc

CODE_GFMIS_2554 - Excel

Document Sample
CODE_GFMIS_2554 - Excel Powered By Docstoc
					                                           ปรับปรุง ณ 1 พฤศจิกายน
                     รหัสต่างๆ ที่ใช้ในการกรอกแบบ บส.01
รหัสหน่วยงาน A103                1        หน่วยเบิกจ่าย 20103 00000
ศูนย์ต้นทุน 20103 00000             2             ้
                                 หน่วยจัดซือ   S23
     รหัสบัญชีแยกประเภท       ชือบัญชีแยกประเภท
                      ่            ประเภทการ        แหล่งของเงิน
ลาดับที่
        (10 หลัก)                      จัดซือ/จัดจ้าง
                                    ้           (7 หลัก)
        9                           16       6
 1    5104010104     ซื้อวัสดุ-บุคคลภายนอก           K     5411230
 2    5104010107     ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา          K     5411220
 3    5104010110     ค่าเชื้อเพลิง               K     5411230
 4    5104010112     ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก       K     5411220
 5    5104020101     ค่าไฟฟ้า                 K     5411220
 6    5104020106     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       K     5411220
 7    5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง      K     5411220
 8    5104030212     ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก       K     5411220
 9    5104030217     เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง        K     5411220
 10    1205020102     พักอาคารสานักงาน             S     5411320
 11    1205030102     พักอาคารเพื่อประโยชน์อื่น         S     5411320
 12    1205040102     พักสิ่งปลูกสร้าง             S     5411320
 13    1206010102     พักครุภัณฑ์สานักงาน            S     5411310
 14    1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        S     5411310
 15    1206030102     พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ         S     5411310
 16    1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        S     5411310
 17    1206050102     พักครุภัณฑ์การเกษตร            S     5411310
 18    1206090102     พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์     S     5411310
 19    1206100102     พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          S     5411310
 20    1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา            S     5411310
21  1206120102   พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     S  5411310
22  1206130102   พักครุภัณฑ์กีฬา          S  5411310
23  1206140102   พักครุภัณฑ์ดนตรี         S  5411310
24  1206150102   พักครุภัณฑ์สนาม          S  5411310
25  1206160102   พักครุภัณฑ์อื่น          S  5411310
26  1209010102   พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์       S  5411310
27  1211010103   พักงานระหว่างก่อสร้าง-Interface  S  5411320
       วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                 รหัส GPSC
            19                       25
    01     ตกลงราคา                  มีในระบบ GFMI
    02      สอบราคา
    03      ประกวดราคา
    04      วิธีพิเศษ
    05      วิธีกรณีพิเศษ
    06      E - AUCTION
    07     วิธีตกลง
    08      วิธีคัดเลือก
    09      วิธีคัดเลือกแบบจากัดข้อกาหนด
ปรับปรุง ณ 1 พฤศจิกายน 2553


           3
           4
    แหล่งของเงิน
     (7 หลัก)

     ค่าวัสดุงบส่วนราชการ
     ค่าใช้สอยงบส่วนราชการ
     ค่าวัสดุงบส่วนราชการ
     ค่าใช้สอยงบส่วนราชการ
     ค่าใช้สอยงบส่วนราชการ
     ค่าใช้สอยงบส่วนราชการ
     ค่าใช้สอยงบส่วนราชการ
     ค่าใช้สอยงบส่วนราชการ
     ค่าใช้สอยงบส่วนราชการ
     ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างส่วนราชการ
     ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างส่วนราชการ
     ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างส่วนราชการ
     ครุภัณฑ์งบส่วนราชการ
     ครุภัณฑ์งบส่วนราชการ
     ครุภัณฑ์งบส่วนราชการ
     ครุภัณฑ์งบส่วนราชการ
     ครุภัณฑ์งบส่วนราชการ
     ครุภัณฑ์งบส่วนราชการ
     ครุภัณฑ์งบส่วนราชการ
     ครุภัณฑ์งบส่วนราชการ
  ครุภัณฑ์งบส่วนราชการ
  ครุภัณฑ์งบส่วนราชการ
  ครุภัณฑ์งบส่วนราชการ
  ครุภัณฑ์งบส่วนราชการ
  ครุภัณฑ์งบส่วนราชการ
  ครุภัณฑ์งบส่วนราชการ
  ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างส่วนราชการ
 รหัส GPSC
   25
มีในระบบ GFMIS
                       ่
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อวัสดุมาเพือไว้ใช้ในการดาเนินงานของหน่วยงาน หรือกรณีปรับวัสดุสิ้นเปลืองที่
เบิกใช้ไงปในระหว่างงวด อมแซมทรัพย์สนที่ชารุดเสียหายและเพือการรักษาสภาพการใช้งานสินทรัพย์
            ่
หมายถึ ค่าใช้จ่ายที่เพือซ่        ิ           ่
หมายถึง ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าน้ามันแก๊สโซฮอล์ ค่าน้ามันดีเซล เป็นต้น ที่ใช้ในการดาเนินของหน่วยงาน ค่าแก๊ส
ค่าน้ามันเชื้อจ้างเหมาบริการที่จ่ายให้น้ามัวนที่เกิดจากยอดการตัดค่าาการอย่างหนึงอย่างใดให้แก่หน่วยงาน ซึ่งอยู่ใน
หมายถึง ค่า เพลิงอย่างอื่น รวมถึงค่า หน่ ยงานภายนอก เพือให้ท วัสดุใช้ไป ่
                              ่
หมายถึง ค่าไฟฟ้าที่ใช้รับจ้าง เช่น ค่ ของหน่วยงานที่น าความสะอาด ส าจ้า บ กษาความปลอดภัชี เป็ จุบัน
ความรับผิดชอบของผู้ในการดาเนินาจ้างเหมาบริการทาเสนอรายงาน ,ค่าหรังรัรอบระยะเวลาบัญย ปัจนต้น ทั้งที่เป็น
ค่าใช้จ่างยหรืโทรภาพหรืน โทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
           ้
หมายถึ ค่า อเป็นหนีสิ อ
เกี่ยวกับงการใช้ระบบอิค่าเทอร์เน็ตค่และค่าสืติ สารอื่นๆ
หมายถึ ค่าไปรษณีย์ น โทรเลข าธนาณั ่อค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าขนส่งโดยทางบก
หมายถึ หรืา ทางอากาศ
ทางน้า ง ค่อเช่าสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์ หรืออื่น ๆ ซึ่งไม่ได้จัดเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่
ระบุไว้ข้างต้ใช้จ่หยที่หน่วยงานจ่าแก่บนเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการ
หมายถึง ค่านที ่า น่วยงานจ่ายให้ ยเป็ ุคคลภายนอก
                       ่
ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างให้แก่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ
               6
      รหัสแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2554
      เงินในงบประมาณ - ของส่วนราชการ
5411100      งบบุคลากร
      5411110 เงินเดือน
      5411120 ค่าจ้างประจา
      5411130 ค่าจ้างชั่วคราว
      5411140 ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง
54111200      งบดาเนินงาน
      5411210 ค่าตอบแทน
      5411220 ค่าใช้สอย
      5411230 ค่าวัสดุ
      5411240 ค่าสาธารณูปโภค
5411310      งบลงทุน ครุภัณฑ์
5411320      งบลงทุน ที่ดิน อาคาร/สิ่งก่อสร้าง
5411410      งบอุดหนุนทั่วไป
5411420      งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
5411500      งบรายจ่ายอื่น
หน่วยนับ        28
   ทางการค้า     MU
M-2        M-2
TC3        TC3
TM3        TM3
BAR        BAR
NG        NG
GL        GL
KIK        KIK
KAI        KAI
LT        LT
MLI        MLI
M%O        M%O
ROL        ROL
GA        GA
TON        TON
LB        LB
U5        U5
U6        U6
U7        U7
U8        U8
CAN        CAN
U4        U4
G         G
GKG        GKG
GM2        GM2
GLI        GLI
RHO        RHO
GHG        GHG
GM        GM
GM3        GM3
GAU        GAU
CRT  CRT
GRP  GRP
U9  U9
FYR  FYR
GOH  GOH
KG  KG
KGK  KGK
KGF  KGF
KGM  KGM
KD3  KD3
PGL  PGL
KGS  KGS
KJ  KJ
KJK  KJK
KJM  KJM
NI  NI
KBK  KBK
KPA  KPA
KM  KM
KMH  KMH
QML  QML
KW  KW
KWH  KWH
KV  KV
KVA  KVA
KA  KA
KOH  KOH
KHZ  KHZ
BPH  BPH
GPM  GPM
U10  U10
BT.  BT.
PRS  PRS
TM  TM
QT  QT
CAR  CAR
CT  CT
U12  U12
PAA  PAA
MAC  MAC
K   K
KMN  KMN
KMS  KMS
U11  U11
PRD  PRD
JOB  JOB
P   P
J   J
JKG  JKG
JMO  JMO
HR.  HR.
EA  EA
ST  ST
U14  U14
A/V  A/V
CM  CM
CMH  CMH
CMS  CMS
CL  CL
U15  U15
U16  U16
DM  DM
MTH  MTH
U18  U18
%O  %O
TO  TO
TOM  TOM
U2  U2
GRO  GRO
KM2  KM2
CM2  CM2
FT2  FT2
MM2  MM2
22S  22S
M2  M2
M2S  M2S
MI2  MI2
YD2  YD2
CAB  CAB
CUP  CUP
DR  DR
BAG  BAG
TUB  TUB
STK  STK
TES  TES
U19  U19
U1  U1
U21  U21
U20  U20
MIN  MIN
R-U  R-U
NAM  NAM
NS  NS
NA  NA
'   '
N   N
NMM  NMM
NM  NM
U22  U22
BQK  BQK
U23  U23
V%O  V%O
"3       ิ้
   ลูกบาศก์นว
V%  V%
PA  PA
PAS  PAS
Y   Y
U13  U13
M%  M%
SHE  SHE
U17  U17
SHT  SHT
IB  IB
MS  MS
"2      ้
   ตารางนิว
PAC  PAC
PAL  PAL
PT  PT
F   F
ฐF  ฐF
FT  FT
FIL  FIL
U24  U24
MD  MD
MBZ  MBZ
MPZ  MPZ
MG  MG
MGG  MGG
MGK  MGK
MGE  MGE
MGL  MGL
MGQ  MGQ
MIJ  MIJ
MTE  MTE
MNM  MNM
MBA  MBA
MPS  MPS
RF  RF
MM  MM
MMH  MMH
MMA  MMA
MMS  MMS
MMO  MMO
MMG  MMG
MMK  MMK
ML  ML
MLK  MLK
VA  VA
MSE  MSE
MV  MV
MA  MA
MPL  MPL
MEJ  MEJ
MN  MN
MPA  MPA
MGW  MGW
MWH  MWH
MHV  MHV
PC.  PC.
MGO  MGO
MHZ  MHZ
U32  U32
M   M
MH  MH
M/S  M/S
MS2  MS2
MOL  MOL
MOK  MOK
M/L  M/L
M/M  M/M
ตGL  ตGL
ตGQ  ตGQ
MSC  MSC
ตF  ตF
ตM  ตM
ตL  ตL
MIS  MIS
ตA  ตA
MI  MI
MPG  MPG
SYS  SYS
RM  RM
U25  U25
CD  CD
U26  U26
U27  U27
L   L
LMI  LMI
LMS  LMS
LHK  LHK
LPH  LPH
U3  U3
CCM  CCM
C3S  C3S
CD3  CD3
FT3  FT3
MM3  MM3
M3  M3
M3H  M3H
KMK  KMK
M3S  M3S
YD3  YD3
BK  BK
U28  U28
W   W
DAY  DAY
VAL  VAL
S   S
V   V
VAM  VAM
WKS  WKS
U29  U29
UNT  UNT
AU  AU
EU  EU
EML  EML
PMI  PMI
U30  U30
T   T
U31  U31
YD  YD
CV  CV
DZ  DZ
DEG  DEG
ฐC  ฐC
OC  OC
FOZ  FOZ
PPB  PPB
VPB  VPB
MPB  MPB
PPM  PPM
VPM  VPM
MPM  MPM
PPT  PPT
VPT  VPT
MPT  MPT
ACR  ACR
A   A
OHM  OHM
HA  HA
HPA  HPA
HL  HL
HZ  HZ
U40  U40
U41  U41
U42  U42
          ข้อความของหน่วยการวัด
1 / ตารางเมตร
1/ลูกบาศก์เซนติเมตร
1/ลูกบาศก์เมตร
bar
Gram act. ingrd.
gram act.ingrd / liter
kg act.ingrd. / kg
Kilogram act. ingrd.
Kilotonne
Milliliter act. ingr.
Permille mass
ม้วน
US แกลลอน
US ตัน
US ปอนด์
กรง
กรอบ
กระถาง
กระบอก
กระป๋อง
กระสอบ
กรัม
กรัม/กิโลกรัม
กรัม/ตารางเมตร
กรัม/ลิตร
กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
กรัม/เฮกโตกรัม
กรัมต่อโมล
กรัมต่อลูกบาศก์เมตร
กรัมทองคา
กล่อง
กลุ่ม
ก้อน
กิกะจูล
กิกะโอห์ม
กิโลกรัม
กิโลกรัม/กิโลกรัม
กิโลกรัม/ตารางเมตร
กิโลกรัม/โมล
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
กิโลกรัมต่อวินาที
กิโลจูล
กิโลจูล/กิโลกรัม
กิโลจูล/โมล
กิโลนิวตัน
กิโลเบกเคอร์เรล/กิโลกรัม
กิโลปาสคาล
กิโลเมตร
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กิโลโมล
กิโลวัตต์
กิโลวัตต์ชั่วโมง
กิโลโวลต์
กิโลโวลต์แอมแปร์
กิโลแอมแปร์
กิโลโอห์ม
กิโลเฮิรตซ์
แกลลอนต่อชั่วโมง (US)
แกลลอนต่อไมล์ (US)
ขด
ขวด
คน
ครั้ง
ควอรท, หน่วยวัดขนาดของเหลว US
คัน
คาร์ตัน
คิว
คู่
เครื่อง
เคลวิน
เคลวิน/นาที
เคลวิน/วินาที
โคม
งวด
งาน
จุด
จูล
จูล/กิโลกรัม
จูล/โมล
ชั่วโมง
ชิ้น
ชุด
ซอง
ซีเมนส์ต่อเมตร
เซนติเมตร
เซนติเมตร/ชั่วโมง
เซนติเมตร/วินาที
เซนติลิตร
ดวง
ดอก
เดซิเมตร
เดือน
ตลับ
ต่อ mille
ตัน
ตัน/ลูกบาศก์เมตร
ตัว
ตัวใหญ่
ตารางกิโลเมตร
ตารางเซนติเมตร
ตารางฟุต
ตารางมิลลิเมตร
ตารางมิลลิเมตร/วินาที
ตารางเมตร
ตารางเมตร/วินาที
ตารางไมล์
ตารางหลา
ตู้
ถ้วย
ถัง
ถุง
ท่อ
ท่อน
เทสลา
เที่ยว
แท่ง
แท่น
นัด
นาที
นาโนฟาเรด
นาโนเมตร
นาโนวินาที
นาโนแอมแปร์
นิว ้
นิวตัน
นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร
นิวตัน/เมตร
บาน
เบกเคอร์เรล/กิโลกรัม
ใบ
ปริมาณ Permille
ปริมาตร
ปริมาตรเป็นเปอร์เซ็นต์
ปาสคาล
ปาสคาลวินาที
ปี
ปี๊บ
เปอร์เซ็นต์มวล
ผืน
แผง
แผ่น
พิโคฟาเรด
พิโควินาที
  ้
พืนที่
แพค/ห่อ
แพลเลต
ไพนท์, หน่วยวัดขนาดของเหลว US
ฟาเรด
ฟาเรนไฮต์
ฟุต
แฟ้ม
ภาพ/รูป
มัด
มิเตอร์บาร์/วินาที
มิเตอร์ปาสคาล/วินาที
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม/กรัม
มิลลิกรัม/กิโลกรัม
มิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร
มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
มิลลิจูล
มิลลิเทสลา
มิลลินิวตัน/เมตร
มิลลิบาร์
มิลลิปาสคาลวินาที
มิลลิฟาเรด
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร/ชั่วโมง
มิลลิเมตร/ปี
มิลลิเมตร/วินาที
มิลลิโมล
มิลลิโมล/กรัม
มิลลิโมล/กิโลกรัม
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร/ลูกบาศก์เมตร
มิลลิวัตต์
มิลลิวินาที
มิลลิโวลต์
มิลลิแอมแปร์
มิลิโมลต่อลิตร
เมกะจูล
เมกะนิวตัน
เมกะปาสคาล
เมกะวัตต์
เมกะวัตต์ ชั่วโมง
เมกะโวลต์
เมกะโวลต์แอมแปร์
เมกะโอมห์
เมกะเฮิรตซ์
เม็ด
เมตร
เมตร/ชั่วโมง
เมตร/วินาที
เมตร/วินาทีกาลังสอง
โมล
โมล/กิโลกรัม
โมลต่อลิตร
โมลต่อลูกบาศก์เมตร
ไมโครกรัม/ลิตร
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ไมโครซเมนส์ต่อเซนติเมตร
ไมโครฟาเรด
ไมโครเมตร
ไมโครลิตร
ไมโครวินาที
ไมโครแอมแปร์
ไมล์
ไมล์ต่อแกลลอน (US)
ระบบ
รีม
เรือน
แรงเทียน
ล้อ
ลัง
ลิตร
ลิตร/นาที
ลิตร/โมลวินาที
ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
ลิตรต่อชั่วโมง
ลูก
ลูกบาศก์เซนติเมตร
ลูกบาศก์เซนติเมตร/วินาที
ลูกบาศก์เดซิเมตร
ลูกบาศก์ฟุต
ลูกบาศก์มิลลิเมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
ลูกบาศก์เมตร/ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร/วินาที
ลูกบาศก์หลา
เล่ม
วง
วัตต์
วัน
            ้
วัสดุที่คิดมูลค่าเท่านัน
วินาที
โวลต์
โวลต์แอมแปร์
สัปดาห์
เส้น
หน่วย
หน่วยนับกิจกรรม
หน่วยเอมไซน์
หน่วยเอมไซน์/มิลลิลิตร
  ่
หนึง/นาที
หลอด
หลักพัน
หลัง
หลา
หีบ
โหล
องศา
องศาเซลเซียส
ออนซ์
ออนซ์หน่วยวัดของเหลว US
อัตราส่วนพันล้าน
อัตราส่วนพันล้าน (ปริมาตร)
อัตราส่วนพันล้าน (มวล)
อัตราส่วนล้าน
อัตราส่วนล้าน (ปริมาตร)
อัตราส่วนล้าน (มวล)
อัตราส่วนล้านล้าน
อัตราส่วนล้านล้าน (ปริมาตร)
อัตราส่วนล้านล้าน (มวล)
เอเคอร์
แอมแปร์
โอห์ม
เฮกตาร์
เฮกโตปาสคาล
เฮกโตลิตร
      ่
เฮิรตซ์ (หนีงต่อวินาที)
ไมโครกรัม/ลิตร
อัน
สนาม
   GPSC                 คาอธิบายรหัส GPSC               กลุ่มวัสดุ
99000091101500                                        ํ
         (ยกสิ่งอํานวยความสะดวกในการให๎บริการสปา บริหารรํางกายและการบํารุงรํางกายให๎ออนวัย
                                            91101500
01019546000000  -02C-REACTIVE PROTEIN CONTROL SOLUTION                41116000
01019550000000  10-METHOXYDESERPIDINE TABLETS                     51121700
01019554000000  2,3,4,5-TETRABROM-6-METHYLPHENOL SOLUTION               51102700
01019555000000  2-BUTOXYETHYL NICOTINATE AND VANILLYLNONAMIDE ACID CREME       51102700
01019556000000  2-BUTOXYETHYL NICOTINATE AND VANILLYLNONAMIDE ACID LINIMENT      51102700
01019557000000  2-BUTOXYETHYL NICOTINATE AND VANILLYLNONAMIDE ACID OINTMENT      51102700
01019558000000  2-HYDROXYETHYL SALICYLATE AND NONIVAMIDE EMULSION           51102200
01019560000000  2-PHENYLPHENOL SOLUTION                        51101800
01019564000000  4-CHLORO-M-CRESOL,O-PHENYLPHENOL,AND PHENOL DERIVATES SOLUTION51102700
01019566000000  5-AMINOSALICYLIC ACID TABLETS                     51142000
01019567000000  5-BROM-4'-CHLOROSALICYLANILIDE AND BAMIPINE LACTATE SOLUTION     51142000
01019568000000  5-BROM-4-CHLOR-SALICYLANILIDE AND BAMIPINE SALICYLATE OINTMENT 51142000
01019570000000  8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE HYDRATE AND POTASSIUM SULFATE TABLETS   51101900
01019573000000  ABCIXIMAB INJECTION                          51131700
01019574000000  ABDUCTION HIP JOINT:ORTHOPEDIC                    42241700
01019575000000  ABRASIVE:DENTAL                            42152400
01019576000000  ABSORBER UNIT:GAS ANESTHESIA APPARATUS                42272500
01019577000000  ABSORBER:CLEANING;WOUND                        42312300
01019578000000  ABUTMENT KIT:IMPLANT;DENTAL                      42151600
01038022000000  ACACIA:TECHNICAL                           51212000
01019579000000  ACACIA:USP                              51212000
01019580000000  ACAMYLOPHENINE AND DIPYRONE SUPPOSITORIES               51171600
01019581000000  ACARBOSE TABLETS                           51181500
01019582000000  ACCELERATOR:LINEAR;MEDICAL                      42203000
01019583000000  ACCELERATOR:LINEAR;RADIOTHERAPY                    42202700
01034346000000  ACCELEROMETER ASSEMBLY:ELECTRICAL                   41113600
01034347000000  ACCELEROMETER:ELECTRICAL;ANGULAR                   41113600
01034348000000  ACCELEROMETER:ELECTRICAL;LINEAR                    41113600
01034349000000  ACCELEROMETER:MECHANICAL                       41113600
01019587000000  ACCESSORY KIT:DENTAL FILLING MATERIAL SYRINGE             42152500
01019585000000  ACCESSORY KIT:DENTAL IMPRESSION MATERIAL SYRINGE           42152100
01034350000000  ACCESSORY KIT:ELECTRICAL-ELECTRONIC TEST EQUIPMENT          41116500
01019591000000  ACCESSORY KIT:ELECTROCARDIOGRAPH MONITOR               42181700
01017027000000  ACCESSORY KIT:ELECTRONIC EQUIPMENT                  41116500
01019586000000  ACCESSORY KIT:ENDOSCOPY                        42294900
01019588000000  ACCESSORY KIT:LAPAROSCOPE                       42294900
01013834000000  ACCESSORY KIT:PROBE                          41111900
01011571000000  ACCESSORY KIT:TEST SET                        41116500
01019590000000  ACCESSORY KIT:VENTILATOR                       42272200
01019592000000  ACCESSORY SET:HOSPITAL BED;FIELD                   42191800
01011572000000  ACCESSORY SET:INTERFACE DEVICE                    41116500
01019593000000  ACCESSORY TOP:HOSPITAL CART-STAND                   42192400
01019594000000  ACCESSORY UNIT:AUTOTRANSFUSION                    42294600
01051119000000  ACCIDENT RECORDING KIT                        41111900
01019595000000  ACEBUTOLOL HYDROCHLORIDE CAPSULES                51121700
01019597000000  ACENOCOUMAROL TABLETS                      51131600
01019596000000  ACENOCOUMAROL TABLETS:NF                     51131600
01019598000000  ACEPROMAZINE MALEATE INJECTION                  51141900
01019599000000  ACEPROMAZINE MALEATE TABLETS                   51141900
01019600000000  ACETAMINOPHEN AND BUTABARBITAL SODIUM TABLETS          51142000
01019601000000  ACETAMINOPHEN AND CAFFEINE TABLETS                51142000
01019602000000  ACETAMINOPHEN AND CHLORMEZANONE SUPPOSITORIES          51142000
01019603000000  ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE ELIXIR            51142000
01019604000000  ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE ELIXIR:USP          51142000
01019605000000  ACETAMINOPHEN AND PHENYLTOLOXAMINE CITRATE TABLETS        51142000
01019606000000  ACETAMINOPHEN AND SALICYLAMIDE CAPSULES             51142000
01019609000000  ACETAMINOPHEN CAPSULES                      51142000
01019608000000  ACETAMINOPHEN CAPSULES:MODIFIED                 51142000
01019607000000  ACETAMINOPHEN CAPSULES:USP                    51142000
01019610000000  ACETAMINOPHEN ELIXIR                       51142000
01019611000000  ACETAMINOPHEN ORAL SOLUTION                   51142000
01019612000000  ACETAMINOPHEN ORAL SOLUTION:USP                 51142000
01019613000000  ACETAMINOPHEN ORAL SUSPENSION:USP                51142000
01019615000000  ACETAMINOPHEN SUPPOSITORIES                   51142000
01019614000000  ACETAMINOPHEN SUPPOSITORIES:USP                 51142000
01019616000000  ACETAMINOPHEN SYRUP                       51142000
01019618000000  ACETAMINOPHEN TABLETS                      51142000
01019617000000  ACETAMINOPHEN TABLETS:USP                    51142000
01019619000000                                  GLUCONATE
         ACETAMINOPHEN,ALUMINUM HYDROXIDE,ASPIRIN,CAFFEINE,AND CALCIUM 51142000 TABLETS
01019620000000  ACETAMINOPHEN,ASPIRIN,AND CAFFEINE TABLETS            51142000
01019621000000  ACETAMINOPHEN,ASPIRIN,ASCORBIC ACID,AND CAFFEINE TABLETS     51142000
01019622000000  ACETAMINOPHEN,ASPIRIN,CAFFEINE,AND SALICYLAMIDE TABLETS     51142000
01019623000000  ACETAMINOPHEN,CAFFEINE,AND CODEINE PHOSPHATE TABLETS       51142000
01019624000000  ACETAMINOPHEN,CAFFEINE,AND PHENYLTOLOXAMINE CITRATE TABLETS   51142000
01019625000000  ACETAMINOPHEN,CAFFEINE,AND SALICYLAMIDE TABLETS         51142000
01019629000000                                  51142000
         ACETAMINOPHEN,CODEINE PHOSPHATE,AND PHENYLTOLOXAMINE CITRATE TABLETS
01019630000000  ACETAMINOPHEN,CODEINE PHOSPHATE,AND SALICYLAMIDE CAPSULES    51142000
01019631000000  ACETAMINOPHEN,GUAIFENESIN,AND PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE SYRUP 51142000
01019632000000                                  51142000
         ACETAMINOPHEN,NEOSTIGMINE BROMIDE,AND SCOPOLAMINE HYDROBROMIDE TABLETS
01019635000000                                  51142000
         ACETANILID,BORIC ACID,SODIUM PERBORATE,THYMOL IODIDE,AND ZINC OXIDE POWDER
01019636000000  ACETANILID,CAFFEINE,AND SODIUM BICARBONATE TABLETS        51142000
01019637000000  ACETAZOLAMIDE CAPSULES                      51141500
01019638000000  ACETAZOLAMIDE EXTENDED-RELEASE CAPSULES             51141500
01019639000000  ACETAZOLAMIDE FOR INJECTION:USP                 51141500
01019640000000  ACETAZOLAMIDE SODIUM:STERILE;USP                 51141500
01019642000000  ACETAZOLAMIDE TABLETS                      51141500
01019641000000  ACETAZOLAMIDE TABLETS:USP                    51141500
01019643000000  ACETAZOLAMIDE:USP                        51141500
01019654000000  ACETOHEXAMIDE TABLETS                      51141500
01019653000000  ACETOHEXAMIDE TABLETS:USP                    51181500
01019656000000  ACETOHYDROXAMIC ACID TABLETS                   51102200
01019655000000  ACETOHYDROXAMIC ACID TABLETS:USP               51102200
01019657000000  ACETONE TEST TABLETS                     41116000
01019659000000  ACETOPHENAZINE MALEATE TABLETS:USP              51141700
01019660000000  ACETRIZOATE SODIUM AND POVIDONE INJECTION           51102400
01019661000000  ACETRIZOATE SODIUM INJECTION                 51102400
01019662000000  ACETRIZOATE SODIUM SOLUTION                  42201800
01019663000000  ACETYL SULFAMETHOXYPYRIDAZINE ORAL SUSPENSION         51101500
01019664000000  ACETYL SULFISOXAZOLE SYRUP                  51101500
01019665000000  ACETYLCARBROMAL AND MEPHENESIN CAPSULES            51142000
01019666000000  ACETYLCARBROMAL TABLETS                    51142000
01019667000000  ACETYLCHOLINE CHLORIDE AND MANNITOL FOR INJECTION       51102400
01019668000000  ACETYLCHOLINE CHLORIDE AND MANNITOL FOR OPHTHALMIC SOLUTION  51102400
01019669000000  ACETYLCHOLINE CHLORIDE FOR OPHTHALMIC SOLUTION:USP      51102400
01019670000000  ACETYLCHOLINE CHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION          51102400
01019672000000  ACETYLCYSTEINE                        51161700
01019673000000  ACETYLCYSTEINE GRANULATES                   51161700
01019674000000  ACETYLCYSTEINE INJECTION                   51161700
01019675000000  ACETYLCYSTEINE SOLUTION:USP                  51161700
01019676000000  ACETYLDIGOXIN TABLETS                     51121500
01019677000000  ACETYLSALICYLIC ACID                     51142000
01019678000000  ACETYLSALICYLIC ACID,CAFFEINE,AND CODEINE PHOSPHATE TABLETS  51142000
01038065000000  ACID INDICATING KIT                      41116100
01019681000000  ACID PHOSPHATASE STABILIZER TABLETS              41116000
01019682000000  ACID PHOSPHATASE TEST REAGENT                 41116000
01019683000000  ACID PHOSPHATASE TEST TABLETS                 41116000
01019685000000  ACONITE TABLETS                        51212000
01019686000000  ACONITUM NAPELUS TABLETS                   51212000
01051121000000  ACOUSTIC TESTING ROOM:LABORATORY               41115500
01015640000000  ACQUISITION SYSTEM:SIGNAL DATA                41113700
01015641000000  ACQUISITION UNIT                       41113700
01019688000000  ACRIFLAVINE                          51101900
01019689000000  ACRIFLAVINE CHLORIDE TABLETS                 51101900
01019691000000  ACRIVASTINE AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE CAPSULES    51151700
01019692000000  ACRYLIC RESIN KIT:CRANIAL                   42295400
01019693000000  ACRYLIC RESIN LIQUID:DENTAL                  42152400
01019694000000  ACTIVATOR:GLASS IONOMER RESTORATIVE;DENTAL          42152400
01019695000000  ACYCLOVIOR ORAL SUSPENSION:USP                51102300
01019696000000  ACYCLOVIR CAPSULES                      51102300
01019697000000  ACYCLOVIR CAPSULES:USP                    51102300
01019698000000  ACYCLOVIR CREAM                        51102300
01019700000000  ACYCLOVIR OINTMENT                      51102300
01019699000000  ACYCLOVIR OINTMENT:USP                    51102300
01019701000000  ACYCLOVIR ORAL SUSPENSION                   51102300
01019702000000  ACYCLOVIR SODIUM:STERILE                   51102300
01019703000000  ACYCLOVIR TABLETS                       51102300
01019704000000  ACYCLOVIR TABLETS:USP                     51102300
01034353000000  ADAPTER GROUP:COMPUTER TEST SET                41116500
01011578000000  ADAPTER KIT:HYDRAULIC SYSTEM COMPONENTS TEST STAND  41116500
01011577000000  ADAPTER KIT:MECHANICAL TEST              41116500
01034354000000  ADAPTER KIT:TEST                   41116500
01019705000000  ADAPTER KIT:TRACHEAL TUBE;PULMONARY FUNCTION     42271600
01011584000000  ADAPTER SET:CYLINDER COMPRESSION TESTER        41116500
01011583000000  ADAPTER SET:ENGINE ELECTRICAL TEST          41116500
01019707000000  ADAPTER SET:NEPHROSTOMY                42161500
01011582000000  ADAPTER SET:TEST STAND;HYDRAULIC SYSTEM COMPONENTS  41116500
01034355000000  ADAPTER SET:TEST-1                  41116500
01051127000000  ADAPTER SET:TEST-2                  41116500
01019706000000  ADAPTER SET:TRACHEOSTOMY CANNULA           42271900
01034357000000  ADAPTER TUBE:DISTILLING                41104800
01019708000000  ADAPTER:AIRWAY;CO2                  42271900
01019737000000  ADAPTER:AIRWAY;OXIMETER MONITOR            42271900
01019722000000  ADAPTER:AUTOMATIC RETRACTOR HOLDER          42293100
01034362000000  ADAPTER:BAROMETRIC SYSTEM TEST SET          41114400
01019723000000  ADAPTER:BELT;OSTOMY BAG                42312100
01034377000000  ADAPTER:BLOOD GAS ANALYZER              41115800
01034367000000  ADAPTER:CAPILLARY TO ANALYZER             42181600
01034368000000  ADAPTER:CAPILLARY TUBE TO ANALYZER          41116500
01019753000000  ADAPTER:CATHETER TO ENDOSCOPIC CHANNEL        42295400
01019740000000  ADAPTER:CATHETER TO LUER SYRINGE           42142600
01019744000000  ADAPTER:CHUCK;DENTAL GRINDING AND POLISHING MACHINE  42151800
01019738000000  ADAPTER:CLINICAL THERMOMETER;ORAL TO RECTAL      42182200
01019749000000  ADAPTER:CONNECTOR;INTRAVENOUS FLUID CONTAINERS    42221600
01011595000000  ADAPTER:CYLINDER COMPRESSION TESTER          41114600
01019743000000  ADAPTER:DENTAL X-RAY FILM               42152000
01015644000000  ADAPTER:DOPPLER DATA                 41115200
01019731000000  ADAPTER:DRAINAGE UNIT;PLEURAL CAVITY         42272400
01019732000000  ADAPTER:EAR CANNULA                  42293500
01019764000000  ADAPTER:ELECTRODE HANDLE;ELECTROSURGICAL       42295100
01019757000000  ADAPTER:ELECTRODE;ELECTROCARDIOGRAPH         42181700
01019758000000  ADAPTER:ELECTRODE;ELECTROSURGICAL           42295100
01019765000000  ADAPTER:ELECTRODE;ELECTROSURGICAL APPARATUS      42295100
01019763000000  ADAPTER:HOLDER;TUBE                  42221500
01019755000000  ADAPTER:HOSE TO INSUFFLATOR;MEDICAL          42293500
01019762000000  ADAPTER:HYPODERMIC NEEDLE TO BLOOD COLLECTION TUBE  42221600
01019741000000  ADAPTER:HYPODERMIC NEEDLE TO TUBING          42142600
01019712000000  ADAPTER:INFUSION;CANNULA               42221600
01019715000000  ADAPTER:INHALER;METERED DOSE             42272200
01019730000000  ADAPTER:INJECTION-ASPIRATION SITE           42222200
01034375000000  ADAPTER:LABORATORY CENTRIFUGE TUBE          41103900
01034364000000  ADAPTER:LABORATORY GLASSWARE             41121800
01019721000000  ADAPTER:LAPAROSCOPIC                 42295000
01019745000000  ADAPTER:LEG PLATE;FETAL MONITORING          42181900
01019733000000  ADAPTER:LITTER SUPPORT SET              42171600
01019717000000  ADAPTER:MANOMETER CYLINDER TO TUBING         42271700
01019735000000  ADAPTER:MASK TO TUBING                 42271700
01019719000000  ADAPTER:MASK-TRACHEAL TUBE CONNECTOR          42271900
01011599000000  ADAPTER:MECHANICAL TEST                 41116500
01019711000000  ADAPTER:MEDICINAL                    42271800
01034370000000  ADAPTER:METER                      41116500
01034376000000  ADAPTER:MICROSCOPE                   41111700
01019750000000  ADAPTER:MOUTHPIECE;SPIROMETER              42271600
01019766000000  ADAPTER:NURSING BOTTLE                 42231500
01034365000000  ADAPTER:OXYGEN ANALYZER                 41113100
01019734000000  ADAPTER:OXYGEN FLOW METER TO TUBING           42271700
01019751000000  ADAPTER:OXYGEN;NUT-NIPPLE INLET             42271700
01019747000000  ADAPTER:PRESSURE RELIEF;TRACHEOSTOMY-TRACHEAL TUBE   42271900
01011586000000  ADAPTER:PRESSURE TEST                  41112400
01019709000000  ADAPTER:REAMER                     42291700
01019756000000  ADAPTER:REGULATOR;AIR                  42271700
01019729000000  ADAPTER:RIGHT ANGLE ELBOW;ENDOTRACHEAL ANESTHESIA SET  42271900
01019727000000  ADAPTER:RIGHT ANGLE ELBOW;TRACHEAL ANESTHESIA SET    42271900
01019720000000  ADAPTER:SKULL CLAMP;NEUROSURGICAL HEADREST       42294100
01019716000000  ADAPTER:SOCKET;HOSPITAL SURGICAL TABLE         42295100
01011602000000  ADAPTER:SPARK PLUG TESTER                41116500
01034361000000  ADAPTER:SPEEDOMETER-TACHOMETER DRIVE          41116500
01019759000000  ADAPTER:SPHYGMOMANOMETER CUFF              42181600
01019713000000  ADAPTER:SPIKE;MEDICAL                  42221600
01034358000000  ADAPTER:STATIC TUBE TO CASE SECTION           41116500
01017047000000  ADAPTER:SYNCHRO                     41116500
01034366000000  ADAPTER:SYRINGE TO ANALYZER               41122000
01019728000000  ADAPTER:SYRINGE TO HYPODERMIC NEEDLE          42142600
01019742000000  ADAPTER:SYRINGE TO TUBING                42142600
01034369000000  ADAPTER:TEST                      41116500
01011587000000  ADAPTER:TEST BLOCK                   41116500
01011588000000  ADAPTER:TEST;MULTISYSTEM GUIDED WEAPONS-2        41116500
01034378000000  ADAPTER:TESTER:FIBER OPTIC               41113700
01034373000000  ADAPTER:THERMOMETER SOCKET               41112200
01019746000000  ADAPTER:TRACHEAL TUBE;PULMONARY FUNCTION MONITOR    42271600
01019726000000  ADAPTER:TRACHEOSTOMY CANNULA              42271900
01019754000000  ADAPTER:TUBE;OSTOMY BAG                 42312100
01019736000000  ADAPTER:TWIST DRILL;ORTHOPEDIC             42291700
01019724000000  ADAPTER:UNIVERSAL;TRACHEAL ANESTHESIA SET        42271900
01019718000000  ADAPTER:UROLOGICAL DEVICES               42142700
01019748000000  ADAPTER:VALVE TO TUBE;SPIROMETER            42271600
01019752000000  ADAPTER:Y-PIECE;CORONARY PERFUSION           42295300
01019714000000  ADAPTER:Y-PIECE;PRESSURE MEASUREMENT TO URETHRAL    42142700
01019725000000  ADAPTER:Y-PIECE;TRACHEAL ANESTHESIA SET         42271900
01019767000000  ADAPTER-CATHETER:PERITONEAL DIALYSIS          42161500
01019770000000  ADAPTER-CONNECTOR:CIRCUIT VENTILATION          42272200
01019769000000  ADAPTER-CONNECTOR:GAS ANESTHESIA APPARATUS       42272200
01019768000000  ADAPTER-CONNECTOR:HEPARIN LOCK THERAPY         42221600
01019771000000  ADAPTER-CONNECTOR:OXYGEN FLOW METER              42271700
01019772000000  ADAPTER-PLUG:EPIDURAL CATHETER                 42295400
01019773000000  ADAPTOMETER:RADIOACTIVE PLAQUE;NIGHT VISION          42183000
01051135000000  ADAPTOR:LABORATORY                       41106400
01019776000000  ADENOSINE INJECTION                      51121500
01019775000000  ADENOSINE INJECTION:USP                    51121500
01019777000000  ADENOSINE PHOSPHATE AND CYANOCOBALAMIN INJECTION        51121500
01019778000000  ADENOSINE PHOSPHATE INJECTION                 51121500
01038075000000  ADENOSINE TRIPHOSPHATE AND GLUTATHIONE:REAGENT         41116000
01019779000000  ADENOSINE-5-MONOPHOSPHATE TABLETS               51121500
01019780000000  ADENOTOME                           42291600
01019781000000  ADENOVIRUS VACCINE                       51201600
01019782000000  ADENOVIRUS VACCINE LIVE ORAL TABLETS              51161700
01019784000000  ADHESIVE DISK:PROBE;OXIMETER                  42181800
01019786000000  ADHESIVE LIQUID:OSTOMY                     42312100
01019787000000  ADHESIVE LIQUID:SURGICAL                    42311500
01019785000000  ADHESIVE LIQUID:TISSUE SECTION SPECIMEN;MICROSCOPE SLIDE    41103700
01019788000000  ADHESIVE PAD:COLOSTOMY-ILEOSTOMY-TRACHEOSTOMY         42295400
01019789000000  ADHESIVE PAD:INTRAVENOUS SITE                 42221800
01019790000000  ADHESIVE PATCH:ELECTRODIAGNOSTIC APPARATUS           42181700
01019792000000  ADHESIVE STRIP:OSTOMY                     42312100
01019793000000  ADHESIVE STRIP:SENSOR;OXIMETER                 42181800
01019791000000  ADHESIVE STRIP:URINAL;INCONTINENT               42142700
01019795000000  ADHESIVE TAPE:EYE                       42311700
01019796000000  ADHESIVE TAPE:GAUZE;MEDICAL                  42311500
01019794000000  ADHESIVE TAPE:SURGICAL                     42311700
01019797000000  ADHESIVE TIES:SURGICAL                     42311700
01019799000000  ADHESIVE:ALGINATE;DENTAL                    42152100
01019800000000  ADHESIVE:IMPRESSION MATERIAL;DENTAL              42152100
01019798000000  ADHESIVE:MOLESKIN                       42312000
01019801000000  ADIPHENE HYDROCHLORIDE AND PHENOBARBITAL TABLETS        51141500
01019802000000  ADIPHENINE HYDROCHLORIDE TABLETS                51142000
01014113000000  ADJUSTER:METER POINTER                     41116500
01019803000000  ADJUSTER:SUTURE                        42312200
01034379000000  ADJUSTING TOOL:BATHYTHERMOGRAPH DATA RECORDER         41112200
01019804000000  ADJUSTMENT SET:NAIL;BONE                    42294200
01019805000000  ADMINISTRATION DEVICE:SKIN ALLERGENIC EXTRACT TEST       42183200
01019806000000  ADMINISTRATION KIT:CHEMOTHERAPY                42143300
01019807000000  ADMINISTRATION KIT:HEMODIALYSIS                42161600
01019813000000                                 42222300
         ADMINISTRATION SET:BLOOD-FLUID WARMER AND PRESSURE INFUSION SYSTEM
01019808000000  ADMINISTRATION SET:INTRAVENOUS FLUIDS             42221600
01019810000000  ADMINISTRATION SET:INTRAVENOUS;CALIBRATED           42221600
01019811000000  ADMINISTRATION SET:INTRAVENOUS;SELECTABLE DRIP         42221600
01019812000000  ADMINISTRATION SET:PERITONEAL DIALYSIS             42161500
01019809000000  ADMINISTRATION SET:WINGED                   42221600
01019815000000  ADMISSION AND SORTING SET:PATIENT;FIELD            42142300
01019816000000  ADMISSION PACK:PATIENT                     42141600
01019818000000  ADRENAL CORTEX INJECTION                     51181700
01034380000000  AERATOR:FISH;LABORATORY                     41102600
01034381000000  AEROGRAPH SET                          41114400
01019820000000  AEROMEDICAL EVACUATION KIT:MEDICATION              42171600
01019821000000  AESCIN AND DIETHYLAMINE SALICYLATE JELLY             51142000
01019822000000  AESCIN TABLETS                          51142000
01019823000000  AESCINE AND ETOFYLLINE INJECTION                 51142000
01019824000000  AESCINE SODIUM FOR INJECTION                   51142000
01019825000000  AESCINE,2-HYDROXYETHYL SALICYLATE,AND HEPARIN SODIUM JELLY    51142000
01019826000000                                  51142000
         AESCINE,AESCINE POLYSULFURIC ACID SODIUM,AND DIETHYLAMINE SALICYLATE JELLY
01019827000000  AESCULUS TABLETS                         51212000
01019833000000  AGAROSE FILM,ALKALINE,HEMOGLOBIN VARIANT DETERMINATION      41116000
01019834000000  AGAROSE FILM,CITRATE,HEMOGLOBIN VARIANT DETERMINATION      41116000
01019835000000                                  41116000
         AGAROSE FILM,CK ISOENZYMES,ALKALINE PHOSPHATASE ISOENZYMES,AND HAPTOGLOBINS DETE
01019836000000                                  41116000
         AGAROSE FILM,SERUM PROTEIN,LD ISOENZYMES,IMMUNOELECTROPHORESIS,LIPOPROTEINS,AND
01051138000000  AGAROSE GEL MAKING REAGENT                    41105300
01051139000000  AGAROSE PREMADE GEL                       41105300
01051141000000  A-HYDROXYBUTYRIC DEHYDROGENASE TEST REAGENT           41116000
01000866000000  AIMING CIRCLE                          41111600
01019838000000  AIR ABRASION UNIT:DENTAL LABORATORY               42152200
01051143000000  AIR NOZZLE:IONIZER                        41116500
01019839000000  AIR PUMP:FOOT;VACUUM SHOCK COMPRESSION FULL BODY SPLINT     42241500
01019840000000  AIR VACUUM UNIT:BIOPSY;INVASIVE BREAST              42294300
01019842000000  AIRWAY KIT:ESOPHAGEAL                      42271900
01019843000000  AIRWAY KIT:NASOPHARYNGEAL                    42271900
01019841000000  AIRWAY KIT:PERCUTANEOUS;EMERGENCY                42171800
01019844000000  AIRWAY SET:ORAL                         42271900
01019845000000  AIRWAY SET:OROPHARYNGEAL;UNCUFFED                42171800
01019847000000  AIRWAY:NASOPHARYNGEAL                      42271900
01019846000000  AIRWAY:ORAL                           42272300
01019848000000  AIRWAY:PHARYNGEAL                        42271900
01019849000000  AIRWAY-ESOPHAGEAL OBTURATOR                   42271900
01019851000000  ALANINE AMINOTRANSFERASE TEST REAGENT              41116000
01019852000000  ALANINE AMINOTRANSFERASE TEST REAGENT TABLETS          41116000
01034383000000  ALARM MODULE:SEISMIC                       41114100
01019856000000  ALARM:ELECTRONIC;SPIROMETER                   42271600
01019399000000  ALARM:GAS;MEDICAL                        42191700
01019400000000  ALARM:HEMODIALYSIS APPARATUS                   42161600
01019855000000  ALARM:WRIST;BEDWETTING                      42211700
01019857000000  ALBENDAZOLE TABLETS:USP                     51101700
01019858000000  ALBUMIN HUMAN:USP                        51131900
01019859000000  ALBUMIN TANNATE AND ETHACRIDINE LACTATE TABLETS         51171700
01019860000000  ALBUMIN TANNATE TABLETS                     51131900
01019861000000  ALBUMIN TEST REAGENT                       41116000
01019865000000  ALBUMIN:IODINATED I 131 SERUM;USP                51131900
01034389000000  ALBUMINOMETER                          41113300
01019868000000  ALBUTEROL INHALATION AEROSOL                   51151700
01019869000000  ALBUTEROL SULFATE CAPSULES                   51151700
01019870000000  ALBUTEROL SULFATE EXTENDED-RELEASE TABLETS           51151700
01019871000000  ALBUTEROL SULFATE INHALATION SOLUTION              51151700
01019872000000  ALBUTEROL SULFATE SOLUTION FOR INHALATION            51151700
01019873000000  ALBUTEROL SULFATE SYRUP                     51151700
01019874000000  ALBUTEROL SULFATE TABLETS                    51151700
01019875000000  ALBUTEROL TABLETS:USP                      51151700
01019876000000  ALCIAN BLUE STAIN                        41116100
01019877000000  ALCIAN BLUE STAINING SOLUTION                  41116100
01019878000000  ALCLOMETASONE DIPROPIONATE CREAM:USP              51142100
01019879000000  ALCLOMETASONE DIPROPIONATE OINTMENT:USP             51181700
01019881000000  ALCOHOL IN DEXTROSE INJECTION:USP                51191600
01019889000000  ALCURONIUM CHLORIDE INJECTION                  51142000
01019890000000  ALDESLEUKIN FOR INJECTION                    51201800
01019891000000  ALDOLASE TEST REAGENT                      41116000
01019892000000  ALENDRONATE SODIUM TABLETS                   51182400
01019893000000  ALFENTANIL HYDROCHLORIDE INJECTION               51142200
01019894000000  ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE TABLETS                 51102200
01019895000000  ALGINATE COMPOUND SOLUTION:DENTAL                42152400
01019896000000                                  51171500
         ALGINIC ACID,ALUMINUM HYDROXIDE,AND MAGNESIUM TRISILICATE TABLETS
01019897000000                                  51171500
         ALGINIC ACID,CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM,AND SODIUM BICARBONATE TABLETS
01034390000000  ALIDADE:BINOCULAR;MARINE                    41112900
01034392000000  ALIDADE:SURVEYING                        41114200
01034391000000  ALIDADE:TELESCOPIC;MARINE                    41112900
01000838000000  ALIGNMENT DEVICE:STATIC TUBE VANE                41112500
01019898000000  ALIGNMENT FIXTURE:ANKLE JOINT;ORTHOPEDIC            42241700
01019899000000  ALIGNMENT FIXTURE:KNEE JOINT;ORTHOPEDIC             42241700
01015655000000  ALIGNMENT FIXTURE:LASER                     41115300
01019900000000  ALIGNMENT POST:FEMORAL LOCKING INTRAMEDULLARY ROD;ORTHOPEDIC 42295400
01019901000000  ALIMEMAZINE TARTARATE TABLETS                  51161600
01019902000000  ALKALINE AROMATIC SOLUTION TABLETS               51171500
01019903000000  ALKALINE PHOSPHATASE TEST REAGENT                41116000
01019904000000  ALKAVERVIR TABLETS                       51142000
01019905000000  ALKYL-ARYL PHENOLS AND PHENYLMERCURIC NITRATE JELLY       51142000
01019914000000  ALLERGENIC EXTRACT CAPSULES:CORN                51161800
01019912000000  ALLERGENIC EXTRACT CAPSULES:EGG                 51161800
01019908000000  ALLERGENIC EXTRACT CAPSULES:NONFAT DRY MILK           51142000
01019910000000  ALLERGENIC EXTRACT CAPSULES:PEANUT               51161800
01019913000000  ALLERGENIC EXTRACT CAPSULES:SHRIMP               51161800
01019907000000  ALLERGENIC EXTRACT CAPSULES:SOY                 51161800
01019911000000  ALLERGENIC EXTRACT CAPSULES:WHOLE MILK             51161800
01019909000000  ALLERGENIC EXTRACT CAPSULES:WHOLE WHEAT             51161800
01019916000000  ALLERGENIC EXTRACT DILUENT                   51161800
01019924000000  ALLERGENIC EXTRACT:CANDIDA ALBICANS               51161800
01019919000000  ALLERGENIC EXTRACT:GRASS MIXTURE                51161800
01019926000000  ALLERGENIC EXTRACT:GREEN ASH                  51161800
01019928000000  ALLERGENIC EXTRACT:HOPS;FOOD                  51161800
01019929000000  ALLERGENIC EXTRACT:OAK MIXTURE                51161800
01019918000000  ALLERGENIC EXTRACT:RAGWEED                  51161800
01019920000000  ALLERGENIC EXTRACT:TREE MIXTURE                51161800
01019921000000  ALLERGENIC EXTRACT:WASP VENOM                 51161800
01019936000000  ALLERGY TEST SET                       51161800
01019937000000  ALLOBARBITAL AND ACETAMINOPHEN TABLETS            51142000
01019940000000  ALLOPURINOL TABLETS                      51211500
01019938000000  ALLOPURINOL TABLETS:BP                    51211500
01019939000000  ALLOPURINOL TABLETS:USP                    51211500
01019941000000  ALLYLBARBITURIC ACID,ASPIRIN,CAFFEINE,AND PHENACETIN CAPSULES 51142000
01019942000000  ALMOND OIL:NF                         51212000
01019943000000  ALOIN,BELLADONNA EXTRACT,AND CASCARA SAGRADA EXTRACT TABLETS 51171600
01019944000000                                 51171600
         ALOIN,BELLADONNA EXTRACT,CASCARA SAGRADA EXTRACT,AND PODPHYLLUM RESIN TABLETS
01019945000000  ALOIN,BELLADONNA EXTRACT,IPECAC,AND PHENOLPHTHALEIN PILLS   51171600
01019946000000  ALOIN,BELLADONNA,CASCARA,AND PODOPHYLLUM PILLS        51171600
01019947000000  ALOXIPRIN,PARACETAMOL,AND CAFFEINE TABLETS          51142000
01019948000000  ALPHA-1-PROTEINASE INHIBITOR:HUMAN;STERILE          51142000
01019949000000                                 51142000
         ALPHA-CELLULOSE,ALDIOXA,HEXACHLOROPHENE,P-CHLORO-M-XYLENOL,AND TALC
01019952000000  ALPRAZOLAM TABLETS                      51141900
01019951000000  ALPRAZOLAM TABLETS:USP                    51141900
01019953000000  ALPROSTADIL INJECTION                     51181900
01019954000000  ALSEROXYLON AND ALKAVERVIR TABLETS              51142000
01019955000000  ALSEROXYLON AND PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE TABLETS     51121600
01019956000000  ALSEROXYLON TABLETS                      51121700
01019957000000  ALTEPLASE FOR INJECTION                    51131700
01034394000000  ALTIMETER SUBASSEMBLY:PRESSURE                41112400
01034393000000                                 41112400
         ALTIMETER SUBASSEMBLY:SERVO CONTROLLED;AUTOMATIC PRESSURE STANDBY
01034395000000                                 41112400
         ALTIMETER SUBASSEMBLY:SERVO CONTROLLED;PRESET COMMAND INFORMATION
01034399000000  ALTIMETER:DUAL PRESSURE;PRESSURIZED COMPARTMENT        41112900
01034400000000  ALTIMETER:PRESSURE                      41112900
01034401000000  ALTIMETER:PRESSURIZED COMPARTMENT               41112900
01034396000000  ALTIMETER:SERVO CONTROLLED;AUTOMATIC PRESSURE STANDBY     41112900
01034397000000  ALTIMETER:SERVO CONTROLLED;PRESET COMMAND INFORMATION     41112900
01034398000000  ALTIMETER:SURVEYING                      41112900
01034402000000  ALTIMETER-BAROMETER:ANEROID                  41114400
01019958000000  ALTRETAMINE CAPSULES                     51111900
01019959000000  ALTRETAMINE CAPSULES:USP                   51111500
01019960000000  ALUM:USP                           51171500
01019961000000  ALUMINA AND MAGNESIA ORAL SUSPENSION:USP           51171500
01019963000000  ALUMINA AND MAGNESIA TABLETS                 51171500
01019962000000  ALUMINA AND MAGNESIA TABLETS:USP               51171500
01019964000000  ALUMINA,MAGNESIA,AND SIMETHICONE ORAL SUSPENSION:USP     51171500
01019965000000  ALUMINA,MAGNESIA,AND SIMETHICONE TABLETS           51171500
01019966000000  ALUMINA,MAGNESIA,AND SIMETHICONE TABLETS:USP         51171500
01019967000000  ALUMINIUM HYDROXIDE GEL:USP                  51171500
01019977000000  ALUMINUM ASPIRIN TABLETS                   51142000
01019978000000  ALUMINUM CARBONATE GEL:BASIC;CAPSULES             51171500
01019979000000  ALUMINUM CARBONATE GEL:BASIC;TABLETS              51171500
01019980000000  ALUMINUM CARBONATE:BASIC;GEL                  51171500
01019990000000                                 51101800
         ALUMINUM FORMIATE,VEGETABLE EXTRACTS,AND TETRACAINE HYDROCHLORIDE OINTMENT
01019993000000  ALUMINUM HYDROXIDE AND MAGNESIUM CARBONATE TABLETS       51171500
01019994000000  ALUMINUM HYDROXIDE AND MAGNESIUM TRISILICATE TABLETS      51171500
01019995000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL AND MAGNESIUM CARBONATE SUSPENSION 51171500
01019996000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL AND MAGNESIUM CARBONATE TABLETS     51171500
01019997000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL AND MAGNESIUM HYDROXIDE SUSPENSION   51171500
01019998000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL AND MAGNESIUM HYDROXIDE TABLETS     51171500
01019999000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL AND MAGNESIUM TRISILICATE CAPSULES   51171500
01020000000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL WITH KAOLIN               51171500
01020001000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL WITH MAGNESIUM TRISILICATE       51171500
01020004000000                                 51171500
         ALUMINUM HYDROXIDE GEL,BUTABARBITAL SODIUM,AND METHSCOPOLAMINE BROMIDE TABLETS
01020005000000                                 51171500
         ALUMINUM HYDROXIDE GEL,CALCIUM CARBONATE,AND MAGNESIUM HYDROXIDE SUSPENSION
01020006000000                                 51171500
         ALUMINUM HYDROXIDE GEL,CALCIUM CARBONATE,AND MAGNESIUM HYDROXIDE TABLETS
01020009000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL,DRIED,AND MAGNESIUM TRISILICATE TABLETS 51171500
01020010000000                                 51171500
         ALUMINUM HYDROXIDE GEL,DRIED,MAGNESIUM HYDROXIDE,AND SIMETHICONE TABLETS
01020012000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL,KAOLIN,AND PECTIN            51171500
01020013000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL,MAGNESIUM CARBONATE,AND PECTIN TABLETS51171500
01020014000000                                 51171500
         ALUMINUM HYDROXIDE GEL,MAGNESIUM CARBONATE,AND PECTINE SUSPENSION
01020015000000                                 51171500
         ALUMINUM HYDROXIDE GEL,MAGNESIUM HYDROXIDE,AND MAGNESIUM TRISILICATE SUSPENSION
01020016000000                                 51171500
         ALUMINUM HYDROXIDE GEL,MAGNESIUM HYDROXIDE,AND MAGNESIUM TRISILICATE TABLETS
01020017000000                                 51171500
         ALUMINUM HYDROXIDE GEL,MAGNESIUM HYDROXIDE,AND SIMETHICONE SUSPENSION
01020020000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL:DRIED CAPSULES             51171500
01020025000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL:DRIED;CAPSULES;USP           51171500
01020018000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL:DRIED;MODIFIED             51171500
01020024000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL:DRIED;TABLETS              51171500
01020022000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL:DRIED;TABLETS;MODIFIED         51171500
01020019000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL:DRIED;TABLETS;USP            51171500
01020021000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL:MODIFIED                51171500
01020023000000  ALUMINUM HYDROXIDE GEL:USP                   51171500
01020026000000  ALUMINUM HYDROXIDE SUSPENSION                 51171500
01020027000000  ALUMINUM HYDROXIDE WAFERS                   51171500
01020028000000  ALUMINUM HYDROXIDE,BELLADONNA EXTRACT,AND PHENOBARBITAL TABLETS51171500
01020029000000                                 51171500
         ALUMINUM HYDROXIDE,CALCIUM CARBONATE,AND MAGNESIUM HYDROXIDE SUSPENSION
01020030000000                                 51171500
         ALUMINUM HYDROXIDE,DIMETHICONE,AND MAGNESIUM HYDROXIDE SUSPENSION
01020031000000                                 TABLETS
         ALUMINUM HYDROXIDE,MAGNESIUM CARBONATE,AND MAGNESIUM OXIDE 51171500
01020032000000  ALUMINUM HYDROXIDE,MAGNESIUM CARBONATE,AND OXETHAZAINE TABLETS 51171500
01020034000000                                 51171500
         ALUMINUM HYDROXIDE,MAGNESIUM HYDROXIDE AND SIMETHICONE TABLETS-1
01020033000000                                 51171500
         ALUMINUM HYDROXIDE,MAGNESIUM HYDROXIDE AND SIMETHICONE TABLETS-2
01020035000000                                 51171500
         ALUMINUM HYDROXIDE,MAGNESIUM HYDROXIDE,AND SIMETHICONE SUSPENSION
01020038000000  ALUMINUM OXIDE AND POLYOXYETHYLENE LAURYL ETHER CREAM     51171500
01020039000000  ALUMINUM OXIDE SCRUB CLEANSER                 51171500
01020040000000  ALUMINUM PHOSPHATE GEL:USP                   51171500
01020044000000  ALUMINUM SULFATE:USP                      51171500
01020045000000  ALVERINE CITRATE CAPSULES                   51172100
01020046000000  AMALGAMATOR:ELECTRIC;DENTAL                  42152400
01020048000000  AMANTADINE HYDROCHLORIDE CAPSULES                51102300
01020047000000  AMANTADINE HYDROCHLORIDE CAPSULES:USP              51102300
01020049000000  AMANTADINE HYDROCHLORIDE SYRUP:USP                51102300
01020050000000  AMARANTH CONCENTRATED SOLUTION                  51212000
01020051000000  AMARANTH:USP                           51212000
01020053000000  AMBROXOL HYDROCHLORIDE AND DOXYCYCLINE HYCLATE CAPSULES     51161900
01020054000000  AMBROXOL HYDROCHLORIDE INJECTION                 51161900
01020055000000  AMBROXOL HYDROCHLORIDE ORAL SOLUTION               51161900
01020058000000  AMCINONIDE CREAM                         51181700
01020060000000  AMCINONIDE LOTION                        51181700
01020061000000  AMCINONIDE OINTMENT                       51181700
01020062000000  AMCINONIDE OINTMENT:USP                     51181700
01020063000000  AMETHOCAINE HYDROCHLORIDE CREAM                 51142900
01020065000000  AMFEPRAMONE HYDROCHLORIDE TABLETS                51142600
01020066000000  AMIFOSTINE INJECTION                       51111500
01020068000000  AMIKACIN SULFATE INJECTION                    51101500
01020067000000  AMIKACIN SULFATE INJECTION:USP                  51101500
01020070000000  AMILORIDE HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS     51191500
01020069000000  AMILORIDE HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS:USP 51191500
01020072000000  AMILORIDE HYDROCHLORIDE TABLETS                 51191500
01020071000000  AMILORIDE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP               51191500
01020073000000  AMINITROZOLE TABLETS                       51101600
01020074000000  AMINO ACID INJECTION                       51191900
01020075000000  AMINO ACIDS AND DETROSE SOLUTIONS FOR INJECTION         51191600
01051159000000  AMINO ACIDS AND DEXTROSE INJECTION KIT              42221600
01020076000000                                  51191600
         AMINO ACIDS AND DEXTROSE WITH ELECTROLYTES SOLUTIONS FOR INJECTION
01020077000000  AMINO ACIDS AND GLYCERIN INJECTION WITH ELECTROLYTES       51191600
01020078000000  AMINO ACIDS AND MULTIPLE VITAMIN TABLETS             51191900
01020079000000  AMINO ACIDS AND UREA CERVICAL CREAM               51102200
01020080000000  AMINO ACIDS AND VITAMIN B COMPLEX TABLETS            51191900
01020081000000  AMINO ACIDS INJECTION WITH ELECTROLYTES             51191600
01020082000000                                  51191600
         AMINO ACIDS WITH ELECTROLYTES AND DEXTROSE SOLUTIONS FOR INJECTION
01020083000000  AMINO ACIDS,ELECTROLYTES,AND ORGANIC ACIDS INJECTION       51191600
01020084000000                                  51191600
         AMINO ACIDS,ELECTROLYTES,ORGANIC ACIDS,AND SACCHARIC ALCOHOLS INJECTION
01020085000000                                  51191900
         AMINO ACIDS,ELECTROLYTES,ORGANIC ACIDS,VITAMINS,AND SACCHARIC ALCOHOLS INJECTION
01020086000000  AMINO ACIDS,GLYCERIN,AND SORBITOL INJECTION           51191900
01020087000000  AMINO ACIDS,MILK PROTEIN,AND ZINC OXIDE POWDER          51191900
01020088000000  AMINO ACIDS,SORBITOL,ELECTROLYTES,AND VITAMINS INJECTION     51191900
01020095000000  AMINOCAPROIC ACID AND LIPID THROMBOPLASTIN INJECTION       51131600
01020096000000  AMINOCAPROIC ACID INJECTION:USP                 51131600
01020098000000  AMINOCAPROIC ACID SYRUP:USP-1                  51131600
01020097000000  AMINOCAPROIC ACID SYRUP:USP-2                  51131600
01020100000000  AMINOCAPROIC ACID TABLETS                    51131600
01020099000000  AMINOCAPROIC ACID TABLETS:USP                  51131600
01020101000000  AMINODARONE HYDROCHLORIDE TABLETS                51121500
01020102000000  AMINOGLUTETHIMIDE TABLETS:USP                  51111800
01020103000000  AMINOGLUTHETHIMIDE TABLETS                    51111800
01020106000000  AMINOMETRADINE TABLETS                     51191500
01020107000000  AMINOPHYLLINE AND AMOBARBITAL CAPSULES             51161500
01020108000000  AMINOPHYLLINE AND BENZOCAINE SUPPOSITORIES           51161500
01020109000000  AMINOPHYLLINE AND DIPHENHYDRAMINE ELIXIR            51161500
01020110000000  AMINOPHYLLINE AND EPHEDRINE HYDROCHLORIDE CAPSULES       51161500
01020111000000  AMINOPHYLLINE AND PENTOBARBITAL SODIUM SUPPOSITORIES      51161500
01020112000000  AMINOPHYLLINE AND PHENOBARBITAL TABLETS            51161500
01020113000000  AMINOPHYLLINE EXTENDED-RELEASE TABLETS             51161500
01020115000000  AMINOPHYLLINE INJECTION:MODIFIED                51161500
01020114000000  AMINOPHYLLINE INJECTION:USP                  51161500
01020116000000  AMINOPHYLLINE ORAL SOLUTION                  51161500
01020117000000  AMINOPHYLLINE ORAL SOLUTION:USP                51161500
01020118000000  AMINOPHYLLINE SUPPOSITORIES:USP                51161500
01020121000000  AMINOPHYLLINE TABLETS                     51161500
01020119000000  AMINOPHYLLINE TABLETS:MODIFIED                 51161500
01020120000000  AMINOPHYLLINE TABLETS:USP                   51161500
01020122000000  AMINOPHYLLINE WITH POTASSIUM IODIDE TABLETS          51161500
01020123000000  AMINOPHYLLINE,ALUMINUM HYDROXIDE GEL,AND BENZOCAINE TABLETS 51161500
01020127000000  AMINOPHYLLINE,AMOBARBITAL,AND EPHEDRINE HYDROCHLORIDE CAPSULES 51161500
01020128000000  AMINOPHYLLINE,AMOBARBITAL,AND EPHEDRINE HYDROCHLORIDE TABLETS 51161500
01020129000000  AMINOPHYLLINE,ASCORBIC ACID,PHENOBARBITAL,AND RUTIN TABLETS  51161500
01020130000000  AMINOPHYLLINE,BENZOCAINE,AND PENTOBARBITAL SODIUM SUPPOSITORIES51161500
01020131000000  AMINOPHYLLINE,EPHEDRINE HYDROCHLORIDE,AND PHENOBARBITAL TABLETS51161500
01020132000000                                 51161500
         AMINOPHYLLINE,EPHEDRINE HYDROCHLORIDE,PHENOBARBITAL,AND POTASSIUM IODIDE TABLETS
01020133000000  AMINOPHYLLINE,EPHEDRINE SULFATE AND PHENOBARBITAL TABLETS   51161500
01020135000000  AMINOPHYLLINE,PHENOBARBITAL,AND POTASSIUM IODIDE TABLETS    51161500
01020136000000                                 51161500
         AMINOPHYLLINE,PHENOBARBITAL,AND RACEPHEDRINE HYDROCHLORIDE TABLETS
01020137000000  AMINOPYRINE TABLETS                      51142000
01020138000000  AMINOPYRINE,ALLYLBARBITURIC ACID,AND CAFFEINE TABLETS     51142000
01020139000000  AMINOPYRINE,ASCORBIC ACID,AND THIAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION 51142000
01020140000000  AMINOPYRINE,CAFFEINE,HYOSCYAMUS EXTRACT,AND PHENACETIN CAPSULES51142000
01020142000000  AMINOQUINOLINES TABLETS                    51101900
01020144000000  AMINOSALICYLATE SODIUM TABLETS                 51171700
01020143000000  AMINOSALICYLATE SODIUM TABLETS:USP               51171700
01020145000000  AMINOSALICYLIC ACID AND AMINOSALICYLATE POTASSIUM TABELTS   51171700
01020146000000  AMINOSALICYLIC ACID AND AMINOSALICYLATE SODIUM TABLETS     51171700
01020147000000  AMINOSALICYLIC ACID AND ISONIAZID TABLETS           51102000
01020149000000  AMINOSALICYLIC ACID TABLETS                  51142000
01020148000000  AMINOSALICYLIC ACID TABLETS:USP                51171700
01020150000000  AMINOSALICYLIC ACID:USP                    51171700
01020151000000  AMIODARONE TABLETS                       51121500
01020152000000  AMISOMETRADINE TABLETS                     51142900
01020153000000  AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE AND CHLORDIAZEPOXIDE CAPSULES   51141600
01020154000000  AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP           51141600
01020156000000  AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE TABLETS              51141600
01020155000000  AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP            51141600
01020157000000  AMITRIPTYLINE TABLETS:BP                    51141600
01020158000000  AMITRIPTYLINOXIDE TABLETS:USP                 51141600
01020159000000  AMLODIPINE AND BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE TABLETS        51121700
01020160000000  AMLODIPINE BESYLATE TABLETS                  51121700
01034404000000  AMMETER                            41113600
01034403000000  AMMETER:RECORDING                       41113600
01020161000000  AMMONIA INHALANT SOLUTION:AROMATIC              51161700
01020162000000  AMMONIA SOLUTION                       51161700
01020163000000  AMMONIA SOLUTION:STRONG;NF                  51161700
01020164000000  AMMONIA SPIRIT:AROMATIC;USP                  51161700
01020167000000  AMMONIATED MERCURY OPHTHALMIC OINTMENT            51102400
01020168000000  AMMONIATED VALERIAN TINCTURE                 51102700
01020169000000  AMMONIUM ACETATE SOLUTION:STRONG               51191600
01020171000000  AMMONIUM BITUMINOSULFONATE OINTMENT              51142600
01020172000000                                 51142600
         AMMONIUM BITUMINOSULFONATE,CHLORAMPHENICOL,MERCURIC SULFID,AND SULFUR PASTE
01020173000000  AMMONIUM BROMIDE                       51142600
01020175000000  AMMONIUM BROMIDE,POTASSIUM BROMIDE,AND SODIUM BROMIDE ELIXIR 51141800
01020179000000  AMMONIUM CHLORIDE DELAYED-RELEASE TABLETS           51161800
01020178000000  AMMONIUM CHLORIDE DELAYED-RELEASE TABLETS:USP         51161800
01020180000000  AMMONIUM CHLORIDE INJECTION:USP                51161800
01020181000000  AMMONIUM CHLORIDE TROCHES                   51161800
01020189000000  AMMONIUM SALICYLATE                      51142100
01020190000000                                 51142000
         AMMONIUM SALICYLATE,AMINOBENZOIC ACID,AND ASCORBIC ACID TABLETS
01020191000000  AMNIOCENTESIS KIT                       42143100
01020193000000  AMOBARBITAL SODIUM CAPSULES                  51141800
01020192000000  AMOBARBITAL SODIUM CAPSULES:USP                51141800
01020194000000  AMOBARBITAL SODIUM FOR INJECTION:USP             51141800
01020196000000  AMOBARBITAL SODIUM:STERILE;USP                51141800
01020198000000  AMOBARBITAL TABLETS                      51141800
01020197000000  AMOBARBITAL TABLETS:USP                    51141800
01020201000000  AMOXAPINE TABLETS:USP                     51141600
01020200000000  AMOXAPINE TABLETS-1                      51141600
01020202000000  AMOXAPINE TABLETS-2                      51141600
01020203000000  AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM FOR ORAL SUSPENSION:USP 51101500
01020204000000  AMOXICILLIN AND CLAVULANATE POTASSIUM TABLETS:USP       51101500
01020205000000  AMOXICILLIN AND POTASSIUM CLAVULANATE FOR ORAL SUSPENSION   51101500
01020206000000  AMOXICILLIN AND POTASSIUM CLAVULANATE TABLETS         51101500
01020208000000  AMOXICILLIN CAPSULES                     51101500
01020207000000  AMOXICILLIN CAPSULES:USP                   51101500
01020209000000  AMOXICILLIN FOR ORAL SUSPENSION:USP              51101500
01020210000000  AMOXICILLIN ORAL SUSPENSION                  51101500
01020212000000  AMOXICILLIN TABLETS                      51101500
01020211000000  AMOXICILLIN TABLETS:USP                    51101500
01020213000000  AMPHETAMINE AND AMOBARBITAL CAPSULES             51142600
01020214000000  AMPHETAMINE INHALER                      51142600
01020215000000  AMPHETAMINE SULFATE INJECTION                 51142600
01020216000000  AMPHETAMINE SULFATE TABLETS                  51142600
01020217000000  AMPHOTERICIN B                        51101800
01020218000000  AMPHOTERICIN B CREAM                    51101800
01020219000000  AMPHOTERICIN B FOR INJECTION                51101800
01020220000000  AMPHOTERICIN B FOR INJECTION:USP              51101800
01020221000000  AMPHOTERICIN B LOTION                   51101800
01020222000000  AMPHOTERICIN B LOTION:USP                 51101800
01020223000000  AMPHOTERICIN B TABLETS                   51101800
01020224000000  AMPICILLIN AND SULBACTAM FOR INJECTION:USP         51101500
01020226000000  AMPICILLIN CAPSULES                    51101500
01020225000000  AMPICILLIN CAPSULES:USP                  51101500
01020227000000  AMPICILLIN FOR ORAL SUSPENSION:USP             51101500
01020228000000  AMPICILLIN SODIUM AND OXACILLIN SODIUM FOR INJECTION    51101500
01020229000000  AMPICILLIN SODIUM AND SULBACTAM SODIUM:STERILE       51101500
01020231000000  AMPICILLIN SODIUM:STERILE;USP               51101500
01020230000000  AMPICILLIN SODIUM:USP                   51101500
01020232000000  AMPICILLIN TRIHYDRATE AND PROBENECID FOR ORAL SUSPENSION  51101500
01020233000000  AMPICILLIN TRIHYDRATE TABLETS               51101500
01034405000000  AMPLIFIER:SEISMIC                     41114100
01045589000000  AMPOULE:LABORATORY                     41121800
01020235000000  AMPROTROPINE PHOSPHATE TABLETS               51172100
01045590000000  AMPULE:HYPODERMIC FLUID                  41121800
01020238000000  AMPYRONE,SODIUM BICARBONATE,AND SODIUM CARBONATE MIXTURE  51142100
01020240000000  AMRINONE LACTATE INJECTION                 51121900
01020241000000  AMYL NITRITE INHALANT:USP                 51121600
01020243000000  AMYLASE TEST REAGENT                    41116000
01020244000000  AMYLASE TEST REAGENT SET                  41116000
01020245000000  AMYLASE TEST TABLETS                    41115800
01020250000000  AMYLOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION             51142900
01020251000000  AMYLOID PROTEIN STAINING KIT                41116100
01020254000000  ANALGESIC AND ANESTHETIC GEL                51142000
01034406000000  ANALYSIS MODULE:OSCILLOSCOPE                41113600
01034407000000  ANALYTICAL KIT:ELECTROPLATING               41115600
01034408000000  ANALYTICAL STARTER KIT:FERROGRAPHY EQUIPMENT        41113300
01034409000000  ANALYTICAL SUPPLY KIT:FERROGRAPHY EQUIPMENT        41113300
01034410000000  ANALYZER MODULE:CLINICAL CHEMISTRY             41115800
01011617000000  ANALYZER SET:ENGINE                    41114500
01034411000000  ANALYZER SET:SPECTRUM                   41115400
01011616000000  ANALYZER SET:VEHICULAR                   41112800
01034428000000  ANALYZER:ALCOHOL                      41115800
01034464000000  ANALYZER:AMINO ACID                    41115800
01034454000000  ANALYZER:BASE                       41113300
01034455000000  ANALYZER:BAUXITE                      41113300
01034441000000  ANALYZER:BIOCHEMISTRY                   41113000
01051164000000  ANALYZER:BLOOD CHEMISTRY                  41115800
01034426000000  ANALYZER:BLOOD GAS                     41115800
01034424000000  ANALYZER:BLOOD GLUCOSE                   41115800
01034456000000  ANALYZER:CALCIUM                      41113300
01034427000000  ANALYZER:CARBON DIOXIDE                  41113100
01034445000000  ANALYZER:CATALYTIC COMBUSTION        41113100
01051165000000  ANALYZER:CENTRIFUGAL;HEMATOLOGY       41115800
01034446000000  ANALYZER:CHEMICAL ABSORPTION GAS      41113100
01034437000000  ANALYZER:CHEMILUMINESCENCE         41113000
01034457000000  ANALYZER:CHLORIDE              41113300
01034442000000  ANALYZER:CINTIGRAPHIC            41113000
01034420000000  ANALYZER:CLINICAL CHEMISTRY         41115800
01034465000000  ANALYZER:COAGULATION            41115800
01034453000000  ANALYZER:CONDUCTIVITY            41113100
01020256000000  ANALYZER:CYSTIC FIBROSIS          41115800
01051181000000  ANALYZER:DAIRY PRODUCT           41115800
01020257000000  ANALYZER:DEFIBRILLATOR AND MONITOR     42181700
01020258000000  ANALYZER:DEFIBRILLATOR ENERGY        42203500
01020260000000  ANALYZER:DEFIBRILLATOR-ELECTROCARDIOGRAPH  42181700
01020255000000  ANALYZER:DENTAL RADIOGRAPHIC FILM      42152000
01051178000000  ANALYZER:DEOXYRIBONUCLEIC SEQUENCE     41115800
01011618000000  ANALYZER:DIESEL ENGINE EXHAUST       41113100
01034443000000  ANALYZER:DIFFERENTIAL;THERMAL        41113000
01034435000000  ANALYZER:DIGITAL DATA;ELECTRONIC TEST    41113700
01034466000000  ANALYZER:DRUGS OF ABUSE           41115800
01034471000000  ANALYZER:ELECTRICAL GROUNDING        41113600
01034430000000  ANALYZER:ELECTRICAL PULSE          41113600
01034438000000  ANALYZER:ELECTROGRAVIMETRY         41113000
01034421000000  ANALYZER:ELECTROLYTE            41113300
01034433000000  ANALYZER:ELECTROLYTIC SOLUTION       41113300
01051172000000  ANALYZER:ENZYME               41113300
01051173000000  ANALYZER:FATTY ACID             41113300
01051171000000  ANALYZER:FEED                41112700
01034439000000  ANALYZER:FLAME IONIZATION          41113000
01051166000000  ANALYZER:FLOW INJECTION;AIR         41103300
01034432000000  ANALYZER:FREQUENCY DEVIATION        41115300
01034436000000  ANALYZER:GAS                41113100
01034470000000  ANALYZER:GAS;PULMONARY           42271600
01011621000000  ANALYZER:GASOLINE ENGINE EXHAUST      41113100
01051170000000  ANALYZER:GRAIN               41112700
01034444000000  ANALYZER:GRAVIMETRY;THERMAL         41113000
01051179000000  ANALYZER:HISTOLOGY             41115800
01011620000000  ANALYZER:IGNITION;ENGINE          41113600
01051180000000  ANALYZER:IMMUNOLOGY             41115800
01034447000000  ANALYZER:INFRA RED;ABSORPTION        41113100
01015688000000  ANALYZER:INFRARED VIEWER          41115300
01020259000000  ANALYZER:INTRAVENOUS INFUSION PUMP     42222000
01051167000000  ANALYZER:ISOTOPIC;WATER SAMPLE       41104000
01051174000000  ANALYZER:LACTATE              41113300
01034414000000  ANALYZER:LOCAL AREA NETWORK         41113700
01034412000000  ANALYZER:LOCAL-WIDE AREA NETWORK      41113700
01034472000000  ANALYZER:LOGIC STATE            41113700
01034467000000  ANALYZER:MICROBIOLOGY            41115800
01051175000000  ANALYZER:MINERAL OIL            41113300
01034417000000  ANALYZER:MULTICHANNEL;OPTICAL        41115400
01034434000000  ANALYZER:NETWORK              41113700
01034460000000  ANALYZER:NITROGEN              41113300
01034448000000  ANALYZER:NITROGEN-OXIDE           41113100
01051176000000  ANALYZER:OIL CONTENT            41113300
01034458000000  ANALYZER:ORGANIC CARBON           41113300
01034449000000  ANALYZER:ORSAT GAS             41113100
01034415000000  ANALYZER:OXYGEN               41113100
01003119000000  ANALYZER:OXYGEN;AIRCRAFT          41113100
01034450000000  ANALYZER:OZONE               41113100
01034451000000  ANALYZER:PARAMAGNETIC SUSCEPTIBILITY    41113100
01034418000000  ANALYZER:PARTICLE SIZE           41113900
01051168000000  ANALYZER:PLANT SAMPLE            41104000
01034416000000  ANALYZER:POTASSIUM-SODIUM          41116100
01034473000000  ANALYZER:POWER HARMONIC           41113600
01034463000000  ANALYZER:PROTOCOL              41113700
01034468000000  ANALYZER:RADIOISOTOPIC           41115800
01034440000000  ANALYZER:RADIOMETRY             41113000
01051169000000  ANALYZER:SEDIMENT              41104800
01034422000000  ANALYZER:SODIUM-POTASSIUM          41115800
01034423000000  ANALYZER:SODIUM-POTASSIUM-CHLORIDE     41115800
01051182000000  ANALYZER:SOLDERING IRON           41111900
01051177000000  ANALYZER:SOUND VELOCITY           41115500
01034429000000  ANALYZER:SPECTRUM              41115300
01034461000000  ANALYZER:SUGAR               41113300
01034452000000  ANALYZER:SULFUR DIOXIDE           41113100
01034425000000  ANALYZER:SURFACE FINISH;CONTACT       41114500
01015687000000  ANALYZER:TELEMETRIC DATA          41113700
01020261000000  ANALYZER:TINNITUS              42182400
01034419000000  ANALYZER:TRACE HYDROCARBONS         41113100
01034459000000  ANALYZER:URANIUM              41113300
01034469000000  ANALYZER:URINALYSIS             41115800
01034431000000  ANALYZER:VIDEO INTEGRATING         41113700
01034413000000  ANALYZER:WIDE AREA NETWORK         41113700
01034462000000  ANALYZER:X-RAY;NUCLEAR EVALUATION      41113400
01034475000000  ANALYZING KIT:CHEMICAL AGENT        41113000
01001081000000  ANALYZING KIT:EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL  41113400
01034474000000  ANALYZING KIT:MEAT FAT CONTENT       41113000
01020262000000  A-NAPHTHYL ACETATE STAINING KIT       41116100
01020263000000  ANAPHYLACTIC REACTION TREATMENT KIT     51142900
01020264000000  ANASTROZOLE TABLETS:USP           51111800
01020265000000  ANCHOR ASSEMBLY:ORTHOPEDIC;SURGICAL     42295500
01020266000000  ANCHOR SET:TOURNIQUET            42295300
01020267000000  ANCHOR:TAG;ARTHROSCOPIC           42241800
01034476000000  ANEMOMETER                 41114400
01020269000000  ANESTHESIA APPARATUS:GAS                   42272500
01020270000000  ANESTHESIA BREATHING CIRCUIT                 42272200
01020271000000  ANESTHESIA DELIVERY SYSTEM:SHIPBOARD             42272500
01020272000000  ANESTHESIA KIT:PARACERVICAL-PUDENDAL             42272500
01020282000000  ANESTHESIA SET:BRACHEAL PLEXIS                42272500
01020277000000  ANESTHESIA SET:CAUDAL                     42272500
01020278000000  ANESTHESIA SET:DENTAL                     42151600
01020274000000  ANESTHESIA SET:EPIDURAL                    42272500
01020281000000  ANESTHESIA SET:FIELD                     42272500
01020280000000  ANESTHESIA SET:GENERAL                    42272500
01020276000000  ANESTHESIA SET:LARYNGEAL AND TRACHEAL             42272500
01020275000000  ANESTHESIA SET:REGIONAL                    42272500
01020279000000  ANESTHESIA SET:SPINAL                     42272500
01020273000000  ANESTHESIA SET:TRACHEAL                    42272500
01020283000000  ANESTHETIC OINTMENT                      51142900
01020284000000  ANESTHETIC SUPPOSITORIES                   51142900
01020287000000  ANGIOGRAPHY EQUIPMENT:DIGITAL                 42201800
01020288000000  ANGIOSCOPE                          42182000
01020289000000  ANGIOTENSIN AMIDE FOR INJECTION                51121700
01034477000000  ANGLE ATTACHMENT;BORESCOPE                  41111700
01020290000000  ANILERIDINE HYDROCHLORIDE TABLETS               51142200
01020291000000  ANILERIDINE PHOSPHATE INJECTION                51142200
01020293000000  ANISE OIL                           51212000
01020294000000  ANISOTROPINE METHYLBORMIDE TABLETS              51151600
01020295000000  ANISOTROPINE METHYLBROMIDE AND PHENOBARBITAL TABLETS     51151600
01020296000000  ANISTREPLASE:STERILE                     51131700
01020297000000  ANKLE HINGE KIT:ORTHOPEDIC                  42241700
01020298000000  ANKLE JOINT KIT:ORTHOPEDIC                  42294200
01020299000000  ANKLE JOINT:ORTHOPEDIC                    42295500
01019405000000  ANNUNCIATOR                          41111900
01020300000000  ANOSCOPE                           42182000
01020301000000                                 51102400
         ANTAZOLINE HYDROCHLORIDE AND NAPHAZOLINE HYDROCHLORIDE SOLUTION
01020302000000  ANTAZOLINE HYDROCHLORIDE TABLETS               51102400
01020303000000  ANTAZOLINE MESYLATE INJECTION                 51102400
01020304000000  ANTAZOLINE PHOSPHATE OPHTHALMIC SOLUTION           51102400
01015694000000  ANTENNA-RECEIVER-TRANSMITTER:RADAR              41112900
01020309000000  ANTHRAX SPORE VACCINE:VETERINARY               51201600
01020310000000  ANTIANTHRAX SERUM:VETERINARY                 51201600
01020311000000  ANTIBODIES ELUTION KIT                    41116100
01020312000000  ANTIBODY ENHANCEMENT TEST REAGENT               41116100
01020313000000  ANTICOAGULANT CITRATE DEXTROSE SOLUTION:USP          51191600
01020314000000  ANTICOAGULANT CITRATE PHOSPHATE DEXTROSE ADENINE SOLUTION:USP 51131600
01020315000000  ANTICOAGULANT CITRATE PHOSPHATE DEXTROSE SOLUTION:USP     51131600
01020316000000  ANTICOAGULANT HEPARIN SOULTION:USP              51131600
01020317000000  ANTICOAGULANT SODIUM CITRATE SOLUTION             51131600
01020319000000  ANTICOAGULANT SODIUM CITRATE SOLUTION:MODIFIED        51131600
01020318000000  ANTICOAGULANT SODIUM CITRATE SOLUTION:USP           51131600
01020320000000  ANTIDOTE TREATMENT KIT:CYANIDE                 51211600
01020321000000  ANTIDOTE TREATMENT KIT:NERVE AGENT               51211600
01038263000000  ANTIFREEZE RECYCLER KIT                     41103000
01020325000000  ANTIGEN:ACNE                          51201800
01020343000000  ANTIGEN:BANG'S DISEASE                     51201600
01020347000000  ANTIGEN:CEPHALIN AND CHOLESTEROL                51201600
01020351000000  ANTIGEN:LYMPHOGRANULOMA VENEREUM                51201800
01020324000000  ANTIGEN:LYMPHOGRANULOMA VENEREUM;USPP              51201800
01020336000000  ANTIGEN:MULTIPLE SKIN TEST                   51201800
01020330000000  ANTIGEN:MUMPS SKIN TEST;USP                   51201800
01020327000000  ANTIGEN:PARATYPHOID                       51201600
01020348000000  ANTIGEN:PERTUSSIS                        51201600
01020323000000  ANTIGEN:RESPIRATORY                       51201800
01020353000000  ANTIGLOBULIN TEST REAGENT                    41116000
01020354000000  ANTIHEMOPHILIC FACTOR:RECOMBINANT                51201800
01020355000000  ANTIHEMOPHILIC FACTOR:USP                    51131600
01020357000000  ANTILYMPHOCYTE INJECTION                    51201500
01020358000000  ANTIMICROBIAL INOCULATION AND PREPARATION KIT          41122100
01020359000000  ANTIMICROBIAL REMOVING SUSPENSION:BLOOD SAMPLE         41116000
01051186000000  ANTIMYCOTIC:MICROORGANISM PROPAGATION AND TRANSFORMATION 41106200
01020360000000  ANTIOXIDANT VITAMIN AND MINERAL CAPSULES            51191900
01020361000000  ANTIPYRINE                           51142000
01020362000000  ANTIPYRINE AND BENZOCAINE OTIC SOLUTION:USP           51142000
01020363000000  ANTIPYRINE AND BENZOCAINE SOLUTION               51142000
01020364000000  ANTIPYRINE AND PROCAINE HYDROCHLORIDE SOLUTION         51142000
01020366000000  ANTIPYRINE,TETRACAINE HYDROCHLORIDE,AND GLYCERIN OPTIC SOLUTION 51142000
01020367000000  ANTIRABIES SERUM                        51201600
01020368000000  ANTIRABIES SERUM:USP                      51201600
01034479000000  ANTI-REFLECTION DEVICE:OPTICAL INSTRUMENT            41111700
01020374000000  ANTISERUM:BACTERIAL AGGLUTINATION SLIDE TEST          41116100
01020375000000  ANTISERUM:BACTERIAL AGGLUTINATION TUBE TEST           41116100
01038276000000  ANTISETTING COMPOUND:DECONTAMINATING SLURRY           42281600
01020385000000  ANTISTREPTOLYSIN O STANDARD                   41116100
01020386000000  ANTISTREPTOLYSIN O TEST REAGENT                 41116100
01020387000000  ANTITHROMBIN III:HUMAN;FOR INJECTION              51131600
01020393000000  ANTIVENIN:BITIS-ECHIS-NAJA                   51211600
01020389000000  ANTIVENIN:CROTALIDAE;POLYVALENT;USP               51211600
01020395000000  ANTIVENIN:LATRODECTUS MACTANS                  51211600
01020394000000  ANTIVENIN:LATRODECTUS MACTANS;USP                51211600
01020392000000  ANTIVENIN:MICRURUS FULVIUS;USP                 51211600
01020391000000  ANTIVENIN:SCORPION                       51211600
01020388000000  ANTIVENIN:SNAKE VENOM;EUROPE                  51211600
01020396000000  ANVIL:OPTICIAN'S                        42183000
01020398000000                                  51161800
         APISINUM,BORNYL SALICYLATE,CAMPHOR,CHLOROFORM,AND BENZYL NICOTINATE EMULSION
01020399000000                                  51142000
         APISINUM,BORNYL VALERATE,BENZYL NICOTINATE,AND VANILLYNONAMIDE ACID OINTMENT
01020400000000  APOMORPHINE HYDROCHLORIDE INJECTION               51142500
01020402000000  APOMORPHINE HYDROCHLORIDE TABLETS                51142500
01020401000000  APOMORPHINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP          51142500
01020404000000  APPLICATOR KIT:ISOPROYL ALCOHOL AND IODINE       42141500
01020403000000  APPLICATOR KIT:ORAL RINSING AND FRESHENING       42151600
01020405000000  APPLICATOR SET:PIN RETENTION;DENTAL           42151600
01020406000000  APPLICATOR SET:POVIDONE-IODINE IMPREGNATED       42141500
01020421000000  APPLICATOR:ACETONE-ALCOHOL IMPREGNATED         42141500
01020412000000  APPLICATOR:BENZALKONIUM CHLORIDE SOLUTION IMPREGNATED  42141500
01020414000000  APPLICATOR:BENZALKONIUM CHLORIDE TINCTURE IMPREGNATED  42141500
01020408000000  APPLICATOR:BRUSH;DENTAL                 42151600
01020429000000  APPLICATOR:COLOR TRANSFER;DENTAL            42151600
01020419000000  APPLICATOR:COMPOUND BENZOIN TINCTURE IMPREGNATED    42141500
01020411000000  APPLICATOR:DISPOSABLE                  42141500
01020426000000  APPLICATOR:EAR                     42295400
01020422000000  APPLICATOR:ELECTROLYTIC SOLUTION IMPREGNATED      42141500
01020431000000  APPLICATOR:ENDOSCOPIC                  42294900
01020423000000  APPLICATOR:GLASS IONOMER RESTORATIVE;DENTAL       42151600
01020417000000  APPLICATOR:GLYCERIN-LEMON OIL IMPREGNATED        42141500
01034480000000  APPLICATOR:HEMOLYSIS                  41104000
01020409000000  APPLICATOR:IODINE TINCTURE IMPREGNATED         42141500
01020410000000  APPLICATOR:ISOPROPYL ALCOHOL IMPREGNATED        42141500
01020430000000  APPLICATOR:LOTION;PHYSICALLY HANDICAPPED        42211800
01020425000000  APPLICATOR:NASAL                    42295400
01020427000000  APPLICATOR:PHARYNGEAL                  42295400
01020420000000  APPLICATOR:POLOXAMER-IODINE COMPLEX IMPREGNATED     42141500
01020418000000  APPLICATOR:POVIDONE-IODINE IMPREGNATED         42141500
01020428000000  APPLICATOR:SILVER NITRATE                42141500
01020407000000  APPLICATOR:SPONGE;DENTAL                42151600
01020415000000  APPLICATOR:THIMEROSAL TINCTURE IMPREGNATED       42141500
01020424000000  APPLICATOR:TUBULAR BANDAGE               42311500
01020416000000  APPLICATOR:VAGINAL                   42143100
01020432000000  APPROXIMATOR:SURGICAL                  42292200
01020434000000  APRACLONIDINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION     51102400
01020433000000  APRACLONIDINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION:USP   51102400
01020435000000  APROBARBITAL ELIXIR                   51141800
01020436000000  APROBARBITAL SODIUM TABLETS               51141800
01020438000000  APRON SET:X-RAY PROTECTIVE               42204000
01020441000000  APRON:SURGEON'S                     42131600
01020442000000  APROTININ INJECTION                   51131600
01034481000000  AQUARIUM:LABORATORY                   41102600
01020443000000  ARACHIS OIL:BP                     51212000
01020444000000  ARBOR AND BAND SET:DENTAL HANDPIECE           42151600
01020445000000  ARBOR:TREPHINE;CRANIAL                 42291600
01020447000000  ARCH WIRE KIT:DENTAL                  42152700
01020448000000  ARCH WIRE:DENTAL                    42152700
01020449000000  ARECOLINE HYDROBROMIDE TABLETS             51142200
01020452000000  ARM BOARD:INTRAVENOUS                  42221800
01020453000000  ARM REST:WALKER                     42211500
01020454000000  ARM TRAY:WHEELCHAIR                      42192200
01020455000000  ARM:CEILING;MEDICAL FIELD TREATMENT FACILITY         42191600
01020456000000  ARM:MONITOR;CLINICAL                     42191600
01015697000000  ARM:RECORDER PEN                       41116500
01020457000000  ARMBAND:PNEUMATIC;ORTHOPEDIC                 42241800
01000869000000  ARMING DEVICE:GYROSCOPIC                   41111900
01020458000000  ARMOIRE:HOSPITAL                       42191900
01020459000000  ARNICA EXTRACT OINTMENT                    51212000
01020460000000                                 51212000
         ARNICA EXTRACT,CAMPHOR,ISOPROPYL MYRISTATE,LARCH EXTRACT,AND MENTHOL SOLUTION
01020461000000  AROMATIC ELIXIR:NF                      51161700
01034483000000  ARROW SET:SURVEYING                      41114200
01034484000000  ARROW:SURVEYING                        41114200
01020462000000  ARSENIC TRIOXIDE TABLETS                   51111900
01020463000000  ARTEMETHER CAPSULES                      51101900
01020464000000  ARTHROGRAPHY SET                       42201800
01020465000000  ARTHROSCOPE                          42294800
01020466000000  ARTHROSCOPIC KIT:ELECTROSURGICAL               42295100
01020467000000  ARTICAINE HYDROCLORIDE FOR INJECTION             51142900
01020468000000  ARTICULATING LIQUID:DENTAL                  42152700
01020469000000  ARTICULATING SPRAY:DENTAL                   42152600
01020470000000  ARTICULATOR:DENTAL                      42152700
01020471000000  ARTIFICIAL TEARS SOLUTION                   51102400
01020472000000  ASBESTOS STRIP:DENTAL                     42151800
01020483000000  ASCORBIC ACID TABLETS:USP                   51191900
01020485000000  ASCORBIC ACID,ACETAMINOPHEN,AND SALICYLAMIDE TABLETS     51142000
01020491000000  ASIATICOSIDE INJECTION                    51101800
01020492000000  ASIATICOSIDE POWDER                      51101800
01020493000000  ASPARAGINASE FOR INJECTION                  51111900
01020494000000  ASPARTATE AMINOTRANSFERASE TEST REAGENT            41116000
01020495000000  ASPARTATE AMINOTRANSFERASE TEST REAGENT TABLETS        41116000
01008268000000  ASPHALT MIXING AND PAVING SET                 41103800
01020496000000  ASPIDIUM OLEORESIN                      51101700
01020497000000  ASPIRATOR ASSEMBLY:STERILIZER                 42281500
01051198000000  ASPIRATOR:HYDRO;MORTUARY                   42261600
01034485000000  ASPIRATOR:INSECT;LABORATORY                  41102500
01051197000000  ASPIRATOR:POST;MORTUARY                    42261600
01020498000000  ASPIRIN AND ALUMINUM HYDROXIDE GEL TABLETS          51142000
01020499000000  ASPIRIN AND AMINOACETIC ACID TABLETS             51142000
01020500000000  ASPIRIN AND CAFFEINE TABLETS                 51142000
01020501000000  ASPIRIN AND CODEINE PHOSPHATE CAPSULES            51142000
01020502000000  ASPIRIN AND CODEINE PHOSPHATE TABLETS             51142000
01020503000000  ASPIRIN AND CODEINE PHOSPHATE TABLETS:USP           51142200
01020504000000  ASPIRIN AND SALICYLSALICYLIC ACID TABLETS           51142000
01020506000000  ASPIRIN CAPSULES                       51142000
01020505000000  ASPIRIN CAPSULES:USP                     51142000
01020507000000  ASPIRIN CHEWING GUM                      51142000
01020509000000  ASPIRIN DELAYED-RELEASE TABLETS                51142000
01020508000000  ASPIRIN DELAYED-RELEASE TABLETS:USP                51142000
01020510000000  ASPIRIN EXTENDED-RELEASE TABLETS                 51142000
01020511000000  ASPIRIN SUPPOSITORIES:USP                     51142000
01020514000000  ASPIRIN TABLETS                          51142000
01020512000000  ASPIRIN TABLETS:MODIFIED                     51142000
01020513000000  ASPIRIN TABLETS:USP                        51142000
01020516000000  ASPIRIN,ALUMINA,AND MAGNESIA TABLETS               51142000
01020515000000  ASPIRIN,ALUMINA,AND MAGNESIA TABLETS:USP             51142000
01020517000000                                   51142000
         ASPIRIN,ALUMINUM HYDROXIDE GEL,AMINOBENZOIC ACID,AND ASCORBIC ACID TABLETS
01020518000000  ASPIRIN,ALUMINUM HYDROXIDE GEL,DRIED,AND AMINOBENZOIC ACID TABLETS51142000
01020519000000  ASPIRIN,ALUMINUM HYDROXIDE GEL,DRIED,AND MAGNESIUM OXIDE TABLETS 51142000
01020521000000  ASPIRIN,AMINOBENZOIC ACID,AND ASCORBIC ACID CAPSULES       51142000
01020522000000  ASPIRIN,AMPHETAMINE SULFATE,AND PHENACETIN TABLETS        51142000
01020523000000                                   51142000
         ASPIRIN,CAFFEINE CITRATE,CODEINE PHOSPHATE,MEPROBAMATE,AND PHENACETIN TABLETS
01020524000000  ASPIRIN,CAFFEINE,AND CODEINE TABLETS               51142000
01020525000000  ASPIRIN,CAFFEINE,AND PARACETAMOL TABLETS             51142000
01020526000000  ASPIRIN,CAFFEINE,AND PHENACETIN CAPSULES             51142000
01020527000000  ASPIRIN,CAFFEINE,AND PHENACETIN TABLETS              51142000
01020528000000  ASPIRIN,CAFFEINE,CODEINE SULFATE,AND PHENACETIN TABLETS      51142000
01020529000000                                   51142000
         ASPIRIN,CAFFEINE,CYCLOPENTENYLALLYL BARBITURIC ACID,AND PHENACETIN TABLETS
01020530000000  ASPIRIN,CODEINE PHOSPHATE,AND PHENACETIN TABLETS         51142000
01020531000000                                   TABLETS
         ASPIRIN,PHENOBARBITAL,CODEINE PHOSPHATE,PHENACETIN,AND CAFFEINE 51142000
01020532000000  ASPIRIN:USP                            51142000
01020533000000  ASTEMIZOLE TABLETS                        51161600
01020534000000  ASTEMIZOLE TABLETS:USP                      51161600
01034486000000  ASTROLABE:PENDULUM                        41112900
01034487000000  ASTRONOMIC POSITION SET                      41112900
01020536000000  ATENOLOL AND CHLORTHALIDONE TABLETS                51121700
01020535000000  ATENOLOL AND CHLORTHALIDONE TABLETS:USP              51151800
01020538000000  ATENOLOL INJECTION                        51151800
01020537000000  ATENOLOL INJECTION:USP                      51151800
01020539000000  ATENOLOL TABLETS                         51151800
01020540000000  ATENOLOL TABLETS:USP                       51151800
01034488000000  ATOMIC BEAM FREQUENCY STANDARD                  41115300
01020541000000  ATOMIZER SET:MEDICINAL                      42271800
01020542000000  ATOMIZER:MEDICINAL                        42271800
01020543000000  ATOVAQUONE TABLETS                        51101900
01020544000000  ATRACURIUM BESYLATE INJECTION                   51152000
01020545000000  ATROPINE INJECTION                        51151600
01020547000000  ATROPINE SULFATE AND NEOSTIGMINE METHYLSULFATE FOR INJECTION   51151600
01020549000000  ATROPINE SULFATE INJECTION:MODIFIED                51151600
01020548000000  ATROPINE SULFATE INJECTION:USP                  51151600
01020550000000  ATROPINE SULFATE OPHTHALMIC OINTMENT:USP             51151600
01020551000000  ATROPINE SULFATE OPHTHALMIC SOLUTION:MODIFIED           51151600
01020552000000  ATROPINE SULFATE OPHTHALMIC SOLUTION:USP             51151600
01020553000000  ATROPINE SULFATE SOLUTION                     51151600
01020554000000  ATROPINE SULFATE SOLUTION FOR INHALATION             51151600
01020556000000  ATROPINE SULFATE TABLETS                    51151600
01020555000000  ATROPINE SULFATE TABLETS:USP                  51151600
01020561000000                                  51151600
         ATROPINE SULFATE,HYOSCYAMINE HYDROBROMIDE,AND SCOPOLAMINE HYDROBROMIDE TABLETS
01020563000000  ATROPINE SULFATE,KAOLIN,AND PHENOBARBITAL TABLETS        51151600
01020564000000                                  51151600
         ATROPINE SULFATE,PAPAVERINE HYDROCHLORIDE,PANCREATIN,AND BILE ACID TABLETS
01020565000000  ATROPINE SULFATE:USP                      51151600
01020566000000  ATROPINE SULPHATE INJECTION:BP                 51151600
01020567000000  ATROPINE:USP                          51151600
01020568000000  ATTACHMENT UNIT:NEUROSURGICAL HEADREST             42295100
01020569000000  ATTAPULGITE COMPOUND SUSPENSION                 51171700
01020570000000  ATTAPULGITE SUSPENSION                     51171700
01020571000000  ATTAPULGITE TABLETS                       51171700
01020572000000  AUDIOMETER                           42182400
01020575000000  AURANOFIN CAPSULES                       51142100
01020576000000  AUROTHIOGLUCOSE INJECTABLE SUSPENSION:USP            51142100
01020577000000  AUROTHIOGLUCOSE SUSPENSION:STERILE;USP             51142100
01020578000000  AUTOPSY SET:FIELD                        42261600
01034490000000  AUTOSAMPLER:CHROMATOGRAPHIC MEASURING              41115700
01020579000000  AUTOSUTURE                           42292900
01020580000000  AUTOTRANSFUSION SYSTEM:EVACUATOR SURGICAL WOUND         42294600
01020581000000  AVIAN INFECTIOUS BRONCHITIS VACCINE               51201700
01020582000000  AWL KIT:STERNUM PERFORATING                   42291700
01020583000000  AWL:ORAL SURGERY                        42291700
01020584000000  AWL:ORTHOPEDIC;SURGICAL                     42291700
01020585000000  AZACYCLONOL HYDROCHLORIDE INJECTION               51141900
01020586000000  AZACYCLONOL HYDROCHLORIDE TABLETS                51141900
01020587000000  AZAPETINE PHOSPHATE TABLETS                   51151800
01020588000000                                  TABLETS
         AZATADINE MALEATE AND PSEUDOEPHEDRINE SULFATE EXTENDED-RELEASE 51161900
01020589000000  AZATADINE MALEATE TABLETS                    51161600
01020591000000  AZATHIOPRINE TABLETS                      51201500
01020590000000  AZATHIOPRINE TABLETS:USP                    51201500
01020592000000  AZIDAMFENICOL OPHTHALMIC SOLUTION                51102400
01034491000000  AZIMUTH CIRCLE                         41112900
01020593000000  AZITHROMYCIN CAPSULES                      51101500
01020594000000  AZITHROMYCIN FOR ORAL SUSPENSION                51101500
01020595000000  AZITHROMYCIN FOR ORAL SUSPENSION:USP              51101500
01020596000000  AZLOCILLIN SODIUM FOR INJECTION                 51101500
01020597000000  AZLOCILLIN SODIUM:STERILE;USP                  51101500
01020601000000  AZTREONAM FOR INJECTION                     51101500
01020600000000  AZTREONAM FOR INJECTION:USP                   51101500
01020604000000  BACAMPICILLIN HYDROCHLORIDE TABLETS               51101500
01020603000000  BACAMPICILLIN HYDROCHLORIDE TABLETS:USP             51101500
01020605000000  BACILLUS CEREUS CAPSULES                    51171700
01020607000000  BACITRACIN AND MULTIVITAMIN POWDER               51101500
01020608000000  BACITRACIN AND NEOMYCIN SULFATE TABLETS             51101500
01020609000000  BACITRACIN FOR INJECTION                    51101800
01020610000000  BACITRACIN OINTMENT:USP                     51101800
01020611000000  BACITRACIN OPHTHALMIC OINTMENT:USP                51101500
01020612000000  BACITRACIN ZINC AND POLYMYXIN B SULFATE OINTMENT:USP       51101500
01020613000000  BACITRACIN ZINC AND POLYMYXIN B SULFATE OPHTHALMIC OINTMENT:USP 51102400
01020614000000  BACITRACIN ZINC OINTMENT:USP                   51101500
01020617000000                                  51101500
         BACITRACIN ZINC,BANZOCAINE,NEOMYCIN SULFATE,AND TYROTHRICIN TROCHES
01020618000000  BACITRACIN ZINC,BENZOCAINE,AND TYROTHRICIN TROCHES        51101500
01020620000000                                  51101500
         BACITRACIN ZINC,CYSTEINE,GLYCINE,NEOMYCIN SULFATE,AND THREONINE TOPICAL POWDER
01020622000000                                  51101500
         BACITRACIN ZINC,NEOMYCIN SULFATE,AND POLYMYXIN B SULFATE TOPICAL POWDER
01020623000000  BACITRACIN ZINC,NEOMYCIN SULFATE,AND POLYMYXIN B SULFATE TROCHES 51101500
01020625000000                                  51101500
         BACITRACIN,CHYMOTRYPSIN,POLYMYXIN B SULFATE,AND TRYPSIN CRYSTALLIZED OINTMENT
01020626000000  BACITRACIN,NEOMYCIN SULFATE,AND POLYMYXIN B SULFATE OINTMENT 51101500
01020628000000  BACITRACIN:STERILE;USP                      51101500
01020629000000  BACITRACIN:USP                          51101500
01020630000000  BACK PAD:ELECTRODE;ELECTROCARDIOGRAPH              42181700
01020631000000  BACK REST:LITTER                         42171600
01020635000000  BACLOFEN TABLETS:USP                       51151900
01020633000000  BACLOFEN TABLETS-1                        51151900
01020634000000  BACLOFEN TABLETS-2                        51151900
01051206000000  BACTERIA COMPETENT CELL                     41106200
01020637000000  BACTERIA CULTURE CONTROL DISCS                  41116100
01051207000000  BACTERIA TRANSFORMATION KIT                   41106200
01051208000000  BACTERIAL ARTIFICIAL CHROMOSOMES PURIFICATION KIT        41105500
01051209000000  BACTERIAL EXPRESSION KIT                     41106500
01020639000000  BACTERIAL GLYCOPROTEINS                     51201800
01020641000000  BACTERIAL VACCINE AND ANTIGEN                  51201600
01020642000000  BACTERIAL VACCINE CAPSULES                    51201600
01020643000000  BACTERIOLOGICAL SPECIMEN COLLECTION AND TRANSPORTATION SYSTEM 41104100
01015705000000  BAFFLE:ACOUSTIC;SONAR                      41115500
01034492000000  BAFFLE:OVEN;LABORATORY                      41104500
01034496000000  BAG:AIR AND GAS SAMPLING;LABORATORY               41104000
01020699000000  BAG:AIRWAY MANAGEMENT;EMERGENCY                 42171900
01020646000000  BAG:BILE COLLECTION                       41104100
01020693000000  BAG:BLOOD RECOVERY;AUTOTRANSFUSION                42294600
01020689000000  BAG:BLOOD TRANSFER                        42222300
01020650000000  BAG:BLOOD WARMING                        42222300
01020702000000  BAG:CADAVER;TRANSPORT                      42261600
01046642000000  BAG:CASUALTY;CHEMICAL PROTECTIVE                 42131500
01020657000000  BAG:CATHETER AND TUBE                      42295400
01020648000000  BAG:COLLECTION;EXTERNAL DRAINAGE SYSTEM             42295400
01020696000000  BAG:COLLECTION;HEMOFILTRATE                   42161700
01020684000000  BAG:COMPRESSION;SPHYGMOMANOMETER                 42181600
01020690000000  BAG:CONTAMINATED LAUNDRY                     42132100
01020660000000  BAG:DENTAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET               42151600
01020655000000  BAG:DENTAL PROSTHESIS                      42151900
01020691000000  BAG:DIFFUSION SAMPLE;PULMONARY TESTING SYSTEM          42271500
01020688000000  BAG:DRAINAGE AND MONITORING SYSTEM;EXTERNAL CEREBROSPINAL FLUID 42295400
01020653000000  BAG:DRAINAGE;PERITONEAL DIALYSIS                 42161500
01020647000000  BAG:DRAINAGE;RADIOGRAPHIC-UROLOGICAL TABLE         42142700
01020669000000  BAG:DRAINAGE;VENTRICULAR                  42294700
01020676000000  BAG:DRAINAGE;WOUND                     42312100
01020681000000  BAG:EAR INFLATING                      42182400
01045592000000  BAG:ELECTROMAGNETIC PROTECTIVE               41123300
01020697000000  BAG:ENEMA                          42141900
01020645000000  BAG:EXTRICATION COLLAR                   42171900
01020671000000  BAG:FECES COLLECTION                    42141600
01020694000000  BAG:FIRST AID KIT                      42171900
01020656000000  BAG:FIRST AID KIT;AIRPLANE                 42171900
01020679000000  BAG:GUN CREW FIRST AID KIT                 42171900
01020651000000  BAG:HOT WATER                        42142100
01020680000000  BAG:HOT WATER-ICE                      42142100
01020695000000  BAG:HYPERINFLATION;ANESTHESIA                42272200
01020678000000  BAG:ICE                           42142100
01020667000000  BAG:INFUSION                        42221700
01034499000000  BAG:INSECT NET                       41104100
01020654000000  BAG:IRRIGATION;VAGINAL                   42293500
01020674000000  BAG:ISOLATION;SURGICAL                   42295400
01020698000000  BAG:LARYNGOSCOPE;EMERGENCY                 42171900
01020659000000  BAG:MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET            42142400
01020663000000  BAG:OSTOMY                         42312100
01020652000000  BAG:OXYGEN MANAGEMENT                    42171900
01046623000000  BAG:PERSONAL EFFECTS                    42171900
01041101000000  BAG:PLASTIC;SIMULATED BLOOD                 42222300
01034498000000  BAG:RODENT                         41104100
01046617000000  BAG:SIGNAL EQUIPMENT;WATERPROOF               41123300
01020668000000  BAG:SPECIMEN                        41104100
01020649000000  BAG:SPECIMEN RETRIEVAL;ENDOSCOPIC              42294900
01020661000000  BAG:SPONGE;SURGICAL                     42295400
01020664000000  BAG:STERILIZATION                      42281500
01020658000000  BAG:STERILIZATION-BIOHAZARD DISPOSAL            42281900
01020673000000  BAG:SUCTION APPARATUS;SURGICAL               42295400
01020662000000  BAG:SURGICAL INSTRUMENT STAND                42295100
01034497000000  BAG:TISSUE SPECIMEN                     41104100
01020672000000  BAG:TUBE FEEDING                      42231500
01020666000000  BAG:URINE COLLECTION                    42142700
01020687000000  BAG:URINE COLLECTION;NEWBORN                41104100
01020665000000  BAG:URINE COLLECTION;PEDIATRIC               42142700
01034495000000  BAG:WATER SAMPLE                      41104100
01010700000000  BAG:WATER STERILIZING                    42281500
01009629000000  BAG:WATERPROOF;CHEMICAL-BIOLOGICAL MASK           41123300
01020683000000  BAG:WET DRESSING;ARM                    42311500
01020682000000  BAG:WET DRESSING;LEG                    42311500
01051211000000  BAILER:WATER SAMPLING                    41104000
01034505000000  BALANCE:ANALYTICAL                     41111500
01020704000000  BALANCE:AUTOMATIC SHUTOFF;BLOOD COLLECTING-DISPENSING BAG  42294600
01034507000000  BALANCE:ELECTRONIC;DENTAL             41111500
01034508000000  BALANCE:LABORATORY                 41111500
01034502000000  BALANCE:POCKET                   41111500
01034503000000  BALANCE:PRESCRIPTION                41111500
01034504000000  BALANCE:SPECIFIC GRAVITY DETERMINATION       41111500
01034509000000  BALANCE:SPRING                   41111500
01034501000000  BALANCE:TORSION                  41111500
01034506000000  BALANCE:TRIP                    41111500
01034510000000  BALANCE:TRIPLE BEAM                41111500
01034511000000  BALANCING MACHINE:DYNAMIC-STATIC;GYRO-ROTOR    41111900
01034512000000  BALANCING MACHINE:DYNAMIC-STATIC;HORIZONTAL    41111900
01020705000000  BALL JOINT:EXTERNAL FIXATION;ORTHOPEDIC      42295400
01013837000000  BALL SET:MEASURING                 41111600
01020706000000  BALL:ABSORBENT                   42141500
01020707000000  BALL:LEG BRACE                   42295500
01020708000000  BALL:THERAPEUTIC                  42251600
01020710000000  BALLOON CATHETER KIT:SUPRAPUBIC          42142700
01020709000000  BALLOON CATHETER KIT:URINARY TRACT;OCCLUSION    42142700
01020711000000  BALLOON CATHETER SET:STONE FIXATION;URETEROSCOPE  42295400
01020712000000  BALLOON CATHETER:GALLSTONE REMOVING        42295400
01020713000000  BALLOON CATHETER:VASCULAR-NONVASCULAR       42221600
01020716000000  BALLOON DILATION CATHETER KIT:ESOPHAGEAL      42272000
01020714000000  BALLOON DILATION CATHETER KIT:URETERAL       42142700
01020715000000  BALLOON DILATION CATHETER KIT:URETEROSCOPE     42142700
01020720000000  BALLOON DILATION CATHETER:ANASTOMOTIC       42295400
01020718000000  BALLOON DILATION CATHETER:CARDIOVASCULAR      42203400
01020719000000  BALLOON DILATION CATHETER:ESOPHAGEAL        42271900
01020717000000  BALLOON DILATION CATHETER:PYLORIC         42295400
01020721000000  BALLOON VALVE:BREATHING CIRCUIT          42272200
01020725000000  BALLOON:ANGIOPLASTY                42203400
01034513000000  BALLOON:CARBON MONOXIDE BLOOD TESTING KIT     41115800
01020724000000  BALLOON:DUODENAL TUBE               42231600
01034514000000  BALLOON:METEOROLOGICAL               41114400
01020723000000  BALLOON:OCULAR PRESSURE REDUCER          42294500
01020726000000  BALSAM PERU AND CASTOR OIL TOPICAL AEROSOL     51212000
01020727000000  BAMIFYLLINE HYDROCHLORIDE             51161700
01020728000000  BAMIPINE LACTATE JELLY               51161600
01020729000000  BAMIPINE LACTATE OINTMENT             51161600
01020731000000  BAND SET:ANCHOR CLAMP;DENTAL            42152700
01020733000000  BAND SET:COPPER;DENTAL               42151600
01020734000000  BAND SET:EXERCISE;PHYSICAL THERAPY         42251600
01020732000000  BAND SET:MATRIX;DENTAL               42151600
01020736000000  BAND:BONE CERCLAGE                 42295500
01020740000000  BAND:CIRCLING                   42293400
01020737000000  BAND:COPPER;DENTAL                 42151600
01020741000000  BAND:CROWN MOLAR;DENTAL              42152700
01020742000000  BAND:EXERCISE;PHYSICAL THERAPY           42251600
01050293000000  BAND:HEAT SHRINKABLE                      42291800
01020739000000  BAND:LIGATURE;DENTAL                      42152700
01020738000000  BAND:MATRIX;DENTAL                       42151600
01020744000000  BAND:STERILIZER                        42281900
01020743000000  BAND:TUBAL LIGATION                      42291800
01020745000000  BANDAGE NETTING:ELASTIC;TUBULAR                42311500
01020746000000  BANDAGE SET:ADHESIVE                      42311500
01020747000000  BANDAGE SET:ELASTIC                      42311500
01020765000000  BANDAGE:ADHESIVE                        42311500
01020759000000  BANDAGE:BURN                          42311500
01020777000000  BANDAGE:CANTON FLANNEL                     42311500
01020771000000  BANDAGE:CAST;FIBERGLASS RESIN IMPREGNATED           42311500
01020780000000  BANDAGE:CAST;IMPREGNATED                    42311500
01020764000000  BANDAGE:CAST;PHOTOSENSITIVE RESIN IMPREGNATED         42311500
01020755000000  BANDAGE:CAST;PLASTER OF PARIS IMPREGNATED           42311500
01020772000000  BANDAGE:CAST;POLYESTER-COTTON RESIN IMPREGNATED        42311500
01020778000000  BANDAGE:CAST;POLYURETHANE RESIN IMPREGNATED          42311500
01020761000000  BANDAGE:CREPE PAPER                      42311500
01020756000000  BANDAGE:ELASTIC                        42311500
01020781000000  BANDAGE:ELASTIC;HYDROCOLLOID                  42311500
01020766000000  BANDAGE:FELT;ORTHOPEDIC                    42311500
01020762000000  BANDAGE:FLEECE                         42311500
01020763000000  BANDAGE:FLEECE;METALLIZED                   42311500
01020776000000  BANDAGE:GAUZE                         42311500
01020757000000  BANDAGE:GAUZE;CALAMINE-GELATIN-GLYCERIN-ZINC OXIDE IMPREGNATED 42311500
01020752000000                                 42311500
         BANDAGE:GAUZE;CALAMINE-IODOCHLORHYDROXYQUIN-ZINC OXIDE IMPREGNATED
01020754000000  BANDAGE:GAUZE;GELATIN-ZINC OXIDE IMPREGNATED          42311500
01020782000000  BANDAGE:GAUZE;IMPREGNATED                   42311500
01020758000000  BANDAGE:GAUZE;NITROFURAZONE IMPREGNATED            42311500
01020751000000  BANDAGE:GAUZE;SELF-ADHERENT                  42311500
01020768000000  BANDAGE:GAUZE;TUBULAR                     42311500
01020749000000  BANDAGE:GAUZE;ZINC OXIDE AND ICHTHAMMOL IMPREGNATED      42311500
01020774000000  BANDAGE:GAUZE;ZINC OXIDE IMPREGNATED              42311500
01020775000000  BANDAGE:GAUZE;ZINC OXIDE-GLYCERIN-GELATIN IMPREGNATED     42311500
01020748000000  BANDAGE:GLASS AND CELLULOSE ACETATE;ORTHOPEDIC         42311500
01020750000000  BANDAGE:INTRA-ORAL                       42311500
01020779000000  BANDAGE:INTRAVENOUS                      42311500
01020773000000  BANDAGE:LINIMENT                        42311500
01020770000000  BANDAGE:MUSLIN                         42311500
01020783000000  BANDAGE:PRESSURE                        42311500
01020767000000  BANDAGE:RUBBER;SURGICAL                    42311500
01020769000000  BANDAGE:STOCKINET;HAND BURN                  42311500
01020753000000  BANDAGE:TRACTION;ORTHOPEDIC                  42242100
01020760000000  BANDAGE:UNBLEACHED COTTON                   42311500
01020788000000  BAR:CHILD FIXATION;OPHTHALMOLOGICAL              42183000
01020793000000  BAR:CONNECTING;BONE FIXATION                  42295400
01020790000000  BAR:FOOT                            42241700
01010466000000  BAR:GRAB;BATH                 42211600
01020787000000  BAR:HORIZONTAL;ORTHOPEDIC SPINE BRACE     42241800
01020792000000  BAR:HORIZONTAL;RETRACTOR           42293100
01020785000000  BAR:LINGUAL;DENTAL              42152700
01020784000000  BAR:ORTHOPEDIC FRAME             42191800
01020791000000  BAR:STERILIZATION;CANNULA           42281500
01020786000000  BAR:UPRIGHT;LEG BRACE             42295500
01020789000000  BAR:VERTICAL;ORTHOPEDIC SPINE BRACE      42241800
