; Min sidste vilje
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Min sidste vilje

VIEWS: 16 PAGES: 2

 • pg 1
									Hvad kan en bedemand hjælpe med? Fra “farvel til livet.dk”
En bedemand kan tage sig af mange praktiske forhold i forbindelse med
dødsfaldet og begravelsen. Men der er ikke pligt til at bruge bedemand. De
pårørende kan vælge selv at stå for alle opgaver i forbindelse med begrav-
elsen. Eller I kan aftale med bedemanden, at I selv ordner nogle ting,mens
bedemanden klarer andre.

Den døde kan hvis så ønskes komme i kisten i sit eget tøj og eventuelt bruge
sit eget sengetøj. Pårørende må også gerne selv tage sig af transporten af
kisten med den døde i. Det skal blot foregå, så straffelovens bestemmelse om
usømmelig omgang med lig ikke bliver overtrådt. Man må ikke at forstyrre den
                                               Min sidste vilje
offentlige orden, ved transporten.

Bedemanden bliver ofte bedt om at tage sig af følgende, men det er jeres
valg:

 * Levering af kiste
 * Eventuelt levering af ligtøj
 * At lægge den døde i kisten og klæde ham eller hende på
 * Rustvognskørsel
 * Levering af urne
 * Transport af urne til krematorium
 * Udfylde og aflevere dødsanmeldelse og andre offentlige dokumenter
 * Indrykke dødsannonce
 * Henvise til ceremoniholder
 * Bestille og levere blomster, kranse og dekorationer
 * Trykke sanghæfter
 * Pynte kapel
 * Reservere gravsted og bestille gravning
 * Bestille og levere gravsten og inskription
 * Søge om begravelseshjælp

Bedemanden skal tydeligt oplyse sine kunder om, hvad hans arbejde koster,
f.eks. ved at skilte med priserne. Men som regel kan bedemanden ikke give
en fast pris på alle ovennævnte opgaver, fordi han ikke er alene om at løse
dem. Bedemanden skal i stedet give et overslag, et cirkabeløb, for hvor meget
arbejdet vil komme til at koste.                           Kære alle. Der er nok at forholde sig til når nogen dør.
                                        Får at lette det hele for jer, har jeg her taget stilling til det praktiske i
Mange bedemænd er medlemmer af en sammenslutning af bedemænd.
De største sammenslutninger har fælles websteder, hvor du nemt kan finde en               forbindelse med min død.
lokal bedemand.

 * Begravelse Danmark
 * Danske Bedemænd
Jeg undertegnede:_______________________________________________________     Gravsted ønskes – om muligt – på: _________________________________ gravsted.
Stilling:________________________________________________________________    Gravsted haves, afd.:______________ rk.:_ ___________nr.:____________________
CPR. nr.:_ _____________________________________________________________     Plænegrav ønskes:      Kendt       Anonym
Adresse:_ _____________________________________________________________     Som ansvarlig for gravstedet indsættes:_ ____________________________________
Postnr.:________________________ By:____________________________________     Jeg ønsker asken spredt over havet, fra følgende strand/farvand__________________
Fødekommune:_________________________________________________________      _____________________________________________________________________
                                         Jeg ønsker være iklædt særligt tøj:__________________________________________
Medlem af trossamfundet Nordisk Tingsfællig:  Ja   Nej            _____________________________________________________________________
Medlem af følgende andet trossamfund:_____________________________________    Jeg overlader til mine pårørende at afgøre min påklædning
Medlem af sygeforsikringen ”Danmark”:   Ja  Nej               Jeg har følgende ønsker til valg af kiste/urne__________________________________
Medlem af følgende fagforening:___________________________________________    _____________________________________________________________________
Medlem af Elysium Begravelsesopsparing: Ja   Nej               Jeg overlader valg af kiste/urne til mine pårørende
                                         I forbindelse med gravfærdshandlingen ønskes følgende (f.eks sange, skålerunde,
Jeg er indforstået med obduktion.      Jeg er imod obduktion.       bestemte personer inviteret, særlige udsmykninger etc.)
Jeg overlader til mine pårørende at beslutte om obduktion            _____________________________________________________________________
Jeg ønsker at donere følgende organer. _____________________________________   _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________      _____________________________________________________________________
Jeg ønsker ikke at donere organer                        _____________________________________________________________________
Jeg overlader til mine pårørende at beslutte om evt. organdonation        _____________________________________________________________________
Jeg har testamenteret mit legeme til medicinsk-anatomisk forskning:
Ja    Nej                                  Jeg ønsker ikke samvær efter højtideligheden
Hvis ja, navn på universitet:_ ______________________________________________  Jeg ønsker samvær efter højtideligheden
Jeg har oprettet testamente:    Ja    Nej                 Jeg overlader til mine pårørende at afgøre hvorvidt der skal være samvær efter
Hvis ja, navn og kontaktoplysninger på advokat: ______________________________  højtideligheden
_____________________________________________________________________
                                         Ved min død bedes henvendelse rettet til:___________________________________
Jeg har aftale med Gode/Gydje                          _____________________________________________________________________
Ja    Nej                                  _____________________________________________________________________
Hvis ja, navn på Gode eller Gydje, samt kontaktoplysninger
_____________________________________________________________________      Jeg giver herved tilladelse til, at dette dokument registreres i et centralt,
_____________________________________________________________________      elektronisk register, således at oplysningerne kan videregives til nærmeste
Hvis nej,                                    pårørende eller bedemand. Formålet er at sikre, at mine nedfældede ønsker
gravfærdshandliingen ønskes udført af Gode/Gydje udsedt af trossamfundet     kommer frem ved min død.
gravfærdshandliingen ønskes udført af person udsedt af mine pårørende      Jeg giver ikke tilladelse til central registrering af dette dokument.
                                         En kopi af Dokumentet findes her:__________________________________________
Ved min død ønsker jeg at blive: Brændt       Begravet          _____________________________________________________________________
Såfremt det ved min død er blevet muligt ønsker jeg istedet at blive
Promesseret(frysetørret)
Jeg overlader denne beslutning til mine pårørende
                                         Dato og underskft:
Jeg ønsker – om muligt – højtidelighed afholdt fra:
_____________________________________________________________________      _____________________________________________________________________

								
To top