Metode Performante De Management - DOC

Document Sample
Metode Performante De Management - DOC Powered By Docstoc
					       PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
   CAIET DE SARCINI
      PENTRU
   CONCESIONAREA
     SERVICIULUI
     PUBLIC DE
    SALUBRITATE IN
   COMUNA POPEŞTI
        COMPONENTA
   ,, PRECOLECTAREA, COLECTAREA ŞI
TRANSPORTUL DEŞEURILOR MENAJERE, INCLUSIV
 ALE DEŞEURILOR TOXICE PERICULOASE DIN
 DEŞEURILE MENAJERE,CU EXCEPŢIA CELOR CU
       REGIM SPECIAL “

90511000 – 2 – Servicii de colectare a deşeurilor.
90512000 – 9 – Servicii de transport de deşeuri.
                  1
          PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE

            Capitolul I Obiectul caietului de sarcini

ART. 1
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice
serviciului de salubrizare, componenta – precolectarea, colectarea şi transportul
deşeurilor menajere, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere,
cu excepţia celor cu regim special, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice
necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.
ART. 2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de
referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de
salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.
ART. 3
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii
de precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor menajere, inclusiv ale deşeurilor
toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special şi
constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
ART. 4
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum
şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea
conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.
(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la
verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce
derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de
salubrizare.
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia
muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie
respectate pe parcursul prestării serviciului/activităţii de nprecolectarea, colectarea şi
transportul deşeurilor menajere, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile
menajere, cu excepţia celor cu regim special şi care sunt în vigoare.
ART. 5
Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de
salubrizare a comunei Popeşti (numit în continuare, pe scurt, Regulamentul serviciului
de salubrizare).


            CAP. II Cerinţe organizatorice minimale

ART. 6
Operatorii serviciului de salubrizare vor asigura, în conditiile prevazute în
Regulamentul serviciului de salubrizare:
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena
muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării
în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;
                       2
           PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în
funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;
c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare
a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în
regulamentul serviciului de salubrizare;
d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respective A.N.R.S.C., a
informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza
cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;
e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de
salubrizare;
f) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-
teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a
gestiunii, colectarea întregii cantităţi de deşeuri menajere;
g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea
costurilor de operare;
h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantităţi
suficiente, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;
i) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;
j) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;
k) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare
operativă a acestora;
l) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;
m) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei
autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare;
n) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin
hotărârea de dare în administrare;
o) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a
personalului de intervenţie;
p) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea
activităţilor în condiţiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în
administrare;
q) o baza tehnica pe raza comunei Popeşti, dotata cu - atelier de reparatii utilaje si
autovehicule, utilat - suprafata de garare dimensionata pentru cel putin numarul minim
de autovehicule propus în oferta sa;

ART. 7
Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în
regulamentul serviciului de salubrizare, anexa la prezentul Caiet de sarcini.


     CAP. III Conditii de executie pentru Precolectarea, colectarea şi
   transportul deşeurilor menajere, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase
       din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special                       3
          PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE

ART. 8
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activităţile de precolectare, colectare şi
transport al deşeurilor menajere, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile
menajere, cu excepţia celor cu regim special, în condiţiile legii, în aria administrativ-
teritorială a comunei Popeşti.
ART. 9
Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 8,547 locuitori înregistraţi,
inclusiv flotanţii, din care 2,703 de gospodarii respectiv 156 de apartamente.
ART. 10
Punctele de colectare şi dotarea acestora sunt cele din anexa nr. 1 la caietul de sarcini.
ART. 11
Lista agenţilor economici şi a instituţiilor publice din aria de operare este prezentata în
anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
ART. 12
Graficul actual de precolectare a deşeurilor menajere nesortate sau a celor
biodegradabile de la toţi utilizatorii, inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice, în
perioada 1 aprilie - 1 octombrie, este prezentat în anexa nr. 3 la caietul de sarcini.
ART. 13
Graficul actual de precolectare a deşeurilor menajere preselectate de la toţi utilizatorii,
inclusiv agenţii economici şi instituţiile publice, este prezentat în anexa nr. 4 la
prezentul caiet de sarcini.
ART. 14
Numărul de recipiente necesare pentru precolectarea deşeurilor menajere nesortate este
prezentat în breviarul de calcul nr.3 din Anexa nr. 6 la prezentul caiet de sarcini.
ART. 15
Cantitatea medie zilnică de deşeuri nesortate ce urmează a fi transportate este de 6.83
tone, determinată conform anexei nr. 6 la prezentul caiet de sarcini.
ART. 16
Volumul total de deşeuri menajere nesortate ce urmează a fi transportate este de 96.154
litri, determinat conform anexei nr. 7 la prezentul caiet de sarcini.
ART. 17
Dotarea minimã cu mijloace de colectare şi transport a operatorilor va fi în corelare cu
cerintele din breviarul de calcul nr. 4 din anexa nr.6 la prezentul caiet de sarcini.
ART. 18
Traseele de transport a deşeurilor menajere vor fi propuse de operatorul de salubritate,
cu respectarea tuturor conditiilor legale, si aprobate de municipalitate. Programele de
prestaţie propuse de operator si acceptate de autoritatea publică locală vor fi întocmite
de aşa manieră încât să asigure în permanenţă un nivel de salubrizare corespunzător
normelor igienico –sanitare.
ART. 19
Operatorul va fi sprijinit de consiliul local Popeşti pentru introducerea sistemului de
precolectare si colectare selectiva a deseurilor.
ART. 20
Autoritatea publicã localã va pune la dispozitia operatorului teren şi clãdiri pentru
desfãşurarea activitãţii de procesare a deşeurilor şi materialelor reciclabile, conform
                       4
          PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE

anexei. Pentru acestea, operatorul va plãti chirie şi va avea dreptul de a le achiziţiona, în
condiţiile stipulate în contractul de concesiune.
ART. 22
Prestarea activităţilor de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor menajere,
inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu
regim special, se va executa astfel încât să se realizeze:
a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea
prevederilor contractuale;
b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calităţii serviciului prestat;
d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;
e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de
autoritatea administraţiei publice locale în condiţiile legii;
g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv
reducerea costurilor de prestare a serviciului;
h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi
utilizatorii din aria administrativ-teritorială încredinţată;
i) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia,
încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de
calitate;
j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul
serviciului de salubrizare;
k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr
suficient.
ART. 23
Prestarea activităţilor de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor menajere,
inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu
regim special, se va efectua cu respectarea tuturor conditiilor impuse prin regulamentul
serviciului de salubritate care se refera la aceste activitaţi.
ART. 24
Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei de către operator,
întocmind rapoarte de constatare privind calitatea prestaţiei şi consemnând numărul de
sesizări primite de la utilizatori şi constatate prin personalul de control propriu precum
şi modul de rezolvare de către operator a sesizărilor. Operatorul serviciului de
salubritate va întocmi la sfârşitul fiecărei luni un raport de activitate care va cuprinde
volumul lucrărilor efectuate în cadrul contractului. La sfârşitul fiecărei luni se
întocmeşte un proces-verbal de recepţie, semnat de ambele parţi, care cuprinde
constatările din rapoartele zilnice.
Semestrial concesionarul va prezenta concedentului un raport asupra activităţii
desfăşurate precum şi asupra planurilor operaţionale şi investiţionale preconizate pentru
următorul semestru. Cu aceasta ocazie concesionarul poate cere justificat modificarea
tarifului.
ART. 25

                       5
          PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE

Concesionarul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg
direct din prestarea serviciului public de salubrizare menajeră, precum şi cele derivate
din activităţile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor şi a parcului auto. Pe
perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condiţiile impuse de
avizele de mediu, iar operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte
normative emise de autorităţile de mediu competente conform unor programe de
conformare la cerinţele de mediu.

ART.26
Concesionarul va incheia contracte individuale cu fiecare beneficiar al serviciului de
salubrizare a comunei Popeşti.


                 CAP. IV Alte conditii

ART. 27
Finanţarea lucrărilor operatorului se asigură, după caz, din burmătoarele surse:
a) Fonduri proprii ale operatorului;
b) Credite bancare obţinute de operator;
b) Contribuţia de capital privat a operatorului;
c) Alocatii de la bugetul local si fonduri transferate de la bugetul de stat;
d) Economii rezultate din dotarea cu echipamente performante;
e) Alte surse.
Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea
serviciilor publice de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului
de concesiune.
Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea
acestora atât pe perioada derulării contractului de concesiune, cât şi la încetarea
contractului.
Investitiile straine în serviciul de salubrizare beneficiaza de toate facilitatile legale în
vigoare în momentul încheierii contractului de concesiune.Aceste facilitati vor fi
mentionate în contractul de delegare a gestiunii.
Obiectivele investiţionale ale administraţiei publice locale sunt proiectarea si realizarea
platformelor gospodăreşti pentru colectarea selectivă a deşeurilor.
ART. 28
Valoarea de referinţă a tarifelor şi modul de ajustare a acestora vor fi stabilite cu ocazia
organizării licitaţiei organizate pentru concesionarea serviciului public de salubritate şi
vor fi menţionate în oferta depusă.
ART.29
Durata pentru care se concesionează serviciul este de 1 de an cu posibilităţi de
prelungire a acesteia prin act adiţional cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din
perioada pentru care sa încheiat contractul de concesiune a serviciului public de
salubrizare.
ART.30

                       6
          PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE

Redevenţa anuală este echivalentul în lei a minim 1,5% din cifra de afaceri a
concesionarului aferentă activităţilor prestate în baza contractului de concesiune.
ART.31
Pentru participarea la licitaţie se fixează o garanţie, al carui cuantum si forma de
constituire sunt mentionate în Fisa de date a achizitiei.
ART.32
Garantia de buna executie a contractului este în cuantum de 5% din valoarea anuala a
contractului.
ART.33
Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea
acestuia în condiţiile legii;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impun, prin denunţarea unilaterală de
către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu
plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu
plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;
e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei
despăgubiri;
f) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin răscumpărarea unei
concesiuni, care se poate face numai prin act administrative al organului care a aprobat
concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie
tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În această situaţie de
încetare a concesiunii nu se percep daune;
g) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, fără a adduce atingere clauzelor
şi condiţiilor reglementate de lege.
ART.34
Caietul de sarcini este pus in vinzare de catre Consiliul Local al Comunei Popeşti; locul
de unde poate fi achizitionat si pretul lui vor fi mentionate in anuntul publicitar.
ART.35
Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfăşurarea licitaţiei.
                       7
                PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
                     ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI


 Anexa nr. 1
 la caietul de sarcini

                   Lista punctelor amenajate pentru colectarea
                    deşeurilor menajere şi dotarea acestora

 Nr.      Locul         Adresa       Număr de           Număr containere şi/sau pubele/volum [litri]
 Crt.    colectare       utilizatorilor    persoane    Hârtie    Metal   Sticlă  Material Biodegr    Nerecicl
      a punctului       deserviţi      deservite    carton               plastic  adabile   abile
      de amplasare

 1     Din fata    Toate gospodariile                       -     -     -      -      -
      fiecarei    din satele Popesti,
                             6478
      gospodarii   Voivozi, Cuzap,
             Budoi, Bistra,
             Varviz, Varzari.
 2     Platforma   Popesti Blocurile             1(1,1mc       -     -    1(1,1mc  6(1,1mc     -
      nr. 1     nr.40 si 60
                              270     )
      Popesti
 3     Platforma   Popesti Blocurile             1(1,1mc       -     -    1(1,1mc  6(1,1mc     -
      nr. 2     nr.81-92
                              390     )
      Popesti
 4     Platforma   Popesti Bloc                1(1,1mc       -     -    1(1,1mc  6(1,1mc
      nr.3      Garsoniere
                              95     )                               -
      Popesti
 5     Platforma   Voivozi Bloc nr.610               -       -     -     -    2(1,1mc     -
      nr. 1
                              40
      Voivozi
 6     Platforma   Voivozi Bloc nr.617               -       -     -     -    2(1,1mc     -
      nr.2
                              60
      Voivozi
 7     Platforma   Satul de Vacanta –                -       -     -     -    4(1,1mc     -
      nr.1 si 2   Colonie Padurea
                              150
      Colonia    Neagra
      Padurea
      Neagra
 Anexa nr. 2
 la caietul de sarcini

                    Lista agenţilor economici şi a cantităţilor
                        de deşeuri menajere produse
Nr. Crt.   Adresa            Tipul de                    Cantitatea de deşeuri menajere produse
       agentului economic/      activitate             Hârtie   Metal Sticlă Materi Biodegrada Nereciclab
       instituţiei publice      desfăsurată             carton            al     bile   ile
                                                      plastic

   1    COMUNA POPESTI        ADMINISTRATIE PUBLICA        0.2      -     -   0.2             0.1
       POPEŞTI 288
   2    BREUS INCALTAMINTE      CONFECTIONARE            0.4      -     -   0.5             -
       VOIVOZI 626          INCALTAMINTE
   3    LAVOLO SRL          COMERT METALO CHIMICE        0.1      -     -   0.1             1
       VOIVOZI 581
   4    NELU EXIM SRL         COMERT, BAR             0.1      -     -   0.1             -
       POPEŞTI 49
   5    COOPERATIVA DE        COMERT                0.2      -     -   0.2             -
       CONSUM CONUMCOOP
       POPESTI
       POPEŞTI 79
   6    CARLOS PRODIMPEX SRL     COMERŢ                0.2      -     -   0.2             -
       POPEŞTI 34
                                   8
           PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
7  TILIA IMPEX SRL    FARMACIE           0.1  -  -  0.1  -
   POPEŞTI 247
8  COMIMPEX ASTRAL SRL  COMBUSTIBILI AUTO       0.1  -  -  0.1  0.2
   POPEŞTI 55
9  FORTUNA COM IMPEX   AGRICOL PRELUCRARE LEMN    0.1  -  -  0.1  -
   SRL
   POPEŞTI 40
10  ORADIS SRL       TRANPORTURI TERESTRE DE    0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 509      CALATORII OCAZIONALE
11  DORINELI ROVY SRL   SLECTIA SI PLASAREA      0.1  -  -  0.1  0.1
   VOIVOZI 438      FORTEI DE MUNCA
12  MAROSAN MARIANA ANA  VANZARE CU AMANUNTUL     0.1  -  -  0.1  -
   PF
   POPEŞTI BL. 60
13  CMI DR.BOCEA       MEDIC DE FAMILIE      0.1  -  -  0.1  -
   MINERVA
   POPEŞTI 10
14  CMI DR KEKEDI IUDITH  MEDIC DE FAMILIE       0.1  -  -  0.1  -
   POPEŞTI 10
15  MIAMINI COM SRL    AGRICOL            0.1  -  -  0.1  -
   BISTRA 147
16  MARCOAN IMPEX SRL   PRESTARI SERVICII       0.1  -  -  0.1  0.2
   VOIVOZI 445      TRANSPORT

17  CNCFR Sucursala Reg.  TRANSPORT           0.1  -  -  0.1  -
   Cluj-Div.
   Patrimoniului
   POPEŞTI 17
18  EDY & MARIAN      Constructii cladiri      0.1  -  -  0.1  -
   CONSTRUCT SRL
   POPEŞTI 214
19  ROBADO SERVICE SRL   Reparatii auto        0.1  -  -  0.1  0.5
   BISTRA 205
20  VARZAREL COM SRL    COMERT            0.1  -  -  0.1  -
   VĂRZARI 27
21  ROCAMBOLE COM SRL   COMERT            0.1  -  -  0.1  -
   POPEŞTI, BL. 76, AP.
   2
22  MARCONFPOP SA     FABRICARE ARTICOLE      0.2  -  -  0.4  0.4
   POPEŞTI 79       LENJERIE DE CORP

23  STANCAFARM SRL     FARMACIE           0.1  -  -  0.1  -
   POPEŞTI 80
24  REGIA NATIONALA A   FORESTIER           0.1  -  -  0.1  -
   PADURILOR -OCOLUL
   SILVIC MARGHITA
   MARGHITA 6
25  BOBILOR COMEX SRL   PANIFICATIE          0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 620
26  ARDEION COM SRL    COMERT            0.2  -  -  0.2  0.5
   POPEŞTI 64
27  AUTOCIM SRL      CONSTRUCTII          0.1  -  -  0.1  0.5
   BISTRA 29
28  CMI DR JARCA      CABINET MEDICAL        0.1  -  -  0.1  -
   ELISABETA
   POPEŞTI 10
29  CONCEPT DESIGN SRL   CONSTRUCTII          0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 119
30  FUNDATIA DE                     0.1  -  -  0.1  -
   INTRAJUTORARE
   ROVICRINA
   VOIVOZI 211
31  DALYMAR PROD SRL    COMERT            0.1  -  -  0.1  -
   BUDOI 301
32  DOMANI TRADING SRL                  0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI
33  NEXAM CONS SRL     CONSTRUCTII LUCRARI GENIU   0.1  -  -  0.1  0.2
   POPEŞTI 49
34  DANKA TRADE      COMERT            0.1  -  -  0.1  -
   POPEŞTI, BL. 60,
   AP.48
35  BLAJEC IOAN PF     COMERT            0.1  -  -  0.1  -
   BUDOI
36  DORUBAN SRL      TRANSPORT           0.1  -  -  0.1  0.5
   VOIVOZI 464
37  SODIAL SRL                      0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 181
38  JURCSIK FLAVIA     COMERT            0.1  -  -  0.1  -
   RAMONA PF
   POPEŞTI 252
39  DIRECTIA REGIONALA   POSTA             0.1  -  -  0.1  0.2
   DE POSTA CLUJ NAPOCA
   POPEŞTI 67
40  AGHEAR TRANS SRL    TRNSPORT           0.1  -  -  0.1  0.2
                           9
            PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
   VOIVOZI 445
41  MAGHIAR         LOTO             0.1  -  -  0.1  0.2
   INTERNATIONAL SRL
   POPEŞTI 257
42  FLADRIS SRL       RESTAURANT          0.1  -  -  0.1  -
   280
43  ABIMON SRL       COMERT            0.1  -  -  0.1  -
   CUZAP 131
44  AMANITA PROEX SRL    CONFECTII INCALTAMINTE    0.1  -  -  0.1  0.5
   POPEŞTI 34
45  TRIO ARDECRIJ SRL    TRANSPORT           0.1  -  -  0.1  0.5
   VARVIZ 177
46  AMALTRANS                       0.1  -  -  0.1  -
   PADUREA NEAGRA
47  MIHAMARY SRL      COMERT            0.1  -  -  0.1  -
   POPESTI 246
48  NEDMARIS DISCO BAR   DICO-BAR           0.1  -  -  0.1  -
   SRL
   VOIVOZI 612
49  BONET SERV SRL     TRANSPORT           0.1  -  -  0.1  0.5
   VOIVOZI 183
50  BUZAS FLORENTINA    COMERT            0.1  -  -  0.1  -
   AF
   VOIVOZI 183
51  GANESHA AGROPREST    TRANSPORT           0.1  -  -  0.1  -
   SRL
   VOIVOZI 91
52  HALIFAX IMPEX SRL    COMERT PECO          0.1  -  -  0.1  0.2
   BISTRA 94
53  GAMIRA SRL       COMERT            0.1  -  -  0.1  -
   VARVIZ 65
54  CEC BANK SA       banca             0.1  -  -  0.1  0.2
   POPEŞTI 79
55  GIUBILEO 2000 SRL    PRODUCTIE           0.3  -  -  0.3  0.5
   VOIVOZI 620
56  DUSINCA IMPEX SRL                   0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 463
57  SEJUR SRL        COMERT            0.1  -  -  0.1  -
   CUZAP 359
58  TINTARUL COM SRL    COMERT            0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 194
59  CATAMAD SRL       TRANSPORT           0.1  -  -  0.1  -
   POPEŞTI, BL. 19
60  KRASA IMPEX SRL     COMERET            0.1  -  -  0.1  -
   BUDOI 233
61  DEMCOM SRL       COMERT            0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 251
62  ORVISAL PRODCOM SRL   COMERT            0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 12
63  BUCEAGU IMPEX SRL    TRANSPORT           0.1  -  -  0.1  -
   POPEŞTI 167
64  LAFELI SRL       COMERT            0.1  -  -  0.1  -
   BISTRA 189
65  DAMA SRL        TRANSPORT           0.1  -  -  0.1  -
   POPEŞTI 220
66  APSA COM SRL      COMERT PIESE AUTO       0.1  -  -  0.1  -
   POPEŞTI 174
67  CORNUTU TRANS SRL    TRANSPORT           0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 140
68  MOBILIA RUS SRL     PRELUCRARI PIESE METALICE   0.1  -  -  0.1  -
   POPEŞTI 3
69  SINDICATUL LIBER EM   EXPLOATARI MINIERE      0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI
   VOIVOZI 621
70  TRALINEX SRL      TRANSPORT           0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 424
71  BANCA COOPERATISTA   BANCA             0.1  -  -  0.1  0.2
   STEJARUL MARGHITA
   POPEŞTI, BL. 92
72  PSG PIGOZZI SERVIZI   SILVICULTURA SI        0.1  -  -  0.1  -
   GENERALI SRL      EXPLOATARE
   VOIVOZI
73  DACIMONA SRL      TRANSPORT           0.1  -  -  0.1  -
74  ELECTRICA        DISTRIB CURENT        0.1  -  -  0.1  -
   DISTRIBUTIE
   TRANSILVANIA
75  SUC.REG. CF CLUJ                   0.1  -  -  0.1  -
   SECTIA L5 ORADEA
76  ROMTELECOM SA      POSTA             0.1  -  -  0.1  0.2
77  EMISAM COM SRL     TRANSPORTURI         0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 119


