Penjelasan Projector

Document Sample
Penjelasan Projector Powered By Docstoc
					                                                                                             Lampiran 1

                                      KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                                       BELANJAWAN 2006-2007

        RINGKASAN KESELURUHAN ANGGARAN BELANJAWAN BAGI SEMUA PROGRAM DAN AKTIVITI MENURUT OBJEK AM/OBJEK SEBAGAI TAHUN 2006
                                                (RM)

Kepala :

Kementerian/Jabatan :


                                                   Jumlah anggaran keseluruhan bagi
 Rujukan                               2005 Disemak                                Perbezaan Anggaran 2006 berbanding
               Objek Am/Objek Sebagai                  2005 Dilulus  semua program/aktiviti 2006 (Nota 1
 Lampiran                                (Nota 2)                                    2005 yang diluluskan
                                                         dan Nota 3)

                                                                                 RM               %
   1                    2              3       4              5                    6=5-4             7=6/4
         10000  EMOLUMEN
 Lampiran A   11000  Gaji
         12000  Elaun Tetap
         13000  Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan
         14000  Elaun Lebih Masa
         15000  Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain
                 Jumlah 10000
        20000   PERKHIDMATAN DAN PERBEKALAN
 Lampiran C   21000   Perjalanan dan Pengangkutan
        22000   Pengangkutan Barang-Barang
        23000   Perhubungan dan Utiliti
        24000   Sewaan
        25000   Bahan-Bahan Makanan dan Minuman
        26000   Bahan Mentah Untuk Penyelenggaran dan
             Pembaikan
         27000  Bekalan dan Bahan-Bahan Lain
             Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang
         28000
             Dibeli
        29000   Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain
             Yang Dibeli dan Hospitaliti
                 Jumlah 20000
        30000   ASET
        34000   Kenderaan dan Jentera
        35000   Peralatan Pejabat, Perabot dan Kelengkapan
 Lampiran C        dan Item Rujukan
        36000   Binatang, Pokok dan Benih
 Lampiran E   37000   Aset Modal Lain
 Lampiran G   38000   Pendahuluan dan Pinjaman
                  Jumlah 30000
        40000   GERAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP

        41000   Biasiswa dan Bantuan Pelajaran
 Lampiran C   42000   Geran
        43000   Tuntutan dan Pampasan
        44000   Faedah dan Kenaan Bayaran Hutang Yang
             Lain
        45000   Pencen
        46000   Ganjaran
        47000   Bayaran Tunai Untuk Gantian Cuti
                 Jumlah 40000
         50000  LAIN-LAIN PERBELANJAAN
         51000  Pulanganbalik dan Hapuskira
 Lampiran C   52000  Caruman Kepada Kumpulan Wang Berkanun
         53000  Bayaran-Bayaran Lain
                 Jumlah 50000

              JUMLAH KESELURUHAN


Nota 1 - Bagi peringkat Ibu Pejabat tiada kemasukkan data diperlukan oleh kerana maklumat di Lampiran 1 ini dipindah secara automatik dari Lampiran A dan Lampiran C
     Sila pastikan jumlah keseluruhan di Lampiran 1 ini adalah sama dengan lampiran-lampiran berkaitanNota 2 - Jumlah besar peruntukan 2005 diluluskan dicampurkan dengan Peruntukan Tambahan yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri sidang Jun, 2005 sahaja (jika berkaitan)

Nota 3 - Termasuk kenaikan dibenarkan menurut panduan yang ditetapkan.
                                                               D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran 1(2006 total)
                                                                                                  Lampiran 2

                                    KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                                     BELANJAWAN 2006-2007

       RINGKASAN KESELURUHAN ANGGARAN BELANJAWAN BAGI SEMUA PROGRAM DAN AKTIVITI MENURUT OBJEK AM/OBJEK SEBAGAI TAHUN 2007
                                                (RM)

Kepala :

Kementerian/Jabatan :

                                    Jumlah keseluruhan semua
                                                           Jumlah anggaran keseluruhan bagi            Perbezaan Anggaran 2007
 Rujukan                              Program/Aktiviti seperti Anggaran
              Objek Am/Objek Sebagai                                  semua program/aktiviti 2007 (Nota 1           berbanding 2006 yang
 Lampiran                            2006 yang dipohon (seperti di ruang 5
                                                                dan Nota 2)                     dipohon
                                       di Lampiran 1)

                                                                                          RM           %
   1                  2                      3                           4                  5=4-3          6=5/3
        10000  EMOLUMEN
 Lampiran B  11000  Gaji
        12000  Elaun Tetap
        13000  Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan
        14000  Elaun Lebih Masa
        15000  Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain
                 Jumlah 10000
        20000 PERKHIDMATAN DAN PERBEKALAN
        21000 Perjalanan dan Pengangkutan
 Lampiran D  22000 Pengangkutan Barang-Barang
        23000 Perhubungan dan Utiliti
        24000 Sewaan
        25000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman
        26000 Bahan Mentah Untuk Penyelenggaran dan
           Pembaikan
        27000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain
           Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang
        28000
           Dibeli
        29000 Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain
           Yang Dibeli dan Hospitaliti
                Jumlah 20000
       30000 ASET
       34000 Kenderaan dan Jentera
       35000 Peralatan Pejabat, Perabot dan Kelengkapan
          dan Item Rujukan
 Lampiran D 36000 Binatang, Pokok dan Benih
 Lampiran F 37000 Aset Modal Lain
 Lampiran H 38000 Pendahuluan dan Pinjaman
                 Jumlah 30000
        40000 GERAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP

