Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PANDUAN PENGISIAN BORANG KFH-09-03-11

VIEWS: 1,685 PAGES: 20

									TATACARA PENGISIAN BORANG
 PERMOHONAN PEMBIAYAAN
    PERIBADI-i
Tandatangan
 pemohon
Tandatangan pemohon
Tandatangan pemohon
Tandatangan pemohon
Tandatangan pemohon
  Catat Nama dan No KP
     PEMOHON.
 Tandatangan & nama
   PEMOHON.
KOSONGKAN ruangan tarikh
       Catat Nama dan No KP
          PEMOHON.
Isikan Nama Pemohon, No Akaun Bank dan Nama Bank
     sepertimana salinan yang dilampirkan
   Tandatangan & nama
     PEMOHON.
  KOSONGKAN ruangan tarikh
  Catat Nama dan No KP
     PEMOHON.
 Tandatangan & nama
   PEMOHON.
KOSONGKAN ruangan tarikh
       Isi SEMUA butiran dengan lengkap
       dan kemas. Butiran boleh didapati
         pada Penyata Gaji Pemohon          Butiran Alamat adalah untuk
         Alamat Bahagian Gaji/Kewangan
Tandatangan PEMOHON                KOSONGKAN
 dan tarikh pengisian               RUANGAN INI  Tandatangan PEGAWAI yang dilayakkan      Cop RASMI
  sahaja, cop Jawatan dan tarikh pengisian    Majikan
       KOSONGKAN RUANGAN INI
              Catat Nama, No KP dan
              Tarikh lahir PEMOHON.
isikan              isikan
                       isikan
       Tandatangan PEGAWAI yang
     dilayakkan sahaja, cop Jawatan dan    Cop RASMI
          tarikh pengisian         Majikan
     (Penama MESTILAH SAMA dengan
       pengisian Borang CS/PGP)
Dokumen Salinan

1. Salinan Kad Pengenalan             – 3 salinan
2. Penyata Gaji bulan terkini           – Original & 3 salinan
3. Penyata Gaji 2 bulan sebelumnya         – 3 salinan setiap bulan
4. Muka Depan Buku Akaun              – 1 salinan
5. Borang Opsyen (lanjutan pencen)         - 1 salinan (jika ada)
  atau Surat Pengesahan Lanjutan Perkhidmatan
6. Penyata Penyelesaian              – 1 salinan (jika ada)


Kesemua dokumen salinan wajib di sahkan :-

a. Disahkan oleh Pegawai yang bertauliah sahaja
b. Disahkan oleh Pegawai yang sama yang mengesahkan borang CS/PGP dan
  Pengesahan Butiran Penjawatan Kakitangan
c. Hanya jawatan Pegawai dan ke atas sahaja yang layak membuat
  pengesahan.
d. Surat sokongan diperlukan sekiranya kakitangan tidak berjawatan Pegawai
  membuat pengesahan.
e. Dokumen sokongan hendaklah dichop dan ditandatangani
  pengesahan’SALINAN ASAL DILIHAT’ oleh Registered Agent, dan
  pengesahan’SALINAN DIAKUI BETUL’ oleh State Manager.Kedua-dua chop
  perlulah mempunyai nama Registered Agent/State Manager.
Lain-lain perkara yang perlu dilakukan bagi mengelakkan permohonan diTOLAK (REJECT):-

1.  Pengisian borang mestilah LENGKAP dan JELAS. Processing Department tidak akan memproses
   dokumen yang tidak lengkap dan tidak jelas.

2.  Pengisian borang menggunakan PENA MATABOLA berdakwat HITAM.

3.  Pengisian borang permohonan hendaklah dibuat dengan teliti dan tidak comot.

4.  Penggunaan ‘Liquid Paper’ adalah TIDAK DIBENARKAN sama sekali.

5.  Dokumen Salinan (photocopy) mestilah TERANG dan boleh dibaca.

6.  Borang Permohonan (kesemua) mestilah bersih dan tidak comot.

7.  Borang Permohonan tidak dilipat.

8.  Tarikh pemprosesan diambilkira bermula daripada tarikh dokumen diterima di Processing
   Department (Coshare)

9.  Penyata Penyelesaian (Settlement Letter) mestilah mempunyai tempoh minima empatbelas
   (14) hari bekerja daripada tarikh dokumen diterima di Coshare.

10. Borang AKUAN BERKANUN mestilah hanya dibuat oleh PEMOHON, dan tidak diwakilkan
  kepada mana-mana Pegawai Pemasaran untuk membuat pengesahan tersebut.

11. Tandatangan Pemohon hendaklah sama di semua borang termasuk di salinan surat opsyen.

12. Tentukan pegawai yang layak sahaja menandatangani borang PGP-1.

13. Untuk borang pengesahan jawatan, tentukan pegawai yang layak sahaja menandatanganinya.
  Sekiranya tidak jelas siapa yang layak untuk (12) dan (13), sila hubungi Puan Seha Government
  Liaison Coshare.

								
To top