ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย Islamic Bank in Thailand by Jaggrit

VIEWS: 547 PAGES: 10

More Info
									                                                 1
                 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
จากจุดเริ่มต้น
   แนวคิดในการจัดตั้งธนาคารอิสลามได้ริเริ่มขึ้นจากความต้องการของชาวมุสลิมโดยเฉพาะในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวมุสลิมที่ดาเนินชีวิตตามหลักการอิสลาม โดยในปี พ.ศ. 2541
รัฐบาลจึงผลักดันให้ธนาคารอิสลามเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อสนองความต้องการสาหรับชาวไทยมุสลิมให้มีช่องทางทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม

แต่ด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่จะให้ธนาคารอิสลามถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นเอกเทศและถูกต้องตามกฎหมายจึ
งได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง
จัดเตรียมพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนาเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาผ่านออกมาเป็นกฎหมายและสาเร็จในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2545

เติบโตอย่างมั่นคง
     “ธนาคารอิสลาม” จัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545
ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท
เริ่มเปิดดาเนินกิจการครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546
โดยมีสานักงานใหญ่และสาขาแห่งแรกอยู่ที่คลองตัน
จากนั้นก็เริ่มทยอยเปิดสาขาในกรุงเทพฯและพื้นที่ภาคใต้ จนกระทั่งสิ้นปี พ.ศ. 2548
ธนาคารอิสลามมีสาขารวมทั้งสิ้น 9 สาขา การดาเนินธุรกิจของธนาคารอิสลามขยายอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาธนาคารได้ดาเนินการตามนโยบายการควบรวมกิจการของกระทรวงการคลัง
โดยการซื้อกิจการบริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ของธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน)
และได้มีพิธีลงนามสัญญาโอนกิจการบริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ของธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 9
พฤศจิกายน 2548 ส่งผลให้ธนาคารอิสลามมีสาขาเพิ่มขึ้นอีก 18 สาขา เป็น 27
                                               2
สาขาและเพื่อรองรับปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ
ธนาคารได้ย้ายสานักงานใหญ่จากคลองตัน มาที่อาคาร คิวเฮ้าส์ อโศก ในเดือนสิงหาคม 2549
ธนาคารอิสลาม ธนาคารของคุณ
      จากความมุ่งหวังของชาวไทยมุสลิมในระยะแรกของการดาเนินการของธนาคารอิสลาม
ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป้าหมายชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้
แต่ธนาคารตระหนักเสมอว่าบริการตามแนว
ทางอิสลาม สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนทั่วไปได้
โดยไม่จากัดให้อยู่เพียงในระบบธนาคารกระแสหลักซึ่งอิงกับระบบดอกเบี้ย
ธนาคารจึงมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ทันสมัย และให้บริการโดยคานึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้หลักคุณธรรมที่ใส่ใจ ห่วงใยทุกกลุ่มสังคม
เคร่งครัดในหลักศาสนาอิสลาม ยึดมั่นในสัญญาที่ตกลง และบริหารงานด้วยความโปร่งใส
ด้วยเหตุนี้ธนาคารอิสลาม จึงเป็นธนาคารที่แตกต่างและทางเลือกใหม่ให้กับทุกคน
ไม่จากัดเชื้อชาติและศาสนา ปัจจุบันธนาคารอิสลามมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีสาขา
30 แห่งครอบคลุมทุกภูมิภาค

วิสัยทัศน์
   เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้หลักชะรีอะฮ์
และดาเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสังคม

พันธกิจ
     - สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
     -
บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์
     - บูรณาการระบบปฏิบัติงานที่รวดเร็วด้วยเทคโนโลยี
                                                  3
    - เพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
    - ดาเนินการภายใต้นโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้าง เศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนา
ตราสัญลักษณ์
    องค์ประกอบหลักของสัญลักษณ์ของธนาคารอิสลามฯ ประกอบด้วย “อะลีฟ”
อักษรภาษาอาหรับตัวแรกในการสะกดคาว่า “อิสลาม”
หรือมองในอีกนัยหนึ่งคือ อักษร “ไอ” ในคาภาษาอังกฤษว่า “Islamic” ซึ่ง ตวัดเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว
และดาวสีเหลืองทอง อยู่บนพื้นสีเขียว ให้ความหมายถึงความเป็นผู้นาที่ก้าวหน้ายั่งยืน และด้วยสีเหลืองทอง
สื่อถึงพลังแห่งความสว่างไสว เคียงคู่กับดวงดาวเสมือนการเกื้อกูล โอบอุ้มซึ่งกันและกัน
พร้อมรวมใจสามัคคี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความมั่นคงและความสาเร็จตลอดกาล
    สีเหลืองทอง หมายถึง
พลังแห่งแสงสว่างของศาสนาอิสลามที่ให้ความสว่างไสวแก่ผู้คนทุกชาติศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน
     สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามอย่างมั่นคง รุ่งโรจน์ สดใส

