De thi DH,CD 2009 by thangnhoxnd

VIEWS: 51 PAGES: 7

									              Cấu trúc đề thi Đại Học, Cao Đẳng năm
2009
Câu   Nội dung kiến thức                          Điểm
    ·Khảo sát, vẽ đồ thị của hàm số.

    ·Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của
I    hàm số: Chiều biến thiên của hàm số. Cực trị. Giá trị lớn nhất và  2,0
    nhỏ nhất của hàm số. Tiếp tuyến, tiệm cận (đứng và ngang) của đồ
    thị hàm số. Tìm trên đồ thị những điểm có tính chất cho trước;
    tương giao giữa hai đồ thị (một trong hai đồ thị là đường thẳng);...
    · Phương trình, bất phương trình; hệ phương trình đại số.
II                                      2,0
    · Công thức lượng giác, phương trình lượng giác.
    · Tìm giới hạn.

    ·Tìm nguyên hàm, tính tích phân.
III                                      1,0
    · Ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phẳng, thể tích khối
    tròn xoay.
    Hình học không gian (tổng hợp):Quan hệ song song, quan hệ vuông
    góc của đường thẳng, mặt phẳng. Tính diện tích xung quanh của
IV   hình nón tròn xoay, hình trụ tròn xoay; tính thể tích khối lăng trụ, 1,0
    khối chóp, khối nón tròn xoay, khối trụ tròn xoay; tính diện tích mặt
    cầu và thể tích khối cầu.
V    Bài toán tổng hợp.                          1,0


I. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2).

1. Theo chương trình Chuẩn:

Câu   Nội dung kiến thức                          Điểm
    Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng và trong không gian:

     Xác định toạ độ của điểm, vectơ.

     Đường tròn, elip, mặt cầu.
VI.a                                     2,0
     Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng.

     Tính góc; tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Vị trí tương đối
    của đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu.
    ·Số phức.
VII.a                                     1,0
    ·Tổ hợp, xác suất, thống kê.                          Good luck to you
                Cấu trúc đề thi Đại Học, Cao Đẳng năm
2009
Câu   Nội dung kiến thức                         Điểm
     ·Bất đẳng thức. Cực trị của biểu thức đại số.

2. Theo chương trình Nâng cao:

Câu    Nội dung kiến thức                        Điểm
      Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng và trong không gian:

      Xác định toạ độ của điểm, vectơ.

      Đường tròn, ba đường cônic, mặt cầu.
VI.b                                     2,0
       Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng.

      Tính góc; tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, mặt phẳng;
      khoảng cách giữa hai đường thẳng. Vị trí tương đối của đường
      thẳng, mặt phẳng và mặt cầu.
      ·Số phức.

      ·Đồ thị hàm phân thức hữu tỉ dạng

      và một số yếu tố liên quan.

VII.b   ·Sự tiếp xúc của hai đường cong.                 1,0

      ·Hệ phương trình mũ và lôgarit.

      ·Tổ hợp, xác suất, thống kê.

      ·Bất đẳng thức. Cực trị của biểu thức đại số.

II. MÔN VẬT LÝ

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [40 câu]

Chủ đề    Nội dung kiến thức                        Số câu
       · Dao động điều hoà

       · Con lắc lò xo
Dao động
                                       7
cơ      · Con lắc đơn

       · Năng lượng của con lắc lò xo và con lắc đơn
                          Good luck to you
               Cấu trúc đề thi Đại Học, Cao Đẳng năm
2009
Chủ đề   Nội dung kiến thức                       Số câu
      · Dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức

      · Hiện tượng cộng hưởng

      · Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số.
      Phương pháp giản đồ Fre-nen

      · Thực hành: Chu kì dao động của con lắc đơn
      · Đại cương về sóng, sự truyền sóng

      · Sóng âm
Sóng cơ                                   4
      · Giao thoa sóng

      · Phản xạ sóng. Sóng dừng
      · Đại cương về dòng điện xoay chiều

      · Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có R, L, C và R, L, C mắc nối
      tiếp. Cộng hưởng điện

      · Công suất dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất.
Dòng điện
                                      9
xoay chiều · Máy biến áp.Truyền tải điện năng

      · Máy phát điện xoay chiều

      · Động cơ không đồng bộ ba pha

      · Thực hành: Khảo sát đoạn mạch RLC nối tiếp
       Mạch dao động LC· Dao động điện từ

Dao động  · Điện từ trường
và sóng                                   4
điện từ   · Sóng điện từ

      · Truyền thông (thông tin liên lạc) bằng sóng điện từ
      · Tán sắc ánh sáng

      · Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng
Sóng ánh
                                      5
sáng    · Bước sóng và màu sắc ánh sáng

      · Các loại quang phổ
                          Good luck to you
              Cấu trúc đề thi Đại Học, Cao Đẳng năm
2009
Chủ đề   Nội dung kiến thức                         Số câu
      · Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X