        41000 Biasiswa dan Bantuan Pelajaran
        42000 Geran
 Lampiran D  43000 Tuntutan dan Pampasan
        44000 Faedah dan Kenaan Bayaran Hutang Yang
           Lain
        45000 Pencen
        46000 Ganjaran
        47000 Bayaran Tunai Untuk Gantian Cuti
                 Jumlah 40000
        50000  LAIN-LAIN PERBELANJAAN
        51000  Pulanganbalik dan Hapuskira
        52000  Caruman Kepada Kumpulan Wang Berkanun
 Lampiran D  53000  Bayaran-Bayaran Lain
                 Jumlah 50000

              JUMLAH KESELURUHAN


Nota 1 - Bagi peringkat Ibu Pejabat tiada kemasukkan data diperlukan oleh kerana maklumat di Lampiran 1 ini dipindah secara automatik dari Lampiran B dan Lampiran D
     Sila pastikan jumlah keseluruhan di Lampiran 2 ini adalah sama dengan lampiran-lampiran berkaitan

Nota 2 - Termasuk kenaikan dibenarkan menurut panduan yang ditetapkan.
                                     D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran 2 (2007 total)
                                                             Lampiran 3
                       KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                        BELANJAWAN 2006 - 2007

         RINGKASAN KESELURUHAN ANGGARAN HASIL TAHUN 2006 (Nota 1)
                     (RM)

Kepala :

Kementerian/Jabatan :

       Objek Am/Objek Sebagai              2005     2005      2006      Perbezaan Anggaran
                               Dilulus   Disemak    Anggaran      2006 Berbanding
                                                        2005 Dilulus
                                                        RM     %
              1                  2       3        4        5=4-2     6=5/2

60 000 HASIL CUKAI
61 000 Kastam
62 000 Eksais
63 000 Premium
64 000 Royalti - Royalti
65 000 Duti
66 000 Dius
67 000 Cukai Jualan Negeri
68 000 Sewaan
Jumlah Kecil
70 000 HASIL BUKAN CUKAI
71 000 Tarif
72 000 Pampasan Gantian
73 000 Bayaran Dari Lesen dan Permit
74 000 Bayaran Perkhidmatan
75 000 Hasil Daripada Penjualan Barangan
76 000 Sewaan
77 000 Faedah dan Pendapatan Tanaman modal
Jumlah Kecil
80 000 TERIMAAN BUKAN HASIL
81 000 Bayaran Lebihan Yang Terdapat Balik
82 000 Pelupusan Aset Tetap
83 000 Terimaan Dari Pelbagai Sumber
84 000 Kompaun, Denda dan Penalti
85 000 Bayaranbalik Pinjaman dan Biasiswa
Jumlah Kecil
90 000 PEMBERIAN PERSEKUTUAN
    DAN BAYARANBALIK
91 000 Pemberian Mengikut Kiraan Kepala
92 000 Pemberian Khas
93 000 Pemberian Bayaranbalik
94 000 Pemberian Hasil Pertumbuhan
98 000 Bayaranbalik Persekutuan
99 000 Lain-Lain Geran Persekutuan
Jumlah Kecil
Jumlah Keseluruhan

Nota 1 - Sila rujuk Manual of Chart of Account untuk penjelasan lanjut bagi setiap kod akaun.
        D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran 3 2006 (Rev)
                                                           Lampiran 4
                      KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                       BELANJAWAN 2006 - 2007

        RINGKASAN KESELURUHAN ANGGARAN HASIL TAHUN 2007 (Nota 1)
                     (RM)

Kepala :

Kementerian/Jabatan :

       Objek Am/Objek Sebagai               2006        2007        Perbezaan Anggaran
                                Anggaran      Anggaran       2007 Berbanding
                                                     2006 Anggaran
                                                     RM     %
              1                    2          3        4=3-2      5=4/2

60 000 HASIL CUKAI
61 000 Kastam
62 000 Eksais
63 000 Premium
64 000 Royalti - Royalti
65 000 Duti
66 000 Dius
67 000 Cukai Jualan Negeri
68 000 Sewaan
Jumlah Kecil
70 000 HASIL BUKAN CUKAI
71 000 Tarif
72 000 Pampasan Gantian
73 000 Bayaran Dari Lesen dan Permit
74 000 Bayaran Perkhidmatan
75 000 Hasil Daripada Penjualan Barangan
76 000 Sewaan
77 000 Faedah dan Pendapatan Tanaman modal
Jumlah Kecil
80 000 TERIMAAN BUKAN HASIL
81 000 Bayaran Lebihan Yang Terdapat Balik
82 000 Pelupusan Aset Tetap
83 000 Terimaan Dari Pelbagai Sumber
84 000 Kompaun, Denda dan Penalti
85 000 Bayaranbalik Pinjaman dan Biasiswa
Jumlah Kecil
90 000 PEMBERIAN PERSEKUTUAN
    DAN BAYARANBALIK
91 000 Pemberian Mengikut Kiraan Kepala
92 000 Pemberian Khas
93 000 Pemberian Bayaranbalik
94 000 Pemberian Hasil Pertumbuhan
98 000 Bayaranbalik Persekutuan
99 000 Lain-Lain Geran Persekutuan
Jumlah Kecil
Jumlah Keseluruhan