การกากับดูแลกิจการ
  "ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสร้างแนวทางการดาเนินธุรกิจ ให้มีจริยธรรม
มีการกากับดูแลที่ดีและการปฏิบัติตามหลักชะรีอะฮ์
โดยมีหลักความประพฤติปฏิบัติอันเหมาะสมมุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินงาน"
                                              4
การกากับดูแลกิจการที่ดี
   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดาเนินธุรกิจ
โดยนาหลักชะรีอะฮ์อย่างเต็มรูปแบบมาเป็นหลักในการกาหนดแนวคิด หลักการ
และวิธีการดาเนินงานทุกขั้นตอนซึ่งถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม
ซึ่งมีหลักคาสอนหลายประการที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.)
ได้สอนให้มนุษย์ทุกคนใช้ชีวิตประจาวันโดยไม่คิดหรือทาสิ่งไม่ดีแก่ใคร นอกจากนั้น
เนื่องจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จึงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง
ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีธนาคารจึงใช้หลักการและแนวทางการกากับดูแลที่ดีในรัฐวิสา
หกิจ ปี 2552 และหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกอบเป็นมาตรฐานในการกากับดูแลการดาเนินงานของธนาคารเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเป็น
ธรรม มีความโปร่งใสในการดาเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

รางวัลและความสาเร็จ
      รางวัลเกียรติคุณ “The Best Islamic by Country” จาก Islamic Finance News (IFN)
                                                  5
          รางวัลเกียรติคุณ “The Best Islamic Finance House Award ” จาก Alpha Southeast
                     Asia ประจาปี 2552
รางวัลเกียรติคุณ “The Best Islamic Finance Bank in Thailand ” จาก Alpha Southeast Asia ประจาปี 2553
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมด มีผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้

    เงินฝาก
      o   เงินฝากภายใต้หลัก วาดิอะฮ์ โดยผู้ฝากอาจจะได้หรือไม่ได้ผลตอบแทน ขึ้นแล้วแต่ประเภท
         มีดังนี้

             บัญชีออมทรัพย์ ชื่อเดิมคือบัญชีรักษาทรัพย์ เป็นบัญชีที่สามารถฝาก-
             ถอนได้ตามที่ต้องการ
             สมุดบัญชีรักษาทรัพย์ วาดิอะฮ์ รุ่นแรก
             สมุดบัญชีรักษาทรัพย์ วาดิอะฮ์ รุ่นสอง

             บัญชีเดินสะพัด เป็นบัญชีกระแสรายวัน สามารถเบิกถอนโดยใช้เช็ค
                                            6
       บัญชีอัล-ฮัจญ์ เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อสะสมเงินฝากเพื่อไปทาฮัจย์
       ผู้ฝากบัญชีนี้ต้องนับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น
o  เงินฝากภายใต้หลัก มุฎอรอบะฮ์
  เป็นเงินฝากที่มีผลตอบแทนตามสัดส่วนตามสัญญาของกาไรที่ธนาคารหามาได้ มีดังนี้

      บัญชีเงินฝาก มุฎอรอบะฮ์ทั่วไป
      สมุดบัญชี มุฎอรอบะฮ์ทั่วไป
         เปรียบเสมือนบัญชีเงินฝากประจาเพื่อการลงทุน
      โดยฝากขั้นต่าในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
      ที่ผู้ฝากจะได้ผลตอบแทนเมื่อครบกาหนดตามสัญญา
      ตามอัตราผลตอบแทนจากกาไรที่ธนาคารหามาได้ ระหว่างลูกค้ากับธนาคาร
      ถ้าฝากระยะเวลามาก
      สัดส่วนที่ลูกค้าจะได้รับกาไรก็มากกว่าระยะเวลาฝากที่น้อยกว่า โดยมีระยะเวลา
      ดังนี้