                           10
           PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
78  DALITRANS SRL     TRANSPORT          0.1  -  -  0.1  -
   CUZAP 4
79  SABAU CRISTIAN SRL   COMERT           0.1  -  -  0.1  -
   POPEŞTI 150
80  POVERE SRL       PRODUCTIE MOBILIER     0.1  -  -  0.1  0.2
   VOIVOZI 418
81  TIND SERVICE SRL    LUCRARI DE FINISAJ     0.1  -  -  0.1  0.2
   POPEŞTI 17
82  CIPRI PROMT SRL    TRANSPORT          0.1  -  -  0.1  -
   VARVIZ 36
83  ZIMIN SRL       EXTRACTIE PREPARAREA    0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 543      CARBINELUI

84  KORTIK SRL       CONSTRUCTII         0.1  -  -  0.1  0.2
   BUDOI 260
85  BLAJ COM SRL      BARURI           0.1  -  -  0.1  -
   PORŢI 54
86  VALASA SRL       CONF INCALTAMINTE      0.4  -  -  0.4  0.2
   CUZAP 1
87  ANEXA SRL       COMERT -TELEFOANE      0.1  -  -  0.1  -
   POPEŞTI 73
88  DUMBRAVA (ASOCIATIE                0.1  -  -  0.1  -
   AGRICOLA )
   VARVIZ
89  LEOMARI EXIM      PRELUCRAREA LEMNULUI    0.1  -  -  0.1  -
   VARVIZ 205
90  STEFINEX SRL      COMERT           0.2  -  -  0.2  -
   POPEŞTI 188
91  CEDRUS FARM SRL    COMERT-FARMACIE       0.1  -  -  0.1  -
   POPEŞTI 308
92  T.C.A. CONSTRUCTII   CONSTRUCTII         0.1  -  -  0.1  0.5
   SRL
   CUZAP 6
93  ALEXENA COM SRL    COMERT           0.2  -  -  0.2  -
   CUZAP 339
94  AMACOB SRL       ACTIVITATI AUXILIARE CASE  0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 619      ASIG. SI PENSII

95  KAMILKA IMPEX SRL                 0.1  -  -  0.1  -
   VARZARI 34
96  CENTRU MEDICO SOCIAL                0.1  -  -  0.1  -
   POPEŞTI 10
97  CMI KEEK SHAREEF    MEDIC DE FAMILIE      0.1  -  -  0.1  0.2
   VOIVOZI
98  CMI BOROS CRINA    MEDIC DE FAMILIE      0.1  -  -  0.1  0.2
   POPEŞTI
99  CMI IUHAZ IENCIU    CABINET STOMATOLOGIC    0.1  -  -  0.1  0.2
   LAURENTIU
   VOIVOZI 15
100  CMI COSTEA DELIA    MEDIC DE FAMILIE      0.1  -  -  0.1  0.2
   VOIVOZI
101  CMV BODIS ADALBERT   Asistente medicala     0.1  -  -  0.1  0.2
   ATTILA         veterinara
   POPEŞTI 54
102  ASOCIATIA                     0.1  -  -  0.1  -
   CRESCATORILOR DE
   TAURINE
   VARVIZ 48
103  PAROHIA ORTODOXA    CULTE RELIGIOASE      0.1  -  -  0.1  -
   BISTRA
   BISTRA
104  PAROHIA ORTODOXA    CULTE RELIGIOASE      0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI
   VOIVOZI 16
105  PAROHIA ORTODOXA    CULTE RELIGIOASE      0.1  -  -  0.1  -
   POPESTI
   POPEŞTI 245
106  PAROHIA REFORMATA   CULTE RELIGIOASE      0.1  -  -  0.1  -
   POPESTI
   POPEŞTI 34
107  ORGANIZATIA      CULTE RELIGIOASE      0.1  -  -  0.1  -
   REGIONALA MARTORII
   LUI IEHOVA
   POPEŞTI 310
108  BISERICA        CULTE RELIGIOASE      0.1  -  -  0.1  -
   PENTICOSTALA
   POPESTI
   POPEŞTI 81
109  BISERICA        CULTE RELIGIOASE      0.1  -  -  0.1  -
   PENTICOSTALA VARVIZ
   VARVIZ 80
110  PAROHIA ORTODOXA    CULTE RELIGIOASE      0.1  -  -  0.1  -
   VARVIZ
   VARVIZ 81

                          11
           PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
111  PAROHIA ORTODOXA    CULTE RELIGIOASE      0.1  -  -  0.1  -
   CUZAP
   CUZAP 363
112  CULTUL PENTICOSTAL   CULTE RELIGIOASE      0.1  -  -  0.1  -
   CUZAP
   CUZAP 363/A
113  BISERICA BAPTISTA   CULTE RELIGIOASE      0.1  -  -  0.1  -
   CUZAP
   CUZAP 290
114  PAROHIA ROMANO     CULTE RELIGIOASE      0.1  -  -  0.1  -
   CATOLICA VARZARI
   VĂRZARI
115  PAROHIA ROMANO     CULTE RELIGIOASE      0.1  -  -  0.1  -
   CATOLICA BUDOI
   BUDOI 80
116  CASA PAROHIALA BUDOI  CULTE RELIGIOASE      0.1  -  -  0.1  -
   BUDOI
117  BISERICA APOSTOLOCA  CULTE RELIGIOASE      0.1  -  -  0.1  -
   PENTICOSTALA BUDOI
   BUDOI 155
118  SCOALA AJUTATOARE   INVATAMANT         0.2  -  -  0.2  -
   POPESTI
   POPEŞTI
119  CENTRU DE PLASAMENT  INVATAMANT         0.2  -  -  0.2  -
   POPESTI
   POPEŞTI, BL. 40
120  ORANGE ROMANIA     TELECOMUNCAŢII       0.1  -  -  0.1  -
   POPEŞTI 51-53
121  CENTRUL DE AFACERI   AFACERI           0.5  -  -  0.5  0.5
   VARZARI
   VARZARI 1
122  TITIANA SRL                    0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 363
123  PROMTRAPID SRL     TRANSPORT          0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 188
124  SOCUNA COM SRL     COMERT SISTAT 2007        -  -     -
   VOIVOZI 496
125  KUTLAC IMPEX SRL    COMERT           0.2  -  -  0.2  -
   BUDOI 260
126  HER TRANS SRL     TRANSPORT          0.1  -  -  0.1  -
   CUZAP 6
127  SUE TRANSCOM      TRANSPORT          0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 191
128  FOREST GAMP SRL    TRANSPORT          0.1  -  -  0.1  -
   CUZAP 253
129  DIOMER SRL       CONFECTII METALICE     0.1  -  -  0.1  -
130  SIMSOR COM SRL     COMERT           0.2  -  -  0.2  -
   VARVIZ 170
131  IONROD SRL       COMERT           0.2  -  -  0.2  -
   BISTRA 192
132  BOCRA SRL       BAR             0.2  -  -  0.2  -
   VARVIZ 195
133  STANCUTA SRL      COMERT           0.2  -  -  0.2  -
   POPEŞTI 5
134  SERMIN COMINPEX SRL  COMERT           0.2  -  -  0.2  -
   VARVIZ 144
135  SARIANA IMPEX     CONFECTII          0.5  -  -  0.5  -
   VOIVOZI 176
136  TRANSACHIM       COMERT           0.2  -  -  0.2  -
   VOIVOZI 363
137  SINTECO SA       FABRICARE VOPSELE      0.1  -  -  0.1  1
   VOIVOZI 610
138  LILICA SRL       COMERT           0.2  -  -  0.2  -
   VARZARI 67
139  FERCOZA SRL      TRANSPORT          0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 431
140  FAXANA IMPEX SRL    COMERT           0.2  -  -  0.2  -
   BU1DOI 256
141  CENTI COM SRL     COMERT           0.2  -  -  0.2  -
   VOIVOZI 290
142  FADI IMPEX SRL     COMERT           0.2  -  -  0.2  -
   VOIVOZI 365
143  PRESSTRADE ROMANIA   COMERT MASINI UNELTE    0.2  -  -  0.2  -
   SRL
   VOIVOZI 610
144  KORONAPLAST SRL    COMERT           0.2  -  -  0.2  -
   BUDOI 281
145  GABELICONS SRL     TIMPLARIE          0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 184
146  ISMA ANCA CRISTINA   COAFURA,FRIZERIE      0.1  -  -  0.1  0.2
   PF
   POPEŞTI 40
147  SERBAN MARIN DAN PF  COMERŢ           0.2  -  -  0.2  -
                          12
           PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
   BISTRA 56
148  AGROMIXT SRL                    0.2  -  -  0.2  -
   VOIVOZI 342
149  RONCSAK PAVEL PF    COMERT CU AMANUNTUL,PROD  0.2  -  -  0.2  -
   VARZARI 107      ALIM,BAUTURI,TUTUN

