Pentaksiran Secara Formal by cnr17202

VIEWS: 426 PAGES: 87

More Info
									Sistem
Pentaksiran
Pendidikan
Kebangsaan
       1
Transformasi
Pentaksiran
 Pendidikan
Kebangsaan

        2
PELAN PELAKSANAAN TRANSFORMASI
                 3
Latar Belakang Transformasi
               4
Tidak lama lagi, kita akan melancarkan secara
rasminya pelan tindakan atau blue-print
Kementerian Pelajaran sepanjang Rancangan
Malaysia Kesembilan (RMK9). Pelan tindakan ini
amat penting, kerana melalui pelan tindakan ini,
kita akan menyediakan asas yang kukuh
untuk reformasi pendidikan sepenuhnya
menjelang tahun 2020

     Y.B. DATO’ SRI HISHAMMUDDIN TUN HUSSEIN
        MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
              3 MEI 2006
                          5
  Falsafah Pendidikan Kebangsaan
  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
  berterusan ke arah memperkembangkan lagi
  potensi individu secara menyeluruh dan
  bersepadu untuk mewujudkan insan yang
  seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
  emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
  dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah
  bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu,
  bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
  kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
  terhadap keharmonian dan kemakmuran
  masyarakat dan negara.

                          6
    Kurikulum Kebangsaan
“... suatu program pendidikan yang termasuk
  kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang
  merangkumi semua pengetahuan,
  kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
  dan kepercayaan untuk membantu
  perkembangan seseorang murid dengan
  sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental
  dan emosi serta untuk menanam dan
  mempertingkatkan nilai moral yang diingini
  dan untuk menyampaikan pengetahuan”

 Akta Pendidikan 1996
 [Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997]
                                 7
    Aluan PM dalam pelancaran PIPP

….mencapai Wawasan 2020, ….pencapaian
 matlamat ini memerlukan satu peningkatan
 tahap produktiviti dan daya saing negara.
 Anjakan ini juga memerlukan pembangunan
 modal insan dari segi keupayaan dan intelek.
 Justeru itu, Misi Nasional dan Rancangan
 Malaysia Kesembilan telah menetapkan
 “pembangunan modal insan berminda kelas
 pertama” sebagai salah satu daripada lima teras
 utama ke arah mencapai Wawasan 2020
                          8
Pelan Induk Pembangunan
    Pendidikan

  ( 2006 – 2010 )


             9
  Teras Strategik PIPP

  6 teras strategik telah dikenalpasti untuk memperkukuhkan
  sistem pendidikan negara seperti berikut:-

  TERAS STRATEGIK PIPP
  Teras 1 Membina Negara Bangsa
  Teras 2 Membangunkan Modal Insan
  Teras 3  Memperkasakan Sekolah Kebangsaan
  Teras 4  Merapatkan Jurang Pendidikan
  Teras 5  Memartabatkan Profesion Keguruan
  Teras 6  Melonjakkan Kecemerlangan Institusi
       Pendidikan

                              10
       Fokus dan Strategi Pelaksanaan
   Teras Strategik 2 PIPP :Membangunkan Modal Insan


1.  Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan
   kepada ibu bapa dan pelajar

2.  Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu
   pengetahuan

3.  Memupuk pelajar memiliki kemahiran dan
   keterampilan

4.  Memantapkan Program Kokurikulum dan Sukan
                            11
5.  Memantapkan sistem pentaksiran dan
   penilaian supaya lebih holistik

6.  Mempercepat perkhidmatan sistem aduan
   masalah disiplin

7.  Meningkatkan kerjasama KPM dengan
   pelbagai agensi

8.  Memperkukuhkan disiplin pelajar

9.  Memantapkan kurikulum
                       12
Teras Strategik PIPP

Teras 2 / 6
Membangunkan Modal Insan


Fokus dan Strategi Pelaksanaan
Membangunkan Modal Insan

5 / 9.  Memantapkan sistem pentaksiran dan
     penilaian supaya lebih holistik
                       13
   Memantapkan sistem pentaksiran dan
    penilaian supaya lebih holistik..
1.  Menyediakan pentaksiran alternatif

2.  Mengkaji semula sistem pentaksiran dan penilaian
   untuk menjadikan persekolahan tidak terlalu
   berorientasikan peperiksaan

3.  Memantapkan kualiti sistem pentaksiran dan penilaian

4.  Mengubah penekanan peperiksaan awam daripada
   berasaskan kandungan kepada lebih berasaskan
   kemahiran atau daripada bersifat ujian pencapaian
   kepada ujian kebolehan am
                             14
Setakat ini….