01020794000000  BARALGAN INJECTION              51172100
01020795000000  BARBEXACLON INJECTION             51141500
01020796000000  BARBITAL                   51141800
01020797000000  BARBITAL SODIUM TABLETS            51141800
01020798000000  BARBITAL TABLETS               51141800
01020799000000  BARIUM HYDROXIDE LIME:USP           51171500
01020800000000  BARIUM SULFATE CREAM             51171600
01020801000000  BARIUM SULFATE EMULSION            51171500
01020802000000  BARIUM SULFATE FOR SUSPENSION:MODIFIED    51171500
01020803000000  BARIUM SULFATE FOR SUSPENSION:USP       51171500
01020804000000  BARIUM SULFATE PASTE             51171500
01020805000000  BARIUM SULFATE SUSPENSION:USP         51171500
01034516000000  BAROGRAPH                   41114400
01034519000000  BAROMETER:ANEROID               41114400
01034517000000  BAROMETER:DIGITAL DISPLAY           41114400
01034518000000  BAROMETER:MERCURIAL              41114400
01051232000000  BARREL:HYPODERMIC SYRINGE           42142600
01020810000000  BARREL:INFUSION                42221700
01020811000000  BARREL:SYRINGE                42142600
01020813000000  BARRIER:ADHESIVE;SURGICAL           42295500
01020812000000  BARRIER:INFECTION CONTROL;DENTAL       42152600
01020814000000  BASAL METABOLISM APPARATUS          42181900
01010701000000  BASE EXCHANGER:WATER             41104200
01020815000000  BASE PLATE:KERATOMETER            42183000
01020818000000  BASE:CYLINDER;MEDICAL             42191700
01020816000000  BASE:DENTAL OPERATING STOOL          42151700
01015719000000  BASE:LASER EQUIPMENT             41115300
01015720000000  BASE:RADAR SET TURNTABLE           41115200
01034527000000  BASE:STATIC TUBE               41112400
01020820000000  BASEPLATE:DENTAL               42151900
01020819000000  BASEPLATE:TRANSDUCER;FETAL MONITORING     42181900
01020822000000  BASIC FUCHSIN:ANALYZED REAGENT        41116100
01020823000000  BASIN SET:MEDICAL               42141600
01020825000000  BASIN:EMESIS                 42141600
01020826000000  BASIN:GENERAL PURPOSE             42141600
01020824000000  BASIN:SITZ BATH                42141600
01020827000000  BASKET:CARTRIDGE;DENTAL IMPRESSION MATERIAL  42152100
01020830000000  BASKET:MESH;PATIENT              42192200
01034529000000  BASKET:PIPET                 41103200
01020828000000  BASKET:STOKES RIGID LITTER                 42171600
01034530000000  BASKET:TEST TUBE                      41122800
01020829000000  BASKET:ULTRASONIC CLEANER;OPTHALMOLOGICAL          41103200
01020831000000  BASSINET AND DRESSING TABLE COMBINATION:HOSPITAL      42191800
01020832000000  BASSINET:DISPOSABLE;AIRCRAFT                42191800
01020833000000  BASSINET:HOSPITAL                      42191800
01020834000000  BATH ARM                          42142200
01020835000000  BATH KIT:SITZ                        42211600
01051244000000  BATH:BIOLOGICAL;LABORATORY                 41103700
01051242000000  BATH:CIRCULATING;LABORATORY                 41103700
01034531000000  BATH:CONSTANT TEMPERATURE                  41103700
01020841000000  BATH:HYDROTHERAPY                      42142200
01051243000000  BATH:MULTIPLE;LABORATORY                  41103700
01051245000000  BATH:ORGAN;LABORATORY                    41103700
01020837000000  BATH:PARAFFIN                        42142100
01051247000000  BATH:REFRIGERATED;LABORATORY                41103700
01051246000000  BATH:SAND;LABORATORY                    41103700
01051250000000  BATH:TISSUE FLOTATION;LABORATORY              41103700
01020840000000  BATH:WARMING;DIALYSATE                   42161600
01020836000000  BATH:WATER;DENTAL IMPRESSION MATERIAL            42152100
01051248000000  BATH:WATER;SHAKING;ORBITAL;LABORATORY            41103700
01051249000000  BATH:WATER;SHAKING;RECIPROCATING;LABORATORY         41103700
01020838000000  BATH:WHIRLPOOL                       42142200
01020842000000  BATHBOARD:PHYSICALLY HANDICAPPED              42211600
01034532000000  BATHYTHERMOGRAPH                      41112200
01034533000000  BATHYTHERMOGRAPH SET                    41112200
01020846000000  BCG VACCINE                         51201600
01020845000000  BCG VACCINE:USP                       51201600
01015727000000  BEACON:SONAR                        41115200
01034534000000  BEAD:LABORATORY                       41122400
01051255000000  BEAD:MAGNETIC;NUCLEIC ACID ISOLATION            41105500
01034536000000  BEAKER:GLASS;LABORATORY                   41121800
01034537000000  BEAKER:PLASTIC;LABORATORY                  41121800
01034542000000  BEAM:ANALYTICAL BALANCE                   41111500
01020847000000  BEAM:BALANCE;REHABILITATION                 42251600
01034543000000  BEARING CIRCLE                       41112900
01020848000000  BECLOMETHASONE DIPROPIONATE INHALATION AEROSOL       51181700
01020849000000  BECLOMETHASONE DIPROPIONATE NASAL SUSPENSION        51161500
01020850000000  BED:ADJUSTABLE                       42191800
01020851000000  BED:FRACTURE                        42191800
01020852000000  BED:ORTHOPEDIC                       42191800
01020853000000  BEDBOARD:SLATTED;HOSPITAL BED                42191800
01020854000000  BEDDING SET:FOREIGN SERVICE AMBULANCE TRAIN PERSONNEL CAR  42191800
01008082000000  BEDDING:ANIMAL;LABORATORY                  41102600
01020855000000  BEDPAN                           42141600
01020857000000  BEDPAN AND URINAL SET                    42141600
01020856000000  BEDPAN:FRACTURE;TOILET                   42141600
01020858000000  BEDSPREAD:HOSPITAL;REUSABLE                   42132100
01020859000000  BEEF:FOR BACTERIOLOGICAL USE;ANALYZED REAGENT          41116100
01020860000000  BELL:STETHOSCOPE                        42182100
01020861000000  BELLADONNA ALKALOIDS AND PHENOBARBITAL EXTENDED-RELEASE TABLETS51172100
01020862000000  BELLADONNA ALKALOIDS AND PHENOBARBITAL TABLETS         51172100
01020863000000  BELLADONNA ALKALOIDS AND VINBARBITAL TABLETS          51172100
01020864000000  BELLADONNA ALKALOIDS CAPSULES                  51172100
01020865000000  BELLADONNA ALKALOIDS INJECTION                 51172100
01020866000000  BELLADONNA ALKALOIDS TABLETS                  51172100
01020867000000  BELLADONNA ALKALOIDS WITH PHENOBARBITAL CAPSULES        51172100
01020868000000  BELLADONNA ALKALOIDS WITH PHENOBARBITAL ELIXIR         51172100
01020871000000                                  51172100
         BELLADONNA ALKALOIDS,BILE SALTS,PANCREATIN,PEPSIN,AND PHENOBARBITAL TABLETS
01020872000000  BELLADONNA ALKALOIDS,CODEINE PHOSPHATE,AND PHENOBARBITAL TABLETS51172100
01020873000000  BELLADONNA ALKALOIDS,KAOLIN,AND PECTIN SUSPENSION        51171700
01020874000000  BELLADONNA ALKALOIDS,KAOLIN,PECTIN,AND PAREGORIC SUSPENSION   51172100
01020875000000                                  EXTRACT
         BELLADONNA ALKALOIDS,PANCREATIN,PEPSIN,PHENOBARBITAL,AND OX BILE51172100 TABLETS
01020876000000  BELLADONNA ALKALOIDS,PHENOBARBITAL,AND SIMETHICONE TABLETS   51171500
01020877000000  BELLADONNA ALKALOIDS,PHENOBARBITAL,AND VITAMIN B COMPLEX ELIXIR 51172100
01020878000000  BELLADONNA ALKALOIDS,PHENOBARBITAL,AND VITAMIN B COMPLEX TABLETS51172100
01020879000000  BELLADONNA EXTRACT AND BUTABARBITAL SODIUM ELIXIR        51172100
01020880000000  BELLADONNA EXTRACT AND BUTABARBITAL SODIUM TABLETS       51172100
01020881000000                                  TABLETS
         BELLADONNA EXTRACT,AMOBARBITAL,AND DEXTROAMPHETAMINE SULFATE51172100
01020884000000  BELLADONNA EXTRACT,CHARCOAL,AND PHENOBARBITAL TABLETS      51172100
01020886000000  BELLADONNA LEAF FLUIDEXTRACT                  51172100
01020887000000  BELLADONNA ROOT FLUIDEXTRACT                  51171700
01020888000000  BELLADONNA TINCTURE AND PENTOBARBITAL ELIXIR          51102700
01020889000000  BELLADONNA TINCTURE:USP                     51102700
01020890000000  BELLOWS ASSEMBLY:VENTILATOR                   42272200
01034544000000  BELLOWS:BATHYTHERMOGRAPH                    41112200
01003138000000  BELLOWS:PRESSURE                        41112400
01020893000000  BELT:CHEST;ELECTROCARDIOGRAPH MONITOR              42181700
01020891000000  BELT:COUNTER-TRACTION                      42242100
01020895000000  BELT:GAIT;REHABILITATION                    42251700
01020894000000  BELT:LUMBOSACRAL SUPPORT                    42241800
01020892000000  BELT:OSTOMY                           42312100
01020896000000  BEMEGRIDE INJECTION                       51141600
01020897000000  BENACTYZINE HYDROCHLORIDE TABLETS                51141900
01020898000000  BENACTYZINE HYDROCHLORIDE,METHAQUALONE,AND CARBROMAL TABLETS51141900
01020899000000  BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS    51191500
01020900000000  BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE TABLETS                51121700
01034545000000  BENCH MARK                           41114200
01034547000000  BENCH:CLEAN;LABORATORY                     41103400
01020901000000  BENCH:TRANSFER;PHYSICALLY HANDICAPPED              42211600
01020902000000  BENDER TOOL:INTUBATION                     42272000
01020908000000  BENDER:BONE PLATE                        42292300
01020906000000  BENDER:PLATE;IMPLANT CROSSLINK SYSTEM              42292300
01020903000000  BENDER:ROD;ANGLE SPINAL SYSTEM                 42292300
01020905000000  BENDER:ROD;POSTERIOR SPINAL SYSTEM               42292300
01020904000000  BENDER:ROD;TUBULAR;POSTERIOR SPINAL SYSTEM           42292300
01020909000000  BENDER:SURGICAL PIN                      42292300
01020907000000  BENDER:THREAD-FORMING PIN;DENTAL                42151600
01020910000000  BENDING IRON:ORTHOPEDIC                    42292300
01020911000000  BENDING TEMPLATE:BONE FIXATION                 42294200
01020912000000  BENDROFLUMETHIAZIDE AND POTASSIUM CHLORIDE TABLETS       51191500
01020913000000  BENDROFLUMETHIAZIDE,RESERPINE,AND POTASSIUM CHLORIDE TABLETS 51191500
01020916000000  BENORILATE TABLETS                       51142100
01020917000000  BENOXINATE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION:NF        51102400
01020918000000                                 51102400
         BENOXINATE HYDROCHLORIDE,BORIC ACID,AND CHLOREXIDINE ACETATE OPHTHALMIC SOLUTION
01020920000000  BENTONITE:USP                         51211600
01020921000000  BENZALKONIUM CHLORIDE                     51102700
01020922000000  BENZALKONIUM CHLORIDE AEROSOL                 51161700
01020923000000  BENZALKONIUM CHLORIDE CREAM                  51101800
01020926000000  BENZALKONIUM CHLORIDE SOLUTION                 51102700
01020925000000  BENZALKONIUM CHLORIDE SOLUTION:MODIFIED            51102700
01020924000000  BENZALKONIUM CHLORIDE SOLUTION:NF               51102700
01020927000000  BENZALKONIUM CHLORIDE TINCTURE                 51102700
01020928000000  BENZBROMARONE TABLETS                     51121600
01020929000000  BENZCHLORPROPAMIDE CAPSULES                  51141500
01020930000000  BENZENESULFONAMIDE                       51101500
01020931000000  BENZETHONIUM CHLORIDE AND HYDROCORTISONE SOLUTION       51101600
01020932000000  BENZETHONIUM CHLORIDE FOR ORAL SOLUTION            51101600
01020933000000  BENZETHONIUM CHLORIDE SOLUTION:NF               51101600
01020934000000  BENZETHONIUM CHLORIDE TABLETS                 51101600
01020935000000  BENZHEXOL TABLETS:BP                      51142500
01020936000000  BENZOCAINE AND BENZETHONIUM CHLORIDE OINTMENT         51101800
01020937000000  BENZOCAINE AND BENZETHONIUM CHLORIDE SOLUTION         51101800
01020938000000  BENZOCAINE AND CHLOROBUTANOL CREAM               51142900
01020939000000  BENZOCAINE AND HYDROXYQUINOLINE SOLUTION            51142900
01020940000000  BENZOCAINE AND MENTHOL AEROSOL                 51142900
01020941000000  BENZOCAINE AND MENTHOL TOPICAL AEROSOL:USP           51142900
01020943000000  BENZOCAINE GEL                         51142900
01020942000000  BENZOCAINE GEL:USP                       51142900
01020944000000  BENZOCAINE OINTMENT:USP                    51142900
01020945000000  BENZOCAINE ORAL TOPICAL AEROSOL                51142900
01020946000000  BENZOCAINE ORAL TOPICAL GEL                  51142900
01020947000000  BENZOCAINE ORAL TOPICAL SOLUTION                51142900
01020948000000  BENZOCAINE SOLUTION                      51142900
01020949000000  BENZOCAINE SUPPOSITORIES                    51142900
01020950000000  BENZOCAINE TOPICAL AEROSOL:USP                 51142900
01020952000000                                 51142900
         BENZOCAINE,BENZETHONIUM CHLORIDE,MENTHOL,AND HYDROXYQUINOLINE BENZOATE SOLUTION
01020953000000                                 51142900
         BENZOCAINE,BUTAMBEN,AND TETRACAINE HYDROCHLORIDE TOPICAL AEROSOL
01020954000000                                 51142900
         BENZOCAINE,BUTAMBEN,AND TETRACAINE HYDROCHLORIDE TOPICAL SOLUTION
01020955000000  BENZOCAINE,EUGENOL,AND HYDROXYQUINOLINE SULFATE OINTMENT    51142900
01020956000000  BENZOCAINE,MENTHOL,AND SODIUM BORATE TABLETS          51142900
01020957000000                                  51142900
         BENZOCAINE-OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE-POLYMYXIN B SULFATE FOR OTIC SOLUTION
01020958000000  BENZOCTAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS                51141800
01020959000000  BENZOIC ACID:BORIC ACID;ZINC OXIDE AND ZINC STEARATE POWDER   51101800
01020960000000  BENZOIC ACID:USP                         51101800
01020962000000  BENZOIN AND HEXACHLOROPHENE TINCTURE               51161700
01020964000000  BENZOIN COMPOUND TINCTURE                    51161700
01020965000000  BENZOIN TINCTURE                         51161700
01020968000000  BENZOIN TINCTURE TOPICAL AEROSOL                 51161700
01020966000000  BENZOIN TINCTURE:COMPOUND;MODIFIED                51161700
01020967000000  BENZOIN TINCTURE:COMPOUND;USP                  51161700
01020970000000  BENZONATATE CAPSULES                       51161800
01020969000000  BENZONATATE CAPSULES:USP                     51161800
01038384000000  BENZOPURPURIN:4B;REAGENT                     41116100
01020971000000  BENZOYL PEROXIDE AND SULFUR CREAM                51142100
01020974000000  BENZOYL PEROXIDE CLEANSING SOLUTION               51102700
01020977000000  BENZOYL PEROXIDE GEL:MIDIFIED                  51101800
01020976000000  BENZOYL PEROXIDE GEL:USP                     51101800
01020978000000  BENZOYL PEROXIDE LOTION                     51101800
01020979000000  BENZOYL PEROXIDE LOTION:USP                   51101800
01020980000000  BENZOYL PEROXIDE TOPICAL GEL:USP                 51101500
01020982000000  BENZQUINAMIDE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION            51171800
01020983000000  BENZQUINAMIDE HYDROCHLORIDE INJECTION              51171800
01020984000000  BENZTROPINE MESYLATE INJECTION:USP                51151600
01020986000000  BENZTROPINE MESYLATE TABLETS                   51151600
01020985000000  BENZTROPINE MESYLATE TABLETS:USP                 51151600
01020987000000  BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE ORAL TOPICAL SOLUTION         51142100
01020988000000  BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS                51142100
01020989000000                                  51102700
         BENZYL ALCOHOL,BENZETHONIUM CHLORIDE,BENZOCAINE,AND HEXACHLOROPHENE SOLUTION
01020990000000  BENZYL ALCOHOL,BENZOCAINE,AND HEXACHLOROPHENE SOLUTION      51102700
01020992000000  BENZYL BENZOATE                         51101600
01020993000000  BENZYL BENZOATE AND LINDANE LOTION                51101600
01020994000000  BENZYL BENZOATE LOTION                      51101800
01020996000000  BENZYL BENZOATE LOTION:BP                    51101700
01020995000000  BENZYL BENZOATE LOTION:USP                    51101800
01020991000000  BENZYL BENZOATE:SAPONATED                    51101800
01020998000000  BENZYL NICOTINATE AND VANILLYLNONAMIDE ACID OINTMENT       51142000
01020999000000  BENZYL NICOTINATE SOLUTION                    51142100
01021000000000                                  51142100
         BENZYL NICOTINATE,METHYL NICOTINATE METHYL SALICYLATE,AND SALVIA OIL OINTMENT
01021002000000  BENZYLPENICILLOYL POLYLYSINE INJECTION:USP            51101500
01021003000000  BEPRIDIL HYDROCHLORIDE TABLETS                  51121600
01021004000000  BERACTANT INTRATRACHEAL SUSPENSION                51161700
01021005000000  BERBERINE AND TETRAHYDROZOLINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION 51102400
01021008000000  BETAHISTINE HYDROCHLORIDE TABLETS                51161600
01021009000000  BETAINE CAPSULES                         51121900
01021011000000  BETAINE HYDROCHLORIDE AND PEPSIN TABLETS             51171500
01021012000000  BETAINE HYDROCHLORIDE CAPSULES                  51171500
01021013000000  BETA-LACTAMASE DETECTION DISCS                  41116100
01021014000000  BETAMETHASONE AND SULFACETAMIDE SODIUM OPHTHALMIC SOLUTION 51102400
01021015000000  BETAMETHASONE BENZOATE GEL:USP               51181700
01021016000000  BETAMETHASONE CREAM:MODIFIED                51181700
01021017000000  BETAMETHASONE DIPROPIONATE AND CLOTRIMAZOLE CREAM      51101800
01021018000000  BETAMETHASONE DIPROPIONATE AND SALICYCLIC ACID LOTION    51181700
01021019000000  BETAMETHASONE DIPROPIONATE AND SALICYLIC ACID OINTMENT   51181700
01021020000000  BETAMETHASONE DIPROPIONATE CREAM:USP            51181700
01021021000000  BETAMETHASONE DIPROPIONATE LOTION              51181700
01021022000000  BETAMETHASONE DIPROPIONATE LOTION:USP            51181700
01021023000000  BETAMETHASONE DIPROPIONATE OINTMENT:USP           51181700
01021024000000  BETAMETHASONE DIPROPIONATE TOPICAL AEROSOL:USP       51181700
01021025000000  BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE ENEMA           51181700
01021026000000  BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE PELLETS          51181700
01021027000000  BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE SOLUTION          51181700
01021028000000  BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE TABLETS          51181700
01021029000000  BETAMETHASONE OINTMENT                   51181700
01021031000000                                51181700
         BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE AND BETAMETHASONE ACETATE SUSPENSION:STERILE;USP
01021032000000                                51181700
         BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE AND GENTAMICIN SULFATE OPHTHALMIC OINTMENT
01021033000000                                51181700
         BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE AND GENTAMICIN SULFATE OPHTHALMIC-OTIC SOLUTION
01021034000000  BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE INJECTION          51181700
01021035000000  BETAMETHASONE SYRUP:USP                   51181700
01021037000000  BETAMETHASONE TABLETS                    51181700
01021036000000  BETAMETHASONE TABLETS:USP                  51181700
01021038000000  BETAMETHASONE VALERATE AND GENTAMICIN SULFATE CREAM     51181700
01021039000000  BETAMETHASONE VALERATE AND GENTAMICIN SULFATE OINTMENT   51181700
01021040000000  BETAMETHASONE VALERATE CREAM:BPC              51181700
01021041000000  BETAMETHASONE VALERATE CREAM:USP              51181700
01021042000000  BETAMETHASONE VALERATE LOTION                51181700
01021043000000  BETAMETHASONE VALERATE LOTION:USP              51181700
01021044000000  BETAMETHASONE VALERATE OINTMENT               51181700
01021045000000  BETAMETHASONE VALERATE OINTMENT:BPC             51181700
01021046000000  BETAMETHASONE VALERATE OINTMENT:USP             51181700
01021047000000  BETANAPHTHOL                        51101800
01021048000000  BETAXOLOL HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION         51102400
01021049000000  BETAXOLOL HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SUSPENSION        51102400
01021050000000  BETAXOLOL HYDROCHLORIDE TABLETS               51121700
01021051000000  BETAZOLE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP            51211500
01021052000000  BETHANECHOL CHLORIDE INJECTION:USP             51151500
01021054000000  BETHANECHOL CHLORIDE TABLETS                51151500
01021053000000  BETHANECHOL CHLORIDE TABLETS:USP              51151500
01021055000000  BEZITRAMIDE TABLETS                     51142200
01021056000000  BIALAMICOL HYDROCHLORIDE TABLETS              51151500
01021058000000  BIB:DENTAL                         42152500
01021057000000  BIB:PATIENT FEEDING                     42211900
01021059000000  BIB:PATIENT FEEDING;DISPOSABLE               42131500
01021060000000  BIB:PATIENT FEEDING;REUSABLE                42131500
01021061000000  BICALUTAMIDE TABLETS                    51111800
01021062000000  BIFONAZOLE CREAM                        51101800
01021063000000  BIFONAZOLE TOPICAL SOLUTION                  51101800
01021064000000                                 51171600
         BILE SALTS,CASCARA SAGRADA EXTRACT,GINGER,PAPAIN,AND PHENOLPHTHALEIN TABLETS
01021066000000  BILIRUBIN CONTROL:ELEVATED                   41116100
01021067000000  BILIRUBIN TEST REAGENT                     41116100
01021068000000  BILIRUBIN TEST TABLETS                     41116100
01021070000000  BIN:DENTAL PLASTER DISPENSING                 42152100
01021069000000  BIN:RADIOGRAPHIC FILM STORAGE;DARKROOM EQUIPMENT SET      42203700
01021074000000  BINDER:ABDOMINAL                        42295400
01021072000000  BINDER:ABDOMINAL;T-SHAPE                    42295400
01021075000000  BINDER:SCULTETUS                        42295400
01034552000000  BINOCULAR                           41111700
01021078000000  BIOPSY SET                           42181500
01021080000000  BIPERIDEN HYDROCHLORIDE TABLETS                51142500
01021079000000  BIPERIDEN HYDROCHLORIDE TABLETS:USP              51142500
01021081000000  BIPERIDEN LACTATE INJECTION:USP                51142500
01021082000000  BISACODYL DELAYED-RELEASE TABLETS:USP             51171600
01021083000000  BISACODYL SOLUTION                       51171600
01021084000000  BISACODYL SUPPOSITORIES:USP                  51171600
01021085000000  BISACODYL SUSPENSION                      51171600
01021087000000  BISACODYL TABLETS                       51171600
01021086000000  BISACODYL TABLETS:USP                     51171600
01021088000000  BISACODYL TANNEX                        51171600
01021089000000  BISACODYL,VEGETABLE EXTRACTS,AND ETHEREAL OILS TABLETS     51171600
01021093000000  BISMUTH AND CALCIUM CARBONATE COMPOUND POWDER         51171500
01021094000000  BISMUTH FORMIC IODIDE POWDER                  51101800
01021097000000  BISMUTH POTASSIUM TARTRATE INJECTION              51171600
01021098000000  BISMUTH SODIUM TRIGLYCOLLAMATE TABLETS             51171500
01021100000000  BISMUTH SUBCARBONATE                      51171500
01021101000000  BISMUTH SUBCARBONATE AND CALCIUM CARBONATE:PREPARED;SUSPENSION 51171500
01021102000000  BISMUTH SUBCARBONATE TABLETS                  51171500
01021099000000  BISMUTH SUBCARBONATE:USP                    51171500
01021104000000  BISMUTH SUBGALLATE                       51171500
01021105000000  BISMUTH SUBGALLATE POWDER                   51171500
01021106000000  BISMUTH SUBGALLATE TABLETS                   51171500
01021107000000  BISMUTH SUBGALLATE,PECTIN,AND POWDERED OPIUM TABLETS      51171800
01021108000000  BISMUTH SUBNITRATE AND ZINC OXIDE OINTMENT           51101800
01021110000000  BISMUTH SUBNITRATE TABLETS                   51171700
01021111000000  BISMUTH SUBNITRATE:USP                     51171800
01021112000000  BISMUTH SUBSALICYLATE AND CALCIUM CARBONATE TABLETS      51171700
01021113000000  BISMUTH SUBSALICYLATE INJECTION                51171700
01021114000000  BISMUTH SUBSALICYLATE SUSPENSION                51171700
01021115000000  BISMUTH SUBSALICYLATE TABLETS                 51171700
01021117000000  BISMUTH TRIBROMOPHENATE                    51101800
01021118000000  BISMUTH TRIBROMOPHENATE OINTMENT                51101800
01021119000000  BISOPROLOL FUMARATE TABLETS                  51121700
01021120000000  BISPHOSPHONATES TABLETS                    51182400
01021122000000  BIT:DRILL;ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM        42291700
01021124000000  BIT:DRILL;ENDOSCOPIC                  42294900
01021121000000  BIT:DRILL;TIBIAL-HUMERAL ROD SYSTEM          42295400
01021123000000  BIT:SCREWDRIVER;BONE SCREW               42292400
01021125000000  BITOLTEROL MESYLATE INHALATION AEROSOL         51161500
01021126000000  BITOLTEROL MESYLATE INHALATION SOLUTION        51161500
01021129000000  BLADDER AND KIDNEY TEA                 51191500
01021128000000  BLADDER AND KIDNEY TEA:INSTANT             51191500
01021130000000  BLADDER:SPHYGMOMANOMETER                42181600
01021131000000  BLADE ASSEMBLY:SURGICAL CARPAL TUNNEL RELEASE SYSTEM  42291600
01021132000000  BLADE ASSEMBLY:SURGICAL CLIPPER            42291600
01021138000000  BLADE:AMPUTATING SAW                  42291600
01021162000000  BLADE:ARTHROSCOPIC;SURGICAL              42291600
01021134000000  BLADE:BIOPSY INSTRUMENT;SHAVER             42295400
01051291000000  BLADE:BONE SAW;ELECTRIC                42291600
01021164000000  BLADE:BONE SAW;PNEUMATIC                42295200
01021145000000  BLADE:BONE SAW;POWER                  42295200
01021135000000  BLADE:BREAKER AND HOLDER;RAZOR             42291600
01021147000000  BLADE:CALLUS CHISEL                  42291600
01021158000000  BLADE:CERVICAL RETRACTOR                42293100
01021161000000  BLADE:CRANIOTOME                    42291600
01021152000000  BLADE:DENTAL LABORATORY SAW              42152200
01021144000000  BLADE:DEPRESSOR;TONGUE                 42181500
01021149000000  BLADE:DERMATOME                    42295200
01021137000000  BLADE:ELECTRODE;ELECTROSURGICAL            42295100
01021142000000  BLADE:EYE KNIFE;DETACHABLE               42291600
01021151000000  BLADE:FINGER RING SAW                 42291600
01021160000000  BLADE:GAG                       42293100
01021136000000  BLADE:KNIFE;EAR                    42291600
01021139000000  BLADE:LAMINECTOMY RETRACTOR              42293100
01021141000000  BLADE:LARYNGOSCOPE                   42272000
01034553000000  BLADE:MICROTOME                    41102900
01021154000000  BLADE:NAIL TRIMMER;VETERINARY             42121500
01021153000000  BLADE:ORTHOPEDIC CAST CUTTER              42241600
01021159000000  BLADE:OSCILLATING SAW;SMALL BONE            42295200
01021143000000  BLADE:RETRACTOR;ABDOMINAL               42291600
01021133000000  BLADE:RETRACTOR;CHEEK                 42293100
01021155000000  BLADE:SAGITTAL SAW;SMALL BONE             42295200
01021165000000  BLADE:SAW;AUTOPSY                   42261500
01021150000000  BLADE:SKIN GRAFTING KNIFE               42291600
01021163000000  BLADE:STITCH CUTTER                  42291600
01021148000000  BLADE:SURGICAL KNIFE;DETACHABLE            42291600
01021140000000  BLADE:SURGICAL PREPARATION RAZOR            42295200
01013845000000  BLADE:THICKNESS GAGE                  41111600
01021157000000  BLADE:TREPHINE;CORNEAL                 42291600
01021146000000  BLADE:TREPHINE;CRANIAL                 42291600
01021156000000  BLADE:TRIMMER;ARTHROSCOPE               42291600
01021168000000  BLANKET:BURN                         42171700
01042594000000  BLANKET:CASUALTY                       42171700
01051295000000  BLANKET:FIRST AID                       42171700
01021171000000  BLANKET:HOSPITAL;REUSABLE                   42132100
01021167000000  BLANKET:HOT AND COLD TREATMENT;ORTHOPEDIC           42142100
01051296000000  BLANKET:INFANT SWADDLER;EMERGENCY               42171700
01021169000000  BLANKET:SURGICAL                       42295100
01021170000000  BLANKET:WARMING;HYPOTHERMIA                  42295100
01021172000000  BLASTOMYCIN:NF                        51101500
01034554000000  BLENDER:LABORATORY                      41101500
01021173000000  BLENDER:OXYGEN-AIR                      42271700
01021174000000  BLEOMYCIN FOR INJECTION:USP                  51111700
01021175000000  BLEOMYCIN SULFATE:STERILE                   51111700
01021177000000  BLEOMYCIN SULFATE:STERILE;USP                 51111700
01021176000000  BLEOMYCIN SULFATE:USP                     51111700
01021179000000  BLOCK:BENCH;DENTAL LABORATORY                 42152200
01021180000000  BLOCK:BITE                          42272000
01021184000000  BLOCK:BITE;ENDOSCOPIC                     42294900
01021183000000  BLOCK:CUTTING;EAR GRAFT                    42291600
01034556000000  BLOCK:EMBEDDING                        41111700
01034557000000  BLOCK:INSECT FIXATION                     41102500
01021181000000  BLOCK:SOLDERING;DENTAL                    42152200
01034555000000  BLOCK:SWIVEL MOUNTING;BATHYTHERMOGRAPH            41112200
01021185000000  BLOCKER:X-RAY FILM                      42203700
01051305000000  BLOCKING AGENT:ELECTROPHORESIS AND BLOTTING SYSTEM      41105300
01021188000000  BLOOD CELL STAINING KIT                    41116100
01021189000000  BLOOD CHEMISTRY CONTROL SERUM:ABNORMAL            41116100
01021190000000  BLOOD CHEMISTRY CONTROL SERUM:NORMAL             41116100
01021193000000                                 41116100
         BLOOD CHEMISTRY SERUM CALIBRATION REFERENCE AND CONTROL:ABNORMAL COMPONENTS
01021191000000                                 41116100
         BLOOD CHEMISTRY SERUM CALIBRATION REFERENCE AND CONTROL:ELEVATED ENZYMES
01051307000000                                 41116100
         BLOOD CHEMISTRY SERUM CALIBRATION REFERENCE AND CONTROL:NORMAL COMPONENTS
01021192000000                                 41116100
         BLOOD CHEMISTRY SERUM CALIBRATION REFERENCE AND CONTROL:NORMAL ENZYMES
01051308000000                                 41116100
         BLOOD CHEMISTRY SERUM CALIBRATION REFERENCE AND CONTROL:NORMAL-ABNORMAL COMPONEN
01021195000000  BLOOD CHEMISTRY STANDARD AND CONTROL SERUM:ABNORMAL      41116100
01021194000000  BLOOD CHEMISTRY STANDARD AND CONTROL SERUM:NORMAL       41116100
01021196000000  BLOOD COLLECTING AND DISPENSING BAG              41104100
01021197000000  BLOOD COLLECTING AND DISPENSING BOTTLE            41104100
01021198000000  BLOOD COLLECTING KIT:AUTOLOGOUS                42222300
01021199000000  BLOOD COLLECTING KIT:FETAL                  42143100
01034559000000  BLOOD COLLECTING UNIT                     41104100
01034558000000  BLOOD COLLECTING UNIT:LABORATORY               41104100
01021201000000  BLOOD COLLECTING-CULTURE BOTTLE                41104100
01021200000000  BLOOD COLLECTING-CULTURE BOTTLE:LABORATORY          41104100
01021202000000  BLOOD COLLECTING-CULTURE KIT                 41104100
01021204000000  BLOOD COLLECTING-CULTURE TUBE                 41104100
01021203000000  BLOOD COLLECTING-CULTURE TUBE:LABORATORY           41121700
01021205000000  BLOOD COLLECTING-CULTURE UNIT:LABORATORY           41104100
01021206000000  BLOOD COLLECTING-DISPENSING BAG AND DONOR SET    42222300
01021207000000  BLOOD COLLECTION ASSEMBLY:NEEDLELESS ACCESS SYSTEM  42222200
01021208000000  BLOOD COMPATIBILITY TEST REAGENT           41116000
01021209000000  BLOOD CONSERVATION SYSTEM:RESERVOIR         42222300
01021210000000  BLOOD DETECTION TABLETS               41116100
01021211000000  BLOOD DIFFERENTIATING SOLUTION:WHITE BLOOD CELLS   41116100
01021212000000  BLOOD DILUTING KIT                  41116100
01021213000000  BLOOD DILUTING SOLUTION               41116100
01021214000000  BLOOD DISPENSER:TUBE                 41104100
01021215000000  BLOOD DONOR SET:INDIRECT TRANSFUSION         42222300
01021216000000  BLOOD DONOR-PLASMA POOLING SET            42222300
01021217000000  BLOOD EXCHANGE-TRANSFUSION KIT            42222300
01021218000000  BLOOD FILTER UNIT:INDIRECT TRANSFUSION        42222300
01021219000000  BLOOD GAS BUFFER DILUENT               41116100
01021242000000  BLOOD GROUPING SERUM                 41116000
01021247000000  BLOOD GROUPING SERUM SET:ANTI-A AND ANTI-B      41116000
01021226000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-A             41116000
01021245000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-A AND B;MONOCLONAL     41116000
01051309000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-A;B            41116100
01021243000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-A;MONOCLONAL        41116000
01021234000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-A;USP           41116000
01021237000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-AL             41116000
01021227000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-B             41116000
01021244000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-B;MONOCLONAL        41116000
01021230000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-B;USP           41116000
01021229000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-C;USP-1          41116000
01021241000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-C;USP-2          41116000
01021223000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-C-1            41116000
01021225000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-C-2            41116000
01021224000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-CDE            41116000
01021231000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-CDE;USP          41116000
01021221000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-D             41116000
01021240000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-D;MONOCLONAL-POLYCLONAL  41116000
01021232000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-D;USP           41116000
01021246000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-E;USP-1          41116000
01021233000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-E;USP-2          41116000
01021220000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-E-1            41116000
01021222000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-E-2            41116000
01021235000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-FYA            41116000
01021228000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-K             41116000
01021238000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-M             41116000
01021239000000  BLOOD GROUPING SERUM:ANTI-N             41116000
01021236000000  BLOOD GROUPING SERUM:USP               41116000
01021248000000  BLOOD OXYGEN DEMAND APPARATUS:HEMODIALYSIS      42161600
01021249000000  BLOOD PLASMA DILUENT                 41116000
01021250000000  BLOOD PRESSURE UNIT:ANEROID             42181600
01021251000000  BLOOD RECIPIENT SET:INDIRECT TRANSFUSION       42222300
01021252000000  BLOOD RECOVERY SET:AUTOTRANSFUSION          42294600
01021253000000  BLOOD RECOVERY-DELIVERY SYSTEM:AUTOMATED       42294200
01021254000000  BLOOD SAMPLE COLLECTING KIT             41104100
01021255000000  BLOOD SAMPLE COLLECTING SET             41104100
01021256000000  BLOOD SERUM DILUENT                 41116000
01021257000000  BLOOD TEST REAGENT TABLETS              41116000
01034560000000  BLOOD TESTING KIT:CARBON MONOXIDE          41115800
01021258000000  BLOOD TRANSFER UNIT                 42294600
01021259000000  BLOOD TRANSFER-DISPENSING BAG:INDIRECT TRANSFUSION  42222300
01021260000000  BLOOD UREA NITROGEN TEST REAGENT           41116000
01021261000000  BLOOD WARMING AND TRANSFUSION ASSEMBLY        42222300
01021262000000  BLOOD WARMING AND TRANSFUSION SYSTEM         42222300
01021263000000  BLOOD-FLUID MIXING,COOLING,AND INFUSION SYSTEM    42222300
01021264000000  BLOOD-FLUID WARMER AND PRESSURE INFUSION SYSTEM   42222300
01021265000000  BLOOD-FLUID WARMER SYSTEM              42221700
01021266000000  BLOOD-GROUP SPECIFIC SUBSTANCES A AND B:NF      51201600
01021267000000  BLOUSE:HOSPITAL PERSONNEL;DISPOSABLE         42131600
01021269000000  BLOWER:CORONARY ARTERY;SURGICAL           42295300
01034563000000  BLOWER:HOT AIR;LABORATORY              41102400
01009474000000  BLOWER:LABORATORY                  41103500
01021270000000  BLOWPIPE:SOLDERING;DENTAL LABORATORY         42152200
01012594000000  BLOWTORCH:ALCOHOL                  41102400
01021279000000  BOARD:BODY;AUTOPSY                  42261600
01021275000000  BOARD:BOLT;REHABILITATION              42251800
01021280000000  BOARD:DISSECTION                   42261500
01021278000000  BOARD:LETTERING;PHYSICALLY HANDICAPPED        42211700
01021272000000  BOARD:LITTER                     42171600
01021273000000  BOARD:PATIENT SHIFTING                42192200
01021277000000  BOARD:POWDER;REHABILITATION             42251600
01021276000000  BOARD:SKATE;REHABILITATION              42251600
01021274000000  BOARD:TRANSFER;PATIENT                42171600
01021281000000  BODY STOCKING:TRANSDUCER;FETAL MONITORING      42181900
01009658000000  BODY:INFLATION DEVICE                42294900
01003150000000  BODY:JUNCTION BLOCK;REGULATOR;OXYGEN         42271700
01009659000000  BODY:VALVE;BREATHING APPARATUS            42272200
01034565000000  BOLOMETER:RADIO FREQUENCY              41115300
01021282000000  BOLSTER:SUTURE RETENTION               42312200
01021284000000  BOLT:TIBIAL                     42295500
01021283000000  BOLT:TIBIAL;ORTHOPEDIC                42295500
01021285000000  BONDING MATERIAL:ORTHOPEDIC             42241500
01021286000000  BONE BLOCKS:HUMAN TISSUE;SURGICAL          42295500
01021287000000  BONE PLATE                      42295500
01021289000000  BONESET SYRUP                    51212000
01021290000000  BOOT:EXERCISER;PHYSICAL THERAPY           42251600
01021291000000  BOOTH:AUDIOMETRIC EXAMINATION            42182400
01021292000000  BOOTH:X-RAY PROTECTIVE                42204000
01011653000000  BORELIGHT SYSTEM:LASER                41111700
01034568000000  BORER SET:CORK                         41122500
01034569000000  BORESCOPE                            41111700
01034570000000  BORESCOPE KIT                          41111700
01011654000000  BORESIGHT KIT:HELMET SIGHT ASSEMBLY               41111700
01021296000000  BORIC ACID AND ETHEREAL OILS OINTMENT              51101800
01021297000000  BORIC ACID AND SODIUM BORATE OPHTHALMIC SOLUTION        51102400
01021298000000  BORIC ACID OINTMENT                       51101800
01021299000000  BORIC ACID OPHTHALMIC OINTMENT                 51102400
01021300000000  BORIC ACID SOLUTION                       51102700
01021301000000  BORIC ACID TABLETS                       51102700
01021302000000                                  51102400
         BORIC ACID,ANTIPYRINE,SODIUM BORATE,AND SODIUM SALICYLATE OPHTHALMIC SOLUTION
01021304000000  BORIC ACID,CHLOROTHYMOL,MENTHOL,AND THYMOL SOLUTION       51102700
01021307000000                                  51102700
         BORIC ACID,POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CARBONATE,AND SODIUM CHLORIDE SOLUTION
01021308000000  BORIC ACID:NF                          51101800
01021309000000                                  51102400
         BORIC ACID:POTASSIUM CHLORIDE AND SODIUM CARBONATE OPHTHALMIC SOLUTION
01021310000000  BOROTANNIC COMPLEX AND SALICYLIC ACID SOLTUION         51101800
01034572000000  BOTTLE CAP ASSEMBLY:BLOOD GAS ANALYZER             41115800
01051327000000  BOTTLE CAP ASSEMBLY:BLOOD GAS APPARATUS             41115800
01034573000000  BOTTLE REPLACEMENT SET:FUEL SAMPLE               41104000
01034574000000  BOTTLE SET:FUEL SAMPLE                     41104000
01021311000000  BOTTLE SET:PHYSICIAN'S SATCHEL                 42295100
01021312000000  BOTTLE SET:VETERINARY DISPENSARY                42121500
01034581000000  BOTTLE:ASPIRATOR                        42271900
01021321000000  BOTTLE:ATOMIZER;DENTAL OPERATING UNIT              42152600
01021313000000  BOTTLE:BLOOD COLLECTING;AUTOTRANSFUSION             41104100
01034575000000  BOTTLE:DILUTION                         41104000
01034584000000  BOTTLE:DROPPER                         41121500
01034576000000  BOTTLE:DROPPING                         41121500
01034582000000  BOTTLE:DROPPING;TK                       41121500
01021325000000  BOTTLE:EYE IRRIGATING                      42293500
01021326000000  BOTTLE:INFUSION                         42221700
01021323000000  BOTTLE:MEDICINAL ATOMIZER                    42271800
01021327000000  BOTTLE:NEBULIZER                        42271800
01021317000000  BOTTLE:PERINEAL CLEANSING                    42312300
01034586000000  BOTTLE:ROLLER;CULTURE                      41122100
01034577000000  BOTTLE:SPECIFIC GRAVITY                     41121800
01021318000000  BOTTLE:SPECIMEN COLLECTING                   41104100
01021315000000  BOTTLE:SUCTION AND PRESSURE APPARATUS              42181600
01021316000000  BOTTLE:TUBE FEEDING                       42231500
01021322000000  BOTTLE:URINE SPECIMEN                      41104100
01034585000000  BOTTLE:WASH;GLASS                        41103200
01021328000000  BOTTLE:WATER;ENDOSCOPIC                     42295000
01034578000000  BOTTLE:WEIGHING                         41111500
01051328000000  BOTTLED AGAR MEDIA:BACTERIA                   41106200
01021333000000  BOUGIE:ESOPHAGEAL                        42293600
01021332000000  BOUGIE:FRONTAL SINUS                      42293600
01021334000000  BOUGIE:URETERAL                         42293600
01021335000000  BOUGIE:URETHRAL                 42293600
01021336000000  BOWL KIT:AUTOTRANSFUSION             42294600
01034587000000  BOWL WASHING AND WASTE BAG SET          41103200
01021337000000  BOWL:BONE CEMENT MIXING             42295400
01021339000000  BOWL:PLASTER OF PARIS MIXING           42152500
01021338000000  BOWL:STERILE WATER                42141600
01021340000000  BOWL:SURGICAL SPONGE               42295400
01045663000000  BOX:BLOOD PRODUCTS SHIPPING           41123300
01042844000000  BOX:DISH HANDLING                41123300
01021345000000  BOX:FILM VIEW;X-RAY               42201900
01034593000000  BOX:GEL;ELECTROPHORESIS             41105300
01021341000000  BOX:HYPODERMIC NEEDLE STERILIZATION       42281500
01034591000000  BOX:INSECT                    41102500
01034590000000  BOX:MICROSCOPE SLIDE               41123300
01021344000000  BOX:PASSTHROUGH;X-RAY              42203700
01045656000000  BOX:PATHOLOGICAL SPECIMEN SHIPPING;INSULATED   41104100
01034589000000  BOX:PIPET;LABORATORY GLASSWARE WASHING MACHINE  41103200
01034588000000  BOX:SAMPLE;LABORATORY              41123300
01034594000000  BOX:STORAGE;CRYOGENIC              41123300
01021342000000  BOX:SURGICAL GLOVES STERILIZATION        42281500
01045658000000  BOX:WHOLE BLOOD SHIPPING             41123300
01021346000000  BRACE ASSEMBLY:ADJUSTABLE BED          42191800
01021362000000  BRACE:ABDUCTION;HIP               42241700
01021354000000  BRACE:ANKLE                   42241700
01021347000000  BRACE:BACK SUPPORT                42241800
01021360000000  BRACE:BIT;BONE                  42295400
01021361000000  BRACE:BIT;FIXATION;ORTHOPEDIC          42295400
01021358000000  BRACE:CAST;ELBOW                 42241800
01021352000000  BRACE:CHEST-CHIN-NECK              42241800
01021357000000  BRACE:FOOT                    42241700
01021365000000  BRACE:FRACTURE CAST               42241700
01021350000000  BRACE:FRACTURE;HUMERAL              42241800
01021364000000  BRACE:FRACTURE;TIBIAL              42241700
01021351000000  BRACE:FRACTURE;ULNAR               42241800
01021349000000  BRACE:HYPEREXTENSION               42241800
01021356000000  BRACE:KNEE                    42241700
01021353000000  BRACE:LEG                    42241700
01021363000000  BRACE:REAMER                   42293400
01021348000000  BRACE:SHOULDER;HOSPITAL SURGICAL TABLE      42295100
01021355000000  BRACE:SPINE;ORTHOPEDIC              42241800
01021366000000  BRACE:WALKING                  42241700
01021359000000  BRACE:WRIST AND FOREARM             42241800
01021367000000  BRACHYTHERAPY UNIT                42202100
01021368000000  BRACKET:ORTHODONTIC               42152700
01014223000000  BRACKET:RING;SUCTION CANISTER SYSTEM       42295400
01021369000000  BRACKET:X-RAY FILM HANGER            42201800
01051350000000  BRAILLE DEVICE:PHYSICALLY HANDICAPPED      42211700
01021371000000  BRAZING ALLOY:DENTAL                      42152400
01021372000000  BREAKER AND HOLDER:RAZOR BLADE                 42295400
01021373000000  BREATHING APPARATUS:INTERMITTENT POSITIVE PRESSURE;MEDICAL   42272200
01051362000000  BRENT SUPPLEMENT MIXTURE:YEAST                 41106200
01021375000000  BRETYLIUM TOSYLATE IN DEXTROSE INJECTION            51121500
01021374000000  BRETYLIUM TOSYLATE IN DEXTROSE INJECTION:USP          51121500
01021377000000  BRETYLIUM TOSYLATE INJECTION                  51121500
01021376000000  BRETYLIUM TOSYLATE INJECTION:USP                51121500
01021380000000  BRIDGE:BOWEL LOOP;OSTOMY                    42312100
01034599000000  BRIDGE:CAPACITANCE                       41113600
01034603000000  BRIDGE:CAPACITANCE-INDUCTANCE-RESISTANCE            41113600
01034602000000  BRIDGE:CAPACITANCE-RESISTANCE                 41113600
01021378000000  BRIDGE:ENDOSCOPIC INSTRUMENT;UROLOGICAL            42295000
01034598000000  BRIDGE:IMPEDANCE                        41113600
01034600000000  BRIDGE:INDUCTANCE                       41113600
01034601000000  BRIDGE:RESISTANCE                       41113600
01034597000000  BRIDGE:RESISTANCE-VOLTAGE                   41113600
01021379000000  BRIDGE:SUTURE RETENTION                    42312200
01034596000000  BRIDGE:VOLTAGE                         41113600
01021381000000  BRIDGE-CANNULA SYSTEM:SMALL JOINT;ARTHROSCOPIC INSTRUMENT   42294900
01021382000000  BRILLIANT CRESYL BLUE SOLUTION                 41116100
01038437000000  BRILLIANT CRESYL BLUE:REAGENT                 41116100
01021386000000  BRIM:CASTING;ORTHOPEDIC                    42241500
01021387000000  BRIMONIDINE TARTRATE OPHTHALMIC SOLUTION            51151700
01021388000000  BROACH:PULP CANAL                       42291600
01021389000000  BROMAZEPAM TABLETS                       51101600
01021392000000  BROMELAINS TEST REAGENT                    41116000
01021393000000  BROMELAINS,FICIN,AND PAPAIN ENZYMES SOLUTION          41116000
01021394000000  BROMHEXINE HYDROCHLORIDE INJECTION               51161800
01021395000000  BROMHEXINE HYDROCHLORIDE SOLUTION               51161700
01021396000000  BROMHEXINE HYDROCHLORIDE TABLETS                51161800
01021397000000  BROMHEXINE HYDROCHLORIDE,ASPIRIN,AND CODEINE PHOSPHATE TABLETS 51161800
01021398000000  BROMISOVALUM AND CARBROMAL TABLETS               51141800
01021399000000  BROMISOVALUM TABLETS                      51141800
01021400000000  BROMOCRIPTINE MESYLATE CAPSULES                51142500
01021402000000  BROMOCRIPTINE MESYLATE TABLETS                 51142500
01021401000000  BROMOCRIPTINE MESYLATE TABLETS:USP               51142500
01004734000000  BROMPHENIRAMINE MALEATE                    51161600
01021403000000                                 51161600
         BROMPHENIRAMINE MALEATE AND PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR
01021405000000                                 51161600
         BROMPHENIRAMINE MALEATE AND PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS
01021407000000  BROMPHENIRAMINE MALEATE ELIXIR:USP               51161600
01021408000000  BROMPHENIRAMINE MALEATE EXTENDED-RELEASE TABLETS        51161600
01021409000000  BROMPHENIRAMINE MALEATE INJECTION:USP             51161600
01021410000000  BROMPHENIRAMINE MALEATE TABLETS:MODIFIED            51161600
01021421000000                                 51161600
         BROMPHENIRAMINE MALEATE-ACETAMINOPHEN,CAFFEINE,AND CALCIUM ASCORBATE TABLETS
01021422000000  BRONCHOSCOPE                          42182000
01021423000000  BRUSH INSERT:HOLDER;DENTAL                   42151600
01021424000000  BRUSH KIT:CYTOLOGY               42294900
01045065000000  BRUSH SET:CLEANING;MEDICAL INSTRUMENT      42281700
01021425000000  BRUSH SET:DENTAL ACRYLIC RESIN         42151900
01021432000000  BRUSH:BONE;ORTHOPEDIC              42295400
01021430000000  BRUSH:BRISTLE;DENTAL HANDPIECE         42151600
01021442000000  BRUSH:BRONCHIAL;CYTOLOGY            42294900
01034606000000  BRUSH:CENTRIFUGE;LABORATORY           41103900
01021440000000  BRUSH:CLEANING;BUR               42291700
01021436000000  BRUSH:CLEANING;COLONOSCOPE           42294900
01021437000000  BRUSH:CLEANING;ENDOSCOPE            42294900
01021444000000  BRUSH:CLEANING;ENTERAL TUBE           42231500
01021441000000  BRUSH:CLEANING;HEARING AID           42281700
01021427000000  BRUSH:CLEANING;LARYNGOSCOPE           42272000
01045118000000  BRUSH:CLEANING;MEDICAL INSTRUMENT        42294900
01021433000000  BRUSH:CLEANING;TRACHEOTOMY CANNULA       42271900
01021438000000  BRUSH:CYTOLOGY                 42294900
01021435000000  BRUSH:DENTURE                  42151900
01021443000000  BRUSH:EXTENSION;PHYSICAL THERAPY        42212000
01034605000000  BRUSH:MATERIAL TRANSFER             41122400
01021429000000  BRUSH:POLISHING;DENTAL HANDPIECE        42151600
01021434000000  BRUSH:SCRATCH;DENTAL              42151900
01021439000000  BRUSH:SCRUB;PHYSICAL THERAPY          42212000
01051371000000  BRUSH:SUCTION;PHYSICALLY HANDICAPPED      42212000
01021426000000  BRUSH:SURGICAL BUR               42295400
01021428000000  BRUSH:SURGICAL SCRUB              42295400
01021445000000  BRUSH:SURGICAL;DENTAL              42151600
01021431000000  BRUSH:UTERINE;CERVICAL             42294900
01021446000000  BRUSH-CELL COLLECTOR:CERVICAL          41104100
01021447000000  BRUSH-SPONGE:SURGICAL SCRUB           42295400
01034607000000  BUBBLE UNIT:SEXTANT               41112900
01021449000000  BUCHU,JUNIPER,AND POTASSIUM ACETATE ELIXIR   51191800
01034608000000  BUCKET:CENTRIFUGE;LABORATORY          41103900
01021451000000  BUCKET:ENEMA                  42141900
01021450000000  BUCKET:KICK;OPERATING ROOM           42295100
01021452000000  BUCKY:X-RAY;MEDICAL               42201800
01021453000000  BUCLIZINE HYDROCHLORIDE TABLETS         51161600
01021454000000  BUDESONIDE INHALATION AEROSOL          51161700
01021462000000  BUFFING AND POLISHING COMPOUND:DENTAL      42151800
01021463000000  BUFLOMEDIL HYDROCHLORIDE TABLETS        51122100
01021464000000  BUFORMIN HYDROCHLORIDE TABLETS         51181500
01021465000000  BUILDER KIT:CADAVER TISSUE           42261600
01034609000000  BULB ASSEMBLY:SENSOR;TEMPERATURE;NON-ELECTRIC  41112200
01034614000000  BULB:ABSORPTION;GAS ANALYSIS APPARATUS     41121800
01021475000000  BULB:AIR AND WATER SYRINGE;DENTAL        42152500
01021470000000  BULB:AIR AND WATER SYRINGE;MEDICAL       42142600
01021478000000  BULB:AIR SYRINGE;DENTAL             42152500
01034615000000  BULB:BLOOD SAMPLE CAPILLARY TUBE        41104000
01034613000000  BULB:CIRCULATING;LABORATORY                41104000
01021476000000  BULB:COMPRESSION PADDLE;RADIOGRAPHIC           42294900
01034617000000  BULB:CONNECTING;KJELDAHL                 41122400
01021468000000  BULB:CURING LIGHT;DENTAL RESTORATIVE           42152200
01021471000000  BULB:DOUBLE                        42182000
01034610000000  BULB:DROPPING PIPET                    41121500
01021469000000  BULB:ELECTRODE;CARDIOGRAPHIC               42181700
01021480000000  BULB:ERISIPHAKE                      42294500
01021477000000  BULB:INFLATION;HAND SPLINT                42241600
01021466000000  BULB:INSUFFLATOR;ENEMA ADMINISTRATION SET         42141900
01021479000000  BULB:KERATOMETER                     42183000
01034616000000  BULB:LEVELING;GAS ANALYSIS APPARATUS           41122400
01021474000000  BULB:MEDICINAL ATOMIZER                  42271800
01021467000000  BULB:OPHTHALMOSCOPE                    42182000
01021482000000  BULB:OTOSCOPE                       42182000
01034611000000  BULB:PRESSURE AND CIRCULATING;LABORATORY         41122400
01034612000000  BULB:PRESSURE;LABORATORY                 41122400
01021473000000  BULB:SPHYGMOMANOMETER                   42181600
01021481000000  BULB:SPIROMETER                      42271600
01021472000000  BULB:SUCTION                       42293500
01021483000000  BUMETANIDE INJECTION                   51191500
01021485000000  BUMETANIDE TABLETS:USP                  51191500
01021486000000  BUMETANIDE TABLETS-1                   51191500
01021484000000  BUMETANIDE TABLETS-2                   51191500
01021487000000  BUNAMIDINE HYDROCHLORIDE TABLETS             51101700
01015738000000  BUOY SET:SONAR TRANSPONDER                41115200
01021489000000  BUPIVACAINE AND EPINEPHRINE INJECTION           51142900
01021490000000  BUPIVACAINE AND EPINEPHRINE INJECTION:USP         51142900
01021491000000  BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE AND DEXTROSE INJECTION-1    51142900
01021492000000  BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE AND DEXTROSE INJECTION-2    51142900
01021493000000  BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE INJECTION:USP  51142900
01021494000000  BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE INJECTION:USP    51142900
01021495000000  BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION            51142900
01021497000000  BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION:MODIFIED       51142900
01021496000000  BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP          51142900
01021498000000  BUPIVACAINE IN DEXTROSE INJECTION:USP           51142900
01021499000000  BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE INJECTION           51142300
01021500000000  BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE TABLETS            51142300
01021501000000  BUPROPION HYDROCHLORIDE TABETS              51141600
01021502000000  BUR SET:DENTURE TRIMMING                 42151600
01021503000000  BUR:BONE                         42291700
01021511000000  BUR:BONE SURGERY                     42291700
01021512000000  BUR:BONE SURGERY;ARTHROSCOPIC               42291700
01021510000000  BUR:CRANIAL                        42294100
01021509000000  BUR:DENTAL SURGERY                    42151600
01021508000000  BUR:DENTAL;EXCAVATING                   42151600
01021506000000  BUR:DENTAL;FINISHING                   42151600
01021507000000  BUR:DENTURE TRIMMING                       42151600
01021504000000  BUR:EAR SURGERY                         42291700
01021513000000  BUR:OPHTHALMIC                          42294500
01021505000000  BUR:VENTRICULAR                         42294700
01034619000000  BURET:GLASS;LABORATORY                      41121800
01034620000000  BURET:PLASTIC;LABORATORY                     41121800
01021514000000  BURN CARE KIT:MEDICAL                      42172000
01021516000000  BURN PACK:EMERGENCY MEDICAL TREATMENT UNIT            42172000
01010484000000  BURNER HEAD UNIT                         41102400
01021517000000  BURNER OUTFIT:GAS;DENTAL LABORATORY               42152200
01034623000000  BURNER:ALCOHOL                          41102400
01034621000000  BURNER:FLAME PHOTOMETER                     41102400
01010486000000  BURNER:GAS;HEATING                        41102400
01034622000000  BURNER:GAS;LABORATORY                      41102400
01021518000000  BURNISHER:DENTAL                         42151600
01021519000000  BUSERELIN ACETATE INJECTION:USP                 51111800
01021520000000  BUSHING:ANKLE JOINT;ORTHOPEDIC                  42241700
01021521000000  BUSPIRONE HYDROCHLORIDE TABLET:USP                51141700
01021522000000  BUSPIRONE HYDROCHLORIDE TABLETS                 51141700
01021524000000  BUSULFAN TABLETS                         51111500
01021523000000  BUSULFAN TABLETS:USP                       51111500
01021525000000  BUTABARBITAL SODIUM AND RESERPINE TABLETS            51141800
01021526000000  BUTABARBITAL SODIUM ELIXIR:USP                  51141800
01021528000000  BUTABARBITAL SODIUM TABLETS                   51141800
01021527000000  BUTABARBITAL SODIUM TABLETS:USP                 51141800
01021529000000                                  51141800
         BUTABARBITAL SODIUM,PHENOBARBITAL,AND SECOBARBITAL SODIUM CAPSULES
01021530000000  BUTABARBITAL TABLETS                       51141800
01021532000000  BUTACAINE AND NITROMERSOL OINTMENT                51142900
01021533000000  BUTACAINE SULFATE AND NITROMERSOL OPHTHALMIC OINTMENT      51102400
01021534000000  BUTACAINE SULFATE OPHTHALMIC OINTMENT              51142900
01021535000000  BUTALBITAL AND ACETAMINOPHEN TABLETS               51141800
01021537000000  BUTALBITAL,ACETAMINOPHEN,AND CAFFEINE TABLETS:USP        51141800
01021536000000  BUTALBITAL,ACETAMINOPHEN,AND CAFFEINE TABLETS-1         51141800
01021538000000  BUTALBITAL,ACETAMINOPHEN,AND CAFFEINE TABLETS-2         51141800
01021539000000  BUTALBITAL,ASPIRIN,AND CAFFEINE CAPSULES             51141800
01021540000000  BUTALBITAL,ASPIRIN,AND CAFFEINE TABLETS             51141800
01021541000000  BUTALBITAL,ASPIRIN,CAFFEINE,AND CODEINE PHOSPHATE CAPSULES    51141800
01021542000000  BUTALBITAL,ASPIRIN,CAFFEINE,AND PHENACETIN CAPSULES       51141800
01021543000000  BUTALBITAL,ASPIRIN,CAFFEINE,AND PHENACETIN TABLETS        51141800
01021544000000  BUTALBITAL,ASPIRIN,CAFFEINE,AND SALICYLSALICYLIC ACID TABLETS  51141800
01021545000000                                  51141800
         BUTALBITAL,ASPIRIN,CAFFEINE,CODEINE PHOSPHATE,AND PHENACETIN CAPSULES
01021546000000  BUTAMBEN PICRATE AND NITROMERSOL OINTMENT            51102700
01021547000000  BUTAMBEN PICRATE AND NITROMERSOL OPHTHALMIC OINTMENT       51102400
01021548000000  BUTAMBEN PICRATE OINTMENT                    51101800
01021549000000  BUTAMISOLE HYDROCHLORIDE INJECTION                51102500
01021550000000  BUTANILICAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE INJECTION      51142900
01021551000000  BUTANILICAINE PHOSPHATE AND EPINEPHRINE INJECTION        51142900
01021552000000                                 51142900
         BUTANILICAINE PHOSPHATE AND LEVARTERENOL HYDROCHLORIDE INJECTION
01021553000000  BUTAPERAZINE MALEATE TABLETS                  51161600
01021554000000  BUTAPHOSPHAN TABLETS                      51251000
01021555000000  BUTENAFINE HYDROCHLORIDE CREAM                 51101800
01021556000000  BUTETHAL TABLETS                        51141800
01021557000000  BUTETHAMINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE INJECTION      51142900
01021558000000  BUTOBARBITONE TABLETS                     51141800
01021559000000  BUTOCONAZOLE NITRATE CREAM                   51101800
01021560000000  BUTORPHANOL TARTRATE INJECTION:USP               51142200
01021561000000  BUTORPHANOL TARTRATE NASAL SOLUTION              51142200
01021562000000  BUTTON ASSEMBLY:AIR-WATER FEEDING;SIGMOIDOSCOPE        42294900
01021564000000  BUTTON:GASTRIC ACCESS                     42231600
01021563000000  BUTTON:IMPLANT;BONE                      42312200
01021565000000  BUTYL CHLORIDE                         51101700
01021566000000  BUTYLSCOPOLAMINEBROMIDE INJECTIE                51151600
01021570000000  CABINET:ACUITY TEST;OPHTHALMIC                 42191900
01034626000000  CABINET:BIOLOGICAL SAFETY                   41103500
01021573000000  CABINET:CASSETTE STORAGE;DARKROOM EQUIPMENT SET        42201800
01021582000000  CABINET:CASSETTE TRANSFER                   42201800
01021574000000  CABINET:CASSETTE-FILM TRANSFER                 42201800
01021584000000  CABINET:CATHETER                        42191900
01034630000000  CABINET:CONSTANT TEMPERATURE                  41102400
01021588000000  CABINET:CONTROL;AIR PRESSURE;MEDICAL              42191700
01034631000000  CABINET:CULTURE;IN VITRO                    41104300
01021579000000  CABINET:DENTAL INSTRUMENT AND SUPPLIES             42151700
01034629000000  CABINET:DESICCATING                      41123000
01007450000000  CABINET:DRYING AND DEODORIZING;DRY CLEANING          41104500
01021583000000  CABINET:ELECTROCARDIOGRAPH                   42191900
01042867000000  CABINET:KNIFE STERILIZING                   42281500
01021586000000  CABINET:MEDICAL FIELD TREATMENT FACILITY            42191900
01021577000000  CABINET:MEDICINE;COMBINATION                  42191900
01034628000000  CABINET:MICROSCOPE SLIDE                    41123300
01021585000000  CABINET:NARCOTIC                        42191900
01021569000000  CABINET:OPHTHALMIC                       42191900
01021571000000  CABINET:PHARMACEUTICAL STORAGE                 42191900
01021572000000  CABINET:RADIOGRAPHIC ACCESSORIES;DARKROOM EQUIPMENT SET    42201800
01021578000000  CABINET:SOLUTION WARMING                    41102400
01021568000000  CABINET:STORAGE;DENTAL FILLING MATERIALS            42151700
01021581000000  CABINET:SURGICAL INSTRUMENT                  42191900
01021580000000  CABINET:SURGICAL INSTRUMENT AND DRESSING            42295100
01021576000000  CABINET:TOOTH ASSORTMENT;COMPARTMENTED             42151700
01021575000000  CABINET:TREATMENT                       42191900
01021587000000  CABINET:WARMER;BLANKET                     42191900
01021589000000  CABINET-SINK:DENTAL OPERATING ROOM               42151700
01021590000000                                 42201800
         CABLE ASSEMBLY AND RADIOGRAPHIC CONE SET:MEDICAL X-RAY APPARATUS
01021591000000  CABLE ASSEMBLY:ELECTROSURGICAL APPARATUS            42295100
01018815000000  CABLE ASSEMBLY:THERMOCOUPLE                  41112200
01021598000000  CABLE:ELECTROCARDIOGRAM                    42181700
01021593000000  CABLE:ENDOSCOPIC;ELECTROSURGICAL               42294900
01021596000000  CABLE:EXTENSION;DEFIBRILLATOR PADDLE             42203500
01021594000000  CABLE:INTRAUTERINE PRESSURE MONITORING            42181900
01021597000000  CABLE:OXYGEN SENSOR                      41111900
01021592000000  CABLE:PATIENT;OXIMETER                    42181800
01021595000000  CABLE:VITAL SIGNS MONITOR                   42181700
01021599000000                                 51151700
         CAFEDRINE HYDROCHLORIDE AND THEODRENALINE HYDROCHLORIDE INJECTION
01021602000000  CAFFEINE                           51142600
01021603000000  CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE INJECTION:USP          51142600
01021604000000  CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE MIXTURE             51142600
01021605000000  CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE TABLETS             51142600
01021606000000  CAFFEINE CAPSULES                       51142600
01021607000000  CAFFEINE LOZENGES                       51142600
01021608000000  CAFFEINE TABLETS                       51142600
01021601000000  CAFFEINE:CITRATED                       51142600
01021600000000  CAFFEINE:CITRATED;TABLETS                   51142600
01034632000000  CAGE:ANIMAL;LABORATORY                    41102600
01021627000000  CALCITONIN FOR INJECTION                   51182400
01021628000000  CALCITONIN INJECTION                     51182400
01021629000000  CALCITONIN-SALMON INJECTION                  51182400
01021630000000  CALCITONIN-SALMON NASAL SPRAY                 51182400
01021631000000  CALCITRIOL CAPSULES                      51182400
01021632000000  CALCITRIOL INJECTION                     51182400
01021635000000  CALCIUM ACETATE TABLETS:USP                  51191600
01021640000000  CALCIUM CARBASPIRIN                      51142000
01021641000000  CALCIUM CARBASPIRIN TABLETS                  51142000
01021642000000  CALCIUM CARBIMIDE TABLETS                   51212200
01021644000000  CALCIUM CARBONATE                       51171500
01021647000000  CALCIUM CARBONATE AND CALCIUM LACTOGLUCONATE TABLETS     51171500
01021648000000  CALCIUM CARBONATE AND CALCIUM PANTOTHENATE MIXTURE      51171500
01021649000000  CALCIUM CARBONATE AND MAGNESIUM CARBONATE TABLETS       51171500
01021650000000  CALCIUM CARBONATE AND SIMETHICONE SUSPENSION         51171500
01021652000000  CALCIUM CARBONATE ORAL SUSPENSION               51171500
01021655000000  CALCIUM CARBONATE TABLETS                   51171500
01021653000000  CALCIUM CARBONATE TABLETS:MODIFIED              51171500
01021654000000  CALCIUM CARBONATE TABLETS:USP                 51171500
01021656000000                                 51171500
         CALCIUM CARBONATE,ATROPINE SULFATE,MAGNESIUM OXIDE,AND PHENOBARBITAL TABLETS
01021657000000                                 TABLETS
         CALCIUM CARBONATE,BISMUTH SUBNITRATE,AND MAGNESIUM CARBONATE51171500
01021658000000                                 51171500
         CALCIUM CARBONATE,MAGNESIUM CARBONATE,AND MAGNESIUM OXIDE TABLETS
01021659000000                                 51171500
         CALCIUM CARBONATE,MAGNESIUM CARBONATE,AND MAGNESIUM TRISILICATE TABLETS
01021661000000  CALCIUM CARBONATE,MULTIVITAMIN,AND MINERAL TABLETS      51171500
01021643000000  CALCIUM CARBONATE:CAMPHORATED                 51171500
01021645000000  CALCIUM CARBONATE:PRECIPITATED;USP              51171500
01021663000000  CALCIUM CHLORIDE                       51182400
01021665000000  CALCIUM CHLORIDE INJECTION:USP                51182400
01021666000000  CALCIUM CHLORIDE SOLUTION                   51182400
01021664000000  CALCIUM CHLORIDE:USP                      51182400
01021669000000  CALCIUM CYCLAMATE AND CALCIUM SACCHARIN TABLETS         51182400
01021670000000  CALCIUM CYCLOBARBITAL TABLETS                  51141800
01021671000000  CALCIUM DOBESILATE TABLETS                   51122000
01021672000000  CALCIUM GLUBIONATE INJECTION                  51182400
01021673000000  CALCIUM GLUBIONATE SYRUP                    51182400
01021674000000  CALCIUM GLUCEPTATE INJECTION:MODIFIED              51182400
01021675000000  CALCIUM GLUCEPTATE INJECTION:USP                51182400
01021679000000  CALCIUM GLUCONATE INJECTION:MODIFIED              51182400
01021678000000  CALCIUM GLUCONATE INJECTION:USP                 51182400
01021681000000  CALCIUM GLUCONATE TABLETS                    51182400
01021680000000  CALCIUM GLUCONATE TABLETS:USP                  51182400
01021682000000  CALCIUM GLUCONATE WAFERS                    51182400
01021685000000  CALCIUM GLUCONATE:USP                      51182400
01021686000000  CALCIUM GLYCERO PHOSPHATE TABLETS                51182400
01021689000000  CALCIUM HYDROXIDE PASTE:DENTAL                 42152400
01021692000000  CALCIUM HYPOPHOSPHITE                      51182400
01021695000000  CALCIUM LACTATE TABLETS                     51182400
01021694000000  CALCIUM LACTATE TABLETS:USP                   51182400
01021697000000  CALCIUM LEVULINATE INJECTION                  51182400
01021699000000  CALCIUM OXIDE TABLETS                      51101600
01021702000000  CALCIUM PHOSPHATE,DIABASIC,ASCORBIC ACID,AND VITAMIN D CAPSULES 51182400
01021703000000  CALCIUM PHOSPHATE,DIBASIC AND VITAMIN D WAFERS         51182400
01021709000000  CALCIUM PHOSPHATE:DIBASIC;TABLETS                51182400
01021707000000  CALCIUM PHOSPHATE:DIBASIC;WAFERS                51182400
01021708000000  CALCIUM PHOSPHATE:TRIBASIC TABLETS               51182400
01021711000000  CALCIUM TEST REAGENT                      41116100
01021712000000  CALCIUM THEOPHYLLINE AMINOACETATE TABLETS            51161500
01021715000000  CALCIUM UNDECYLENATE AND TALC                  51101800
01034633000000  CALCULATOR SET:RADIAC AND NUCLEAR YIELD             41113400
01034638000000  CALCULATOR:BLOOD SEDIMENTATION RATE CORRECTION         41115800
01034634000000  CALCULATOR:EXPOSURE;X-RAY FILM                 41111800
01043603000000  CALCULATOR:FOOD RATION BREAKDOWN                41116100
01021719000000  CALCULATOR:FUNCTION;PULMONARY                  42271600
01034635000000  CALCULATOR:NUCLEAR YIELD                    41113400
01034639000000  CALIBRATING SOLUTION:LABORATORY INSTRUMENTATION;HYDROGEN ION 41113000
01034641000000  CALIBRATION CHAMBER:DROPSONDE                  41114400
01034640000000  CALIBRATION CHAMBER:HUMIDITY ELEMENT              41112300
01034642000000  CALIBRATION CHECK KIT:GAS MONITOR                41113100
01021720000000  CALIBRATION DEVICE:PULMONARY                  42271600
01034644000000  CALIBRATION KIT:PIPET VOLUMETRIC                41113000
01034646000000  CALIBRATION KIT:PRESSURE                    41113600
01034645000000  CALIBRATION KIT:WEIGHING SCALE;ELECTRIC             41111500
01021721000000  CALIBRATION PHANTOM:COMPUTED TOMOGRAPHY;MEDICAL         42201500
01021722000000  CALIBRATION PHANTOM:MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEM;MEDICAL  42201600
01034647000000  CALIBRATION SET:OPTICAL SURVEYING INSTRUMENT          41115300
01021723000000  CALIBRATION SET:SCREENING UNIT;AUDITORY FUNCTION        42182400
01000871000000  CALIBRATOR SET:DIGITAL CLOCK PULSE GENERATOR  41113600
01034653000000  CALIBRATOR SET:DIRECTION FINDER        41112900
01034657000000  CALIBRATOR SET:FREQUENCY            41115300
01034656000000  CALIBRATOR SET:INSTRUMENT APPROACH SYSTEM   41112800
01034658000000  CALIBRATOR SET:MAGNETIC COMPASS        41112900
01034651000000  CALIBRATOR SET:RADAR TEST SET         41115200
01034655000000  CALIBRATOR SET:RADIAC             41111800
01034654000000  CALIBRATOR SET:RANGE              41115200
01034652000000  CALIBRATOR SET:WIND SPEED TRANSMITTER     41114400
01021724000000  CALIBRATOR SET:X-RAY SYSTEM          41111800
01034669000000  CALIBRATOR:ACCELEROMETER            41113600
01034664000000  CALIBRATOR:AIR SAMPLING            41112500
01034667000000  CALIBRATOR:AUDIO LEVEL             41115300
01011670000000  CALIBRATOR:BAROSWITCH TEST SET         41114400
01034673000000  CALIBRATOR:CRYSTAL               41113600
01034662000000  CALIBRATOR:DIGITAL CLOCK PULSE GENERATOR    41115300
01034678000000  CALIBRATOR:DIRECTION FINDER          41112900
01034681000000  CALIBRATOR:DOCUMENTING PROCESS         41113600
01034682000000  CALIBRATOR:ELECTRICAL GROUNDING;MONITOR    41113600
01034683000000  CALIBRATOR:ELECTRICAL GROUNDING;TESTER     41113600
01034670000000  CALIBRATOR:ELECTRICAL POWER          41113600
01034665000000  CALIBRATOR:ELECTRONIC ALTIMETER SET      41112900
01015744000000  CALIBRATOR:ELEVATION INDICATOR         41111600
01034675000000  CALIBRATOR:FREQUENCY              41113600
01015743000000  CALIBRATOR:HEIGHT INDICATOR          41111600
01021725000000  CALIBRATOR:HISTOLOGY              41116100
01034684000000  CALIBRATOR:LOOP;CURRENT            41113600
01034685000000  CALIBRATOR:MULTIFUNCTION PROCESS        41113600
01034676000000  CALIBRATOR:OSCILLOSCOPE            41113600
01034677000000  CALIBRATOR:RADIAC               41111800
01034674000000  CALIBRATOR:RANGE INDICATOR           41111600
01034668000000  CALIBRATOR:STANDING WAVE RATIO INDICATOR    41115300
01011671000000  CALIBRATOR:SYNCHRO               41113600
01034680000000  CALIBRATOR:TEMPERATURE             41113600
01034679000000  CALIBRATOR:TEMPERATURE;DRY BLOCK        41112200
01034663000000  CALIBRATOR:THERMOMETER             41112200
01034660000000  CALIBRATOR:TIMER                41113700
01021726000000  CALIBRATOR:TOXICOLOGY             41116100
01034666000000  CALIBRATOR:VOLTAGE               41113600
01034671000000  CALIBRATOR:VOLTMETER              41113600
01021727000000  CALIPER PLATE:ORTHOTIC             42241700
01013850000000  CALIPER SET:MICROMETER;INSIDE         41111600
01013851000000  CALIPER SET:MICROMETER;OUTSIDE         41111600
01021729000000  CALIPER:ADIPOSE TISSUE             42182700
01013860000000  CALIPER:BALANCE WHEEL             41111600
01021731000000  CALIPER:DENTAL                 42151600
01013857000000  CALIPER:DIGITAL DISPLAY            41111600
01013876000000  CALIPER:DIGITAL DISPLAY;INSIDE                41111600
01013877000000  CALIPER:DIGITAL DISPLAY;OUTSIDE                41111600
01021728000000  CALIPER:EYE                          42293000
01021733000000  CALIPER:FERMORAL HEAD                     42293000
01013867000000  CALIPER:GEAR TOOTH;VERNIER                  41111600
01013859000000  CALIPER:HERMAPHRODITE                     41111600
01013853000000  CALIPER:INDICATOR;INSIDE                   41111600
01013862000000  CALIPER:INDICATOR;OUTSIDE                   41111600
01013856000000  CALIPER:INDUCTIVE;ELECTRONIC COMPARATOR GAGE         41111600
01013861000000  CALIPER:INSIDE                        41111600
01013865000000  CALIPER:INSIDE THREAD                     41111600
01013872000000  CALIPER:MICROMETER;BENCH                   41111600
01013870000000  CALIPER:MICROMETER;INSIDE                   41111600
01013871000000  CALIPER:MICROMETER;KEY                    41111600
01013868000000  CALIPER:MICROMETER;OUTSIDE                  41111600
01013874000000  CALIPER:MICROMETER;PAPER                   41111600
01013875000000  CALIPER:MICROMETER;SHEET METAL                41111600
01013869000000  CALIPER:MICROMETER;THREAD                   41111600
01013873000000  CALIPER:MICROMETER;TUBE                    41111600
01021732000000  CALIPER:OTOLOGICAL                      42293000
01013864000000  CALIPER:OUTSIDE                        41111600
01013863000000  CALIPER:OUTSIDE THREAD                    41111600
01013858000000  CALIPER:SLIDE                         41111600
01013852000000  CALIPER:SLIDE;DIAMETER                    41111600
01013855000000  CALIPER:SLIDE;DIAMETER-CIRCUMFERENCE             41111600
01013854000000  CALIPER:SUPERMICROMETER;BENCH                 41111600
01013866000000  CALIPER:VERNIER                        41111600
01021730000000  CALIPER:X-RAY TECHNIQUE                    42201800
01034687000000  CALORIMETER                          41112200
01021734000000  CALSULFHYDRYL SOLUTION                    51182400
01021735000000  CAM:ANKLE JOINT;ORTHOPEDIC                  42241700
01021736000000  CAMERA:GAMMA;MEDICAL                     42202000
01021737000000  CAMERA:VIDEO;ENDOSCOPIC                    42295000
01021748000000                                 51101900
         CAMPHOR,BELLADONNA ROOT FLUIDEXTRACT,AND QUININE SULFATE TABLETS
01021759000000  CAMPHOR,SODIUM HUMINATE,AND SALICYLIC ACID POWDER       51101800
01021760000000  CAMPYLOBACTER IDENTIFICATION DISCS              41116100
01021761000000  CAMYLOFIN HYDROCHLORIDE TABLETS                51172100
01034691000000  CAN:MEASURING;LIQUID                     41101500
01034689000000  CAN:PETRI CULTURE DISH                    41122100
01034688000000  CAN:PIPET STERILIZING                     42281500
01021763000000  CAN:SYRINGE AND NEEDLE STERILIZATION             42281500
01021765000000  CANDESARTAN CILEXETIL TABLETS:USP               51121700
01021766000000  CANDICIDIN OINTMENT:USP                    51101800
01021767000000  CANDIDA ALBICANS CONTROL DISCS                41116100
01034692000000  CANDLER:EGG                          41104400
01021768000000  CANE:WALKING                         42211500
01021771000000  CANINE PLASMA PROTEIN SOLUTION                41116000
01021772000000  CANISTER ASSEMBLY:SUCTION;SURGICAL         42295400
01021773000000  CANISTER REPLACEMENT:FREEZING SYSTEM;CRYOSURGERY  42295100
01021774000000  CANISTER:GAS                    42295400
01021775000000  CANISTER:SUCTION                  42272000
01021776000000  CANNULA GUARD                   42295300
01021777000000  CANNULA KIT:ARTHROSCOPIC              42294900
01021781000000  CANNULA SET:ARTERIOVENOUS;HEMODIALYSIS       42295300
01021782000000  CANNULA SET:BRAIN                 42293500
01021778000000  CANNULA SET:EYE INFUSION              42293500
01021780000000  CANNULA SET:FRONTAL SINUS             42142400
01021784000000  CANNULA SET:INTRAVENOUS              42222200
01021783000000  CANNULA SET:LACHRYMAL               42293500
01021779000000  CANNULA SET:SMALL JOINT;ARTHROSCOPIC        42294900
01021812000000  CANNULA:ABDOMINAL                 42293500
01021824000000  CANNULA:AIR INJECTION               42293500
01021813000000  CANNULA:ANTERIOR CHAMBER              42293500
01021806000000  CANNULA:ANTRUM                   42293500
01021796000000  CANNULA:ARTERIAL PERFUSION             42295300
01021799000000  CANNULA:ARTHROSCOPIC                42294900
01021808000000  CANNULA:BRAIN                   42293500
01021804000000  CANNULA:BRONCHIAL                 42142400
01021807000000  CANNULA:BRONCHIAL AND ESOPHAGEAL          42142400
01021823000000  CANNULA:CARDIOVASCULAR               42293500
01021825000000  CANNULA:COAGULATION-SUCTION            41116100
01021814000000  CANNULA:CRICOTHYROTOMY               42171800
01021816000000  CANNULA:CYSTOTOME                 42293500
01021800000000  CANNULA:DIALLER                  42293500
01021790000000  CANNULA:EAR                    42293500
01021815000000  CANNULA:ENDOSCOPE                 42294900
01021793000000  CANNULA:EYE                    42293500
01021810000000  CANNULA:FRONTAL SINUS               42293500
01021817000000  CANNULA:HEART                   42293500
01021821000000  CANNULA:HEMODIALYSIS                42161600
01021787000000  CANNULA:HEPARIN LOCK THERAPY            42221500
01021797000000  CANNULA:INSEMINATION                42143200
01021811000000  CANNULA:INTRAVENOUS                42221500
01021786000000  CANNULA:LACHRYMAL                 42293500
01021801000000  CANNULA:LARYNGEAL                 42142400
01021805000000  CANNULA:LARYNGECTOMY                42293500
01021792000000  CANNULA:MEDICAL AIR SYRINGE            42142400
01021789000000  CANNULA:NASAL;OXYGEN                42271700
01021788000000  CANNULA:NEEDLELESS ACCESS SYSTEM          42222200
01021820000000  CANNULA:POLISHER                  42293500
01021803000000  CANNULA:SPHENOID                  42293500
01021818000000  CANNULA:SUCTION NEEDLE               42293500
01021819000000  CANNULA:SUCTION;LAPAROSCOPIC            42293500
01021798000000  CANNULA:SUCTION;SURGICAL              42293500
01021822000000  CANNULA:SUTURE NEEDLE                     42292900
01021802000000  CANNULA:TONSIL SNARE                      42293500
01021791000000  CANNULA:TRACHEOSTOMY                      42271900
01021809000000  CANNULA:URETHRAL                        42293500
01021794000000  CANNULA:UTERINE                        42294900
01021795000000  CANNULA:VENOUS                         42293500
01021785000000  CANNULA:VIAL ACCESS                      42222200
01041120000000  CANOPY:STAR NAVIGATION                     41112900
01021829000000  CAP AND SPRING KIT:ARTHROSCOPIC BLADE;SURGICAL         42294900
01021830000000  CAP DRIVER ROD:FEMORAL LOCKING INTRAMEDULLARY ROD;ORTHOPEDIC  42293400
01034695000000  CAP:ANAEROBIC                         41104300
01042879000000  CAP:BEAKER;WATER                        41122500
01021856000000  CAP:BLOOD PORT;HEMODIALYSIS APPARATUS             42161600
01021858000000  CAP:BOUFFANT;HOSPITAL PERSONNEL;DISPOSABLE           42131600
01021848000000  CAP:CERVICAL DRILL GUARD                    42291700
01021839000000  CAP:CHEMOTHERAPY                        42131500
01010352000000  CAP:DESICCANT CONTAINER;DEHUMIDIFIER              41123000
01021857000000  CAP:DIALYSATE PORT;HEMODIALYSIS APPARATUS           42161600
01021834000000  CAP:FEMALE LUER LOCK;INTRAVENOUS ADMINISTRATION SET      42221600
01021831000000  CAP:LIGHT FILTER;DENTAL                    42152300
01021842000000  CAP:MALLET;BONE SURGERY                    42292500
01034696000000  CAP:MICRO SAMPLE CUP                      41104000
01021846000000  CAP:OPERATING;SURGICAL                     42131700
01021847000000  CAP:PIN POINT;OPHTHALMOSCOPE                  42182000
01021833000000  CAP:PROTECTIVE;BONE PIN                    42295400
01021832000000  CAP:PROTECTIVE;FIXATION BAR AND ROD              42295400
01021850000000  CAP:PROTECTIVE;OSTOMY                     42312100
01021852000000  CAP:PROTECTIVE;PATIENT                     42131500
01034693000000  CAP:PROTECTIVE;PERISCOPE                    41111700
01021851000000  CAP:SEAL;LAPAROSCOPE                      42294900
01021849000000  CAP:SEALING;LAPAROSCOPE CHANNEL                42294900
01021853000000  CAP:SENSOR MEMBRANE                      42271500
01021837000000  CAP:SLIT;OPHTHALMOSCOPE                    42182000
01014269000000  CAP:STAKE DRIVING                       41114200
01021838000000  CAP:STOPCOCK;INTRAVENOUS THERAPY                42221600
01021841000000  CAP:SYRINGE;HYPODERMIC                     42142600
01034698000000  CAP:TEST TUBE                         41121700
01034694000000  CAP:TOP;SAMPLE CELL                      41113900
01021840000000  CAP:URINE SPECIMEN BOTTLE                   41104100
01021860000000  CAPE:PATIENT EXAMINING;DISPOSABLE               42131500
01021861000000  CAPE:PATIENT EXAMINING;REUSABLE                42131500
01034702000000  CAPILLARY ELECTROPHORESIS INSTRUMENTATION           41105300
01034703000000  CAPILLARY ELECTROPHORESIS KIT                 41105300
01051414000000  CAPILLARY:LABORATORY                      41105300
01021862000000  CAPPER:HYPODERMIC NEEDLE                    42142500
01021863000000  CAPREOMYCIN FOR INJECTION:USP                 51102000
01021864000000  CAPREOMYCIN INJECTION                     51102000
01021866000000  CAPREOMYCIN SULFATE:STERILE;USP               51102000
01021865000000  CAPREOMYCIN SULFATE:USP                   51102000
01021867000000  CAPSAICIN CREAM                       51142200
01021875000000  CAPSULE AND PESTLE:DENTAL AMALGAMATOR            42151800
01021877000000  CAPTODIAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS              51142200
01021878000000  CAPTOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS          51121700
01021879000000  CAPTOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS:USP        51121700
01021881000000  CAPTOPRIL TABLETS                      51121700
01021880000000  CAPTOPRIL TABLETS:USP                    51121700
01051415000000  CAPTURE KIT:SEED;BRACHYTHERAPY                42202100
01021882000000  CARAMIPHEN HYDROCHLORIDE TABLETS               51142500
01021883000000  CARBACHOL INJECTION                     51152000
01021884000000  CARBACHOL INTRAOCULAR INJECTION               51102400
01021885000000  CARBACHOL OPHTHALMIC SOLUTION:USP              51102400
01021886000000  CARBACHOL TABLETS                      51102400
01021887000000  CARBACHOL:USP                        51102400
01021890000000  CARBAMAZEPINE ORAL SUSPENSION:USP              51141500
01021888000000  CARBAMAZEPINE ORAL SUSPENSION-1               51141500
01021889000000  CARBAMAZEPINE ORAL SUSPENSION-2               51141500
01021892000000  CARBAMAZEPINE TABLETS                    51141500
01021891000000  CARBAMAZEPINE TABLETS:USP                  51141500
01021893000000  CARBAMAZEPINE TEST REAGENT                  41116000
01021894000000  CARBAMIDE LOTION                       51101500
01021895000000  CARBAMIDE OINTMENT                      51101500
01021896000000  CARBAMIDE PEROXIDE ORAL TOPICAL SOLUTION           51102700
01021901000000  CARBAZOCHROME SALICYLATE INJECTION              51131800
01021902000000  CARBAZOCHROME SALICYLATE SYRUP                51131800
01021903000000  CARBAZOCHROME SALICYLATE TABLETS               51131800
01021904000000  CARBENICILLIN DISODIUM FOR INJECTION             51101500
01021906000000  CARBENICILLIN DISODIUM:STERILE;USP              51101500
01021905000000  CARBENICILLIN DISODIUM:USP                  51101500
01021908000000  CARBENICILLIN INDANYL SODIUM TABLETS             51101500
01021907000000  CARBENICILLIN INDANYL SODIUM TABLETS:USP           51101500
01021909000000  CARBENOXOLONE DISODIUM CAPSULES               51171900
01021910000000  CARBENOXOLONE DISODIUM TABLETS                51171900
01021913000000  CARBIDOPA AND LEVODOPA EXTENDED-RELEASE TABLETS       51142500
01021915000000  CARBIDOPA AND LEVODOPA TABLETS                51142500
01021914000000  CARBIDOPA AND LEVODOPA TABLETS:USP              51142500
01021916000000  CARBIDOPA TABLETS:USP                    51142500
01021917000000  CARBIMAZOLE TABLETS                     51181600
01021918000000                                51161800
         CARBINOXAMINE MALEATE AND PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE CAPSULES
01021919000000  CARBINOXAMINE MALEATE AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE SYRUP51161600
01021920000000                                51161600
         CARBINOXAMINE MALEATE AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE TABLETS
01021922000000  CARBOCISTEINE SYRUP                     51161800
01021923000000  CARBOFLUORENE AMINOESTER AND PHENOBARBITAL TABLETS      51141500
01021925000000  CARBOL-FUCHSIN TOPICAL SOLUTION:MODIFIED           51102700
01021926000000  CARBOL-FUCHSIN TOPICAL SOLUTION:USP             51102700
01021927000000  CARBOMYCIN CAPSULES                     51101500
01021928000000  CARBOMYCIN TABLETS                      51101500
01021931000000  CARBON DIOXIDE TEST REAGENT                 41116100
01021932000000  CARBON DIOXIDE TEST REAGENT SET               41116000
01021934000000  CARBON TETRACHLORIDE                     51142200
01021936000000  CARBOPLATIN FOR INJECTION                  51111500
01021935000000  CARBOPLATIN FOR INJECTION:USP                51111500
01021937000000  CARBOPROST TROMETHAMINE INJECTION:USP            51182200
01021939000000                                51171600
         CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM AND MAGNESIUM HYDROXIDE SUSPENSION
01021940000000  CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM AND MAGNESIUM OXIDE TABLETS  51171600
01021941000000  CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM:USP              51171600
01021942000000  CARBOXYMETHYLCELLULOSE,GELATIN,AND PECTIN TOPICAL GRANULES  51212100
01021943000000  CARBROMAL AND PROMETHAZINE MALEATE TABLETS          51161600
01021944000000  CARBROMAL TABLETS                      51141800
01051418000000  CARD SHUFFLER:PHYSICALLY HANDICAPPED             42212100
01021946000000  CARD:ACCOMMODATION TEST RULE                 42142300
01021948000000  CARD:ELECTROCARDIOGRAPH RECORDING              42181700
01021947000000  CARD:HYPODERMIC NEEDLE STERILIZATION             42281800
01043624000000  CARD:IDENTIFICATION;HOSPITAL;INPATIENT            42142300
01043623000000  CARD:IDENTIFICATION;HOSPITAL;OUTPATIENT           42142300
01021949000000  CARD:INDICATING;STERILIZATION                42281800
01021951000000  CARD:INDICATING;STRESS CONTROL                42183000
01021952000000  CARD:NEUROPSYCHIATRY EXAMINATION               42182300
01043617000000  CARD:PATIENT INFORMATION                   42142300
01021945000000  CARD:RECORDING;STERILIZATION INDICATOR            42281800
01021950000000  CARD:VISION TEST RECORDING                  42183000
01021953000000  CARDIAC PERFUSION SET:SURGICAL                42294700
01021954000000  CARDIOPLEGIA SET:PERFUSION                  42294700
01021956000000  CARDIOSCOPE                         42201700
01021957000000  CARDIOVASCULAR KIT:SURGICAL                 42294200
01021962000000  CARISOPRODOL AND ASPIRIN TABLETS:USP             51151900
01021960000000  CARISOPRODOL AND ASPIRIN TABLETS-1              51151900
01021961000000  CARISOPRODOL AND ASPIRIN TABLETS-2              51151900
01021963000000  CARISOPRODOL CAPSULES                    51151900
01021965000000  CARISOPRODOL TABLETS:USP                   51151900
01021966000000  CARISOPRODOL TABLETS-1                    51151900
01021964000000  CARISOPRODOL TABLETS-2                    51151900
01021971000000  CARMUSTINE:STERILE                      51111500
01021972000000  CARPHENAZINE MALEATE SUSPENSION:ORAL             51161600
01021974000000  CARPHENAZINE MALEATE TABLETS                 51161600
01021973000000  CARPHENAZINE MALEATE TABLETS:USP               51161600
01021975000000  CARPIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS              51141600
01021976000000  CARPOFEN TABLETS                       51142100
01021977000000  CARRIAGE:PAIL                        42295400
01034704000000  CARRIAGE:SLOTTED LINE;COAXIAL-WAVEGUIDE           41115300
01021978000000  CARRIER AND STORAGE CASE:EXTREMITY SPLINT KIT;IMMOBILIZATION 42241500
01021979000000  CARRIER AND SUPPORT:MEDICAL GAS CYLINDER           42191700
01021980000000  CARRIER SYSTEM:INTRAVENOUS FLUIDS               42221600
01021990000000  CARRIER:AMALGAM                        42151800
01021983000000  CARRIER:AMALGAM;RETROFILL                   42151800
01021985000000  CARRIER:BEDPAN                         42192400
01034707000000  CARRIER:BOTTLE;LAVORATORY                   41122800
01021993000000  CARRIER:BRONCHOSCOPIC SPONGE                  42182000
01021995000000  CARRIER:CADAVER                        42261800
01021988000000  CARRIER:GAUZE PAD                       42311500
01021989000000  CARRIER:GOLD FOIL                       42151800
01034705000000  CARRIER:LABORATORY CENTRIFUGE;MULTIPLE             41103900
01021994000000  CARRIER:LITTER;WHEELED                     42171600
01021981000000  CARRIER:PATIENT                        42192200
01021987000000  CARRIER:PULP CANAL PASTE;DENTAL                42151900
01004435000000  CARRIER:RADAR EQUIPMENT;TRACKED                41115200
01021992000000  CARRIER:SKIN GRAFT                       42291800
01021984000000  CARRIER:URINAL                         42192400
01021986000000  CARRIER:WEIGHT;ORTHOPEDIC TRACTION               42242100
01021982000000  CARRIER:WEIGHT;PULLEY EXERCISER                42251600
01021991000000  CARRIER:WIRE SUTURE                      42292900
01022010000000  CART:ANESTHESIOLOGY EQUIPMENT                 42192400
01022012000000  CART:AUTOPSY                          42261800
01022007000000  CART:CARDIAC RESUSCITATION KIT                 42192400
01022006000000  CART:CATHETER                         42203400
01022001000000  CART:CLINICAL CHART HOLDER                   42192400
01022000000000  CART:CYLINDER;MEDICAL                     42192400
01022014000000  CART:ISOLATION;MEDICAL                     42192400
01021998000000  CART:MEDICAL EQUIPMENT AND INSTRUMENTS             42192400
01021997000000  CART:MEDICATION TRANSFER                    42192400
01022003000000  CART:MEDICINE                         42192400
01022002000000  CART:ORTHOPEDIC BED                      42192400
01022008000000  CART:PLASTER CAST                       42241600
01022013000000  CART:PUSH;REHABILITATION                    42251800
01022004000000  CART:SURGICAL DRESSING                     42311500
01022011000000  CART:SUTURE                          42312200
01021996000000  CART:TOOL;MOBILE;ANESTHESIA                  42192400
01022009000000  CART:TRACTION;ORTHOPEDIC                    42242100
01022005000000  CART:UNLOADING;DECONTAMINATION-DESTRUCTION UNIT        42192400
01022015000000  CARTEOLOL HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION:USP        51102400
01022016000000  CARTEOLOL HYDROCHLORIDE TABLETS                51121700
01022017000000  CARTEOLOL HYDROCHLORIDE TABLETS:USP              51102400
01022018000000  CARTEOLOL HYDROCHLORIDE:USP                  51121700
01022019000000                                 51142900
         CARTICAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE HYDROCHLORIDE INJECTION
01034708000000  CARTOGRAPHIC SECTION:TOPOGRAPHIC MAPPING SET;TRUCK MOUNTED 41114200
01022020000000  CARTON GRIP:BEVERAGE;PHYSICAL THERAPY             42212300
01022021000000  CARTRIDGE KIT:PUMP;INSULIN DELIVERY SYSTEM           42222000
01010703000000  CARTRIDGE KIT:WATER DEMINERALIZER               41104200
01010354000000  CARTRIDGE:DEHYDRATOR                      41104200
01034711000000  CARTRIDGE:DEIONIZER;HYDROGEN GENERATOR             41104200
01022024000000  CARTRIDGE:DENTAL HANDPIECE                   42151600
01022025000000  CARTRIDGE:DIALYSATE PURIFICATION;HEMODIALYSIS APPARATUS    42161600
01034712000000  CARTRIDGE:DRUGS ABUSE ANALYZER                 41115800
01034710000000  CARTRIDGE:LABORATORY GAS BURNER                41102400
01022023000000  CARTRIDGE:LIGATURE;ORTHODONTIC                 42152600
01010704000000  CARTRIDGE:WATER DEMINERALIZER;ION EXCHANGE           41104200
01022026000000  CARTRIDGE-NEEDLE UNIT                     42142600
01022028000000  CARVEDILOL EXTENDED-RELEASE TABLETS              51121700
01022029000000  CARVER:DENTAL                         42151600
01022030000000  CARVER:WAX:DENTAL                       42151600
01022031000000  CASCARA FLUIDEXTRACT:AROMATIC;USP               51171600
01022032000000  CASCARA SAGRADA AND CHONDRUS EXTRACT EMULSION         51171600
01022033000000  CASCARA SAGRADA ELIXIR                     51171600
01022034000000  CASCARA SAGRADA FLUIDEXTRACT,PRUNE,AND PSYLLIUM HUSK ELIXIR  51171600
01022036000000  CASCARA TABLETS                        51171600
01022035000000  CASCARA TABLETS:USP                      51171600
01022037000000  CASE BOTTOM:CLIP;ANEURYSM                   42281500
01022085000000  CASE:AERONAUTIC EMERGENCY MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET  42171900
01022096000000  CASE:BASIC SURGICAL INSTRUMENT SET               42191900
01022078000000  CASE:BONE CHISELS                       42295100
01022077000000  CASE:BONE GOUGES                        42295100
01022119000000  CASE:BONE NAIL AND INSTRUMENT STERILIZATION          42281900
01022114000000  CASE:BONE TWIST DRILL                     42291700
01022086000000  CASE:BRONCHOSCOPIC INSTRUMENTS;STERILIZING AND STORAGE     42295000
01022115000000  CASE:CANNULAS                         42142400
01022121000000  CASE:CARDIOPULMONARY RESUSCITATION APPARATUS          42272300
01022045000000  CASE:CARRY/STORAGE;EXTRICATION                 42171900
01022046000000  CASE:CARRYING;IMMOBILIZATION SET                42171900
01022059000000  CASE:CENTRIFUGE-MICROSCOPE-REAGENTS              41123300
01022049000000  CASE:COMPRESSOR-DISTRACTOR-BENDER;SPINAL SYSTEM        42293300
01022041000000  CASE:CONVERGENT IMPLANT;ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM     42295400
01022038000000  CASE:CROSSLINK STERILIZATION SYSTEM              42295400
01022127000000  CASE:DEFIBRILLATOR;EMERGENCY                  42171900
01022089000000  CASE:DENTAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET             42152500
01022056000000  CASE:DENTAL INSTRUMENTS                    42152500
01013878000000  CASE:DIAL INDICATING DEPTH GAGE                41116500
01022064000000  CASE:DRILL AND BUR SET;BONE                  42295100
01022050000000  CASE:EAR PLUG INSERTER                     42292100
01022111000000  CASE:EAR SURGICAL INSTRUMENTS                 42295100
01022090000000  CASE:EAR-NOSE-THROAT INJURIES SURGICAL INSTRUMENT SET     42295100
01048567000000  CASE:EMERGENCY CANNED DRINKING WATER              42171900
01022131000000  CASE:EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN               42171900
01022071000000  CASE:ENDOSCOPIC INSTRUMENTS                  42295000
01022092000000  CASE:EYE INJURIES SURGICAL INSTRUMENT SET           42295100
01022052000000                                 42295400
         CASE:FEMORAL INTRAMEDULLARY ROD INSTRUMENTS;STERILIZING AND STORAGE
01022093000000  CASE:FIELD DENTAL PROSTHETIC EQUIPMENT SET           42152500
01046805000000  CASE:FIELD FIRST AID DRESSING                  42171900
01046806000000  CASE:FIELD FIRST AID DRESSING-UNMOUNTED MAGNETIC COMPASS    42171900
01022051000000  CASE:FILM TRANSFER                       42201900
01034716000000  CASE:FILTER CASSETTE                      41104000
01022088000000  CASE:FIRST AID KIT                       42171900
01022110000000  CASE:FIXATION;ORTHOPEDIC                    42295400
01022107000000                                  42171900
         CASE:GAS CASUALTY TREATMENT MEDICAL SUPPLY AND PROTECTIVE CLOTHING SET
01022104000000  CASE:GAS CASUALTY TREATMENT SET                 42171900
01022102000000  CASE:GENERAL OPERATING VETERINARY INSTRUMENT SET        42121500
01022116000000  CASE:HIP IMPLANTS AND INSTRUMENTS                42281500
01022039000000  CASE:HOLT PROBE STERILIZATION;PLATE AND SCREW SYSTEM      42295500
01022058000000  CASE:HOSPITAL LINENS                      42171900
01022040000000  CASE:IMPLANT STERILIZATION;SPINAL SYSTEM            42281500
01022129000000  CASE:INTRAVENOUS;EMERGENCY                   42171900
01022128000000  CASE:INTUBATION;EMERGENCY                    42171900
01022103000000  CASE:JUNGLE FIRST AID KIT                    42171900
01022105000000  CASE:LIFE RAFT FIRST AID KIT                  42171900
01022126000000  CASE:LIFE SUPPORT                        42171900
01022097000000  CASE:LITTER SUPPORT SET                     42171600
01022098000000  CASE:MAXILLOFACIAL INJURIES SURGICAL INSTRUMENT SET       42295100
01022073000000  CASE:MEDICAL EQUIPMENT SET;MEDICAL ORDERLY           42142400
01022072000000  CASE:MEDICAL EQUIPMENT SET;PHYSICIAN              42142400
01022068000000  CASE:MEDICAL EQUIPMENT SET;SHOCK TREATMENT           42142400
01022101000000  CASE:MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET             42142400
01022061000000  CASE:MEDICAL INSTRUMENT SET;MEDICAL ORDERLY           42142400
01022057000000  CASE:MEDICAL LABORATORY EQUIPMENT SET              42171900
01022118000000  CASE:MEDULLARY PIN STERILIZATION                42281900
01034779000000  CASE:MICROSCOPY SUPPLY SET                   41111700
01022122000000  CASE:MICROSURGICAL INSTRUMENT                  42295100
01022099000000  CASE:MINOR SURGERY SURGICAL INSTRUMENT SET           42295100
01022100000000  CASE:MORPHINE INJECTION                     42171900
01022109000000  CASE:MOTOR VEHICLE FIRST AID KIT                42171900
01022048000000  CASE:NAIL AND SCREW INSTRUMENTS;TIBIAL-HUMERAL ROD SYSTEM    42295400
01022112000000  CASE:NAIL;ORTHOPEDIC                      42295400
01022080000000  CASE:NASAL OXYGEN INSUFFLATOR                  42271700
01022106000000  CASE:NORMAL HUMAN SERUM ALBUMIN KIT               41104100
01051432000000  CASE:OPTICAL BORESIGHT                     41111700
01022108000000  CASE:ORAL SURGERY DENTAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET       42152500
01022124000000  CASE:PARAMEDIC;EMERGENCY                    42171900
01034718000000  CASE:PETROLEUM TESTING AND MEASURING KIT            41116500
01022117000000  CASE:PHARMACEUTICAL                       42171900
01022094000000  CASE:POSTMORTEM SURGICAL INSTRUMENT SET             42261500
01022113000000  CASE:PRESENTATION;HEARING AID                  42211700
01017336000000  CASE:RADAR SIGNAL SPACE LOAD                  41115200
01034769000000  CASE:RECORDING SLIDE;BATHYTHERMOGRAPH              41123300
01022125000000  CASE:RESPONSE;EMERGENCY                     42171900
01022060000000  CASE:RESUSCITATOR AND ASPIRATOR                 42171900
01022132000000  CASE:RETAINER;ORTHODONTIC              42152700
01022053000000  CASE:ROD STERILIZATION;SPINAL SYSTEM         42281500
01034717000000  CASE:SAMPLING AND ANALYZING KIT;CBR AGENTS      41123300
01022047000000  CASE:SAW AND HANDPIECE INSTRUMENTS;MEDICAL      42295100
01022054000000  CASE:SCREWDRIVER AND WRENCH;SPINAL SYSTEM      42281500
01022082000000  CASE:SPECTACLE                    42142900
01022055000000  CASE:SPECTACLE FITTING AND ADJUSTMENT SET      42142900
01022084000000  CASE:SPLINT SET                   42241500
01022120000000  CASE:STERILIZATION                  42281900
01022042000000  CASE:STERILIZATION AND STORAGE;PINS AND WIRES    42281500
01022065000000  CASE:STORAGE;SURGICAL CEILING LIGHT         42295100
01051433000000  CASE:SURGICAL BLADES AND NEEDLES           42295100
01022079000000  CASE:SURGICAL INSTRUMENT               42295100
01048566000000  CASE:SURVIVAL FOOD PACKET              42171900
01022069000000  CASE:SYRINGE AND NEEDLE SET             42142600
01022043000000  CASE:SYRINGE;HYPODERMIC               42142600
01022081000000  CASE:TRAUMA;PARAMEDIC                42171900
01022130000000  CASE:TUNING FORK;MEDICAL               42182400
01022044000000  CASE:UPGRADE TOP TIGHTENING;SPINAL SYSTEM      42295500
01022083000000  CASE:VETERINARY EGG INSPECTION SET          42121500
01022095000000  CASE:VETERINARY FOOD INSPECTION SET         42121500
01022091000000  CASE:VETERINARY HYPODERMIC TABLET SET        42121500
01022076000000  CASE:VETERINARY SURGICAL INSTRUMENT SET       42121500
01051446000000  CASEWORK:MODULAR;CLINICAL              42191600
01034782000000  CASING:RIGID;BORESCOPE GUIDE             41111700
01022134000000  CASSETTE CHANGER                   42201800
01022138000000  CASSETTE:DENTAL EQUIPMENT              42151600
01034785000000  CASSETTE:EMBEDDING AND PROCESSING          41102900
01034784000000  CASSETTE:FILTER                   41104000
01022135000000  CASSETTE:IRRIGATION-ASPIRATION;OPHTHALMIC      42293500
01022136000000  CASSETTE:RADIOGRAPHIC FILM              42201800
01022137000000  CASSETTE:RADIOGRAPHIC PAPER AND DEVELOPER ASSEMBLY  42201800
01022139000000  CASSETTE-INTRAVENOUS INJECTION SET          42221900
01022140000000  CASTELLANI'S PAINT:MODIFIED             51101800
01022141000000  CASTING MACHINE:DENTAL METALS            42152200
01022142000000  CASTING STAND                    42241600
01022143000000  CASTOR OIL EMULSION:MODIFIED             51212000
01022144000000  CASTOR OIL EMULSION:USP               51171600
01022145000000  CASTOR OIL:AROMATIC;USP               51212000
01022146000000  CASTOR OIL:STERILE                  51171600
01022147000000  CASTOR OIL:USP                    51171600
01015132000000  CASUALTY EVACUATION SET:CABLEWAY           42171600
01022148000000  CATALASE TEST REAGENT                41116000
01022149000000  CATALYST:HOLDING AND EVACUATION SYSTEM        42191500
01022150000000  CATALYST:IMPRESSION MATERIAL;DENTAL         42152400
01022151000000  CATALYST:ORTHOPEDIC                 42241700
01022152000000  CATHERIZATION SET:INTRAVASCULAR           42221500
01022153000000  CATHETER AND CONNECTOR:SUCTION;TRACHEAL          42293500
01022154000000  CATHETER AND NEEDLE SET:JEJUNOSTOMY            42231600
01022155000000  CATHETER AND NEEDLE UNIT:INTRAVENOUS           42221600
01022156000000  CATHETER AND TROCAR:THORACIC               42291600
01022157000000  CATHETER AND TROCAR:URINARY BLADDER            42142700
01022159000000  CATHETER DEVICE:FIXATION                 42221500
01022160000000  CATHETER EXCHANGE KIT:INFUSION              42221700
01022161000000  CATHETER EXCHANGE KIT:SUPRAPUBIC             42142700
01022162000000  CATHETER EXTENSION:PERIOTNEAL DIALYSIS          42161500
01022166000000  CATHETER KIT:BIPOLAR PACING                42203500
01022164000000  CATHETER KIT:ENTEROCLYSIS                 42201800
01022163000000  CATHETER KIT:PACING;TRANSVENOUS              42221500
01022165000000  CATHETER KIT:URETERAL                   42142700
01022167000000  CATHETER PASSER:HYDROCEPHALUS               42293800
01022168000000  CATHETER SET:LITHOTRIPSY                 42295100
01022169000000  CATHETER:AIRWAY EXCHANGE                 42271900
01022170000000  CATHETER:ANGIOGRAPHY                   42203400
01022171000000  CATHETER:ANGIOGRAPHY;VISCERAL               42203400
01022175000000  CATHETER:ARTERIAL EMBOLECTOMY               42221500
01022188000000  CATHETER:ARTERIAL IRRIGATION               42221500
01022174000000  CATHETER:ARTERIAL RADIAL                 42221500
01022183000000  CATHETER:BILIARY                     42295400
01022209000000  CATHETER:BRACHYTHERAPY                  42202100
01022180000000  CATHETER:BRONCHIAL                    42271900
01022178000000  CATHETER:CARDIOVASCULAR                  42203400
01022210000000  CATHETER:CARDIOVASCULAR;VETERINARY            42121600
01022182000000  CATHETER:CHOLANGIOGRAPHY                 42295400
01022201000000  CATHETER:CHOLANGIOGRAPHY AND PANCREATOGRAPHY;ENDOSCOPIC  42295400
01022187000000  CATHETER:EPIDURAL ANESTHESIA               42272500
01022193000000  CATHETER:EUSTACHIAN                    42295400
01022204000000  CATHETER:EXTERNAL MALE;INCONTIENCE            42142700
01022186000000  CATHETER:EXTERNAL MALE;INCONTINENT            42142700
01022190000000  CATHETER:HEMODIALYSIS                   42161600
01022184000000  CATHETER:ILEAL CONDUIT                  42142700
01022173000000  CATHETER:INTRAUTERINE INJECTION              42142700
01022205000000  CATHETER:INTRAUTERINE INSEMINATION            42142700
