Ph�ng tắm mở ra thi�n nhi�n by WoodyShop

VIEWS: 40 PAGES: 3

									Phòng t m m ra thiên nhiên

Phòng t m "m " ph i ñ m b o luôn “hút” ñ y ánh sáng. Chính y u t ñó s khi n ngư i ta
như l c vào m t spa thư giãn lý tư ng.

Phòng t m ngày nay ñ p hơn xưa r t nhi u, m t ph n do tài khéo léo b trí thi t b ngày
càng tinh x o, cách s p x p không gian hài hòa ho c n tư ng, ph n khác là do cách thi t
k m ng xanh m , t o cho phòng t m v thư giãn, s ch s tuy t ñ i cho gia ch .

Phòng t m “m ”

“Phòng t m m ” ph i ñ m b o ñ r ng h p lý, t i thi u 10m2, ñưa ñư c thiên nhiên vào
phòng. ðây s là m u hình m t phòng t m hi n ñ i, thông thoáng, hư ng t m nhìn ra
kho ng không gian xanh mát, t o c m giác thư thái cho gia ch . ðó th c s là m u phóng
t m ñi n hình cho xu hư ng "tr v v i t nhiên".
ð ngăn không gian, thay vì nh ng b c tư ng d y bí bách, b n có th s d ng vách kính
an toàn. N u không mu n s d ng vách kính, b n có th s d ng rèm ho c lát g ch kính.
G ch kính t o nét sang tr ng, giúp cho không gian thêm r ng, t o hi u ng ánh sáng ñem
l i v ñ p b t ng .

M t ñi u không th thi u là phòng t m m ph i ñ m b o luôn “hút” ñ y ánh sáng. Ánh
sáng và màu s c c a phòng t m này khi n ngư i ta như l c vào m t spa thư giãn lý tư ng.

ð không gian phòng t m thêm r ng, b n nên s d ng các tông màu nhã ñ sơn tư ng, lát
g ch, ñ ng nh t v i thi t b nhà t m. H ng ph n, xanh nh t, tr ng bao gi cũng là gam
màu ch ñ o và ñư c ưu tiên l a ch n ñ i v i nhi u ngôi nhà.

Hòa h p v i không gian phòng ng

noi that fami – noi that 190 – n i th t fami – n i th t 190
Phòng t m thư ng ñư c ñ t trong ho c li n k v i phòng ng vì v y thi t k phòng t m
không nên là m t th c th tách r i v i phòng ng . S giao hòa gi a không gian phòng ng
v i phòng t m gi ñây tr thành m t xu hư ng l a ch n trong m i thi t k nhà hi n ñ i.
Gi a hai phòng này c n có s th ng nh t v gu trang trí, tông màu ch ñ o, cùng là hi n
ñ i hay hoài c , ch t li u kính hay g …
Ngoài ra, gi a hai phòng cũng có th ch c n vách kính ngăn cách, s d ng thêm rèm khi
c n kín ñáo ho c có c a s l n m ra. ñây, vách kính ho c khung c a s ñóng vai trò
g n k t không gian, tăng thêm tính hài hòa cho các kho ng không c a ngôi nhà.

Phòng t m thân thi n v i t nhiên

Cây xanh ñư c ñưa vào phòng t m ph i ñ m b o có c a s r ng ñ cây quang h p, N u
cây tr ng tr c ti p trên sàn c n có s ngăn cách v i sàn phòng t m h p lý ñ ñ o b o v
sinh tuy t ñ i cho phòng.
noi that fami – noi that 190 – n i th t fami – n i th t 190
Dù hi n ñ i ñ n ñâu, phòng t m bao gi cũng ph i ñ m b o s khô thoáng và s ch s . Phòng t m
m l i càng c n ñư c chăm sóc, ñ m b o cây luôn xanh t t và không v y b n ra không gian phòng.
noi that fami – noi that 190 – n i th t fami – n i th t 190

								
To top