presentasjon_departementer by wulinqing

VIEWS: 8 PAGES: 25

									       Å sette pris på melk –
om betydningen av kapitalkostnader i meierisektoren
        Presentasjon av rapport
         8. november 2006

      Ove Skaug Halsos og Rolf Sverre Asp
ECONs oppdrag

  Gjennomgå og vurdere Statens
  landbruksforvaltnings beregning av TINEs
  kapitalkostnader
  − SLFs bruk av ECONs modell fra 2003
  − Innvendinger mot SLFs beregninger
                       2
Konkurranse på like vilkår fordrer prisregulering

  TINE samler inn over 95 prosent av melken fra
  bøndene
  TINE bearbeider mer enn 80 prosent av melken
  Konkurranse i bearbeidingsleddet forutsetter
  konkurranse på like vilkår
     Prisen til frittstående aktører må reguleres
                            3
Hvordan fastsettes prisen på rå melk fra TINE? Pris på TINEs sluttprodukt

- TINEs kostnader til innsatsfaktorer, arbeidskraft mv.

- TINEs kapitalkostnader

= Pris rå melk fra TINE
                           4
Beregnede kapitalkostnader har falt betydelig
    Beregnede kapitalkostnader har gått ned
    med 51 prosent fra 2003-2005
                         5
De 5 elementene i TINEs kapitalkostnader


                   Kapitalgrunnlaget
   Estimert kapitalkostnad


                 Kapitalavkastningskrav

                  Justering for lavere
                 utnyttelsesgrad i TINE
                Korrigering for investeringer
                  i immateriell kapital
                Fordeling av kapitalkostnader
                i pris- og biproduktgrupper


                                6
Kapitalgrunnlaget – verdien av TINE


                   Kapitalgrunnlaget
   Estimert kapitalkostnad


                 Kapitalavkastningskrav

                  Justering for lavere
                 utnyttelsesgrad i TINE
                Korrigering for investeringer
                  i immateriell kapital
                Fordeling av kapitalkostnader
                i pris- og biproduktgrupper


                                7
Kapitalgrunnlaget – verdien av TINE

  Beregningen i dagens modell er ikke god nok
  − Benchmark-modellen som i dag brukes vil alltid gi
   usikkerhet
  − Utvalget sammenlignbare selskaper er mangelfullt
  Vi støtter myndighetenes initiativ til å taksere
  TINEs kapital
                             8
Kapitalavkastningskravet - rimelig avkastning på
investert kapital


                    Kapitalgrunnlaget
    Estimert kapitalkostnad


                  Kapitalavkastningskrav

                   Justering for lavere
                  utnyttelsesgrad i TINE
                 Korrigering for investeringer
                   i immateriell kapital
                 Fordeling av kapitalkostnader
                 i pris- og biproduktgrupper


                                 9
Kapitalavkastningskravet - rimelig avkastning på
investert kapital

  Avkastningskravet i dagens modell har mangler
   − Fanger ikke opp sammenhengen mellom rentenedgang
    og kapitalgrunnlag
   − Inkluderer ikke tapstillegg på tross av anbefaling fra
    både eksperter og Landbruksdepartementet
  ECON anbefaler at tapstillegg og mer langsiktig
  rentesats innføres
                                10
Justering for lavere utnyttelsesgrad i TINE


                   Kapitalgrunnlaget
   Estimert kapitalkostnad


                  Kapitalavkastningskrav

                  Justering for lavere
                  utnyttelsesgrad i TINE
                Korrigering for investeringer
                   i immateriell kapital
                Fordeling av kapitalkostnader
                 i pris- og biproduktgrupper


                                11
Justering for lavere utnyttelsesgrad i TINE

  Dagens modell nedskalerer kapitalgrunnlaget i
  TINE med nesten 20 prosent på grunn av antatt
  lavere utnyttelsesgrad i TINE enn i andre meierier
  − Justeringen gir ingen mening i etterkontrollen (det er
   TINEs kostnader som skal trekkes fra i pris-minus-
   modellen)
  − Det er også faglig uenighet om TINE har lavere
   utnyttelsesgrad


