surasymas by heavik

VIEWS: 6 PAGES: 9

More Info
									1
    Þymëjimo pavyzdþiai
       savivaldybës      suraðymo         instruktoriaus          suraðymo
       kodas          skyriaus Nr.       apylinkës Nr.          apylinkës Nr.

                          Adresas

                                                    savivaldybë


                                                    miestas


                                                    seniûnija


                                                    kaimas


                                                    gatvë


                 namo Nr.               buto Nr.


  nuolat gyvenantiems sodo bendrijos name           sodo sklypo Nr.
                                                    sodo
                                                    bendrijos
                                                    pavadinimas
  Nurodyti bûsto savininkà  kaimuose, kur nëra gatviø pavadinimø ir namø numeriø
                sodo bendrijø teritorijoje esanèiø nuolat gyvenamø namø
                                                    vardas


                                                    pavardë

     benamis(-ë)


       asmenø           vyrø        moterø         laikinai atvykusiø
       skaièius bûste                            asmenø skaièius

                              Pagrindinio
                              suraðymo lapo Nr.


                                                           1
                            1
2
                             atsako nuolatinis
                             bûsto gyventojas

     Instituciniai namai           Duomenys apie pastatà
     globos ástaiga             1. Pastatymo laikotarpis        3. Medþiagos, naudotos iðoriniø
     globos namai, nakvynës namai                            sienø statybai
     ar pan.
     gydymo ástaiga               iki 1919       1971- 1980    plytos, akmenys, blokeliai
     ligoninë, sanatorija

     religinë ástaiga              1919 - 1945     1981 - 1990    stambiaplokðtës konstrukcijos
     vienuolynas, seminarija ar pan.

     karinë ástaiga               1946 - 1960     1991 - 2001    monolitinis betonas
     kareivinës ar pan.
                                       Þ
                                   nurodyti metus
     mokymo ástaiga               1961 - 1970              mediena
     internatinë mokykla ar pan.

     kiti                  2. Pastato tipas              ávairios medþiagos
     ákalinimo ástaiga ar pan.

      Asmeniui, gyvenanèiam           gyvenamasis pastatas          kita
   instituciniuose namuose, nepildyti
    duomenø apie pastatà, bûstà
         ir namø ûká            negyvenamasis pastatas

                       Duomenys apie bûstà
  4. Bûsto tipas             7. Kambariø skaièius            10. Ðildymo bûdas

                                               centrinis ðildymas
     individualus namas                                 ið ðilumos tinklø

                                               centrinis ðildymas
     individualaus namo dalis      8. Virtuvë       yra    nëra     ið vietinio ðilumos ðaltinio

     butas               9. Patogumai                        elektra

     bendrabutis            vandentiekis       yra    nëra          dujomis

     vieðbutis ar pan.         kanalizacija       yra    nëra          kietu kuru


     kita patalpa           karðtas vanduo      yra    nëra          skystu kuru


  5. Bûsto nuosavybës forma       vonia/duðas       yra    nëra     krosnis, þidinys
                      tualetas
     privati              su nutekamuoju      yra    nëra     kitas
     fiziniø asmenø          vandeniu
     privati              elektra         yra    nëra     ðildymo nëra
     juridiniø asmenø
                      stacionari viryklë    yra    nëra
     valstybës, savivaldybës                            11. Bûsto panaudojimas
                      dujinë, elektrinë
                      krosnis
     kita                            yra    nëra     gyvenama nuolat
                      maistui gaminti

  6. Naudingasis plotas         telefonas        yra    nëra     naudojama sezono metu arba
                                               kaip antrasis bûstas
           m2                                   negyvenamas
                                                              2
                                2
3
               tæsiamo pagrindinio
                                    Bûsto gyventojø sàraðas
               suraðymo lapo Nr.                 pagal namø ûkius

                                     Ryðys su    Asmens eilës Nr.
                                     asmeniu,               Laiki- Laiki-
                                           vyro/                      Suraðymo lapo
                             Asmens Namø uþraðytu                 nai  nai
       Vardas, pavardë                       pirmuoju þmonos, motinos                 Duomenys apie asmená”
                                                                “
                             eilës Nr. ûkio     sugyven-       tëvo  iðvy- atvy-
                                   Nr. namø                 kæs kæs          Nr.
                                     ûkyje* tinio(-ës)
              1                 2     3    4     5     6  7    8   9         10

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................