      · Thang sóng điện từ

      · Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng
      · Hiện tượng quang điện ngoài. Định luật về giới hạn quang điện

       hạt của ánh sáng· Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng

      · Hiện tượng quang điện trong
Lượng tử
      · Quang điện trở. Pin quang điện                  6
ánh sáng
       phát quang· Hiện tượng quang

      · Sơ lược về laze

      · Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô
      · Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Khối lượng hạt nhân. Độ hụt khối.
      Lực hạt nhân

      · Năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng

      · Hệ thức giữa khối lượng và năng lượng
Hạt nhân
nguyên tử  · Phóng xạ
                                        5
      · Phản ứng hạt nhân

      · Phản ứng phân hạch

      · Phản ứng nhiệt hạch
      · Các hạt sơ cấp
Từ vi mô
đến vĩ mô
      · Hệ Mặt Trời. Các sao và thiên hà
Tổng                                      40


II. PHẦN RIÊNG [10 câu]
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn [10 câu]

Chủ đề                                    Số câu
Dao động cơ                                 6


                          Good luck to you
              Cấu trúc đề thi Đại Học, Cao Đẳng năm
2009
Chủ đề                                  Số câu
Sóng cơ và sóng âm
Dòng điện xoay chiều
Dao động và sóng điện từ
Sóng ánh sáng
Lượng tử ánh sáng
                                     4
Hạt nhân nguyên tử
Từ vi mô đến vĩ mô
Tổng                                   10

B. Theo chương trình Nâng cao [10 câu]

Chủ đề                                    Số câu
Động lực học vật rắn                             4
Dao động cơ
Sóng cơ
Dao động và sóng điện từ
Dòng điện xoay chiều
Sóng ánh sáng                                6
Lượng tử ánh sáng
Sơ lược về thuyết tương đối hẹp
Hạt nhân nguyên tử
Từ vi mô đến vĩ mô
Tổng                                     10

III. MÔN HOÁ HỌC

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [40 câu]

Nội dung                                   Số câu
Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học         2
Phản ứng oxi hoá - khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học            2
Sự điện li                                    2
Phi kim (cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, halogen)          2
Đại cương về kim loại                               2
Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm, sắt                    5
Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ thuộc chương trình phổ thông      6
Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon                       2
Dẫn xuất halogen, ancol, phenol                          2
Anđehit, xeton, axit cacboxylic                          2
Este, lipit                                    2
Amin, amino axit và protein                            3                         Good luck to you
              Cấu trúc đề thi Đại Học, Cao Đẳng năm
2009
Cacbohiđrat                                      1
Polime và vật liệu polime                               1
Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ thuộc chương trình phổ thông        6

II. PHẦN RIÊNG [10 câu]
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn [10 câu]

Nội dung                                    Số câu
Tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li                    1
Anđehit, xeton, axit cacboxylic                           2
Dãy thế điện cực chuẩn                               1
Crom, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thiếc                    2
Phân biệt một số chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi   1
trường
Dẫn xuất halogen, ancol, phenol                           1
Amin, amino axit và protein                             1
Cacbohiđrat                                     1

B. Theo chương trình Nâng cao [10 câu]

Nội dung                                   Số câu
Tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li                   1
Anđehit, xeton, axit cacboxylic                          2
Dãy thế điện cực chuẩn                               1
Crom, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thiếc                   2
Phân biệt một số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển   1
kinh tế, xã hội, môi trường
Dẫn xuất halogen, ancol, phenol                          1
Amin, amino axit và protein                            1
Cacbohiđrat                                    1

D. MÔN SINH HỌC (Số lượng: 50 câu; Thời gian: 90 phút)

                                     Phần riêng
Phần     Nội dung cơ bản          Số câu chung
                                Chuẩn    Nâng cao
       Cơ chế di truyền và biến dị        8     2       2
       Tính quy luật của hiện tượng di
                            8      2      2
Di      truyền
truyền học  Di truyền học quần thể          3      0      0
       Ứng dụng di truyền học          3      1      1
       Di truyền học người            2      1      1


                          Good luck to you
              Cấu trúc đề thi Đại Học, Cao Đẳng năm
2009
                                  Phần riêng
Phần     Nội dung cơ bản         Số câu chung
                               Chuẩn  Nâng cao
       Tổng số              24      6    6
       Bằng chứng tiến hoá            1          0
                                 2
       Cơ chế tiến hoá              5          2
Tiến
       Sự phát sinh và phát triển sự sống
hoá                           2     0     0
       trên Trái Đất
       Tổng số              8      2    2
       Sinh thái học cá thể           1     0     0
       Sinh thái học quần thể          2     1     0
Sinh
       Quần xã sinh vật             2     0     1
thái
học      Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo
                            3     1     1
       vệ môi trường
       Tổng số              8      2    2
                         40      10    10
Tổng số câu cả ba phần
                         (80%     (20%)  (20
                         Good luck to you

								
To top