Woord vooraf (DOC) by wuyunqing

VIEWS: 241 PAGES: 45

									                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008Woord vooraf

De basisschool vormt de start van een lange schoolloopbaan. Met elkaar zorgen
leerkrachten, ouders en kinderen dat deze belangrijke periode zo voorspoedig en plezierig
mogelijk verloopt.
Ons eerste streven is het kind een veilige plek te bieden. Een plaats waar het anderen kan
ontmoeten en zich in rust en vrijheid kan ontplooien. Daarnaast streven we ernaar dat het
kind die kennis, inzichten en vaardigheden verwerft die het nodig heeft voor een goed vervolg
na de basisschool.

Het Vastert heeft deze Schoolgids samengesteld om u een compleet beeld te geven van wat
onze school voor uw kind kan betekenen.

In het eerste gedeelte van deze Schoolgids vertellen wij u:
- welke doelstellingen voor ons van belang zijn
- hoe we deze doelstellingen realiseren
- hoe ons onderwijs is georganiseerd
- hoe onze zorg voor leerlingen wordt gerealiseerd
- hoe wij deze resultaten meten
- hoe wij u op de hoogte stellen van deze resultaten
- hoe een aantal zaken is geregeld, zoals vakantie- en verlofregelingen, ouderbijdrage en
 inspraakHet tweede gedeelte betreft actuele gegevens, zoals:
- roosters
- namen en adressen
- vakanties en vrije dagen
- schoolreizen, sportdagen en feestelijke activiteiten
- evenementen buiten schooltijd en dergelijke
- welke klachtenregeling wij hanteren
- Weer Samen Naar School

De Schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met het team van de school en de
medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft instemmingsrecht omtrent de inhoud van de
Schoolgids.

Hopelijk leest u onze schoolgids met interesse en geeft deze voldoende informatie. Voor
specifieke details, andere gegevens en suggesties betreffende de inhoud van de gids kunt u
op school terecht.

U bent van harte welkom.

Aart van Ooijen, directeur
                        1
                          Schoolgids obs het vastert 2007-2008
Inhoudsopgave
 1. De school
 2. Het schoolteam
 3. Adressen diverse instanties
 4. Diverse commissies
      Medezeggenschapsraad
      Ouderraad
      Kascommissie
      Activiteitencommissie
      Verkeersouder
      Oud papier
      overblijfcoordinatoren
 5. Het onderwijs op het Vastert
      Visie/Doelen
      Missie
      Identiteit/profilering
      Lesuren
      Methoden
      Organisatie onderwijs
      Resultaten
      BAS
      Wat leren de kinderen
 6. De schoolorganisatie
  Schooltijden en schoolregels
  Vakantierooster, vrije dagen, vrijvragen
  De leerkrachten en de groepen 2006/2007
  Overblijven
  Lesroosterzaken
  Bijzondere activiteiten van de school
  Buitenschoolse sportactiviteiten
  Verjaardagen
  Feesten op school
   Ouderhulp
   Verkeer en vervoer
   Informatie over uw kind en zijn/haar groep
   Nieuws uit school
   Wat kost de school?
   Je overal en altijd veilig voelen
   Gemeentelijke en landelijke regelingen
 

 7.Weer Samen Naar School
                        2
                     Schoolgids obs het vastert 2007-20081. De school

Naam en postadres school    OBS Het Vastert
                Vastertlanden 167
                7542LR Enschede
                Telefoon: 053-4783818
                Fax: 053-4782896
                e-mail: info@obsvastert.nl
                website: www.obsvastert.nl
Locatie Vastertlanden     OBS Het Vastert
                Vastertlanden 167
                7542LR Enschede
                Telefoon: 053-4783818
                Groepen 1 t/m 6
Locatie Reerinklanden     Reerinklanden 55
                Telefoon: 053-4783819
                Groepen 7 en 8
Schoolleiding         Directeur: A.C. van Ooijen
                Reygershoftehoek 19
                7546KB Enschede
                Telefoon: 053-4762695
Bankrekening ouderraad     ABN/AMRO nr. 44.48.71.403 t.n.v. OBS Het
                Vastert
Bankrekening overblijf     Postbank nr. 3047662 t.n.v. consent inzake obs
                het vastert
              3
                                 Schoolgids obs het vastert 2007-2008
2. HET SCHOOLTEAM

ONDERWIJZEND PERSONEEL:
Gert-   Baarda    Kafmolenhoek 19   7546 KW Enschede 053 - 4780945 Groep 8       ma-di
Jan
Cristie  van Benthem  Henegouwenlaan 33 7577       MD 0541 - 523255 Groep 4       ma-di
                       Oldenzaal
Erik    Bosman    Hooiraamhoek 110   7546 MB Enschede 053 – 4770045 Groep 7       ma t/m vrij
Hermie   Buschgens   Malangstraat 16   7541 AD Enschede   053 – 4306144 Groep 2     woe-do-vrij
Ylva    Buteröwe   V. v. Goghlaan 35  7545 RL Enschede   053 - 4326167 Groep 1     ma-di
Natalie  Cretier    Kottendijk 225    7522 BS Enschede   053 – 4362680 Groep 6     wo-vrij
Lia    van Egmond  Wilthuislanden 82  7542 NE Enschede 053 – 4764082 Groep 3       ma-do
Wim    Kotterer   Veldhaarweg 16/c   7546 RJ Enschede   053 – 4282856 Groep 5     di-vrmo
Fenny   Kuijpers   Sniedershorst 85   7531 KM Enschede   053 – 4350283 Groep 2     ma-di-(woe)
Hellen   van Manen   J.I. de Haanstr. 5  7552 JA Hengelo   074 – 2432786 Groep 6     ma-di-wo
Loes    Nipperus   Holskottelanden 21 7542 KP Enschede    053 – 4769573 IB-er      di-(wo)-do
Patricia  Olthoff    Staverdenhoek 25   7546 GE Enschede   053 – 4760895 Groep 5     ma t/m vrijm
Aart    Van Ooijen  Reygershofteh. 19  7546 KB Enschede   053 – 4762695 directeur di-vr
Marja   van Raaij   Krabbenbosweg 45   7555 EC Hengelo   074 - 2439048 Groep 3     (woe)-do-vrij
Rie    Rosink    Frida Katzlanden 6  7542 VA Enschede   053 - 4768732 Groep 8     woe-do-vrij
Sander   Rosink    Geessinkweg 145   7544 TX Enschede   053 – 8508691         gymleraar
Saskia   de Vries   Honhofes 47     7541 CH Enschede   053 - 4764119   Groep 1   woe-vr
Karin   Wip      Kafmolenhoek 19   7546 KW Enschede   053 - 4780945 Groep 4     wo-vrmo


ONDERWIJS ONDERSTEUNEND PERSONEEL:
Huseijn  Celik     Maaierstraat 38   7545XL Enschede   053 – 4325354
Martha   Luiten    Het Oosterveld 113 7544 EK Enschede    053 - 8508664         Interieurverz
Toon    Van Est    Warmoestraat 43   7545 EE Enschede                  Interieurverz
Juliette  Fieselier                                       Maatsch.w.
Elviera  Reuvekamp                                       Expertis
Agnes   Asbreuk                                        WSNS
                         4
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008
 3. ADRESSEN DIVERSE INSTANTIES
INSTANTIE                    ADRES
Schoolbestuur:                  Bestuurscommissie voor openbaar primair onderwijs
                         Algemeen directeur P. van Leeuwen
Consent:                     Buurserstraat 250
concern voor openbaar primair onderwijs     7504 RA Enschede tel.053 - 4884444
Rijksinspectie Basisonderwijs          Rijksinspectiekantoor Zwolle
                         Postbus 10048
                         8000 GA Zwolle
                         Tel. 038 – 4257820 Fax 038 - 4257825
Inspectie van het onderwijs           info@owinsp.nl
                         www.onderwijsinspectie.nl
                         Vragen over onderwijs 0800-8051 (gratis)
                         Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel
                         misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
                         meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111
Jeugdgezondheidszorg GGD-JGZ           Gezondheidscentrum Wesselerbrink
                         Wesselernering 50
                         7542 JC Enschede
                         Tel. 053 – 4766325 of b.g.g. 4876930
Jeugdtandverzorging               Stichting JTZ
                         Haaksbergerstraat 113
                         7513 ER Enschede Tel. 053 – 4309010
Wijkagent Stroinkslanden             Politiebureau Zuid
Hans Jacobs                   Wesselerbrinklaan 100
                         Postbus 14
                         7500 AA Enschede Tel. 0900-8844
BSO                       SKE 053-4800024   of via e-mail
                         info@kinderopvangenschede.nl
ALIFA Peuterspeelzaal              Boulevard 1945/3
                         7511 AA Enschede
                         Tel : 053-4801200
                         Locatie Vasterlanden      053-4775310
                         www.alifa-welzijn.nl
Bureau Vertrouwensartsen inzake         G.A. Balkestein
Kindermishandeling                Menno van Coehoornsingel 2
                         8011 XA ZWOLLE Tel. 038 – 4220800
Vertrouwenspersoon Gemeente Enschede       Gerda Zeijlstra
Welzijnsdienst                  Welzijnsdienst
                         Tel. 06 – 13697407
Meldpunt vertrouwensinspecteurs voor o.a.:    0900 – 1113111
-seksueel misbruik                tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief
-seksuele intimidatie
-fysiek en psychisch geweld
Contactpersoon ongewenste intimiteiten      Cristie van Benthem
Onder – en bovenbouw               Henegouwenlaan 33 7577 MD Oldenzaal
                         Tel.0541 - 523255
Vereniging voor Openbaar Onderwijs        Informatie- en advieslijn voor ouders voor
                         openbaar onderwijs: 0800 5010 toets 4
                       5
                            Schoolgids obs het vastert 2007-2008
4. DIVERSE COMMISSIES

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Ouders
Lars Koens                 Ruzinklanden 14     053-4765961
Wilbert Rothman   voorzitter       Kokkelmanlanden 78   053-4763792
Harman Wagteveld              J. Smitlanden 28    053-4776146
Teamleden
Lia van Egmond               Wilthuislanden 82    053-4764082
Karin Wip                 Kafmolenhoek 19     053-4780945
Hellen van Manen              J.L. de Haanstr 5    074–2432786
adviseur
Aart van Ooijen   directeur       Reijgershoftehoek 19  053-4762695

OUDERRAAD
Berit Bosgraaf   voorzitter       Joke Smitlanden 69   053-4772500
Lilian Koning    secretaris       Vastertlanden 116    053-4777713
Saskia Borgreve   2e secretaris     Keurslanden 25     0612311012
Suzan ten Barge   penningmeester     S. Groeneweglnd 20   053-4760304
Denise Bargeman   Overblijf       Vorspoellanden 6    053-4770404
Murad Koç      Lid          Joke Smitlanden 118   053-4771146
Harman Wagteveld  Mr           Joke Smitlanden 26   053-4776146

KASCOMMISSIE
Per oktober 2007              Per oktober 2008
Ellen Wajong    1 jaar         Treedt af
Ingrid ten Brinke  Treedt af
Djoerd Hiemstra   reserve

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Rie Rosink (voorzitter)     Frida Katzlanden 6              476 87 32
Gert-Jan Baarda         Kafmolenhoek 19                478 09 45
Marja van Raaij         Krabbenbosweg 45 – Hengelo        074-243 90 48
Natalie Cretier         Kottendijk 225                431 84 05
Wim Kotterer           Veldhaarweg 16/c               428 28 56
Bettie Koevoets         Joke Smitlanden 132              477 79 70
Mercedes Dahoe          Venderinklanden 9               477 79 31
Berit Bosgraaf          Joke Smitlanden 69              477 25 00
Dianne Wind           Sparrendaal 39                478 07 00
Marion Caris           Kokkelmanlanden 121              476 00 35
Sabine Westendorp        Knalhutteweg 405               477 50 16
Mirjam Gaasbeek         Welborchlanden 23               430 40 23
Annika Ploeg           Hanenberglanden 394              432 72 03
Denise Bargeman         Vorspoellanden 6               477 04 04
Henriette Gutierrez       Venderinklanden 63              47 68 078
                    6
                         Schoolgids obs het vastert 2007-2008Adrienne Koens        Ruzinklanden 14               47 65 961
Ursula Hiemstra        Vuchtelanden 23               476 20 71
Milaine Zuithof        Wilthuislanden 83VERKEERSOUDERS
Arthur Postma         verkeersouder@obsvastert.nl

OUD PAPIER
Gerald Keizer        Varenwoltlanden 33        053 -4765426 /06 53133149
Wilbert Rothman
Messias Mabjaja
Ben Caris
Bart Jansen
Henk Hassink
Aziz Jajan

OVERBLIJFOUDERS
Coördinatie Vastertlanden:
Alma Jansen         J. Naberlanden 16         053 - 4768807


Coördinatie Reerinklanden:
Anneliese Korver       Braamlanden 187          4770554

Klaarovers
Miranda Otto         0049-2567-939639
               bgg 06-51255753
               email: mirandakaiser@imail.com
                   7
                                Schoolgids obs het vastert 2007-2008
5. Het onderwijs op het Vastert

5.1 Visie van de school

In het onderwijs hebben zich de laatste decennia enorme veranderingen voltrokken.
Ze voltrekken zich geleidelijk en daardoor vallen ze ons soms zelfs niet meer op. Veranderingen
in het onderwijs komen voor een niet onbelangrijk deel voort uit maatschappelijke veranderingen,
waarop het onderwijs een passend antwoord probeert te formuleren.
Er hebben zich de afgelopen decennia nogal wat ontwikkelingen voorgedaan:

     De toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen in het arbeidsproces.
     De komst van de multiculturele samenleving.
     De komst van de informatiemaatschappij met al zijn telecommunicatiemogelijkheden,
     ICT-mogelijkheden, etc.
     De internationalisering en mondialisering.
     De ontwikkeling van een industriële samenleving naar een dienstverleningsmaatschappij.
     De individualisering.
     De ontkerkelijking en de komst van andere geloofsovertuigingen en godsdiensten.

Niemand weet precies hoe de wereld van de arbeid of zelfs maar de mondiale beschaving en
cultuur er over achttien jaar uit zullen zien, als de kleuters van vandaag hun opleiding voltooid
hebben. Toch pogen wij binnen het onderwijs kinderen op die samenleving voor te bereiden. Als
school proberen wij onze leerlingen voor te bereiden op vervolgonderwijs.