150  HEBRISTEAN ELENA PF  BAR             0.2  -  -  0.2  -
   CUZAP 188
151  HOLHOS NICOLAE PF                 0.1  -  -  0.1  -
   BISTRA 89
152  TAMAS VALERIA PF                  0.2  -  -  0.2  -
   VOIVOZI 379
153  COSMA MIHAI AF     COMERT BAR         0.2  -  -  0.2  -
   BISTRA 322
154  TEODORESCU DIDONA AF                0.1  -  -  0.1  -
   POPESTI 150
155  PRUTEANU MIRELA PF   COAFURA FRIZERIE      0.1  -  -  0.1  0.2
   VARZARI 100
156  FLORES INTERNATIONAL                0.2  -  -  0.2  -
   POPEŞTI 273
157  KAPUSNEAC ANA PF                  0.2  -  -  0.2  -
   BUDOI 111
158  MACAVEI GHEORGHE PF  COMERT           0.2  -  -  0.2  -
   VOIVOZI 405
159  ROMANTIANA PRODCOM   AGENTIE DE VOIAJ      0.1  -  -  0.1  -
   SRL
   VARVIZ 140
160  ASOCIATIA CLUB     activitate sportiva     0.1  -  -  0.1  -
   SPORTIV "VIITORUL "
   POPESTI
   POPEŞTI 20
161  MANCHETAIS SRL     TRANSPORT MARFURI      0.3  -  -  0.3  -
   CUZAP 269
162  RONDOM COMEX SRL    CONF MOBILA         0.1  -  -  0.1  -
   BISTRA FN
163  MAESTRO TRADING SRL  EXTRACTIA CARBUNELUI    0.1  -  -  0.1  -
   VARZARI 1A       INFERIOR

164  OVI & GEO SRL     RESTAURANT         0.3  -  -  0.3  -
   VARVIZ 190
165  MLINARCIC CRISTIAN   TRANSPORTURI RUTIERE    0.1  -  -  0.1  -
   BOBI
   VOIVOZI 573
166  LICEUL TEORETIC    INVAŢĂMÂNT         0.3  -  -  0.3  -
   JOZEF KOZACEK
   BUDOI 78
167  COMPOSESORAT BUDOI                 0.1  -  -  0.1  -
   BUDOI 254
168  COMPOSESORAT CUZAP                 0.1  -  -  0.1  -
   CUZAP 32
169  MANASTIREA       CULTE RELIGIOASE      0.1  -  -  0.1  -
   SF.ARHANGHEL MIHAI
   SI GAVRIL
   VOIVOZI 608
170  MERA SA        COMERT           0.2  -  -  0.2  -
171  MECANICA SA                    0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 610/B
172  MINTRANS SRL                    0.1  -  -  0.1  -
   VOIVOZI 610
173  BENLIBRIS SRL     COMERT           0.2  -  -  0.2  -
174  ANDRE CODRU SRL    TRANSPORT          0.1  -  -  0.1  -
   VARVIZ 177
175  SINDICATUL LIBER SI                0.3  -  -  0.3  -
   INDEPENDENT
   PETROMSERVICE SA
176  SINDICATUL LIBER DIN                0.5  -  -  0.5  -
   INVATAMANT
177  PEROM PROD SRL                   0.1  -  -  0.1  -
178  BELLOTTO IMPEX SRL                 0.1  -  -  0.1  -
179  CRISRAM SRL                    0.1  -  -  0.1  -
180  DEPARTAMENTUL PUBLIC                0.1  -  -  0.1  -
   DE PAZA
181  OVISERGA PREST SRL                 0.1  -  -  0.1  -
182  CRIZANTEMA IMPEX SRL                0.1  -  -  0.1  -
183  TRANSBURDEX SRL                  0.1  -  -  0.1  -
184  PEGAS OIL SRL                   0.1  -  -  0.1  -
185  ARCFIL SRL                     0.1  -  -  0.1  -
186  PRIMARIA                      0.1  -  -  0.1  -
   MUNICIPIULUI

                          13
              PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
    MARGHITA
187   FUNDATIA CRESTINA                     0.1   -    -   0.1         -
    ELIM
188   CMV BANDI VIRGIL     Asistenta medicala       0.1   -    -   0.1         0.2
    POPEŞTI 257        veterinara

189   VARVIZEL COM SRL                     0.1   -    -   0.1         -
190   ROMCOLOR S A       Comert art.           0.1   -    -   0.1         1
                 fierarie,sticle,vopsele

191   JURJ FLORIN CALIN     COMERT CU            0.2   -    -   0.2         -
    INTREPRINDERE       AMANUNTUL,prod.alimentare
    FAMILIALA         ,
    Popeşti 246        bauturi, tututn

192   PURDEA MARINEL      FABRICAREA BAUTURILOR      0.1   -    -   0.1         -
    LUCIAN P.F        ALCOOLICE DISTILATE

193   THE TRANSILVANIAS     MOBILA             0.1   -    -   0.1         0.2
    MOBILEX S.R.L
Anexa nr. 3
la caietul de sarcini

             Graficul de colectare a deşeurilor menajere,
           nesortate sau a celor biodegradabile, de la utilizatori,
             inclusiv agenţi economici şi instituţii publice,
                 în perioada aprilie-octombrie
PERSOANE FIZICE
Nr.  Locul de       Adresa     Număr de          Frecvenţa de colectare
Crt  amplasare     utilizatorilor   persoane    de două ori/zi   zilnic     la 7 zile
     a        deserviţi    deservite
   punctului
     de
   colectare
1   Din fata   Toate gospodariile                              1/saptamana
   fiecarei   din satele Popesti,
                       6478        -        -
   gospodarii  Voivozi, Cuzap,
          Budoi, Bistra,
          Varviz, Varzari
2   Platforma  Popesti Blocurile                              1/saptamana
   nr. 1    nr.40 si 60
                        270        -        -
   Popesti
3   Platforma  Popesti Blocurile                              1/saptamana
   nr. 2    nr.81-92
                        390        -        -
   Popesti
4   Platforma  Popesti Bloc                                 1/saptamana
   nr.3     Garsoniere
                        95        -        -
   Popesti
5   Platforma  Voivozi Bloc nr.610                             1/saptamana
   nr. 1
                        40        -        -
   Voivozi
6   Platforma  Voivozi Bloc nr.617                             1/saptamana
   nr.2
                        60        -        -
   Voivozi
7   Platforma  Satul de Vacanta –               -        -       1/saptamana
   nr.1 si 2  Colonie Padurea
                        150
   Colonia   Neagra
   Padurea
   Neagra
                             14
             PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE


INSTITUTII PUBLICE, AGENTI ECONOMICI
Nr.   Locul de        Adresa          Frecvenţa de colectare
Crt  amplasare      utilizatorilor   de două   zilnic       la 7 zile
   a punctului       deserviţi     ori/zi
   de colectare
 1  COMUNA     POPEŞTI 288         -     -     1 zi/sapt. sau in urma
   POPESTI
                                       Contact Tel.
 2  BREUS      VOIVOZI 626         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   INCALTAMINTE
                                   Contact Tel.
 3  LAVOLO SRL   VOIVOZI 581         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
                                   Contact Tel.
 4  NELU EXIM SRL  POPEŞTI 49         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
                                   Contact Tel.
 5  COOPERATIVA   POPEŞTI 79         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   DE CONSUM
   CONUMCOOP                            Contact Tel.
   POPESTI

 6  CARLOS     POPEŞTI 34         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   PRODIMPEX SRL
                                   Contact Tel.
 7  TILIA  IMPEX  POPEŞTI 247         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                   Contact Tel.
 8  COMIMPEX    POPEŞTI 55         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   ASTRAL SRL
                                   Contact Tel.
 9  FORTUNA COM   POPEŞTI 40         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   IMPEX SRL
                                   Contact Tel.
10  ORADIS SRL   VOIVOZI 509         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
                                   Contact Tel.
11  DORINELI ROVY  VOIVOZI 438         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                   Contact Tel.
12  MAROSAN     POPEŞTI BL. 60       -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   MARIANA ANA
   PF                               Contact Tel.
13  CMI DR.BOCEA  POPEŞTI 10         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   MINERVA
                                   Contact Tel.
14  CMI DR KEKEDI  POPEŞTI 10         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   IUDITH
                                   Contact Tel.
15  MIAMINI COM   BISTRA 147         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                   Contact Tel.
16  MARCOAN     VOIVOZI 445         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   IMPEX SRL
                                   Contact Tel.
17  CNCFR      POPEŞTI 17         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   Sucursala
   Reg. Cluj-                           Contact Tel.
   Div.
   Patrimoniului

18  EDY & MARIAN  POPEŞTI 214         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   CONSTRUCT SRL
                                   Contact Tel.
19  ROBADO     BISTRA 205         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   SERVICE SRL
                                   Contact Tel.
20  VARZAREL COM  VĂRZARI 27         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                   Contact Tel.
21  ROCAMBOLE COM  POPEŞTI, BL. 76, AP. 2   -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                   Contact Tel.
22  MARCONFPOP SA  POPEŞTI 79         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
                                   Contact Tel.
23  STANCAFARM   POPEŞTI 80         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                   Contact Tel.
24  REGIA      MARGHITA 6         -     -    1 zi/sapt. sau in urma
   NATIONALA A
                                   Contact Tel.
                         15
            PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
   PADURILOR -
   OCOLUL SILVIC
   MARGHITA

