Memorandum Bantahan Memorandum Pendidikan 28 April 2003 BORANG BANTAHAN by kfs43465

VIEWS: 296 PAGES: 32

Memorandum Bantahan document sample

More Info
									            Memorandum Pendidikan
                    28 April 2003


          BORANG BANTAHAN AWAM
          DRAF PELAN STRUKTUR KUALA LUMPUR 2020

               PANDANGAN DAN CADANGAN
               BERKENAAN ISU PENDIDIKANPendahuluan
  Draf Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 (DPSKL) yang digubal oleh Dewan Bandaraya Kuala
Lumpur (DBKL) merupakan satu pelan pembangunan yang penting dan telah mengambil masa lima
hingga enam tahun untuk disediakan. Ia mempengaruhi kehidupan dan masa depan penduduk Kuala
Lumpur.

  Oleh itu, DBKL seharusnya mengkaji DPSKL secara terperinci, mendapatkan pandangan dan
cadangan daripada rakyat serta mengambil inisiatif yang proaktif untuk berbincang dan berdialog
secukupnya dengan rakyat. DBKL perlu mengetahui apa yang berlaku di Kuala Lumpur, memahami
masalah yang dihadapi oleh rakyat, keperluan sebenar dan harapan mereka.

   Selama ini, penduduk Kuala Lumpur menghadapi masalah kekurangan sekolah rendah Cina
(SJK(C)), kesesakan murid dalam sekolah dan lain-lain masalah pendidikan. Sehingga kini, masalah
tersebut masih tidak diatasi. Penduduk dan pertubuhan masyarakat telah banyak kali menyuarakan
keinginan untuk membina sekolah baru SJK(C) dan penyelesaian pelbagai masalah pendidikan. Ini
merupakan isu pendidikan utama yang amat diambilberat oleh masyarakat Cina. Media massa juga
selalu membuat laporan mengenai isu tersebut.

  Mengenai isu pendidikan, kami berasa amat kecewa berhubung dengan DPSKL yang
mengabaikan SJK(C) dalam penyediaan draf pelan tersebut. DPSKL tidak menyebut perkara
mengenai masalah kekurangan SJK(C) dan kesesakan murid dalam sekolah, suara rakyat yang
mahu pembinaan sekolah baru SJK(C). Malahan DPSKL tidak mengemukakan cadangan dan
formula penyelesaian.

  Kami berpendapat, perancangan sekolah di dalam DPSKL amat kabur sekali, malahan
mengelak daripada menyentuh isu-isu yang penting. Ini sebenarnya tidak mencerminkan pandangan
rakyat, tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat serta tidak memenuhi keperluan
sebenar rakyat.

  Kami berpendapat, DBKL sepatutnya memikul tanggungjawapnya untuk berkhidmat kepada
rakyat, membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh rakyat serta memastikan pembuatan
dasar dan projek pembangunan dalam DPSKL mencerminkan pandangan rakyat dan memenuhi
keperluan mereka.
                      1
   Oleh itu, persatuan kami selaku sebuah pertubuhan masyarakat yang bertanggungjawap, pada
ketika mengambilberat berkenaan isu-isu pendidikan, pembangunan dan kepentingan awam di
Kuala Lumpur dan masyarakat negara kita, akan memberi pandangan dan cadangan berikut
berhubung dengan sektor pendidikan di dalam DPSKL:

1. Melanjutkan Tempoh Penyertaan Awam, Mengkaji Semula dan Membetulkan
  DPSKL

Pandangan:
1. Kami mendapati DPSKL mengelak daripada menyentuh beberapa isu pendidikan yang besar
  lagi penting. Malahan ia langsung tidak menyebut keadaan semasa sekolah pelbagai aliran,
  masalah yang dihadapinya, formula penyelesaian masalah, perancangan sekolah dan projek
  pembangunan di masa hadapan.
2. Dari segi pentabiran yang baik dan profesional, menjelaskan dan menganalisis perkara-perkara
  di atas merupakan kehendak asas dan tanggungjawap kerja dalam penyediaan sesebuah pelan
  pembangunan. Tetapi DPSKL yang telah disediakan selama lima hingga enam tahun dan
  menelan perbelanjaan berjuta ringgit tersebut langsung tidak menyentuh perkara tersebut. Pada
  masa yang sama, didapati semasa DPSKL membincangkan sektor kajian yang lain, ia ada
  menyentuh keadaan semasa dan pelbagai perkara yang lain. Tetapi apabila sampai ke sektor
  pendidikan, ia sebaliknya tidak membincangkan sekolah pelbagai aliran, khasnya isu
  kekurangan SJK(C) dan kesesakan murid dalam sekolah. Kejadian seumpama ini
  menggambarkan bahawa wujudnya masalah dalam DPSKL. Ini menimbulkan banyak persoalan
  yang perlu dijawap oleh DBKL. Kesalahan serius yang terdapat dalam DPSKL hendaklah
  diperbetulkan.
3. Dengan sepintas lalunya, DPSKL hanya menyentuh 3 isu pendidikan sahaja, iaitu:
   Taburan sekolah rendah, menengah dan tadika yang tidak seimbang.
   Penempatan banyak sekolah di pusat bandar Kuala Lumpur yang menyumbang kepada
    kesesakan lalulintas, serta cadangan untuk memindah sesetengah sekolah.
   Kekurangan sekolah khas.
4. Pada ketika membincangkan ketiga-tiga isu di atas, DPSKL langsung tidak menyebut isu-isu
  besar lagi penting seperti masalah kekurangan SJK(C), kesesakan murid dalam sekolah dan
  seruan rakyat kepada kerajaan supaya membina sekolah baru SJK(C). Sebenarnya, pelbagai
  pertubuhan Cina telah banyak kali menyuarakan masalah tersebut, tetapi DPSKL pula
  menganggap masalah pendidikan dan pandangan rakyat berkenaan “tidak wujud” serta tidak
  mencari formula penyelesaian. Pada hakikatnya, cara mengelak daripada menyentuh isu
  berkepentingan awam tersebut juga berlaku di kawasan lain di merata tempat. Pelan
  pembangunan di merata tempat di negara kita juga tidak menyentuh isu SJK(C) dan
  mengabaikan kewujudannya. Kejadian sebegini sebenarnya merupakan satu isu di peringkat
  negara dan ia bukan hanya berlaku di Kuala Lumpur sahaja. Kami amat memberi perhatian ke
  atas masalah serius yang timbul daripada cara berurusan tersebut.
5. Selain itu, data penduduk dan sekolah yang digunakan oleh DPSKL merupakan data yang salah.
  Oleh itu perancangan sekolah dipersoalkan. Dengan membandingkan data penduduk Kuala
  Lumpur dari sumber DPSKL dan Jabatan Perangkaan, didapati perbezaan dari segi jumlah dan
  struktur penduduk akan memberi pengaruh yang besar ke atas perancangan sekolah,
  terutamanya bilangan permintaan SJK(C) (rujuk perenggan 1.1 hingga 1.2 di Lampiran 2).
  Selain itu, didapati bilangan sekolah yang dianggarkan oleh DPSKL kurang 20 lebih buah
                         2
   sekolah rendah berbanding dengan angka Kementerian Pendidikan. Oleh kerana berlakunya
   kesalahan data, perancangan sekolah dalam DPSKL telah lari daripada keadaan sebenar. Ini
   menimbulkan persoalan dan kebimbangan. DBKL seharusnya membetulkan kejadian tersebut.
6.  Kekurangan data pendidikan dalam DPSKL telah menyebabkan orang ramai berasa sukar untuk
   memahami keadaan semasa dan masalah sekolah, formula penyelesaian masalah dan keadaan
   masa hadapan. Untuk memahami DPSKL secukupnya, persatuan kami selaku sebuah
   pertubuhan masyarakat yang bertanggungjawap terpaksa mengumkul maklumat dari sumber
   lain bagi mengatasi ketidakcukupan dan kesalahan data DPSKL. Kami juga mahu berbincang
   dengan pertubuhan , sekolah dan ahli pakar yang berkaitan dan ini memerlukan banyak masa.
7.  Tetapi tempoh penyertaan awam dan penyerahan borang bantahan DPSKL adalah tidak
   mencukupi. Ini akan menimbulkan masalah dalam mendapatkan pandangan rakyat serta
   menjejaskan penyediaan dan perlaksanaan pelan.