    * Ryðio su asmeniu, uþraðytu pirmuoju namø ûkyje, kodai
  1  asmuo, uþraðytas pirmuoju
    -                            6 - uoðvis(-ë), ðeðuras/anyta
  2  vyras/þmona
    -                            7 - brolis/sesuo
  3  sugyventinis(-ë)
    -                            8 - þentas/marti
  4  sûnus/duktë asmens, uþraðyto
    -                            9 - senelis(-ë)
    pirmuoju, arba sûnus/duktë jo              10 - vaikaitis(-ë)
    sutuoktinio(-ës), sugyventinio(-ës)           11 - kitas(-a) giminaitis(-ë)                            3
  5 - tëvas/motina                       12 - ne giminë         3
4                               Asmenø laikino
                              iðvykimo/atvykimo
            tæsiamo pagrindinio
            suraðymo lapo Nr.          trukmë ir prieþastis

  Laikinai iðvykusio/   Trukmë   Laikino iðvykimo/atvykimo prieþastis
  atvykusio asmens maþiau                á privalo-      Á
                mënesiø                                      Uþsienio valstybë
   eilës Nr. bûsto  kaip      mokytis dirbti màjà karinæ kita   uþsiená
  gyventojø sàraðe mënuo skaièius            tarnybà
                          Duomenys apie namø ûká
          Namø ûkio Nr.                 Namø ûkio Nr.                  Namø ûkio Nr.

   12. Ar turi nuosavà bûstà?           12. Ar turi nuosavà bûstà?           12. Ar turi nuosavà bûstà?

      taip                      taip                      taip
            vienà     daugiau             vienà    daugiau               vienà    daugiau
                   nei vienà                  nei vienà                    nei vienà
      ne                       ne                       ne

   13. Ar nuomojasi ðá bûstà?           13. Ar nuomojasi ðá bûstà?           13. Ar nuomojasi ðá bûstà?

      taip                      taip                      taip
            visà     dalá              visà    dalá                visà      dalá
            bûstà     bûsto              bûstà    bûsto                bûstà     bûsto
      ne                       ne                       ne

   14. Ar turi þemës?               14. Ar turi þemës?               14. Ar turi þemës?

       nuosavos                    nuosavos                    nuosavos
   taip  þemës Þ                taip  þemës Þ                 taip  þemës Þ
                hektarø    arø              hektarø    arø               hektarø      arø
                           Þ
                                                   Þ
    Þ
       nuomoja-                    nuomoja-                    nuomoja-
                           Þ
                                                   Þ
    Þ
           Þ
       mos þemës                       Þ
                              mos þemës
                                                          Þ
                                                      mos þemës
                hektarø    arø              hektarø    arø               hektarø      arø
      ne                       ne                       ne

   15. Ar turi automobilá(-iø)?          15. Ar turi automobilá(-iø)?          15. Ar turi automobilá(-iø)?

              automobiliø skaièius         Þ   automobiliø skaièius       taip Þ    automobiliø skaièius
      taip  Þ    nuosavø ar darbdavio
                              taip
                                     nuosavø ar darbdavio              nuosavø ar darbdavio
              skirtø ir naudojamø             skirtø ir naudojamø               skirtø ir naudojamø
      ne       namø ûkio reikmëms              namø ûkio reikmëms        ne      namø ûkio reikmëms
                              ne

                                        Pagrindinio
                                        suraðymo lapo Nr.