25  BOBILOR COMEX  VOIVOZI 620        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                Contact Tel.
26  ARDEION COM   POPEŞTI 64        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                Contact Tel.
27  AUTOCIM SRL   BISTRA 29         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                Contact Tel.
28  CMI DR JARCA  POPEŞTI 10        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   ELISABETA
                                Contact Tel.
29  CONCEPT     VOIVOZI 119        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   DESIGN SRL
                                Contact Tel.
30  FUNDATIA DE   VOIVOZI 211        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   INTRAJUTORARE
   ROVICRINA                         Contact Tel.
31  DALYMAR PROD  BUDOI 301         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                Contact Tel.
32  DOMANI     VOIVOZI          -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   TRADING SRL
                                Contact Tel.
33  NEXAM CONS   POPEŞTI 49        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                Contact Tel.
34  DANKA TRADE   POPEŞTI, BL. 60, AP.48  -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                Contact Tel.
35  BLAJEC IOAN   BUDOI           -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   PF
                                Contact Tel.
36  DORUBAN SRL   VOIVOZI 464        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                Contact Tel.
37  SODIAL SRL   VOIVOZI 181        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                Contact Tel.
38  JURCSIK     POPEŞTI 252        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   FLAVIA RAMONA
   PF                             Contact Tel.
39  DIRECTIA    POPEŞTI 67        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   REGIONALA DE
   POSTA CLUJ                         Contact Tel.
   NAPOCA
40  AGHEAR TRANS  VOIVOZI 445        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                Contact Tel.
41  MAGHIAR     POPEŞTI 257        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   INTERNATIONAL
   SRL                            Contact Tel.
42  FLADRIS SRL   VOIVOZI 280        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                Contact Tel.
43  ABIMON SRL   CUZAP 131         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                Contact Tel.
44  AMANITA PROEX  POPEŞTI 34        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                Contact Tel.
45  TRIO ARDECRIJ  VARVIZ 177        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                Contact Tel.
46  AMALTRANS                 -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   PADUREA
   NEAGRA                           Contact Tel.
47  MIHAMARY SRL  POPESTI 246        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                Contact Tel.
48  NEDMARIS    VOIVOZI 612        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   DISCO BAR SRL
                                Contact Tel.
49  BONET SERV   VOIVOZI 183        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                Contact Tel.
50  BUZAS      VOIVOZI 183        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   FLORENTINA
   AF                             Contact Tel.
51  GANESHA     VOIVOZI 91        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   AGROPREST SRL
                                Contact Tel.

                       16
             PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
52  HALIFAX IMPEX  BISTRA 94         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
53  GAMIRA SRL    VARVIZ 65         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
54  CEC BANK SA   POPEŞTI 79        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
55  GIUBILEO 2000  VOIVOZI 620        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
56  DUSINCA IMPEX  VOIVOZI 463        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
57  SEJUR SRL    CUZAP 359         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
58  TINTARUL COM   VOIVOZI 194        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
59  CATAMAD SRL   POPEŞTI, BL. 19      -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
60  KRASA IMPEX   BUDOI 233         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
61  DEMCOM SRL    VOIVOZI 251        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
62  ORVISAL     VOIVOZI 12        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   PRODCOM SRL
                                 Contact Tel.
63  BUCEAGU     POPEŞTI 167        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   IMPEX SRL
                                 Contact Tel.
64  LAFELI   SRL  BISTRA 189        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
65  DAMA SRL     POPEŞTI 220        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
66  APSA COM SRL   COMERT PIESE AUTO     -     -   1 zi/sapt. sau in urma
           POPEŞTI 174
                                 Contact Tel.
67  CORNUTU TRANS  VOIVOZI 140        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
68  MOBILIA RUS   POPEŞTI 3         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
69  SINDICATUL    VOIVOZI 621        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   LIBER EM
   VOIVOZI                           Contact Tel.
70  TRALINEX SRL   VOIVOZI 424        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
71  BANCA      POPEŞTI, BL. 92      -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   COOPERATISTA
   STEJARUL                          Contact Tel.
   MARGHITA
72  PSG PIGOZZI   VOIVOZI          -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SERVIZI
   GENERALI SRL                        Contact Tel.
73  DACIMONA SRL                -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
74  ELECTRICA                 -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   DISTRIBUTIE
   TRANSILVANIA                        Contact Tel.
75  SUC.REG. CF                -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   CLUJ SECTIA
   L5 ORADEA                          Contact Tel.
76  ROMTELECOM SA               -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
77  EMISAM COM    VOIVOZI 119        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
78  DALITRANS SRL  CUZAP 4          -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
79  SABAU      POPEŞTI 150        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   CRISTIAN SRL
                                 Contact Tel.
80  POVERE SRL    VOIVOZI 418        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
                        17
             PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
81  TIND SERVICE  POPEŞTI 17        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
82  CIPRI PROMT   VARVIZ 36         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
83  ZIMIN SRL    VOIVOZI 543        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
84  KORTIK SRL   BUDOI 260         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
85  BLAJ COM SRL  POPESTI 54        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
86  VALASA SRL   CUZAP 1          -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
87  ANEXA SRL    POPEŞTI 74        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
88  DUMBRAVA    VARVIZ          -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   (ASOCIATIE
   AGRICOLA )                         Contact Tel.
89  LEOMARI EXIM  VARVIZ 205        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
90  STEFINEX SRL  COMERT          -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   POPEŞTI 188
                                 Contact Tel.
91  CEDRUS FARM   POPEŞTI 308        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
92  T.C.A.     CUZAP 6          -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   CONSTRUCTII
   SRL                            Contact Tel.
93  ALEXENA COM   CUZAP 339         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
94  AMACOB SRL   VOIVOZI 619        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
95  KAMILKA IMPEX  VARZARI 34        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
96  CENTRU MEDICO  POPEŞTI 10        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SOCIAL
                                 Contact Tel.
97  CMI KEEK    VOIVOZI          -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SHAREEF
                                 Contact Tel.
98  CMI BOROS    POPEŞTI          -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   CRINA
                                 Contact Tel.
99  CMI IUHAZ    VOIVOZI 15        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   IENCIU
   LAURENTIU                         Contact Tel.
100  CMI COSTEA   VOIVOZI          -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   DELIA
                                 Contact Tel.
101  CMV BODIS    POPEŞTI 54        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   ADALBERT
   ATTILA                           Contact Tel.
102  ASOCIATIA    VARVIZ 48         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   CRESCATORILOR
   DE TAURINE                         Contact Tel.
103  PAROHIA     BISTRA          -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   ORTODOXA
   BISTRA                           Contact Tel.
104  PAROHIA     VOIVOZI 16        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   ORTODOXA
   VOIVOZI                          Contact Tel.
105  PAROHIA     POPEŞTI 245        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   ORTODOXA
   POPESTI                          Contact Tel.
106  PAROHIA     POPEŞTI 34        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   REFORMATA
   POPESTI                          Contact Tel.
107  ORGANIZATIA   POPEŞTI 310        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   REGIONALA
   MARTORII LUI                        Contact Tel.
   IEHOVA
108  BISERICA    POPEŞTI 81        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   PENTICOSTALA
   POPESTI                          Contact Tel.
109  BISERICA    VARVIZ 80         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   PENTICOSTALA
                        18
             PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
   VARVIZ                           Contact Tel.
110  PAROHIA     VARVIZ 81         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   ORTODOXA
   VARVIZ                           Contact Tel.
111  PAROHIA     CUZAP 363         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   ORTODOXA
   CUZAP                           Contact Tel.
112  CULTUL     CUZAP 363/A        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   PENTICOSTAL
   CUZAP                           Contact Tel.
113  BISERICA    CUZAP 290         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   BAPTISTA
   CUZAP                           Contact Tel.
114  PAROHIA     VĂRZARI          -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   ROMANO
   CATOLICA                          Contact Tel.
   VARZARI
115  PAROHIA     BUDOI 80         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   ROMANO
   CATOLICA                          Contact Tel.
   BUDOI
116  CASA      BUDOI           -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   PAROHIALA
   BUDOI                           Contact Tel.
117  BISERICA    BUDOI 155         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   APOSTOLOCA
   PENTICOSTALA                        Contact Tel.
   BUDOI
118  SCOALA     POPEŞTI          -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   AJUTATOARE
   POPESTI                          Contact Tel.
119  CENTRU DE    POPEŞTI, BL. 40      -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   PLASAMENT
   POPESTI                          Contact Tel.
120  ORANGE     POPEŞTI 51-53       -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   ROMANIA
                                 Contact Tel.
121  CENTRUL DE   VARZARI 1         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   AFACERI
   VARZARI                          Contact Tel.
122  TITIANA SRL   VOIVOZI 363        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
123  PROMTRAPID   VOIVOZI 188        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
124  SOCUNA COM   VOIVOZI 496        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
125  KUTLAC IMPEX  BUDOI 260         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
126  HER TRANS SRL  CUZAP 6          -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
127  SUE TRANSCOM  VOIVOZI 191        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
128  FOREST GAMP   CUZAP 253         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
129  DIOMER SRL                -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
130  SIMSOR COM   VARVIZ 170        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
131  IONROD  SRL  BISTRA 192        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
132  BOCRA SRL    VARVIZ 195        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
133  STANCUTA SRL  POPEŞTI 5         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
134  SERMIN     VARVIZ 144        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   COMINPEX SRL
                                 Contact Tel.
135  SARIANA IMPEX  VOIVOZI 176        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
136  TRANSACHIM   VOIVOZI 363        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
137  SINTECO SA   VOIVOZI 610        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
138  LILICA SRL   VARZARI 67        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                        19
             PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE

