Enkele nuttige adressen by wuyunqing

VIEWS: 6 PAGES: 4

									Enkele nuttige adressen
Administratie basisonderwijs
Je vindt hier informatie over het door de Vlaamse Gemeenschap erkend,
gefinancierd of gesubsidieerd gewoon en buitengewoon kleuter- en lager
onderwijs. Je vindt hier dus geen informatie over het privé-onderwijs in
Vlaanderen.
http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/

Blij u te leren kennen.
Een website over vluchtelingen en onderwijs. (verhalen uit Gentse scholen)
http://www.blij-u-te-leren-kennen.zvl.org/

Buitengewoon basisonderwijs
De verschillende types van buitengewoon basisonderwijs worden toegelicht. Je
kan ook zoeken op niveau (kleuter- of lager onderwijs) en op regio.
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/buo/default.htm

Geïntegreerd Onderwijs (GON)
Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerking tussen het gewoon onderwijs
en het buitengewoon onderwijs. Het is bedoeld om jongeren met een handicap
en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden lessen of activiteiten te laten volgen in
een school voor gewoon onderwijs. Dat kan tijdelijk of permanent gebeuren en
voor een gedeeltelijk of volledig pakket. Die integratie wordt gerealiseerd met
hulp vanuit een school voor buitengewoon onderwijs die daartoe aanvullende
lestijden en/of aanvullende uren (GON-pakket) krijgt en via het werkingsbudget
een integratietoelage krijgt.
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid
=13422

Gelijke Onderwijskansen
Het decreet Gelijke Onderwijskansen (GOK) zag het levenslicht in september
2002. Het geïntegreerd ondersteuningsaanbod wil alle kinderen dezelfde
optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Het decreet
wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft
daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus. Met informatie
over o.m. regelgeving, inclusief onderwijs, lokale overlegplatforms en ook vragen
en antwoorden voor scholen.
http://www.ond.vlaanderen.be/GOK/

Veelgestelde vragen over school- en studietoelagen
Via deze link vind je een antwoord op FAQ's over school- en studietoelagen
http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/faq/

Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs
Je kan de brochure hier downloaden in pdf-formaat. Je vindt er info over rechten
en plichten van kinderen en hun ouders en over mogelijkheden om te
participeren.
http://www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorouders/
Het Gemeenschapsonderwijs
Portaalsite
http://www.gemeenschapsonderwijs.be

Ik leer in het ziekenhuis
De opdracht van de ziekenhuisscholen is kinderen tijdens hun verblijf in het
ziekenhuis schools stimuleren. De vzw 'Ik leer in het ziekenhuis' brengt de
directies van de door het Ministerie van Onderwijs erkende ziekenhuisscholen
(type 5) samen om mekaar te ondersteunen en te helpen bij hun opdracht. Hier
vind je de adressen en de website van de scholen.
http://www.ikleerinhetziekenhuis.be

Inclusief onderwijs
Met o.m.'maatwerk in samenspraak' en andere discussieteksten over inclusief
onderwijs.
http://www.inclusiefonderwijs.be/Beleid/index.html


Lager onderwijs in Vlaanderen
Op deze website met het aanbod van het basisonderwijs kunt u op zoek gaan
naar adressen van scholen die kleuter- en/of lager onderwijs aanbieden. Het
basisonderwijs wordt opgesplitst in gewoon basisonderwijs en buitengewoon
basisonderwijs. Een aantal scholen biedt onderwijs aan volgens een bijzondere
methode(ervaringsgericht, freinet, steiner, montessori, jenaplan, leefschool).
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/bao/default.htm

Leerlingenrechtencommissie
De Commissie inzake Leerlingenrechten heeft twee afgelijnde taken. Enerzijds
kun je als ouder bij de Commissie terecht indien je een weigering tot inschrijving
van je kind betwist en een klacht wilt indienen. De leden van de Commissie
zullen zich op dat ogenblik buigen over het dossier en een eindoordeel
uitspreken. Anderzijds zal de Commissie een oordeel vellen in
doorverwijzingsdossiers, indien het lokaal overlegplatform er niet in geslaagd is
binnen de afgesproken termijn een oplossing te vinden.
http://www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie/

Leerplicht
Online brochure over leerplicht met antwoorden op een aantal veelgestelde
vragen.
http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht

Kleuterparticipatie
Informatie over kleuterparticipatie. Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet
verplicht. Maar het loont zonder meer de moeite. De kleuters leren op school
sociale vaardigheden, raken in de klas vertrouwd met taal en met praktische
vaardigheden. De kleuterjuf of -meester bereidt de kinderen voor op het lager
onderwijs. Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima plek om
Nederlands te leren. En kinderen die thuis weinig structuur krijgen, vinden
houvast in de kleuterklas.
http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/
SPIJBELEN
Op deze site vind je informatie over spijbelen. Je vindt er inhoudelijke informatie,
informatie over wetgeving, tips, interessante links.
http://www.spijbelen.be/

Lokaal Overlegplatform (LOP)
Naast een overzicht van alles wat te maken heeft met het Gelijke
Onderwijskansendecreet, wil de site ook een middel zijn om het hele
onderwijsveld permanent te informeren over de werking en actuele stand van
zaken binnen de LOP's.
http://www.lop.be


Methodescholen in Vlaanderen
Op deze website vind je alle adressen van methodescholen in het basisonderwijs:
Ervaringsgericht, Freinet, Steiner, Montessori, Jenaplan en Leefschool.
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/bao/methodes.htm


Onderwijsaanbod in Vlaanderen
Overzicht van het volledige onderwijsaanbod in Vlaanderen.
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
Nuttige informatie ivm. historiek, regelgeving, adressen van scholen,
toelatingsvoorwaarden in het basis en het secundair onderwijs.
http://ond.vlaanderen.be/onthaalonderwijs/

Scholengemeenschappen basisonderwijs
De lijst van scholengemeenschappen in het basisonderwijs schooljaar 2007-
2008.
http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/files/Scholengemeenschappen_Ba
sis_2007-2008.pdf


Startpagina departement Onderwijs
Officiële site van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
http://www.ond.vlaanderen.be/

Steunpunt Intercultureel Onderwijs (ICO)
Het Steunpunt ICO heeft als doelstelling een ondersteuning te bieden aan
organisaties in het onderwijs en daarbuiten, zowel in de Vlaamse Gemeenschap
als internationaal. Het heeft een ondersteuningsopdracht binnen het Gelijke
Onderwijskansenbeleid. De werking van het Steunpunt ICO berust op: vorming,
materiaal- en instrumentontwikkeling, onderzoek, documentatie, advies en
dienstverlening.
http://www.steunpuntico.be/

Vestigingsplaatsen van Franstalige basisscholen gesubsidieerd door de
Vlaamse Gemeenschap
Een lijst van vestigingsplaatsen van Franstalige basisscholen.
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/bao/franstalig.asp
Website van de Europese scholen
http://www.eursc.org/

Info vinden op het “net” bij overgang naar secundair onderwijs:

www.destapgent.be

www.letop.be

www.wordwatjewil.be

								
To top