01022176000000  CATHETER:INTRAVENOUS                   42221500
01022185000000  CATHETER:JEJUNAL                     42295400
01022197000000  CATHETER:NASAL                      42271700
01022208000000  CATHETER:NASAL BILIARY DRAINAGE;ENDOSCOPIC        42271700
01022206000000  CATHETER:NEPHROSTOMY                   42295400
01022181000000  CATHETER:PEDIATRIC                    42221500
01022177000000  CATHETER:PERITONEAL DIALYSIS               42161500
01022196000000  CATHETER:RECTAL                      42141900
01022172000000  CATHETER:RENAL;MULTIPURPOSE                42295400
01022200000000  CATHETER:SHUNT;ANEURYSM                  42161500
01022198000000  CATHETER:SHUNT;VENTRICULAR                42295500
01022194000000  CATHETER:SPINAL ANESTHESIA           42272000
01022202000000  CATHETER:SUCTION;SURGICAL            42272000
01022189000000  CATHETER:THORACIC                42272400
01022203000000  CATHETER:TIP DEFLECTING             42295400
01022191000000  CATHETER:TRACHEAL                42295400
01022179000000  CATHETER:UMBILICAL               42221500
01022195000000  CATHETER:URETERAL                42142700
01022192000000  CATHETER:URETHRAL                42142700
01022207000000  CATHETER:URETHRAL EXTERNAL MALE;INCONTINENCE  42142700
01022199000000  CATHETER:UTERINE PRESSURE MONITORING      42181900
01022218000000  CATHETERIZATION KIT:BILIARY           42221500
01022221000000  CATHETERIZATION KIT:CARDIOVASCULAR       42221500
01022215000000  CATHETERIZATION KIT:HYDROENCEPHALIC       42295400
01022211000000  CATHETERIZATION KIT:INTRAUTERINE MONITORING   42143100
01022212000000  CATHETERIZATION KIT:INTRAVENOUS         42221500
01022220000000  CATHETERIZATION KIT:LUMBAR           42295400
01022222000000  CATHETERIZATION KIT:NASAL            42271700
01022217000000  CATHETERIZATION KIT:NASAL HEMOSTATIC      42271700
01022216000000  CATHETERIZATION KIT:PNEUMOTHORAX        42272400
01022223000000  CATHETERIZATION KIT:SHUNT            42221500
01022213000000  CATHETERIZATION KIT:SUPRAPUBIC PUNCTURE     42142700
01022214000000  CATHETERIZATION KIT:THORACENTESIS        42272400
01022219000000  CATHETERIZATION KIT:URETERAL          42142700
01022224000000  CATHETERIZATION KIT:URETHRAL          42142700
01022225000000  CATHETERIZATION PACK:URETHRAL          42142700
01022229000000  CATHETERIZATION SET               42161500
01022227000000  CATHETERIZATION SET:BILIARY           42221500
01022233000000  CATHETERIZATION SET:INTRAVENOUS         42221500
01022228000000  CATHETERIZATION SET:NASAL HEMOSTATIC      42271700
01022232000000  CATHETERIZATION SET:PNEUMOTHORAX        42161500
01022230000000  CATHETERIZATION SET:SHUNT            42161500
01022231000000  CATHETERIZATION SET:URETERAL          42161500
01022226000000  CATHETERIZATION SET:URETHRAL          42142700
01022234000000  CATHETER-SPECIMEN COLLECTING UNIT:TRACHEAL   42271900
01022235000000  CATHETER-URINE SPECIMEN COLLECTING KIT:FEMALE  42143100
01034787000000  CATHETOMETER                  41111600
01022236000000  CAUTERY:BATTERY OPERATED            42295400
01022237000000  CAVITY LINING AND THINNER SET:DENTAL      42152400
01015816000000  CAVITY:RESONATOR;LASER             41115300
01022240000000  CEFACLOR CAPSULES                51101500
01022239000000  CEFACLOR CAPSULES:USP              51101500
01022241000000  CEFACLOR FOR ORAL SUSPENSION:USP        51101500
01022243000000  CEFADROXIL CAPSULES               51101500
01022242000000  CEFADROXIL CAPSULES:USP             51101500
01022244000000  CEFADROXIL FOR ORAL SUSPENSION:USP       51101500
01022246000000  CEFADROXIL TABLETS               51101500
01022245000000  CEFADROXIL TABLETS:USP             51101500
01022247000000  CEFAMANDOLE NAFATE FOR INJECTION:USP    51101500
01022248000000  CEFAZOLIN INJECTION:USP           51101500
01022249000000  CEFAZOLIN SODIUM IN DEXTROSE INJECTION   51101500
01022250000000  CEFAZOLIN SODIUM INJECTION:USP       51101500
01022252000000  CEFAZOLIN SODIUM:STERILE;USP        51101500
01022251000000  CEFAZOLIN SODIUM:USP            51101500
01022253000000  CEFIXIME FOR ORAL SUSPENSION        51101500
01022254000000  CEFIXIME TABLETS              51101500
01022256000000  CEFMETAZOLE SODIUM:STERILE         51101500
01022255000000  CEFMETAZOLE SODIUM:STERILE;USP       51101500
01022260000000  CEFONICID SODIUM:STERILE;USP        51101500
01022258000000  CEFONICID SODIUM:STERILE-1         51101500
01022259000000  CEFONICID SODIUM:STERILE-2         51101500
01022257000000  CEFONICID SODIUM:USP            51101500
01022261000000  CEFOPERAZONE SODIUM IN DEXTROSE INJECTION  51101500
01022263000000  CEFOPERAZONE SODIUM:STERILE;USP       51101500
01022262000000  CEFOPERAZONE SODIUM:USP           51101500
01022265000000  CEFORANIDE FOR INJECTION          51101500
01022264000000  CEFORANIDE FOR INJECTION:USP        51101500
01022266000000  CEFOTAXIME INJECTION:USP          51101500
01022267000000  CEFOTAXIME SODIUM FOR INJECTION       51101500
01022268000000  CEFOTAXIME SODIUM INJECTION:USP       51101500
01022270000000  CEFOTAXIME SODIUM:STERILE;USP        51101500
01022269000000  CEFOTAXIME SODIUM:USP            51101500
01022271000000  CEFOTETAN DISODIUM IN DEXTROSE INJECTION  51101500
01022273000000  CEFOTETAN DISODIUM:STERILE         51101500
01022272000000  CEFOTETAN DISODIUM:USP           51101500
01022274000000  CEFOXITIN FOR INJECTION:USP         51101500
01022275000000  CEFOXITIN INJECTION:USP           51101500
01022276000000  CEFOXITIN SODIUM IN DEXTROSE INJECTION   51101500
01022278000000  CEFOXITIN SODIUM INJECTION         51101500
01022277000000  CEFOXITIN SODIUM INJECTION:USP       51101500
01022279000000  CEFOXITIN SODIUM:STERILE;USP        51101500
01022280000000  CEFPIROM SULPHATE:STERILE          51102200
01022281000000  CEFPODOXIME PROXETIL FOR ORAL SUSPENSION  51101500
01022282000000  CEFPODOXIME PROXETIL TABLETS        51101500
01022283000000  CEFPROZIL FOR ORAL SUSPENSION        51101500
01022284000000  CEFPROZIL TABLETS              51101500
01022285000000  CEFRIAXONE INJECTION:USP          51101500
01022286000000  CEFTAZIDIME FOR INJECTION          51101500
01022288000000  CEFTAZIDIME FOR INJECTION:MODIFIED     51101500
01022287000000  CEFTAZIDIME FOR INJECTION:USP        51101500
01022289000000  CEFTAZIDIME INJECTION:USP          51101500
01022290000000  CEFTAZIDIME SODIUM IN DEXTROSE INJECTION  51101500
01022291000000  CEFTIZOXIME FOR INJECTION:USP        51101500
01022292000000  CEFTIZOXIME INJECTION:USP          51101500
01022293000000  CEFTIZOXIME SODIUM IN DEXTROSE INJECTION  51101500
01022294000000  CEFTIZOXIME SODIUM INJECTION:USP         51101500
01022296000000  CEFTIZOXIME SODIUM:STERILE;USP          51101500
01022295000000  CEFTIZOXIME SODIUM:USP              51101500
01022297000000  CEFTRIAXONE SODIUM FOR INJECTION         51101500
01022298000000  CEFTRIAXONE SODIUM INJECTION:USP         51101500
01022300000000  CEFTRIAXONE SODIUM:STERILE;USP          51101500
01022299000000  CEFTRIAXONE SODIUM:USP              51101500
01022303000000  CEFUROXIME AXETIL TABLETS:USP          51101500
01022302000000  CEFUROXIME AXETIL TABLETS-1           51101500
01022301000000  CEFUROXIME AXETIL TABLETS-2           51101500
01022304000000  CEFUROXIME SODIUM IN DEXTROSE INJECTION     51101500
01022306000000  CEFUROXIME SODIUM:STERILE            51101500
01022307000000  CEFUROXIME SODIUM:STERILE;USP          51101500
01022305000000  CEFUROXIME SODIUM:USP              51101500
01022308000000  CELIPROLOL HYDROCHLORIDE TABLETS         51121700
01010706000000  CELL AND VALVE ASSEMBLY:SALINITY DETECTOR    41115600
01034788000000  CELL ASSEMBLY SET:OPTICAL INSTRUMENT       41115300
01034790000000  CELL SET:SPECTROPHOTOMETER            41115400
01034791000000  CELL WASHING SYSTEM               41103200
01022310000000  CELL:BLOOD GAS MONITORING            42271500
01034793000000  CELL:COLORIMETER                 41115300
01022309000000  CELL:OXYGEN MONITOR               42271500
01034792000000  CELL:SALINITY DETECTOR              41115600
01034795000000  CELL:SALINITY INDICATOR             41115600
01022313000000  CELLULOSE SODIUM PHOSPHATE FOR ORAL SOLUTION   51182400
01022316000000  CELLULOSE:ABSORBENT;SURGICAL           42311600
01022314000000  CELLULOSE:OXIDIZED                42311600
01022317000000  CELLULOSE:OXIDIZED REGENERATED;USP        42311600
01022315000000  CELLULOSE:OXIDIZED;REGENERATED          42311600
01022319000000  CEMENT KIT:CYANOACRYLATE;DENTAL         42152400
01022318000000  CEMENT KIT:GLASS IONOMER;DENTAL         42152400
01022323000000  CEMENT:BONE;SURGICAL               42295400
01022324000000  CEMENT:COPPER AND ZINC PHOSPHATES;DENTAL     42152400
01022329000000  CEMENT:MOLD;DENTAL                42152400
01022320000000  CEMENT:OSTOMY BAG                42312100
01022321000000  CEMENT:SILICATE AND ZINC PHOSPHATE;DENTAL    42152400
01022327000000  CEMENT:SILICATE;DENTAL              42152400
01022325000000  CEMENT:ZINC OXIDE AND EUGENOL;DENTAL       42152400
01022328000000  CEMENT:ZINC OXIDE AND NOGENOL TEMPORARY;DENTAL  42152400
01022326000000  CEMENT:ZINC PHOSPHATE;DENTAL           42152400
01022322000000  CEMENT:ZINC POLYCARBOXYLATE;DENTAL        42152400
01022331000000  CENTELLA ASIATICA EXTRACT POWDER         51212000
01022332000000  CENTER:OPHTHALMIC LENS BLOCK           42183000
01022333000000  CENTRAL:MONITORING;PATIENT            42181900
01034796000000  CENTRIFUGE:LABORATORY              41103900
01034800000000  CENTRIFUGE:LABORATORY;BENCHTOP          41103900
01034801000000  CENTRIFUGE:LABORATORY;BENCHTOP;REFRIGERATED   41103900
01034802000000  CENTRIFUGE:LABORATORY;FLOOR                  41103900
01034803000000  CENTRIFUGE:LABORATORY;FLOOR;REFRIGERATED           41103900
01034798000000  CENTRIFUGE:LABORATORY;MICRO                  41103900
01034799000000  CENTRIFUGE:LABORATORY;MICRO;REFRIGERATED           41103900
01034804000000  CENTRIFUGE:LABORATORY;ULTRA                  41103900
01034805000000  CENTRIFUGE:LABORATORY;VACUUM                 41103900
01034797000000  CENTRIFUGE:OIL INSPECTION KIT                 41103900
01022334000000  CENTRIFUGE:PERFUSION                     42294700
01022336000000  CEPHALEXIN CAPSULES                      51101500
01022335000000  CEPHALEXIN CAPSULES:USP                    51101500
01022337000000  CEPHALEXIN FOR ORAL SUSPENSION:USP              51101500
01022338000000  CEPHALOGLYCIN DIHYDRATE CAPSULES               51101500
01022339000000  CEPHALOPLASTIN SOLUTION                    41115800
01022340000000  CEPHALORIDINE:STERILE;NF                   51101500
01022341000000  CEPHALOTHIN FOR INJECTION:USP                 51101500
01022342000000  CEPHALOTHIN SODIUM FOR INJECTION:USP             51101500
01022343000000  CEPHALOTHIN SODIUM IN DEXTROSE INJECTION           51101500
01022344000000  CEPHALOTHIN SODIUM:STERILE;USP                51101500
01022346000000  CEPHAPIRIN SODIUM:STERILE;USP                 51101500
01022345000000  CEPHAPIRIN SODIUM:USP                     51101500
01022348000000  CEPHRADINE CAPSULES                      51101500
01022347000000  CEPHRADINE CAPSULES:USP                    51101500
01022349000000  CEPHRADINE FOR INJECTION:USP                 51101500
01022350000000  CEPHRADINE FOR ORAL SUSPENSION:USP              51101500
01022351000000  CERAMIC ALLOY:CASTING;DENTAL                 42152400
01022352000000  CERAMIC LIQUID:DENTAL                     42152400
01022353000000  CERAMIC POWDER:DENTAL                     42152400
01022354000000  CERAMIC PRIMER:PORCELAIN BONDING;DENTAL            42152400
01022355000000  CERIVASTATIN SODIUM TABLETS                  51121800
01022356000000  CERTIZINE HYDROCHLORIDE TABLETS                51161600
01022357000000  CERVICAL UNIT:TRACTION APPARATUS;HALO             42242100
01022359000000  CETRIMIDE AND CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE TOPICAL SOLUTION   51102700
01022360000000  CETRIMIDE TOPICAL SOLUTION                  51102700
01022361000000  CETYL ALCOHOL:NF                       51102700
01022362000000                                 51102700
         CETYL-DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE AND BENZOCAINE LOZENGES
01022364000000  CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE AND BENZOCAINE LOZENGES       51102700
01022365000000  CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE AND SODIUM FLUORIDE SOLUTION     51102700
01022367000000  CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE LOZENGES               51102700
01022366000000  CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE LOZENGES:USP             51101500
01022369000000  CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE TABLETS               51102700
01022370000000                                 51102700
         CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE,DEQUALINIUM UNDECYLENATE,AND HEXYLRESORCINOL OINTMENT
01022371000000  CETYLPYRIDIUM CHLORIDE SOLUTION:NONALCOHOLIC         51102700
01022373000000  CETYLTRIMETHYLAMMONIUM BROMIDE POWDER             51102700
01022375000000  CHAIN:ELASTOMERIC;DENTAL                   42152700
01022376000000  CHAIR AND STOOL UNIT:DENTAL OPERATING             42151700
01022381000000  CHAIR:BATHTUB AND SHOWER                   42211600
01022383000000  CHAIR:DENTAL OPERATING                    42151700
01022382000000  CHAIR:EXAMINING AND TREATMENT;SURGICAL            42192100
01022384000000  CHAIR:GERIATRIC                        42192200
01022386000000  CHAIR:HEMODIALYSIS                      42161600
01022379000000  CHAIR:HOSPITAL WARD                      42192200
01022377000000  CHAIR:LOUNGE;BLOOD DONOR                   42192100
01022380000000  CHAIR:SITZ BATH                        42192100
01022385000000  CHAIR:VISITOR;HOSPITAL                    42192100
01022378000000  CHAIR:WHIRLPOOL BATH                     42142200
01022387000000  CHAIR-TABLE UNIT:DENTAL OPERATING               42151700
01022388000000  CHALK:PREPARED                        51171500
01034808000000  CHAMBER:ANAEROBIC                       41103400
01051815000000  CHAMBER:ANECHOIC                       41115300
01034807000000  CHAMBER:COUNTING;BLOOD CELLS                 41115800
01034806000000  CHAMBER:ENVIRONMENTAL TESTING                 41103400
01009696000000  CHAMBER:FUMIGATING                      41103400
01034810000000  CHAMBER:GROWTH;REACH IN;HEATED                41103400
01034809000000  CHAMBER:GROWTH;REACH IN;REFRIGERATED             41103400
01034811000000  CHAMBER:GROWTH;REACH IN;REFRIGERATED-HEATED          41103400
01034813000000  CHAMBER:GROWTH;WALK IN;HEATED                 41103400
01034812000000  CHAMBER:GROWTH;WALK IN;REFRIGERATED              41103400
01034814000000  CHAMBER:GROWTH;WALK IN;REFRIGERATED-HEATED          41103400
01022391000000  CHAMBER:HYPERBARIC;MEDICAL                  42271700
01034815000000  CHAMBER:IONIZATION                      41113600
01022390000000  CHAMBER:MEDICATION                      42271700
01022389000000  CHAMBER:WEIGHING;TUBE FEEDING SYSTEM             42231500
01022392000000  CHAMOMILE OIL SOLUTION                    51212000
01022393000000  CHANCROID VACCINE:DIAGNOSTIC                 51201600
01022394000000  CHANGER:BONE BUR                       42291700
01022395000000  CHARCOAL AND PEPSIN TABLETS                  51211600
01022396000000  CHARCOAL TABLETS                       51211600
01022397000000  CHARCOAL,ACTIVATED,AND SORBITOL SUSPENSION          51211600
01022398000000  CHARCOAL,ACTIVATED,MAGNESIUM OXIDE,AND TANNIC ACID COMPOUND  51211600
01022402000000  CHARCOAL:ACTIVATED;CAPSULES                  51211600
01022400000000  CHARCOAL:ACTIVATED;SUSPENSION                 51211600
01022401000000  CHARCOAL:ACTIVATED;TABLETS                  51211600
01022399000000  CHARCOAL:ACTIVATED;USP                    51211600
01022403000000  CHART SET:VISION ACUITY TESTING                42183000
01034819000000  CHART:PAPER;CLINICAL ANALYZER                 42142300
01043645000000  CHART:RECORDING INSTRUMENT                  41111900
01022405000000  CHART:TACHISTOSCOPE                      42142300
01022406000000  CHART:VISION ACUITY TESTING                  42183000
01022404000000  CHART:VISION PERIMETER TESTING                42183000
01022407000000  CHASSIS:HOSPITAL STRETCHER                  42192200
01034820000000  CHASSIS:PLUG-IN UNIT;ELECTRONIC TEST             41113700
01022408000000  CHELIDONIUM MAJUS TABLETS                   51212000
01022409000000  CHEMICAL KIT:X-RAY FILM PROCESSING              42203700
01022410000000  CHENODIOL TABLETS                       51172000
01022411000000  CHENOPODIUM OIL                      51212000
01022412000000  CHERRY SYRUP                       51212000
01022413000000  CHEST PIECE:STETHOSCOPE                  42182100
01022414000000  CHEST REST:NEUROSURGERY                  42295100
01022415000000  CHEST:ANESTHESIA SET                   42191900
01022417000000  CHEST:CATHETERS                      42191900
01022416000000  CHEST:CRANIAL FLAT DRILL                 42191900
01022423000000  CHEST:DENTAL EQUIPMENT SET                42151700
01022419000000  CHEST:ELECTRIC BONE DRILL                 42191900
01022420000000  CHEST:FIELD OPERATING TABLE                42191900
01045705000000  CHEST:INSULATED;WHOLE BLOOD SHIPPING           42191900
01034827000000  CHEST:LABORATORY CENTRIFUGE                41123300
01051835000000  CHEST:MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE AND REPAIR TOOL KIT  42191900
01022424000000  CHEST:MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET          42191900
01022421000000  CHEST:MEDICAL X-RAY SUPPLIES               42201800
01034822000000  CHEST:SHIPPING;PATHOLOGICAL SPECIMENS           41104100
01022418000000  CHEST:STOMACH AND INTESTINE SUTURING APPARATUS      42191900
01022425000000  CHEST:VETERINARY DISPENSARY BOTTLE SET          42121700
01008099000000  CHEST:VETERINARY HAIR CLIPPING SET            42121500
01022422000000  CHEST:X-RAY FILM PROTECTIVE                42201800
01009483000000  CHILLER:COLD PACK                     42142100
01009482000000  CHILLER:RECIRCULATING;LABORATORY             41103000
01009481000000  CHILLER:WATER;REFRIGERATING                41103000
01034835000000  CHIMNEY AND SUPPORT:LABORATORY GAS BURNER         41102400
01022428000000  CHINIOFON TABLETS                     51101600
01022429000000  CHISEL SET:BONE                      42291600
01022432000000  CHISEL:BONE                        42291600
01022431000000  CHISEL:CALLUS                       42291600
01022434000000  CHISEL:DENTAL                       42152800
01022435000000  CHISEL:DENTURE TRIMMING                  42152800
01022430000000  CHISEL:NASAL                       42291600
01022433000000  CHISEL:ORAL SURGERY MALLET                42291600
01022436000000  CHISEL:STAPES FOOTPLATE                  42291600
01022437000000  CHISEL-ALIGNMENT INSTRUMENT:FEMORAL NECK         42291600
01022438000000  CHLOPHEDIANOL HYDROCHLORIDE SYRUP             51161800
01022439000000  CHLORAL BETAINE TABLETS                  51141800
01022440000000  CHLORAL HYDRATE AND PHENYLTOLOXAMINE CITRATE CAPSULES   51141800
01022442000000  CHLORAL HYDRATE CAPSULES                 51141800
01022441000000  CHLORAL HYDRATE CAPSULES:USP               51141800
01022443000000  CHLORAL HYDRATE ELIXIR                  51141800
01022444000000  CHLORAL HYDRATE SOLUTION                 51141800
01022445000000  CHLORAL HYDRATE SUPPOSITORIES               51141800
01022446000000  CHLORAL HYDRATE SYRUP:USP                 51141800
01022447000000  CHLORAL HYDRATE:USP                    51141800
01022449000000  CHLORAMBUCIL TABLETS                   51111500
01022448000000  CHLORAMBUCIL TABLETS:USP                 51111500
01022450000000  CHLORAMINE-T TABLETS                   51101600
01022451000000  CHLORAMPHENICOL ACETYL TRANSFERASE DETECTION DISCS      41116100
01022452000000  CHLORAMPHENICOL AND BENZOCAINE SOLUTION            51101500
01022453000000                                 51102400
         CHLORAMPHENICOL AND HYDROCORTISONE ACETATE FOR OPHTHALMIC SOLUTION
01022454000000  CHLORAMPHENICOL AND HYDROCORTISONE SOLUTION          51101500
01022455000000  CHLORAMPHENICOL AND POLYMYXIN B SULFATE OPHTHALMIC OINTMENT 51101500
01022456000000  CHLORAMPHENICOL AND PREDNISOLONE OPHTHALMIC OINTMENT     51102400
01022457000000  CHLORAMPHENICOL AND VITAMINS CAPSULES             51101500
01022459000000  CHLORAMPHENICOL CAPSULES                   51101500
01022458000000  CHLORAMPHENICOL CAPSULES:USP                 51101500
01022460000000  CHLORAMPHENICOL CREAM                     51101500
01022461000000  CHLORAMPHENICOL FOR OPHTHALMIC SOLUTION:USP          51101500
01022462000000  CHLORAMPHENICOL FOR SUSPENSION:STERILE            51101500
01022463000000  CHLORAMPHENICOL OINTMENT                   51101500
01022464000000  CHLORAMPHENICOL OPHTHALMIC OINTMENT:USP            51101500
01022466000000  CHLORAMPHENICOL OPHTHALMIC SOLUTION:MODIFIED         51101500
01022465000000  CHLORAMPHENICOL OPHTHALMIC SOLUTION:USP            51101500
01022467000000  CHLORAMPHENICOL PALMITATE ORAL SUSPENSION:USP         51101500
01022468000000  CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCCINATE:USP             51101500
01022469000000  CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE FOR INJECTION        51101500
01022470000000  CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE:STERILE;USP         51101500
01022471000000  CHLORAMPHENICOL SOLUTION                   51101500
01022472000000  CHLORAMPHENICOL TABLETS                    51101500
01022475000000  CHLORAMPHENICOL,PREDNISOLONE,TETRACAINE,AND SQUALANE OINTMENT 51101500
01022476000000  CHLORCYCLIZINE HYDROCHLORIDE AND HYDROCORTISONE ACETATE CREAM 51171800
01022477000000  CHLORCYCLIZINE HYDROCHLORIDE CREAM              51161600
01022478000000  CHLORCYCLIZINE HYDROCHLORIDE TABLETS             51161600
01022479000000  CHLORDANTOIN AND BENZALKONIUM CHLORIDE CREAM         51102700
01022480000000  CHLORDANTOIN AND BENZALKONIUM CHLORIDE LOTION         51101800
01022482000000  CHLORDIAZEPOXIDE AND AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE TABLETS   51141600
01022481000000  CHLORDIAZEPOXIDE AND AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP 51141600
01022483000000  CHLORDIAZEPOXIDE AND ESTERFIED ESTROGENS TABLETS       51141700
01022484000000  CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE AND CLIDINIUM BROMIDE CAPSULES 51141700
01022486000000  CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE CAPSULES            51141700
01022485000000  CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE CAPSULES:USP          51141700
01022487000000  CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE TABLETS            51141700
01022489000000  CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE:STERILE;USP          51141700
01022488000000  CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE:USP              51141900
01022490000000  CHLORHEXIDINE DIACETATE                    51102700
01022491000000  CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE SOLUTION              51102700
01022492000000  CHLORHEXIDINE GLUCONATE CLEANSING SOLUTION          51102700
01022493000000  CHLORHEXIDINE GLUCONATE ORAL RINSE              51102700
01022494000000  CHLORHEXIDINE HYDROCHLORIDE AND BENZOCAINE LOZENGES      51102700
01022495000000                                 51102700
         CHLORHEXIDINE HYDROCHLORIDE,BENZOCAINE,AND SODIUM ASCORBATE TABLETS
01022499000000  CHLORIDE TEST REAGENT                     41116100
01022500000000  CHLORINE TEST REAGENT                     41116100
01051843000000  CHLORINE TEST REAGENT TABLETS                 41104200
01022501000000  CHLORINE TEST TABLETS                     41116100
01022502000000  CHLORIODIZED OIL                      51212000
01022503000000  CHLORISONDAMINE CHLORIDE TABLETS              51151500
01022504000000  CHLORMADINONE ACETATE                   51181800
01022505000000  CHLORMERODRIN TABLETS                   51191500
01022506000000  CHLORMETHIAZOLE CAPSULES                  51101800
01022507000000  CHLORMETHIAZOLE ETHANDISULFONATE INJECTION         51101800
01022508000000  CHLORMETHIAZOLE ETHANDISULFONATE TABLETS          51101800
01022509000000  CHLORMEZANONE AND ACETAMINOPHEN TABLETS          51151900
01022510000000  CHLORMEZANONE AND ASPIRIN TABLETS             51151900
01022511000000  CHLORMEZANONE TABLETS                   51151900
01022512000000  CHLOROAZODIN                        51101500
01022513000000  CHLOROAZODIN SOLUTION                   51101500
01022514000000  CHLOROBUTANOL,CAMPHOR,CINNAMON OIL,AND MENTHOL INHALATION 51161800
01022515000000                               51102700
         CHLOROBUTANOL,SODIUM PHOSPHATE,AND MONOBASIC POTASSIUM PHOSPHATE SOLUTION
01022517000000  CHLOROCRESOL AND 2-PHENYLPHENOL SOLUTION          51101600
01022518000000  CHLOROCRESOL CREAM                     51101600
01022519000000  CHLOROFORM AND MORPHINE SULFATE TINCTURE          51142900
01022520000000  CHLOROFORM LINIMENT                    51142900
01022521000000  CHLOROFORM:NF                       51142900
01022522000000  CHLOROPHENOTHANE DUSTING POWDER              51142600
01022523000000  CHLOROPHENOXAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS          51171800
01022524000000  CHLOROPHYLL OINTMENT                    51191900
01022526000000  CHLOROPHYLL TABLETS                    51191900
01022527000000  CHLOROPROCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP         51142900
01022528000000  CHLOROPYRAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION           51161600
01022529000000  CHLOROPYRAMINE HYDROCHLORIDE OINTMENT           51161600
01022530000000  CHLOROPYRAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS            51161600
01022531000000  CHLOROQUINE AND PRIMAQUINE PHOSPHATE TABLETS        51101900
01022532000000  CHLOROQUINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP          51101900
01022535000000  CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS               51101900
01022533000000  CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS:MODIFIED           51101900
01022534000000  CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS:USP             51101900
01022536000000  CHLOROQUINE TABLETS                    51101900
01022537000000  CHLOROTHEN CITRATE TABLETS                 51161600
01022538000000  CHLOROTHIAZIDE AND RESERPINE TABLETS            51191500
01022539000000  CHLOROTHIAZIDE ORAL SUSPENSION:USP             51191500
01022540000000  CHLOROTHIAZIDE SODIUM FOR INJECTION:USP          51191500
01022542000000  CHLOROTHIAZIDE TABLETS                   51191500
01022541000000  CHLOROTHIAZIDE TABLETS:USP                 51191500
01022544000000  CHLOROTRIANISENE CAPSULES                 51181800
01022543000000  CHLOROTRIANISENE CAPSULES:USP               51181800
01022546000000  CHLOROXYLENOL CREAM                    51102700
01022547000000  CHLOROXYLENOL POWDER                    51102700
01022549000000  CHLOROXYLENOL SOLUTION                   51102700
01022548000000  CHLOROXYLENOL SOLUTION:BP                 51102700
01022550000000  CHLOROXYLENOL TOPICAL SOLUTION               51102700
01022552000000  CHLORPHENESIN CARBAMATE TABLETS              51142100
01022553000000                                 51102400
         CHLORPHENIRAMINE GLUCONATE AND PREDNISOLONE ACETATE OPHTHALMIC SUSPENSION
01022554000000  CHLORPHENIRAMINE MALEATE AND ACETAMINOPHEN SYRUP        51161800
01022555000000  CHLORPHENIRAMINE MALEATE AND ASPIRIN TABLETS          51161600
01022556000000                                 51161600
         CHLORPHENIRAMINE MALEATE AND CORTISONE ACETATE SUSPENSION:STERILE
01022557000000  CHLORPHENIRAMINE MALEATE AND PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE ELIXIR51161800
01022559000000  CHLORPHENIRAMINE MALEATE AND PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE SYRUP 51161600
01022560000000                                 51161600
         CHLORPHENIRAMINE MALEATE AND PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE CAPSULES
01022561000000                                 51161600
         CHLORPHENIRAMINE MALEATE AND PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR
01022566000000                                 51161600
         CHLORPHENIRAMINE MALEATE AND PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE ORAL SOLUTION
01022567000000                                 51161600
         CHLORPHENIRAMINE MALEATE AND PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE SYRUP
01022568000000                                 51161600
         CHLORPHENIRAMINE MALEATE AND PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS
01022569000000                                 51161600
         CHLORPHENIRAMINE MALEATE AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE CAPSULES
01022572000000                                 51161600
         CHLORPHENIRAMINE MALEATE AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE SOLUTION
01022573000000                                 51161600
         CHLORPHENIRAMINE MALEATE AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE SYRUP
01022574000000                                 51161600
         CHLORPHENIRAMINE MALEATE AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE TABLETS
01022575000000  CHLORPHENIRAMINE MALEATE EXTENDED-RELEASE CAPSULES       51161600
01022576000000  CHLORPHENIRAMINE MALEATE EXTENDED-RELEASE CAPSULES:USP     51161600
01022577000000  CHLORPHENIRAMINE MALEATE EXTENDED-RELEASE TABLETS       51161600
01051844000000  CHLORPHENIRAMINE MALEATE INJECTION:NF             51161600
01022578000000  CHLORPHENIRAMINE MALEATE SYRUP:USP               51161600
01022581000000  CHLORPHENIRAMINE MALEATE TABLETS                51161600
01022579000000  CHLORPHENIRAMINE MALEATE TABLETS:MODIFIED           51161600
01022580000000  CHLORPHENIRAMINE MALEATE TABLETS:USP              51161600
01022586000000  CHLORPHENIRAMINE MALEATE,ASPIRIN,AND CAFFEINE TABLETS     51161600
01022587000000                                 51161600
         CHLORPHENIRAMINE MALEATE,ASPIRIN,AND PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS
01022588000000                                 51161600
         CHLORPHENIRAMINE MALEATE,ASPIRIN,CAFFEINE,AND PHENYLEPHRINE TABLETS
01022593000000                                 51161600
         CHLORPHENIRAMINE MALEATE,CAFFEINE,PHENACETIN,AND SALICYLAMIDE TABLETS
01022599000000                                 51161800
         CHLORPHENIRAMINE MALEATE,CODEINE PHOSPHATE,AND IODINATED GLYCEROL ELIXIR
01022600000000                                 51161800
         CHLORPHENIRAMINE MALEATE,CODEINE PHOSPHATE,AND IODINATED GLYCEROL ORAL SOLUTION
01022611000000  CHLORPHENOXAMINE HYDROCHLORIDE AND CAFFEINE TABLETS      51161600
01022612000000  CHLORPHENTERMINE HYDROCHLORIDE EXTENDED-RELEASE TABLETS    51142600
01022613000000                                 51141700
         CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE AND DEXTROAMPHETAMINE SULFATE TABLETS
01022614000000  CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE CAPSULES             51141700
01022615000000  CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE EXTENDED-RELEASE CAPSULES     51141700
01022617000000  CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE INJECTION:MODIFIED        51171800
01022616000000  CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP           51171800
01022618000000  CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE SOLUTION             51141700
01022620000000  CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE SYRUP:MODIFIED          51141700
01022619000000  CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE SYRUP:USP             51141700
01022622000000  CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE TABLETS              51141700
01022623000000  CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE TABLETS:MODIFIED         51141700
01022621000000  CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP            51141700
01022624000000  CHLORPROMAZINE SUPPOSITORIES:USP                51151800
01022626000000  CHLORPROPAMIDE TABLETS                     51181500
01022625000000  CHLORPROPAMIDE TABLETS:USP                   51181500
01022627000000  CHLORPROTHIXENE INJECTION:USP                 51141700
01022628000000  CHLORPROTHIXENE ORAL SUSPENSION:USP              51141700
01022629000000  CHLORPROTHIXENE SOLUTION                    51141700
01022631000000  CHLORPROTHIXENE TABLETS                     51141700
01022630000000  CHLORPROTHIXENE TABLETS:USP                   51141700
01022632000000  CHLORQUINALDOL AND HYDROCORTISONE CREAM             51181700
01022633000000  CHLORQUINALDOL CREAM                      51101500
01022634000000  CHLORQUINALDOL OINTMENT                     51101500
01022635000000  CHLORQUINALDOL PASTE                      51101500
01022636000000  CHLORQUINALDOL TABLETS                     51101500
01022637000000  CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE FOR SOLUTION          51101500
01022638000000  CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE OINTMENT            51101500
01022639000000  CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC OINTMENT:USP     51101500
01022640000000  CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE SURGICAL POWDER         51101500
01022641000000  CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE SUSPENSION           51101500
01022642000000  CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE TROCHES             51101500
01022643000000  CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE:OPHTHALMIC           51102400
01022644000000  CHLORTHALIDONE AND RESERPINE TABLETS              51121700
01022646000000  CHLORTHALIDONE TABLETS                     51191500
01022645000000  CHLORTHALIDONE TABLETS:USP                   51191500
01022647000000  CHLORTHENOXAZIN,PHENYLBUTAZONE,AND CAFFEINE TABLETS       51142000
01022649000000  CHLORZOXAZONE AND ACETAMINOPHEN TABLETS             51151900
01022648000000  CHLORZOXAZONE AND ACETAMINOPHEN TABLETS:USP           51151900
01022651000000  CHLORZOXAZONE TABLETS                      51151900
01022650000000  CHLORZOXAZONE TABLETS:USP                    51151900
01022652000000  CHOLANGIOGRAPHY KIT:ENDOSCOPIC                 42294900
01022653000000  CHOLANGIOGRAPHY PREPARATION KIT                 42201800
01022654000000  CHOLECALCIFEROL CAPSULES                    51191900
01022655000000  CHOLECYSTECTOMY KIT:LAPAROSCOPIC                42291600
01022657000000  CHOLERA VACCINE                         51201600
01022656000000  CHOLERA VACCINE:USP                       51201600
01022658000000  CHOLESTEROL                           51121800
01022660000000  CHOLESTEROL RECONSTITUTING REAGENT               41116000
01022661000000  CHOLESTEROL TEST REAGENT                    41116000
01022659000000  CHOLESTEROL:USP                         51121800
01022662000000  CHOLESTYRAMINE FOR ORAL SUSPENSION:USP             51121800
01022664000000  CHOLESTYRAMINE RESIN:MODIFIED                  51121800
01022663000000  CHOLESTYRAMINE RESIN:USP                    51121800
01022665000000  CHOLESTYRAMINE TABLETS                     51121800
01022670000000                                  51191900
         CHOLINE BITARTRATE,CYSTINE,INOSITOL,METHIONINE,AND VITAMIN B COMPLEX TABLETS
01022672000000  CHOLINE BITARTRATE,METHIONINE,DEXPANTHENOL,AND VITAMINS TABLETS51191900
01022674000000  CHOLINE DIHYDROGEN CITRATE AND INOSITOL SYRUP          51191900
01022675000000  CHOLINE DIHYDROGEN CITRATE TABLETS               51191900
01022676000000  CHOLINE MAGNESIUM TRISALICYLATE ORAL SOLUTION          51142100
01022677000000  CHOLINE MAGNESIUM TRISALICYLATE TABLETS             51142100
01022678000000  CHOLINE SALICYLATE SOLUTION                   51142100
01022679000000  CHOLINE SALICYLATE SYRUP                    51142100
01022680000000  CHOLINE THEOPHYLLINATE AND GUAIFENESIN TABLETS         51161800
01022681000000  CHOLINESTERASE TEST REAGENT                   41116000
01022682000000  CHONDODENDRON TOMENTOSUM EXTRACT INJECTION        51142900
01051846000000  CHOPPER:PHYSICALLY HANDICAPPED              42211900
01022683000000  CHORIONIC GONADOTROPIN FOR INJECTION           51181900
01034836000000  CHROMATOGRAPH:GAS                    41115700
01034837000000  CHROMATOGRAPH:ION                    41115700
01034838000000  CHROMATOGRAPH:LIQUID                   41115700
01034840000000  CHROMATOGRAPH:LIQUID;HIGH PRESSURE            41115700
01034839000000  CHROMATOGRAPH:THIN LAYER                 41115700
01034841000000  CHROMATOGRAPH:THIN LAYER;HIGH PRESSURE          41115700
01034842000000  CHROMATOGRAPHY PUMP:LABORATORY              41105100
01034843000000  CHROMOMETER:REFINED OILS;SAYBOLT             41113300
01022685000000  CHROMONAR HYDROCHLORIDE CAPSULES             51122100
01034844000000  CHRONOMETER                       41112900
01034845000000  CHRONOMETER:MAKE-BREAK CIRCUIT              41115300
01022687000000  CHRYSAROBIN                       51212000
01022688000000  CHUCK AND KEY:BONE PIN                  42292100
01022692000000  CHUCK:FIXATION;ORTHOPEDIC                42295400
01022691000000  CHUCK:GRINDING AND POLISHING MACHINE;DENTAL LABORATORY  42152200
01022689000000  CHUCK:QUICK COUPLING                   42291700
01022690000000  CHUCK:WIRE AND BONE PIN                 42294200
01022696000000  CHYMOTRYPSIN FOR OPHTHALMIC SOLUTION           51102400
01022697000000  CHYMOTRYPSIN FOR OPHTHALMIC SOLUTION:USP         51102400
01022700000000  CICLOPIROX OLAMINE CREAM                 51101800
01022701000000  CICLOPIROX OLAMINE CREAM:USP               51101800
01022702000000  CICLOPIROX OLAMINE LOTION                51101800
01022703000000  CICLOPIROX OLAMINE TOPICAL SOLUTION           51101800
01022704000000  CICLOPIROX OLAMINE TOPICAL SOLUTION:USP         51101800
01022705000000  CIDOFOVIR INJECTION                   51102300
01022706000000  CIMETIDINE HYDROCHLORIDE IN SODIUM CHLORIDE INJECTION  51171900
01022708000000  CIMETIDINE HYDROCHLORIDE INJECTION            51171900
01022707000000  CIMETIDINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP          51171900
01022709000000  CIMETIDINE HYDROCHLORIDE ORAL SOLUTION          51171900
01022711000000  CIMETIDINE TABLETS                    51171900
01022712000000  CIMETIDINE TABLETS:MODIFIED               51171900
01022710000000  CIMETIDINE TABLETS:USP                  51171900
01022713000000  CINCHOCAINE HYDROCHLORIDE OINTMENT            51122000
01022714000000  CINNAMON OIL                       51212000
01022715000000  CINNAMON WATER:CONCENTRATED               51212000
01022716000000  CINNARIZINE CAPSULES                   51171800
01022717000000  CINNARIZINE TABLETS                   51171800
01022719000000  CINOXACIN CAPSULES                    51102200
01022718000000  CINOXACIN CAPSULES:USP                  51102200
01022720000000  CIPROFLOXACIN CONCENTRATE FOR INJECTION         51101500
01022721000000  CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE INJECTION    51101500
01022722000000  CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC OINTMENT     51102400
01022723000000  CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION     51101500
01022724000000  CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE TABLETS           51101500
01022726000000  CIPROFLOXACIN TABLETS:USP                  51101500
01022725000000  CIPROFLOXACIN TABLETS-1                   51101500
01022727000000  CIPROFLOXACIN TABLETS-2                   51101500
01022728000000  CIRCUIT:VENTILATOR;MEDICAL                  42272200
01051848000000  CIRCULATOR:IMMERSION;LABORATORY               41103700
01022729000000  CIRCUMDUCTOR:WRIST                      42251600
01022730000000  CISAPRIDE TABLETS                      51171900
01022731000000  CISPLATIN FOR INJECTION                   51111500
01022732000000  CISPLATIN INJECTION                     51111500
01022733000000  CITICOLINE TABLETS                      51141700
01022735000000  CITRIC ACID                         51191900
01022738000000  CITRIC ACID,ANHYDROUS,AND GLUCONOLACTONE POWDER       51191900
01022736000000  CITRIC ACID:USP                       51191900
01022740000000  CITRUS BIOFLAVONOID COMPOUND AND ASCORBIC ACID CAPSULES   51191900
01022742000000                                51191900
         CITRUS BIOFLAVONOID COMPOUND,ASCORBIC ACID,AND MENADIONE CAPSULES
01022743000000                                51191900
         CITRUS BIOFLAVONOID COMPOUND,ASCORBIC ACID,AND MENADIONE TABLETS
01022745000000  CLADRIBINE INJECTION:USP                   51111600
01022746000000  CLAMP AND EJECTOR:DENTURE FLASK               42151900
01022747000000  CLAMP BLOCK ASSEMBLY:INTRAVENOUS INFUSION PUMP        42222000
01034846000000  CLAMP METER                         41113600
01022750000000  CLAMP SET:HARELIP                      42291800
01022749000000  CLAMP SET:INTESTINAL                     42291800
01022748000000  CLAMP SET:PULMONARY                     42291800
01022768000000  CLAMP:APPENDIX                        42291800
01022756000000  CLAMP:ARTERY                         42221600
01022791000000  CLAMP:BLOOD LINE;HEMODIALYSIS APPARATUS           42161600
01022763000000  CLAMP:BONE                          42291800
01022770000000  CLAMP:BONE AND PLATE HOLDING                 42291800
01022789000000  CLAMP:BONE FIXATION                     42291800
01022776000000  CLAMP:BONE PIN                        42291800
01022757000000  CLAMP:BRONCHUS                        42291800
01022755000000  CLAMP:CARDIOVASCULAR                     42291800
01022753000000  CLAMP:CARTILAGE                       42291800
01022773000000  CLAMP:CIRCUMCISION                      42291800
01022780000000  CLAMP:COARCTATION                      42291800
01022779000000  CLAMP:DENTURE FLASK                     42151600
01034855000000  CLAMP:DIALYSIS;LABORATORY                  41123100
01022788000000  CLAMP:DOUBLE;ORAL-MAXILLOFACIAL SURGERY           42295500
01022751000000  CLAMP:DRAINAGE POUCH;OSTOMY                 42312100
01022785000000  CLAMP:EXTERNAL FIXATION;ORTHOPEDIC              42291800
01022765000000  CLAMP:FOOT EXTENSION;HOSPITAL OPERATING TABLE        42295100
01022761000000  CLAMP:GENERAL SURGERY                    42291800
01022771000000  CLAMP:HEMORRHOID                       42291800
01022782000000  CLAMP:INTERNAL FIXATION;CHOLANGIOGRAPHY           42291800
01022775000000  CLAMP:INTESTINAL ANASTOMOSIS                 42291800
01022786000000  CLAMP:INTRALAMINAR;SPINAL                  42294200
01022781000000  CLAMP:KIDNEY VESSEL                     42291800
01034852000000  CLAMP:LABORATORY SUPPORT ROD              41122400
01022792000000  CLAMP:LASER;SURGICAL                  42291800
01034854000000  CLAMP:METAL;LABORATORY                 41122400
01022762000000  CLAMP:MICROSURGICAL                   42291800
01022769000000  CLAMP:OVARY                       42291800
01022777000000  CLAMP:OVERHEAD FRAME;HOSPITAL BED            42191800
01022774000000  CLAMP:PENIS                       42291800
01022764000000  CLAMP:PERITONEUM                    42291800
01034853000000  CLAMP:PLASTIC;LABORATORY                41122400
01022772000000  CLAMP:PYLORUS                      42291800
01022787000000  CLAMP:ROD;SPINAL                    42291800
01022778000000  CLAMP:RUBBER DAM;DENTAL                 42152500
01034850000000  CLAMP:RUBBER TUBING;REGULATING             41122400
01034851000000  CLAMP:RUBBER TUBING;SHUTOFF               41122400
01022767000000  CLAMP:SIDERAIL;HOSPITAL OPERATING TABLE         42295100
01022752000000  CLAMP:SKULL;NEUROSURGICAL HEADREST           42291800
01022784000000  CLAMP:SLIDING;ORAL-MAXILLOFACIAL SURGERY        42295500
01034848000000  CLAMP:SPHERICAL GROUND JOINT;LABORATORY GLASSWARE    41122400
01034849000000  CLAMP:TEST TUBE                     41122400
01022760000000  CLAMP:TRACTION;HOSPITAL BED               42191800
01022790000000  CLAMP:TUBING;BLOOD TRANSFUSION             42222300
01022759000000  CLAMP:UMBILICAL CORD                  42291800
01034847000000  CLAMP:UTILITY;LABORATORY                41122400
01022783000000  CLAMP:VASCULAR                     42291800
01022766000000  CLAMP:VASCULAR;PERIPHERAL                42291800
01022754000000  CLAMP:VASECTOMY                     42291800
01022758000000  CLAMP:VENA CAVA                     42221600
01022793000000  CLARITHROMYCIN TABLETS                 51101500
01022794000000  CLARITHROMYCIN TABLETS:USP               51101500
01022795000000  CLASP:RETAINER;DENTAL                  42152700
01022796000000  CLAY:CERAMIC;OCCUPATIONAL THERAPY            42251600
01022797000000  CLAYTON YELLOW:REAGENT                 41116100
01038685000000  CLEANER AND LUBRICANT:SURGICAL INSTRUMENT        42281700
01011694000000  CLEANER AND TESTER:SPARK PLUG              41112800
01022803000000  CLEANER:CART;STERILIZATION               42281700
01022802000000  CLEANER:CHAMBER;AUTOCLAVE                42281700
01022801000000  CLEANER:INSTRUMENT TUBING                42281700
01022800000000  CLEANER:WOUND;MEDICAL                  42312300
01022804000000  CLEANING AND LUBRICATING COMPOUND:DENTAL HANDPIECE   42152400
01038687000000  CLEANING AND LUBRICATING COMPOUND:SURGICAL INSTRUMENT  42281700
01022805000000  CLEANING AND LUBRICATING KIT:DENTAL HANDPIECE      42152400
01045152000000  CLEANING COMPOUND:CHEMICAL VAPOR STERILIZER CHAMBER   42281700
01022809000000  CLEANING COMPOUND:DENTAL AIR TURBINE HANDPIECE     42281700
01022807000000  CLEANING COMPOUND:DENTAL TRAY              42152100
01022806000000  CLEANING COMPOUND:DENTAL VACUUM SYSTEM         42152400
01022808000000  CLEANING COMPOUND:ULTRASONIC;DENTAL           42152400
01022810000000  CLEANING DEVICE:CANNULATED INSTRUMENT          42281500
01051862000000  CLEANING KIT:DEOXYRIBONUCLEIC ACID             41105500
01022812000000  CLEANING POWDER:ULTRASONIC PROPHYLAXIS;DENTAL        42152400
01022813000000  CLEANING SOLUTION:CONTACT LENS               51102700
01038713000000  CLEANING SOLUTION:MICROSURGICAL INSTRUMENT         42281700
01022814000000  CLEANING SOLUTION:STERILIZER AND ULTRASONIC UNIT      42281700
01022816000000  CLEANING TOOL:LIGHT CARRIER                 42295000
01022817000000  CLEANING UNIT:ULTRASONIC                  42281700
01022818000000  CLEANSER:HEMODIALYSIS APPARATUS               42161600
01038717000000  CLEARING SOLUTION:HISTOLOGY                 41116100
01022820000000                                51161600
         CLEMASTINE FUMARATE AND PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS
01022821000000  CLEMASTINE FUMARATE SYRUP                  51161600
01022823000000  CLEMASTINE FUMARATE TABLETS                 51161600
01022822000000  CLEMASTINE FUMARATE TABLETS:USP               51161600
01022824000000  CLEMASTINE HYDROGENFUMARATE INJECTION            51161600
01022825000000  CLEMASTINE HYDROGENFUMARATE TABLETS             51161600
01022826000000  CLEMIZOLE PENICILLIN AND PENICILLIN G SODIUM FOR INJECTION 51101500
01022827000000  CLEMIZOLE PENICILLIN FOR INJECTION             51101500
01022829000000  CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE CAPSULES             51101500
01022828000000  CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE CAPSULES:USP           51101500
01022830000000  CLINDAMYCIN INJECTION:USP                  51101500
01022831000000  CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE FOR ORAL SOLUTION:USP  51101500
01022832000000  CLINDAMYCIN PALMITATE HYDROCHLORIDE FOR ORAL SUSPENSION   51101500
01022833000000  CLINDAMYCIN PHOSPHATE GEL:USP                51101500
01022834000000  CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN DEXTROSE INJECTION         51101500
01022835000000  CLINDAMYCIN PHOSPHATE INJECTION:USP             51101500
01022836000000  CLINDAMYCIN PHOSPHATE TOPICAL GEL              51101500
01022837000000  CLINDAMYCIN PHOSPHATE TOPICAL SOLUTION           51101500
01022838000000  CLINDAMYCIN PHOSPHATE TOPICAL SOLUTION:USP         51101500
01022839000000  CLINDAMYCIN PHOSPHATE TOPICAL SUSPENSION:USP        51101500
01022841000000  CLINDAMYCIN PHOSPHATE VAGINAL CREAM             51101500
01022840000000  CLINDAMYCIN PHOSPHATE VAGINAL CREAM:USP           51101500
01022842000000  CLINDAMYCIN TOPICAL GEL                   51101500
01022843000000  CLINICAL PSYCHOLOGIST'S SET:FIELD              42172000
01034858000000  CLINOMETER:ELEVATION                    41114000
01034859000000  CLINOMETER:ELEVATION AND DEPRESSION;SURVEYING        41114000
01034860000000  CLINOMETER:INCLINATION                   41114000
01034857000000  CLINOMETER:SHIP                       41114000
01022846000000  CLIOQUINOL AND HYDROCORTISONE CREAM:USP           51181700
01022847000000  CLIOQUINOL AND HYDROCORTISONE OINTMENT           51101800
01022848000000  CLIOQUINOL AND PHANQUINONE TABLETS             51101800
01022849000000  CLIOQUINOL CREAM:USP                    51101800
01022850000000  CLIOQUINOL OINTMENT:USP                   51101800
01022851000000  CLIOQUINOL TABLETS                     51101800
01022852000000  CLIOQUINOL:USP                       51101800
01022853000000  CLIP APPLIER:INTERNAL;MEDICAL                42312000
01022857000000  CLIP:ANEURYSM                        42291800
01022858000000  CLIP:BANDAGE                        42311500
01022855000000  CLIP:CHARTHOLDER;CLINICAL                42142300
01022864000000  CLIP:FIXING;STERILIZATION CASE              42281500
01022863000000  CLIP:HEMOSTATIC                     42291800
01022868000000  CLIP:INCISION;POSTMORTEM                 42261500
01022866000000  CLIP:INTERNAL;MEDICAL                  42312000
01022861000000  CLIP:NOSE;OXYGEN THERAPY                 42271700
01022860000000  CLIP:NOSE;SPIROMETRY                   42271600
01051868000000  CLIP:PANT;PHYSICALLY HANDICAPPED             42211800
01017400000000  CLIP:PROBE                        41111900
01022854000000  CLIP:RETINAL IMPLANT CIRCLING BAND            42291800
01022865000000  CLIP:SEALING;BLOOD COLLECTION TUBING           41104100
01022867000000  CLIP:SKIN CLOSURE                    42312000
01022862000000  CLIP:SUTURE                       42292900
01022859000000  CLIP:TRACTION;HOSPITAL BED                42242100
01022856000000  CLIP:X-RAY FILM ILLUMINATOR               42201900
01022869000000  CLIPBOARD:MEDICAL                    42301500
01051870000000  CLIPPER:NAIL;PHYSICALLY HANDICAPPED           42211800
01022870000000  CLOBAZAM TABLETS                     51141500
01022873000000  CLOBETASOL PROPIONATE CREAM               51181700
01022874000000  CLOBETASOL PROPIONATE LOTION               51181700
01022875000000  CLOBETASOL PROPIONATE OINTMENT              51181700
01022876000000  CLOFAZIMINE CAPSULES                   51102100
01022877000000  CLOFAZIMINE CAPSULES:USP                 51102100
01022879000000  CLOFIBRATE CAPSULES                   51121800
01022878000000  CLOFIBRATE CAPSULES:USP                 51121800
01022880000000  CLOFOCTOL TOPICAL SOLUTION                51102700
01022882000000  CLOMIPHENE CITRATE TABLETS                51181900
01022881000000  CLOMIPHENE CITRATE TABLETS:USP              51181900
01022883000000  CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE CAPSULES           51141600
01022884000000  CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS            51141600
01022886000000  CLONAZEPAM TABLETS                    51141500
01022885000000  CLONAZEPAM TABLETS:USP                  51141500
01022888000000  CLONIDINE HYDROCHLORIDE AND CHLORTHALIDONE TABLETS    51121700
01022887000000  CLONIDINE HYDROCHLORIDE AND CHLORTHALIDONE TABLETS:USP  51121700
01022889000000  CLONIDINE HYDROCHLORIDE INJECTION            51121700
01022891000000  CLONIDINE HYDROCHLORIDE TABLETS             51121700
01022890000000  CLONIDINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP           51121700
01022892000000  CLONIDINE TRANSDERMAL SYSTEM               51121700
01022893000000  CLOPIDOGREL BISULFATE TABLETS              51131700
01022894000000  CLORAZEPATE DIPOTASSIUM CAPSULES             51141700
01022895000000  CLORAZEPATE DIPOTASSIUM TABLETS             51141700
01022896000000  CLORAZEPATE DIPOTASSIUM TABLETS:USP           51141900
01022897000000  CLOROPHENE SOLUTION                   51102700
01034874000000  CLOSURE:ALUMINIUM;LABORATORY               41103500
01022898000000  CLOSURE:TRANSFER LEG;INTRAVENOUS TUBING         42221600
01034873000000  CLOSURE:TUBE                       41121700
01022899000000  CLOTH:SQUEEZE;DENTAL                   42151800
01022900000000  CLOTHING OUTFIT:MEDICAL ATTENDANT'S           42131600
01046834000000  CLOTHING OUTFIT:MEDICAL EVACUATION            42131600
01022901000000  CLOTHING OUTFIT:PHYSICIAN'S               42131600
01022902000000  CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE CREAM    51101800
01022903000000  CLOTRIMAZOLE AND BETAMETHASONE DIPROPIONATE CREAM:USP  51101800
01022904000000  CLOTRIMAZOLE CREAM:USP                  51101800
01022905000000  CLOTRIMAZOLE LOTION                   51101800
01022906000000  CLOTRIMAZOLE LOTION:USP                 51101800
01022907000000  CLOTRIMAZOLE TOPICAL SOLUTION:USP            51101800
01022908000000  CLOTRIMAZOLE TREATMENT KIT                51101800
01022909000000  CLOTRIMAZOLE TROCHES                   51101800
01022910000000  CLOTRIMAZOLE VAGINAL CREAM                51101800
01022911000000  CLOTRIMAZOLE VAGINAL CREAM:USP              51101800
01022913000000  CLOTRIMAZOLE VAGINAL TABLETS               51101800
01022912000000  CLOTRIMAZOLE VAGINAL TABLETS:USP             51101800
01034876000000  CLOUD HEIGHT INDICATOR SET                41111900
01022914000000  CLOVE OIL                        51212000
01022915000000  CLOVE OIL,CHLOROFORM,AND CREOSOTE SOLUTION        51142900
01022917000000  CLOXACILLIN SODIUM CAPSULES               51101500
01022916000000  CLOXACILLIN SODIUM CAPSULES:USP             51101500
01022918000000  CLOXACILLIN SODIUM FOR INJECTION             51101500
01022919000000  CLOXACILLIN SODIUM FOR ORAL SOLUTION:USP         51101500
01022920000000  CLOXIQUINE AND BORIC ACID POWDER             51101800
01022921000000  CLOXIQUINE POWDER                    51101800
01022922000000  CLOXIQUINE,BENZOIC ACID,AND SALICYLIC ACID SOLUTION   51101800
01022923000000  CO2 SENSOR AND AIRWAY SET:PATIENT VITAL SIGNS MONITOR  42271900
01022925000000  COAGULATION ANALYZER REAGENT               41116000
01022926000000  COAGULATOR:HOOK TIP;ELECTROSURGICAL           42295100
01022927000000  COAGULATOR:PADDLE TIP;ELECTROSURGICAL          42295100
01022952000000  COAT:MEDICAL ATTENDANT'S                 42131600
01022953000000  COATING COMPOUND:DENTURE                 42152400
01022954000000  COATING:PLASTIC;DENTURE MODEL              42152400
01022955000000  COBALAMIN CONCENTRATE CAPSULES              51191900
01022956000000  COBALAMIN CONCENTRATE TABLETS              51191900
01022959000000  COBALAMIN CONCETRATE INJECTION              51191900
01022960000000  COBALT CHLORIDE AND DRIED FERROUS SULFATE TABLETS    51131500
01022961000000  COBALT-CHROMIUM ALLOY:DENTAL CASTING           42152400
01022962000000  COCAINE HYDROCHLORIDE SOLUTION              51142200
01022963000000  COCAINE HYDROCHLORIDE TABLETS              51142200
01022965000000  COCAINE HYDROCHLORIDE TABLETS FOR TOPICAL SOLUTION    51142200
01022964000000  COCAINE HYDROCHLORIDE TABLETS FOR TOPICAL SOLUTION:USP  51142200
01022966000000  COCAINE HYDROCHLORIDE TOPICAL SOLUTION          51142900
01022967000000  COCAINE HYDROCHLORIDE:USP                51142200
01022968000000  COCARBOXYLASE FOR INJECTION               51191900
01022970000000  COCCUS CACTI SYRUP                    51212000
01022971000000  COCK:FLOW CONTROL;ABDOMINAL CARBON DIOXIDE        42295400
01022974000000  COD LIVER OIL                      51191900
01022978000000  COD LIVER OIL CONCENTRATE TABLETS                51191900
01022979000000  COD LIVER OIL OINTMENT                      51191900
01022975000000  COD LIVER OIL:USP                        51191900
01015832000000  CODE GENERATOR-MESSAGE INTEGRATOR                41113600
01022980000000  CODEINE                             51142200
01022981000000  CODEINE AND PHENYLTOLOXAMINE CAPSULES              51142200
01022982000000  CODEINE AND WHITE PINE COMPOUND SYRUP              51142200
01022984000000  CODEINE PHOSPHATE AND ACETAMINOPHEN CAPSULES           51142200
01022985000000  CODEINE PHOSPHATE AND ACETAMINOPHEN ELIXIR            51142200
01022986000000  CODEINE PHOSPHATE AND ACETAMINOPHEN SUSPENSION          51142200
01022987000000  CODEINE PHOSPHATE AND ACETAMINOPHEN TABLETS           51142200
01022988000000  CODEINE PHOSPHATE AND ASPIRIN TABLETS              51142200
01022989000000  CODEINE PHOSPHATE AND WILD CHERRY SYRUP             51142200
01022991000000  CODEINE PHOSPHATE INJECTION:MODIFIED               51142200
01022990000000  CODEINE PHOSPHATE INJECTION:USP                 51142200
01022992000000  CODEINE PHOSPHATE SYRUP                     51142200
01022994000000  CODEINE PHOSPHATE TABLETS                    51142200
01022993000000  CODEINE PHOSPHATE TABLETS:USP                  51142200
01022995000000  CODEINE PHOSPHATE,ACETAMINOPHEN,AND ASPIRIN TABLETS       51142200
01022996000000                                  51142200
         CODEINE PHOSPHATE,ACETAMINOPHEN,CAFFEINE,ETHAVERINE,AND PROPYPHENAZONE TABLETS
01022997000000  CODEINE PHOSPHATE,ASPIRIN,AND CAFFEINE TABLETS          51142200
01022998000000  CODEINE PHOSPHATE,ASPIRIN,CAFFEINE,AND PHENACETIN CAPSULES    51142200
01022999000000  CODEINE PHOSPHATE,ASPIRIN,CAFFEINE,AND PHENACETIN SUPPOSITORIES 51142200
01023000000000  CODEINE PHOSPHATE,ASPIRIN,CAFFEINE,AND PHENACETIN TABLETS    51142200
01023003000000                                  51161800
         CODEINE PHOSPHATE,GUAIFENESIN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE SYRUP
01023004000000                                  51142200
         CODEINE PHOSPHATE,IPECAC,AND EPHEDRINE HYDROCHLORIDE ORAL SOLUTION
01023005000000                                  SYRUP
         CODEINE PHOSPHATE,IPECAC,MENTHOL,SANGUINARIA,SENEGA,AND SQUILL 51142200
01023006000000  CODEINE PHOSPHATE,PHENACETIN,AND ASPIRIN TABLETS         51142200
01023008000000  CODEINE PHOSPHATE:USP                      51142200
01023009000000  CODEINE POLISTIREX AND CHLORPHENIRAMINE POLISTIREX ELIXIR    51161800
01023010000000  CODEINE POLISTIREX AND CHLORPHENIRAMINE POLISTIREX ORAL SOLUTION 51161800
01023011000000  CODEINE SULFATE AND PAPAVERINE HYDORCHLORIDE CAPSULES      51142000
01023013000000  CODEINE SULFATE TABLETS                     51142200
01023012000000  CODEINE SULFATE TABLETS:USP                   51142200
01023015000000                                  51142200
         CODEINE,PHOSPHATE,BENZOIC ACID,EPHEDRINE HYDROCHLORIDE,AND SAPONIN ORAL SOLUTION
01015833000000  CODER DISK SEGMENT                        41115200
01015843000000  CODER-TRANSMITTER                        41113700
01023016000000  COIL PUSHER:VASCULAR;SURGICAL                  42293400
01023017000000  COIL:EMBOLIZATION                        42295500
01023018000000  COIL:MAGNETIC RESONANCE IMAGING;MEDICAL             42201600
01023019000000  COLCHICINE INJECTION:USP                     51211500
01023022000000  COLCHICINE TABLETS                        51211500
01023021000000  COLCHICINE TABLETS:USP                      51211500
01023023000000  COLCHICINE,ASCORBIC ACID,AND SODIUM SALICYLATE TABLETS      51211500
01023024000000  COLD ANTIBODY TEST REAGENT                    41116000
01034878000000  COLD PLATE:EMBEDDING BLOCK                    41102900
01009487000000  COLD TRAP:LIQUID REFRIGERANT                   41103000
01023029000000  COLESTIPOL HYDROCHLORIDE FOR ORAL SUSPENSION          51121800
01023028000000  COLESTIPOL HYDROCHLORIDE FOR ORAL SUSPENSION:USP        51121800
01023030000000  COLESTIPOL HYDROCHLORIDE TABLETS                51121800
01023031000000                                  51161700
         COLFOSCERIL PALMITATE,CETYL ALCOHOL,AND TYLOXAPOL FOR INTRATRACHEAL SUSPENSION
01023033000000  COLISTIMETHATE SODIUM:STERILE;USP                51101500
01023032000000  COLISTIMETHATE SODIUM:USP                    51101500
01023034000000  COLISTIN SULFATE FOR ORAL SUSPENSION:USP            51101500
01051893000000  COLIWASA:GLASS;LABORATORY                    41104000
01023038000000  COLLAGEN IMPLANT                        42295500
01023040000000  COLLAGEN IMPLANT KIT:PERCUTANEOUS                42295500
01023039000000  COLLAGEN IMPLANT:TEMPORARY INTRACANALICULAR           42295500
01023043000000  COLLAGENASE SANTYL OINTMENT:USP                 42312300
01023047000000  COLLAR:EXTRICATION;ADJUSTABLE                  42171600
01023046000000  COLLAR:IMPLANT;FEMORAL                     42295500
01023048000000  COLLASATE GEL                          42312300
01051896000000  COLLECTION KIT:BIOLOGICAL EVIDENCE               42261900
01023049000000  COLLECTION SOCK:SURGICAL SUCTION CANISTER            42295400
01023050000000  COLLECTOR:DUST;BONE                       42261600
01034880000000  COLLECTOR:MICROSCOPE                      41111700
01011713000000  COLLIMATOR SET:ALIGNMENT                    41115300
01015848000000  COLLIMATOR SET:INFRARED                     41115300
01000882000000  COLLIMATOR:INFINITY AIMING REFERENCE              41111700
01034881000000  COLLIMATOR:INFRARED                       41111700
01051900000000  COLLIMATOR:INTENSITY MODULATED RADIATION THERAPY        42202300
01023052000000  COLLIMATOR:MAPPING;LYMPHATIC                  42202000
01023051000000  COLLIMATOR:RADIOGRAPHIC AND FLUOROSCOPIC X-RAY APPARATUS    42201800
01011714000000  COLLIMATOR:TELESCOPE                      41111700
01034882000000  COLLIMATOR:VERTICAL;SURVEYING                  41111700
01023054000000  COLLODION:FLEXIBLE;USP                     51102700
01023053000000  COLLODION:USP                          51102700
01023055000000  COLOCYNTH AND JALAP COMPOUND PILLS               51212000
01034884000000  COLORIMETER:COMPARATIVE                     41115300
01023059000000  COLORIMETER:OPHTHALMIC                     42183000
01034883000000  COLORIMETER:PHOTOELECTRIC                    41115300
01023060000000  COLOSTOMY SET                          42295100
01017413000000  COLUMN ASSEMBLY:ELECTRONIC                   41111900
01034887000000  COLUMN PACKING:CHROMATOGRAPH;LIQUID               41115700
01034886000000  COLUMN PACKING:CHROMATOGRAPH;LIQUID;HIGH PRESSURE        41115700
01034888000000  COLUMN PACKING:CHROMATOGRAPH;SOLID               41115700
01034885000000  COLUMN PACKING:GAS CHROMATOGRAPH                41115700
01023061000000  COLUMN:SUSPENDED;MEDICAL                    42191800
01023062000000  COMB EXTENSION:PHYSICAL THERAPY                 42211800
01034889000000  COMBUSTIBLE GAS INDICATOR SET:PORTABLE             41113100
01034891000000  COMBUSTION BOMB:LABORATORY                   41104000
01051903000000  COMBUSTION TUBE:HIGH VACUUM;FLUID MECHANICS           41103300
01023064000000  COMMODE:HOSPITAL PATIENT                    42141600
01023065000000  COMMODE:PHYSICALLY HANDICAPPED                 42211600
01015853000000  COMMUNICATION MODULE:NURSE             42191600
01034893000000  COMMUNICATION MODULE:OSCILLOSCOPE          41113600
01015855000000  COMMUNICATION SET:INFRARED             41111700
01015854000000  COMMUNICATION SET:SATELLITE             41113700
01015856000000  COMMUNICATION SET:SONAR               41115200
01015860000000  COMMUNICATION-IDENTIFICATION-NAVIGATION SUBSYSTEM  41112900
01034894000000  COMPACTION CYLINDER:SOIL              41113900
01034895000000  COMPARATOR ASSEMBLY:DIGITAL DATA          41113700
01015865000000  COMPARATOR GROUP:SIGNAL DATA            41113700
01015866000000  COMPARATOR MODULE:SIGNAL              41113700
01017415000000  COMPARATOR MODULE:STANDARDIZED           41113700
01011716000000  COMPARATOR SET:AREA FLOW              41112500
01034897000000  COMPARATOR:COLOR                  41115600
01034896000000  COMPARATOR:DIGITAL DATA               41113700
01011717000000  COMPARATOR:INJECTOR;DIESEL FUEL           41113700
01011718000000  COMPARATOR:INJECTOR;TEST STAND           41113700
01034899000000  COMPARATOR:METAL                  41113700
01034898000000  COMPARATOR:OPTICAL PROJECTION            41113700
01034901000000  COMPARATOR:PHASE-TIME                41113700
01034903000000  COMPARATOR:PHOTOGRAMMETRIC             41113700
01034900000000  COMPARATOR:SIGNAL                  41113700
01015867000000  COMPARATOR:TARGET PARITY CHECK           41113700
01034902000000  COMPARATOR:VISCOSITY;OIL              41103300
01015868000000  COMPARATOR-ANTENNA GROUP:RADAR           41113700
01015869000000  COMPARATOR-CONVERTER GROUP             41113700
01015870000000  COMPARATOR-FREQUENCY DIVIDER            41113700
01041858000000  COMPARATOR-GENERATOR:SIGNAL;COMPUTER        41113700
01015871000000  COMPARATOR-INDICATOR GROUP             41113700
01015872000000  COMPARATOR-POWER SUPPLY GROUP            41113700
01034904000000  COMPASS READER:MAGNIFYING              41111700
01034906000000  COMPASS:ASTRO                    41112900
01034908000000  COMPASS:GYRO                    41112900
01034912000000  COMPASS:MAGNETIC;MOUNTED              41112900
01041151000000  COMPASS:MAGNETIC;SIMULATED             41112900
01034905000000  COMPASS:MAGNETIC;SURVEYOR'S             41112900
01034911000000  COMPASS:MAGNETIC;TROUGH               41113800
01034913000000  COMPASS:MAGNETIC;UNMOUNTED             41112900
01034910000000  COMPASS:SUN                     41112900
01034914000000  COMPENSATION EQUIPMENT:COMPASS           41112900
01034915000000  COMPENSATOR:ELECTRONIC;MAGNETIC COMPASS       41112900
01000884000000  COMPENSATOR:LEAD ANGLE               41113700
01034916000000  COMPENSATOR:LIQUID QUANTITY GAGE          41112400
01034918000000  COMPENSATOR:MECHANICAL;GYRO             41111900
01000883000000  COMPENSATOR:MUZZLE POSITION             41111900
01034917000000  COMPENSATOR:POLARIZING MICROSCOPE          41111700
01051912000000  COMPETENT BACTERIA REAGENT             41106200
01051913000000  COMPETENT YEAST REAGENT               41106200
01023066000000  COMPLEMENT PROTEIN C4 TEST REAGENT               41116000
01051914000000  COMPLEMENTARY DEOXYRIBONUCLEIC ACID SYNTHESIS KIT       41105900
01051915000000  COMPLETE SUPPLEMENT MIXTURE:YEAST               41106200
01034919000000  COMPLETE SYSTEM STARTER KIT:FERROGRAPHY EQUIPMENT       41113300
01023067000000  COMPRESS AND BANDAGE                      42311500
01023068000000  COMPRESS AND SKULLCAP:HEAD DRESSING              42311500
01023069000000  COMPRESS:GAUZE                         42311500
01023071000000  COMPRESS:SURGICAL;NONADHERING                 42311500
01023072000000  COMPRESS:SURGICAL;REGULAR                   42311500
01023070000000  COMPRESS:WADDING-GAUZE                     42311500
01023073000000  COMPRESSION BAND ASSEMBLY:UROGRAPHIC;MEDICAL X-RAY APPARATUS  42201800
01023074000000  COMPRESSION INSTRUMENT:ORTHOPEDIC LAG SCREW          42292200
01023075000000  COMPRESSION TUBE AND PLATE:HIP;ORTHOPEDIC IMPLANT       42295500
01023077000000  COMPRESSOR:AIR;INHALATION THERAPY               42271700
01023078000000  COMPRESSOR:AIR;MEDICAL                     42191700
01023076000000  COMPRESSOR:MULTI-LEVEL HOOK;SPINAL SYSTEM           42292200
01023079000000  COMPRESSOR-DEHYDRATOR:DENTAL EQUIPMENT             42151600
01051918000000  COMPUTED TOMOGRAPHY THREE DIMENSIONAL SYSTEM:MEDICAL      42201500
01051919000000  COMPUTED TOMOGRAPHY:MEDICAL                  42201500
01051920000000  COMPUTED TOMOGRAPHY:MEDICAL;PORTABLE              42201500
01011723000000  COMPUTER ERROR EVALUATOR                    41113700
01002528000000  COMPUTER GROUP:GUIDED MISSILE                 41112900
01015874000000  COMPUTER GROUP:POSITION INDICATOR CORRECTION          41112900
01000887000000  COMPUTER SET:BALLISTICS                    41112900
01000888000000  COMPUTER SET:FIELD ARTILLERY;GENERAL              41112900
01000889000000  COMPUTER SET:FIELD ARTILLERY;MISSILE              41112900
01034928000000  COMPUTER:AIR DATA                       41112900
01015881000000  COMPUTER:AIR TRAFFIC CONTROL                  41112900
01034920000000  COMPUTER:AIRCRAFT ATTITUDE                   41112900
01015882000000  COMPUTER:ALTITUDE-AZIMUTH                   41112900
01041869000000  COMPUTER:AZIMUTH                        41112900
01041868000000  COMPUTER:CORRECTION                      41112900
01034927000000  COMPUTER:FLIGHT DIRECTOR                    41112900
01034929000000  COMPUTER:MACH NUMBER                      41112900
01034932000000  COMPUTER:PSYCHROMETIC                     41112300
01000894000000  COMPUTER:TERRAIN CLEARANCE                   41112900
01015878000000  COMPUTER:TRACK                         41112900
01034954000000  COMPUTING AND DRAFTING EQUIPMENT SET              41114200
01015905000000  COMPUTING-TRACKING GROUP:RADAR                 41115200
01051922000000  CONCENTRATOR:CENTRIFUGAL;LABORATORY              41104800
01034955000000  CONCENTRATOR:MULTI-SAMPLE;PROTEIN               41115800
01023080000000  CONCENTRATOR:OXYGEN                      42271700
01034957000000  CONDENSER:LABORATORY                      41104800
01034956000000  CONDENSER:MICROSCOPE;ABBE                   41111700
01034959000000  CONDENSER:MICROSCOPE;DARK FIELD                41111700
01034958000000  CONDENSER:MICROSCOPE;LIGHT FIELD                41111700
01009491000000  CONDENSER:REFRIGERATION                    41104800
01051924000000  CONDITIONER:POWER LINE;COMPUTED TOMOGRAPHY;MEDICAL  42201500
01034960000000  CONDITIONER:SODIUM ELECTRODE             41115600
01011725000000  CONDUCTIVITY CELL:BATTERY WATER TESTING       41115600
01034961000000  CONDUCTOR SECTION:TUNED CAVITY            41115200
01023083000000  CONDUCTOR:BONE CUTTING WIRE SAW           42291600
01023082000000  CONDUCTOR:DENTAL DIAGNOSTIC FLASHLIGHT        42152300
01023084000000  CONE:DENTAL                     42152400
01023086000000  CONE:DENTAL X-RAY APPARATUS             42152000
01023089000000  CONE:FELT;DENTAL GRINDING AND POLISHING MACHINE   42151800
01023087000000  CONE:OSTOMY                     42312100
01023085000000  CONE:RUBBER;DENTAL GRINDING AND POLISHING MACHINE  42151800
01023090000000  CONFORMER:ORBITAL                  42294500
01023092000000  CONGO RED STAIN                   41116100
01023093000000  CONGO RED:ANALYZED REAGENT              41116100
01023094000000  CONGO RED:REAGENT                  41116100
01051929000000  CONJUGATED NUCLEOTIDE                41105300
01023095000000  CONNECTOR SET:NEBULIZER               42271800
01023098000000  CONNECTOR:CANNULA;HEMODIALYSIS CATHETER       42161600
01023108000000  CONNECTOR:INFUSION;VENOUS PRESSURE LINE       42221600
01023106000000  CONNECTOR:INHALANT MASK ELBOW;DRUG DELIVERY SYSTEM  42272000
01023096000000  CONNECTOR:INTRAVENOUS INFUSION SYSTEM        42221600
01023104000000  CONNECTOR:MANOMETER                 42272300
01023105000000  CONNECTOR:SHUNT                   42295400
01023100000000  CONNECTOR:SLOTTED;ORTHOPEDIC SPINAL SYSTEM      42294200
01010838000000  CONNECTOR:SUCTION PUMP                42272000
01023099000000  CONNECTOR:SURGICAL                  42295300
01023103000000  CONNECTOR:SURGICAL WOUND EVACUATOR          42295400
01023107000000  CONNECTOR:SYRINGE TIP                42142600
01023101000000  CONNECTOR:TRACHEAL TUBE               42271900
01010837000000  CONNECTOR:TUBING;BRANCHED              41121800
01010840000000  CONNECTOR:TUBING;STRAIGHT              41121800
01023097000000  CONNECTOR:VENTILATION SYSTEM             42272200
01034963000000  CONSISTOMETER:ATMOSPHERIC;CEMENT           41114600
01051934000000  CONSOLE:COMPUTED TOMOGRAPHY;MEDICAL         42201500
01034965000000  CONSOLE:FURNACE CONTROL;LABORATORY          41104600
01034966000000  CONSOLE:FURNACE CONTROL;PROGRAMMABLE;LABORATORY   41104600
01051935000000  CONSOLE:PRIMARY;MAGNETIC RESONANCE IMAGING;MEDICAL  42201600
01034964000000  CONSOLE:RADAR CLOUD DETECTING SET          41115200
01015920000000  CONSOLE:RADAR SET                  41115200
01015921000000  CONSOLE:SONAR SET                  41115200
01023109000000  CONTACT LENS CLEANING SOLUTION            51102700
01023110000000  CONTACT LENS DISINFECTING AND RINSING SOLUTION    51102700
01023111000000  CONTACT LENS DISINFECTING SOLUTION          51102700
01023112000000  CONTACT LENS ENZYMATIC AND DISINFECTING TABLETS   51102700
01023113000000  CONTACT LENS ENZYMATIC TABLETS            51102700
01023114000000  CONTACT LENS LUBRICATING AND REWETTING SOLUTION   51102700
01023115000000  CONTACT LENS MAINTENANCE KIT             42142900
01023116000000  CONTACT LENS RINSING AND SOAKING SOLUTION            51102700
01023117000000  CONTACT LENS SALINE SOLUTION                  51102700
01023118000000  CONTACT LENS SOAKING SOLUTION                  51102700
01023119000000  CONTACT LENS WETTING AND SOAKING SOLUTION            51102700
01023120000000  CONTACT LENS WETTING SOLUTION                  51102700
01013889000000  CONTACT POINT:MEASURING INSTRUMENT               41116500
01045707000000  CONTAINER ASSEMBLY:SAMPLE AND SPECIMEN SHIPPING         41104100
01023121000000  CONTAINER ASSEMBLY:SPECIMEN COLLECTION AND STORAGE       41104100
01023122000000  CONTAINER GRABBER:BEVERAGE;PHYSICAL THERAPY           42212300
01023132000000  CONTAINER:BLOOD CULTURE COLLECTION               41104100
01023138000000  CONTAINER:BODY TRANSPORT                    42261800
01023133000000  CONTAINER:BONE TISSUE COLLECTION                41104100
01023127000000  CONTAINER:COLD INJECTATE                    42181900
01023131000000  CONTAINER:COLLECTION;DRUGS OF ABUSE               41104100
01023130000000  CONTAINER:CRYOPRECIPITATE                    41104100
01023128000000  CONTAINER:GENERAL PURPOSE;MEDICAL                42191500
01034967000000  CONTAINER:INDICATOR DESICCANT                  41123300
01023140000000  CONTAINER:INTRACAVITY;BRACHYTHERAPY               42202100
01023124000000  CONTAINER:INTRAVENOUS                      42221700
01023129000000  CONTAINER:PUTTY;HAND THERAPY                  42251600
01023123000000  CONTAINER:RADIOGRAPHY SPECIMEN                 41104100
01023137000000  CONTAINER:RADIOLOGICAL                     42204000
01023139000000  CONTAINER:SPECIMEN;AUTOPSY                   42261600
01023134000000  CONTAINER:STOOL COLLECTION;WITH MEDIA              41104100
01023135000000  CONTAINER:STOOL COLLECTION;WITHOUT MEDIA            41104100
01023136000000  CONTAINER:SUCTION                        42142400
01023126000000  CONTAINER:URINE SPECIMEN;COLLECTION AND STORAGE         41104100
01023141000000  CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE SYSTEM:INFANT NASAL     42271900
01023142000000  CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE SYSTEM:NON INVASIVE;MEDICAL 42272200
01023143000000  CONTOURING INSTRUMENT:MATRIX;DENTAL               42151600
01023144000000  CONTRACEPTIVE CREAM                       51181800
01023145000000  CONTRACEPTIVE FOAM                       51181800
01023146000000  CONTRACEPTIVE JELLY                       51181800
01023147000000  CONTRACEPTIVE SUPPOSITORIES                   51181800
01023148000000  CONTRACTOR:RIB                         42241800
01023149000000  CONTRAST MEDIUM:X RAY;MEDICAL                  42201800
01023150000000  CONTRAST MEDUIM DELIVERY SET:ANGIOGRAPHY            42203400
01000900000000  CONTROL ASSEMBLY:SIMULATOR SYSTEM;LASER ALIGNMENT        41115300
01043485000000  CONTROL BOARD:VISIBLE INDEX TYPE                41111900
01023151000000  CONTROL DEVICE:PRESSURE FLOW;MEDICAL              42295400
01023152000000  CONTROL EQUIPMENT:PERIODONTIUM                 42152800
01023153000000  CONTROL PACK:THYROXINE                     41116100
01023183000000  CONTROL SET:ACETAMINOPHEN                    41116100
01023172000000  CONTROL SET:ACID PHOSPHATASE                  41116100
01023196000000  CONTROL SET:ALPHA-FETOPROTEIN                  41115800
01023157000000  CONTROL SET:AMIKACIN                      41116100
01023179000000  CONTROL SET:AMYLASE                       41115800
01023170000000  CONTROL SET:BLOOD CHEMISTRY                  41116100
01023198000000  CONTROL SET:BLOOD GAS                     41115800
01023202000000  CONTROL SET:BLOOD GAS AND ELECTROLYTES            41115800
01023174000000  CONTROL SET:BLOOD GROUPING                  41116100
01023168000000  CONTROL SET:CANNABINOID                    41116100
01023166000000  CONTROL SET:CARBAMAZEPINE                   41116100
01023191000000  CONTROL SET:CHOLESTEROL                    41116100
01023188000000  CONTROL SET:COMPLETE BLOOD COUNT               41116100
01023156000000  CONTROL SET:CREATINE KINASE MB                41115800
01023164000000  CONTROL SET:CREATININE                    41115800
01023161000000  CONTROL SET:CREATININE KINASE                 41115800
01023184000000  CONTROL SET:DIGOXIN                      41116100
01023186000000  CONTROL SET:ETHYL ALCOHOL                   41116100
01023193000000  CONTROL SET:FERRITIN                     41116100
01023173000000  CONTROL SET:GENTAMICIN                    41116100
01023187000000  CONTROL SET:GLUCOSE                      41116100
01023159000000  CONTROL SET:HEMOGLOBIN                    41116100
01023165000000  CONTROL SET:HEMOGLOBIN SICKLE CELL              41116100
01023190000000  CONTROL SET:HEPATITIS A IGM ANTIBODY             41116100
01023203000000  CONTROL SET:HEPATITIS B IGM ANTIBODY             41116100
01023175000000  CONTROL SET:HUMAN CHORIONIC GONADOTROPHIN           41116100
01023199000000  CONTROL SET:HUMAN SERUM                    41116100
01023201000000  CONTROL SET:HUMAN THRYOID STIMULATING HORMONE         41116100
01023185000000  CONTROL SET:IMMUNGLOBULIN IGE                 41116100
01023171000000  CONTROL SET:IRON AND IRON BINDING CAPACITY          41116100
01023189000000  CONTROL SET:LIPASE                      41116100
01023162000000  CONTROL SET:MULTIDRUG                     41116100
01023154000000  CONTROL SET:N-ACETYLPROCAINAMIDE               41116100
01023177000000  CONTROL SET:PHENOBARBITAL                   41116100
01023169000000  CONTROL SET:PHENYTOIN                     41116100
01023160000000  CONTROL SET:PLATELET                     41116100
01023155000000  CONTROL SET:PROCAINAMIDE                   41116100
01023194000000  CONTROL SET:PROLACTIN                     41116100
01023192000000  CONTROL SET:PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN             41116100
01023181000000  CONTROL SET:QUINIDINE                     41116100
01023167000000  CONTROL SET:SALICYLATE                    41116100
01023180000000  CONTROL SET:SERUM ALCOHOL                   41116100
01023197000000  CONTROL SET:SICKLE CELL                    41116100
01023195000000                                 41116100
         CONTROL SET:SODIUM;POTASSIUM;CHLORIDE;CARBON DIOXIDE;BUN;GLUCOSE;PROTEIN;OSMOLAL
01015926000000  CONTROL SET:SONAR COMMUNICATION                41115200
01023200000000  CONTROL SET:STREPTOCOCCI GROUPS A;B;C;D;E;F;AND G       41116100
01023178000000  CONTROL SET:SYPHILIS                     41116100
01023182000000  CONTROL SET:THEOPHYLLINE                   41116100
01023163000000  CONTROL SET:THYROXINE                     41116100
01023176000000  CONTROL SET:THYROXINE BINDING PROTEIN             41116100
01023204000000  CONTROL SET:URINE CHEMISTRY                  41116100
01023158000000  CONTROL SET:VALPROIC ACID                   41116100
01023208000000  CONTROL SLIDE:ACID FAST                 41116100
01023207000000  CONTROL SLIDE:CHLAMYDIA                 41116100
01023216000000  CONTROL SLIDE:CRYPTOSPORIDIUM STAIN           41116100
01023206000000  CONTROL SLIDE:DIASTASE DIGESTION             41116100
01023213000000  CONTROL SLIDE:FECAL SPECIMEN;ARTIFACT          41116100
01023212000000  CONTROL SLIDE:FECAL SPECIMEN;CRYPTOSPORIDIUM       41116100
01023214000000  CONTROL SLIDE:FECAL SPECIMEN;MALARIA           41116100
01023215000000  CONTROL SLIDE:FECAL SPECIMEN;PROTOZOANS         41116100
01023205000000  CONTROL SLIDE:GRAM STAIN                 41116100
01023209000000  CONTROL SLIDE:MUCIN                   41116100
01023210000000  CONTROL SLIDE:PERIODIC ACID-SCHIFF            41116100
01023217000000  CONTROL SLIDE:RETICULUM                 41116100
01023211000000  CONTROL SLIDE:TRICHROME                 41116100
01023218000000  CONTROL SLIDES:CHLAMYDIA TRACHOMATIS           41116100
01023220000000  CONTROL SOLUTION:BLOOD GAS ANALYSIS           41116000
01023219000000  CONTROL SOLUTION:GLUCOSE IN BLOOD            41116000
01051944000000  CONTROL SOLUTION:URINALYSIS               41116100
01023222000000  CONTROL STRIPS:URINALYSIS                41116100
01015927000000  CONTROL SUBASSEMBLY:DISPENSER;COUNTERMEASURES      41112900
01004077000000  CONTROL SYSTEM:NAVIGATIONAL               41112900
01023223000000  CONTROL TEST SLIDE:GRAM STAIN              41116100
01051946000000  CONTROL TISSUE LYSATE                  41105300
01034969000000  CONTROL UNIT AND TUBE-TRANSFORMER HEAD:X-RAY APPARATUS  41111800
01009493000000  CONTROL UNIT:AIR PRESSURE;SPRING LOADED         41112400
01034970000000  CONTROL UNIT:NAVIGATION SET               41112900
01023224000000  CONTROL UNIT:SCOOTER;PATIENT               42192200
01023225000000  CONTROL UNIT:WHEELCHAIR                 42192200
01034971000000  CONTROL UNIT:X-RAY APPARATUS               41111800
01023246000000  CONTROL:ACETAMINOPHEN                  41116100
01023274000000  CONTROL:ALCOHOL                     41116100
01023275000000  CONTROL:AMMONIA                     41116100
01023242000000  CONTROL:ANTINUCLEAR ANTIBODIES;POSITIVE         41116100
01023226000000  CONTROL:BETA-HYDROXYBUTYRATE               41116100
01023245000000  CONTROL:BILIRUBIN                    41116100
01023264000000  CONTROL:BLOOD CHEMISTRY                 41116100
01023239000000  CONTROL:BLOOD CHEMISTRY SERUM;ABNORMAL          41116100
01023238000000  CONTROL:BLOOD CHEMISTRY SERUM;NORMAL           41116100
01051948000000  CONTROL:BLOOD CHEMISTRY;ABNORMAL             41116100
01051949000000  CONTROL:BLOOD CHEMISTRY;NORMAL              41116100
01023284000000  CONTROL:BLOOD GAS                    41116100
01051950000000  CONTROL:BLOOD GAS ANALYSIS                41115800
01023254000000  CONTROL:BLOOD GAS AND PH                 41116100
01023253000000  CONTROL:BRANHAMELLA CATARRHALIS             41116100
01023251000000  CONTROL:CEREBROSPINAL FLUID               41115800
01023244000000  CONTROL:CHOLESTEROL                   41116100
01023266000000  CONTROL:COAGULATION                   41116100
01023231000000  CONTROL:COAGULATION;ABNORMAL               41116100
01023229000000  CONTROL:COAGULATION;NORMAL             41116100
01000903000000  CONTROL:COMMANDERS;LASER RANGING          41115300
01023255000000  CONTROL:COMPLETE BLOOD COUNT            41116100
01023237000000  CONTROL:COOMBS TEST                 41116100
01023259000000  CONTROL:C-REACTIVE PROTEIN             41115800
01023258000000  CONTROL:CREATINE KINASE               41116100
01023273000000  CONTROL:CREATINE KINASE AND LACTATE DEHYDROGENASE  41116100
01023269000000  CONTROL:CREATINE KINASE MB             41116100
01016006000000  CONTROL:DECOY SET;RADAR               41115200
01015980000000  CONTROL:DIRECTION FINDER              41112900
01016001000000  CONTROL:DIRECTIONAL SCANNING            41112900
01015974000000  CONTROL:DOPPLER DRIFT GROUP             41112900
01017537000000  CONTROL:ELECTRICAL GONIOMETER            41112900
01034973000000  CONTROL:ELECTRICAL SYNCHRONIZER           41113600
01023283000000  CONTROL:ETHYL ALCOHOL                41116100
01023249000000  CONTROL:FIBRINOGEN                 41116100
01023261000000  CONTROL:FIBRINOGEN;ABNORMAL             41116100
01023227000000  CONTROL:FOOT;ORAL-MAXILLO-CRANIO-FACIAL SURGERY   42295100
01034977000000  CONTROL:FREQUENCY CALIBRATOR SET          41115300
01015956000000  CONTROL:FREQUENCY SELECTOR             41115300
01023267000000  CONTROL:GALACTOSE-1-PHOSPHATE URIDYL TRANSFERASE  41116100
01023281000000  CONTROL:GLUCOSE                   41116100
01023257000000  CONTROL:GLUCOSE IN BLOOD              41116100
01023243000000  CONTROL:GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE      41116100
01023272000000  CONTROL:GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN           41116100
01023248000000  CONTROL:GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN;ABNORMAL      41116100
01023247000000  CONTROL:GLYCOSYLATED HEMOGLOBIN;NORMAL       41116100
01000902000000  CONTROL:GUNNERS;LASER RANGING            41115300
01023265000000  CONTROL:HDL CHOLESTEROL               41116100
01023263000000  CONTROL:HEMOGLOBIN                 41116100
01023282000000  CONTROL:HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN        41116100
01023260000000  CONTROL:HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN;NEGATIVE    41116100
01023234000000  CONTROL:HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN;POSITIVE    41116100
01023277000000  CONTROL:HUMAN SERUM                 41116100
01034985000000  CONTROL:HUMIDITY                  41112200
01034978000000  CONTROL:HUMIDITY-TEMPERATURE RECORDING       41112200
01015954000000  CONTROL:INDICATOR                  41116500
01017542000000  CONTROL:INFLATION;RADOME              41115200
01023252000000  CONTROL:LIPID SERUM                 41116100
01023280000000  CONTROL:METALS                   41116100
01015930000000  CONTROL:MODE SELECTOR;NAVIGATION          41112900
01023233000000  CONTROL:MULTIDRUG                  41116100
01015971000000  CONTROL:NAVIGATIONAL COMPUTER SET          41112900
01051952000000  CONTROL:NURSING                   42191600
01034981000000  CONTROL:OSCILLOSCOPE                41113600
01023271000000  CONTROL:OXALATE                   41116100
01023236000000  CONTROL:PARTIAL THROMBOPLASTIN           41116100
01034979000000  CONTROL:PRESSURE;RECORDING            41112400
01034986000000  CONTROL:PRESSURIZING SET             41112400
01015931000000  CONTROL:RADAR DISPLAY UNIT            41115200
01015967000000  CONTROL:RADAR MAPPING CENTRAL           41115200
01015944000000  CONTROL:RADAR SET                 41115200
01015991000000  CONTROL:RADAR SET TRANSFER            41115200
01015992000000  CONTROL:RADAR SET TURNTABLE            41115200
01034983000000  CONTROL:RADIOSONDE SET DISPENSER         41114400
01017534000000  CONTROL:RADOME POSITIONING            41115200
01023235000000  CONTROL:RAPID PLASMA REAGIN CARD         41116100
01034974000000  CONTROL:RATE OF FLOW;LIQUID            41112400
01023241000000  CONTROL:RH NEGATIVE SERUM             41116100
01023278000000  CONTROL:RHEUMATOID FACTOR             41116100
01015937000000  CONTROL:SENSITIVITY TIME;RADAR          41115200
01034982000000  CONTROL:SIGNAL COMPARATOR             41113700
01015999000000  CONTROL:SONAR DETECTING-RANGING SET        41115200
01015998000000  CONTROL:SONAR HOIST-TRAIN MECHANISM        41115200
01015997000000  CONTROL:SONAR PROJECTOR              41115200
01023240000000  CONTROL:SPINAL FLUID               41116100
01023285000000  CONTROL:STERILIZATION               42281800
01023279000000  CONTROL:STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE         41116100
01023270000000  CONTROL:STREPTOLYSIN O ANTIBODIES         41116100
01023262000000  CONTROL:SYPHILIS                 41116100
01034988000000  CONTROL:TEMPERATURE;INDICATING          41112200
01034980000000  CONTROL:TEMPERATURE;RECORDING           41112200
01023250000000  CONTROL:THEOPHYLLINE               41116100
01034984000000  CONTROL:UNDERWATER LOG              41112900
01023268000000  CONTROL:URINALYSIS                41116100
01023230000000  CONTROL:URINALYSIS;NEGATIVE            41116100
01023228000000  CONTROL:URINALYSIS;POSITIVE            41116100
01023276000000  CONTROL:URINE CHEMISTRY              41116100
01023256000000  CONTROL:URINE CHEMISTRY;ABNORMAL         41116100
01023232000000  CONTROL:URINE CHEMISTRY;NORMAL          41116100
01051955000000  CONTROL:VOLUME;MANUAL               41112100
01041887000000  CONTROL-CODER-MONITOR GROUP            41112900
01016009000000  CONTROL-INDICATOR                 41116500
01016010000000  CONTROL-INDICATOR GROUP              41111900
01034997000000  CONTROL-INDICATOR SUBASSEMBLY           41111900
01035006000000  CONTROLLER:CRYOGENIC TEMPERATURE         41112200
01035007000000  CONTROLLER:DIGITAL ANALYZER            41113000
01051956000000  CONTROLLER:DROP RATE;INTRAVENOUS ADMINISTRATION  42221600
01035005000000  CONTROLLER:HEAT TRACING              41112200
01023287000000  CONTROLLER:INSTRUMENT;SURGICAL          42295100
01051957000000  CONTROLLER:NEEDLE;HEMODIALYSIS APPARATUS     42161600
01023286000000  CONTROLLER:PNEUMATIC;SURGICAL IRRIGATOR      42293500
01035004000000  CONTROLLER:TEST;ELECTRONIC SYSTEM         41113700
01016014000000  CONTROL-MONITOR GROUP               41111900
01016015000000  CONTROL-MONITOR SET                      41111900
01016018000000  CONTROL-OSCILLATOR GROUP                   41111900
01035009000000  CONTROL-RECORDER GROUP                    41111900
01035010000000  CONTROL-RECORDER:RAWIN SET                  41115200
01023288000000  CONVERTER:ACCESSORY PORT;ARTHROSCOPE             42294900
01007692000000  CONVERTER:LIQUID OXYGEN                    42271700
01007691000000  CONVERTER:LIQUID OXYGEN;PUMPING METHOD            42271700
01051960000000  CONVERTER:SINGLE PASS;HEMODIALYSIS APPARATUS         42161600
01023289000000  CONVERTER:TROCAR                       42291600
01009495000000  COOL STORAGE UNIT:LABORATORY                 41103000
01023291000000  COOLER AND HEATER:X-RAY FILM PROCESSING APPARATUS       42201800
01016036000000  COOLER SUBASSEMBLY:CRYOGENIC                 41103000
01023292000000  COOLER:INSULATED;MULTIPURPOSE                 42221700
01037449000000  COOLER:PHOTOGRAPHIC LIQUID                  41112200
01023293000000  COOLER:X-RAY FILM PROCESSING UNIT               42201800
01009502000000  COOLING MODULE:LABORATORY                   41103000
01023294000000  COPPER NAPTHANATE CAPSULES                  51102500
01023296000000  COPPER STRIP:DENTAL                      42151800
01023300000000  COPPER SULFATE TEST REAGENT                  41116000
01023302000000  COPPER TEST REAGENT                      41116000
01035013000000  COPY AND SUPPLY SECTION:TOPOGRAPHIC MAPPING SET;TRUCK MOUNTED 41113800
01035014000000  CORE:THERMAL ELEMENT;BATHYTHERMOGRAPH             41112200
01023304000000  CORIANDER EXTRACT POWDER                   51212000
01023305000000  CORIANDER OIL                         51212000
01050358000000  CORK:BOTTLE;LABORATORY                    41122500
01023307000000  CORKSCREW:MINI;SPINAL SYSTEM                 42293400
01023306000000  CORKSCREW:OFFSET MINI;SPINAL SYSTEM              42293400
01023308000000  CORN OIL EMULSION                       51191900
01035015000000  CORROSION TEST STRIP:COPPER                  41116100
01023309000000  CORTICOTROPIN FOR INJECTION:USP                51181700
01023310000000  CORTICOTROPIN INJECTION:REPOSITORY;MODIFIED          51181700
01023312000000  CORTICOTROPIN INJECTION:REPOSITORY;USP            51181700
01023311000000  CORTICOTROPIN INJECTION:USP                  51181700
01023313000000  CORTICOTROPIN ZINC HYDROXIDE SUSPENSION:STERILE;USP      51181700
01023314000000  CORTICTROPIN ZINC HYDROXIDE INJECTABLE SUSPENSION:USP     51181700
01023315000000  CORTISONE ACETATE INJECTABLE SUSPENSION:USP          51181700
01023316000000  CORTISONE ACETATE OPHTHALMIC OINTMENT             51181700
01023317000000  CORTISONE ACETATE OPHTHALMIC SUSPENSION            51181700
01023318000000  CORTISONE ACETATE SUSPENSION:STERILE             51181700
01023319000000  CORTISONE ACETATE SUSPENSION:STERILE;USP           51181700
01023321000000  CORTISONE ACETATE TABLETS                   51181700
01023320000000  CORTISONE ACETATE TABLETS:USP                 51181700
01023322000000  CORTIVAZOL TABLETS                      51181700
01023323000000  COSYNTROPIN FOR INJECTION                   51181700
01023325000000  COT:AMBULANCE                         42171600
01023324000000  COT:FOLDING;HOSPITAL                     42191800
01023326000000  COTTON AND RAYON:PURIFIED                   42141500
01046240000000  COTTON:NONSTERILE                42141500
01023327000000  COTTON:PURIFIED                 42141500
01023328000000  COTTON:PURIFIED;USP               42141500
01023329000000  COTTONSEED OIL AND DEXTROSE EMULSION INJECTION  51212000
01023330000000  COTTONSEED OIL:NF                51212000
01023331000000  COUCH:PSYCHIATRIC                42191800
01035016000000  COULOMETER:ELECTRONIC              41101800
01035017000000  COUNTER ASSEMBLY:ELECTRONIC;DIGITAL       41111900
01035027000000  COUNTER:ALPHA BETA PARTICLE           41113400
01035026000000  COUNTER:ALPHA PARTICLE              41113400
01035029000000  COUNTER:BETA GAMMA PARTICLE           41113400
01035028000000  COUNTER:BETA PARTICLE              41113400
01041914000000  COUNTER:BINARY                  41111900
01035023000000  COUNTER:BLOOD CELLS               41111900
01035031000000  COUNTER:COINCIDENCE               41113600
01035024000000  COUNTER:ELECTRICAL                41111900
01035018000000  COUNTER:ELECTRONIC;DIGITAL            41111900
01035021000000  COUNTER:ELECTRONIC;DIGITAL READOUT        41111900
01051976000000  COUNTER:FREQUENCY                41115300
01035030000000  COUNTER:GAMMA PARTICLE              41113400
01035019000000  COUNTER:PARTICLE                 41111900
01035022000000  COUNTER:RECIPROCATING              41111900
01035020000000  COUNTER:ROTATING                 41111900
01035025000000  COUNTER:SCINTILLATION;LIQUID           41103300
01051974000000  COUNTER:SEED                   41112700
01001540000000  COUNTER:SHIP;UNDERWATER MINE           41111900
01023333000000  COUNTERBORE:TROCHANTERIC             42291700
01016050000000  COUNTERMEASURES SET               41112900
01023334000000  COUNTERSINK:MAXILLOFACIAL SURGERY BONE SCREW   42295400
01035032000000  COUNTING APPARATUS:BACTERIAL COLONY       41111900
01023335000000  COUPLER:DENTAL HANDPIECE             42151600
01017565000000  COUPLER:DIRECTIONAL               41113700
01023338000000  COUPLING:FIXATION;ORTHOPEDIC           42295400
01023337000000  COUPLING:POST;RETRACTOR             42293100
01023339000000  COVER AND PILL TRAY:MEDICINE GLASS        42191500
01035036000000  COVER AND SPINDLE:BEAKER;TISSUE PROCESSOR    41102900
01035037000000  COVER GLASS:MICROSCOPE SLIDE           41122600
01023340000000  COVER PAD:PHYSICOTHERAPEUTIC           42191800
01051978000000  COVER SLIPPER:AUTOMATIC;HISTOLOGY        41102900
01023341000000  COVER SLIPPER:HISTOLOGY             41102900
01023345000000  COVER:AIR EVACUATION;FULL BODY VACUUM SPLINT   42241500
01023391000000  COVER:ARM BOARD;INTRAVENOUS           42221800
01023366000000  COVER:ARTHROSCOPE                42295000
01023347000000  COVER:BARRIER PROTECTION;DENTAL CHAIR      42151700
01023393000000  COVER:BEARD;HOSPITAL PERSONNEL;DISPOSABLE    42131600
01023374000000  COVER:BED BACK REST               42191800
01023362000000  COVER:BED SCALE                 42182800
01023372000000  COVER:BEDSIDE CABINET TOP                  42191900
01023378000000  COVER:BONE WIRE                       42295500
01035059000000  COVER:CALIBRATOR                       41116500
01035050000000  COVER:CASSETTE;EMBEDDING AND PROCESSING           41102900
01023388000000  COVER:CHEMICAL PROTECTIVE;INTRAVENOUS SYSTEM         42221600
01023363000000  COVER:COMPRESSED AIR TANK                  42191700
01023386000000  COVER:CONDUCTIVE POSITIONING PAD               42295100
01023380000000  COVER:COT;HOSPITAL                      42191800
01023370000000  COVER:DENTAL BRACKET TABLE                  42152500
01023361000000  COVER:DENTAL OPERATING SET CHEST               42152500
01023354000000  COVER:DENTAL TRAY                      42152500
01014333000000  COVER:DIAL                          41116500
01035052000000  COVER:ELECTRICAL-ELECTRONIC TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT  41116500
01023385000000  COVER:ELECTROMEDICAL THERMOMETER PROBE            42182200
01023365000000  COVER:ELECTRONIC THERMOMETER PROBE              42182200
01023360000000  COVER:FLUOROSCOPIC X-RAY APPARATUS              42201800
01023367000000  COVER:FORCEPS JAW                      42291800
01023344000000  COVER:GENERAL-OPERATING;SURGICAL EQUIPMENT          42295400
01023342000000  COVER:HANDLE;ELECTROSURGICAL                 42295100
01023382000000  COVER:HANDLE;SURGICAL OPERATING LIGHT            42295400
01023390000000  COVER:HEAD;STETHOSCOPE                    42182100
01023392000000  COVER:HEADREST;DENTAL CHAIR                 42152500
01023387000000  COVER:HEAT TREATMENT PAD                   42142100
01023383000000  COVER:HYPODERMIC NEEDLE AND SYRINGE             42142600
01035067000000  COVER:IGNITION CRUCIBLE;LABORATORY              41116500
01016079000000  COVER:INDICATOR                       41116500
01035047000000  COVER:INTERVAL TIMER                     41116500
01035068000000  COVER:LEVEL ROD                       41116500
01023369000000  COVER:LITTER                         42171600
01023371000000  COVER:LITTER CARRIER                     42171600
01035058000000  COVER:MERCURIAL BAROMETER TUBE                41116500
01035053000000  COVER:MICROSCOPE                       41111700
01035066000000  COVER:MULTIMETER                       41116500
01023350000000  COVER:MULTIPURPOSE PROBE                   42295400
01035044000000  COVER:OHMMETER                        41116500
01023356000000  COVER:OPERATING TABLE                    42295100
01035055000000  COVER:OSCILLOSCOPE                      41116500
01023389000000  COVER:OSTOMY BAG                       42312100
01023373000000  COVER:OVERBED TABLE TOP                   42191800
01023394000000  COVER:PILLOW;HOSPITAL;LINEN                 42132100
01023364000000  COVER:PROTECTIVE;HOSPITAL CART                42192400
01023381000000  COVER:PROTECTIVE;HOSPITAL EQUIPMENT             42191600
01035039000000  COVER:RACK;TEST TUBE;LABORATORY               41122800
01016064000000  COVER:RADAR RECEIVER                     41116500
01016081000000  COVER:RADAR SET;TRAILER MOUNTED               41116500
01016063000000  COVER:RADAR TRANSMITTER                   41116500
01035062000000  COVER:RADIAC PROBE                      41116500
01023379000000  COVER:RADIOGRAPHIC FILM CASSETTE              42201800
01016070000000  COVER:SIGNAL GENERATOR                   41116500
01035042000000  COVER:SPECTROPHOTOMETER CUVETTE WELL            41116500
01023343000000  COVER:SPLINT ATTACHMENT;LEG                 42241500
01023359000000  COVER:STERILITY MAINTENANCE                 42281900
01023357000000  COVER:SURGICAL INSTRUMENT AND DRESSING CABINET       42295400
01023353000000  COVER:SURGICAL INSTRUMENT AND DRESSING TRAY         42295400
01023355000000  COVER:SURGICAL INSTRUMENT STAND               42295100
01023377000000  COVER:SUTURE CAN                      42312200
01017587000000  COVER:SYNCHRO RECEIVER MOUNT                41116500
01035063000000  COVER:TEST PROD                       41116500
01035064000000  COVER:TEST SET                       41116500
01035049000000  COVER:TEST SET CASE                     41116500
01035045000000  COVER:TEST SIEVE                      41116500
01023368000000  COVER:THERMOMETER;CLINICAL                 42182200
01023351000000  COVER:ULTRASONIC TRANSDUCER PROBE              42201700
01023384000000  COVER:VAGINAL PROBE                     42201700
01023358000000  COVER:VENTILATOR;RESPIRATOR                 42272200
01009506000000  COVER:VENTILATORY                      42272200
01035061000000  COVER:VOLTMETER                       41116500
01035054000000  COVER:WATTMETER                       41116500
01017613000000  COVER:WAVEGUIDE FLANGE                   41116500
01017610000000  COVER:WAVEGUIDE HORN                    41116500
01035056000000  COVER:WIND DIRECTION AND SPEED INDICATOR GROUP       41116500
01035057000000  COVER:WIND SPEED RECORDER                  41116500
01023395000000  COVER-SLING:HEAT TREATMENT PAD               42142100
01035069000000  COVERSLIP:MICROSCOPE SLIDE                 41122600
01023396000000  COVER-VEST:PHOTOTHERAPY;INFANT               42131500
01035070000000  COWL:FILTER CASSETTE CASE                  41104000
01023397000000  CRADLE:HOSPITAL BED CLOTHING                42141700
01023398000000  CRANIOTOME SURGICAL SET                   42294200
01023399000000  CRANIOTOMY KIT                       42291700
01035071000000  CRAYON:VESICANT DETECTOR                  41113000
01023401000000  CREAM:BANDAGE;CAST                     42311500
01023403000000  CREATINE KINASE TEST REAGENT                41116000
01023405000000  CREATINE KINASE-NAC TEST REAGENT              41116000
01023407000000  CREATINE PHOSPHOKINASE TEST REAGENT             41116000
01023411000000  CREATININE TEST REAGENT                   41116000
01023413000000  CREOSOTE                          51102700
01023414000000  CREOSOTE AND TERPIN HYDRATE COMPOUND ELIXIR         51161800
01023415000000  CREOSOTE COMPOUND WITH CODEINE ELIXIR            51142200
01023416000000  CRESOL                           51102700
01023418000000  CRESOL SOLUTION:SAPONATED                  51102700
01023420000000  CRIB:CHILD'S                        42191800
01023421000000  CRICOTHYROTOMY SET                     42171800
01023422000000  CRIMPER:MESH;MAXILLOFACIAL IMPLANT             42292300
01023424000000                                51161500
         CROMOLYN SODIUM AND REPROTEROL HYDROCHLORIDE INHALATION AEROSOL
01023426000000  CROMOLYN SODIUM FOR INHALATION:MODIFIED            51161500
01023425000000  CROMOLYN SODIUM FOR INHALATION:USP               51161500
01023427000000  CROMOLYN SODIUM INHALATION AEROSOL               51161500
01023428000000  CROMOLYN SODIUM INHALATION SOLUTION:USP            51161500
01023429000000  CROMOLYN SODIUM INHALATION:USP                 51161500
01023430000000  CROMOLYN SODIUM NASAL SOLUTION:USP               51161500
01023431000000  CROMOLYN SODIUM OPHTHALMIC SOLUTION:USP            51102400
01023432000000  CROSSBAR ATTACHMENT:NEUROSURGICAL HEADREST           42295100
01023433000000  CROSSED CYLINDER:OPHTHALMIC                  42183000
01023434000000  CROTAMITON CREAM:USP                      51142900
01023435000000  CROTAMITON LOTION                       51101800
01023436000000  CROTAMITON OINTMENT                      51101800
01023437000000  CROWN SET:DENTAL;TEMPORARY                   42151500
01023438000000  CROWN:DENTAL;TEMPORARY                     42151500
01023439000000  CRUCIBLE:CASTING MACHINE;DENTAL                42152200
01035076000000  CRUCIBLE:CERAMIC;LABORATORY                  41122200
01035074000000  CRUCIBLE:FILTERING;LABORATORY                 41122200
01035075000000  CRUCIBLE:GLASS;LABORATORY                   41122200
01035073000000  CRUCIBLE:IGNITION;LABORATORY                  41122200
01035077000000  CRUCIBLE:METAL;LABORATORY                   41122200
01013890000000  CRUISER STICK:FORESTER                     41114200
01023441000000  CRUSHER:SURGICAL                        42293700
01023440000000  CRUSHER:TABLET                         42232000
01023442000000  CRUTCH                             42211500
01035078000000  CRYORACK:LABORATORY                      41122800
01016086000000  CRYOSTAT:LASER                         41103000
01023443000000  CRYOSURGICAL SYSTEM                      42295100
01023444000000  CRYOSURGICAL SYSTEM:OPHTHALMIC                 42295100