                                                                          4
                                    4
5
                          Duomenys apie asmená

                 pagrindinio       Asmens
                 suraðymo                22. Jûsø pilietybë
                             eilës Nr.
                 lapo Nr.
                                       Lietuvos       kitos
  atsako pats asmuo                             Respublikos     valstybës    be pilietybës
                                                  Þ
  16. Jûsø vardas, pavardë
  vardas

                                     23. Jûsø tautybë


                                       lietuvis(-ë)     rusas(-ë)
  pavardë
                                       lenkas(-ë)      baltarusis(-ë)


                                       kita


  17. Jûsø lytis      vyras      moteris
                                      Þ
  18. Jûsø asmens                             nenurodë
    kodas

  19. Jûsø gimimo data                         24. Jûsø gimtoji kalba


                                       lietuviø       rusø
  metai       mënuo     diena    sukakusiø metø
                                       lenkø        baltarusiø
  20. Jûsø gimimo vieta             skaièius

   Lietuva         miestas     kaimas            kita
                                      Þ
     uþsienis
     Þ
                                     25. Kurias kitas kalbas Jûs mokate, t.y. galite
             nurodyti valstybæ                 kalbëti ir/ar raðyti?

  21. Ar vieneri metai iki suraðymo Jûs gyvenote              lietuviø       rusø       lenkø
    ðioje gyvenamojoje vietovëje?

                                       anglø        prancûzø     vokieèiø
     taip  Þ  22 kl.

                                       kità(-as)
    ne   Þ  atvykote ið
                                       Þ
               miesto      kaimo


               uþsienio
               Þ
                                       nemoka
             nurodyti valstybæ

                                     Suraðymo lapo Nr.


                                                                  5
                                   1
6

                        Duomenys apie asmená

   26. Jûsø ðeiminë padëtis          29. Jûsø iðsilavinimas         32. Ar Jûs tikintis(-i)?
   klausti 15 metø ir vyresnio asmens
                        klausti 10 metø ir vyresnio asmens;
    niekada negyveno santuokoje       þymëti ágytà aukðèiausià iðsilavinimà    taip

     vedæs, iðtekëjusi              aukðtasis                ne

        ne pirma santuoka          aukðtesnysis              nenurodë, negali atsakyti

     iðsituokæs(-usi)              specialusis vidurinis       33. Kuriai religinei bendruomenei
                                              Jûs save priskirtumëte?
     naðlys(-ë)                 vidurinis su profesiniu mokymu
                                               Romos katalikø
           pirmosios santuokos
           áregistravimo metai      vidurinis                Ortodoksø
                                               (staèiatikiø, pravoslavø)
   27. Ar Jûs gimdëte?               pagrindinis su profesiniu mokymu
                                               Sentikiø
  klausti 15 metø ir vyresnës moters

     taip                    pagrindinis
                                               Evangelikø liuteronø

  Kuriais metais pirmà
  kartà gimdëte?                 pradinis                 Evangelikø reformatø

  Kiek pagimdëte
  gyvø vaikø?                                       Musulmonø sunitø


     ne                     neturi pradinio             Judëjø

   28. Gal Jums nustatyta invali-                             Graikø apeigø katalikø
    dumo grupë?                 raðtingas (nelankë mokyklos)
                                               (unitø)

     taip  Þ   nurodyti kuri         neraðtingas               Karaimø

     ne   Þ   29 kl.          30. Ar Jûs dabar mokotës           kitai
                                              Þ
                           mokykloje?
      Invalidumo prieþastis
                          klausti 5 metø ir vyresnio
                          asmens
     invalidumas nuo vaikystës          taip  Þ 31 kl.
     profesinë liga ar suluoðinimas
     darbe
                          ne   Þ 32 kl.
     liga ar suluoðinimas          31. Kokioje mokykloje Jûs
                          dabar mokotës?
    Dël kokiø funkcijø sutrikimø        aukðtojoje
    Jums nustatytas invalidumas?

     judëjimo       intelekto      aukðtesniojoje

     klausos        vidaus organø    profesinëje               në vienai

     regëjimo       kitø         bendrojo lavinimo
                                                              6
                                  2
7