Cadangan:
1. Kami mencadangkan kepada Datuk Bandar DBKL supaya melanjutkan tempoh penyertaan
  awam sebulan lagi atau lebih mengikut kuasa Datuk Bandar di bawah Akta (Perancangan)
  Wilayah Persekutuan1982. Ini bertujuan:
   Meneruskan kerja mendapatkan pandangan rakyat dan memahami keadaan yang dihadapi
    oleh rakyat.
   Mengambil inisiatif yang proaktif bagi mengadakan perbincangan dan dialog secukupnya
    dengan rakyat.
   Mengkaji semula dan membetulkan perkara pendidikan dalam DPSKL supaya memenuhi
    pandangan dan keperluan rakyat serta dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh
    rakyat.
2. Untuk membantu DBKL mendapatkan pandangan rakyat dan melindungi kepentingan rakyat,
  kami berpendapat selepas penyerahan dokumen ini, adanya keperluan untuk berjumpa dengan
  ahli profesional, pihak sekolah dan pertubuhan lain bagi mengkaji DPSKL dan keadaan di
  beberapa kawasan dengan lebih mendalam lagi. Kami akan mendokumenkan maklumat yang
  dikumpul dan menghantar dokumen tambahan tersebut kepada DBKL bagi memberi pandangan
  dan cadangan tambahan. Kami berharap DBKL akan memasukkan pandangan dan cadangan
  yang dinyatakan ke dalam pelan struktur terutamanya dalam aspek membuat dasar dan projek
  pembangunan. Kerja-kerja tersebut memerlukan banyak masa untuk dilaksanakan. Oleh itu,
  DBKL seharusnya melanjutkan tempoh penyertaan awam, mengadakan penerangan di pelbagai
  tempat dan menerangkan DPSKL kepada setiap lapisan masyarakat. Ini merupakan cara yang
  lebih berkesan untuk mengumpul pandangan penduduk, memperbaiki DPSKL di samping
  memastikan pandangan rakyat diterimapakai dan mempertahankan kepentingan rakyat.
3. DBKL sepatutnya mengambil tindakan berikut semasa mengkaji semula dan memperbaiki
  DPSKL:
   Memasukkan sekolah pelbagai aliran ke dalam perancangan pembangunan pelan, ini
    termasuk:
    - Memberi penjelasan dan analisis keadaan semasa bagi sekolah pelbagai aliran, masalah
      yang dihadapinya, formula penyelesaian masalah dan projek pembangunan masa
      hadapan.
    - Berkenaan isu SJK(C), DBKL seharusnya:
        menentukan permintaan dan pembekalan SJK(C), bilangan sekolah baru SJK(C)
        yang perlu dibina mengikut kawasan besertakan lokasi tapak dan tanah rizab
        sekolah;
                       3
        mengatasi masalah kesesakan murid dalam sekolah;
        mengkaji kemungkinan pemindahan SJK(C) yang berkongsi tapak sekolah ke
         kawasan komuniti yang sesuai dan mempunyai permintaan serta membantu
         pemindahan dan pembinaan sekolah contohnya menentukan tanah rizab sekolah
         untuk pembinaan sekolah;
        membantu pembaikan kawasan persekitaran sekolah, mempertingkatkan
         kemudahan fizikal dan bukan fizikal serta kualiti pendidikan.
    Mengira semula dan membetulkan data penduduk dan sekolah DPSKL, mengumumkan
    maklumat yang betul serta membekalkan laporan-laporan teknikal yang digunakan untuk
    penyediaan DPSKL dan maklumat perancangan sekolah pelbagai aliran kepada orang ramai,
    contohnya:
     - Maklumat sekolah pelbagai aliran, penduduk, murid, gunatanah, tanah rizab sekolah,
       pengangkutan dan trafik.
     - Peta taburan sekolah, penduduk, murid dan tanah rizab sekolah.
     - Bilangan sekolah baru yang sedang dibina atau dirancang pembinaannya atau yang
       dicadangkan mengikut aliran sekolah, kawasan, tanah rizab sekolah, kemajuan projek
       dan maklumat berkaitan.
     - Kami memerlukan maklumat yang disebut di atas untuk tujuan penyelidikan dan akan
       menghubungi DBKL bagi memperolehi satu set dokumen yang lengkap maklumatnya.
     - Berasaskan wawasan dan matlamat DPSKL berikut, yang menyatakan DBKL perlu
       mempraktikkan kualiti pentadbiran yang telus, bertanggungjawap, adil, berkesan dan
       cekap, menggalakkan penyertaan awam yang aktif dan aliran maklumat yang bebas,
       kami berpendapat DBKL sepatutnya membekalkan satu set dokument maklumat yang
       lengkap kepada kami untuk tujuan penyelidikan. Di samping itu, ini membolehkan
       kami membantu DBKL memperbaiki DPSKL.
        Untuk merealisasikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar raya bertaraf dunia,
         DPSKL mengkehendaki DBKL mempraktikkan urus tadbir bandar raya yang
         bertaraf dunia yang berorientasikan penggunaan sumber kewangan, tenaga
         manusia dan organisasi yang efisien dan adil (rujuk Bab 3 m/s 2).
        Untuk mencapai matlamat kelima DPSKL, DPSKL mengkehendaki DBKL
         mengamalkan pentadbiran yang telus, bertanggungjawap, adil, berkesan dan cekap.
         DPSKL juga menekankan bahawa ketelusan boleh dicapai melalui perkongsian
         wawasan yang sama, penyertaan yang aktif oleh semua pihak yang berkepentingan
         dan aliran maklumat yang bebas (rujuk Bab 3 m/s 5).
4.  Kami menyeru DBKL menjelaskan dan menganalisi persoalan berikut yang ditumbulkan oleh
   DPSKL:
    Mengapakah DPSKL tidak menyentuh masalah kekurangan SJK(C) dan kesesakan murid
     dalam sekolah serta suara rakyat yang menyeru kerajaan membina sekolah baru SJK(C),
     dan mengapakah DPSKL tidak mencari formula penyelesaian?
    Mengapakah DPSKL tidak mencadangkan pembinaan sekolah baru SJK(C) dan
     penyelesaian masalah kesesakan murid?
    Mengapakah DPSKL tidak menyebut keadaan semasa dan keadaan masa depan bagi
     sekolah pelbagai aliran?
5.  Walaupun pelan struktur di bawah Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 lebih bersifat
   kepada mengemukakan kenyataan dasar dan cadangan, dan tidak seperinci seperti pelan
   tempatan, tetapi kami berpendapat DBKL harus menyebut isu pendidikan yang penting
   bersama-sama dengan dasar dan cadangan bagi penyelesaian masalah. Sekurang-kurangnya ia
                        4
   perlu berbincang secara keseluruhannya dengan ringkas isi kandungan dan cara perlaksanaan
   projek pembangunan. Ini akan membolehkan rakyat memahami pelan tersebut dan mengetahui
   apa yang sedang dan mungkin akan berlaku. Maka ini memudahkan rakyat memberi padangan
   dan cadangan terhadap dasar, cadangan dan projek pembangunan yang mungkin mendatangkan
   impak.
6.  Kami berharap selepas penyediaan pelan struktur selesai, dengan secepat mungkinnya DBKL
   dapat menyediakan pelan-pelan tempatan mengikut kawasan di Kuala Lumpur dan membuat
   perancangan terperinci untuk sekolah pelbagai aliran.2. Pembinaan Sekolah Baru SJK(C), Penyelesaian Masalah Kekurangan SJK(C) dan
  Kesesakan Murid

Pandangan:
1. Selama ini, masalah kekurangan SJK(C) dan kesesakan murid masih belum diatasi. Masyarakat
  Cina banyak mengemukakan pandangan bagi menyelesaikan masalah tersebut termasuk
  menyeru kerajaan membina SJK(C) yang baru dan mengagihkan tanah rizab sekolah kepada
  SJK(C).
2. DPSKL langsung tidak menyentuh masalah kekurangan SJK(C) dan kesesakan murid, ia juga
  tidak merancang pembinaan SJK(C) yang baru. Pelan yang sedemikian tidak memenuhi
  pandangan rakyat dan tidak menyelesaikan masalah yang dihadapai oleh rakyat.

Cadangan:
1. Kami menyeru DBKL mengkaji semula dan membetulkan perancangan sekolah dalam DPSKL,
  menjelaskan dan menganalisis keadaan semasa sekolah pelbagai aliran, masalah yang
  dihadapinya, formula penyelesaian dan perancangan pembangunan di masa hadapan.
2. Kami mencadangkan “konsep kejiranan” dijadikan asas perancangan sekolah pelbagai aliran di
  setiap kawasan komuniti (sila rujuk perengan 5 di Lampiran 2), dan memastikan perancangan
  dan pembinaan sekolah pelbagai aliran adalah mengikut struktur penduduk dan keperluan
  setiap kawasan komuniti. Contohnya, ketiga-tiga buah sekolah rendah dalam satu kawasan
  komuniti dapat diagihkan menjadi sebuah Sekolah Kebangsaan, sebuah Sekolah Jenis
  Kebangsaan (Cina) dan sebuah Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil), atau dua buah Sekolah
  Kebangsaan dan sebuah Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina), iaitu pengagihan sekolah
  bergantung kepada struktur penduduk dan keperluan penduduk terhadap setial aliran sekolah.
   Kami berpendapat, penubuhan sekolah komuniti yang berlainan aliran akan dapat
    memperkembangkan fungsi pendidikan komuniti.
   Sebenarnya, sesetengah negara telah menjadikan sekolah komuniti dan pendidikan
    komuniti sebagai dasar pembaharuan pendidikan untuk menyahut cabaran di era baru.
    Sekolah komuniti dan pendidikan komuniti lebih memberi penekanan kepada pembaikan
    hubungan sosial, keadaan pendidikan dan nilai kehidupan serta menggalak penduduk
    menyertai pembangunan komuniti bagi mempertingkatkan kualiti keseluruhan rakyat dan
    kehidupan. Ini seterusnya dapat memajukan negara dan kawasan komuniti tersebut.
   Kami berpendapat perlaksanaan dasar tersebut memenuhi kepentingan rakyat dan negara.
    Oleh itu, DPSKL seharusnya mempertimbangkan dan memasukkan dasar ini ke dalam
    pelan struktur serta melaksanankannya.