01023446000000  CRYOSURGICAL UNIT:DENTAL                    42151600
01023445000000  CRYOSURGICAL UNIT:DERMATOLOGICAL                42295100
01023447000000  CRYOSURGICAL UNIT:DERMATOLOGICAL;VETERINARY          42121600
01023449000000  CRYPTENAMINE TANNATES AND METHYCLOTHIAZIDE TABLETS       51191500
01023450000000  CRYPTENAMINE TANNATES AND PHENOBARBITAL TABLETS        51141500
01023451000000  CRYPTENAMINE TANNATES AND RESERPINE TABLETS          51121700
01023452000000  CRYPTENAMINE TANNATES TABLETS                 51102200
01023453000000  CRYPTENAMINE TANNATES,METHYCLOTHIAZIDE,AND RESERPINE TABLETS  51121700
01023454000000  CRYPTOSPORIDIUM STAINING KIT                  41116100
01052003000000  CRYSTAL ASSEMBLY:SCINTILLATION                 41102700
01017636000000  CRYSTAL UNIT SET:QUARTZ                    41112100
01017637000000  CRYSTAL UNIT:QUARTZ                      41112100
01017638000000  CRYSTAL:CERAMIC;TRANSDUCER                   41112100
01016087000000  CRYSTAL:LASER                         41115300
01052005000000  CRYSTALLIZER                          41102700
01023458000000  CUFF KIT:SPHYGMOMANOMETER                   42181600
01023460000000  CUFF SET:DUAL;TOURNIQUET;PNEUMATIC               42295100
01023459000000  CUFF SET:SPHYGMOMANOMETER                   42181600
01023471000000  CUFF:ANKLE;CRYOTHERAPEUTIC                   42241700
01023474000000  CUFF:ARTERIOSONDE                     42181600
01023464000000  CUFF:BLOOD-FLUID WARMER                  42221800
01023463000000  CUFF:ENDOTRACHEAL TUBE                   42271900
01023470000000  CUFF:KNEE BRACE                      42241700
01023472000000  CUFF:KNEE;CRYOTHERAPEUTIC                 42241700
01023469000000  CUFF:LEG BRACE                       42241700
01023473000000  CUFF:SHOULDER;CRYOTHERAPEUTIC               42221800
01023465000000  CUFF:SPHYGMOMANOMETER                   42181600
01023461000000  CUFF:THIGH;CRYOTHERAPEUTIC                 42221800
01023466000000  CUFF:TOURNIQUET                      42295100
01023475000000  CUFF:TOURNIQUET;LABORATORY                 41104100
01023467000000  CUFF:TOURNIQUET;PEDIATRIC                 42295100
01023468000000  CUFF:TOURNIQUET;PNEUMATIC                 42295100
01023462000000  CUFF:TRACHEAL TUBE                     42271900
01023476000000  CULDOCENTESIS KIT                     42182000
01023477000000  CULDOSCOPE                         42182000
01035080000000  CULTURE APPARATUS:ANAEROBIC                41104300
01052008000000  CULTURE APPARATUS:CONTINUOUS;FERMENTATION         41104300
01052007000000  CULTURE APPARATUS:TISSUE                  41102900
01023727000000  CUP SET:POLISHING;DENTAL HANDPIECE             42151800
01035086000000  CUP:COMPARATIVE COLORIMETER                41115300
01023731000000  CUP:DENTAL AMALGAM                     42151800
01023730000000  CUP:DENTAL WASTE                      42151900
01023736000000  CUP:DENTURE                        42151900
01023729000000  CUP:EARPHONE;AUDIOMETER                  42182400
01035087000000  CUP:FILTERING;LABORATORY                  41104900
01035081000000  CUP:FUSION                         41104000
01023728000000  CUP:GUM MASSAGER;DENTAL                  42151900
01023734000000  CUP:HEMORRHAGE;PAPER                    42312100
01023739000000  CUP:IMPLANT;ORTHOPEDIC                   42295500
01023733000000  CUP:MEDICINE                        41123400
01035083000000  CUP:MICRO SAMPLE;AUTOMATED ANALYSIS            41104000
01023746000000  CUP:PHYSICALLY HANDICAPPED                 42211900
01023737000000  CUP:POLISHING;DENTAL HANDPIECE               42151800
01052015000000  CUP:REAGENT;BLOOD AND PLASMA COAGULATION TIMER       41115800
01035084000000  CUP:SAMPLE;AUTOMATED ANALYSIS               41104000
01035085000000  CUP:SAMPLE;COAGULATION TIMER                41104000
01023738000000  CUP:SOLUTION                        42295400
01023735000000  CUP:SPECIMEN                        41104100
01023740000000  CUP:SPECIMEN COLLECTING;BRONCHIAL CANNULA         42295400
01023732000000  CUP:SPUTUM                         41104100
01023741000000  CUP:SPUTUM;PAPER                      41104100
01023743000000  CUP:TABLET CRUSHER                     42232000
01035082000000  CUP:TITRATOR                        41104100
01023748000000  CUPRIC OLEATE AND 1:2;3;4-TETRAHYDRONAPHTHALENE SOLUTION  51102700
01023749000000  CUPRIC SULFATE:USP                     51191900
01023753000000  CURETTE SET:ANTRUM                     42291600
01023754000000  CURETTE SET:BONE CEMENT              42291600
01023758000000  CURETTE SET:ETHMOID                42293500
01023755000000  CURETTE SET:EUSTACHIAN               42291600
01023757000000  CURETTE SET:GALLSTONE               42291600
01023756000000  CURETTE SET:UTERINE                42291600
01023769000000  CURETTE:ADENOID                  42291600
01023773000000  CURETTE:ALVEOLAR                  42291600
01023774000000  CURETTE:BONE                    42291600
01023768000000  CURETTE:CHALAZION                 42291600
01023775000000  CURETTE:COMMON DUCT                42291600
01023779000000  CURETTE:DERMAL                   42291600
01023772000000  CURETTE:EAR                    42291600
01023760000000  CURETTE:ENDOCERVICAL                42293500
01023764000000  CURETTE:ENDOMETRIAL BIOPSY             42291600
01023763000000  CURETTE:ETHMOID                  42291600
01023767000000  CURETTE:EYE                    42291600
01023762000000  CURETTE:GALL STONE                 42291600
01023770000000  CURETTE:MASTOID                  42291600
01023765000000  CURETTE:MICRONEUROSURGICAL             42291600
01023778000000  CURETTE:OPHTHALMIC;FOREIGN BODY          42291600
01023761000000  CURETTE:PERIODONTAL                42152800
01023759000000  CURETTE:SIGMOIDOSCOPE               42291600
01023776000000  CURETTE:SPINAL                   42291600
01023777000000  CURETTE:TOENAIL                  42291600
01023771000000  CURETTE:UTERINE                  42291600
01023766000000  CURETTE:UTERINE;SUCTION              42293500
01023780000000  CURETTE-REPOSITOR:IRIS               42291600
01023781000000  CURING UNIT:DENTURE                42152200
01035088000000  CURRENT-VOLTAGE STANDARD              41113600
01014339000000  CURSOR:INDICATOR                  41116500
01023783000000  CUSHION SET:HELMET;STERILE VIEW SYSTEM       42202200
01023785000000  CUSHION:CRUTCH                   42211500
01023787000000  CUSHION:HEEL;ORTHOPEDIC              42241700
01035094000000  CUSHION:LABORATORY CENTRIFUGE VESSEL        41103900
01023784000000  CUSHION:RING;SOLID                 42141700
01023789000000  CUSHION:SEAT;THERAPEUTIC              42251600
01023788000000  CUSHION:WHEELCHAIR SEAT              42192200
01042655000000  CUSPIDOR                      42295400
01023790000000  CUSPIDOR AND BRACKET TABLE:DENTAL;FIELD      42152500
01023791000000  CUSPIDOR:FOUNTAIN;DENTAL-SURGICAL         42152500
01023792000000  CUSTOM PACK:SURGICAL                42295400
01035095000000  CUTOFF MACHINE:METALLURGICAL SPECIMEN;LABORATORY  41101700
01023796000000  CUTTER:BONE PIN                  42291600
01023797000000  CUTTER:ORTHOPEDIC CAST               42241600
01023799000000  CUTTER:PERFORATOR;CRANIOTOME            42295100
01023794000000  CUTTER:PLATE;MAXILLOFACIAL SURGERY         42291600
01023793000000  CUTTER:ROD;POSTERIOR SPINAL SYSTEM         42291600
01023800000000  CUTTER:WIRE;EAR                       42291600
01023795000000  CUTTER:WIRE;ORTHOPEDIC                    42291600
01023798000000  CUTTER:X-RAY FILM CORNER                   42203700
01023801000000  CUTTER-ASPIRATION SET:VITRECTOMY               42295100
01023802000000  CUTTER-ASPIRATOR SYSTEM:ANTERIOR-POSTERIOR VITRECTOMY    42295100
01023803000000  CUTTER-ASPIRATOR:ANTERIOR VITRECTOMY             42294500
01023804000000  CUTTER-VACUUM:ORTHOPEDIC CAST                42241600
01035098000000  CUVETTE:BLOOD COAGULATION                  41121800
01035100000000  CUVETTE:BLOOD SAMPLE                     41121800
01052023000000  CUVETTE:ELECTROPORATION                   41106200
01035099000000  CUVETTE:MULTI-SAMPLE                     41121800
01035097000000  CUVETTE:SPECTROPHOTOMETER                  41121800
01023808000000  CYANMETHEMOGLOBIN TEST REAGENT SET              41116100
01023810000000  CYANOBALAMIN CAPSULES                    51191900
01023811000000  CYANOCOBALAMIN AND FOLIC ACID CAPSULES            51191900
01023812000000  CYANOCOBALAMIN AND THIAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION     51191900
01023813000000  CYANOCOBALAMIN AND THIAMINE HYDROCHLORIDE SOLUTION      51191900
01023814000000  CYANOCOBALAMIN AND THIAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS      51191900
01023815000000  CYANOCOBALAMIN INJECTION:USP                 51191900
01023816000000  CYANOCOBALAMIN TABLETS                    51191900
01023819000000  CYANOCOBALAMIN ZINC TANNATE FOR INJECTION          51191900
01023820000000  CYANOCOBALAMIN ZINC TANNATE SUSPENSION            51191900
01023822000000  CYCLAMATE CALCIUM AND SACCHARIN CALCIUM SOLUTION       51101500
01023824000000  CYCLAMATE SODIUM AND SACCHARIN SODIUM SOLUTION        51101500
01023826000000  CYCLAMIC ACID                        51142700
01023827000000  CYCLANDELATE CAPSULES                    51102200
01023828000000  CYCLANDELATE TABLETS                     51102200
01035101000000  CYCLING CHAMBER:THERMAL                   41102400
01023829000000  CYCLIZINE HYDROCHLORIDE SUPPOSITORIES            51171800
01023831000000  CYCLIZINE HYDROCHLORIDE TABLETS               51171800
01023830000000  CYCLIZINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP             51171800
01023833000000  CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE TABLETS            51151900
01023832000000  CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP          51151900
01023834000000  CYCLOMETHYCAINE CREAM                    51142900
01023835000000  CYCLOMETHYCAINE SULFATE JELLY                51142900
01023836000000  CYCLOMETHYCAINE SUPPOSITORIES                51142900
01023837000000                                SOLUTION
         CYCLOPENTAMINE HYDROCHLORIDE AND ISOPROTERENOL HYDROCHLORIDE 51151600
01023839000000                                51151600
         CYCLOPENTOLATE HYDROCHLORIDE AND PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION
01023840000000  CYCLOPENTOLATE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION:USP     51151600
01023842000000  CYCLOPHOSPHAMIDE AND SODIUM CHLORIDE FOR INJECTION      51111500
01023843000000  CYCLOPHOSPHAMIDE FOR INJECTION:USP              51111500
01023845000000  CYCLOPHOSPHAMIDE TABLETS                   51111500
01023844000000  CYCLOPHOSPHAMIDE TABLETS:USP                 51111500
01023848000000  CYCLOSERINE AND ISONIAZID CAPSULES              51102000
01023850000000  CYCLOSERINE CAPSULES                     51102000
01023849000000  CYCLOSERINE CAPSULES:USP                   51102000
01023851000000  CYCLOSPORINE CAPSULES                    51201500
01023852000000  CYCLOSPORINE ORAL SOLUTION                51201500
01023853000000  CYCLOTHIAZIDE AND POTASSIUM CHLORIDE TABLETS       51191500
01023854000000  CYCLOTHIAZIDE,POTASSIUM CHLORIDE,AND RESERPINE TABLETS  51191500
01023856000000  CYCRIMINE HYDROCHLORIDE TABLETS             51151600
01023855000000  CYCRIMINE HYDROCHLORIDE TABLETS:NF            51151600
01035105000000  CYLINDER:GLASS;GRADUATED                 41121800
01035103000000  CYLINDER:HYDROMETER JAR                 41113000
01023857000000  CYLINDER:OXYGEN;RESUSCITATION              42272300
01035106000000  CYLINDER:PLASTIC;GRADUATED                41121800
01023858000000  CYLINDER:VERTICAL ADJUSTMENT;OPERATING TABLE       42295100
01023859000000  CYLOSPORINE INJECTION                  51201500
01023860000000  CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE SYRUP:USP          51161600
01023862000000  CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE TABLETS           51161600
01023861000000  CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP         51161600
01023863000000  CYPROTERONE ACETATE INJECTION              51111800
01023864000000  CYPROTERONE ACETATE TABLETS               51101500
01023865000000  CYSTEINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP           51161700
01023868000000  CYSTOSCOPE                        42294800
01023869000000  CYSTOURETHROSCOPE                    42294800
01023870000000  CYTARABINE HYDROCHLORIDE INJECTION            51111600
01023872000000  CYTARABINE:STERILE;USP                  51111600
01023871000000  CYTARABINE:USP                      51111600
01052025000000  CYTOGENETICS KIT:DEOXYRIBONUCLEIC ACID          41106100
01023873000000  CYTOLOGY FIXATIVE                    41116100
01023874000000  CYTOLOGY STAINING PACK                  41116100
01023875000000  D1-ASPARTIC ACID AND A-KETOGLUTARIC ACID SOLUTION    51191900
01023876000000  D1-METHIONINE TABLETS                  51191900
01023877000000  DACARBAZINE FOR INJECTION                51111500
01023878000000  DACARBAZINE FOR INJECTION:USP              51111500
01023879000000  DACTINOMYCIN FOR INJECTION:USP              51111700
01023880000000  D-ALPHA TOCOPHERYL ACETATE OINTMENT           51191900
01023881000000  D-ALPHA TOCOPHERYL ACID SUCCINATE CAPSULES        51191900
01023883000000  DANAZOL CAPSULES                     51181900
01023882000000  DANAZOL CAPSULES:USP                   51181900
01023884000000  DANTHRON AND CALCIUM PANTOTHENATE TABLETS        51171600
01023885000000  DANTHRON AND DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE CAPSULES   51241000
01023886000000  DANTHRON AND DOCUSATE CALCIUM CAPSULES          51171600
01023887000000  DANTHRON AND PHENOLPHTHALEIN TABLETS           51171600
01023888000000  DANTHRON ORAL SUSPENSION                 51171600
01052027000000  DANTHRON TABLETS:USP                   51171600
01023889000000  DANTROLENE SODIUM CAPSULES                51151900
01023890000000  DANTROLENE SODIUM FOR INJECTION             51151900
01023891000000  DAPIPRAZOLE HYDROCHLORIDE FOR OPHTHALMIC SOLUTION    51102400
01023894000000  DAPSONE TABLETS                     51102100
01023892000000  DAPSONE TABLETS:BP                    51102100
01023893000000  DAPSONE TABLETS:USP                   51102100
01023895000000  DARKROOM EQUIPMENT SET:RADIOGRAPHIC FILM PROCESSING   42203700
01016091000000  DATA ANALYSIS CONTROL GROUP                  41112900
01035107000000  DATA CONVERTER:NAVIGATION SET                 41112900
01016093000000  DATA DISTRIBUTION SYSTEM                   41112900
01041930000000  DATALOGGER                          41111900
01023897000000  DAUNORUBICIN HYDROCHLORIDE FOR INJECTION:USP         51111700
01023898000000  DEANOL ACETAMIDOBENZOATE TABLETS               51101700
01023900000000  DECAMETHONIUM BROMIDE INJECTION:NF              51151900
01023901000000  DECATYLENE SYRUP                       51161800
01035108000000  DECELEROGRAPH                         41112800
01016102000000  DECODER-RECEIVER                       41112900
01016104000000  DECODER-RECEIVER SET                     41112900
01016103000000  DECODER-RECEIVER:FLIGHT TERMINATION              41112900
01023902000000  DECOMPRESSION KIT:COLON                    42231600
01038836000000  DECONTAMINATING AGENT                     42281600
01044781000000  DECORATING BOX:WOOD                      42251500
01016105000000  DECOY SET:RADAR                        41115200
01023904000000  DEFEROXAMINE MESYLATE FOR INJECTION              51211600
01023903000000  DEFEROXAMINE MESYLATE FOR INJECTION:USP            51211600
01023906000000  DEFEROXAMINE MESYLATE:STERILE;USP               51211600
01023905000000  DEFEROXAMINE MESYLATE:USP                   51211600
01023907000000  DEFIBRILLATOR AND CARDIOSCOPE                 42201700
01023908000000  DEFIBRILLATOR/MONITOR-RECORDER SYSTEM             42181700
01023909000000  DEFIBROTIDE INJECTION                     51201500
01023910000000  DEFLAZACORT CAPSULES                     51181700
01010379000000  DEHYDRATOR UNIT:NONREACTIVATING                41104200
01023911000000  DEHYDRATOR:COMPRESSED AIR SYSTEM;DENTAL            42151600
01009743000000  DEHYDRATOR:DESICCANT;DIVER'S                 41123000
01010380000000  DEHYDRATOR:DESICCANT;ELECTRIC                 41104200
01052039000000  DEHYDRATOR:DESICCANT;REFRIGERANT               41104200
01023912000000  DEHYDROCHOLIC ACID AND BELLADONNA EXTRACT TABLETS       51171600
01023913000000  DEHYDROCHOLIC ACID AND OX BILE EXTRACT TABLETS        51171600
01023915000000  DEHYDROCHOLIC ACID TABLETS                  51171600
01023914000000  DEHYDROCHOLIC ACID TABLETS:USP                51171600
01023916000000                                 51151600
         DEHYDROCHOLIC ACID,BELLADONNA ALKALOIDS,AND PHENOBARBITAL TABLETS
01023918000000  DEHYDROCHOLIC ACID,BILE SALTS,AND PANCREATIN TABLETS     51171600
01023920000000                                 51141500
         DEHYDROCHOLIC ACID,HOMATROPINE METHYLBROMIDE AND PHENOBARBITAL TABLETS
01023921000000  DELIVERY COLUMN:GAS;MEDICAL                  42191700
01023923000000  DELIVERY KIT:OBSTETRICAL                   42172000
01023922000000  DELIVERY KIT:VACUUM EXTRACTION;OBSTETRICAL          42295100
01023924000000  DELIVERY TIP:GLASS IONOMER RESTORATIVE;DENTAL         42151600
01023925000000  DEMECARIUM BROMIDE OPHTHALMIC SOLUTION:USP          51102400
01023927000000  DEMECLOCYCLINE HYDROCHLORIDE CAPSULES             51101500
01023926000000  DEMECLOCYCLINE HYDROCHLORIDE CAPSULES:USP           51101500
01023929000000  DEMECLOCYCLINE HYDROCHLORIDE TABLETS             51101500
01023928000000  DEMECLOCYCLINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP           51101500
01023930000000  DEMECLOCYCLINE SYRUP                     51101500
01023931000000  DEMECLOCYLINE HYDROCHLORIDE AND NYSTATIN CAPSULES       51101800
01010709000000  DEMINERALIZER:WATER;ION EXCHANGE                41104200
01010710000000  DEMINERALIZER:WATER;ION EXCHANGE;SHELTER MOUNTED        41104200
01035109000000  DENSITOMETER                          41103300
01052052000000  DENSITOMETER:BONE MINERAL CONTENT;COMPUTED TOMOGRAPHY     42201500
01052053000000  DENSITOMETER:BONE;ULTRASOUND                  42201700
01023933000000  DENSITOMETER:BONE;X-RAY                    42201800
01035110000000  DENSITOMETER:NUCLEAR                      41103300
01023934000000  DENTAL ENGINE                         42152200
01023938000000                                 42172000
         DENTAL EQUIPMENT SET:AIRCRAFT DEPOT MAINTENANCE BATTALION;SEABORNE
01023941000000  DENTAL EQUIPMENT SET:CAMP DENTAL LABORATORY          42152400
01023942000000  DENTAL EQUIPMENT SET:CENTRAL DENTAL LABORATORY         42152400
01023936000000  DENTAL EQUIPMENT SET:DENTAL HYGIENIST;FIELD          42151600
01023945000000  DENTAL EQUIPMENT SET:DENTAL PROSTHETIC TEAM          42152700
01023935000000  DENTAL EQUIPMENT SET:GENERAL DENTISTRY;FIELD          42151500
01023939000000  DENTAL EQUIPMENT SET:PERIODONTAL TREATMENT           42152800
01023943000000  DENTAL EQUIPMENT SET:PROSTHETIC;FIELD             42152700
01023950000000  DENTAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET:EMERGENCY TREATMENT;FIELD   42172000
01023952000000  DENTAL OPERATING UNIT                     42152600
01023953000000  DENTAL SUPPLY SET:EMERGENCY DENTURE REPAIR           42172000
01023954000000  DENTAL WAX SOLVENT                       42152400
01023955000000  DENTIMETER                           42151600
01023956000000  DENTOSCOPE                           42152300
01023957000000  DENTURE BASE FORMING KIT                    42152100
01023958000000  DENTURE BASE-ORTHODONTIC MATERIAL               42152400
01047917000000  DEODORANT:OSTOMY                        42312100
01023960000000  DEODORANT:STERILIZATION                    42281700
01052054000000  DEOXIDER:CARBONDIOXIDE                     41104200
01052055000000  DEOXYNUCLEOTIDE TRIPHOSPHATE:POLYMERASE CHAIN REACTION     41106300
01052056000000  DEOXYRIBONUCLEIC ACID EXTRACTION KIT:FOOD           41105500
01052057000000  DEOXYRIBONUCLEIC ACID QUANTITATION MARKER           41105300
01052058000000  DEOXYRIBONUCLEIC ACID SEQUENCING KIT              41105600
01052059000000  DEOXYRIBONUCLEIC ACID SIZE MARKER               41105300
01052060000000  DEOXYRIBONUCLEIC ACID TYPING KIT                41106100
01052061000000  DEOXYRIBONUCLEIC SEQUENCE ANALYZER REAGENT           41116000
01023962000000  DEPRESSOR:SCLERAL                       42292200
01023963000000  DEPRESSOR:TONGUE                        42181500
01023964000000  DEPRESSOR:TONGUE;METAL                     42181500
01023965000000  DEPRESSOR:TONGUE;PLASTIC                    42181500
01023966000000  DEPRESSOR:TONGUE;WOOD                     42181500
01023967000000  DEPTH CHECK:TWIST DRILL;BONE                  42294200
01035111000000  DEPTH ELEMENT:BATHYTHERMOGRAPH                 41112200
01023968000000  DEPTH PERCEPTION APPARATUS:OPHTHALMIC             42183000
01023969000000                                 51101800
         DEQUALINIUM UNDECYLENATE,ALLANTOIN HYDROXY-ALUMINUM LACTATE,AND SULFUR EMULSION
01035112000000  DERIVATOGRAPH:THERMAL ANALYSIS                 41113600
01023970000000  DERMATOME                           42295200
01052063000000  DERMATOSCOPE                          42182000
01023971000000  DESCALER:LIQUID;STERILIZATION                 42281700
01023972000000  DESERPIDINE AND CALCIUM PENTOBARBITAL TABLETS         51121700
01023973000000  DESERPIDINE TABLETS                      51121700
01023974000000  DESFLURANE FOR INHALATION                   51142900
01023975000000  DESFLURANE:USP                         51142900
01035113000000  DESICCANT CARTRIDGE:HYDROGEN GENERATOR             41123000
01010381000000  DESICCANT CONTAINER:DEHUMIDIFIER                41123000
01038845000000  DESICCANT:ACTIVATED                      41123000
01052064000000  DESICCATOR                           41123000
01035116000000  DESICCATOR:CABINET                       41123000
01035115000000  DESICCATOR:JAR                         41123000
01035114000000  DESICCATOR:LABORATORY                     41123000
01023977000000  DESIPRAMINE HYDROCHLORIDE CAPSULES               51141600
01023976000000  DESIPRAMINE HYDROCHLORIDE CAPSULES:USP             51141600
01023979000000  DESIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS               51141600
01023978000000  DESIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP             51141600
01023980000000  DESIRUDIN FOR INJECTIOM                    51131600
01023981000000  DESLANOSIDE INJECTION:USP                   51111600
01023982000000  DESMOPRESSIN ACETATE INJECTION                 51182100
01023983000000  DESMOPRESSIN ACETATE NASAL SOLUTION              51182100
01023984000000  DESOGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL TABLETS           51181800
01023985000000  DESONIDE CREAM                         51181700
01023986000000  DESONIDE LOTION                        51181700
01023987000000  DESONIDE OINTMENT                       51181700
01023988000000  DESOXIMETASONE CREAM:USP                    51181700
01023989000000  DESOXIMETASONE GEL:USP                     51181700
01023990000000  DESOXIMETASONE OINTMENT                    51181700
01023991000000  DESOXIMETASONE OINTMENT:USP                  51181700
01023993000000  DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE INJECTION             51181700
01023994000000  DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE INJECTION:USP           51181700
01023995000000  DESOXYCORTICOSTERONE ACETATE TABLETS              51181700
01023996000000  DESOXYCORTICOSTERONE PIVALATE SUSPENSION STERILE:USP      51181700
01023997000000  DESOXYCORTONE ACETATE INJECTION                51181700
01023998000000  DESOXYRIBONUCLEASE,CHLORAMPHENICOL,AND FIBRINOLYSIN OINTMENT  51131600
01023999000000  DESTROAMPHETAMINE AND AMPHETAMINE RESIN COMPLEXES CAPSULES   51142600
01024000000000  DESTRUCTION UNIT:SYRINGE-HYPODERMIC NEEDLE           41122000
01035118000000  DETECTING AND TRACING SET:METAL                41111900
01035120000000  DETECTING ELEMENT:DIRECTIONAL COUPLER             41113700
01035122000000  DETECTING ELEMENT:METAL                    41111900
01035121000000  DETECTING ELEMENT:RADIAC                    41111900
01016117000000  DETECTING SET SUBASSEMBLY:SUBMARINE              41112900
01016118000000  DETECTING SET:MAGNETIC TAPE                  41111900
01052066000000  DETECTING SYSTEM:DRUG                     41111900
01016127000000  DETECTING-RANGING SET SUBASSEMBLY:SONAR            41115500
01000914000000  DETECTING-RANGING SET:FIRE CONTROL               41115200
01016128000000  DETECTING-RANGING SET:SONAR                  41115200
01035124000000  DETECTION SYSTEM:BIOLOGICAL AGENT               41111900
01035125000000  DETECTION TUBE ASSEMBLY:CHEMICAL AGENTS            41113000
01035126000000  DETECTOR CAPSULES:CHEMICAL AGENT              41104900
01016129000000  DETECTOR HEAD SUBASSEMBLY:LASER              41111900
01035129000000  DETECTOR KIT:CARBON MONOXIDE;COLORIMETRIC         41115300
01035127000000  DETECTOR KIT:CBR AGENTS                  41111900
01035130000000  DETECTOR KIT:CHEMICAL AGENT                41113000
01035131000000  DETECTOR KIT:WATER;AUTOMOTIVE-AVIATION FUEL        41112800
01024003000000  DETECTOR:AIR BUBBLE;INTRAVENOUS ADMINISTRATION       42221600
01035141000000  DETECTOR:AIR;ELECTROLYTE ANALYZER             41113300
01024002000000  DETECTOR:CARBON DIOXIDE GAS                42272000
01035149000000  DETECTOR:CHEMICAL AGENT                  41116000
01035157000000  DETECTOR:CHROMATOGRAPHIC                  41115700
01035146000000  DETECTOR:CLOUD HEIGHT                   41114400
01035158000000  DETECTOR:CORONA AND LEAKAGE;ULTRASONIC           41111900
01035156000000  DETECTOR:CRACK                       41114600
01052068000000  DETECTOR:DIALYSATE LEVEL;HEMODIALYSIS           42161600
01011759000000  DETECTOR:ENGINE BEARING OIL LEAK              41111900
01024001000000  DETECTOR:FRACTURE;DENTAL                  42151600
01035153000000  DETECTOR:HALIDE                      41113300
01035143000000  DETECTOR:ICE                        41111900
01035155000000  DETECTOR:LEAK;EARTH                    41113600
01016130000000  DETECTOR:LIGHT INTENSITY                  41115300
01035134000000  DETECTOR:METAL FLAW;ELECTRONIC               41111800
01035139000000  DETECTOR:METALLIC PARTICLE                 41111900
01035138000000  DETECTOR:MOISTURE CONTENT                 41112300
01052067000000  DETECTOR:NONMETALLIC                    41111900
01035145000000  DETECTOR:RADIAC                      41111900
01024004000000  DETECTOR:RADIATION;ULTRAFAST;COMPUTED TOMOGRAPHY;MEDICAL  42201500
01035152000000  DETECTOR:RADON                       41113100
01035154000000  DETECTOR:VOLTAGE                      41113600
01035148000000  DETECTOR:WIND DIRECTION                  41114400
01035144000000  DETECTOR:WIND DIRECTION AND SPEED             41114400
01035147000000  DETECTOR:WIND SPEED                    41114400
01035160000000  DETERGENT SOLUTION:BLOOD CELL COUNTER-ANALYZER       41103200
01024005000000  DETERGENT:DENTAL INSTRUMENTS                42281700
01035161000000  DETERGENT:GLASSWARE AND INSTRUMENT;HOSPITAL/LABORATORY   41103200
01045169000000  DETERGENT:HOSPITAL GLASSWARE AND INSTRUMENT        42281700
01035162000000  DETERGENT:HOSPITAL/LABORATORY               42281700
01024007000000  DETERGENT:SURGICAL                     42295400
01024008000000  DETERGENT:SURGICAL INSTRUMENT               42281700
01024006000000  DETERGENT:SURGICAL;INSTRUMENTS               42281700
01024009000000  DEVELOPER:X-RAY FILM PROCESSING              42203700
01024010000000  DEVITALIZATION PASTE:DENTAL                42152400
01024011000000  DEXAMETHASONE ACETATE INJECTABLE:USP            51181700
01024012000000  DEXAMETHASONE ACETATE SUSPENSION:STERILE;USP        51181700
01024013000000  DEXAMETHASONE AND CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE TABLETS   51161600
01024015000000  DEXAMETHASONE CREAM                    51181700
01024016000000  DEXAMETHASONE ELIXIR:USP                  51181700
01024017000000  DEXAMETHASONE INJECTION                   51181700
01024019000000  DEXAMETHASONE OPHTHALMIC SOLUTION              51181700
01024020000000  DEXAMETHASONE OPHTHALMIC SUSPENSION:USP           51181700
01024021000000  DEXAMETHASONE ORAL SOLUTION                 51181700
01024022000000                                51151700
         DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE AND ISOPROTERENOL SULFATE AEROSOL
01024023000000  DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE INHALATION AEROSOL:USP    51181700
01024024000000  DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE INJECTION:USP         51181700
01024025000000  DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE OPHTHALMIC OINTMENT:USP    51181700
01024027000000  DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE OPHTHALMIC SOLUTION:MODIFIED 51181700
01024026000000  DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE OPHTHALMIC SOLUTION:USP    51181700
01024029000000  DEXAMETHASONE TABLETS                    51181700
01024028000000  DEXAMETHASONE TABLETS:USP                  51181700
01024030000000  DEXAMETHASONE TOPICAL AEROSOL:USP              51181700
01024031000000  DEXAMETHASONE TRIMETHYLACETATE AND CLIOQUINOL OINTMENT    51181700
01024032000000                                51181700
         DEXAMETHASONE,ALUMINUM ASPIRIN,AND ORPHENADRINE HYDROCHLORIDE TABLETS
01024033000000  DEXAMETHASONE,ALUMINUM HYDROXIDE GEL,AND ASPIRIN TABLETS   51181700
01024034000000                                51181700
         DEXAMETHASONE,ASCORBIC ACID,AND DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE TABLETS
01024035000000  DEXAMETHASONE-21-ISONICOTINATE INHALATION AEROSOL      51181700
01024037000000                                51161600
         DEXBROMPHENIRAMINE MALEATE AND PSEUDOEPHEDRINE SULFATE EXTENDED-RELEASE TABLETS
01024038000000  DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE EXTENDED-RELEASE TABLETS     51161600
01052070000000  DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE SYRUP:USP            51161600
01024039000000  DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE TABLETS:MODIFIED         51161600
01024040000000  DEXPANTHENOL AND CHOLINE BITARTRATE TABLETS         51102700
01024041000000  DEXPANTHENOL INJECTION                    51102700
01024042000000  DEXPANTHENOL OINTMENT                    51102700
01024043000000  DEXPANTHENOL OPHTHALMIC OINTMENT               51102700
01024044000000  DEXPANTHENOL SOLUTION                    51102700
01024045000000  DEXRAZOXANE FOR INJECTION                  51211600
01024046000000  DEXTRAN 40 AND DEXTROSE INJECTION              51131900
01024048000000  DEXTRAN 40 AND SODIUM CHLORIDE INJECTION           51131900
01024047000000  DEXTRAN 40 AND SODIUM CHLORIDE INJECTION:USP         51131900
01024049000000  DEXTRAN 40 AND SORBITOL INJECTION              51131900
01024050000000  DEXTRAN 40 INJECTION                     51131900
01024051000000  DEXTRAN 60 AND ELECTROLYTES INJECTION            51131900
01024052000000  DEXTRAN 60 AND SODIUM CHLORIDE INJECTION           51131900
01024053000000  DEXTRAN 70 AND DEXTROSE IRRIGATING SOLUTION         51131900
01024054000000  DEXTRAN 70 AND DEXTROSE SOLUTION               51131900
01024055000000  DEXTRAN 70 AND SODIUM CHLORIDE INJECTION           51131900
01024056000000  DEXTRAN 70 INJECTION                     51131900
01024057000000  DEXTRAN 75 AND SODIUM CHLORIDE INJECTION           51131900
01024058000000  DEXTRAN 75 INJECTION                     51131900
01024059000000  DEXTRAN AND INVERT SUGAR INJECTION              51131900
01024060000000  DEXTRAN AND SODIUM CHLORIDE INJECTION            51131900
01024061000000  DEXTRAN SOLUTION                       51131900
01024062000000  DEXTRANOMER                         51102200
01024063000000  DEXTRANOMER:MECHANICAL DEBRIDEMENT              42312300
01024064000000  DEXTRIFERRON INJECTION                    51131900
01024066000000  DEXTROAMPHETAMINE SULFATE AND AMOBARBITAL CAPSULES       51142600
01024067000000  DEXTROAMPHETAMINE SULFATE AND AMOBARBITAL TABLETS       51142600
01024068000000  DEXTROAMPHETAMINE SULFATE AND CAFFEINE TABLETS         51142600
01024069000000  DEXTROAMPHETAMINE SULFATE AND PROCHLORPERAZINE MALEATE CAPSULES51142600
01024070000000  DEXTROAMPHETAMINE SULFATE CAPSULES               51142600
01024071000000  DEXTROAMPHETAMINE SULFATE ELIXIR:USP              51142600
01024072000000  DEXTROAMPHETAMINE SULFATE EXTENDED-RELEASE CAPSULES      51142600
01024074000000  DEXTROAMPHETAMINE SULFATE TABLETS               51142600
01024073000000  DEXTROAMPHETAMINE SULFATE TABLETS:USP             51142600
01024076000000  DEXTROAMPHETAMINE TANNATE TABLETS               51142600
01052071000000                                 51142600
         DEXTROAMPHETAMINE,AMPHETAMINE,AND METHAQUALONE RESIN COMPLEXES CAPSULES
01024077000000  DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE AND AMMONIUM CHLORIDE SYRUP 51161800
01024078000000  DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE AND GUAIFENESIN LOZENGES     51161800
01024079000000  DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE AND GUAIFENESIN SYRUP      51161800
01024080000000                                 51161800
         DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE AND METHOXYPHENAMINE HYDROCHLORIDE SYRUP
01024081000000  DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE AND OIDINATED GLYCDROL SYRUP 51161800
01024082000000  DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE CAPSULES             51161800
01024083000000  DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE LOZENGES             51161800
01024084000000  DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE SYRUP:USP            51161800
01024085000000  DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE TABLETS             51161800
01024090000000                                 HYDROCHLORIDE SYRUP
         DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE,GUAIFENESIN,AND PHENYLEPHRINE 51161800
01024093000000  DEXTROMETHORPHAN POLISTIREX SYRUP               51161800
01024094000000  DEXTROMORAMIDE TABLETS                     51142200
01024095000000  DEXTROPROPOXYPHENE HYDROCHLORIDE TABLETS            51142000
01024098000000  DEXTROSE                            51191600
01024099000000  DEXTROSE AND ALCOHOL INJECTION                 51191600
01024100000000  DEXTROSE AND ELECTROLYTE INJECTION               51191600
01024101000000  DEXTROSE AND POTASSIUM CHLORIDE IN LACTATED RINGER'S INJECTION 51191600
01024102000000  DEXTROSE AND POTASSIUM CHLORIDE INJECTION           51191600
01024103000000  DEXTROSE AND SODIUM ACETATE INJECTION             51191600
01024104000000  DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION:MODIFIED        51191600
01024105000000  DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION:USP           51191600
01024106000000  DEXTROSE AND VITAMIN B COMPLEX INJECTION            51191600
01052072000000  DEXTROSE BROTH:DEHYDRATED                   51191600
01024107000000  DEXTROSE FOR HEMODIALYSIS SOLUTION               51191600
01024108000000  DEXTROSE IN BUTLER'S SOLUTION                 51191600
01024109000000  DEXTROSE IN HALF-STRENGTH LACTATED RINGER'S INJECTION     51191600
01024110000000  DEXTROSE IN HALF-STRENGTH RINGER'S INJECTION          51191600
01024111000000  DEXTROSE IN LACTATED RINGER'S INJECTION            51191600
01024112000000  DEXTROSE IN RINGER'S INJECTION                 51191600
01024114000000  DEXTROSE INJECTION:MODIFIED                  51191600
01024115000000  DEXTROSE INJECTION:USP                     51191600
01024113000000  DEXTROSE INJECTION:USP-POSITIVE PRESSURE INFUSION SYSTEM    51191600
01024116000000                                 51191600
         DEXTROSE MONOHYDRATE,ELECTROLYTES,VITAMINS AND CITRIC ACID POWDER
01024117000000  DEXTROSE ORAL GEL                       51191600
01024118000000  DEXTROSE SOLUTION FOR CULTURE MEDIUM              51191600
01024119000000  DEXTROSE TABLETS                        51191600
01024120000000  DEXTROSE,ALCOHOL,AND FRUCTOSE SOLUTION             51191600
01024121000000  DEXTROSE,ALCOHOL,AND SODIUM CHLORIDE INJECTION         51191600
01024122000000  DEXTROSE,ALCOHOL,AND VITAMIN B COMPLEX INJECTION        51191600
01024123000000  DEXTROSE,ALCOHOL,SODIUM CHLORIDE,AND VITAMIN B COMPLEX INJECTION51191600
01024124000000                                  51191600
         DEXTROSE,AMMONIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,AND SODIUM CHLORIDE SOLUTION
01024125000000  DEXTROSE,POTASSIUM CHLORIDE,AND SODIUM CHLORIDE INJECTION    51191600
01024126000000  DEXTROSE,SODIUM CHLORIDE,AND VITAMIN B COMPLEX INJECTION    51191600
01024096000000  DEXTROSE:ANHYDROUS                       51191600
01024097000000  DEXTROSE:USP                          51191600
01024127000000  DEXTROTHYROXINE SODIUM CAPSULES                 51181600
01024128000000  DEXTROTHYROXINE SODIUM TABLETS                 51181600
01024131000000  DIAGNOSTIC SET:NEUROLOGICAL                   42182300
01014343000000  DIAL:CONTROL                          41116500
01035165000000  DIAL:RECORD;WATCHMAN'S CLOCK                  41116500
01014342000000  DIAL:SCALE                           41116500
01014344000000  DIAL-KNOB LOCK:ELECTRONIC COMPONENT               41116500
01024132000000  DIALLYLBARBITURIC ACID,ASPIRIN,CAFFEINE,AND PHENACETIN CAPSULES 51141800
01024133000000  DIALYSIS EQUIPMENT:CONTINUOUS ARTERIOVENOUS           42161800
01024134000000  DIALYSIS PROCEDURAL SET:ACUTE PERITONEAL            42161500
01024135000000  DIALYSIS SOLUTION:PERITONEAL                  42161500
01024136000000  DIALYZER:HEMODIALYSIS APPARATUS                 42161600
01024138000000  DIAMTHAZOLE DIHYDROCHLORIDE OINTMENT              51101800
01024139000000  DIAMTHAZOLE DIHYDROCHLORIDE POWDER               51101800
01024140000000  DIAMTHAZOLE DIHYDROCHLORIDE TINCTURE              51101800
01024148000000  DIAPHRAGM:CHEST PIECE;STETHOSCOPE                42182100
01024149000000  DIAPHRAGM:MASK;ENDOSCOPIC                    42294900
01024146000000  DIAPHRAGM:VAGINAL                        42143100
01024153000000  DIATHERMY APPARATUS                       42141800
01024163000000  DIATROL TABLETS                         51181500
01024165000000  DIAZEPAM CAPSULES                        51141900
01024164000000  DIAZEPAM CAPSULES:USP                      51141900
01024166000000  DIAZEPAM CONCENTRATE FOR ORAL SOLUTION             51141900
01024167000000  DIAZEPAM INJECTION                       51141900
01024169000000  DIAZEPAM INJECTION:MODIFIED                   51141900
01024168000000  DIAZEPAM INJECTION:USP                     51141900
01024170000000  DIAZEPAM RECTAL SOLUTION                    51141900
01024173000000  DIAZEPAM TABLETS                        51141900
01024171000000  DIAZEPAM TABLETS:BP                       51141900
01024172000000  DIAZEPAM TABLETS:USP                      51141900
01024175000000  DIAZOXIDE CAPSULES                       51121700
01024174000000  DIAZOXIDE CAPSULES:USP                     51121700
01024176000000  DIAZOXIDE INJECTION:USP                     51121700
01024177000000  DIAZOXIDE ORAL SUSPENSION:USP                  51121700
01024179000000  DIBROMOSALICYLALDEHYDE SOLUTION                 51101500
01024180000000  DIBUCAINE CREAM:USP                       51142900
01024181000000  DIBUCAINE HYDROCHLORIDE SOLUTION                51142900
01024182000000  DIBUCAINE HYDROCHLORIDE SUPPOSITORIES              51142900
01024183000000  DIBUCAINE HYDROCHLORIDE SUSPENSION:STERILE           51142900
01024184000000  DIBUCAINE HYDROCHLORIDE TABLETS                51142900
01024185000000  DIBUCAINE HYDROCHLORIDE WITH DEXTROSE INJECTION        51142900
01024186000000  DIBUCAINE OINTMENT:USP                     51142900
01024187000000  DIBUCAINE SUPPOSITORIES:NF                   51142900
01024188000000  DIBUCAINE,DIPHENYLPYRALINE,AND CHLORQUINALDOL TOPICAL SOLUTION 51142900
01024189000000  DICHLOROACETIC ACID TOPICAL SOLUTION              51102700
01024192000000  DICHLOROPHENE AND TOLUENE CAPSULES:VETERINARY         51102500
01024193000000  DICHLOROPHENE TOLUENE CAPSULES                 51101700
01024194000000  DICHLOROPHENE,FERRIC CHLORIDE,AND THROMBIN POWDER       51101700
01024195000000  DICHLOROTETRAFLUOROETHANE TOPICAL AEROSOL           51161800
01024196000000  DICHLOROTETRAFLUOROETHANE:NF                  51161800
01024197000000  DICHLORPHEN AND ZINC OXIDE POWDER               51101800
01024199000000  DICHLORPHENAMIDE TABLETS                    51102400
01024198000000  DICHLORPHENAMIDE TABLETS:USP                  51102400
01024201000000  DICHLORVOS CAPSULES                      51101700
01024202000000  DICLOFENAC DIETHYLAMINE GEL:BP                 51142100
01024203000000  DICLOFENAC DIETHYLAMINE JELLY                 51142100
01024204000000  DICLOFENAC POTASSIUM TABLETS:BP                51142100
01024205000000  DICLOFENAC SODIUM EXTENDED-RELEASE TABLETS:USP         51142100
01024206000000  DICLOFENAC SODIUM INJECTION                  51142100
01024207000000  DICLOFENAC SODIUM OPHTHALMIC                  51142100
01024208000000  DICLOFENAC SODIUM SUPPOSITORIES                51142100
01024209000000  DICLOFENAC SODIUM TABLETS                   51142100
01024211000000  DICLOXACILLIN SODIUM CAPSULES                 51101500
01024210000000  DICLOXACILLIN SODIUM CAPSULES:USP               51101500
01024212000000  DICLOXACILLIN SODIUM FOR ORAL SUSPENSION:USP          51101500
01024213000000  DICLOXACILLIN SODIUM MONOHYDRATE CAPSULES           51101500
01024214000000  DICLOXACILLIN SODIUM MONOHYDRATE FOR INJECTION         51101500
01052075000000                                 TRANSFORMATION
         DICTYOSTELIUM DISCOIDEUM MEDIA:MICROORGANISM PROPAGATION AND41106200
01024216000000  DICUMAROL TABLETS                       51131600
01024215000000  DICUMAROL TABLETS:USP                     51131600
01024217000000  DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE AND PHENOBARBITAL CAPSULES      51172100
01024218000000  DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE AND PHENOBARBITAL SYRUP       51172100
01024219000000  DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE AND PHENOBARBITAL TABLETS      51172100
01024221000000  DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE CAPSULES               51172100
01024220000000  DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE CAPSULES:USP             51172100
01024222000000  DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP            51151600
01024223000000  DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE SYRUP:USP              51172100
01024225000000  DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE TABLETS               51172100
01024224000000  DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP             51172100
01024230000000  DICYCLOVERINE HYDROCHLORIDE TABLETS              51172100
01024231000000  DIDANOSINE TABLETS                       51102300
01024232000000  DIE CASTING POWDER:DENTAL                   42152400
01024233000000  DIE SPACER:DENTAL                       42152400
01024234000000  DIE:DENTAL LABORATORY                     42152200
01024235000000  DIENESTROL CREAM:USP                      51181800
01024239000000  DIETHYLAMINE SALICYLATE JELLY:BP             51142100
01024240000000  DIETHYLAMMONIUM SALICYLATE                51142100
01024241000000  DIETHYLCARBAMAZINE CITRATE AND OXIBENDAZOLE TABLETS    51101700
01024244000000  DIETHYLCARBAMAZINE CITRATE TABLETS            51101700
01024242000000  DIETHYLCARBAMAZINE CITRATE TABLETS:MODIFIED        51101700
01024243000000  DIETHYLCARBAMAZINE CITRATE TABLETS:USP          51101700
01024245000000  DIETHYLPROPION HYDROCHLORIDE EXTENDED-RELEASE TABLETS   51151700
01024247000000  DIETHYLPROPION HYDROCHLORIDE TABLETS           51151700
01024246000000  DIETHYLPROPION HYDROCHLORIDE TABLETS:USP         51151700
01024248000000  DIETHYLSTILBESTROL CAPSULES                51111800
01024249000000  DIETHYLSTILBESTROL DIPHOSPHATE INJECTION:USP       51111800
01024250000000  DIETHYLSTILBESTROL DIPHOSPHATE TABLETS          51111800
01024252000000  DIETHYLSTILBESTROL TABLETS                51111800
01024251000000  DIETHYLSTILBESTROL TABLETS:USP              51111800
01024253000000  DIETHYLSTILBESTROL,ASCORBIC ACID,AND RIBOFLAVIN TABLETS  51111800
01024254000000  DIFENIDOL HYDROCHLORIDE TABLETS              51171800
01024255000000  DIFENOXIN HYDROCHLORIDE WITH ATROPINE SULFATE TABLETS   51171700
01052077000000  DIFFERENTIAL DISPLAY KIT:DEOXYRIBONUCLEIC ACID ANALYSIS  41106100
01024256000000  DIFFERENTIATION DISCS:MICROORGANISM            41115800
01024257000000  DIFFERENTIATION STRIPS:MICROORGANISM           41115800
01035167000000  DIFFERENTIATOR:ELECTRONIC                 41113700
01052078000000  DIFFRACTION APPARATUS:ELECTRON;TRAINING          41101800
01052079000000  DIFFRACTION APPARATUS:NEUTRON               41101800
01035168000000  DIFFRACTION APPARATUS:OPTICAL               41101800
01052081000000  DIFFRACTION EQUIPMENT:X-RAY                41102700
01035169000000  DIFFRACTOMETER                      41101800
01024258000000  DIFLORASONE DIACETATE CREAM:USP              51181700
01024259000000  DIFLORASONE DIACETATE OINTMENT:USP            51181700
01024261000000  DIFLUNISAL TABLETS                    51142100
01024260000000  DIFLUNISAL TABLETS:USP                  51142100
01035170000000  DIGESTION APPARATUS:NITROGEN DETERMINATION        41113100
01052083000000  DIGESTION SYSTEM:ANAEROBIC                41104300
01016143000000  DIGITAL IMAGING COMMUNICATION SYSTEM:MEDICAL       42203600
01052086000000  DIGITAL IMAGING NETWORK EQUIPMENT:DEFENSE         42203600
01024262000000  DIGITAL INFLATION DEVICE:BALLOON DILATION         42294900
01024263000000  DIGITAL METER:FINGER CHART                41116200
01024264000000  DIGITALIS ELIXIR                     51121900
01024265000000  DIGITALIS INJECTION                    51121900
01052087000000  DIGITALIS TABLETS:USP                   51121900
01024266000000  DIGITALIS TINCTURE                    51121900
01024267000000  DIGITONIN:ANALYZED REAGENT                41116000
01024269000000  DIGITOXIN INJECTION:USP                  51121900
01024271000000  DIGITOXIN TABLETS                     51121900
01024270000000  DIGITOXIN TABLETS:USP                   51121900
01024272000000  DIGOXIN CAPSULES                     51121500
01024273000000  DIGOXIN ELIXIR:USP                    51121900
01024274000000  DIGOXIN IMMUNE FAB FOR INJECTION             51211600
01024276000000  DIGOXIN INJECTION:MODIFIED                   51121500
01024275000000  DIGOXIN INJECTION:USP                      51121500
01024277000000  DIGOXIN SOLUTION                        51121500
01024279000000  DIGOXIN TABLETS                         51121500
01024280000000  DIGOXIN TABLETS:MODIFIED                    51121500
01024278000000  DIGOXIN TABLETS:USP                       51121500
01024281000000  DIHYDRALAZINE SULFATE AND RESERPINE TABLETS           51121700
01024282000000  DIHYDRALAZINE SULFATE TABLETS                  51121700
01024283000000  DIHYDRALAZINE SULFATE,HYDROCHLOROTHIAZIDE AND RESERPINE TABLETS 51121700
01024284000000  DIHYDROCODEINE BITARTRATE,ASPIRIN,AND CAFFEINE CAPSULES     51142200
01024285000000  DIHYDROCODEINE HYDRORHODANIDE AND VEGETABLE EXTRACTS SOLUTION51142200
01024286000000  DIHYDROCODEINE RESINATE TABLETS                 51142200
01024287000000  DIHYDROCODEINONE BITARTRATE AND HOMATROPINE METHYLBROMIDE 51142200
01024289000000  DIHYDROERGOCRISTINE MESILATE TABLETS              51122100
01024290000000  DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE CAPSULES               51142400
01024291000000  DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE INJECTION              51142400
01024292000000  DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE INJECTION:USP            51142400
01024293000000  DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE ORAL SOLUTION            51142400
01024294000000  DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE TABLETS               51142400
01024295000000                                  51142400
         DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE,HEPARIN SODIUM,AND LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION
01024296000000  DIHYDROERGOTOXINE MESILATE TABLETS               51161600
01024297000000  DIHYDROSTREPTOMYCIN INJECTION:USP                51101800
01024298000000  DIHYDROSTREPTOMYCIN SULFATE                   51101800
01024299000000  DIHYDROSTREPTOMYCIN SULFATE INJECTION              51101800
01024300000000  DIHYDROSTREPTOMYCIN-POLYMYXIN TABLETS              51101500
01024303000000  DIHYDROTACHYSTEROL CAPSULES                   51191900
01024302000000  DIHYDROTACHYSTEROL CAPSULES:USP                 51191900
01024304000000  DIHYDROTACHYSTEROL ORAL SOLUTION:USP              51191900
01024306000000  DIHYDROTACHYSTEROL TABLETS                   51191900
01024305000000  DIHYDROTACHYSTEROL TABLETS:USP                 51191900
01024307000000                                  51171500
         DIHYDROXYALUMINUM AMINOACETATE,BELLADONNA ALKALOIDS,AND PHENOBARBITAL TABLETS
01024310000000  DIHYPRYLONE SYRUP                        51161800
01024311000000  DIIODOHYDROXYQUIN COMPOUND TABLETS               51101600
01024312000000  DILATATION SYSTEM:ESOPHAGEAL                  42182000
01024313000000  DILATION KIT:PANCREATIC                     42294900
01024314000000  DILATOR AND SUCTION APPARATUS:UTERINE EVACUATION        42143100
01024315000000  DILATOR KIT:FACIAL                       42182000
01024318000000  DILATOR SET:COMMON BILE DUCT                  42294900
01024317000000  DILATOR SET:LACHRYMAL                      42294500
01024321000000  DILATOR SET:NEPHROSTOMY                     42292600
01024320000000  DILATOR SET:RECTAL;SURGICAL                   42292600
01024316000000  DILATOR SET:URETERAL                      42292600
01024319000000  DILATOR SET:UTERINE                       42294900
01024328000000  DILATOR:BLOOD VESSEL;PERCUTANEOUS CATHETERIZATION        42292600
01024325000000  DILATOR:CARDIOVASCULAR                     42294200
01024327000000  DILATOR:COMMON BILE DUCT                    42292600
01024329000000  DILATOR:KIDNEY                         42292600
01024326000000  DILATOR:LACHRYMAL                     42292600
01024322000000  DILATOR:NASAL                       42182000
01024323000000  DILATOR:RECTAL                       42292600
01024333000000  DILATOR:SINUS                       42182000
01024332000000  DILATOR:TRACHEAL                      42292600
01024330000000  DILATOR:URETHRAL                      42294900
01024331000000  DILATOR:UTERINE                      42292600
01024334000000  DILATOR:VASCULAR                      42292600
01024324000000  DILATOR:VASCULAR-FASCIAL                  42292600
01024335000000  DILATOR-CATHETER:UROLOGICAL                42295100
01024336000000  DILATOR-DAGGER:TRACHEOTOMY                 42292600
01024337000000  DILATOR-SHEATH ASSEMBLY:CATHETER              42292600
01024338000000  DILOXANIDE FUROATE SYRUP:BP                51101600
01024340000000  DILTIAZEM EXTENDED-RELEASE CAPSULES            51121700
01024339000000  DILTIAZEM EXTENDED-RELEASE CAPSULES:USP          51121700
01024341000000  DILTIAZEM HYDROCHLORIDE CAPSULES              51121700
01024342000000  DILTIAZEM HYDROCHLORIDE EXTENDED-RELEASE CAPSULES-1    51121700
01024343000000  DILTIAZEM HYDROCHLORIDE EXTENDED-RELEASE CAPSULES-2    51121700
01024344000000  DILTIAZEM HYDROCHLORIDE INJECTION             51121700
01024345000000  DILTIAZEM TABLETS                     51121700
01024346000000  DILTIAZEM TABLETS:USP                   51121700
01035171000000  DILUENT:AQUEOUS;FERROGRAPHY EQUIPMENT           41104000
01035172000000  DILUTING MACHINE:LABORATORY SAMPLE             41121500
01035173000000  DILUTION KIT:BLOOD CHEMISTRY ANALYZER           41115800
01024348000000  DIMENHYDRINATE INJECTION:USP                51171800
01024349000000  DIMENHYDRINATE SUPPOSITORIES                51171800
01024350000000  DIMENHYDRINATE SUSTAINED-RELEASE CAPSULES         51171800
01024351000000  DIMENHYDRINATE SYRUP:USP                  51171800
01024353000000  DIMENHYDRINATE TABLETS                   51171800
01024352000000  DIMENHYDRINATE TABLETS:USP                 51171800
01024355000000  DIMERCAPROL INJECTION:MODIFIED               51211600
01024354000000  DIMERCAPROL INJECTION:USP                 51211600
01024356000000  DIMETHICONE AND HEXACHLOROPHENE CREAM           51102700
01024358000000  DIMETHICONE CREAM:BPC                   51101800
01024362000000  DIMETHICONE TABLETS                    51171500
01024364000000  DIMETHICONE,SILICIC ACID,AND ENZYMES TABLETS        51171500
01024365000000  DIMETHINDENE MALEATE EXTENDED-RELEASE TABLETS       51161600
01024366000000  DIMETHINDENE MALEATE JELLY                 51161600
01024367000000  DIMETHINDENE MALEATE TABLETS:NF              51161600
01024368000000  DIMETHINNDINE MALEATT SOLUTION               51161600
01024369000000  DIMETHISOQUIN HYDROCHLORIDE AND ZINC OXIDE LOTION     51101800
01024370000000  DIMETHYL SULFOXIDE INJECTION                51142100
01024371000000  DIMETHYL SULFOXIDE IRRIGATION               51142100
01024372000000  DIMETHYL SULFOXIDE IRRIGATION:USP             51142100
01024373000000  DIMETHYL SULFOXIDE,DEXPANTHENOL JELLY,AND HEPARIN SODIUM  51142100
01024374000000  DIMETHYL TUBOCURARINE CHLORIDE INJECTION          51151900
01024375000000  DINOPROSTONE CERVICAL GEL                 51182200
01024376000000  DINOPROSTRONE SUPPOSITORIES                   51182200
01024377000000                                  51171600
         DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE AND CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM CAPSULES
01024379000000  DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE TABLETS              51171600
01024378000000  DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE TABLETS:USP            51171600
01024382000000  DIOCTYL SODIUM SULPHOSUCCINATE TABLETS              51241000
01024383000000  DIODE LASER SYSTEM                        42295100
01024384000000  DIOXYLINE PHOSPHATE AND AMOBARBITAL TABLETS           51101900
01024385000000  DIOXYLINE PHOSPHATE TABLETS                   51101900
01035174000000  DIP NEEDLE                            41113800
01024386000000  DIPERODON HYDROCHLORIDE                     51122100
01024387000000  DIPERODON HYDROCHLORIDE AND CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE CREAM    51142900
01024388000000  DIPERODON HYDROCHLORIDE AND OXYQUINOLINE BENZOATE OINTMENT 51142900
01024389000000  DIPHEMANIL METHYLSULFATE AND PHENOBARBITAL TABLETS        51141500
01024392000000  DIPHEMANIL METHYLSULFATE,SALICYLIC ACID,AND UNDECYLENIC ACID   51101800
01024393000000                                  51101800
         DIPHEMANIL METHYLSULFATE,SALICYLIC ACID,AND UNDECYLENIC ACID CREAM
01024394000000  DIPHENHYDRAMINE AND AMINOPHYLLINE TABLETS            51161600
01024395000000  DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE AND ZIRCONIUM OXIDE LOTION     51161600
01024397000000  DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE CAPSULES              51161600
01024396000000  DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE CAPSULES:USP            51161600
01024398000000  DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE CREAM               51161600
01024399000000  DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR:USP             51161600
01024400000000  DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP           51161600
01024401000000  DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE SYRUP               51161600
01024402000000  DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS              51161600
01024405000000  DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE:USP                51161600
01024406000000                                  51161600
         DIPHENHYDRAMINE,AMINOPHYLLINE,AMMONIUM CHLORIDE,AND CHLOROFORM SYRUP
01024407000000                                  TABLETS
         DIPHENHYDRAMINE,AMINOPHYLLINE,AND RACEPHEDRINE HYDROCHLORIDE 51161600
01024408000000  DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE         51171700
01024409000000                                  51171700
         DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE ORAL SOLUTION:USP
01024411000000  DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE TABLETS     51171700
01024410000000  DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE TABLETS:USP 51171700
01024412000000  DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE TABLETS               51171700
01024414000000  DIPHENYLPYRALINE HYDROCHLORIDE CAPSULES             51161600
01024419000000  DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS                  51201600
01024424000000                                  51201600
         DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE:ADSORBED;MODIFIED
01024423000000  DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE:ADSORBED;USP51201600
01024422000000  DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE:COMBINED 51201600
01024425000000                                  51201600
         DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND POLIOMYELITIS VACCINE FOR ADULT USE:ABSORBED
01024418000000  DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS:ADSORBED;USP           51201600
01024417000000  DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS:NF                51201600
01024426000000  DIPHTHERIA AND TETANUS VACCINE ADSORBED:BP            51201600
01024427000000  DIPHTHERIA ANTITOXIN:USP                     51201600
01024428000000  DIPHTHERIA TOXIN FOR SHICK TEST:USP               51201600
01024429000000  DIPHTHERIA TOXIN:DIAGNOSTIC;INACTIVATED;USP           51201600
01024432000000  DIPHTHERIA TOXOID                        51201600
01024433000000                                  51201600
         DIPHTHERIA TOXOID AND PERTUSSIS VACCINE COMBINED:ALUM PRECIPITATED
01024430000000  DIPHTHERIA TOXOID:ADSORBED;USP                  51201600
01024431000000  DIPHTHERIA TOXOID:USP                     51201600
01024434000000  DIPIVEFRIN HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION:USP       51102400
01024436000000  DIPOTASSIUM EDETATE TABLETS                  51211600
01035175000000  DIPPER:MOSQUITO;LABORATORY                  41102500
01024440000000  DIPTHERIA AND TETANUS AND ACELLULAR PERTUSSIS         51201600
01024441000000  DIPTHERIA AND TETANUS AND WHOLECELL PERTUSSIS         51201600
01024442000000  DIPTHERIA AND TETANUS:ADSORBED                51201600
01024443000000  DIPTHERIA LOW DOSE AND TETANUS                51201600
01024444000000  DIPYRIDAMOLE AND PHENOBARBITAL TABLETS            51131700
01024445000000  DIPYRIDAMOLE CAPSULES                     51131700
01024446000000  DIPYRIDAMOLE INJECTION                    51131700
01024448000000  DIPYRIDAMOLE TABLETS:USP                   51131700
01024447000000  DIPYRIDAMOLE TABLETS-1                    51131700
01024449000000  DIPYRIDAMOLE TABLETS-2                    51131700
01024450000000  DIPYRONE                           51142000
01024451000000  DIPYRONE INJECTION                      51142000
01024452000000  DIPYRONE SOLUTION                       51142000
01024453000000  DIPYRONE SUPPOSITORIES                    51142000
01024454000000  DIPYRONE TABLETS                       51142000
01024455000000                                 51142000
         DIPYRONE,FENPIVERINIUM BROMIDE,AND PITOFENONE HYDROCHLORIDE INJECTION
01024458000000  DIRECT BILIRUBIN TEST REAGENT                 41116000
01035176000000  DIRECT READING STARTER KIT:FERROGRAPHY EQUIPMENT       41113300
01035177000000  DIRECT READING SUPPLY KIT:FERROGRAPHY EQUIPMENT        41113300
01024460000000  DIRECT SUGAR TEST REAGENT                   41116100
01016147000000  DIRECTION FINDER CENTRAL GROUP                41112900
01016148000000  DIRECTION FINDER CONTROL SET                 41112900
01016149000000  DIRECTION FINDER GROUP                    41112900
01016150000000  DIRECTION FINDER SET                     41112900
01024461000000  DIRECTOR AND ANEURISM NEEDLE                 42292600
01024462000000  DIRECTOR AND TONGUE TIE                    42292600
01024463000000  DIRECTOR:GENERAL OPERATING                  42292600
01024464000000  DIRECTOR:VEIN;AUTOPSY                     42261500
01024465000000  DIRECTOR-APPLICATOR:DIATHERMY APPARATUS            42141800
01024466000000  DISC:MOLNAR RETENTION;NEPHROSTOMY               42142700
01052090000000  DISC:SOLID PHASE EXTRACTION                  41104000
01016153000000  DISCRIMINATOR:RADAR TRACK                   41115200
01024467000000  DISCRIMINATOR:SENSORY;NEUROLOGICAL              42182300
01024468000000  DISEASE KIT:INFECTIOUS;AUTOPSY                42261600
01035178000000  DISH:ABSORPTION;MICRODIFFUSION                41121800
01035180000000  DISH:BIOLOGICAL PREPARATION                  41104100
01035189000000  DISH:CULTURE;BREWER;TOP SECTION                41122100
01035184000000  DISH:CULTURE;PETRI                      41122100
01035185000000  DISH:CULTURE;PETRI;BOTTOM SECTION               41122100
01035188000000  DISH:CULTURE;PETRI;TOP SECTION                41122100
01035183000000  DISH:EVAPORATING                       41121800
01024469000000  DISH:MEDICAMENT;DENTAL                    42152500
01035190000000  DISH:STAIN;GLASS;LABORATORY                  41121800
01035191000000  DISH:STAINING;PLASTIC;LABORATORY             41121800
01035182000000  DISH:WEIGHING                      41111500
01010382000000  DISICCANT PACK                      41123000
01024470000000  DISINFECTANT:MEDICAL INSTRUMENT             42281600
01024471000000  DISINFECTANT:SURFACE;MEDICAL               42281600
01038940000000  DISINFECTING KIT                     42311500
01024472000000  DISINFECTING:RINSING AND SOAKING SOLUTION;CONTACT LENS  51102700
01052092000000  DISINTEGRATOR:ELECTRICAL DISCHARGE            41101700
01052093000000  DISINTEGRATOR:ULTRASONIC;HISTOLOGY            41102900
01024473000000  DISK SET:ABRASIVE;DENTAL HANDPIECE            42151800
01035198000000  DISK:ABSORBENT;CULTURE DISH TOP SECTION         41122400
01035193000000  DISK:COLOR STANDARDS                   41113000
01024475000000  DISK:DISINFECTION AND NEUTRALIZATION;CONTACT LENS    42142900
01035192000000  DISK:FILTERING;MICROPOROUS                41104900
01013891000000  DISK:MASTER;STANDARD                   41111600
01035197000000  DISK:MICROMETER;MICROSCOPE EYEPIECE           41111600
01035195000000  DISK:SPARK GAP                      41115200
01038941000000  DISK:STROBOSCOPE                     41116500
01035200000000  DISK:TACHOMETER                     41112800
01024476000000  DISODIUM CROMOGLYCATE CAPSULES              51161500
01024478000000  DISOPYRAMIDE PHOSPHATE CAPSULES             51121600
01024477000000  DISOPYRAMIDE PHOSPHATE CAPSULES:USP           51121500
01024480000000  DISOPYRAMIDE PHOSPHATE EXTENDED-RELEASE CAPSULES     51121600
01024479000000  DISOPYRAMIDE PHOSPHATE EXTENDED-RELEASE CAPSULES:USP   51121600
01024481000000  DISOPYRAMIDE PHOSPHATE EXTENDED-RELEASE TABLETS     51121600
01024499000000  DISPENSER:ABSORBENT COTTON;DENTAL            42152500
01024493000000  DISPENSER:ALCOHOL;DENTAL                 42152500
01024494000000  DISPENSER:ALLOY;DENTAL                  42152500
01024497000000  DISPENSER:ALLOY-MERCURY;DENTAL              42152500
01035210000000  DISPENSER:BOTTLE TOP                   41121500
01024495000000  DISPENSER:COTTON PELLET;DENTAL              42152500
01016160000000  DISPENSER:COUNTERMEASURES                41115200
01016163000000  DISPENSER:COUNTERMEASURES CHAFF             41115200
01024502000000  DISPENSER:CRUSH CUP                   42232000
01035208000000  DISPENSER:CULTURE TUBE                  41121700
01016159000000  DISPENSER:DECOY;COUNTERMEASURES             41115200
01024489000000  DISPENSER:DENTAL ACRYLIC RESIN LIQUID          42152500
01024491000000  DISPENSER:DENTAL ACRYLIC RESIN POWDER          42152500
01024487000000  DISPENSER:GLOVES;PATIENT EXAMINATION           42132200
01024485000000  DISPENSER:IMPRESSION MATERIAL;DENTAL           42152500
01024484000000  DISPENSER:LIQUID;UNIT DOSE                42192600
01024501000000  DISPENSER:MEDICATION                   42192600
01024498000000  DISPENSER:MERCURY;DENTAL                 42152500
01035202000000  DISPENSER:MICROSCOPE SLIDE                41122600
01035206000000  DISPENSER:MICROTOME BLADE                42295400
01035211000000  DISPENSER:PAD;CULTURE;PETRI               41122100
01035209000000  DISPENSER:PARAFFIN                    41102900
01035201000000  DISPENSER:PIPETTE                     41121500
01035205000000  DISPENSER:RADIOSONDE SET                  41114400
01024483000000  DISPENSER:RESTORATIVE;DENTAL                42152500
01035203000000  DISPENSER:SENSITIVITY DISC;DIAGNOSTIC           41115800
01024492000000  DISPENSER:SILVER ALLOY PELLET;DENTAL            42152500
01024486000000  DISPENSER:SKIN CREAM;HOSPITAL PATIENT           42295100
01024488000000  DISPENSER:SPLINTING MATERIAL;ORTHOPEDIC          42241500
01024496000000  DISPENSER:STRIP;DENTAL                   42152500
01024503000000  DISPENSER:TAPE;SURGICAL                  42311700
01016168000000  DISPLAY BOARD:COMBAT INFORMATION CENTRAL          41115200
01016167000000  DISPLAY BOARD:RADAR SET DATA                41115200
01035213000000  DISPLAY UNIT:ENTOMOLOGICAL;MOBILE             41102500
01024504000000  DISPLAY-PRINTER:X-RAY SYSTEM CALIBRATOR SET        42203700
01052102000000  DISSECTING STATION:INSECT;HISTOLOGY            41102900
01024511000000  DISSECTING TOOL:PNEUMATIC;ORTHOPEDIC            42292700
01024512000000  DISSECTION KIT:AUTOPSY                   42261500
01024521000000  DISSECTOR:CORNEAL                     42292700
01024522000000  DISSECTOR:EAR                       42292700
01024514000000  DISSECTOR:ENDOSCOPIC                    42294900
01024519000000  DISSECTOR:LAPAROSCOPIC                   42294900
01024516000000  DISSECTOR:MICROSURGICAL                  42292700
01024517000000  DISSECTOR:NASAL SUBMUCOUS                 42292700
01024520000000  DISSECTOR:NEUROSURGICAL                  42292700
01024518000000  DISSECTOR:PERIODONTAL TISSUE                42152800
01024515000000  DISSECTOR:SURGICAL                     42292700
01035215000000  DISSOLVED OXYGEN WATER SAMPLING TEST REAGENT        41116000
01052104000000  DISSOLVER:DIGITAL                     41104200
01016173000000  DISTANCE MEASURING SET                   41111600
01052105000000  DISTANCE METER:ELECTRONIC                 41111600
01035216000000  DISTILLATION APPARATUS:FRACTIONATION;LABORATORY      41104800
01035217000000  DISTILLATION APPARATUS:MICROFRACTIONATION;LABORATORY    41104800
01035218000000  DISTILLATION APPARATUS:MOLECULAR;LABORATORY        41104800
01010711000000  DISTILLATION EQUIPMENT SET:WATER;THERMOCOMPRESSION TYPE  41104800
01035219000000  DISTILLATION HEAD:CENTRIFUGE TUBE;LABORATORY        41103900
01035220000000  DISTILLATION HEAD:MICRO-KJELDAHL APPARATUS;LABORATORY   41104800
01035221000000  DISTILLATION TEST APPARATUS:PETROLEUM           41104800
01010712000000  DISTILLATION UNIT:BATTERY-BOILER WATER;THERMOCOMPRESSION  41104800
01010713000000  DISTILLATION UNIT:WATER;STEAM OPERATED           41104800
01010714000000  DISTILLATION UNIT:WATER;THERMOCOMPRESSION         41104800
01035222000000  DISTILLING APPARATUS:LABORATORY              41104800
01035223000000  DISTILLING COLUMN:FRACTIONATING              41104800
01035224000000  DISTILLING RECEIVER                    41104800
01024525000000  DISTOMETER:OPHTHALMIC                   42183000
01024526000000  DISULFIRAM TABLETS:USP                   51212200
01024527000000  DISULFIRUM TABLETS                     51212200
01024528000000  DITHIAZANINE IODIDE TABLETS                51101700
01038952000000  DITHIZONE SOLUTION                     41116100
01024529000000  DITHRANOL OINTMENT                 51101600
01024530000000  DIVALPROEX SODIUM DELAYED-RELEASE CAPSULES     51141500
01024531000000  DIVALPROEX SODIUM DELAYED-RELEASE TABLETS     51141500
01024532000000  DIVALPROEX SODIUM TABLETS             51141500
01035225000000  DIVIDER SET:TIME-SPEED               41112900
01024535000000  DIVIDER:CLINICAL CHART;HOSPITAL          42142300
01024533000000  DIVIDER:DRAWER TRAY;MEDICAL CART          42192400
01024534000000  DIVIDER:TRAY CHEST                 41122800
01013892000000  DIVIDER-CALIPER:MECHANIC'S             41111600
01024536000000  DOBUTAMINE FOR INJECTION:USP            51121900
01024537000000  DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION:USP     51121900
01024538000000  DOBUTAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION         51121900
01024539000000  DOCETAXEL FOR INJECTION              51111900
01024540000000  DOCKING STATION:HEPARIN LOCK THERAPY        42221600
01024541000000  DOCUSATE CALCIUM AND PHENOLPHTHALEIN CAPSULES   51171600
01024543000000  DOCUSATE CALCIUM CAPSULES             51171600
01024542000000  DOCUSATE CALCIUM CAPSULES:USP           51171600
01024544000000  DOCUSATE POTASSIUM AND CASANTHRANOL CAPSULES    51171600
01024545000000  DOCUSATE POTASSIUM CAPSULES            51171600
01024546000000  DOCUSATE SODIUM AND CASANTHRANOL CAPSULES     51171600
01024547000000  DOCUSATE SODIUM AND CASANTHRANOL SYRUP       51171600
01024548000000  DOCUSATE SODIUM AND MINERAL OIL EMULSION      51171600
01024549000000  DOCUSATE SODIUM AND SENNA POD EXTRACT CAPSULES   51171600
01024551000000  DOCUSATE SODIUM CAPSULES              51171600
01024550000000  DOCUSATE SODIUM CAPSULES:USP            51171600
01024553000000  DOCUSATE SODIUM SOLUTION:MODIFIED         51171600
01024552000000  DOCUSATE SODIUM SOLUTION:USP            51171600
01024554000000  DOCUSATE SODIUM SYRUP:USP             51171600
01024559000000  DOLASETRON MESYLATE INJECTION           51171800
01024560000000  DOME KIT:TRANSDUCER;PHYSIOLOGICAL PRESSURE     42181600
01016180000000  DOME:SONAR                     41115200
01024561000000  DOMIPHEN BROMIDE LOZENGES             51102700
01024562000000  DOMIPHEN BROMIDE POWDER              51102700
01024563000000  DOMPERIDON MALEATE TABLETS             51161600
01024565000000  DOPAMINE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION CONCENTRATE  51121900
01024566000000  DOPAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP        51121900
01052121000000  DOPPLER:VASCULAR;HAND HELD             42182100
01024567000000  DORNASE ALFA:RECOMBINANT INHALATION SOLUTION    51161700
01024568000000  DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION   51102400
01035237000000  DOSIMETER KIT:NOISE                42203900
01024569000000  DOUBLE SLEEVE-TROCAR:FIXATION;ORTHOPEDIC      42295500
01024570000000  DOUCHE POWDER:VAGINAL               51101800
01024571000000  DOXACURIUM CHLORIDE INJECTION           51151900
01024572000000  DOXAPRAM HYDROCHLORIDE INJECTION:USP        51161700
01024573000000  DOXAZOSIN MESYLATE TABLETS             51121700
01024575000000  DOXEPIN HYDROCHLORIDE CAPSULES           51141600
01024574000000  DOXEPIN HYDROCHLORIDE CAPSULES:USP         51141600
01024576000000  DOXEPIN HYDROCHLORIDE ORAL SOLUTION:USP            51141600
01024577000000  DOXEPIN HYDROCHLORIDE TABLETS                 51141600
01024578000000  DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE FOR INJECTION:USP          51111700
01024579000000  DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE INJECTION              51111700
01024580000000  DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE INJECTION:USP            51111700
01024581000000  DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE:STERILE               51111700
01024582000000  DOXYCYCLINE CAPSULES                     51101500
01024584000000  DOXYCYCLINE HYCLATE CAPSULES                 51101500
01024583000000  DOXYCYCLINE HYCLATE CAPSULES:USP               51101500
01024585000000  DOXYCYCLINE HYCLATE FOR INJECTION:USP             51101500
01024586000000  DOXYCYCLINE HYCLATE INJECTION:MODIFIED            51101500
01024588000000  DOXYCYCLINE HYCLATE TABLETS                  51101500
01024587000000  DOXYCYCLINE HYCLATE TABLETS:USP                51101500
01024589000000  DOXYCYCLINE INJECTION                     51101500
01024590000000  DOXYCYCLINE MONOHYDRATE FOR ORAL SUSPENSION          51101500
01024591000000  DOXYCYCLINE TABLETS                      51101500
01024592000000  DOXYCYLINE FOR INJECTION:USP                 51101500
01024593000000  DOXYLAMINE SUCCINATE AND PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE TABLETS   51171800
01024594000000  DOXYLAMINE SUCCINATE TABLETS:USP               51141800
01010111000000  DRAG ASSEMBLY:CENTRIFUGE                   41103900
01024596000000  DRAIN PAN:DISINFECTION TRAY SYSTEM              42281700
01024595000000  DRAIN PAN:UROLOGICAL SURGICAL TABLE              42142700
01024597000000  DRAIN:SURGICAL                        42311900
01024598000000  DRAIN:WICK;OPHTHALMIC                     42293500
01024599000000  DRAINAGE AND MONITORING SYSTEM:EXTERNAL;CEREBROSPINAL FLUID  42295400
01024600000000  DRAINAGE AND SUCTION APPARATUS:SURGICAL            42295100
01024605000000  DRAINAGE KIT:ABSCESS                     42311900
01024603000000  DRAINAGE KIT:BLADDER                     42143100
01024606000000  DRAINAGE KIT:HYSTERECTOMY                   42142700
01024602000000  DRAINAGE KIT:LUMBAR;EXTERNAL                 42295400
01024604000000  DRAINAGE KIT:NEUROLOGICAL                   42295400
01024608000000  DRAINAGE SET:BILIARY DUCT                   42295400
01024609000000  DRAINAGE SET:NASAL BILIARY;ENDOSCOPIC             42294900
01024607000000  DRAINAGE SET:VENTRICULAR                   42294700
01024610000000  DRAINAGE UNIT:EXTERNAL                    42295400
01024611000000  DRAINAGE UNIT:PLEURAL CAVITY                 42272400
01024612000000  DRAIN-PROBE:SUCTION;SURGICAL                 42293500
01024613000000  DRAIN-RESERVOIR:SUCTION;SURGICAL               42311900
01024620000000  DRAPE:BARRIER;PATIENT;DISPOSABLE               42132100
01024621000000  DRAPE:BARRIER;PATIENT;REUSABLE                42132100
01024616000000  DRAPE:INSTRUMENT;MAGNETIC                   42295400
01024618000000  DRAPE:OPERATING MICROSCOPE                  42295100
01024614000000  DRAPE:OPERATIONAL MICROSCOPE                 42295100
01024619000000  DRAPE:SURGICAL;REUSABLE                    42131700
01035251000000  DRAWER:ELECTRICAL TEST SET ADAPTER              41113600
01044317000000  DRAWING:ANATOMICAL RADIATION THERAPY             42142300
01024624000000  DRESSING COVER                        42311500
01024625000000  DRESSING KIT:EAR              42311500
01024627000000  DRESSING KIT:FILM             42311500
01024626000000  DRESSING KIT:HYPERALIMENTATION       42311500
01024628000000  DRESSING KIT:PHYSICALLY HANDICAPPED    42211800
01024629000000  DRESSING STICK:PHYSICALLY HANDICAPPED   42211800
01024631000000  DRESSING:BURN;FACIAL MASK         42311500
01024634000000  DRESSING:BURN;FIRST AID          42311500
01024633000000  DRESSING:CHEST SEAL WOUND         42311500
01024649000000  DRESSING:DENTAL              42152500
01024639000000  DRESSING:FIRST AID;FIELD          42311500
01024648000000  DRESSING:FLUFF               42311500
01024645000000  DRESSING:GEL                42311500
01024636000000  DRESSING:HYDROCOLLOID           42311500
01024643000000  DRESSING:INTRAVENOUS            42311500
01024640000000  DRESSING:KNEE               42311500
01024632000000  DRESSING:MEDICATED;DERMATOLOGICAL     42311500
01024644000000  DRESSING:NEGATIVE PRESSURE         42311500
01024637000000  DRESSING:OCCLUSIVE;ADHESIVE        42311500
01024641000000  DRESSING:SPUNLACE             42311500
01024630000000  DRESSING:SURGICAL             42311500
01024642000000  DRESSING:SYNTHETIC;AUTOLYTIC DEBRIDEMENT  42312300
01024646000000  DRESSING:TRANSPARENT FILM         42311500
01024638000000  DRESSING:WET                42311500
01024647000000  DRESSING:WOUND;CALCIUM ALGINATE      42312400
01024635000000  DRESSING:WOUND;FIRST AID          42311500
01010385000000  DRIER:INFRARED               41102400
01017667000000  DRIER:WAVEGUIDE              41115200
01035257000000  DRIFT METER                41112800
01024653000000  DRILL AND BUR SET:BONE           42291700
01024654000000  DRILL BIT:WIRE PASS;CRANIAL        42295200
01024655000000  DRILL GUIDE:CRANIAL            42293400
01024656000000  DRILL KIT:BONE               42291700
01024657000000  DRILL KIT:HEARING AID           42291700
01024661000000  DRILL SET:SKULL TRACTION TONGS       42294100
01024662000000  DRILL SET:STERNUM PERFORATING       42291700
01024658000000  DRILL SET:SUTURE              42291700
01024660000000  DRILL SET:TWIST;BONE            42291700
01024664000000  DRILL SLEEVE:ORTHOPEDIC          42295400
01024665000000  DRILL SYSTEM:SMALL BONE;ELECTRIC      42295200
01024668000000  DRILL:BONE                 42151600
01024666000000  DRILL:BONE;ELECTRIC            42295200
01024675000000  DRILL:BONE;PNEUMATIC            42295200
01024670000000  DRILL:ENDODONTIC              42151600
01024671000000  DRILL:HAND;BONE              42291700
01024679000000  DRILL:ORTHOPEDIC;SURGICAL         42295200
01024677000000  DRILL:PERFORATOR;SKULL           42295200
01024667000000  DRILL:PIN HOLE;DENTAL           42151600
01024669000000  DRILL:POST HOLE;DENTAL                   42151600
01024678000000  DRILL:SHPHERE ORBITAL IMPLANT               42294200
01024673000000  DRILL:TWIST;BONE                      42291700
01024676000000  DRILL:WIRE PASS;BONE                    42295200
01024672000000  DRILL:WIRE;BONE                      42295200
01035258000000  DRIVE:SECTOR SCAN                     41115200
01024690000000  DRIVER:BIOPSY;INVASIVE BREAST               42294300
01024684000000  DRIVER:BONE PIN                      42292400
01024688000000  DRIVER:BONE SCREW                     42292400
01024689000000  DRIVER:DISTRACTION HOOK                  42292400
01024683000000  DRIVER:GROOVED PIN;DENTAL                 42151600
01024681000000  DRIVER:HEXAGON;IMPLANT CROSSLINK SYSTEM          42292400
01024687000000  DRIVER:IMPLANT                       42292400
01024686000000  DRIVER:NAIL;ORTHOPEDIC                   42292400
01024680000000  DRIVER:SYRINGE                       42142600
01024682000000  DRIVER:THREAD-FORMING PIN;DENTAL              42151600
01024685000000  DRIVER:WIRE;ORTHOPEDIC                   42292400
01024691000000  DRIVER-BENDER-EXTRACTOR:BONE PIN              42292400
01024692000000  DRIVER-EXTRACTOR SET:FIXATION STAPLE            42295400
01024694000000  DRIVER-EXTRACTOR:BONE PIN                 42292400
01024693000000  DRIVER-EXTRACTOR:FIXATION STAPLE              42292400
01024695000000  DROFENINE HYDROCHLORIDE AND PROPYPENAZONE TABLETS     51142100
01024696000000  DROFENINE HYDROCHLORIDE AND PROPYPHENAZONE SUPPOSITORIES  51142100
01024697000000  DRONABINOL CAPSULES                    51171800
01024698000000  DRONABINOL CAPSULES:USP                  51171800
01024699000000  DROPERIDOL INJECTION                    51141700
01024701000000  DROPERIDOL INJECTION:MODIFIED               51141700
01024700000000  DROPERIDOL INJECTION:USP                  51141700
01035259000000  DROPPER:DOSING                       41123400
01024705000000  DRY ICE SET:CRYOTHERAPEUTIC                42142100
01010386000000  DRYER:FREEZE                        41104700
01010387000000  DRYER:FREEZE;GLASSWARE                   41104700
01010389000000  DRYER:FREEZE;TISSUE                    41104700
01010390000000  DRYER:GEL;ELECTROPHORESIS                 41105300
01035261000000  DRYER:INDUCTION;LABORATORY                 41104500
01035260000000  DRYER:SLIDE;LABORATORY                   41102400
01010388000000  DRYER:TRAY                         41104700
01024706000000  DRYING AND POWDERING APPARATUS:SURGICAL GLOVES       42295400
01035262000000  DRYING APPARATUS:VACUUM                  41102400
01035263000000  DRYING BLOCK                        41102400
01035264000000  DRYING CHAMBER:VACUUM                   41102400
01035265000000  DRYING FRAME:GEL DOCUMENTATION SYSTEM           41105300
01035267000000  DUMMY STATIC TUBE                     41112500
01016187000000  DUMMY TRANSPONDER SET                   41115200
01024711000000  DUPLICATING MATERIAL:DENTAL                42152400
01024712000000  DUPLICATOR:X-RAY;DENTAL                  42152000
01024713000000  DUST COLLECTOR:DENTAL LABORATORY              42152200
01024715000000  DUSTING POWDER:ABSORBABLE;USP             51101800
01024716000000  DYCLONINE HYDROCHLORIDE TOPICAL SOLUTION:USP     51142900
01024717000000  DYDROGESTERONE TABLETS:MODIFIED            51181800
01035269000000  DYNAMOMETER:ELECTRONIC                41114500
01024719000000  DYNAMOMETER:HAND;HYDRAULIC              41114500
01035270000000  DYNAMOMETER:MECHANICAL                41114500
01035272000000  DYNAMOMETER:RUN-IN                  41114500
01024718000000  DYNAMOMETER:SQUEEZE                  41114500
01035271000000  DYNAMOMETER:VEHICLE CHASSIS;SINGLE DRIVE       41114500
01035273000000  DYNAMOMETER:WEIGHT INDICATOR;CRANE          41114500
01024720000000  DYPHYLLINE AND GUAIFENESIN CAPSULES          51161500
01024721000000  DYPHYLLINE AND GUAIFENESIN ELIXIR           51161500
01024722000000  DYPHYLLINE AND GUAIFENESIN ORAL SOLUTION       51161500
01024723000000  DYPHYLLINE AND GUAIFENESIN TABLETS          51161500
01024724000000  DYPHYLLINE AND GUAIFENESIN TABLETS:USP        51161800
01024725000000  DYPHYLLINE ELIXIR                   51161500
01024726000000  DYPHYLLINE INJECTION                 51161500
01024727000000  DYPHYLLINE TABLETS                  51161500
01024728000000  E COLI VACCINE                    51201700
01024730000000  EARPIECE:STETHOSCOPE                 42182100
01024731000000  EARPIECE-TUBING:STETHOSCOPE              42182100
01052156000000  EARPLUG:SHIELDING;RADIOLOGY;MEDICAL          42204000
01035274000000  EARTAG:ANIMAL IDENTIFICATION             41102600
01024732000000  EBASTINE TABLETS                   51161600
01052159000000  EBULIOMETER                      41103500
01024733000000  ECHINACEA TABLETS                   51212000
01024734000000  ECHOCARDIOGRAPH                    42201700
01024735000000  ECHOENCEPHALOGRAPH                  42182300
01024736000000  ECHOTHIOPHATE IODIDE FOR OPHTHALMIC SOLUTION:USP   51102400
01024737000000  ECONAZOLE NITRATE CREAM                51101800
01024738000000  ECTYLUREA TABLETS                   51142200
01024739000000  EDETATE CALCIUM DISODIUM INJECTION          51211600
01024740000000  EDETATE CALCIUM DISODIUM INJECTION:USP        51211600
01024741000000  EDETATE DISODIUM AND EDETATE DIPOTASSIUM SOLUTION   51211600
01024742000000  EDETATE DISODIUM INJECTION:USP            51211600
01024745000000  EDROPHONIUM CHLORIDE AND ATROPINE SULFATE INJECTION  51151500
01024746000000  EDROPHONIUM CHLORIDE INJECTION:USP          51151500
01024747000000  EFLORNITHINE HYDROCHLORIDE CREAM           51101600
01024749000000  EJECTOR:DENTURE FLASK                 42151600
01047925000000  EJECTOR:WATER JET;ORAL HYGIENE            42151600
01024751000000  ELASTOMER:EXTRAORAL MAXILLOFACIAL PROSTHESIS     42152400
01024750000000  ELASTOMER:ORTHOPEDIC                 42241500
01024752000000  ELBOW:TUBE TO ANESTHESIA APPARATUS          42271900
01035276000000  ELECTRICAL METER SUBASSEMBLY             41113600
01035277000000  ELECTRICAL STANDARDS SET               41113600
01016195000000  ELECTRICAL SYNCHRONIZER SUBASSEMBLY          41113600
01024753000000  ELECTROCARDIOGRAPH                  42181700
01024754000000  ELECTROCARDIOGRAPH:VETERINARY         42121500
01052162000000  ELECTROCOCHLEOGRAPH              42182400
01024755000000  ELECTRODE BLADE:ELECTROMEDICAL         42295100
01024756000000  ELECTRODE CREAM:ELECTROCARDIOGRAPH       42181700
01024757000000  ELECTRODE GEL:ELECTROMEDICAL          42141800
01024758000000  ELECTRODE KIT:ELECTRONIC ANESTHESIA;DENTAL   42151600
01024759000000  ELECTRODE KIT:ELECTROSURGICAL;ARTHROSCOPIC   42295100
01024761000000  ELECTRODE PASTE:ELECTROCARDIOGRAPH       42181700
01024763000000  ELECTRODE SET:ELECTROCARDIOGRAPH        42181700
01024762000000  ELECTRODE SET:ELECTROMYOGRAPHY         42182300
01024764000000  ELECTRODE SET:FULGURATION           42295100
01024765000000  ELECTRODE SOLUTION:ELECTROMEDICAL       42181700
01024776000000  ELECTRODE:CAUTERY               42295100
01035283000000  ELECTRODE:CHLORIDE               41115600
01024775000000  ELECTRODE:COAGULATION             42294900
01024783000000  ELECTRODE:CUTTING LOOP;HYSTEROSCOPE      42141800
01024774000000  ELECTRODE:CUTTING LOOP;RESECTOSCOPE      42295100
01024787000000  ELECTRODE:EAR                 42295500
01024770000000  ELECTRODE:ELECTROCARDIOGRAPH          42181700
01024769000000  ELECTRODE:ELECTROMEDICAL APPARATUS       42141800
01024780000000  ELECTRODE:ELECTROMYOGRAPHY           42182300
01024771000000  ELECTRODE:ELECTRONIC NERVE STIMULATION     42141800
01024772000000  ELECTRODE:ELECTROSURGICAL APPARATUS      42295100
01024782000000  ELECTRODE:ELECTROSURGICAL;ARTHROSCOPIC     42295100
01024784000000  ELECTRODE:ELECTROSURGICAL;LAPAROSCOPIC     42295100
01024777000000  ELECTRODE:FULGURATION             42295100
01024773000000  ELECTRODE:GROUNDING;ELECTROSURGICAL      42295100
01035286000000  ELECTRODE:HYDROGEN ION METER          41115600
01024779000000  ELECTRODE:INDIFFERENT;CARDIAC PACEMAKER    42203500
01024768000000  ELECTRODE:INDIFFERENT;ELECTROMEDICAL      42295100
01024788000000  ELECTRODE:IONTOPHORETIC DRUG DELIVERY SYSTEM  42141800
01035279000000  ELECTRODE:LITHIUM               41115600
01024781000000  ELECTRODE:LITHOTRIPTIC             42202800
01024778000000  ELECTRODE:OPHTHALMIC DIATHERMY         42141800
01024786000000  ELECTRODE:PACEMAKER              42203500
01024785000000  ELECTRODE:PACING;CORONARY           42203500
01035280000000  ELECTRODE:PARTIAL CARBON DIOXIDE        41115600
01035282000000  ELECTRODE:PARTIAL OXYGEN            41115600
01024766000000  ELECTRODE:PERIPHERAL NERVE STIMULATOR     42295400
01035287000000  ELECTRODE:PH                  41115600
01035285000000  ELECTRODE:POTASSIUM              41115600
01035281000000  ELECTRODE:REFERENCE              41115600
01017699000000  ELECTRODE:RING;ELECTROCARDIOGRAM        42181700
01035284000000  ELECTRODE:SODIUM                41115600
01035278000000  ELECTRODE:SPECTROMETER             41115400
01024767000000  ELECTRODE:SPIRAL;FETAL MONITORING       42181900
01035289000000  ELECTRODE:TOTAL CARBON DIOXIDE         41115600
01052164000000  ELECTROELUTION SYSTEM:NUCLEIC ACID              41105500
01024789000000  ELECTROENCEPHALOGRAPH                    42182300
01024790000000  ELECTROLYTE CONCENTRATE FOR INJECTION            51191600
01024791000000  ELECTROLYTE INJECTION                    51191600
01024792000000  ELECTROLYTE SOLUTION:ORAL                  51191600
01024793000000  ELECTROLYTE SOLUTION:OXYGEN MONITOR             42271500
01024794000000  ELECTROLYTE SOLUTION:TRANSDUCER               42271500
01024795000000  ELECTROLYTES,OLIGOSACCHARIDES,FRUCTOSE,AND DEXTROSE POWDER  51191600
01035291000000  ELECTROMETER:SENSITIVE                    41113600
01024796000000  ELECTROMYOGRAPH                       42182300
01035292000000  ELECTRON BEAM RECORDER                    41111900
01052165000000  ELECTRON GUN:PULSED                     41101800
01016196000000  ELECTRONIC ALTIMETER-ALTITUDE COMPUTER SET          41112900
01041969000000  ELECTRONIC COUNTER-SHIFT REGISTER              41111900
01035293000000  ELECTRONIC LOAD:VARIABLE                   41113600
01011779000000  ELECTRONIC UNIT:LASER RANGING                41115300
01052167000000  ELECTROPHORESIS PREMADE BUFFER                41105300
01024797000000  ELECTRORETINOGRAM SYSTEM                   42183000
01052168000000  ELECTROSCOPE                         41101800
01024798000000  ELECTROSURGICAL APPARATUS                  42295100
01024799000000  ELEKTROLYTES,MALIC ACID,AND XYLITOL INJECTION        51191600
01024800000000  ELEVATING BLOCK:BED                     42191800
01024802000000  ELEVATOR AND RETRACTOR:DENTAL                42151600
01024803000000  ELEVATOR SET:PERIOSTEAL                   42151600
01024807000000  ELEVATOR:DURA                        42292700
01024806000000  ELEVATOR:EAR SURGERY                     42292700
01024813000000  ELEVATOR:MALAR                        42292700
01024808000000  ELEVATOR:MASTOID-NASAL-SINUS                 42292700
01024805000000  ELEVATOR:MICROSURGERY                    42292700
01024818000000  ELEVATOR:MIDDLE EAR                     42292700
01024816000000  ELEVATOR:MUSCLE                       42292700
01024809000000  ELEVATOR:NASAL                        42292700
01024812000000  ELEVATOR:ORAL SURGERY MALLET                 42151600
01024810000000  ELEVATOR:PERIOSTEAL                     42292700
01024804000000  ELEVATOR:PERIOSTEAL;CRANIO-MAXILLOFACIAL           42292700
01024811000000  ELEVATOR:ROOT                        42151600
01024815000000  ELEVATOR:SEPTUM                       42292700
01024814000000  ELEVATOR:SPINAL                       42292700
01024817000000  ELEVATOR:ZYGOMA                       42292700
01024819000000  ELEVATOR-RETRACTOR:PERIOSTEAL                42292700
01024820000000  EMASCULATOR                         42121500
01052173000000  EMBALMING FLUID:ARTERIAL                   42262000
01052172000000  EMBALMING FLUID:CAVITY                    42262000
01052171000000  EMBALMING FLUID:PRE-INJECTION                42262000
01052174000000  EMBALMING KIT                        42262000
01052175000000  EMBALMING SEALER                       42262000
01035294000000  EMBEDDING COMPOUND:LABORATORY                41102900
01024822000000  EMETINE BISMUTH IODINE TABLETS                 51171800
01024823000000  EMETINE HYDROCHLORIDE INJECTION                 51211600
01024824000000  EMETINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP               51211600
01024828000000  EMORFAZONE TABLETS                       51142100
01024829000000  EMYLCAMATE TABLETS                       51141700
01024830000000  ENALAPRIL MALEATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS:USP      51121700
01024831000000  ENALAPRIL MALEATE TABLETS                    51121700
01024832000000  ENALAPRIL MALEATE TABLETS:USP                  51121700
01024833000000  ENALAPRILAT INJECTION                      51121700
01024834000000  ENCAINIDE HYDROCHLORIDE CAPSULES                51121500
01024835000000  ENCAPSULATOR:SPILL PREVENTION                  42141600
01024836000000                                  51201700
         ENCEPHALOMYELITIS VACCINE (EASTERN AND WESTERN) CHICK EMBRYO ORIGIN
01035298000000  ENCLOSURE:LABORATORY;CARBON FILTER               41103500
01035297000000  ENCLOSURE:LABORATORY;HEPA FILTER                41103500
01035296000000  ENCLOSURE:LABORATORY;POLYMERASE CHAIN REACTION         41103500
01035295000000  ENCLOSURE:LABORATORY;TISSURE CULTURE              41103500
01024838000000  ENDOSCOPE:RIGID                         42294800
01024839000000  ENDOSCOPIC IMAGING SYSTEM                    42295000
01024840000000  ENDOSCOPIC INSTRUMENT ACCESSORIES                42294900
01024841000000  ENDOSCOPIC INSTRUMENT:FIBER OPTIC                42294900
01024842000000  ENEMA ADMINISTRATION SET                    42141900
01024843000000  ENFLURANE:USP                          51142900
01024844000000  ENOXACIN TABLETS                        51102200
01024845000000  ENOXAPARIN INJECTION                      51131600
01024846000000  ENOXIMONE INJECTION                       51121900
01024848000000  ENTOMOLOGICAL COLLECTING AND MOUNTING SET:FIELD         41102500
01024849000000  ENTOMOLOGICAL COLLECTING KIT:FIELD               41102500
01043718000000  ENVELOPE:RECORD-STORAGE;STERILIZATION DATA           42281800
01024853000000  ENVIRONMENTAL REAGENT                      41116100
01024856000000  EOSIN-METHYLENE BLUE STAIN                   41116100
01024858000000  EPHEDRINE AND DEXTROSE ISOTONIC SPRAY              51161500
01024859000000  EPHEDRINE AND ETHEREAL OILS SOLUTION              51161500
01024860000000  EPHEDRINE HYDROCHLORIDE AND PENTOBARBITAL SODIUM CAPSULES    51161900
01024861000000  EPHEDRINE HYDROCHLORIDE AND PROCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION 51161900
01024862000000  EPHEDRINE HYDROCHLORIDE CAPSULES                51151700
01024863000000  EPHEDRINE HYDROCHLORIDE INJECTION                51151700
01024864000000  EPHEDRINE HYDROCHLORIDE TABLETS                 51151700
01024873000000  EPHEDRINE SULFATE AND AMOBARBITAL CAPSULES           51161500
01024874000000  EPHEDRINE SULFATE AND AMOBARBITAL TABLETS            51161500
01024875000000  EPHEDRINE SULFATE AND SECOBARBITAL SODIUM CAPSULES       51161500
01024877000000  EPHEDRINE SULFATE CAPSULES                   51161900
01024876000000  EPHEDRINE SULFATE CAPSULES:USP                 51161500
01024878000000  EPHEDRINE SULFATE INJECTION                   51161500
01024879000000  EPHEDRINE SULFATE INJECTION:USP                 51121700
01024880000000  EPHEDRINE SULFATE OPHTHALMIC SOLUTION              51151700
01024881000000  EPHEDRINE SULFATE SYRUP:USP                   51151700
01024883000000  EPHEDRINE SULFATE TABLETS                    51151700
01024882000000  EPHEDRINE SULFATE TABLETS:USP                 51151700
01024885000000                                 51161500
         EPHEDRINE SULFATE,IODINATED GLYCEROL,AND METAPYRILENE FUMARATE TABLETS
01024886000000  EPHEDRINE SULFATE:USP                     51151700
01024887000000  EPHEDRINE,CAMPHOR,EUCALYPTOL,AND MENTHOL SOLUTION       51161500
01024888000000  EPINEPHRINE BITARTRATE INHALATION AEROSOL:USP         51161800
01024889000000  EPINEPHRINE BITARTRATE OPHTHALMIC SOLUTION:USP         51102400
01024890000000  EPINEPHRINE BITARTRATE:USP                   51151700
01024891000000  EPINEPHRINE BORATE OPHTHALMIC SOLUTION             51151700
01024892000000  EPINEPHRINE HYDROCHLORIDE AEROSOL               51151700
01024893000000                                 51102400
         EPINEPHRINE HYDROCHLORIDE AND BENZALKNONIUM CHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION
01024894000000  EPINEPHRINE HYDROCHLORIDE SOLUTION               51151700
01024895000000                                 51151700
         EPINEPHRINE HYDROCHLORIDE,BENZALKONIUM CHLORIDE,AND SODIUM CHLORIDE SOLUTION
01024896000000  EPINEPHRINE INHALATION SOLUTION                51151700
01024898000000  EPINEPHRINE INHALATION SOLUTION:MODIFIED            51151700
01024897000000  EPINEPHRINE INHALATION SOLUTION:USP              51151700
01024899000000  EPINEPHRINE INJECTABLE OIL SUSPENSION:USP           51151700
01024900000000  EPINEPHRINE INJECTION:MODIFIED                 51151700
01024901000000  EPINEPHRINE INJECTION:USP                   51151700
01024902000000  EPINEPHRINE NASAL SOLUTION:USP                 51151700
01024903000000  EPINEPHRINE OIL SUSPENSION:STERILE;MODIFIED          51151700
01024904000000  EPINEPHRINE OIL SUSPENSION:STERILE;USP             51151700
01024905000000  EPINEPHRINE OPHTHALMIC SOLUTION:USP              51151700
01024906000000  EPINEPHRINE SUSPENSION:STERILE                 51151700
01024907000000  EPINEPHRYL BORATE OPHTHALMIC SOLUTION:USP           51102400
01024908000000  EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE INJECTION               51111700
01024909000000  EPOETIN ALFA INJECTION                     51131500
01024910000000  EPROSARTAN MESYLATE TABLETS                  51121700
01024911000000  ERECTION INDUCER SYSTEM:PENILE                 42143200
01024914000000  ERGOCALCIFEROL CAPSULES                    51191900
01024913000000  ERGOCALCIFEROL CAPSULES:USP                  51191900
01024915000000  ERGOCALCIFEROL INJECTION                    51191900
01024917000000  ERGOCALCIFEROL TABLETS                     51191900
01024916000000  ERGOCALCIFEROL TABLETS:USP                   51191900
01024918000000  ERGOLOID MESYLATES CAPSULES                  51141700
01024919000000  ERGOLOID MESYLATES CAPSULES:USP                51141600
01024921000000  ERGOLOID MESYLATES TABLETS                   51141700
01024920000000  ERGOLOID MESYLATES TABLETS:USP                 51141600
01024923000000  ERGONOVINE MALEATE INJECTION:USP                51182200
01024925000000  ERGONOVINE MALEATE TABLETS                   51182200
01024924000000  ERGONOVINE MALEATE TABLETS:USP                 51182200
01024927000000  ERGOTAMINE TARTRATE AND CAFFEINE SUPPOSITORIES:USP       51142400
01024929000000  ERGOTAMINE TARTRATE AND CAFFEINE TABLETS            51142400
01024928000000  ERGOTAMINE TARTRATE AND CAFFEINE TABLETS:USP          51142400
01024930000000  ERGOTAMINE TARTRATE INHALATION                 51142400
01024931000000  ERGOTAMINE TARTRATE INHALATION AEROSOL:USP           51142400
01024932000000  ERGOTAMINE TARTRATE INJECTION:USP               51142400
01024933000000  ERGOTAMINE TARTRATE SOLUTION                  51142400
01024936000000  ERGOTAMINE TARTRATE TABLETS                   51142400
01024934000000  ERGOTAMINE TARTRATE TABLETS:MODIFIED              51142400
01024935000000  ERGOTAMINE TARTRATE TABLETS:USP                 51142400
01024938000000                                  51142400
         ERGOTAMINE TARTRATE,BELLADONNA ALKALOIDS,AND PHENOBARBITAL TABLETS
01024941000000                                  51142400
         ERGOTAMINE TARTRATE,BELLADONNA ALKALOIDS,CAFFEINE,AND PHENACETIN TABLETS
01024942000000  ERGOTAMINE TARTRATE,CAFFEINE,AND DIMENHYDRINATE CAPSULES    51142400
01024943000000                                  51142400
         ERGOTAMINE TARTRATE,CAFFEINE,PENTOBARBITAL,AND SODIUM PANGAMATE TABLETS
01024944000000  ERYSIPHAKE                           42294500
01024946000000  ERYTHRITYL TETRANITRATE TABLETS                 51121600
01024945000000  ERYTHRITYL TETRANITRATE TABLETS:USP               51121600
01024947000000  ERYTHROMYCIN AND BENZOYL PEROXIDE TOPICAL GEL:USP        51101500
01024948000000  ERYTHROMYCIN CAPSULES                      51101500
01024950000000  ERYTHROMYCIN DELAYED-RELEASE CAPSULES              51101500
01024949000000  ERYTHROMYCIN DELAYED-RELEASE CAPSULES:USP            51101500
01024951000000  ERYTHROMYCIN DELAYED-RELEASE TABLETS              51101500
01024952000000  ERYTHROMYCIN DELAYED-RELEASE TABLETS:USP            51101500
01024953000000  ERYTHROMYCIN ESTOLATE AND TRISULFAPYRIMIDINES TABLETS      51101500
01024955000000  ERYTHROMYCIN ESTOLATE CAPSULES                 51101500
01024954000000  ERYTHROMYCIN ESTOLATE CAPSULES:USP               51101500
01024956000000  ERYTHROMYCIN ESTOLATE FOR ORAL SUSPENSION:USP          51101500
01024957000000  ERYTHROMYCIN ESTOLATE ORAL SUSPENSION:USP            51101500
01024958000000  ERYTHROMYCIN ETHYLCARBONATE FOR ORAL SUSPENSION         51101500
01024959000000  ERYTHROMYCIN ETHYLCARBONATE TABLETS               51101500
01024960000000  ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE AND SULFANILAMIDE          51101500
01024961000000                                  51101500
         ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE AND SULFISOXAZOLE ACETYL FOR ORAL SUSPENSION:USP
01024962000000  ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE FOR ORAL SUSPENSION:USP       51101500
01024963000000  ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE INJECTION:USP            51101500
01024964000000  ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE ORAL SUSPENSION:USP         51101500
01024966000000  ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE TABLETS               51101500
01024965000000  ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE TABLETS:USP             51101500
01024967000000  ERYTHROMYCIN GLUCEPTATE TABLETS                 51101500
01024968000000  ERYTHROMYCIN GLUCEPTATE:STERILE;USP               51101500
01024969000000  ERYTHROMYCIN LACTOBIONATE                    51101500
01024970000000  ERYTHROMYCIN LACTOBIONATE FOR INJECTION:USP           51101500
01024971000000  ERYTHROMYCIN LACTOBIONATE INJECTION KIT             51101500
01024972000000  ERYTHROMYCIN LACTOBIONATE TABLETS                51101500
01024973000000  ERYTHROMYCIN LOTION                       51101500
01024974000000  ERYTHROMYCIN OINTMENT:USP                    51101500
01024975000000  ERYTHROMYCIN OPHTHALMIC OINTMENT:USP              51101500
01024976000000  ERYTHROMYCIN ORAL SUSPENSION                  51101500
01024978000000  ERYTHROMYCIN STEARATE TABLETS                  51101500
01024977000000  ERYTHROMYCIN STEARATE TABLETS:USP                51101500
01024981000000  ERYTHROMYCIN TABLETS                      51101500
01024980000000  ERYTHROMYCIN TABLETS:USP                    51101500
01024982000000  ERYTHROMYCIN TOPICAL GEL                    51101500
01024983000000  ERYTHROMYCIN TOPICAL SOLUTION:MODIFIED             51101500
01024984000000  ERYTHROMYCIN TOPICAL SOLUTION:USP                51101500
01024985000000  ERYTHROMYCIN:USP                        51101500
01024988000000  ERYTHROSINE SODIUM SOLUBLE TABLETS               51142100
01024989000000  ERYTHROSINE SODIUM SOLUBLE TABLETS:MODIFIED           51142100
01024987000000  ERYTHROSINE SODIUM SOLUBLE TABLETS:USP             51101500
01024990000000  ESDEPALLETHRIN AND PIPERONYL BUTOXIDE TOPICAL AEROSOL      51101800
01024991000000  ESMOLOL HYDROCHLORIDE INJECTION                 51151800
01024992000000  ESOPHAGOSCOPE                          42294800
01024993000000  ESTAZOLAM TABLETS                        51141800
01024994000000  ESTERASE INHIBITOR TABLETS                   51151500
01035299000000  ESTIMATE APPARATUS:PERMEABILITY                 41113900
01052188000000  ESTIMATION APPARATUS:STRENGTH;SOLUTION             41103300
01052187000000  ESTIMATION APPARATUS:STRUCTURE;MICROSCOPIC           41103300
01024995000000  ESTRADIOL AND NORETHISTERONE ACETATE TABLETS          51181800
01024996000000  ESTRADIOL CYPIONATE INJECTION:USP                51181800
01024998000000  ESTRADIOL TABLETS                        51181800
01024997000000  ESTRADIOL TABLETS:USP                      51181800
01024999000000  ESTRADIOL TRANSDERMAL SYSTEM                  51181800
01025000000000  ESTRADIOL VAGINAL CREAM                     51181800
01025001000000  ESTRADIOL VAGINAL CREAM:USP                   51181800
01025002000000  ESTRADIOL VALERATE INJECTION:USP                51181800
01025003000000  ESTRAMUSTINE PHOSPHATE SODIUM CAPSULES             51111800
01025004000000  ESTROGENS,CONJUGATED,AND MEDROXYPROGESTERONE ACETATE TABLETS51181800
01025005000000  ESTROGENS,CONJUGATED,AND METHYLTESTOSTERONE TABLETS       51181800
01025006000000                                  51181800
         ESTROGENS,CONJUGATED,ASCORBIC ACID,AND METHYLTESTOSTERONE TABLETS
01025007000000  ESTROGENS,ESTERIFIED,AND METHYLTESTOSTERONE TABLETS       51181800
01025009000000  ESTROGENS:CONJUGATED;CREAM                   51181800
01025008000000  ESTROGENS:CONJUGATED;FOR INJECTION               51181800
01025011000000  ESTROGENS:CONJUGATED;SUSPENSION                 51181800
01025012000000  ESTROGENS:CONJUGATED;TABLETS                  51181800
01025010000000  ESTROGENS:CONJUGATED;TABLETS;USP                51181800
01025013000000  ESTRONE SUSPENSION:STERILE;USP                 51181800
01025015000000  ESTROPIPATE TABLETS                       51181800
01025014000000  ESTROPIPATE TABLETS:USP                     51181800