  Konsep pentaksiran alternatif disediakan pada
  tahun 2006

  Program rintis konsep terlaksana tahun 2008

  Model peperiksaan awam baru dipekenalkan
  pada tahun 2010

  Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan
  (SPPK) terlaksana pada tahun 2010
  diperingkat pra sekolah dan tahun 1
                         15
Adakah Peperiksaan sahaja yang
      diubah?
                 16
  selain mengubah kaedah pentaksiran, kita
  juga perlu mengubah pendekatan kita
  dalam aspek penyediaan kurikulum dan
  huraian sukatan pelajaran, mengubah
  kaedah pengajaran dan pembelajaran,
  mengubah pendekatan latihan guru dan
  juga mengubah kaedah penaziran.....

      Y.B. DATO’ SRI HISHAMMUDDIN TUN HUSSEIN
         MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
              3 MEI 2006                           17
Dalam kata lain, perubahan juga perlu berlaku
dan perlu dilaksanakan oleh:

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK),
Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Bahagian
Teknologi Pendidikan (BTP) dan Jemaah Nazir
Sekolah (JNS).

Semua ini juga harus bergerak serentak bagi
memastikan hasrat ini dapat direalisasikan.


     Y.B. DATO’ SRI HISHAMMUDDIN TUN HUSSEIN
        MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
              3 MEI 2006

                          18
  mengubah cara kita menilai pencapaian
  anak-anak kita di dalam pembelajaran,
  dengan mengubah penekanan dalam
  peperiksaan awam daripada terlalu
  berasaskan kandungan (content based)
  kepada yang lebih berasaskan kemahiran
  (skill based) atau daripada yang bersifat
  ujian pencapaian (achievement test)
  kepada yang bersifat ujian kebolehan am
  (general ability test)

                        19
  Kita bukan hendak menghapuskan sama
  sekali peperiksaan awam seperti Ujian
  Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR),
  Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan
  Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

  Peperiksaan-peperiksaan itu masih
  diperlukan kerana kepentingan pendidikan
  dan sosialnya.

                      20
MENGAPA PERLU
TRANSFORMASI?
        21
Transformasi diperkenalkan untuk:

1.Mempertingkat kebermaknaan
 pentaksiran
2.Menyertai kedinamikan
 pendidikan
3.Memperjelaskan prinsip
4.Mengotakan janji dan keputusan
                  22
1.Mempertingkat kebermaknaan pentaksiran

 Sistem pentaksiran yang berpaksikan
 peperiksaan menimbulkan pelbagai pandangan.

 Skop yang sempit dan tumpuan yang lebih
 terhadap skop itu menyebabkan hasil
 pentaksiran kurang bermakna berbanding tujuan
 pendidikan yang luas.

 Perubahan dituntut bagi meluaskan skop dan
 seterusnya mempertingkat kebermaknaan
 pentaksiran

                       23
  2.Menyertai Kedinamikan Pendidikan

  Pendidikan akan terus berubah demi mengisi
  keperluan, menyesuaikan keadaan dan
  kedudukan, selaras dengan peredaran zaman di
  peringkat global.

  Reformasi dan transformasi pendidikan akan
  terus berlaku demi meletakkan sebuah negara
  itu setanding dengan negara lain dalam zaman
  yang sangat kompetetif ini …….

                          24
   2.Menyertai Kedinamikan Pendidikan


…..
 Penyertaan pentaksiran dalam
 kedinamikan dari segi bentuk, masa,
 personel, teknologi ini sangat penting dan
 genting ( important and critical ).

  Tanpa penyertaan pentaksiran maka
  kejayaan atau keberkesanan transformasi
  itu sangat terhad
                      25
    3.Memperjelas Prinsip
  Prinsip ialah asas atau dasar yang
  menjadi pokok sesuatu tindakan.
  Persoalan tentang apa yang ditaksir,
  bagaimana mentaksir , siapa mentaksir
  dan siapa yang memperaku (certify) perlu
  diperjelas.

