CNC programmeertechnieken

Document Sample
CNC programmeertechnieken Powered By Docstoc
					BiB-project
   ‘CNC-programmeertechnieken’
Landelijke metaaldag 2010
             Programma
•  Projectinformatie algemeen
•  Software inventarisatie
•  Ontwikkeling lesmateriaal
•  Demonstratie ondersteunende software
•  Toepassingen videocommunicatie
•  Ontwikkelingen 2010-2011 en implementatie
•  Vragen
    Jack van den Broek              Paul Dirckx
  Vakcollege Dr. Knippenberg    Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool
       Helmond                 Eindhoven
                 3 juni 2010
   Deelnemers
aan het project
  CNC-programmeertechnieken
•  BiB-project (Beroepsonderwijs in Bedrijf)
•  Penvoerder: Smits Machinefabriek bv
•  4 vmbo-scholen, twee ROC’s en 8 bedrijven
•  Fontys PTH
•  Platform Metaal & Metalektro / SCB
•  Kenteq en PACTT
•  A+O en OOM
•  Leveranciers CNC-hardware / software
 Doelstellingen van het project
 Leerlingen van het VMBO in een vroegtijdig stadium op school
 in aanraking laten komen met de CNC-programmeer-
 technieken zoals die in het bedrijfsleven gangbaar zijn.
 Ontwikkelen van concreet lesmateriaal.
 Scholing voor docenten VMBO, MBO en praktijkopleiders.
 Realiseren van een naadloze doorstroming naar het MBO en
 bedrijven.
 Een goede afstemming tussen binnen- en buitenschools leren
 bij het VMBO realiseren.
 Realiseren van een duurzaam samenwerkingsverband tussen
 bedrijven en scholen.
   Het project bereikt de volgende
     onderwijsdeelnemers
• Derdejaars leerlingen VMBO uit de metaal- en metalektro-
 sector van de vier verschillende leerwegen, te weten de
 theoretische, gemengde, kaderberoepsgerichte en de
 basisberoepsgerichte leerweg.

• Vierdejaars leerlingen van het VMBO uit de metaal- en
 metalektrosector.

• Docenten van de VMBO, MBO en HBO-scholen

• Praktijkopleiders van de bedrijven.
Doelstellingen CNC programmeertechnieken
Deze zijn gerelateerd aan de vmbo exameneindtermen van Metaal
en Metalektro, rekeninghoudend met een doorlopende leerlijn
vmbo-mbo-hbo en bedrijfsleven.

    De leerling kan           Specificatie                      Basis  Verrijking


  1  De beginselen van CNC-       Machinebesturing
    metaalbewerking opnoemen en de       - Historische ontwikkeling            X
                         - Voor- en nadelen CNC-machines         X
    concrete uitwerking daarvan op de     - Toepassing van CNC-machines          X
    machine aanwijzen.             - Opbouw van CNC-machines            X
                         - Data overdracht en opslag           X
                      Bewegingsassen
                         - Coördinatenstelsel, X Y Z           X
                         - Gereedschap- werkstukverplaatsing             X
                         - Roterende bewegingen                   X
                      Besturingen
                          - Puntbesturing                 X
                          - Lijnbesturing                 X
                          - Baan- of contourbesturing (2D, 2,5D en 3D)  X
                      Geometrie
                         - Het cartesiaanse stelsel            X
                         - Nulpunten (werkstuknulpunt, machine-      X
                         nulpunt, referentiepunt en gereedschap-
                         wisselpunt                          X
                         - Absolute en incrementele maten
                      Programmeermethode
                         - Handprogrammeren aan de machine        X
                         - Extern handprogrammeren (ISO)         X
                         - Extern computerprogrammeren (CAM)       X
Doelstellingen CNC programmeertechnieken
 2  In ISO-code eenvoudige CNC-    Programmeren
   draaiprogramma’s maken.          - Geometrische informatie          X
                        - Technologische informatie           X
   (Contourbeschrijving)           - Programmaopbouw                X
                        - G90 / G91                   X
                        - Codes M, F, S en T              X
                        - G00 / G01                 X
                        - G02 / G03                 X

 3  Een eenvoudig CNC-programma op      - Handprogrammeren aan de machine      X
   de machine ingeven en simuleren.

 4  Een eenvoudig CNC-programma op      - Extern handprogrammeren (ISO)       X
   een extern programmeerstation
   ingeven en simuleren.
 5  Met behulp van CAM-software een      - Geometrie uit CAD-software genereren in  X
   CNC-programma genereren.         CAM-software

 6  Met behulp van CAM-software        - Testen/simuleren             X
   simuleren van het CNC-programma      - Wijzigen/optimaliseren          X
                        - Opslaan                  X
   (testen en wijzigen van het
   programma).
 7  Met behulp van CNC-draaimachine      - Draaimachine voorbereiden           X
   eenvoudig product produceren.       - CNC-programma inlezen             X
                        - Testrun doen               X
                        - Produceren                X
                        - Het verspaningsproces bewaken         X
                        - CNC-programma afsluiten/opslaan        X
 8  Met behulp van CNC-freesmachine      - Freesmachine voorbereiden           X
   eenvoudig product produceren.       - CNC-programma inlezen             X
                        - Testrun doen                 X
                        - Produceren                  X
                        - Het verspaningsproces bewaken         X
                        - CNC-programma afsluiten/opslaan        X
Beschikbare uren