                                 Contact Tel.
139  FERCOZA SRL   VOIVOZI 431        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
140  FAXANA IMPEX  BU1DOI 256        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
141  CENTI COM SRL  VOIVOZI 290        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
142  FADI IMPEX   VOIVOZI 365        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
143  PRESSTRADE   VOIVOZI 610        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   ROMANIA SRL
                                 Contact Tel.
144  KORONAPLAST   BUDOI 281         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
145  GABELICONS   VOIVOZI 184        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
146  ISMA ANCA    POPEŞTI 40        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   CRISTINA PF
                                 Contact Tel.
147  SERBAN MARIN  BISTRA 56         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   DAN PF
                                 Contact Tel.
148  AGROMIXT SRL  VOIVOZI 342        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
149  RONCSAK     VARZARI 107        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   PAVEL PF
                                 Contact Tel.
150  HEBRISTEAN   CUZAP 188         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   ELENA PF
                                 Contact Tel.
151  HOLHOS     BISTRA 89         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   NICOLAE PF
                                 Contact Tel.
152  TAMAS VALERIA  VOIVOZI 379        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   PF
                                 Contact Tel.
153  COSMA MIHAI   BISTRA 322        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   AF
                                 Contact Tel.
154  TEODORESCU   POPESTI 150        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   DIDONA AF
                                 Contact Tel.
155  PRUTEANU    VARZARI 100        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   MIRELA PF
                                 Contact Tel.
156  FLORES     POPEŞTI 273        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   INTERNATIONAL
                                 Contact Tel.
157  KAPUSNEAC ANA  BUDOI 111         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   PF
                                 Contact Tel.
158  MACAVEI     VOIVOZI 405        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   GHEORGHE PF
                                 Contact Tel.
159  ROMANTIANA   VARVIZ 140        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   PRODCOM SRL
                                 Contact Tel.
160  ASOCIATIA    POPEŞTI 20        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   CLUB SPORTIV
   "VIITORUL "                        Contact Tel.
   POPESTI
161  MANCHETAIS   CUZAP 269         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
162  RONDOM COMEX  BISTRA          -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
163  MAESTRO     VARZARI 1A        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   TRADING SRL
                                 Contact Tel.
164  OVI & GEO SRL  VARVIZ 190        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
165  MLINARCIC    VOIVOZI 573        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   CRISTIAN BOBI
                                 Contact Tel.
166  LICEUL     BUDOI 78         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   TEORETIC
   JOZEF KOZACEK                       Contact Tel.
167  COMPOSESORAT  BUDOI 254         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   BUDOI
                                 Contact Tel.
168  COMPOSESORAT  CUZAP 32         -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   CUZAP

                        20
             PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE

                                 Contact Tel.
169  MANASTIREA   VOIVOZI 608        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SF.ARHANGHEL
   MIHAI SI                          Contact Tel.
   GAVRIL
170  MERA SA                  -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
171  MECANICA SA   VOIVOZI 610/B       -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
172  MINTRANS SRL  VOIVOZI 610        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
173  BENLIBRIS SRL               -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
174  ANDRE  CODRU  VARVIZ 177        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
175  SINDICATUL                -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   LIBER SI
   INDEPENDENT                        Contact Tel.
   PETROMSERVICE
   SA
176  SINDICATUL                -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   LIBER DIN
   INVATAMANT                         Contact Tel.
177  PEROM PROD                -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
178  BELLOTTO                 -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   IMPEX SRL
                                 Contact Tel.
179  CRISRAM SRL                -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
180  DEPARTAMENTUL               -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   PUBLIC DE
   PAZA                            Contact Tel.
181  OVISERGA                 -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   PREST SRL
                                 Contact Tel.
182  CRIZANTEMA                -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   IMPEX SRL
                                 Contact Tel.
183  TRANSBURDEX                -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
184  PEGAS OIL                 -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
185  ARCFIL SRL                -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
186  PRIMARIA                 -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   MUNICIPIULUI
   MARGHITA                          Contact Tel.
187  FUNDATIA                 -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   CRESTINA ELIM
                                 Contact Tel.
188  CMV BANDI    POPEŞTI 257        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   VIRGIL
                                 Contact Tel.
189  VARVIZEL COM               -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   SRL
                                 Contact Tel.
190  ROMCOLOR S A               -     -   1 zi/sapt. sau in urma
                                 Contact Tel.
191  JURJ FLORIN   Popeşti 246        -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   CALIN
   INTREPRINDERE                       Contact Tel.
   FAMILIALA
192  PURDEA                  -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   MARINEL
   LUCIAN P.F                         Contact Tel.
193  THE                    -     -   1 zi/sapt. sau in urma
   TRANSILVANIAS
   MOBILEX S.R.L                       Contact Tel.
                        21
                  PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE


 Anexa nr. 4
 la caietul de sarcini

                Graficul de colectare a deşeurilor menajere sortate
                  de la utilizatori, inclusiv agenţi economici
                        şi instituţii publice
 PERSONE FIZICE
    Nr.     Locul de        Adresa        Număr de           Intervalul dintre doua colectări succesive
    Crt.    amplasare      utilizatorilor      deservite  Hârtie     Metal   Sticlă  Material Biodegr    Nerecicl
         a punctului       deserviţi       persoane   carton                plastic   adabile  abile
         de colectare

    1    Din fata       Toate                     1zi/     -     1zi/3   1zi/luna   1zi/    1zi/
        fiecarei       gospodariile din
                                 6478
        gospodarii      satele Popesti,
                                         luna           luni          Sapt.    Sapt.
                  Voivozi, Cuzap,
                  Budoi, Bistra,
                  Varviz, Varzari
    2    Platforma nr.    Popesti                    1zi/     -     1zi/3    1zi/luna   1zi/    1zi/
        1 Popesti      Blocurile nr.40
                                  270
                  si 60
                                         luna          luni          Sapt.    Sapt.
    3    Platforma nr.    Popesti                    1zi/     -     1zi/3    1zi/luna   1zi/    1zi/
        2 Popesti      Blocurile nr.81-
                                  390
                  92
                                         luna          luni          Sapt.    Sapt.
    4    Platforma      Popesti Bloc                1zi/      -     1zi/3    1zi/luna   1zi/    1zi/
        nr.3 Popesti     Garsoniere
                                  95
                                       luna            luni          Sapt.    Sapt.
    5    Platforma nr.    Voivozi Bloc                1zi/      -     1zi/3    1zi/luna   1zi/    1zi/
        1 Voivozi      nr.610
                                  40
                                       luna            luni          Sapt.    Sapt.
    6    Platforma      Voivozi Bloc               1zi/       -     1zi/3    1zi/luna   1zi/    1zi/
        nr.2 Voivozi     nr.617
                                  60
                                       luna            luni          Sapt.    Sapt.
    7    Platforma      Satul de Vacanta              1zi/      -     1zi/3    1zi/luna   1zi/    1zi/
        nr.1 si 2      – Colonie
                                  150
        Colonia       Padurea Neagra
                                       luna            luni          Sapt.    Sapt.
        Padurea
        Neagra
 INSTITUTII PUBLICE, AGENTI ECONOMICI
Nr. Crt.   Adresa                    Adresa                  Cantitatea de deşeuri menajere produse
       agentului economic/            utilizatorilor       Hârtie     Metal Sticlă Materi Biodegradabile        Nereci
       instituţiei publice             deserviţi        carton               al               clabile
                                                          plastic