01025016000000                                  51161800
         ETAFEDRINE HYDROCHLORIDE,AMMONIUM CHLORIDE,IPECAC FLUIDEXTRACT,AND MENTHOL SYRUP
01025018000000  ETHACRIDINE LACTATE TABLETS                   51102700
01025020000000                                  51102700
         ETHACRIDINE LACTATE,LIDOCAINE HYDROCHLORIDE,AND ANTIPYRINE SOLUTION
01025022000000  ETHACRYNATE SODIUM FOR INJECTION:USP              51191500
01025024000000  ETHACRYNIC ACID TABLETS                     51191500
01025023000000  ETHACRYNIC ACID TABLETS:USP                   51191500
01025026000000  ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE TABLETS                51102000
01025025000000  ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE TABLETS:USP              51102000
01025027000000  ETHAMIVAN TABLETS                        51142600
01025028000000  ETHAMSYLATE TABLETS                       51131800
01025031000000                                  51122100
         ETHAVERINE HYDROCHLORIDE AND PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE CAPSULES
01025032000000  ETHAVERINE HYDROCHLORIDE TABLETS                51122100
01025036000000  ETHCHLORVYNOL CAPSULES                     51141800
01025035000000  ETHCHLORVYNOL CAPSULES:USP                   51141800
01025037000000  ETHER SPIRIT                           51102700
01025038000000  ETHER:EXTERNAL                          51102700
01025040000000  ETHER:MODIFIED                          51102700
01025039000000  ETHER:USP                             51102700
01025041000000  ETHEREAL OILS AND COMFREY EXTRACT OINTMENT            51212000
01025043000000  ETHERIC OIL TABLETS                        51212000
01025044000000  ETHINAMATE CAPSULES                        51141800
01025045000000  ETHINYL ESTRADIOL AND METHYLTESTOSTERONE TABLETS         51181800
01025047000000  ETHINYL ESTRADIOL TABLETS                     51181800
01025048000000                                   51181800
         ETHINYL ESTRADIOL TABLETS AND DIMETHISTERONE AND ETHINYL ESTRADIOL TABLETS
01025049000000                                   51181800
         ETHINYL ESTRADIOL TABLETS AND LYNESTRENOL AND ETHINYL ESTRADIOL TABLETS:MODIFIED
01025046000000  ETHINYL ESTRADIOL TABLETS:USP                   51181800
01025052000000  ETHIONAMIDE SUPPOSITORIES                     51102000
01025054000000  ETHIONAMIDE TABLETS                        51102000
01025053000000  ETHIONAMIDE TABLETS:USP                      51102000
01025055000000  ETHISTERONE TABLETS                        51181800
01025056000000  ETHOHEPTAZINE CITRATE AND ASPIRIN TABLETS             51142000
01025057000000  ETHOHEPTAZINE CITRATE TABLETS                   51142000
01025058000000  ETHOHEPTAZINE CITRATE,ASPIRIN,AND MEPROBAMATE TABLETS       51142000
01025059000000  ETHOHEPTAZINE CITRATE,ASPIRIN,CAFFEINE,AND PHENACETIN TABLETS   51142000
01025061000000  ETHOPROPAZINE HYDROCHLORIDE TABLETS                51142500
01025060000000  ETHOPROPAZINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP              51142500
01025063000000  ETHOSUXIMIDE CAPSULES                       51141500
01025062000000  ETHOSUXIMIDE CAPSULES:USP                     51141500
01025064000000  ETHOSUXIMIDE SYRUP                        51141500
01025065000000  ETHOTOIN TABLETS                         51141500
01025066000000  ETHOXAZENE HYDROCHLORIDE TABLETS                 51141700
01025067000000  ETHYL ACETATE:NF                         51142900
01025069000000  ETHYL ALCOHOL TEST REAGENT                    41116000
01025070000000  ETHYL ALCOHOL:70 PERCENT                     51142900
01025071000000  ETHYL BISCOUMACETATE TABLETS                   51131600
01025073000000  ETHYL CHLORIDE:MODIFIED                      51142900
01025072000000  ETHYL CHLORIDE:USP                        51142900
01025074000000  ETHYL CHLORIDE-DICHLOROTETRAFLUOROETHANE MIXTURE         51142900
01025075000000  ETHYL DIBUNATE LOZENGES                      51161800
01025077000000  ETHYL NITRITE SPIRIT                       51142900
01025078000000  ETHYL OXIDE                            51142900
01025079000000  ETHYLENE                             51142900
01025082000000  ETHYLESTRENOL ELIXIR                       51182000
01025083000000  ETHYLESTRENOL TABLETS                       51182000
01025084000000  ETHYLMORPHINE HYDROCHLORIDE                    51142200
01025085000000  ETHYLNOREPINEPHRINE HYDROCHLORIDE INJECTION            51121700
01025086000000  ETHYLSTIBAMINE                          51101700
01025088000000  ETHYNODIOL DIACETATE AND ETHINYL ESTRADIOL TABLETS        51181800
01025087000000  ETHYNODIOL DIACETATE AND ETHINYL ESTRADIOL TABLETS:USP      51181800
01025090000000  ETHYNODIOL DIACETATE AND MESTRANOL TABLETS            51181800
01025089000000  ETHYNODIOL DIACETATE AND MESTRANOL TABLETS:USP          51181800
01025091000000  ETIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE INJECTION        51142900
01025092000000  ETIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION                51142900
01025093000000  ETIDRONATE DISODIUM INJECTION                  51182400
01025095000000  ETIDRONATE DISODIUM TABLETS                   51182400
01025094000000  ETIDRONATE DISODIUM TABLETS:USP                 51182400
01025096000000  ETILEFRINE HYDROCHLORIDE TABLETS                 51151700
01025097000000  ETILEPHRINE HYDROCHLORIDE INJECTION               51151700
01025098000000  ETODOLAC CAPSULES                        51142100
01025099000000  ETODOLAC CAPSULES:USP                      51142100
01025100000000  ETOFENAMATE JELLY                        51142100
01025101000000  ETOFYLLINE AND THEOPHYLLINE INJECTION              51161500
01025102000000  ETOFYLLINE,K-STROPHANTHIN,AND THEOPHYLLINE MONOHYDRATE INJECTION 51161500
01025103000000  ETOFYLLINE,THEOPHYLLINE,AND THEOPHYLLINE-EPHEDRINE INJECTION   51161500
01025104000000  ETOFYLLINE,THEOPHYLLINE,AND THEOPHYLLINE-EPHEDRINE SOLUTION   51161500
01025107000000  ETOMIDATE INJECTION                       51142900
01025108000000  ETOPHYLATE INJECTION                       51161500
01025109000000  ETOPHYLATE TABLETS                        51161500
01025110000000  ETOPOSIDE CAPSULES                        51111600
01025112000000  ETOPOSIDE INJECTION                       51111600
01025111000000  ETOPOSIDE INJECTION:USP                     51111600
01025115000000  EUCALYPTOL                            51212000
01025116000000  EUCALYPTOL,MENTHOL,AND CAMPHOR CREAM               51161800
01025114000000  EUCALYPTOL:USP                          51212000
01025117000000  EUCALYPTUS OIL                          51212000
01025118000000  EUCALYPTUS,CAMPHOR AND MENTHOL OINTMENT             51161800
01052194000000  EUCARIOTIC TRANSFECTION REAGENT                 41106500
01025119000000  EUCATROPINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION          51102400
01025120000000  EUCUPIN DIHYDROCHLORIDE SUPPOSITORIES              51101900
01025121000000  EUGENOL                             51212000
01025123000000  EUGENOL COMPOUND OINTMENT                    51212000
01025122000000  EUGENOL:USP                           51142600
01025125000000  EUTECTIC MIXTURE OF LOCAL ANESTHETICS CREAM           51142900
01025126000000  EUTHYSCOPE:OPHTHALMIC                      42183000
01025127000000  EVACUATION BAG:CASUALTY;INSULATED                42171900
01025128000000  EVACUATION BOARD:CASUALTY                    42171600
01025129000000  EVACUATOR KIT:BONE CEMENT                    42295100
01025130000000  EVACUATOR KIT:SURGICAL WOUND                   42295400
01025133000000  EVACUATOR:BLADDER                        42295400
01025134000000  EVACUATOR:ESOPHAGEAL                       42295400
01025132000000  EVACUATOR:ORAL CAVITY;DENTAL                   42295400
01025131000000  EVACUATOR:SURGICAL WOUND                     42295400
01025135000000                                  42271900
         EVALUATION SET:INFANT NASAL CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE SYSTEM
01016214000000  EVALUATION SYSTEM:RADAR DATA                   41115200
01010394000000  EVAPORATOR:LABORATORY                      41104800
01010396000000  EVAPORATOR:LABORATORY;NITROGEN BLOWDOWN             41104800
01010395000000  EVAPORATOR:LABORATORY;VACUUM                   41104800
01025137000000  EXCAVATOR:DENTAL                         42151600
01025138000000  EXCAVATOR:EAR                         42293700
01025139000000  EXCEDRINE MIGRAINE TABLETS:USP                51142400
01035302000000  EXCITER:IMPACT CRYSTAL                    41102700
01016216000000  EXCITER:LASER                         41115300
01025144000000  EXERCISER:ANKLE                        42251600
01025141000000  EXERCISER:HAND                        42251600
01025142000000  EXERCISER:LUNG;INHALATION THERAPY               42251600
01025145000000  EXERCISER:TOTAL BODY;BICYCLE                 42251600
01025140000000  EXERCISER:TREADMILL                      42251600
01025143000000  EXERCISER:WRIST                        42251600
01025146000000  EXOPHTHALMOMETER                       42183000
01025147000000  EXPANDER:DENTAL                        42151600
01025148000000  EXPANSION CONTROL POWDER:DENTAL INVESTMENT          42152400
01025149000000  EXPANSION MODULE:VITAL SIGNS MONITOR             42181900
01019433000000  EXPANSION MODULE:ZONE;CONTROL-COMMUNICATOR          41111900
01025150000000  EXPLORER:DENTAL                        42151600
01035303000000  EXPLOSIMETER                         41113100
01025151000000  EXTENDER:BALLOON CATHETER;CARDIOVASCULAR           42295500
01025152000000  EXTENSION HOSE ASSEMBLY:AIR POWERED SURGICAL INSTRUMENT    42295200
01025153000000  EXTENSION KIT:ANESTHESIA                   42272500
01025154000000  EXTENSION KIT:PHYSIOLOGICAL PRESSURE MONITORING        42181600
01025155000000  EXTENSION SET:INTRAVENOUS ADMINISTRATION           42221600
01025157000000  EXTENSION STRAP:EXTREMITY SPLINT KIT;IMMOBILIZATION      42241500
01025158000000  EXTENSION TUBE KIT:THORACIC CATHETER             42272400
01025159000000  EXTENSION TUBING SET:HANDPIECE;IRRIGATION-ASPIRATING SYSTEM  42294500
01035304000000  EXTENSION WIRE KIT:THERMOCOUPLE                41112200
01025160000000  EXTENSION:BLADE;ELECTROSURGICAL ELECTRODE           42295100
01025162000000  EXTENSION:BONE BIT BRACE                   42295400
01013894000000  EXTENSION:CALIPER;MICROMETER;INSIDE              41111600
01013895000000  EXTENSION:DIAL-SCALE INDICATOR                41116500
01025161000000  EXTENSION:FOOT;HOSPITAL OPERATING TABLE            42295100
01052221000000  EXTENSION:LIGHT-SWITCH;PHYSICALLY HANDICAPPED         42212000
01035305000000  EXTENSOMETER                         41114500
01025163000000  EXTRACTION APPARATUS:OBSTETRICAL               42143100
01035306000000  EXTRACTION ASSEMBLY                      41104800
01025164000000  EXTRACTOR AND LANCET:COMEDO                  42292100
01025169000000  EXTRACTOR:ADAPTOR;TIBIAL-HUMERAL ROD SYSTEM          42292100
01025172000000  EXTRACTOR:BONE NAIL                      42292100
01025170000000  EXTRACTOR:BONE PIN                      42292100
01025167000000  EXTRACTOR:BONE SCREW;FEMORAL LOCKING INTRAMEDULLARY ROD    42292100
01025173000000  EXTRACTOR:BONE WIRE                      42292100
01025171000000  EXTRACTOR:COMEDO                       42292100
01052224000000  EXTRACTOR:CRUDE FIBER                     41104800
01025166000000  EXTRACTOR:HIP;ORTHOPEDIC IMPLANT               42292100
01025165000000  EXTRACTOR:SOFT WIRE BASKET                  42294900
01016218000000  EXTRACTOR:TARGET;INTERROGATOR SET               41116500
01025168000000  EXTRACTOR:TISSUE;ENDOSCOPIC                  42294900
01025174000000  EXTRACTOR-IMPACTOR-DRIVER:HIP BONE NAIL             42292100
01025175000000  EXTRICATION DEVICE SET                     42171600
01025176000000  EXTRICATION-IMMOBILIZATION UNIT                 42171600
01052357000000  EYE CAP                             42262000
01025178000000  EYE KNIFE:EMULSIFICATION;MICROSURGICAL             42294500
01025179000000  EYEBOLT-HOLDER:LOCKNUT STARTER;IMPLANT CROSSLINK SYSTEM     42293400
01025180000000  EYEBOLT-LOCKNUT ASSEMBLY:SPINAL SYSTEM             42295500
01025181000000  EYEBOLT-LOCKNUT:IMPLANT CROSSLINK SYSTEM            42295500
01025182000000  EYELET:SPINAL ROD                        42295400
01025183000000  EYELID WEIGHT:OPHTHALMIC SURGERY                42294500
01035309000000  EYEPIECE:MICROSCOPE                       41111700
01025184000000  EYEWIRE AND SUPPORT:CBR MASK                  42183000
01025185000000  FACE BOW:ARTICULATOR;DENTAL                   42152700
01025186000000  FACEPLATE:OSTOMY BAG                      42312100
01025187000000  FACTOR IX COMPLEX:USP                      51131800
01004111000000  FAIRING:PERISCOPE;SUBMARINE                   41116500
01016226000000  FAIRING:SONAR DOME                       41116500
01025188000000  FAMCICLOVIR TABLETS                       51102300
01025189000000  FAMOTIDINE INJECTION                      51171900
01025190000000  FAMOTIDINE ORAL SUSPENSION                   51171900
01025191000000  FAMOTIDINE TABLETS                       51171900
01025192000000  FAMOTIDINE TABLETS:USP                     51171900
01014393000000  FASTENER:SHOE;PHYSICALLY HANDICAPPED              42211800
01025199000000  FASTENER:TUBING CATHETER                    42272000
01016228000000  FAULT LOCATOR:COMMUNICATION                   41113700
01011790000000  FAULT LOCATOR:GUIDED MISSILE POWER STATION           41113700
01011792000000  FAULT LOCATOR:MISSILE GUIDANCE SET               41113700
01011793000000  FAULT LOCATOR:MISSILE PROGRAMMER-TEST STATION          41113700
01011791000000  FAULT LOCATOR:MISSILE SYSTEMS CHECKOUT             41113700
01016227000000  FAULT LOCATOR:RADAR DATA TRANSFER SYSTEM            41113700
01011794000000  FAULT LOCATOR:RANGE FINDER-TARGET DESIGNATOR;LASER       41113700
01035311000000  FAULT LOCATOR:TRANSMISSION LINE                 41113700
01035310000000  FAULT LOCATOR:TRANSMITTER                    41113700
01025201000000  FECAL LEUKOCYTES STAINING KIT                  41116100
01025202000000  FECAL OCCULT BLOOD TEST REAGENT                 41116000
01025203000000  FECAL PARASITE CONCENTRATION KIT                41104100
01025204000000  FECAL SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION KIT          41104100
01025205000000  FECAL SPECIMEN COLLECTION AND TRANSPORTATION KIT        41104100
01025206000000  FECAL SPECIMEN COLLECTION AND TRANSPORTATION SYSTEM       41104100
01025207000000  FECAL SPECIMEN FIXATION AND STAINING KIT            41116100
01025208000000  FEED AND VENT TUBE:AUTOMATIC JET HYPODERMIC INJECTION APPARATUS 42142600
01052364000000  FEEDER:PHYSICALLY HANDICAPPED                  42211900
01025210000000  FELBAMATE ORAL SUSPENSION                    51141500
01025211000000  FELBAMATE TABLETS                        51141500
01025212000000  FELCAINIDE ACETATETABLETS:USP                  51121500
01025214000000  FELODIPINE EXTENDED-RELEASE TABLETS               51121700
01025215000000  FELT:SURGICAL                          42295400
01025216000000  FENESTROMETER GUIDE:EAR                    42182400
01052366000000  FENESTROMETER:EAR                       42182400
01025217000000  FENFLURAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS              51142600
01025218000000  FENOFIBRATE CAPSULES:USP                   51121800
01025220000000  FENOPROFEN CALCIUM CAPSULES                  51142100
01025219000000  FENOPROFEN CALCIUM CAPSULES:USP                51142100
01025222000000  FENOPROFEN CALCIUM TABLETS                  51142100
01025221000000  FENOPROFEN CALCIUM TABLETS:USP                51142100
01025223000000  FENOTEROL HYDROBROMIDE AEROSOL                51161500
01025224000000                                 51161500
         FENOTEROL HYDROBROMIDE AND IPRATROPIUM BROMIDE INHALATION AEROSOL
01025225000000  FENOTEROL HYDROBROMIDE INJECTION               51161500
01025226000000  FENPROPOREX TABLETS                      51142600
01025227000000  FENTANYL CITRATE AND DROPERIDOL INJECTION           51142200
01025229000000  FENTANYL CITRATE INJECTION:MODIFIED              51142200
01025228000000  FENTANYL CITRATE INJECTION:USP                51142200
01025230000000  FENTANYL TRANSDERMAL SYSTEM                  51142200
01052367000000  FERMENTATION UNIT:LABORATORY                 41104300
01052368000000  FERMENTOR:MICROBIOLOGY                    41104300
01025235000000  FERRIC CITROCHLORIDE TINCTURE                 51131500
01025237000000  FERRIC PHOSPHATE:SOLUBLE                   51131500
01025238000000                                 51131500
         FERRIC PYROPHOSPHATE,CYANOCOBALAMIN AND THIAMINE HYDROCHLORIDE SUSPENSION
01025240000000  FERRIC SUBSULFATE SOLUTION                  51131500
01025239000000  FERRIC SUBSULFATE SOLUTION:USP                51131500
01025241000000  FERRIC SULFATE ORAL TOPICAL SOLUTION             51131500
01025242000000  FERROCHOLINATE SYRUP                     51131500
01025243000000  FERROCHOLINATE TABLETS                    51131500
01025244000000  FERROGLYCINE SULFATE COMPLEX TABLETS             51131500
01035312000000  FERROGRAM MAKER TUBES:FERROGRAPHY EQUIPMENT          41104000
01025245000000  FERROUS CARBONATE AND ASCORBIC ACID TABLETS          51131500
01025246000000  FERROUS FUMARATE AND ASCORBIC ACID TABLETS          51131500
01025247000000                                 51131500
         FERROUS FUMARATE AND CYANOCOBALAMIN WITH INTRINSIC FACTOR CONCENTRATE CAPSULES
01025248000000  FERROUS FUMARATE AND DOCUSATE SODIUM EXTENDED-RELEASE CAPSULES51131500
01025249000000                                 51131500
         FERROUS FUMARATE AND DOCUSATE SODIUM EXTENDED-RELEASE TABLETS:USP
01025250000000                                 51131500
         FERROUS FUMARATE AND DOCUSATE SODIUM EXTENDED-RELEASE TABLETS-1
01025251000000                                 51131500
         FERROUS FUMARATE AND DOCUSATE SODIUM EXTENDED-RELEASE TABLETS-2
01025252000000  FERROUS FUMARATE AND DOCUSATE SODIUM TABLETS         51131500
01025254000000  FERROUS FUMARATE TABLETS                   51131500
01025253000000  FERROUS FUMARATE TABLETS:USP                 51131500
01025255000000  FERROUS FUMARATE,ASCORBIC ACID,AND CUPRIC SULFATE CAPSULES  51131500
01025256000000  FERROUS FUMARATE,ASCORBIC ACID,AND VITAMIN B COMPLEX CAPSULES 51131500
01025258000000  FERROUS FUMARATE,DOCUSATE SODIUM,AND MULTIVITAMIN TABLETS   51131500
01025260000000  FERROUS GLUCONATE AND POLYSORBATE 20 CAPSULES         51131500
01052370000000  FERROUS GLUCONATE CAPSULES:USP                51131500
01025261000000  FERROUS GLUCONATE ELIXIR                   51131500
01025262000000  FERROUS GLUCONATE SYRUP                    51131500
01025264000000  FERROUS GLUCONATE TABLETS                   51131500
01025263000000  FERROUS GLUCONATE TABLETS:USP                 51131500
01025266000000  FERROUS LACTATE SOLUTION                   51131500
01025267000000  FERROUS SUCCINATE CAPSULES                  51131500
01025268000000  FERROUS SULFATE AND MOLYBDENUM SESQUIOXIDE TABLETS      51131500
01025269000000  FERROUS SULFATE ELIXIR                    51131500
01025270000000  FERROUS SULFATE EXTENDED-RELEASE TABLETS           51131500
01025271000000  FERROUS SULFATE ORAL SOLUTION:USP               51131500
01025272000000  FERROUS SULFATE SYRUP:USP                   51131500
01025274000000  FERROUS SULFATE TABLETS                    51131500
01025273000000  FERROUS SULFATE TABLETS:USP                  51131500
01025275000000  FERROUS SULFATE WITH MOLYBDENUM OXIDE TABLETS         51131500
01025276000000  FERROUS SULFATE,ASCORBIC ACID,AND VITAMIN B COMPLEX TABLETS  51131500
01025281000000  FERROUS SULFATE:DRIED;EXTENDED-RELEASE CAPSULES        51131500
01025280000000  FERROUS SULFATE:USP                      51131500
01025282000000  FETAL HEMOGLOBIN DIFFERENTATION STAINING KIT         41116100
01025283000000  FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE TABLETS              51161600
01035313000000  FIBERSCOPE                          41111700
01025284000000  FIBRE LAXATIVE TABLETS                    51171600
01025285000000  FIBRIN FOAM:STERILE                      42311500
01025287000000  FIBRINOGEN TEST REAGENT                    41116000
01025289000000  FIBRINOGEN:HUMAN;USP                     51131800
01045359000000  FIELD MAINTENANCE OUTFIT:MOISTURE-FUNGI RETARDANT TREATMENT  42172000
01035314000000  FIFTH WHEEL:VEHICLE;SPEED AND DISTANCE MEASURING       41112800
01035315000000  FILAMENT:COMBUSTIBLE GAS INDICATOR              41116500
01025298000000  FILE SET:PULP CANAL;DENTAL                  42151600
01025300000000  FILE:BONE                           42152800
01025303000000  FILE:DENTAL                          42151600
01025302000000  FILE:MARGIN FINISHING;DENTAL                 42151600
01025301000000  FILE:PERIODONTAL                       42152800
01025299000000  FILE:PULP CANAL;DENTAL                    42151600
01025306000000  FILIFORM TIP:SOFT WIRE BASKET                 42294900
01025307000000  FILIFORM:URETERAL                       42293400
01025308000000  FILIFORM:URETHRAL                       42293400
01035316000000  FILLER:PIPET                         41121500
01035317000000  FILLING ATTACHMENT:TEST TUBE                 41121700
01025309000000  FILM CHANGER:RADIOGRAPHIC                   42201800
01025311000000  FILM SET:RADIOGRAPHIC                     42201800
01025310000000  FILM SET:RADIOGRAPHIC;DENTAL                 42152000
01025312000000  FILM SET:RADIOGRAPHIC;INTRAORAL;DENTAL            42152400
01025317000000  FILM:CINEFLUOROGRAPHIC                    42201800
01025313000000  FILM:NUCLEAR MEDICINE                     42203900
01025315000000  FILM:PHOTOFLUOROGRAPHIC                    42201800
01035320000000  FILM:RADIAC;PACK                       42201800
01025316000000  FILM:RADIOGRAPHIC                       42201800
01025314000000  FILM:RADIOGRAPHIC;DENTAL                   42152000
01035321000000  FILM:SEALING;LABORATORY                    41122400
01025318000000  FILM:X-RAY;CARDIOLOGY                     42201800
01025321000000  FILTER IMPLANT SET:VENA CAVA                 42295500
01035325000000  FILTER KIT:BLOOD GAS ANALYZER                  41115800
01025322000000  FILTER PACK:ELECTRODE;ELECTROSURGICAL              42295100
01035326000000  FILTER PUMP:WATER JET;LABORATORY                 41105100
01035327000000  FILTER RING:BITUMEN EXTRACTOR                  41104900
01007772000000  FILTER UNIT:AIR                         41104900
01035333000000  FILTER UNIT:GEL                         41104900
01025324000000  FILTER UNIT:GROSSING WORKSTATION                 42261700
01025325000000  FILTER UNIT:INTRAVENOUS SOLUTION                 42221600
01035332000000  FILTER UNIT:MICROPOROUS                     41104900
01035337000000  FILTER UNIT:MOLECULE                       41104900
01035336000000  FILTER UNIT:REVERSE OSMOSIS                   41104900
01035335000000  FILTER UNIT:THIN CHANNEL                     41104900
01035334000000  FILTER UNIT:ULTRA FILTERING                   41104900
01025347000000                                  42222300
         FILTER:AIR ELIMINATOR;BLOOD-FLUID WARMER AND PRESSURE INFUSION SYSTEM
01025329000000  FILTER:AIR PARTICULATE;ENDOSCOPIC SUCTION PUMP          42294900
01025348000000  FILTER:AIR PARTICULATE;STERILE VIEW SYSTEM            42281500
01025330000000  FILTER:AIR;HOSPITAL                       42271900
01025350000000  FILTER:AIR;SURGICAL INSTRUMENT STERILIZER            42281500
01025356000000  FILTER:AUTOTRANSFUSION                      42294600
01035366000000  FILTER:BACTERIA                         41104900
01025334000000  FILTER:BARRIER;PULMONARY FUNCTION                42271600
01035357000000  FILTER:BIOSEPARATION                       41104900
01025326000000  FILTER:BLOOD TRANSFUSION                     42222300
01035354000000  FILTER:CARTRIDGE ELEMENT                     41104900
01052375000000  FILTER:CELLULOID;DIALYZER;HEMODIALYSIS              42161600
01035358000000  FILTER:CENTRIFUGAL                        41104900
01052376000000  FILTER:COLLODION;DIALYZER;HEMODIALYSIS              42161600
01025339000000  FILTER:DENTAL X-RAY APPARATUS                  42152000
01025335000000  FILTER:ELECTROSTATIC                       42272200
01035359000000  FILTER:ENVIRONMENTAL                       41104900
01035356000000  FILTER:FLUID PRESS                        41104900
01035360000000  FILTER:GLASS                           41104900
01025354000000  FILTER:GLASS FIBER;TRANSLATION LABELING             41105800
01025327000000  FILTER:HEAT AND MOISTURE EXCHANGER;ANESTHESIA EQUIPMENT     42272200
01025337000000  FILTER:HEAT DISSIPATING;SURGICAL LIGHT              42191600
01025349000000  FILTER:HELMET;STERILE VIEW SYSTEM                42281500
01035361000000  FILTER:HEPA                           41104900
01035362000000  FILTER:HIGH DENSITY;LABORATORY                  41104900
01052378000000  FILTER:HOLLOW FILAMENT;DIALYZER;HEMODIALYSIS           42161600
01025340000000  FILTER:INCUBATOR;INFANT                     41104400
01025333000000  FILTER:INSUFFLATION                       42294900
01025342000000  FILTER:INTRAVENOUS INJECTION SET                 42221600
01035346000000  FILTER:LIGHT;CATHODE RAY TUBE                  41113600
01035352000000  FILTER:LINE;LABORATORY                      41104900
01035363000000  FILTER:MEMBRANE                         41104900
01035351000000  FILTER:MICROSCOPE LIGHT                     41111700
01035348000000  FILTER:MOUNTED;COMPARATIVE COLORIMETER              41115300
01035344000000  FILTER:MOUNTED;PHOTOELECTRIC COLORIMETER      41115300
01035355000000  FILTER:MULTI SHEET                 41104900
01035365000000  FILTER:MULTIWELL PLATE               41104900
01025328000000  FILTER:NASOGASTRIC                 42231700
01025345000000  FILTER:OSTOMY BAG                 42312100
01025344000000  FILTER:OXYGEN CONCENTRATOR             42271700
01025355000000  FILTER:PERFUSION                  42294700
01025338000000  FILTER:PHOTOFLUOROGRAPHIC X-RAY APPARATUS     42201800
01035338000000  FILTER:SAFETY AID;PIPET              41121500
01025331000000  FILTER:SENSOR;SPIROMETRY              42271600
01035343000000  FILTER:SERUM                    41104100
01035367000000  FILTER:SILICA BED                 41104900
01035353000000  FILTER:SINTERED CELL                41104900
01025351000000  FILTER:SMOKE EVACUATOR;LASER            42295100
01025346000000  FILTER:STERILIZATION CONTAINER           42281500
01025332000000  FILTER:SUCTION APPARATUS;SURGICAL         42295400
01035364000000  FILTER:SYRINGE                   41104900
01025343000000  FILTER:SYRINGE;HYPODERMIC             42142600
01025352000000  FILTER:TISSUE;VACUUM CURETTAGE           42293500
01052377000000  FILTER:TRANSDUCER;HEMODIALYSIS APPARATUS      42161600
01025341000000  FILTER:TUBE ASSEMBLY;GAS ANESTHESIA APPARATUS   42272500
01025336000000  FILTER:X-RAY APPARATUS SET             42201800
01025357000000  FILTER-MOUTHPIECE KIT:BREATHING APPARATUS     42272200
01025358000000  FILTER-MOUTHPIECE:PULMONARY FUNCTION MONITOR    42271600
01016238000000  FIN:SOUNDING SET;SONAR               41116500
01025359000000  FINASTERIDE TABLETS                51182000
01025360000000  FINASTERIDE TABLETS:USP              51182000
01025362000000  FINGER COT:SURGICAL;DENTAL             42151600
01025363000000  FINGER SPLINT STARTER SET             42241500
01052381000000  FINGERPRINT KIT:POSTMORTEM             42261900
01025364000000  FINISHING AND POLISHING KIT:DENTAL         42151800
01025366000000  FINISHING GLOSS:GLASS IONOMER RESTORATIVE;DENTAL  42152400
01025365000000  FINISHING GLOSS:IONOMER RESTORATIVE;DENTAL     42152400
01025367000000  FIRST AID AND SNAKE BITE KIT            42172000
01025381000000  FIRST AID KIT:AIR FORCE;GENERAL          42172000
01025371000000  FIRST AID KIT:AIRPLANE               42172000
01025379000000  FIRST AID KIT:AVIATOR               42172000
01025368000000  FIRST AID KIT:BURN TREATMENT            42172000
01025383000000  FIRST AID KIT:DENTAL                42172000
01025378000000  FIRST AID KIT:EYE DRESSING             42172000
01025376000000  FIRST AID KIT:GENERAL PURPOSE           42172000
01025377000000  FIRST AID KIT:GUN CREW               42172000
01025372000000  FIRST AID KIT:INDIVIDUAL              42172000
01025380000000  FIRST AID KIT:MOTOR VEHICLE            42172000
01025375000000  FIRST AID KIT:PSYCHIATRIST             42172000
01025382000000  FIRST AID KIT:SHELTER               42172000
01025370000000  FIRST AID KIT:SMALL CRAFT             42172000
01025374000000  FIRST AID KIT:SPECIAL FORCES             42172000
01025369000000  FIRST AID KIT:TROOP UNIT               42172000
01025373000000  FIRST AID KIT:WORK SHOP                42172000
01025384000000  FIRST RESPONSE KIT:GENERAL PURPOSE          42172000
01025385000000  FISH OIL CAPSULES                   51191900
01025387000000  FITTING SET:CHEMICAL-BIOLOGICAL MASK OPTICAL INSERT  42294500
01035373000000  FITTING:CHROMATOGRAPH;GAS               41115700
01035372000000  FITTING:CHROMATOGRAPH;LIQUID             41115700
01025388000000  FIXATION DEVICE:EXTERNAL;ORTHOPEDIC          42295400
01025390000000  FIXATION KIT:CATHETER                 42312100
01025391000000  FIXATION KIT:ENDOSCOPIC                42294900
01025389000000  FIXATION KIT:ORAL-MAXILLOFACIAL SURGERY        42295500
01025392000000  FIXATION PLATE AND HEAD-BAND:JAW FRACTURE       42295400
01025393000000  FIXATION SET:EXTERNAL;ORTHOPEDIC           42294200
01025394000000  FIXATION:EXTERNAL;ORTHOPEDIC             42295400
01052388000000  FIXATIVE:CYTOLOGICAL                 41116100
01025395000000  FIXER:X-RAY FILM PROCESSING              42203700
01011811000000  FIXTURE:BORESIGHT;PORTABLE              41111700
01011810000000  FIXTURE:TELESCOPE TESTING;FIRE CONTROL MAINTENANCE  41116500
01035376000000  FIXTURE:TEST;ELECTRICAL-ELECTRONIC EQUIPMENT     41116500
01018702000000  FIXTURE:TEST;FIBER OPTIC EQUIPMENT          41113700
01011819000000  FIXTURE:TEST;MECHANICAL EQUIPMENT           41116500
01025396000000  FLASHLIGHT DIAGNOSTIC SET:DENTAL           42152300
01025398000000  FLASHLIGHT:DIAGNOSTIC                 42182600
01025399000000  FLASK SET:DENTURE                   42151900
01035384000000  FLASK:BOILING                     41121800
01035387000000  FLASK:CULTURE                     41122100
01025400000000  FLASK:DENTAL CASTING MACHINE             42152200
01025401000000  FLASK:DENTURE                     42151900
01035378000000  FLASK:DISTILLING                   41104800
01035383000000  FLASK:DUST SAMPLER                  41104000
01035385000000  FLASK:ERLENMEYER                   41121800
01035379000000  FLASK:FILTERING                    41104900
01035386000000  FLASK:KJELDAHL                    41104800
01035388000000  FLASK:PLASTIC;LABORATORY               41121800
01025404000000  FLAVOXATE HYDROCHLORIDE TABLETS            51102200
01025405000000  FLECAINIDE ACETATE TABLETS              51121500
01035389000000  FLOAT AND ROD:FLOWMETER                41112500
01025406000000  FLOAT:DENTAL;VETERINARY                42121600
01035392000000  FLOAT:METER;FLOW RATE INDICATING           41112500
01035390000000  FLOAT:SIGHT INDICATOR                 41112500
01035393000000  FLOCCULATION EQUIPMENT:WATER             41103800
01025407000000  FLOCTAFENINE TABLETS:USP               51142100
01025409000000  FLOSEQUINAN TABLETS                  51121900
01009803000000  FLOW METER:RESPIRATOR                 41112500
01025412000000  FLOWMETER:INTRAVENOUS;DIAL CALIBRATED         42221900
01025414000000  FLOXURIDINE:STERILE;USP                51111600
01025413000000  FLOXURIDINE:USP                       51111600
01025415000000  FLUCLOXACILLIN CAPSULES                   51101500
01025416000000  FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE INJECTION           51101800
01025417000000  FLUCONAZOLE INJECTION                    51101800
01025418000000  FLUCONAZOLE TABLETS                     51101800
01025420000000  FLUCYTOSINE CAPSULES                     51101800
01025419000000  FLUCYTOSINE CAPSULES:USP                   51101800
01025421000000  FLUDARABINE PHOSPHATE FOR INJECTION             51111600
01025422000000  FLUDROCORTISONE ACETATE OINTMENT               51181700
01025424000000  FLUDROCORTISONE ACETATE TABLETS               51181700
01025423000000  FLUDROCORTISONE ACETATE TABLETS:USP             51181700
01025425000000  FLUDROCORTISONE CREAM                    51181700
01025427000000  FLUID ADMINISTRATION-WASTE COLLECTION SYSTEM:ANGIOGRAPHIC  42222300
01025428000000  FLUMAZENIL INJECTION                     51211600
01025429000000  FLUMETHASONE PIVALATE AND CLIOQUINOL OTIC SOLUTION      51181700
01025430000000  FLUMETHASONE PIVALATE AND IODOCHLORHYDROXYQUIN OINTMENT   51142100
01025431000000  FLUMETHASONE PIVALATE AND NEOMYCIN SULFATE CREAM       51181700
01025432000000  FLUMETHASONE PIVALATE AND NEOMYCIN SULFATE OINTMENT     51181700
01025433000000  FLUMETHASONE PIVALATE AND SALICYLIC ACID OINTMENT      51181700
01025434000000  FLUMETHASONE PIVALATE CREAM                 51181700
01025435000000  FLUMETHASONE PIVALATE LOTION                 51181700
01025436000000  FLUMETHRIN INJECTION                     51102500
01025437000000  FLUNARIZINE HYDROCHLORIDE CAPSULES              51161600
01025438000000  FLUNISOLIDE INHALATION AEROSOL                51181700
01025439000000  FLUNISOLIDE NASAL SOLUTION:USP                51181700
01025440000000  FLUNITRAZEPAM INJECTION                   51141800
01025441000000  FLUOCINOLONE ACETONIDE AND NEOMYCIN SULFATE OINTMENT     51101500
01025442000000  FLUOCINOLONE ACETONIDE CREAM:USP               51181700
01025443000000  FLUOCINOLONE ACETONIDE OINTMENT:USP             51181700
01025444000000  FLUOCINOLONE ACETONIDE TOPICAL SOLUTION:USP         51181700
01025445000000  FLUOCINONIDE CREAM:USP                    51181700
01025446000000  FLUOCINONIDE GEL                       51181700
01025447000000  FLUOCINONIDE GEL:USP                     51181700
01025448000000  FLUOCINONIDE OINTMENT:USP                  51181700
01025451000000  FLUOCINONIDE TOPICAL SOLUTION:USP              51181700
01025449000000  FLUOCINONIDE TOPICAL SOLUTION-1               51181700
01025450000000  FLUOCINONIDE TOPICAL SOLUTION-2               51181700
01025452000000  FLUOCORTOLONE AND FLUOCORTOLONE HEXANOATE OINTMENT      51142100
01025453000000  FLUOCORTOLONE HEXANOATE AND FLUOCORTOLONE PIVALATE CREAM   51142100
01025454000000  FLUOCORTOLONE HEXANOATE AND FLUOCORTOLONE PIVALATE LOTION  51142100
01025457000000  FLUORESCEIN INJECTION:USP                  51102400
01025459000000                                51102400
         FLUORESCEIN SODIUM AND BENOXINATE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION
01025458000000                                51102400
         FLUORESCEIN SODIUM AND BENOXINATE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION:USP
01025460000000  FLUORESCEIN SODIUM OPHTHALMIC SOLUTION            51102400
01025461000000  FLUORESCEIN SODIUM OPHTHALMIC STRIPS:MODIFIED        51102400
01025462000000  FLUORESCEIN SODIUM OPHTHALMIC STRIPS:USP           51102400
01025463000000  FLUORESCEIN SODIUM:USP                    51102400
01039168000000  FLUORESCENT INDICATOR MIXTURE:HYDROCARBON ANALYSIS       41116100
01035394000000  FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION UNIT             41111900
01025464000000  FLUOREXON OPHTHALMIC SOLUTION                 51102400
01025465000000  FLUORIDE APPLICATION TRAY:DENTAL                42152100
01025466000000  FLUORIDE TABLET                        42151900
01025467000000  FLUORIDE TREATMENT KIT                     42151900
01025468000000  FLUOROMETHOLONE AND POLYVINYL ALCOHOL OPHTHALMIC SOLUTION   51181700
01025469000000  FLUOROMETHOLONE CREAM:USP                   51181700
01025470000000  FLUOROMETHOLONE OPHTHALMIC OINTMENT              51102400
01025471000000  FLUOROMETHOLONE OPHTHALMIC SUSPENSION:USP           51102400
01025472000000  FLUOROSCOPE:CINE;MEDICAL                    42201800
01025473000000  FLUOROURACIL CREAM:USP                     51111600
01025474000000  FLUOROURACIL INJECTION:USP                   51111600
01025475000000  FLUOROURACIL TOPICAL SOLUTION:USP               51111600
01025476000000  FLUOXETINE CAPSULES:USP                    51141600
01025477000000  FLUOXETINE HYDROCHLORIDE CAPSULES               51141600
01025478000000  FLUOXETINE HYDROCHLORIDE ORAL SOLUTION             51141600
01025479000000  FLUOXETINE ORAL SOLUTION:USP                  51141600
01025481000000  FLUOXYMESTERONE TABLETS                    51182000
01025480000000  FLUOXYMESTERONE TABLETS:USP                  51182000
01025483000000  FLUPHENAZINE DECANOATE INJECTION                51141700
01025482000000  FLUPHENAZINE DECANOATE INJECTION:USP              51141700
01025484000000  FLUPHENAZINE ENANTHATE INJECTION:USP              51141700
01025485000000  FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE AND PENTOBARBITAL SODIUM TABLETS 51141700
01025486000000  FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE ELIXIR:USP             51141700
01025487000000  FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP            51141700
01025488000000  FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE ORAL SOLUTION            51141700
01025489000000  FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE SOLUTION              51141700
01025491000000  FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE TABLETS               51141700
01025490000000  FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP             51141700
01025492000000  FLUPREDNIDENE-21-ACETATE AND GENTAMICIN SULFATE OINTMENT    51142100
01025493000000  FLUPREDNIDENE-21-ACETATE CREAM                 51181700
01025494000000  FLUPREDNIDENE-21-ACETATE OINTMENT               51181700
01025495000000                                 51142100
         FLUPREDNIDENE-21-ACETATE,CLOXIQUINE,AND GENTAMICIN SULFATE CREAM
01025496000000  FLUPREDNISOLONE TABLETS                    51181700
01025497000000  FLURANDRENOLIDE CREAM:USP                   51181700
01025498000000  FLURANDRENOLIDE LOTION                     51181700
01025499000000  FLURANDRENOLIDE LOTION:USP                   51181700
01025500000000  FLURANDRENOLIDE OINTMENT:USP                  51181700
01025501000000  FLURANDRENOLIDE TAPE:USP                    42311700
01025503000000  FLURAZEPAM HYDROCHLORIDE CAPSULES               51141800
01025502000000  FLURAZEPAM HYDROCHLORIDE CAPSULES:USP             51141800
01025504000000  FLURAZEPAM TABLETS                       51141800
01025505000000  FLURBIPRFEN TABLETS                      51142100
01025506000000  FLURBIPROFEN SODIUM OPHTHALMIC SOLUTION            51142100
01025507000000  FLURBIPROFEN SODIUM OPHTHALMIC SOLUTION:USP          51142100
01035395000000  FLUSH TUBE ASSEMBLY:BLOOD GAS ANALYZER             41115800
01025508000000  FLUSHING DEVICE:ARTERIAL CATHETER        42221500
01025509000000  FLUTAMIDE CAPSULES                51111800
01025510000000  FLUTAMIDE CAPSULES:USP              51111800
01025511000000  FLUTAMIDE TABLETS                51111800
01025512000000  FLUTICASONE PROPIONATE CREAM           51181700
01025513000000  FLUTICASONE PROPIONATE NASAL SPRAY        51181700
01025515000000  FLUVASTATIN SODIUM CAPSULES           51121800
01025516000000  FLUVOXAMINE MALEATE TABLETS           51141600
01025517000000  FLUX:CASTING;DENTAL               42152200
01035396000000  FLUXMETER                    41101800
01025518000000  FOG INHIBITOR KIT:ENDOSCOPIC LENS        42294900
01025519000000  FOLIC ACID INJECTION:USP             51191900
01025521000000  FOLIC ACID TABLETS                51191900
01025520000000  FOLIC ACID TABLETS:USP              51191900
01025522000000  FOLLITROPIN BETA FOR INJECTION          51181900
01025523000000  FOLLOWER SET:URETHRAL CATHETER          42295400
01025524000000  FOLLOWER:URETHRAL CATHETER            42295400
01052408000000  FOOD GUARD:PHYSICALLY HANDICAPPED        42211900
01025525000000  FOOD INSPECTION SET               41116100
01025526000000  FOOD INSPECTION SET:VETERINARY          41116100
01035397000000  FOOD SCALE:PHYSICALLY HANDICAPPED        42211900
01035398000000  FOOD TESTING AND SCREENING KIT:CHEMICAL AGENTS  41116100
01052409000000  FOOD:NUTRITION;MEDICAL              42231800
01025527000000  FOOT END:BEDSTEAD;HOSPITAL            42191800
01046301000000  FOOT MEASURING DEVICE              41111600
01025530000000  FOOTWEAR COVER:HOSPITAL PERSONNEL;DISPOSABLE   42131600
01025532000000  FORCEP:DISSECTION;AUTOPSY            42261500
01025533000000  FORCEP:HOLDING;SURGICAL WIRE           42292300
01025537000000  FORCEPS SET:CLAMP APPLYING;INTESTINAL      42291800
01025535000000  FORCEPS SET:HEMOSTATIC              42142000
01025534000000  FORCEPS SET:ORTHOPEDIC SURGERY          42291800
01025536000000  FORCEPS SET:PITUITARY              42291800
01025603000000  FORCEPS:ADVANCEMENT               42291800
01035401000000  FORCEPS:ANALYTICAL BALANCE WEIGHT        41111500
01025641000000  FORCEPS:APPLYING;ANEURYSM CLIP          42291800
01025656000000  FORCEPS:ARTHROSCOPIC               42294900
01025542000000  FORCEPS:BIOPSY                  42291800
01025635000000  FORCEPS:BIOPSY;CARDIAC              42291800
01025634000000  FORCEPS:BIOPSY;ELECTROCOAGULATING        42291800
01025637000000  FORCEPS:BIOPSY;ENDOSCOPIC            42291800
01025649000000  FORCEPS:BIOPSY;GASTROINTESTINAL         42291800
01025581000000  FORCEPS:BIOPSY;MEDIASTINAL            42291800
01025657000000  FORCEPS:BIOPSY;NASAL-ETHMOID           42291800
01025571000000  FORCEPS:BIOPSY;RECTAL              42291800
01025570000000  FORCEPS:BIOPSY;URETERAL             42291800
01025628000000  FORCEPS:BIOPSY;UTERINE              42291800
01025562000000  FORCEPS:BONE CUTTING               42291600
01025597000000  FORCEPS:BONE HOLDING         42291800
01025575000000  FORCEPS:BONE REDUCTION        42291600
01025551000000  FORCEPS:BONE SCREW HOLDING      42291600
01025556000000  FORCEPS:BORE HOLE PROTECTION     42291800
01025612000000  FORCEPS:BRONCHOSCOPIC        42294900
01025608000000  FORCEPS:BULLET EXTRACTING      42291800
01025615000000  FORCEPS:CAPSULAR           42291800
01025591000000  FORCEPS:CASTING REMOVING;DENTAL   42151600
01025640000000  FORCEPS:CATHETER;CYSTIC DUCT     42291800
01025617000000  FORCEPS:CHALAZION          42291800
01025619000000  FORCEPS:CILIA            42291800
01025642000000  FORCEPS:COAGULATION         42291800
01025625000000  FORCEPS:CONJUNCTIVAL         42291800
01025644000000  FORCEPS:CORNEAL UTILITY       42291800
01025650000000  FORCEPS:CROWN;DENTAL         42151600
01025621000000  FORCEPS:CYSTOSCOPIC         42294900
01025558000000  FORCEPS:DENTAL ARTICULATING PAPER  42151600
01025564000000  FORCEPS:DISIMPACTION         42291800
01025618000000  FORCEPS:DRESSING           42142000
01025590000000  FORCEPS:EAR             42291800
01025573000000  FORCEPS:ELECTROCOAGULATION      42291800
01025645000000  FORCEPS:ENDOSCOPE          42294900
01025544000000  FORCEPS:ENDOSCOPIC          42294900
01025559000000  FORCEPS:ENDOTRACHEAL TUBE      42272000
01025646000000  FORCEPS:ENTROPIUM          42291800
01025655000000  FORCEPS:EYE MUSCLE          42291800
01025633000000  FORCEPS:EYE;CORNEAL UTILITY     42291800
01025624000000  FORCEPS:EYE;SUTURE          42291800
01025560000000  FORCEPS:EYE;UTILITY         42291800
01025610000000  FORCEPS:FIXATION           42291800
01025577000000  FORCEPS:GALL BLADDER         42291800
01025602000000  FORCEPS:GALL DUCT          42291800
01025587000000  FORCEPS:GALLSTONE REMOVING      42291800
01025622000000  FORCEPS:GAUZE PAD HOLDING      42291800
01035402000000  FORCEPS:GENERAL PURPOSE;LABORATORY  41122400
01012932000000  FORCEPS:GLASS BLOWERS'        41122400
01025586000000  FORCEPS:GOITER            42291800
01025541000000  FORCEPS:GRASPING;TENACULUM      42291800
01025627000000  FORCEPS:HEMOSTATIC          42291800
01025623000000  FORCEPS:HEMOSTATIC CLIP       42291800
01025539000000  FORCEPS:HYPOPHYSEAL         42291800
01025561000000  FORCEPS:HYSTERECTOMY         42291800
01025589000000  FORCEPS:INTESTINAL          42291800
01025579000000  FORCEPS:INTESTINAL ANASTOMOSIS    42291800
01025568000000  FORCEPS:INTRAOCULAR         42291800
01025629000000  FORCEPS:IRIS             42291800
01025606000000  FORCEPS:KIDNEY PEDICLE        42291800
01025588000000  FORCEPS:KIDNEY STONE REMOVING       42291800
01025620000000  FORCEPS:LARYNGEAL             42291800
01025576000000  FORCEPS:LIGATING CLIP APPLYING       42291800
01025567000000  FORCEPS:LIGATURE CARRYING         42291800
01025626000000  FORCEPS:LUNG GRASPING           42291800
01025643000000  FORCEPS:MAXILLARY DISIMPACTION       42291800
01025648000000  FORCEPS:MENISCUS RETRACTING        42291800
01035403000000  FORCEPS:MICROSCOPE COVER GLASS       41122400
01035399000000  FORCEPS:MICROSCOPE SLIDE          41122400
01025580000000  FORCEPS:MICROSURGICAL           42291800
01025550000000  FORCEPS:NAIL EXTRACTING          42291800
01025547000000  FORCEPS:NASAL               42291800
01025601000000  FORCEPS:NASAL CUTTING;DETACHABLE HANDLE  42291800
01025600000000  FORCEPS:NASAL SEPTUM CUTTING        42291800
01025548000000  FORCEPS:NASAL SEPTUM STRAIGHTENING     42291800
01012933000000  FORCEPS:NONSURGICAL            42142000
01025598000000  FORCEPS:OBSTETRICAL            42291800
01025639000000  FORCEPS:OVUM                42291800
01025607000000  FORCEPS:PERIODONTAL POCKET MARKING     42151600
01025549000000  FORCEPS:PERITONIUM             42291800
01035400000000  FORCEPS:PINNING;ENTOMOLOGICAL SPECIMEN   42291800
01025563000000  FORCEPS:PITUITARY             42291800
01025595000000  FORCEPS:PLACENTA              42291800
01025553000000  FORCEPS:PLASTER BREAKING          42142000
01025545000000  FORCEPS:PLATE HOLDING           42291800
01025543000000  FORCEPS:POLYP;UTERINE           42291800
01025604000000  FORCEPS:POLYPUS              42291800
01025616000000  FORCEPS:PROCTOSCOPIC            42294900
01025593000000  FORCEPS:PROSTATIC LOBE HOLDING       42291800
01025572000000  FORCEPS:PTOSIS               42291800
01025555000000  FORCEPS:ROOT SPLINTER;DENTAL        42151600
01025631000000  FORCEPS:RUBBER DAM CLAMP;DENTAL      42151600
01025647000000  FORCEPS:SCREW REMOVAL;ORTHOPEDIC      42291800
01025546000000  FORCEPS:SCREW;MAXILLOFACIAL BONE SURGERY  42291600
01025552000000  FORCEPS:SEQUESTRUM             42291600
01025611000000  FORCEPS:SERREFINE             42291800
01025652000000  FORCEPS:SLEEVE SPREADING          42291800
01025583000000  FORCEPS:SPLINTER              42291800
01025582000000  FORCEPS:STERILIZER             42281500
01025630000000  FORCEPS:STRABISMUS             42291800
01025578000000  FORCEPS:SURGICAL TUBING          42291800
01025614000000  FORCEPS:SUTURE CLIP            42291800
01025574000000  FORCEPS:SUTURE TYING            42291800
01025565000000  FORCEPS:SUTURE TYING;MICROSURGICAL     42291800
01025566000000  FORCEPS:TENDON PULLING           42291800
01025651000000  FORCEPS:TENDON RETRIEVAL          42291800
01025653000000  FORCEPS:TENDON-DILATION          42291800
01025605000000  FORCEPS:THORACIC                  42291800
01025632000000  FORCEPS:TISSUE                   42291800
01025594000000  FORCEPS:TONGUE SEIZING               42291800
01025592000000  FORCEPS:TONSIL SEIZING               42291800
01025609000000  FORCEPS:TOOTH EXTRACTING              42151600
01025596000000  FORCEPS:TOWEL                    42291800
01025554000000  FORCEPS:TRACHEAL TUBE                42272000
01025613000000  FORCEPS:TRACHOMA                  42291800
01025557000000  FORCEPS:TROCAR                   42291800
01025585000000  FORCEPS:TUMOR                    42291800
01025584000000  FORCEPS:UTERINE                   42291800
01025638000000  FORCEPS:UTERINE BIOPSY;HYSTEROSCOPIC        42291800
01025599000000  FORCEPS:UTERINE PACKING               42291800
01025636000000  FORCEPS:UTERINE;HYSTEROSCOPIC            42291800
01025540000000  FORCEPS:UTILITY                   42291800
01025569000000  FORCEPS:VASCULAR                  42142000
01025654000000  FORCEPS:VASCULAR TISSUE               42291800
01025538000000  FORCEPS:VASECTOMY                  42291800
01025660000000  FORK:PHYSICALLY HANDICAPPED             42211900
01025661000000  FORMALDEHYDE AND CRESOL SOLUTION          51102700
01025665000000  FORMALDEHYDE TEST REAGENT              41116100
01025668000000  FORMER:ARCH RIM;DENTAL               42152100
01025667000000  FORMER:DENTAL CASTING MACHINE CRUCIBLE       42152100
01025670000000  FORMOSULFATHIAZOLE AND CHARCOAL ACTIVATED TABLETS  51101500
01025671000000  FORMOTEROL CAPSULES:USP               51161500
01052597000000  FORMULA:ADULT FEEDING                42231800
01052595000000  FORMULA:ADULT FEEDING;ANTIPARASITIC         42231800
01049085000000  FORMULA:INFANT FEEDING               42231800
01052596000000  FORMULA:INFANT FEEDING;ANTIPARASITIC        42231800
01016244000000  FORWARD LOOKING INFRARED IMAGING SYSTEM       41115300
01025672000000  FOSCARNET SODIUM INJECTION:USP           51102300
01025673000000  FOSFESTROL SODIUM TABLETS              51181900
01025674000000  FOSINOPRIL SODIUM TABLETS              51121700
01052598000000  FRACTIONATOR:DENSITY GRADIENT;LABORATORY      41104800
01025675000000  FRACTURE PACK:EMERGENCY MEDICAL TREATMENT UNIT   42172000
01025684000000  FRAME:BRADFORD                   42191800
01025679000000  FRAME:CASE;MEDICAL X-RAY EQUIPMENT SET       42201800
01025680000000  FRAME:DENTAL LABORATORY SAW             42152200
01025678000000  FRAME:EXTERNAL FIXATION;ORTHOPEDIC         42295400
01025685000000  FRAME:GAG                      42293100
01025676000000  FRAME:LITTER                    42191800
01015453000000  FRAME:OBSERVATION WINDOW              41112500
01025677000000  FRAME:OPHTHALMIC TRIAL LENS SET           42183000
01025681000000  FRAME:OVERHEAD;HOSPITAL BED             42191800
01025682000000  FRAME:OVERHEAD;HOSPITAL CRIB            42191800
01025683000000  FRAME:SPECTACLE                   42142900
01025686000000  FRAME:TOILET;PHYSICALLY HANDICAPPED         42211600
01025687000000  FRAME:WHEELCHAIR                        42192200
01025688000000                                  51101500
         FRAMYCETIN SULFATE:GRAMICIDIN AND DEXAMETHASONE OPHTHALMIC-OTIC OINTMENT
01025689000000  FRAMYCETIN SULPHATE OPHTHALMIC SOLUTION             51101500
01025690000000  FRAMYCETINE SULFATE,TRYPSIN,AND LIDOCAINE HYDROCHLORIDE TABLETS 51101500
01039182000000  FREEZE PACK                           41103000
01009550000000  FREEZER:BLOOD BANK                       41103000
01009536000000  FREEZER:LABORATORY;CABINET;ULTRA COLD              41103000
01009539000000  FREEZER:LABORATORY;EXPLOSION PROOF               41103000
01009538000000  FREEZER:LABORATORY;FLAMMABLE MATERIAL STORAGE          41103000
01009537000000  FREEZER:LABORATORY;GENERAL PURPOSE               41103000
01009540000000  FREEZER:LABORATORY;ULTRA COLD                  41103000
01009534000000  FREEZER:MECHANICAL;BLOOD PLASMA                 41103000
01009541000000  FREEZER:MORGUE                         42261800
01025691000000  FREEZING SYSTEM:CRYOSURGERY                   42295100
01035408000000  FREQUENCY DIVIDER                        41115300
01017788000000  FREQUENCY DIVIDER MODULE                    41115300
01035409000000  FREQUENCY MEASURING SET                     41115300
01035410000000  FREQUENCY METER                         41115300
01052606000000  FREQUENCY METER SUBASSEMBLY                   41115300
01035412000000  FREQUENCY MULTIPLIER-OSCILLATOR                 41115300
01035414000000  FREQUENCY STANDARD                       41115300
01016253000000  FREQUENCY TRACKER                        41112900
01025692000000  FRONT:SPECTACLE                         42142900
01025694000000  FRUCTOSE                            51191600
01025697000000  FRUCTOSE AND CHOLINE CHLORIDE INJECTION             51191600
01025698000000  FRUCTOSE AND ELECTROLYTES INJECTION               51191600
01025699000000  FRUCTOSE AND ELECTROLYTES SOLUTION               51191600
01025700000000  FRUCTOSE AND PROTEIN HYDROLYSATE INJECTION           51191600
01025701000000  FRUCTOSE AND PROTEIN HYDROLYSATE SOLUTION            51171800
01025702000000  FRUCTOSE INJECTION:USP                     51171800
01025703000000  FRUCTOSE,DEXTROSE,AND ORTHOPHOSPHORIC ACID SOLUTION       51171800
01025696000000  FRUCTOSE:DEXTROSE AND XYLITOL INJECTION             51171800
01025704000000  FUCHSIN-BASIC STAIN                       41116100
01008600000000  FUEL SAMPLING ASSEMBLY                     41104000
01025706000000  FUMAGILLIN TABLETS                       51101500
01008124000000  FUMIGATOR:GAS;DISINFECTING                   42281600
01025707000000  FUNGI INHIBITING AGENT                     41116100
01025708000000  FUNGICIDAL OINTMENT                       51101800
01025709000000  FUNGICIDAL SOLUTION                       51101800
01025710000000  FUNGUS SELECTION AGAR                      41116100
01035417000000  FUNNEL STOP:OPTICAL MICROSCOPE                 41111700
01035422000000  FUNNEL:GLASS;LABORATORY                     41121800
01019435000000  FUNNEL:HORN                           41115200
01035423000000  FUNNEL:PLASTIC;LABORATORY                    41121800
01025711000000  FURAZOLIDONE AND NIFUROXIME SUPPOSITORIES            51142100
01025713000000  FURAZOLIDONE TABLETS:USP                    51101600
01025714000000  FURAZOLIDONE TABLETS-1                     51101600
01025712000000  FURAZOLIDONE TABLETS-2              51101600
01025715000000  FURAZOLIDONE,KAOLIN,AND PECTIN SUSPENSION:ORAL  51171700
01035427000000  FURNACE:BOX;LABORATORY              41104600
01035428000000  FURNACE:BOX;PROGRAMMABLE;LABORATORY       41104600
01035424000000  FURNACE:COMBUSTION TUBE;LABORATORY        41104600
01035430000000  FURNACE:CRUCIBLE;LABORATORY           41104600
01035431000000  FURNACE:CRUCIBLE;PROGRAMMABLE;LABORATORY     41104600
01035426000000  FURNACE:CRYSTAL GROWING;LABORATORY        41102700
01025716000000  FURNACE:DENTAL LABORATORY;ELECTRIC        42152200
01035425000000  FURNACE:MUFFLE;LABORATORY            41104600
01035432000000  FURNACE:SAFETY;LABORATORY            41104600
01035429000000  FURNACE:TUBE;PROGRAMMABLE;LABORATORY       41104600
01025717000000  FUROSEMIDE INJECTION               51191500
01025719000000  FUROSEMIDE INJECTION:MODIFIED          51191500
01025718000000  FUROSEMIDE INJECTION:USP             51191500
01025720000000  FUROSEMIDE ORAL SOLUTION             51191500
01025722000000  FUROSEMIDE TABLETS                51191500
01025721000000  FUROSEMIDE TABLETS:USP              51191500
01025723000000  FUSIDATE SODIUM OINTMENT             51101500
01025724000000  FUSIDIC ACID CREAM                51101500
01025730000000  GAG                       42293100
01025731000000  GAG SET:SURGICAL                 42293100
01013896000000  GAGE BLOCK                    41111600
01013897000000  GAGE BLOCK SET                  41111600
01013898000000  GAGE KIT:SMALL ARMS;ARMORER'S          41111600
01013899000000  GAGE PIN SET:HOLE SIZING AND LOCATING      41111600
01035434000000  GAGE ROD-BREATHER:LIQUID LEVEL          41112500
01035435000000  GAGE ROD-CAP:LIQUID LEVEL            41112500
01013906000000  GAGE SET:CANNON BORE EROSION           41111600
01013900000000  GAGE SET:CONTACT;ELECTRICAL CONNECTOR      41111600
01013901000000  GAGE SET:CRIMPING TOOL              41111600
01013902000000  GAGE SET:INSPECTION               41111600
01025732000000  GAGE SET:OPHTHALMIC LENS GRINDING TOOLS     41111600
01013908000000  GAGE SET:PLUG;PLAIN CYLINDRICAL         41111600
01013907000000  GAGE SET:SMALL HOLE               41111600
01013905000000  GAGE SET:TELESCOPING               41111600
01013904000000  GAGE SET:THICKNESS                41111600
01013903000000  GAGE SET:TRACK EQUIPMENT             41111600
01013909000000  GAGE STICK:PETROLEUM               41113300
01013910000000  GAGE STOCK SET:THICKNESS             41111600
01013911000000  GAGE STOCK:THICKNESS               41111600
01035453000000  GAGE:ABSOLUTE PRESSURE;DIAL INDICATING      41112400
01035458000000  GAGE:AIR FLOW;METALIZING             41112500
01025734000000  GAGE:AIRWAY PRESSURE               42271900
01035450000000  GAGE:ALTITUDE AND PRESSURE;DIAL INDICATING    41111600
01035449000000  GAGE:ALTITUDE AND TEMPERATURE;DIAL INDICATING  41112500
01035442000000  GAGE:ALTITUDE;DIAL INDICATING          41111600
01014008000000  GAGE:ANGLE                         41111600
01013947000000  GAGE:BRAKE SHOE AND DRUM                  41112800
01013937000000  GAGE:CANNON BORE EROSION                  41111600
01013926000000  GAGE:CANNON CHAMBER PRESSURE                41112400
01013957000000  GAGE:CENTER                         41111600
01025745000000  GAGE:CIRCUMFERENCE;FINGER                  42293000
01013997000000  GAGE:CLIMBER'S                       41111600
01013939000000  GAGE:COATING THICKNESS                   41111600
01013932000000  GAGE:COMPARATOR;AIR                     41112500
01013942000000  GAGE:COMPARATOR;ELECTRONIC                 41113700
01035443000000  GAGE:COMPOUND PRESSURE-VACUUM;DIAL INDICATING        41112400
01035448000000  GAGE:COMPOUND PRESSURE-VACUUM-TEMPERATURE;DIAL INDICATING  41112500
01035454000000  GAGE:COMPOUND VOLUME-TEMPERATURE DIAL INDICATING      41112500
01013953000000  GAGE:CONNECTING ROD BORE                  41111600
01013912000000  GAGE:CONTACT;ELECTRICAL CONNECTOR              41111600
01013984000000  GAGE:COUPLER LIMIT;RAILWAY                 41111600
01013915000000  GAGE:COUPLING;DESTRUCTOR-INITIATOR             41111600
01014001000000  GAGE:CRANKSHAFT DISTORTION;DIAL INDICATING         41111600
01013929000000  GAGE:CRIMPING TOOL                     41111600
01013948000000  GAGE:CYLINDER                        41111600
01025737000000  GAGE:DENTAL                         42151600
01009813000000  GAGE:DEPTH AND PRESSURE DIVER'S               41112400
01025741000000  GAGE:DEPTH;BONE NAIL                    42293000
01025740000000  GAGE:DEPTH;BONE SCREW                    42293000
01013990000000  GAGE:DEPTH;DIAL INDICATING                 41112400
01013913000000  GAGE:DEPTH;DIGITAL DISPLAY                 41112400
01009812000000  GAGE:DEPTH;DIVER'S                     41112400
01014011000000  GAGE:DEPTH;DRILL BIT                    41111600
01013983000000  GAGE:DEPTH;MICROMETER                    41112400
01013972000000  GAGE:DEPTH;RULE                       41111600
01013981000000  GAGE:DEPTH;VERNIER                     41111600
01035437000000  GAGE:DIFFERENTIAL;DIAL INDICATING              41112400
01013931000000  GAGE:DISK;MASTER SETTING                  41111600
01013951000000  GAGE:DRAW                          41111600
01013999000000  GAGE:DRILL POINT                      41111600
01025742000000  GAGE:EAR PLUG                        42182400
01035456000000  GAGE:ELECTROLYTE LEVEL                   41113300
01013970000000  GAGE:FILLET AND RADIUS                   41111600
01013914000000  GAGE:FIRING PIN PROTRUSION                 41111600
01013921000000  GAGE:FIXED LENGTH                      41111600
01013920000000  GAGE:FLUSH PIN;PLAIN CYLINDRICAL              41111600
01013965000000  GAGE:GAP SETTING                      41111600
01035459000000  GAGE:GAS FLOW                        41112500
01035457000000  GAGE:GAS FLOW;METALIZING                  41112500
01013959000000  GAGE:GLAZIER'S                       41111600
01013943000000  GAGE:HEIGHT                         41111600
01013967000000  GAGE:HEIGHT;VERNIER                     41111600
01013934000000  GAGE:HOT SHANK;DRILL                 41111600
01013923000000  GAGE:INDICATING;EXTERNAL               41111600
01013944000000  GAGE:INDICATING;INTERNAL               41111600
01006049000000  GAGE:INJECTOR TIMING                 41111600
01011832000000  GAGE:INTERNAL;BURIED CABLE CONDUIT          41111600
01013985000000  GAGE:JOURNAL LENGTH;RAILWAY             41111600
01035447000000  GAGE:LIQUID OXYGEN CONTENT;DIAL INDICATING      41113100
01035440000000  GAGE:LIQUID QUANTITY;FLOAT TYPE           41112400
01013956000000  GAGE:MAINSPRING                   41111600
01025743000000  GAGE:MALE IMPOTENCE                 42181500
01013963000000  GAGE:MARKING                     41111600
01013966000000  GAGE:MARKING AND MORTISE               41111600
01014004000000  GAGE:MASTER PLUG;TAPER PIPE THREAD          41111600
01013928000000  GAGE:MESHING;FISHING NET               41111600
01013995000000  GAGE:MILLING CUTTER CLEARANCE            41111600
01013991000000  GAGE:NAIL-STRAP-WIRE                 41111600
01013992000000  GAGE:OUT OF ROUND;RAILWAY WHEEL           41114500
01013964000000  GAGE:PLANER                     41111600
01013922000000  GAGE:PLOTTING BOARD DATA               41111600
01013930000000  GAGE:PLUG COUNTERSINK                41111600
01013993000000  GAGE:PLUG;PLAIN CYLINDRICAL             41111600
01013919000000  GAGE:PLUG;TAPER CYLINDRICAL             41111600
01014003000000  GAGE:PLUG;TAPER PIPE THREAD MINOR DIAMETER      41111600
01013987000000  GAGE:PLUG;THREAD                   41111600
01035455000000  GAGE:PRECIPITATION                  41114400
01035446000000  GAGE:PRESSURE;DIAL INDICATING            41112400
01035438000000  GAGE:PRESSURE;DIAL INDICATING;ARBITRARY SCALE    41112400
01035451000000  GAGE:PRESSURE;RECORDING               41112400
01013940000000  GAGE:PROFILE                     41111600
01013916000000  GAGE:QUICK DISCONNECT ADAPTER;ELECTRICAL CONNECTOR  41113600
01035439000000  GAGE:RECEIVER PRESSURE;PNEUMATIC           41112400
01013933000000  GAGE:RING;MASTER SETTING               41111600
01013996000000  GAGE:RING;PLAIN                   41111600
01013918000000  GAGE:RING;TAPER                   41111600
01014002000000  GAGE:RING;TAPER PIPE THREAD MAJOR DIAMETER      41111600
01013988000000  GAGE:RING;THREAD                   41111600
01013971000000  GAGE:RIVET SELECTOR                 41114500
01013982000000  GAGE:SAW TOOTH SET;MICROMETER            41111600
01013950000000  GAGE:SCREW AND WIRE                 41111600
01025735000000  GAGE:SCREW DEPTH;SPINAL SYSTEM            42293000
01025736000000  GAGE:SCREW DEPTH;TIBIAL-HUMERAL ROD SYSTEM      42295400
01013969000000  GAGE:SCREW PITCH                   41114500
01025733000000  GAGE:SCREW-PLATE;ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM   42293000
01013954000000  GAGE:SHEET AND PLATE                 41111600
01013989000000  GAGE:SMALL HOLE                   41111600
01013924000000  GAGE:SNAP;FIXED                   41111600
01013986000000  GAGE:SNAP;PLAIN ADJUSTABLE              41111600
01013998000000  GAGE:SNAP;THREAD ROLL                 41111600
01025739000000  GAGE:STOP;ENDODONTIC                 42151600
01035445000000  GAGE:SUBMARINE DEPTH;DIAL INDICATING         41112400
01013968000000  GAGE:SURFACE                     41114500
01014009000000  GAGE:TAPER                      41111600
01013952000000  GAGE:TAPER-WIRE-THICKNESS;ENGINEER'S         41111600
01013979000000  GAGE:TELESCOPING                   41111600
01013961000000  GAGE:THICKNESS                    41111600
01013949000000  GAGE:THICKNESS;DIAL INDICATING            41111600
01013941000000  GAGE:THICKNESS;ELECTRONIC               41111600
01011833000000  GAGE:TIRE PRESSURE;SELF-CONTAINED           41112400
01025744000000  GAGE:TISSUE THICKNESS;ENDOSCOPIC           42294900
01014010000000  GAGE:TRACK WEAR                    41114500
01014000000000  GAGE:TRACK;RAILWAY                  41114500
01013945000000  GAGE:TRI-ROLL;PIPE THREAD               41111600
01013946000000  GAGE:TRI-ROLL;PLAIN TAPER               41111600
01013977000000  GAGE:TUBE BEAD                    41111600
01013978000000  GAGE:TUBE FLARE                    41111600
01013938000000  GAGE:TURNING RADIUS                  41114500
01013980000000  GAGE:TWIST DRILL                   41111600
01013962000000  GAGE:TWIST DRILL AND DRILL ROD            41111600
01013976000000  GAGE:TWIST DRILL AND TAP               41111600
01035444000000  GAGE:VACUUM;DIAL INDICATING              41112400
01035441000000  GAGE:VACUUM;INDICATING                41112400
01035452000000  GAGE:VACUUM;RECORDING                 41112400
01014007000000  GAGE:WELL DRILLING BIT                41111600
01013974000000  GAGE:WHEEL ALIGNMENT                 41114500
01014006000000  GAGE:WHEEL MOUNTING;RAILWAY              41114500
01013994000000  GAGE:WHEEL TREAD;RAILWAY               41114500
01013955000000  GAGE:WIRE                       41111600
01012948000000  GAGE:WOOD BIT                     41111600
01014013000000  GAGING MEMBER:COMPARATOR;AIR PLUG           41111600
01014015000000  GAGING MEMBER:PLUG;PLAIN CYLINDRICAL         41111600
01014014000000  GAGING MEMBER:PLUG;TAPER PIPE THREAD MINOR DIAMETER  41111600
01014016000000  GAGING MEMBER:PLUG;THREAD               41111600
01025746000000  GALACTOSE                       51191600
01025748000000  GALLAMINE TRIETHIODIDE INJECTION:USP         51151900
01025749000000  GALLIUM NITRATE INJECTION               51182400
01035460000000  GALVANOMETER                     41113600
01044829000000  GAME:CHINESE CHECKERS;PHYSICALLY HANDICAPPED     42212100
01044830000000  GAME:PEGBOARD;THERAPEUTIC               42251500
01025750000000  GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE LOTION           51101700
01025752000000  GAMMA-GLUTAMYL TRANSPEPTIDASE TEST REAGENT      41116100
01025753000000  GAMMA-GLUTAMYLTRANSFERASE TEST REAGENT        41116100
01025754000000  GANCICLOVIR CAPSULES                 51102300
01025755000000  GANCICLOVIR SODIUM:STERILE              51102300
01012949000000  GARDENING TOOL:PHYSICALLY HANDICAPPED         42212100
01025756000000  GARLIC TABLETS                   51212000
01035461000000  GAS CHARGING SYSTEM:EXPLOSIVE VAPOR DETECTOR    41113100
01025760000000  GAS GANGRENE ANTITOXIN:BIVALENT          51201600
01025759000000  GAS GANGRENE ANTITOXIN:PENTAVALENT         51201600
01025761000000  GAS GANGRENE ANTITOXIN:POLYVALENT         51201600
01025758000000  GAS GANGRENE ANTITOXIN:TRIVALENT          51201600
01025762000000  GAS GANGRENE ANTITOXIN:TRIVALENT;TYPE 2      51201600
01025763000000  GASKET:OSTOMY BAG                 42312100
01025765000000  GASTROSTOMY FEEDING TUBE KIT            42231600
01014018000000  GAUGE:BORE                     41113900
01014017000000  GAUGE:GO                      41111600
01025766000000  GAUGE:INTUBATION                  42272000
01035464000000  GAUGE:OIL                     41112500
01035463000000  GAUGE:WATER                    41112500
01025772000000  GAUZE:ABSORBENT                  42311500
01025773000000  GAUZE:ABSORBENT;IODOFORM IMPREGNATED        42311500
01025769000000  GAUZE:ABSORBENT;NITROFURAZONE IMPREGNATED     42311500
01025768000000  GAUZE:ABSORBENT;SCARLET RED OINTMENT IMPREGNATED  42311500
01025770000000  GAUZE:OIL EMULSION IMPREGNATED           42311500
01025775000000  GAUZE:PACKING                   42311500
01025774000000  GAUZE:PETROLATUM                  42311500
01025771000000  GAUZE:PETROLATUM;NEOMYCIN B SULFATE IMPREGNATED  42311500
01025767000000  GAUZE:POLYETHYLENE GLYCOL IMPREGNATED       42311500
01025776000000  GAVAGE FEEDING SET                 42231500
01035465000000  GEIGER COUNTER:LABORATORY             41113400
01052621000000  GEL DOCUMENTATION SYSTEM              41105300
01035466000000  GEL PARTITION EQUIPMENT:CHEMICAL EVALUATION    41113000
01052622000000  GEL SPACER:DEOXYRIBONUCLEIC SEQUENCE ANALYZER   41115800
01025780000000  GEL:ETCHING;MILD                  42151500
01025779000000  GEL:PREVENTIVE DENTISTRY              42151900
01025777000000  GEL:SKIN PROTECTIVE;PERISTOMAL           42312100
01025778000000  GEL:TRANSMISSION;ULTRASOUND            42201700
01025781000000  GELATIN CAPSULES                  51131900
01025782000000  GELATIN FILM:ABSORBABLE;USP            42311600
01025783000000  GELATIN OPHTHALMIC SOLUTION            51102400
01025784000000  GELATIN POWDER:ABSORBABLE             51131800
01025785000000  GELATIN SPONGE:ABSORBABLE             42311600
01025786000000  GELATIN SPONGE:ABSORBABLE;USP           42311600
01025787000000  GELATIN:USP                    51131900
01025789000000  GEMFIBROZIL CAPSULES                51121800
01025788000000  GEMFIBROZIL CAPSULES:USP              51121800
01025791000000  GEMFIBROZIL TABLETS                51121800
01025790000000  GEMFIBROZIL TABLETS:USP              51121800
01052623000000  GENE SPECIFIC POLYMERASE CHAIN REACTION KIT    41106300
01035467000000  GENERATOR GROUP:SIGNAL               41115300
01035468000000  GENERATOR:DIGITAL CLOCK PULSE           41115300
01002613000000  GENERATOR:ELECTRONIC COMMAND SIGNALS        41115300
01035474000000  GENERATOR:ELECTRONIC MARKER                   41115300
01041981000000  GENERATOR:FUNCTION;ANALOG COMPUTER               41115300
01035483000000  GENERATOR:FUNCTION;ELECTRONIC TEST               41115300
01035477000000  GENERATOR:GAS ENVELOPE                     41113100
01052624000000  GENERATOR:GAUSSIAN NOISE                    41115500
01052625000000  GENERATOR:IMPULSE NOISE                     41115500
01035472000000  GENERATOR:INTERFERENCE                     41115300
01035484000000  GENERATOR:LEVEL                         41113600
01035476000000  GENERATOR:NOISE                         41115300
01052630000000  GENERATOR:PATTERN                        41115300
01025795000000  GENERATOR:PHYSICOTHERAPEUTIC CURRENTS              42251600
01035479000000  GENERATOR:PULSE                         41115300
01025793000000  GENERATOR:PULSE OUTPUT;ELECTRODIAGNOSTIC INSTRUMENT       41115300
01035478000000  GENERATOR:PULSE-SWEEP                      41115300
01035475000000  GENERATOR:REFERENCE SIGNAL                   41115300
01035481000000  GENERATOR:SIGNAL                        41115300
01035469000000  GENERATOR:SIGNAL DATA                      41115300
01018938000000  GENERATOR:SINGLE PULSE                     41115300
01016260000000  GENERATOR:STABILIZATION DATA                  41115300
01035480000000  GENERATOR:SWEEP                         41115300
01052626000000  GENERATOR:THERMAL NOISE                     41115500
01035471000000  GENERATOR:TIME CODE                       41115300
01052631000000  GENERATOR:TONE                         41115300
01052627000000  GENERATOR:X RAY                         41101800
01041982000000  GENERATOR-SYNCHRONIZER:SIGNAL;COMPUTER             41115300
01052633000000  GENOMIC DEOXYRIBONUCLEIC ACID PURIFICATION KIT         41105500
01025796000000  GENTAMICIN AND PREDNISOLONE ACETATE OPHTHALMIC SUSPENSION:USP  51101500
01025797000000  GENTAMICIN SULFATE                       51101500
01025798000000  GENTAMICIN SULFATE AND DEXTROSE INJECTION            51101500
01025799000000  GENTAMICIN SULFATE CREAM:USP                  51101500
01025800000000  GENTAMICIN SULFATE IN SODIUM CHLORIDE INJECTION         51101500
01025802000000  GENTAMICIN SULFATE INJECTION:MODIFIED              51101500
01025801000000  GENTAMICIN SULFATE INJECTION:USP                51101500
01025803000000  GENTAMICIN SULFATE OINTMENT:USP                 51101500
01025804000000  GENTAMICIN SULFATE OPHTHALMIC OINTMENT:USP           51101500
01025805000000  GENTAMICIN SULFATE OPHTHALMIC SOLUTION:USP           51101500
01025806000000  GENTAMICIN SULFATE PELLET                    51101500
01025807000000  GENTAMICIN SULFATE SOLUTION                   51101500
01025812000000  GENTIAN VIOLET AND BENZALKONIUM CHLORIDE TABLETS        51101800
01025814000000  GENTIAN VIOLET SOLUTION:USP                   51101800
01025815000000  GENTIAN VIOLET TABLETS                     51101800
01025816000000  GENTIAN VIOLET TOPICAL SOLUTION:USP               51101800
01025818000000  GENTIAN VIOLET:MODIFIED                     51101800
01025817000000  GENTIAN VIOLET:USP                       51101800
01052634000000  GEODIMETER                           41113700
01025819000000  GESTODENE AND ETHINYLESTRADIOL TABLETS             51181800
01025820000000  GESTRINONE CAPSULES                       51181800
01025821000000  GIEMSA'S STAIN                      41116100
01025822000000  GIEMSA'S STAINING SOLUTION                41116100
01025823000000  GINGER FLUID EXTRACT                   51212000
01025824000000  GINGER SYRUP                       51212000
01025825000000  GINGER TINCTURE:WEAK                   51212000
01025827000000  GINGIVAL RETRACTION CORD:DENTAL              42152600
01025826000000  GINGIVAL RETRACTION CORD:IMPREGNATED;DENTAL        42152600
01025828000000  GINGIVAL RETRACTION LIQUID:DENTAL             42152400
01025829000000  GIPIZIDE TABLETS:USP                   51181500
01025830000000  GITALIN TABLETS                      51121500
01035487000000  GLASS:LIQUID SIGHT INDICATOR;FLAT             41112500
01025831000000  GLATIRAMER ACETATE TABLETS                51201900
01025832000000  GLIBENCLAMIDE TABLETS:BP                 51181500
01025833000000  GLICLAZIDE TABLETS:USP                  51181500
01025834000000  GLIDE:DENTAL OPERATING CHAIR               42151700
01025835000000  GLIMEPIRIDE TABLETS:USP                  51181500
01025836000000  GLIPIZIDE TABLETS                     51181500
01025837000000  GLOBULIN SERUM:ANTI-HUMAN                 41116100
01025839000000  GLOBULIN SERUM:ANTI-HUMAN;MONOSPECIFIC          41116100
01025838000000  GLOBULIN SERUM:ANTI-HUMAN;USP               41116100
01025840000000  GLOBULIN TEST REAGENT                   41116100
01025847000000  GLOBULIN:HEPATITIS B IMMUNE;USP              51201600
01025841000000  GLOBULIN:IMMUNE INTRAVENOUS (HUMAN) INJECTION       51201500
01025852000000  GLOBULIN:IMMUNE;FOR INJECTION               51201800
01025846000000  GLOBULIN:IMMUNE;USP                    51201500
01025853000000  GLOBULIN:LYMPHOCYTE AND ANTI-THYMOCYTE IMMUNE;INJECTION  51201500
01025849000000  GLOBULIN:MEASLES IMMUNE;HUMAN               51201600
01025850000000  GLOBULIN:MUMPS IMMUNE;HUMAN                51201600
01025855000000  GLOBULIN:POLIOMYELITIS IMMUNE;HUMAN            51201600
01025842000000  GLOBULIN:RABIES IMMUNE                  51201600
01025848000000  GLOBULIN:RABIES IMMUNE;USP                51201600
01025851000000  GLOBULIN:RHO (D) IMMUNE;FOR INJECTION           51201800
01025854000000  GLOBULIN:RHO (D) IMMUNE;MODIFIED             51201800
01025843000000  GLOBULIN:RHO (D) IMMUNE;USP                51201800
01025845000000  GLOBULIN:TETANUS IMMUNE;USP                51201600
01025844000000  GLOBULIN:VACCINIA IMMUNE;USP               51201600
01052641000000  GLOVE BOX:ENVIRONMENTAL CONDITIONING;LABORATORY      41103400
01025858000000  GLOVE INSERTS:SURGEONS                  42132200
01025859000000  GLOVE:PATIENT EXAMINING AND TREATMENT           42132200
01052642000000  GLOVE:SHIELDING;RADIOLOGY;MEDICAL             42204000
01025864000000  GLOVES:SURGEONS'                     42132200
01025867000000  GLUCAGON FOR INJECTION:USP                51181500
01025868000000  GLUCOSE DEHYDROGENASE TEST REAGENT            41116100
01025869000000  GLUCOSE GEL                        51191600
01025870000000  GLUCOSE HEXOKINASE TEST REAGENT              41116100
01025871000000  GLUCOSE INJECTION:BP                   51191600
01025872000000  GLUCOSE MONOHYDRATE AND ELECTROLYTES INJECTION      51191600
01025873000000  GLUCOSE OPHTHALMIC OINTMENT                  51102400
01025874000000  GLUCOSE POLYMERS POWDER                    51191600
01025875000000  GLUCOSE POLYMERS SOLUTION                   51191600
01025876000000  GLUCOSE TABLETS                        51191600
01025877000000  GLUCOSE TEST REAGENT                      41116100
01025878000000  GLUCOSE TEST REAGENT TABLETS                  41116100
01025880000000                                 51191600
         GLUCOSE,SODIUM CHLORIDE,SODIUM CITRATE,AND POTASSIUM CHLORIDE POWDER
01025881000000  GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE TEST REAGENT         41116100
01025882000000  GLUCUROLACTONE AND SALICYLAMIDE TABLETS            51142100
01025883000000  GLUCUROLACTONE,DIPYRONE,AND SALICYLAMIDE CAPSULES       51142100
01025886000000  GLUTAMIC ACID TABLETS                     51191900
01025887000000  GLUTAMYL TRANSPEPTIDASE TEST REAGENT              41116100
01039214000000  GLUTARALDEHYDE EFFECTIVENESS TEST KIT             41116100
01039215000000  GLUTARALDEHYDE EFFECTIVENESS TEST KIT REFILL          41116100
01025888000000  GLUTARALDEHYDE SOLUTION:COLD STERILIZATION           42281600
01025889000000  GLUTATHIONE TABLETS                      51111600
01025890000000  GLUTETHIMIDE CAPSULES:NF                    51141800
01025892000000  GLUTETHIMIDE TABLETS                      51141800
01025891000000  GLUTETHIMIDE TABLETS:USP                    51141800
01025893000000  GLYBURIDE TABLETS                       51181500
01025894000000  GLYBURIDE TABLETS:USP                     51181500
01025895000000  GLYCERIN OF PHENOL:MILD                    51121600
01025896000000  GLYCERIN OPHTHALMIC SOLUTION:USP                51102400
01025897000000  GLYCERIN ORAL SOLUTION:USP                   51171600
01025898000000  GLYCERIN SUPPOSITORIES:USP                   51171600
01025899000000  GLYCERIN:STERILE                        51171600
01025900000000  GLYCERIN:USP                          51171600
01025901000000  GLYCEROLIZING SOLUTION                     41116100
01025902000000  GLYCINE DILUENT                        41116100
01025904000000  GLYCOBIARSOL SUPPOSITORIES                   51101600
01025905000000  GLYCOBIARSOL TABLETS                      51101600
01025906000000  GLYCOBIARSOL WITH CHLOROQUINE PHOSPHATE TABLETS        51101600
01025907000000  GLYCOL SALICYLATE AND EXTRACTUM SPILANTHIS OLEACEAE JELLY   51142100
01025908000000  GLYCOPYRROLATE AND PHENOBARBITAL TABLETS            51151600
01025909000000  GLYCOPYRROLATE INJECTION:USP                  51151600
01025911000000  GLYCOPYRROLATE TABLETS                     51151600
01025910000000  GLYCOPYRROLATE TABLETS:USP                   51151600
01025912000000  GLYCYRRHIZA FLUIDEXTRACT                    51212000
01025914000000  GLYCYRRHIZA MIXTURE:COMPOUND                  51212000
01025913000000  GLYCYRRHIZA MIXTURE:COMPOUND;LOZENGES             51161700
01025915000000  GLYCYRRHIZA MIXTURE:COMPOUND;WITH AMMONIUM CHLORIDE;LOZENGES  51161700
01025916000000  GLYMIDINE SODIUM TABLETS                    51181500
01025920000000  GOLD ALLOY:CASTING;DENTAL                   42152400
01025921000000  GOLD FOIL:CYLINDER;DENTAL                   42152200
01050818000000  GOLD LEAF                           42152200
01025922000000  GOLD POWDER-FOIL PELLET:DENTAL                 42152400
01025923000000  GOLD SODIUM THIOMALATE INJECTION                51142100
01025924000000  GOLD SODIUM THIOMALATE INJECTION:USP            51142100
01025925000000  GOLD SODIUM THIOMALATE SUSPENSION             51142100
01025926000000  GOLD SODIUM THIOSULFATE                  51142100
01025927000000  GOLD SODIUM THIOSULFATE AND SODIUM THIOSULFATE INJECTION  51142100
01025928000000  GOLD SODIUM THIOSULFATE FOR INJECTION           51142100
01025929000000  GOMORI TRICHROME STAIN                   41116100
01025930000000  GONADORELIN ACETATE INJECTION               51181900
01025931000000  GONADORELIN HYDROCHLORIDE FOR INJECTION          51181900
01025932000000  GONADOTROPIN,CHORIONIC:FOR INJECTION;USP          51181900
01025933000000  GONDOTROPYL                        51181900
01019438000000  GONG:BUOY;NAVIGATIONAL MARKER               41112900
01017817000000  GONIOMETER:ELECTRICAL                   41111600
01025934000000  GONIOMETER:ORTHOPEDIC                   42182700
01052649000000  GOOSENECK:EMBALMING                    42262000
01025935000000  GORGET:LITHOTOMY                      42292600
01025936000000  GOSERELIN ACETATE INJECTION                51111800
01025937000000  GOUGE:BONE                         42291600
01025939000000  GOUGE:BONE;ARTHROSCOPIC                  42291600
01025938000000  GOUGE:ORAL SURGERY MALLET                 42291600
01025940000000  GOUGE:SPINAL                        42291600
01025944000000  GOWN:HOSPITAL PATIENT                   42131500
01025948000000  GOWN:HOSPITAL PERSONNEL;DISPOSABLE             42131600
01025947000000  GOWN:PATIENT EXAMINING;DISPOSABLE             42131500
01025951000000  GOWN:PATIENT EXAMINING;REUSABLE              42131500
01025949000000  GOWN:SURGICAL;DISPOSABLE                  42131700
01025950000000  GOWN:SURGICAL;REUSABLE                   42131700
01025952000000  GRAFT MEASURING INSTRUMENT:SURGICAL            42293000
01025953000000  GRAM CRYSTAL VIOLET SOLUTION                41116100
01025954000000  GRAM IODINE MIXTURE                    41116100
01025955000000  GRAM SAFRANIN SOLUTION                   41116100
01025956000000  GRAM STAIN DECOLORIZER SOLUTION              41116100
01025957000000  GRAM STAINING KIT                     41116100
01025958000000  GRAMICIDIN EYE OINTMENT:USP                51101500
01025959000000  GRAMICIDIN,NEOMYCIN SULFATE,AND LIDOCAINE POWDER      51101500
01025960000000  GRAM'S IODINE SOLUTION                   41116100
01025961000000  GRANIESTRON HYDROCHLORIDE INJECTION            51171800
01025962000000  GRANISETRON HYDROCHLORIDE TABLETS             51171800
01025964000000  GRASPER:TISSUE;ENDOSCOPIC                 42294900
01035489000000  GRAVIMETER:SURFACE                     41113800
01035490000000  GRAVITY METER:STANDARD                   41113800
01035491000000  GREASE SOLVENT KIT:FERROGRAPHY EQUIPMENT          41113300
01035493000000  GRID HOLDER:RECORDING SLIDE;BATHYTHERMOGRAPH        41112200
01025965000000  GRID:PROTECTIVE;X-RAY DROP ON               42295100
01025966000000  GRID:RADIOGRAPHIC                     42201800
01035494000000  GRID:RECORDING SLIDE;BATHYTHERMOGRAPH           41112200
01025967000000  GRID:X-RAY APPARATUS                    42201800
01035496000000  GRINDER:SPECIMEN;LABORATORY                41101700
01025968000000  GRINDING AND POLISHING MACHINE:DENTAL LABORATORY        42152200
01025970000000  GRIP:FINGER                          42241800
01025969000000  GRIP:POWER;SPINAL SYSTEM                    42295200
01025971000000  GRIP:VICE;SURGICAL                       42292300
01025973000000  GRISEOFULVIN CAPSULES                     51101800
01025972000000  GRISEOFULVIN CAPSULES:USP                   51101800
01025974000000  GRISEOFULVIN ORAL SUSPENSION:USP                51101800
01025979000000  GRISEOFULVIN TABLETS                      51101800
01025975000000  GRISEOFULVIN TABLETS:BP                    51101800
01025978000000  GRISEOFULVIN TABLETS:ULTRAMICROSIZE              51101800
01025977000000  GRISEOFULVIN TABLETS:ULTRAMICROSIZE;USP            51101800
01025976000000  GRISEOFULVIN TABLETS:USP                    51101800
01025980000000  GROOVE:SURGICAL                        42292600
01035497000000  GROUND JOINT:LABORATORY GLASSWARE               41121800
01025982000000  GUAIACOL TABLETS                        51102000
01025983000000  GUAIAZULENE SULFONATE SODIUM SOLUTION             51142100
01025984000000  GUAIFENESIN AND CODEINE PHOSPHATE SYRUP            51161800
01025985000000                                 51161800
         GUAIFENESIN AND DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE EXTENDED-RELEASE TABLETS
01025986000000  GUAIFENESIN AND DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE SYRUP      51161800
01025987000000  GUAIFENESIN AND PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE SYRUP    51161800
01025988000000  GUAIFENESIN AND PSEUDOEPHEDRINE EXTENDED-RELEASE TABLETS    51161800
01025989000000  GUAIFENESIN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE CAPSULES     51161800
01025990000000                                  CAPSULES
         GUAIFENESIN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE EXTENDED-RELEASE51161800
01025991000000                                  TABLETS
         GUAIFENESIN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE EXTENDED-RELEASE51161800
01025992000000  GUAIFENESIN AND VEGETABLE EXTRACTS SOLUTION          51161800
01025994000000  GUAIFENESIN CAPSULES                      51161800
01025993000000  GUAIFENESIN CAPSULES:USP                    51161800
01025995000000  GUAIFENESIN ELIXIR                       51161800
01025996000000  GUAIFENESIN EXTENDED-RELEASE CAPSULES             51161800
01025997000000  GUAIFENESIN EXTENDED-RELEASE TABLETS              51161800
01025998000000  GUAIFENESIN ORAL SOLUTION                   51161800
01025999000000  GUAIFENESIN SYRUP:USP                     51161800
01026000000000  GUAIFENESIN TABLETS:MODIFIED                  51161800
01026002000000  GUAIFENESIN,CODEINE,AND PHENYLTOLOXAMINE CAPSULES       51161800
01026003000000  GUAIFENESIN,CODEINE,AND VEGETABLE EXTRACTS SYRUP        51161800
01026004000000                                 51161800
         GUAIFENESIN,CODEINE,CAMPHOR,MENTHOL,ANISE OIL,AND VEGETABLE EXTRACTS SOLUTION
01026007000000                                 51161800
         GUAIFENESIN,HYDROCODONE BITARTRATE,AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE SYRUP
01026009000000  GUANABENZ ACETATE TABLETS:USP                 51121700
01026008000000  GUANABENZ ACETATE TABLETS-1                  51121700
01026010000000  GUANABENZ ACETATE TABLETS-2                  51121700
01026011000000  GUANADREL SULFATE TABLETS                   51121700
01026013000000  GUANETHIDINE MONOSULFATE TABLETS                51121700
01026012000000  GUANETHIDINE MONOSULFATE TABLETS:USP              51121700
01026014000000  GUANETHIDINE SULFATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS      51121700
01026015000000  GUANFACINE HYDROCHLORIDE TABLETS                51121700
01026016000000  GUANIDINE HYDROCHLORIDE TABLETS                51151900
01035498000000  GUARD STABILIZER:BATHYTHERMOGRAPH               41116500
01026024000000  GUARD:ARM;SURGICAL                     42295100
01026023000000  GUARD:CERVICAL DRILL                    42295200
01026022000000  GUARD:CERVICAL GUIDE                    42295400
01026020000000  GUARD:DURA                         42294200
01026025000000  GUARD:DURA;FIXED STEM                   42294200
01044863000000  GUARD:EYEGLASSES                      42142900
01026021000000  GUARD:FACE SHIELD;EYEWEAR PROTECTION            42294500
01026026000000  GUARD:PROTECTIVE;HYPODERMIC NEEDLE             42142500
01026019000000  GUARD:SPLASH;SURGICAL                   42295400
01026018000000  GUARD:SURGICAL BUR                     42291700
01026028000000  GUIDE ROD:BONE FIXATION                  42295400
01026027000000  GUIDE ROD:TIBIAL;ORTHOPEDIC                42293400
01026029000000  GUIDE WIRE EXTENSION:CARDIOVASCULAR CATHETER        42203400
01026037000000  GUIDE WIRE:BONE SCREW                   42295400
01026033000000  GUIDE WIRE:CARDIOVASCULAR CATHETER             42295400
01026030000000  GUIDE WIRE:CYTOLOGY BRUSH                 42294900
01026038000000  GUIDE WIRE:ELECTRODE TO PATIENT CABLE           42203500
01026031000000  GUIDE WIRE:FEMORAL LOCKING INTRAMEDULLARY ROD;ORTHOPEDIC  42293400
01026035000000  GUIDE WIRE:NONVASCULAR CATHETER              42295400
01026036000000  GUIDE WIRE:PAPILLOTOME-SPHINCTEROTOME;ENDOSCOPIC      42294900
01026039000000  GUIDE WIRE:TIP DEFLECTING                 42294900
01026032000000  GUIDE WIRE:URETERAL                    42294900
01026034000000  GUIDE WIRE:URETHRAL                    42294900
01026056000000  GUIDE:ANGLE                        42293400
01026041000000  GUIDE:AUTOMATED BIOPSY SYSTEM               42142500
01026055000000  GUIDE:BIOPSY NEEDLE;PROSTATE                42142500
01026046000000  GUIDE:BONE TWIST DRILL                   42294200
01026043000000  GUIDE:CIRCUMCISION                     42293400
01026042000000  GUIDE:COMPRESSION TUBE AND PLATE;HIP            42293400
01026040000000  GUIDE:CROSS LOCKING;TIBIAL-HUMERAL ROD SYSTEM       42293400
01026050000000  GUIDE:DRILL;BONE                      42295400
01026053000000  GUIDE:FIXATION PIN;ORTHOPEDIC               42295400
01014020000000  GUIDE:GAGE;CANNON BORE EROSION               41116500
01026045000000  GUIDE:MOLD;DENTAL                     42151600
01026048000000  GUIDE:OCCLUSAL PLANE                    42151600
01035500000000  GUIDE:PLUNGER ROD;BATHYTHERMOGRAPH DEPTH ELEMENT      41116500
01026054000000  GUIDE:PROXIMAL DRILL                    42295400
01026044000000  GUIDE:PUDENDAL NEEDLE                   42142500
01026047000000  GUIDE:SHADE;DENTAL SILICATE CEMENT             42151500
01026049000000  GUIDE:SHADE;TEETH                     42151500
01026052000000  GUIDE:SUTURE                        42312200
01026051000000  GUIDE:WIRE STRUT                      42293400
01026057000000  GUINEA PIG COMPLEMENT                   41116100
01026058000000  GUINEA PIG COMPLEMENT:DRIED                41116100
01026059000000  GUMBORO VACCINE                      51201700
01026060000000  GUMPLANT POWDER                      51212000
01026061000000  GUN:ASPIRATING                       42142600
01007825000000  GUN:STATIC ELIMINATING                     41101900
01001926000000  GYROSCOPE ASSEMBLY:TORPEDO                   41111900
01035505000000  GYROSCOPE:DISPLACEMENT                     41111900
01035504000000  GYROSCOPE:INTEGRATING                     41111900
01035506000000  GYROSCOPE:RATE                         41111900
01026062000000  HAEMOCONCENTRATOR:PERFUSION                  42294700
01026063000000  HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE                51201600
01026065000000                                 51201600
         HAEMOPHILUS B POLYSACCHARIDE CONJUGATE (DIPHTHERIA TOXOID CONJUGATE) VACCINE
01026066000000                                  CONJUGATE) VACCINE
         HAEMOPHILUS B POLYSACCHARIDE CONJUGATE (MENINGOCOCCAL PROTEIN51201600
01026067000000                                 51201600
         HAEMOPHILUS B POLYSACCHARIDE CONJUGATE (TETANUS TOXOID CONJUGATE) VACCINE
01026068000000  HAEMOPHILUS B POLYSACCHARIDE VACCINE              51201600
01026069000000  HAEMOPHILUS ENRICHMENT MEDIUM                 41116100
01026070000000                                 51201600
         HAEMOPHILUS INFLUENZAE B WITH DIPTHERIA AND TETANUS AND ACELLULAR PERTUSSIS
01026071000000                                 51201600
         HAEMOPHILUS INFLUENZAE B WITH DIPTHERIA AND TETANUS AND WHOLECELL PERTUSSIS
01026072000000  HAIR LIFTING TOOL:SHAVING SYSTEM                42295400
01026073000000  HALAZEPAM TABLETS                       51141500
01026074000000  HALCINONIDE CREAM                       51181700
01026076000000  HALCINONIDE OINTMENT:USP                    51181700
01026077000000  HALCINONIDE TOPICAL SOLUTION:USP                51181700
01026079000000  HALOBETASOL PROPIONATE CREAM                  51181700
01026080000000  HALOBETASOL PROPIONATE OINTMENT                51181700
01026081000000  HALOFANTRINE HYDROCHLORIDE TABLETS               51101900
01026082000000  HALOPERIDOL DECANOATE INJECTION                51141700
01026084000000  HALOPERIDOL INJECTION:MODIFIED                 51141700
01026083000000  HALOPERIDOL INJECTION:USP                   51141700
01026085000000  HALOPERIDOL ORAL SOLUTION                   51141700
01026086000000  HALOPERIDOL ORAL SOLUTION:USP                 51141700
01026088000000  HALOPERIDOL TABLETS                      51141700
01026087000000  HALOPERIDOL TABLETS:USP                    51141700
01026089000000  HALOPROGIN CREAM:USP                      51101800
01026090000000  HALOPROGIN TOPICAL SOLUTION:USP                51101800
01026092000000  HALOTHANE:MODIFIED                       51142900
01026091000000  HALOTHANE:USP                         51142900
01026093000000  HALQUINOL AND PHANQUINONE TABLETS               51101900
01026094000000  HALTER:TRACTION;SURGICAL                    42294100
01026096000000  HAMAMELIS WATER                        51212000
01052663000000  HAMMER:IMPACT                         41116400
01026097000000  HAMMER:REFLEX TESTING                     42182300
01026098000000  HAMMER:STAPLE;BONE FIXATION                  42292500
01052664000000  HAMMER:TUNING FORK;MEDICAL                   42182400
01052665000000  HAND GUN:IONIZER                        41116500
01026099000000  HANDGRIP:CRUTCH                        42211500
01026100000000  HANDLE AND ELECTRODE SET:ELECTROSURGICAL APPARATUS       42295100
01026101000000  HANDLE AND VALVE:SUCTION TIP;SURGICAL             42293500
01026103000000  HANDLE:ASPIRATION                       42142500
01026125000000  HANDLE:BONE CUTTING WIRE SAW                  42291600
01026133000000  HANDLE:CAUTERY                         42295100
01026136000000  HANDLE:CERVICAL CROSS BAR               42295400
01026135000000  HANDLE:CORNEAL TREPHINE                42291600
01026130000000  HANDLE:DENTAL GOLD FOIL PLUGGER POINT         42151600
01026112000000  HANDLE:DENTAL INSTRUMENT POINT            42151600
01026119000000  HANDLE:DENTAL OPERATING LIGHT             42152300
01026118000000  HANDLE:DENTAL OPERATING LIGHT TRIPOD HEAD       42152300
01026132000000  HANDLE:DENTAL SUCTION APPARATUS TIP          42151600
01026107000000  HANDLE:DRILL GUIDE;ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM   42291700
01026139000000  HANDLE:DRILL;ORTHOPEDIC                42291700
01026113000000  HANDLE:ELECTRODE;ELECTROSURGERY            42295100
01026114000000  HANDLE:ENDARTERECTOMY STRIPPER            42295300
01026128000000  HANDLE:EYE KNIFE;DETACHABLE BLADE           42291600
01026105000000  HANDLE:GUIDE ROD;FEMORAL               42293400
01026134000000  HANDLE:INFLATION;BILIARY CATHETER           42295400
01026138000000  HANDLE:INSERTION;TIBIAL NAIL             42295400
01026126000000  HANDLE:INTERCHANGEABLE;CYSTOSCOPIC INSTRUMENTS    42182000
01026129000000  HANDLE:INTERCHANGEABLE;NASAL INSTRUMENTS       42182000
01026121000000  HANDLE:INTERCHANGEABLE;OBSTETRICAL FORCEPS      42291800
01026140000000  HANDLE:KNIFE;FLOOR GRADE               42142000
01026116000000  HANDLE:LARYNGEAL MIRROR                42292000
01026111000000  HANDLE:LARYNGOSCOPE                  42272000
01026110000000  HANDLE:LIFTING;TRAY;INSTRUMENT            42281500
01026106000000  HANDLE:MAXILLOFACIAL SURGERY BONE SCREW        42295100
01026131000000  HANDLE:MOUTH EXAMINING MIRROR             42151600
01026137000000  HANDLE:NITROGEN CONTAINER;CRYOSURGICAL        42295100
01014021000000  HANDLE:PLUG GAGE                   41116500
01026104000000  HANDLE:SCREWDRIVER;MAXILLOFACIAL SURGERY BONE SCREW  42294200
01026122000000  HANDLE:SUCTION;SURGICAL                42293500
01026117000000  HANDLE:SURGICAL FORCEPS                42291800
01026127000000  HANDLE:SURGICAL KNIFE;DETACHABLE BLADE        42291600
01026120000000  HANDLE:SURGICAL OPERATING LIGHT            42295400
01026109000000  HANDLE:TIP DEFLECTING                 42295400
01026102000000  HANDLE:TORQUE VISE;ENDOSCOPIC GUIDE WIRE       42294900
01026123000000  HANDLE:TREPHINE;CRANIAL                42291600
01026115000000  HANDLE:URETHRAL DILATOR                42292600
01026108000000  HANDLE:WIRE GUIDE;EXCHANGE TIP DEFLECTING       42295400
01026141000000  HANDLE-HOLDER:BUR NAIL PERFORATION          42291700
01013009000000  HANDLING TOOL:RADAR SIGNAL SPACE LOAD         41115200
01026142000000  HANDPIECE AND AIR TURBINE UNIT:DENTAL         42151600
01026143000000  HANDPIECE LIGHTING SYSTEM:FIBER OPTIC;DENTAL     42152300
01026145000000  HANDPIECE:DENTAL                   42151600
01026144000000  HANDPIECE:HIGHSPEED;OTOTOME              42294200
01026146000000  HANDPIECE:ORTHOPEDIC SURGERY             42293500
01026148000000  HANDPIECE:SURGICAL APPARATUS             42293500
01026147000000  HANDPIECE:SURGICAL;SMALL BONE             42295200
01026149000000  HANDSWITCH:ELECTROSURGICAL;LAPAROSCOPIC        42295100
01026152000000  HANGER:ENDOSCOPIC EQUIPMENT              42295000
01026151000000  HANGER:ENDOSCOPIC INSTRUMENTS                 42294900
01035509000000  HANGER:FAT EXTRACTION FLASK                  41121800
01026150000000  HANGER:X-RAY FILM                       42201800
01026153000000  HANGER:X-RAY FILM;DENTAL                   42152000
01026154000000  HANK'S BALANCED SALT SOLUTION WITH BICARBONATE        41116100
01026155000000  HARDENER:IMPRESSION MATERIAL;DENTAL              42152100
01052669000000  HARDENING COMPOUND:MORTUARY                  42262100
01026157000000  HARDWARE SET:X RAY FILM ARCHIVING SYSTEM           42203600
01026159000000  HARNESS:DIALYSIS UNIT;PERITONEAL               42161500
01026158000000  HARNESS:ORONASAL MASK                     42272200
01026160000000  HARVEST SYSTEM:VEIN                      42294400
01026161000000  HAYEM'S FLUID                         41116100
01000943000000  HEAD ASSEMBLY:TANK PERISCOPE                 41111700
01026163000000  HEAD END:BEDSTEAD;HOSPITAL                  42191800
01026164000000  HEAD FRAME KIT:ORAL-MAXILLOFACIAL SURGERY           42295500
01035510000000  HEAD:AIR SAMPLER                       41104000
01035512000000  HEAD:BATHYTHERMOGRAPH                     41112200
01026167000000  HEAD:DENTAL HANDPIECE                     42151600
01026169000000  HEAD:DENTAL OPERATING LIGHT TRIPOD              42152300
01026166000000  HEAD:FEMURAL;IMPLANT                     42295500
01035511000000  HEAD:LABORATORY CENTRIFUGE                  41103900
01016270000000  HEAD:LASER                          41115300
01014025000000  HEAD:MICROMETER                        41111600
01026168000000  HEAD:OPHTHALMOSCOPE                      42182000
01026165000000  HEAD:OTOSCOPE OPERATING                    42182000
01026170000000  HEAD:PUMP;PERFUSION                      42294700
01026171000000  HEAD:STETHOSCOPE;PEDIATRIC                  42182100
01026172000000  HEADBAND:INHALATOR MASK                    42272300
01026173000000  HEADBAND:MIRROR                        42181500
01026174000000  HEADFRAME:STEREOTACTIC THERAPY                42203300
01026175000000  HEADGEAR-FACESHIELD:SURGICAL                 42131700
01052678000000  HEADREST:MORTUARY                       42261600
01026176000000  HEADREST:NEUROSURGICAL                    42295100
01026177000000  HEADREST:NEUROSURGICAL SYSTEM                 42295100
01035513000000  HEADREST:OPTICAL INSTRUMENT                  41111700
01026178000000  HEADREST:SURGICAL;CEREBELLAR                 42295100
01026179000000  HEADREST:WHIRLPOOL BATH                    42142200
01026180000000  HEADSET:ULTRASONIC APPARATUS                 42182100
01026182000000  HEADSTRAP                           42271700
01026181000000  HEADSTRAP:MASK;BREATHING POSITIVE AIRWAY PRESSURE SYSTEM   42272200
01026183000000  HEADWALL:CLINICAL                       42191600
01026184000000  HEARING AID                          42211700
01026185000000  HEARING CONTROL APPARATUS                   42182400
01026186000000  HEART-LUNG MACHINE                      42294700
01026187000000  HEAT AND COOLANT EXCHANGER:CARDIOVASCULAR           42294700
01026188000000                                 42172000
         HEAT AND MOISTURE EXCHANGER:BLOOD-FLUID WARMER AND PRESSURE INFUSION SYSTEM
01026191000000  HEAT AND MOISTURE EXCHANGER:HUMIDIFICATION          42272200
01026189000000  HEAT AND MOISTURE EXCHANGER:INHALATION          42272200
01026190000000  HEAT AND MOISTURE EXCHANGER:INTRAVENOUS FLUIDS      42221700
01026192000000  HEAT CARRIER:ENDODONTIC;ELECTRIC             42151600
01026193000000  HEAT PACK:INTRAVENOUS FLUIDS               42142100
01026194000000  HEAT REDUCTION APPARATUS:DENTAL OPERATING UNIT      42152600
01026196000000  HEATER UNIT:PATIENT HOLDING AND EVACUATION SYSTEM    42191500
01026197000000  HEATER:FUELED                      42142100
01026201000000  HEATER:HEAT TREATMENT PAD                42142100
01035515000000  HEATER:LABORATORY                    41102400
01026198000000  HEATER:MIRROR;EAR-NOSE-THROAT EXAMINING         42183300
01026200000000  HEATER:SURGICAL INSTRUMENT SANITIZER           42281500
01026202000000  HEATING ELEMENT:ORTHOPEDIC HEAT GUN           42241500
01026203000000  HEDERA HELIX TABLETS                   51212000
01026204000000  HEEL CUP:ORTHOPEDIC                   42241700
01026205000000  HEEL INCISION INSTRUMENT:INFANT             42291600
01026206000000  HEEL SEAT:ORTHOPEDIC                   42241700
01026207000000  HEEL WARMER:INFANT                    41104100
01026209000000  HEEL:ORTHOPEDIC CAST                   42241700
01026210000000  HEEL-LOCK:ANKLE SUPPORT                 42241700
01035516000000  HEIGHT FINDER:OBLIQUE PHOTOGRAPH;PHOTOGRAMMETRIC     41111600
01035517000000  HEIGHT FINDER:STEREOSCOPIC CONTINUOUS STRIP VIEWER    41111600
01026211000000  HEIGHT ROD                        42182700
01052683000000  HELICAL SYSTEM:COMPUTED TOMOGRAPHY;MEDICAL        42201500
01035518000000  HELIOTROPE:SURVEYING                   41114200
01052684000000  HELMET:GAMMA;RADIOSURGICAL                42202200
01035519000000  HEMACYTOMETER SET                    42181500
01052685000000  HEMAFILTER                        42161700
01026214000000  HEMATEIN:ANALYZED REAGENT                41116100
01026215000000  HEMATOLOGY CONTROL:WHITE BLOOD CELL COUNT        41116100
01026216000000  HEMATOLOGY FIXATIVE                   41116100
01026217000000  HEMATOLOGY STAINING PACK                 41116100
01026218000000  HEMATOXYLIN STAIN                    41116100
01026219000000  HEMATOXYLIN:ANALYZED REAGENT               41116100
01026220000000  HEMICELLULOSE AND METHYLCELLULOSE TABLETS        51171600
01026221000000  HEMIN FOR INJECTION                   51131500
01026222000000  HEMISPHERE:RETINAL IMPLANT                42295500
01035520000000  HEMOCYTOMETER                      41122600
01026223000000  HEMODIALYSIS APPARATUS                  42161600
01052686000000  HEMOFILTRATION EQUIPMENT:CONTINUOUS ARTERIOVENOUS    42161800
01052687000000  HEMOFILTRATION EQUIPMENT:CONTINUOUS VENOVENOUS      42161800
01026229000000  HEMOGLOBIN TEST REAGENT TABLETS             41116100
01035521000000  HEMOGLOBINOMETER                     41113300
01026231000000  HEMOPHILUS INFLUENZAE VACCINE              51201600
01026232000000  HEMORRHOIDAL CREAM WITH HYDROCORTISONE ACETATE      51181700
01026234000000  HEMORRHOIDAL OINTMENT WITH HYDROCORTISONE ACETATE    51181700
01026235000000  HEMORRHOIDAL SUPPOSITORIES                51181700
01026236000000  HEMORRHOIDAL SUPPOSITORIES WITH HYDROCORTISONE ACETATE  51181700
01026237000000  HEMOSTATIC AGENT:DENTAL                    42152700
01026238000000  HEMOSTATIC CLIP SET                      42294900
01026239000000  HEPARIN AND BENZYL NICOTINATE CREAM              51131600
01026240000000  HEPARIN AND BENZYL NICOTINATE OINTMENT            51131600
01026241000000  HEPARIN CALCIUM INJECTION:USP                 51131600
01026242000000  HEPARIN INJECTION                       51131600
01026243000000  HEPARIN LOCK FLUSH KIT                    51131600
01026244000000  HEPARIN LOCK FLUSH SOLUTION:USP                51131600
01026245000000  HEPARIN SODIUM AND DEXPANTHENOL OINTMENT           51131600
01026246000000  HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE INJECTION             51131600
01026247000000  HEPARIN SODIUM IN DEXTROSE INJECTION             51131600
01026248000000  HEPARIN SODIUM IN SODIUM CHLORIDE INJECTION          51131600
01026249000000  HEPARIN SODIUM INJECTION:USP                 51131600
01026250000000  HEPARIN SODIUM INJECTION:USP AND DEXTROSE INJECTION;USP    51131600
01026251000000  HEPARIN SODIUM JELLY                     51131600
01026252000000  HEPARIN SODIUM:USP                      51131600
01052688000000  HEPARIN:ANTICOAGULANT;VETERINARY               42121600
01026253000000  HEPARINOIDE AND HYALURONIDASE OINTMENT            51131600
