BAHASA-MELAYU-BAHAGIAN-B by fadilah_abwahab

VIEWS: 87 PAGES: 13

									KELEMAHAN B. MELAYU KERTAS 2
        BAHAGIAN B
I.  Tidak memahami kehendak soalan /tugasan
   yang diberikan
II.  Isi-isi yang diberikan tidak mencukupi
III. Hanya mengemukakan pernyataan isi sahaja
IV. Huraian yang kurang jelas dan sukar difahami
V. Lemah dalam penguasaan bahasa
VI. Banyak melakukan kesilapan dalam aspek
   tatabahasa
VII. Tulisan yang kurang menarik dan sukar untuk
   dibaca
VIII. Mengemukakan format karangan yang salah
IX. Hanya menyalin soalan sahaja bagi calon yang
   terlalu lemah
   KELEMAHAN-KELEMAHAN PEMERIKSAAN GURU

1. Menggunakan satu jenis penandaan sahaja untuk
  kesalahan-kesalahan bahasa yang berlainan.
2. Menggunakan satu tanda (      ) panjang lalu diberikan
  markah
3. Tidak meletakkan penandaan bagi kesalahan yang
  dilakukan oleh calon
4. Penandaan bagi isi-isi yang diberikan oleh calon tidak
  ditandakan dengan tepat
5. Masih menggunakan kaedah analitik dalam penandaan
6. Markah yang diberikan kepada calon tidak digenapkan
7. Kurang tepat dalam menentukan kesalahan dalam aspek
  tatabahasa
  Contohnya, antara kesalahan struktur ayat dengan
  penggunaan perkataan.
8. Markah yang diberikan kurang tepat, sama ada terlalu tinggi
  / terlalu rendahuntuk bahagian A, B atau C
APAKAH YANG CIKGU
FAHAM DENGAN MAKSUD
PENGAJARAN BERKESAN ?
  PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
  BERKESAN B. MELAYU BHG B
• Dedahkan pelbagai soalan karangan
 karangan mengikut jenis karangan
• Dedahkan semua jenis contoh karangan
• Kuasai semua jenis format karangan
• Kaitkan tema karangan dengan pelbagai
 jenis karangan yang berkaitan
• Banyakkan aktiviti mencari isi karangan
• Tampalkan hasil karangan murid yang
 cemerlang di tempat-tempat tertentu.
 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
  BERKESAN B. MELAYU BHG B

• Baca satu karangan satu hari.
• Hafal kata-kata aluan / pendahuluan
 dan penutup beberapa jenis
 karangan.
• Banyakkan latihan membina ayat
 berdasarkan isi-isi yang dibincangkan.
• Latihan merangka karangan.
 CONTOH-CONTOH SOALAN
YANG MENGUJI MINDA MURID
TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN B
1.  Baca dan fahamkan dahulu semua tajuk karangan
   yang diberi.

2.  Pilih tajuk karangan yang benar-benar anda faham.

3.  Sediakan isi karangan yang lengkap, tepat dan sesuai.

4.  Sediakan rangka karangan supaya karangan lebih
   sistematik. Rangka karangan perlu mempunyai:
    a)  Pendahuluan    -   satu perenggan
    b)  Isi-isi      -   empat perenggan
    c)  Penutup      -   satu perenggan
TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN B
5.  Pendahuluan karangan mestilah berkaitan dengan
   tajuk.

6  Isi karangan mempunyai 4 perenggan. Perlu ada isi
   utama, huraian bagi isi dan contoh sebagai bukti
   huraian anda.

7  Perenggan pendahuluan dan penutup memadai
   dengan 2 ayat. Manakala perenggan isi seelok-
   eloknya 3 atau lebih.

8  Setiap karangan perlu ada kesinambungan.
   Penggunaan penanda wacana seperti, oleh itu, namun
   begitu, oleh hal yang demikian dan sebagainya
   digunakan untuk menyambung isi.
TEKNIK MENJAWAB BAHAGIAN B

9  Penutup karangan mengandungi kesimpulan
  atau rumusan tentang tajuk untuk menegaskan
  pendirian anda tentang tajuk karangan.

10 Pastikan anda menyemak karangan, jika ada
  tanda baca yang tertinggal, ejaan yang salah,
  struktur ayat yang tidak betul dan sebagainya.

11 Tulisan mesti kemas dan cantik.
TANDA-TANDA DALAM PEMERIKSAAN

      Isi

(    )  Kesalahan isi

      Kesalahan struktur ayat

      Kesalahan penggunaan perkataan

      Kesalahan penggunaan imbuhan
   Kesalahan penggunaan imbuhan yang
   berulang

   Kesalahan tanda baca

X  Kesalahan tanda baca yang berulang

 /  Kesalahan ejaan

//  Kesalahan ejaan yang berulang
   SEKIAN TERIMA KASIH
       Anak ular oh anak ular,
     Guru mengajar jangan dok tidur.

       Anak tupai oh anak tupai,
Rajinlah mengajar supaya anak didik menjadi pandai.

      Anak didik oh anak didik,
    Dengarlah nasihat cikgu ni baik-baik.

								
To top