โครงสร้างข้อมูลคิว (Queue) by patoompon

VIEWS: 3,870 PAGES: 10

More Info
									              รายงาน

               เรื่อง

           Queues (คิว)              เสนอ

          อาจารย์ ดวงฤดี เรืองแสน
             จัดทาโดย

           นาย ณัฐพร สิงห์ชัย         ปวส. 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

         วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
                      คานา

 รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ประจาภาคเรียนที่
1ปีการศึกษา 2553 โดยนาเสนอเรื่องโครงสร้างข้อมูลของคิว ซึ่งจัดทาขึ้นด้วยตนเอง

หวังว่ารายงานของข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ ดวงฤดี เรืองแสน
ผู้ให้ความรู้และคาแนะนาต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่การเรียนของข้าพเจ้าเป็นอย่างสูง
                                   ผู้จัดทา

                                 นาย ณัฐพร สิงห์ชัย
โครงสร้างข้อมูลคิว (Queue)
โครงสร้างข้อมูลแบบคิว (Queue) จัดเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบรายการเชิงเส้น (Liner
Structure) ที่มีคุณลักษณะเฉพาะของตัวเอง
โดยมีกฏเกณฑ์ของการเพิ่มข้อมูลเข้าที่ปลายด้านหนึ่งของโครงสร้างหรือตรงส่วนท้ายของคิวและล
บข้อมูลหรือนาข้อมูลออกที่ปลายอีกด้านหนึ่งหรือตรงส่วนต้นของคิวซึ่งมีลักษณะดังกล่าวที่มาสาม
ารถพบเห็นได้ในเหตุการณ์ประจาวัน เช่น
การเข้าแถวคิวเพื่อทาธุรกรรมในธนาคารการเข้าแถวเพื่อซื้อตั๋วดูภาพยนต์ลักษณะสาคัญของคิว
ลักษณะสาคัญของคิว คือ สิ่งที่เข้าไปในแถวคิว (แถวอันดับ)
เป็นอันดับแรกจะได้รับการปฏิบัติหรือถูกกระทาก่อน
และจบงานหรือหลุดกระบวนการออกจากแถวคิวเป็นอันดับแรกเช่นกัน
จึงเรียกคุณลักษณะโครงสร้างข้อมูลแบบคิวว่าเป็นโครงสร้างแบบ เข้าก่อนออกก่อน (First In
First Out : FIFO , First Come First Served : FCFS)

จากลักษณะการทางานดังกล่าว
จึงมีการนาโครงสร้างข้อมูลแบบคิวมาใช้ในงานคอมพิวเตอร์อย่างมากมายในหลายส่วนหลายระบบ
ซึ่งมีลักษณะการทางานเหมือนกับคิว เช่น ในระบบปฏิบัติการ (Operating System :
OS) ของคอมพิวเตอร์ในการจัดงานต่าง ๆ เข้าประมวลผลในระบบโทรคมนาคม
(Communication) , ในระบบการทดลองดาวเทียม (Satellite)
การนาข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างข้อมูลคิว

เป็นกระบวนการอ่านข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่โครงสร้างข้อมูลคิวทางด้านปลายที่พอยน์เตอร์ R
ชี้อยู่ เมื่อมีการนาข้อมูลเข้า สู่โครงสร้างคิวเรียบร้อยแล้ว พอยน์เตอร์ R จะเปลี่ยนตาแหน่ง
ชี้ไปยังตาแหน่งที่ว่างตาแหน่งถัดไป ข้อควรคานึงถึง คือ ในขณะที่คิวเต็ม (Full
Queues) หรือไม่มีช่องว่างเหลืออยู่
จะไม่สามารถนาข้อมูลเข้าไปเก็บในโครงสร้างคิวได้อีก ซึ่ง จะทาให้เกิดปัญหา
“Overflow” ขึ้น
ขั้นตอนการนาข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างคิว มีดังนี้
1. เมื่อมีข้อมูลเข้าสู่คิว ให้ตรวจสอบว่าคิวเต็มหรือไม่

