Docstoc

Presentatie informele informatieavond A28 Amersfoort.ppt _11_9

Document Sample
Presentatie informele informatieavond A28 Amersfoort.ppt _11_9 Powered By Docstoc
					Spoedaanpak A28
Utrecht - Amersfoort

Informatiebijeenkomst voor
omwonenden
Doelstellingen van de avond

1. U informeren over:
  1. Procedures
  2. Werkzaamheden
  3. Voorgenomen maatregelen2. Horen wat uw belang is, wat uw zorgen zijn
                   Rijkswaterstaat
2
Programma
•  19.00 – 19.30 Inloop

•  19.30 – 20.30 Presentaties

•  Frans de Kock, Projectmanager
•  Ambitie van Rijkswaterstaat op de A28 Utrecht-Amersfoort

•  Joost van der Hart, Projectleider planstudie A28 Utrecht-Amersfoort
•  Planstudie wegverbreding A28 Utrecht-Amersfoort

•  Pauze, gelegenheid voor stellen van vragen

•  Patricia Hol, Omgevingsmanager Aanpak werkzaamheden A28 Utrecht-Amersfoort

•  Frans de Kock, Projectmanager
•  Geluidmaatregelen Amersfoort, Leusden

•  20.30 – 21.30 Informatiemarkt                         Rijkswaterstaat
3
Ambitie van Rijkswaterstaat op de A28 Utrecht-Amersfoort

• Frans de Kock, projectmanager

1. Spoedaanpak

2. Ambitie

3. Probleemstelling
                 Rijkswaterstaat
4
                               Spoedaanpak(1)Spoedaanpak: 30 projecten versneld uitvoeren
   Minister Melanie Schultz van Haegen, Infrastructuur en Milieu

                    Rijkswaterstaat
5
           Spoedaanpak(2)
  Rijkswaterstaat
6
                             Ambitie


     Ambitie A28 Utrecht - Amersfoort
  Eind 2012 wegverbreding en spitsstroken openstellen
       inclusief alle geluidmaatregelen
           Resultaat
  Goede doorstroming A28 + minder sluipverkeer +
   minder geluidoverlast + onderhoud op orde


                  Rijkswaterstaat
7
                            ProbleemstellingProbleemstelling
• Tweeledig
  – De A28 tussen Utrecht en Amersfoort moet op korte termijn
   verbreed worden
  – De onderhoudsconditie van de weg is slecht

• 1 oplossing
  – A28 Groot Onderhoud en voorbereiding wegverbreding

• Meerdere procedures voor nodig
  – (Ontwerp-) Wegaanpassingsbesluit
  – (Omgevings) vergunningen                  Rijkswaterstaat
8
Planstudie A28 Utrecht-Amersfoort
• Joost van der Hart, projectleider planstudie A28 Utrecht-Amersfoort

1. Wegverbreding

2. Procedure, inspraak en onderzoek

3. Maatregelen (niet geluid)
                   Rijkswaterstaat
9
                     Wegverbreding(1)Nut en noodzaak van de wegverbreding
            Rijkswaterstaat
10
                            Wegverbreding(2)Wegverbreding A28 Utrecht - Amersfoort
 • tussen Utrecht en Leusden-Zuid
  extra rijstroken in beide
  richtingen; van twee naar drie
  rijstroken (spitsstrook vervalt)

 • tussen Leusden-Zuid en
  Hoevelaken spitsstroken en
  weefstroken in beide richtingen

 • in knooppunt Hoevelaken extra
  rijstrook op de afslag richting
  Apeldoorn                   Rijkswaterstaat
11
                           Procedure en onderzoek(1)Hoe worden (uw) belangen geborgd?

Uw belangen?
• Doorstroming (langere termijn)
• Sluipverkeer verminderen
• Geluidoverlast
• Maatregelen voor de natuur, landschap, beschermde
 diersoortenKan er nog iets veranderd worden?
• 1 alternatief: verbredingsalternatief versus 0-alternatief
• Fouten, verkeerde afweging?