  SPPK memberi peluang memperjelaskan
  perkara-perkara ini dengan menyeluruh
                        26
         3. Memperjelaskan Prinsip
1.  WHAT TO ASSESS?
   Assess all aspects (based on the national curriculum)

2.  HOW TO ASSESS?
   Use various methods to gather data about students
   development (growth), performance and achievement

3.  WHO WILL ASSESS?
   Involve others too in the assessment process (school, teachers, other
   stake holders and interested individuals / relevant agencies or
   organizations)

4.  WHO WILL CERTIFY?
   Other than MES, involve and get other relevant agencies within and
   outside the country to be part of the recognizing and certifying body

                                       27
4.Mengotakan Janji dan Keputusan
  SPPK diperkenalkan sebagai sebahagian
  daripada pemenuhan janji dan keputusan
  berhubung transformasi pendidikan yang
  digariskan dalam Falsafah Pendidikan
  Kebangsaan, KBSR dan KBSM,
  Pembestarian Sekolah dan PIPP                       28
Bagaimana transformasi
  direalisasikan?             29
    BAGAIMANA TRANSFORMASI
      DIREALISASIKAN?

Berlaku dalam empat fasa :

1.  Membentuk Konsep dan Prinsip
2.  Membina Standard dan Instrumen
3.  Mengujudkan Kesedaran dan
   Mendapatkan Penerimaan
4.  Merintis dan Melaksanakan

                   30
1.Membentuk Konsep dan Prinsip
 Ianya melibatkan pakar pentaksiran dari
 seluruh dunia bagi merumuskan bentuk
 pentaksiran yang terbaik bagi negara ini.
 Pelbagai aktiviti seperti seminar kolokium ,
 bengkel dan konferens dijalankan untuk
 langkah ini.
 Konsep menjawap soalan „ apa „
 Prinsip merujuk kepada ASAS


                       31
2.Membina Standard dan Instrumen
  Berdasarkan konsep dan prinsip yang
  dibentuk, standard dibina untuk memberi
  gambaran yang jelas tentang apa yang
  murid perlu tahu, boleh buat dan adabnya
  dipelbagai peringkat.

  Berdasarkan standard itu, instrumen
  dibina dan digunakan untuk menjemput
  respons calon yang akan ditaksir
                        32
   3.Mengujudkan Kesedaran dan
    Mendapatkan Penerimaan
  Kesedaran di kalangan ahli masyarakat
  terhadap perlunya perubahan dalam
  memastikan pendidikan yang berteraskan
  FPK perlu diwujudkan.

  Dengan kesedaran itu kemudiannya akan
  dibanci tahap penerimaan masyarakat
  terhadap sistem yang baru ini.      33
    4.Merintis dan Melaksanakan

  Rintis konsep untuk melihat kesesuaian
  dan kebolehlaksanaan perubahan
  pendekatan pentaksiran dalam sistem
  pendidikan Malaysia perlu dijalankan
  sebelum pelaksanaan .

  Input tentang kesesuaian dan
  kebolehlaksanaannya akan diambilkira
  dalam memurnikan penyelesaian ini
  sebelum dilaksanakan
                       34
Apa itu SPPK ?         35
  Apa itu SPPK ?

Satu Sistem Pentaksiran yang
1. holistik,
2. Merujuk kepada standard,
3. fleksibel
4. seimbang


                36
       Perkara yang
        ditaksir
 Kaedah   1.HOLISTIK     Siapa yang
Mentaksir   dari segi    mentaksir
       Perkara dilapor
                      37
 PENTAKSIRAN = PENGUKURAN + PENILAIAN
                 Pentaksiran
Peperiksaan            Holistik
 Berpusat
                        38
   2.Rujukan Standard
Apa yang ditaksirkan, tugasan dan
pencapaian murid dirujukkan kepada
standard yang jelas dan nyata serta
difahami semua…

Standard merupakan penyataan kriteria
umum yang menunjukkan tahap yg perlu
dikuasai murid…

Mendefinisikan „Kejayaan‟
                    39
       3.Fleksibel
Bentuk dan pentadbiran boleh
disesuaikan dengan keupayaan individu
yang ditaksir, dengan prinsip taksir bila
bersedia, rekod dan lapor yang
sepatutnya dan dengan adil.

