EIB (PowerPoint) by wuyunqing

VIEWS: 82 PAGES: 39

									         KNX / EIB
Denne standarden er basert på mer enn 15 års
erfaring i markedet og inkluderer forgjengerne,
EIB, EHS og BatiBUS.

European Installation Bus – EIB – er et komplett
system hvor de fleste bygningsinstallasjoner kan
integreres.

Systemet er oppbygd som et intelligent
installasjonssystem, som bygges opp med
elektroniske komponenter som kommuniserer via
et svakstrømsbasert kommunikasjonsnett.
         KNX / EIB

EIB er utviklet på 80-talet som et
samarbeidsprosjekt instabus med følgende
målsetting:

•  Kompatibilitet mellom ulike leverandører.
•  Desentralisert system.
•  Hver enkelt deltaker (komponent) er intelligent.
•  Overføringsmediet på 2-trådsystem (buss)
 EIBA og KNX Association
1990 ble EIBA etablert - European Installation Bus
 Association.

I mai 1999 ble KNX Association stiftet av følgende
  organisasjoner:
  • EIBA (European Installation Bus Association)
  • EHSA (European Home Systems Association)
  • BCI (BatiBUS Club International)
• Idag er over 100 firma tilsluttet til EIBA. Disse
  representerer mer en 80% av all el.materiell som
  produseres i Europa.
• Organisasjonen utvikler systemet og testar
  produktene for kompatibilitet og elektrisk sikkerhet.
• Mer en 4800 sertifiserte produkter
  European Installation Bus Association
        Kommunikasjonsmedia
  TP (Twisted Pair)
  – Dette kommunikasjonsmediet, tvinnet trådpar, hastighet 9600 bits/s,
   er det mest vanlige mediet for EIB. EIB og KNX TP1 produkter vil
   kunne operere og kommunisere med hverandre på samme bus.
  PL (Powerline)
  – Det å bruke sterkstrømskabel (powerline) som medium, hastighet
   1200 bits/s, er også nedarvet fra EIB. EIB og KNX PL110 produkter vil
   kunne operere og kommunisere med hverandre på samme elektriske
   fordelingsnett.
  RF (Radio frequency)
  – KNX enheter på dette mediet bruker radiosignaler for å sende KNX
   telegrammer. Telegrammene sendes med 868 MHz (Short Range
   Devices) med maksimal effekt på 25 mW og en hastighet på 16.384
   kBit/s. KNX RF komponenter er hyllevare, tillater to-veis
   kommunikasjon, har lavt energiforbruk og små og mellomstore
   installasjoner klarer seg vanligvis uten ekstra forsterkere.
  IP (Ethernet)
  – Som dokumentert i KNXnet/IP spesifikasjonen, kan KNX telegrammer
   sendes som IP telegrams. Det betyr at både lokale nettverk (LAN) så
   vel som Internet kan brukes til å sende KNX telegrammer.
       Komponenter
Hver deltager i kommunikasjonssystemet
inneholder en microprosessor.

Sensorer som brytere,
bevegelsemeldere etc. sender telegrammer
via kommunikasjonssystemet
(heretter kalt bus) til aktuatorer som utfører
den funksjonen som telegrammet
representerer.

Et EIB bus system kan bygges ut fra 2
deltagere og opp til 57600
deltagere.
Systemkomponenter
 Systemkomponenter
 Komponenter som kreves i alle EIB-
 system
 • Sensorer Sensorer
 Inneholder eksterne kommandoer
 Bearbeider dette til EIB-informasjon
 Sender denne informasjon som et
 telegram
 • Aktorer Aktorer
 Lytter til telegrammet på EIB-systemet
 Bearbeider informasjonen
 Utfører funksjonen
  Systemkonfigurasjon.
Et EIB bus system bygges opp av deltagere på en EIB linjer og
EIB områder.

En linje kan ha opp til 64 deltager (255 ved hjelp av 3
repeatere), 15 linjer pr. område og 15 områder.

Kommunikasjon på en bus linje er basert på elektriske
signaler som må ha en spenningsforsyning for å fremkalle de
elektroniske pulser som kommunikasjonen består av.

Det minst tenkelige EIB anlegg settes opp som vist
på skissen under med strømforsyning og 2 deltagere.
Systemkonfigurasjon.
 Spenningsforsyningen monteres på en DIN skinne. Det
 tilkobles 230Vac på primærsiden og vi får 29V på
 sekundærsiden.