Trends  in het onderwijs waar we rekening mee moeten houden (drs L.Lenssen):
     Een school heeft een open bestel: van traditioneel naar modern
     Het echte leren gebeurt buiten de school
     Verandering van primaire processen in de school
     Doorgaande professionalisering van de beroepsgroep
     Leren i.p.v. onderwijzen
     Cognitieve dissonantie - we willen het niet weten !
     Scholen gedragen zich als typische autisten: zijn niet klantvriendelijk
     De Einstein-generatie: multitasking/we weten niet wat ze kunnen/we hebben het nakijken /ouders
     ook ! (goed vb: chatten met de vertrouwenspersoon)
     Overgang van verzorgingsstaat naar participatie cultuur
     Van bolwerk naar knooppunt in netwerk van voorzieningen
     Onderwijsproduct en/of diensten leveren: ondernemen in dienst v/d maatschappij
     De school faciliteert, integreert, accomodeert : buiten en binnen
     Regisseur i.p.v. kennismonopolist/ hoofdprobleem is de aansluiting po-vo
     De overheid richt zich op de afnemers
     Permanente noodzaak om te voldoen aan de maatstaven:verantwoording afleggen.


Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en dat proces van verandering draagt een continu
karakter.
Open staan voor vernieuwingen en continue ontwikkeling is daarbij wezenlijk. Daaraan zal het te
ontwikkelen personeelsbeleid een belangrijke bijdrage moeten leveren.
                         8
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008Het Vastert wil kinderen leren op te groeien door:

    Verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag.

In de context van het samen spelen en leren vinden we het belangrijk dat kinderen een open
houding ontwikkelen naar de gevolgen van hun acties, gevoelens en gedachten.

    acties: wat roept mijn gedrag op bij een ander
    gevoelens: omgaan met woede, agressie en machteloosheid
    gedachten: de leuke dingen zien, mogelijkheden bedenken. Het initiatief te nemen om
    dingen te veroorzaken, oplossingen en mogelijkheden te bedenken, zelfstandig de dingen
    doen.

    Hun talenten te ontwikkelen

    Ieder kind heeft talent, in een kansrijke omgeving zal talent zich ontwikkelen.
    Leren leven is leren kiezen.
    De vrijheid om te kiezen wordt bepaald door vier talenten waarmee ieder mens geboren
    wordt.

            Zelfbewustzijn, Geweten, Verbeeldingskracht, Wilskracht

Deze talenten zijn bij kinderen volop in ontwikkeling en stellen ze in staat normen en waarden te
exploreren en zich eigen te maken. Deze normen en waarden zijn natuurwetten voor het leven,
denken en gedrag van de mens. Deze normen en waarden zijn:

Eerlijkheid, betrouwbaarheid, zuiverheid, gelijkwaardigheid, bescheidenheid, dienstbaarheid,
geduld, verdraagzaamheid, zorgzaamheid, begripvol, aanmoedigend, steunend, vertrouwen
hebbend, verantwoordelijkheid, integriteit.

Dit alles vindt zijn uitwerking in ons:

   Onderwijskundig klimaat
Onze onderwijsinhoudelijke organisatie en zorgstructuur zijn zodanig van opzet, dat continuïteit
in ontwikkeling zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.
We proberen, waar mogelijk in nauwe samenwerking met ouders, een bijdrage te leveren aan het
optimaal kunnen functioneren van elk kind op zijn of haar eigen niveau. Daarbij houden we
rekening met de verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Tevens
proberen we om te gaan met de verschillen in achtergrond en thuissituatie waarin onze leerlingen
opgroeien.

   Pedagogisch klimaat
We streven ernaar om op school een sfeer te scheppen waarin ieder kind zich veilig en
geaccepteerd voelt. Dit proberen we onder meer te bereiken met behulp van duidelijke regels
voor leerlingen en leerkrachten. We stimuleren de kinderen om met elkaar samen te werken en te
spelen, op basis van wederzijds respect.
Wij willen een school zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan. Een school die kinderen
stimuleert en activeert. Een school die kinderen aanzet tot leren. Een school die ruimte en
aandacht biedt voor ieder kind. Een school die zelfstandigheid stimuleert, een school met orde
en regelmaat, een school waar spelen belangrijk is.                        9
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008Een school die het belangrijk vindt om in de complexe maatschappij waarin onze kinderen
opgroeien aandacht te schenken aan waarden en normen. Waarden als respect,
medemenselijkheid, tolerantie, eerbied voor de natuur en de leefomgeving en vinden wij van
groot belang.

Uiteraard moeten we ook binnen onze school normen hanteren om aan deze waarden te kunnen
werken. Daarom besteden wij via een methode wekelijks aandacht aan sociale vaardigheden. Maar
uiteraard komen deze vaardigheden de hele dag door tijdens de andere lessen ook aan de orde.
Een school die openstaat voor iedere mening, een school die het onderste uit de kan wil halen bij
elk kind maar bovenal een school waar het prettig toeven is.

Wij vinden het opvoeden van kinderen tot volwaardige leden van onze samenleving van zeer groot
belang. Dat mag echter niet ten koste gaan van lezen, taal en rekenen.

De leerprestaties worden dan ook veelvuldig en systematisch gemeten.

In onze school is er speciale aandacht voor kinderen met leerproblemen. En natuurlijk is er
aandacht voor kinderen die meer aankunnen dan het gemiddelde kind.

Bij ons op school geven we hoge prioriteit aan het Nederlands, leerlingen die thuis een andere
taal spreken krijgen speciale lessen taalstimulering.

Verder geven wij hoge prioriteit aan zelfstandig werken. Alleen op deze wijze kan elk kind tot z‟n
recht komen.

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om een
volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en
regelmaat op prijs. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.

Juist regelmaat geeft kansen.

Onze visie op de gewenste kwaliteit de komende jaren

In het beeld dat wij voor ogen hebben is onze school een plek waar kinderen graag zijn en waar
hun cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele als ook hun motorische en zintuiglijke
mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld.

Een plek waar leerkrachten goed omgaan met de verschillen in talenten en leerstijlen tussen
leerlingen, doordat zij kunnen variëren en schakelen in hun doceerstijlen, bijvoorbeeld bij
sommige kinderen uitdagend en prikkelend om eigen oplossingen te zoeken, bij andere kinderen
juist meer ondersteunend en structuur biedend. Het handelen van de leerkracht wordt ingegeven
door de wil om het zelfvertrouwen en de competentie-ervaringen bij kinderen te bevorderen. De
leerkracht wil de school tot een veilige plek maken voor kinderen, een plek met een goed speel-,
leef- en leerklimaat, waarin de kinderen weten waar ze aan toe zijn.

Verder zien we een school voor ons waarin leraren onderling elkaars onderwijs bekijken en
bespreken. We zien overleg waarbij de ene leraar de andere raadpleegt of adviseert. De leraren
doen dit omdat ze willen groeien in hun professionaliteit, kennis willen delen, van elkaar willen
leren en als team de ontwikkeling van een effectieve naar een ook affectieve school wil
realiseren.


                        10
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008We zien dat wij ons als team ontwikkelen van een groep waarin iedereen alles even goed kan tot
een team waarin ieder zijn specifieke kwaliteiten ontwikkelt en waarin die kwaliteiten samen een
sterk geheel vormen, gericht op doorgaande ontwikkelingslijnen bij de kinderen, waaraan ieder
een bijdrage kan leveren. We zien onszelf als een team waarin iedereen zich mede-eigenaar voelt
van het teamfunctioneren.

Een school ook, waar ouders tevreden en liefst enthousiast over zijn, vertrouwen in hebben, waar
zij veilig met vragen en ook kritiek kunnen komen.

Onze onderwijskundige doelen

Onze onderwijskundige doelen zijn gebaseerd op de kwaliteitscriteria die de overheid hanteert
en op de criteria die wij zelf hanteren, uitgaande van onze visie.

Voor de komende beleidsperiode hanteren we de volgende kwaliteitscriteria:
    Voldoen aan de kerndoelen;
    Zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn;
    Verzorgen van onderwijs op maat, afstemmen van het onderwijs op de leef- en
    belevingswereld van de kinderen;
    Het vinden van het juiste evenwicht tussen effectiviteit en affectiviteit, bijvoorbeeld
    door het scheppen van een krachtige sociale leeromgeving, waarin samen leren en leren
    van elkaar belangrijke componenten zijn;
    Brede persoonlijkheidsvorming, waaronder het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten
    als aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid en zelfstandigheid.

Bij het concretiseren van deze doelen richten we ons op de vraag wat dit betekent voor de
organisatie van de school en het handelen van de leerkracht.

Kerndoelen

Ons huidige leerstofaanbod voldoet aan de eisen van de kerndoelen (2006) dat te beoordelen
hebben we ons laten leiden door wat de methodemakers zeggen over de aanwezigheid van de
kerndoelen in de methode. Als de wettelijke voorschriften voor de kerndoelen gewijzigd worden,
zullen we ons leerstofaanbod opnieuw moeten toetsen. Alle methoden die wij gebruiken zijn
opgenomen in de bijlagen. De leergebiedoverstijgende kerndoelen proberen wij in zo veel
mogelijk vakken te integreren.

Zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn

Dit kwaliteitscriterium ondersteunen wij van harte. Wij zien dit als een voortzetting van eerdere
keuzes die wij gemaakt hebben met betrekking tot de „doorgaande lijn‟ in de ontplooiing van
kinderen.

In de komende periode willen wij voor alle vakken doorgaande leerlijnen uitzetten met het accent
op taal, lezen, rekenen en sociale competenties.

Voor de school als organisatie betekent dit dat er intensief overleg tussen teamleden moet zijn.
Om een goede doorgaande lijn waar te maken moeten we veel beter op de hoogte zijn van elkaars
manier van werken (didactiek en leerstofkeuze). Bij de overdracht van leerlingen van de ene
groep naar de andere blijkt het „meegeven‟ van leerlingengegevens niet altijd voldoende. Het is                        11
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008ook nodig dat we regelmatig overleggen over vakinhoudelijke afstemming in „bouwvergaderingen‟.
Voor de onderbouw ligt er de uitdaging om een meer doorgaande leerlijn voor taal, rekenen en
sociale competenties te ontwikkelen. Daarbij kunnen de „tussendoelen beginnende geletterdheid‟
en de „tussendoelen annex leerlijnen rekenen‟ de leidraad zijn, voor sociale competenties is het
de bedoeling om een methode in te voeren. Vervolgens moeten we in de bovenbouw bekijken hoe
we op dit fundament de doorgaande leerlijn kunnen voortzetten in onze didactiek en ons
leerstofaanbod.

Het handelen van de leerkracht
Voor het handelen van de leerkracht betekent dit het volgende:

    de leerkracht houdt rekening met de persoonlijkheid van elk kind;
    de leerkracht stemt de activiteiten af op de ontwikkeling van het kind;
    de leerkracht gaat uit van hoge verwachtingen passend bij elk kind. De leerkracht biedt
    het kind de mogelijkheid om in eigen tempo, passend bij de eigen begaafdheid, een
    basispakket binnen de verschillende leer- en vormingsgebieden te doorlopen. Daarnaast
    biedt de leerkracht de kinderen desgewenst een extra programma aan. Waar mogelijk
    voert de leerkracht deze differentiatie binnen de klas uit;
    de leerkracht volgt de ontwikkeling van de kinderen systematisch en constateert welke
    problemen kinderen ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces. Nadat de aard van
    de problemen en hun oorzaken zorgvuldig zijn vastgesteld, bepaalt de leerkracht hoe de
    kinderen geholpen kunnen worden en houdt hij/zij bij hoe daaraan wordt gewerkt.
    Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem (zie 4.8); de leerkracht is
    resultaatgericht.

Onderwijs op maat

Het handelen van de leerkracht op de bovenstaande manier hangt nauw samen met het verzorgen
van onderwijs op maat en het bevorderen van zelfvertrouwen en competentie ervaringen bij
leerlingen.

5.2. Missie van de school
De school wil de kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen. We zien de school als de
ontmoetingsplaats van zowel kinderen, leerkachten, ouders en andere participanten. Het
gezamenlijke doel is de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en met gebruikmaking van de ons
toegekende middelen in te spelen op de individuele mogelijkheden en behoeften van het kind. De
missie van onze school is samen te vatten in ons mission statement :


          Een fijne schooltijd maak je samen          samen       samen        samen
        respecteren en    houden wij het   zijn wij zuinig op
        accepteren     netjes en veilig   onze spullen
        wij elkaar
                        12
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008Dit willen we bereiken door als team :

    Te werken aan een Adaptieve School.
    Zorg op maat te bieden.
    Te zorgen voor een veilige speel-, leer- en werkomgeving.
    Resultaatgericht te werken.
    Veel aandacht te geven aan Waarden en Normen.
    Competentiegevoel bij kinderen te versterken.
    Zelfstandigheid bij kinderen te bevorderen.
    Te bouwen aan een “lerende organisatie”.

5.3 Identiteit en profilering.

Grondslag Openbaar Onderwijs
Artikel 46 van de Wet Primair Onderwijs beschrijft het karakter van het openbaar onderwijs.
Dit artikel luidt als volgt.
  1.    Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met
       aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden
       zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis
       van de verscheidenheid van die waarden.
  2.    Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van
       godsdienst of levensbeschouwing.
  3.    Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of
       levensbeschouwing.

Deze omschrijving vormt voor de scholen van ons bestuur een belangrijke leidraad bij de
toelating en de inrichting van de dagelijkse onderwijspraktijk op de scholen. De actieve
pluriformiteit wordt vorm gegeven door op de scholen actieve aandacht te besteden aan de
verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze multiculturele
samenleving. (Leren) omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid,
gelijkwaardigheid, individualiteit en gezamenlijkheid, solidariteit en samenwerking zijn
vormingsgebieden die naast het leren (het verwerven van kennis en vaardigheden) in onze scholen
de nodige aandacht krijgen. De algemene toegankelijkheid komt tot uitdrukking in het feit dat er
voor elk kind op onze school plaats is, behoudens medische en onderwijskundige beperkingen.

Onze school is een school van het bestuur van Consent en dat betekent dat de beginselen van
openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen. De openbare identiteit wordt
op school zichtbaar in de keuzen voor zaken als zorgbreedte, intercultureel onderwijs, het
overdragen van kennis over geestelijke stromingen, het meewerken aan de vrije keuze van
ouders/leerlingen voor godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, mondiale vorming,
roldoorbreking, het bestrijden van racisme en het onderwijsvoorrangsbeleid. De openbare
identiteit krijgt mede gestalte door een open benadering van de multiculturele samenleving en de
actieve aandacht voor de verschillende levensbeschouwingen. Pluriformiteit, tolerantie,
verdraagzaamheid, solidariteit en een democratische houding zijn voor een openbare school
taakstellende kernbegrippen.

Dit komt op onze school voornamelijk tot uitdrukking in:
  - de afstemming met de ouders over normen en waarden en gedragsregels, waarbij de
    openbare school het ijkpunt behoort te zijn binnen de diversiteit van etniciteit en
                        13
                                 Schoolgids obs het vastert 2007-2008      sociale status. De vaak zeer heterogene leerlingenpopulatie is gebaat bij eenduidigheid
      over de regels en afspraken en veiligheid in, op en rond de school.
  -   mede verantwoordelijkheid nemen voor de sociale omgeving, het voorkomen van
      segregatie en het bevorderen van de sociale competentie van onze leerlingen o.m. door
      deelname aan de Brede Schoolprojecten en de Enschedese stadsdeelprojecten van de
      “actieve scholen”
  -   uitdragen van burgerschap binnen de basiswaarden van de democratische rechtstaat . In
      het geschiedenisonderdeel “staatsinrichting” komen de aspecten van samenwerking,
      respect en de democratische afspraken aan de orde.