2. ถ้าคิวไม่เต็มให้เลื่อนตาแหน่งพอยน์เตอร์ R แล้วนาข้อมูลเข้าสู่คิว

3. ถ้าคิวเต็มไม่ให้มีการรับข้อมูล ตรวจสอบเงื่อนไขว่า ถ้าเป็นข้อมูลตัว แรกในคิว
ให้เปลี่ยนพอยน์เตอร์ F ให้ชี้ค่าแรก
                           1      2   3     4   5
 1. เมื่อคิวว่าง (Empty Queue)         Empty    Empty  Empty  Empty  Empty

                        F=0,R=0

                           1      2   3     4   5
 2. เมื่อนาค่า A เข้าสู่โครงสร้างคิว         A    Empty  Empty  Empty  Empty

                      F      R
                           1      2   3     4   5
 3. เมื่อนาค่า B เข้าสู่โครงสร้างคิว         A      B  Empty  Empty  Empty

                         F      R
                            1     2         3     4     5
      4. เมื่อนาค่า C เข้าสู่โครงสร้างคิว     A    B        C    Empty   Empty

                          F              R
                            1     2         3     4     5
      5. เมื่อนาค่า D เข้าสู่โครงสร้างคิว     A    B        C      D  Empty

                          F                   R
                            1     2         3     4     5
      6. เมื่อนาค่า E เข้าสู่โครงสร้างคิว
                   Start
                            A    B        C      D     E
        ไม่สามารถนาข้อมูลเข้าได้อีก
                          F                        R
                 Check Full        Push Data to queue
Underflow      Yes
                queue (R = N)        (Queue[R] = Data)                   No


               Change Position Rear      Check First Data           Set Pointer to Next
                                            Yes
               Pointer (R = R+1)       in queue (F =R)              (F =1)
                                   No
                                 Sttop
    การนาข้อมูลออกจากโครงสร้างข้อมูลคิว
    เป็นลบข้อมูลออกจากโครงสร้างคิวทางด้านต้นของโครงสร้างคิว โดยมีพอยน์เตอร์ F
    เป็นพอยน์เตอร์ข้อมูลอยู่ เมื่อมีการลบข้อมูล ออกจากโครงสร้างคิวเรียบร้อยแล้ว พอยน์เตอร์ F
    จะเลื่อนตาแหน่ง ไปยังตาแหน่งถัดไป

    ข้อควรคานึงถึง คือ เมื่อคิวว่าง (Empty queue) หรือไม่มีข้อมูลเหลืออยู่
    จะไม่สามารถนาข้อมูลออกจากคิวได้อีก ซึ่ง จะทาให้เกิดปัญหา “underflow” ขึ้น
การนาข้อมูลออกจากโครงสร้างข้อมูลคิว
1. ตรวจสอบว่าเป็นคิวว่าง (Empty Queues) หรือไม่

2. ถ้าคิวไม่ว่างให้นาข้อข้อมูลออกจากคิว พร้อมเลื่อนตาแหน่งพอยน์เตอร์ F

3. ถ้ามีข้อมูลอยู่เพียงตัวเดียว ให้กาหนดให้พอยน์เตอร์ F และ R เป็นศูนย์ (0)
                       1      2    3     4      5
 1. เมื่อคิวเต็ม (Full Queue)         A      B    C     D      E

                       F                        R
                       1      2    3     4      5
 2. เมื่อนำค่ำ A ออกจำกคิว         Empty     B    C     D      E

                           F                  R
                       1      2    3     4      5
 3. เมื่อนำค่ำ B ออกจำกคิว         Empty   Empty    C     D      E

                                             R
                                 F

                         1      2    3     4      5
  4. เมื่อนำค่ำ C ออกจำกคิว         Empty    Empty  Empty     D      E

                                       F        R
                         1      2    3     4      5
  5. เมื่อนำค่ำ ออกจำกคิว          Empty    Empty  Empty   Empty      E

                                           F      R
                         1      2    3     4      5
  6. เมื่อนำค่ำ E ออกจำกคิว         Empty    Empty  Empty   Empty    Empty
   ไม่สำมำรถนำข้อมูลออกได้อีก
                       F=0,R=0
              Start
            Check Empty         Change Position Front
Underflow   Yes
            queue (F = 0)         Pointer (F = F+1)
               No