Nota 1 - Sila rujuk Manual of Chart of Account untuk penjelasan lanjut bagi setiap kod akaun.
       D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran 4 2007(Rev)
                                                                                                                 Lampiran A
                                              KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                                               BELANJAWAN 2006 - 2007
                               DRAF ANGGARAN PERBELANJAAN EMOLUMEN (10000) TAHUN 2006
                                          (RM)
1. Butir-butir mengenai gaji dari segi komitmen ke atas jawatan-jawatan yang sedia ada dan jawatan-jawatan baru yang telah diluluskan melalui Waran-Waran Perjawatan baru hendaklah dimasukkan ke dalam borang ini.

2. Bagi Pejabat-Pejabat Daerah/Bahagian, borang yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar kepada Residen/Ketua Jabatan. Residen dan Ketua Jabatan hendaklah menyelaras maklumat yang diterima dari pihak di bawah kawalan
  mereka dan menyediakan salinan-salinan baru dengan menggunakan borang ini dan dikemukakan kepada Setiausaha Kewangan Negeri.


Kepala:

Kementerian/Jabatan:

                                                                    TAHUN 2006
          NAMA              Jawatan    Tarikh      Gaji      11000      12000       13000   14000       15000              TAHUN              CATATAN
                           dan     Kenaikan     Pokok                                              Jumlah     SEMASA     Perbedaan
                           Gred     Gaji     Bulanan    Gaji Pokok   Elaun Tetap   Caruman     Elaun     Lain-lain     Besar      2005
                                          pada                     Majikan    Lebihmasa     Faedah              (Nota 1)
                                        31.12.2005
            1                2       3       4        5        6        7        8       9    10=(5+6+7+8+9)      11     12=(10-11)        13
Jumlah/Jumlah dibawa kehadapan


Nota 1 - Jumlah besar Gaji Pokok Tahunan, Elaun Tetap, Elaun Lebihmasa, Caruman Majikan dan Lain-lain Faedah bagi 2005 (Jan -Dis).
                                                         D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran A 2006
                                                                                                         Lampiran B
                                               KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                                                BELANJAWAN 2006 - 2007
                               DRAF ANGGARAN PERBELANJAAN EMOLUMEN (10000) TAHUN 2007
                                          (RM)
1. Butir-butir mengenai gaji dari segi komitmen ke atas jawatan-jawatan yang sedia ada dan jawatan-jawatan baru yang telah diluluskan melalui Waran-Waran Perjawatan baru hendaklah dimasukkan ke dalam borang ini.

2. Bagi Pejabat-Pejabat Daerah/Bahagian, borang yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar kepada Residen/Ketua Jabatan. Residen dan Ketua Jabatan hendaklah menyelaras maklumat yang diterima dari pihak di bawah kawalan
  mereka dan menyediakan salinan-salinan baru dengan menggunakan borang ini dan dikemukakan kepada Setiausaha Kewangan Negeri.


Kepala:

Kementerian/Jabatan:

                                                                     TAHUN 2007
          NAMA              Jawatan     Tarikh     Gaji       11000      12000       13000   14000    15000            TAHUN           CATATAN
                           dan     Kenaikan    Pokok                                          Jumlah    SEMASA   Perbedaan
                           Gred      Gaji     Bulanan     Gaji Pokok   Elaun Tetap     Caruman   Elaun   Lain-lain    Besar     2006
                                          pada                       Majikan  Lebihmasa  Faedah            (Nota 1)
                                        31.12.2006
            1                2       3       4         5        6        7     8      9    10=(5+6+7+8+9)   11    12=(10-11)    13
Jumlah/Jumlah dibawa kehadapan


Nota 1 - Jumlah besar Gaji Pokok Tahunan, Elaun Tetap, Elaun Lebihmasa, Caruman Majikan dan Lain-lain Faedah bagi 2006 (Jan -Dis).
                                             D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran B 2007
                                                                                                          Lampiran C
                                                KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                                                 BELANJAWAN 2006-2007
                                                     (RM)


                                 DRAF ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUT PROGRAM DAN AKTIVITI TAHUN 2006

1. Bagi Pejabat Daerah/Bahagian, borang ini hendaklah diisi dan dihantar kepada Residen/Ketua Jabatan dan bukannya dihantar terus kepada Setiausaha Kewangan Negeri untuk
  diselaraskan dalam anggaran bagi Bahagian/Jabatan.

2. Residen dan Ketua Jabatan hendaklah menyelaras maklumat yang diterima dari pihak di bawah kawalan mereka dan menyediakan salinan-salinan baru dengan menggunakan borang ini
  dan dikemukakan kepada Setiausaha Kewangan Negeri.

3. Sila pastikan bahawa Anggaran Perbelanjaan yang diperlukan hendaklah selari dengan Objektif Program dan Aktiviti yang berkaitan

4. Borang ini hendaklah diisi secara berasingan bagi tiap-tiap Aktiviti bagi tiap-tiap Program. Sila guna borang berasingan jika tidak mencukupi.