Pentaksiran boleh dibuat dalam bentuk
kertas & pensil / menggunakan
komputer / talian           40
        4.Seimbang
  Lebih daripada satu sumber skor
  digunakan dalam memberikan gambaran
  keseluruhan tentang murid

  Keseimbangan diperoleh dengan
  mengambil kira skor daripada dua mod
  pentaksiran
   Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
   Pentaksiran Berasaskan Pusat (PBP)

                       41
Apa dan bagaimana
PENTAKSIRAN berlaku?
            42
       1. Perkara
      yang ditaksir2.Kaedah  HOLISTIK    3. Siapa yang
Mentaksir          mentaksir
       4. Perkara
        dilapor
                      43
    1. Perkara yang ditaksir
 Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan
 nilai yang menjurus kepada
   Profil….(Profile),
   Penyertaan… (involvement),
   Perkembangan…(development),
   Pencapaian…(achivement)


Profile – Achivement – Development -
  Involvement ……P A D I        44
      1. Perkara yang
        ditaksir
2.Kaedah  HOLISTIK     3. Siapa yang
               mentaksir
Mentaksir


       4. Perkara
        dilapor
                       45
    2. Kaedah Mentaksir
Merangkaikan lima kaedah pentaksiran
yang terdiri daripada

 Pentaksiran Sekolah
 Pentaksiran Pusat
 Peperiksaan Pusat
 Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum
 Pentaksiran Psikometrik

                       46
 Kaedah
Mentaksir
 (Lima
Serangkai)


        SPPK


       Pentaksiran
        Aktiviti
        Jasmani
         dan
       Ko kurikulum  47
        (PAJK)
 PENTAKSIRAN AKTIVITI
    JASMANI                            PENTAKSIRAN SEKOLAH
  & KOKURIKULUM                           Pentaksiran yang dirancang,
   Mengukur dan menilai                       dibina, ditadbir, diperiksa dan
  prestasi, penglibatan dan                      dilapor oleh guru di sekolah
  penyertaan murid dalam                      yang melibatkan murid, ibu bapa
 aktiviti jasmani, kokurikulum                   dan organisasi luar. Pentaksiran
   dan ekstrakurikulum.                     Sekolah dilaksana dalam bentuk
  Instrumen dan panduan      KAEDAH             formatif yang dijalankan seiring
                                   dengan proses pengajaran dan
 pentaksiran akan disediakan
oleh LPM bersama organisasi    PENTAKSIRAN            pembelajaran atau pentaksiran
                                     sumatif di akhir tahun.
  yang berkenaan dengan
 bidang kepakaran mereka.


                   PEPERIKSAAN PUSAT         PENTAKSIRAN PUSAT
    PENTAKSIRAN
    PSIKOMETRIK        Peperiksaan yang dikendalikan   Mempunyai piawai (standard),
                 sepenuhnya oleh LPM. Perkara     panduan dan peraturan,
Digunakan untuk mentaksir trait
                  yang ditaksir adalah berkaitan    instrumen dan kaedah
 psikologi (semula jadi) murid
                    dan memenuhi sukatan      menganalisis data yang
  yang berhubungan dengan
                   pelajaran yang ditetapkan.   disediakan oleh pusat (LPM),
   pembelajaran mereka.
                    Prestasi murid dalam    manakala pihak sekolah akan
 Instrumen, cara menganalisis
                   peperiksaan pusat akan    mentadbir, memeriksa respons
dan mentafsir data akan dibina
                   dilaporkan dalam sijil yang    murid dan menyediakan
 oleh LPM dan pentadbirannya
                   dianugerahkan oleh LPM         pelaporan.
dilaksana oleh sama ada LPM
                 dengan mengambilkira prestasi
 atau sekolah bagi tujuan yang
                 murid dalam pentaksiran pusat
     dimaksudkan
                   dan pentaksiran sekolah.
                                                 48
   PENTAKSIRAN SEKOLAH


  Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir,
  diperiksa dan dilapor oleh guru di sekolah yang
  melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar.
  Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk
  formatif yang dijalankan seiring dengan proses
  pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran
  sumatif di akhir tahun.

                           49
    PENTAKSIRAN PUSAT

  Mempunyai piawai (standard), panduan
  dan peraturan, instrumen dan kaedah
  menganalisis data yang disediakan oleh
  pusat (LPM), manakala pihak sekolah
  akan mentadbir, memeriksa respons murid
  dan menyediakan pelaporan.


