Kort orientering om ADHD och missbruk

Document Sample
Kort orientering om ADHD och missbruk Powered By Docstoc
					Kort orientering om ADHD och
      missbruk


    ADHD och missbruk
    4:e december 2008
     Mirjam Talvik
           Prevalens

• Barn ca 2-5% ADHD, 10% uppmärksamhets-
 störning utan hyperaktivitet
 – ADHD hos barn och vuxna, Socialstyrelsen 2002
• Vuxna 4-5%
 – Kessler et al,
ADHD och arbetslivet
 Faraone, CNS Spectr. 2007;12(12 Suppl 23):14-17
   Samhällskonsekvenser
• 500 ADHD, 500 kontroller
• Livskvalitet
• Inkomst
 – ADHD minskar inkomsten med $ 10 000/år
 – Minskad årsproduktivitet i USA med ca 100
  miljarder dollar


  Faraone, CNS Spectr. 2007;12(12 Suppl 23):14-17
Trafikincidenser och ADHD
   Faraone, CNS Spectr. 2007;12(12 Suppl 23):14-17
     ADHD och kriminalitet
• 45 patienter som planerats för
 centralstimulantiabehandling i Levanger,
 Norge
• 44 hade ADHD
• 47 % var dömda för ett eller flera brott
• 24 % var dömda för mer än två typer av
 brott

  ADHD in adults: A study of clinical characteristics, impairment and comorbidity Torgersen T, Gjervan B, Rasmussen K.
  Nord J Psychiatry. 2006;60(1):38-43
                Komorbiditet

•  Depression 54%                 •  Andra psykoser 2%
•  Bipolärt syndrom 7%               •  Tourette 2%
•  Paniksyndrom 13%                •  Mental retardation 4%
•  Social fobi 18%                 •  Inlärningssvårigheter 22%
•  PTSD 4%                     •  Antisocial
•  Schizofreni 4%                    personlighetsstörning 44%


    ADHD in adults: A study of clinical characteristics, impairment and comorbidity Torgersen T, Gjervan B, Rasmussen K.
    Nord J Psychiatry. 2006;60(1):38-43
     Prevalens missbruk

•  Alkohol 47%
•  Opiater 16%
•  Cannabis 51%
•  Amfetamin 49%ADHD in adults: A study of clinical characteristics, impairment and comorbidity Torgersen T, Gjervan B, Rasmussen K.
Nord J Psychiatry. 2006;60(1):38-43
     Prevalens missbruk

• 10-30 % vuxna missbrukar
• 35-71% vuxna med ADHD missbrukar
 alkohol
• 15-35 % vuxna med ADHD har någon
 form av missbruk  When ADHD and Substance Use Disorders Intersect: Relationship and
  Treatment Implications, Timothy E. Wilens, MD, and Steven Fusillo, BS,
 Relativ risk att utveckla missbruk
 vid ADHD jämfört med utan ADHD


• Alkohol; hazard ratio 2,3 (p=0,009)
• Nikotin; hazard ratio 2,7 (p=0,001)
• Illegala droger; hazard ratio 2,2 (p=0,036)
  Relativ risk att utveckla missbruk
     vid psykisk sjukdom
• Depression
 – Hazard ratio 7,2 (p=0,001)
• Bipolärt syndrom
 – Hazard ratio 7,9 (p=0,001)
• ”Conduct disorder”
 – Hazard ratio 3,6 (p=0,001)
 Psykiatriska riskfaktorer för
   missbruksutveckling

• Antisocial
 personlighetsstörning/uppförandestörning
• Bipolärt syndrom
• Ätstörning
Sociala riskfaktorer för
 missbruksutveckling

      • Låg socioekonomisk
       status
      • Avbruten skolgång
   Konsekvenser av ADHD och
       missbruk

• ADHD har negativa effekter på individen
 sociala och yrkesmässiga funktion
 – Mannuzza et al., 1991, 1993, 1997; Mannuzza and Klein,
  2000;Weiss et al., 1999; Murphy et al., 2002

