Samarbeidsavtale om designoppdrag

					[Punkter i klammeparentes og kursiv er kun ment som kommentarer og må derfor tas ut av
endelig avtale. I de tilfeller IN har bistått oppdragsgiver med rådgivning, bør IN vurdere om det er
behov for å klargjøre for partene at IN ikke er part i avtalen og at intet krav kan gjøres gjeldende
mot IN. Punktene i avtalen er for øvrig bare ment å være momenter/huskeliste det bør forhandles
nærmere om slik at partene står fritt til å velge andre løsninger enn det som er foreslått i avtalen.]
Avtale om designoppdrag

mellom _______________________________ som oppdragsgiver

og
_____________________________________ som designer/designbyrå [stryk det som ikke passer
gjennomgående i hele avtalen]

i fellesskap kalt Partene

1. Bakgrunn og grunnleggende forutsetninger


1.1 Oppdragsgiver er et aksjeselskap med formål å [         ]. Designer/designbyrå har på
  forespørsel fra oppdragsgiver sagt seg villig til å utvikle design på oppdragsgivers produkter
  [spesifiser nærmere hva avtalen gjelder ved industridesign, herunder om designet skal brukes
  til et spesifikt formål eller om det kan brukes til hva oppdragsgiver ønsker etter
  overdragelse].[Alternativt for grafisk design: utarbeide grafisk design på [spesifiser nærmere
  hva avtalen gjelder for grafisk design] [kommentar: her må strykes det alternativ som ikke
  passer]. Designerens bidrag kalles frembringelse/design.
1.2 Formålet med denne avtale er å regulere partenes rettigheter og forpliktelser. Som vedlegg til
  denne avtale skal derfor partene i fellesskap utarbeide følgende:
      tilbudsbrev
      fremdriftsplan
      ansvarsfordeling
1.3 Ved motstrid mellom vedleggene og denne avtale går vedleggene foran, med mindre annet blir
  skriftlig avtalt.
1.4 Avtalen er ment å gjelde for det tidsrom vedlagte fremdriftsplan gir anvisning på, dvs at
  overlevering av designet skal være fullført innen [      ]. Dette gjelder med mindre
  avtalen opphører tidligere som følge av vesentlig mislighold fra noen av partene, jfr punkt 8
  nedenfor. Partene erkjenner at det erfaringsmessig vil kunne oppstå behov for justering av
  fremdriftsplaner, men slik at de ulike faser og prosjektets innhold holdes konstant.
1.5 Begge parter har en gjensidig plikt til straks å underrette den annen part dersom det viser seg
  at tilbudsbrevet og/eller fremdriftsplan må fravikes. Designer/designbyrå kan ikke kreve
  endring av pris med mindre det inngås særskilt avtale om det i det enkelte tilfelle.
1.6 Ved eventuelt behov for videreutvikling eller tilpasning av frembringelsen/designet etter at
  overlevering har funnet sted, skal designer/designbyrå forespørres. Er det fra begge parter
  intensjoner om videre samarbeid, skal det formuleres en egen intensjonsavtale.


2. Designers/designbyråets forpliktelser


Ut over det ansvar som er spesifisert i vedleggene skal designer/designbyrå ha følgende
forpliktelser:
2.1 Designer/designbyrå skal utarbeide konsept, form, funksjon og eventuell idé til teknisk
  utførelse på produkt som utvikles av oppdragsgiver slik som spesifisert i tilbudsbrevet [for
  industridesign]. [Alternativ ordlyd for grafisk design: Designer/designbyrå er ansvarlig for
  totalleveranse og skal utarbeide konsept, form, funksjon og produksjon i henhold til hva som er
  avtalt med oppdragsgiver/slik som spesifisert i tilbudsbrevet.] [Avsnittet må tilpasses hvert
  case]
2.2 Designer/designbyrå skal tilstrebe tilstrekkelig originalitet for å unngå krenkelse av tredjeparts
  immaterielle rettigheter, slik som patent, varemerke, design, opphavsrett eller andre former for
  registrerte og ikke-registrerte immaterielle rettigheter. Designer/designbyrå plikter å fremskaffe
  konkurrentinformasjon for å sikre seg mot valg av løsninger som ikke innebærer krenkelse som
  nevnt ovenfor. [Designeren/designbyrå er ansvarlig for eventuelle overtredelser eller krenkelser
  av slike rettigheter, med mindre overtredelsen/krenkelsen skyldes oppdragsgiverens
  medvirkning eller forhold for øvrig, jfr punkt 3.2 nedenfor.(Her kan eventuelt motsatt alternativ
  velges)]
2.3 Designer/designbyrå plikter å medvirke [mot vederlag?]i den grad det er nødvendig for at
  oppdragsgiveren skal oppnå patent- eller designbeskyttelse. Plikten til å medvirke [mot
  vederlag?] gjelder også dersom det oppstår spørsmål om overprøving eller gyldighet av patent-
  eller designbeskyttelsen, jfr punkt 4.3 nedenfor. [Avsnittet kan eventuelt tas ut i sin helhet
  dersom det oppfattes som problematisk for designer/designbyrå]