De scholen van Consent worden gestimuleerd zich onderscheidend en kwalitatief te profileren.
Dit om een gevarieerd aanbod van hoogwaardige onderwijsvoorzieningen te creëren.
Onze school wil zich profileren als: school waar we   een fijne schooltijd samen

5.4 Richtlijnen van de uren, waar mogelijk in samenhang, over de vak- en
vormingsgebieden per leerjaar:

Vakgebieden:                   OB     MB (M2,3)  BB
A 2 Lichamelijke oef.             7.45 uur    2.15 uur    2.15 uur

B 2 Taal                   7.45 uur    9.00 uur    8.00 uur

C  Rekenen/Wiskunde             1.30 uur    5.00 uur    5.00 uur

D. Engels                                   0.30 uur

E 1 Aardrijkskunde                              1.30 uur
 2 Geschiedenis                               1.30 uur
 3 Natuurkunde/Biologie                           1.00 uur
 4 Maatsch. verhoudingen                           0.30 uur
 8 Wereldoriëntatie             1.00 uur    4.00 uur

F 1 Bevordering soc. redzaamheid       0.30 uur    0.30 uur    0.30 uur

G Bevordering Gezond gedrag          0.30 uur    0.30 uur    0.30 uur

H 6 Expressie                 3.00 uur    3.00 uur    3.00 uur

Pauze:                    1.15 uur    1.15 uur    1.15 uur

TOTAAL:                   23.15 uur    25.30 uur    25.30 uur


* Inclusief Arbeid met ontwikkelingsmateriaal voor de groepen 1 en 2.
Ons onderwijs is er op gericht zoveel mogelijk de totale ontwikkeling van elk kind te
bevorderen. Vandaar dat we ons niet alleen richten op cognitieve gebieden. Ook de
sociaal-emotionele gebieden krijgen de nodige aandacht en bepaalde activiteiten
maken daarvan deel uit. Men kan hierbij denken aan excursies en het schoolkamp.
                         14
                               Schoolgids obs het vastert 2007-20085.5 Methoden:
Aanvankelijk lezen                Veilig leren lezen/schatkist
Lezen
Technisch                    Leesparade
Begrijpend                    Goed Gelezen
Taal                       Taaljournaal
Engels                      Junior
Schrijven                    Schrijven in de basisschool/pennenstreken
rekenen                     Pluspunt
Aardrijkskunde                  Geobas
Geschiedenis                   Bij de tijd
Natuur                      Leefwereld/nieuws uit de natuur/tv lessen
Verkeer                     Jeugdkrant VVN/Op voeten en
                         fietsen/klaarover
Muziek/expressie                 Eigen invulling/samenwerking met Concordia

5.6 De organisatie van ons onderwijs
De school geeft les overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het onderwijs is
geschikt voor kinderen van 4 tot en met 12 of 13 jaar. De acht opeenvolgende
groepen richten zich op het bereiken van de einddoelen van het basisonderwijs.

Het onderwijs is georganiseerd in diverse „bouwen‟:
- de onderbouw (voor kinderen van 4-8 jaar/ groepen 1 t/m 4),
- de bovenbouw (voor kinderen van 9-12 jaar/groepen 5 t/m 8).
Op dit moment beschikken we over 8 groepen, die verdeeld
zijn over twee locaties.

De groepsgrootte wordt bepaald door onder andere de volgende zaken:
- beschikbare (personeels-)formatie,
- maatregelen van de overheid (verlaging gemiddeld aantal leerlingen in de
 onderbouw),
- grootte van de groepen (soms leidt dat tot het vormen van combinatiegroepen).

Over het algemeen wordt ons onderwijs gekenmerkt door het zogenaamde
leerstofjaarklassensysteem (= we werken met jaargroepen). Door het invoeren van nieuwe
methoden en werkwijzen is er echter steeds meer aandacht gekomen voor differentiatie en
onderwijs op niveau. Daardoor is het mogelijk meer tegemoet te komen aan de individuele
mogelijkheden van elk kind. In de praktijk van alle dag komt het regelmatig voor dat de kinderen
een zogenaamde tweede leerweg volgen (individueel programma).

5.8 De resultaten van ons onderwijs:
Onze leerlingen willen we zo begeleiden, dat ze, met de gegeven mogelijkheden, die vorm van
voortgezet onderwijs kunnen volgen waarin ze het best tot hun recht komen.

Ons advies aan de ouders is gebaseerd op:
a. het leervermogen en het ontwikkelingsniveau van het kind
b. de resultaten van de laatste paar jaar
c. de persoonskenmerken van het kind (belangstelling, doorzettingsvermogen, ijver,
nauwkeurigheid, enz.)                        15
                                Schoolgids obs het vastert 2007-2008De contacten tussen Het Vastert en de scholen voor voortgezet onderwijs in Enschede zijn heel
goed. Het Vastert informeert de scholen voor voortgezet onderwijs via het onderwijskundig
rapport uitgebreid over de van onze school afkomstige leerlingen. Andersom worden wij op de
hoogte gehouden van de vorderingen van onze oud-leerlingen. De uitslag van de EEG8 toets is
mede gebaseerd op acht jaren goed basisonderwijs. Op basis van deze gegevens en de
gesprekken met de ouders/verzorgers van onze leerlingen spreken wij een verwachting uit
omtrent het succes in de verdere schoolloopbaan van het kind.

Scholen voor voortgezet onderwijs waar in het afgelopen jaar de leerlingen uit groep 8 een
plaatsje vonden zijn in werkelijke aantallen:

Voortgezet onderwijs        aantal
Het stedelijk lyceum         28
Bonhoefercollege           13
AOC                  1Soort onderwijs          aantal
VWO/Havo                8
Havo                 14
Theor. Leerweg            14
Kader begeleide leerweg        6
Beroeps geleide leerweg
Leerweg onderst. onderw.        1

5.8 Het onderwijs aan het jonge kind

Algemeen
Het jonge kind treffen we aan in de groepen 1 en 2 van onze school. De vierjarigen starten in
groep 1. Het is mogelijk dat een kind langer dan een cursusjaar in groep 1 zit. Bij de start van een
nieuw cursusjaar gaan de kinderen die inmiddels vijf jaar zijn in principe naar groep 2. Het
onderwijs aan het jonge kind wordt gekenmerkt door veel groepsactiviteiten. Veel van deze
activiteiten vinden plaats vanuit de kring en bij spelen en werken krijgt het individuele kind volop
aandacht. Ons onderwijs richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind. In
eerste instantie gebeurt dit langs algemene lijnen, die in die ontwikkeling onderscheiden kunnen
worden.

Ieder kind heeft echter eigen ontwikkelingsmogelijkheden, waardoor verschillen in ontwikkeling
ontstaan. We proberen ons onderwijs zo in te richten dat er ruimte is voor die verschillen.
Daarbij willen we ieder kind volgen en stimuleren op de eigen ontwikkelingsweg. Het vergroten
van de zelfstandigheid van het kind is bij dit alles een belangrijk uitgangspunt. Dit gebeurt o.a.
met behulp van planborden, het bijhouden van een logboek en gebruik te maken van leermiddelen
die de zelfstandigheid van de leerlingen vergroten. Dit past precies in het kader van het
adaptieve proces waar we op Het Vastert mee begonnen zijn: het zg. BAS-project. (zie verderop
in deze schoolgids)

Het jonge kind
Jonge kinderen ontwikkelen zich vooral door waarneming, nl. door kijken, luisteren, voelen. De
totale beleving met al zijn zintuigen. Zo doen kinderen ervaring op met de wereld om zich heen.                        16
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008Door beweging ontwikkelt een kind de eigen mogelijkheden en leert het ‟t eigen lichaam kennen.
Al bewegend wordt de ruimte verkend en leert het kind ook daarmee omgaan. Taal is een heel
belangrijke factor voor een goede ontwikkeling van het jonge kind. Het is heel belangrijk dat
kinderen durven spreken. De denkontwikkeling hangt nauw samen met de taalontwikkeling. Het
jonge kind heeft een rustige en overzichtelijke omgeving nodig waar duidelijkheid veel houvast
kan bieden, zodat het kind zelfvertrouwen en zelfstandigheid kan ontwikkelen.

De groepsverkleining
De regeringsmaatregel die groepsverkleining de afgelopen jaren mogelijk heeft gemaakt biedt
onze school de ruimte om in te spelen op de samenstelling en op de grootte van de groepen in de
onderbouw. De gemiddelde groepsgrootte in de groepen 1-4 ligt in principe rond 25 leerlingen.
Ieder jaar opnieuw maken we als school, vanuit een totaalbeeld, de afweging voor welke groepen
de groepsverkleining noodzakelijk en/of mogelijk is.

De opvang en begeleiding
Voorafgaande aan de eerste officiële schooldag komen de kinderen een aantal keren kennismaken
in hun nieuwe lokaal. Het aanvangsniveau van de kinderen kan sterk uiteenlopen. We werken rond
thema‟s, waarbij werk-, spel-, muzikale en taalactiviteiten het thema inhoud geven. We houden
per kind bij door observatie of de begrippen die het jonge kind zich eigen moet maken ook
opzettelijk aan bod komen. De leerkracht krijgt door die observatie tijdens de genoemde
activiteiten een beeld van de ontwikkeling van ieder kind. Dit wordt genoteerd. b voor de
leerlingen uit de andere groepen gebruiken we het leerlingvolgsysteem van CITO. Zo kan de
TAK- toets of de toets Taal voor Kleuters worden afgenomen. Zo doen we ook de toets ordenen
in groep 1 en 2. Hierdoor hopen we al in een vroeg stadium eventuele problemen te signaleren,
waardoor het mogelijk wordt kinderen beter te kunnen begeleiden.

5.9 Bouwen aan een Adaptieve school (BAS).

Sinds geruime tijd zijn wij op school hard aan het werk om het onderwijs zo te geven, dat elke
leerling zo goed mogelijk aan zijn trekken komt.

Je kunt zeggen: Onderwijs op maat of adaptief onderwijs. In nauwe samenwerking met het
Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO) volgen de teamleden jaarlijks nascholingen. Tijdens
deze nascholing worden stap voor stap veranderingen doorgevoerd die
hun weerslag hebben in het lesgeven aan de kinderen door de
leerkrachten. Eerst is de klasseninrichting aangepakt; er is gekeken
naar leerling- en leerkrachtgedrag; de regels en routines. De volgende
onderdelen zullen worden aangepakt: het omgaan met verschillen
tussen kinderen; de aanpak van specifieke zaken wat taal en rekenen
betreft; het gedrag van kinderen; het effectief instructie geven aan
kinderen; het werken met dag- en weektaken; het zelfstandig werken
en het taakuur.

Hoe gaat dit in de praktijk van alledag? De kinderen zitten gewoonlijk
in tafelgroepen met zijn vieren. De groep vervult een wezenlijke
functie tijdens het werk. De leerkracht geeft korte, duidelijke (directe) instructie aan de
kinderen. Dan zo nodig een korte herhaling voor enkele kinderen. Daarna gaan de kinderen aan
het werk en helpt de leerkracht die kinderen die extra instructie nodig hebben. Die aparte hulp
wordt gegeven aan een zgn. instructietafel. In elke klas is er zo‟n instructietafel. Kan een kind
even niet verder met zijn werk, dan mag het ten allen tijde overleg plegen met de kinderen in de


                        17
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008groep. De leerkracht controleert voortdurend de voortgang van het werk bij de kinderen en
biedt hulp waar gevraagd. Voordat een leerkracht verder gaat met een volgende les in hetzelfde
vak, bespreekt hij of zij de voorgaande les en geeft weer instructie voor de nieuwe les.

Een ander onderdeel vormt het zelfstandig werken en het taakuur. We willen ernaartoe werken
kinderen zo‟n werkhouding aan te leren, dat zij hun opdrachten voor een groot deel zelfstandig
weten te plannen gedurende een periode van een week. Vanaf de jongste groepen leren we dit
stapje voor stapje; zelfstandig werken en kiezen. Beginnen met een half uur tot een uur totdat
ze in groep 8 kunnen werken met een weektaak. Kinderen leren plannen, taken overzien en hebben
daar in de toekomst veel profijt van. Bovendien leren ze op een juiste manier samenwerken met
anderen. Leerkrachten hebben nu meer dan vroeger de gelegenheid kinderen, die extra aandacht
nodig hebben, te helpen zonder dat andere kinderen te kort komen.

5.11 Wat leren kinderen op school?

Onderwijs in de kleutergroepen
We hebben ervoor gekozen om bij de kleuters te werken met homogene groepen. Oudste en
jongste kleuters zijn bij ons niet gemengd. Alleen door de instroom zou in groep 1 van heterogeen
kunnen spreken.

In de kleutergroepen werken we vaak aan de hand van thema's. Deze projecten worden
opgebouwd aan de ankers van schatkist. Hierbij is het belangrijk dat kinderen in uitdagende
hoeken zichzelf herkennen in de situatie. Zo kunnen kinderen zichzelf verkennen en werken met
de materialen uit de hoek.

Voor groep 1 ligt de nadruk op spelen, voor de oudste kleuters zijn er in de hoeken ook
voorbereidende lees, schrijf, taal en rekenonderdelen ondergebracht. Op deze manier kunnen
alle kleuters zichzelf ontdekken, spelen, leren en de wereld om zich heen verkennen.

Het is onze ervaring dat we kleuters in deze betekenisvolle omgeving de ruimte geven om
emotioneel vrij te zijn. Hierdoor krijgen kinderen genoeg zelfvertrouwen om nieuwsgierig een
volgende stap in

hun ontwikkeling te maken. In een vertrouwde omgeving met een prettige sfeer kunnen kinderen
vrij zijn om te communiceren, initiatief te nemen en zichzelf te uiten.

In de kring, in de hoeken, aan de tafelgroepen, buiten en in de speelzaal leren we kinderen
allerlei vaardigheden zoals samenspelen, zelfstandig werken, luisteren naar elkaar en elkaar
respectvol behandelen. Door deze situaties regelmatig te observeren zijn we in staat om
ontwikkelingen bij te sturen.

We vinden het belangrijk dat een kind lang genoeg in een kleutergroep zit. Een kind moet
voldoende tijd hebben om zich in alle vaardigheden te bekwamen die van belang zijn om succesvol
te kunnen zijn in groep 3.
                        18
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008groep 3

In groep 3 is de leerling bezig met allerlei activiteiten.