• Patienter med både missbruk och
 ADHD svarar sämre på behandling av
 missbruk
 – Clure et al., 1999; Carroll and Rounsaville, 1993
   Konsekvenser av ADHD vid
       missbruk
• Patienter med ADHD har större
 svårigheter att medverka i
 gruppbehandlingar –AA, NA
• Patienter med ADHD är mer impulsiva –
 risk för drop-outs
 – Carroll and Rounsaville, 1993
• Behandlare kan uppleva patienter med
 ADHD som jobbiga eller terapi-
 refraktära
 Centralstimulantiabehandling
  och missbruksutveckling
• Review av 11 studier som visar att
 centralstimulantiabehandling av ungdomar och barn med
 ADHD inte leder till drogmissbruk senare i livet
  –  R.A. Barkley et al., Does the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder with stimulants contribute to
    drug use/abuse? A 13-year prospective study, Pediatrics 111 (2003), pp. 97–109.

• Meta-analys av 7 studier som visar att
 centralstimulantiabehandling av barn och ungdomar med
 ADHD minskar risken för framtida drogmissbruk med
 50% vilket innebär att risken lägger sig på ”normalnivå”
  –  T.E. Wilens et al., Does stimulant therapy of attention-deficit/hyperactivity disorder beget later substance
    abuse? A meta-analytic review of the literature, Pediatrics 111 (2003), pp. 179–185.
Är farmakologisk
 behandling av
  ADHD en
 riskfaktor för
  missbruks
  utveckling?     Faraone, CNS Spectr. 2007;12(12 Suppl 23):14-17
  Behöver vi engagera oss?
• Kan vi inte förenkla, använda DSM eller
 ICD och köra på?

• Amfetaminmissbruket tog fart efter 2:a världskriget
• I Stockholm fördubblades amfetaminbruket i kriminella
 kretsar var 30e månad mellan 1949 och 1965
• Mellan 1965 och 1967 förekom legal förskrivning till
 missbrukare, något som ledde till en fördubblingstid på 12
 månader varefter projektet avbröts
• Senaste decenniet har amfetaminliknande droger som ökat
 snabbast på illegala marknaden. 35 miljoner använder
 amfetaminliknande droger. Endast cannabis har en större
 andel av marknaden
Förskrivning av centralstimulantia till
        vuxna

• Dispensförfarande
• Förslag om fri förskrivning
• Förskrivningsrättighet till psykiatrer sedan
 1/12 2008
Konsekvenser för människor
    med ADHD
                 Simulanter
• 70 studenter slumpade till ärlig eller simulerande
 grupp
• 70 ADHD
• CAARS
• Wechsler, lästester, processhastighet
• Ingen signifikant skillnad mellan simulanter och
 ADHD
• Varning för personer som tycks fungera väl men
 som scorar mycket dåligt i skattningar och tester
  Allyson G. Harrison, Melanie J. Edwards, Kevin C.H. Parker Identifying students faking ADHD: Preliminary findings and
  strategies for detection (Volume 22, Issue 5, June 2007, Pages 577-588)
                Simulanter
• 85 individer som sökt för utredning
• Samtliga med dåligt resultat i minnesscreening
• Subgrupper blev: ADHD, psykologiska problem
 men inte ADHD, inga psykiatriska diagnoser
 (simulant?)
• Varken CAARS eller neuropsykologisk testning
 kunde signifikant åtskilja grupperna men ADHD
 gruppen hade sämre resultat på Stroop interference
 och hyperaktivitets/impulsivitetssymtom

  •Archives of Clinical Neuropsychology 23 (2008) 521–530, The relationship of malingering test failure to self-
  reported symptoms and neuropsychological findings in adults referred for ADHD evaluation, Julie Suhr, Dustin
  Hammers, Katy Dobbins-Buckland, Eric Zimak, Carrie Hughes
                    Simulanter
 • 44 kontroller och 16 patienter med ADHD
 • Skattningar
  – Enkelt att simulera
 • Visual and Auditory Continuous Performance Test
  (IVA CPT)
  – Sensitivitet 94%
  – Specificitet 91%
  – PPP 88%
 • Således ett skäl att inkludera ett CPT i utredningen

Detection of malingering in assessment of adult ADHD,Colleen A. Quinn, Archives of Clinical Neuropsychology, 18 (2003) 379–395
     Sammanfattning
• Validity Indicator Profile
 – Mäter motivation
• Victoria Symptom Validity Test
 – Mäter fejkad minnesstörning