3. Oppdragsgivers forpliktelser


3.1 Oppdragsgiver plikter å besørge nødvendig testing og evt. påbudt godkjenning før produktet
  utbys til salg. Oppdragsgiver svarer for skader som skjer på produktet, tredjeperson eller øvrig
  tingskade som produktet forårsaker. Nødvendige kostnader for testing, påbudt godkjenning og
  merking bør reguleres i særskilt vedlegg. Dersom dette ikke er regulert, dekkes kostnadene av
  oppdragsgiver.
3.2 Oppdragsgiver skal være behjelpelig med å fremskaffe konkurrentinformasjon slik at
  designer/designbyrå i best mulig grad kan velge løsninger som ikke innebærer krenkelse av
  tredjeparts immaterielle rettigheter, slik som nevnt i punkt 2.2 ovenfor.


4. Oppdragsgivers rettigheter

4.1 Med mindre noe annet er skriftlig avtalt mellom partene, erverver oppdragsgiveren
  alle/følgende [stryk det som ikke passer] rettigheter ([spesifiser hvilke rettigheter] f.eks
  herunder men ikke begrenset til opphavsrett, rett til endring, bearbeidelse, videre overdragelse
  og nye bruksformer, rett til design m.m) til designerens/designbyråets frembringelse og/eller
  til utnyttelse av de produkter utviklingen gjelder. Dette gjelder også opphavsrett til skisser,
  originaler, digitale så vel som tegnede og eventuelle prototyper.
4.2 Oppdragsgiveren har krav på vederlagsfritt å få utlevert alt materiell fra designer/designbyrå
  for nødvendig utnyttelse av sin ervervede rett.
4.3 Før arbeidet eller deler av dette offentliggjøres eller gjøres tilgjengelig for utenforstående, skal
  industriell rettsbeskyttelse (i form av design eller patent) vurderes.
4.4 Dersom webprogrammering ikke utgjør en integrert del av designet (jfr vedlagte tilbudsbrev),
  har oppdragsgiver, som eier av designet, rett og plikt til å inngå lisensavtale for publisering og
  serverleie, herunder innta bestemmelser om sin rett til å bytte webbyrå/leverandør. Designer
  plikter å medvirke til dette i den grad det er nødvendig.


5. Designers/designbyråets rettigheter


5.1 Designer/designbyrå har plikt og rett til å kontrollere og godkjenne modeller og produkter.
  Designeren/designbyrå er ikke ansvarlig for feil eller mangler som skyldes
  designeren/designbyråets frembringelse dersom oppdragsgiver til tross for manglende kontroll
  og godkjennelse fra designer/designbyrå tilbyr produkter som designeren/designbyrået ikke har
  godkjent.
5.2 Til tross for overdragelsene i henhold til punkt 4.1 beholder designer/designbyrå de ideelle
  rettighetene, jfr åndsverkloven § 3. Designer/designbyrå kan kreve sitt navn tatt med i
  presentasjoner, pressemeldinger, salgs- og brosjyremateriell og annen tilsvarende omtale der
  dette er naturlig.
5.3 Designer/designbyrå forbeholder seg retten til å bruke prosjektet som referanse i sin
  markedsføring.
5.4 Designer/designbyrå beholder rettighetene til ”knowhow” som er opparbeidet i prosjektet.
  Herunder kan designer/designbyrå benytte seg av erfaringer og underlagsmateriale såfremt
  frembringelse/design av dette senere oppdraget ikke krenker oppdragsgiver.
5.5 Designer/designbyrå kan avkreve en godkjennelse ved levering/ferdigstillelse av
  designoppdraget. Godkjennelse skal gis såfremt oppdragsgiver ikke kan påvise avvik mellom
  det leverte/ferdigstilte og spesifikasjonen av oppdraget i følge punkt 1.1 ovenfor.

6. Bruk av underleverandører og publisering på internett

6.1 Deisgner/designbyrå har rett til/ikke rett til [stryk det som ikke passer] å benytte
  underleverandører [i den grad det er nødvendig og etter nærmere godkjennelse fra
  oppdragsgiver]. Ved bruk av underleverandører er designer/designbyrå forpliktet til å sørge for
  at designer/designbyrå får alle rettigheter til frembringelsen/arbeidet slik at dette kan
  videreoveføres til oppdragsgiver i henhold til forutsetningene i denne avtale, med mindre annet
  avtales.
6.2 Dersom designet omfatter web og nettsider, skal oppdragsgiver eie nettstedet/domenet og
  designet som brukes.
6.3 Oppdragsgiver står fritt til å velge hvilken publiseringsløsning (CMS) som skal benyttes.
  Publiseringsverktøyet eies av webbyrået/leverandøren som velges og det fortusettes at
  oppdragsgiver inngår lisensavtale som gir bruksrett til publiseringsløsningen.