5. Borang ini hendaklah diisi sehingga Objek LanjutKepala

Kementerian/Jabatan

Pusat Tanggungjawab ( Nota 1)

                 Tahun                                                                   2006

                 Kod Program

                                                         BM
  (A) LATAR BELAKANG
                 Tajuk Program
   PROGRAM SEDIADA                                               BI

                                                         BM
                 Objektif Program
                                                         BI

                 Kod Aktiviti

                                                         BM
  (B) LATAR BELAKANG      Tajuk Aktivti
   AKTIVITI SEDIADA                                              BI

                                                         BM
                 Objektif Aktiviti
                                                         BI

                                                    Output 1
                                                    Output 2
  (C) BILANGAN OUTPUT
   AKTIVITI SEDIADA                                         Output 3
                                                    Output 4
                                                    Output 5
                  Objek Lanjut            Jenis Perbelanjaan               Jumlah Program/aktiviti seperti   Jumlah Program/aktiviti yang    Perbezaan Anggaran 2006 Berbanding
                                                            Anggaran 2005 diluluskan (RM)    dipohon bagi tahun 2006 (RM)         2005 Diluluskan


                                                                                                    RM           %
                     1                    2                            3                4             5=4-3         6=5/3
 (D) PERKIRAAN AKTIVITI
     SEDIADA           20000    PERKHIDMATAN DAN PERBEKALAN
                          (Nota 2)
                                 Jumlah 20000
                    30000    ASET
                          (Nota 2)
                                 Jumlah 30000
                    40000    GERAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP
                          (Nota 2)
                                  Jumlah 40000
                    50000    LAIN-LAIN PERBELANJAAN
                          (Nota 2)
                                 Jumlah 50000

                    JUMLAH KESELURUHAN PROGRAM DAN AKTIVITI SEDIADANota 1 - Bagi Pejabat Daerah/Bahagian, ruangan ini hendaklah diisi. Bagi Ibu Pejabat, ruangan ini akan diisi secara automatik.


Nota 2 - Kemasukan data bagi siri perbelanjaan 20000, 30000, 40000 dan 50000 hendaklah diisi pada peringkat Objek Lanjut dalam lampiran C ini.
     Butiran terperinci bagi siri perbelanjaan 30000 - Aset hendaklah diisi dalam Lampiran E dan Lampiran G .

BM - Penerangan dalam Bahasa Malaysia
BI - Penerangan dalam Bahasa Inggeris
                                                            D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran c 2006
                                                                                                                  Lampiran D
                                                 KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                                                  BELANJAWAN 2006-2007
                                                      (RM)


                                 DRAF ANGGARAN PERBELANJAAN MENURUT PROGRAM DAN AKTIVITI TAHUN 2007

1. Bagi Pejabat Daerah/Bahagian, borang ini hendaklah diisi dan dihantar kepada Residen/Ketua Jabatan dan bukannya dihantar terus kepada Setiausaha Kewangan Negeri untuk
  diselaraskan dalam anggaran bagi Bahagian/Jabatan.

2. Residen dan Ketua Jabatan hendaklah menyelaras maklumat yang diterima dari pihak di bawah kawalan mereka dan menyediakan salinan-salinan baru dengan menggunakan borang ini
 dan dikemukakan kepada Setiausaha Kewangan Negeri.

3. Sila pastikan bahawa Anggaran Perbelanjaan yang diperlukan hendaklah selari dengan Objektif Program dan Aktiviti yang berkaitan

4. Borang ini hendaklah diisi secara berasingan bagi tiap-tiap Aktiviti bagi tiap-tiap Program. Sila guna borang berasingan jika tidak mencukupi.

5. Borang ini hendaklah diisi sehingga Objek LanjutKepala

Kementerian/Jabatan

Pusat Tanggungjawab ( Nota 1)

                 Tahun                                                                     2007

                 Kod Program

  (A) LATAR BELAKANG                                               BM
                 Tajuk Program
  PROGRAM SEDIADA                                                BI

                                                         BM
                 Objektif Program
                                                         BI

                 Kod Aktiviti

                                                         BM
  (B) LATAR BELAKANG      Tajuk Aktivti
   AKTIVITI SEDIADA                                              BI

                                                         BM
                 Objektif Aktiviti
                                                         BI
                                                    Output 1
                                                    Output 2
  (C) BILANGAN OUTPUT
   AKTIVITI SEDIADA                                         Output 3
                                                    Output 4
                                                    Output 5
                  Objek Lanjut            Jenis Perbelanjaan               Jumlah Program/aktiviti seperti    Jumlah Program/aktiviti yang      Perbezaan Anggaran 2007 Berbanding 2006
                                                            Anggaran 2006 dipohon (RM)      dipohon bagi tahun 2007 (RM)             dipohon


                                                                                                      RM            %
                     1                   2                             3                 4              5=4-3           6=5/3
 (D) PERKIRAAN AKTIVITI
     SEDIADA           20000    PERKHIDMATAN DAN PERBEKALAN
                          (Nota 2)
                                 Jumlah 20000
                    30000    ASET
                          (Nota 2)
                                 Jumlah 30000
                    40000    GERAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP
                          (Nota 2)
                                 Jumlah 40000
                    50000    LAIN-LAIN PERBELANJAAN
                          (Nota 2)
                                 Jumlah 50000

                   JUMLAH KESELURUHAN PROGRAM DAN AKTIVITI SEDIADANota 1 - Bagi Pejabat Daerah/Bahagian, ruangan ini hendaklah diisi. Bagi Ibu Pejabat, ruangan ini akan diisi secara automatik.


