Docstoc

Module2 (PDF)

Document Sample
Module2 (PDF) Powered By Docstoc
					70-290                            Tài liệu dành cho học viên


 MODULE 2: CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ GIÁM SÁT VẬN HÀNH CỦA
             MÁY CHỦ

Bài tập 1 Lựa chọn kỹ thuật giám sát thích hợp

Start  All Programs  Administrative Tools  Performance
Chọn đối tượng Logical Disk
VSIC Education Corporation                            Trang 165
70-290                  Tài liệu dành cho học viên
Chọn %Free Space
Dùng phương pháp Report để xem kết quả

VSIC Education Corporation                  Trang 166
70-290            Tài liệu dành cho học viên
VSIC Education Corporation            Trang 167

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: MCSA
Stats:
views:3
posted:3/17/2011
language:Vietnamese
pages:3