                  Rijkswaterstaat
12
                          Procedure en onderzoek(2)Onderzoek en maatregelen

        Milieueffectrapport (MER)
     Inzicht in effecten van de wegverbreding

    (Ontwerp)Wegaanpassingbesluit (OWAB)
     Beschrijft maatregelen, ondermeer geluid


       Wegaanpassingbesluit (WAB)
     Beschrijft maatregelen, ondermeer geluid


       Aanleg (geluid) maatregelen


       openstelling extra capaciteit

                 Rijkswaterstaat
13
                            Procedure en onderzoek(3)Procedure (planning onder voorbehoud)

Maart 2011    September 2011        2012
OWAB&MER       Indienen        Behandeling beroep
 ter visie      beroep bij       bij Raad van State
          Raad van State
  RWS
 informeert    Beroepsperiode         Aanleg
           WAB & MER       (Geluid)maatregelen

Indiening      RWS stelt Nota
Zienswijze     van Antwoord          Openstelling
 Bij CPP*        op            extra capaciteit
                               Eind 2012
   *Centrum Publieksparticipatie  Rijkswaterstaat
14
                            Effecten en maatregelen(2)Maatregelen (niet geluid)
Bodem en water
• Waterhuishoudkundig plan in afstemming met waterschap

Natuur, landschap
• Compensatie Ecologische Hoofdstructuur in afstemming met
 Provincie Utrecht, Noord-Holland
• Instandhouding ecologische verbindingen
• Compensatie bomenkap (landschapsplan)

Luchtkwaliteit
• Jaarlijkse monitoring en maatregelen door de overheid                   Rijkswaterstaat
15
                        Aanpak van de werkzaamhedenAanpak van de werkzaamheden
• Patricia Hol, omgevingsmanager

1. Waarom nu aan de slag?

2. Aanpak

3. Vergunningen

4. Inspraakmogelijkheden

5. Handige telefoonnummers en adressen                  Rijkswaterstaat
16
                          Waarom nu aan de slag?Waarom nu aan de slag?

 • conditie wegdek niet op orde
   • noodreparaties
   • max 90 km per uur
 • veel files
                 Rijkswaterstaat
17
                               Aanpak (1)Gecombineerde aanpak
• Tijdens de onderhoudswerkzaamheden wordt asfalt aangelegd waar
 het verkeer overheen kan rijden tijdens de werkzaamheden aan de
 andere rijstroken.

• Dit asfalt kan in gebruik worden genomen als extra rijstrook zodra
 het Wegaanpassingsbesluit is vastgesteld, de geluidmaatregelen zijn
 aangelegd en niet eerder.
                   Rijkswaterstaat
18
                         Aanpak (2)Voordelen van de gecombineerde aanpak

• 2 rijstroken beschikbaar in beide richtingen
• werk aan betonbaan:
 - korter
 - overdag
• 1 keer de weg op
• snel uitbreiding van de weg
               Rijkswaterstaat
19
                         Vergunningen (1)Wat hebben we hier voor nodig: vergunningen
      Vergunningen voor aanleg van faseringsstroken en
      vernieuwing viaducten in Amersfoort
      • omgevingsvergunning Zeist, Soest & Amersfoort
      Vergunningen voor (onderhouds) werkzaamheden en
      voorbereiding verbreding
      • watervergunningen
      • verleggen kabels en leidingen
      • sloopvergunningen
                Rijkswaterstaat
20
                            Vergunningen (2)Nog meer vergunningen
   Vergunningen behorend bij het OWAB (= uitvoeringsbesluiten)
   voor maatregelen om de effecten van de wegverbreding weg te
   nemen

•  bouwvergunning geluidschermen
•  sloopvergunning oude geluidschermen
•  kapvergunningen
                   Rijkswaterstaat
21
                                          Vergunningen (3)Mogelijkheid voor inspraak en beroep bij de vergunningen

 vergunningen        Ronde 1             Ronde 2       Ronde 3
               Gemeente            Bestuursrechter   Raad van State
               (zienswijze)          (Beroep*)      (Hoger Beroep)


               Bevoegd gezag          Bestuursrechter   Raad van State
               (bezwaar of           (Beroep*)      (Hoger Beroep)
               zienswijze)

               Centrum voor
               Publieksparticipatie           -     Raad van State
                                         (Beroep*)
               (zienswijze)