Nota 2 - Kemasukan data bagi siri perbelanjaan 20000, 30000, 40000 dan 50000 hendaklah diisi pada peringkat Objek Lanjut dalam lampiran D ini.
    Butiran terperinci bagi siri perbelanjaan 30000 - Aset hendaklah diisi dalam Lampiran F dan Lampiran H.

BM - Penerangan dalam Bahasa Malaysia
BI - Penerangan dalam Bahasa Inggeris
                                                                D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran D 2007
                                                                                  Lampiran E
                                KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                                 BELANJAWAN 2006 - 2007


            DRAF ANGGARAN PERBELANJAAN DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 34000 - JENTERA TAHUN 2006
                               (RM)

1. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan sila pastikan bahawa anggaran perbelanjaan yang diperlukan adalah selari dengan
  Objektif program yang berkaitan.

2. Kos anggaran keperluan sesuatu jentera hendaklah berdasarkan kos semasa tertakluk kepada harga tender.3. Sila pastikan jumlah anggaran Aset bagi siri perbelanjaan 30000 - Aset di Lampiran E ini adalah sama di Lampiran C.

Kepala
Kementerian/Jabatan
Pusat Tanggungjawab (Nota 1)
Kod Program
Tajuk Program
Kod Aktiviti
Tajuk Aktiviti

                                Sediada sehingga
  Kod Objek Lanjut   Jenis Kenderaan dan Jentera (Nota 2)               Anggaran Diluluskan 2005             Anggaran Perbelanjaan 2006
                                  31.12.2004

                                                                          Baru /
                                   Kuantiti       Kuantiti       RM        Kuantiti     Penggantian        RM
                                                                          (Nota 3)

      1                2              3          4         5         6          7           8

            1. Bot Laju
            (a) Fibre Glass Boat
            (b) Long Boat
            (c ) ………………
            (d) ……………….

            2. Enjin Sangkut
            (a) 10hp
            (b) 15hp
            (c ) ………………
            (d) ……………….

            3. ……………………
            (a) ………………..
            (b) ……………….
            (c ) ………………
            (d) ……………….
Jumlah/Jumlah di bawa ke hadapan

Nota 1 - Bagi Pejabat Daerah/Bahagian, ruangan ini hendaklah diisi. Bagi Ibu Pejabat, ruangan ini akan diisi secara automatik.

Nota 2 - Sila guna lampiran berkembar sekiranya ruangan tidak mencukupi.

Nota 3 - Sila nyatakan samada keperluan jentera tersebut adalah Baru atau Penggantian.


                              D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran E 2006(assets)
                                                                               Lampiran F
                                KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                                 BELANJAWAN 2006 - 2007


            DRAF ANGGARAN PERBELANJAAN DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 34000 - JENTERA TAHUN 2007
                              (RM)

1. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan sila pastikan bahawa anggaran perbelanjaan yang diperlukan adalah selari dengan
  Objektif program yang berkaitan.

2. Kos anggaran keperluan sesuatu jentera hendaklah berdasarkan kos semasa tertakluk kepada harga tender.3. Sila pastikan jumlah anggaran Aset bagi siri perbelanjaan 30000 - Aset di Lampiran F ini adalah sama di Lampiran D.

Kepala
Kementerian/Jabatan
Pusat Tanggungjawab (Nota 1)
Kod Program
Tajuk Program
Kod Aktiviti
Tajuk Aktiviti

                                 Sediada sehingga
  Kod Objek Lanjut   Jenis Kenderaan dan Jentera (Nota 2)              Anggaran Dipohon 2006             Anggaran Perbelanjaan 2007
                                  31.12.2005

                                                                         Baru /
                                   Kuantiti       Kuantiti      RM       Kuantiti     Penggantian        RM
                                                                        (Nota 3)

      1                2              3          4        5         6         7           8

            1. Bot Laju
            (a) Fibre Glass Boat
            (b) Long Boat
            (c ) ………………
            (d) ……………….

            2. Enjin Sangkut
            (a) 10hp
            (b) 15hp
            (c ) ………………
            (d) ……………….

            3. ……………………
            (a) ………………..
            (b) ……………….
            (c ) ………………
            (d) ……………….
Jumlah/Jumlah di bawa ke hadapan

Nota 1 - Bagi Pejabat Daerah/Bahagian, ruangan ini hendaklah diisi. Bagi Ibu Pejabat, ruangan ini akan diisi secara automatik.

Nota 2 - Sila guna lampiran berkembar sekiranya ruangan tidak mencukupi.

Nota 3 - Sila nyatakan samada keperluan jentera tersebut adalah Baru atau Penggantian.
                           D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran F 2007(assets)
                                                                                                Lampiran G

                                           KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                                            BELANJAWAN 2006 - 2007

DRAF ANGGARAN PERBELANJAAN DI BAWAH OBJEK AM 30000 - ASET (SELAIN DARIPADA 34000 - JENTERA) TAHUN 2006
                               (RM)

1. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan sila pastikan bahawa anggaran perbelanjaan yang diperlukan adalah selari dengan objektif program yang berkaitan.