 Taal/lezen: Erg belangrijk is het leren lezen: maan, roos, vis enz. Er wordt gewerkt met de
methode “Veilig leren lezen”. Aan de hand van kernwoordjes (maan, roos, ...) leren de kinderen
alle letters. Taal vormt de basis: als je niet kunt lezen, heb je later problemen met begrijpend
lezen, taal- en rekenopdrachten, zaakvakken etc. Al na korte tijd lezen de kinderen hun eerste
boekje.

Rekenen: Vanaf groep 3 wordt er gerekend volgens een methode. De methode "Pluspunt" begint
in groep 3 en loopt door tot in groep 8. De lesstof is verdeeld in “blokken” van drie weken.
Steeds wordt de lesstof getoetst. Zo kun je zien welke nieuwe stof geleerd is en of de oude
lesstof nog is blijven hangen. Kinderen die uitvallen krijgen meteen opnieuw uitleg en
oefensommen. Andere kinderen diepen bepaalde stof uit.

De groepen 4 t/m 8.

In de groepen 4 en 5 wordt meer en meer de aandacht gelegd op het zelf schrijven van woorden,
zinnen, korte stukjes tekst. In de vakken taal en rekenen worden vooral veel basisvaardigheden
aangeleerd en ingeoefend. Het taalonderwijs en rekenonderwijs in de hogere groepen sluit aan op
de aanpak in de voorgaande jaren.

Nederlandse taal. We werken in de groepen 4 t/m 8 met de methode Taaljournaal. Taaljournaal
sluit aan bij de drie functies binnen het taalonderwijs: taal als communicatiemiddel, taal als
ordeningsmiddel en taal als expressiemiddel. Taaljournaal kent een duidelijke samenhang met
Taaljournaal Spelling. Binnen de methode zijn voldoende mogelijkheden aanwezig voor een
doelgerichte begeleiding van de individuele leerling.

Rekenen. Het rekenonderwijs veranderde de afgelopen jaren heel sterk. Vroeger leerden we
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen en dat in bijna eindeloze rijtjes. Nu vormt
realistisch rekenen, rekenen met inzicht en rekenen met alledaagse zaken zoals boodschappen
doen, folders uitpluizen, treinreizen, geldrekenen een zeer belangrijk onderdeel van de lessen.
We hebben daarom gekozen voor de methode Pluspunt. De methode Pluspunt biedt uitstekende
mogelijkheden om de uitgangspunten van BAS te realiseren.

Bij aardrijkskunde (Geobas) is het onderwijs er op gericht dat de kinderen zich een beeld
vormen van en inzicht verwerven in de kaart, de regio, Nederland, Europa en de wereld.

Bij geschiedenis ( Bij de Tijd)is het onderwijs er op gericht dat de kinderen zich een beeld
vormen van ontwikkelingen in de tijd. Vanaf groep 5 wordt op een chronologische wijze aandacht
besteed aan de belangrijkste gebeurtenissen in onze geschiedenis. Van de prehistorie, via de
Oudheid, de Middeleeuwen, de ontdekkingsreizen, de Gouden Eeuw, de grote uitvindingen en de
Tweede Wereldoorlog nemen kinderen kennis van de historie op onze wereld.

Bij natuur (Leefwereld) is het onderwijs gericht op het aanleren van verschillende vaardigheden.
Biologie, mens en plantkunde, gezondheidsonderwijs, techniek, natuur en scheikunde zijn de
onderdelen die in de methode Leefwereld aan de orde komen. We proberen kinderen
proefondervindelijk kennis van de natuur bij te brengen. Respect voor een gezonde leefomgeving
is hierbij een belangrijk kernbegrip. Vanaf groep 5 zijn er terugkerende techniekprojecten.                         19
                              Schoolgids obs het vastert 2007-2008In alle groepen op Het Vastert wordt aandacht gegeven aan de expressievakken muziek,
tekenen, handvaardigheid en handwerken. We leggen daarbij de nadruk op het aanbieden van
verschillende technieken, de ontwikkeling van de fantasie en de vrijheid van werken.

Bewegingsonderwijs, door de kinderen nog altijd gymnastiek genoemd, wordt ook in alle groepen
aangeboden. In de kleutergroepen ligt de nadruk op de ontwikkeling van de zintuigen. Veelal met
behulp van zang-en dansspelen, groot en klein materiaal worden de diverse oefeningen
aangeboden. Ook bij het buitenspelen staat regelmatig in het teken van spel en bewegen. Vanaf
groep 3 gaan de kinderen naar de gymzaal voor de lessen bewegingsonderwijs. In de techniek
lessen staat de motorische ontwikkeling centraal. In de tweede les van de week staat het spel
centraal.

Engels: op het Vastert wordt Engels aangeboden in groep 7 en 8. We hechten veel belang aan het
leren communiceren. Wij gebruiken de methode Junior.
                       20
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008
6. Schoolorganisatie:
6.1 Schooltijden en schoolregels

Schooltijden
 groep 1 t/m 4: maandag/dinsdag/donderdag         08.30  - 11.45 uur
                              12.45  – 15.00 uur
        vrijdag                   08.30  - 11.45 uur
 groep 5 t/m 8: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag     08.30  - 11.45 uur
                              12.45  – 15.00 uur
 alle groepen : woensdag                  08.30  - 12.00 uur

Inlooptijden en slecht weer
 het begin van de ochtendschooltijd is als volgt vastgesteld;
  vanaf 08.15 uur mogen kinderen + ouders van de groepen naar binnen.
 als om 08.25 uur de bel gaat, moeten de kinderen naar binnen
 als om 8.30 uur de bel gaat beginnen de lessen.
 Aan de Reerinklanden is er „s ochtends en „s middags 5 minuten inlooptijd. De eerste bel gaat
  om 08.25 en 12.40 uur en de tweede bel om 08.30 en 12.45 uur. (Dit alles om op tijd met de
  lessen te kunnen beginnen).
 „s Middags gaan alle kinderen zelfstandig naar binnen. Wie pas op school is, krijgt extra steun
  van de betreffende ouder!
 In de groepen 1 en 2 is er op woensdagmorgen inloop tot 8.45 uur. Dan kunt u met uw kind een
  puzzeltje maken of even met de juf praten etc. In groep 3 is dat op di/wo/do (ouders als
  leeshulp). In groep 4 bouwen we dat af: alleen de eerste woensdag van de maand.

Protocol ‘vrij wegens vervanging’
Als er geen vervanging beschikbaar is, gaan we de ouders vragen zoon/dochter thuis te houden.
Er wordt dan contact opgenomen met de ouders op een van de volgende manieren:
1. Schriftelijk;
2. Telefonisch; Hiervoor gebruiken we een telefoonboom (zie infogids)
3. Telefonisch door de leerling zelf.
Bij de eerste twee manieren is er dus rechtstreeks contact met de ouders. Als de leerling zelf
telefonisch contact opneemt, is het contact indirect. In dat geval vragen we de ouders om zelf
terug te rapporteren aan de school, zodat er geen misverstanden of onduidelijkheden kunnen
ontstaan. De leerling mag pas naar huis als er contact met een van de ouders is geweest. We
zullen dus nooit „zomaar‟ en zonder overleg met ouders kinderen naar huis sturen. In echte
noodsituaties zorgen we als school voor opvang.

Ziekte of afwezigheid van uw kind
Wij horen graag voor schooltijd waarom uw kind niet kan komen, en wanneer we haar of hem weer
terug kunnen verwachten. Onder schooltijd kunnen leerkrachten alleen in zeer dringende gevallen
gestoord worden!
U moet bellen naar het gebouw waar het lokaal van de groep van uw kind is. Zit uw kind bv. aan de
Reerinklanden en heeft het direct om 08.30 uur gymnastiek in de gymzaal, dan moet u bellen met
de Reerinklanden! Hebben we voor 9.00 uur nog niets gehoord dan nemen wij contact met het
ouderlijk huis op.
                        21
                              Schoolgids obs het vastert 2007-2008Ziekte leerkracht
Bij ziekte van een leerkracht wordt een vervanger gezocht. Dit wordt centraal aangestuurd door
personeelsvoorziening Twente. In principe gaat er geen groep naar huis. Een enkele keer kan het
voor komen dat het echt niet lukt om een vervanger te vinden. Om er dan er voor te zorgen dat
uw kind niet voor niets naar school komt hebben we een zg. telefoonboom opgesteld. U wordt dan
verzocht enkele medeleerlingen van uw kind te bellen.

Leerplicht
 Als uw kind bijna vier jaar is, mag het op school komen kennismaken. Dat mag maximaal vijf
  dagen. Het is belangrijk goede afspraken te maken met de school over de dagen waarop uw
  kind aanwezig zal zijn.
 Als uw kind vier jaar wordt mág het naar school. Het is echter nog niet leerplichtig.
 Kinderen van vijf jaar hebben recht op 5 uur per week vrij van school. Als u daar gebruik van
  wilt maken, is het verstandig met de school af te spreken wanneer u uw kind thuis houdt. De
  school kan dan het onderwijs op uw kind afstemmen. Als u uw kind meer uren per week thuis
  wilt houden, dan heeft u speciale toestemming nodig van de directeur. Dat kan ook voor
  maximaal vijf uren per week
  Gelukkig wordt er van dit „recht‟ eigenlijk nooit gebruik gemaakt!
 U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor
  wintersportvakanties of bezoek van buitenlandse leerlingen aan hun eigen land.
 De gemeente let er op dat iedereen zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn
  speciale medewerkers aangesteld: leerplichtambtenaren.

Aannamebeleid scholen gemeente Enschede.

Alle scholen in de gemeente Enschede hanteren de volgende afspraken:

Aannamebeleid 4-jarigen
 kinderen kunnen worden toegelaten op de dag van hun 4 e verjaardag. Dat is wettelijk
  geregeld
 3-jarigen mogen maximaal 10 dagdelen voor hun vierde verjaardag komen kennismaken, in de
  laatste 2 maanden voor ze 4 jaar worden
 kinderen die 4 jaar worden in de laatste 4 weken van het schooljaar worden toegelaten ná de
  zomervakantie

Aannamebeleid in andere gevallen
 wanneer kinderen gedurende een schooljaar verhuizen naar een andere buurt, kunnen ze op
  een nieuwe school worden aangenomen
 wanneer ouders om een andere reden dan verhuizing hun kind lopende een schooljaar willen
  aanmelden op een andere school, kan dit alleen na overeenstemming hierover tussen de
  directeuren van de betreffende scholen

6.2 Vakantierooster, vrije dagen, vrij vragen

Vakantierooster 2007/2008
 Herfstvakantie      15 okt 2007 t/m 19 okt 2007
 Kerstvakantie      24 dec. 2007 t/m 4 jan 2008
 Voorjaarsvakantie    25 febr 2008 t/m 29 febr 2008
 Goede Vrijdag      21 mrt 2008


                        22
                              Schoolgids obs het vastert 2007-2008 Tweede Paasdag      24 mrt 2008
 Meivakantie    28 apr t/m 12 mei 2008
 Zomervakantie   30 juni t/m 11 aug 2008


Vrije dagen en uren
In de groepen 1 t/m 4 moet wettelijk minimaal 3520 uur onderwijs worden gegeven (880 uur per
jaar), in de groepen 5 t/m 8 is dat minimaal 4000 uur (1000 uur per jaar). Met de eerder
vermelde lestijden en vakanties heeft de school op jaarbasis een aantal uren „over‟. Die worden
o.a. door het schoolteam gebruikt voor studiedagen, cursussen e.d. Op de volgende dagen en
tijden zijn alle groepen vrij:
  studiedag schoolteam 29 aug 2007                          BAS
  5 okt 2007                              dag van de leraar
  1 nov. 2007                                schoolontbijt
  donderdag 6 dec 2007                     school begint om 9.30 uur
  woensdagavond 19 december 2007                        kerstdiner
  vrijdagmiddag 21 december 2007                            vrij
  vrijdagmorgen 1 febr. 2008                         feestmorgen
  woensdag 26 mrt 2008                         studiemorgen BAS
  dinsdag 15 april 2007            Onderwijsdag Consent – Openbaar Onderwijs
  woensdag 18 juni 2007                       studiedag schoolteam
  vrijdag 27 juni 2007 1e vakantiedag leerlingen              opruimen team
De eventueel noodzakelijke vrije uren rondom de schoolreizen etc. worden later bekend gemaakt.Vrij vragen
 In bijzondere gevallen mag de directeur van een school een leerling vrij geven om met zijn
  ouders op vakantie te gaan. Dat mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van ten
  hoogste tien dagen. Dat geldt alleen voor ouders die door hun beroep niet in de
  schoolvakanties vakantie kunnen nemen. U moet dan een verklaring van uw werkgever laten
  zien waaruit blijkt dat u niet op een ander moment met vakantie kunt. De directeur mag geen
  toestemming geven als het gaat om de eerste twee weken na de grote vakantie.
 De school moet uw kind vrij geven voor dagen waarop het vanwege uw geloofs- of
  levensovertuiging niet op school kan zijn.
 De school moet uw kind vrij geven voor dagen met belangrijke familieverplichtingen zoals een
  begrafenis of een huwelijk.
 Soms mag een directeur geen toestemming geven voor afwezigheid van een kind, maar moet
  de leerplichtambtenaar dat doen. In zo‟n geval zal de directeur u mededelen dat u uw verzoek
  moet doen aan de leerplichtambtenaar.
 Formulieren voor de aanvraag van vrije dagen zijn te verkrijgen op school of zijn te
  downloaden op de site www.obsvastert.nl
                       23
                                    Schoolgids obs het vastert 2007-2008
   6.3 De leerkrachten en de groepen (2006-2007)

Gr.   Mamo    Mami     Dimo    Dimi     Womo    Domo    Domi    Vrmo    vrmi
1    Ylva    Ylva     Ylva    Ylva     Saskia   Saskia   Saskia   Saskia
2    Fennie   Fennie    Fennie   Fennie    Fennie/  Hermie   Hermie   Hermie
                              Hermie
3    Lia    Lia      Lia    Lia      Lia/    Lia/    Lia/    Marja
                              Marja   Marja   Marja
4    Cristie  Cristie    Cristie  Cristie    Karin   Karin   Karin    Karin
5    Patricia  Patricia   Patricia  Patricia   Patricia  Patricia  Patricia  Patricia  Saskia
6    Hellen   Hellen    Hellen   Hellen    Hellen   Natalie  Natalie   Natalie   Natalie
7    Erik    Erik     Erik    Erik     Erik    Erik    Erik    Erik    Hermie
8    Gert Jan  Gert Jan   Gert Jan  Gert Jan   Rie    Rie    Rie     Rie     Rie
Sp.                Wim    Wim      Natalie  Wim    Wim     Wim
lh.
Ib-er               Loes    Loes     (Loes)   Loes    Loes
dir                Aart    Aart     Aart    Aart    Aart    Aart    Aart
Ict-                            Gert-
er                             Jan


   6.4 Overblijven
   Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan er op school onder begeleiding worden
   overgebleven.
   Op de locatie Vastertlanden: groepen 1 t/m 6: van 11.45 tot 12.30 uur
    Op de locatie Reerinklanden: groepen 7 en 8: van 11.45 tot 12.30 uur
   Op beide locaties gaan de kinderen van 11.45 tot 12.00 uur buiten spelen.
   Hierna gaan ze naar binnen om te eten.
   Om 12.30 uur wordt het toezicht op het plein overgenomen door een leerkracht.