01026254000000  HEPATITIS A VIRUS VACCINE:INACTIVATED             51201600
01026255000000  HEPATITIS A:B VIRUS VACCINE;INACTIVED             51201600
01026256000000  HEPATITIS B VACCINE                      51201600
01026257000000  HEPATITIS B VIRUS VACCINE:INACTIVATED;MODIFIED        51201600
01026258000000  HEPATITIS B VIRUS VACCINE:INACTIVATED;USP           51201600
01026259000000  HEPES BUFFER                         41116100
01026260000000  HEPTABARBITAL TABLETS                     51141800
01026261000000  HERNIA KIT:LAPAROSCOPIC                    42294900
01026262000000  HERPES SIMPLEX VIRUS IDENTIFICATION STAINING KIT       41116100
01026263000000  HESPERIDIN,ASCORBIC ACID,AND VITAMIN B COMPLEX CAPSULES    51191900
01026264000000  HETACILLIN CAPSULES                      51101500
01026265000000  HETACILLIN FOR INJECTION                   51101500
01026266000000  HETACILLIN FOR ORAL SUSPENSION                51101500
01026267000000  HETASTARCH IN SODIUM CHLORIDE INJECTION            51131900
01026268000000  HEXACHLOROPHENE AND 2-PHENYLPHENOL JELLY           51102700
01026269000000  HEXACHLOROPHENE AND CAMPHOR CREAM               51102700
01026270000000                                 51102700
         HEXACHLOROPHENE AND MINERAL OIL:LANOLATED;WATER-DISPERSIBLE;LOTION
01026271000000  HEXACHLOROPHENE AND SULFUR EMULSION              51102700
01026272000000  HEXACHLOROPHENE AND TETRABROM-O-CRESOL SOLUTION        51102700
01026273000000  HEXACHLOROPHENE CLEANSING EMULSION:USP            51102700
01026274000000  HEXACHLOROPHENE EMULSION                   51102700
01026276000000  HEXACHLOROPHENE LIQUID SOAP:USP                51102700
01026278000000  HEXACHLOROPHENE,CETYL ALCOHOL,AND ISOPROPYL ALCOHOL      51102700
01026280000000                                 51102700
         HEXACHLOROPHENE,LANOLIN,MENTHOL,OXYQUINOLINE SULFATE,AND UREA LOTION
01026281000000  HEXACHLOROPHENE,SALICYLIC ACID,AND SULFUR CAKE        51102700
01026282000000  HEXACHLOROPHENE,SALICYLIC ACID,AND SULFUR CREAM        51102700
01026283000000  HEXACHLOROPHENE,SALICYLIC ACID,AND SULFUR OINTMENT      51102700
01026284000000  HEXAMETHONIUM BROMIDE INJECTION                51121700
01026285000000  HEXAMETHONIUM CHLORIDE TABLETS                51121700
01026286000000  HEXAMIDINE ISETIONATE OINTMENT                51101600
01026289000000  HEXESTROL TABLETS                      51181800
01026291000000  HEXETIDINE ORAL TOPICAL SOLUTION               51102700
01026292000000  HEXOBARBITAL SODIUM                     51141800
01026293000000  HEXOBARBITAL SODIUM FOR INJECTION              51141800
01026294000000  HEXOCYCLIUM METHYLSULFATE AND PHENOBARBITAL TABLETS     51151600
01026295000000  HEXOCYCLIUM METHYLSULFATE TABLETS              51151600
01026296000000  HEXYLCAINE HYDROCHLORIDE JELLY                51142900
01026297000000  HEXYLRESORCINOL AND BENZOCAINE LOZENGES           51102700
01026298000000  HEXYLRESORCINOL LOZENGES                   51102700
01026299000000  HEXYLRESORCINOL:USP                     51102700
01026300000000  HIGH DENSITY LIPOPROTEIN CHOLESTEROL TEST TABLETS      41116000
01026301000000  HIGH DENSITY LIPOPROTEIN TEST REAGENT            41116000
01052690000000  HIGH THROUGHPUT SCREENING SYSTEM:NUCLEIC ACID PURIFICATION  41105500
01026302000000  HIGH VOLTAGE DIVIDER UNIT:X-RAY SYSTEM CALIBRATOR SET    41111800
01026303000000  HINGE:CAST;KNEE BRACE                    42241500
01026304000000  HIP STEM:ORTHOPEDIC IMPLANT                 42295500
01026305000000  HIRUDIN OINTMENT                       51131600
01026306000000  HISS CAPSULE STAINING KIT                  41116100
01026307000000  HISTAMINE PHOSPHATE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION      51142400
01026310000000  HISTAMINE PHOSPHATE TABLETS                 51142400
01026312000000  HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE                 51191900
01026313000000  HISTOLOGY ANALYZER REAGENT                  41116000
01026315000000  HISTOPLASMIN:TINE TEST                    41116100
01026314000000  HISTOPLASMIN:USP                       51201600
01026317000000  HISTRELIN ACETATE INJECTION                 51181900
01026318000000  HOE:PERIODONTAL                       42152800
01026319000000  HOIST:CEILING;PATIENT                    42192300
01026320000000  HOLDER AND CUP KIT:CONTACT LENS               42142900
01016283000000  HOLDER SECTION:VIEWER;INFRARED                41115300
01026321000000  HOLDER SET:DENTAL RADIOGRAPHIC FILM EXPOSURE         42152000
01016284000000  HOLDER SUBASSEMBLY:SONAR EQUIPMENT              41115500
01026371000000  HOLDER:AMALGAM CAPSULE;DENTAL                42151800
01026370000000  HOLDER:AMPUL;DENTAL                     42151600
01026349000000  HOLDER:ARCH WIRE;DENTAL                   42151600
01026394000000  HOLDER:BITE WING;X-RAY                    42152000
01035527000000  HOLDER:BLOOD COLLECTING TUBE                 41104000
01026344000000  HOLDER:BLOOD COLLECTING-DISPENSING BAG            42222300
01035528000000  HOLDER:BLOOD DILUTING PIPET;LABORATORY SHAKING APPARATUS   41104000
01026325000000  HOLDER:BLOOD NEEDLE AND TUBE                 42142500
01026388000000  HOLDER:BOOK;PHYSICALLY HANDICAPPED              42212100
01026353000000  HOLDER:BRACKET;DENTAL                    42152700
01026365000000  HOLDER:BROACH;DENTAL                     42152600
01026357000000  HOLDER:BUCCAL;DENTAL                     42151600
01035526000000  HOLDER:BURET                         41121800
01026322000000  HOLDER:CATHETER;HOLE PUNCH                  42291700
01026334000000  HOLDER:CATHETER;HOSPITAL CART-STAND             42192400
01026333000000  HOLDER:CATHETER;LEGBAND              42142700
01026358000000  HOLDER:CLINICAL CHART               42142300
01026384000000  HOLDER:COOKING PAN;PHYSICAL THERAPY        42211900
01026372000000  HOLDER:COTTON ROLL;DENTAL             42151600
01026389000000  HOLDER:CUP;PHYSICALLY HANDICAPPED         42211900
01026351000000  HOLDER:CUP;WHEELCHAIR               42192200
01035531000000  HOLDER:CUPS;MICRO SAMPLE              41104000
01026377000000  HOLDER:CYLINDER;VENTILATOR PEDESTAL STAND     42272200
01026348000000  HOLDER:DENTAL BUR                 42151600
01026338000000  HOLDER:DENTAL MIXING PAD              42151600
01026360000000  HOLDER:DENTAL RADIOGRAPHIC FILM EXPOSURE      42152000
01026337000000  HOLDER:DENTAL WASTE CUP              42152500
01026376000000  HOLDER:DRAPE;EYE                  42294500
01026324000000  HOLDER:DRIVER;STAPLE                42291900
01035525000000  HOLDER:FILTERING CRUCIBLE             41122200
01026369000000  HOLDER:FORCEPS                   42291900
01014026000000  HOLDER:GAGE BLOCK                 41116500
01026366000000  HOLDER:HALF-ROUND DENTAL WIRE           42151600
01026326000000  HOLDER:HOOK;SPINAL                 42291900
01026373000000  HOLDER:HOSPITAL BED PATIENT IDENTIFICATION CARD  42142300
01026346000000  HOLDER:INFUSION BAG                42221700
01026393000000  HOLDER:JEJUNOSTOMY TUBE              42231600
01052697000000  HOLDER:KNIFE;HISTOLOGY               41102900
01026391000000  HOLDER:KNIFE;PHYSICALLY HANDICAPPED        42211900
01035524000000  HOLDER:LABORATORY NEEDLE              41122400
01026330000000  HOLDER:LARYNGOSCOPE                42294900
01016287000000  HOLDER:LASER ROD                  41116500
01026381000000  HOLDER:LEG                     42295100
01026335000000  HOLDER:LOCK SCREW;ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM  42293400
01026342000000  HOLDER:MATRIX WEDGE;DENTAL             42151600
01035540000000  HOLDER:METER                    41116500
01035529000000  HOLDER:MICROPOROUS FILTER UNIT           41104900
01052694000000  HOLDER:MICROPOROUS FILTERING DISK         41104900
01035530000000  HOLDER:MICROSCOPE SLIDE              41123300
01026363000000  HOLDER:NAPKIN;DENTAL                42152500
01026380000000  HOLDER:NEEDLE SHEATH                42142500
01052698000000  HOLDER:NEEDLE;FLOOR GRADE             42142000
01026390000000  HOLDER:NEEDLE;SURGICAL LASER            42292900
01026323000000  HOLDER:OPHTHALMIC LENS               42183000
01026341000000  HOLDER:OTOSCOPE SPECULUM              42182000
01026382000000  HOLDER:OXYGEN CYLINDER;WHEELCHAIR         42192200
01026375000000  HOLDER:PATIENT CARE INSTRUCTION CARD        42142300
01026368000000  HOLDER:PATIENT'S BED TRAY CARD           42191800
01052699000000  HOLDER:PHYSICALLY HANDICAPPED           42212300
01026329000000  HOLDER:PLATE;ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM    42293400
01052700000000  HOLDER:PLAYING CARD;PHYSICALLY HANDICAPPED     42212100
01026362000000  HOLDER:PNEUMOTHORAX APPARATUS NEEDLE        42295000
01035536000000  HOLDER:PROBE                        41116500
01026356000000  HOLDER:PUNCTURE NEEDLE                   42292900
01035535000000  HOLDER:RADIAC DETECTING ELEMENT               41116500
01035533000000  HOLDER:RADIAC DETECTOR                   41116500
01035538000000  HOLDER:RADIAC SAMPLE                    41116500
01026367000000  HOLDER:RADIOGRAPHIC FILM CASSETTE              42201800
01026359000000  HOLDER:RADIOGRAPHIC FILM EXPOSURE              42152000
01026331000000  HOLDER:ROD;ANTERIOR FIXATION SYSTEM             42293400
01026327000000  HOLDER:ROD;SPINAL SYSTEM                  42293400
01026364000000  HOLDER:RUBBER DAM;DENTAL                  42152500
01035543000000  HOLDER:SAFETY RAZOR BLADE;MICROTOME             41102900
01026355000000  HOLDER:SHEATH;INCONTINENT                  42142700
01026386000000  HOLDER:SLIDE STAINER                    41105200
01016290000000  HOLDER:SONAR EQUIPMENT                   41115300
01035544000000  HOLDER:SPECTROPHOTOMETER CELL                41115400
01026339000000  HOLDER:SPUTUM CUP                      41104100
01026345000000  HOLDER:STERILIZATION INDICATOR               42281500
01026379000000  HOLDER:STERILIZATION-BIOHAZARD DISPOSAL BAG         42281900
01026328000000  HOLDER:STRAP;HOSPITAL SURGICAL TABLE            42295100
01026392000000  HOLDER:STRAW;PHYSICALLY HANDICAPPED             42211900
01026383000000  HOLDER:SURGICAL INSTRUMENT                 42291900
01026385000000  HOLDER:SURGICAL TUBE                    42291900
01026332000000  HOLDER:SURGICAL TUBE;MULTIPURPOSE              42291900
01026361000000  HOLDER:SUTURE NEEDLE                    42292900
01026374000000  HOLDER:SYRINGE;DENTAL BRACKET TABLE             42152500
01000945000000  HOLDER:TELESCOPE MOUNT                   41111700
01026352000000  HOLDER:THERMOMETER                     42182200
01026387000000  HOLDER:TOASTER;PHYSICALLY HANDICAPPED            42211900
01026378000000  HOLDER:TRANSDUCER                      41116500
01035522000000  HOLDER:WATER DETECTOR PAD                  41112500
01026395000000  HOLDING FRAME:AIR FILTER;HOSPITAL              42271900
01052703000000  HOLLENBERG SUPPLEMENT MIXTURE:YEAST             41106200
01026396000000  HOLSTER:GENERAL PURPOSE;MEDICAL               42295400
01026398000000  HOMATROPINE HYDROBROMIDE OPHTHALMIC SOLUTION:MODIFIED    51102400
01026397000000  HOMATROPINE HYDROBROMIDE OPHTHALMIC SOLUTION:USP      51102400
01026399000000  HOMATROPINE HYDROBROMIDE:USP                51151600
01026400000000  HOMATROPINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC OINTMENT        51102400
01026401000000  HOMATROPINE METHYLBROMIDE AND BUTABARBITAL TABLETS     51172100
01026402000000  HOMATROPINE METHYLBROMIDE AND PHENOBARBITAL ELIXIR     51172100
01026408000000                                51172100
         HOMATROPINE METHYLBROMIDE,BUTABARBITAL SODIUM,AND SECOBARBITAL SODIUM TABLETS
01016292000000  HOMING GROUP:RADIO                     41112900
01016293000000  HOMING SET:RADAR                      41115200
01035545000000  HOMOGENIZER:LABORATORY                   41101500
01035546000000  HOMOGENIZER:LABORATORY;DOUNCE                41101500
01026409000000                                51102400
         HOMOTROPINE HYDROBROMIDE AND TETRACAINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC OINTMENT
01052709000000  HONE:HISTOLOGY                       41102900
01026410000000  HONING MACHINE:MEDICAL AND DENTAL INSTRUMENTS        42295400
01026413000000  HOOD:DENTAL LABORATORY GRINDING AND POLISHING MACHINE  42152200
01026414000000  HOOD:FLUOROSCOPIC SCREEN                42201900
01035547000000  HOOD:FUME;LABORATORY                  41103500
01035548000000  HOOD:LAMINAR FLOW;LABORATORY              41103500
01026412000000  HOOD:OPERATING;SURGICAL                 42131600
01026415000000  HOOD:OXYGEN TENT                    42271700
01026411000000  HOOD:OXYGEN;PEDIATRICS                 42271700
01035549000000  HOOD:SEALING;BOTTLE                   41122500
01026416000000  HOOK STARTER:SPINAL FIXATION;ORTHOPEDIC         42294200
01026425000000  HOOK:BONE PIN EXTRACTOR                 42292100
01052713000000  HOOK:BUTTON;PHYSICALLY HANDICAPPED           42211800
01026446000000  HOOK:FINGER;ORTHOPEDIC                 42242100
01026420000000  HOOK:FIXATION;SPINAL                  42294200
01026430000000  HOOK:LASER                       42293100
01026442000000  HOOK:SCREW FIXATION                   42295100
01026426000000  HOOK:SUTURE                       42312200
01016296000000  HORN:FEED                        41115200
01052714000000  HORN:SHOE;PHYSICALLY HANDICAPPED            42211800
01017882000000  HORN:WAVEGUIDE                     41115300
01026453000000  HORSE CHESTNUT EXTRACT AND PROPYLENE GLYCOL SOLUTION  51212000
01026455000000  HOSE ASSEMBLY:AIR POWERED SURGICAL INSTRUMENT      42295200
01026456000000  HOSE ASSEMBLY:BLOOD PRESSURE MONITOR          42181600
01026454000000  HOSE ASSEMBLY:DENTAL OPERATING UNIT           42152600
01026457000000  HOSE:DENTAL HANDPIECE                  42151600
01026458000000  HOSE:HUMIDIFIER TO VENTILATOR              42272200
01026459000000  HOT PLATE:DENTAL LABORATORY               42152200
01043103000000  HOT PLATE:GAS                      41102400
01035550000000  HOT STAGE:MICROSCOPE                  41111700
01004938000000  HOUSING AND LEVER ASSEMBLY:TEMPERATURE CONTROL     41116500
01016299000000  HOUSING SUBASSEMBLY:COUNTERMEASURES EQUIPMENT      41112900
01035560000000  HOUSING:CARD HUMIDITY INDICATOR             41112300
01035565000000  HOUSING:CORE;BATHYTHERMOGRAPH BLISTER          41116500
01035566000000  HOUSING:ELECTRICAL METER                41116500
01035563000000  HOUSING:ELECTRODE                    41115800
01035559000000  HOUSING:GAGE                      41116500
01035562000000  HOUSING:METER;LIQUID AND GAS FLOW            41112500
01003359000000  HOUSING:OUTLET;BIROTOR METER              41116500
01035556000000  HOUSING:REFERENCE ELECTRODE               41115600
01026460000000  HOUSING:SENSOR;INJECTATE                42181900
01016304000000  HOUSING:TRANSDUCER;SONAR                41115500
01035567000000  HUB:LOCATION                      41114200
01041226000000  HUMAN CENTRIFUGE                    41103900
01026461000000  HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN BUFFER DILUENT       41116100
01026462000000  HUMAN THYROID STIMULATING HORMONE BUFFER DILUENT    41116100
01026465000000  HUMIDIFIER:HYGROSCOPIC                 42271800
01026464000000  HUMIDIFIER:INHALATION THERAPY APPARATUS         42271800
01026463000000  HUMIDIFIER:OXYGEN                    42271800
01035568000000  HUMIDITY ELEMENT:HAIR                     41112300
01035569000000  HUMIDITY ELEMENT:RESISTANCE                  41112300
01052728000000  HUNTING AID:PHYSICALLY HANDICAPPED               42212100
01026467000000  HYALURONIDASE FOR INJECTION                  51142900
01026466000000  HYALURONIDASE FOR INJECTION:USP                51142900
01026468000000  HYALURONIDASE INJECTION:USP                  51142900
01052729000000  HYBRIDIZATION BUFFER                      41105300
01026469000000  HYDRABAMINE PHENOXYMETHYL PENICILLIN SUSPENSION:ORAL      51101500
01026470000000  HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE CAPSULES   51121700
01026471000000  HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS   51121700
01026472000000  HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP            51121700
01026474000000  HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE TABLETS               51121700
01026473000000  HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP             51121700
01039317000000  HYDRAZINE SULFATE:REAGENT                   41116100
01026481000000  HYDROCHLOROTHIAZIDE AND BUTABARBITAL TABLETS          51121700
01026482000000  HYDROCHLOROTHIAZIDE AND DESERPIDINE TABLETS          51121700
01026483000000  HYDROCHLOROTHIAZIDE AND POTASSIUM CHLORIDE TABLETS       51191500
01026484000000  HYDROCHLOROTHIAZIDE AND RESERPINE TABLETS           51121700
01026486000000  HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS                  51191500
01026485000000  HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS:USP                51191500
01026487000000  HYDROCHLOROTHIAZIDE,POTASSIUM CHLORIDE,AND RESERPINE TABLETS 51191500
01026488000000  HYDROCODONE AND CHLORPHENIRAMINE MALEATE SUSPENSION      51142200
01026489000000  HYDROCODONE AND PHENYLTOLOXAMINE TABLETS            51161800
01026490000000  HYDROCODONE BITARTRATE                     51142200
01026491000000  HYDROCODONE BITARTRATE AND ACETAMINOPHEN CAPSULES       51142200
01026493000000  HYDROCODONE BITARTRATE AND ACETAMINOPHEN TABLETS        51142200
01026492000000  HYDROCODONE BITARTRATE AND ACETAMINOPHEN TABLETS:USP      51142200
01026494000000  HYDROCODONE BITARTRATE AND ASPIRIN TABLETS           51142200
01026495000000  HYDROCODONE BITARTRATE AND CHLORPHENIRAMINE MALEATE SUSPENSION 51161800
01026496000000  HYDROCODONE BITARTRATE AND HOMATROPINE METHYLBROMIDE SYRUP 51142200
01026497000000  HYDROCODONE BITARTRATE AND HOMATROPINE METHYLBROMIDE TABLETS  51142200
01026498000000  HYDROCODONE BITARTRATE AND PHENYLTOLOXAMINE ORAL SUSPENSION 51161800
01026499000000  HYDROCODONE BITARTRATE SYRUP                  51142200
01026500000000  HYDROCODONE BITARTRATE,ASPIRIN,CAFFEINE,AND PHENACETIN TABLETS 51142200
01052750000000  HYDROCOLLATOR                         42142100
01026503000000  HYDROCORTISONE ACETATE AEROSOL                 51181700
01026504000000  HYDROCORTISONE ACETATE AND DIBUCAINE CREAM           51181700
01026505000000  HYDROCORTISONE ACETATE AND NEOMYCIN SULFATE LOTION       51181700
01026506000000                                 51181700
         HYDROCORTISONE ACETATE AND NEOMYCIN SULFATE OPHTHALMIC SUSPENSION
01026507000000  HYDROCORTISONE ACETATE AND NEOMYCIN SULFATE SUSPENSION:STERILE 51181700
01026508000000                                 51181700
         HYDROCORTISONE ACETATE AND OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE SUSPENSION
01026509000000  HYDROCORTISONE ACETATE AND PRAMOXINE HYDROCHLORIDE AEROSOL 51181700
01026510000000  HYDROCORTISONE ACETATE AND PRAMOXINE HYDROCHLORIDE CREAM    51181700
01026511000000  HYDROCORTISONE ACETATE AND PRAMOXINE HYDROCHLORIDE LOTION   51181700
01026512000000  HYDROCORTISONE ACETATE AND PRAMOXINE HYDROCHLORIDE TOPICAL FOAM51181700
01026513000000  HYDROCORTISONE ACETATE AND UREA CREAM             51181700
01026514000000  HYDROCORTISONE ACETATE AND UREA LOTION             51181700
01026515000000  HYDROCORTISONE ACETATE CREAM:MODIFIED             51181700
01026516000000  HYDROCORTISONE ACETATE CREAM:USP               51181700
01026517000000  HYDROCORTISONE ACETATE LOTION                 51181700
01026520000000  HYDROCORTISONE ACETATE OPHTHALMIC OINTMENT:MODIFIED      51181700
01026521000000  HYDROCORTISONE ACETATE SUPPOSITORIES             51181700
01026523000000  HYDROCORTISONE ACETATE SUSPENSION:STERILE;MODIFIED      51181700
01026522000000  HYDROCORTISONE ACETATE SUSPENSION:STERILE;USP         51181700
01026524000000  HYDROCORTISONE ACETATE TOPICAL FOAM              51181700
01026526000000  HYDROCORTISONE ACETATE:USP                  51181700
01026527000000  HYDROCORTISONE AND ACETIC ACID OTIC SOLUTION:USP       51181700
01026528000000  HYDROCORTISONE AND DEXPANTHENOL FOAM             51181700
01026530000000  HYDROCORTISONE AND NEOMYCIN SULFATE LOTION          51181700
01026531000000  HYDROCORTISONE AND PANTHENOL CREAM              51181700
01026532000000  HYDROCORTISONE BUTYRATE CREAM                 51181700
01026533000000  HYDROCORTISONE BUTYRATE OINTMENT               51181700
01026534000000                                 51181700
         HYDROCORTISONE CAPROATE AND CHLORAMPHENICOL OPHTHALMIC SOLUTION
01026535000000  HYDROCORTISONE CREAM                     51181700
01026536000000  HYDROCORTISONE CREAM:USP                   51181700
01026537000000  HYDROCORTISONE CYCLOPENTYLPROPIONATE ORAL SUSPENSION     51181700
01026538000000  HYDROCORTISONE ENEMA:USP                   51181700
01026539000000  HYDROCORTISONE EYE OINTMENT:BPC                51181700
01026540000000  HYDROCORTISONE INJECTION                   51181700
01026541000000  HYDROCORTISONE LOTION                     51181700
01026542000000  HYDROCORTISONE LOTION:USP                   51181700
01026543000000  HYDROCORTISONE OINTMENT:USP                  51181700
01026544000000  HYDROCORTISONE SODIUM PHOSPHATE INJECTION:USP         51181700
01026546000000  HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE FOR INJECTION         51181700
01026545000000  HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE FOR INJECTION:USP       51181700
01026548000000  HYDROCORTISONE TABLETS                    51181700
01026547000000  HYDROCORTISONE TABLETS:USP                  51181700
01026549000000  HYDROCORTISONE TERTIARY BUTYL ACETATE INJECTION        51181700
01026550000000  HYDROCORTISONE TOPICAL AEROSOL                51181700
01026551000000  HYDROCORTISONE TOPICAL SOLUTION                51181700
01026552000000  HYDROCORTISONE VALERATE CREAM                 51181700
01026553000000  HYDROCORTISONE VALERATE CREAM:USP               51181700
01026555000000  HYDROCORTISONE VALERATE OINTMENT               51181700
01026556000000  HYDROCORTISONE,ALLANTOIN,AND COAL TAR EXTRACT LOTION     51181700
01026558000000  HYDROCORTISONE,COAL TAR,AND DIIODOHYDROXYQUIN CREAM      51181700
01026559000000  HYDROCORTISONE,COAL TAR,AND DIIODOHYDROXYQUIN LOTION     51181700
01026561000000                                 51181700
         HYDROCORTISONE,OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE,AND POLYMYXIN B SULFATE OINTMENT
01026562000000  HYDROCORTISONE:USP                      51181700
01026563000000  HYDROFLUMETHIAZIDE AND RESERPINE TABLETS           51121700
01026564000000  HYDROFLUMETHIAZIDE,PROTOVERATRINE A,AND RESERPINE TABLETS   51121700
01026565000000  HYDROGEN PEROXIDE CONCENTRATE:MODIFIED            51101500
01026566000000  HYDROGEN PEROXIDE TABLETS                   51101500
01026568000000  HYDROGEN PEROXIDE TOPICAL SOLUTION:MODIFIED          51102700
01026567000000  HYDROGEN PEROXIDE TOPICAL SOLUTION:USP            51101500
01052751000000  HYDROMETER:BATTERY ACID                   41103300
01035570000000  HYDROMETER:GRADUATED SCALE                  41113000
01026569000000  HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE INJECTION 51142200
01026570000000  HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP          51142200
01026571000000  HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE SUPPOSITORIES          51142200
01026573000000  HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE TABLETS             51142200
01026572000000  HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP           51142200
01016307000000  HYDROPHONE ASSEMBLY:SONAR                  41115200
01016308000000  HYDROPHONE SUBASSEMBLY:SONAR                 41115500
01016309000000  HYDROPHONE:SONAR                       41115200
01026578000000  HYDROQUINONE SOLUTION                    41116100
01026580000000  HYDROTALCITE TABLETS                     51171500
01026581000000  HYDROXOCOBALAMIN INJECTION:USP                51191900
01052752000000  HYDROXYAMPHETAMINE HYDROBROMIDE OPHTHALMIC SOLUTION:USP   51102400
01026582000000  HYDROXYAMPHETAMINE HYDROBROMIDE TABLETS           51151700
01026584000000  HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLETS              51101900
01026583000000  HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLETS:USP            51101900
01026585000000  HYDROXYESTRONE DIACETATE TABLETS               51181800
01026587000000  HYDROXYPHENAMATE TABLETS                   51141900
01026588000000  HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE INJECTION:USP          51181800
01026589000000  HYDROXYPROPYL CELLULOSE OPHTHALMIC INSERTS          51102400
01026590000000  HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE AND DEXTRAN OPHTHALMIC SOLUTION51102400
01026592000000  HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE OPHTHALMIC SOLUTION:MODIFIED 51102400
01026591000000  HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE OPHTHALMIC SOLUTION:USP    51102400
01026594000000  HYDROXYUREA CAPSULES                     51111600
01026593000000  HYDROXYUREA CAPSULES:USP                   51111600
01026595000000  HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE CAPSULES              51161600
01026597000000  HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION             51161600
01026596000000  HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP           51161600
01026598000000  HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE SYRUP:USP             51161600
01026600000000  HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE TABLETS              51161600
01026599000000  HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP            51161600
01026602000000  HYDROXYZINE PAMOATE CAPSULES                 51161600
01026601000000  HYDROXYZINE PAMOATE CAPSULES:USP               51161600
01026603000000  HYDROXYZINE PAMOATE ORAL SUSPENSION:USP           51161600
01035571000000  HYGROGRAPH                          41112300
01035574000000  HYGROMETER:DIAL INDICATING                  41112300
01035572000000  HYGROMETER:DIAL INDICATING;ELECTROLYTIC           41112300
01035573000000  HYGROMETER:DIGITAL                      41112300
01035575000000  HYGROSCOPE:PAPER MOISTURE CONTENT              41112300
01035576000000  HYGROTHERMOGRAPH                       41112200
01035577000000  HYGROTHERMOMETER:DIGITAL                   41112200
01026604000000  HYOSCINE BUTYLBROMIDE INJECTION               51151600
01026605000000  HYOSCINE BUTYLBROMIDE INJECTION:BP              51172100
01026606000000  HYOSCINE N-BUTYL BROMIDE AND DIPYRONE TABLETS        51102200
01026607000000  HYOSCYAMINE SULFATE AND BUTABARBITAL CAPSULES        51172100
01026608000000  HYOSCYAMINE SULFATE AND PHENOBARBITAL ORAL SOLUTION     51172100
01026609000000  HYOSCYAMINE SULFATE CAPSULES                51172100
01026610000000  HYOSCYAMINE SULFATE ELIXIR:USP               51172100
01026611000000  HYOSCYAMINE SULFATE EXTENDED-RELEASE CAPSULES       51172100
01026612000000  HYOSCYAMINE SULFATE EXTENDED-RELEASE TABLETS        51172100
01026613000000  HYOSCYAMINE SULFATE INJECTION:USP             51172100
01026614000000  HYOSCYAMINE SULFATE ORAL SOLUTION:USP           51172100
01026616000000  HYOSCYAMINE SULFATE TABLETS                51172100
01026615000000  HYOSCYAMINE SULFATE TABLETS:USP              51172100
01026618000000  HYOSCYAMINE TABLETS                    51172100
01026617000000  HYOSCYAMINE TABLETS:USP                  51172100
01026619000000  HYOSCYAMUS EXTRACT                     51172100
01026620000000                               51172100
         HYOSCYAMUS EXTRACT,BELLADONNA EXTRACT,PODOPHYLLUM,AND MERCUROUS CHLORIDE TABLETS
01026621000000  HYOSCYAMUS TINCTURE                    51172100
01026622000000  HYPCUPRSIS VACCINE                     51201700
01026623000000  HYPERALIMENTATION KIT                   42311500
01026624000000  HYPODERMIC INJECTION APPARATUS:JET;AUTOMATIC        42142600
01026625000000  HYPODERMOCLYSIS INJECTION SET               42142500
01026627000000  HYPOTHERMIA APPARATUS:INTRAGASTRIC             42231600
01026628000000  HYPROMELLOSE OPHTALMIC SOLUTION:USP            51102400
01026629000000  HYROTALCITE TABLETS                    51171500
01026631000000  IBUPROFEN ORAL SUSPENSION                 51142100
01026630000000  IBUPROFEN ORAL SUSPENSION:USP               51142100
01026633000000  IBUPROFEN TABLETS                     51142100
01026632000000  IBUPROFEN TABLETS:USP                   51142100
01035579000000  ICE MAKING MACHINE:CARBON DIOXIDE DISK;LABORATORY     41103000
01035578000000  ICE MAKING MACHINE:CARBON DIOXIDE SNOW;LABORATORY     41103000
01026638000000  IDARUBICIN HYDROCHLORIDE FOR INJECTION:USP         51111700
01026639000000  IDOXURIDINE AND POLYVINYL ALCOHOL OPHTHALMIC SOLUTION   51102300
01026640000000  IDOXURIDINE OINTMENT                    51102300
01026641000000  IDOXURIDINE OPHTHALMIC OINTMENT:MODIFIED          51102300
01026642000000  IDOXURIDINE OPHTHALMIC SOLUTION:USP            51102300
01026643000000  IDOXURIDINE TOPICAL SOLUTION                51102300
01026644000000  IFENPRODIL TARTRATE TABLETS                51122100
01026646000000  IFOSFAMIDE:STERILE;USP                   51111500
01026645000000  IFOSFAMIDE:STERILE;USP AND MESNA INJECTION KIT       51111500
01026647000000  ILEOSTOMY SET                       42312100
01018705000000  ILLUMINATOR SET:FIBER OPTIC                41111700
01016310000000  ILLUMINATOR:INFRARED                    41111700
01035581000000  ILLUMINATOR:MICROSCOPE                   41111700
01026648000000  ILLUMINATOR:X-RAY FILM                   42201900
01016311000000  ILLUMINATOR-VIEWER:INFRARED                41111700
01016312000000  IMAGE CONVERTER:NIGHT VISION                41115300
01016313000000  IMAGE INTENSIFIER:NIGHT VISION               41115300
01016314000000  IMAGER:LASER;MEDICAL                    42203700
01026649000000  IMIPENEM AND CILASTATIN FOR INJECTION:USP         51101500
01026650000000  IMIPENEM AND CILASTATIN SODIUM FOR INJECTION        51101500
01026652000000  IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS              51141600
01026651000000  IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP        51141600
01026653000000  IMIPRAMINE PAMOATE CAPSULES            51141600
01035582000000  IMMERSION OIL:MICROSCOPY              41122600
01026655000000  IMMOBILIZER:HEAD;DISPOSABLE            42171600
01026654000000  IMMOBILIZER:TORSO                 42171600
01026656000000  IMMOBILIZER-POSITIONER UNIT:INFANT AND CHILD    42192100
01026658000000  IMPACTOR-HOLDER:BONE GRAFT;CERVICAL        42292500
01017895000000  IMPEDANCE STABILIZING GROUP            41113600
01026659000000  IMPLANT AND CONFORMER SET:ORBITAL         42295500
01026660000000  IMPLANT KIT:VASCULAR ACCESS            42295500
01026661000000  IMPLANT SET:MAXILLOFACIAL BONE SURGERY       42295100
01026662000000  IMPLANT SET:UROLOGICAL               42295500
01026665000000  IMPLANT:ABSORBABLE;SURGICAL            42295500
01026682000000  IMPLANT:ADHESION PREVENTION;OTOLOGICAL       42295500
01026667000000  IMPLANT:ARTERIAL                  42295500
01026684000000  IMPLANT:BASE;TIBIAL                42295500
01026689000000  IMPLANT:BIOPROSTHESIS;CARDIAC           42295500
01026690000000  IMPLANT:BONE;ORTHOPEDIC              42295500
01026673000000  IMPLANT:CUP;FEMORAL                42295500
01026676000000  IMPLANT:DRAINAGE;OTOLOGICAL            42295500
01026694000000  IMPLANT:FALSE EYE                 42295500
01026692000000  IMPLANT:FINGER JOINT                42295500
01026666000000  IMPLANT:HEAD;FEMORAL                42295500
01026671000000  IMPLANT:LARYNGECTOMY                42295500
01026687000000  IMPLANT:MAMMARY                  42295500
01026669000000  IMPLANT:MESH;SURGICAL               42295500
01026677000000  IMPLANT:ORBITAL                  42295400
01026685000000  IMPLANT:ORBITAL;SPHERE               42295500
01026675000000  IMPLANT:OSSICULAR;OTOLOGICAL            42295500
01026670000000  IMPLANT:PROSTHESIS;CARPAL             42295500
01026672000000  IMPLANT:PROSTHESIS;FEMORAL             42295500
01026668000000  IMPLANT:PROSTHESIS;PATELLOFEMORAL         42295500
01026683000000  IMPLANT:PROSTHESIS;TESTICULAR           42295500
01026688000000  IMPLANT:PROSTHESIS;TIBIAL             42295500
01026686000000  IMPLANT:RETINAL SURGERY              42295500
01026679000000  IMPLANT:RETINAL;MERIDIONAL             42295500
01026680000000  IMPLANT:SCAPHOID                  42295500
01026663000000  IMPLANT:SCREW;CENTER DRIVE MAXILLOFACIAL      42295500
01026674000000  IMPLANT:SPINAL COLLAR               42295500
01026664000000  IMPLANT:SUBMALAR;ORAL-MAXILLOFACIAL SURGERY    42295500
01026693000000  IMPLANT:SYNTHETIC TISSUE              42295500
01026678000000  IMPLANT:TISSUE EXPANDER;BREAST           42295500
01026691000000  IMPLANT:TISSUE-PATCH;SURGICAL           42295500
01026681000000  IMPLANT:TOE                    42295500
01026695000000  IMPLANT:VENTRICULAR                42295500
01039362000000  IMPREGNITE TESTING TABLETS             41116000
01039363000000  IMPRESSION INSPECTION COMPOUND:SURFACE CONDITION  41114600
01026696000000  IMPRESSION MATERIAL DELIVERY KIT:DENTAL             42152100
01026698000000  IMPRESSION MATERIAL:DENTAL                   42152400
01026701000000  IMPRESSION MATERIAL:ELASTOMERIC;DENTAL             42152400
01026700000000                                  42152400
         IMPRESSION MATERIAL:HYDROCOLLOID;COMBINED REVERSIBLE IRREVERSIBLE
01026702000000  IMPRESSION MATERIALS:AGAR;DENTAL                42152400
01026703000000  IMPRESSION TRAY SET:DENTAL                   42152100
01026705000000  IMPRESSION TRAY:DENTAL                     42152100
01026704000000  IMPRESSION TRAY:FOOT CAST                    42241600
01010595000000  INCINERATOR:LABORATORY                     41102400
01026706000000  INCISION AND DRAINAGE SET:SURGICAL               42311900
01035585000000  INCLINOMETER:AIRCRAFT                      41112800
01017896000000  INCLINOMETER:ANTENNA                      41112900
01035583000000  INCLINOMETER:ELECTRONIC                     41113700
01035584000000  INCLINOMETER:VEHICULAR                     41112800
01026707000000  INCONTINENCE KIT                        42142700
01035587000000  INCUBATOR:BACTERIOLOGICAL                    41104400
01035586000000  INCUBATOR:DRY HEAT                       41104400
01026708000000  INCUBATOR:INFANT                        42191800
01035591000000  INCUBATOR:LABORATORY;BIOLOGICAL OXYGEN DEMAND;COOLED      41104400
01035599000000  INCUBATOR:LABORATORY;CARBON DIOXIDE;DUAL CHAMBER;DRY WALL    41104400
01035601000000                                  41104400
         INCUBATOR:LABORATORY;CARBON DIOXIDE;DUAL CHAMBER;DRY WALL;HUMIDITY
01035595000000  INCUBATOR:LABORATORY;CARBON DIOXIDE;DUAL CHAMBER;WATER JACKETED 41104400
01035597000000                                  41104400
         INCUBATOR:LABORATORY;CARBON DIOXIDE;DUAL CHAMBER;WATER JACKETED;HUMIDITY
01035600000000  INCUBATOR:LABORATORY;CARBON DIOXIDE;SINGLE CHAMBER;DRY WALL 41104400
01035596000000                                  41104400
         INCUBATOR:LABORATORY;CARBON DIOXIDE;SINGLE CHAMBER;DRY WALL;HUMIDITY
01035594000000                                  41104400
         INCUBATOR:LABORATORY;CARBON DIOXIDE;SINGLE CHAMBER;WATER JACKETED
01035598000000                                  41104400
         INCUBATOR:LABORATORY;CARBON DIOXIDE;SINGLE CHAMBER;WATER JACKETED;HUMIDITY
01035607000000  INCUBATOR:LABORATORY;GAS;DUAL CHAMBER;DRY WALL         41104400
01035609000000  INCUBATOR:LABORATORY;GAS;DUAL CHAMBER;DRY WALL;HUMIDITY     41104400
01035605000000  INCUBATOR:LABORATORY;GAS;DUAL CHAMBER;WATER JACKETED      41104400
01035603000000  INCUBATOR:LABORATORY;GAS;DUAL CHAMBER;WATER JACKETED;HUMIDITY41104400
01035606000000  INCUBATOR:LABORATORY;GAS;SINGLE CHAMBER;DRY WALL        41104400
01035608000000  INCUBATOR:LABORATORY;GAS;SINGLE CHAMBER;DRY WALL;HUMIDITY    41104400
01035602000000  INCUBATOR:LABORATORY;GAS;SINGLE CHAMBER;WATER JACKETED     41104400
01035604000000  INCUBATOR:LABORATORY;GAS;SINGLE CHAMBER;WATER JACKETED;HUMIDITY 41104400
01035588000000  INCUBATOR:LABORATORY;GENERAL PURPOSE;CONVECTION;GRAVITY     41104400
01035589000000  INCUBATOR:LABORATORY;GENERAL PURPOSE;CONVECTION;MECHANICAL 41104400
01035593000000  INCUBATOR:LABORATORY;PLATE                   41104400
01035610000000  INCUBATOR:LABORATORY;REFRIGERATION               41104400
01035592000000  INCUBATOR:LABORATORY;SHAKING                  41104400
01035590000000  INCUBATOR:LABORATORY;TISSUE CULTURE               41104400
01026709000000  INCUBATOR:MEDICAL                        42271700
01026711000000  INDAPAMIDE TABLETS                       51121700
01026710000000  INDAPAMIDE TABLETS:USP                     51121700
01026712000000  INDIA INK STAIN                         41116100
01035611000000  INDICATOR ASSEMBLY                       41111900
01016316000000  INDICATOR CONTROL SUBASSEMBLY                  41111900
01035613000000  INDICATOR GROUP:WIND DIRECTION AND SPEED   41114400
01026713000000  INDICATOR KIT:SHADE;DENTAL          42151600
01035615000000  INDICATOR SET:HYDROGEN ION COMPARATOR     41115600
01035614000000  INDICATOR SET:LIQUID QUANTITY         41111900
01026714000000  INDICATOR SET:STERILIZATION          42281800
01035623000000  INDICATOR SUBASSEMBLY:AIR SPEED        41111900
01035631000000  INDICATOR SUBASSEMBLY:ANEMOMETER       41114400
01035619000000  INDICATOR SUBASSEMBLY:ELECTRICAL TACHOMETER  41112800
01035628000000  INDICATOR SUBASSEMBLY:HEADING;GYROSCOPIC   41111900
01035630000000  INDICATOR SUBASSEMBLY:LIQUID QUANTITY     41112500
01035620000000  INDICATOR SUBASSEMBLY:PRESSURE        41112400
01016318000000  INDICATOR SUBASSEMBLY:RADAR TARGET      41115200
01035617000000  INDICATOR SUBASSEMBLY:RATE OF FLOW      41112500
01035633000000  INDICATOR TUBE:CARBON DIOXIDE         41113100
01035634000000  INDICATOR TUBE:CARBON MONOXIDE        41113100
01035632000000  INDICATOR TUBE:CHEMICAL AGENT         41113000
01035635000000  INDICATOR TUBE:GAS              41113000
01035673000000  INDICATOR:AIR SPEED              41111900
01035681000000  INDICATOR:AIR TURBULANCE           41112500
01035652000000  INDICATOR:AIRSPEED AND DIRECTION       41111900
01035674000000  INDICATOR:ANGLE                41111900
01035702000000  INDICATOR:ANGLE OF ATTACK           41111900
01017897000000  INDICATOR:ANTENNA POSITION          41113700
01035682000000  INDICATOR:ANTENNA RADIATION PATTERN      41113700
01016348000000  INDICATOR:AZIMUTH               41112900
01016326000000  INDICATOR:AZIMUTH AND PANORAMIC        41112900
01016334000000  INDICATOR:AZIMUTH DEVIATION          41112900
01016347000000  INDICATOR:AZIMUTH-ELEVATION          41112900
01016346000000  INDICATOR:AZIMUTH-ELEVATION-RANGE       41112900
01016333000000  INDICATOR:AZIMUTH-RANGE            41112900
01016332000000  INDICATOR:BEARING               41112900
01016331000000  INDICATOR:BEARING DEVIATION          41112900
01035655000000  INDICATOR:BEARING-DISTANCE-HEADING      41112900
01035658000000  INDICATOR:BEARING-HEADING           41112900
01035660000000  INDICATOR:BEARING-RANGE            41112900
01017899000000  INDICATOR:BLANK SCALE;SYNCHRO         41116500
01019466000000  INDICATOR:BOW PLANE RIGGING          41111900
01035677000000  INDICATOR:CARBON DIOXIDE           41113100
01026716000000  INDICATOR:CARBON DIOXIDE;END-TIDAL      42271500
01019462000000  INDICATOR:CAVITATION             41112500
01035722000000  INDICATOR:CHANNEL ALIGNMENT          41111900
01016337000000  INDICATOR:CHANNEL-FREQUENCY          41115300
01026715000000  INDICATOR:CLINICAL CHART HOLDER        42142300
01035657000000  INDICATOR:CLOUD BASE AND TOP         41114400
01016329000000  INDICATOR:CODE                41113600
01035669000000  INDICATOR:COMBUSTIBLE GAS;PORTABLE      41113100
01016339000000  INDICATOR:COMMAND MACH            41115500
01016328000000  INDICATOR:COMMAND-TARGET ALTITUDE      41112900
01011880000000  INDICATOR:CONNECTING ROD ALIGNMENT      41114500
01035656000000  INDICATOR:COURSE               41112900
01016327000000  INDICATOR:COURSE DEVIATION          41112900
01035664000000  INDICATOR:COURSE-DISTANCE-TRACK       41112900
01019467000000  INDICATOR:COURSE-STEERING ORDER       41112900
01016330000000  INDICATOR:DEPTH               41103300
01035671000000  INDICATOR:DEVIATION;AZIMUTH-ELEVATION    41112900
01014028000000  INDICATOR:DIAL                41111600
01035647000000  INDICATOR:DIGITAL DISPLAY          41111900
01035683000000  INDICATOR:DIRECTIONAL;GYROSCOPIC       41111900
01035659000000  INDICATOR:DISTANCE              41112900
01035708000000  INDICATOR:DISTORTION             41115300
01035692000000  INDICATOR:ELECTRICAL POTENTIAL        41113600
01035699000000  INDICATOR:ELECTRICAL TACHOMETER       41112800
01014027000000  INDICATOR:ELECTRONIC COMPARATOR GAGE     41113700
01035672000000  INDICATOR:ELEVATION             41112900
01016345000000  INDICATOR:ELEVATION DEVIATION        41112900
01035641000000  INDICATOR:FAULT LOCATING           41113700
01010164000000  INDICATOR:FILTER WARNING;PUMPS-COMPRESSORS  41111900
01006099000000  INDICATOR:FILTER WARNING;VEHICULAR ENGINE  41111900
01011879000000  INDICATOR:FIN POSITION            41111900
01035726000000  INDICATOR:FREEZE               41113600
01016351000000  INDICATOR:FREQUENCY CHANNEL         41115300
01016349000000  INDICATOR:FREQUENCY SEPARATION        41115300
01016350000000  INDICATOR:FREQUENCY SPECTRUM         41115300
01035727000000  INDICATOR:GAIN                41113600
01019464000000  INDICATOR:GOVERNOR SETTING          41111900
01035644000000  INDICATOR:GROUND SPEED            41111900
01035667000000  INDICATOR:HEADING              41112900
01035675000000  INDICATOR:HEADING;GYROSCOPIC         41111900
01035670000000  INDICATOR:HEIGHT               41111600
01016343000000  INDICATOR:HEIGHT DEVIATION          41111600
01016344000000  INDICATOR:HEIGHT-RANGE            41111600
01035721000000  INDICATOR:HUMIDITY;CARD           41112300
01035697000000  INDICATOR:HUMIDITY;ELECTRICAL RESISTANCE   41112300
01035689000000  INDICATOR:HUMIDITY;ENVELOPE         41112300
01035691000000  INDICATOR:HUMIDITY;PLUG           41112300
01035694000000  INDICATOR:INDICATED AIR SPEED        41111900
01035701000000  INDICATOR:INDUCTION COMPASS         41112900
01016341000000  INDICATOR:INTRAFORMATION POSITION      41112900
01016340000000  INDICATOR:INTRATARGET DATA          41115200
01035666000000  INDICATOR:LIGHT-TIME             41115300
01035713000000  INDICATOR:LINE VOLTAGE            41113600
01035709000000  INDICATOR:LIQUID QUANTITY          41111900
01035639000000  INDICATOR:LIQUID QUANTITY-AMMETER      41113600
01035638000000  INDICATOR:LIQUID QUANTITY-PRESSURE GAGE   41112400
01016325000000  INDICATOR:LORAN                41113700
01035707000000  INDICATOR:MACH AND TRUE AIR SPEED       41111900
01035718000000  INDICATOR:MAGNETIC VARIATION          41113600
01019446000000  INDICATOR:MAST POSITION            41112900
01035642000000  INDICATOR:METEOROLOGICAL DATA         41114400
01019470000000  INDICATOR:MOTOR;ORDER             41112900
01035665000000  INDICATOR:MULTIPLE;AIR NAVIGATION       41112900
01035640000000  INDICATOR:MULTIPLE;ENGINE PARAMETERS      41112800
01035645000000  INDICATOR:MULTIPLE;FUEL            41112800
01019465000000  INDICATOR:OIL BURNER ORDER           41112900
01016352000000  INDICATOR:OPERATIONAL CONTROL         41113600
01035678000000  INDICATOR:OXYGEN FLOW             41111900
01035648000000  INDICATOR:OXYGEN;ANAEROBIC CULTURE APPARATUS  41104300
01035680000000  INDICATOR:PANORAMIC              41115300
01035679000000  INDICATOR:PHASE SEQUENCE            41113600
01011878000000  INDICATOR:PISTON POSITION;IGNITION TIMING   41111900
01041231000000  INDICATOR:PLAN                 41112900
01019468000000  INDICATOR:PLANE ANGLE;AUXILARY         41112900
01019450000000  INDICATOR:PLANE ANGLE;BOW           41112900
01019451000000  INDICATOR:PLANE ANGLE;STERN          41112900
01035720000000  INDICATOR:POSITION               41112900
01016338000000  INDICATOR:POSITION DEVIATION          41112900
01035710000000  INDICATOR:PRESSURE               41112400
01035728000000  INDICATOR:PROOFSTRESS             41114600
01001966000000  INDICATOR:PROPELLANT TEMPERATURE        41112200
01019452000000  INDICATOR:PROPELLER ORDER           41112800
01019453000000  INDICATOR:PROPELLER PITCH REPEATER       41112800
01019472000000  INDICATOR:PROPELLER REVOLUTION         41112800
01035723000000  INDICATOR:PULSE ANALYZER            41115300
01016324000000  INDICATOR:RADAR TARGET             41115200
01035684000000  INDICATOR:RADIAC                41113400
01035698000000  INDICATOR:RADIO FREQUENCY           41115300
01035687000000  INDICATOR:RADIOLOGICAL             41111900
01016353000000  INDICATOR:RADIO-MAGNETIC COMPASS        41112900
01016342000000  INDICATOR:RANGE                41111600
01035724000000  INDICATOR:RATE OF FLOW             41111900
01035719000000  INDICATOR:RATE OF FLOW AND CONSUMPTION     41111900
01035651000000  INDICATOR:RATIO;ENGINE PRESSURE        41112400
01016336000000  INDICATOR:REFERENCE AIR SPEED         41111900
01019222000000  INDICATOR:REMOTE AFFILIATION          41113700
01035685000000  INDICATOR:RESIDUAL TIME            41111900
01019454000000  INDICATOR:REVOLUTION;FORCED DRAFT BLOWER    41112800
01019455000000  INDICATOR:RUDDER ANGLE             41112900
01019459000000  INDICATOR:RUDDER ANGLE ORDER          41112900
01019458000000  INDICATOR:RUDDER ORDER             41112900
01014029000000  INDICATOR:SCALE                41111600
01019457000000  INDICATOR:SHIP'S COURSE            41112900
01019471000000  INDICATOR:SHIP'S DISTANCE               41112800
01019473000000  INDICATOR:SHIP'S DISTANCE-SPEED            41112800
01019456000000  INDICATOR:SHIP'S DRAFT                 41112900
01019445000000  INDICATOR:SHIP'S ENGINE ORDER             41112800
01019448000000  INDICATOR:SHIP'S ORDER                 41112900
01019469000000  INDICATOR:SHIP'S POSITION               41112900
01019460000000  INDICATOR:SHIP'S PROFILE DRAFT             41112900
01019449000000  INDICATOR:SHIP'S SPEED                 41111900
01035688000000  INDICATOR:SIGHT;LIQUID                 41112500
01000950000000  INDICATOR:SIMULATOR SYSTEM;LASER            41115300
01035637000000  INDICATOR:STABILIZATION DATA              41111900
01035686000000  INDICATOR:STANDING WAVE RATIO             41113600
01016354000000  INDICATOR:STATUS                    41115200
01026717000000  INDICATOR:STERILIZATION                42281800
01035654000000  INDICATOR:SYMBOL INDICATING              41111900
01035717000000  INDICATOR:SYNCHRONIZATION               41112900
01026718000000  INDICATOR:TEMPERATURE;BLOOD              42182200
01035650000000  INDICATOR:TEMPERATURE;CARD               41112200
01035696000000  INDICATOR:TEMPERATURE;ELECTRICAL RESISTANCE      41112200
01035646000000  INDICATOR:TEMPERATURE;FAN TURBINE INLET        41112200
01035661000000  INDICATOR:TEMPERATURE;SYNCHRO             41112200
01035700000000  INDICATOR:TEMPERATURE;THERMOCOUPLE           41112200
01035643000000  INDICATOR:TEMPERATURE-HUMIDITY;ELECTRICAL RESISTANCE  41111900
01035712000000  INDICATOR:TETRAHEDRON                 41111900
01035653000000  INDICATOR:THRUST;ENGINE TESTING            41112800
01035714000000  INDICATOR:TORQUEMETER                 41111900
01019447000000  INDICATOR:TOTAL REVOLUTION               41111900
01016321000000  INDICATOR:TRIADIC DISPLAY               41113700
01019461000000  INDICATOR:TRIM ANGLE                  41112900
01035662000000  INDICATOR:TRIM;CONTROL SURFACES            41112900
01035695000000  INDICATOR:TRUE AIR SPEED                41111900
01011418000000  INDICATOR:VALVE OPENING                41111900
01011881000000  INDICATOR:WHEEL ALIGNMENT               41111600
01035711000000  INDICATOR:WIND DIRECTION                41114400
01035704000000  INDICATOR:WIND DIRECTION AND SPEED           41114400
01035725000000  INDICATOR:WIND SOCK                  41114400
01035703000000  INDICATOR:WIND SPEED                  41114400
01035729000000  INDICATOR-MONITOR:COOLANT               41112800
01035730000000  INDICATOR-RECORDER:TRANSMISSOMETER           41111900
01000952000000  INDICATOR-TRANSMITTER GROUP:AZIMUTH AND ELEVATION   41111900
01019483000000  INDICATOR-TRANSMITTER:ANCHOR ORDER           41112800
01019479000000  INDICATOR-TRANSMITTER:ENGINE ORDER           41112800
01019477000000  INDICATOR-TRANSMITTER:ENGINE-PROPELLER ORDER      41112800
01019480000000  INDICATOR-TRANSMITTER:MOTOR ORDER           41112800
01019478000000  INDICATOR-TRANSMITTER:OIL BURNER ORDER         41112800
01019481000000  INDICATOR-TRANSMITTER:PROPELLER ORDER         41112800
01019484000000  INDICATOR-TRANSMITTER:PROPELLER REVOLUTION       41112800
01035731000000  INDICATOR-TRANSMITTER:RATE OF FLOW              41112800
01019482000000  INDICATOR-TRANSMITTER:RUDDER ANGLE ORDER           41112800
01019476000000  INDICATOR-TRANSMITTER:SHIP'S CONTROL ORDER          41112800
01019485000000  INDICATOR-TRANSMITTER:SHIP'S SPEED              41111900
01019475000000  INDICATOR-TRANSMITTER:TURBINE CONTROL ORDER         41112800
01026720000000  INDINAVIR SULFATE CAPSULES                  51102300
01026723000000  INDOLE TEST REAGENT                     41116100
01026726000000  INDOMETHACIN CAPSULES                    51142100
01026724000000  INDOMETHACIN CAPSULES:MODIFIED                51142100
01026725000000  INDOMETHACIN CAPSULES:USP                  51142100
01026729000000  INDOMETHACIN EXTENDED-RELEASE CAPSULES:USP          51142100
01026727000000  INDOMETHACIN EXTENDED-RELEASE CAPSULES-1           51142100
01026728000000  INDOMETHACIN EXTENDED-RELEASE CAPSULES-2           51142100
01026730000000  INDOMETHACIN ORAL SUSPENSION                 51142100
01026731000000  INDOMETHACIN ORAL SUSPENSION:USP               51142100
01026733000000  INDOMETHACIN SODIUM:STERILE;USP               51142100
01026732000000  INDOMETHACIN SODIUM:USP                   51142100
01026735000000  INDOMETHACIN SUPPOSITORIES                  51142100
01026734000000  INDOMETHACIN SUPPOSITORIES:USP                51142100
01035732000000  INDUCED POLARIZATION:AIRBORNE                41113800
01035734000000  INDUCTANCE STANDARD:FIXED                  41113600
01035733000000  INDUCTANCE STANDARD:VARIABLE                 41113600
01000852000000  INERTIAL DEVICE:ALTITUDE                   41112900
01000853000000  INERTIAL DEVICE:ALTITUDE;TRAINING              41112900
01002675000000  INERTIAL MEASUREMENT DEVICE:GUIDED MISSILE          41112900
01035737000000  INERTIAL NAVIGATION SYSTEM                  41112900
01035738000000  INERTIAL NAVIGATION UNIT                   41112900
01035739000000  INERTIAL REFERENCE UNIT:NAVIGATION              41112900
01035740000000  INERTIAL SYSTEM NAVIGATION                  41112900
01035741000000  INFILTRATION COMPOUND:LABORATORY               41102900
01026737000000  INFLATOR-DEFLATOR:ESOPHAGEAL BALLOON             42294900
01026739000000  INFLATOR-DEFLATOR:UROLOGICAL BALLOON             42295100
01026738000000  INFLATOR-DEFLATOR:VASCULAR BALLOON;CARDIOVASCULAR CATHETER  42294900
01011882000000  INFLATOR-GAGE:PNEUMATIC TIRE                 41112400
01026740000000  INFLUENZA VIRUS VACCINE EMULSION               51201600
01026741000000  INFLUENZA VIRUS VACCINE:USP                 51201600
01016355000000  INFRARED EQUIPMENT:SUBASSEMBLY                41115300
01026743000000  INFUSION KIT:ANALGESIC                    42221700
01026742000000  INFUSION KIT:PUMP;INSULIN DELIVERY SYSTEM          42222000
01026744000000  INFUSION SET:HIGH FLOW;BLOOD-FLUID WARMER          42222300
01026747000000  INFUSOR:PRESSURE;BLOOD COLLECTING-DISPENSING BAG       42222300
01026746000000  INFUSOR:PRESSURE;BLOOD-INTRAVENOUS BAG            42221700
01026749000000  INHALATOR:OXYGEN-CARBON DIOXIDE               42271700
01026748000000  INHALATOR:SINGLE                       42271700
01026751000000  INHALER SET:ANALGESIA                    42271700
01026752000000  INHALER UNIT:GAS ANESTHESIA APPARATUS            42272500
01026754000000  INHALER:ANESTHESIA                      42272500
01026753000000  INHALER:MEDICAMENT                        42271700
01026755000000  INJECTION PORT:HIGH FLOW;BLOOD-FLUID WARMER           42221600
01026756000000  INJECTION SITE:NEEDLELESS ACCESS SYSTEM             42222200
01052761000000  INJECTOR SEPTA:CHROMATOGRAPH;GAS                 41115700
01052764000000  INJECTOR:CONTRAST AGENT;COMPUTED TOMOGRAPHY;MEDICAL       42201500
01052765000000  INJECTOR:CONTRAST AGENT;MAGNETIC RESONANCE IMAGING;MEDICAL    42201600
01026760000000  INJECTOR:CONTRAST AGENT;X-RAY;MEDICAL              42201800
01052762000000  INJECTOR:EMBALMING FLUID                     42262000
01026757000000  INJECTOR:INSULIN DEVICE                     42142500
01052763000000  INJECTOR:LABORATORY                       41115700
01026758000000  INJECTOR:TUBE                          42221600
01026759000000  INJECTOR:UTERINE                         42143100
01026761000000  INLET-DEFLECTOR:OXYGEN HOOD                   42271700
01052769000000  INOCULATION PREPARATION SYSTEM                  41122100
01035742000000  INOCULATOR SET                          41122100
01026762000000  INORGANIC PHOSPHORUS TEST REAGENT                41116100
01026763000000  INOSITOL NIACINATE TABLETS                    51191900
01052770000000  INSECT CELL:PROTEIN EXPRESSION                  41106500
01052771000000  INSECT EXPRESSION KIT:BACULOVIRUS                41106500
01052772000000  INSECT MEDIA:PROTEIN EXPRESSION                 41106500
01052773000000  INSECT MEDIUM SUPPLEMENT:PROTEIN EXPRESSION           41106500
01026766000000  INSERT CABINET:MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET CHEST      42191900
01026767000000                                  42191900
         INSERT CABINET:MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET CHEST;OPHTHALMIC LENS
01026765000000                                  42191900
         INSERT CABINET:MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET CHEST;SPECTACLE FRAME
01026769000000  INSERT DRAWER:DENTAL INSTRUMENT AND SUPPLIES CABINET       42191900
01026768000000  INSERT DRAWER:SUCTION AND PRESSURE APPARATUS;SURGICAL      42191900
01026770000000  INSERT MOUNTING UNIT:MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET CHEST   42191900
01026771000000  INSERT SET:JAW;FORCEPS                      42291800
01026772000000  INSERT SHELF UNIT:MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET CHEST    42191900
01026773000000  INSERT TRAY SET:DENTAL INSTRUMENT AND SUPPLIES CABINET      42151600
01026784000000  INSERT:BAG;OSTOMY                        42312100
01026783000000  INSERT:CASE;MICROSURGICAL INSTRUMENT               42291900
01026790000000  INSERT:DRILL SLEEVE;SCREW FIXATION                42292100
01026791000000  INSERT:ENDOSCOPE                         42294800
01026780000000  INSERT:FIRST AID KIT CASE                    42171900
01026788000000                                  42171900
         INSERT:GAS CASUALTY TREATMENT MEDICAL SUPPLY AND PROTECTIVE CLOTHING SET CASE
01026792000000  INSERT:HANDLE;RETINOSCOPE                    42183000
01026781000000  INSERT:HANDPIECE;DENTAL ULTRASONIC PROPHYLAXIS UNIT       42151600
01026776000000  INSERT:MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET BAG           42142400
01026782000000  INSERT:OPTICAL;CHEMICAL-BIOLOGICAL MASK             42294500
01026775000000  INSERT:SAW;SAGITTAL                       42292100
01026789000000  INSERT:SHOE                           42131500
01026786000000  INSERT:STERILIZATION CASE                    42281500
01026785000000  INSERT:STIRRUP;ANKLE SUPPORT                   42241700
01026777000000  INSERT:TIBIAL;ORTHOPEDIC IMPLANT                 42295500
01026778000000  INSERT:TRAY;DENTAL INSTRUMENT AND SUPPLIES CABINET        42151600
01026774000000  INSERT:TRAY;SUCTION AND PRESSURE APPARATUS;SURGICAL       42295400
01026793000000  INSERTER:GUIDE WIRE;PLATE AND SCREW SYSTEM          42292100
01026794000000  INSERTER:TUBE EAR VENTILATION                 42292100
01035743000000  INSPECTION EQUIPMENT:PIPELINE;INTERNAL SURFACE        41111800
01039447000000  INSPECTION PENETRANT                     41111800
01039449000000  INSPECTION PENETRANT DEVELOPER:DRY              41111800
01039450000000  INSPECTION PENETRANT DEVELOPER:NONAQUEOUS           41111800
01039448000000  INSPECTION PENETRANT DEVELOPER:WET              41111800
01039451000000  INSPECTION PENETRANT EMULSIFIER                41111800
01039453000000  INSPECTION PENETRANT REMOVER                 41111800
01035744000000  INSPECTION PENETRANT:LIQUID                  41111800
01052777000000  INSPISSATOR:FERMENTATION                   41104300
01000953000000  INSTALLATION KIT:SOUND RANGING SET              41115500
01041233000000  INSTRUCTION AND TRAINING EQUIPMENT SET:INJURED PERSONS CARE  42311500
01026795000000  INSTRUMENT AND IMPLANT SET:MINI-FRAGMENT;ORTHOPEDIC      42294200
01026796000000  INSTRUMENT CARE KIT                      42281700
01026797000000  INSTRUMENT FIXATION SET:MODULAR;CRANIOFACIAL         42294200
01026798000000  INSTRUMENT HOLDER SYSTEM:ENDOSCOPIC-LAPAROSCOPIC       42294900
01026799000000  INSTRUMENT KIT:CERAMIC DENTAL                 42151600
01026801000000  INSTRUMENT SET:DENTAL                     42151600
01026800000000  INSTRUMENT SET:INTRAOCULAR;MICROSURGICAL           42294200
01026802000000  INSTRUMENT SET:MAXILLOFACIAL BONE SURGERY           42294200
01026803000000  INSTRUMENT SET:ORTHOPEDIC                   42294200
01026804000000  INSTRUMENT SET:SURGICAL DISSECTION;VITREORETINAL       42294200
01015174000000  INSTRUMENT SHELTER:METEOROLOGICAL               41114400
01026805000000  INSUFFLATOR BULB AND TUBE:OTOSCOPE              42182000
01026807000000  INSUFFLATOR:COLONIC                      42295000
01026808000000  INSUFFLATOR:OXYGEN;NASAL                   42271700
01026809000000  INSUFFLATOR:POWDER;MEDICINAL                 42295000
01026806000000  INSUFFLATOR:UTEROTUBAL                    42295000
01026810000000  INSULATING PASTE KIT:DENTAL                  42152400
01035746000000  INSULATION:REPLACEMENT;FURNACE;LABORATORY           41104600
01026811000000  INSULIN HUMAN AND INSULIN HUMAN ISOPHANE SUSPENSION      51181500
01026813000000  INSULIN HUMAN INJECTION:MODIFIED               51181500
01026812000000  INSULIN HUMAN INJECTION:USP                  51181500
01026814000000  INSULIN HUMAN ISOPHANE SUSPENSION               51181500
01026817000000  INSULIN HUMAN ZINC SUSPENSION                 51181500
01026818000000  INSULIN HUMAN ZINC SUSPENSION:EXTENDED            51181500
01026815000000  INSULIN HUMAN ZINC SUSPENSION:EXTENDED;USP          51181500
01026816000000  INSULIN HUMAN ZINC SUSPENSION:USP               51181500
01026820000000  INSULIN INJECTION:MODIFIED                  51181500
01026819000000  INSULIN INJECTION:USP                     51181500
01026821000000  INSULIN ISOPHANE SUSPENSION:USP                51181500
01026822000000  INSULIN PROTAMINE ZINC SUSPENSION:USP             51181500
01026824000000  INSULIN ZINC SUSPENSION:EXTENDED;USP             51181500
01026826000000  INSULIN ZINC SUSPENSION:MODIFIED               51181500
01026823000000  INSULIN ZINC SUSPENSION:PROMPT;USP              51181500
01026825000000  INSULIN ZINC SUSPENSION:USP                  51181500
01026827000000  INSULIN,GLOBIN ZINC:INJECTION;USP                51181500
01026829000000  INSULIN:ISOPHANE AND INSULIN INJECTION SUSPENSION-1       51181500
01026828000000  INSULIN:ISOPHANE AND INSULIN INJECTION SUSPENSION-2       51181500
01035748000000  INTEGRATOR                           41114200
01035749000000  INTENSIFIER:PRESSURE                      41112400
01052782000000                                  42202300
         INTENSITY MODULATED RADIATION THERAPY THREE DIMENSIONAL UNIT:LINEAR ACCELERATOR;
01052783000000                                  42202300
         INTENSITY MODULATED RADIATION THERAPY TWO DIMENSIONAL UNIT:LINEAR ACCELERATOR;ME
01016365000000  INTERCOM:HOSPITAL                        42191600
01016377000000  INTERFERENCE CANCELLATION UNIT                 41113700
01035752000000  INTERFEROMETER                         41115300
01016378000000  INTERFEROMETER:LASER                      41115300
01026830000000  INTERFERON ALFA-2A FOR INJECTION                51201800
01026831000000  INTERFERON ALFA-2A INJECTION                  51201800
01026833000000  INTERFERON ALFA-2A:RECOMBINANT FOR INJECTION          51201800
01026832000000  INTERFERON ALFA-2A:RECOMBINANT INJECTION            51201800
01026834000000  INTERFERON ALFA-2B FOR INJECTION                51201800
01026835000000  INTERFERON ALFA-2B:RECOMBINANT FOR INJECTION          51201800
01026836000000  INTERFERON ALFA-2B:RECOMBINANT INJECTION            51201800
01026837000000  INTERFERON GAMMA-1B INJECTION                  51201800
01004147000000  INTERNAL BEARING:PERISCOPE;AFT                 41116500
01035754000000  INTERPRETOMETER:PHOTOGRAMMETRIC                 41111600
01016380000000  INTERROGATOR SET                        41115200
01016381000000  INTERROGATOR-TRANSPONDER SET                  41115200
01026838000000  INTESTINAL PROTOZOA STAINING KIT                41116000
01026839000000  INTRACRANIAL PRESSURE KIT:SUBARACHNOID             42181900
01016385000000  INTRAFORMATION POSITIONING SET                 41112900
01026840000000  INTRAOSSEOUS INFUSION SYSTEM                  42172000
01026841000000  INTRAOSSEOUS INJECTION GUN:BONE                 42142600
01026842000000  INTRAUTERINE DEVICE:CONTRACEPTIVE                42143100
01026843000000  INTRAVENOUS EXCHANGE SET                    42221500
01026844000000  INTRAVENOUS INFUSION SET:CHEMOTHERAPY              42221700
01026845000000  INTRAVENOUS INFUSION SYSTEM                   42221700
01026846000000  INTRAVENOUS INJECTION KIT                    42221600
01026847000000  INTRAVENOUS INJECTION NEEDLE SYSTEM               42142500
01026848000000  INTRAVENOUS INJECTION SET                    42221600
01026849000000  INTRAVENOUS INJECTION SET:VETERINARY              42221600
01026850000000  INTRAVENOUS KIT:GENERAL PURPOSE                 42172000
01026851000000  INTRODUCER AND CONE SET:VENTRICULOATRIAL            42294700
01026852000000  INTRODUCER AND HOLDER:SPHERE                  42295400
01026853000000  INTRODUCER KIT:CATHETER;PERCUTANEOUS              42203400
01026854000000  INTRODUCER KIT:GUIDEWIRE;CARDIOVASCULAR             42203400
01026855000000  INTRODUCER KIT:VASCULAR                     42203400
01026857000000  INTRODUCER SET:CATHETER;PERCUTANEOUS              42203400
01026863000000  INTRODUCER:CATHETER;INTRAVENOUS                 42203400
01026860000000  INTRODUCER:CATHETER;PERCUTANEOUS                42203400
01026865000000  INTRODUCER:EAR VENTILATION TUBE                 42295400
01026866000000  INTRODUCER:EMBOLI;EMBOLECTOMY CATHETER             42221500
01026862000000  INTRODUCER:FLUID;CARDIOVASCULAR RESERVOIR           42221600
01026859000000  INTRODUCER:GUIDE WIRE;CARDIOVASCULAR             42203400
01026867000000  INTRODUCER:INTUBATION                     42272000
01026864000000  INTRODUCER:NEEDLE                       42295400
01026858000000  INTRODUCER:STYLET;TRACHEAL TUBE                42272000
01026861000000  INTRODUCER:VAGINAL DIAPHRAGM                 42295400
01026868000000  INTUBATION SET:LACHRYMAL                   42272000
01026871000000  INVERT SUGAR AND POTASSIUM CHLORIDE INJECTION         51191600
01026872000000  INVERT SUGAR AND SODIUM CHLORIDE INJECTION          51191600
01026873000000  INVERT SUGAR SOLUTION                     51191600
01026874000000  INVERT SUGAR SOLUTION AND UREA FOR INJECTION         51191600
01026875000000  INVERT SUGAR SOLUTION WITH ELECTROLYTES            51191600
01026876000000  INVERT SUGAR,POTASSIUM CHLORIDE,AND SODIUM CHLORIDE INJECTION 51191600
01026877000000  INVESTMENT:DENTAL                       42152400
01026878000000  INVESTMENT:ETHYL SILICATE;DENTAL               42152400
01026879000000  INVESTMENT:PHOSPHATE BONDED                  42152400
01026883000000  IODINATED GLYCEROL AND CODEINE PHOSPHATE ORAL SOLUTION    51161800
01026884000000                                 51161800
         IODINATED GLYCEROL AND DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE ORAL SOLUTION
01026885000000  IODINATED GLYCEROL ELIXIR                   51161800
01026886000000  IODINATED GLYCEROL ORAL SOLUTION               51161800
01026887000000  IODINATED GLYCEROL TABLETS                  51161800
01026888000000  IODINE AMPULS                         51102700
01026889000000  IODINE AND POTASSIUM IODIDE                  51102700
01026890000000  IODINE AND POTASSIUM IODIDE SOLUTION             51102700
01026892000000  IODINE SHAMPOO                        51102700
01026894000000  IODINE SOLUTION                        41116100
01026895000000  IODINE SOLUTION:STRONG;USP                  51102700
01026893000000  IODINE SOLUTION:WEAK;BP                    51102700
01026896000000  IODINE STAIN                         41116100
01026899000000  IODINE TINCTURE:MODIFIED                   51102700
01026897000000  IODINE TINCTURE:STRONG;USP                  51102700
01026898000000  IODINE TINCTURE:USP                      51102700
01026901000000  IODINE:USP                          51102700
01026908000000  IODOFORM                           51102700
01026907000000  IODOFORM:USP                         51102700
01052787000000  ION EXCHANGE APPARATUS                    41101900
01052788000000  ION IMPLANTATION EQUIPMENT                  41101900
01026919000000  ION SELECTIVE ELECTRODE DILUENT                41116100
01035755000000  IONMETER:PORTABLE                       41113600
01026934000000  IOTHIOURACIL SODIUM TABLETS                  51181600
01026942000000  IPECAC FLUIDEXTRACT                      51211600
01026943000000  IPECAC SYRUP:USP                       51211600
01026944000000  IPECAC TINCTURE                        51211600
01026945000000  IPECACUANHA EXTRACT SYRUP                   51212000
01026949000000  IPRATROPIUM BROMIDE INHALATION AEROSOL            51161700
01026950000000  IPRATROPIUM BROMIDE INHALATION SOLUTION            51161700
01016386000000  IRDOME                            41116500
01026951000000  IRINOTECAN HYDROCHLORIDE INJECTION              51111800
01026952000000  IRON BINDING CAPACITY TEST CAPSULES              41116100
01026953000000  IRON DEXTRAN INJECTION:USP                  51131500
01026954000000  IRON LUNG                           42272100
01026955000000  IRON OXIDE:SACCHARATED;INJECTION               51131500
01026956000000  IRON SOLUTION                         41116100
01026957000000  IRON TEST REAGENT                       41116100
01026958000000  IRON,QUININE,AND STRYCHNINE ELIXIR              51131500
01026959000000  IRON,QUININE,AND STRYCHNINE PHOSPHATES ELIXIR         51131500
01026960000000  IRON-POLYSACCHARIDE COMPLEX CAPSULES             51131500
01026961000000  IRON-POLYSACCHARIDE COMPLEX ELIXIR              51131500
01026962000000  IRON-SORBITOL-CITRIC ACID COMPLEX INJECTION          51131500
01026963000000  IRRIGATING SET:BLOOD-FLUID WARMER               42222300
01026966000000  IRRIGATION KIT:CATHETER-NASOGASTRIC TUBE           42231500
01026965000000  IRRIGATION KIT:SINUS                     42181500
01026971000000  IRRIGATION SET:ARTHROSCOPY                  42294900
01026969000000  IRRIGATION SET:COLOSTOMY                   42293500
01026968000000  IRRIGATION SET:UROLOGICAL                   42294200
01026967000000  IRRIGATION SET:UROLOGICAL;TUR                 42294200
01026970000000  IRRIGATION SET:VAGINAL                    42293500
01026972000000  IRRIGATION SYSTEM:WOUND                    42312300
01026973000000  IRRIGATION-ASPIRATION KIT:OPHTHALMOLOGICAL          42293500
01026974000000  IRRIGATION-ASPIRATION SYSTEM:SURGICAL             42293500
01026976000000  IRRIGATOR:SURGICAL                      42293500
01026978000000                                 51101700
         ISOBORNYL THIOCYANOACETATE AND DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE LOTION
01026979000000  ISOBUTYL P-AMINOBENZOATE                   51172100
01026980000000  ISOCARBOXAZID TABLETS                     51141600
01026981000000  ISOCONAZOLE NITRATE CREAM                   51101800
01052791000000  ISOELECTRIC FOCUSING MARKER                  41105300
01026982000000                                 51161700
         ISOETHARINE HYDROCHLORIDE AND PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE AEROSOL
01026983000000                                 51161700
         ISOETHARINE HYDROCHLORIDE AND PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE SOLUTION
01026984000000  ISOETHARINE HYDROCHLORIDE INHALATION:MODIFIED         51161700
01026985000000  ISOETHARINE INHALATION SOLUTION:USP              51161700
01026986000000  ISOETHARINE MESYLATE INHALATION AEROSOL:USP          51161700
01026987000000  ISOFLURANE:USP                        51142900
01026988000000  ISOFLUROPHATE OPHTHALMIC OINTMENT:USP             51102400
01026989000000  ISOFLUROPHATE OPHTHALMIC SOLUTION:USP             51102400
01026990000000  ISOMETHEPTENE HYDROCHLORIDE INJECTION             51142400
01026991000000  ISOMETHEPTENE MUCATE CAPSULES                 51172100
01026992000000  ISOMETHEPTENE MUCATE TABLETS                 51142400
01026993000000                                 51142400
         ISOMETHEPTENE MUCATE,ACETAMINOPHEN,AND DICHLORALPHENAZONE CAPSULES
01026994000000  ISONIAZID FOR INJECTION                    51102000
01026995000000  ISONIAZID INJECTION:USP                    51102000
01026996000000  ISONIAZID SYRUP:USP                      51102000
01026998000000  ISONIAZID TABLETS                       51102000
01026997000000  ISONIAZID TABLETS:USP                     51102000
01026999000000  ISOPROMIDE IODIDE EXTENDED RELEASE CAPSULES          51121500
01027000000000  ISOPROPAMIDE IODIDE AND TRIFLUOPERAZINE HYDROCHLORIDE TABLETS 51172100
01027006000000  ISOPROPYL RUBBING ALCOHOL:USP                 51151700
01027008000000                                 51151700
         ISOPROTERENOL HYDROCHLORIDE AND PHENYLEPHRINE BITARTRATE INHALATION AEROSOL:USP
01027009000000  ISOPROTERENOL HYDROCHLORIDE AND THONZONIUM BROMIDE SOLUTION 51151700
01027010000000  ISOPROTERENOL HYDROCHLORIDE INHALATION AEROSOL:USP      51151700
01027011000000  ISOPROTERENOL HYDROCHLORIDE INHALATION:USP          51151700
01027013000000  ISOPROTERENOL HYDROCHLORIDE INJECTION:MODIFIED        51151700
01027012000000  ISOPROTERENOL HYDROCHLORIDE INJECTION:USP           51151700
01027014000000  ISOPROTERENOL HYDROCHLORIDE SOLUTION FOR ORAL INHALATION   51151700
01027015000000  ISOPROTERENOL HYDROCHLORIDE TABLETS:USP            51151700
01027018000000  ISOPROTERENOL SULFATE AND CALCIUM IODIDE SYRUP        51151700
01027019000000  ISOPROTERENOL SULFATE AND SALICYLIC ACID POWDER        51151700
01027020000000  ISOPROTERENOL SULFATE INHALATION AEROSOL:USP         51151700
01027021000000  ISOPROTERENOL SULFATE SOLUTION                51151700
01027022000000  ISOPROTERENOL SULFATE TABLETS                 51151700
01027023000000  ISOSORBIDE DINITRATE AND PHENOBARBITAL TABLETS        51121600
01027024000000  ISOSORBIDE DINITRATE CAPSULES                 51121600
01027026000000  ISOSORBIDE DINITRATE CHEWABLE TABLETS             51121600
01027025000000  ISOSORBIDE DINITRATE CHEWABLE TABLETS:USP           51121600
01027028000000  ISOSORBIDE DINITRATE EXTENDED-RELEASE CAPSULES        51121600
01027027000000  ISOSORBIDE DINITRATE EXTENDED-RELEASE CAPSULES:USP      51121600
01027030000000  ISOSORBIDE DINITRATE EXTENDED-RELEASE TABLETS         51121600
01027029000000  ISOSORBIDE DINITRATE EXTENDED-RELEASE TABLETS:USP       51121600
01027032000000  ISOSORBIDE DINITRATE SUBLINGUAL TABLETS            51121600
01027031000000  ISOSORBIDE DINITRATE SUBLINGUAL TABLETS:USP          51121600
01027035000000  ISOSORBIDE DINITRATE TABLETS                 51121600
01027034000000  ISOSORBIDE DINITRATE TABLETS:MODIFIED             51121600
01027033000000  ISOSORBIDE DINITRATE TABLETS:USP               51121600
01027036000000  ISOSORBIDE MONONITRATE EXTENDED-RELEASE TABLETS        51121600
01027037000000  ISOSORBIDE MONONITRATE TABLETS                51121600
01027038000000  ISOTHIPENDYL HYDROCHLORIDE TABLETS              51161600
01027039000000                                 51161600
         ISOTHIPENDYL HYDROCHLORIDE,NEOMYCIN SULFATE,AND POLIDOCANOLE POWDER
01027041000000  ISOTRETINOIN CAPSULES:USP                   51191900
01027043000000  ISOXSUPRINE HYDROCHLORIDE INJECTION              51151900
01027042000000  ISOXSUPRINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP            51151900
01027045000000  ISOXSUPRINE HYDROCHLORIDE TABLETS               51151900
01027044000000  ISOXSUPRINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP             51122100
01027046000000  ISRADIPINE CAPSULES                      51121700
01027047000000  ITRACONAZOLE CAPSULES                     51101800
01027048000000  ITRAMIN TOSYLATE TABLETS                   51122100
01027049000000  IVERMECTIN INJECTION                     51101700
01027053000000  JACKET:HOSPITAL PERSONNEL;DISPOSABLE             42131600
01027054000000  JACKET:HOSPITAL PERSONNEL;REUSABLE              42131600
01027052000000  JACKET:PATIENT;DISPOSABLE                   42131500
01035757000000  JACOB'S STAFF                         41114200
01027055000000  JANUS GREEN B:ANALYZED REAGENT                41116100
01027056000000  JANUS GREEN B:REAGENT                     41116100
01027058000000  JAPANESE ENCEPHALITIS VACCINE              51201600
01027057000000  JAPANESE ENCEPHALITIS VACCINE:CHICK EMBRYO TYPE;DRIED  51201600
01027059000000  JAR SET:SURGICAL                    42295400
01035763000000  JAR:ANAEROBIC CULTURE APPARATUS             41104300
01027060000000  JAR:DETACHABLE BLADE;GENERAL SURGICAL KNIFE       42295400
01027064000000  JAR:FORCEPS                       42295400
01035762000000  JAR:MUSEUM                       41104100
01035765000000  JAR:SPUTUM SPECIMEN                   41104100
01027062000000  JAR:STERILIZING                     42281500
01027063000000  JAR:SURGICAL DRESSING                  42295400
01027065000000  JAR:SURGICAL NEEDLE                   42292900
01027061000000  JAR:VACCINATING PEN                   42142600
01027066000000  JENNER STAIN                      41116100
01027067000000  JIG:DRILL;BONE FIXATION                 42295400
01035768000000  JITTER METER                      41113700
01035769000000  JOINT:RING SEAL;LABORATORY GLASSWARE          41122400
01027068000000  JUMPSUIT:SURGICAL                    42131700
01027071000000  KANAMYCIN INJECTION:USP                 51101500
01027073000000  KANAMYCIN SULFATE CAPSULES               51101500
01027072000000  KANAMYCIN SULFATE CAPSULES:USP             51101500
01027074000000  KANAMYCIN SULFATE INJECTION:USP             51101500
01027075000000  KAOLIN AND ALUMINUM HYDROXIDE GEL SUSPENSION      51171700
01027076000000  KAOLIN AND PECTIN MIXTURE:DEHYDRATED          51171700
01027077000000  KAOLIN AND PECTIN SUSPENSION              51171700
01027079000000  KAOLIN,PECTIN,AND ZINC PHENOLSULFONATE SUSPENSION    51171700
01027080000000  KAOLIN:USP                       51171700
01027081000000  KARAYA GUM                       51171600
01027082000000  KARAYA GUM PASTE                    51171600
01027083000000  KARAYA GUM POWDER                    51171600
01027084000000  KEEL:LARYNGEAL                     42272000
01027085000000  KENZEN TABLETS                     51121700
01027086000000  KERATOSCOPE                       42183000
01027088000000  KETAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION            51142900
01027089000000  KETAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION:MODIFIED        51142900
01027087000000  KETAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP          51142900
01027090000000  KETOBEMIDONE HYDROCHLORIDE INJECTION          51142200
01027091000000  KETOBEMIDONE HYDROCHLORIDE SUPPOSITORIES        51142200
01027092000000  KETOBEMIDONE HYDROCHLORIDE TABLETS           51142200
01027093000000  KETOCHOLANIC ACID TABLETS                51121800
01027094000000  KETOCONAZOLE CREAM                   51101800
01027095000000  KETOCONAZOLE SHAMPOO                  51101800
01027097000000  KETOCONAZOLE TABLETS                  51101800
01027096000000  KETOCONAZOLE TABLETS:USP                51101800
01027098000000  KETOPROFEN CAPSULES                   51142100
01027099000000  KETOROLAC TROMETAMOL TABLETS              51142100
01027101000000  KETOROLAC TROMETHAMINE INJECTION            51142100
01027100000000  KETOROLAC TROMETHAMINE INJECTION:USP          51142100
01027102000000  KETOROLAC TROMETHAMINE TABLETS              51142100
01027103000000  KETOROLAC TROMETHAMINE TABLETS:USP            51142100
01027105000000  KINGSBURY TURBIDITY STANDARDS               41116100
01027106000000  KINYOUN CARBOL-FUCHSIN STAIN               41116100
01027107000000  KINYOUN STAINING KIT                   41116100
01047287000000  KIT CASE:NAVIGATOR'S                   41123300
01027108000000  KNEE JOINT:ORTHOPEDIC                   42242000
01027109000000  KNEE REST:HOSPITAL SURGICAL TABLE             42295100
01027125000000  KNIFE:AMPUTATING                     42291600
01027114000000  KNIFE:AUTOPSY                       42261500
01027126000000  KNIFE:BRAIN                        42291600
01027116000000  KNIFE:CARTILAGE                      42291600
01027127000000  KNIFE:COMPOUND;DENTAL                   42151600
01027123000000  KNIFE:EAR                         42291600
01027112000000  KNIFE:ENDOSCOPE                      42294900
01027121000000  KNIFE:EYE                         42291600
01027131000000  KNIFE:FLOOR GRADE                     42142000
01027119000000  KNIFE:GENERAL SURGICAL                  42291600
01027132000000  KNIFE:GINGIVECTOMY;DOUBLE ENDED              42151600
01027129000000  KNIFE:MARGIN FINISHING;DENTAL               42151600
01027117000000  KNIFE:MICROSURGICAL                    42291600
01035773000000  KNIFE:MICROTOME                      41102900
01027122000000  KNIFE:NASAL                        42291600
01027128000000  KNIFE:PERIODONTAL                     42152800
01027113000000  KNIFE:PLASTER                       42241500
01027130000000  KNIFE:PLASTER;DENTAL                   42152100
01027124000000  KNIFE:SKIN GRAFTING                    42291600
01027110000000  KNIFE:STERNUM                       42291600
01027118000000  KNIFE:TONSIL                       42291600
01027120000000  KNIFE:TRACHEOTOMY                     42291600
01027111000000  KNIFE:UROLOGY                       42291600
01027115000000  KNIFE:WAX;DENTAL                     42151600
01027133000000  KNIFE-CURETTE:EAR                     42291600
01027134000000  KNIFE-ELEVATOR:EAR                    42292700
01035774000000  KNIVE:LABORATORY                     41122400
01027135000000  KOVACS REAGENT                      41116100
01027136000000  K-STROPHANTHIN INJECTION                 51121900
01027137000000  KYMOGRAPH TESTER:VETERINARY                42121500
01052812000000  LABEL:IDENTIFICATION;INTRAVENOUS TUBING          42221600
01052811000000  LABEL:MEDICAL                       42142300
01035775000000  LABEL:SPECIMEN                      41122700
01027138000000  LABEL:STERILIZATION                    42281800
01052813000000  LABELED NUCLEIC ACID PURIFICATION KIT           41105500
01027139000000  LABELING GUN:STERILIZATION                42281900
01027140000000  LABETALOL HYDROCHLORIDE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS  51121700
01027141000000  LABETALOL HYDROCHLORIDE INJECTION             51121700
01027142000000  LABETALOL HYDROCHLORIDE INJECTION:USP           51121700
01027144000000  LABETALOL HYDROCHLORIDE TABLETS:USP              51121700
01027143000000  LABETALOL HYDROCHLORIDE TABLETS-1               51121700
01027145000000  LABETALOL HYDROCHLORIDE TABLETS-2               51121700
01035777000000  LABORATORY EQUIPMENT SET:LAUNDRY               41103200
01027146000000  LABORATORY EQUIPMENT SET:PREVENTIVE MEDICINE VECTOR CONTROL  41106600
01027149000000                                 41106600
         LABORATORY EQUIPMENT SET:PREVENTIVE MEDICINE VECTOR CONTROL AUGMENTATION
01035778000000  LABORATORY:CHEMICAL;BASE                   41113000
01035780000000  LABORATORY:CHEMICAL;FIELD                   41113000
01035781000000  LABORATORY:PETROLEUM;MODULAR BASE               41113000
01027151000000  LACQUER:DENTAL MODEL                     42152400
01027155000000  LACTATE DEHYDROGENASE TEST REAGENT              41116100
01027156000000  LACTIC ACID SOLUTION                     41116100
01027158000000  LACTIC DEHYDROGENASE CALIBRATION SET             41116100
01027165000000  LACTOPHENOL COTTON BLUE STAIN                 41116100
01027170000000  LACTOSE SOLUTION FOR CULTURE MEDIUM              41116100
01027172000000  LACTULOSE SOLUTION:USP                    51171600
01027173000000  LACTULOSE SYRUP                        51161800
01027174000000  LACTULOSE SYRUP:USP                      51161800
01027175000000  LAMBS WOOL:PURIFIED                      42312300
01027176000000  LAMIVUDINE TABLETS:USP                    51102300
01027177000000  LAMOTRIGINE TABLETS                      51141500
01035782000000  LAMP AND SCALE:GALVANOMETER                  41113600
01027179000000  LAMP:FIBER OPTIC;DENTAL HANDPIECE               42152300
01027178000000  LAMP:INDICATOR;STERILIZATION                 42281500
01027180000000  LAMP:SLIT;OPHTHALMIC                     42183000
01027181000000  LAMPHOLDER:DENTAL DIAGNOSTIC FLASHLIGHT            42152300
01027182000000  LANATOSIDE C TABLETS                     51121500
01027183000000  LANCET SET:FINGER BLEEDING                  42291600
01027184000000  LANCET:BLEEDING TIME MONITORING                42291600
01027185000000  LANCET:FINGER BLEEDING                    42291600
01027186000000  LANCET:FIXATION;ORTHOPEDIC                  42295400
01027192000000  LANSOPRAZOLE DELAYED-RELEASE CAPSULES:USP           51171900
01027193000000  LANTERN:COLOR PERCEPTION TESTING               42183000
01027194000000  LANTERN:OCULAR MUSCLE TESTING                 42182600
01027199000000  LARYNGEAL SPRAY                        42272000
01027200000000  LARYNGOSCOPE                         42272000
01027201000000  LARYNGOSCOPE KIT:EMERGENCY                  42171800
01027202000000  LARYNGOSCOPE SET                       42272000
01016400000000  LASER MEASURING SYSTEM:ELECTRONIC               41111600
01027203000000  LASER:DENTAL                         42152300
01016402000000  LASER:DIRECTIONAL ASSEMBLY                  41115300
01027204000000  LASER:ENDOSCOPIC INSTRUMENT                  42294900
01016404000000  LASER:GAS                           41115300
01016403000000  LASER:SOLID STATE                       41115300
01027205000000  LASITONE CAPSULES                       51191500
01027207000000  L-ASPARTATE AND L-ARGININE ORAL SOLUTION           51191900
01027208000000  LATCH:CHAMBER;INFANT INCUBATOR                42192200
01027209000000  LATHE:DENTAL LABORATORY            42152200
01027210000000  LAVAGE SYSTEM:REUSABLE;PULSED         42312300
01035785000000  LEAD HOLDER:STEREOMETER            41116500
01027217000000  LEAD SET:ELECTRODE;ELECTROCARDIOGRAPH     42181700
01027219000000  LEAD SET:MUSCLE STIMULATOR          42141800
01027218000000  LEAD SET:PACEMAKER;CARDIAC          42203500
01027221000000  LEAD WIRE SET:ELECTRODE;ELECTROCARDIOGRAPH  42181700
01027220000000  LEAD WIRE SET:MONITORING RECORDER       42181700
01027222000000  LEAD WIRE:ELECTRODE;ELECTROMYOGRAPH      42141800
01027226000000  LEAD:ELECTRODE;ELECTROCARDIOGRAPH       42181700
01027223000000  LEAD:ELECTRODE;ELECTRONIC NERVE STIMULATION  42141800
01027224000000  LEAD:MARKING;DENTAL SURVEYOR         42152100
01027225000000  LEAD:PACEMAKER;CARDIAC            42203500
01027227000000  LEADER:TENDON;ARTHROSCOPIC          42294900
01035788000000  LEAK DETECTOR:MICROWAVE            41113600
01011904000000  LEAK DETECTOR:REFRIGERANT GAS         41111900
01039542000000  LEAK TEST COMPOUND              41111900
01035789000000  LEASH:STOPPER-STOPCOCK            41122500
01027228000000  LECITHIN CAPSULES               51151500
01027229000000  LEFLUNOMIDE TABLETS:USP            51142100
01027230000000  LEG BAG:URINARY                42142700
01016407000000  LEG:PLOTTING BOARD              41114400
01027231000000  LEGGINGS:SURGICAL               42131700
01027233000000  LEMON OIL                   51212000
01027234000000  LENOGRASTIM INJECTION             51111600
01027241000000  LENS CENTERING INSTRUMENT           42294200
01027242000000  LENS GLIDES:INTRAOCULAR;SURGICAL       42294500
01027244000000  LENS SET:CONDENSING;INDIRECT OPHTHALMOSCOPY  42183000
01027245000000  LENS SET:GONIOSCOPE;OPHTHALMIC        42183000
01027246000000  LENS SET:TRIAL;OPHTHALMIC           42183000
01027248000000  LENS:CLOSED-EYE;SURGICAL           42183000
01027249000000  LENS:CONDENSING                42183000
01027247000000  LENS:CONTACT                 42142900
01027257000000  LENS:DIPLOPIA TEST              42183000
01027258000000  LENS:ENDOSCOPE                42295000
01027252000000  LENS:GONIOSCOPY                42183000
01027251000000  LENS:MALINGERER DETECTION           42183000
01027254000000  LENS:OPHTHALMIC;COMPOUND           42142900
01027250000000  LENS:OPHTHALMIC;PLANO CYLINDER        42142900
01027255000000  LENS:OPHTHALMIC;SPHERE            42142900
01037547000000  LENS:RECORDING                41111900
01027253000000  LENS:SURGICAL                 42295500
01027256000000  LENS:TRIAL;OPHTHALMIC             42183000
01027259000000  LENS:VITRECTOMY                42183000
01027261000000  LENS-HOOD:SURGICAL HELMET           42295400
01027262000000  LEPIRUDIN FOR INJECTION            51131600
01027263000000  LESION INDICATOR:BREAST            42294300
01027264000000  LEUCOVORIN CALCIUM FOR INJECTION              51131500
01027265000000  LEUCOVORIN CALCIUM INJECTION:USP              51211600
01027266000000  LEUCOVORIN CALCIUM TABLETS                 51131500
01027267000000  LEUKOCYTE ALKALINE PHOSPHATASE STAINING KIT         41116100
01027268000000  LEUPROLIDE ACETATE INJECTION                51111800
01027269000000  LEUPROLIDE ACETATE INJECTION KIT              51111800
01027270000000  LEVALLORPHAN TARTRATE INJECTION               51142300
01027271000000  LEVAMFETAMINE ALGINATE TABLETS               51141900
01027272000000  LEVAMISOLE HYDROCHLORIDE TABLETS              51201800
01027273000000  LEVARTERENOL BITARTRATE INJECTION              51151700
01014033000000  LEVEL:ELECTRONIC                      41113700
01035801000000  LEVEL:OPTICAL;AUTOMATIC                   41116500
01035802000000  LEVEL:SURVEYING                       41114200
01011906000000  LEVELING FIXTURE:GYRO INSTRUMENT TESTING          41116500
01027274000000  LEVER LIFT:SPRING LOADED;ORTHOPEDIC             42292700
01027275000000  LEVER:BONE PLATE                      42292700
01027276000000  LEVER:BONESETTING                      42292700
01027277000000  LEVOBUNOLOL HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION        51102400
01027278000000  LEVOBUNOLOL HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION:USP      51102400
01027279000000  LEVOCABASTINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SUSPENSION      51161600
01027280000000  LEVOCARNITINE CAPSULES                   51191900
01027281000000  LEVOCARNITINE ORAL SOLUTION                 51191900
01027282000000  LEVOCARNITINE TABLETS                    51191900
01027284000000  LEVODOPA CAPSULES                      51142500
01027283000000  LEVODOPA CAPSULES:USP                    51142500
01027286000000  LEVODOPA TABLETS                      51142500
01027285000000  LEVODOPA TABLETS:USP                    51142500
01027287000000                                51172100
         LEVOMETHADONE HYDROCHLORIDE AND FENPIPRAMIDE HYDROCHLORIDE INJECTION
01027288000000                                51172100
         LEVOMETHADONE HYDROCHLORIDE AND FENPIPRAMIDE HYDROCHLORIDE TABLETS
01027290000000  LEVONORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL TABLETS        51181800
01027291000000  LEVONORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL TABLETS:MODIFIED    51181800
01027289000000  LEVONORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL TABLETS:USP      51181800
01027292000000  LEVONORGESTREL IMPLANT KIT                 51181800
01027293000000  LEVOPROPOXYPHENE NAPSYLATE AND ASPIRIN CAPSULES       51161800
01027294000000  LEVORPHANOL TARTRATE INJECTION:USP             51142200
01027296000000  LEVORPHANOL TARTRATE TABLETS                51142200
01027295000000  LEVORPHANOL TARTRATE TABLETS:USP              51142300
01027297000000  LEVOTHYROXINE SODIUM FOR INJECTION             51181600
01027299000000  LEVOTHYROXINE SODIUM TABLETS                51181600
01027298000000  LEVOTHYROXINE SODIUM TABLETS:USP              51181600
01027300000000  L-GLUTAMINE SOLUTION                    41116100
01052852000000  LIBRARY CONSTRUCTION KIT                  41105900
01052847000000  LIBRARY:COMPLEMENTARY DEOXYRIBONUCLEIC ACID         41105900
01052848000000  LIBRARY:GENOMIC                       41105900
01052849000000  LIBRARY:PROTEIN OR PEPTIDE DISPLAY             41105900
01052850000000  LIBRARY:TWO HYBRID SYSTEM                  41105900
01027301000000  LIBRAX CAPSULES                       51171900
01027303000000  LID PLATE:OPHTHALMIC SURGERY                 42294500
01035805000000  LID:ANAEROBIC CULTURE APPARATUS               41104300
01027304000000  LID:MIXER-INVESTOR                      42152200
01027305000000  LID:PILL DISPENSER                      42192600
01035806000000  LID:REAGENT TRAY                       41122800
01027307000000  LID:STERILIZATION                      42281500
01027310000000  LIDOCAINE AND EPINEPHRINE INJECTION:MODIFIED         51142900
01027309000000  LIDOCAINE AND EPINEPHRINE INJECTION:USP           51142900
01027311000000  LIDOCAINE AND PRILOCAINE CREAM                51142900
01027312000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND DEXTROSE INJECTION        51142900
01027313000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND DEXTROSE INJECTION:USP      51142900
01027314000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE INJECTION:USP    51142900
01027315000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND GLUCOSE INJECTION        51142900
01027316000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND NOREPINEPHRINE INJECTION     51142900
01027317000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION:MODIFIED          51142900
01027318000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP            51142900
01027320000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE JELLY:MODIFIED            51142900
01027319000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE JELLY:USP              51142900
01027321000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC OINTMENT         51142900
01027322000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION         51142900
01027325000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE ORAL TOPICAL SOLUTION:USP      51142900
01027323000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE ORAL TOPICAL SOLUTION-1       51142900
01027324000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE ORAL TOPICAL SOLUTION-2       51142900
01027326000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE SOLUTION               51142900
01027327000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE TOPICAL SOLUTION:USP         51142900
01027328000000                                51142900
         LIDOCAINE HYDROCHLORIDE,BENZALKONIUM CHLORIDE,THYMOL,AND CHAMOMILE EXTRACT JELLY
01052855000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE:STERILE;USP             51142900
01027329000000  LIDOCAINE HYDROCHLORIDE:USP                 51142900
01027331000000  LIDOCAINE OINTMENT:MODIFIED                 51142900
01027330000000  LIDOCAINE OINTMENT:USP                    51142900
01027332000000  LIDOCAINE ORAL TOPICAL SOLUTION:USP             51142900
01027333000000  LIDOCAINE TOPICAL AEROSOL:USP                51142900
01027335000000  LIFT BOX:REHABILITATION                   42251800
01027338000000  LIFT:BATH;PATIENT                      42211600
01027337000000  LIFT:HEEL;ORTHOPEDIC                     42241700
01027340000000  LIFT:HYDRAULIC;CLINICAL                   42192300
01027339000000  LIFT:SCISSOR;PATIENT                     42192200
01027336000000  LIFT:TRANSFER;PATIENT                    42192300
01052859000000  LIFTER:BLANKET                        42141700
01027341000000  LIFTER:CADAVER                        42261800
01027342000000  LIGATOR:ENDOSCOPIC                      42294900
01027343000000  LIGATURE SET:HEMORRHOIDAL                  42291800
01027344000000  LIGATURE:HEMORRHOIDAL                    42291800
01027345000000  LIGATURE:SURGICAL                      42291800
01027346000000  LIGATURE:UMBILICAL                      42291800
01027349000000  LIGHT BULB:LARYNGOSCOPE                   42182000
01027348000000  LIGHT BULB:RETINOSCOPE                    42182000
01027347000000  LIGHT BULB:VAGINAL SPECULUM             42182000
01027351000000  LIGHT CARRIER:FIBER OPTIC;BRONCHOSCOPE       42182000
01027350000000  LIGHT CARRIER:FIBER OPTIC;ESOPHAGOSCOPE       42294800
01027352000000  LIGHT CARRIER:FIBER OPTIC;LARYNGOSCOPE       42272000
01035807000000  LIGHT CONDUCTOR:INSTRUMENT ILLUMINATION       41111700
01027353000000  LIGHT GREEN SF YELLOWISH STAIN           41116100
01027355000000  LIGHT GUIDE:DENTAL CURING              42152200
01052862000000  LIGHT METER                     41115300
01027356000000  LIGHT SET:DENTAL OPERATING;FIELD          42152300
01027357000000  LIGHT SOURCE:FILTERED;OPHTHALMOLOGICAL       42295100
01035808000000  LIGHT SOURCE:LASER                 41113700
01035809000000  LIGHT SOURCE:LIGHT EMITTING DIODE          41113700
01027358000000  LIGHT STAND:SURGICAL;FIBER OPTIC          42295100
01027378000000  LIGHT:COLOR PERCEPTION TESTING           42182600
01027381000000  LIGHT:DENTAL CURING;COSMETIC            42151500
01027373000000  LIGHT:DENTAL OPERATING UNIT             42152300
01027361000000  LIGHT:DENTAL OPERATING;CEILING           42152300
01027376000000  LIGHT:DENTAL OPERATING;FIELD            42152300
01027377000000  LIGHT:DENTAL OPERATING;WALL BRACKET         42152300
01027365000000  LIGHT:DENTAL TRANSILLUMINATOR            42152300
01027360000000  LIGHT:DIAGNOSTIC-EXAMINATION            42182600
01027380000000  LIGHT:EAR EXAMINATION                42182600
01027379000000  LIGHT:ENDOSCOPIC INSTRUMENT;FIBER OPTIC       42295000
01027370000000  LIGHT:HEAD;DIAGNOSTIC                42182600
01027359000000  LIGHT:HEAD;FIBER OPTIC               42295100
01019284000000  LIGHT:HEAD;GENERAL PURPOSE             42182600
01027364000000  LIGHT:INFRARED;PHYSICAL THERAPY           42142100
01027382000000  LIGHT:INTRAORAL                   42152300
01035815000000  LIGHT:MICROSCOPE                  41111700
01027375000000  LIGHT:OPHTHALMIC;PORTABLE              42182600
01027362000000  LIGHT:SLIT;OPHTHALMIC                42182600
01027371000000  LIGHT:SLIT;OPHTHALMOLOGICAL             42182600
01019288000000  LIGHT:SURGICAL;AMBULANCE              42172000
01027374000000  LIGHT:SURGICAL;BRACKET               42191600
01027366000000  LIGHT:SURGICAL;CEILING               42191600
01027368000000  LIGHT:SURGICAL;FIELD                42191600
01027367000000  LIGHT:SURGICAL;STAND                42191600
01035811000000  LIGHT:TEST                     41113600
01027383000000  LIGHT:ULTRAVIOLET;PHOTOTHERAPY           42142100
01027384000000  LIGHTING:PATIENT ROOM                42191600
01027385000000  LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE AND ADRENALINE INJECTION  51142900
01027386000000  LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION         51142900
01027387000000  LIGNOCAINE OINTMENT                 51142900
01027389000000  LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE CAPSULES          51101500
01027388000000  LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE CAPSULES:USP        51101500
01027390000000  LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE INJECTION:USP       51101500
01027391000000  LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE SYRUP     51101500
01027392000000  LINCOMYCIN INJECTION:USP               51101500
01027393000000  LINDANE CREAM:USP                  51101700
01027394000000  LINDANE LOTION                    51101700
01027396000000  LINDANE LOTION:MODIFIED               51101700
01027395000000  LINDANE LOTION:USP                  51101700
01027397000000  LINDANE SHAMPOO:USP                 51101700
01027402000000  LINER:AUTOTRANSFUSION RESERVOIR           42294600
01027416000000  LINER:BEDPAN;FABRIC                 42141600
01027407000000  LINER:BEDPAN;PAPER                  42132200
01027405000000  LINER:CASUALTY EVACUATION BAG            42171900
01035820000000  LINER:CHROMATOGRAPH;GAS               41115700
01027406000000  LINER:COMPARTMENTED PORCELAIN TEETH CABINET DRAWER  42151700
01027415000000  LINER:DENTURE;TEMPORARY RESILIENT          42152400
01027412000000  LINER:FLASK;DENTAL CASTING MACHINE          42152200
01027408000000  LINER:FOOT AND ANKLE SPLINT             42241500
01027411000000  LINER:HAMPER;STERILIZATION-BIOHAZARD DISPOSAL    42281900
01027401000000  LINER:HEEL PROTECTOR;ORTHOPEDIC           42241700
01027400000000  LINER:HOSPITAL BASSINET BASKET            42191800
01027409000000  LINER:LEG BRACE                   42241700
01027398000000  LINER:RIM;ORTHOPEDIC IMPLANT             42295500
01027399000000  LINER:RING;DENTAL CASTING MACHINE          42152100
01027414000000  LINER:SCALE                     42182800
01035819000000  LINER:SERUM;CENTRIFUGE                41104100
01035818000000  LINER:STAIN DISH;ELECTROPHORESIS SYSTEM       41105300
01027404000000  LINER:SURGICAL SUCTION CANISTER           42295400
01027413000000  LINER:TRAY;STERILIZATION               42281900
01027417000000  LINER-DRAPE:BASIN;SURGICAL              42131700
01027418000000  LINEZOLID INJECTION                 51101500
01027419000000  LINEZOLID TABLETS                  51101500
01006112000000  LINKAGE:TELESCOPING;ADJUSTABLE            41111700
01027420000000  LINSEED AND LICORICE COMPOUND LOZENGES        51161700
01027421000000  LINSIDOMINE HYDROCHLORATE INJECTION         51122100
01027424000000  LIOTHYRONINE SODIUM TABLETS             51181600
01027423000000  LIOTHYRONINE SODIUM TABLETS:USP           51181600
01027426000000  LIOTRIX TABLETS                   51181600
01027425000000  LIOTRIX TABLETS:USP                 51181600
01027429000000  LIPIDTHROMBOPLASTIN INJECTION            51131800
01035821000000  LIQUID HANDLING SYSTEM:ROBOTIC            41121500
01027431000000  LIQUID:GLASS IONOMER RESTORATIVE;DENTAL       42152400
01027433000000  LISINOPRIL TABLETS:USP                51121700
01027432000000  LISINOPRIL TABLETS-1                 51121700
01027434000000  LISINOPRIL TABLETS-2                 51121700
01027437000000  LITHIUM CARBONATE CAPSULES              51141900
01027436000000  LITHIUM CARBONATE CAPSULES:USP            51141900
01027438000000  LITHIUM CARBONATE EXTENDED-RELEASE TABLETS:USP    51141900
01027439000000  LITHIUM CARBONATE STAIN               41116100
01027441000000  LITHIUM CARBONATE TABLETS              51141900
01027440000000  LITHIUM CARBONATE TABLETS:USP               51141900
01027442000000  LITHIUM CITRATE SYRUP:USP                 51141900
01027443000000  LITHIUM SOLUTION                     41116100
01052876000000  LITHOTRIPTOR:ULTRASOUND                  42202800
01027444000000  LITHOTRIPTOSCOPE                     42295100
01035822000000  LITMUS PAPER:ACS                     41113000
01027445000000  LITMUS:ANALYZED REAGENT                  41115600
01027446000000  LITTER BAR:LEG SPLINT SUPPORTING             42241500
01027447000000  LITTER EXTENSION:PATIENT'S PILLOW SUPPORT-BACKREST    42171600
01027448000000  LITTER KIT:SKI-SLED                    42171600
01027449000000  LITTER SET                        42171600
01027450000000  LITTER SUPPORT SET                    42171600
01027454000000  LITTER:FOLDING;POLE                    42171600
01027453000000  LITTER:FOLDING;RIGID POLE                 42171600
01027451000000  LITTER:NONRIGID;POLELESS                 42171600
01027456000000  LITTER:RIGID;SEA-AIR;MEDICAL EVACUATION          42171600
01027455000000  LITTER:RIGID;STOKES                    42171600
01027452000000  LITTER:SEMIRIGID;POLELESS                 42171600
01027457000000  LITTER-SPLINT:EXTRICATION                 42171600
01027462000000  L-LYSINE TABLETS                     51191900
01035823000000  LOAD CELL:FORCE-WEIGHT                  41112100
01035824000000  LOAD FRAME:CONCRETE TESTING                41114600
01027463000000  LOADING UNIT:BIOPSY;INVASIVE BREAST            42294300
01027464000000  LOBELIA LEAVES:CRUSHED                  51161800
01027465000000  LOBELIA TINCTURE                     51161800
01027466000000  LOCATOR:RADIOGRAPHIC;OCULAR FOREIGN BODY         42201800
01027471000000  LOCK:ARCH WIRE;DENTAL                   42152700
01027469000000  LOCK:SIDERAIL;HOSPITAL SURGICAL TABLE           42295100
01027472000000  LOCK:SKULL PIN                      42295500
01027468000000  LOCK:Y-SITE;CANNULA                    42142400
01027474000000  LOCKING BOLT:ROD DRIVER;FEMORAL              42293400
01027475000000  LOCKING TAB DRIVER:TIBIAL-HUMERAL ROD SYSTEM;ORTHOPEDIC  42293400
01027478000000  LOCKNUT:CRANIAL SCREW;ORAL-MAXILLOFACIAL SURGERY     42295500
01027476000000  LOCKNUT:IMPLANT CROSSLINK SYSTEM             42295500
01027477000000  LOCKNUT:NEUROSURGICAL HEADREST              42295500
01027479000000  LOCKNUT:ORAL-MAXILLOFACIAL SURGERY            42295500
01027480000000  LODOXAMIDE TROMETHAMINE OPHTHALMIC SOLUTION        51102400
01027481000000  LOEFFLER'S ALKALINE METHYLENE BLUE SOLUTION        41116100
01027482000000  LOEFFLER'S METHYLENE BLUE STAIN              41116100
01027483000000  LOMUSTINE CAPSULES                    51111500
01027491000000  LOOP:EAR                         42291600
01027486000000  LOOP:EYE LENS                       42294500
01027490000000  LOOP:FINGER;ORTHOPEDIC                  42295100
01035826000000  LOOP:INOCULATING;LABORATORY                41122100
01027492000000  LOOP:RESCUE;CLINCH                    42171600
01027489000000  LOOP:RETRIEVAL;URETEROSCOPIC               42291600
01027484000000  LOOP:STONE EXTRACTOR                   42291600
01027488000000  LOOP:VASCULAR;SURGICAL                42291600
01027487000000  LOOP:WIRE;OTOLOGICAL                 42291600
01027493000000  LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE CAPSULES          51171700
01027494000000  LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE CAPSULES:USP        51171700
01027495000000  LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE ORAL SOLUTION        51171700
01027496000000  LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE TABLETS           51171700
01027497000000  LOPRAZOLAM MESILATE TABLETS:BP            51141800
01027498000000  LORACARBEF CAPSULES                 51101500
01027499000000  LORACARBEF FOR ORAL SUSPENSION            51101500
01016422000000  LORAN INDICATOR SUBASSEMBLY             41111900
01027500000000  LORATADINE TABLETS                  51161600
01027502000000  LORAZEPAM INJECTION                 51141900
