ISR- INSTRUMENT SZYBKIEGO REAGOWANIA - prezentacja by filipku

VIEWS: 190 PAGES: 31

More Info
									Warszawa,
25.09.2009
   Kliknij, aby edytować styl
2

  INSTRUMENT SZYBKIEGO
  REAGOWANIA
  Projekt systemowy
  Polskiej Agencji
  Rozwoju
  Przedsiębiorczości
  Agnieszka Rybińska
  Zastępca Prezesa
       Kliknij, aby edytować styl
3         Europejski plan naprawy gospodarczej


  Europejski plan naprawy gospodarczej, 4 obszary


   Obszar I – Społeczeństwo

   Obszar II – Działalność gospodarcza

   Obszar III – Infrastruktura i energia

   Obszar IV – Badania i innowacje
          Kliknij, aby edytować styl
4          Europejski plan naprawy gospodarczej
Obszar I – Społeczeństwo

 wykorzystanie możliwości, jakie dają środki Europejskiego
 Funduszu Społecznego,

uproszczenie procedur i kryteriów dofinansowania projektów,

wspieranie projektów z zakresu programów aktywizacji
 (wsparcie szkoleniowe,
 doradztwo osobiste, przekwalifikowania, praktyki, subsydiowanie
 zatrudnienia, dotacje na zakładanie i prowadzenie
 działalności gospodarczej),
          Kliknij, aby edytować styl
5           Europejski plan naprawy gospodarczej


Obszar I – Społeczeństwo

 poprawa systemu dopasowania przekwalifikowań
 i podnoszenia kompetencji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
 wsparcie systemów monitorowania i prognozowania tych procesów,

 przeformułowanie priorytetów, a nawet programów operacyjnych
 - natychmiastowe wsparcie obszarów potrzebujących szybkiej interwencji,
 w tym

realokacja środków na wsparcie grup najbardziej narażonych
 na skutki kryzysu.
                edytować styl
         Kliknij, aby plan naprawy gospodarczej
6          Europejski



Obszar II – Działalność gospodarcza

zapewnienie dostępu do finansowania, w tym wsparcie sektora bankowego
 aby mógł zwiększyć akcję kredytową na rzecz przedsiębiorców,

zwiększenie do 30 mld euro puli środków
 Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 przeznaczonych na pożyczki dla MSP oraz zwiększenie środków
 na kredyty dla średnich przedsiębiorstw.
          Kliknij, aby edytować styl
7           Europejski plan naprawy gospodarczej




  Obszar II – Działalność gospodarcza

  uproszczenie (co najmniej czasowe) procesu decyzyjnego w zakresie
   udzielania pomocy publicznej,

  zmniejszenie obciążeń administracyjnych np. w zakresie zakładania
   działalności, sprawozdawczości finansowej dla mikroprzedsiębiorstw,
   obniżenie kosztów patentów oraz europejskiego znaku towarowego.
          Kliknij, aby edytować styl
 8        Konsekwencje Planu naprawy gospodarczej



Przyjęcie „Tymczasowych wspólnotowych ram prawnych w zakresie pomocy
 państwa ułatwiających dostęp do finansowania w dobie kryzysu
 finansowego i gospodarczego”, które

    – normują otoczenie prawne w zakresie opisanych instrumentów

    – zapobiegają wspieraniu przez państwa członkowskie
     swoich przedsiębiorstw w niekontrolowany sposób,
     a tym samym łamaniu zasady konkurencji
         Kliknij, aby edytować styl
        Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne
9


- uznają zasadność tymczasowego wsparcia publicznego dla sektora
 przedsiębiorstw, jako narzędzia, które pomoże w przeczekaniu kryzysu,
 jednocześnie wpłynie na podniesienie konkurencyjności europejskiej
 gospodarki,

- wprowadzają okresowe uproszczenie procedury dotyczącej
 pomocy państwa,

- wprowadzają nowe oraz rozszerzają zakres możliwego wsparcia.
         Kliknij, wspólnotowe ramy prawne
        Tymczasoweaby edytować styl
10


zwiększenie z 200 do 500 tys. euro kwoty pomocy,
 którą może otrzymać przedsiębiorstwo w okresie
 od 01-01-2008 do 31-12-2010,

dotowanie gwarancji kredytowych,

dopłaty do oprocentowania,

pomoc na wytwarzanie produktów ekologicznych,

wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka.
        Kliknij, aby edytować styl
11           Priorytet II PO KL
 PARP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej
 (Pośredniczącej II stopnia) w ramach
 Priorytetu 2.
 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego
 przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