 Spenningsforsyningen inneholder
 en drossel som speiler alle elektriske pulser. Enheten kan
 derfor ikke skiftes ut med en konvensjonell
 spenningsforsyning.

 På kabelen tilkobles bus deltagerne som i denne figuren er
 en bryter og en binær utgang. Et EIB system er
 fullstendig desentralisert og det finnes ingen sentral
 intelligens eller hukommelse.
   Med EIB kan du
kontrollere alle funksjoner i
     bygget .

 Etterbehov
 Automatisk

 Energi effektivt

 Økonomisk
          Topologi
En spenningsforsyning kan gi 640mA SELV og det er
nok til å forsyne 64 deltager.

Disse 64 deltagerne danner en EIB linje.

Skal vi utvide EIB anlegget til flere linjer må dette
gjøres via en linjekobler for kommunikasjon opp på
en hovedlinje.

Hovedlinjen må også ha sin spenningsforsyning for
å muliggjøre kommunikasjon på denne linjen.

Har vi knyttet sammen 15 linjer på denne
måten må vi utvide med en områdekobler til et nytt
område der man igjen kan ha 15 nye linjer.

Den maksimale utvidelsen av topologien er vist på
skjema på neste side.
Topologi
Topologi
    Fysiske begrensninger.
Summen av kabel innen en EIB linje skal ikke overstige 1000m.

En EIB deltager skal ikke være mer enn 350m fra
spenningsforsyningen.

De samme avstander gjelder for linjekoblere på en hovedlinje og
mellom områdekoblere på en områdelinje (backbone).

En EIB deltager vil fungere ned til 21V spenning på
buskabelen.
       Krav til buskabel.
Buss kabelen skal være en godkjent EIB kabel påstemplet
EIB logo.

Denne kabeltypen (for eksempel PYCYM 2x2x0,8) er
revolvert og skjermet. Skjermen på buskablen skal ikke
jordes.

Til bussen benyttes rød og sort par. Gul/hvit par er reserve
eller kan benyttes til å bringe frem hjelpespenninger såfremt
spenningen er i samme
spenningskategori.

Buskabelen kan forlegges sammen med sterkstrøm kabel,
men ikke i nærheten av høyspentkabel.
Kabel
En linjekobler og områdekoblers
      funksjon.
Mye av kommunikasjonen i et bussanlegg er lokal. Dvs. ofte innen
samme linje.

Eksempel hvis kommuniserer termostat, bevegelsesmelder og
aktorer for lys og varme i samme kontor. Hvis ingen andre deltager
i systemet trenger å lytte til denne kommunikasjonen stoppes den i
linjekobleren.

I linjekobleren lastes det inn en filtertabell som sperrer for telegram
som kun har en lokal funksjon og slipper igjennom telegrammer
som skal vises i et toppsystem eller kommuniserer
mot komponenter på en annen linje eller annet område.
Hvorfor EIB?
             Fordeler
  Elektro konsulenten
  • Intrigerte system for total prosjektkontroll
  • Forenklede tegningsunderlag
  • Funksjoner kan besluttes senere i
  byggeperioden
  • ETS-prosjektering parallelt med     Installatører
  installasjon               • Forenklet kabel trekking
                       • Mindre sterkstrømskabler
                       og materiell
                       • Færre koplingspunkter
                       • Kortere monteringstider
Byggherre - Sluttkunde
                       • Kortare endringstider
• Kortere byggtid
• Mindre brannlaster
• Enkel utvidelse, ingen endringer i den
eksisterende installasjonen
• Enkel tilpasning til andre system, minimal
forandring i installasjonen
• Enøk
• Kontroll, overvåkning og logging
          Total økonomi.
 • busskabel gir mindre kabling
 • samordnede funksjoner gir lavere
 installasjonskostnader
 • samordning spar energi = lavere driftskostnader
 • flere funksjoner - lavere kostnader/funksjon
 EIB-teknikken gir bedre totaløkonomi
Totalkostnad


               EIB-installasjon


    Ved ca 16-18 rom:
    •Belysning
                 Antall funksjoner.
    •Klima (varme+kjøl)
    •Ventilasjon
Systemstandard
  EIB og og Konnex Association


  Det standardiserte EIB-systemet er
  systemplattform for ”KNX”
  Dagens EIB-Produkter kan brukes i en ”KNX”-
  installasjon
  Kommunikasjons- og sertifiseringsregler
  beholdes
  Basen er standardvertøy ETS
  – Ytterligere overføringsmedier
  – Flere muligheter til konfigurasjon av anlegget
  – Nye bruksområder
Fakta om EIB world wide
     Programmering.