   Gedurende het overblijven wordt er een half uur gezamenlijk gegeten en daarna, afhankelijk van
   het weer, binnen of buiten gespeeld.
   Geef uw kind een lunchpakketje mee met brood, fruit en drinken. Op school is een koelkast
   aanwezig.
   Tijdens het vrije spelen krijgen de kinderen een snoepje van de overblijfouders. Geef daarom
   geen extra snoep mee in het lunchpakketje.

   Voor sommige kinderen is overblijven een noodzaak. Om deze kinderen rustig te kunnen laten
   overblijven verzoeken wij u om uw kind niet “zomaar” te laten overblijven.

   Tijdens het overblijven gelden dezelfde afspraken en regels als onder schooltijd.
   Bij herhaaldelijk vervelend en onacceptabel gedrag zal de leerkracht of de directeur contact
   met u opnemen. Wanneer het gedrag niet wijzigt wordt het kind geweigerd bij de overblijf.

   De kosten van de overblijf zijn:
     - € 1,50 per keer*
     -                           24
                                 Schoolgids obs het vastert 2007-2008De betaling geschiedt d.m.v. een STRIPPENKAART die wordt uitgeschreven tijdens de
overblijf. Uw kind krijgt een strookje mee naar huis met een nummer.
Contante betaling is alleen toegestaan bij incidenteel overblijven.

Met de kaart kan 20 keer worden overgebleven. Deze kaart staat op naam van uw kind en blijft
de hele basisschoolperiode geldig.
De STRIPPENKAARTEN worden betaald door overmaking van het bedrag op
bankrekeningnummer:
Met vermelding van :   Overblijf nr. 3047662 t.n.v. consent inzake obs het vastert
             Naam en groep van uw kind
             Nummer van het strookje
Bij een betalingsachterstand van twee maanden kan het betreffende kind niet meer overblijven,
totdat de achterstallige betaling is voldaan.

Structureel overblijven:
Wanneer uw kind structureel overblijft dan moet u de dagen van het overblijven vermelden op
het inschrijfformulier “Overblijven op het Vastert” (op te halen op school) en weer meegeven
naar school.
Dit wordt door de ouders van de overblijf genoteerd.
Hoeft uw kind een keer niet over te blijven dan moet u dit noteren.
Op de locatie Vastertlanden op het overblijfformulier dat naast het kamertje van de directeur
hangt.
Op de locatie Reerinklanden op het overblijfformulier dat op het prikbord bij de deur hangt.

Incidenteel overblijven:
Wanneer uw kind af en toe een keertje moet overblijven dan moet u dat noteren.
Op de locatie Vastertlanden op het overblijfformulier dat naast het kamertje van de directeur
hangt.
Op de locatie Reerinklanden op het overblijfformulier dat op het prikbord bij de deur hangt.

De coördinatie van de overblijf is in handen van:
Voor groep 1 t/m 6:       Alma Jansen,   tel.4768807
Voor groep 7 en 8:       Annelies Korver, tel.4770554

Het financiële gedeelte valt onder het beheer van de directie.

Begeleiders op Vastertlanden Reerinklanden :

Maandag:        1/2  Nilüfer Koc          Marianne Lipper
            3/4  Ellen Scholten        Hatice Korkmaz
            5/6  Henni Lutje Berenbroek    Annelies Korver
            7/8  Jacqueline van Ek
Dinsdag:        1/2  Nilüfer Koc          Alma Jansen
            3/4  Hatice Korkmaz        Henni Lutje Berenbroek
            5/6  Marianne Lipper        Petra Schouwink
            7/8  Anneliese Korver        Ellen Scholten

Donderdag:    1/2     Nilüfer Koc          Alma Jansen
         3/4     Ellen Scholten        Hatice Korkmaz
         5/6     Henni Lutje Berenbroek    Petra Schouwink


                        25
                              Schoolgids obs het vastert 2007-2008         7/8      Annelies Korver      Marianne Lipper

Vrijdag:     1/2      vrij
         3/4      vrij
         5/6      Ellen Scholten       Alma Jansen
         7/8      Anneliese Korver      Henni Lutje Berenbroek

6.5 Lesroosterzaken

Tienuurtje
De kinderen nemen vaak wat mee om te eten of te drinken halverwege de morgen: een appel, een
boterham, melk of yoghurt. Geen cola, nuts, chips koeken e.d.. Geef niet meer mee, dan in een
kwartiertje genuttigd kan worden!

Gymnastiek
De vakleerkracht Jarno Doosje is er op woensdagmorgen en Sander Rosink is er op
vrijdagmorgen.
De groepen 1 en 2 mogen gymkleding aan, maar het hoeft niet. Wilt u dat uw kind gymschoenen
(geen gladde zolen) draagt, dan graag met elastiek. Gymkleding kan bewaard worden in een
stoffen tasje, dat op school blijft hangen. Graag regelmatig meenemen en wassen!
De groepen 3 t/m 8 hebben gymnastiek in de sporthal aan de Vastertlanden. Wisselend per
maand wordt er lesgegeven in het linker- of rechtergedeelte (vanwege touwen en ringen alleen in
de linkerzaal).
Het is gebruikelijk dat er gymkleding wordt gedragen. Schoenen mogen geen gladde zool hebben;
turnschoenen mag, balletschoenen niet.
Na de gymlessen wordt er in principe gedoucht door alle leerlingen vanaf groep 3.
Wilt u bericht meegeven als er niet gedoucht mag worden?

Schooltelevisie
Op gezette tijden kijken alle groepen naar programma‟s van de Nederlandse Schooltelevisie.
Rechtstreeks of opgenomen, altijd is er een relatie met het onderwijsprogramma van de groepen.

Documentatiecentrum
De kinderen werken, onder begeleiding van leerkracht en “docu-moeder” een dagdeel per week in
het documentatiecentrum.

Speelgoedmiddag
De kinderen uit groep 1 en 2 mogen alleen op de eerste vrijdagmiddag van de maand speelgoed
meebrengen. Graag stevig speelgoed, met weinig losse stukjes! Ook liever geen „lawaai‟-dingen.

Creatieve middagen
De creatieve middagen zijn dit jaar :

    crea        ma           di      do          vr
 13.30-15.00        -           6     3,4 en5        7 en 86.6 Bijzondere activiteiten van de school


                          26
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008Musea, excursies
Regelmatig maken wij met de kinderen excursies, gaan we naar een museum of iets dergelijks. U
ontvangt hierover bericht. Vervoer gaat per fiets, als de bestemming redelijk dichtbij en de weg
er naartoe fietsvriendelijk is(geldt voor 7 en 8) , of per bus (zie ook elders in deze gids).

Projecten Cultureel Centrum
Onze school schrijft voor elk schooljaar in op een aantal projecten. Aan het begin van een nieuw
schooljaar horen wij welke zijn toegewezen. U ontvangt hierover bericht. Het kunnen projecten
binnen de school zijn; het kunnen ook projecten zijn waarbij de kinderen op excursie gaan,
bijvoorbeeld naar het Cultureel Centrum of naar de schouwburg.

Schoolkrant
De schoolkrant van Het Vastert heet „Letterpret‟ en verschijnt 4 keer per jaar: vlak voor de
Herfstvakantie, half december, mei- en zomervakantie.
Alle geledingen – team, leerlingen en ouders – zijn in de redactie vertegenwoordigd; een groep
ouders verzorgt het technische werk en kinderen uit de groepen 1 t/m 8 leveren het leeuwendeel
van de inhoud (tekeningen, gedichten, verhaaltjes, puzzels, interviews enz.).

Sinterklaasmusical
Leerkrachten uit het openbaar onderwijs Enschede voeren elk jaar een Sinterklaasmusical op.
Ook een teamlid van Het Vastert doet mee. Het is traditie dat groep 7 een van de voorstellingen
in de schouwburg bezoekt. De kosten worden betaald door de ouderraad.

Musical groep 8
Op 18 april 2008 voeren de groepen 8 de musical op die ze samen met de leerkrachten hebben
ingestudeerd. We huren dan de aula van lokatie Zuid van Het Stedelijk Lyceum.
Niet alleen ouders, broertjes, zusjes en andere familieleden van de leerlingen van groep 8
genieten hiervan. Ook veel ouders en kinderen uit andere groepen, ex-leerlingen, buren e.d.
komen hier op af.

Schoolvaardigheid
Leerlingen van de groepen 7 en 8 doen mee aan de jaarlijkse schoolvaardigheidsproeven bij het
Rutbeek. De leerlingen gaan daar op de fiets naar toe.
Dit schooljaar zijn die in mei 2008.

Laatste dag van het schooljaar
Donderdag 26 juni 2008. School tot 14.00 uur.
De laatste donderdag voor de vakantie is er sport en spel. Alle kinderen blijven dan tussen de
middag op school. 's Middags is de traditionele slagbalwedstrijd tussen de leerkrachten en de
leerlingen van groep 8.

Schoolfoto
Elk jaar, in februari worden er individuele en groepsfoto‟s gemaakt. Ook is het mogelijk dat
broers en zussen uit hetzelfde gezin met elkaar op de foto komen. Ouders en kinderen worden
tijdig op de hoogte gebracht van de dagen waarop de schoolfotograaf komt.
6.7 Buitenschoolse sportactiviteiten

                       27
                                    Schoolgids obs het vastert 2007-2008
 Er wordt alleen ingeschreven voor een toernooi als er voldoende begeleiding is door
  leerkrachten.
 De kinderen om wie het gaat (meestal de leerlingen van groep 7 en 8) krijgen bericht van hun
 leerkracht en kunnen zich ook bij hen opgeven als ze mee willen doen.
 Groep 8 gaat voor bij de inschrijving, het is immers hun „laatste‟ kans!

Zwemmen
Op 29 nov. wordt dir keer het jaarlijkse zwemtoernooi gehouden. (Dit is altijd onder schooltijd.)

Basketbal
In de Kerstvakantie kunnen leerlingen uit de groepen 7 en 8 meedoen aan het traditionele
schoolbasketbaltoernooi. Het aantal jongens- en meisjesteams dat meedoet is afhankelijk van de
belangstelling. Elk team wordt begeleid door een leerkracht. Veel niet meespelende leerlingen en
diverse leerkrachten en ouders zorgen voor de aanmoedigingen. Het toernooi bestaat uit een
voorronde op een donderdag en - als het goed gaat – een eventuele finaleronde de volgende dag.

Voetbal
Op enkele woensdagmiddagen in maart en april 2008 zullen weer meerdere teams (jongens en
meisjes uit de groepen 7 en 8) van het Vastert meedoen aan het voetbaltoernooi van de
Enschedese basisscholen. Elk team wordt begeleid door een leerkracht.
Hoe beter de teams spelen, hoe vaker ze in actie komen: er is eerst een voorronde, daarna mogelijk
een vervolgronde en als het heel succesvol verloopt een finaleronde.
Vanzelfsprekend kunnen de teams de aanmoedigingen van Vastert-supporters goed gebruiken.

Atletiek
Het jaarlijkse schoolatletiektoernooi – voor leerlingen uit groep 7 of 8 – zal plaatsvinden op een
woensdagmiddag in juni 2008.
Het toernooi wordt gehouden op de atletiekbaan van A.C.Tion aan de Geessinkweg. Onderdelen zijn:
60 m sprint, verspringen, balgooien, 600 m hardlopen en een teamestafette. De eerste twee teams
uit Enschede gaan door naar de regionale finale. Deze vindt plaats op een zaterdag in juni in het
FBK-stadion in Hengelo. Mocht een Vastert-team ook daar tot de top behoren, dan wacht zelfs een
landelijke finale.

6.8 Verjaardagen

Van het kind
Als uw kind jarig is mag het natuurlijk trakteren op school. Dat hoeft niet altijd snoep te zijn: er
zijn genoeg dingen te bedenken die gebitsvriendelijker zijn. Een goed gebit is een waardevol
bezit! Vraag ook even bij de leerkracht of er eventueel kinderen zijn die iets niet mogen 1.
En: wilt u uitnodigingskaartjes zelf verspreiden en niet via school? Het is zo sneu voor de anderen!

Van de leerkracht
Als de leerkracht jarig is, mogen de kinderen van de groepen 1 en 2 een kleinigheid meenemen
voor juf of meneer. Vanaf groep 3 zamelen de leerlingen geld in (maximaal € 1,- per leerling),
waarvoor een cadeau wordt gekocht.  Als uw kind een allergie heeft, of een speciaal dieet, wilt u dat dan doorgeven aan de klassenleerkracht?
1
                           28
                                     Schoolgids obs het vastert 2007-2008Van (groot-)ouders
Als de (groot-)ouders jarig zijn mogen kinderen van de groepen 1 t/m 4 iets leuks maken. Wilt u
dan minstens 3 dagen van tevoren een briefje meegeven met daarop wie er jarig is, en op welke

6.9 Feesten op school

Sinterklaas dinsdag 5 december
De Sint wordt ontvangen op het schoolplein. De verwelkoming is centraal in de gymzaal van de
Vastertlanden. Daarna komt hij op bezoek in de klassen. De groepen 1 t/m 4 krijgen een
cadeautje, de bovenbouw trekt lootjes en maakt iets voor elkaar.

Kerstfeest
Het kerstdiner voor de kinderen is op woensdag 19 december 2007 van 17.00-19.00 uur2.

Verkleedmiddag
Tijdens de verkleedmiddag mogen de kinderen een middag verkleed op school komen. We doen
leuke spelletjes en wie dansen wil, kan dat ook doen! Dit jaar is het op 1 februari 2008

Pasen
Donderdag 20 maart 2008 Paasontbijt
‟s Morgens paas-activiteiten zoals b.v. eieren zoeken.
‟s Middags is er gewoon school.

Jubileum
Het is gebruikelijk om elke vijf jaar het lustrum van de school te vieren met een feestweek. De
eerstvolgende keer is augustus 2010, het 30 jarig bestaan.


6. 10 Ouderhulp

Zonder de inzet van ouders zou het allemaal niet kunnen. Ouders leveren op een groot aantal
verschillende manieren een bijdrage aan de school. De omvang en de aard van de werkzaamheden
en de tijden waarop ze gedaan moeten worden lopen erg uiteen. Iedereen kan dus in principe een
bijdrage leveren.
Aan het begin van het schooljaar krijgen kinderen een „hulpvraagbrief‟ mee. Daarnaast kunt u
regelmatig oproepen lezen in de nieuwsbrief of een bijlage daarvan.
Aan het einde van het schooljaar, enkele weken voor de zomervakantie, verzorgt het team een
bedankavond voor alle hulpouders.