                       5
3.  Kami menyeru DBKL merancang pembinaan SJK(C) dan mengatasi masalah kesesakan murid
   bagi memenuhi taraf Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar raya bertaraf dunia.
    DPSKL mengemukakan wawasan untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar
     raya bertaraf dunia, iaitu dari segi persekitaran kerja, hidup, niaga dan urus tadbir bandar
     raya yang bertaraf dunia.
    Tetapi Kuala Lumpur menghadapi masalah kekurangan SJK(C) manakala kebanyakan
     tapak sekolah tersebut terlalu kecil saiznya (sila rujuk Jadual 5 dan 8 di Lampiran 2).
     Kebanyakan sekolah tersebut mempunyai 40 hingga 50 orang murid setiap kelas, dan ini
     jauh melebihi piawaian Kementerian Pendidikan (maksimum 35 orang murid per kelas).
    Oleh itu, untuk mencapai matlamat ke-3 dan ke-5 bagi wawasan DPSKL tersebut, iaitu
     mempertingkatkan persekitaran hidup dan pengurusan bandar, maka DPSKL seharusnya
     mengatasi masalah kesesakan murid sekurang-kurangnya mencapai piawaian Kementerian
     Pendidikan dan merancang pembinaan sekolah baru SJK(C).
4.  Dasar CF4 bagi DPSKL ada menyatakan bahawa kemudahan masyarakat dan perkhidmatan
   diagih mengikut keperluan penduduk dan mudah sampai kepada semua lapisan penduduk
   (rujuk dasar CF4, Bab 13 m/s 19). Selain itu, DBKL juga akan berusaha mewujudkan
   kesaksamaan dengan memastikan kemudahan dan perkhidmatan diagihkan secara saksama dan
   mudah capai oleh semua penduduk (rujuk Bab 3 m/s 5). Kami menyokong dasar tersebut dan
   berpendapat ia harus dilaksanakan yang antara lainnya termasuk merancang pembinaan sekolah
   baru SJK(C) bagi mengatasi masalah kekurangan SJK(C) dan kesesakan murid. Dengan itu,
   setiap kawasan komuniti mempunyai SJK(C) yang mencukupi dan berdekatan dengan rumah
   bagi memudahkan murid-murid berkenaan pergi bersekolah di samping mengelak daripada
   masalah kehidupan harian dan kesesakan lalulintas sekiranya terpaksa belajar di luar kawasan
   tempat kediaman mereka.
5.  DPSKL ada menyatakan bahawa program pembinaan sekolah dilaksanakan oleh Kementerian
   Pendidikan dengan DBKL berperanan sebagai fasilitator yang menentukan keperluan dan
   peletakan tapak-tapak yang sesuai untuk sekolah (rujuk Bab 13 m/s 7). Kami berpendapat
   DBKL sepatutnya juga melaksanakan dasar yang menyatakan bahawa pembekalan kemudahan
   masyarakat adalah mengikut kesaksamaan, keperluan penduduk dan mudah sampai, ini bagi
   menentukan keperluan SJK(C) dan tapak pembinaannya. Kami menyeru DBKL
   mengemukakan cadangan pembinaan SJK(C) baru dan dimajukan kepada Kementerian
   Pendidikan.
6.  Kerajaan persekutuan berhasrat melaksanakan sekolah satu sesi bagi mempertingkatkan kualiti
   murid di pelbagai bidang. Kami berpendapat sekolah satu sesi pada asasnya merupakan satu
   langkah pendidikan yang baik, tetapi perlaksanaannya menghadapi masalah seperti kekurangan
   sekolah dan kemudahan. Oleh itu, kami mencadangkan kepada DBKL supaya memastikan
   perancangan sekolah melibatkan pembinaan sekolah pelbagai aliran yang mencukupi dan
   mengatasi masalah kesesakan murid untuk membantu kerajaan persekutuan menjayakan
   perlaksanaan sekolah satu sesi. Pada masa yang sama, kami menyeru DBKL supaya
   mengemukakan satu formula perancangan yang baik untuk pembinaan sekolah SJK(C) satu sesi
   yang mencukupi.
7.  Perancangan pembinaan SJK(C) seharusnya dijalankan secara profesional, bersistem dan
   dimasukkan ke dalam pelan struktur dan pelan tempatan, serta berasaskan kepada “konsep
   kejiranan”, struktur penduduk dan keperluan terhadap SJK(C). Projek pembangunan
   perumahan hendaklah mengikut pelan struktur dan pelan tempatan untuk mengagihkan tanah
   rizab sekolah kepada sekolah yang berlainan aliran.
                          6
8. Antara faktor pertimbangan bagi perancangan pembinaan SJK(C) yang baru ialah:
   Data penduduk, murid, sekolah, tanah sekolah, guna tanah dan pengangkutan.
   Pemintaan dan pembekalan sekolah.
   Taburan, lokasi dan tapak sekolah.
   Bilangan SJK(C) baru yang perlu dibina di setiap kawasan komuniti, lokasi tapak sekolah
     dan tanah rizab sekolah.
   Mudah sampai atau sekolah dan rumah kediaman saling berdekatan.
   Kawasan tadahan sekolah dan populasi murid.
   Sekolah baru yang bina perlu membantu penyelesaian masalah kesesakan murid.
   Perancangan baik untuk sekolah bagi mengatasi masalah persekitaran, keselamatan dan
     traffic.
9. Mengikut perangkaan tahun 2000 Jabatan Perangkaan dan piawaian perancangan sekolah
  rendah DPSKL, dianggarkan Kuala Lumpur memerlukan 56 buah SJK(C). Tetapi, Kuala
  Lumpur hanya mempunyai 40 buah SJK(C) sahaja, iaitu masih kekurangan 16 buah SJK(C).
  Mengikut piawaian perancangan sekolah rendah DPSKL, pembinaan 16 buah SJK(C) tersebut
  memerlu sekurang-kurangnya 48 ekar tanah rizab sekolah (16 sekolah x 1 sekolah minimum 3
  ekar tanah). Kami menyeru DBKL menentukan keperluan SJK(C) mengikut keenam-enam zon
  perancangan. Kami mencadangkan supaya sebahagian tanah rizab sekolah di kawasan
  pembangunan sediada dan baru diagihkan kepada SJK(C).
10. Dalam isu kawasan pembangunan perumahan baru, DPSKL menyatakan bahawa terdapatnya
  tanah seluas 878 hektar (2,170 ekar) yang telah mendapat perintah pembangunan atau
  diluluskan secara dasar yang komited untuk projek perumahan kediaman. Kami menyeru
  DBKL menentukan bilangan SJK(C) yang diperlukan di kawasan perumahan tersebut dan
  mengenalpasti lokasi tapak dan tanah rizab sekolah yang berkenaan. Ini bagi mengatasi
  masalah kekurangan SJK(C) dan kesesakan murid. Tanah rizab sekolah seluas 48 ekar yang
  diperlukan itu hanyalah meliputi 2.2% keluasan kawasan pembangunan perumahan tersebut.
11. Untuk mengatasi masalah kesesakan murid di SJK(C), kami menyeru DBKL menentukan
  dalam masa terdekat ini kawasan yang amat perlu dibinanya SJK(C) besertakan bilangan
  sekolah dan tanah yang berkaitan. Kami mencadangkan DBKL mengadakan mesyuarat dengan
  pertubuhan masyarakat berkaitan untuk mencari formula penyelesaian.
12. Dengan itu, kami menyeru DBKL menubuhkan satu jawatankuasa kerja bagi melaksanakan
  kerja-kerja di atas. Keahlian jawatankuasa tersebut seharusnya terdiri daripada wakil kerajaan
  dan pertubuhan masyarakat.
   Penubuhan jawatankuasa kerja tersebut sejajar dengan dasar DPSKL yang menggalak lebih
    penyertaan awam dalam membuat keputusan yang melibatkan keperluan dan perkhidmatan
    masyarakat. Dasar tersebut juga menyatakan bahawa DBKL perlu peka kepada keperluan
    penduduk Bandar Raya (iaitu Kuala Lumpur) dan mengambil inisiatif untuk mendapatkan
    penyelesaian segera dan berkesan terhadap keperluan dan perkhidmatan penduduk.
   Jawatankuasa kerja tersebut adalah berbeza dengan jawatankuasa perundingan yang sediada
    pada struktur organisasi DBKL.
                        7
3. Perancangan dan Pembinaan SJK(C) Secara Profesional dan Bersistem

Pandangan:
1. Kerajaan tidak ada satu sistem perancangan dan pembinaan SJK(C) yang profesional dan
  sistematik. Ini merupakan sebab utama kepada masalah kekurangan SJK(C).
2. Pada hakikatnya, jika dilihat dari segi profesion perancangan bandar dan desa, perancangan dan
  pembinaan SJK(C) sebenarnya dapat dijalankan secara profesional dan sistematik.

Cadangan:
1. Kami menyeru DBKL memastikan DPSKL merancang pembangunan sekolah pelbagai aliran
  secara sistematik dan menyeluruh dan mengemukakan cadangan dan formula penyelesaian
  serta merancang sekolah pelbagai aliran berasaskan kepada konsep kejiranan, struktur
  penduduk dan keperluan kepada setiap aliran sekolah.
2. Kaedah perancangan sekolah dalam DPSKL seharusnya meliputi:
   Merancang sekolah pelbagai aliran berasaskan kepada konsep kejiranan, struktur penduduk
    dan keperluan kepada setiap aliran sekolah.
   Membuat dan melaksanakan garis panduan dan piawaian perancangan yang sesuai bagi
    sekolah berlainan aliran.
   Penggunaan sistem geografi maklumat (GIS) dalam menjalankan kerja-kerja perancangan
    pembangunan sekolah pelbagai aliran
3. Kami menyeru DBKL menggunakan GIS untuk merancang pembangunan sekolah pelbagai
  aliran. Perancangan sekolah seharusnya berasaskan kepada maklumat struktur dan taburan
  murid dan penduduk, perumahan, pengangkutan dan trafik, tanah dan arah pembangunan. Ini
  digunakan untuk menjelaskan keadaan semasa dan trend pembangunan di masa hadapan,
  membuat analisis keadaan (scenario analysis) dan ramalan/unjuran (forecasting/projection),
  mengenalpasti isu dan masalah, menganalisis permintaan dan pembekalan sekolah pelbagai
  aliran serta membuat cadangan pembangunan dan formula penyelesaian masalah.
4. Selain itu, DPSKL seharusnya menentukan bilangan sekolah baru yang perlu dibina dan lokasi
  tapaknya serta sekolah yang masih boleh dibina kemudahan tambahan berasaskan kepada
  permintaan dan pembekalan sekolah pelbagai aliran. Selepas itu, membuat satu set peta taburan
  yang menunjukkan penduduk, murid, perumahan, pengangkutan dan trafik, tanah dan arah
  pembangunan, sekolah sediada, tanah rizab sekolah, sekolah baru yang dicadang untuk dibina.
  Maklumat yang berkaitan dimuatkan dalam laporan. Laporan tersebut hendaklah dibuka kepada
  penyertaan awam untuk dibincangkan secukupnya. Kemudiannya, projek-projek pembinaan
  sekolah dirangka dan dilaksanakan.
5. Kemajuan teknologi telah membolehkan kajian permintaan dan pembekalan sekolah dapat
  dijalankan melalui penggunaan sistem maklumat geografi (geographic information system).
   Antara perician komputer yang boleh digunakan untuk perancangan sekolah ialah:

    - ArcView GIS (www.esri.com)
    - SchoolSite (www.davisdemographics.com)
    - SPSPlus.Net (www.pstgi.com)
    - SchoolVision District Planner (www.schvision.com)
    - MasterPlan (www.planware.net)
    - GeoSchool (www.baragar.com)
    - Maptician, autoBound (www.digitalcorp.com)
                        8
     Perician komputer Arcview GIS dan SchoolSite berikut menjelaskan secara ringkas
     perancangan sekolah. SchoolSite adalah satu perician GIS yang direka khas untuk
     membantu penyelesaian pelbagai masalah perancangan sekolah. Ia merupakan satu
     perician tambahan untuk digunakan bersama dengan Arcview GIS. Untuk maklumat lebih
     lanjut, sila melawat laman web produk perician berkenaan.


Pakej Perancangan SchoolSite diguna bersama ArcView GIS
SchoolSite™ Planning Suite for ArcView® GIS


                                    Pakej perician untuk
                                    merancang sekolah:

                                    1) ArcView GIS
                                    2) SchoolSite

                                    Melalui penggunaan SchoolSite,
                                    ArcView  dapat   menjelaskan
                                    sempadan   populasi   murid,
                                    kawasan  pembangunan   masa
                                    hadapan,  kawasan  bersekolah
ArcView illustrates student populations, future development areas,   dan unjuran kemasukan murid ke
and attendance boundaries along with enrollment forecasts with the   sekolah
SchoolSite extensions.

http://www.esri.com/news/arcnews/winter0102articles/gishelpsplan.html
Penggunaan SchoolSite dan ArcView GIS untuk unjuran bilangan kemasukan
                              9
murid.
4. Isu Pemindahan Sekolah

Pandangan:
1. DPSKL ada menyebut perkara berkenaan pemindahan sekolah di Pusat Bandar Raya (iaitu
  pusat bandar Kuala Lumpur). Perkara ini menarik perhatian kami.
2. Setelah mengguna pakai piawaian perancangan baru DPSKL, didapati bilangan sekolah yang
  diperlukan (permintaan) di pusat bandar Kuala Lumpur kurang daripada bilangan sekolah
  sediada (pembekalan). DPSKL menjangka pertambahan penduduk di pusat bandar Kuala
  Lumpur, tetapi permintaan sekolah pula berkurangan malahan wujudnya cadangan untuk
  memindah sekolah. Apakah maksud sebenarnya berhubung dengan perkara ini? Bagaimana
  pula dengan “sekolah yang berlebihan”? Ini menimbulkan persoalan.
3. Terdapat 8 buah SJK(C) yang berkongsi tapak sekolah yang sama. Setiap tapak mempunyai dua
  buah SJK(C) atau “cawangan sekolah”. Pada tahun 2000, kesemua sekolah tersebut mempunyai
  seramai hampir 8 ribu orang murid dan 12.5 ekar tanah. Atas pertimbangan perancangan dan
  pembangunan jangka masa panjang serta permintaan besar penduduk terhadap SJK(C), kami
  berpendapat boleh mengkaji kemungkinan memindahkan salah sebuah sekolah dari setiap tapak
  sekolah ke kawasan sesuai yang ada permintaan untuk membina 4 buah kampus sekolah yang
  memerlukan sekurang-kurangnya 12 ekar tanah rezab sekolah (4 buah kampus sekolah x 1
  sekorah rendah minimum 3 ekar).

