Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Om_du_tycker_att_varden_brister

VIEWS: 4 PAGES: 4

									Om vården brister –
Vad gör jag då?


HSAN = Hälso- och Sjukvårdens AnsvarsNämnd


Vad kan HSAN hjälpa till med?

HSAN är en statlig myndighet, som prövar om personal inom hälso- och sjukvården gjort sig skyldig till fel i sitt
arbete. Nämnden kan i sådana fall ge en disciplinär påföljd. Nämnden består av nio ledamöter. Ordföranden är
jurist med erfarenhet som domare och övriga ledamöter har erfarenhet från olika områden av hälso- och
sjukvården.

Vem får göra anmälan till oss?

Den som är eller varit patient får göra anmälan till HSAN.
Om patienten inte själv kan göra anmälan, får anmälan i stället göras av en närstående. Är patienten själv i
stånd att göra anmälan godtas således inte anmälan av närstående. Till närstående räknas t.ex. make/maka,
sambo, barn, föräldrar och syskon. Den som har rätt att göra anmälan kan också uppdra åt någon annan person
att föra hans/hennes talan med stöd av fullmakt.
Socialstyrelsen, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern kan också göra anmälan till HSAN.

Hur ska anmälan se ut?

Anmälan skall vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och i original.

Anmälan kan göras på blankett men är inget krav.

I anmälan skall anges vilken undersökning, vård eller behandling som avses, när och var den ägde rum, om
möjligt vem som har begått fel och vad du anser har varit fel.

Den som anmälts måste av HSAN ha fått underrättelse om anmälan inom två år från det felet begicks. I annat
fall har disciplinärt ansvar förfallit (preskriberats).

Din anmälan till HSAN är enligt huvudregeln offentlig, men den kan undantagsvis sekretessbeläggas. HSAN:s
beslut är alltid offentliga. I övrigt råder vanlig hälso- och sjukvårdssekretess.

Vad händer med din anmälan?

HSAN skickar som regel över din anmälan till den som blivit anmäld. Den anmälde får tillfälle att ge sin syn på
saken. Du får därefter tillfälle att bemöta vad han eller hon sagt.

HSAN tar som regel in en kopia av din patientjournal.


Du kan alltid återkalla din anmälan, t.ex. om du genom utredningen har fått tillfredställande förklaring till vad
som hänt.
När ett ärende är färdigberett granskas det av medicinska experter, som är knutna till HSAN. Därefter prövar
HSAN ärendet och fattar beslut. I vissa fall avgörs ärendet av ordföranden ensam efter granskning av medicinsk
expert. Beslutet skickas till såväl anmälaren som den anmälde.

Beslutet kan överklagas av den som är missnöjd med hur det blev. Överklagande måste ske inom den tid som
anges i beslutet (tre veckor efter delgivning). Kommer överklagandet in för sent prövas det inte.Om du fått dåligt bemötande eller behöver hjälp

Om du anser att du blivit dåligt bemött av hälso- och sjukvårdspersonalen eller behöver hjälp för att få den
vård du vill ha, kan du vända dig till:

  1.  Verksamhetschefen (På vissa sjukhus finns patientombudsman eller patienttjänst eller någon annan
     särskild representant för sjukhusledningen)

  2.  Sjukvårdsförvaltningen

  3.  Patientnämnden/förtroendenämnden som finns i landstinget eller kommunen

Adress och telefonnummer hittar du i telefonkatalogens blå sidor med sjukvårdsupplysningar eller i den
guide/katalog som vissa landsting delar ut.

Patientnämnden är till för patienter och anhöriga

Patientnämnden består av politiker som utsetts av de politiska partierna. Nämnden har tjänstemän som kan
informera dig om dina möjligheter och försöka hjälpa dig att få de kontakter du behöver inom vården.