01027501000000  LORAZEPAM INJECTION:USP               51141900
01027504000000  LORAZEPAM TABLETS:USP                51141900
01027505000000  LORAZEPAM TABLETS-1                 51141900
01027503000000  LORAZEPAM TABLETS-2                 51141900
01027506000000  LORMETAZEPAM TABLETS                 51141900
01027507000000  LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS  51121700
01027508000000  LOSARTAN POTASSIUM TABLETS              51121700
01035827000000  LOUPE:JEWELER'S                   41111700
01027510000000  LOVASTATIN TABLETS                  51121800
01027511000000  LOXAPINE CAPSULES:USP                51141700
01027512000000  LOXAPINE HYDROCHLORIDE INJECTION           51141700
01027513000000  LOXAPINE HYDROCHLORIDE ORAL SOLUTION         51141700
01027514000000  LOXAPINE SUCCINATE CAPSULES             51141700
01027515000000  L-TRYPTOPHAN TABLETS                 51191900
01027522000000  LUBRICANT:DENTAL                   42151900
01027516000000  LUBRICANT:DENTAL HANDPIECE              42152400
01052884000000  LUBRICANT:MEDICAL EXAMINATION            42181500
01027517000000  LUBRICANT:MOLD;DENTAL                42152400
01027518000000  LUBRICANT:OPHTHALMIC                 51102400
01027520000000  LUBRICANT:SILICATE CEMENT;DENTAL           42152400
01027519000000  LUBRICANT:SURGICAL INSTRUMENTS            42281700
01027523000000  LUBRICATING SOLUTION:CONTACT LENS          51102400
01027524000000  LUCANTHONE HYDROCHLORIDE TABLETS           51101700
01027525000000  LUG:ANCHOR;DENTAL                  42151600
01027526000000  LUMBAR PUNCTURE KIT                 42241800
01027527000000  LUTING MATERIAL:PORCELAIN BONDING;DENTAL       42152400
01027528000000  LUXOL FAST BLUE MBS STAIN              41116100
01027529000000  LYPRESSIN NASAL SOLUTION:USP             51182100
01052887000000  LYSING AND HEMOGLOBIN REAGENT            41116100
01027530000000  LYSING REAGENT                    41116100
01027531000000  LYSOZYME AND CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE TABLETS    51101500
01035828000000  MACHMETER                      41112800
01027532000000  MADDOX CROSS                     42183000
01027533000000  MAFENIDE ACETATE CREAM:USP              51101500
01027534000000  MAFENIDE HYDROCHLORIDE AND BENZOCAINE SOLUTION    51101500
01027535000000  MAFENIDE HYDROCHLORIDE AND SULFANILAMIDE POWDER        51101500
01027536000000  MAFENIDE HYDROCHLORIDE SOLUTION                51101500
01027538000000  MAGALDRATE AND SIMETHICONE ORAL SUSPENSION           51171500
01027539000000  MAGALDRATE AND SIMETHICONE TABLETS               51171500
01027540000000  MAGALDRATE ORAL SUSPENSION:USP                 51171500
01027542000000  MAGALDRATE TABLETS                       51171500
01027541000000  MAGALDRATE TABLETS:USP                     51171500
01016426000000  MAGAZINE:RADAR MAPPING RECORDER                41115200
01027543000000  MAGNESIA AND ALUMINA ORAL SUSPENSION:USP            51171600
01027545000000  MAGNESIA AND ALUMINA TABLETS                  51171600
01027544000000  MAGNESIA AND ALUMINA TABLETS:USP                51171600
01027546000000  MAGNESIUM ALUMINUM SILICATEHYDRATE AND MILK:WHOLE;DRY TABLETS 51171500
01027547000000  MAGNESIUM ALUMINUM SILICATEHYDRATE TABLETS           51171500
01027549000000  MAGNESIUM CARBONATE AND ALUMINUM HYDROXIDE GEL TABLETS     51171500
01027550000000  MAGNESIUM CARBONATE:USP                    51171500
01027551000000  MAGNESIUM CHLORIDE DELAYED-RELEASE TABLETS           51171500
01027552000000  MAGNESIUM CHLORIDE TABLETS                   51171500
01027553000000  MAGNESIUM CHLORIDE:USP                     51171600
01027554000000  MAGNESIUM CITRATE ORAL SOLUTION:USP              51171500
01027555000000  MAGNESIUM CITRATE:DIBASIC;PENTAHYDRATE             51171500
01027556000000  MAGNESIUM GLUCOHEPTONATE ORAL SOLUTION             51171500
01027558000000  MAGNESIUM GLUCONATE TABLETS                  51171500
01027557000000  MAGNESIUM GLUCONATE TABLETS:USP                51171500
01027559000000  MAGNESIUM HYDROXIDE:USP                    51171500
01027560000000  MAGNESIUM LACTATE EXTENDED-RELEASE TABLETS           51171600
01027561000000  MAGNESIUM OXIDE AND CALCIUM CARBONATE SOLUTION         51171500
01027562000000  MAGNESIUM OXIDE AND CALCIUM CARBONATE TABLETS         51171500
01027563000000  MAGNESIUM OXIDE AND PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE TABLETS      51171500
01027565000000  MAGNESIUM OXIDE CAPSULES                    51171500
01027564000000  MAGNESIUM OXIDE CAPSULES:USP                  51171500
01027567000000  MAGNESIUM OXIDE TABLETS                    51171500
01027566000000  MAGNESIUM OXIDE TABLETS:USP                  51171500
01027568000000  MAGNESIUM OXIDE:USP                      51171500
01027569000000  MAGNESIUM PIDOLATE SYRUP                    51131500
01027570000000  MAGNESIUM SALICYLATE TABLETS                  51171500
01027571000000  MAGNESIUM STEARATE:NF                     51171500
01027572000000  MAGNESIUM SULFATE INJECTION:USP                51171600
01027574000000  MAGNESIUM SULFATE:MODIFIED                   51171600
01027573000000  MAGNESIUM SULFATE:USP                     51171600
01027575000000  MAGNESIUM SULPHATE INJECTION                  51171600
01027576000000  MAGNESIUM TEST REAGENT                     41116100
01027577000000  MAGNESIUM TRISILICATE TABLETS                 51171500
01027578000000                                 TABLETS
         MAGNESIUM TRISILICATE,ALUMINUM HYDROXIDE GEL,AND GASTRIC MUCIN 51171500
01027579000000  MAGNET DEVICE:GUIDE WIRE EXCHANGE;CARDIOVASCULAR CATHETER   42295400
01027580000000  MAGNET:EYE;ELECTRIC                      42294500
01039624000000  MAGNETIC INSPECTION COMPOUND                  41111800
01035830000000  MAGNETIC INSPECTION UNIT:PORTABLE               41111800
01035831000000  MAGNETIC INSPECTION UNIT:STATIONARY              41111800
01035832000000  MAGNETIC PICKUP:TRANSDUCER                  41112100
01052890000000  MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEM:MEDICAL           42201600
01052891000000  MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEM:MEDICAL;PORTABLE      42201600
01052892000000  MAGNETIC RESONANCE IMAGING THREE DIMENSIONAL SYSTEM:MEDICAL  42201600
01035834000000  MAGNETOMETER:DUAL COIL                    41113800
01035833000000  MAGNETOMETER:GEOPHYSICAL                   41101800
01018003000000  MAGNETOSTRICTION ELEMENT                   41116500
01035835000000  MAGNIFIER                           41111700
01027581000000  MAGNIFIER-GUIDE:HYPODERMIC NEEDLE AND SYRINGE         42142500
01035837000000  MAILING CASE:LABORATORY SPECIMEN               41104100
01027582000000  MAINTENANCE KIT:GAS ANESTHESIA APPARATUS INHALER UNIT     42272500
01027585000000  MALARIA SURVEY SET                      41116100
01027586000000  MALATHION LOTION                       51101700
01027587000000  MALLEIN                            41116100
01027589000000  MALLET:AUTOPSY                        42292500
01027588000000  MALLET:BONE SURGERY                      42292500
01027591000000  MALLET:GOLD FOIL PLUGGING;DENTAL               42151600
01027593000000  MALLET:NASAL                         42292500
01027592000000  MALLET:ORAL SURGERY                      42292500
01027590000000  MALLET:PLUGGING;DENTAL                    42151600
01027599000000  MALTOSE SOLUTION FOR CULTURE MEDIUM              41116100
01052899000000  MAMMALIAN CELL EXPRESSION KIT                 41106500
01052900000000  MAMMALIAN CELL:PROTEIN EXPRESSION               41106500
01027601000000  MANDELIC ACID AND AMMONIUM CHLORIDE TABLETS          51101500
01027602000000  MANDREL ASSORTMENT:DENTAL HANDPIECE              42151600
01027603000000  MANDREL:DENTAL HANDPIECE                   42151600
01035838000000  MANEUVERING BOARD                       41112800
01027606000000  MANGANESE SULFATE INJECTION                  51171600
01027607000000  MANIFOLD ASSEMBLY:INHALATION THERAPY APPARATUS        42271700
01027609000000  MANIFOLD ASSEMBLY:OXYGEN DELIVERY               42271700
01003404000000  MANIFOLD ASSEMBLY:OXYGEN MASK CONTROL             42271700
01027608000000  MANIFOLD ASSEMBLY:VENTILATING-ASPIRATING           42271900
01035839000000  MANIFOLD:HYDROSOL                       42221600
01027611000000  MANIFOLD:OXYGEN CYLINDER                   42191700
01052902000000  MANIFOLD:SAMPLING                       41104000
01027610000000  MANIFOLD:STOPCOCK;INTRAVENOUS THERAPY             42221600
01027612000000  MANIPULATING INSTRUMENT:SURGICAL               42293400
01027613000000  MANIPULATOR:ENDOSCOPIC                    42294900
01027614000000  MANIPULATOR-INJECTOR:UTERINE                 42143100
01041264000000  MANNEQUIN:ANATOMICAL;HUMAN                  42301500
01027615000000  MANNITOL HEXANITRATE AND PHENOBARBITAL TABLETS        51121700
01027616000000  MANNITOL HEXANITRATE TABLETS                 51121700
01027617000000  MANNITOL IN SODIUM CHLORIDE INJECTION:USP           51191500
01027618000000  MANNITOL INJECTION #                     51191500
01027619000000  MANNITOL INJECTION:USP                    51191500
01027620000000  MANNITOL IRRIGATION                      51191500
01027621000000  MANNITOL SOLUTION FOR CULTURE MEDIUM              51191500
01027622000000                                 51191600
         MANNITOL,SODIUM CHLORIDE,AND SODIUM ACETATE TRIHYDRATE INJECTION
01027623000000  MANNITOL:USP                          51191500
01035842000000  MANOMETER ASSEMBLY                       41103300
01027624000000  MANOMETER KIT:RESPIRATORY                   42271900
01027625000000  MANOMETER SET:VENOUS PRESSURE                 42181600
01035846000000  MANOMETER:ANEROID                       41103300
01035847000000  MANOMETER:CAPILLARY TUBE IN TUBE                41103300
01035843000000  MANOMETER:INCLINED TUBE                    41103300
01027627000000  MANOMETER:LUNG PRESSURE                    42271600
01027626000000  MANOMETER:SPINAL FLUID                     41103300
01035844000000  MANOMETER:U-TUBE                        41103300
01035845000000  MANOMETER:VERTICAL TUBE                    41103300
01035848000000  MANOSTAT:ELECTRONIC                      41112400
01035849000000  MANTLE:HEATING;ELECTRIC                    41102400
01019335000000  MANTLE:ILLUMINATING                      41102400
01027628000000  MANUAL AND STENCILS:PSYCHODIAGNOSTIC TEST SET         42182300
01035850000000  MAP DISTRIBUTION SET                      41112900
01007870000000  MAP LAYOUT SECTION:TOPOGRAPHIC REPRODUCTION SET;TRUCK MOUNTED 41112900
01035851000000  MAP REVISION SECTION:TOPOGRAPHIC MAPPING SET;TRUCK MOUNTED   41112900
01027629000000  MAPROTILINE HYDROCHLORIDE TABLETS               51141600
01035852000000  MARKER AND POINT SELECTOR                   41111700
01027630000000  MARKER SET:X-RAY FILM IDENTIFICATION              42203700
01027640000000  MARKER:BIOPSY;INVASIVE BREAST                 42294300
01027632000000  MARKER:EYE;RETINAL                       42292800
01027639000000  MARKER:IDENTIFICATION;RADIOGRAPHIC               42292800
01052913000000  MARKER:KNIFE;GLASS;HISTOLOGY                  41102900
01027631000000  MARKER:MICROSCOPE SLIDE                    41122600
01027638000000  MARKER:RADIAL KERATOTOMY                    42292800
01027634000000  MARKER:X-RAY FILM;COMPUTERIZED                 42203700
01027633000000  MARKER:X-RAY FILM;LIGHT OPERATED                42203700
01027641000000  MASK AND REBREATHING BAG:INHALATOR-RESUSCITATOR        42272300
01027642000000  MASK AND RESERVOIR BAG:INHALATOR-RESUSCITATOR         42272300
01027643000000  MASK PACK:ORONASAL                       42271700
01027645000000  MASK:AIRWAY;LARYNGEAL                     42271900
01027652000000  MASK:ANTIPUTREFACTION                     42261900
01041268000000  MASK:CARDIOPULMONARY RESUSCITATION TRAINING          42272300
01027644000000  MASK:CASSETTE;X-RAY FILM MARKING                42201800
01014545000000  MASK:DIAL                           41116500
01027651000000  MASK:FACE;CARDIOPULMONARY RESUSCITATION            42272300
01027650000000  MASK:ORONASAL                         42271700
01052917000000  MASK:SINUS;THERAPEUTIC                     42142100
01027649000000  MASK:SURGICAL                         42295400
01027653000000  MASK:SURGICAL;HOSPITAL PERSONNEL;DISPOSABLE          42131600
01027648000000  MASK:TRACHEOSTOMY                       42271700
01027654000000  MASKING AGENT:DENTAL                      42152400
01027655000000  MASK-SHIELD:SURGICAL                      42295400
01027656000000  MASS FLOW SENSOR:PULMONARY FUNCTION MEASUREMENT  42271700
01027661000000  MAT:DENTAL EQUIPMENT                42151600
01027659000000  MAT:PATIENT TRANSFER                42192200
01027660000000  MAT:PHYSICAL THERAPY                42251600
01027662000000  MATRIX SET:DENTAL                 42151600
01027663000000  MATRIX:CROWN;DENTAL                42151600
01027664000000  MATTRESS SET:FULL BODY               42191800
01027665000000  MATTRESS SET:VACUUM IMMOBILIZATION         42171900
01042712000000  MATTRESS:CHILD'S CRIB               42191800
01027667000000  MATTRESS:CHILD'S CRIB;HOSPITAL           42191800
01027671000000  MATTRESS:HOSPITAL BASSINET             42191800
01027670000000  MATTRESS:LITTER                  42171600
01027668000000  MATTRESS:VACUUM;STABILIZING            42191800
01027672000000  MAYER'S MUCICARMINE STAINING KIT          41116100
01027673000000  MAY-GRUNWALD STAIN                 41116100
01027674000000  MAZINDOL TABLETS                  51142600
01027676000000  M-CRESYL ACETATE                  51102700
01027677000000  M-CRESYL ACETATE OTIC SOLUTION           51102700
01027678000000  MEASLES AND MUMPS AND RUBELLA           51201600
01027679000000  MEASLES AND RUBELLA VIRUS VACCINE LIVE       51201600
01027680000000  MEASLES AND RUBELLA VIRUS VACCINE LIVE:USP     51201600
01027681000000  MEASLES VIRUS VACCINE LIVE:USP           51201600
01027682000000  MEASLES VIRUS VACCINE:INACTIVATED         51201600
01027683000000  MEASLES,MUMPS,AND RUBELLA VIRUS VACCINE LIVE:USP  51201600
01010731000000  MEASURE:DRY CHEMICAL;WATER PURIFICATION      41113000
01027684000000  MEASURE:LENS;OPHTHALMIC              42183000
01035865000000  MEASURER:MAP                    41114200
01052921000000  MEASURING AID:PHYSICALLY HANDICAPPED        42211900
01027685000000  MEASURING CUPS:DENTAL SILICATE CEMENT       42152500
01046359000000  MEASURING DEVICE:BODY HEIGHT AND STRIDE      41111600
01035866000000  MEASURING MACHINE:CLOTH              41111900
01052923000000  MEASURING MACHINE:COORDINATE DATA         41111900
01035868000000  MEASURING SET:FIELD STRENGTH;RADIO         41113600
01035869000000  MEASURING SET:LIGHT INTENSITY           41115300
01035867000000  MEASURING SET:POWER DENSITY            41113600
01043165000000  MEASURING SET:SPOON                41123400
01046360000000  MEASURING STICK:FOOTWEAR LAST           41111600
01035870000000  MEASURING STICK:PRECIPITATION GAGE         41114400
01035876000000  MEASURING TUBE:GAS ANALYZER            41113100
01027688000000  MEBENDAZOLE TABLETS                51101700
01027687000000  MEBENDAZOLE TABLETS:MODIFIED            51101700
01027686000000  MEBENDAZOLE TABLETS:USP              51101700
01027689000000  MEBEVERIN HYDROCHLORIDE TABLETS          51172100
01027690000000  MEBHYDROLINE TABLETS                51161600
01027691000000  MEBUTAMATE TABLETS                 51121700
01052924000000  MECAMYLAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP       51151800
01035877000000  MECHANICAL STAGE:MICROSCOPE            41111700
01027692000000  MECHLORETHAMINE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION:USP         51111500
01027693000000  MECLIZINE AND PYRIDOXINE SOLUTION                51171800
01027694000000  MECLIZINE HYDROCHLORIDE AND CAFFEINE TABLETS          51171800
01027695000000  MECLIZINE HYDROCHLORIDE AND PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE TABLETS 51171800
01027697000000  MECLIZINE HYDROCHLORIDE TABLETS                 51171800
01027696000000  MECLIZINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP               51171800
01027698000000  MECLIZINE SUPPOSITORIES                     51171800
01027701000000  MECLOFENAMATE SODIUM CAPSULES                  51142100
01027700000000  MECLOFENAMATE SODIUM CAPSULES:USP                51142100
01027702000000  MECLOFENAMIC ACID INJECTION                   51142700
01027703000000  MECLOZINE HYDROCHLORIDE TABLETS                 51161600
01052926000000  MEDIA INGREDIENT:BACTERIA                    41106200
01027704000000  MEDICAL AIRWAY MANAGEMENT SET                  42271900
01027751000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:AIR TRANSPORTABLE INFIRMARY        42271900
01027795000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:AIRCRAFT                 42172000
01027724000000                                  42172000
         MEDICAL EQUIPMENT SET:AIRCRAFT DEPOT MAINTENANCE BATTALION;SEABORNE
01027731000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:AMBULANCE AUTOMOBILE           42172000
01027764000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:AMBULANCE TRAIN              42172000
01027754000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:AMPHIBIOUS CONSTRUCTION BATTALION     42172000
01027749000000                                  42172000
         MEDICAL EQUIPMENT SET:ARMED FORCES EXAMINING AND ENTRANCE STATION
01027742000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:ARMY CONVALESCENT CENTER         42172000
01027750000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:ARMY MEDICAL LABORATORY          42172000
01027720000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:BATTALION AID STATION           42172000
01027788000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:BLOOD BANK BLEEDING DETACHMENT      42172000
01027786000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:BLOOD BANK PROCESSING DETACHMENT     42172000
01027784000000                                  42172000
         MEDICAL EQUIPMENT SET:BLOOD COLLECTING;PROCESSING;AND DISTRIBUTION
01027777000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:CARGO HANDLING BATTALION         42172000
01027719000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:CASUALTY EVACUATION BLOCK         42172000
01027782000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:CHEMICAL AGENTS CASUALTY TREATMENT TEAM 42172000
01027721000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:CLEARING STATION             42172000
01027761000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:CLINICAL SPECIALIST COURSE        42172000
01027767000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:CLINICAL-PSYCHOLOGICAL EXAMINATION    42182300
01027740000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:COMBAT SUPPORT HOSPITAL          42172000
01027716000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:DERMATOLOGY TEAM;FIELD          42172000
01027779000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:DISPENSARY;FIRST AID           42172000
01027715000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:EAR-NOSE-THROAT TEAM;FIELD        42172000
01027748000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:EAR-NOSE-THROAT TREATMENT CENTER     42172000
01027723000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:EMERGENCY TREATMENT;MEDICAL DETACHMENT42172000
01027796000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:ENDOSCOPIC                42294900
01027725000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:ENVIRONMENTAL SANITATION SURVEY      42172000
01027710000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:EPIDEMIOLOGY SERVICE;FIELD        42172000
01027708000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:FLYER'S                  42172000
01027752000000                                  42172000
         MEDICAL EQUIPMENT SET:FOREIGN SERVICE AMBULANCE TRAIN KITCHEN-DINING-STORAGE CAR
01027753000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:FOREIGN SERVICE AMBULANCE TRAIN WARD CAR 42172000
01027792000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:FOREIGN SERVICE;INDIVIDUAL        42172000
01027706000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:HYGIENE BODY;FIELD            42172000
01027736000000                                  41116100
         MEDICAL EQUIPMENT SET:IMMUNOLOGY-SEROLOGY LABORATORY AUGMENTATION
01027770000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:MEDICAL AIDPOST              42172000
01027759000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:MEDICAL LABORATORY            42172000
01027768000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:MEDICAL LABORATORY;TRUCK MOUNTED     42172000
01027728000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:MEDICAL ORDERLY              42172000
01027737000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:MOBILE AIR TRANSPORTABLE HOSPITAL     42172000
01027758000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:MOBILE ARMY SURGICAL HOSPITAL       42172000
01027745000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:NAVAL BEACH GROUP;BEACHMASTER UNIT    42172000
01027746000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:NAVAL BEACH GROUP;BOAT UNIT        42172000
01027766000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:NAVAL BEACH GROUP;STAFF COMMANDER     42172000
01027732000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:NAVY                   42172000
01027741000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:NURSING;FIELD               42172000
01027713000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:OPHTHALMOLOGY TEAM;FIELD         42183000
01027705000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:ORTHOPEDIC PLASTERS            42241500
01027734000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:PATHOLOGY LABORATORY AUGMENTATION     42172000
01027765000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:PATIENT CARE PROCEDURE TRAINING      42172000
01027787000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:PHYSICAL EXAMINATION;FLIGHT SURGEON    42181500
01027771000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:PLASMA ADMINISTERING           42222300
01027793000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:PREVENTIVE TECHNICIAN           42172000
01027712000000                                  42172000
         MEDICAL EQUIPMENT SET:RENAL AND ELECTROLYTE METABOLISM DETACHMENT
01027794000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:SEARCH AND RESCUE             42172000
01027727000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:SHIPBOARD                 42172000
01027726000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:SHOCK TREATMENT              42172000
01027769000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:SICK CALL;FIELD              42172000
01027743000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:SPECIAL FORCES              42172000
01027778000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:SURGICAL TEAM RESUPPLY BLOCK       42172000
01027791000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:SURGICAL TEAM SUPPLY BLOCK        42172000
01027774000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:TRAUMA;FIELD               42172000
01027747000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:UNDERWATER DEMOLITION TEAM        42172000
01027729000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:VETERINARY CLINIC             42121500
01027756000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:VETERINARY HOSPITAL            42121500
01027735000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:VETERINARY LABORATORY AUGMENTATION    42121500
01027717000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:VETERINARY SERVICE;FIELD         42121500
01027714000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:VETERINARY;LARGE ANIMAL;FIELD       42121500
01027709000000  MEDICAL EQUIPMENT SET:VETERINARY;POSTMORTEM;FIELD        42121500
01027797000000  MEDICAL EQUIPMENT:X-RAY SUPPLIES                42201800
01027798000000                                  42172000
         MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET:AEROMEDICAL RESCUE AND RECOVERY TEAM
01027805000000  MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET:AERONAUTIC;EMERGENCY     42172000
01027800000000  MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET:BLOOD DONOR CENTER      42222300
01027802000000  MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET:EAR-NOSE-THROAT INJURIES   42172000
01027803000000  MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET:EYE INJURIES         42294500
01027799000000  MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET:FIELD CASUALTY TREATMENT   42172000
01027806000000                                  42172000
         MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET:PREVENTIVE MEDICINE CONTROL DETACHMENT
01027807000000                                  42172000
         MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET:PREVENTIVE MEDICINE SURVEY DETACHMENT
01027801000000  MEDICAL INSTRUMENT AND SUPPLY SET:RESUPPLY SET         42172000
01027809000000  MEDICAL KIT:HOSPITAL EMERGENCY                 42172000
01027810000000  MEDICAL PACKET:INDIVIDUAL SURVIVAL KIT             42172000
01027811000000                                  42172000
         MEDICAL SUPPLY AND PROTECTIVE CLOTHING SET:CHEMICAL AGENTS CASUALTY TREATMENT
01027815000000  MEDICAL SUPPLY SET:AEROMEDICAL EVACUATION          42172000
01027822000000  MEDICAL SUPPLY SET:AIRPLANE AMBULANCE            42172000
01027825000000  MEDICAL SUPPLY SET:AMBULANCE                 42172000
01027816000000  MEDICAL SUPPLY SET:BASE SUPPLY SUPPORT;RESUPPLY SET     42172000
01027824000000  MEDICAL SUPPLY SET:CHEMICAL AGENTS CASUALTY TREATMENT    42172000
01027813000000  MEDICAL SUPPLY SET:CIVIL AFFAIRS               42172000
01027814000000  MEDICAL SUPPLY SET:CIVIL DEFENSE               42172000
01027820000000  MEDICAL SUPPLY SET:COMBAT RESUPPLY BLOCK           42172000
01027821000000  MEDICAL SUPPLY SET:FIELD                   42172000
01027818000000  MEDICAL SUPPLY SET:FITNESS TRAINING             42172000
01027812000000  MEDICAL SUPPLY SET:MEDICAL FIELD TREATMENT FACILITY     42172000
01027817000000  MEDICAL SUPPLY SET:OBSTETRICAL                42172000
01027826000000  MEDICAL SUPPLY SET:OBSTETRICAL;FIELD             42172000
01027819000000  MEDICAL SUPPLY SET:SURGICAL INSTRUMENTS;GENERAL SURGICAL   42295100
01027827000000  MEDIGOXIN INJECTION                     51121500
01027828000000  MEDIGOXIN TABLETS                      51121500
01027829000000  MEDROXYPROGESTERONE ACETATE INJECTABLE SUSPENSION:USP    51181800
01027830000000  MEDROXYPROGESTERONE ACETATE SUSPENSION:STERILE;USP      51181800
01027832000000  MEDROXYPROGESTERONE ACETATE TABLETS             51181800
01027831000000  MEDROXYPROGESTERONE ACETATE TABLETS:USP           51181800
01027833000000  MEDROXYPROGESTERONE ACETATE WITH ETHINYL ESTRADIOL TABLETS  51181800
01027834000000  MEDRYSONE OPHTHALMIC SUSPENSION:USP             51181700
01027835000000  MEFENAMIC ACID CAPSULES                   51142100
01027836000000  MEFLOQUINE HYDROCHLORIDE TABLETS               51101900
01027838000000  MEGESTROL ACETATE TABLETS                  51181800
01027837000000  MEGESTROL ACETATE TABLETS:USP                51181800
01027839000000  MEGLUMINE ANTIMONATE OINTMENT                51101600
01027840000000  MEGLUMINE IOXAGLATE INJECTION                51121600
01035878000000  MEGOHMMETER:ELECTRONIC                    41113600
01027841000000  MELARSOPROL INJECTION:USP                  51101600
01027845000000  MELPHALAN TABLETS                      51111500
01027844000000  MELPHALAN TABLETS:USP                    51111500
01035879000000  MELTING POINT APPARATUS:ELECTRIC               41112200
01035880000000  MEMBRANE BLOCK ASSEMBLY:BLOOD GAS ANALYZER          41115800
01035881000000  MEMBRANE KIT:BLOOD GAS ANALYZER               41115800
01052928000000  MEMBRANE:ACID NUCLEIC IMMOBILIZED;GLASS           41105700
01035883000000  MEMBRANE:DIALYZER;CLINICAL CHEMISTRY             42161600
01035882000000  MEMBRANE:ELECTRODIALYSIS                   41101900
01027847000000  MEMBRANE:EYE INSTRUMENTS TEST DRUM              42183000
01027846000000  MEMBRANE:HEMODIALYSIS APPARATUS DIALYZER           42161600
01052929000000  MEMBRANE:NUCLEIC ACID CHEMIFLUORESCENT            41106000
01052930000000  MEMBRANE:NUCLEIC ACID CHEMILUMINESCENT            41106000
01052931000000  MEMBRANE:NUCLEIC ACID CHROMOGENIC              41106000
01027848000000  MENADIOL SODIUM DIPHOSPHATE CAPSULES             51131800
01027849000000  MENADIOL SODIUM DIPHOSPHATE INJECTION:USP          51131800
01027851000000  MENADIOL SODIUM DIPHOSPHATE TABLETS             51131800
01027850000000  MENADIOL SODIUM DIPHOSPHATE TABLETS:USP           51131800
01027852000000  MENADIONE SODIUM BISULFITE INJECTION:NF             51131800
01027853000000  MENADIONE SODIUM BISULFITE TABLETS                51131800
01027854000000  MENADIONE TABLETS:NF                       51131800
01027855000000  MENINGITIS TEST CARDS                      41116100
01027857000000  MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE:GROUP A;USP         51201600
01027858000000  MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE:GROUP C;USP         51201600
01027859000000  MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE:GROUPS A AND C COMBINED;USP 51201600
01027856000000                                  51201600
         MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE:GROUPS A;C;Y AND W-135 COMBINED
01027860000000  MENISCOTOME                           42291600
01027861000000  MENISCUS REPAIR KIT:ARTHROSCOPIC                 42294800
01027862000000  MENOREST CREAM                          51181800
01027863000000  MENOTROPINS FOR INJECTION:USP                  51181900
01027867000000  MENTHOL SYRUP                          51161800
01027870000000  MEPAZINE ACETATE INJECTION                    51141700
01027871000000  MEPAZINE HYDROCHLORIDE TABLETS                  51141700
01027872000000  MEPENZOLATE BROMIDE AND PHENOBARBITAL TABLETS          51151600
01027874000000  MEPENZOLATE BROMIDE TABLETS                   51151600
01027873000000  MEPENZOLATE BROMIDE TABLETS:USP                 51151600
01027875000000  MEPERIDINE HYDROCHLORIDE AND ACETAMINOPHEN TABLETS        51142200
01027876000000  MEPERIDINE HYDROCHLORIDE AND PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE CAPSULES 51142200
01027877000000  MEPERIDINE HYDROCHLORIDE AND PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE INJECTION51142200
01027878000000  MEPERIDINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP              51142200
01027879000000  MEPERIDINE HYDROCHLORIDE SYRUP:USP                51142200
01027881000000  MEPERIDINE HYDROCHLORIDE TABLETS                 51142200
01027880000000  MEPERIDINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP               51142200
01027882000000  MEPERIDINE HYDROCHLORIDE,ASPIRIN,CAFFEINE,AND PHENACETIN TABLETS 51142200
01027883000000  MEPHENESIN AND BUTABARBITAL TABLETS               51151900
01027884000000  MEPHENESIN AND GLUTAMIC ACID HYDROCHLORIDE CAPSULES       51151900
01027885000000  MEPHENESIN AND MEPROBAMATE CAPSULES               51151900
01027886000000  MEPHENESIN AND PENTOBARBITAL TABLETS               51151900
01027888000000  MEPHENESIN CARBAMATE TABLETS                   51151900
01027889000000  MEPHENESIN ELIXIR                        51151900
01027890000000  MEPHENESIN INJECTION                       51151900
01027891000000  MEPHENESIN TABLETS                        51151900
01027893000000  MEPHENOXALONE TABLETS                      51151900
01027894000000  MEPHENTERMINE SULFATE ELIXIR                   51151700
01027895000000  MEPHENTERMINE SULFATE INJECTION:USP               51151700
01027896000000  MEPHENYTOIN AND PHENOBARBITAL TABLETS              51141500
01027898000000  MEPHENYTOIN TABLETS                       51141500
01027897000000  MEPHENYTOIN TABLETS:USP                     51141500
01027899000000  MEPHOBARBITAL AND BUTABARBITAL TABLETS              51141800
01027900000000  MEPHOBARBITAL AND PHENYTOIN TABLETS               51141800
01027902000000  MEPHOBARBITAL TABLETS                      51141800
01027901000000  MEPHOBARBITAL TABLETS:USP                    51141800
01027903000000  MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE AND LEVONORDEFRIN INJECTION:USP    51142900
01027904000000  MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE AND POLIDOCANOLE JELLY         51142900
01027905000000  MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION     51142900
01027907000000  MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION:MODIFIED    51142900
01027906000000  MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP       51142900
01027908000000  MEPREDNISONE TABLETS                51181700
01027909000000  MEPROBAMATE AND ASPIRIN TABLETS           51121700
01027910000000  MEPROBAMATE AND BENACTYZINE HYDROCHLORIDE TABLETS  51121700
01027911000000  MEPROBAMATE AND PROMAZINE HYDROCHLORIDE CAPSULES  51121700
01027912000000  MEPROBAMATE AND TRIDIHEXETHYL CHLORIDE TABLETS   51121700
01027913000000  MEPROBAMATE CAPSULES                51141900
01027914000000  MEPROBAMATE EXTENDED-RELEASE CAPSULES        51141900
01027916000000  MEPROBAMATE TABLETS                 51141900
01027915000000  MEPROBAMATE TABLETS:USP               51141900
01027917000000  MEPROBROMATE TABLETS                51142000
01027918000000  MEPYRAMINE MALEATE CREAM              51161600
01027919000000  MERALLURIDE INJECTION:NF              51191500
01027920000000  MERBROMIN                      51102700
01027921000000  MERBROMIN TINCTURE                 51102700
01027922000000  MERBROMINE SOLUTION                 51102700
01027923000000  MERCAPTOMERIN SODIUM INJECTION:USP         51111600
01027924000000  MERCAPTOMERIN SODIUM SUPPOSITORIES         51111600
01027925000000  MERCAPTOMERIN SODIUM:STERILE            51111600
01027927000000  MERCAPTOPURINE TABLETS               51111600
01027926000000  MERCAPTOPURINE TABLETS:USP             51111600
01027928000000  MERCOCRESOLS TINCTURE                51101800
01027929000000  MERCUMATILIN TABLETS                51191500
01027933000000  MERCURIC OXIDE AND POTASSIUM SULFATE TABLETS    51101800
01027934000000  MERCURIC OXIDE LOTION                51101800
01027935000000  MERCURIC OXIDE OINTMENT:YELLOW;MODIFIED       51101800
01027936000000  MERCURIC OXIDE:YELLOW                51101800
01027937000000  MERCURIC OXYCYANIDE AND TRAGACANTH JELLY      51102700
01027938000000  MERCUROPHYLLINE TABLETS               51161500
01027939000000  MERCUROUS CHLORIDE TABLETS             51101800
01027940000000  MERCUROUS CHLORIDE:MILD               51101800
01027941000000  MERCURY BICHLORIDE LARGE POISON TABLETS:MODIFIED  51102700
01027942000000  MERCURY BICHLORIDE OPHTHALMIC OINTMENT       51102400
01027943000000  MERCURY COMPOUND OINTMENT              51102700
01027945000000  MERCURY OINTMENT:MILD                51102700
01027946000000  MERCURY OINTMENT:STRONG               51102700
01027947000000  MERCURY OLEATE                   51102700
01027948000000  MERCURY OXYCYANIDE                 51102700
01052933000000  MERCURY VAPOUR EQUIPMENT:FLUID MECHANICS      41103300
01027949000000  MERCURY:AMMONIATED                 51171600
01027950000000  MERCURY:AMMONIATED;OINTMENT             51102700
01027951000000  MERCURY:DENTAL                   42152400
01027952000000  MERETHOXYLLINE PROCAINE INJECTION          51191500
01027953000000  MEROPENEM INJECTION                 51101600
01027954000000  MERSALYL AND THEOPHYLLINE INJECTION         51191500
01027955000000  MERUCROPHYLLINE INJECTION              51161500
01027956000000  MESALAMIN RECTAL SUSPENSION:USP               51142000
01027957000000  MESALAMINE ANEMA                       51142000
01027958000000  MESALAMINE DELAYED-RELEASE TABLETS              51142000
01027959000000  MESALAMINE EXTENDED-RELEASE CAPSULES             51142000
01027960000000  MESALAMINE EXTENDED-RELEASE CAPSULES:USP           51142000
01027961000000  MESALAMINE RECTAL SUSPENSION                 51142000
01027962000000  MESALAMINE SUPPOSITORIES                   51142000
01027963000000  MESALAZINE TABLETS                      51171900
01027964000000  MESH CUTTER:SKIN GRAFT                    42295200
01027965000000  MESH:MAXILLOFACIAL IMPLANT                  42295500
01027966000000  MESHER:SKIN GRAFT                      42295200
01027967000000  MESNA INJECTION                       51111500
01027968000000  MESORIDAZINE BESYLATE CONCENTRATE              51141700
01027969000000  MESORIDAZINE BESYLATE INJECTION:USP             51141700
01027970000000  MESORIDAZINE BESYLATE SOLUTION                51141700
01027972000000  MESORIDAZINE BESYLATE TABLETS                51141700
01027971000000  MESORIDAZINE BESYLATE TABLETS:USP              51141700
01052934000000  MESSENGER RIBONUCLEIC ACID PURIFICATION KIT         41105500
01052935000000  MESSENGER RIBONUCLEIC ACID QUANTITATION KIT         41106300
01027973000000  MESTRANOL TABLETS                      51181800
01027974000000                                51181800
         MESTRANOL TABLETS-CHLORMADINONE ACETATE WITH MESTRANOL TABLETS
01027975000000  METACRESYLACETATE OINTMENT                  51101800
01027976000000  METAMIZOL SODIUM TABLETS                   51142000
01039709000000  METANIL YELLOW CAPSULES                   41116100
01027977000000  METAPROTERENOL SULFATE INHALATION AEROSOL:USP        51161700
01027978000000  METAPROTERENOL SULFATE INHALATION SOLUTION:USP        51161700
01027979000000  METAPROTERENOL SULFATE INJECTION               51151600
01027980000000  METAPROTERENOL SULFATE SYRUP                 51142600
01027982000000  METAPROTERENOL SULFATE TABLETS                51151600
01027981000000  METAPROTERENOL SULFATE TABLETS:USP              51151600
01027984000000  METARAMINOL BITARTRATE INJECTION:MODIFIED          51122200
01027983000000  METARAMINOL BITARTRATE INJECTION:USP             51122200
01027985000000  METAXALONE TABLETS                      51151900
01035885000000  METEOROLOGICAL DATA DISPLAY SET               41114400
01035886000000  METEOROLOGICAL MEASURING SET                 41114400
01035887000000  METEOROLOGICAL STATION GROUP                 41114400
01035890000000  METEOROLOGICAL STATION:AUTOMATIC               41114400
01035888000000  METEOROLOGICAL STATION:MANUAL                41114400
01035889000000  METEOROLOGICAL STATION:SEMIAUTOMATIC             41114400
01035891000000  METER ASSEMBLY:ELECTRICAL                  41113600
01035893000000  METER KIT:FLOW RATE INDICATING                41116500
01035892000000  METER KIT:PH                         41116500
01035894000000  METER MOVEMENT                        41113600
01035935000000  METER:AIR VELOCITY                      41112500
01035898000000  METER:AMPERE-HOUR                      41113600
01035930000000  METER:ANTENNA TILT                      41113600
01035936000000  METER:ARBITRARY SCALE                    41113600
01035934000000  METER:AUDIO LEVEL                  41115500
01035908000000  METER:BLANK DIAL                  41113600
01052947000000  METER:CABLE LENGTH MEASURING            41111600
01035941000000  METER:CAPACITANCE                  41113600
01035954000000  METER:CHOLESTEROL                  41116200
01035951000000  METER:CONDUCTIVITY                 41115600
01035942000000  METER:CROSS TALK                  41113600
01027991000000  METER:DEFIBRILLATOR OUTPUT ENERGY          42172100
01035899000000  METER:DENSITY;DIGITAL                41103300
01027990000000  METER:DIALYSIS DELIVERY SYSTEM           42161600
01035952000000  METER:DISSOLVED OXYGEN               41115600
01035955000000  METER:DISTORTION                  41113700
01035932000000  METER:ELECTRICAL FREQUENCY             41115300
01035914000000  METER:ELECTRICAL;MULTIMOVEMENT           41113600
01035943000000  METER:ELECTROMAGNETIC FIELD             41113600
01035925000000  METER:ELECTRON TUBE TESTER             41113700
01035896000000  METER:ENERGY MONITORING               41113600
01035919000000  METER:FIELD STRENGTH                41113600
01035909000000  METER:FLOW RATE INDICATING             41112500
01052944000000  METER:FLOW RATE INDICATING;FLOAT TYPE        41112500
01035916000000  METER:FLUID FLOW INDICATING;DIFFERENTIAL PRESSURE  41112500
01052945000000  METER:FLUXMETER                   41101800
01035912000000  METER:FOOT CANDLE;PHOTOELECTRIC           41115300
01035905000000  METER:FREQUENCY AND TIME TOTALIZING;ELECTRICAL   41115300
01035913000000  METER:GAS VOLUME;DRY TEST              41113000
01035918000000  METER:GAS VOLUME;WET TEST              41113000
01035953000000  METER:GLUCOSE                    41116200
01035907000000  METER:HEIGHT                    41111600
01035915000000  METER:HYDROGEN ION TEST               41113000
01035895000000  METER:ILLUMINATION INTENSITY            41115300
01035944000000  METER:IMPEDANCE                   41113600
01035906000000  METER:IMPELLER TYPE;LIQUID             41112500
01035956000000  METER:INDUCTANCE-CAPACITANCE-RESISTANCE       41113600
01035945000000  METER:INSULATION RESISTANCE             41113600
01035950000000  METER:ION SELECTIVE ELECTRODE            41115600
01027988000000  METER:JAUNDICE;TRANSCUTANEOUS            42181500
01052946000000  METER:LIGHT ABSORPTION               41115300
01035926000000  METER:MAGNETRON CURRENT               41113600
01035929000000  METER:MODULATION                  41113700
01035901000000  METER:MULTIPLE SCALE                41113600
01035938000000  METER:NOISE LEVEL                  41115500
01035897000000  METER:NULL                     41113600
01035949000000  METER:OPEN STREAM CURRENT              41114300
01035939000000  METER:OXYGEN CONCENTRATION             41103300
01027987000000  METER:PEAK FLOW RATE INDICATING;EXPIRATORY     42271600
01027986000000  METER:PEAK FLOW;SPIROMETERY             42271600
01035940000000  METER:PEAK KILOVOLTAGE               41113400
01035937000000  METER:PH                          41115600
01037575000000  METER:PHOTOGRAPHIC EXPOSURE                 41115300
01035924000000  METER:POWER FACTOR                     41113600
01035947000000  METER:POWER;ELECTRONIC                   41113700
01035933000000  METER:PULSE WIDTH                      41115300
01035923000000  METER:RANGE INDICATOR                    41111600
01035904000000  METER:REPLACEMENT                      41113600
01035946000000  METER:RESISTIVITY                      41113600
01035948000000  METER:RESISTIVITY;ELECTRICAL                41113800
01035922000000  METER:ROENTGEN                       41111800
01035928000000  METER:ROENTGEN RATE                     41111900
01035927000000  METER:SALINITY INDICATING;ELECTRIC             41115600
01035931000000  METER:STANDING WAVE RATIO                  41115300
01035920000000  METER:S-UNITS                        41113600
01002706000000  METER:TARGET VELOCITY                    41112800
01035921000000  METER:TIME TOTALIZING                    41115300
01035902000000  METER:TITRATION;CHLORIDE                  41115600
01006119000000  METER:VANE;AIR                       41111900
01035903000000  METER:VEGETATION WEIGHT                   41111500
01035910000000  METER:VOLUMETRIC POSITIVE DISPLACEMENT;LIQUID        41112500
01035911000000  METER:WATTHOUR                       41113600
01035917000000  METER:WIRE AND CABLE MEASURING;DIAL INDICATING       41111600
01035957000000  METERING PUMP:LABORATORY                  41105100
01035958000000  METER-RECORDER:TIME-SPEED-DISTANCE             41112800
01014047000000  METERSTICK                         41111600
01027992000000  METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLETS               51181500
01027993000000  METHACHOLINE CHLORIDE OINTMENT               51151500
01027994000000  METHACHOLINE CHLORIDE:USP                  51151500
01027996000000  METHADONE HYDROCHLORIDE ELIXIR               51142200
01027997000000  METHADONE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP            51142200
01027998000000  METHADONE HYDROCHLORIDE ORAL SOLUTION:USP          51142200
01028000000000  METHADONE HYDROCHLORIDE TABLETS               51142200
01027999000000  METHADONE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP             51142200
01028001000000  METHADONE HYDROCHLORIDE:USP                 51142200
01028002000000  METHALLENESTRIL TABLETS                   51181800
01028003000000                                51142600
         METHAMPHETAMINE HYDROCHLORIDE AND PENTOBARBITAL SODIUM CAPSULES
01028004000000                                51142600
         METHAMPHETAMINE HYDROCHLORIDE AND PENTOBARBITAL SODIUM TABLETS
01028005000000  METHAMPHETAMINE HYDROCHLORIDE AND PHENOBARBITAL TABLETS   51142600
01028006000000                                51142600
         METHAMPHETAMINE HYDROCHLORIDE AND SULFATHIAZOLE SODIUM SOLUTION
01028007000000  METHAMPHETAMINE HYDROCHLORIDE EXTENDED-RELEASE TABLETS   51142600
01028008000000  METHAMPHETAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION           51142600
01028009000000  METHAMPHETAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS            51142600
01028012000000  METHANDRIOL DIPROPIONATE TABLETS              51182000
01028013000000  METHANDROSTENOLONE CREAM                  51182000
01028015000000  METHANDROSTENOLONE TABLETS                 51182000
01028014000000  METHANDROSTENOLONE TABLETS:USP               51182000
01039719000000  METHANOL SOLUTION                      41116100
01028016000000  METHANTHELINE BROMIDE AND PHENOBARBITAL TABLETS        51151600
01028017000000  METHANTHELINE BROMIDE FOR INJECTION              51151600
01028019000000  METHANTHELINE BROMIDE TABLETS                 51151600
01028018000000  METHANTHELINE BROMIDE TABLETS:USP               51151600
01028021000000                                 51161600
         METHAPYRILENE HYDROCHLORIDE AND EPHEDRINE HYDROCHLORIDE CAPSULES
01028022000000  METHAPYRILENE HYDROCHLORIDE INJECTION             51161600
01028023000000  METHAPYRILENE HYDROCHLORIDE SYRUP               51161600
01028024000000                                 51161600
         METHAPYRILENE HYDROCHLORIDE,ASPIRIN,CAFFEINE,AND PHENACETIN CAPSULES
01028025000000  METHAQUALONE AND DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS     51141800
01028026000000  METHAQUALONE TABLETS                      51141800
01028028000000  METHARBITAL TABLETS                      51141500
01028027000000  METHARBITAL TABLETS:USP                    51141500
01028030000000  METHAZOLAMIDE TABLETS                     51191500
01028029000000  METHAZOLAMIDE TABLETS:USP                   51191500
01052948000000  METHENAMINE AND SODIUM BIPHOSPHATE TABLETS:NF         51102200
01028031000000  METHENAMINE AND SULFUR OINTMENT                51101800
01028032000000  METHENAMINE CREAM                       51101800
01028034000000  METHENAMINE HIPPURATE TABLETS                 51102200
01028033000000  METHENAMINE HIPPURATE TABLETS:USP               51102200
01028035000000  METHENAMINE MANDELATE AND PHENAZOPYRIDINE HYDROCHLORIDE TABLETS51102200
01028036000000  METHENAMINE MANDELATE AND POTASSIUM PHOSPHATE:MONOBASIC;TABLETS51102200
01028037000000  METHENAMINE MANDELATE AND SODIUM BIPHOSPHATE TABLETS      51102200
01028038000000  METHENAMINE MANDELATE AND SULFAMETHIZOLE TABLETS        51102200
01028039000000  METHENAMINE MANDELATE FOR SOLUTION               51102200
01028040000000  METHENAMINE MANDELATE ORAL SUSPENSION:USP           51102200
01028042000000  METHENAMINE MANDELATE TABLETS                 51102200
01028041000000  METHENAMINE MANDELATE TABLETS:USP               51102200
01028044000000                                 51102200
         METHENAMINE MANDELATE,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,AND SALICYLAMIDE TABLETS
01028045000000  METHENAMINE OINTMENT                      51102200
01028046000000                                 51102200
         METHENAMINE,AMMONIUM PHOSPHATE,MONOBASIC,AND CALCIUM MANDELATE TABLETS
01028048000000  METHENAMINE,PHENYL SALICYLATE AND EXTRACTUM UVAE URSI TABLETS 51102200
01028049000000  METHENOLONE ENANTHATE INJECTION                51182000
01028050000000  METHICILLIN FOR INJECTION:USP                 51101500
01028052000000  METHIMAZOLE INJECTION                     51181600
01028054000000  METHIMAZOLE TABLETS                      51181600
01028053000000  METHIMAZOLE TABLETS:USP                    51181600
01028060000000  METHITURAL SODIUM FOR INJECTION                51142900
01028061000000  METHIXENE HYDROCHLORIDE TABLETS                51151600
01028062000000  METHOCARBAMOL AND ASPIRIN TABLETS               51151900
01028063000000  METHOCARBAMOL INJECTION:USP                  51151900
01028065000000  METHOCARBAMOL TABLETS                     51151900
01028064000000  METHOCARBAMOL TABLETS:USP                   51151900
01028066000000                                 51151900
         METHOCARBAMOL,ASPIRIN,HYOSCYAMINE SULFATE,PHENACETIN,AND PHENOBARBITAL TABLETS
01028067000000  METHOHEXITAL SODIUM FOR INJECTION:USP             51142900
01028068000000  METHOTREXATE SODIUM FOR INJECTION:USP             51111600
01028069000000  METHOTREXATE SODIUM INJECTION                 51111600
01028070000000  METHOTREXATE SODIUM INJECTION:USP               51111600
01028071000000  METHOTREXATE SODIUM TABLETS                 51111600
01028073000000  METHOTREXATE TABLETS                     51111600
01028072000000  METHOTREXATE TABLETS:USP                   51111600
01028074000000  METHOTRIMEPRAZINE INJECTION:USP               51141700
01028075000000  METHOTRIMEPRAZINE TABLETS                  51141700
01028076000000                                51151700
         METHOXAMINE HYDROCHLORIDE AND PROCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION
01028077000000  METHOXAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP           51151700
01028078000000  METHOXAMINE HYDROCHLORIDE SOLUTION              51151700
01028081000000  METHOXYFLURANE:USP                      51142900
01028082000000  METHOXYPHENAMINE HYDROCHLORIDE AND AMINOPHYLLINE CAPSULES 51151700
01028083000000  METHOXYPHENAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS            51151700
01028084000000  METHSCOPOLAMINE BROMIDE AND PHENOBARBITAL ELIXIR       51151600
01028085000000  METHSCOPOLAMINE BROMIDE AND PHENOBARBITAL TABLETS      51151600
01028087000000  METHSCOPOLAMINE BROMIDE INJECTION              51151600
01028086000000  METHSCOPOLAMINE BROMIDE INJECTION:USP            51151600
01028088000000                                51151600
         METHSCOPOLAMINE NITRATE,BUTABARBITAL,AND DIHYDROXYALUMINUM AMINOACETATE TABLETS
01028089000000                                51151600
         METHSCOPOLAMINE NITRATE,CALCIUM PANTOTHENATE,AND MEPHOBARBITAL TABLETS
01028092000000  METHSUXIMIDE CAPSULES                    51141500
01028091000000  METHSUXIMIDE CAPSULES:USP                  51141500
01028093000000  METHYCLOTHIAZIDE AND DESERPIDINE TABLETS           51191500
01028095000000  METHYCLOTHIAZIDE TABLETS                   51191500
01028094000000  METHYCLOTHIAZIDE TABLETS:USP                 51191500
01028097000000  METHYL BUTETISALICYLATE TABLETS               51142000
01028100000000  METHYL SALICYLATE AND MENTHOL CREAM             51161800
01028105000000  METHYL SALICYLATE PLASTER                  42311500
01028110000000  METHYL SILICONE SUSPENSION                  51171800
01028112000000  METHYL VIOLET STAIN                     41116100
01028113000000  METHYLBENZETHONIUM CHLORIDE AND CHLOROTHYMOL SOLUTION    51101800
01028114000000  METHYLBENZETHONIUM CHLORIDE CREAM              51101500
01028115000000  METHYLBENZETHONIUM CHLORIDE DUSTING POWDER          51101500
01028116000000  METHYLBENZETHONIUM CHLORIDE OINTMENT:USP           51101800
01028117000000  METHYLBENZETHONIUM CHLORIDE SOLUTION             51101800
01028118000000  METHYLCELLULOSE                       51171600
01028120000000  METHYLCELLULOSE OPHTHALMIC SOLUTION:USP           51102400
01028121000000  METHYLCELLULOSE ORAL SOLUTION:USP              51171600
01028123000000  METHYLCELLULOSE TABLETS                   51171600
01028122000000  METHYLCELLULOSE TABLETS:USP                 51171600
01028124000000  METHYLCELLULOSE WAFERS                    51171600
01028125000000  METHYLCELLULOSE,OXYPHENISATIN ACETATE,AND PRUNE SYRUP    51161700
01028119000000  METHYLCELLULOSE:USP                     51171600
01028126000000  METHYLDOPA AND CHLOROTHIAZIDE TABLETS            51121700
01028127000000  METHYLDOPA AND HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS          51121700
01028128000000  METHYLDOPA ORAL SUSPENSION                  51121700
01028129000000  METHYLDOPA ORAL SUSPENSION:USP                51121700
01028132000000  METHYLDOPA TABLETS                      51121700
01028130000000  METHYLDOPA TABLETS:BP                    51121700
01028131000000  METHYLDOPA TABLETS:USP                    51121700
01028133000000  METHYLDOPATE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP           51121700
01028138000000  METHYLENE BLUE                        51211600
01028139000000  METHYLENE BLUE EOSINATE:REAGENT               41116100
01028140000000  METHYLENE BLUE INJECTION                   51211600
01028141000000  METHYLENE BLUE INJECTION:USP                 51211600
01028143000000  METHYLENE BLUE STAIN                     41116100
01028145000000  METHYLENE BLUE TABLETS                    51211600
01028144000000  METHYLENE BLUE TABLETS:USP                  51211600
01028136000000  METHYLENE BLUE:ANALYZED REAGENT               41116100
01028135000000  METHYLENE BLUE:CHLORIDE STAIN                41116100
01028147000000  METHYLERGONOVINE MALEATE INJECTION              51182200
01028146000000  METHYLERGONOVINE MALEATE INJECTION:USP            51182200
01028149000000  METHYLERGONOVINE MALEATE TABLETS               51182200
01028148000000  METHYLERGONOVINE MALEATE TABLETS:USP             51182200
01028150000000  METHYLPARABEN:NF                       51101800
01052949000000  METHYLPARABEN:USP                      51101800
01028151000000  METHYLPARAFYNOL CAPSULES                   51142200
01028152000000  METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE EXTENDED-RELEASE TABLETS    51142600
01028153000000  METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE EXTENDED-RELEASE TABLETS:USP  51142600
01028154000000  METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION         51142600
01028157000000  METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE TABLETS            51142600
01028156000000  METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE TABLETS:MODIFIED        51142600
01028155000000  METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP          51142600
01028158000000  METHYLPREDNISOLONE ACETATE INJECTABLE SUSPENSION:USP     51181700
01028159000000  METHYLPREDNISOLONE ACETATE INJECTION             51181700
01028160000000  METHYLPREDNISOLONE ACETATE OINTMENT             51181700
01028161000000  METHYLPREDNISOLONE ACETATE SUSPENSION:STERILE;USP      51181700
01028162000000                                51181700
         METHYLPREDNISOLONE ACETATE,ALUMINUM CHLORHYDROXIDE COMPLEX,AND SULFUR LOTION
01028164000000  METHYLPREDNISOLONE AND METHOXYPHENAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS51181700
01028165000000  METHYLPREDNISOLONE CAPSULES                 51181700
01028166000000  METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE FOR INJECTION:USP    51181700
01028168000000  METHYLPREDNISOLONE TABLETS                  51181700
01028167000000  METHYLPREDNISOLONE TABLETS:USP                51181700
01028169000000  METHYLPREDNISOLONE,ASPIRIN,AND CALCIUM CARBONATE TABLETS   51181700
01028171000000  METHYLTESTOSTERONE TABLETS                  51182000
01028170000000  METHYLTESTOSTERONE TABLETS:USP                51182000
01028172000000                                51182000
         METHYLTESTOSTERONE,YOHIMBINE HYDROCHLORIDE,AND NUX VOMICA EXTRACT CAPSULES
01028173000000  METHYLTESTOSTERONE:USP                    51182000
01028175000000  METHYPRYLON CAPSULES                     51141800
01028174000000  METHYPRYLON CAPSULES:USP                   51141800
01028177000000  METHYSERGIDE MALEATE TABLETS                 51142400
01028176000000  METHYSERGIDE MALEATE TABLETS:USP               51142400
01028178000000  METIPRANOLOL HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION        51102400
01028179000000  METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE INJECTION            51171900
01028180000000  METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE TABLETS-1            51171900
01028181000000  METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE TABLETS-2            51171900
01028182000000  METOCLOPRAMIDE HYROCHLORIDE SYRUP              51171900
01028183000000  METOCLOPRAMIDE INJECTION:USP                 51171900
01028184000000  METOCLOPRAMIDE ORAL SOLUTION                 51171800
01028185000000  METOCLOPRAMIDE ORAL SOLUTION:USP               51171900
01028186000000  METOCLOPRAMIDE TABLETS                    51171900
01028187000000  METOCLOPRAMIDE TABLETS:USP                  51171900
01028188000000  METOCLOPRAMINE:ORALE SOLUTION                51171900
01028189000000  METOCURINE IODIDE INJECTION:USP               51152000
01028191000000  METOLAZONE TABLETS:USP                    51191500
01028190000000  METOLAZONE TABLETS-1                     51191500
01028192000000  METOLAZONE TABLETS-2                     51191500
01028193000000  METOPIMAZINE TABLETS                     51171800
01028194000000  METOPROLOL SUCCINATE EXTENDED-RELEASE TABLETS        51181700
01028195000000  METOPROLOL TARTRATE INJECTION                51121700
01028196000000  METOPROLOL TARTRATE INJECTION:USP              51121700
01028198000000  METOPROLOL TARTRATE TABLETS                 51121700
01028197000000  METOPROLOL TARTRATE TABLETS:USP               51121700
01028200000000  METRONIDAZOLE GEL                      51101600
01028201000000  METRONIDAZOLE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION          51101600
01028203000000  METRONIDAZOLE INJECTION                   51101600
01028204000000  METRONIDAZOLE INJECTION:MODIFIED               51101600
01028202000000  METRONIDAZOLE INJECTION:USP                 51101600
01028205000000  METRONIDAZOLE SUPPOSITORIES:USP               51101600
01028207000000  METRONIDAZOLE TABLETS                    51101600
01028208000000  METRONIDAZOLE TABLETS AND VAGINAL TABLETS          51101600
01028206000000  METRONIDAZOLE TABLETS:USP                  51101600
01028210000000  METYRAPONE TABLETS:USP                    51181700
01028213000000  MEXILETINE HYDROCHLORIDE CAPSULES              51121500
01028214000000  MEZLOCILLIN SODIUM MONOHYDRATE FOR INJECTION         51101500
01028216000000  MEZLOCILLIN SODIUM:STERILE;USP                51101500
01028215000000  MEZLOCILLIN SODIUM:USP                    51101500
01028217000000  MICONAZOLE INJECTION:USP                   51101800
01028218000000  MICONAZOLE NITRATE ANTIFUNGAL TREATMENT KIT         51101800
01028220000000  MICONAZOLE NITRATE CREAM:MODIFIED              51101800
01028219000000  MICONAZOLE NITRATE CREAM:USP                 51101800
01028221000000  MICONAZOLE NITRATE LOTION                  51101800
01028222000000  MICONAZOLE NITRATE POWDER                  51101800
01028223000000  MICONAZOLE NITRATE TOPICAL AEROSOL              51101800
01028224000000  MICONAZOLE NITRATE VAGINAL SUPPOSITORIES:USP         51101800
01052950000000                                41103400
         MICROBIOLOGICAL AIRCONTROL:ENVIRONMENTAL CONDITIONING;LABORATORY
01052951000000  MICROCHEMISTRY KIT                      41121800
01035959000000  MICROCHEMISTRY KIT:LABORATORY                41121800
01035960000000  MICRODESICCATOR                       41123000
01052952000000  MICRODOSIMETER:RADIOBIOLOGICAL                42203100
01035961000000  MICROMETER:ELECTRONIC;MUTUAL INDUCTANCE           41111600
01035962000000  MICROPLATE:ELECTROMAGNETIC                  41113000
01028225000000  MICROPLATE:IMMUNOLOGY                    41115800
01028226000000  MICROSCOPE SET:MEDICAL LABORATORY EQUIPMENT SET       41111700
01035976000000  MICROSCOPE:ACOUSTIC                      41111700
01035979000000  MICROSCOPE:AUTOMATED                     41111700
01035966000000  MICROSCOPE:BINOCULAR                     41111700
01035980000000  MICROSCOPE:DARK FIELD                     41111700
01035968000000  MICROSCOPE:ELECTRON                      41111700
01035967000000  MICROSCOPE:ELECTRON-LIGHT                   41111700
01035973000000  MICROSCOPE:FLUORESCENT                    41111700
01035969000000  MICROSCOPE:INVERTED                      41111700
01035965000000  MICROSCOPE:ION                        41111700
01035963000000  MICROSCOPE:LASER                       41111700
01035970000000  MICROSCOPE:METALLURGICAL                   41111700
01035964000000  MICROSCOPE:OPTICAL                      41111700
01035975000000  MICROSCOPE:POLARIZING                     41111700
01035974000000  MICROSCOPE:PROBE;SCANNING                   41111700
01035977000000  MICROSCOPE:PROJECTION                     41111700
01035971000000  MICROSCOPE:SCANNING ELECTRON                 41111700
01028227000000  MICROSCOPE:SURGICAL                      42295100
01035972000000  MICROSCOPE:TRANSMISSION ELECTRON               41111700
01035978000000  MICROSCOPE:WIDE FIELD                     41111700
01035981000000  MICROSCOPY SUPPLY SET                     41122600
01028228000000  MICROSLIDE MAKING EQUIPMENT:LABORATORY            41105200
01028229000000  MICROSURGERY SET:VASOVASOSTOMY                42294200
01035982000000  MICROTOME                           41102900
01028230000000  MICROTOME:HISTOLOGY                      41115800
01052953000000  MICROWELL PLATE:DEOXYRIBONUCLEIC ACID             41105300
01028231000000  MIDAZOLAM HYDROCHLORIDE INJECTION               51141900
01028232000000  MIDDLEBROOK OADC ENRICHMENT MEDIA               41116100
01028233000000  MIDODRINE HYDROCHLORIDE TABLETS                51122200
01028234000000                                 51171600
         MILK OF MAGNESIA AND AROMATIC CASCARA SAGRADA FLUIDEXTRACT SUSPENSION
01028235000000  MILK OF MAGNESIA AND MINERAL OIL SUSPENSION          51171600
01028236000000  MILK OF MAGNESIA:MODIFIED                   51171600
01028237000000  MILK OF MAGNESIA:USP                     51171600
01028238000000  MILK POWDER AND MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE HYDRATE POWDER 51171600
01035983000000  MILL:BALL AND JAR;LABORATORY                 41101700
01028239000000  MILL:BIOPSY;SURGICAL BONE                   42291500
01028240000000  MILRINONE LACTATE INJECTION                  51121900
01028243000000  MINERAL OIL AND MAGNESIUM HYDROXIDE EMULSION         51171600
01028245000000  MINERAL OIL EMULSION:MODIFIED                 51171600
01028244000000  MINERAL OIL EMULSION:USP                   51171600
01028253000000  MINERAL OIL:USP                        51171600
01028254000000  MINOCYCLINE FOR INJECTION:USP                 51101500
01028256000000  MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE CAPSULES              51101500
01028255000000  MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE CAPSULES:USP            51101500
01028257000000  MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION            51101500
01028258000000  MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP             51101500
01028260000000  MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE:STERILE;USP             51101500
01028259000000  MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE:USP                 51101500
01028262000000  MINOXIDIL TABLETS:USP                 51121700
01028261000000  MINOXIDIL TABLETS-1                  51121700
01028263000000  MINOXIDIL TABLETS-2                  51121700
01028265000000  MINOXIDIL TOPICAL SOLUTION               51121700
01028264000000  MINOXIDIL TOPICAL SOLUTION:USP             51121700
01013162000000  MIRROR HEAD:INSPECTION                 41111700
01028266000000  MIRROR SET:LARYNGEAL                  42182000
01028267000000  MIRROR SET:MOUTH EXAMINING               42182000
01028269000000  MIRROR:DIAGNOSTIC HEADLIGHT              42182600
01028268000000  MIRROR:EAR-NOSE-THROAT EXAMINING            42181500
01028270000000  MIRROR:EYE                       42183000
01028272000000  MIRROR:HEADBAND                    42182000
01052957000000  MIRROR:INSPECTION;PHYSICALLY HANDICAPPED        42211800
01028274000000  MIRROR:LARYNGEAL                    42182000
01028271000000  MIRROR:MICROSURGICAL                  42292000
01028275000000  MIRROR:MIDDLE EAR                   42292000
01028273000000  MIRROR:MOUTH EXAMINING                 42151600
01028276000000  MIRROR-LIGHT:MOUTH EXAMINING              42151600
01028277000000  MIRTAZAPINE TABLETS:USP                51141600
01028278000000  MISOPROSTOL TABLETS                  51171900
01028279000000  MIT:PATIENT PREPARATION;SURGICAL            42295400
01028280000000  MITOMYCIN FOR INJECTION:USP              51111700
01028282000000  MITOTANE TABLETS                    51111700
01028281000000  MITOTANE TABLETS:USP                  51111700
01028283000000  MITOXANTRONE HYDROCHLORIDE CONCENTRATE FOR INJECTION  51111700
01028285000000  MITT:BATH;PHYSICALLY HANDICAPPED            42211600
01028284000000  MITT:THERAPHY;HAND                   42142100
01028286000000  MIVACURIUM CHYLORIDE INJECTION             51152000
01028287000000  MIXER:DENTAL CASTING INVESTMENT            42152200
01035989000000  MIXER:KNEADING;LABORATORY               41103800
01035988000000  MIXER:LABORATORY                    41103800
01035993000000  MIXER:LABORATORY;HEMATOLOGY              41103800
01035992000000  MIXER:LABORATORY;PLATELET               41103800
01035991000000  MIXER:LABORATORY;TOUCH                 41103800
01035990000000  MIXER:ROLLER;LABORATORY                41103800
01028288000000  MIXER-INVESTOR:VACUUM;DENTAL              42152200
01028289000000  MIXING AND STORAGE UNIT:DENTAL SILICATE CEMENT     42295400
01028290000000  MIXING BAG:AMALGAM PREPARATION;DENTAL         42151600
01028291000000  MIXING PAD:GLASS IONOMER RESTORATVE;DENTAL       42151600
01028292000000  MIXING PAD:PARCHMENT PAPER;DENTAL           42151600
01028293000000  MIXING SET:BONE CEMENT                 42295400
01028294000000  MIXING SLAB:DENTAL                   42151600
01028295000000  MIXING TRAY:DENTAL ACRYLIC RESIN            42151600
01028296000000  MIXING WELL:COSMETIC DENTISTRY             42151500
01028297000000  MOBILIZER:MIDDLE EAR SURGERY              42294200
01028298000000  MOCLOBEMIDE TABLETS                  51141600
01052969000000  MODEL:CRYSTAL LATTICE                 41102700
01016449000000  MODIFICATION KIT:RADAR EQUIPMENT       41115200
01016453000000  MODIFICATION KIT:SONAR EQUIPMENT       41115200
01043524000000  MODIFICATION KIT:VISIBLE RECORD EQUIPMENT  41111700
01028299000000  MOEXIPRIL HYDROCHLORIDE TABLETS       51121700
01028300000000  MOFEBUTAZONE AND ESCIN TABLETS        51142100
01028301000000  MOIST HEAT APPARATUS:PHYSICAL THERAPY    42142100
01035998000000  MOLD INSERT:TISSUE EMBEDDING         41102900
01036001000000  MOLD:AGGREGATE TESTING;WATER ABSORPTION   41114600
01035999000000  MOLD:CONCRETE BEAM TEST SPECIMEN       41114600
01036003000000  MOLD:CONCRETE TESTING;COMPRESSION      41114600
01036002000000  MOLD:CONCRETE TESTING;SLUMP CONE       41114600
01028303000000  MOLD:SUPPOSITORY               42192600
01036000000000  MOLD:TISSUE EMBEDDING            41102900
01028305000000  MOLDING COMPOUND:PODIATRIC          42241500
01028306000000  MOLECULAR BIOLOGY REAGENT          41116100
01028307000000  MOLINDONE HYDROCHLORIDE ORAL SOLUTION    51141700
01028308000000  MOLINDONE HYDROCHLORIDE SOLUTION       51141700
01028309000000  MOLINDONE HYDROCHLORIDE TABLETS       51141700
01039772000000  MOLLUSCICIDE:NICLOSAMIDE           51101700
01028310000000  MOLSIDOMINE TABLETS             51121600
01028312000000  MOMETASONE FUROATE CREAM           51181700
01028311000000  MOMETASONE FUROATE CREAM:USP         51181700
01028314000000  MOMETASONE FUROATE OINTMENT         51181700
01028313000000  MOMETASONE FUROATE OINTMENT:USP       51181700
01036013000000  MONITOR:AIR VELOCITY             41112500
01028326000000  MONITOR:APNEA                42271500
01028320000000  MONITOR:BLOOD PARAMETER;PERFUSION      42294700
01036006000000  MONITOR:CHEMICAL AGENT            41103400
01052994000000  MONITOR:COMPUTED TOMOGRAPHY;MEDICAL     42201500
01010175000000  MONITOR:COOLING;WATER            41112500
01042028000000  MONITOR:CRT;TAPE RECORDER          41111900
01036017000000  MONITOR:ELECTRICAL GROUNDING         41113600
01036004000000  MONITOR:FATIGUE;STRESS            41114600
01028315000000  MONITOR:FETAL HEART             42181900
01036015000000  MONITOR:GAS;MULTI              41113100
01036014000000  MONITOR:GAS;SINGLE              41113100
01036016000000  MONITOR:HEAT STRESS             41113600
01052993000000  MONITOR:MAGNETIC RESONANCE IMAGING;MEDICAL  42201600
01028323000000  MONITOR:MICROGAS               42271600
01028318000000  MONITOR:OXYGEN                42271500
01028319000000  MONITOR:OXYGEN;PERFUSION           42294700
01028317000000  MONITOR:OXYGEN-CARBON DIOXIDE        42271500
01028316000000  MONITOR:PATIENT VITAL SIGNS         42181900
01028324000000  MONITOR:PRESSURE;PULMONARY          42271600
01036018000000  MONITOR:RADIATION              41113400
01052995000000  MONITOR:TEMPERATURE;HEMODIALYSIS APPARATUS  42161600
01028321000000  MONITOR:TEMPERATURE;PATIENT         42182200
01028322000000  MONITOR:TEMPERATURE;RESPIRATORY                42271600
01052992000000  MONITOR:ULTRASOUND;MEDICAL                  42201700
01028325000000  MONITOR:VENTILATION;PULMONARY                 42271600
01036007000000  MONITOR:VOLTAGE DEVIATION                   41113600
01036008000000  MONITOR:WAVEFORM                       41113600
01028327000000  MONITORING AND DRAINAGE KIT:MICRO-VENTRICULAR BOLT PRESSURE  42181900
01028332000000  MONITORING KIT:BLOOD PRESSURE                 42181600
01028331000000  MONITORING KIT:EXPIRATORY FLOW                42271500
01028329000000  MONITORING KIT:INTRACRANIAL PRESSURE             42181900
01028328000000  MONITORING KIT:POST-CRANIOTOMY SUBDURAL PRESSURE       42181900
01028330000000  MONITORING KIT:UTERINE PRESSURE                42142700
01028335000000  MONITORING SET:ARTERIAL PRESSURE               42161600
01028336000000  MONITORING SET:INTRA-COMPARTMENTAL PRESSURE          42181900
01028334000000  MONITORING SET:VASCULAR PRESSURE               42181600
01028333000000  MONITORING SET:VENOUS PRESSURE                42181600
01028337000000  MONOBENZONE CREAM:USP                     51101500
01028339000000  MONOCHLOROACETIC ACID TOPICAL SOLUTION            51101800
01036019000000  MONOCHROMATOR:CRYSTAL                     41113000
01028340000000  MONOCLATE INJECTION                      51131900
01028342000000  MONOCLONAL ANTIBODIES:CD3 AND CD8               41116100
01028341000000  MONOCLONAL ANTIBODIES:CD57 AND CD8              41116100
01028343000000  MONOCTANOIN                          51172000
01036020000000  MONOCULAR:STABILIZED                     41111700
01036021000000  MONOCUP:INSECT;LABORATORY                   41102500
01028344000000  MONOPOLAR:ENDOSCOPIC                     42294900
01028345000000  MORBILLI VACCINE                       51201600
01028346000000  MORICIZINE HYDROCHLORIDE TABLETS               51121500
01028347000000  MORICIZINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP             51121500
01028348000000  MOROXYDINE HYDROCHLORIDE TABLETS               51101500
01028349000000  MORPHINE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE INJECTION     51142200
01028350000000  MORPHINE HYDROCHLORIDE AND CHLORAL HYDRATE SOLUTION      51142200
01028351000000  MORPHINE HYDROCHLORIDE INJECTION               51142200
01028352000000  MORPHINE HYDROCHLORIDE SYRUP                 51142200
01028353000000  MORPHINE INJECTION                      51142200
01028354000000  MORPHINE SULFATE EXTENDED-RELEASE TABLETS           51142200
01028355000000  MORPHINE SULFATE INJECTION                  51142200
01028356000000  MORPHINE SULFATE INJECTION:USP                51142200
01028357000000  MORPHINE SULFATE ORAL SOLUTION                51142200
01028358000000  MORPHINE SULFATE SOLUBLE TABLETS               51142200
01028359000000  MORPHINE SULFATE SUPPOSITORIES                51142200
01028360000000  MORPHINE SULFATE TABLETS                   51142200
01028362000000  MORSELIZER:SURGICAL                      42293700
01036022000000  MORTAR AND PESTLE                       41101700
01036023000000  MORTAR:LABORATORY                       41101700
01052999000000  MORTUARY OUTFIT                        42262100
01053000000000  MORTUARY PACK                         42262100
01053001000000  MORTUARY WRAP                         42262100
01028363000000  MOTION DEVICE:VESTIBULAR;REHABILITATION          42251600
01028364000000  MOTOR DRIVE UNIT:SURGICAL HANDPIECE;ATHERECTOMY CATHETER  42291700
01028367000000  MOTOR:SURGICAL HANDPIECE;SMALL BONE            42295200
01028365000000  MOTOR:SURGICAL;BONE                    42295200
01041318000000  MOULAGE KIT:COLOSTOMY                   42301500
01041319000000  MOULAGE SET:WAR WOUNDS                   42301500
01028368000000  MOUNT:ELECTROCARDIOGRAM                  42181700
01036028000000  MOUNT:GYROSCOPE                      41111900
01028369000000  MOUNT:RADIOGRAPHIC FILM;DENTAL               42152000
01053010000000  MOUNTING ARM:IONIZER                    41116500
01028370000000  MOUNTING BOARD:ELECTROCARDIOGRAPH RECORDS         42181700
01028371000000  MOUNTING KIT:INHALER UNIT;GAS ANESTHESIA APPARATUS     42272500
01036031000000  MOUNTING MEDIUM:INSECT SPECIMEN              41104100
01036032000000  MOUNTING MEDIUM:MICROSCOPY                 41104100
01028372000000  MOUTH GUARD:CANINE                     42151600
01028373000000  MOUTH PROP SET:DENTAL                   42151600
01028378000000  MOUTHPIECE:DISPOSABLE                   42272200
01028374000000  MOUTHPIECE:ENDOSCOPIC                   42294900
01028379000000  MOUTHPIECE:INHALER;METERED DOSE              42272500
01036034000000  MOUTHPIECE:PIPETTING                    41121500
01028375000000  MOUTHPIECE:RESUSCITATOR                  42272300
01028377000000  MOUTHPIECE:SALIVA EJECTOR;DENTAL              42151600
01028376000000  MOUTHPIECE:SPIROMETER                   42271600
01053012000000  MOUTHSTICK:PHYSICALLY HANDICAPPED             42211700
01053013000000  MOUTHWASH:PHYSICALLY HANDICAPPED              42211800
01028380000000  MOXALACTAM DISODIUM FOR INJECTION:USP           51101500
01028382000000  MOXAVERINE INJECTION                    51151900
01028383000000  MOXAVERINE TABLETS                     51151900
01028384000000  MUCICARMINE STAIN                     41116100
01028385000000  MUCOPOLYSACCHARIDPOLYSULFURIC ACID ESTER JELLY       51151900
01028386000000  MUCOPOLYSACCHARIDPOLYSULFURIC ACID ESTER OINTMENT     51151900
01028389000000  MUELLER TELLURITE SERUM FOR CULTURE MEDIUM         41116100
01036035000000  MULTICORDER                        41111900
01036037000000  MULTIMETER                         41113600
01036036000000  MULTIMETER:FIBER OPTIC                   41113600
01053016000000  MULTIMETER:REPLACEMENT                   41113600
01036038000000  MULTIPLIER:ELECTRICAL INSTRUMENT              41113600
01028392000000  MULTIVITAMIN AND IRON ORAL SOLUTION            51191900
01028394000000  MULTIVITAMIN AND L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE TABLETS    51191900
01028399000000  MULTIVITAMIN AND ZINC TABLETS               51191900
01028400000000  MULTIVITAMIN CAPSULES                   51191900
01028401000000  MULTIVITAMIN ELIXIR                    51191900
01028402000000  MULTIVITAMIN FOR INJECTION                 51191900
01028403000000  MULTIVITAMIN INJECTION                   51191900
01028404000000  MULTIVITAMIN SOLUTION                   51191900
01028405000000  MULTIVITAMIN SOLUTION FOR INJECTION            51191900
01028406000000  MULTIVITAMIN SUSPENSION:ORAL                51191900
01028409000000  MULTIVITAMIN,FLUORIDE,AND IRON SOLUTION            51191900
01028411000000  MUMPS VACCINE                         51201600
01028412000000  MUMPS VIRUS VACCINE LIVE:USP                  51201600
01028413000000  MUPIROCIN OINTMENT                       51101500
01028414000000  MUSTARD OIL:VOLATILE                      51212000
01028415000000  MUSTARD PLASTER                        51142100
01028416000000  MYCOBACTERIA DILUTING SOLUTION                 41116100
01028417000000  MYCOBACTERIA SUPPRESSANT TEST REAGENT             41116100
01028419000000  MYCOPHENOLATE MOFETIL CAPSULES                 51201500
01028420000000  MYELOGRAPHIC PROCEDURE SET                   42182300
01028421000000  MYELOGRAPHY SET                        42182300
01028422000000  MYRCIA OIL                           51212000
01028423000000  MYRINGOTOMY KIT                        42294200
01028424000000  MYRRH TINCTURE                         51212000
01039814000000  N:N-DIMETHYL-1-NAPHTHYLAMINE;REAGENT              41116100
01028426000000  NABUMETONE TABLETS                       51142100
01028427000000                                 51151500
         N-ACETYLMETHIONINE CHOLINE AND N-ACETYLMETHIONINE SODIUM INJECTION
01036039000000  NADIRSCOPE:STEREOPLOTTER TRACING TABLE             41111700
01028429000000  NADOLOL TABLETS                        51151800
01028430000000  NADOLOL TABLETS:USP                      51151800
01028431000000  NAFARELIN ACETATE NASAL SOLUTION                51181900
01028432000000  NAFCILLIN FOR INJECTION:USP                  51101500
01028433000000  NAFCILLIN INJECTION:USP                    51101500
01028435000000  NAFCILLIN SODIUM CAPSULES                   51101500
01028434000000  NAFCILLIN SODIUM CAPSULES:USP                 51101500
01028436000000  NAFCILLIN SODIUM FOR INJECTION:USP               51101500
01028437000000  NAFCILLIN SODIUM FOR ORAL SOLUTION:USP             51101500
01028438000000  NAFCILLIN SODIUM IN DEXTROSE INJECTION             51101500
01028439000000  NAFCILLIN SODIUM INJECTION                   51101500
01028441000000  NAFTIDROFURYL CAPSULES                     51121700
01028442000000  NAFTIDROFURYL INJECTION                    51121700
01028443000000  NAFTIDROFURYL OXALATE CAPSULES:BP               51121700
01028444000000  NAFTIFINE HYDROCHLORIDE CREAM                 51101800
01028445000000  NAFTIFINE HYDROCHLORIDE CREAM:USP               51101800
01028446000000  NAFTIFINE HYDROCHLORIDE GEL                  51101800
01028447000000  NAFTIFINE HYDROCHLORIDE GEL:USP                51101800
01028448000000  NAIL AND BONE PLATE:HIP                    42295500
01028449000000  NAIL SET:ORTHOPEDIC SURGERY                  42295500
01028452000000  NAIL:BONE                           42295500
01028451000000  NAIL:FEMORAL                          42295500
01028450000000  NAIL:HIP BONE                         42295500
01028453000000  NALBUPHINE HYDROCHLORIDE INJECTION               51142300
01028455000000  NALIDIXIC ACID TABLETS                     51102200
01028454000000  NALIDIXIC ACID TABLETS:USP                   51102200
01028456000000  NALMEFENE HYDROCHLORIDE INJECTION               51142300
01028458000000  NALORPHINE HYDROCHLORIDE INJECTION:MODIFIED          51142300
01028457000000  NALORPHINE HYDROCHLORIDE INJECTION:NF             51142300
01028460000000  NALOXONE HYDROCHLORIDE INJECTION:MODIFIED            51142300
01028459000000  NALOXONE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP              51142300
01028461000000  NALTREXONE HYDROCHLORIDE TABLETS                51142300
01028462000000  NALTREXONE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP              51142300
01053022000000  NAMEPLATE:STERILIZATION                     42281500
01028463000000  NANDROLONE DECANOATE INJECTION:USP               51182400
01028464000000  NANDROLONE TABLETS:USP                     51182400
01028465000000                                  51102400
         NAPHAZOLINE HYDROCHLORIDE AND ANTAZOLINE PHOSPHATE OPHTHALMIC SOLUTION
01028466000000                                  SOLUTION
         NAPHAZOLINE HYDROCHLORIDE AND PHENIRAMINE MALEATE OPHTHALMIC 51102400
01028467000000  NAPHAZOLINE HYDROCHLORIDE AND ZINC BORATE OPHTHALMIC SOLUTION 51102400
01028468000000                                  51151700
         NAPHAZOLINE HYDROCHLORIDE AND ZINC BORATE SOLUTION FOR EYE IRRIGATION
01028469000000  NAPHAZOLINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION:USP        51151700
01028470000000  NAPHAZOLINE HYDROCHLORIDE SOLUTION:MODIFIED           51151700
01028474000000  NAPHAZOLINE NITRATE AND BORIC ACID SOLUTION           51151700
01028475000000  NAPHAZOLINE NITRATE AND PHENIRAMINE HYDROGEN MALEATE SOLUTION 51151700
01028476000000  NAPHAZOLINE NITRATE AND PREDNIZOLONE CREAM           51151700
01028477000000  NAPHAZOLINE NITRATE AND PREDNIZOLONE OINTMENT          51101800
01028478000000  NAPHAZOLINE NITRATE SOLUTION                  51151700
01028479000000                                  51151700
         NAPHAZOLINE NITRATE,DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE,AND PANTHENOL SOLUTION
01028482000000  NAPROXEN ORAL SUSPENSION                    51142100
01028483000000  NAPROXEN SODIUM TABLETS:USP                   51142100
01028484000000  NAPROXEN SUPPOSITORIES                     51142100
01028486000000  NAPROXEN TABLETS                        51142100
01028485000000  NAPROXEN TABLETS:USP                      51142100
01028487000000  NASAL-SINUS PACKING KIT:SURGICAL                42294900
01028488000000  NASOPHARYNGOSCOPE                        42182000
01028489000000  NATAMYCIN OPHTHALMIC SUSPENSION:USP               51101800
01028490000000  NATEGLINIDE TABLETS                       51181500
01036040000000  NAVIGATION SET                         41112900
01016490000000  NAVIGATION SET SUBASSEMBLY:TACAN                41112900
01016493000000  NAVIGATION SET:DOPPLER                     41112900
01016491000000  NAVIGATION SET:SATELLITE SIGNALS                41112900
01016492000000  NAVIGATION SET:TACAN                      41112900
01016494000000  NAVIGATIONAL SET SUBASSEMBLY:SONAR               41112900
01016496000000  NAVIGATIONAL SET:SONAR                     41115500
01016495000000  NAVIGATIONAL SET:TACAN                     41112900
01053027000000  NAVIGATOR:MAPPING;LYMPHATIC                   42202000
01028492000000  N-BUTYLSCOPOLAMMONIUM BROMIDE AND ACETAMINOPHEN SUPPOSITORIES  51151600
01028493000000  N-BUTYLSCOPOLAMMONIUM BROMIDE AND DIPYRONE INJECTION      51151600
01028494000000  N-BUTYLSCOPOLAMMONIUM BROMIDE AND DIPYRONE SUPPOSITORIES    51151600
01028495000000  N-BUTYLSCOPOLAMMONIUM BROMIDE AND DIPYRONE TABLETS       51151600
01028496000000  N-BUTYLSCOPOLAMMONIUM BROMIDE INJECTION             51151600
01028497000000  N-BUTYLSCOPOLAMMONIUM BROMIDE SUPPOSITORIES           51151600
01028498000000  N-BUTYLSCOPOLAMMONIUM BROMIDE TABLETS              51151600
01028499000000                                  51151600
         N-BUTYLSCOPOLAMMONIUM BROMIDE,CODEINE PHOSPHATE,AND DIPYRONE SUPPOSITORIES
01028500000000                                  51151600
         N-BUTYLSCOPOLAMMONIUM BROMIDE,PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE,AND DIPYRONE INJECTION
01028502000000  NEBULIZER KIT:INHALATION THERAPY APPARATUS           42271800
01028504000000  NEBULIZER:MEDICINAL                    42271800
01028503000000  NEBULIZER:ULTRASONIC                    42271800
01028505000000  NEBULIZER-MANIFOLD ASSEMBLY:INHALATION THERAPY APPARATUS  42271800
01028506000000  NEDOCROMIL SODIUM INHALATION AEROSOL            51161500
01028507000000  NEEDLE AND GUARD:HYPODERMIC                42142500
01028508000000  NEEDLE AND WIRE LOCALIZER:BREAST              42294300
01036041000000  NEEDLE ASSEMBLY:ANALYZER;BLOOD GAS             41115800
01028509000000  NEEDLE KIT:BIOPSY;ENDOSCOPIC                42294900
01028510000000  NEEDLE PACK:PHACOEMULSIFICATION              42294500
01028511000000  NEEDLE RESHEATHER:INTRAVENOUS POLE             42221600
01028512000000  NEEDLE SET:BIOPSY-STERNAL PUNCTURE             42142500
01013175000000  NEEDLE SET:ETCHING                     42142500
01028513000000  NEEDLE SET:STERNAL PUNCTURE                42142500
01028514000000  NEEDLE SET:SUTURE                     42312200
01028534000000  NEEDLE:AMNIOCENTESIS                    42142500
01028515000000  NEEDLE:ASPIRATION;GASTROINTESTINAL             42294900
01028526000000  NEEDLE:BIOPSY                       42142500
01028525000000  NEEDLE:BLOOD COLLECTIING                  42142500
01053031000000  NEEDLE:BLUNT POINT;HALF CIRCLE               42142500
01028521000000  NEEDLE:BONE SHATTERING;EAR                 42142500
01053036000000  NEEDLE:BUTTERFLY                      42142500
01053035000000  NEEDLE:DIALYSIS                      42142500
01028517000000  NEEDLE:DISPENSING                     42142500
01028528000000  NEEDLE:EAR                         42142500
01028520000000  NEEDLE:ELECTRODE;ELECTROSURGICAL APPARATUS         42295100
01028518000000  NEEDLE:ELECTROENCEPHALOGRAPHY               42182300
01028541000000  NEEDLE:ELECTROMYOGRAPHY                  42142500
01028542000000  NEEDLE:ENDOSCOPIC INJECTION                42294900
01028516000000  NEEDLE:EYE;ANESTHETIC                   42142500
01028535000000  NEEDLE:EYE;ELECTROSURGICAL                 42294500
01028527000000  NEEDLE:FASCIA                       42294500
01036044000000  NEEDLE:FEEDING;ANIMAL                   41102600
01053034000000  NEEDLE:FISTULA                       42142500
01028540000000  NEEDLE:GRIP DEVICE                     42142500
01028545000000  NEEDLE:GUIDE;BIOPSY;INVASIVE BREAST            42294300
01028544000000  NEEDLE:HEPARIN FLUSHING                  42142500
01028532000000  NEEDLE:HYPODERMIC                     42142500
01053030000000  NEEDLE:INJECTOR;EMBALMING                 42262000
01028546000000  NEEDLE:INSUFFLATION;ENDOSCOPIC               42294900
01028531000000  NEEDLE:LIGATURE                      42142500
01028539000000  NEEDLE:LOCALIZER;BREAST                  42294300
01028543000000  NEEDLE:MENISCAL REPAIR;ARTHROSCOPIC            42294900
01028519000000  NEEDLE:MONITORING TEMPERATURE PROBE            42294700
01028530000000  NEEDLE:PARTICULATE FILTRATION               42142500
01028537000000  NEEDLE:PASSING WIRE;SURGICAL                42292900
01028538000000  NEEDLE:PERCUTANEOUS ENTRY                 42142500
01028548000000  NEEDLE:POSTMORTEM                     42261500
01028523000000  NEEDLE:PUNCTURE AND ANESTHESIA                  42142500
01053037000000  NEEDLE:RADIOLOGY;SPECIALTY PROCEDURE               42142500
01028529000000  NEEDLE:SOLUTION TRANSFER                     42142500
01053033000000  NEEDLE:SPINAL                          42142500
01028524000000  NEEDLE:STERNAL PUNCTURE                     42142500
01028522000000  NEEDLE:SURGICAL WOUND EVACUATOR                 42311900
01028533000000  NEEDLE:SUTURE                          42312200
01036045000000  NEEDLE:SYRINGE;CHROMATOGRAPHY                  41122000
01028547000000  NEEDLE:THORACENTESIS                       42272400
01028536000000  NEEDLE:UTILITY;EAR                        42142500
01053032000000  NEEDLE:VACCUM TUBE                        42142500
01028549000000  NEEDLE-CATHETER:CRICOTHYROTOMY                  42171800
01028550000000  NEFAZODONE HYDROCHLORIDE TABLETS                 51141600
01028551000000  NEFOPAM HYDROCHLORIDE INJECTION                 51142200
01028552000000  NEGATOL SOLUTION                         51101500
01028553000000  NEISSERIA ENRICHMENT MEDIUM                   41116100
01028554000000  NEISSERIA MENINGITIS DIAGNOSTIC SERUM              41116100
01028555000000                                  51101500
         NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND BACITRACIN ZINC OINTMENT:USP
01028556000000                                  51101500
         NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND BACITRACIN ZINC OPHTHALMIC OINTMENT:USP
01028557000000                                  51101500
         NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND BACITRACIN ZINC TOPICAL AEROSOL
01028558000000                                  51101500
         NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE OPHTHALMIC OINTMENT:USP
01028559000000                                  51101500
         NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE OPHTHALMIC SUSPENSION:USP
01028560000000                                  51101500
         NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND GRAMICIDIN OPHTHALMIC SOLUTION:USP
01028561000000                                  51101500
         NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND HYDROCORTISONE OPHTHALMIC SUSPENSION:USP
01028563000000                                  51101500
         NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND HYDROCORTISONE OTIC SOLUTION:MODIFIED
01028562000000                                  51101500
         NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND HYDROCORTISONE OTIC SOLUTION:USP
01028564000000                                  51101500
         NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND HYDROCORTISONE OTIC SUSPENSION:USP
01028565000000  NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES CREAM             51101500
01028566000000  NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES CREAM:USP           51101500
01028568000000  NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES SOLUTION FOR IRRIGATION:USP-1 51101500
01028567000000  NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES SOLUTION FOR IRRIGATION:USP-2 51101500
01028571000000  NEOMYCIN PALMITATE AND PROTEOLYTIC ENZYMES OINTMENT       51101500
01028572000000                                  51101500
         NEOMYCIN PALMITATE,HYDROCORTISONE ACETATE,AND PROTEOLYTIC ENZYMES OINTMENT
01028573000000  NEOMYCIN SULFATE AND BACITRACIN OINTMENT:USP           51101500
01028574000000  NEOMYCIN SULFATE AND BACITRACIN OPHTHALMIC OINTMENT       51101500
01028575000000  NEOMYCIN SULFATE AND BACITRACIN POWDER              51101500
01028576000000  NEOMYCIN SULFATE AND CORTISONE ACETATE OINTMENT         51101500
01028577000000  NEOMYCIN SULFATE AND DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE AEROSOL 51101500
01028578000000  NEOMYCIN SULFATE AND DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE CREAM 51101500
01028579000000                                  51101500
         NEOMYCIN SULFATE AND DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE OPHTHALMIC OINTMENT:USP
01028581000000                                  51101500
         NEOMYCIN SULFATE AND DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE OPHTHALMIC SOLUTION:MODIFIED
01028580000000                                  51101500
         NEOMYCIN SULFATE AND DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE OPHTHALMIC SOLUTION:USP
01028582000000  NEOMYCIN SULFATE AND DIATRIZOATE MEGLUMINE INJECTION       51101500
01028583000000  NEOMYCIN SULFATE AND DICHLORISONE ACETATE OINTMENT        51101500
01028584000000  NEOMYCIN SULFATE AND FLUOCINOLONE ACETONIDE CREAM        51101500
01028585000000  NEOMYCIN SULFATE AND FLUOROMETHOLONE OINTMENT          51101500
01028586000000  NEOMYCIN SULFATE AND FLURANDRENOLIDE OINTMENT:USP        51101500
01028587000000  NEOMYCIN SULFATE AND FLURANDRENOLONE CREAM           51101500
01028588000000  NEOMYCIN SULFATE AND FLURANDRENOLONE OINTMENT         51101500
01028589000000  NEOMYCIN SULFATE AND GRAMICIDIN OINTMENT            51101500
01028590000000  NEOMYCIN SULFATE AND HYDROCORTAMATE HYDROCHLORIDE OINTMENT 51101500
01028591000000  NEOMYCIN SULFATE AND HYDROCORTISONE ACETATE CREAM       51101500
01028592000000  NEOMYCIN SULFATE AND HYDROCORTISONE ACETATE OINTMENT      51101500
01028593000000  NEOMYCIN SULFATE AND HYDROCORTISONE ACETATE OPHTHALMIC OINTMENT51102400
01028594000000                                 51102400
         NEOMYCIN SULFATE AND HYDROCORTISONE ACETATE OPHTHALMIC SUSPENSION
01028595000000  NEOMYCIN SULFATE AND HYDROCORTISONE ACETATE SUPPOSITORIES   51101500
01028596000000  NEOMYCIN SULFATE AND HYDROCORTISONE CREAM           51101500
01028597000000  NEOMYCIN SULFATE AND HYDROCORTISONE OINTMENT          51101500
01028598000000  NEOMYCIN SULFATE AND METHIODAL SODIUM SOLUTION         51101500
01028599000000  NEOMYCIN SULFATE AND METHYLPREDNISOLONE ACETATE OINTMENT    51101500
01028600000000  NEOMYCIN SULFATE AND METHYLPREDNISOLONE OINTMENT        51101500
01028601000000  NEOMYCIN SULFATE AND NYSTATIN TABLETS             51101500
01028602000000  NEOMYCIN SULFATE AND PHTHALYLSULFATHIAZOLE FOR ORAL SUSPENSION 51101500
01028603000000  NEOMYCIN SULFATE AND POLYMYXIN B SULFATE SOLUTION       51101500
01028604000000  NEOMYCIN SULFATE AND PREDNISOLONE ACETATE OINTMENT       51101500
01028605000000  NEOMYCIN SULFATE AND PREDNISOLONE ACETATE OPHTHALMIC OINTMENT51101500
01028606000000  NEOMYCIN SULFATE AND PREDNISOLONE OINTMENT           51101500
01028607000000  NEOMYCIN SULFATE AND PREDNISOLONE OPHTHALMIC SOLUTION     51101500
01028608000000                                 51101500
         NEOMYCIN SULFATE AND PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE OPHTHALMIC SOLUTION
01028609000000  NEOMYCIN SULFATE AND PREDNISOLONE SOLUTION           51101500
01028610000000  NEOMYCIN SULFATE AND SODIUM PROPIONATE SOLUTION        51101500
01028611000000  NEOMYCIN SULFATE AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE CREAM       51101500
01028612000000  NEOMYCIN SULFATE AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE OINTMENT     51101500
01028613000000                                 51101500
         NEOMYCIN SULFATE AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE OPHTHALMIC OINTMENT
01028614000000  NEOMYCIN SULFATE CREAM                     51101500
01028615000000  NEOMYCIN SULFATE OINTMENT:USP                 51101500
01028616000000  NEOMYCIN SULFATE ORAL SOLUTION:USP               51101500
01028618000000  NEOMYCIN SULFATE TABLETS                    51101500
01028617000000  NEOMYCIN SULFATE TABLETS:USP                  51101500
01028620000000  NEOMYCIN SULFATE,BENZOCAINE,AND GRAMICIDIN TROCHES       51101500
01028621000000                                 51101500
         NEOMYCIN SULFATE,FLUDROCORTISONE ACETATE,AND GRAMICIDIN OINTMENT
01028622000000                                 51101500
         NEOMYCIN SULFATE,FLUDROCORTISONE ACETATE,AND GRAMICIDIN OPHTHALMIC OINTMENT
01028624000000                                 51101500
         NEOMYCIN SULFATE,FRAMICIDIN,AND TRICAMCINOLONE ACETONIDE OINTMENT
01028625000000  NEOMYCIN SULFATE,GRAMICIDIN,AND POLYMYXIN B SULFATE CREAM   51101500
01028626000000  NEOMYCIN SULFATE,GRAMICIDIN,AND TRIAMCINOLOLNE ACETONIDE LOTION51101500
01028627000000  NEOMYCIN SULFATE,GRAMICIDIN,AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE CREAM 51101500
01028628000000                                 51101500
         NEOMYCIN SULFATE,GRAMICIDIN,HYDROCORTISONE ACETATE,AND POLYMYXIN B SULFATE CREAM
01028629000000                                 51101500
         NEOMYCIN SULFATE,HYDROCORTISONE ACETATE,AND PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE SOLUTION
01028630000000  NEOMYCIN SULFATE,HYDROCORTISONE,AND NYSTATIN OINTMENT     51101500
01028631000000  NEOMYCIN SULFATE,KAOLIN,AND PECTIN SUSPENSION         51101500
01028632000000                                 51101500
         NEOMYCIN SULFATE,METHOXAMINE HYDROCHLORIDE,AND POLYMYXIN B SULFATE SOLUTION
01028634000000                                 51101500
         NEOMYCIN SULFATE,PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE AND POLYMYXIN B SULFATE SOLUTION
01028636000000                                 51101500
         NEOMYCIN SULFATE,POLYMYXIN B SULFATE,AND FLUOCINOLONE ACETONIDE SOLUTION
01028639000000                                 51101500
         NEOMYCIN SULFATE,PREDNISOLONE ACETATE,AND SODIUM PROPRIONATE SOLUTION
01028641000000  NEOMYCIN SULFATE:USP                     51101500
01028642000000                                51101500
         NEOMYCIN UNDECYLENATE,HYDROCORTISONE,AND TYROTHRICIN SUSPENSION
01028643000000  NEOSTIGMINE BROMIDE OPHTHALMIC SOLUTION           51102400
01028645000000  NEOSTIGMINE BROMIDE TABLETS                 51151500
01028644000000  NEOSTIGMINE BROMIDE TABLETS:USP               51151500
01028647000000  NEOSTIGMINE METHYLSULFATE INJECTION:MODIFIED         51151500
01028646000000  NEOSTIGMINE METHYLSULFATE INJECTION:USP           51151500
01028648000000  NEPHELOMETER BUFFER TEST REAGENT               41116100
01028649000000  NEPHELOMETER DILUENT                     41116100
01028650000000  NEPHELOMETER DILUENT TEST REAGENT              41116100
01028651000000  NEPHELOMETER PRECIPITATION TEST REAGENT           41116100
01036046000000  NEPHELOMETER:ANALYTICAL                   41113000
01028652000000  NEPHROSTOMY SET                       42142700
01036048000000  NET:BEE;LABORATORY                      41102500
01036049000000  NET:FISH;LABORATORY                     41102600
01028653000000  NET:FOREIGN BODY RETRIEVAL                  42294900
01028654000000  NETILMICIN SULFATE INJECTION                 51101500
01036050000000  NETTING:ENTOMOLOGICAL                    41102500
01028656000000  NEVIRAPINE TABLETS:USP                    51102300
01028657000000  NEW METHYLENE BLUE N STAIN                  41116100
01028659000000  NEWCASTLE:IMMUNE                       51201700
01028660000000  NIACIN AND AMINOACETIC ACID ELIXIR              51121800
01028661000000  NIACIN AND HYDROXYDINICOTINATE TABLETS            51121800
01028662000000  NIACIN AND MECLIZINE TABLETS                 51171800
01028663000000  NIACIN AND PHENOBARBITAL TABLETS               51121800
01028664000000  NIACIN EXTENDED-RELEASE CAPSULES               51121800
01028665000000  NIACIN EXTENDED-RELEASE TABLETS               51121800
01028667000000  NIACIN TABLETS                        51121800
01028666000000  NIACIN TABLETS:USP                      51121800
01028668000000                                 TABLETS
         NIACIN,ALUMINUM HYDROXIDE GEL,GLYCINE,AND MAGNESIUM CARBONATE51171600
01028670000000  NIACINAMIDE TABLETS                     51121800
01028669000000  NIACINAMIDE TABLETS:USP                   51121800
01028671000000  NIALAMIDE TABLETS                      51141600
01028672000000  NICARDIPINE HYDROCHLORIDE CAPSULES              51121600
01028673000000  NICARDIPINE HYDROCHLORIDE EXTENDED-RELEASE CAPSULES     51121600
01028674000000  NICERGOLINE TABLETS                     51141700
01028675000000  NICKEL-CHROMIUM ALLOY:CASTING;DENTAL             42152400
01028676000000  NICLOSAMIDE LOTION                      51101700
01028677000000  NICLOSAMIDE TABLETS                     51101700
01028678000000  NICORANDIL TABLETS                      51121600
01028679000000  NICOTINE ACID BENZYL ESTER,GLYCOL,AND SALICYLATE LOTION   51101500
01028681000000  NICOTINE POLACRILEXGUM:USP                  51212200
01028683000000  NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM                 51122100
01028682000000  NICOTINE TRANSDERMAL SYSTEM:USP               51122100
01028684000000  NICOTINYL ALCOHOL AND AMINOPHYLLINE TABLETS         51161700
01028685000000  NICOTINYL ALCOHOL ELIXIR                   51161700
01028686000000  NICOTINYL ALCOHOL EXTENDED-RELEASE TABLETS          51122100
01028687000000  NICOTINYL ALCOHOL TABLETS                  51122100
01028688000000  NICOTINYL TARTRATE AND AMINOPHYLLINE TABLETS        51161700
01028689000000  NICOTINYL TARTRATE TABLETS                 51122100
01028691000000  NIFEDIPINE CAPSULES                     51121900
01028690000000  NIFEDIPINE CAPSULES:USP                   51121900
01028692000000  NIFEDIPINE EXTENDED-RELEASE TABLETS             51121900
01028693000000  NIFEDIPINE TABLETS                     51121900
01028694000000  NIFUROXAZIDE CAPSULES                    51171700
01039895000000  NIGROSIN:WATER SOLUBLE;REAGENT               41116100
01028695000000  NIGROSIN:WATER SOLUBLE;TECHNICAL              41116100
01028696000000  NIKETHAMIDE INJECTION                    51142600
01028697000000  NIKETHAMIDE SOLUTION                    51142600
01028699000000  NILUTAMIDE TABLETS                     51111800
01028700000000  NIMESULIDE TABLETS                     51142100
01028701000000  NIMODIPINE CAPSULES                     51121900
01028704000000  NIPPER:DENTAL                        42151600
01028702000000  NIPPER:INGROWN TOENAIL                   42291600
01028703000000  NIPPER:MALLEUS                       42291600
01053045000000  NIPPER:NAIL;FLOOR GRADE                   42142000
01028705000000  NIPPER-RONGEUR                       42152800
01028706000000  NIPPLE AND NUT ASSEMBLY:MEDICAL               42271700
01028707000000  NIPPLE:NURSING BOTTLE                    42231800
01028708000000  NISOLDIPINE TABLETS                     51121700
01028709000000  NITRATE REDUCTION TEST REAGENT               41116100
01028710000000  NITRAZEPAM TABLETS                     51141800
01028711000000  NITRIC ACID SOLUTION                    41116100
01039903000000  NITRIC ACID:ANALYZED REAGENT                41116100
01028712000000  NITROFURAL TABLETS                     51101600
01028713000000  NITROFURANTOIN AND PHENAZOPYRIDINE HYDROCHLORIDE TABLETS  51102200
01028715000000  NITROFURANTOIN CAPSULES                   51102200
01028714000000  NITROFURANTOIN CAPSULES:USP                 51102200
01028716000000  NITROFURANTOIN ORAL SUSPENSION:USP             51102200
01028717000000  NITROFURANTOIN SODIUM FOR INJECTION             51102200
01028718000000  NITROFURANTOIN SOLUTION                   51102200
01028720000000  NITROFURANTOIN TABLETS                   51102200
01028719000000  NITROFURANTOIN TABLETS:USP                 51102200
01028721000000  NITROFURAZONE AND DIPERDON MONOHYDRATE SUPPOSITORIES    51101500
01028722000000  NITROFURAZONE AND HYDROCORTISONE ACETATE CREAM       51101500
01028723000000  NITROFURAZONE OINTMENT:USP                 51101500
01028724000000  NITROFURAZONE OPHTHALMIC OINTMENT              51102400
01028725000000  NITROFURAZONE OPHTHALMIC SOLUTION              51102400
01028727000000  NITROFURAZONE SUPPOSITORIES                 51101500
01028728000000  NITROFURAZONE TOPICAL SOLUTION:USP             51101700
01028729000000                                51101700
         NITROFURAZONE,DIPERODON HYDROCHLORIDE,AND NIFUROXIME SOLUTION
01028730000000  NITROFURFURYL METHYL ETHER CREAM              51101800
01028733000000  NITROGLYCERIN EXTENDED-RELEASE CAPSULES           51121600
01028734000000  NITROGLYCERIN FOR INJECTION CONCENTRATE           51121600
01028735000000  NITROGLYCERIN IN DEXTROSE INJECTION              51121600
01028736000000  NITROGLYCERIN INJECTION:MODIFIED                51121600
01028737000000  NITROGLYCERIN INJECTION:USP                  51121600
01028738000000  NITROGLYCERIN LINGUAL AEROSOL                 51121600
01028739000000  NITROGLYCERIN OINTMENT                     51121600
01028740000000  NITROGLYCERIN OINTMENT:USP                   51121600
01028742000000  NITROGLYCERIN TABLETS                     51121600
01028741000000  NITROGLYCERIN TABLETS:USP                   51121600