Cadangan:
1. Kami menyeru DBKL menjelaskan perkara pemindahan sekolah dan membekalkan senarai
  nama sekolah-sekolah yang terlibat dalam pemindahan, sebab-sebab pemindahan, impak yang
  boleh timbul akibat pemindahan tersebut dan pendapat yang dikumpul oleh DBKL dan Jabatan
  Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berhubung dengan pemindahan sekolah.
2. Kami menyeru DBKL menjelaskan dan menganalisis persoalan berikut yang ditimbulkan oleh
  DPSKL:
   Mengapa sehingga tahun 2020 apabila penduduk pusat bandar Kuala Lumpur bertambah,
    permintaan sekolah kurang daripada pembekalan sekolah sediada? Adakah ini bermakna
    sekolah sediada lebih daripada yang diperlukan? Tidak akan membina sekolah baru atau
    sesetengah sekolah akan ditutup atau dipindahkan? Sekolah manakah yang akan
    dipindahkan, dikekalkan atau ditutup? Apakah sebabnya? Ke manakah sekolah
    dipindahkan.
   Sekolah aliran manakah yang lebih pembekalan atau kekurangan? Bagaimana pula dengan
    permintaan dan pembekalan sekolan berlainan aliran di keenam-enam zon strategik?
   Apakah keadaanya bagi kejadian murid dari kawasan lain pergi ke pusat bandar untuk
    belajar?
3. Kami menyeru DBKL mengadakan dialog dengan pertubuhan masyarakat terutamanya
  pertubuhan pendidikan dan kebudayaan bagi mendapatkan pandangan rakyat.
4. Kami berpendapat, semasa DBKL merancang pendidikan atau sekolah di sesuatu kawasan
  komuniti, ia seharusnya mengambilkira keadaan setiap sekolah yang berkenaan sebelum
  membuat keputusan, lebih-lebih lagi jika cadangan yang terkandung di dalam pelan atau projek
  pembangunan memberi impak ke atas sekolah tersebut.
5. Mengkaji kemungkinan pemindahan SJK(C) yang berkongsi tapak sekolah:
   Kami akan berbincang dengan wakil lembaga pengelola sekolah berkenaan kemungkinan
    pemindahan sekolah ke kawasan sesuai yang ada permintaan.
                        10
    Kami akan memaklumkan keputusan kepada DBKL di masa hadapan.
    Sekiranya membuat keputusan untuk berpindah, kami menyeru DBKL menubuhkan satu
    jawatankuasa kerja untuk membantu perlaksanaan kerja tersebut. Keahlian jawatankuasa
    tersebut seharusnya terdiri daripada wakil kerajaan dan pertubuhan masyarakat.5. Pemindahan SMK Confucian dan Masalah Tanah Sekolah

Pandangan:
1. Bekas menteri pendidikan YB Dato' Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak dalam surat
  rasminya bertarikh 20 September 1999 kepada Timbalan Presiden MCA dan bekas menteri
  sumber tenaga manusia Dato’ Lim Ah Lek, telah meluluskan pemindahan sebuah sekolah
  kerajaan iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Confucian ke tapak baru. Pemindahan SMK
  Confucian merupakan satu janji Barisan Nasional pada pilihanraya 1999. Kami berpendapat
  kerajaan seharusnya menunaikan janjinya bagi mendapat kepercayaan rakyat.
2. Tetapi sehingga kini, pemindahan SMK Confucian masih menghadapi masalah dan tidak ada
  apa-apa kemajuan. Buat masa ini, SMK Confucian masih beroperasi di dalam kampus Sekolah
  Menengah Confucian (Persendirian).

Cadangan:
1. Kami menyeru DBKL memberi bantuan dalam mencari sebidang tanah untuk diberikan kepada
  SMK Confucian bagi tujuan pemindahan dan pembinaan sekolah.
2. Kami juga menyeru DBKL menubuhkan satu jawatankuasa kerja bagi melaksanakan
  kerja-kerja di atas. Keahlian jawatankuasa tersebut seharusnya terdiri daripada wakil kerajaan
  dan pertubuhan masyarakat.6. Pembaikan Persekitaran Sekolah, Peningkatan Kemudahan Sekolah dan Kualiti
  Pendidikan

Pandangan:
1. Pembaikan persekitaran sekolah, peningkatan kemudahan sekolah dan kualiti pendidikan
  adalah penting untuk perkembangan sihat dan menyeluruh di kalangan murid-murid dan
  pembangunan negara
2. Selain itu, sesetengah sekolah juga menghadapi beberapa masalah di kawasan persekitaran
  sekolah berkenaan. Oleh itu, beberapa tindakan pembaikan harus dilaksanakan.

Cadangan:
1. Kami mencadangkan DBKL supaya menjalinkan kerjasama erat dengan pihak sekolah pelbagai
  aliran, mengadakan kerjasama untuk memperbaiki persekitaran sekolah dan mempertingkatkan
  kemudahan sekolah dan kualiti pendidikan serta membantu penyelesaian masalah berkaitan.
2. Kami berpendapat DBKL perlu mengadakan mesyuarat atau dialog yang tetap dengan pihak
  sekolah bagi membincangkan perlaksanaan kerja-kerja di atas. Sekolah-sekolah berkenaan
  termasuk SJK(C) dan sekolah menengah Cina (persendirian) boleh mengemukakan masalah
  dan cadangan kepada DBKL untuk dibincang bersama berkenaan projek kerjasama yang boleh
  dilaksanakan.

                        11
7. Kajian Semula, Pembetulan dan Pengumuman Garis Paduan dan Piawaian
  Perancangan Sekolah

Pandangan:
1. Piawaian perancangan sekolah rendah DPSKL (10 ribu orang penduduk, sebuah sekolah rendah,
  minimum 3 ekar tanah) adalah berbeza dengan piawaian yang digunakan oleh Jabatan
  Perancangan Bandar dan Desa, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (3,000-7,500
  orang penduduk, sebuah sekolah rendah, 5-10 ekar tanah, 420-1050 orang murid).
2. Kami amat mengambilberat impak yang mungkin timbul akibat penggunaan piawaian
  perancangan sekolah rendah DPSKL. Adakah piawaian yang hanya mempunyai satu angka
  sahaja dan tidak mengambilkira keperluan sebenar kawasan yang berlainan itu sesuai diguna
  pakai?
3. Garis panduan dan piawaian perancangan sediada bagi sekolah rendah tidak menyatakan dan
  tidak meliputi sekolah yang berlainan aliran. Langkah yang tidak sesuai ini menimbulkan
  persoalan.

Cadangan:
1. Kami menyeru DBKL mengkaji semula, membuat penyesuaian dan mengumumkan garis
  panduan dan piawaian perancangan sekolah.
   Kami mencadangkan bahawa garis panduan dan piawaian perancangan sekolah hendaklah
   meliputi pelbagai aliran sekolah dan ini hendaklah diyatakan dengan jelas dan digunakan
   sebagai asas perancangan sekolah yang berlainan aliran.
   Kami mencadangkan supaya garis panduan dan piawaian perancangan sekolah hendaklah
   fleksibel untuk menangani masalah pendidikan secara berkesannya di kawasan yang
   berlainan.
    - Contohnya perancangan sekolah di sesuatu kawasan hendaklah mengambilkira masalah
      di kawasannya sendiri dan kawasan berhanpiran yang menghadapai masalah
      kekurangan sekolah dan kesesakan murid. Ini bagi memastikan pembinaan sekolah
      baru di kwasan sendiri dapat meringankan dan menyelesaikan masalah kekurangan
      sekolah dan kesesakan murid di kawasan berhampiran. Oleh itu, piawaian yang
      digunakan mungkin lebih kecil, contohnya satu sekolah untuk beberapa ribu orang
      sahaja dan tidak semestikan sampai 10 ribu orang penduduk baru dibekalkan sebuah
      sekolah rendah.
   Kami mencadangkan perancangan sekolah hendaklah mengikut nisbah penduduk kepada
   sekolah yang berbeza-beza untuk mewujudkan beberapa piawaian perancangan sekolah.
   Setiap piawaian yang dibentuk hendaklah berasaskan kepada keperluan dan keadaan
   sebenar sesuatu kawasan yang mana piawaian tersebut hanya diguna pakai di kawasan itu
   sahaja. Pada hakikatnya, piawaian yang sesuai mengikut kawasan adalah lebih berkesan
   dalam mengatasi sesuatu masalah.
2. Kami menyeru DBKL menjelaskan apakah asasnya dan faktor pertimbangan dalam
  pembentukan piawaian perancangan sekolah DPSKL.
3. Kami menyeru DBKL mengumumkan satu set garis panduan dan piawaian yang lengkap
  kepada orang ramai. Kami ingin mendapatkan satu set dokumen tersebut.
                       12
           Memorandum Pendidikan
                    28 April 2003
          BORANG BANTAHAN AWAM
          DRAF PELAN STRUKTUR KUALA LUMPUR 2020                  KEADAAN SEMASA

Pengenalan
  Mengikut anggaran Draft Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 (DPSKL), Kuala Lumpur
mempunyai penduduk seramai 1.42 juta orang pada tahun 2000. Pada tahun 2020, sasaran
penduduknya adalah 2.2 juta orang, iaitu bertambah hampir 780 ribu orang dalam tempoh 20 tahun.
DPSKL membahagikan kawasan Kuala Lumpur kepada 6 zon strategik yang seluas 24,222 hektar
(59,853 ekar) (rujuk Rajah 1).

     Rajah 1: Enam zon strategik dan taburan penduduk tahun 2020 di Kuala Lumpur
                       13
Penduduk, Pendidikan Dan Sekolah

1   Kesalahan Statistik Penduduk dan Sekolah. Perancangan Sekolah Dipersoalkan
    1.1 Perbezaan dalam statistik penduduk DPSKL:
       Mengikut anggaran DPSKL, penduduk Kuala Lumpur tahun 2000 adalah sebanyak
        1.424 juta orang. Tetapi perangkaan Banci Penduduk 2000 menunjukkan Kuala
        Lumpur mempunyai sebanyak 1.38 juta penduduk. Penduduk DPSKL lebih kira
        sebanyak 44 ribu orang. Perbezaan nyata berlaku pada kategori penduduk Cina(+52
        ribu), bukan warganegara(+21 ribu) dan bumiputra(-20 ribu) (rujuk Jadual 1).
       Mengikut struktur penduduk dan piawaian perancangan sekolah rendah dalam
        DPSKL, pada tahun 2000, Kuala Lumpur memerlukan sebanyak 61 buah SJK(C).
        Menurut perangkaan penduduk Jabatan Perangkaan tahun 2000 dan piawaian
        perancangan DPSKL, Kuala Lumpur pula memerlukan 56 buah SJK(C). Perbezaan
        besar dalam angka penduduk Cina (sebanyak 52 ribu orang) menyebabkan
        permintaan SJK(C)berbeza sebanyak 5 buah. Ini banyak mempengaruhi perancangan
        dan permintaan SJK(C). Mengikut data Kementerian Pendidikan, Kuala Lumpur
        hanya mempunyai 40 buah SJK(C) sahaja pada tahun 2000. Ini menunjukkan Kuala
        Lumpur masih kekurangan 16 buah SJK(C).
       Pada tahun 2000, keenam-enam zon strategik Kuala Lumpur mempunyai penduduk
        sebanyak 1.28 juta orang. Ini berbeza dengan jumlah anggaran penduduk DPSKL
        yang sebanyak 1.42 juta orang. Perbezaannya juga cukup besar iaitu sebanyak 145
        ribu orang (rujuk Jadual 2). Ini mungkin disebabkan oleh kesalahan angka penduduk
        di Zon Bandar Tun Razak-Sungai Besi (54 ribu orang). Jika dikira semula, kawasan
        tersebut mempunyai 200 ribu orang penduduk.