Creatieve middagen
Tijdens de creatieve middagen maken de kinderen kennis met zoveel mogelijk technieken en
activiteiten. Om organisatie en inhoud van de lessen op deze manier te kunnen aanbieden, is de
hulp van ouders hard nodig. Leerkrachten bedenken de opdrachten en bereiden ze voor. De
lessen worden met de ouders besproken. Om te kunnen helpen hoeven ouders zelf dus niet erg
creatief te zijn; klaarzetten, helpen opruimen en de kinderen stimuleren helpt al enorm!

Documentatiecentrum

2
  Bij alle festiviteiten koopt de activiteitencommissie ‘goede tractaties’ in, dat wil zeggen zo mogelijk zonder
  kleurstoffen en met zo min mogelijk suiker. Er wordt rekening gehouden met de bij de klassenleerkrachten
  bekende allergieën en dieten van kinderen.


                            29
                                Schoolgids obs het vastert 2007-2008Het werken in het documentatiecentrum bestaat uit 2 onderdelen:
 Ouders begeleiden en ondersteunen kinderen uit de bovenbouw met het werken in het
 documentatiecentrum. De kinderen werken in kleine groepen en worden stapsgewijs geholpen
 met het leren opzoeken van informatie. Uiteraard gebeurt dit alles onder supervisie van de
 leerkracht.
 In de bibliotheek wordt gewerkt aan het onderhoud en repareren van de lees- en
 studieboeken, het kaften en inwerken van de nieuwe boeken en het op peil brengen van het
 fotomateriaal voor het documentatiecentrum.

Boeken kaften
De jaarlijkse hoeveelheid nieuwe boeken en atlassen die gekaft moeten worden is te groot voor
de ouders die de docu-werkgroep vormen. Daarom wordt vaak een algemene oproep gedaan wie
wil helpen bij het kaften: thuis op zelfgekozen tijden en soms met een groep op een avond.

Schoolreizen
Het reisschema ziet er als volgt uit:
De groepen 1 en 2 en 3 en 4 gaan een dag (van 09.00 tot 15.00 uur [max. 17.00 uur]) op pad
met de bus of Jan Plezier.
Groep 5 en de groepen 6 gaan in 2008 twee dagen weg, de overnachting is in de
kampeerboerderij De Langenberg in Markelo.
Groep 7 kampeert in de laatste week van juni 2008 drie dagen in Markelo op camping De
Wildhof. Zij fietsen zelf!
Groep 8 gaan op 10,11,12 en 13 juni 2008 vier dagen naar Schiermonnikoog, een prachtige
afsluiting van de basisschool!
Meestal vragen we ook enkele ouders mee.

Schoolkrant
Enkele ouders zitten (naast teamleden en leerlingen) in de redactie. Een groep ouders verzorgt
het drukwerk en het rapen en nieten. Zie ook elders in deze gids.

Activiteitencommissie
Het schoolteam wordt bij het organiseren van diverse activiteiten (Sinterklaas, kerstdiner,
verkleedmiddag, projectweken, paasontbijt e.d.) ondersteund door de activiteitencommissie.
Deze commissie bestaat naast enkele teamleden voor het grootste deel uit ouders.
De belangrijkste werkzaamheden:
 Hulp bij de voorbereiding (bv. aanbrengen van versieringen in de gebouwen, zorgen voor
  presentjes, zorgen voor eten en drinken).
 Hulp bij de uitvoering.
Het budget van de activiteitencommissie komt uit het schoolfonds (het fonds dat wordt beheerd
door de ouderraad en als voornaamste inkomstenbron de ouderbijdragen heeft).

Verkeersouder
De „verkeersouder‟ is een door de gemeente en Veilig Verkeer Nederland opgezet initiatief. De
verkeersouder is de contactpersoon tussen school, ouders, gemeente, politie en Veilig Verkeer
Nederland op het gebied van de verkeersveiligheid.
De verkeersouder van Het Vastert probeert de omgeving van de school (inclusief het schoolplein)
en de weg van huis naar school zo veilig mogelijk te maken voor alle leerlingen. Dit gebeurt zoveel
mogelijk in samenwerking met de verkeersouders van de Godfried Bomansschool en van Draken-
steyn. De verkeersouder begeleidt diverse projecten, zoals bijvoorbeeld het verkeersexamen
voor leerlingen van groep 8


                        30
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008
Klaarovers
Heel belangrijk voor de veiligheid van onze kinderen zijn de klaarovers. Voortdurend ontstaan er
vacatures en dreigt er op gevaarlijke punten voor of na schooltijd geen klaarover meer te staan…
Ouders (en grootouders!) kunnen met slechts 20 minuten per week een belangrijke bijdrage
leveren. Zie ook elders in deze gids.

Oud papier inzameling
De inzameling van oud papier gebeurt in samenwerking met de gemeente Enschede / Twente
Milieu. Elke eerste maandag van de maand wordt papier huis aan huis opgehaald in een deel van de
Stroinkslanden. Twente Milieu zorgt voor een vuilniswagen met chauffeur en een bijrijder.
Daarnaast zorgt Het Vastert voor een aantal ouders die vanaf 18.30 uur tot ongeveer 21.00 uur
meehelpen. Aanvulling van de groep ouders is erg nodig. Als er genoeg mensen willen meehelpen is
het ook mogelijk om een keer een maand over te slaan. Han Lansink wacht op u – tel. 4777744
De hoeveelheid oud papier neemt gemiddeld nog elke maand toe en is nu rond de 10.000 kilo per
maand!
Dit is toch weer elke maand goed voor € 300 extra te besteden voor school!

Overblijven
De school stelt ruimte beschikbaar voor leerlingen die tussen de middag niet naar huis gaan. De
zorg voor deze leerlingen is in handen van een aantal overblijfouders. Er is nog steeds gebrek aan
nieuwe overblijfouders, waardoor het vaak op dezelfde ouders neerkomt. Zie ook elders in deze
gids.


Ouderraad
De ouderraad heeft zich tot taak gesteld:
- te bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren;
- het verlenen van assistentie tijdens evenementen (bv. jubileumcommissie 30-jarig bestaan),
  ouderavonden enz.
- het fungeren als klankbord voor de ouderleden van de medezeggenschapsraad;
- het bevorderen, ondersteunen en coördineren van de diverse oudertaken binnen de school (ze
  worden allemaal genoemd in dit hoofdstuk);
- het beheren van het schoolfonds en de gerichte bijdragen van ouders voor schoolreizen,
  Sinterklaas en het busvervoer.
De ouderraad vergadert ongeveer eens per maand, deze vergaderingen zijn openbaar.
In de gebouwen aan de Reerinklanden alsmede Vastertlanden hangen de gele OR-ideeënbussen
Mocht u ideeën, vragen, suggesties of opmerkingen hebben over OR-aangelegenheden, dan kunt
u deze hierin deponeren.

Kascommissie
De kascommissie heeft als taak om voor de jaarvergadering van de ouderraad de financiële
administratie te controleren. Van deze controle wordt schriftelijk verslag uitgebracht. Het
verslag wordt bij de jaarvergadering van de OR besproken.

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 personen: drie ouders en drie teamleden. Eens per twee
jaar zijn er verkiezingen. De eerstvolgende zijn in oktober 2007.
De MR is bevoegd zich gevraagd en ongevraagd te bemoeien met alle zaken die de school aangaan.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht.
                        31
                                Schoolgids obs het vastert 2007-2008Elke geleding (ouders en personeel) heeft instemmingsrecht over zaken die voor haar van
wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld:
 Ouders en personeel moeten beiden instemmen met het schoolplan, de schoolgids, de manier
  waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan de school, regels op het gebied van
  veiligheid, gezondheid en welzijn e.d.
 Ouders in de MR moeten instemmen met regels voor het aanvaarden van sponsorbijdragen.
 Personeel in de MR moet instemmen met de werk- en rusttijdenregeling en de verlofregeling
  van het personeel.
De MR overlegt ongeveer eens per maand met de directeur (als vertegenwoordiger van het
schoolbestuur: de gemeente) over belangrijke schoolzaken, zoals:
 de besteding van geld (voor leermiddelen) en formatiezaken (hoeveel personeel kan er
  worden ingezet, op welke manier, hoe groot worden de groepen in een nieuw schooljaar e.d.);
 de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;
 schoolrooster (korte en lange pauze, „continu-rooster‟, manier waarop het recht op ADV van
  het personeel kan worden ingevuld e.d.);
 protocol voor de situaties dat er geen vervanging is voor een leerkracht.

Sollicitatiecommissie
Als er een vacature is voor een leerkracht wordt er een sollicitatiecommissie gevormd. Naast de
directeur en enkele leerkrachten, zit er ook een ouderlid uit de medezeggenschapsraad in de
sollicitatiecommissie.


6.11 Verkeer en vervoer

Welke leerlingen mogen op de fiets naar school?
Gebouw Vastertlanden
 In principe gaat niemand, op de fiets naar school. Ontheffing hiervan kan worden verleend, als
 men buiten de „buurt‟ van de school woont en/of als er bijzondere omstandigheden zijn.
 De „buurt van de school‟ wordt begrensd door Knalhutteweg-Vlierstraat-Vrielinklanden-Zuid-
 Eschmarkerrondweg.

Gebouw Reerinklanden
 Wie buiten de „buurt‟ van het gebouw woont op de fiets naar school.
 De „buurt‟ van het gebouw wordt begrensd door de Knalhutteweg-Vlierstraat-Vrielinklanden-
 Zuid-Eschmarkerrondweg-Broekheurnering-Buurserstraat. De K-O-R-S-T-V-landen mogen
 niet op de fiets.

Voor beide gebouwen geldt:
 De school is niet aansprakelijk voor diefstal en of schade.
 Fietsen worden gestald op de aangewezen plaatsen!

Waar kunt u bij de school parkeren?
 Nooit op of naast de drempel voor het gebouw Vastertlanden!!!
 Nooit op de parkeerplaatsen naast de gymzaal!!! Zeer gevaarlijk bij wegrijden als de kinderen
 daar lopen.
 Parkeer liefst zover mogelijk van de verkeersdrempel in de Vastertlanden of gebruik de
 parkeerplaatsen bij het winkelcentrum.                        32
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008Wees u ervan bewust dat kinderen door hun lengte meestal geen uitzicht en overzicht meer
hebben op het verkeer als ze naast of achter een geparkeerde auto staan. Verantwoord
oversteken is voor hen dan onmogelijk geworden.De omgeving van de school
Enkele jaren geleden is het via de verkeersouders gelukt om een parkeerverbod op de
Verwooldslanden in te laten stellen. Daarmee wordt voorkomen dat geparkeerde grote
vrachtauto‟s in combinatie met stadsbussen voor gevaarlijke situaties zorgen. Recent is het
gelukt om Verwooldslanden, Reerinklanden (en Het Stroink) te laten aanwijzen als 30 km zone.
Dit is inmiddels ingegaan..

Klaarovers
Bij de gevaarlijke oversteek aan de Knalhutteweg zijn twee klaarovers aanwezig van 8.15-8.30
uur, 11.45-12.00 uur, 12.30-12.45 uur en 15.00-15.15 uur.
Regelmatig dreigen er op bepaalde tijdstippen geen klaarovers meer te staan. Meldt u dus als het
ook maar enigszins kan aan bij Miranda Otto, tel.0049-2567-939639, bgg 06-51255753, email:
mirandakaiser@imail.com als klaarover!

Vervoer per bus
Bij het vervoer van kinderen naar excursies e.d. wordt geen beroep meer gedaan op ouders en
hun auto, maar wordt een bus gehuurd. De kosten daarvan worden door de ouders betaald. Dit
gebeurt voor een keer per jaar per groep. Zie elders in deze gids.

Regels voor het vervoer van kinderen in auto’s
Bij sommige schoolreizen zal voor het vervoer van de kinderen een beroep worden gedaan op
ouders. Voor het vervoeren van leerlingen van Het Vastert met particulier vervoer gelden de
volgende regels:
 Er worden alleen auto‟s met gordels gebruikt.
 Kinderen beneden 12 jaar en kleiner dan 150 cm worden uitsluitend op de achterbank
  vervoerd.
 Kinderen beneden 12 jaar en langer dan 150 cm mogen voorin, uiteraard in een
  driepuntsgordel.
 Kinderen kleiner dan 135 cm moeten op een zitverhoger worden vervoerd.
 Aanwezige gordels op de achterbank moeten worden gebruikt!, de chauffeur ziet daar op toe!
  De leeftijd van de auto heeft geen invloed!
 De verdeling van de leerlingen over de beschikbare auto's is een taak voor de betreffende
  leerkracht. Met vragen, opmerkingen en wensen kunt U altijd op school terecht!
N.B. De Gemeente Enschede-Welzijnsdienst heeft een collectieve verzekering afgesloten.
(Ongevallen en W.A. verzekering)
De vervoersregeling is op 11 januari 1993 door Ouderraad, Medezeggenschapsraad en schoolteam
vastgesteld en op 15 juni 1999 aangepast.

Vervoer per fiets
De school heeft de beschikking over een aantal fel gekleurde hesjes. Als er in schoolverband
gefietst wordt (bijvoorbeeld bij de traditionele schoolreis van groep 7 naar Markelo), kan door
een deel van de kinderen of begeleiders zo‟n hesje gedragen worden. Daardoor is de groep beter
herkenbaar in het verkeer.
                       33
                                Schoolgids obs het vastert 2007-2008
6.12 Informatie over uw kind en zijn/haar groep
Kennismakingsochtend
In een van de laatste weken van het schooljaar is er een kennismakingsochtend. De vrijdag
daarvoor krijgt u informatie over de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar en de verdeling
van de leerkrachten over de groepen. Op de kennismakingsochtend worden de kinderen door hun
eigen juf of meneer naar het lokaal voor het nieuwe schooljaar gebracht en maken kennis met de
nieuwe juf of meneer. We gaan dus eigenlijk even „proefdraaien‟ voor het nieuwe schooljaar!
Ook wordt er enige aandacht besteed aan sommige nieuwe vakken of onderwerpen in de nieuwe
groep.

Kennismaking/informatie
Aan het begin van elk schooljaar is er voor elke groep een kennismakings-/informatieavond. Een
vooraankondiging van de geplande data volgt in de nieuwsbrieven. De ouders ontvangen per groep
een uitnodiging met een agenda.

Open-huis-avonden
Twee keer per jaar zijn er open-huis-avonden: de kinderen nemen u mee naar school en laten u
zien waarmee ze de hele dag op school bezig zijn. Dit is een goede voorbereiding op de „tien
minuten gesprekken‟ die kort daarna volgen.
 Maandag 19 november 2007    (18.30-19.30 uur)
 Maandag 10 maart 2008      (18.30-19.30 uur)

Huisbezoek
Alleen in bijzondere situaties is het mogelijk dat de leerkracht, na een afspraak, bij u thuis op
bezoek komt.