Du kan själv vända dig dit eller låta någon annan göra det för din räkning. Naturligtvis bör du i första hand tala
med vårdpersonalen om du inte är nöjd. Många problem och frågor går ju att komma till rätta med direkt. Om
det ändå är svårt att klara ut problemen försöker vi hjälpa dig

Även kommunerna måste ha patientnämnder för den hälso- och sjukvård som ges till boende på t ex
sjukhemmen. Kommunerna kan överlåta uppgiften till landstinget. I Västerbotten har fjorton kommuner skrivit
avtal med landstingets patientnämnd.

Dessa kommuner är:
Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina,
Vindeln, Vännäs, Åsele.

Tjänstemän och alla politiska ledamöter i patientnämnden har tystnadsplikt. Nämnden har inga
disciplinära befogenheter. Myndighetsbrevlåda: patientnamnden@vll.se

Enligt lagen om patientnämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården mm har patientnämnderna till uppgift att:

    Hjälpa i kontakter mellan patient och vårdpersonal

    Berätta om vilka krav som kan ställas på vården

    Informera om patient- och läkemedelsförsäkringen

    Förmedla annan hjälp åt patienter och personal, om det behövs

    Bidra till kvalitetsutvecklingen i vården

    Välja ut stödpersoner för dem som tvångsvårdas inom psykiatrin eller enligt smittskyddslagen
Om du tycker organisationen har brister

Om du har klagomål mot den allmänna hälso- och sjukvårdens organisation kan du vända dig till representant för
landstinget eller kommunen. I vissa kommuner finns en särskild hälso- och sjukvårdsnämnd.

Du kan också vända dig till någon av Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter (Se nedan)

Socialstyrelsen
Box 34
901 02 Umeå

Tel 075-247 30 00
Fax 075-247 43 39
E-post socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Besöksadress: Nygatan 18-20


Om du anser att personal begått fel

Om du anser att någon yrkesutövare inom allmän eller privat hälso- och sjukvård bör få en disciplinär påföljd
(erinran eller varning) för att ha åsidosatt sina skyldigheter i yrkesutövningen, kan du göra en anmälan till:

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Box 3539
103 69 Stockholm

Besöksadress:
Teknologgatan 8 C, Stockholm

Expeditionstid: 9-12, 13-15
Tel:08-786 99 00
Fax: 08-24 62 49
E-post: hsan@hsan.se

Till yrkesutövare inom hälso- och sjukvården räknas såväl anställda inom den allmänna hälso- och sjukvården
som privat verksamma yrkesutövare och hälso- och sjukvårdspersonal på socialtjänstens hem för vård eller
boende.
Om du anser att du har rätt till ersättning

Om du vill ha ersättning för skada m.m., som uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling,
kan du ansöka om ersättning från någon av patientförsäkringarna.

När det gäller landstingssjukvården och landstingens tandvård (bl.a. folktandvården) kan du vända dig till
PSR, Personskadereglering AB. Adressen dit är:

PSR - Personskadereglering AB
Box 17830
118 94 Stockholm.
Tel: 08-551 010 00
Webbplats: www.psr.se eller www.patientforsakringen.se

Gäller det övrig hälso- och sjukvård kan du vända dig till vårdgivaren för upplysning om vilket bolag han eller
hon är försäkrad i. För tandvårdsskador kan du vända dig till Sveriges privattandläkarförening. Adressen dit är:
Sveriges privattandläkarförening
Box 1217
111 82 Stockholm
Tel: 08-555 446 00
Webbplats: www.ptl.se

Ett fåtal, privatpraktiserande yrkesutövare är dock inte anslutna till försäkringarna. I dessa fall kan du vända dig
till Patientförsäkringsföreningen. Adressen dit är:

Patientförsäkringsföreningen
Box 24127, 104 51 Stockholm
Tel: 08-522 782 90
Webbplats: www.pff.se

Om du vill ha ersättning för skada som orsakats av läkemedel kan du vända dig till Läkemedelsförsäkringen.
Adressen dit är:

Försäkringsbolaget Zürich
Box 5069
102 42 Stockholm
Tel: 08-579 330 00
Webbplats: www.zurich.se

								
To top