Jadual 1: Struktur Penduduk Kuala Lumpur (1991-2000)
Kategori       1991        1991                   2000             2000
           Jab Perangkaan          DPSKL         Jab Perangkaan         DPSKL
          Penduduk      %     Penduduk     %    Penduduk      %     Penduduk     %
Bumiputra       461,652    37.63     469,900     37     561,481    40.71    541,082    38
Cina         556,518    45.37     581,000     46     560,153    40.61    612,277    43
India         137,993     11.25    141,000     11     146,621    10.63    142,239    10
Lain-lain       14,876     1.21                  18,682     1.35     14,239     1
Warganegara     1,171,039    95.46     70,000     6    1,286,937    93.30   1,309,837    92
Bukan warga      55,669     4.54                  92,373     6.70    113,912     8
Jumlah       1,226,708    100.00    1,262,000    100    1,379,310   100.00    1,423,749    100
                                                    1,423,900
Sumber:
1)DBKL. DPSKL 2020.
2)Jabatan Perangkaan Malaysia. Banci Penduduk dan Perumahan 1991. Laporan Penduduk Kuala Lumpur. Mac 1991.
3)Jabatan Perangkaan Malaysia. Banci Penduduk dan Perumahan 2000. Taburan Penduduk dan Ciri-ciri Asas Demografi. Julai 2001.
Nota: “  ”- terdapat perbezaan dalam angka perjumlahan.
                               14
Jadual 2:Pembekalan dan keperluan perumahan serta taburan penduduk di Kuala Lumpur
Zon Strategik                       Perumahan                 Penduduk
                Keluasan    2000      2020     Beza     2000      2020   Beza
                (Hektar)   Bekalan   Permintaan
Pusat Bandar Raya          1,813   31,106      69,975   38,869    128,721    245,600  116,879
Wangsa Maju-Maluri         4,614   79,265     126,414   47,149    347,432    443,700  96,268
Sentul-Menjalara          4,657   66,484     126,788   60,304    297,600    445,000  147,400
Damansara-Penchala         4,520   24,973      73,812   48,839     99,100    259,100  160,000
Bukit Jalil-Seputeh         4,390   79,373     132,271   52,898    352,100    464,300  112,200
Bdr Tun Razak-Sg Besi        4,228   47,004      97,057   50,053   (53,996?)    340,700     ?
Jumlah              24,222   328,205     626,315   298,110  (1,278,949?)  2,198,400
                                            1,423,900         774,500
Sumber: DBKL. DPSKL 2020.
Nota: “  ”- mungkin terdapat kesalahan dalam angka statistik berkenaan.


    Dari tahun 2000 hingga 2020, DPSKL menganggarkan bahawa penduduk Kuala Lumpur
    bertambah dari 1.42 juta orang kepada 2.2 juta orang, iaitu satu pertambahan sebanyak 780
    ribu orang. Selain itu, anggaran pertambahan penduduk di setiap zon strategik adalah di
    antara 100 ribu orang hingga 160 ribu orang (rujuk Jadual 2). Oleh itu, pada amnya sekolah
    perlu ditambah di zon strategik berkenaan sejajar dengan pertambahan penduduknya.
    Contohnya, Jadual 3 menunjukkan terdapat 3 zon strategik perlu membina 19 buah dan 26
    buah sekolah rendah. Tetapi apakah aliran sekolah yang akan dibina?

   1.2   Perbezaan dalam statistik sekolah DPSKL
        Mengikut DPSKL, Kuala Lumpur mempunyai 155 buah sekolah rendah pada tahun
         2000. Pada tahun 2020, keperluan sekolah rendah bertambah kepada 220 buah, iaitu
         “bertambah” sebanyak 65 buah sekolah rendah(pertambahan 76 buah sekolah rendah
         di lima zon strategik, manakala Zon Bandar Raya mengalami “kekurangan” 11 buah
         sekolah rendah). Kebanyakan sekolah rendah baru akan dibina di kawasan tenggara
         hingga barat-daya Kuala Lumpur iaitu dari Zon Bandar Tun Rzak-Sungai Besi, Zon
         Bukit Jalil-Seputeh hingga Zon Damansara-Penchala (lihat Rajah 1 dan Jadual 3).
        Tetapi perangkaan Kementerian Pendidikan pula menunjukkan bahawa Kuala
         Lumpur mempunyai 177 buah sekolah rendah, iaitu 119 buah Sekolah Kebangsaan,
         40 buah Sekolah Jens Kebangsaan (Cina), 15 buah Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil)
         dan 3 buah Sekolah Kebangsaan (Khas). Perangkaan tersebut tidak termasuk sekolah
         rendah swasta dan sekolah rendah agama. Ini bermakna DPSKL sudah kurang hitung
         sekurang-kurangnya 22 buah sekolah rendah.
        Oleh itu, perancangan sekolah dalam DPSKL sudah lari daripada keadaan sebenar .
         Kesalahan tersebut menyebabkan perancangan sekolah dalam DPSKL dipersoalkan.
                                15
Jadual 3: Pembekalan dan keperluan sekolah rendah di Kuala Lumpur
Zon Strategik         Penduduk 2000/       2000        2020      2000-2020       2020
                Sekolah 2000      Bekalan      Keperluan              Penduduk
Pusat Bandar Raya         3,576         36         25        -11        245,600
Wangsa Maju-Maluri         8,909         39         44        +5        443,700
Sentul-Menjalara          7,832         38         45        +7        445,000
Damansara-Penchala        14,157          7        26        +19        259,100
Bukit Jalil-Seputeh        13,041         27         46        +19        464,300
Bdr Tun Razak-Sg Besi                    8        34        +26
                    ?
                                                         340,700
Jumlah                          155        220        +65
                    ?
                                                       2,198,400
Sumber: DBKL. DPSKL 2020.
Nota:1)Terdapat kesilapan dalam bilangan sekolah (155 buah) pada tahun 2000. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan
   Kuala Lumpur mempunyai 177 buah sekolah rendah.
   2)Mengikut piawaian DPSKL, setiap 10 ribu orang penduduk, 1 sekolah rendah, keluasan tanah sekurang-kurangnya 1.2 hektar
    (3 ekar).
   3)Penduduk DPSKL tahun 2020 adalah sebanyak 2.2 juta. Oleh itu, dianggar sebanyak 220 buah sekolah rendah diperlukan
    pada tahun 2020.


   1.3  Sementara penduduk Pusat Bandar Raya (pusat bandar Kuala Lumpur) bertambah,
      keperluan sekolah pula berkurangan dan wujudnya cadangan pemindahan sekolah.
       Sementara DPSKL ada menyatakan bahawa penduduk Pusat Bandar Raya akan
        bertambah sebanyak 120 ribu orang (rujuk Jadual 2), ia juga membuat cadangan
        untuk memindahkan sesetengah sekolah di kawasan tersebut. Tapak asal tiga buah
        sekolah yang dipindahkan akan dibangunkan untuk tujuan komersial atau perumahan
        kediaman. Selain ketiga-tiga sekolah tersebut, sekolah manakah yang juga berada di
        dalam senarai pemindahan? Apakah “sebab” sesuatu sekolah itu dipindahkan?
        Apakah impak yang mungkin timbul akibat pemindahan sekolah tersebut? Apakah
        pendapat pihak sekolah dan orang ramai?
       DPSKL tidak menjelaskan mengapa pada ketika penduduk bertambah, keperluan
        sekolah berkurangan dan sebaliknya wujud cadangan pemindahan sekolah. Walaupun
        DPSKL ada menyentuh perkara sekolah dipindahkan ke kawasan kediaman, tetapi
        angka statistik menunjukkan keperluan sekolah “berkurangan”. Apakah maksud yang
        terkandung di dalamnya? Adakah ini bermakna pembekalan melebihi keperluan,
        tidak akan membina sekolah baru atau sesetengah sekolah akan ditutup atau
        dipindahkan? Sekolah manakah yang akan dipindahkan, dikekalkan atau ditutup?
        Apakah sebabnya? Ke manakah sekolah dipindahkan? Ini menimbulkan banyak
        persoalan.
       Andaikata bilangan sekolah rendah dan jumlah penduduk tahun 2000 di Pusat
        Bandar Raya adalah angka yang benar, maka Jadual 3 menunjukkan bahawa nisbah
        penduduk kepada sekolah rendah di kawasan tersebut adalah 3,600 orang kepada
        sebuah sekolah rendah. Nisbah ini lebih rendah daripada piawaian perancangan
        sekolah rendah biasa (contohnya 7500 orang penduduk, 1 sekolah). Adakah ini
        menggambarkan pembekalan sekolah melebihi keperluan? Sekolah aliran mana yang
        pembekalannya melebihi keperluan, atau menghadapi masalah kekurangan sekolah?