* Alleen mogelijk als u heeft ingesproken heeft in ronde 1
                                Rijkswaterstaat
22
                              InspraakHoe weet ik wanneer ik kan inspreken?
• Ontwerp-wegaanpassingsbesluit bekendmaking in digitale
 Staatscourant en regionale en huis- aan-huisbladen door
 Rijkswaterstaat

• Vergunningen bekendmakingen in huis- aan- huisbladen
 ‘gemeentepagina’ door betreffende gemeente of waterschap
                 Rijkswaterstaat
23
                    Handige telefoonnummers en adressenHandige telefoonnummers & adressen
• www.rws.nl/A28 (schrijf u in op de digitale nieuwsbrief)

• www.rws.nl/ov-pas
• www.rws.nl/A28minderhinder

• www.vanAnaarBeter.nl
• www.utrechtbereikbaar.nl

• Landelijke informatielijn Rijkswaterstaat: 0800-8002 of via
 08008002@rws.nl
                    Rijkswaterstaat
24
Situatie geluid
Sinds jaren ‘80
• Niet overal geluidsschermen
• Verkeer is gegroeid
• Geluidoverlast toegenomen
• Geen stiller asfalt

Uitdagingen
• Snel oplossen geluidsproblemen Amersfoort (specifieke situatie Randebroek,
  Schuilenburg en Dorrestein)
• Maximaal rekening houden met toekomst Hoevelaken
• Geen extra problemen veroorzaken voor Leusden (reflectie door scherm)
• Uitvoering met minimale overlast voor bewoners en weggebruiker.
• Geluidsmaatregelen mogen pas na WAB besluit gerealiseerd worden, dus
  realisatietijd is erg kort.

                      Rijkswaterstaat
25
Hoe komt keuze voor maatregelen tot stand?
•  Schuilenburg, Randenbroek, Dorrestein
   – Situatie zonder geluidsschermen oplossen
   – Maatregel: stiller asfalt, bouwen geluidschermen
   – Soort geluidsscherm is een afweging tussen geluidsreductie, kosten en
    inpassing

•  Nimmerdor, Rustenburg
   – Stand-still beleid
   – Maatregel: stiller asfalt, terugbrengen geluidsschermen

•  Maatregelen:
   – Geluidsschermen
   – Stiller asfalt
   – Gevelisolatieonderzoek na Besluit

                       Rijkswaterstaat
26
Geluidsschermen Schuilenburg-Randenbroek

• Nu in 2011/2012 geluidsmaatregelen treffen die geluidsprobleem
 oplossen

• Ook rekening houden met de bewonerskant; geen hoge muur maar
 toepassing groene wanden en glas (sociale veiligheid, inpassing)

• Inpassing gaat ruimte kosten langs de nieuwe weg, in huidige
 groenzone park Schuilenburg zal scherm/wal oplossing gerealiseerd
 moeten worden.

• Uitvoering zal niet zonder hinder gaan plaatsvinden. (bouwhinder,
 verkeersoverlast, geluidsoverlast)

• Nu al opdrachtnemer gecontracteerd om optimale bouwfasering uit te
 denken en alle mogelijk voorbereidende werkzaamheden zo snel
 mogelijk op te starten

                   Rijkswaterstaat
27
                                 VragenBestuurlijke afspraken
• Nú: afdoende maatregelen treffen

• Flexibiliteit maatregelen: Rijkswaterstaat houdt rekening met
 afbreken, uitbreiden of ophogen

• Toekomst: bij planstudie knooppunt Hoevelaken opnieuw
 onderzoeken welke maatregelen dan getroffen worden

• Geen reflectie van geluid richting bewoners van gemeente Leusden
                   Rijkswaterstaat
28
Geluidsschermen Nimmerdor, Dorrestein


           Wijk Dorrestein
           Nieuwe 6 meter hoge schermen
2 meter hoog scherm vervangen langs zuidbaan                 Rijkswaterstaat
29
Geluidsschermen Randenbroek Schuilenburg

 Wijken Randenbroek-Schuilenburg
 - Nieuw 11 meter hoog scherm
                  Rijkswaterstaat
30
Impressie
Schuilenburg
        Rijkswaterstaat
31

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Meer, weten
Stats:
views:46
posted:3/19/2011
language:Dutch
pages:31