Docstoc

Adressen en contactpersonen m

Document Sample
Adressen en contactpersonen m Powered By Docstoc
					 Adressen en contactpersonen m.b.t. LGF en indicatiestelling
 REC 1: Onderwijs aan visueel beperkten

Visio Leeuwarden    058-2847300
Visio Haren      050-5346846

 REC 2: Effatha Guyot Groep:
 Onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en communicatief beperkten.

Bureau Zorg Onderwijs Tel: 050-5331931    Rijksstraatweg 63  www.effathaguyot.nl
Regio Noord-Midden  Fax: 050-5331801    9752 AC
Clientondersteuner:              Postbus 55
Adrie Jongsma                 9750 AB Haren
De Skelp       Tel: 0512-514974    Wetterwille 70 e-ma info@skelp.nl
           Fax: 0512-515340    9207 BK Drachten  www.skelp.nl

 REC 3: Onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking (ZML), een
    lichamelijke beperking (LG) en/of een meervoudige beperking (MG)

REC Fryslan      Tel: 0512-381 254   De Bou 3        recfryslancluster3@hotmail.
            Fax: 0512-380 710   Postbus 2       com
                       9244 ZN
                       Beetsterzwaag

 REC 4: RENN 4: speciaal onderwijs aan leerlingen met zeer ernstige gedrags- en
    psychiatrische problemen

CVI          050-3097100      B.Boermalaan 6a    aanmelding @renn4.nl
Drs. C.v.d.Kooij               Postbus 26       cvi@renn4.nl
                       9765 ZG
                       Paterswolde Onderwijs aan zieke kinderen
Ria Oudeboon     058-2843434       Cedin         r.oudeboon@gco-fryslan.nl
                       L’warden