                     Duomenys apie asmená


  34. Jûsø pragyvenimo ðaltiniai     35 - 45 kl. klausti 15 metø ir    38 - 45 kl. klausti dirbanèiojo,
                       vyresnio asmens duomenø     38 - 44 kl. - pagrindinëje darbovietëje
     per paskutinius 12 mënesiø      apie darbà per paskutinæ
                        savaitæ iki suraðymo
                                        38. Kuris(-i) ið ðiø dirbanèiøjø
                      (kovo 26 d. - balandþio 1 d.)
     nurodyti ne daugiau kaip                         Jûs esate?
     tris ðaltinius; pagal
     pajamø dydá juos
     numeruoti            35. Ar Jûs dirbate?            samdomas(-a)
     skaièiais 1 2 3                              darbuotojas(-a)

                                          darbdavys(-ë) savininkas(-ë),
                        taip  Þ  38 kl.
                                          turintis(-i) samdomø darbuotojø


                                          savarankiðkai dirbantis(-i),
      darbo uþmokestis          ne   Þ  36 kl.
                                          neturintis(-i) nuolatiniø
                                          samdomø darbuotojø
      pajamos ið                               ðeimos narys(-ë), dirbantis(-i)
      nuosavo verslo        36. Gal Jûs esate bedarbis(-ë)?      ðeimos ámonëje ar ûkyje


      pajamos ið þemës                Ar Jûs esate
      ûkio veiklos
                       taip  Þ  uþsiregistravæs      kooperatyvo narys(-ë)
                             darbo birþoje?

      pajamos ið nuosavybës                          atliekantis privalomàjà
                                  taip
      ar investicijø                             karinæ tarnybà


      pensija                        ne        kitas(-a)
                                          Þ


                       Bedarbiui apklausà baigti

      paðalpa              ne   Þ  37 kl.
                                        39. Vietovë, kurioje Jûs dirbate
                                          miestas, kaimas, viensëdis
      stipendija          37. Kuris(-i) ið ðiø nedirbanèiøjø     ta pati gyvenamoji vietovë, kur
                       Jûs esate?               ir gyvenate


      valstybës iðlaikomas(-a)     moksleivis(-ë), studentas(-ë)     kita gyvenamoji vietovë Lietuvoje


      ðeimos ir/ar kitø asmenø
                       pensininkas(-ë)            uþsienis
      iðlaikomas(-a)
                                           Þ
      kitas pragyvenimo ðaltinis    namø ðeimininkë(-as)
                                            nurodyti valstybæ


                       kitas(-a)

                      Nedirbanèiajam apklausà baigti
                                                            7
                             3
8
                    Duomenys apie asmená

  40. Jûsø darbo vieta
     fiksuota darbo vieta ne
                           savo namuose, ûkyje        neturite fiksuotos darbo vietos
     savo namuose

  41. Jûsø darbovietë                                             filialas
  pavadinimas
  adresas

                                                         savivaldybë


                                                         miestas


                                                         kaimas


                                                         gatvë


                   namo Nr.                 buto Nr., jei darbo vieta áregistruota bute

  42. Apibûdinkite darbovietës (asmeninio verslo) veiklos pobûdá
  43. Kokios Jûsø pareigos, profesija, atliekamas darbas?
  44. Trumpai apibûdinkite savo darbà
  45. Ar Jûs dirbate dar ir kitoje darbovietëje?           taip             ne


                                  Suraðymo lapo Nr.


                                                                8
                               4
9                Laikinai atvykusio asmens nuolatinës
                 gyvenamosios vietos adresas


                pagrindinio
                suraðymo lapo Nr.


                          vardas
    Asmens eilës Nr.
                          pavardë                                           savivaldybë


                                           miestas


                                           seniûnija


                                           kaimas


                                           gatvë


                  namo Nr.                buto Nr.


  nuolat gyvenantiems sodo bendrijos name            sodo sklypo Nr.

                                           sodo
                                           bendrijos
                                           pavadinimas

  Nurodyti bûsto savininkà

    kaimuose, kur nëra gatviø pavadinimø ir namø numeriø

    sodo bendrijø teritorijoje esanèiø nuolat gyvenamø namø


                                           vardas


                                           pavardë
                                 Papildomo
                                 suraðymo lapo Nr.


                                                  9

								
To top