  ECON anbefaler at justeringen fjernes
                                12
Korrigering for investeringer i immateriell kapital


                    Kapitalgrunnlaget
    Estimert kapitalkostnad


                  Kapitalavkastningskrav

                   Justering for lavere
                  utnyttelsesgrad i TINE
                 Korrigering for investeringer
                   i immateriell kapital
                 Fordeling av kapitalkostnader
                 i pris- og biproduktgrupper


                                 13
Korrigering for investeringer i immateriell kapital

  Korrigeringen gjøres i dag kun for
  markedsføringskostnadene
  Andre driftskostnader, som også er investeringer
  i merverdier, justeres det ikke for
  ECON anbefaler at korrigeringen enten fjernes
  eller at den også omfatter investeringer i fysiske
  merverdier
                             14
Fordeling av kapitalkostnader i pris- og
biproduktgrupper


                    Kapitalgrunnlaget
    Estimert kapitalkostnad


                  Kapitalavkastningskrav

                   Justering for lavere
                  utnyttelsesgrad i TINE
                 Korrigering for investeringer
                   i immateriell kapital
                 Fordeling av kapitalkostnader
                 i pris- og biproduktgrupper


                                 15
Fordeling av kapitalkostnader i pris- og
biproduktgrupper

  Fordelingen av kapitalkostnadene på de
  forskjellige pris- og biproduktgruppene skjer i
  dag dels tilfeldig og dels etter unøyaktige
  fordelingsnøkler
  ECON anbefaler at fordelingen av
  kapitalkostnadene i størst mulig grad baseres
  direkte henføring av kostnader
                           16
Oppsummering – ECONs gjennomgang
              De 5 elementene i         Anbefalinger og
              SLFs beregning av         forslag til hvilke
                             elementer det er behov
              kapitalkostnader        for å vurdere på nytt:


                Kapitalgrunnlaget     For lavt estimerte merverdier. Bør
Estimert kapitalkostnad
                             kvalitetssikres ved taksering


               Kapitalavkastningskrav    Tapstillegg bør innføres
                             Mer langsiktig rente bør innføres

               Justering for lavere    Justeringen er basert på en
                             misforståelse og bør fjernes
               utnyttelsesgrad i TINE
             Korrigering for investeringer  Bør også omfatte investeringer i fysiske
                i immateriell kapital   merverdier, eventuelt utelates

                             Fordelingen bør i større grad baseres på
             Fordeling av kapitalkostnader  direkte henføring av kostnader
              i pris- og biproduktgrupper

                                                   17
Alternative forutsetninger

  Høyere merverdier jf. Bjørnenaks beregninger
  Innføring av tapstillegg på 2 prosent
  Fjerne justeringen for lavere utnyttelsesgrad i
  TINE
  Fjerne korrigeringen av driftskostnader
  Lavere rentefølsomhet i avkastningskravet (snitt
  av 3mnd effektiv NIBOR siste 10 år)
                           18
Betydningen av å feilberegne kapitalkostnaden

        0,70


        0,60                        SLFs kapitalkostnad        0,50                        Alt 1 - Merverdi lik
                                  Bjørnenak
Øre per liter
        0,40                        Alt 2 - Inkludert
                                  tapstillegg


        0,30                        Alt 3 - Lik
                                  kapasitetutnyttelse


        0,20                        Alt 4 - Ikke-korr av
                                  driftskostnad


        0,10                        Alt 5 - Mindre
                                  rentefølsomhet


        0,00                        Alt 6 - Alt 1 til Alt 5
            1.H-2004  2.H-2004  1.H-2005  2.H-2005


                                               19
Hvordan ville etterregningen for 2004-2005 blitt
for modnet ost til dagligvarehandelen?

        0,70

        0,60
                                  SLFs differanse
        0,50
                                  Alt 1 - Merverdi lik
        0,40                        Bjørnenak
Øre per liter
                                  Alt 2 - Inkludert tapstillegg

        0,30
                                  Alt 3 - Lik kapasitetutnyttelse

        0,20                        Alt 4 - Ikke-korr av
                                  driftskostnad

        0,10                        Alt 5 - Mindre
                                  rentefølsomhet

                                  Alt 6 - Alt 1 til Alt 5
        0,00

        -0,10

        -0,20
            1.H-2004  2.H-2004  1.H-2005  2.H-2005                                                  20
Hvordan ville etterregningen for 2004-2005 blitt
for modnet ost til industrien?

