Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Module2 (PDF)

VIEWS: 3 PAGES: 3

									70-290                            Tài liệu dành cho học viên


 MODULE 2: CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ GIÁM SÁT VẬN HÀNH CỦA
             MÁY CHỦ

Bài tập 1 Lựa chọn kỹ thuật giám sát thích hợp

Start  All Programs  Administrative Tools  Performance
Chọn đối tượng Logical Disk
VSIC Education Corporation                            Trang 165
70-290                  Tài liệu dành cho học viên
Chọn %Free Space
Dùng phương pháp Report để xem kết quả

VSIC Education Corporation                  Trang 166
70-290            Tài liệu dành cho học viên
VSIC Education Corporation            Trang 167

								
To top