2. Adalah diingatkan bahawa borang ini hanya untuk aset-aset lain yang dibenarkan untuk diperuntukkan di bawah anggaran belanjawan Kementerian/Jabatan berkenaan sahaja.3. Aset-Aset seperti di Perenggan 4.5.4.3, 4.5.4.4, dan 4.5.4.5 hendaklah dimajukan keperluan Kementerian/Jabatan kepada ICTU, MAMPU dan JKR.
  Pejabat ini tidak akan mengambilkira sekiranya permohonan untuk aset-aset tersebut dimasukira dalam anggaran keperluan pejabat.

4. Sila pastikan jumlah anggaran Aset bagi siri perbelanjaan 30000 - Aset di Lampiran G ini adalah sama di Lampiran C.

Kepala

Kementerian/Jabatan

Pusat Tanggungjawab (Nota 1)
Kod Program
Tajuk Program
Kod Aktiviti

Tajuk Aktiviti                    Jenis Aset
   Kod Objek Lanjut                       Sediada sehingga 31.12.2004          Anggaran Diluluskan 2005                 Anggaran Perbelanjaan 2006
                     (Nota 2)                                       Kuantiti            Kuantiti           RM            Kuantiti            RM
         1              2                  3                4             5             6               7
Jumlah/Jumlah di bawa ke hadapan


Nota 1 - Bagi Pejabat Daerah/Bahagian, ruangan ini hendaklah diisi. Bagi Ibu Pejabat, ruangan ini akan diisi secara automatik.

Nota 2 - Bagi anggaran keperluan di bawah kod objek lain-lain (3_ _99); sila nyatakan aset berkenaan dalam ruangan 2 pada lampiran G ini.
                                  D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlslampiran G (asset X 34000)2006
                                                                                                Lampiran H

                                        KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                                         BELANJAWAN 2006 - 2007

DRAF ANGGARAN PERBELANJAAN DI BAWAH OBJEK AM 30000 - ASET (SELAIN DARIPADA 34000 - JENTERA) TAHUN 2007
                               (RM)

1. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan sila pastikan bahawa anggaran perbelanjaan yang diperlukan adalah selari dengan objektif program yang berkaitan.

2. Adalah diingatkan bahawa borang ini hanya untuk aset-aset lain yang dibenarkan untuk diperuntukkan di bawah anggaran belanjawan Kementerian/Jabatan berkenaan sahaja.3. Aset-Aset seperti di Perenggan 4.5.4.3, 4.5.4.4, dan 4.5.4.5 hendaklah dimajukan keperluan Kementerian/Jabatan kepada ICTU, MAMPU dan JKR.
  Pejabat ini tidak akan mengambilkira sekiranya permohonan untuk aset-aset tersebut dimasukira dalam anggaran keperluan pejabat.

4. Sila pastikan jumlah anggaran Aset bagi siri perbelanjaan 30000 - Aset di Lampiran H ini adalah sama di Lampiran D.

Kepala

Kementerian/Jabatan

Pusat Tanggungjawab (Nota 1)
Kod Program
Tajuk Program
Kod Aktiviti

Tajuk Aktiviti                    Jenis Aset
   Kod Objek Lanjut                      Sediada sehingga 31.12.2005           Anggaran Dipohon 2006                  Anggaran Perbelanjaan 2007
                     (Nota 2)                                      Kuantiti            Kuantiti          RM            Kuantiti            RM
         1             2                 3                4             5             6               7
Jumlah/Jumlah di bawa ke hadapan


Nota 1 - Bagi Pejabat Daerah/Bahagian, ruangan ini hendaklah diisi. Bagi Ibu Pejabat, ruangan ini akan diisi secara automatik.

Nota 2 - Bagi anggaran keperluan di bawah kod objek lain-lain (3_ _99); sila nyatakan aset berkenaan dalam ruangan 2 pada Lampiran H ini.
                                          D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlslampiran H (asset x 34000)2007
                                                       Lampiran I

 LIST OF OFFICE MACHINES & EQUIPMENTS BUDGETTED UNDER MAMPU ESTIMATES
           AND TO BE SUBMITTED TO MAMPU

No.
 1  Typewriter
 2  Plain Paper Copier
 3  Facsimile
 4  Slide Projector
 5  Card Index Cabinet
 6  Overhead Projector
 7  Projector Screen
 8  Digital Camera
 9  Typewriter
10  Shredding Machine
11  Plain Paper Cutter
12  PA System with tape recorder
13  Book Binding Machine
14  Multimedia Projector
15  Video CD Player
16  Lateral Filing Cabinet
17  Weighing Scale Machine
18  Punch Hole
19  Fungus-Free Dry Cabinet
20  Steel Vertical Plan Filing Cabinet
21  Plain Paper Scanner Printer
22  Digital Planimeter
23  Computer Table
24  Computer Chair
25  Computer Printer Table
26  Steel Horizontal Plan Filing Cabinet
27  Drafting Table with light
28  Microphone cordless
29  Library Shelves double-sided
30  Laminating Machine
31  Watch Man Clock
32  Radio
33  Video Player
34  Television Set
35  Conference System
36  Calculator (Costing more than RM200 each)
37  Franking Machine
38  Refrigerator
39  Duplicator Foolscap Electric
40  Telephone System PABX
41  Vacuum Cleaner
42  Water Filter
43  Rice Cooker
44  Heater
45  Washing Machine
46  Table Fan
47  Ceiling Fan
48  Safe
    D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran I (MAMPU)
                                                        Lampiran J