Rapportbesprekingen
Drie maal per jaar vinden er rapportbesprekingen (ook wel „tien minuten gesprekken‟ genoemd)
plaats. Tijdens deze rapportbesprekingen word en de vorderingen van uw kind besproken. Voor
elk gesprek zijn tien minuten ingeroosterd. Deze avonden worden gehouden op:
1. Dinsdag 27 en donderdag 29 november 2007
2. Maandag 17 en woensdag 19 maart 2008 (gr. 1 t/m 7)
  *) Groepen 8 wordt nog ingepland
3. dinsdag 10 juni 2008 (facultatief)

De derde rapportbespreking is facultatief. U kunt worden uitgenodigd voor deze bespreking door
de groepsleerkracht en u kunt zelf een gesprek aanvragen. Houdt u deze data vast vrij! De dag
na de rapportbesprekingen nemen de kinderen hun rapport mee naar huis.
*) Niet tegelijk met groepen 1 t/m 7.

Gesprek met de leerkracht
Zoals normaal gesproken op elke informatie-avond aan het begin van het schooljaar wordt gezegd
door de leerkracht: als u als ouder iets wilt bespreken met de leerkracht, wacht dan niet tot het
eerstvolgende tienminuten-gesprek. Probeer gewoon buiten de lestijden contact op te nemen met
                        34
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008de leerkracht. Omgekeerd zal een leerkracht als dat nodig is ook tijdig contact met de ouders
zoeken.

De entreetoets aan het eind van groep 7
Aan het eind van groep 7 wordt de CITO-entreetoets afgenomen. Zodra de uitslagen daarvan
bekend zijn, maakt de leerkracht een analyse van de resultaten en scores. Deze analyse is
drieledig: op individueel, groeps- en schoolniveau. De analyse wordt besproken met de directeur
en de intern begeleider van de school.
In dat overleg wordt vastgesteld welke consequenties de resultaten hebben voor:
- de individuele leerling;
- de groep als geheel;
- het korte- en lange termijnbeleid van de onderwijskundige ontwikkeling van de school.
De leerkracht van (inmiddels) groep 8 past de noodzakelijke, mogelijke en/of wenselijke
aanpassingen of accentueringen van het programma toe. Zowel gericht op de totale groep als op
de individuele leerling. Als er parallelgroepen 8 zijn, gebeurt dit uiteraard in overleg met de
leerkracht van die parallelgroep.
Als dat nodig is, onderneemt de directeur van de school de nodige stappen ter verbetering van
het onderwijskundig proces in de school.
De ouders van de betrokken leerlingen:
- krijgen aan het begin van groep 7 informatie over de entreetoets op de informatie-avond;
- kunnen aan het begin van het schooljaar van groep 8 een toelichting ontvangen op de
  resultaten van hun zoon/dochter. Tijdens de info-avond en op de bespreking van de de eerste
  rapporten-vergadering

Stappenplan groep 8 op weg naar het Voortgezet Onderwijs.
September:
Plannen na schooltijd van de tien minuten gesprekken met de kinderen. Dit om een beetje een
indruk te krijgen of het kind al heeft nagedacht over het voortgezet onderwijs en of het kind
zichzelf goed inschat qua niveau

Oktober/november:
Bezoeken aan het voortgezet onderwijs: Zwering, Zuid en eventueel het Agrarisch Opleidings
Centrum. Deze bezoeken duren één ochtend per keer.

November:
Vijftien minuten gesprekken met de ouders. Hierbij komt het eerste rapport ter sprake en
proberen we een indruk te krijgen van wat de ouders van hun kind verwachten. Past hun beeld bij
het beeld dat de school heeft van de leerling? (Verkregen via de methodegebonden toetsen, de
Cito-entreetoets, de persoonlijke ervaringen van de leerkrachten, etc.)

November/december:
E.E.G.8/NIO-toets deel 1. (Nederlands Intelligentie Onderzoek)
De leerlingen worden klassikaal gedurende één ochtend door een assistent van de Twente-
Geldergroep op verschillende cognitieve en inzichtelijke onderdelen getest.

Januari:
Op grond van de uitslag van de E.E.G.8/NIO./Cito-toets deel 1 worden de kinderen ingedeeld in
niveaus om NIO./Cito-toets deel 2 te maken. De onderdelen die hierbij aan bod komen zijn
rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen.
                        35
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008Ook vullen de kinderen de SchoolVragenLijst in, een soort onderzoek naar de eigen ervaringen
van de kinderen over school en leren.
Ergens in januari vinden ook de evaluatiegesprekken met het V.O. plaats over de leerlingen die
het afgelopen jaar de basisschool hebben verlaten.
De open dagen van het V.O. zijn eveneens meestal ergens in januari.


Begin/half februari:
Na de terugrapportage van de E.E.G.8/NIO-toetsen (dit gebeurt door de Twente-Geldergroep)
wordt het advies meegegeven naar huis.

De onderwijskundige rapporten, waarbij alle uitslagen van de E.E.G.8/NIO-toetsen en andere
bijzonderheden en ervaringen, gaan mee naar huis met tevens een invuldeel voor de ouders.

Vijftienminutengesprek om de overgang naar het V.O. af te sluiten. De leerlingen mogen hier,
met toestemming van de ouders, bij aanwezig zijn. Groep 8 zal hierbij uit het rooster van de
reguliere tien-minuten-gesprekken van de andere groepen gehaald worden.

Uiterlijk 1 april 2007:
Aanmelding middels de door ouders en directeur ondertekende onderwijskundige rapporten bij
het Stedelijk Lyceum. Voor de ouders die kiezen voor bijzonder onderwijs verzorgen wij ook de
aanmelding.

Mei:
Bespreking aangemelde leerlingen met het V.O.(zowel van het Stedelijk als van het Bonhoeffer).
Vrijdag 20 april musical op Stedelijk Lyceum locatie Zuid.

Juni:
Kennismaking op het V.O.

Klassenouders
Op initiatief van de klassenleerkracht zullen 1 of 2 klassenouders per groep worden gevraagd
voor het werven van ouderhulp voor diverse activiteiten (zoals docu, creatieve middagen etc.).


Nieuws uit school

Nieuwsbrief
Eens per week, meestal op donderdag krijgt het oudste kind uit elk gezin de Nieuwsbrief mee.
Daarin staan allerlei wetenswaardigheden, mededelingen over komende activiteiten, oproepen
voor hulp enz.
Vast agendapunt bij vergaderingen van de medezeggenschapsraad is „Punten voor de nieuwsbrief‟.
Er wordt dan besproken over welk onderwerp iets gemeld moet worden in de Nieuwsbrief.
Enkele malen per jaar maakt de Ouderraad een (op gekleurd papier afgedrukte) nieuwsbrief over
haar activiteiten. Deze speciale OR-Nieuwsbrief wordt dan meegegeven met de wekelijkse
nieuwsbrief.
De nieuwsbrief staat iedere eerstvolgende maandag ook op www.obsvastert.nl

Muurkrant
Het prikbord bij de directeurskamer aan de Vastertlanden is gedeeltelijk beschikbaar als
muurkrant. Hier kan informatie uitgewisseld worden.                        36
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008
Gevonden voorwerpen
Onder het prikbord bij de directeurskamer (Vastertlanden) of in de hal (Reerinklanden) staat
een doos voor de gevonden voorwerpen. Tijdens de rapportbesprekingen stallen wij alle gevonden
voorwerpen uit op een tafel in de hal. Wat niet opgehaald is, gaat naar het Leger des Heils.
Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen: zet op kleding, gymspullen, drinkbekers e.d. de naam
van uw kind.

Notulen en agenda’s Ouderraad (OR) en Medezeggenschapsraad (MR)
Agenda en notulen van de vergaderingen van de ouderraad en de medezeggenschapsraad hangen
op de prikborden bij de ingang aan de Vastertlanden en de Reerinklanden.

Jaarvergadering Ouderraad
De jaarvergadering van de Ouderraad is meestal in oktober.
Vaste agendapunten zijn:
- bespreking van de jaarverslagen van OR en medezeggenschapsraad (MR);
- verkiezing nieuwe leden OR, kascommissie en (elke twee jaar) MR;
- verslag kascommissie en bespreking van de begroting van het schoolfonds
Enkele weken voor de jaarvergadering komt een speciaal boekje uit met de agenda, de notulen
van de vorige jaarvergadering, de jaarverslagen van OR (inclusief de verslagen van alle
commissies van voornamelijk ouders) en MR, financiële verslagen van het schoolfonds (van de
besteding van de ouderbijdragen dus) en van de overblijf. Dit boekje is op verzoek aan te vragen
bij de ouderraad.


6.14 Wat kost de school?
(Dit wordt definitief vastgesteld op de jaarvergadering op 1 november)
Schoolfonds
Uit dit fonds worden allerlei activiteiten bekostigd en bepaalde leermiddelen betaald, die niet
door de overheid worden vergoed. Dit fonds wordt door de Ouderraad beheerd. Van de ouders
wordt een vrijwillige bijdrage verwacht. Richtbedrag is Є 2,00 per maand per kind, over 11
maanden per schooljaar. Totaal dus Є 22,00* per jaar per kind.

Busvervoer
Met ingang van dit schooljaar wordt voor het vervoer van kinderen bij excursies e.d. geen beroep
meer gedaan op ouders en hun auto, maar wordt een bus gehuurd. Daarvoor wordt in 2006/2007
een bijdrage van Є 4,00* per kind gevraagd. Deze bijdrage is geoormerkt(=alleen voor bushuur!).

Sinterklaas
Voor de noodzakelijke uitgaven voor de Sinterklaasviering (o.a. strooigoed en cadeau) wordt per
kind een bedrag van Є 8,00* gevraagd.

Schoolreisje
De kosten van de schoolreizen voor dit schooljaar zijn:
Groep 1 t/m 6             € 25,00*    per leerling
Groep 7                € 35,00*    per leerling
Groep 8                €100,00*    per leerling
Deze bedragen worden per cursusjaar vastgesteld in de jaarvergadering van de MR/OR in nov.
Schoolfoto
                        37
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008De schoolfotograaf komt op woensdag 8 en donderdag 9 februari 2008, geheel vrijblijvend
uiteraard, iedereen op de gevoelige plaat vastleggen.

Hoe gaat de betaling?
De inning van de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdragen voor de Sinterklaasviering, de
schoolreis en het busvervoer loopt via de penningmeester van de Ouderraad.
In het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een brief met daarop de betalingsregeling
naar keuze. Men kan daarbij kiezen tussen betaling ineens of in termijnen via een automatisch
incasso of eigen overboeking. De betaling van de overblijf wordt apart geregeld, zie elders in
deze gids.
1. De ouderraad vraagt op onze school jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de ouders van alle
  leerlingen.
2. In onze schoolgids is opgenomen, dat deze bijdrage een vrijwillige bijdrage is.
3. Een financiële bijdrage is geen voorwaarde voor toelating tot onze school.
4. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van activiteiten,
  sportevenementen en overige bijzondere activiteiten.
5. De vrijwillige ouderbijdrage wordt alleen gebruikt voor activiteiten waar alle leerlingen aan
  kunnen deelnemen voor wie de activiteit is bestemd.
6. De ouderraad doet jaarlijks een voorstel aan alle ouders van de school in verband met de
  hoogte van de ouderbijdrage en de besteding ervan voor de geplande activiteiten.
7. De ouders van de school bepalen zelf de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de
  besteding ervan.
8. De ouderraad verantwoordt jaarlijks aan de ouders hoe de geïnde middelen van de vrijwillige
  ouderbijdrage zijn besteed.
9. Ouders die niet kunnen betalen, kunnen in overleg een regeling treffen
10. Bij het innen van deze bijdrage wordt geen dwang uitgeoefend.

Sponsorbeleid

Bij sponsoring gaat het om geldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswet-
geving en anders dan de vrijwillige ouderbijdrage. Bij sponsoring wordt een tegenprestatie van de
school verlangd. De school voert een zeer terughoudend beleid ten aanzien van materiele of
geldelijke bijdragen. Wij accepteren deze zeker niet wanneer daar naar de leerlingen toe
bepaalde verplichtingen zouden zijn.
- Het is de scholen toegestaan zich te laten sponsoren door externe bedrijven en instanties
volgens de daarvoor geldende wettelijke regelingen(zie regelgeving ministerie van OC&W).
- Het is tevens mogelijk voor scholen om reclame voor bedrijven/instanties te maken via de
schoolkrant. De advertenties behoren te worden getoetst op de geldende normen en waarden.
- Scholen kunne verder gesponsord worden door derden als het bijvoorbeeld gaat om
sportkleding. Bij twijfel wordt het bevoegd gezag c.q. de algemeen directeur geraadpleegd.
- Scholen waken ervoor reclame te voeren voor bedrijven/instanties indien daar werkzaamheden
van de school tegenover staan die in strijd zijn met de statuten van de stichting.
- Tevens is het scholen niet toegestaan wervende activiteiten voor bepaalde bedrijven/instanties
te ondernemen die moeten leiden tot veranderend koopgedrag of die tot doel hebben
bestedingspatronen van leerlingen en/of ouders te beïnvloeden.
- Eens per jaar geven scholen aan het bevoegd gezag door op welke wijze men gebruik maakt van
 sponsoring. Het bevoegd gezag is en blijft namelijk te alle tijde hiervoor verantwoordelijk.


6.15 Je overal en altijd veilig voelen

                        38
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008
Ongewenste intimiteiten
De school moet en wil een veilige plaats zijn voor allen die er leren en werken. Ongewenste
intimiteiten kunnen die veiligheid verstoren en veel problemen veroorzaken voor alle
betrokkenen.
Onder ongewenste intimiteiten verstaan we:
  ongewenst seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in woorden, aanrakingen, gebaren die
  heel onaangenaam kunnen zijn voor degenen die het moeten ondergaan. In de praktijk blijken
  dit vaak meisjes en vrouwen te zijn, maar ook jongens en mannen kennen die ervaring.

Schoolcontactpersoon
Praten over wat er gebeurd is, kan vaak al helpen. Maar dat vindt de betrokkene meestal juist zo
moeilijk. Met wie ga je praten? Op Het Vastert heeft speciaal daarvoor een leerkrachten een
cursus gevolgd. Op het Vaster is dit Cristie van Benthem:
 Ze is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten die zich
  ongewenst intiem benaderd voelen.
 Ze kan informeren omtrent de regeling die daarvoor geldt en hen desgewenst in contact
  brengen met andere hulpverlenende instanties.
 Ze biedt eerste opvang.
 Ze stelt zelf geen onderzoek in en treft zelf geen maatregelen.
 Ze is ook buiten de schooluren bereikbaar.
 Ze bewaakt zorgvuldig de anonimiteit van alle betrokkenen.
 Ze informeert het bestuur (na afweging van individueel belang versus algemeen belang - na
 overleg.
 met vertrouwenspersoon Welzijnsdienst).
 Ze heeft een preventieve en voorlichtende taak.