                     50
     PEPERIKSAAN PUSAT


  Peperiksaan yang dikendalikan sepenuhnya
  oleh LPM. Perkara yang ditaksir adalah
  berkaitan dan memenuhi sukatan pelajaran
  yang ditetapkan. Prestasi murid dalam
  peperiksaan pusat akan dilaporkan dalam sijil
  yang dianugerahkan oleh LPM dengan
  mengambilkira prestasi murid dalam pentaksiran
  pusat dan pentaksiran sekolah.
                         51
   PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI
      & KOKURIKULUM

  Mengukur dan menilai prestasi,
  penglibatan dan penyertaan murid dalam
  aktiviti jasmani, kokurikulum dan
  ekstrakurikulum. Instrumen dan panduan
  pentaksiran akan disediakan oleh LPM
  bersama organisasi yang berkenaan
  dengan bidang kepakaran mereka.

                       52
  PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
  Digunakan untuk mentaksir trait psikologi
  (semula jadi) murid yang berhubungan
  dengan pembelajaran mereka. Instrumen,
  cara menganalisis dan mentafsir data
  akan dibina oleh LPM dan pentadbirannya
  dilaksana oleh sama ada LPM atau
  sekolah bagi tujuan yang dimaksudkan


                      53
      1. Perkara yang
        ditaksir
2.Kaedah  HOLISTIK     3. Siapa
Mentaksir           yang
               mentaksir

       4. Perkara
        dilapor
                   54
      3. Siapa Mentaksir

  Guru, ibu bapa, pemeriksa / pentaksir luar,
  agensi luar, rakan sepembelajaran sendiri
  dan mesin
                       55
      1. Perkara yang
        ditaksir
2.Kaedah  HOLISTIK     3. Siapa yang
Mentaksir           mentaksir
      4. Perkara
       dilapor             56
    4. Apa yang di lapor
Prestasi pelajar akan dilaporkan dari segi;

 Potensi………P
 Akademik……A
 Sosial………..S
 Sahsiah……..Sa
 Kebudayaan...K …….PASSak

                       57
  Pelaporan       Konstruk         Kaedah
             (perkara)
              Profil
 Potensi        Pencapaian         Pent. Sekolah
 Akademik       Perkembangan         Pent. Pusat
  Sosial        Penglibatan         Pep. Pusat
 Sahsiah        (Profile / achivement /    PAJK
           development / involvement
Kebudayaan             )
                         Pent. Psikometrik

                           LIMA
 PASSaK            PADI        SERANGKAI
Laporan pentaksiran
             Perkara di taksir    Kaedah mentaksir
                                   58
KONSTRUK    KAEDAH    LAPOR
        Pentaksiran
         Sekolah   Potensi
  Profil

        Pentaksiran
         Pusat   Akademik
 Pencapaian

        Peperiksaan
         Pusat    Sosial

Perkembangan
         PAJK    Sahsiah

 Penglibatan
         Ujian
        Psikometrik  Kebudayaan
                     59
KONSTRUK     KAEDAH    LAPOR
        Pentaksiran
         Sekolah   Potensi
  Profil

        Pentaksiran
          Pusat   Akademik
 Pencapaian
(achivement)
        Peperiksaan
          Pusat    Sosial
Perkembangan
(development)
          PAJK    Sahsiah

 Penglibatan
(involvement)   Ujian
        Psikometrik  Kebudayaan
                      60
KONSTRUK     KAEDAH    LAPOR
        Pentaksiran
         Sekolah   Potensi
  Profil

        Pentaksiran
          Pusat   Akademik
 Pencapaian
(achivement)
        Peperiksaan
          Pusat    Sosial
Perkembangan
(development)
          PAJK    Sahsiah

 Penglibatan
(involvement)   Ujian
        Psikometrik  Kebudayaan
                      61
  PS   Pentaksiran Sekolah
  PP   Pentaksiran Pusat
  PpP  Peperiksaan Pusat
  PPsi  Pentaksiran Psikometrik
  PAJK  Pentaksiran Aktiviti Jasmani Kokurikulum
                         62
    Pencapaian
    (Achievement)     Apa
              (Ditaksir)