                           Check Only Data       Set Pointer to Begin
                                      Yes
           Pop Data from queue       in queue (F = R)        (F = 0,R = 0)
           (Data = Queue[F])                               No
                              Sttop
  สรุปการใช้งานโครงสร้างข้อมูลคิว
  จากการดาเนินการกับโครงสร้างคิวจะเห็นได้ว่า โครงสร้างคิวยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงใดนัก
  เนื่องจากเหตุผลดังนี้
  เมื่อมีการเพิ่มข้อมูลจนเต็ม (Full Queue) และมีการลบข้อมูลออกจากโครงร้างคิวแล้ว
  พอยน์เตอร์ F จะยังคงอยู่ที่ตาแหน่งเดิม
  ไม่สามารถเปลี่ยนไปที่ตาแหน่งเริ่มต้นใหม่ได้จนกว่าจะมีการลบข้อมูลออกจากคิวหมดแล้ว(Emp
  ty Queue) จึงจะสามารถกาหนดพอยน์เตอร์ข้อมูล F และ R
  ให้กลับไปยังตาแหน่งเริ่มต้นใหม่ได้ ทาให้เสียพื้นที่ของโครงสร้างคิวในตาแหน่งที่พอยน์เตอร์ F
ผ่านมา ไปเนื่องจากต้องรอให้ตาแหน่งของพอยน์เตอร์ F ไปยังตาแหน่งสุดท้ายก่อน (เมื่อคิวว่าง)
จึงจะสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้

จากสาเหตุดังกล่าวมาแล้ว จึงได้มีการพัฒนาโครงสร้างคิวให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
สามารถใช้งานพื้นที่โครงสร้างคิวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยการนาปลายทางของโครงสร้าง คือ
ด้านหน้าของโครงสร้าง (Front) และด้านหลังของโครงสร้าง (Rear)
มาเชื่อมต่อกันในลักษณะวงกลม เรียกว่า คิววงกลม (Circular Queue)
โครงสร้างข้อมูลคิววงกลม (Circular Queue)
ลักษณะของคิวว่าง  (Empty queues)    และคิวเต็ม (Full queues)
รูปแบบของโครงสร้างคิววงกลมมี2ลักษณะคือ

1. การดาเนินการเคลื่อนที่แบบทวนเข็มนาฬิกา (Counterclockwise)
2.การดาเนินการเคลื่อนที่แบบตามเข็มนาฬิกา(Clockwise)


จากรูปจะสังเกตว่า ในขณะที่คิวว่าง (Empty queues) และเมื่อคิวเต็ม
(Full queues) จะมีตาแหน่งที่พอยน์เตอร์ F อยู่ติดกับพอยน์เตอร์ R เหมือนกัน
ทาให้เกิดปัญหาขึ้นได้ในการตรวจสอบค่าของโครงสร้างคิววงกลม แก้ไขด้วยวิธี
การดังนี้
1. กาหนดค่าตรรกะ (Boolean) ขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบค่าคิวว่าง
(Empty queues) และคิวเต็ม (Full queues)
2. กาหนดตัวนับ (Counter) ขึ้นมาเพื่อนับจานวนข้อมูลว่ามีอยู่ในโครง
สร้างคิวเท่าใด

ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างคิววงกลม
1. ตรวจสอบว่าพอยน์เตอร์ R อยู่ที่ตาแหน่งสุดท้ายหรือไม่ ถ้าใช่ให้กา
หนดให้มาที่ค่าเริ่มต้น ถ้าไม่ใช่ให้เลื่อนตาแหน่งต่อไป
    2. ตรวจสอบว่าคิวเต็มหรือไม่ ถ้าไม่เต็มให้เพิ่มข้อมูล
    3. ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เข้ามาเป็นค่าแรกในคิวหรือไม่ ถ้าใช่ให้พอยน์
    เตอร์ F เลื่อนตาแหน่งต่อไปStart

                                r <> n ?  Yes  queue[r] = data
                                 No
r=n?             No
                                f=0?    Yes    f=1
Yes
r= 1             r=r+1                No


                                 Stop
    ตัวอย่างลักษณะงานที่เป็นคิววงกลม

								
To top