• Vikten av helhetsbedömning
• Verifierad barndomsanamnes
    Behandling av AHDH
• Socialstyrelsen – centralstimulantia-behandling
• Förslag på dosering för vuxna; 1 mg/kg
  – Spencer et al., 1995;
• Möjlig dosering 1,3 mg/kg
• Tom 2 mg/kg
• Kontraindikation – missbruk

• Here vi go again……….
  Kan vi behandla patienter med
       missbruk?
• Liten grupp med missbruk, svarade bra
  – Spencer et al., 1995; Mattes et al., 1984
• Dexamfetamin fungera bra på vuxna, studier
 med missbrukare finns inte
  – Patterson et al., 1999
• Modafinil fungerar, studier på missbrukare
 saknas
  – Taylor and Russo, 2000
• Adderall, bra bland vuxna, inga studier vid
 missbruk
  – Horrigan and Barnhill, 2000; Spencer et al., 2001
      ADHD och kokain
• Viss nytta
  – Khantzian, 1983; Khantzian et al., 1984; Levin et
   al., 1998; Somoza et al., 2000; Schubiner et al.,
   2002)
• 40-80 mg MPH dagligen minskade ADHD
 symtom och kokainanvänding
  – Levin et al.,1998
• Liknande resultat
  – Somoza et al., 2000
          Dubbelblindstudier
• Nitton av tjugofem patienter avslutade en studie där de
 under 8 veckor fick behandling med metylfenidat
 Positiv effekt i 36% (placebo 20%)
  – Carpentier PJ et al. A controlled trial of methylphenidate in adults with
   attention deficit/hyperactivity disorder and substance use
   disorders.Addiction. 2005 Dec;100(12):1868-74.
• Dos 0,6 mg/kg
• 49 individer, 12 veckors behandling med MPH.
 Global förbättring men ej i skattningar, ingen
 förändring i kokainmissbruk
• Dos upp till 90 mg/dag
  – Schubiner, H et al., Double-blind placebo-controlled trial of
   methylphenidate in the treatment of adult ADHD patients with comorbid
   cocaine dependence. Experimental and Clinical Psychopharmacology
   (2000). 10(3):286–294.
Behandlingsrekommendationer I
Behandlingsrekommendationer II
• In individuals with SUDs and ADHD, frequent
 monitoring of pharmacotherapy should be
 undertaken, including evaluation of compliance
 with treatment, random toxicology screens (as
 indicated), and coordination
  Wilens et al.,
Behandlingsrekommendationer III
• Bupropion may be a first-line medication in this
 population, because of its safety, high tolerability,
 and limited abuse potential.
• If substantial maladaptive ADHD symptoms
 remain, a clinician should carefully consider a
 stimulant trial.
• …the availability of extended, once-daily
 preparations of methylphenidate.
• …careful monitoring of the prescriptions, frequent
 visits and urinalyses,
    Wilson et al., Current Psychiatry Reports 2001, 3:497–506
Behandlingsrekommendationer IV
• There are even fewer empirical data
 evaluating the use of nonstimulant
 agents or nonpharmacologic treatment
 strategies for adults with ADHD and
 substance use disorders. However, the
 lower abuse liability of nonstimulant
 medication and possible benefit of
 psychotherapeutic approaches make
 these treatment strategies intriguing
 possibilities.
    Kalbag et al., Substance Use & Misuse, 40:1955–19
      Sammanfattning
• Det kan vara värt att pröva
 centralstimulantiabehandling…
• Kanske ska man först pröva ickestimulantia, t ex
 Strattera, Efexor, Edronax, bupropion (Zyban,
 Voxra)….
• I första hand sk långverkande metylfenidat
• Noggrann monitorering av missbruk och
 biverkningar
• KBT…
• Sociala insatser…
Eufori
Olika effekt över dygnet
       Banaschewaki et al Eur Child Adolesc Psychiatry 2006
        Nytt preparat
• Adderall®
•  Amfetamin aspartat
•  Amfetamin sulfat
•  Dexamfetamin sacharat
•  Dextroamfetamin sulfat
•  Omedelbar frisättning resp efter 4 timmar