  1     COMUNA POPESTI       POPEŞTI 288                Apel       -   Apel    Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
       POPEŞTI 288
                                          telef.         telef.   telef.  apel telefonic  telef.
  2     BREUS INCALTAMINTE     VOIVOZI 626                Apel       -   Apel    Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
       VOIVOZI 626
                                          telef.         telef.   telef.  apel telefonic  telef.
  3     LAVOLO SRL         VOIVOZI 581                Apel       -   Apel    Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
       VOIVOZI 581
                                          telef.         telef.   telef.  apel telefonic  telef.
  4     NELU EXIM SRL        POPEŞTI 49                Apel       -   Apel    Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
       POPEŞTI 49
                                          telef.         telef.   telef.  apel telefonic  telef.
  5     COOPERATIVA DE       POPEŞTI 79                Apel       -   Apel    Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
       CONSUM CONUMCOOP
       POPESTI
                                          telef.         telef.   telef.  apel telefonic  telef.
       POPEŞTI 79
  6     CARLOS PRODIMPEX SRL    POPEŞTI 34                Apel       -   Apel    Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
       POPEŞTI 34                              telef.         telef.   telef.  apel telefonic  telef.
  7     TILIA IMPEX SRL       POPEŞTI 247                Apel       -   Apel    Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
       POPEŞTI 247
                                          telef.         telef.   telef.  apel telefonic  telef.
  8     COMIMPEX ASTRAL SRL     POPEŞTI 55                Apel       -   Apel    Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
       POPEŞTI 55
                                          telef.         telef.   telef.  apel telefonic  telef.
  9     FORTUNA COM IMPEX      POPEŞTI 40                Apel       -   Apel    Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
       SRL
       POPEŞTI 40
                                          telef.         telef.   telef.  apel telefonic  telef.
 10     ORADIS SRL         VOIVOZI 509                Apel       -   Apel    Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
       VOIVOZI 509
                                          telef.         telef.   telef.  apel telefonic  telef.
 11     DORINELI ROVY SRL      VOIVOZI 438                Apel       -   Apel    Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
       VOIVOZI 438
                                          telef.         telef.   telef.  apel telefonic  telef.
                                      22
            PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
12  MAROSAN MARIANA ANA   POPEŞTI BL. 60        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   PF
   POPEŞTI BL. 60
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
13  CMI DR.BOCEA       POPEŞTI 10          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   MINERVA
   POPEŞTI 10
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
14  CMI DR KEKEDI IUDITH   POPEŞTI 10          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 10
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
15  MIAMINI COM SRL     BISTRA 147          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BISTRA 147
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
16  MARCOAN IMPEX   SRL  VOIVOZI 445          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 445
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
17  CNCFR Sucursala Reg.   POPEŞTI 17          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   Cluj-Div.
   Patrimoniului
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
   POPEŞTI 17
18  EDY & MARIAN       POPEŞTI 214          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   CONSTRUCT SRL
   POPEŞTI 214
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
19  ROBADO SERVICE SRL    BISTRA 205          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BISTRA 205
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
20  VARZAREL COM SRL     VĂRZARI 27          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VĂRZARI 27
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
21  ROCAMBOLE COM SRL    POPEŞTI, BL. 76, AP. 2    Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI, BL. 76, AP.
   2
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
22  MARCONFPOP SA      POPEŞTI 79          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 79
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
23  STANCAFARM SRL      POPEŞTI 80          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 80
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
24  REGIA NATIONALA A    MARGHITA 6          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   PADURILOR -OCOLUL
   SILVIC MARGHITA
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
   MARGHITA 6
25  BOBILOR COMEX SRL    VOIVOZI 620          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 620
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
26  ARDEION COM SRL     POPEŞTI 64          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 64
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
27  AUTOCIM SRL       BISTRA 29           Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BISTRA 29
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
28  CMI DR JARCA       POPEŞTI 10          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   ELISABETA
   POPEŞTI 10
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
29  CONCEPT DESIGN SRL    VOIVOZI 119          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 119
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
30  FUNDATIA DE       VOIVOZI 211          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   INTRAJUTORARE
   ROVICRINA
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
   VOIVOZI 211
31  DALYMAR PROD SRL     BUDOI 301           Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BUDOI 301
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
32  DOMANI TRADING SRL    VOIVOZI            Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
33  NEXAM CONS SRL      POPEŞTI 49          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 49
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
34  DANKA TRADE       POPEŞTI, BL. 60, AP.48    Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI, BL. 60,
   AP.48
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
35  BLAJEC IOAN PF      BUDOI             Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BUDOI
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
36  DORUBAN SRL       VOIVOZI 464          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 464
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
37  SODIAL SRL        VOIVOZI 181          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 181
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
38  JURCSIK FLAVIA      POPEŞTI 252          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   RAMONA PF
   POPEŞTI 252
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
39  DIRECTIA REGIONALA    POPEŞTI 67          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   DE POSTA CLUJ NAPOCA
   POPEŞTI 67
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
40  AGHEAR TRANS SRL     VOIVOZI 445          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 445
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
41  MAGHIAR         POPEŞTI 257          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   INTERNATIONAL SRL
   POPEŞTI 257
                              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
42  FLADRIS SRL       VOIVOZI 280          Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                            23
            PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
   280                       telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
43  ABIMON SRL       CUZAP 131        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   CUZAP 131
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
44  AMANITA PROEX SRL   POPEŞTI 34        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 34
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
45  TRIO ARDECRIJ SRL   VARVIZ 177        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VARVIZ 177
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
46  AMALTRANS                    Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   PADUREA NEAGRA
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
47  MIHAMARY SRL      POPESTI 246       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPESTI 246
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
48  NEDMARIS DISCO BAR   VOIVOZI 612       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   SRL
   VOIVOZI 612
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
49  BONET SERV SRL     VOIVOZI 183       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 183
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
50  BUZAS FLORENTINA    VOIVOZI 183       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   AF
   VOIVOZI 183
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
51  GANESHA AGROPREST   VOIVOZI 91        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   SRL
   VOIVOZI 91
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
52  HALIFAX IMPEX SRL   BISTRA 94        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BISTRA 94
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
53  GAMIRA SRL       VARVIZ 65        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VARVIZ 65
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
54  CEC BANK SA      POPEŞTI 79        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 79
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
55  GIUBILEO 2000 SRL   VOIVOZI 620       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 620
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
56  DUSINCA IMPEX SRL   VOIVOZI 463       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 463
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
57  SEJUR SRL       CUZAP 359        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   CUZAP 359
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
58  TINTARUL COM SRL    VOIVOZI 194       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 194
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
59  CATAMAD SRL      POPEŞTI, BL. 19     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI, BL. 19
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
60  KRASA IMPEX SRL    BUDOI 233        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BUDOI 233
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
61  DEMCOM SRL       VOIVOZI 251       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 251
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
62  ORVISAL PRODCOM SRL  VOIVOZI 12        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 12
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
63  BUCEAGU IMPEX SRL   POPEŞTI 167       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 167
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
64  LAFELI SRL       BISTRA 189        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BISTRA 189
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
65  DAMA SRL        POPEŞTI 220       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 220
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
66  APSA COM SRL      COMERT PIESE AUTO    Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 174      POPEŞTI 174
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
67  CORNUTU TRANS SRL   VOIVOZI 140       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 140
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
68  MOBILIA RUS SRL    POPEŞTI 3        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 3
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
69  SINDICATUL LIBER EM  VOIVOZI 621       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI
   VOIVOZI 621
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
70  TRALINEX SRL      VOIVOZI 424       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 424
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
71  BANCA COOPERATISTA   POPEŞTI, BL. 92     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   STEJARUL MARGHITA
   POPEŞTI, BL. 92
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
72  PSG PIGOZZI SERVIZI  VOIVOZI         Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   GENERALI SRL
   VOIVOZI
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
73  DACIMONA SRL                  Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
74  ELECTRICA                    Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   DISTRIBUTIE
   TRANSILVANIA
                           telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
75  SUC.REG. CF CLUJ                Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                        24
             PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
   SECTIA L5 ORADEA               telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
76  ROMTELECOM SA                 Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
77  EMISAM COM SRL     VOIVOZI 119      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 119
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
78  DALITRANS SRL     CUZAP 4        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   CUZAP 4
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
79  SABAU CRISTIAN SRL   POPEŞTI 150      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 150
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
80  POVERE SRL       VOIVOZI 418      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 418
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
81  TIND SERVICE SRL    POPEŞTI 17       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 17
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
82  CIPRI PROMT SRL    VARVIZ 36       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VARVIZ 36
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
83  ZIMIN SRL       VOIVOZI 543      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 543
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
84  KORTIK SRL       BUDOI 260       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BUDOI 260
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
85  BLAJ COM SRL      POPESTI 54       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   PORŢI 54
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
86  VALASA SRL       CUZAP 1        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   CUZAP 1
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
87  ANEXA SRL       POPEŞTI 74       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 73
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
88  DUMBRAVA (ASOCIATIE  VARVIZ         Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   AGRICOLA )
   VARVIZ
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
89  LEOMARI EXIM      VARVIZ 205       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VARVIZ 205
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
90  STEFINEX SRL      COMERT         Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 188
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
91  CEDRUS FARM SRL    POPEŞTI 308      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 308
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
92  T.C.A. CONSTRUCTII   CUZAP 6        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   SRL
   CUZAP 6
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
93  ALEXENA COM SRL    CUZAP 339       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   CUZAP 339
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
94  AMACOB SRL       VOIVOZI 619      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 619
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
95  KAMILKA IMPEX SRL   VARZARI 34       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VARZARI 34
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
96  CENTRU MEDICO SOCIAL  POPEŞTI 10       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 10
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
97  CMI KEEK SHAREEF    VOIVOZI        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
98  CMI BOROS CRINA    POPEŞTI        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
99  CMI IUHAZ IENCIU    VOIVOZI 15       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   LAURENTIU
   VOIVOZI 15
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
100  CMI COSTEA DELIA    VOIVOZI        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
101  CMV BODIS ADALBERT   POPEŞTI 54       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   ATTILA
   POPEŞTI 54
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
102  ASOCIATIA       VARVIZ 48       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   CRESCATORILOR DE
   TAURINE
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
   VARVIZ 48
103  PAROHIA ORTODOXA    BISTRA         Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BISTRA
   BISTRA
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
104  PAROHIA ORTODOXA    VOIVOZI 16       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI
   VOIVOZI 16
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
105  PAROHIA ORTODOXA    POPEŞTI 245      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPESTI
   POPEŞTI 245
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
106  PAROHIA REFORMATA   POPEŞTI 34       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPESTI
   POPEŞTI 34
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
107  ORGANIZATIA      POPEŞTI 310      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                        25
             PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
   REGIONALA MARTORII              telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
   LUI IEHOVA
   POPEŞTI 310
108  BISERICA        POPEŞTI 81       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   PENTICOSTALA
   POPESTI
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
   POPEŞTI 81
109  BISERICA        VARVIZ 80       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   PENTICOSTALA VARVIZ
   VARVIZ 80
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
110  PAROHIA ORTODOXA    VARVIZ 81       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VARVIZ
   VARVIZ 81
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
111  PAROHIA ORTODOXA    CUZAP 363       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   CUZAP
   CUZAP 363
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
112  CULTUL PENTICOSTAL   CUZAP 363/A      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   CUZAP
   CUZAP 363/A
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
113  BISERICA BAPTISTA   CUZAP 290       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   CUZAP
   CUZAP 290
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
114  PAROHIA ROMANO     VĂRZARI        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   CATOLICA VARZARI
   VĂRZARI
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
115  PAROHIA ROMANO     BUDOI 80        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   CATOLICA BUDOI
   BUDOI 80
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
116  CASA PAROHIALA BUDOI  BUDOI         Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BUDOI
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
117  BISERICA APOSTOLOCA  BUDOI 155       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   PENTICOSTALA BUDOI
   BUDOI 155
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
118  SCOALA AJUTATOARE   POPEŞTI        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPESTI
   POPEŞTI
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
119  CENTRU DE PLASAMENT  POPEŞTI, BL. 40    Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPESTI
   POPEŞTI, BL. 40
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
120  ORANGE ROMANIA     POPEŞTI 51-53     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 51-53
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
121  CENTRUL  DE AFACERI  VARZARI 1       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VARZARI
   VARZARI  1
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
122  TITIANA  SRL     VOIVOZI 363      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI  363
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
123  PROMTRAPID SRL     VOIVOZI 188      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 188
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
124  SOCUNA COM SRL     VOIVOZI 496      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 496
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
125  KUTLAC IMPEX SRL    BUDOI 260       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BUDOI 260
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
126  HER TRANS SRL     CUZAP 6        Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   CUZAP 6
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
127  SUE TRANSCOM      VOIVOZI 191      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 191
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
128  FOREST GAMP SRL    CUZAP 253       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   CUZAP 253
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
129  DIOMER SRL                  Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
130  SIMSOR COM SRL     VARVIZ 170       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VARVIZ 170
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
131  IONROD SRL       BISTRA 192       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BISTRA 192
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
132  BOCRA SRL       VARVIZ 195       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VARVIZ 195
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
133  STANCUTA SRL      POPEŞTI 5       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 5
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
134  SERMIN COMINPEX SRL  VARVIZ 144       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VARVIZ 144
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
135  SARIANA IMPEX     VOIVOZI 176      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 176
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
136  TRANSACHIM       VOIVOZI 363      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 363
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
137  SINTECO SA       VOIVOZI 610      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 610
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.