          3 เดือน
          6 เดือน
          12 เดือน      บัญชีเงินฝาก อัล อะมีน เปรียบเสมือนบัญชีเงินฝากประจาเพื่อการลงทุน
      โดยฝากขั้นต่าเป็นเงินจานวนที่สูง โดยผู้ฝากจะได้ผลตอบแทนทุกเดือน
      แต่ห้ามถอนจนกว่าจะครบกาหนดตามสัญญา
      ตามอัตราผลตอบแทนจากกาไรที่ธนาคารหามาได้ ระหว่างลูกค้ากับธนาคาร
      ถ้าฝากระยะเวลามาก
      สัดส่วนที่ลูกค้าจะได้รับกาไรก็มากกว่าระยะเวลาฝากที่น้อยกว่า โดยมีระยะเวลา
      ดังนี้
         3 เดือน

         6 เดือน

         12 เดือน
                                                          7
          สินเชื่อ ลักษณะการให้สินเชื่อของธนาคารจะเป็นตามสัญญา โดยมีการกาหนดงวดการผ่อน
          อัตรากาไรอย่างชัดเจน ไม่มีการขึ้น-ลงเหมือนดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา
          การดาเนินการเป็นลักษณะการค้า-ขาย เช่น เมื่อลูกค้าต้องการของชิ้นหนึ่ง ธนาคารจะทาการซื้อให้
          โดยขายต่อให้ลูกค้าเป็นราคาของ+กาไรที่ธนาคารต้องการ แล้วลูกค้าก็ผ่อนกับธนาคารตามสัญญา
          โดยธนาคารมีสินเชื่อดังนี้
             o สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค โดยมี สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, ซื้อรถยนต์, เพื่อการอุปโภค,

               เพื่อการเดินทาง, เพื่อการศึกษาต่อ,วงเงินสัจจวัฎ และวงเงินอเนกประสงศ์
             o สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

                   สินเชื่อระยะเวลา (Term Financing Facilities)

                   สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Facilities)

                   สินเชื่อเพื่อการเช่าและการเช่าซื้อ

             o ตั๋วเงินและภาระผูกพัน

             o สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ

          อื่นๆ
             o บัตร ATM

             o ธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
     การวิเคราะห์ BALANCE SCORECARD
                                  การเงิน
                       วัตถุประสงค์   :  ผลกาไร
                       KPI : สินทรัพย์ , กาไร

                       Target :  เพิ่มคุณภาพสินทรัพย์
                       กิจกรรม  :  สร้างรายได้ให้กับลูกค้า          ลูกค้า                                      กระบวนการภายใน
วัตถุประสงค์  :                                    วัตถุประสงค์  :  การบริการมีคุณภาพ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า                              KPI :  มีความถูกต้อง แม่นยา
                                      8
                        วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
                      การเรียนรู้และเติบโต
                 วัตถุประสงค์   :  มีการพัฒนา
                 KPI :  มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
                 Target :
                              ่ ้
                 จานวนลูกค้าและยอดเงินที่เพิมขึน
                 กิจกรรม  :
                 มีการอบรมและมีกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าได้มี
                 ส่วนร่วม
ธนาคารอิสลามได้กาหนดมุมมองไว้ 4 มุมมอง ดังนี้
1. ด้านการเงิน
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ เพิ่มคุณภาพสินทรัพย์
บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม
                                               9
2. ด้านลูกค้า
     ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
มีภาพลักษณ์ความเป็นสถาบันการเงินสาหรับประชาชน ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ให้บริการโดยคานึงถึงผล
ประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้หลักคุณธรรมที่ใส่ใจ ห่วงใยทุกกลุ่มสังคม
เคร่งครัดในหลักศาสนาอิสลาม ยึดมั่นในสัญญาที่ตกลง และบริหารงานด้วยความโปร่งใส
3. ด้านกระบวนการภายใน
    การส่งเสริมและพัฒนาความรู้อาชีพของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางาน
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า
มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ทันสมัย
4. ด้านพัฒนาบุคลากร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมโดยยึดหลักศาสนาอิสลามและสร้างบรรยากาศในการทางานที่เหมาะสม
มีการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร
                         อ้างอิง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.ibank.co.th/2010/th/about/
      About_detail.aspx?ID=1. (วันที่ค้นข้อมูล : 20/08/53).
10

								
To top