 Cel Priorytetu II:
 Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie
 Inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstw, poprawa jakości
 i dostępności usług szkoleniowo-doradczych
 wspierających rozwój przedsiębiorczości.
           Kliknij, aby edytować styl
12            Priorytet II PO KL

Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (budżet
ok.504 mln. euro)

Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr
(budżet ok.168 mln. euro)

Poddziałanie 2.1.3 PO KL
Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności
adaptacyjnych przedsiębiorstw
w tym
Rozwinięcie strategii i instrumentów szybkiego reagowania
w przypadku wystąpienia zmiany gospodarczej, dostosowanych
do branż dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi
(tzw. projekt ISR)


Priorytet II PO KL
        Kliknij, aby edytować styl
        Czym jest ISR ?
13

 Wczesne, zintegrowane i efektywne działania, obejmujące
 pracodawcę i zatrudnione przez niego osoby (również
 przeznaczone do zwolnienia) pozwalające na przystosowanie się

 przedsiębiorstw do zmiany warunków prowadzenia działalności.
      Kliknij, aby edytować styl
      Dlaczego ISR ? - Badania
14




   Planowanie                 Lepsze
   strategiczne               wyniki firm




       Badanie na próbie 802 MSP, kwiecień - czerwiec 2008 r.
           Kliknij, aby edytować styl
15          Dlaczego ISR ? – Dane Komisji Europejskiej




   Z danych KE wynika, iż szeroki zakres
   kosztów związanych z bankructwami
   zostałby zmniejszony, gdyby udzielano
   większego wsparcia zagrożonym firmom,
   a w przypadku upadłości ułatwiano
   przedsiębiorcom rozpoczęcie nowej
   działalności.
          Kliknij, aby edytować styl
          Dla kogo ISR ?
16

  przedsiębiorstwa zagrożone negatywnymi skutkami
   spowolnienia gospodarczego i ich pracownicy,

  MMSP i duże przedsiębiorstwa, które nie spełniają definicji
   "przedsiębiorstwa zagrożonego",

  zasada: przedsiębiorstwa, które posiadają struktury
   organizacyjne w co najmniej 2 województwach,

   lub firmy, które złożą oświadczenie, iż nie będą otrzymywały
   wsparcia na ten sam cel z działań o charakterze regionalnym.
         Kliknij, aby edytować styl
17        Kwalifikowalność firm


   Przedsiębiorstwo nie spełniające definicji ”przedsiębiorstwa
   zagrożonego”
   w rozumieniu Wytycznych KE dotyczących pomocy państwa w
   celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw
   (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) albo, w ramach
   środków „nowego” podejścia, przedsiębiorstwa zagrożone,
   tylko w przypadku gdy stały się nimi po 1 lipca 2008 r. w
   wyniku światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.
          Kliknij, aby edytować styl
18         Jakie firmy NIE będą objęte ISR ?



   Przedsiębiorstwo uznane za zagrożone tzn., jeżeli ani przy
   pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać
   od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie
   powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz
   publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo
   do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub
   średnioterminowej
         Kliknij, aby edytować styl
         Narzędzia ISR
19

 -  Doradztwo dla przedsiębiorstw na etapie tworzenia

   i wdrażania Planu Rozwoju,

 -  Szkolenia i doradztwo dla pracowników i kadry zarządzającej
   przedsiębiorstw na etapie wdrażania Planu Rozwoju,

 -  Programy outplacementowe dla zwalnianych pracowników
      Kliknij, aby edytować styl
20     Czym jest ISR ?
 4 etapy działań w ISR
          Kliknij, aby edytować styl
21         Czym jest ISR ?
 Etap 1 – Identyfikacja zagrożeń
   1. Charakterystyka problemu
   2. Wskaźniki kondycji przedsiębiorstwa:
      Dynamika (obrotów, aktywów i kapitału własnego)
      Rentowność
      Zadłużenie
      Płynność
      Sprawność operacyjna
          Kliknij, aby edytować styl
22         Czym jest ISR ?
 Etap 2 – Diagnoza sytuacji


   Opracowanie diagnozy sytuacji
   w przedsiębiorstwie np. przyczyny występujących problemów
   w firmie, skutki braku reakcji na problemy, etc.
          Kliknij, aby edytować styl
23            Czym jest ISR ?