Programmering av EIB anlegg skjer med PC og software
distribuert av EIBA.

Softwaren er kalt ETS2 (EIB Tool Software). Via en
busdeltager med RS232 grensesnitt, kabel og COM port på
en PC kan man programmerere og paramentere alle
deltagere i buss systemet.
       Programmering
I programmet blir alle deltagere tildelt en fysisk adresse.
En fysisk adresse er 3delt hvor de 3 delene representerer
område, linje og et løpenummer pr. deltager.

Den høyest mulige adresse blir således 15.15.255Prinsippet for programmering er at man skjematisk bygger
opp en bygningsstruktur så lik virkeligheten som mulig.

Skjemaet består av Bygninger, bygningsdeler, rom og tavler.

I hvert enkelt rom eller tavle settes deltageren inn.
En deltager hentes fra en database med produkter. Alle EIB
produsenter vil kunne distribuere slike databaser som
importers i ETS2.
ETS2
            ETS2

Ved hjelp av ETS2 vil vi
kunne se hvilke
kommunikasjonsobjekter
en deltager har.
Det er disse
kommunikasjons-
objektene som er basis for
hva en deltaker kan
kommunisere, sende eller
ta imot, via bussen. Et
eksempel på
kommunikasjons-objekter
på en termostat er vist
nedenfor.
Kommunikasjonsobjekter.
        Parametere
Med ETS2 kan man også sette parametere på
deltageren for å tilpasse den funksjonen
den skal ha i anlegget. Parameter-bildet for en
termostat er vist nedenfor.
        Gruppeadresser
I ETS2 definerer man så de funksjoner som man møtte ønske.

Så gjøres en kobling mellom den deltageren som skal sende
denne funksjonen og den eller de aktorene som skal utføre
funksjonen.

Funksjonene har i ETS2 en adresse kalt gruppeadresse.
Gruppeadressen kan være 2 delt eller 3 delt. De 2 eller 3
delenedeles i Hovedgruppe, mellomgruppe og undergruppe.

Med 2 delt programmering kan det maksimalt være 15
hovedgrupper og 2048 undergrupper.

Med 3 nivå-programmering har man 15 hovedgrupper, 7
mellomgrupper og 256 undergrupper.
I begge tilfeller har 32568 forsjellige funksjoner til disposisjon.
Grupper.
Programmering av anlegget.
 Etter at koblinger mellom funksjoner og deltagere er gjort lastes
 programmet fra PC og ut til hver enkelt komponent.

 Første gang man skal programmere en enhet, må enheten trykkes
 på får å identifisere hvilken deltager som skal inneha den fysiske
 adressen man ønsker å laste ned.

 Etter at enheten har mottatt denne adressen, kan man
 kommuniser med denne enheten og oppdatere programmet den
 innehar uten igjen å måtte være i fysisk kontakt med deltageren.
           Lagring
De data man laster inn i en EIB komponent blir lagret i en
EEPROM.

Lagringsmediumet er dermed ikke avhengig av spenning
for å holde på sitt program. Et EIB anlegg er således ikke
sårbart for spenningsbortfall.

Når det gjelder status og posisjoner på releer etc. er det
derimot variabelt fra komponent til komponent om man har
mulighet til å definere status ved spenningsfeil og status
etter at spenningen har kommet tilbake.
          Vedlikehold.
Et korrekt idriftsatt EIB anlegg vil normalt ikke trenge vedlikehold.
Normalt renhold slik at komponenter ikke blir utsatt for unødig støv og
fukt vil være eneste nødvendige tiltak.

Ved utskifting av komponenter som er skadet eller av annen årsak
har sluttet å fungere står man helt fritt med valg av nytt utstyr med
hensyn til fabrikat så lenge det er en EIB komponent. Man kan
imidlertid ikke blande produsent av busstilkoblere og fronter.

Front og busstilkobler er å definere som en deltager. Beholder man
en busstilkobler står man fritt til å velge andre fronter fra samme
leverandør.

								
To top