01028743000000  NITROGLYCERIN TRANSDERMAL SYSTEM                51121600
01028744000000                                 51121600
         NITROGLYCERIN,PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE,AND THIAMINE HYDROCHLORIDE CAPSULES
01028745000000  NITROGLYCERINE BUCCAL EXTENDED-RELEASE TABLETS         51121600
01028751000000  NIZATIDINE CAPSULES                      51171900
01000966000000  NOMOGRAPH:CURVATURE CORRECTION;SOUND RANGING          41114400
01000965000000  NOMOGRAPH:TEMPERATURE CORRECTION;SOUND RANGING         41114400
01000967000000  NOMOGRAPH:WIND CORRECTION;SOUND RANGING            41114400
01028752000000  NON INVASIVE BI LEVEL MACHINE                 42272200
01053050000000  NONDROLONE PHENPROPIONATE INJECTION:USP            51131500
01028753000000  NONIVAMIDE INJECTION                      51151900
01028756000000  NOREPINEPHRINE BITARTRATE INJECTION:USP            51121700
01028757000000  NOREPINEPHRINE HYDROCHLORIDE INJECTION             51121700
01028758000000  NOREPINEPHRINE INJECTION                    51121700
01028759000000  NORETHANDROLONE INJECTION                   51181800
01028760000000  NORETHANDROLONE TABLETS                    51181800
01028762000000  NORETHINDRONE ACETATE AND ETHINYL ESTRADIOL TABLETS      51181800
01028761000000  NORETHINDRONE ACETATE AND ETHINYL ESTRADIOL TABLETS:USP    51181800
01028764000000  NORETHINDRONE ACETATE TABLETS                 51181800
01028763000000  NORETHINDRONE ACETATE TABLETS:USP               51181800
01028766000000  NORETHINDRONE AND ETHINYL ESTRADIOL TABLETS          51181800
01028765000000  NORETHINDRONE AND ETHINYL ESTRADIOL TABLETS:USP        51181800
01028768000000  NORETHINDRONE AND MESTRANOL TABLETS              51181800
01028767000000  NORETHINDRONE AND MESTRANOL TABLETS:USP            51181800
01028770000000  NORETHINDRONE TABLETS                     51181800
01028769000000  NORETHINDRONE TABLETS:USP                   51181800
01028771000000  NORETHYNODREL AND MESTRANOL EXTENDED-RELEASE TABLETS      51181800
01028772000000  NORFENEFRIN HYDROCHLORIDE TABLETS               51142600
01028773000000  NORFENEFRINE HYDROCHLORIDE INJECTION              51142600
01028775000000  NORFLOXACIN OPHTHALMIC SOLUTION                51101500
01028774000000  NORFLOXACIN OPHTHALMIC SOLUTION:USP              51101500
01028777000000  NORFLOXACIN TABLETS                      51101500
01028776000000  NORFLOXACIN TABLETS:USP                    51101500
01028779000000  NORGESTIMATE AND ETHINYL ESTRADIOL TABLETS           51181800
01028781000000  NORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL TABLETS            51181800
01028780000000  NORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL TABLETS:USP          51181800
01028783000000  NORGESTREL TABLETS                       51181800
01028782000000  NORGESTREL TABLETS:USP                     51181800
01028784000000  NORMETHADONE AND HYDROXYEPHEDRINE SOLUTION           51161800
01028786000000  NORTRIPTYLINE HYDROCHLORIDE CAPSULES              51141600
01028785000000  NORTRIPTYLINE HYDROCHLORIDE CAPSULES:USP          51141600
01028787000000  NORTRIPTYLINE HYDROCHLORIDE ELIXIR             51141600
01028788000000  NORTRIPTYLINE HYDROCHLORIDE ORAL SUSPENSION:USP       51141600
01028789000000  NOSCAPINE AND DIHYDROCODEINE BITARTRATE TABLETS       51161800
01028790000000  NOSCAPINE TABLETS                      51161800
01028791000000  NOSCAPINE,GUAIFENESIN,AND PSEUDOEPHEDRINE TABLETS      51161800
01028792000000  NOSEPIECE:OXYGEN MASK                    42271700
01028793000000  NOVOBIOCIN SODIUM                      51101500
01028794000000  NOVOBIOCIN SODIUM AND PENICILLIN G POTASSIUM CAPSULES    51101500
01028795000000  NOVOBIOCIN SODIUM AND TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE CAPSULES  51101500
01028796000000  NOVOBIOCIN SODIUM CAPSULES                 51101500
01028797000000  NOVOBIOCIN SODIUM FOR INJECTION               51101500
01028801000000  NOZZLE:AUTOMATIC JET HYPODERMIC INJECTION APPARATUS     42142600
01028800000000  NOZZLE:DENTAL OPERATING UNIT SYRINGE            42152600
01028799000000  NOZZLE:HEAT GUN;ORTHOPEDIC                 42294200
01028798000000  NOZZLE:NASAL IRRIGATING                   42293500
01028802000000  NOZZLE:RECTAL IRRIGATING                  42141900
01028804000000  NOZZLE:URETHRAL IRRIGATING                 42142700
01028803000000  NOZZLE:VAGINAL IRRIGATING                  42293500
01053055000000  NUCLEASE PROTECTION ASSAY:DEOXYRIBONUCLEIC ACID ANALYSIS  41106100
01053056000000  NUCLEIC ACID EXTRACTION KIT:PLANT CELL           41105500
01053057000000  NUCLEIC ACID EXTRACTION REAGENT               41105500
01053058000000  NUCLEIC ACID GELS STAIN                   41105300
01053059000000  NUCLEIC ACID NON RADIOACTIVE LABELING KIT          41106000
01053060000000  NUCLEIC ACID RADIOACTIVE LABELING KIT            41106000
01053061000000  NUCLEIC ACIDS COPRECIPITANT                 41105500
01053062000000  NUCLEIC ACIDS QUANTITATION KIT               41105500
01053063000000  NUCLEOTIDE:POLYMERASE CHAIN REACTION            41106300
01028806000000  NUCLEUS ROTATOR:OPHTHALMIC SURGERY             42294500
01028809000000  NUT:BEARING;LEG BRACE                    42295500
01028808000000  NUT:BONE FIXATION                      42295400
01028807000000  NUT:BONE SCREW                       42295500
01028811000000  NUTMEG OIL                         51212000
01028813000000  NUX VOMICA FLUIDEXTRACT                   51171800
01028814000000  NUX VOMICA TINCTURE                     51171800
01028815000000  NYLIDRIN HYDROCHLORIDE INJECTION:NF             51151700
01028818000000  NYLIDRIN HYDROCHLORIDE TABLETS               51151700
01028816000000  NYLIDRIN HYDROCHLORIDE TABLETS:MODIFIED           51151700
01028817000000  NYLIDRIN HYDROCHLORIDE TABLETS:USP             51151700
01028820000000  NYSTATIN AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE CREAM         51101500
01028819000000  NYSTATIN AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE CREAM:USP       51101800
01028822000000  NYSTATIN AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE OINTMENT        51101500
01028821000000  NYSTATIN AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE OINTMENT:USP      51101500
01028823000000  NYSTATIN CREAM:USP                     51101800
01028824000000  NYSTATIN LOTION                       51101800
01028825000000  NYSTATIN OINTMENT:USP                    51101800
01028826000000  NYSTATIN ORAL SUSPENSION:USP                51101800
01028828000000  NYSTATIN TABLETS                        51101800
01028827000000  NYSTATIN TABLETS:USP                      51101800
01028829000000  NYSTATIN TOPICAL POWDER:USP                  51101800
01028831000000  NYSTATIN VAGINAL TABLETS                    51101800
01028830000000  NYSTATIN VAGINAL TABLETS:USP                  51101500
01028833000000                                 51101500
         NYSTATIN,GRAMICIDIN,NEOMYCIN SULFATE,AND FLUDROCORTISONE ACETATE OINTMENT
01028834000000  NYSTATIN,HYDROCORTISONE,AND IODOCHLORHYDROXYQUIN LOTION    51101500
01028835000000                                 51101800
         NYSTATIN,NEOMYCIN SULFATE,GRAMICIDIN,AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE CREAM:USP
01028836000000                                 51101500
         NYSTATIN,NEOMYCIN SULFATE,GRAMICIDIN,AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE OINTMENT:USP
01028837000000                                 51101500
         NYSTATIN,NEOMYCIN SULFATE,THIOSTREPTON,AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE OINTMENT
01028838000000  NYSTATIN:USP                          51101800
01028841000000  OBIDOXIM CHLORIDE INJECTION                  51211600
01036053000000  OBJECT DISK:MICROTOME                     41102900
01036054000000  OBJECTIVE:MICROSCOPE                      41111700
01036055000000  OBSERVING FILTER:SOLAR RADIATION                41114400
01028844000000  OBTURATOR:ARTHROSCOPIC INSTRUMENT               42293600
01028845000000  OBTURATOR:CARDIOVASCULAR TOURNIQUET              42293600
01028846000000  OBTURATOR:CATHETER;INTRAVENOUS                 42293600
01028842000000  OBTURATOR:ENDOSCOPIC INSTRUMENT;UROLOGICAL           42295000
01028843000000  OBTURATOR:TRACHEAL-TRACHEOSTOMY TUBE              42293600
01028847000000  OCCLUDER:CARDIOVASCULAR                    42295300
01028848000000  OCCLUDER:EYE                          42183000
01028849000000  OCCULT BLOOD TEST REAGENT                   41116100
01028850000000  OCTAVITAMIN TABLETS                      51191900
01028851000000                                 51102700
         OCTENIDINE HYDROCHLORIDE,PROPYL ALCOHOL,AND ISOPROPYL ALCOHOL TOPICAL SOLUTION
01028852000000  OCTOPAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION               51151700
01028853000000  OCTOPAMINE TARTRATE CAPSULES                  51151700
01028854000000  OCTREOTIDE ACETATE INJECTION                  51111800
01028856000000  OFLOXACIN IN DEXTROSE INJECTION                51101500
01028857000000  OFLOXACIN INJECTION                      51101500
01028858000000  OFLOXACIN TABLETS                       51101500
01028859000000  OFLOXACIN TABLETS:USP                     51101500
01036056000000  OHMMETER                            41113600
01053072000000  OHMMETER:REPLACEMENT                      41113600
01028860000000  OIL RED O:REAGENT                       41116100
01028862000000  OLANZAPINE TABLETS:USP                     51141700
01028863000000  OLEANDOMYCIN PHOSPHATE AND TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE CAPSULES 51101500
01028864000000  OLEANDOMYCIN PHOSPHATE:STERILE                 51101500
01028867000000  OLEOVITAMIN D:SYNTHETIC;CAPSULES                51191900
01053077000000  OLFACTOMETER                          42182500
01028868000000  OLIGOMER CONJUGATE:IN VITRO TRANSCRIPTION AND TRANSLATION   41105800
01028869000000  OLIVE OIL:NF                          51212000
01028870000000  OLSALAZINE SODIUM CAPSULES                   51171900
01028871000000  OMEPRAZOLE DELAYED-RELEASE CAPSULES              51171900
01028872000000  OMEPRAZOLE EXTENDED-RELEASE CAPSULES              51171900
01028873000000  ONDANSETRON HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE INJECTION        51171800
01028874000000  ONDANSETRON HYDROCHLORIDE INJECTION              51171800
01028875000000  ONDANSETRON HYDROCHLORIDE TABLETS              51171800
01028876000000  OPAQUE OIL ATTACHMENT:UTEROTUBAL INSUFFLATOR         42295000
01053081000000  OPENER:CAN;PHYSICALLY HANDICAPPED              42211900
01053080000000  OPENER:DOOR;PHYSICALLY HANDICAPPED              42212000
01053079000000  OPENER:LUER SYRINGE                     42142600
01028877000000  OPERATING APPARATUS:EAR;NOSE;AND THROAT           42294200
01028878000000  OPERATING ROOM SUPPLY SET                  42295100
01028879000000  O-PHENYLPHENOL,ETHANOL,AND N-PROPYL ALCOHOL SOLUTION     51102700
01028881000000  OPHTHALMIC IRRIGATING SOLUTION                51102400
01028882000000  OPHTHALMODYNAMOMETER                     42183000
01028883000000  OPHTHALMOMETER                        42183000
01028884000000  OPHTHALMOSCOPE                        42182000
01028886000000  OPIUM ALKALOIDS HYDROCHLORIDE INJECTION           51142200
01028887000000  OPIUM ALKALOIDS TABLETS                   51142200
01028888000000  OPIUM SUPPOSITORIES                     51142200
01028889000000  OPIUM TINCTURE                        51142200
01028890000000  OPIUM:POWDERED AND BELLADONNA EXTRACT SUPPOSITORIES     51212000
01016503000000  OPTICAL ASSEMBLY:LASER                    41115300
01028891000000  OPTICAL EQUIPMENT SET:OPHTHALMIC LABORATORY         42172000
01028893000000  OPTICAL EQUIPMENT SET:OPHTHALMIC SERVICE AUGMENTATION;BASE  42172000
01028892000000  OPTICAL EQUIPMENT SET:OPHTHALMIC SERVICE;BASE        42172000
01028895000000  OPTICAL RESUPPLY SET                     42172000
01016505000000  OPTICAL SUBASSEMBLY:LASER                  41115300
01028896000000  OPTOMETRY EQUIPMENT SET:FIELD                42172000
01028898000000  ORAL PROTECTIVE PASTE WITH BENZOCAINE            51142900
01028900000000  ORAL REHYDRATION SOLUTION                  51191900
01028901000000  ORANGE G STAIN                        41116100
01028902000000  ORANGE G STAINING SOLUTION                  41116100
01028904000000  ORANGE G-6 STAIN                       41116100
01028906000000  ORANGE OIL                          51212000
01028910000000  ORGANIZER:CRIB;CHILD'S                    42191800
01028911000000  ORGANIZER:DENTAL                       42151600
01053085000000  ORGANIZER:PILL;PHYSICALLY HANDICAPPED            42212200
01028909000000  ORGANIZER:RESUSCITATION EQUIPMENT;PEDIATRIC         42172000
01000974000000  ORIENTER:GYROSCOPIC                     41111900
01028912000000  ORNIPRESSIN INJECTION                    51122200
01028913000000  ORPHENADRINE CITRATE EXTENDED-RELEASE TABLETS        51142500
01028914000000  ORPHENADRINE CITRATE INJECTION:MODIFIED           51142500
01028915000000  ORPHENADRINE CITRATE TABLETS                 51151900
01028916000000  ORPHENADRINE CITRATE,ASPIRIN,AND CAFFEINE TABLETS      51142500
01028917000000  ORPHENADRINE HYDROCHLORIDE TABLETS              51142500
01028920000000  ORTHOPEDIC SYSTEM:SURGICAL;ELECTRIC POWER          42294200
01036059000000  OSCILLOGRAPH                         41113600
01036060000000  OSCILLOSCOPE                         41113600
01036061000000  OSCILLOSCOPE MAINFRAME                    41113600
01036062000000  OSCILLOSCOPE SUBASSEMBLY                   41113600
01036063000000  OSMOSCOPE                          41113000
01028921000000  OSTEOTOME                          42261500
01028922000000  OSTEOTOME SET                        42261500
01028923000000  OSTOMY KIT                         42312100
01039986000000  O-TOLIDINE DIHYDROCHLORIDE TABLETS             41116100
01028925000000  OTOSCOPE                          42182000
01028926000000  OTOSCOPE AND OPHTHALMOSCOPE SET               42182000
01028927000000  OUABAIN INJECTION:USP                    51121500
01053093000000  OUTLET:GAS;MEDICAL                     42191700
01018150000000  OVEN:CRYSTAL                        41104500
01028928000000  OVEN:DRYING;DENTAL ELECTRIC                 42152100
01018149000000  OVEN:ELECTRICAL-ELECTRONIC COMPONENTS            41104500
01036066000000  OVEN:LABORATORY                       41104500
01036070000000  OVEN:LABORATORY;AGEING                   41104500
01036071000000  OVEN:LABORATORY;CLEANROOM                  41104500
01036067000000  OVEN:LABORATORY;FAN;CIRCULATING               41103000
01036069000000  OVEN:LABORATORY;GRAVITY;CONVECTION             41104500
01036075000000  OVEN:LABORATORY;HYBRIDIZATION                41104500
01036068000000  OVEN:LABORATORY;MECHANICAL;CONVECTION            41104500
01036064000000  OVEN:LABORATORY;MICROWAVE                  41104500
01036073000000  OVEN:LABORATORY;SAFETY                   41104500
01036074000000  OVEN:LABORATORY;VACUUM                   41104500
01036072000000  OVEN:POT;QUARTZ;LABORATORY                 41104500
01010431000000  OVEN:THERMAL DRYING;ELECTRIC                41104500
01010428000000  OVEN:THERMAL DRYING;ELECTRIC-OIL              41104500
01010430000000  OVEN:THERMAL DRYING;GAS BURNING               41104500
01010429000000  OVEN:THERMAL DRYING;OIL BURNING               41104500
01028929000000  OVERDENTURE KIT:IMPLANT;DENTAL               42152400
01028930000000  OVERLAY:MATTRESS;CLINICAL                  42141700
01028931000000  OVERTUBE:ENDOSCOPIC                     42294900
01028935000000  OXACEPROL TABLETS                      51142000
01028936000000  OXACILLIN FOR INJECTION:USP                 51101500
01028938000000  OXACILLIN SODIUM CAPSULES                  51101500
01028937000000  OXACILLIN SODIUM CAPSULES:USP                51101500
01028939000000  OXACILLIN SODIUM FOR INJECTION:USP             51101500
01028940000000  OXACILLIN SODIUM FOR ORAL SOLUTION:USP           51101500
01028941000000  OXAMNIQUINE CAPSULES                    51101700
01028942000000  OXANAMIDE TABLETS                      51141800
01028943000000  OXANDROLONE TABLETS:USP                   51182000
01028944000000  OXAPROZIN TABLETS                      51142100
01028946000000  OXAZEPAM CAPSULES                      51141800
01028945000000  OXAZEPAM CAPSULES:USP                    51141800
01028947000000  OXAZEPAM TABLETS                      51141800
01028948000000  OXELADIN SYRUP                       51161800
01028949000000  OXETHAZAINE AND ALUMINUM HYDROXIDE SUSPENSION        51171500
01028950000000                                51171500
         OXETHAZAINE,ALUMINUM HYDROXIDE,AND MAGNESIUM HYDROXIDE SUSPENSION
01028951000000  OXFENDAZOLE INJECTION                    51102500
01028952000000  OXFENDAZOLE INJECTION:USP                  51102600
01028953000000  OXICONAZOLE NITRATE CREAM                  51101800
01028954000000  OXIDASE TEST REAGENT                     41116100
01028955000000  OXIMETER:PULSE                        42181800
01028956000000  OXOLAMINE CITRATE SYRUP                   51161800
01028957000000  OXOLINIC ACID TABLETS                    51102200
01028958000000  OXOMEMAZINE SYRUP                      51161600
01028959000000  OXOPHENARSINE HYDROCHLORIDE                 51101700
01028960000000  OXOPHENARSINE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION          51101700
01028961000000                                51172100
         OXPHENYCYCLIMINE HYDROCHLORIDE AND HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE TABLETS
01028962000000  OXTRIPHYLLINE AND GUAIFENESIN ELIXIR             51161500
01028963000000  OXTRIPHYLLINE AND GUAIFENESIN TABLETS            51161500
01028964000000  OXTRIPHYLLINE DELAYED-RELEASE TABLETS            51161500
01028965000000  OXTRIPHYLLINE DELAYED-RELEASE TABLETS:USP          51161500
01028966000000  OXTRIPHYLLINE ELIXIR:USP                   51161500
01028967000000  OXTRIPHYLLINE SYRUP                     51161500
01028968000000  OXTRIPHYLLINE TABLETS                    51161500
01028970000000  OXYBUTYNIN CHLORIDE SYRUP                  51102200
01028969000000  OXYBUTYNIN CHLORIDE SYRUP:USP                51102200
01028972000000  OXYBUTYNIN CHLORIDE TABLETS                 51102200
01028971000000  OXYBUTYNIN CHLORIDE TABLETS:USP               51102200
01028973000000  OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE TABLETS:USP             51172100
01028974000000  OXYCHLOROSENE SODIUM FOR SOLUTION              51102200
01028975000000  OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN CAPSULES             51142200
01028976000000  OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN CAPSULES:USP           51142200
01028977000000  OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN TABLETS             51142200
01028978000000  OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN TABLETS:USP           51142200
01028980000000  OXYCODONE AND ASPIRIN TABLETS                51142200
01028979000000  OXYCODONE AND ASPIRIN TABLETS:USP              51142200
01028982000000  OXYCODONE HYDROCHLORIDE AND ACETAMINOPHEN CAPSULES-1     51142200
01028981000000  OXYCODONE HYDROCHLORIDE AND ACETAMINOPHEN CAPSULES-2     51142200
01028983000000  OXYCODONE HYDROCHLORIDE AND ACETAMINOPHEN TABLETS      51142200
01028984000000  OXYCODONE HYDROCHLORIDE INJECTION              51142200
01028985000000  OXYCODONE HYDROCHLORIDE ORAL SOLUTION            51142200
01028986000000  OXYCODONE HYDROCHLORIDE ORAL SOLUTION:USP          51142200
01028987000000  OXYCODONE HYDROCHLORIDE TABLETS               51142200
01028988000000                                51142200
         OXYCODONE HYDROCHLORIDE,ACETAMINOPHEN,AND OXYCODONE TEREPHTHALATE CAPSULES
01028989000000                                51142200
         OXYCODONE HYDROCHLORIDE,ASPIRIN,AND OXYCODONE TEREPHTHALATE TABLETS
01028996000000  OXYGEN EMERGENCY SYSTEM:PORTABLE               42171800
01028993000000  OXYGEN:USP                          42271700
01028998000000  OXYGENATOR:BLOOD                       42294700
01028997000000  OXYGENATOR:CAPILLARY MEMBRANE                42294700
01028999000000  OXYMETAZOLINE HYDROCHLORIDE NASAL SOLUTION:USP        51161900
01029001000000  OXYMETHOLONE TABLETS                     51131500
01029000000000  OXYMETHOLONE TABLETS:USP                   51131500
01029002000000  OXYMORPHONE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP           51142200
01029003000000  OXYMORPHONE HYDROCHLORIDE SUPPOSITORIES           51142200
01029004000000  OXYPHENBUTAZONE MONOHYDRATE SUPPOSITORIES          51142100
01029006000000  OXYPHENBUTAZONE TABLETS                     51142100
01029005000000  OXYPHENBUTAZONE TABLETS:USP                   51142100
01029007000000  OXYPHENCYCLIMINE HYDROCHLORIDE AND PHENOBARBITAL TABLETS    51101500
01029008000000  OXYPHENISATIN                          51171600
01029009000000  OXYPHENISATIN ACETATE AND PSYLLIUM HYDROPHILIC MUCILLOID    51171600
01029010000000                                  51171600
         OXYPHENISATIN ACETATE,ETHYLENE OXIDE-PROPYLENE OXIDE POLYMER SYRUP
01029011000000  OXYPHENONIUM BROMIDE TABLETS                  51151600
01029012000000  OXYQUINOLINE AND METHYL SALICYLATE OINTMENT           51101800
01029013000000  OXYQUINOLINE SULFATE,BORIC ACID,AND SODIUM LAURYL SULFATE JELLY 51101800
01029014000000  OXYTETRACYCLINE AND GLUCOSAMINE HYDROCHLORIDE CAPSULES     51101500
01029015000000  OXYTETRACYCLINE AND NYSTATIN CAPSULES              51101500
01029016000000  OXYTETRACYCLINE CALCIUM SYRUP                  51101500
01029017000000  OXYTETRACYCLINE FOR INJECTION:USP                51101500
01029018000000  OXYTETRACYCLINE FOR ORAL SUSPENSION               51101500
01029019000000  OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE AND HYDROCORTISONE OINTMENT    51101500
01029020000000                                  51101500
         OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE AND POLYMYXIN B SULFATE OPHTHALMIC OINTMENT
01029021000000                                  51101500
         OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE AND POLYMYXIN B SULFATE TOPICAL POWDER
01029022000000  OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION:USP         51101500
01029023000000  OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE TABLETS              51101500
01029024000000                                  51101500
         OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE,HYDROCORTISONE,AND POLYMYXIN B SULFATE SOLUTION
01029026000000  OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE:OPHTHALMIC;NF           51102400
01029027000000  OXYTETRACYCLINE SUSPENSION                   51101500
01029028000000  OXYTETRACYCLINE TABLETS                     51101500
01029029000000  OXYTETRACYCLINE WITH MULTIVITAMIN CAPSULES           51101500
01029030000000  OXYTETRACYCLINE-TETRACAINE HYDROCHLORIDE DENTAL CONES      51101500
01029031000000  OXYTOCIN INJECTION:USP                     51182200
01029032000000  OXYTOCIN NASAL SOLUTION:USP                   51182200
01047434000000  PACE STICK                           41111600
01029033000000  PACEMAKER:CARDIAC                        42203500
01029035000000  PACING ELECTRODE:EXTERNAL                    42203500
01029037000000  PACK:PETROLATUM GAUZE                      42311500
01029036000000  PACK:PHENOL GAUZE                        42311500
01029038000000  PACKER AND SPATULA:PODIATRIC                  42292500
01029040000000  PACKER:CORD;DENTAL                       42151800
01053098000000  PACKER:COTTON;MORTUARY                     42262100
01029039000000  PACKER:GAUZE;UTERINE                      42292500
01029041000000  PACKING INSTRUMENT:RETRACTION CORD;GINGIVAL           42151600
01029042000000  PACKING INSTRUMENT:WOUND;SURGICAL                42293900
01029043000000  PACLITAXEL FOR INJECTION CONCENTRATE              51111900
01029045000000  PAD CERVICAL TRACTION KIT:ORTHODONTIC              42242100
01029046000000  PAD REPLACEMENT KIT:CONTINUOUS PASSIVE MOTION MACHINE;ORTHOPEDIC42251600
01029047000000  PAD SET:HEAT TREATMENT                     42142100
01029048000000  PAD WITH STRAP:HEAD;EXTRICATION                 42171600
01029090000000  PAD:ABDOMINAL                          42311500
01029053000000  PAD:ABSORBENT;DENTAL                      42151600
01029106000000  PAD:ALARM;PATIENT MONITOR                    42141700
01029073000000  PAD:ALTERNATING PRESSURE POINT;PHYSICOTHERAPEUTIC        42191800
01053100000000  PAD:ALTERNATING PRESSURE;DISPOSABLE           42141700
01029096000000  PAD:BED LINEN PROTECTIVE                 42191800
01029116000000  PAD:BUTTRESS;KNEE                    42241700
01029121000000  PAD:CARDIAC TISSUE INSULATION              42295300
01029088000000  PAD:CASTILE SOAP-LANOLIN IMPREGNATED           42311500
01029117000000  PAD:CLEANING;ELECTROSURGICAL TIP             42281700
01029104000000  PAD:CLEANING;SURGICAL INSTRUMENTS            42281700
01029085000000  PAD:COLD TREATMENT                    42142100
01029060000000  PAD:COLD TREATMENT;CIRCULATING              42142100
01029055000000  PAD:CONTAMINATION CONTROL MAT              42132100
01029083000000  PAD:COOLING;CHEMICAL                   42142100
01029093000000  PAD:COPPER SULFATE IMPREGNATED              42311500
01029091000000  PAD:COTTON                        42311500
01029054000000  PAD:CREST;TOE                      42241700
01036078000000  PAD:CULTURE;PETRI                    41122100
01029094000000  PAD:DENTAL RUBBER DAM                  42152500
01029102000000  PAD:ELECTRODE;DEFIBRILLATOR               42141800
01029050000000  PAD:ELECTRODE;ELECTROSURGICAL              42295100
01029111000000  PAD:ELECTRONIC NERVE STIMULATION             42141800
01029081000000  PAD:ERYTHROMYCIN IMPREGNATED               42311500
01029063000000  PAD:FOAM;SURGICAL                    42311500
01029107000000  PAD:FOOT;METATARSAL                   42241700
01029079000000  PAD:FRICTION;X-RAY APPARATUS TUBE STAND         42201800
01029052000000  PAD:HEAD SUPPORT;EXTRICATION               42171600
01029099000000  PAD:HEAT TREATMENT                    42142100
01029097000000  PAD:HEATING;CHEMICAL                   42142100
01029076000000  PAD:HOSPITAL STRETCHER                  42192200
01029078000000  PAD:HOT-COLD TREATMENT;CIRCULATING            42142100
01029051000000  PAD:HOT-COLD TREATMENT;NONCIRCULATING          42142100
01029062000000  PAD:ISOPROPYL ALCOHOL IMPREGNATED            42311500
01029118000000  PAD:LATERAL RELEASE;KNEE                 42241700
01029110000000  PAD:LEG EXERCISER                    42251600
01029105000000  PAD:LEG HOLDER                      42241700
01029058000000  PAD:LEG PLATE ATTACHMENT;FETAL MONITORING        42181900
01029049000000  PAD:LEG STABILIZER                    42241700
01029115000000  PAD:LUMBOSACRAL SUPPORT                 42241800
01029066000000  PAD:NITROFURAZONE IMPREGNATED              42311500
01029061000000  PAD:NONADHERENT                     42311500
01029092000000  PAD:OPERATING TABLE                   42295100
01036076000000  PAD:OPTICAL INSTRUMENT HEADREST             42183000
01029065000000  PAD:PETROLATUM AND BISMUTH TRIBROMOPHENATE IMPREGNATED  42311500
01029098000000  PAD:POLISHING;OPHTHALMIC LENS              42294500
01029087000000  PAD:POLOXAMER-IODINE COMPLEX IMPREGNATED         42311500
01029103000000  PAD:POSITIONING;SURGICAL                 42295100
01029070000000  PAD:POVIDONE-IODINE IMPREGNATED             42311500
01029068000000  PAD:PRE-OPERATIVE PREPARATION              42132100
01029114000000  PAD:PRESSURE POINT;ARTERIOTOMY              42203400
01029077000000  PAD:PRESSURE POINT;PHYSICOTHERAPEUTIC      42191800
01029113000000  PAD:PROTECTIVE;HEEL               42241700
01029119000000  PAD:PROTECTIVE;INSTEP              42241700
01029101000000  PAD:PROTECTIVE;TOE                42241700
01053099000000  PAD:REPLACEMENT;BLOTTER CASSETTE         41105300
01029080000000  PAD:RESTRAINT BOARD;FULL BODY          42191800
01029095000000  PAD:RESUSCITATOR BASSINET            42272300
01029056000000  PAD:SKIN PREPARATION;ELECTROCARDIOGRAPH     42181700
01029082000000  PAD:SKIN PROTECTIVE GEL IMPREGNATED;PERISTOMAL  42311500
01029120000000  PAD:SODIUM CHLORIDE IMPREGNATED         42311500
01029067000000  PAD:SURGICAL ADHESIVE TAPE REMOVER IMPREGNATED  42311500
01029112000000  PAD:SURGICAL INSTRUMENT;MAGNETIC         42295400
01029100000000  PAD:SURGICAL OPERATING              42132100
01029072000000  PAD:TACHISTOSCOPE CHART             42183000
01029069000000  PAD:TRACHEOSTOMY                 42271900
01029086000000  PAD:TRACTION;ORTHODONTIC             42242100
01029089000000  PAD:TRANSMISSION;ULTRASOUND           42201700
01029071000000  PAD:TRETINOIN SOLUTION IMPREGNATED        42311500
01029057000000  PAD:WITCH HAZEL IMPREGNATED           42132100
01029075000000  PAD:WITCH HAZEL-GLYCERIN IMPREGNATED       42311500
01029064000000  PAD:WITCH HAZEL-LANOLIN IMPREGNATED       42311500
01029109000000  PAD:WRITER;ELECTROCARDIOGRAPH          42181700
01029122000000  PADDING KIT:LOWER LIMB;ORTHOPEDIC        42241700
01029123000000  PADDING:CAST-SPLINT;ORTHOPEDIC          42241500
01029124000000  PADDING:TUBULAR;ORTHOPEDIC            42241500
01043201000000  PADDLE:FOOD STIRRING               41103800
01029125000000  PADDLE:SCRAPER;SURGICAL             42291600
01029126000000  PADDLES:DEFIBRILLATOR;EXTERNAL          42172100
01029127000000  PADDLES:DEFIBRILLATOR;PEDIATRIC;EXTERNAL     42172100
01053103000000  PAGE TURNER:PHYSICALLY HANDICAPPED        42212100
01029130000000  PAIL:PLASTER;ORTHOPEDIC             42241600
01029131000000  PAINT SOLUTION:SURGICAL             42295400
01029132000000  PAJAMA:HOSPITAL PERSONNEL;REUSABLE        42131500
01029134000000  PALLADIUM ALLOY:CASTING;DENTAL          42152400
01029135000000  PAMIDRONATE DISODIUM FOR INJECTION        51182400
01036080000000  PAN:BIOLOGICAL STAINING             41122400
01029138000000  PAN:SOAKING;DISINFECTANT             42281700
01036081000000  PAN:SOIL TESTING                 41113900
01036082000000  PAN:TEST SIEVE                  41105000
01029137000000  PAN:WATER BATH;DENTAL IMPRESSION MATERIAL    42152100
01029139000000  PANCREATIC DORNASE FOR INHALATION        51161700
01029140000000  PANCREATIN AND OX BILE EXTRACT TABLETS      51171900
01029142000000  PANCREATIN CAPSULES               51171900
01029141000000  PANCREATIN CAPSULES:USP             51171900
01029144000000  PANCREATIN TABLETS                51171900
01029143000000  PANCREATIN TABLETS:USP              51171900
01029154000000  PANCRELIPASE DELEAYED-RELEASE CAPSULES:USP    51181500
01029160000000  PANCURONIUM BROMIDE INJECTION               51152000
01036088000000  PANEL:CALIBRATOR;DIVING EQUIPMENT             41112500
01003453000000  PANEL:CONTROL;OXYGEN SUPPLY                41111900
01053122000000  PANEL:COUNTER                       41111900
01036084000000  PANEL:FUEL MANAGEMENT                   41112500
01053117000000  PANEL:INSTRUMENT;HOSPITAL                 42191600
01018153000000  PANEL:RADOME                        41116500
01053116000000  PANEL:SHIELDING;RADIOLOGY;MEDICAL             42204000
01016517000000  PANEL:SIGNAL DISTRIBUTION;RADAR              41115200
01029161000000  PANT:COLD PACK;PERINEAL                  42142100
01029162000000  PANTHENOL CREAM                      51101500
01029164000000  PANTIES:PROTECTIVE;INCONTINENT               42142700
01029165000000  PANTOPIUM HYDROCHLORIDE TABLETS              51142200
01029167000000  PAPANICOLAOU STAIN                     41116100
01029168000000  PAPAVERINE HYDROCHLORIDE AND PHENOBARBITAL CAPSULES    51142200
01029169000000  PAPAVERINE HYDROCHLORIDE EXTENDED-RELEASE CAPSULES     51142200
01029170000000  PAPAVERINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP           51142200
01029172000000  PAPAVERINE HYDROCHLORIDE TABLETS              51142200
01029171000000  PAPAVERINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP            51122100
01029174000000  PAPER SHEETING:EXAMINATION-TREATMENT TABLES        42192000
01029180000000  PAPER:ARTICULATING;DENTAL                 42152600
01036094000000  PAPER:BLOOD CHEMISTRY ANALYZER RECORDING          41115800
01036096000000  PAPER:CHEMICAL AGENT DETECTOR               41113000
01036098000000  PAPER:CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS               41115700
01036099000000  PAPER:COAGULATION TIME RECORDING              41115800
01036091000000  PAPER:DRYING;MICROSCOPE SLIDE               41122600
01029179000000  PAPER:ELECTROCARDIOGRAPH RECORDING             42181700
01029176000000  PAPER:ELECTROENCEPHALOGRAPH RECORDING           42182300
01036093000000  PAPER:RECORDING;CLINICAL ANALYZER             41115800
01029175000000  PAPER:RECORDING;FETAL MONITOR               42181900
01029177000000  PAPER:RECORDING;RESUSCITATION TRAINING AID         42301500
01029182000000  PAPER:RECORDING;SPIROMETER                 42271600
01029181000000  PAPER:RECORDING;STERILIZER                 42281800
01036097000000  PAPER:SPOT TEST                      41113000
01053132000000  PAPER:WRITING;BRAILLE;PHYSICALLY HANDICAPPED        42211700
01029183000000  PARACETAMOL TABLETS:BP                   51142000
01029184000000                               51142000
         PARACETAMOL,EPHEDRINE HYDROCHLORIDE,AND DEXTROMETHORPHANE HYDROBROMIDE TABLETS
01029185000000  PARACHLOROPHENOL:CAMPHORATED;USP              51102700
01036100000000  PARACHUTE:METEOROLOGICAL                  41114400
01029186000000  PARAFFIN EMULSION                     51171600
01029188000000  PARAFFIN:NF                        51171600
01029187000000  PARAFFIN:TECHNICAL                     51171600
01029189000000  PARALDEHYDE CAPSULES                    51141500
01029190000000  PARALDEHYDE:USP                      51141500
01029191000000  PARALLEL BARS:PHYSICAL THERAPY               42251700
01036101000000  PARALLEL RULER                       41111600
01029193000000  PARAMETHADIONE CAPSULES                  51141500
01029192000000  PARAMETHADIONE CAPSULES:USP                  51141500
01029194000000  PARASITOLOGY MEDIA                      41116100
01029195000000                                 51171700
         PAREGORIC,ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE,AND GLYCYRRHIZA FLUIDEXTRACT SUSPENSION
01029196000000  PAREGORIC,KAOLIN,AND PECTIN SUSPENSION            51171700
01029197000000  PAREGORIC:USP                         51171700
01029199000000  PARETHOXYCAINE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION          51142900
01029200000000  PARGYLINE HYDROCHLORIDE AND METHYCLOTHIAZIDE TABLETS     51121700
01029201000000  PARING BOARD PARTS KIT:PHYSICAL THERAPY            42211900
01029203000000  PAROMOMYCIN SULFATE CAPSULES                 51101500
01029202000000  PAROMOMYCIN SULFATE CAPSULES:USP               51101500
01029204000000  PAROTITIS VACCINE                       51201600
01029205000000  PAROXETINE HYDROCHLORIDE TABLETS               51141600
01029206000000  PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME TEST REAGENT           41116100
01029217000000  PARTS KIT:AUTOMATIC JET HYPODERMIC INJECTION APPARATUS    42222200
01029209000000  PARTS KIT:BANDAGE SCISSORS                  42311500
01003482000000  PARTS KIT:CABIN PRESSURE REGULATOR              41116500
01036113000000  PARTS KIT:CARBON MONOXIDE BLOOD TESTING KIT          41115800
01010435000000  PARTS KIT:DEHYDRATOR                     41104200
01029220000000  PARTS KIT:DENTAL X-RAY APPARATUS               42152000
01029218000000  PARTS KIT:ENDOSCOPIC INSTRUMENT                42294900
01036111000000  PARTS KIT:FLOAT TYPE LIQUID QUANTITY GAGE           41116500
01036106000000  PARTS KIT:FLOW RATE METER                   41116500
01036105000000  PARTS KIT:GAGE TESTER                     41116500
01036112000000  PARTS KIT:GAGE;PRESSURE                    41116500
01002731000000  PARTS KIT:GYROSCOPE                      41116500
01029215000000  PARTS KIT:INFANT INCUBATOR                  42191800
01007893000000  PARTS KIT:LIQUID OXYGEN CONVERTER               41116500
01036107000000  PARTS KIT:OXYGEN ANALYZER                   41116500
01029211000000  PARTS KIT:OXYGEN MASK                     42271700
01029212000000  PARTS KIT:PATIENT THERMOREGULATOR WATER PUMP         42222000
01036109000000  PARTS KIT:RADAR TEST SET                   41115200
01036108000000  PARTS KIT:RADIAC SET                     41116500
01011987000000  PARTS KIT:REFRIGERANT GAS LEAK DETECTOR            41116500
01036104000000  PARTS KIT:SIGHT INDICATOR                   41112500
01008757000000  PARTS KIT:SURFACE RIPPING TOOTH                42151600
01029214000000  PARTS KIT:SURGICAL INSTRUMENT AND DRESSING STERILIZER     42281500
01029210000000  PARTS KIT:SURGICAL SCRUB SINK                 42295400
01036110000000  PARTS KIT:SWITCH;LIQUID LEVEL INDICATOR            41111900
01029216000000  PARTS KIT:X-RAY APPARATUS                   42201800
01029219000000  PARTS KIT:X-RAY DARKROOM TENT                 42201800
01029222000000  PASSER AND PROTECTOR:LIGAMENT GRAFT              42295500
01029223000000  PASSER:LIGATURE;MICROSURGERY                 42293800
01029224000000  PASSER:WIRE;BONE FIXATION                   42295400
01029227000000  PASTE:ABRASIVE;DENTAL                     42152400
01029225000000  PASTE:PERIODONTAL PROTECTIVE;SURGICAL             42152800
01029226000000  PASTE:PREVENTIVE DENTISTRY                  42151900
01029228000000  PATCH:CARDIOVASCULAR                     42294200
01029229000000  PATCH:ELECTRODE;ELECTRONIC NERVE STIMULATION            42141800
01029231000000  PATCH:EYE;MEDICAL                          42311500
01029232000000  PATELLAR:TIBIAL;ORTHOPEDIC IMPLANT                 42295500
01029233000000  PATIENT CIRCUIT KIT:VENTILATOR                   42272200
01029234000000  PATIENT REPLACEMENT LINER KIT:CONTINUOUS PASSIVE MOTION MACHINE;KNEE42251600
01029239000000  PATTERN:DENTAL CASTING                       42152200
01029237000000  PATTERN:RUGA;DENTAL                         42152100
01036116000000  PCYNOMETER:MICRO;LABORATORY                     41103300
01029240000000  PEANUT OIL:USP                           51212000
01053176000000  PEDOMETER:DISTANCE MEASURING                    41111600
01029242000000  PEG 3350 AND ELECTROLYTES FOR ORAL SOLUTION:MODIFIED        51191600
01029243000000  PEG 3350 AND ELECTROLYTES FOR ORAL SOLUTION:USP           51191600
01029244000000  PEIZER TB ENRICHMENT MEDIA                     41116100
01029245000000  PELLET:ABSORBENT                          42152500
01036117000000  PELORUS                               41112900
01029246000000  PELVIC REST:HOSPITAL SURGICAL TABLE                 42295100
01029247000000  PELVIMETER                             42293000
01029248000000  PEMOLINE TABLETS                          51142600
01043968000000  PEN ASSORTMENT:RECORDER                       41111900
01029250000000  PEN:CERAMIC SEPARATING;SHOULDER PORCELAIN KIT            42241600
01043978000000  PEN:INKING;CONTINUOUS FLOW RECORDING INSTRUMENT           41111900
01029252000000  PEN:INSULATING;DENTAL                        42151600
01043982000000  PEN:RECORDING                            41111900
01029251000000  PEN:RECORDING;ELECTROCARDIOGRAPH                  42181700
01029249000000  PEN:RECORDING;SPIROMETER                      42271600
01029253000000  PEN:SKIN MARKING                          42295400
01029254000000  PENBUTOLOL SULFATE TABLETS                     51121700
01029255000000  PENBUTOLOL SULFATE TABLETS:USP                   51121700
01029256000000  PENCIL:ELECTRODE;ELECTROSURGICAL                  42295400
01036126000000  PENETROMETER                            41113900
01036127000000  PENETROMETER:LEATHER                        41114700
01029258000000  PENICILLAMINE CAPSULES                       51211600
01029257000000  PENICILLAMINE CAPSULES:USP                     51211600
01029260000000  PENICILLAMINE TABLETS                        51211600
01029259000000  PENICILLAMINE TABLETS:USP                      51211600
01029261000000  PENICILLIN AND STREPTOMYCIN SOLUTION                41116100
01029262000000  PENICILLIN FOR SOLUTION                       51101500
01029263000000  PENICILLIN G AMMONIUM TABLETS                    51101500
01029264000000  PENICILLIN G BENZATHINE AND PENICILLIN G PROCAINE FOR INJECTION   51101500
01029265000000                                    51101500
         PENICILLIN G BENZATHINE AND PENICILLIN G PROCAINE SUSPENSION:STERILE;USP
01029266000000  PENICILLIN G BENZATHINE FOR INJECTION                51101500
01029267000000  PENICILLIN G BENZATHINE FOR ORAL SUSPENSION             51101500
01029268000000  PENICILLIN G BENZATHINE SUSPENSION                 51101500
01029269000000  PENICILLIN G BENZATHINE SUSPENSION:STERILE;USP           51101500
01029270000000  PENICILLIN G BENZATHINE TABLETS:USP                 51101500
01029272000000  PENICILLIN G POTASSIUM AND PROBENECID TABLETS            51101500
01029273000000  PENICILLIN G POTASSIUM AND SULFANILAMIDE:INSUFFLATION POWDER    51101500
01029274000000  PENICILLIN G POTASSIUM AND TRISULFAPYRIMIDINES TABLETS      51101500
01029275000000  PENICILLIN G POTASSIUM FOR INHALATION               51101500
01029276000000  PENICILLIN G POTASSIUM FOR INJECTION:USP             51101500
01053181000000  PENICILLIN G POTASSIUM FOR ORAL SOLUTION:USP           51101500
01029277000000  PENICILLIN G POTASSIUM FOR ORAL SUSPENSION            51101500
01029278000000  PENICILLIN G POTASSIUM IN DEXTROSE INJECTION           51101500
01029279000000  PENICILLIN G POTASSIUM INJECTION:USP               51101500
01029280000000  PENICILLIN G POTASSIUM OINTMENT                  51101500
01029282000000  PENICILLIN G POTASSIUM TABLETS                  51101500
01029281000000  PENICILLIN G POTASSIUM TABLETS:USP                51101500
01029283000000  PENICILLIN G POTASSIUM:STERILE;USP                51101500
01029284000000  PENICILLIN G POTASSIUM:USP                    51101500
01029285000000  PENICILLIN G PROCAINE AND CRYSTALLINE PENICILLIN G IN OIL     51101500
01029286000000                                   51101500
         PENICILLIN G PROCAINE AND DIHYDROSTREPTOMYCIN SULFATE SUSPENSION:STERILE
01029287000000  PENICILLIN G PROCAINE AND PENICILLIN G POTASSIUM FOR INJECTION  51101500
01029288000000  PENICILLIN G PROCAINE AND PENICILLIN G POTASSIUM IN OIL      51101500
01029289000000  PENICILLIN G PROCAINE AND PENICILLIN G SODIUM FOR INJECTION    51101500
01029290000000  PENICILLIN G PROCAINE AND STREPTODUOCIN SUSPENSION:STERILE    51101500
01029291000000  PENICILLIN G PROCAINE FOR INJECTABLE SUSPENSION:USP        51101500
01029293000000  PENICILLIN G PROCAINE FOR SUSPENSION:STERILE           51101500
01029292000000  PENICILLIN G PROCAINE FOR SUSPENSION:STERILE;USP         51101500
01029294000000  PENICILLIN G PROCAINE SUSPENSION:STERILE;USP           51101500
01029295000000  PENICILLIN G PROCAINE TABLETS                   51101500
01029297000000                                   FOR INJECTION
         PENICILLIN G PROCAINE,PENICILLIN G SODIUM,AND STREPTOMYCIN SULFATE51101500
01029298000000  PENICILLIN G PROGAINE AND STREPTOMYCIN SULFATE SUSPENSION:STERILE 51101500
01029299000000  PENICILLIN G SODIUM AND PENICILLIN G POTASSIUM FOR INJECTION   51101500
01029300000000  PENICILLIN G SODIUM FOR INJECTION:USP               51101500
01029302000000  PENICILLIN O CHLOROPROCAINE FOR INJECTION             51101500
01029303000000  PENICILLIN O SODIUM FOR INJECTION                 51101500
01029304000000  PENICILLIN PROCAINE FOR AQUEOUS INJECTION             51101500
01029305000000  PENICILLIN V BENZATHINE ORAL SUSPENSION              51101500
01029306000000  PENICILLIN V FOR ORAL SUSPENSION                 51101500
01029307000000  PENICILLIN V POTASSIUM FOR ORAL SOLUTION:USP           51101500
01029309000000  PENICILLIN V POTASSIUM TABLETS                  51101500
01029308000000  PENICILLIN V POTASSIUM TABLETS:USP                51101500
01029311000000  PENICILLIN,STREPTOMYCIN,AND AMPHOTERICIN B SOLUTION        41116100
01029313000000  PENICILLINASE SOLUTION                      41116100
01029315000000  PENICILLINASE:ANALYZED REAGENT                  51101500
01029316000000  PENICILLIN-G-SODIUM                        51101500
01029317000000  PENILE ERECTION DEVICE KIT                    42143200
01029318000000  PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE AND BUTABARBITAL CAPSULES      51121600
01029319000000  PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLETS 51121600
01029320000000  PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE AND HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE TABLETS51121600
01029321000000  PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE AND MEPROBAMATE TABLETS       51121600
01029322000000  PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE AND NITROGLYCERIN TABLETS      51121600
01029323000000  PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE AND PHENOBARBITAL CAPSULES      51121600
01029324000000  PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE EXTENDED-RELEASE CAPSUULES      51121600
01029325000000  PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE EXTENDED-RELEASE TABLETS      51121600
01029328000000  PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE TABLETS              51121600
01029326000000  PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE TABLETS:MODIFIED          51121600
01029327000000  PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE TABLETS:USP            51121600
01029329000000                                  51121600
         PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE,BUTABARBITAL SODIUM,AND RESERPINE TABLETS
01029331000000  PENTAMIDINE ISETHIONATE FOR INHALATION SOLUTION         51161700
01029332000000  PENTAMIDINE ISETHIONATE:STERILE                 51101600
01029334000000  PENTAZOCINE AND NALOXONE HYDROCHLORIDE TABLETS         51142300
01029335000000  PENTAZOCINE AND NALOXONE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP       51142300
01029336000000  PENTAZOCINE CAPSULES                      51142200
01029337000000  PENTAZOCINE HYDROCHLORIDE AND ACETOMINOPHEN TABLETS       51142200
01029338000000  PENTAZOCINE HYDROCHLORIDE AND NALOXONE HYDROCHLORIDE TABLETS 51142300
01029339000000  PENTAZOCINE HYDROCHLORIDE TABLETS                51142200
01029340000000  PENTAZOCINE INJECTION                      51142200
01029341000000  PENTAZOCINE LACTATE INJECTION:USP                51142200
01029342000000  PENTHIENATE BROMIDE AND MEPHOBARBITAL TABLETS          51151600
01029343000000  PENTHIENATE BROMIDE TABLETS                   51151600
01029344000000  PENTIFYLLINE TABLETS                      51122100
01029345000000  PENTOBARBITAL ELIXIR:USP                    51141800
01029346000000  PENTOBARBITAL SODIUM AND ASPIRIN CAPSULES            51141800
01029347000000  PENTOBARBITAL SODIUM AND BELLADONNA EXTRACT CAPSULES      51141800
01029348000000  PENTOBARBITAL SODIUM AND CARBROMAL CAPSULES           51141800
01029350000000  PENTOBARBITAL SODIUM CAPSULES                  51141800
01029349000000  PENTOBARBITAL SODIUM CAPSULES:USP                51141800
01029351000000  PENTOBARBITAL SODIUM INJECTION:USP               51141800
01029352000000  PENTOBARBITAL SODIUM SOLUTION                  51141800
01029353000000  PENTOBARBITAL SODIUM SUPPOSITORIES               51141800
01029354000000  PENTOBARBITAL SODIUM TABLETS                  51141800
01029357000000  PENTOBARBITAL SODIUM:USP                    51141800
01029358000000                                  51141800
         PENTOBARBITAL,ASPIRIN ALUMINUM,CAFFEINE,CODEINE SULFATE,AND PHENACETIN TABLETS
01029359000000  PENTOSAN POLYSULFATE SODIUM CAPSULES:USP            51102200
01029360000000  PENTOSTATIN FOR INJECTION                    51111700
01029361000000  PENTOXIFYLLINE EXTENDED-RELEASE TABLETS             51132000
01029362000000  PENTYLENETETRAZOL                        51142600
01029363000000  PENTYLENETETRAZOL AND NIACIN CAPSULES              51142600
01029364000000  PENTYLENETETRAZOL AND NIACIN ELIXIR               51142600
01029365000000  PENTYLENETETRAZOL AND NIACIN TABLETS              51142600
01029366000000  PENTYLENETETRAZOL AND THIAMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR       51142600
01029367000000  PENTYLENETETRAZOL AND VITAMIN B COMPLEX ELIXIR         51142600
01029368000000  PENTYLENETETRAZOL AND VITAMIN B COMPLEX ORAL SOLUTION      51142600
01029369000000  PENTYLENETETRAZOL AND VITAMIN B COMPLEX TABLETS         51142600
01029370000000  PENTYLENETETRAZOL ELIXIR                    51142600
01029371000000  PENTYLENETETRAZOL INJECTION                   51142600
01029372000000  PENTYLENETETRAZOL TABLETS                    51142600
01029373000000  PENTYLENETETRAZOL,ASCORBIC ACID,AND NIACIN ELIXIR        51142600
01029374000000  PENTYLENETETRAZOL,ASCORBIC ACID,AND NIACIN TABLETS       51142600
01029377000000  PENTYLENETETRAZOL,PHENIRAMINE MALEATE,AND NIACIN TABLETS    51142600
01029386000000  PEPTIDASE TEST REAGENT                    41116100
01036128000000  PERCIPITATOR TUBE ASSEMBLY:FERROGRAPHY EQUIPMENT       41104000
01029388000000  PERCOLATOR AND BRACKET:IRRIGATING;UROLOGICAL         42142700
01029389000000  PERCOLATOR:IRRIGATING;UROLOGICAL               42142700
01029390000000  PERCUSSOR:INFANT                       42271600
01029391000000  PERFORATOR:AMNIOTOMY                     42291700
01029392000000  PERFORATOR:CRANIAL                      42295100
01029393000000  PERFUSION SOLUTION                      42295300
01029394000000  PERGOLIDE MESYLATE TABLETS                  51142500
01029397000000  PERICIAZINE                         51141700
01029398000000  PERIMETER:OPHTHALMIC                     42183000
01053184000000  PERIMETER:OPHTHALMOLOGICAL                  42183000
01029399000000  PERIODIC ACID-SCHIFF STAINING KIT              41116100
01029400000000  PERIODONTAL MEMBRANE                     42152800
01029401000000  PERIOSTEOTOME                        42291600
01036129000000  PERISCOPE SUBASSEMBLY                    41111700
01036130000000  PERISCOPE:ARMORED VEHICLE                  41111700
01000979000000  PERISCOPE:BATTERY COMMAND                  41111700
01000978000000  PERISCOPE:PORTABLE                      41111700
01016533000000  PERISCOPE:RADAR SET INDICATOR                41111700
01000983000000  PERISCOPE:SUBMARINE                     41111700
01000980000000  PERISCOPE:TRACKING;AIR DEFENSE FIRE CONTROL SYSTEM      41111700
01036131000000  PERISTALTIC PUMP:LABORATORY                 41105100
01029403000000  PERITONEAL KIT:LAVAGE                    42161500
01029404000000  PERMETHRIN CREAM                       51101800
01029406000000  PEROXIDASE DILUENT                      41116100
01029407000000  PERPHENAZINE AND AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE TABLETS     51142500
01029408000000  PERPHENAZINE INJECTION:USP                  51141700
01029409000000  PERPHENAZINE ORAL SOLUTION:USP                51141700
01029410000000  PERPHENAZINE SUPPOSITORIES                  51141700
01029412000000  PERPHENAZINE TABLETS                     51141700
01029411000000  PERPHENAZINE TABLETS:USP                   51141700
01029413000000  PERTUSSIS IMMUNE HUMAN SERUM AND PERTUSSIS VACCINE      51201600
01029415000000  PERTUSSIS VACCINE:ADSORBED;NF                51201600
01029414000000  PERTUSSIS VACCINE:NF                     51201600
01029416000000  PERUVIAN BALSAM                       51212000
01029417000000  PESSARY:UTERINE                       42143100
01036132000000  PESTLE:LABORATORY                      41101700
01029418000000  PETHIDINE HYDROCHLORIDE AND LEVALLORPHAN TARTRATE INJECTION 51142200
01029419000000  PETHIDINE HYDROCHLORIDE INJECTION              51142200
01029420000000  PETHIDINE HYDROCHLORIDE SUPPOSITORIES            51142200
01029424000000  PHACOEMULSIFICATION KIT                   42295100
01053186000000  PHAGE DEOXYRIBONUCLEIC ACID PURIFICATION KIT         41105500
01018729000000  PHASE SHIFTER:LIGHT SIGNAL                  41115300
01036133000000  PHASEMETER                          41113600
01029425000000                                51102400
         PHENACAINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC OINTMENT
01029426000000  PHENACAINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC OINTMENT         51102400
01029427000000  PHENACETIN                           51142000
01029428000000  PHENACETIN TABLETS                       51142000
01029431000000                                 51142000
         PHENACETIN,ASPIRIN,HYOSCYAMINE SULFATE,AND PHENOBARBITAL CAPSULES
01029432000000                                 51142000
         PHENACETIN,ASPIRIN,HYOSCYAMINE SULFATE,AND PHENOBARBITAL TABLETS
01029434000000  PHENACETIN,SALICYLAMIDE,BENZYL MANDELATE,AND CAFFEINE TABLETS 51142000
01029435000000  PHENAGLYCODOL CAPSULES                     51141500
01029436000000  PHENAZOCINE HYDROBROMIDE INJECTION               51142200
01029438000000  PHENAZOPYRIDINE HYDROCHLORIDE TABLETS             51102200
01029437000000  PHENAZOPYRIDINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP           51102200
01029439000000                                 51102200
         PHENAZOPYRIDINE HYDROCHLORIDE,BUTABARBITAL,AND HYOSCYAMINE HYDROBROMIDE TABLETS
01029441000000  PHENDIMETRAZINE TARTRATE TABLETS                51142600
01029443000000  PHENELZINE SULFATE TABLETS                   51141600
01029442000000  PHENELZINE SULFATE TABLETS:USP                 51141600
01029444000000  PHENETHICILLIN POTASSIUM CAPSULES               51101500
01029445000000  PHENFORMIN HYDROCHLORIDE EXTENDED-RELEASE CAPSULES       51181500
01029447000000  PHENFORMIN HYDROCHLORIDE TABLETS                51181500
01029446000000  PHENFORMIN HYDROCHLORIDE TABLETS:USP              51181500
01029448000000  PHENINDAMINE TARTRATE OINTMENT                 51161600
01029449000000  PHENINDAMINE TARTRATE TABLETS                 51161600
01029450000000  PHENINDAMINE TARTRATE,ASPIRIN,CAFFEINE,AND PHENACETIN TABLETS 51161600
01029452000000  PHENIRAMINE MALEATE TABLETS                  51161600
01029453000000  PHENIRAMINE MALEATE,CODEINE PHOSPHATE,AND GUAIFENSIN SYRUP   51161800
01029454000000  PHENIRAMINE-4-AMINOSALICYLATE INJECTION            51161600
01029455000000  PHENIRAMINE-4-AMINOSALICYLATE TABLETS             51161600
01029458000000  PHENMETRAZINE HYDROCHLORIDE TABLETS              51142600
01029456000000  PHENMETRAZINE HYDROCHLORIDE TABLETS:MODIFIED          51142600
01029457000000  PHENMETRAZINE HYDROCHLORIDE TABLETS:USP            51142600
01029459000000  PHENOBARBITAL                         51141500
01029461000000  PHENOBARBITAL AND ATROPINE METHYLNITRATE TABLETS        51141500
01029462000000  PHENOBARBITAL AND ATROPINE SULFATE TABLETS           51141500
01029463000000  PHENOBARBITAL AND BELLADONNA EXTRACT ELIXIR          51141500
01029464000000  PHENOBARBITAL AND BELLADONNA EXTRACT TABLETS          51141500
01029465000000  PHENOBARBITAL AND BENSULFOID TABLETS              51141500
01029466000000  PHENOBARBITAL CAPSULES                     51141500
01029467000000  PHENOBARBITAL ELIXIR:USP                    51141500
01029468000000  PHENOBARBITAL SODIUM INJECTION:USP               51141500
01029471000000                                 51141500
         PHENOBARBITAL SODIUM,NITROGLYCERIN,RUTIN,AND SODIUM NITRITE TABLETS
01053188000000  PHENOBARBITAL SODIUM:STERILE;USP                51141500
01029472000000  PHENOBARBITAL SODIUM:USP                    51141500
01029474000000  PHENOBARBITAL TABLETS                     51141500
01029473000000  PHENOBARBITAL TABLETS:USP                   51141500
01029475000000  PHENOBARBITAL,ASPIRIN,AND PHENACETIN TABLETS          51141500
01029460000000  PHENOBARBITAL:USP                       51141500
01029476000000  PHENOL                             51102700
01029479000000  PHENOL AND MENTHOL LOZENGES                  51161800
01029483000000  PHENOL OINTMENT                        51102700
01029484000000  PHENOL RED PH TEST TABLETS                   41116100
01029485000000  PHENOL SOLUTION                        51102700
01029486000000  PHENOL,SULFUR,AND ZINC OXIDE PASTE               51102700
01029477000000  PHENOL:USP                           51102700
01029487000000  PHENOLPHTHALEIN AND MINERAL OIL EMULSION            51171600
01029488000000  PHENOLPHTHALEIN TABLETS:NF                   51171600
01036134000000  PHENOLS WATER SAMPLING TEST REAGENT              41104000
01029490000000  PHENOLSULFONPHTHALEIN                     51172000
01029491000000  PHENOTHIAZINE SUSPENSION                    51141700
01029492000000  PHENOTHIAZINE TABLETS                     51141700
01029494000000  PHENOXYBENZAMINE HYDROCHLORIDE CAPSULES            51151800
01029493000000  PHENOXYBENZAMINE HYDROCHLORIDE CAPSULES:USP          51151800
01029495000000  PHENOXYMETHYLPENICILLIN TABLETS:BP               51101500
01029497000000  PHENPROCOUMON TABLETS                     51131600
01029496000000  PHENPROCOUMON TABLETS:NF                    51131600
01029498000000  PHENSUXIMIDE CAPSULES:USP                   51141500
01029499000000  PHENTERMINE EXTENDED-RELEASE CAPSULES             51191900
01029500000000  PHENTOLAMINE MESYLATE FOR INJECTION              51151800
01029501000000  PHENTOLAMINE MESYLATE FOR INJECTION:USP            51151800
01029503000000  PHENYLALANINE NUTRITIONAL BAR                 51191900
01029504000000  PHENYLBUTAZONE AND AMINOPYRINE SUPPOSITORIES          51142100
01029505000000  PHENYLBUTAZONE AND AMINOPYRINE TABLETS             51142100
01029506000000  PHENYLBUTAZONE AND MEPHENESIN TABLETS             51142100
01029507000000  PHENYLBUTAZONE AND PREDNISOLONE TABLETS            51142100
01029508000000  PHENYLBUTAZONE AND PREDNISONE TABLETS             51142100
01029509000000  PHENYLBUTAZONE CAPSULES                    51142100
01029510000000  PHENYLBUTAZONE OINTMENT                    51142100
01029511000000  PHENYLBUTAZONE SODIUM AND DIBUCAINE INJECTION         51142100
01029514000000  PHENYLBUTAZONE TABLETS                     51142100
01029513000000  PHENYLBUTAZONE TABLETS:USP                   51142100
01029515000000                                 51142100
         PHENYLBUTAZONE,ALUMINUM HYDROXIDE GEL,DRIED,AND MAGNESIUM TRISILICATE CAPSULES
01029517000000                                 51142100
         PHENYLBUTAZONE,AMINOPYRINE,HEPTABARBITAL,AND CODEINE PHOSPHATE SUPPOSITORIES
01029518000000  PHENYLEBUTAZONE INJECTION                   51142700
01029519000000                                 51151700
         PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE AND DIPHENYLPYRALINE HYDROCHLORIDE CAPSULES
01029520000000                                 51151700
         PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE AND DIPHENYLPYRALINE HYDROCHLORIDE TABLETS
01029521000000                                 51151700
         PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE AND GUAIFENESIN EXTENDED-RELEASE TABLETS
01029522000000  PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE AND GUAIFENESIN TABLETS      51151700
01029523000000  PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE AND NOSCAPINE SUSPENSION      51151700
01029524000000                                 51151700
         PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE AND PHENIRAMINE MALEATE OPHTHALMIC SOLUTION
01029525000000                                 SOLUTION
         PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE AND PYRILAMINE MALEATE OPHTHALMIC 51151700
01029526000000                                 51151700
         PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE AND THENYLDIAMINE HYDROCHLORIDE SOLUTION
01029527000000  PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE CAPSULES              51151700
01029528000000  PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE INJECTION             51151700
01029529000000  PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE INJECTION:USP           51151700
01029530000000  PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE JELLY               51151700
01029531000000  PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE NASAL SOLUTION:USP         51151700
01029532000000  PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION:USP      51102400
01029538000000  PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE:USP                51151700
01029539000000                                 TANNATE
         PHENYLEPHRINE TANNATE,CHLORPHENIRAMINE TANNATE,AND PYRILAMINE 51151700 TABLETS
01029540000000                                 51151700
         PHENYLEPHRINE:CHLORPHENIRAMINE AND PYRILAMINE TANNATES SUSPENSION
01029543000000  PHENYLMERCURIC ACETATE JELLY                  51101800
01029544000000                                 51101800
         PHENYLMERCURIC ACETATE,BORIC ACID,AND POLYOXYETHYLENENONYLPHENOL JELLY
01029545000000  PHENYLMERCURIC BORATE SOLUTION                 51102700
01029546000000  PHENYLPROANOLAMINE HYDROCHLORIDE CAPSULES           51161900
01029547000000                                 51161800
         PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE AND CARAMIPHEN EDISYLATE CAPSULES
01029548000000                                 51161800
         PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE AND CARAMIPHEN EDISYLATE ELIXIR
01029550000000                                 51161600
         PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE AND DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR
01029552000000                                 51161800
         PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE AND GUAIFENESIN EXTENDED-RELEASE TABLETS
01029553000000  PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE AND GUAIFENESIN TABLETS   51161800
01029554000000  PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR            51151700
01029555000000  PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE EXTENDED-RELEASE CAPSULES 51151700
01029556000000  PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE TABLETS           51151700
01029566000000                                 51161900
         PHENYLPROPANOLAMINE HYDROCHLORIDE,CODEINE PHOSPHATE,AND GUAIFENESIN SYRUP
01029576000000  PHENYLTOLOXAMINE CITRATE AND SECOBARBITAL TABLETS       51161600
01029577000000                                 51161800
         PHENYLTOLOXAMINE CITRATE,GUAIFENESIN,AND HYOSCYAMINE SULFATE TABLETS
01029579000000  PHENYRAMIDOL HYDROCHLORIDE AND ALUMINUM ASPIRIN TABLETS    51161900
01029580000000  PHENYRAMIDOL HYDROCHLORIDE CAPSULES              51151700
01029581000000  PHENYRAMIDOL HYDROCHLORIDE TABLETS               51151700
01029582000000  PHENYTOIN AND PHENOBARBITAL CAPSULES              51141500
01029583000000  PHENYTOIN CAPSULES                       51141500
01029584000000  PHENYTOIN ORAL SUSPENSION:USP                 51141500
01029585000000  PHENYTOIN SODIUM AND PHENOBARBITAL CAPSULES          51141500
01029586000000  PHENYTOIN SODIUM AND PHENOBARBITAL TABLETS           51141500
01029588000000  PHENYTOIN SODIUM CAPSULES:EXTENDED               51141500
01029587000000  PHENYTOIN SODIUM CAPSULES:EXTENDED;USP             51141500
01029589000000  PHENYTOIN SODIUM INJECTION:USP                 51141500
01029590000000                                 51141500
         PHENYTOIN SODIUM,METHAMPHETAMINE HYDROCHLORIDE,AND PHENOBARBITAL CAPSULES
01029591000000  PHENYTOIN SODIUM:STERILE                    51141500
01029593000000  PHENYTOIN TABLETS                       51141500
01029592000000  PHENYTOIN TABLETS:USP                     51141500
01029594000000                                 51141500
         PHENYTOIN,METHAMPHETAMINE HYDROCHLORIDE,AND PHENOBARBITAL CAPSULES
01029595000000  PHLOROGLUCINOL INJECTION                    51172100
01029596000000  PHOLCODINE SYRUP                        51161800
01053191000000  PHONOCARDIOGRAPH:STETHOSCOPE                  42182100
01029597000000  PHOROMETER:OPHTHALMIC                     42183000
01029598000000  PHOROPTER                           42183000
01029599000000  PHOROPTER UNIT                         42183000
01029600000000  PHOSPHATE BUFFER SOLUTION                   41116100
01029601000000  PHOSPHATE BUFFERED SALINE                   41116100
01029602000000  PHOSPHATE BUFFERED SALINE SOLUTION               41116100
01029603000000  PHOSPHATE DILUENT                       41116100
01029604000000  PHOSPHOLIPIDS AND ETOFYLLINE CAPSULES             51161500
01029605000000  PHOSPHOLIPIDS CAPSULES                     51191900
01029608000000  PHOSPHORUS TEST REAGENT                    41116100
01040159000000  PHOSPHOTUNGSTIC ACID:ANALYZED REAGENT             41116100
01036135000000  PHOTO ATTACHMENT:MICROSCOPE                   41111700
01036137000000  PHOTOELASTIC APPARATUS                     41114600
01029609000000  PHOTOFLUOROGRAPHIC AND ROENTGENOGRAPHIC ACCESSORY ASSEMBLY 42201800
01036139000000  PHOTOMAPPING SECTION:TOPOGRAPHIC MAPPING SET;TRUCK MOUNTED 41114200
01029610000000  PHOTOMETER:DETERMINATION;HEMOGLOBIN               42181500
01036140000000  PHOTOMETER:FLAME                        41115300
01029611000000  PHOTOMETER:OPHTHALMIC                      42183000
01029613000000  PHTHALYLSULFATHIAZOLE TABLETS                  51102600
01029612000000  PHTHALYLSULFATHIAZOLE TABLETS:NF                51102600
01029616000000  PHYSOSTIGMINE SALICYLATE INJECTION:MODIFIED           51151500
01029615000000  PHYSOSTIGMINE SALICYLATE INJECTION:USP             51151500
01029617000000  PHYSOSTIGMINE SALICYLATE OPHTHALMIC DISKS            51151500
01029618000000  PHYSOSTIGMINE SALICYLATE OPHTHALMIC SOLUTION:USP        51151500
01029619000000  PHYSOSTIGMINE SALICYLATE TABLETS                51151500
01029620000000  PHYSOSTIGMINE SULFATE OPHTHALMIC OINTMENT            51151500
01029621000000  PHYSOSTIGMINE SULFATE TABLETS                  51151500
01029622000000  PHYTOMENADIONE INJECTION:BP                   51131800
01029623000000  PHYTONADIONE CAPSULES                      51131800
01029624000000  PHYTONADIONE EMULSION                      51131800
01029626000000  PHYTONADIONE INJECTION:MODIFIED                 51131800
01029625000000  PHYTONADIONE INJECTION:USP                   51131800
01029628000000  PHYTONADIONE TABLETS                      51131800
01029627000000  PHYTONADIONE TABLETS:USP                    51191900
01029629000000  PICK UP:BONE SCREW;ANTERIOR CERVICAL PLATE SYSTEM        42292700
01029633000000  PICK:DEPRESSOR AND FIXATION;EYE                 42183000
01029631000000  PICK:EAR SURGERY                        42292700
01029630000000  PICK:FIXATION;OPHTHALMOLOGICAL                 42292700
01029632000000  PICK:MIDDLE EAR SURGERY                     42292700
01029634000000  PICK:ROOT TIP;DENTAL                      42151600
01036141000000  PICKUP:MAGNETIC;MOTION MEASURING EQUIPMENT           41111900
01053197000000  PICKUP:OSCILLOSCOPE                       41116500
01029635000000  PICRIC ACID SOLUTION                      41116100
01029636000000  PICROTOXIN INJECTION                      51212000
01053198000000  PICTURE ARCHIVING COMPUTER SYSTEM:MEDICAL            42203600
01029641000000  PILLOW:ANTIMICROBIAL;HOSPITAL                  42132100
01029640000000  PILLOW:BATH;PHYSICALLY HANDICAPPED               42211600
01029639000000  PILLOW:CERVICAL                         42141700
01029637000000  PILLOW:FRACTURE;FEMORAL                     42241700
01029638000000  PILLOW:TENSION;ORTHOPEDIC                    42241800
01029643000000                                  SOLUTION
         PILOCARPINE HYDROCHLORIDE AND EPINEPHRINE BITARTRATE OPHTHALMIC51102400
01029644000000  PILOCARPINE HYDROCHLORIDE AND PHYSOSTIGMINE SALICYLATE SOLUTION 51102400
01029645000000  PILOCARPINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC GEL            51102400
01029646000000  PILOCARPINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC OINTMENT          51102400
01029647000000  PILOCARPINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION          51102400
01029649000000  PILOCARPINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION:MODIFIED     51102400
01029648000000  PILOCARPINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION:USP        51102400
01029650000000  PILOCARPINE HYDROCHLORIDE TABLETS                51102400
01029651000000  PILOCARPINE HYDROCHLORIDE:USP                51102400
01029652000000  PILOCARPINE NITRATE OPHTHALMIC SOLUTION:USP         51151500
01029653000000  PILOCARPINE NITRATE TABLETS                 51151500
01029654000000  PILOCARPINE NITRATE:USP                   51151500
01029655000000  PILOCARPINE OCULAR SYSTEM:USP                51102400
01010619000000  PILOT BURNER:GAS VALVE                    41102400
01029656000000  PIMOZIDE TABLETS                       51141700
01029657000000  PIMPINELLA ANISUM TABLETS                  51212000
01029658000000  PIN AND DRILLS:DENTIN BONDING KIT              42151600
01029659000000  PIN BAR SET:FRACTURE FIXATION                42295400
01029660000000  PIN KIT:THREAD-FORMING;DENTAL                42152600
01029663000000  PIN SET:BONE                         42295500
01029661000000  PIN SET:INTRAMEDULLARY                    42295400
01029664000000  PIN SET:TANGENT SCREEN                    42183000
01029666000000  PIN:ANKLE;DISTRACTOR                     42291600
01029676000000  PIN:BONE                           42295400
01029672000000  PIN:BONE DRILL GUIDE                     42295400
01029675000000  PIN:BONE NAIL GUIDE                     42295400
01029674000000  PIN:DISPENSING                        42142500
01029680000000  PIN:FIXATION;ORTHOPEDIC                   42295400
01029670000000  PIN:GROOVED;DENTAL                      42152600
01029678000000  PIN:GUIDE;CALIBRATED                     42295400
01029673000000  PIN:GUIDE;FEMUR FIXATION                   42295500
01036143000000  PIN:INSECT TRANSFIXION                    41102500
01029667000000  PIN:INSERT;AUTOMATIC                     42292100
01029682000000  PIN:PASSING;ARTHROSCOPIC                   42291600
01029677000000  PIN:PIERCING;RECONSTITUTION                 42142500
01029665000000  PIN:SHOULDER;BONE DRILL                   42291700
01029668000000  PIN:SKULL CLAMP;NEUROSURGICAL HEADREST            42295400
01029669000000  PIN:SKULL;NEUROSURGICAL HEADREST               42294100
01029671000000  PIN:THREAD-FORMING;DENTAL                  42152600
01029681000000  PIN:TIP;NEUROLOGICAL                     42182300
01029683000000  PIN:TOOTH DIE                        42152700
01029679000000  PIN:WRIST FIXATION;ORTHOPEDIC                42295400
01029684000000  PINDOLOL INJECTION                      51151800
01029686000000  PINDOLOL TABLETS                       51151800
01029685000000  PINDOLOL TABLETS:USP                     51151800
01029687000000  PINE NEEDLE OIL                       51212000
01029688000000  PINE OIL:NF                         51212000
01036145000000  PINNING EQUIPMENT:ENTOMOLOGICAL               41102500
01029689000000  PINWHEEL:SENSORY;NEUROLOGICAL                42182300
01029691000000  PIPE TREE:REHABILITATION                   42251800
01029692000000  PIPECURONIUM BROMIDE FOR INJECTION              51152000
01029693000000  PIPENZOLATE BROMIDE AND PHENOBARBITAL ELIXIR         51151600
01029694000000  PIPENZOLATE BROMIDE AND PIPERIDOLATE HYDROCHLORIDE TABLETS  51151600
01029695000000  PIPENZOLATE BROMIDE TABLETS                 51151600
01029697000000  PIPERACETAZINE TABLETS                    51141900
01029696000000  PIPERACETAZINE TABLETS:USP                51141900
01029698000000  PIPERACILLIN SODIUM AND TAZOBACTAM SODIUM FOR INJECTION  51101500
01029699000000  PIPERACILLIN SODIUM FOR INJECTION             51101500
01029701000000  PIPERACILLIN SODIUM:STERILE;USP              51101500
01029700000000  PIPERACILLIN SODIUM:USP                  51101500
01029702000000  PIPERAZINE ADIPATE SYRUP                 51101700
01029703000000  PIPERAZINE ADIPATE TABLETS                51101700
01029704000000  PIPERAZINE CITRATE SYRUP:USP               51101700
01029706000000  PIPERAZINE CITRATE TABLETS                51101700
01029705000000  PIPERAZINE CITRATE TABLETS:USP              51101700
01029707000000  PIPERAZINE HEXAHYDRATE SYRUP               51101700
01029708000000  PIPERIDOLATE HYDROCHLORIDE AND PHENOBARBITAL CAPSULES   51102500
01029710000000  PIPEROCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION            51142900
01029711000000  PIPEROCAINE HYDROCHLORIDE TABLETS             51142900
01029712000000  PIPERONYL BUTOXIDE TOPICAL AEROSOL            51101700
01036146000000  PIPET AND HYPODERMIC NEEDLE                42142600
01036147000000  PIPET CONTROL:MICRO                    41121500
01036153000000  PIPET:AUTOMATIC                      41121500
01036152000000  PIPET:BACTERIOLOGICAL                   41121500
01036154000000  PIPET:BLOOD CHEMISTRY                   41121500
01036151000000  PIPET:BLOOD DILUTING                   41121500
01036160000000  PIPET:BUTTER FAT DETERMINATION              41121500
01036162000000  PIPET:CAPILLARY;BLOOD COLLECTING             41121500
01036158000000  PIPET:DROPPING                      41121500
01036157000000  PIPET:MEASURING                      41121500
01036149000000  PIPET:MICRO                        41121500
01036148000000  PIPET:NONVOLUMETRIC                    41121500
01036159000000  PIPET:SEROLOGICAL                     41121500
01036150000000  PIPET:SPECIFIC GRAVITY;WEIGHING              41121500
01036156000000  PIPET:TRANSFER                      41121500
01036155000000  PIPET:URINE SEPARATOR                   41121500
01036161000000  PIPET:VOLUMETRIC                     41121500
01036163000000  PIPET-DILUENT:BLOOD;LABORATORY              41121500
01036164000000  PIPETTE PUMP:LABORATORY                  41121500
01036165000000  PIPETTE:LIQUID TRANSFER                  41121500
01036167000000  PIPETTE:SEROLOGICAL;DISPOSABLE              41121500
01036166000000  PIPETTE:SEROLOGICAL;REUSABLE               41121500
01036168000000  PIPETTER:MULTICHANNEL;AIR DISPLACEMENT;MANUAL       41121500
01036173000000  PIPETTER:MULTICHANNEL;ELECTRONIC             41121500
01036169000000  PIPETTER:SINGLE CHANNEL;AIR DISPLACEMENT;MANUAL      41121500
01036172000000  PIPETTER:SINGLE CHANNEL;ELECTRONIC            41121500
01036170000000  PIPETTER:SINGLE CHANNEL;POSITIVE DISPLACEMENT;MANUAL   41121500
01036171000000  PIPETTER:SINGLE CHANNEL;REPEATING;MANUAL         41121500
01029716000000  PIPOBROMAN TABLETS                    51111500
01029715000000  PIPOBROMAN TABLETS:USP                  51111500
01029717000000  PIPOTIAZINE PALMITATE INJECTION              51141700
01029718000000  PIPRADROL HYDROCHLORIDE AND VITAMIN B COMPLEX ELIXIR   51142600
01029719000000  PIPRADROL HYDROCHLORIDE TABLETS                 51142600
01029720000000  PIPRADROL HYDROCHLORIDE,MINERAL,AND VITAMIN B COMPLEX ELIXIR  51142600
01029721000000  PIRACETAM TABLETS                        51141700
01029722000000  PIRARUBICIN HYDROCHLORIDE FOR INJECTION             51111700
01029723000000  PIRBUTEROL ACETATE INHALATION AEROSOL              51161500
01029724000000  PIRETANIDE TABLETS                       51121700
01029725000000  PIRIDOCAINE HYDROCHLORIDE FOR INJECTION             51142900
01029726000000  PIRITRAMID INJECTION                      51142100
01029728000000  PIROXICAM CAPSULES                       51142100
01029727000000  PIROXICAM CAPSULES:USP                     51142100
01029729000000  PISTOL:INFLATION;MEDICAL                    42142600
01029730000000  PISTON ROD:PUMP;INSULIN DELIVERY SYSTEM             42222000
01029731000000  PISTON:INJECTION;AUTOMATIC JET HYPODERMIC INJECTION APPARATUS  42142600
01029735000000  PITCHER:CLINICAL SOLUTIONS                   41121500
01029736000000  PITOFENONE HYDROCHLORIDE INJECTION               51172100
01036174000000  PITOT TUBE                           41112500
01036175000000  PITOT-STATIC TUBE                        41112500
01029737000000  PITUITARY CAPSULES                       51182100
01029740000000  PITUITARY:POSTERIOR                       51182100
01029739000000  PITUITARY:POSTERIOR;CAPSULES                  51182100
01029738000000  PITUITARY:POSTERIOR;INJECTION                  51182100
01029741000000  PIVOT:CERVICAL                         42242100
01029742000000  PIZOTYLINE HYDROGEN MALEATE TABLETS               51161600
01029743000000  PLACEMENT KIT:STENT                       42142700
01029744000000  PLACEMENT KIT:TOOTH DIE PIN                   42151600
01029746000000  PLAGUE VACCINE:USP                       51201600
01036177000000  PLANE TABLE:SURVEYING                      41114200
01029747000000  PLANE:SURGICAL                         42291600
01036178000000  PLANIMETER                           41114200
01029748000000  PLAQUE DISCLOSING SOLUTION:DENTAL                42151900
01029749000000  PLAQUE DISCLOSING TABLETS:DENTAL                42151900
01029751000000  PLASMA PROTEIN FRACTION:MODIFIED                51131900
01029750000000  PLASMA PROTEIN FRACTION:USP                   51131900
01053228000000  PLASMA:COAGULASE DETERMINATION                 41116100
01029752000000  PLASMA:HUMAN;ABNORMAL;DIAGNOSTIC                41116000
01029753000000  PLASMA:HUMAN;NORMAL;DIAGNOSTIC                 41116000
01016534000000  PLASMATRON:LASER                        41115300
01053229000000  PLASMIDS DEOXYRIBONUCLEIC ACID EXTRACTION KIT:YEAST       41105500
01029759000000  PLASTER:DENTAL                         42152100
01029760000000  PLASTER:GYPSUM;DENTAL                      42152400
01029758000000  PLASTER:ORTHOPEDIC AND DENTAL                  42311500
01029761000000  PLASTIC SHEET:LEAD IMPREGNATED                 42204000
01029764000000  PLASTIC STRIP:ARTICULATING;DENTAL                42152700
01029765000000  PLASTIC STRIP:DENTAL MATRIX                   42151600
01029762000000  PLASTIC STRIP:DENTAL SURFACE PROTECTION             42151600
01029763000000  PLASTIC STRIP:DENTURE TRIAL PACK                42151800
01029767000000  PLATE SET:BONE;COMPRESSION                   42295500
01053315000000  PLATE SET:NOTCHED GLASS;CASSETTES DETECTION     41105300
01029766000000  PLATE SET:PSEUDOISOCHROMATIC             42183000
01029772000000  PLATE:ANTERIOR CERVICAL IMPLANT SYSTEM        42295500
01029771000000  PLATE:BELT;OSTOMY                  42312100
01036184000000  PLATE:CHROMATOGRAPHY                 41105300
01036179000000  PLATE:COLOR STANDARDS                41113000
01036189000000  PLATE:COUNTING;BACTERIOLOGICAL            41116100
01029773000000  PLATE:CROSSLINK IMPLANT SYSTEM            42295500
01029774000000  PLATE:CROSSLINK MULTI-SPAN IMPLANT SYSTEM      42295500
01036181000000  PLATE:CULTURE;LABORATORY               41122100
01036182000000  PLATE:DEFLECTION;LIQUID LEVEL INDICATOR       41112400
01036186000000  PLATE:DESICCATOR                   41123000
01036183000000  PLATE:ELECTROPHORESIS                41105300
01029778000000  PLATE:GOLD ALLOY;DENTAL               42151900
01029777000000  PLATE:GOLD;DENTAL                  42151900
01036191000000  PLATE:HEARTH;LABORATORY               41104600
01029770000000  PLATE:IMPLANT;MAXILLOFACIAL SURGERY         42295500
01014738000000  PLATE:MASKING                    41116500
01029776000000  PLATE:MOUNTING;DENTAL ARTICULATOR          42152700
01036192000000  PLATE:MULTIWELL;CULTURE               41122100
01029769000000  PLATE:ORBITAL;MAXILLOFACIAL SURGERY         42295500
01011145000000  PLATE:ORIFICE;FLUID                 41112500
01029768000000  PLATE:RECONSTRUCTION;MAXILLOFACIAL SURGERY      42295500
01036190000000  PLATE:SAMPLE WELL;ELECTROPHORESIS APPLICATOR     41105300
01029775000000  PLATE:SKULL;SURGICAL                 42294100
01036187000000  PLATE:SPECTROSCOPIC                 41115400
01053342000000  PLATE:VACCUM;LABORATORY               41103400
01029779000000  PLATELET DILUTING SOLUTION              41116100
01029780000000  PLATFORM ATTACHMENT:CRUTCH              42211500
01019499000000  PLATFORM:AUTONOMOUS NAVIGATION;MOBILE        41112900
01036195000000  PLATFORM:INERTIAL                  41112900
01029781000000  PLATFORM:LANCET                   42291600
01029782000000  PLATFORM:MAT;PHYSICAL THERAPY            42251600
01029783000000  PLATINUM FOIL                    42152200
01044934000000  PLAYING CARD:PHYSICALLY HANDICAPPED         42212100
01029784000000  PLEDGET:SUTURE                    42312200
01029785000000  PLETHYSMOGRAPHY:BODY                 42271600
01029786000000  PLICAMYCIN FOR INJECTION:USP             51111700
01029788000000  PLIERS:BENDING PLATE LOCKING;MAXILLOFACIAL SURGERY  42292300
01029789000000  PLIERS:BENDING PLATE;MAXILLOFACIAL SURGERY      42292300
01029791000000  PLIERS:BONE PIN EXTRACTING              42292300
01029790000000  PLIERS:DENTAL                    42152700
01029787000000  PLIERS:TUBE EXPANDER;EARMOLD             42295500
01029793000000  PLIERS:WIRE SUTURE CUTTING              42292300
01029794000000  PLIERS:WIRE;SURGICAL                 42292300
01029795000000  PLOTTER:OPHTHALMIC                  42183000
01053347000000  PLOTTER:POINT                    41111900
01036199000000  PLOTTER:UNDERWATER DEPTH;PHOTOGRAMMETRIC    41111700
01036201000000  PLOTTER-PROTRACTOR:AIR NAVIGATION       41112900
01016538000000  PLOTTING BOARD:COORDINATE CONVERTER      41111900
01016537000000  PLOTTING BOARD:DIRECTION FINDER DATA      41112900
01000988000000  PLOTTING BOARD:FLASH RANGING;FIRE CONTROL   41112900
01036203000000  PLOTTING BOARD:FLIGHT DATA           41112900
01000986000000  PLOTTING BOARD:INDIRECT FIRE          41112900
01036207000000  PLOTTING BOARD:RADAR DATA           41115200
01036206000000  PLOTTING BOARD:SHIP'S STATUS          41112900
01000987000000  PLOTTING BOARD:SOUND RANGING;FIRE CONTROL   41115200
01036204000000  PLOTTING BOARD:TACTICAL DISPLAY        41112900
01036208000000  PLOTTING BOARD:WINDS ALOFT           41114400
01044015000000  PLOTTING NEEDLE                41111900
01044016000000  PLOTTING PIN                  41111900
01000989000000  PLOTTING SET:SOUND RANGING           41115500
01036214000000  PLOTTING TABLE:TACTICAL DISPLAY        41112900
01029796000000  PLUG FORMING INSTRUMENT:DENTAL         42152100
01029797000000  PLUG SET:BONE                 42295500
01036215000000  PLUG:BIOLOGICAL CULTURE SAMPLING TUBE     41121700
01029801000000  PLUG:BONE                   42295500
01029802000000  PLUG:CATHETER                 42142700
01029799000000  PLUG:ENDOSCOPE                 42295000
01029798000000  PLUG:LUER LOCK CONNECTOR            42221600
01029800000000  PLUG:OSTOMY BAG                42312100
01036216000000  PLUG:THERMOCOUPLE               41112200
01029804000000  PLUGGER POINT:GOLD FOIL;DENTAL         42151800
01029809000000  PLUGGER:AMALGAM;DENTAL             42151800
01029805000000  PLUGGER:AMALGAM;RETROFILL           42151800
01029807000000  PLUGGER:PLASTIC FILLING;DENTAL         42151800
01029808000000  PLUGGER:PULP CANAL               42151800
01029806000000  PLUGGER:TAMPON;DENTAL             42151800
01036218000000  PLUG-IN UNIT:ELECTRONIC TEST EQUIPMENT     41113700
01036219000000  PLUMMET-THERMOMETER:SPECIFIC GRAVITY BALANCE  41112200
01036220000000  PLUNGER AND CUP SET:COMPARATIVE COLORIMETER  41115300
01036221000000  PLUNGER:COMPARATIVE COLORIMETER        41115300
01029810000000  PLUNGER:HYPODERMIC SYRINGE           42142600
01029811000000  PNEUMATIC TUBE SYSTEM:CLINICAL         42191500
01029812000000  PNEUMOCOCCAL VACCINE              51201600
01029814000000  PNEUMOTACH:RESPIRATORY GAS MONITOR       42271600
01029815000000  PNEUMOTHORAX APPARATUS             42295000
01040199000000  P-NITROPHENOL SOLUTION             41116100
01014753000000  POCKET:STAKE                  41114200
01029817000000  PODOPHYLLUM RESIN TOPICAL SOLUTION:MODIFIED  51212000
01029818000000  PODOPHYLLUM RESIN TOPICAL SOLUTION:USP     51212000
01029819000000  PODOPHYLLUM RESIN:USP             51212000
01029820000000  POINT ASSORTMENT:PULP CANAL;DENTAL       42151900
01029824000000  POINT:ABSORBENT;DENTAL             42152400
01029822000000  POINT:ENDODONTIC                     42152400
01029823000000  POINT:OBTURATING;ROOT CANAL                42152400
01053353000000  POINT:PULP CANAL;DENTAL                  42151900
01029821000000  POINT:SCREWDRIVER;MAXILLOFACIAL SURGERY          42292400
01014755000000  POINTER:DIAL                       41116500
01036226000000  POLARIMETER                        41115300
01036224000000  POLARIMETER:BENCH                     41115300
01036225000000  POLARIMETER:HANDHELD                   41115300
01029827000000  POLARISCOPE:OPHTHALMIC LENS                41115300
01036227000000  POLAROGRAPH:AUTOMATIC                   41113000
01029828000000  POLDINE METHYLSULFATE AND BUTABARBITAL SODIUM TABLETS   51151600
01029829000000  POLE SET:HOSITAL BED OVERHEAD FRAME            42191800
01036228000000  POLE SET:RANGE                      41114200
01029831000000  POLE:ARTERIAL LINE;INTRAVENOUS              42222100
01029830000000  POLE:INTRAVENOUS INFUSION;WHEELCHAIR           42222100
01036229000000  POLE:RANGE                        41114200
01029832000000  POLIDOCANOL TABLETS                    51121800
01029837000000  POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED:MODIFIED          51201600
01029836000000  POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED:USP            51201600
01029838000000  POLIOVIRUS VACCINE LIVE ORAL:USP             51201600
01029840000000  POLIOVIRUS VACCINE:INACTIVATED              51201600
01029839000000  POLIOVIRUS VACCINE:LIVE ORAL               51201600
01029841000000  POLISHER ASSORTMENT:PORTE;DENTAL             42151800
01029843000000  POLISHER:DENTAL                      42151800
01029842000000  POLISHER:LENS CAPSULE;OPHTHALMIC             42294500
01036230000000  POLISHER:METALLURGICAL SPECIMEN;LABORATORY        41101700
01029844000000  POLISHING COMPOUND:DENTAL                 42151800
01029845000000  POLISHING KIT:DENTAL PORCELAIN              42151800
01029846000000  POLOXALKOL CAPSULES                    51171600
01029847000000  POLOXALKOL SOLUTION                    51102700
01053358000000  POLYACRYLAMIDE GEL MAKING REAGENT             41105300
01053359000000  POLYACRYLAMIDE GELS STAIN                 41105300
01053360000000  POLYACRYLAMIDE PREMADE GEL                41105300
01029849000000  POLYAMINE-METHYLENE RESIN CAPSULES            51171500
01029851000000  POLYCARBOPHIL AND THIHEXINOL METHYLBROMIDE TABLETS    51171700
01029852000000  POLYCARBOPHIL CALCIUM TABLETS               51182400
01029853000000  POLYCHROME STAIN                     41116100
01029854000000  POLYESTRADIOL PHOSPHATE FOR INJECTION           51111800
01029855000000  POLYETHYLENE GLYCOL AND ELECTROLYTES FOR ORAL SOLUTION  51191600
01029856000000  POLYETHYLENE GLYCOL AND PROPYLENE GLYCOL NASAL SOLUTION  51161900
01029858000000  POLYETHYLENE GLYCOL SOLUTION               41116100
01029862000000  POLYETHYLENE GLYCOL400:USP                51171600
01029865000000  POLYGELINE INJECTION                   51131900
01036231000000  POLYGRAPH INSTRUMENT SUBASSEMBLY             42181600
01036232000000  POLYGRAPH INSTRUMENT:RECORDING              42181600
01053380000000  POLYMERASE CHAIN REACTION BUFFER             41106300
01053381000000  POLYMERASE CHAIN REACTION PCR OPTIMIZING REAGENT     41106300
01053382000000  POLYMERASE CHAIN REACTION PURIFICATION KIT          41106300
01029866000000  POLYMYXIN B SULFATE AND BACITRACIN ZINC OPHTHALMIC OINTMENT  51101500
01029867000000  POLYMYXIN B SULFATE AND BACITRACIN ZINC TOPICAL AEROSOL:USP  51101500
01029868000000  POLYMYXIN B SULFATE AND BACITRACIN ZINC TOPICAL POWDER:USP  51101500
01029869000000  POLYMYXIN B SULFATE AND GRAMICIDIN OPHTHALMIC-OTIC SOLUTION  51101500
01029870000000  POLYMYXIN B SULFATE AND HYDROCORTISONE OTIC SOLUTION:USP   51101500
01029871000000  POLYMYXIN B SULFATE AND HYDROCORTISONE SUSPENSION       51101500
01029874000000  POLYMYXIN B SULFATE OTIC SOLUTION:USP             51101500
01029875000000  POLYMYXIN B SULFATE TABLETS                  51101500
01029878000000  POLYMYXIN B SULFATE:STERILE;USP                51101500
01029879000000  POLYMYXIN B SULFATE:USP                    51101500
01029880000000  POLYNOXYLIN TOPICAL SOLUTION                 51101600
01029884000000  POLYSORBATE 80 SOLUTION                    41116100
01029886000000  POLYTHIAZIDE AND RESERPINE TABLETS              51121700
01029887000000  POLYVIDONE TOPICAL SOLUTION                  51102700
01029888000000  POLYVINYL ALCOHOL FIXATIVE                  41116100
01029889000000  POLYVINYL ALCOHOL OPHTHALMIC SOLUTION             51102400
01029891000000  PONTACYL VIOLET 6R:REAGENT                  41116100
01029892000000  PORCELAIN:DENTAL                       42152400
01029893000000  PORFIMER SODIUM FOR INJECTION                 51111900
01036233000000  POROSIMETER:MERCURY                      41113900
01053422000000  PORT:INFUSION;HEMOFILTRATION                 42161700
01029894000000  PORT:INTRODUCER KIT;PERCUTANEOUS CATHETER           42203400
01029896000000  PORT:SAMPLING;GAS;VENTILATOR                 42272200
01053421000000  PORT:SAMPLING;HEMOFILTRATION                 42161700
01029895000000  PORT:VASCULAR ACCESS KIT                   42221600
01029898000000  POSITIONER:LIGAMENT                      42293400
01029899000000  POSITIONER:SHOULDER                      42241800
01029897000000  POSITIONER:T-BOLT;SPINAL SYSTEM                42293400
01029901000000  POSITIONING AID:COMPUTED TOMOGRAPHY;MEDICAL          42203800
01029903000000  POSITIONING AID:HEMODIALYSIS                 42161600
01029900000000  POSITIONING AID:INFANT                    42191800
01029902000000  POSITIONING AID:MAGNETIC RESONANCE IMAGING          42203800
01029906000000  POSITIONING BLOCK:BODY CONTOURS;RADIOGRAPHIC         42203800
01029905000000  POSITIONING BLOCK:FOOT                    42211500
01029904000000  POSITIONING BLOCK:HEAD                    42295100
01029907000000  POSITIONING BLOCK:HIP                     42293400
01029908000000  POSITIONING SET:SURGICAL                   42295100
01029909000000  POST KIT:ENDODONTIC                      42152400
01029910000000  POST SECTION:DENTAL ENGINE                  42152200
01029911000000  POST SET:BURNOUT CASTING;DENTAL                42152100
01029914000000  POST:BURNOUT CASTING;DENTAL                  42152700
01029913000000  POST:ENDODONTIC                        42152700
01029916000000  POST:ORAL-MAXILLOFACIAL SURGERY                42295500
01029912000000  POST:PORCELAIN;DENTAL                     42152700
01029915000000  POST:TABLE;RETRACTOR                     42293100
01029918000000  POTASSIC SALINE INJECTION:LACTATED              51191600
01029919000000  POTASSIUM ACETATE FOR HEMODIALYSIS SOLUTION           51191800
01029920000000  POTASSIUM ACETATE INJECTION:MODIFIED              51191800
01029921000000  POTASSIUM ACETATE INJECTION:USP                 51191800
01029922000000  POTASSIUM ACETATE SOLUTION                   51191800
01029923000000                                  51191800
         POTASSIUM ACETATE,POTASSIUM BICARBONATE,AND POTASSIUM CITRATE SOLUTION
01029924000000  POTASSIUM ACETATE:USP                      51191800
01029925000000  POTASSIUM ACID PHOSPHATE TABLETS                51102200
01029930000000  POTASSIUM AND MAGNESIUM ASPARTATES TABLETS           51191800
01029931000000  POTASSIUM AND SODIUM ACID PHOSPHATES TABLETS          51191800
01029932000000  POTASSIUM AND SODIUM PHOSPHATES TABLETS             51191800
01029934000000  POTASSIUM ARSENITE TABLETS                   51101900
01029935000000                                  51171600
         POTASSIUM BICARBONATE AND POTASSIUM BITARTRATE TABLETS:EFFERVESCENT
01029936000000                                  51191800
         POTASSIUM BICARBONATE AND POTASSIUM CHLORIDE FOR EFFERVESCENT ORAL SOLUTION:USP
01029937000000  POTASSIUM BICARBONATE AND POTASSIUM CITRATE:EFFERVESCENT;TABLETS51191800
01029939000000  POTASSIUM BICARBONATE EFFERVESCENT TABLETS FOR ORAL SOLUTION  51191800
01029938000000  POTASSIUM BICARBONATE EFFERVESCENT TABLETS FOR ORAL SOLUTION:USP51191800
01029940000000  POTASSIUM BICARBONATE SOLUTION                 51191800
01029941000000  POTASSIUM BICARBONATE:USP                    51191800
01029942000000  POTASSIUM BITARTRATE                      51191500
01029943000000  POTASSIUM CANRENOATE FOR INJECTION               51191500
01029945000000  POTASSIUM CHLORATE TABLETS                   51191800
01029947000000  POTASSIUM CHLORIDE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION        51191800
01029946000000  POTASSIUM CHLORIDE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION:USP      51191800
01029948000000  POTASSIUM CHLORIDE CAPSULES                   51191800
01029949000000  POTASSIUM CHLORIDE CONCENTRATE FOR INJECTION:USP        51191800
01029950000000  POTASSIUM CHLORIDE DELAYED-RELEASE TABLETS           51191800
01029951000000  POTASSIUM CHLORIDE ELECTRODE REAGENT              41116100
01029952000000  POTASSIUM CHLORIDE ELIXIR                    51191800
01029953000000  POTASSIUM CHLORIDE EXTENDED-RELEASE CAPSULES          51191800
01029954000000  POTASSIUM CHLORIDE EXTENDED-RELEASE CAPSULES:USP        51191800
01029956000000  POTASSIUM CHLORIDE EXTENDED-RELEASE TABLETS           51191800
01029955000000  POTASSIUM CHLORIDE EXTENDED-RELEASE TABLETS:USP         51191800
01029957000000  POTASSIUM CHLORIDE FOR HEMODIALYSIS SOLUTION          51191800
01029958000000  POTASSIUM CHLORIDE FOR INJECTION                51191800
01029959000000  POTASSIUM CHLORIDE FOR INJECTION CONCENTRATE:USP        51191800
01029960000000  POTASSIUM CHLORIDE FOR ORAL SOLUTION:USP            51191800
01029961000000  POTASSIUM CHLORIDE IN DEXTROSE AND SODIUM CHLORIDE INJECTION:USP51191600
01029962000000  POTASSIUM CHLORIDE IN DEXTROSE INJECTION:USP          51191600
01029964000000  POTASSIUM CHLORIDE INJECTION                  51191800
01029963000000  POTASSIUM CHLORIDE INJECTION:USP                51191800
01029965000000  POTASSIUM CHLORIDE ORAL SOLUTION:USP              51191800
01029966000000  POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION FOR HEMODIALYSIS          51191800
01029967000000  POTASSIUM CHLORIDE SYRUP                    51191800
01029968000000  POTASSIUM CHLORIDE TABLETS                   51191600
01029973000000  POTASSIUM CHLORIDE:MODIFIED                   51191800
01029972000000  POTASSIUM CHLORIDE:USP                     51191800
01029974000000  POTASSIUM CITRATE AND CITRIC ACID FOR ORAL SOLUTION       51191800
01029975000000  POTASSIUM CITRATE AND CITRIC ACID ORAL SOLUTION:USP      51191800
01029976000000  POTASSIUM CITRATE AND HYOSCYAMUS MIXTURE           51191500
01029983000000  POTASSIUM GLUCONATE ELIXIR:USP                51191800
01029984000000  POTASSIUM GLUCONATE SYRUP                   51191800
01029986000000  POTASSIUM GLUCONATE TABLETS                  51191800
01029985000000  POTASSIUM GLUCONATE TABLETS:USP                51191800
01029988000000  POTASSIUM GLUTAMATE AND SODIUM GLUTAMATE SOLUTION       51191600
01029989000000  POTASSIUM GUAIACOLSULFONATE                  51161800
01029990000000  POTASSIUM HYDROXIDE AND DIMETHYL SULFOXIDE SOLUTION      41116100
01029991000000  POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION                 41116100
01040292000000  POTASSIUM HYDROXIDE:NF                    51191800
01029992000000  POTASSIUM IODIDE                       51181600
01029995000000  POTASSIUM IODIDE ORAL SOLUTION:USP              51181600
01029996000000  POTASSIUM IODIDE TABLETS                   51181600
01029993000000  POTASSIUM IODIDE:USP                     51181600
01040305000000  POTASSIUM IODIDE-SODIUM HYDROXIDE SOLUTION          41116100
01029999000000  POTASSIUM NITRATE:NF                     51161800
01030000000000  POTASSIUM P-AMINOBENZOATE                   51142100
01030001000000                                 51142100
         POTASSIUM P-AMINOBENZOATE AND PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE CAPSULES
01030002000000  POTASSIUM P-AMINOBENZOATE AND PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE TABLETS51142100
01030003000000  POTASSIUM PERCHLORATE CAPSULES                41116000
01030004000000  POTASSIUM PERCHLORATE CAPSULES:USP              51191800
01030005000000  POTASSIUM PERCHLORATE:USP                   41116000
01030006000000  POTASSIUM PERMANGANATE                    51102700
01030008000000  POTASSIUM PERMANGANATE SOLUTION                51102700
01030009000000  POTASSIUM PERMANGANATE TABLETS FOR SOLUTION          51102700
01030007000000  POTASSIUM PERMANGANATE:USP                  51102700
01030012000000  POTASSIUM PHOSPHATE:MONOBASIC;CAPSULES            51191800
01030011000000  POTASSIUM PHOSPHATE:MONOBASIC;TABLETS             51191800
01040345000000  POTASSIUM SODIUM TARTRATE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION    41116100
01030014000000  POTASSIUM SODIUM TARTRATE:EFFERVESCENT            51171600
01030015000000  POTASSIUM SOLUTION                      41116100
01030016000000  POTASSIUM TELLURITE BLOOD SOLUTION              41116100
01030017000000  POTASSIUM TELLURITE SOLUTION                 41116100
01030018000000  POTASSIUM-SODIUM SOLUTION                   41116100
01036234000000  POTENTIOMETER:LINEAR                     41113600
01030020000000  POUCH AND TROCAR:TISSUE SPECIMEN COLLECTING;ENDOSCOPIC    42294900
01030025000000  POUCH:HEAT SEAL;STERILIZATION                 42281900
01053430000000  POUCH:HUMAN REMAINS                      42261600
01030023000000  POUCH:LIQUID ABSORBENT                    42142700
01030022000000  POUCH:NERVE AGENT ANTIDOTE KIT                42171500
01030024000000  POUCH:SEAL;STERILIZATION                   42281900
01030021000000  POUCH:WARMER;INTRAVENOUS FLUIDS                42221700
01030026000000  POVIDONE AND ELECTROLYTES INJECTION              51191600
01030027000000  POVIDONE OPHTHALMIC SOLUTION                 51102400
01030028000000  POVIDONE-IODINE CLEANSING SOLUTION:USP            51102700
01030029000000  POVIDONE-IODINE DOUCHE                    51102700
01030030000000  POVIDONE-IODINE FOAM                     51102700
01030031000000  POVIDONE-IODINE GEL                      51102700
01030032000000  POVIDONE-IODINE OINTMENT                   51102700
01030033000000  POVIDONE-IODINE OINTMENT:USP                 51102700
01030034000000  POVIDONE-IODINE SOLUTION                   51102700
01030035000000  POVIDONE-IODINE TOPICAL AEROSOL SOLUTION:USP         51102700
01030037000000  POVIDONE-IODINE TOPICAL SOLUTION:MODIFIED           51102700
01030036000000  POVIDONE-IODINE TOPICAL SOLUTION:USP             51102700
01030038000000  POVIDONE-IODINE VAGINAL SUPPOSITORIES             51102700
01030039000000  POWDER:ABRASIVE;DENTAL                    42152400
01053433000000  POWER COLUMN:HOSPITAL EQUIPMENT                42191600
01036235000000  POWER METER                          41113700
01053435000000  POWER SUPPLY:ELECTROPHORESIS SYSTEM              41105300
01036237000000  POWER SUPPLY-TEST SET                     41113600
01030047000000  PRALIDOXIME CHLORIDE FOR INJECTION:USP            51211600
01030048000000  PRALIDOXIME CHLORIDE INJECTION                51121600
01030050000000  PRALIDOXIME CHLORIDE:STERILE;USP               51211600
01030049000000  PRALIDOXIME CHLORIDE:USP                   51211600
01030051000000  PRAMOXINE HYDROCHLORIDE AND MENTHOL TOPICAL GEL        51161900
01030053000000  PRAVASTATIN SODIUM TABLETS                  51121800
01030055000000  PRAZEPAM CAPSULES                       51141800
01030054000000  PRAZEPAM CAPSULES:USP                     51141900
01030057000000  PRAZEPAM TABLETS                       51141800
01030056000000  PRAZEPAM TABLETS:USP                     51141800
01030058000000  PRAZIQUANTEL INJECTION                    51101700
01030059000000  PRAZIQUANTEL TABLETS                     51101700
01030060000000  PRAZOSIN HYDROCHLORIDE AND POLYTHIAZIDE CAPSULES       51121700
01030062000000  PRAZOSIN HYDROCHLORIDE CAPSULES                51121700
01030061000000  PRAZOSIN HYDROCHLORIDE CAPSULES:USP              51121700
01030063000000  PRAZOSIN HYDROCHLORIDE TABLETS                51121700
01030064000000  PREDNICARBATE CREAM                      51181700
01030065000000  PREDNISOLONE ACETATE AND CHLORPHENIRAMINE GLUCONATE SOLUTION 51131500
01030066000000                                 51101500
         PREDNISOLONE ACETATE AND GENTAMICIN SULFATE OPHTHALMIC SUSPENSION
01030068000000                                 51102400
         PREDNISOLONE ACETATE AND PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SUSPENSION
01030069000000  PREDNISOLONE ACETATE INJECTABLE SUSPENSION:USP        51181700
01030070000000  PREDNISOLONE ACETATE INJECTION                51181700
01030071000000  PREDNISOLONE ACETATE OPHTHALMIC SUSPENSION          51181700
01030072000000  PREDNISOLONE ACETATE OPHTHALMIC SUSPENSION:USP        51181700
01053440000000  PREDNISOLONE ACETATE SUSPENSION:STERILE;USP          51181700
01030074000000  PREDNISOLONE AND ASPIRIN TABLETS               51181700
01030075000000  PREDNISOLONE AND ATROPINE SULFATE OPHTHALMIC SUSPENSION    51102400
01030076000000  PREDNISOLONE AND CARISOPRODOL TABLETS             51181700
01030077000000  PREDNISOLONE AND HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE TABLETS      51142000
01030078000000                                 51102400
         PREDNISOLONE AND PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE OPHTHALMIC SUSPENSION
01030080000000  PREDNISOLONE CREAM                      51181700
01030081000000  PREDNISOLONE INJECTION                    51181700
01030082000000  PREDNISOLONE ORAL SOLUTION                  51181700
01030084000000  PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE OPHTHALMIC OINTMENT        51181700
01030086000000  PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE OPHTHALMIC SOLUTION:MODIFIED 51181700
01030087000000  PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE ORAL SOLUTION           51181700
01030088000000  PREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE FOR INJECTION:USP         51181700
01030089000000  PREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE:STERILE;VETERINARY        51181700
01030090000000  PREDNISOLONE SOLUTION                      51181700
01030092000000  PREDNISOLONE TABLETS                      51181700
01030091000000  PREDNISOLONE TABLETS:USP                    51181700
01030093000000  PREDNISOLONE TEBUTATE INJECTABLE SUSPENSION:USP         51181700
01030094000000  PREDNISOLONE TEBUTATE SUSPENSION:STERILE;USP          51181700
01030095000000  PREDNISOLONE,ASPIRIN,AND CALCIUM CARBONATE TABLETS       51181700
01030096000000                                  51181700
         PREDNISOLONE,DRIED ALUMINUM HYDROXIDE GEL,AND MEPROBAMATE TABLETS
01030097000000  PREDNISONE ORAL SOLUTION:USP                  51181700
01030098000000  PREDNISONE SYRUP:USP                      51181700
01030100000000  PREDNISONE TABLETS                       51181700
01030099000000  PREDNISONE TABLETS:USP                     51181700
01030101000000                                  51171500
         PREDNISONE,ALUMINUM HYDROXIDE GEL,AND MAGNESIUM TRISILICATE TABLETS
01030102000000                                  51142100
         PREDNISONE,ALUMINUM HYDROXIDE GEL,ASCORBIC ACID,AND ASPIRIN TABLETS
01030104000000  PREDNISONE,ASCORBIC ACID,AND CHLORPHENIRAMINE MALEATE TABLETS 51142100
01030105000000                                  51142100
         PREDNISONE,ASCORBIC ACID,POTASSIUM CHLORIDE,AND SALICYLAMIDE TABLETS
01030108000000  PREDNYLIDENE TABLETS