LIST OF FURNITUTE & FITTINGS AND FIELD MACHINERY & EQUIPMENT BUDGETTED UNDER
        VOTEHEAD S.33 - PUBLIC WORKS RECURRENT ESTIMATES
            TO BE SUBMITTED TO PUBLIC WORKS DEPARTMENT

 No.
 1  Tables
 2  Chairs
 3  Settee
 4  Cabinets
 5  Boards
 6  Meeting Tables
 7  Meeting Chairs
 8  Airconditioning
 9  Fire Extinguisher
 10  Partition
 11  Blinds
 12  Curtains
 13  Carpet
       D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran J (PWD)
                                                                                                                    Lampiran K


                                               KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                                                BELANJAWAN 2006 - 2007

                                 DRAF RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN, 2006
                                           (RM ribu terdekat)
Kepala :

Kementerian/Jabatan : Pecahan         Tajuk           Jumlah       Jumlah   Perbelanjaan  Peruntukan diluluskan,                     Anggaran 2006                    Baki      Peratus
 Kepala                     Nilai Skim    Peruntukan   Sebenar di       2005                                                   diperlukan     tahap
                        (yang diluluskan   diluluskan  bawah RMK8                       Persekutuan           Dana Kerajaan Negeri            selepas    kemajuan
                        di bawah RM9)   di bawah RM9   2001-2004                                                              2006    fisikal projek
                         2006 - 2010    2006 - 2010          Peruntukan  Pindaan  Imbuhbalik   Pinjaman   Jumlah    Geran  Pinjaman   Jumlah    Jumlah           sehingga kini
                                                   Asal           Geran          Pecahan              Pecahan    Besar
                                                              Persekutuan

  1           2             3        4        5       6    7(Nota 1)    8       9    10=(8+9)   11      12   13=(11+12)  14=(10+13)  15=(4-5-7-14)    16
Jumlah/Jumlah dibawa kehadapan

Nota 1 - Hendaklah mengambilkira viremen/ peruntukan tambahan yang diluluskan sahaja.
                                                 D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran K 2006 (Devt
                                                                                                                     Lampiran L


                                               KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                                                BELANJAWAN 2006 - 2007

                                DRAF RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN, 2007
                                          (RM ribu terdekat)

Kepala :


Kementerian/Jabatan :Pecahan     Tajuk       Jumlah      Jumlah    Perbelanjaan  Peruntukan diluluskan,    Anggaran                      Anggaran 2007                       Baki      Peratus
 Kepala             Nilai Skim   Peruntukan    Sebenar di         2005       2006                                                   diperlukan     tahap
               (yang diluluskan   diluluskan  bawah RMK8                               Persekutuan             Dana Kerajaan Negeri              selepas    kemajuan
               di bawah RM9)   di bawah RM9   2001-2004                                                                         2007     fisikal projek
                2006 - 2010    2006 - 2010          Peruntukan      Pindaan       Imbuhbalik   Pinjaman   Jumlah    Geran    Pinjaman  Jumlah    Jumlah            sehingga kini
                                            Asal                 Geran           Pecahan                Pecahan    Besar
                                                             Persekutuan


  1       2         3        4        5         6    7(Nota 1)    8      9       10    11=(9+10)    12      13    14=(12+13)  15=(11+14)  16=(4-5-7-8-15)    17
Jumlah/Jumlah dibawa kehadapan


Nota 1 - Hendaklah mengambilkira viremen/peruntukan tambahan yang diluluskan sahaja.
                                                   D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran L 2007 (Devt)
                                                                                                Lampiran M

                                       KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                                        BELANJAWAN 2006 - 2007
                        DRAF ANGGARAN BELANJAWAN HASIL MENGIKUT OBJEK TAHUN 2006
                                     (RM)

1. Bagi Pejabat Daerah/Bahagian, borang ini hendaklah diisi dan dihantar kepada Residen/Ketua Jabatan dan bukannya dihantar terus kepada Setiausaha Kewangan Negeri untuk
diselaraskan dalam anggaran bagi Bahagian/Jabatan.


2. Residen/Ketua Jabatan hendaklah menyelaras maklumat yang diterima dari pihak di bawah kawalan mereka dan menyediakan salinan-salinan baru dengan menggunakan borang ini
dan dikemukakan kepada Setiausaha Kewangan Negeri.
Kepala
Kementerian/Jabatan
Pusat Tanggungjawab

        Objek Lanjut                    Tajuk            Anggaran      Anggaran       Perbedaan         Anggaran        Perbedaan
                                  Hasil              Hasil       Hasil     (Semakan  Anggaran)       Hasil    (Anggaran   Semakan)
                                                diluluskan     Disemak      (2005    2005)        2006      (2006     2005)
                                                  2005       Jan-Dis
                                                           2005      Jumlah      %               Jumlah     %
            1                       2                3         4       5=(4-3)     6=(5/3)       7      8=(7-4)   9=(8/4)
                     Jumlah

Nota 1 - Bagi salinan yang telah disatukan menurut panduan (2) di atas oleh Residen/Ketua Jabatan untuk diserah kepada Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, ruang ini tidak perlu diisi.
Nota 2 - Penjelasan terperinci bagi penurunan dan peningkatan hendaklah diberi di dalam Lampiran N.
Nota 3 - Kembalikan borang ini dengan catatan "Tidak Berkenaan" jika Pejabat tuan tidak terlibat dengan anggaran hasil.
                                      D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran M 2006 (Rev)
                                                                           Lampiran N


                    KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                     BELANJAWAN 2006-2007

             DRAF ANGGARAN HASIL, 2006 (Perkiraan Terperinci)
(Untuk diisi menurut Lampiran M)
Sila guna borang berlainan untuk tiap-tiap jenis hasil.