7. Vederlag

7.1 Oppdragsgiver skal som vederlag for designerens/designbyråets frembringelse og overføring av
  alle rettigheter til oppdragsgiver betale et engangsbeløp stort NOK [        ] til
  designer/designbyrå. [I tillegg eller i stedet for engangsbeløp kan vurderes om det også skal
  betales royalty dersom det er meningen at ikke alle rettigheter skal overføres oppdragsgiver]
7.2 Følgende utgifter kan dekkes av oppdragsgiver etter nærmere avtale ut over det avtalte
  engangsbeløpet:
  - Materiale og honorarer i forbindelse med modeller, prototyper og prøver.
  - Reise og diettgodtgjørelse i henhold til statens satser.
  - Annet?
7.3 Eventuelt samarbeid om videreutvikling som beskrevet i punkt 1.6 ovenfor betales løpende pr.
  time eller som fast prisede oppdrag etter bestilling i henhold til separat skriftlig avtale om
  arbeidet.


8. Konfidensialitet og lojalitet

8.1Begge parter forplikter seg til å bevare taushet om alle forhold omkring oppdraget og om
  hverandres forretningsforhold såfremt ikke slike forhold er offentlig kjent/tilgjengelig. Partene
  forplikter seg videre til å oppbevare alt materiell tilhørende den andre på en forsvarlig måte og
  returnere alt mottatt materiell etter oppdragets avslutning.
8.2Hver av partene skal på forespørsel fra den annen part holde denne orientert om hvilke rutiner
  og øvrige forholdsregler som praktiseres for å sikre at fortrolig informasjon ikke blir tilgjengelig
  for tredjemann. Videre er hver av partene berettiget til å kontrollere at den annen parts
  opplysninger om sikkerhetstiltak er korrekte.
8.3 Partene skal for øvrig opptre lojalt mot hverandre og ikke gjøre noe som kan skade eller ha
  negativ virkning for den andre parten - verken under eller etter avslutning av oppdraget
8.4 Designer/designbyrå står fritt til å ta oppdrag for oppdragsgivere som står i konkurranse til
  oppdragsgiveren, [under og] etter prosjektet. [Alternativt: Designer/designbyrå skal ikke ta
  oppdrag for konkurrerende oppdragsgivere så lenge avtalen løper]


9. Mislighold og opphør

9.1 Den part som vil påberope seg at avtalen er misligholdt, må reklamere skriftlig
  umiddelbart/innen rimelig tid [stryk det som ikke velges] etter at vedkommende fikk eller
  burde ha fått kjennskap til misligholdet. Den ansvarlige part skal rette forholdet/misligholdet
  uten ugrunnet opphold.
9.2 Dersom det til tross for gjentatte forsøk ikke lykkes designer/designbyrå å rette misligholdet,
  har oppdragsgiveren krav på et forholdsmessig prisavslag. Mislighold gir for øvrig grunnlag for
  erstatningskrav etter vanlige regler.
9.3 Vesentlig mislighold gir den annen part rett til å heve avtalen. Som vesentlig mislighold regnes
  blant annet:
  1. Den andre part åpner gjeldsforhandling, akkord eller går konkurs
  2. Mangelfull aktivitet over lengre tid fra den andre part [bør spesifiseres nærmere og knyttes
    opp mot tilbudsbrevet og fremdriftsplanen]
  3. Mangelfull betaling etter gjentatte purringer [Bør presiseres]

9.4 Ved heving av avtalen skal hver av partene returnere den annen parts ytelse. Utover dette
  kommer alminnelige hevingsbestemmelser til anvendelse. Dersom designer/designbyrå hever
  avtalen som følge av vesentlig mislighold hos oppdragsgiver, tilfaller ingen av rettighetene
  oppdragsgiver.

[9.5 Eventuelt: Partene kan si opp avtalen med [ ] måneders varsel]

10. Tvister

10.1 Partene skal søke å løse uoverensstemmelser gjennom forhandlinger. Fører ikke
  forhandlingene fram, skal tvisten avgjøres ved de ordinære domstolene med mindre partene
  blir enige om å bringe saken inn til avgjørelse ved voldgift etter lov om voldgift av 14.05.2004
  nr. 25.

10.2 Designerens/designbyråets/oppdragsgivers [stryk det som ikke passer] alminnelige verneting
  vedtas som verneting.


                        *****


Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
Sted/dato:


for designer/designbyrå            for oppdragsgiver______________________             ______________________
navn                         navn

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:145
posted:3/21/2011
language:Norwegian
pages:4