                               16
     Apakah keadaannya bagi pembekalan dan keperluan sekolah di setiap zon strategik?
     Apakah keadaan bagi murid dari kawasan lain yang datang belajar di
     sekolah-sekolah di Pusat Bandar Raya? Oleh itu, selepas membetulkan kesalahan
     perangkaan penduduk dan sekolah dalam DPSKL, barulah dapat menganalisis
     keadaan sebenar dengan berasaskan kepada maklumat yang terperinci dan
     munasabah untuk diguna pakai.
    DPSKL tidak menyebut samada pemindahan sekolah melibatkan Sekolah Menengah
     Kebangsaan Confucian yang dijanjikan oleh Barisan Nasional pada pilihanraya 1999.
     Ia juga tidak menyebut samada akan menyediakan tanah rizab sekolah kepada SMK
     Confucian untuk tujuan pemindahan dan pembinaan sekolah.
1.4  Impak daripada piawaian perancangan sekolah rendah.
    DPSKL mengguna pakai piawaian perancangan yang baru untuk perancangan dan
     penyediaan sekolah rendah, iaitu untuk setiap 10 ribu orang penduduk, sebuah
     sekolah rendah dengan tanah sekurang-kurangnya 1.2 hektar (3 ekar) akan
     disediakan. Impak daripada penggunaan piawaian baru tersebut harus dikaji dengan
     teliti. Adakah piawaian yang hanya mempunyai satu angka sahaja dan tidak
     mengambilkira keperluan sebenar kawasan yang berlainan itu sesuai diguna pakai?
      Sekiranya tidak, apakah penyelarasan yang akan dibuat? Sekiranya ya, adakah
      kelonggaran dalam perlaksanaan seperti mewujudkan piawaian yang fleksibel untuk
      menangani masalah pendidikan secara berkesannya di kawasan yang berlainan.
      Contohnya perancangan sekolah di sesuatu kawasan hendaklah mengambilkira
      masalah di kawasannya sendiri dan kawasan berhanpiran yang menghadapai
      masalah kekurangan sekolah dan kesesakan murid. Ini bagi memastikan pembinaan
      sekolah baru di kwasan sendiri dapat meringankan dan menyelesaikan masalah
      kekurangan sekolah dan kesesakan murid di kawasan berhampiran. Oleh itu,
      piawaian yang digunakan mungkin lebih kecil, contohnya satu sekolah untuk
      beberapa ribu orang sahaja dan tidak semestikan sampai 10 ribu orang penduduk
      baru dibekalkan sebuah sekolah rendah.
    Piawaian perancangan sekolah rendah yang digunapakai oleh DPSKL (10 ribu orang
     penduduk, 1 sekolah rendah, minimum 3 ekar tanah) berbeza dengan piawaian tahun
     1999 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenenjung Malaysia yang
     memperuntukkan setiap 3,000-7,500 orang penduduk dibekalkan dengan sebuah
     sekolah rendah dengan tanah seluas 5-10 ekar dan kapasiti pelajar sebanyak
     420-1,050 orang. DPSKL seharusnya merujuk kepada cara JPBD Semenanjung
     Malaysia membuat piawaian (rujuk Jadual 18) yang menggunakan nisbah penduduk
     kepada sekolah yang berbeza-beza untuk mewujudkan beberapa piawaian
     perancangan sekolah. Setiap piawaian yang dibentuk berasaskan kepada keperluan
     dan keadaan sebenar sesuatu kawasan itu dan piawaian tersebut hanya diguna pakai
     di kawasan itu sahaja. Pada hakikatnya, piawaian yang sesuai mengikut kawasan
     adalah lebih berkesan dalam mengatasi sesuatu masalah.
1.5  Perancangan sempurna untuk sekolah komuniti pelbagai aliran.
    DPSKL seharusnya ada perancangan pembangunan yang sistematik dan menyeluruh
     bagi sekolah pelbagai aliran dan mengemukakan cadangan serta menghubungi
     Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk memperbaiki
     persekitaran dan mempertingkatkan kemudahan sekolah dan kualiti pendidikan.
    Perancangan sekolah di sesuatu kawasan komuniti seharusnya mengambilkira
     keadaan setiap sekolah yang berkenaan sebelum membuat keputusan, lebih-lebih lagi
                      17
       jika cadangan yang terkandung di dalam pelan atau projek pembangunan memberi
       impak ke atas sekolah tersebut. Tetapi DPSKL tidak menyentuh isu ini.

2  DPSKL Mengelak Daripada Menyentuh Isu Pendidikan Utama
  2.1 DPSKL tidak menyentuh perkara berkenaan dengan sekolah rendah pelbagai aliran
    seperti SK, SJK(C) dan SJK(T). Ia juga tidak memberi maklumat berkenaan setiap aliran
    sekolah rendah tersebut tetapi hanya memberi angka perjumlahan (lump-sum) sahaja
    (contohnya sejumlah 155 buah sekolah rendah tetapi tidak menyatakan jenis sekolah).
    DPSKL tidak menyentuh isu utama pendidikan yang dihadapi oleh penduduk. Maka
    DPSKL hanya memberi satu gambaran yang begitu kabur berkenaan pendidikan di Kuala
    Lumpur.
  2.2 DPSKL tidak menyentuh masalah kekurangan SJK(C) yang dihadapi oleh penduduk
    Kuala Lumpur dan Selangor khasnya selama ini di kawasan kependudukan padat dan
    kawasan pembangunan baru yang padat dengan penduduk Cina. Rakyat selalu
    menyuarakan keinginan untuk membina SJK(C) yang baru. Tetapi DPSKL telah

     mengabaikan isu tersebut, menganggap ia “tidak wujud” dan tidak mencari formula
     penyelesaian.
  2.3  Perangkaan DPSKL menunjukkan pertambahan berpuluh-puluh buah sekolah rendah
     baru di Kuala Lumpur (rujuk jadual 3) tetapi tidak menyatakan jenis aliran sekolahnya.
     Adakah pertambahan tersebut termasuk SJK(C) atau kesemuanya hanya untuk SK
     sahaja?

3  Keadaan Semasa Sekolah Rendah Pelbagai Aliran
  3.1 DPSKL tidak menyentuh keadaan setiap aliran sekolah rendah. Oleh itu, komen berikut
    akan menggabungkan DPSKL dengan maklumat sumber luar bagi membincangkan
    keadaan semasa sekolah tersebut.
  3.2 Keadaan semasa sekolah pelbagai aliran.
     Pada tahun 2000 dan 2002, jumlah murid SJK(C) telah bertambah sebanyak 3,055
      dan 5,671 orang berbanding dengan tahun 1998, tetapi bilangan SJK(C) sebaliknya
      tidak bertambah. Ini memburukkan lagi masalah kesesakan murid di dalam SJK(C).
      Dalam tempoh 4 tahun tersebut, SK telah bertambah 8 buah walaupun jumlah
      muridnya tidak banyak berubah (rujuk Jadual 4). Bilangan sekolah dan bilangan
      murid bagi SJK(T) pula berkurangan.
     Dari tahun 1998 hingga 2002, sebuah sekolah rendah akan dibina bagi setiap
      pertambahan 900 orang murid (tambah 42,140 orang murid SK / tambah 47 buah SK)
      di Selangor. Mengikut kadar ini, perlunya membina 6 buah SJK(C) (tambah 5,671
      murid SJK(C) / 900 murid setiap sekolah) bagi memenuhi keperluan pendidikan
      hampir 6 ribu orang murid. (Nota: bagi tahun 1998-2002, Kuala Lumpur dan
      Selangor bertambah 21 ribu orang murid SJK(C), perlu pembinaan 23 buah SCJK(C),
      iaitu Kuala Lumpur 6 buah, Selangor 17 buah).
     Janji Barisan Nasional pada Pilihanraya 1999 untuk membina dua buah “sekolah
      cawangan” SJK(C) di Kepong dan Cheras masih belum direalisasikan. Sebenarnya,
      bilangan SJK(C) baru yang diperlukan adalah lebih daripada itu.
     Perkembangan seterusnya ialah: SJK(C) Taman Connaught 2 (5.43 ekar) terletak di
      Damai Perdana, Selangor. SJK(C) Kepong 3 terletak berdekatan dengan Taman Bukit
      Maluri, Kuala Lumpur.
                       18
         Mengikut perangkaan tahun 2000 Jabatan Perangkaan, Kuala Lumpur mempunyai
         560 ribu orang penduduk Cina. Oleh itu memerlukan 56 buah SJK(C). Tetapi kini
         hanya ada 40 buah SJK(C) sahaja dan masih kekurangan 16 buah SJK(C).
         Pembinaan 16 buah SJK(C) baru memerlu sekurang-kurangnya 48 ekar tanah rizab
         sekolah.
         DPSKL menyatakan bahawa terdapatnya tanah seluas 878 hektar (2,170 ekar) yang
         telah mendapat perintah pembangunan atau diluluskan secara dasar yang komited
         untuk projek perumahan kediaman. Sebahagian tanah rezab sekolah di kawasan
         pembangunan perumahan ini seharusnya diagihkan kepada SJK(C). Tanah rizab
         sekolah seluas 48 ekar yang diperlukan itu hanyalah meliputi 2.2% keluasan kawasan
         pembangunan perumahan tersebut.
         DPSKL tidak membuat formula penyelesaian, tidak menyebut masalah pembekalan
         dan keperluan SJK(C) serta tidak menyatakan keperluan SJK(C) yang baru dan tanah
         rizab sekolah yang diperlukan mengikut setiap zon strategik untuk memenuhi
         keperluan penduduk.

Jadual 4: Bilangan sekolah rendah dan murid di Kuala Lumpur, 1998-2002
Sekolah        1998      2000      2002     1998-2000   2000-2002  1998-2002
Murid SK
                                          - 995
          95,741      96,889     95,894     + 1,148           + 153
Bil SK         117       119      125       + 2     + 6    + 8
Murid SJK(C)    51,962      55,017     57,633     + 3,055    + 2,616   + 5,671
Bil SJK(C)        40        40       40        0      0      0
Murid SJK(T)
                                    - 157    - 59    - 216
           2,861      2,704      2,645
Bil SJK(T)
                                     -1           -1
             16        15       15               0
Sumber: Kementerian Pendidikan. Perangkaan tahun 1998, 2000 dan 2002.


         Pada tahun 2002, pada puratanya SJK(C) mengalami masalah kesesakan yang lebih
         serius (purata 1441 orang murid / setiap sekolah) berbanding dengan SK (purata 767
         orang murid / setiap sekolah) iaitu 88% lebih sesak berbanding dengan SK.
         Pada tahun 2002, secara puratanya SJK(C) mempunyai 45 orang murid bagi setiap
         kelas dan ini jauh lebih tinggi daripada SK (30 murid/kelas) dan SJK(T)(26
         murid/kelas). Piawaian yang diguna oleh Kementerian Pendidikan adalah 35 orang
         murid setiap kelas. Ini menunjukkan SJK(C) mengalami masalah kesesakan kelas
         yang serius.
         Selain itu, nisbah bilangan murid kepada guru bagi SJK(C) (29 murid/guru) adalah
         jauh lebih tinggi daripada SK (19 murid/guru) dan SJK(T) (15 murid/guru). Ini
         menunjukkan SJK(C) menghadapi masalah kekurangan guru. Beban yang dipikul
         oleh guru SJK(C) juga lebih berat daripada guru di SK dan SJK(T).
         Kesimpulannya, Kuala Lumpur menghadapi masalah kekurangan SJK(C), kesesakan
         murid dan bebanan kerja guru bertambah. Masalah ini semakin serius.

Jadual 5: Nisbah murid bagi sekolah rendah di Kuala Lumpur, 1998-2002
Sekolah      Bil. Murid/Bil. Sekolah     Bil. Murid/Kelas     Bil. Murid/Guru

                              19
          1998    2000    2002       2002     2002
SK         818.3   814.2    767.2      30.47    19.18
SJK(C)      1299.1   1375.4   1440.8      45.45    29.40
SJK(T)       178.8   180.3    176.3      26.45    14.86
Sumber: Kementerian Pendidikan. Perangkaan tahun 1998, 2000 dan 2002.
                              20
Jadual 6: Maklumat asas sekolah rendah di Kuala Lumpur, 2002
Sekolah     Bil. Sekolah   Bil. Murid    Bil. Guru    Bil. Bukan Guru/Staf   Bil. Kelas
SK           125     95,894        4,999       551         3,147
SJK(C)          40    57,633        1,960       299         1,268
SJK(T)          15     2,645        178        66           100
SK(Khas)          3      200        54        13           30
Jumlah         183     156,372        7,191       929         4,545
Sumber: Kementerian Pendidikan. Perangkaan tahun 2002.