1.Kementerian/Jabatan:
2.Objek Lanjut Hasil:
3.Tajuk Hasil:
4.Kuasa Mengutip Hasil (Beri rujukan Akta/Ordinan, dsb):
5.Perkiraan:
           2005 Disemak                                  2006 Anggaran
 Kadar         Keluaran        Jumlah            Kadar            Keluaran                   Jumlah
 Hasil   Kadar   Kuantiti   Nilai   Hasil            Hasil       Kadar   Kuantiti  Nilai               Hasil
Dikenakan   Seunit              (RM)           Dikenakan      Seunit                         (RM)
  1      2      3    4=(2x3)  5=(1x4)            1         2     3    4=(2x3)              5=(1x4)
6. Jumlah Besar Hasil:

7. Terangkan secara terperinci faktor, andaian dan asas yang digunakan untuk membuat unjuran hasil
  disemak bagi tahun 2005 disemak (sertakan rujukan bagi faktor, andaian dan asas jika ada).
8. Terangkan secara terperinci faktor, andaian dan asas yang digunakan untuk membuat unjuran hasil
  bagi tahun 2006 (sertakan rujukan bagi faktor, andaian dan asas jika ada).
                    D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran N 2006(detail)
                                                                                                                Lampiran O

                                         KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                                          BELANJAWAN 2006 - 2007
                         DRAF ANGGARAN BELANJAWAN HASIL MENGIKUT OBJEK TAHUN 2007
                                      (RM)
1. Bagi Pejabat Daerah/Bahagian, borang ini hendaklah diisi dan dihantar kepada Residen/Ketua Jabatan dan bukannya dihantar terus kepada Setiausaha Kewangan Negeri untuk diselaraskan dalam anggaran
 bagi Bahagian/Jabatan.

2. Residen/Ketua Jabatan hendaklah menyelaras maklumat yang diterima dari pihak di bawah kawalan mereka dan menyediakan salinan-salinan baru dengan menggunakan borang ini
 dan dikemukakan kepada Setiausaha Kewangan Negeri.
Kepala
Kementerian/Jabatan
Pusat Tanggungjawab

            Objek Lanjut                       Tajuk                   Anggaran               Anggaran                   Perbedaan
                                         Hasil                   Hasil                 Hasil              (Anggaran          Anggaran)
                                                              2006                  2007               (2007            2006)

                                                                                                   Jumlah             %
               1                           2                      3                   4               5=(4-3)           6=(5/3)
                         Jumlah

Nota 1 - Bagi salinan yang telah disatukan menurut panduan (2) di atas oleh Residen/Ketua Jabatan untuk diserah kepada Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, ruang ini tidak perlu diisi.
Nota 2 - Penjelasan terperinci bagi penurunan dan peningkatan hendaklah diberi di dalam Lampiran P.
Nota 3 - Kembalikan borang ini dengan catatan "Tidak Berkenaan" jika Pejabat tuan tidak terlibat dengan anggaran hasil.
                                                       D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran O 2007 (Rev)
                                                                          Lampiran P

                    KERAJAAN NEGERI SARAWAK
                     BELANJAWAN 2006-2007

             DRAF ANGGARAN HASIL, 2007 (Perkiraan Terperinci)
(Untuk diisi menurut Lampiran O)
Sila guna borang berlainan untuk tiap-tiap jenis hasil.

1.Kementerian/Jabatan:
2.Objek Lanjut Hasil:
3.Tajuk Hasil:
4.Kuasa Mengutip Hasil (Beri rujukan Akta/Ordinan, dsb):
5.Perkiraan:
           2006 Anggaran                                  2007 Anggaran
 Kadar         Keluaran        Jumlah   Kadar                    Keluaran                  Jumlah
 Hasil   Kadar    Kuantiti  Nilai   Hasil   Hasil                Kadar   Kuantiti  Nilai              Hasil
Dikenakan   Seunit              (RM)   Dikenakan               Seunit                        (RM)
  1      2      3    4=(2x3)  5=(1x4)    1                  2     3    4=(2x3)             5=(1x4)
6. Jumlah Besar Hasil:

7. Terangkan secara terperinci faktor, andaian dan asas yang digunakan untuk membuat unjuran hasil
  bagi tahun 2006 (sertakan rujukan bagi faktor, andaian dan asas jika ada).
8. Terangkan secara terperinci faktor, andaian dan asas yang digunakan untuk membuat unjuran hasil
  bagi tahun 2007 (sertakan rujukan bagi faktor, andaian dan asas jika ada).
                   D:\Docstoc\Working\pdf\845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xls845410ee-20ba-4c27-8ebb-cd4833fd40d6.xlsLampiran P 2007 (detail)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:3/17/2011
language:Indonesian
pages:20
Description: Penjelasan Projector document sample