Vertrouwenspersoon
De Welzijnsdienst van de gemeente Enschede heeft voor het openbaar onderwijs in de gemeente
een vertrouwenspersoon aangesteld: Mevrouw Gerda Zeijlstra. Ook bij haar kan melding worden
gemaakt van ongewenste intimiteiten.
Zij is het aanspreekpunt van alle leerlingen, ouders en medewerkers van de scholen.
Haar telefoonnummer is: Zijlstra(tel 06-13697407).


6.16 Gemeentelijke en landelijke regelingen
Bestuurlijke organisatie
Onze school maakt deel uit van Consent, de grootste onderwijsorganisatie in
Enschede voor alle Enschedese basisscholen voor openbaar en speciaal
voortgezet onderwijs. Consent heeft een duidelijk doel:
het garanderen van een kwalitatief goed aanbod van alle vormen van openbaar
onderwijs in de verschillende wijken. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht
godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht of andere
kenmerken. Ons motto luidt:„Elk kind telt!‟

Aansprakelijkheidsverzekering
De gemeente Enschede heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering („AVP‟, vroeger „WA‟)
afgesloten voor personeel en leerlingen.
Dit geldt ook voor ouders die helpen.


                        39
                              Schoolgids obs het vastert 2007-2008
Klachtenregeling Openbaar primair onderwijs
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis.
Als ouder kunt u ontevreden zijn over de planning van de adv-dagen, schoonmaakwerkzaamheden,
de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school enz.
We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u
van harte uit om als u ontevreden bent , de leerkracht en/of de schoolleiding hierop aan te
spreken.
Als u er met deze mensen niet uitkomt en uw klacht is volgens u niet goed opgelost, dan kunt u
deze voorleggen aan het schoolbestuur of, voor een objectief onderzoek, aan de
klachtencommissie.
U kunt u klachten richten aan: Gerda Zijlstra(tel 06-13697407).

Privacy-reglement leerplichtregistratie van de gemeente Enschede
De gemeente Enschede heeft een geautomatiseerde leerplichtregistratie waarin zijn opgenomen
alle leerplichtige kinderen, vanaf 5 tot en met 17 jaar, en op welke school ze zitten.
De vierjarigen, hoewel nog niet leerplichtig, zijn ook in deze registratie opgenomen.
Op grond van de Wet Persoonsregistratie wordt voor de leerplichtregistratie een privacy-
reglement verlangd. Om te voldoen aan deze wetgeving heeft het College van Burgemeester en
Wethouders een privacy-reglement vastgesteld. Daarin is onder andere opgenomen hoe met de
leerplichtregistratie wordt omgegaan en het inzage- en correctierecht dat ouders van
leerplichtige kinderen hebben.
De persoonsgegevens worden betrokken uit de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA).
De overige gegevens worden vooral door de schooldirecties verstrekt.
Voor eventuele vragen kunnen ouders contact opnemen met D.M.O, afdeling BSO, cluster
leerplicht, telefoon 4884470 of 4884472.
                       40
                                Schoolgids obs het vastert 2007-2008
7 ‘Weer samen naar school’Gezamenlijke zorg
De laatste jaren is er veel gedaan om de scheiding tussen de „gewone‟ basisschool en de „speciale‟
scholen voor basisonderwijs (de vroegere scholen voor LOM, MLK en IOBK) kleiner te maken.
Daartoe hebben deze scholen samenwerkingsverbanden gevormd. In die samenwerkingsverbanden
zijn ze samen verantwoordelijk voor de zorg voor alle leerlingen van 4 tot 12 jaar. Het doel van
de samenwerking is om de speciale zorg zoveel mogelijk in de basisschool te geven. Het
samenwerkingsverband heeft voor de basisscholen een Steunpunt Zorgverbreding ingericht.
Door deze gezamenlijke zorg hoeven minder leerlingen naar een speciale school voor
basisonderwijs verwezen te worden. Dit alles is geregeld in de Wet op het Primair Onderwijs, die
op 1 augustus 1998 van kracht is geworden.

Wet op de expertise-centra
Voor de vormen van speciaal onderwijs die niet deelnemen aan het proces van Weer Samen Naar
School, is er een andere wet in voorbereiding: de Wet op de Expertise-Centra. Ook deze wet is
erop gericht om de extra hulp, als dat mogelijk is, in de basisschool te geven.

Wat betekent dit in de praktijk voor uw kind?

Niet alle kinderen zijn gelijk
Elk kind heeft zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Het is de taak van de basisschool om
er bij elk kind uit te halen wat er in zit. De school moet zich daarbij aanpassen aan wat de
leerling wel en niet aankan. Kinderen die niet alles even gemakkelijk afgaat horen dan ook niet
vanzelfsprekend op een speciale school. En dat geldt ook voor de kinderen die vanwege hun
gedrag extra aandacht vragen. Soms gaat de behoefte aan extra aandacht of aangepaste
programma‟s echter verder dan wat de basisschool kan bieden. Dan is er extra zorg nodig, binnen
of buiten de basisschool.

Onderwijs op maat
De basisscholen richten hun onderwijs zo in dat dit aansluit bij wat elk kind nodig heeft. Ze doen
dit samen met de speciale scholen voor basisonderwijs. De scholen signaleren sneller dan
voorheen dat een kind extra hulp nodig heeft. Ook zoeken de scholen eerder een antwoord op de
verschillende hulpvragen van de kinderen. Als dat nodig is kan een kind extra begeleiding krijgen
van een andere leerkracht. Dit gebeurt meestal binnen de groep, maar soms ook daarbuiten.

Onderzoek
De groepsleerkracht bespreekt regelmatig de leerlingen die extra zorg nodig hebben. Samen
kunnen ze besluiten om extra hulp in te roepen van het Steunpunt Zorgverbreding. Het team kan
ook vragen om onderzoek door een psycholoog of orthopedagoog. Een dergelijk onderzoek wordt
alleen uitgevoerd als u daarvoor als ouder toestemming geeft.

Betrokkenheid van ouders
Het is erg belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de zorg voor uw kind met de ib-er.
Daarom informeert de leerkracht u over de extra zorg die uw kind krijgt. Maar omgekeerd is het


                        41
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008belangrijk dat u de leerkracht informeert over dingen van thuis die hij of zij moet weten. Aarzel
niet om dat te doen. Samen deze dingen bespreken is in het belang van uw kind. Als u niets hoort
van de school is dat niet goed, maar als de school niets hoort van u geeft dat ook te denken. En
dat geldt ook als er geen echte problemen zijn.

Als het niet meer lukt op de basisschool
Als het ondanks alle extra zorg toch niet goed gaat op de basisschool dan moet er een andere
oplossing gezocht worden. Die oplossing ligt soms bij een vorm van speciaal onderwijs. Dit kan een
speciale school voor basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband zijn, maar ook een vorm
van speciaal onderwijs die straks valt onder de Wet op de Expertise Centra. Probeer in zo‟n geval
als ouder, in overleg met de basisschool, zo goed mogelijk vast te stellen waar u uw kind het
beste aan kunt melden. De aanmeldingsprocedure voor een speciale school voor basisonderwijs
staat hieronder.

Aanvraag bij de PCL
Een kind kan nooit rechtstreeks worden aangemeld bij een speciale school voor basisonderwijs.
De ouders moeten eerst een „beschikking voor toelaatbaarheid‟ aanvragen bij de Permanente
Commissie Leerlingenzorg (PCL). Een formulier hiervoor kunt u krijgen op de basisschool. Het
formulier moet worden opgestuurd naar:
    PCL samenwerkingsverband WSNS Enschede/Losser
    Postbus 1177, 7500 BD Enschede

Commissie van het samenwerkingsverband
Elk samenwerkingsverband heeft zo‟n PCL. Hierin zitten deskundigen die nauw verbonden zijn
met de scholen. Ze zijn goed op de hoogte van de zorgmogelijkheden in het
samenwerkingsverband. Daarmee houden zij rekening bij hun advies.

Beoordeling door de PCL
De PCL gaat na of een kind toelaatbaar is tot een speciale school voor basisonderwijs. Ze
beoordeelt dit aan de hand van gegevens van de basisschool. Maar ook de gegevens die ouders of
(zorg)instellingen verstrekken spelen een rol. De PCL beoordeelt ook of de basisschool voldoende
extra zorg geboden heeft. Deze extra zorg staat beschreven in het onderwijskundig rapport. Dit
rapport kan tegelijk met de aanvraag worden meegestuurd. Anders vraagt de PCL dit op bij de
basisschool zodra de aanvraag is ontvangen.

Besluit
De PCL kan de volgende besluiten nemen.
1. De leerling is toelaatbaar tot een speciale school voor basisonderwijs.
2. De problematiek is te ernstig voor de speciale basisschool, de PCL zal de leerling dan
  doorverwijzen naar een indicatie-commissie voor een van de andere vormen van speciaal
  onderwijs.
3. De problematiek is te licht, de commissie ziet nog ontwikkelingsmogelijkheden op dezelfde
  of een andere basisschool.

Het is mogelijk dat de commissie, voordat zij een besluit neemt, eerst nog aanvullende informatie
vraagt. Ook kan de commissie de mening vragen van een of meer deskundigen. De commissie zal u
en de school (telefonisch) horen als zij van plan is een afwijzende beslissing te nemen. Iedereen
die te maken krijgt met een besluit van de PCL ontvangt informatie over de mogelijkheden om
bezwaar te maken tegen dit besluit. In eerste instantie kunt u bezwaar aantekenen bij de PCL, in
tweede instantie kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.


                        42
                               Schoolgids obs het vastert 2007-2008
Toelating tot een speciale basisschool
U heeft de beschikking van de PCL nodig om uw kind aan te kunnen melden bij een speciale
basisschool. Met een beschikking heeft u de volgende mogelijkheden.
1. U meldt uw kind aan voor een speciale school voor basisonderwijs binnen het
   samenwerkingsverband.
2. U meldt uw kind aan voor een speciale school voor basisonderwijs in een ander verband.

Het is raadzaam om uw kind aan te melden binnen het samenwerkingsverband (mogelijkheid
1). Uw kind blijft dan binnen hetzelfde zorgsysteem. Men is daar op de hoogte van de hulp
die uw kind nodig heeft. Dit vergroot de kans op een goede opvang. De basisschool waarop
uw kind is ingeschreven zal u hierover graag verder informeren. Beide mogelijkheden worden
hieronder verder toegelicht.

1. Aanmelden binnen het samenwerkingsverband
De speciale basisscholen van het samenwerkingsverband werken nauw samen. Ze hebben zich elk
gespecialiseerd in bepaalde vormen van hulpverlening. Samen beoordelen zij, op basis van de
hulpvraag, op welke school een leerling het beste geplaatst kan worden. Als u een beschikking van
de PCL heeft ontvangen, meldt u uw kind aan bij:
             het Toelatingsoverleg Speciaal Basis-Onderwijs
         Madoerastraat 4, 7512 DL Enschede / telefoon 053 - 430 86 78
Zodra het toelatingsoverleg een advies heeft uitgebracht, kunt u contact opnemen met de
betreffende school voor een kennismakingsbezoek. Daar krijgt u ook informatie over het moment
waarop uw kind geplaatst kan worden. Als u voorkeur heeft voor een bepaalde richting (openbaar
of christelijk) is het goed om dit bij de aanmelding te vermelden.

2. Aanmelden buiten het samenwerkingsverband
Hoewel dit niet de meest voor de hand liggende keuze is, is het mogelijk om uw kind aan te
melden voor een speciale school voor basisonderwijs in een ander samenwerkingsverband. Andere
samenwerkingsverbanden zijn bijvoorbeeld het „samenwerkingsverband Oldenzaal‟ en het
katholiek samenwerkingsverband in Enschede. Hiervoor moet u uw kind aanmelden bij de PCL van
dat verband. Men vraagt daarbij altijd naar de beschikking die u van de PCL in het eigen verband
heeft gekregen. Zonder deze beschikking mogen zij de aanmelding niet in behandeling nemen. Als
ook de andere PCL een positieve beschikking afgeeft, kunt u uw kind aanmelden bij een speciale
school voor basisonderwijs in het andere verband. De kans dat uw kind daarbij moet wachten
voordat het geplaatst kan worden, is groter dan bij aanmelding binnen het eigen verband.

Samenvatting van de procedure voor aanmelding en verwijzing
 U vraagt een beschikking aan bij de PCL.
 Met deze beschikking meldt u uw kind aan bij het toelatingsoverleg speciaal basisonderwijs.
 Het toelatingsoverleg adviseert over plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs.
 U bezoekt de geadviseerde school en bespreekt daar de mogelijkheden voor speciale zorg en
 de mogelijkheden tot plaatsing.
 U maakt een definitieve keuze en meldt uw kind aan.
 Een kennismakingsbezoek aan een speciale school voor basisonderwijs is pas mogelijk nadat
 het toelatingsoverleg hierover advies heeft uitgebracht.
 Als u kiest voor aanmelding bij een ander samenwerkingsverband meldt u, na het verkrijgen
 van een beschikking van de „eigen PCL‟, uw kind aan bij de PCL van het andere verband.

Tenslotte


                        43
                                Schoolgids obs het vastert 2007-2008
Steeds meer mogelijkheden op de basisschool
Onderzoek eerst, samen met de basisschool, alle mogelijkheden om uw kind op de huidige school
hulp te bieden, alvorens u overgaat tot aanmelding bij de PCL. Deze mogelijkheden worden door
de samenwerking steeds groter. De basisschool kan zelf het beste aangeven waar hierbij haar
grenzen liggen. Aangepast onderwijs op de indertijd door u gekozen school is immers, zolang dit
haalbaar is, nog altijd de beste oplossing voor uw kind.

Verschillen tussen scholen
Net zomin als alle kinderen gelijk zijn, zijn alle scholen gelijk. Elke school geeft, op een manier
die past bij de eigen ideeën en mogelijkheden, een verdere invulling aan het zorgbeleid van het
samenwerkingsverband. Door deze verschillen tussen scholen is het soms mogelijk dat de aanpak
die
uw kind nodig heeft niet wordt geboden door de huidige basisschool, maar wel door een van de
andere basisscholen binnen het samenwerkingsverband. Het is daarom mogelijk dat soms wordt
geadviseerd op uw kind te plaatsen op een andere basisschool. Maar ook dit gebeurt niet eerder
dan nadat de huidige basisschool alles heeft gedaan om uw kind te helpen en, vanzelfsprekend, in
nauw overleg met u als ouder.

Wilt u meer weten
Op de basisschool kan met u alles vertellen over de zorg die daar gegeven wordt en over de
mogelijkheden binnen het samenwerkingsverband. Heeft u andere, meer algemene vragen over
Weer Samen Naar School, dan kunt u terecht bij de coördinator van het samenwerkingsverband
WSNS Enschede/Losser, telefoon 053 - 488 44 81.
                        44
   Schoolgids obs het vastert 2007-2008
45

								
To top