    Voor zowel de basisberoepsgerichte leerweg als de
    kaderberoepsgerichte leerweg Metaal en Metalektro wordt
    uitgegaan van:

  •  Basis CNC       : over leerjaar 3 en 4   32 uur
  •  Verrijkingsdeel CNC  : over leerjaar 4     16 uur

  •  Stageperiode leerjaar 3 en 4

    Het programma kan voor een groot deel ook aangeboden
    worden binnen de gemengde- en theoretische leerweg
    Metaal en Metalektro
Type producten in het project

  •  Educatieve software
    Deze wordt ingezet bij het aanleren van de basiskennis en
    basisvaardigheden met betrekking tot CNC programmeren.

  •  CAM software
    Met de CAM software wordt een in een CAD omgeving
    getekende geometrie of solid ingelezen, waarna er een CNC
    programma van wordt gegenereerd.

  •  Hardware en simulatie software
    De hardware en simulatie software wordt gebruikt voor de
    simulatie van echte machinebesturingen.

  •  CAD software
    Deze is reeds op de scholen aanwezig en valt in principe buiten
    het project.
Overzicht leveranciers

 •  Keller
 •  WIA
 •  SL
 •  Haas
 •  Siemens
 •  CNC-consult
 •  Bemet
 •  DeltaCam
 •  Style Education
 •  De Ridder
 •  Heidenhain
 •  CadMes
 •  Ithema
 •  CAD2M
Gevolg:
  Educatieve software
  • CNC-trainer
  • SL
  • Style
  • SymPLUS
  CAM software
  • CamWorks
  • EdgeCam
  • Hypermill
  • SolidCam
HMS Modulen (praktijkopdrachten)

Benaming        Ondersteunend lesmateriaal
            o.a. SymPLUS, SL, CNC-trainer en
M1. CNC-basiskennis   Style

M2. CNC-basis Draaien
M3. CNC-basis Frezen
M4. CAD/CAM Draaien   asje-penhouder-moer

M5. CAD/CAM Frezen   BKE-onderplaat en voetplaat
            voetplaatpenhouder
Uitgangspositie          CNC-project Beginsituatie
 CNC-traject
         Basiskennis    CNC-        Basiskennis
    is              programmeren    CAD/CAM
         CNC
 eindsituatie
Conventioneel:  1.Verkenning:   1. Verkenning:   CAD/CAM:
- Draaien     Virtuele     Besturing draaien  - draai-opdrachten
- Frezen     werkplaats    Besturing frezen


Basis Metaal   2. Basiskennis  2. DIN-ISO     CAD/CAM:
         machines               - frees-opdrachten
Basis 2 of 3D   - draaimachine
CAD        - freesmachine
      Werkstukken
• Draaien
      Werkstukken
• Frezen
      Werkstukken
• Draaien en frezen
Ondersteunend lesmateriaal

• Modulen
Ondersteunend lesmateriaal

• Modulen
Ondersteunend lesmateriaal


 – SolidCam:
  • Tutorial draaien (asje)
  • Tutorial frezen (basisplaat)

 – HyperMill:
  • Tutorial draaien (asje)
  • Tutorial frezen (voetplaat penhouder)
 Demonstratie (ondersteund materiaal)
- SYMplus
  • Verkenning virtuele werkplaats
  • Verkenning CNC-draaimachine
  • Verkenning CNC-freesmachine
  • DIN-ISO programmeren
- Camworks
  • Draaien
  • Frezen
  Videocommunicatie
Verschillende systemen zijn bekeken.
- Hard- en softwaresystemen
- Infrastructuur op de scholen
- Verschillende toepassingen (o.a. camera)
- Mogelijkheden VC-software o.a. het delen
 en overnemen van applicaties
  Videocommunicatie
- Productie op afstand bekijken


         Internet
Videocommunicatie
Ontwikkelingen en implementatie
- Het doorontwikkelen van de benodigde lesstof voor de
educatieve software en de CAM-pakketten.

- Het ontwikkelen van vijf praktijkopdrachten CNC volgens
het HMS model / format, bestaande uit diepgang 2, 3, en 4.

- Het verder professionaliseren van alle betrokken docenten
en praktijkopleiders.

- Het uitvoeren van pilots in het derde en vierde leerjaar op
de vmbo-scholen en bij de bedrijven.
Ontwikkelingen en implementatie

- Het maken van een implementatieplan en een
scholingsaanbod om een verder uitrol van de
projectproducten richting het overige scholingsveld en
bedrijven mogelijk te maken.

- Informatiebijeenkomsten voor deelnemende scholen en
bedrijven organiseren.
   www.cncprogrammeertechnieken.nl

email: p.dirckx@fontys.nl
   j.vandenbroek@vakcollege.nl

				
DOCUMENT INFO