                        26
             PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
138  LILICA SRL        VARZARI 67     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VARZARI 67
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
139  FERCOZA SRL        VOIVOZI 431     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 431
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
140  FAXANA IMPEX SRL     BU1DOI 256     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BU1DOI 256
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
141  CENTI COM SRL       VOIVOZI 290     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 290
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
142  FADI IMPEX SRL      VOIVOZI 365     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 365
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
143  PRESSTRADE ROMANIA    VOIVOZI 610     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   SRL
   VOIVOZI 610
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
144  KORONAPLAST SRL      BUDOI 281      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BUDOI 281
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
145  GABELICONS SRL      VOIVOZI 184     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 184
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
146  ISMA ANCA CRISTINA    POPEŞTI 40     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   PF
   POPEŞTI 40
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
147  SERBAN MARIN DAN PF    BISTRA 56      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BISTRA 56
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
148  AGROMIXT SRL       VOIVOZI 342     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 342
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
149  RONCSAK PAVEL PF     VARZARI 107     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VARZARI 107
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
150  HEBRISTEAN ELENA   PF  CUZAP 188      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   CUZAP 188
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
151  HOLHOS NICOLAE PF     BISTRA 89      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BISTRA 89
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
152  TAMAS VALERIA PF     VOIVOZI 379     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 379
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
153  COSMA MIHAI AF      BISTRA 322     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BISTRA 322
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
154  TEODORESCU DIDONA AF   POPESTI 150     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPESTI 150
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
155  PRUTEANU MIRELA PF    VARZARI 100     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VARZARI 100
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
156  FLORES INTERNATIONAL   POPEŞTI 273     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 273
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
157  KAPUSNEAC ANA PF     BUDOI 111      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BUDOI 111
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
158  MACAVEI GHEORGHE PF    VOIVOZI 405     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 405
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
159  ROMANTIANA PRODCOM    VARVIZ 140     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   SRL
   VARVIZ 140
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
160  ASOCIATIA CLUB      POPEŞTI 20     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   SPORTIV "VIITORUL "
   POPESTI
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
   POPEŞTI 20
161  MANCHETAIS SRL      CUZAP 269      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   CUZAP 269
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
162  RONDOM COMEX SRL     BISTRA       Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BISTRA FN
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
163  MAESTRO TRADING SRL    VARZARI 1A     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VARZARI 1A
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
164  OVI & GEO SRL       VARVIZ 190     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VARVIZ 190
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
165  MLINARCIC CRISTIAN    VOIVOZI 573     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BOBI
   VOIVOZI 573
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
166  LICEUL TEORETIC      BUDOI 78      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   JOZEF KOZACEK
   BUDOI 78
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
167  COMPOSESORAT BUDOI    BUDOI 254      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   BUDOI 254
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
168  COMPOSESORAT   CUZAP  CUZAP 32      Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   CUZAP 32
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
169  MANASTIREA        VOIVOZI 608     Apel   -  Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   SF.ARHANGHEL MIHAI
   SI GAVRIL
                          telef.    telef.  telef.  apel telefonic  telef.
   VOIVOZI 608

                        27
             PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
170  MERA SA                          Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
171  MECANICA SA        VOIVOZI 610/B          Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 610/B
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
172  MINTRANS SRL        VOIVOZI 610           Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VOIVOZI 610
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
173  BENLIBRIS SRL                       Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
174  ANDRE CODRU SRL      VARVIZ 177           Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   VARVIZ 177
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
175  SINDICATUL LIBER SI                    Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   INDEPENDENT
   PETROMSERVICE SA
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
176  SINDICATUL LIBER DIN                    Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   INVATAMANT
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
177  PEROM PROD SRL                       Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
178  BELLOTTO IMPEX SRL                     Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
179  CRISRAM SRL                        Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
180  DEPARTAMENTUL PUBLIC                    Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   DE PAZA
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
181  OVISERGA PREST SRL                     Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
182  CRIZANTEMA IMPEX SRL                    Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
183  TRANSBURDEX SRL                      Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
184  PEGAS OIL  SRL                      Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
185  ARCFIL SRL                         Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
186  PRIMARIA                          Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   MUNICIPIULUI
   MARGHITA
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
187  FUNDATIA CRESTINA                     Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   ELIM
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
188  CMV BANDI VIRGIL      POPEŞTI 257           Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   POPEŞTI 257
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
189  VARVIZEL COM SRL                      Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
190  ROMCOLOR S A                        Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
191  JURJ FLORIN CALIN     Popeşti 246           Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   INTREPRINDERE
   FAMILIALA
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
   Popeşti 246
192  PURDEA MARINEL                       Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   LUCIAN P.F
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
193  THE TRANSILVANIAS                     Apel    -     Apel   Apel   1 zi/sapt. sau  Apel
   MOBILEX S.R.L
                                 telef.        telef.  telef.  apel telefonic  telef.
Anexa nr. 5
la caietul de sarcini

                Numărul de recipiente necesare pentru
               precolectarea deşeurilor menajere nesortate
   Nr.  Locul de amplasare     Număr          Număr             Volumul recipientelor
   crt.  a punctului de colectare  de persoane deservite  recipiente necesare      şi unitatea de masură

   1   Din fata fiecarei
       gospodarii
                         6478         2493pubele           0,12mc/120l
   2   Platforma nr. 1
       Popesti
                         270            -               -
                              28
           PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE
   3  Platforma nr. 2
      Popesti
                   390         -        -
   4  Platforma nr.3
      Popesti
                    95         -        -
   5  Platforma nr. 1
      Voivozi
                    40      2 containere  1,1mc/1100l
   6  Platforma nr.2
      Voivozi
                    60      2 containere  1,1mc/1100l
   7  Platforma nr.1 si 2
      Colonia Padurea
                   150      2 containere  1,1mc/1100l
      Neagra
Anexa nr. 6
la caietul de sarcini
Breviarul de calcul nr. 1

              Determinarea cantităţii medii zilnice
               de deşeuri menajere, nesortate,
                 generate într-o localitate

 Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri menajere generate într-o localitate se
face cu relaţia:
 Qmed. zi = N x Im x 0,001 [tone/zi]
 în care:
 Qmed. zi - cantitatea medie zilnică de deşeuri menajere generate;
 N - numărul de locuitori ai localităţii;
 Im - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere;-0,80 kg/locuitor/zi în mediul
rural
 Qmed. Zi =8547*0.80*0.001= 6.83 tone/zi

Anexa nr. 7
la caietul de sarcini
Breviarul de calcul nr. 2

               Volumul total de deşeuri menajere
              nesortate ce urmează a fi transportate

  Determinarea volumului mediu maxim de deşeuri menajere nesortate V se face cu
relaţia:
  V = 3,75 x N x Im
  în care:
  N - numărul de locuitori deserviţi de punctul de precolectare
  Im - este indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere, specific pentru
fiecare localitate( 3 litri/om/zi).

V = 3,75 x 8547 x 3 = 96.154 litri /zi
                       29
          PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE

Breviarul de calcul nr. 3

             Determinarea numărului de recipiente
          pentru precolectarea deşeurilor menajere nesortate

 Determinarea numărului de recipiente de precolectare M se face cu relaţia:
 M = N x Im x Z /0,8 x C
 în care:
 N - numărul de locuitori arondaţi punctului de precolectare;
 Im - indicele mediu specific de producere a deşeurilor menajere, specific pentru
   fiecare localitate. În lipsă se aplică Im = 3 litri/om/zi.
  Z - numărul de zile dintre două ridicări succesive ale deşeurilor menajere nesortate.
   Se ia în calcul un interval de 7 zile;
 C - capacitatea recipientului folosit, în litri(120);
 0,8 - coeficientul de încărcare a recipientului.

   M =8547 x4x7/0.8x120 = 2493 recipiente
Breviarul de calcul nr. 4

           Determinarea necesarului minim de mijloace
               de transport pentru colectarea
              şi transportul deşeurilor menajere

 Pentru a putea participa la delegarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor
menajere trebuie îndeplinită următoarea relaţie:
 N x I(m) i=n
 -------- ≤ Σ a(i) x b(i) x c(i) x d(i) x e(i)
  ro   i=1

  unde:
  N - numărul de locuitori din localitate;
  Im - indicele mediu de producere a deşeurilor menajere ce se ia în calcul, fiind egal
cu 0,8 kg/locuitor/zi, dacă la nivelul localităţii nu a fost stabilit prin măsurători şi
înregistrări statistice un alt indice;
  ro - greutatea specifică a deşeurilor menajere se ia egală cu circa 350 kg/mc, dacă la
nivelul localităţii nu a fost stabilită prin măsurători şi înregistrări statistice o altă
greutate specifică a deşeurilor;
  a(i) - numărul de utilaje de aceeaşi capacitate şi grad de compactare;
                       30
         PRIMARIA POPEŞTI – CAIET DE SARCINI SALUBRIZARE

b(i) - capacitatea de transport a utilajului; [m3]
c(i) - gradul de compactare;
d(i) - numărul de curse efectuate/schimb;
e(i) - numărul de schimburi/zi.

N x I(m) 8547 x 0.8
-------- = ------------- = 20 de transporturi
 ro      350
                      31

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:212
posted:3/18/2011
language:Romanian
pages:31
Description: Metode Performante De Management document sample