 Etap 3 – Plan Rozwoju - doradztwo

    Kierunek rozwoju/naprawy sytuacji w firmie
    Źródła finansowania dla wskazanych w Planie Rozwoju
    działań (zewnętrzne i wewnętrzne);
    Niezbędne zasoby do realizacji Planu np. inwestycje,
    optymalizacje procesów produkcyjnych;
    Harmonogram realizacji
           Kliknij, aby edytować styl
 24         Plan Rozwoju


Powinien zawierać co najmniej:

analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy,

prezentację różnych założeń rynkowych, wynikających z badań rynku,

opis aktualnej sytuacji przedsiębiorcy, w tym opis wpływu otoczenia
 zewnętrznego przedsiębiorcy na tę sytuację,
         Kliknij, aby edytować styl
25            Plan Rozwoju – c.d.

 prezentację proponowanej przyszłej strategii przedsiębiorcy i opis
 sposobu powrotu do żywotności ekonomicznej,

 przegląd i opis planowanych środków restrukturyzacyjnych,
  i związanych z nimi kosztów

 harmonogram wdrożenia planowanych środków restrukturyzacyjnych
 informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorcy,
 w szczególności o ich wykorzystaniu oraz ich redukcji,
           Kliknij, aby edytować styl
            Plan Rozwoju – c.d.
 26

opis ustaleń finansowych do celów restrukturyzacji, w tym dotyczących:
  • wykorzystania wciąż dostępnego kapitału,
  •  sprzedaży aktywów lub spółek zależnych w celu finansowania
    restrukturyzacji,
  • finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w tym banków,
  • zapotrzebowania na pomoc publiczną wraz z określeniem jej kwoty,
  • kosztów wdrożenia planu i źródeł jego finansowania,
prognozę zysków lub strat, przewidzianych do osiągnięcia
 lub poniesienia w okresie kolejnych 5 lat, wraz z szacowaną stopą zwrotu
 z kapitału oraz studium wrażliwości,
           Kliknij, aby edytować styl
 27           Plan Rozwoju – c.d.
Do wydatków kwalifikowalnych związanych z opracowaniem
lub wdrożeniem planu zalicza się wydatki na realizację usług:

doradczych związanych z opracowaniem planu

doradczych prowadzących do wdrożenia planu

szkoleniowych i doradczych mających na celu

przygotowanie pracowników przedsiębiorcy do wdrożenia planu

szkoleniowych i doradczych mających na celu przekwalifikowanie
 zwalnianych pracowników.
          Kliknij, aby edytować styl
28
 Etap 4 - Realizacja Działań

    Prewencja - kompleksowe doradztwo i szkolenia
          stymulujące rozwój firmy i jej pracowników,
    Interwencja – outplacement, czyli szkolenia i doradztwo
          dla pracowników planowanych do zwolnienia
          np. poradnictwo zawodowe, szkolenia
          przekwalifikujące (przebranżawiające) lub
          podnoszące kompetencje zawodowe,
          wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy.
        Kliknij, aby edytować styl
29       Czym jest ISR ?

 ISR w liczbach
  Okres realizacji: marzec 2010 – czerwiec 2013
  1 przetarg = 1 wykonawca usługi szkoleniowo-doradczo-
  outplacemntowej,
  wartość komponentu przeznaczonego na wspieranie firm
  i pracowników – ok. 47 mln zł brutto,
  maksymalna wartość wsparcia, jaką może otrzymać firma
  w ramach ISR – do 200 000 EUR (pomoc de minimis)
  albo do 500 000 EUR
        Kliknij, aby edytować styl
30       Czym jest ISR ?
 Rezultaty ISR
  200 przedsiębiorstw objętych wsparciem, w tym 60
  dużych, 130 MSP, 10 mikro,
  4000 osób otrzyma wsparcie w ramach projektu,
  co najmniej 80% beneficjentów projektu podniesie swoje
  kwalifikacje zawodowe, zdobędzie nowy zawód lub
  przebranżowi się;
  co najmniej 50% beneficjentów projektu planowanych do
  zwolnienia skorzysta ze wsparcia w ramach
  realizowanych działań outplacementowych;
  co najmniej 30% pracowników objętych usługami
  outplacementu znajdzie zatrudnienie w okresie do 6 m-cy
  od zakończenia udziału w projekcie;
   Kliknij, aby edytować styl
31


   Dziękuję za uwagę

   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
   ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
   www.parp.gov.pl

   INFOLINIA: 0 801 332 202
   INFOLINIA: 0 801 406 416

								
To top