   3.3  Masalah tapak sekolah yang bersaiz kecil, kesesakan murid dan perkongsian tapak
      sekolah.
       Kajian kami pada tahun 2000 menunjukkan bahawa kebanyakan SJK(C) di Kuala
       Lumpur tidak menepati piawaian perancangan sekolah rendah yang ditetapkan oleh
       pihakberkuasa. Kebanyakan SJK(C) mempunyai saiz tapak yang kecil manakala
       bilangan murid yang bertambah menambahkan lagi kesesakan sekolah. Sebenarnya
       kepadatan pelajar bagi SJK(C) jauh melebihi piawaian (maksimum 210 murid/ekar).
       Sesetengah SJK(C) mengalami masalah kesesakan yang sangat serius.
       Jumlah keluasan tanah sekolah bagi kesemua 40 buah SJK(C) ialah 116.5 ekar,
       meliputi 0.19% keluasan Kuala Lumpur (59,853 ekar).
       Kuala Lumpur mempunyai 8 buah SJK(C) yang berkongsi sekolah di 4 tapak sekolah.
       Setiap tapak mempunyai dua buah SJK(C) atau “cawangan sekolah”. Pada tahun 2000,
       kesemua sekolah tersebut mempunyai seramai 8 ribu orang murid dan 12.5 ekar tanah.
       Atas pertimbangan perancangan dan pembangunan jangka masa panjang serta
       permintaan besar penduduk terhadap SJK(C), maka bolehlah mengkaji kemungkinan
       memindahkan salah sebuah sekolah dari setiap tapak sekolah ke kawasan sesuai yang
       ada permintaan untuk membina 4 buah kampus sekolah yang memerlukan
       sekurang-kurangnya 12 ekar tanah rizab sekolah (4 buah kampus sekolah x 1 sekolah
       rendah minimum 3 ekar).
        [DPSKL ada menyebut perkara berkenaan pemindahan sekolah di Pusat Bandar
        Raya (iaitu pusat bandar Kuala Lumpur) tetapi tidak memberi penjelasan lanjut]
  3.4 Perubahan keluasan sekolah sebelum dan selepas pembinaan dan pemindahan sekolah.
       Jumlah keluasan bagi kesemua 40 buah SJK(C) (116.5 ekar) hanya meliputi 0.19%
       keluasan Kuala Lumpur 59,853 ekar).
       Sekiranya dibina 16 buah SJK(C) baru dan memindahbina 4 buah sekolah sediada
       yang berkongsi tapak, ini memerlukan sekurang-kurangnya 60 ekar tanah rizab
       sekolah dan hanya meliputi 0.10% keluasan Kuala Lumpur.
       Keluasan 36 buah SJK(C) sediada (116.5 ekar), pindahbina 4 buah SJK(C) sediada
       (minimum 12 ekar) dan pembinaan 16 buah SJK(C) baru memerlukan 176.5 ekar,
       meliputi 0.29% keluasan Kuala Lumpur.
Jadual 7: Perubahan keluasan sekolah sebelum dan selepas pembinaan dan pemindahan sekolah
 Sebelum    keluasan    Luas sekolah           Selepas        keluasan      Luas sekolah
         (ekar)     /Luas KL                         (ekar)     /Luas KL
 40 buah     116.5       0.19%       36 buah SJK(C) sediada        116.5       0.19
 SJK(C)                      pindah 4 sek kongsi tapak    minimum 12       0.02
 Sediada                      bina 16 buah SJK(C) baru     minimum 48       0.08
 Jumlah     116.5                      Jumlah       minimum 176.5      0.29

                              21
Jadual 8: Bilangan Murid, Keluasan Sekolah dan Densiti Murid SJK(C) di Kuala Lumpur bagi Tahun 2000
Bil  Nama Sekolah                 Bilangan Murid       Keluasan (Ekar)      Densiti (Murid/Ekar)
1.   SJK(C) KUEN CHENG 1                 1,316            3.7            721
2.   SJK(C) KUEN CHENG 2                 1,350       Kongsi Tapak Sekolah
3.   SJK(C) ST. TERESA                   353           1.95            258
4.   SJK(C) LA SALLE                    203       Kongsi Tapak Sekolah
5.   SJK(C) YOKE NAM                   2,010           4.25            473
6.   SJK(C) CHOONG WEN                  1,916             4            479
7.   SJK(C) JALAN DAVIDSON                1,818           3.25            559
8.   SJK(C) LAI MENG                   1,285           2.625            490
9.   SJK(C) MUN YEE                   1,406           1.89            744
10.  SJK(C) NAN KAI                    315           2.12            149
11.  SJK(C) NAN YIK                   1,393            2.9            480
12.  SJK(C) CHUNG HWA 'P'                1,017             3            339
13.  SJK(C) NAAM KHEUNG                 2,377           5.25            453
14.  SJK(C) JALAN IMBI                   803            2.1            382
15.  SJK(C) KUNG MIN                   1,154           1.626            710
16.  SJK(C) CHUNG KWO                  1,330            3.1            429
17.  SJK(C) SAM YOKE                    197           1.213            162
18.  SJK(C) TAI THUNG                  1,446             3            482
19.  SJK(C) TSUN JIN                   2,300             6            383
20.  SJK(C) CHONG FAH PHIT CHEE              740             1            740
21.  SJK(C) KWONG HON                  1,172             7            167
22.  SJK(C) CHIN WOO                   1,643            2.2            747
23.  SJK(C) SALAK SOUTH                 1,065           4.74            225
24.  SJK(C) TAMAN CONNAUGHT               2,339             2           1170
25.  SJK(C) CONFUCIAN                  1,811            3.6            503
26.  SJK(C) LAI CHEE                    970            1.1            882
27.  SJK(C) KHAI CHEE                  2,300            1.5            1533
28.  SJK(C) SENTUL                     930           2.76            337
29.  SJK(C) SENTUL PASAR                  789            3.4            232
30.  SJK(C) JINJANG TENGAH 1                758            2.5            462
31.  SJK(C) JINJANG TENGAH 2                396       Kongsi Tapak Sekolah
32.  SJK(C) JINJANG UTARA                1,832            13            141
33.  SJK(C) JINJANG SELATAN               2,200             5            440
34.  SJK(C) KEPONG 1                   1,927           4.29            885
35.  SJK(C) KEPONG 2                   1,871       Kongsi Tapak Sekolah
36.  SJK(C) MUN CHOONG                  2,840           4.28            664
37.  SJK(C) CHI MAN                    950            1.5            633
38.  SJK(C) CHIAO NAN                  1,450            1.7            853
39.  SJK(C) CHONG HWA                  2,157           1.475            1462
40.  SJK(C) CHUNG KWOK                  1,250            1.5            833
    Jumlah                      55,379           116.5            475
Sumber: Gabungan Lembaga-lembaga Sekolah-sekolah Cina Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Maklumat 2000.
Nota: Mengikut Jadual 4, kepadatan murid tahun 1998, 2000 dan 2002 adalah 446, 472 dan 495 orang murid seekar.


                               22
4  Keadaan Taburan Penduduk Dan Sekolah Di Lembah Klang
  4.1 Mengikut maklumat penduduk (tahun 2000) dan sekolah (tahun 2002), masalah
    kekurangan SJK(C) bukan hanya berlaku di Kuala Lumpur, ia juga berlaku Lembah
    Klang yang meliputi Daerah Gombak, Petaling, Klang, Ulu Langat dan Kuala Lumpur.
  4.2 Lembah Klang mempunyai 1.64 juta orang penduduk Cina, meliputi 91.7% daripada
    keseluruhan penduduk Cina di Kuala Lumpur dan Selangor (1.79 juta orang). Ia
    mengalami masalah kekurangan SJK(C) dan perlu dibina SJK(C) baru secepat mungkin.
    DPSKL tidak ada menyentuh masalah kekurangan SJK(C) dan formula penyelesaiannya.
  4.3 Dari segi peratusan, Lembah Klang mempunyai 97 buah SJK(C), iaitu hanya 18.8%
    daripada kesemua sekolah rendah sediada dan kadar ini adalah jauh lebih rendah daripada
    kadar penduduk Cina (1.64 juta orang) kepada penduduk warganegara (4.54 juta)
    kawasan itu, 36.1%. Perbezaan antara mereka begitu besar sekali. Kadar sekolah
    hanyalah separuh daripada kadar penduduk (18.8/36.1=52%)

        Rajah 2: Struktur penduduk dan taburan sekolah di Lembah Klang
            Nota: Statistik di atas tidak termasuk penduduk bukan warganegara
                           23
4.4  Dari segi agregat, Lembah Klang mempunyai 1.64 juta orang penduduk Cina dan 97 buah
   SJK(C) dengan purata 17 ribu orang bagi setiap SJK(C) (1.64 juta orang/97buah sekolah).
   Kadar ini jauh lebih tinggi daripada piawaian perancangan sekolah rendah JPBD
   Semenanjung Malaysia (7.5 ribu orang penduduk, 1 sekolah rendah) dan DPSKL (10 ribu
   orang penduduk, 1 sekolah rendah). Ini menunjuk berlakunya kekurangan SJK(C),
   pembekalannya tidak memenuhi permintaan.. Ini menyebabkan penerimaan masuk
   pelajar terpaksa ditambahkan sehingga membawa bebanan kesesakan murid. Prinsip
   pendidikan telah diputar-belitkan oleh kejadian tersebut.
4.5  Rajah 2 menunjukkan bahawa pembekalan dan permintaan SJK(C) tidak mengikut
   struktur penduduk masyarakat majmuk. Ini menjadikan pembekalan SJK(C) tidak
   memenuhi permintaan. Keseluruhan kawasan Lembah Klang menghadapi masalah
   kekurangan SJK(C). Ia juga tidak memenuhi hak dan keperluan pendidikan ibunda.
                      24
Rajah 3:Bil SJK(C) dan Murid, 1998-2002            Rajah 4:Bil SK dan Murid, 1998-2002            Rajah 5:Bil SJK(T) dan Murid, 1998-2002

       Bil Murid             Bil Sekolah                           Bil
                                      Bil Murid                         Bil Murid             Bil Sekolah
                                                       Sekolah
       165,000                 200          420,000                520
                      161,335                                          31,000                160
                                                    412,629
                                                                        30,718
       160,000                            410,000                510
                           190                          504
                                                                   30,500                150
                                                         500
       155,000                            400,000
                 151,222       180
                                                         490         30,000                140
       150,000                            390,000
                                                384,511
                           170                             480
                                                                                 29,469
       145,000                            380,000                          29,500                130
                                           370,336           470
            140,233            160
       140,000                            370,000                                    29,029
                                                         460         29,000                120
                           150                     457                       114   113   113
       135,000                            360,000
                                                         450
                                             449                     28,500                110
                           140          350,000                440
       130,000             142
             141    141
                                      340,000                430         28,000                100
       125,000                 130
                                            1998   2000  2002                   1998  2000   2002
             1998  2000   2002
                 Tahun                             Tahun                           Tahun


                                           Bi l M i d
                                              ur      Bi l Sekol ah                ur
                                                                        Bi l M i d     Bi l Sekol ah
               ur
            Bi l M i d     Bi l Sekol ah


Sumber:Kementerian Pendidikan. 1998, 2000, 2002.       Sumber:Kementerian Pendidikan. 1998, 2000, 2002.      Sumber:Kementerian Pendidikan. 1998, 2000, 2002.
                                   Perangkaan di atas tidak termasuk sekolah khas.