        0,50

        0,40
                                  SLFs differanse
        0,30
                                  Alt 1 - Merverdi lik
                                  Bjørnenak
        0,20                        Alt 2 - Inkludert tapstillegg
øre per liter
                                  Alt 3 - Lik kapasitetutnyttelse
        0,10
                                  Alt 4 - Ikke-korr av
                                  driftskostnad
        0,00
                                  Alt 5 - Mindre
                                  rentefølsomhet
      -0,10                         Alt 6 - Alt 1 til Alt 5


      -0,20

      -0,30

      -0,40
            1.H-2004  2.H-2004  1.H-2005  2.H-2005                                               21
Hvordan ville etterregningen for 2004-2005 blitt
for ikke-smakstilsatte produkter til dagligvare?
        0,60

        0,50
                                  SLFs differanse

        0,40                        Alt 1 - Merverdi lik Bjørnenak


        0,30                        Alt 2 - Inkludert tapstillegg
Øre per liter
                                  Alt 3 - Lik kapasitetutnyttelse
        0,20
                                  Alt 4 - Ikke-korr av
                                  driftskostnad
        0,10                        Alt 5 - Mindre rentefølsomhet

                                  Alt 6 - Alt 1 til Alt 5
        0,00

        -0,10

        -0,20

        -0,30
            1.H-2004  2.H-2004  1.H-2005  2.H-2005                                               22
Hvordan ville etterregningen for 2004-2005 blitt
for tørrmelk til industrien?

        0,40

        0,30
                                  SLFs differanse

        0,20                        Alt 1 - Merverdi lik
                                  Bjørnenak
Øre per liter
                                  Alt 2 - Inkludert tapstillegg
        0,10
                                  Alt 3 - Lik kapasitetutnyttelse

        0,00                        Alt 4 - Ikke-korr av
                                  driftskostnad
                                  Alt 5 - Mindre
     -0,10                          rentefølsomhet
                                  Alt 6 - Alt 1 til Alt 5

     -0,20

     -0,30

     -0,40
            1.H-2004  2.H-2004  1.H-2005  2.H-2005
                                               23
Hva har konsekvensene vært for uavhengige meierier
dersom de alternative forutsetningene er riktige

  Synnøve Finden ville fått tilbakebetalt 63
  millioner kroner mer for kjøp av rå melk til faste
  oster dagligvare og industri
  Q-meieriene ville fått tilbakebetalt 26 millioner
  kroner mer for bruk av rå melk til produksjon av
  industriost og konsummelk
  Normilk ville fått tilbakebetalt 15 millioner kroner
  for kjøp av rå melk til tørrmelkproduksjon
                             24
ECON - kontaktinformasjon

 Oslo, hovedkontor        Stockholm
 Postboks 5, 0051 Oslo      Artillerigatan 42, 5 tr
 Biskop Gunnerus’ gate 14A,   S-114 45 STOCKHOLM
 0185 OSLO            Sverige
 Telefon: +47 45 40 50 00    Telefon: +46 8 528 01 200
 Telefaks: +47 22 42 00 40    Telefax: +46 8 528 01 220
 e-post: oslo@econ.no      e-post: stockholm@econ.se


 Stavanger            København
 Kirkegaten 3          Nansensgade 19, 6. sal
 4006 STAVANGER         DK-1366 KØBENHAVN K Danmark
 Telefon: +47 45 40 50 00    Telefon: +45 33 91 40 45
 e-post: stavanger@econ.no    Telefax: +45 33 91 40 46
                 e-post: copenhagen@econ.dk
 www.econ.no   www.econ.se  www.econdenmark.dk
                                25

								
To top