รายงาน เสียงในภาษาไทย by Jiradha

VIEWS: 563 PAGES: 3

More Info
									     เสี ยง
      เสี ยงในภาษาไทยมี ๓ เสี ยง คือ เสี ยงสระ เสี ยงพยัญชนะ และเสี ยงวรรณยุกต์
                            ่
      ๑. เสี ยงสระ หรื อ เสี ยงแท้ เป็ นเสี ยงที่ผานลาคอมาโดยตรง แบ่งออกเป็ น
            สระแท้ มี ๙ คู่       เสี ยงสั้น       เสี ยงยาว
                   ๑
                  ๒
                   ๓
                   ๔
                   ๖
                  ๗
                   ๘
                   ๙
           สระประสมหรือ
                          เสี ยงสั้น       เสี ยงยาว
               ่
            สระเลือน ๓ คู่
                   ๑
                  ๒
                   ๓

     ในตาราหลักภาษาแต่เดิมกล่าวว่า มีรูปสระทั้งหมด ๒๑ รู ป และมีเสี ยงสระ ๓๒
        ั                          ั
เสี ยงเพราะได้นบรวม อา ไอ ใอ เอา ฤ ฤา ฦ ฦา เป็ นสระด้วย แต่ปัจจุบนถือว่าทั้ง ๘ เสี ยงนั้น
เป็ นพยางค์ คือ
           อา          เกิดจาก        อะ + ม
           ไอ ใอ         เกิอจาก        อะ + ย
           เอา          เกิดจาก         อะ + ว
           ฤ ฤา          เกิดจาก         ร+
           ฦ ฦา          เกิดจาก         ล+
    ๒. เสี ยงพยัญชนะ พยัญชนะไทยมีมีรูปพยัญชนะ ๔๔ ตัว แต่เสี ยงพยัญชนะในภาษาไทย
                ั
มี ๒๑ เสี ยงเท่านั้น แบ่งออกได้ดงนี้
    เสี ยง     พยัญชนะ        ตัวอย่าง   พยัญชนะ         ตัวอย่าง
   พยัญชนะ                         สะกด
๑     ก        ก     กา        กขค        มาก สุ ข นาค เมฆ
๒     ค             ขา    ควด   -         -
๓     ง        ง     งา        ง         กาง
๔     จ        จ     จ้า        -         -
๕     ช       ฉชฌ     ฉาน ชาน ฌาน    -         -
๖     ซ      ซศษส     ซาน ศาล พรรษา สาน -         -
๗     ย       ญย     ญาณ ยาน      ย         ยาย
๘     ด       ฎ ดฑ    ฎิกา ดี บัณฑิต  -         -
๙     ต       ฏต     กุฏิ ตา      จ ช ซ ส ษ ส กาจ คช ก๊าช อากาศ
                            ฎ ฏ ฐ ฒ ด ต ประภาษ โอภาส กฎ
                            ถทธ        ปรากฏ อิฐ วิโรฒ แดด
                                     พรต รถ เวท อาวุธ

๑๐   ท    ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ ฐาน มณโฑ เฒ่า ถุง ท่าน -      -
              เธอ
๑๑   น      นณ   นาม เณร        น ณ ญ ร ล ฬ นูน คูณ รญ การ กาล
                                กาฬ
๑๒   บ      บ   บิน          บ ป พ ฟ ภ - กับ บาป ภาพ กราฟ ลาภ
๑๓   ป      ปา   -
๑๔   พ     ผพภ   ผา พา ภา        -      -
๑๕   ฟ      ฝฟ   ฝา ฟ้ า        -      -
๑๖   ม      ม   มา           ม      ม้าม
๑๗   ร      ร   รา           -      -
๑๘   ล      ลฬ   ลา กีฬา        -      -
๑๙   ว      ว   แวว          ว      วาว
๒๐   อ      อ   อาย          -      -
๒๑   ฮ      ฮ   ฮูก          -      -
       ่
ข้ อสั งเกตเกียวกับพยัญชนะไทย
                 ั
     ๑) พยัญชนะบางเสี ยงมีตวพยัญชนะแทนได้หลายตัว เช่น ศ ษ ออกเสี ยง ส
        ฬ ออกเสี ยง ล ฑ ฒ ธ ออกเสี ยง ท
     ๒) รู ปพยัญชนะมีมากกว่าเสี ยงพยัญชนะ คือ มีรูป ๔๔ แต่มีเสี ยง ๒๑ เสี ยง
     ๓) รู ปพยัญชนะต่างกัน เมื่อเขียนคาแล้ว

								
To top