                                              25
26
Jadual 9:Bilangan murid SJK(C), 1998-2002         Jadual 12:Bilangan murid SK, 1998-2002          Jadual 15:Bilangan murid SJK(T), 1998-2002

 Kws          Bilangan Murid           Kws          Bilangan Murid           Kws          Bilangan Murid
      1998    2000     2002   1998-2002       1998    2000     2002   1998-2002       1998   2000     2002    1998-2002
 KL    51,962   55,017    57,633   5,671   KL    95,741   96,889   95,894     153   KL     2,861   2,704    2,645    -  216
 Sel    88,271   96,205   103,702   15,431   Sel   274,595  287,622   316,735   42,140   Sel    27,857  26,325   26,824    -1,033
 Jumlah  140,233   151,222   161,335   21,102   Jumlah  370,336  384,511   412,629   42,293   Jumlah  30,718  29,029   29,469    -1,249


Jadual 10:Bilangan sekolah SJK(C), 1998-2002       Jadual 13:Bilangan sekolah SK, 1998-2002         Jadual 16:Bilangan sekolah SJK(T), 1998-2002
 Kws          Bilangan Sekolah          Kws          Bilangan Sekolah          Kws         Bilangan Sekolah
      1998    2000     2002   1998-2002       1998    2000     2002   1998-2002       1998   2000     2002    1998-2002
 KL     40     40       40     0    KL     117    119     125      8    KL     16    15       15     -1
 Sel    101    101      102     1    Sel    332    338     379     47    Sel     98    98       98      0
 Jumlah   141    141      142     1    Jumlah   449    457     504     55    Jumlah   114    113      113     -1Jadual 11:Purata murid sekolah SJK(C), 1998-2002     Jadual 14:Purata murid sekolah SK, 1998-2002       Jadual 17:Purata murid sekolah SJK(T), 1998-2002

 Kws         Bil Murid/Bil Sekolah        Kws         Bil Murid/Bil Sekolah        Kws         Bil Murid/Bil Sekolah
       1998       2000      2002           1998       2000      2002           1998      2000      2002
 KL     1299.1       1375.4     1440.8   KL     818.3       814.2     767.2    KL     178.8      180.3      176.3
 Sel     874.0       952.5     1016.7   Sel     827.1       851.0     835.7    Sel     284.3      268.6      273.7
 Jumlah    994.6       1072.5     1136.2   Jumlah   824.8       841.4     818.7    Jumlah   269.5      256.9      260.8
                                         27
Sumber:Kementerian Pendidikan. 1998, 2000, 2002.  Sumber:Kementerian Pendidikan. 1998, 2000, 2002.     Sumber:Kementerian Pendidikan. 1998, 2000, 2002.
                              Perangkaan di atas tidak termasuk sekolah khas.
                                      28
5  Perancangan Sekolah Komuniti

   5.1 Dalam bidang perancangan bandar dan desa, kerajaan negara kita mengguna pakai
     konsep “unit kejiranan” (atau konsep kejiranan) untuk merancang sekolah. Pengetahuan
     ke atas konsep ini dan praktis pihakberkuasa dapat membantu seseorang memahami
     konsep dan kaedah perancangan sekolah.
   5.2 Konsep“Unit Kejiranan”
      Pada tahun 1929, seorang perancang bandar dan ahli sosiologi Amerika Syarikat yang
       bernama Perry (1872-1944)1 telah mengemukakan konsep ini. Konsep ini memberi
       impak yang besar ke atas perancangan kawasan kediaman. Konsep ini diguna pakai
       secara meluas termasuk negara kita di dalam perancangan kawasan perumahan dan
       kemudahan masyarakat seperti sekolah.
    - Konsep ini berasakan kepada pandangan “kehidupan keluarga dalam komuniti” dengan
      menggunakan sebuah sekolah rendah sebagai pusat untuk merancang satu komuniti
      yang ideal dengan penduduk seramai 3 hingga 10 ribu orang. Ia memberi penekanan
      kepada pembentukan satu persekitaran kediaman yang selesa dan selamat serta
      menggalak aktiviti berkumpulan dan semangat kejiranan. Kawasan kejiranan
      dibekalkan dengan “low-order goods and services” dan kemudahan awam yang asas
      supaya aktiviti-aktiviti kehidupan harian seperti bersekolah, bereakasi dan membeli
      barangan runcit dapat dilakukan di dalam kawasan jarak perjalanan.
    - 6 prinsip asas dalam perancangan “unit kejiranan”: (1) sekolah rendah berada dalam
      lingkungan jarak 1/2 batu (0.8 km) dari rumah kediaman, (2) persempadanan kawasan
      yang jelas, (3) lebih kurang 10% kawasan diperuntukkan untuk kegunaan taman dan
      kawasan lapang, (4) kemudahan awam yang asas (seperti sekolah rendah, kawasan
      ibadat keagamaan, perpustakaan, taman dan pusat komuniti) dan badan organisasi
      dijadikan pusat perancangan kejiranan, (5) kedai runcit dan perkhidmatan ditempatkan
      di kawasan persimpangan jalan antara unit kejiranan untuk memberi perkhidmatan
      kepada dua atau 3 unit kejiranan, (6) perancangan sistem trafik untuk mengurangkan
      gangguan kenderaan terhadap kawasan kediaman dan pejalan kaki.
   5.3 Garis panduan perancangan sekolah yang digubal oleh Jabatan Perancangan Bandar dan
     Desa di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengguna pakai konsep “unit
     kejiranan” dalam perancangan sekolah di kawasan komuniti. Terdapat tadika, sekolah
     rendah dan sekolah menengah di dalam sesuatu kawasan komuniti supaya para murid
     atau pelajar dapat pergi ke sekolah yang berdekatan dengan rumah kediamannya. Setiap
     jenis sekolah mempunyai kawasan tadahannya. Antara faktor-faktor pertimbangan dalam
     perancangan sekolah ialah faktor penduduk, jarak dan masa perjalanan, keluasan tapak
     sekolah dan bilangan murid atau pelajar (termasuk bilangan kelas atau bilik, bilangan
     murid per kelas atau bilik darjah) (lihat Jadual 18, Rajah 6 dan Rajah 7).
   5.4 Mengikut garis panduan tersebut, bagi setiap 3,000-7,500 orang penduduk atau 420-1,050
     orang murid, perlu disediakan sebuah sekolah rendah yang berkeluasan tanah 5-10 ekar.
     Dalam kata lain, setiap sekolah mempunyai tapak sekurang-kurangnya 5 ekar dan
     kepadatan maksimum 210 orang murid per ekar (1,050 murid/5ekar). Selain itu, piawaian
     yang diguna pakai oleh DPSKL ialah: bagi setiap 10 ribu orang penduduk, perlu

1
 Perry, Clarence Arthur.“The Neighborhood Unit: A Scheme of Arrangement for a Family Life Community”, monograph in The
Regional Plan of New York and its Environs, Regional Survey Volume VII: Neighborhood and Community Planning, ed. Thomas
Adams. New York: Committee on the Regional Plan of New York and its Environs, 1929.
                             29
       disediakan sebuah sekolah rendah dengan keluasan minimum 3 ekar. Keseluruhannya,
       kedua-dua piawaian tersebut terletak di dalam skop konsep unit kejiranan Perry iaitu bagi
       setiap 3 hingga 10 ribu orang penduduk, disediakan sebuah sekolah rendah.
   5.5  Berbalik kepada keadaan di Kuala Lumpur, pada hakikatnya kebanyakan SJK(C) tidak
       memenuhi piawaian yang ditetapkan seperti di atas. Malahan keadannya jauh melebihi
       piawaian tersebut. Tambahan pula, pertambahan murid dan keluasan sekolah yang terhad
       membawa kepada masalah kesesakan murid yang semakin serius.

Jadual 18: Piawaian perancangan sekolah rendah yang berlainan saiz
   Bilik                    Keluasan      Kelas     Bil Murid       Kawasan Tadahan
        Penduduk:Sek Rendah

   12         3,000:1        2-4 hektar    Maksimum        420         0.4-0.8 km
   24         6,000:1        (5-10 ekar)    35 murid       840        (1/4-1/2 batu)
   30         7,500:1                 per kelas      1,050     10 minit jarak perjalanan
Sumber: JPBD Semenanjung Malaysia. Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Kemudahan Masyarakat. 1999.


                      Rajah 6: Perancangan sekolah komuniti
Sumber: JPBD Semenanjung Malaysia. Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Kemudahan Masyarakat. 1999.
Catitan:
1.  Beberapa unit perumahan membentuk satu unit kejiranan. Beberapa unit kejiranan pula menghasilkan satu unit komuniti.
   Beberapa unit komuniti membentuk sebuah bandar atau luar bandar.
2.  Unit kejiranan merupakan satu kawasan kediaman yang kecil dan dibekalkan dengan keperluan biasa. Barangan dan
   perkhidmatan asas dan kemudahan awam berada di dalam lingkungan jarak perjalanan. Murid dapat berlajar di sekolah yang
   berhampiran manakala penduduk dapat menggunakan kemudahan dan perkhidmatan dalam jarak perjalanan.
3.  Penggunaan “konsep kejiranan” dalam merancang sekolah di sesuatu kawasan komuniti. Terdapat tadika, sekolah rendah dan
   menengah di dalam sesuatu kawasan komuniti. Setiap jenis sekolah mempunyai kawasan tadahan atau perkhidmatannya sendiri.
   Antara faktor-faktor pertimbangan dalam perancangan sekolah ialah faktor penduduk, jarak dan masa perjalanan, keluasan
   tapak sekolah dan bilangan murid atau pelajar (termasuk bilangan kelas atau bilik, bilangan murid per kelas atau bilik darjah).
                                 30
           Rajah 7: Jarak dan masa perjalanan di antara rumah kediaman dan sekolah
Sumber: JPBD Semenanjung Malaysia. Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Kemudahan Masyarakat. 1999.
Catitan: Bagi sesuatu unit kejiranan yang mempunyai 3,000-7,500 orang penduduk atau 420-1,050 orang murid, perlu disediakan
     sebuah sekolah rendah yang berkeluasan tanah 5-10 ekar, jarak dan masa perjalanan di antara rumah kediaman dan sekolah
     masing-masing berada dalam lingkungan 0.4-0.8 km dan 10 minit masa perjalanan.
                               31
    Memorandum Pendidikan            BERKENAAN
DRAF PELAN STRUKTUR KUALA LUMPUR 2020
            Disediakan oleh
   Gabungan Lembaga-Lembaga Sekolah-Sekolah Cina
    Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

       Dewan Perhimpunan Cina Selangor

 Gabungan Persatuan-Persatuan Bekas Penuntut Sekolah Cina
       Wilayah Persekutuan dan Selangor           Dikemukakan kepada
        Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

            28 April 2003
               32

								
To top