                         PpP
Akademik
    Apa                 Bagaimana
   (Dilapor)    Pentaksiran
                       (Ditaksir)
            Sekarang
                             Guru
        Siapa            Siapa
      (Mengesahkan)         (Mentaksir)
   LPM
                    Pentaksir Luar
                                63
        Profil          Perkembangan
                    (Development)
     Pencapaian     Apa
     (Achievement)   (Ditaksir)   Penglibatan
                     (Involvement)
    Potensi
Akademik                      PS   PP
       Apa     (Akan datang)
 Sosial  (Dilapor)              Bagaimana PpP
             Pentaksiran     (Ditaksir)
 Sahsiah          Holistik            PAJK
    Kebudayaan                  PPsi


                            Guru
        Siapa
      (Mengesahkan)          Siapa     Rakan
                     (Mentaksir)
 LPM + Badan Pentaksir                Ibu Bapa
 Bertauliah Dalam &           Pentaksir Luar
   Luar Negara                       64
            PADI
            Apa
           (Ditaksir)
                         Lima
PASSaK                     Serangkai
    Apa
   (Dilapor)             Bagaimana
         (Akan datang)     (Ditaksir)
         Pentaksiran
          Holistik     Siapa           Siapa
   (Mengesahkan)        (Mentaksir)


                            65
Pelaksanaan SPPK
          66
PELAN PELAKSANAAN TRANSFORMASI
               67
BENTUK PENTAKSIRAN
           68
       WAJARAN PENTAKSIRAN
    Sekolah Rendah      Sekolah Rendah                  Sekolah
 Pra                           Sekolah Menengah
                                         Menengah
Sekolah  Tahap 1         Tahap 2          Rendah
                                          Atas

    Tahun  Tahun  Tahun  Tahun  Tahun  Tahun  Ting.  Ting.  Ting.  Ting.  Ting.
 Pra
     1    2    3    4    5    6    1    2    3    4    5

                                          PS (20%)
                               PS (35%)      PAJK (10%)
                 PS (50%)          PAJK (15%)       30%
 PS   PS (70%)        PAJK (20%)
(70%)                               50%
     PAJK (30%)
 PAJK                70%
(30%)                                       PP (30%)
                                         PpP (40%)
100%    100%                          PP
                                 50%        70%
                   PP
                   30%

 PPsi    PPsi           PPsi             PPsi        PPsi


          PS Pentaksiran Sekolah
          PP Pentaksiran Pusat
          PpP Peperiksaan Pusat
          PPsi Pentaksiran Psikometrik
          PAJK   Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum         69
PELAN PELAKSANAAN TRANSFORMASI
                 70
71
  SEKIAN
TERIMA KASIH


        72
 Tidak lagi bergantung 100% peperiksaan – TPM
 19/04/2009

KUALA LUMPUR 18 April – Sistem pendidikan
negara bakal melalui transformasi penting tahun
depan apabila tidak lagi bergantung 100 peratus
kepada peperiksaan bagi menentukan gred pelajar.

Untuk itu, Sistem Pentaksiran Pendidikan
Kebangsaan (SPPK) akan diperkenalkan yang
memasukkan kecerdasan akademik, sahsiah
pelajar dan penglibatan dalam kokurikulum sebagai
penentu gred peperiksaan awam.

Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin
Yassin berkata, ia akan dimulakan dengan murid
prasekolah dan tahun satu.            73
SPPK akan menyebabkan penumpuan terhadap
peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah
(UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR)
dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dikurangkan.

“Langkah ini secara keseluruhannya akan
menyediakan modal insan yang holistik,”
katanya yang juga Menteri Pelajaran.

Teks ucapan Muhyiddin dibacakan oleh
Timbalan Menteri Pelajaran, Datuk Dr. Wee Ka
Siong sempena pelancaran Pesta Buku
Antarabangsa Kuala Lumpur 2009 di sini hari ini.

Hadir sama, Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk
Alimuddin Mohd. Dom.              74
Tahap pencapaian pelajar buat masa ini diukur 100 peratus
kepada prestasi mereka ketika menjawab soalan peperiksaan
akhir tahun dan awam.

Ka Siong pada sidang akhbar selepas itu berkata, SPPK
akan meletakkan penekanan terhadap proses pembelajaran
secara menyeluruh dan bukan setakat menjawab soalan
peperiksaan sahaja.

Katanya, langkah itu menjadikan sistem pendidikan negara
tidak terlalu berorientasikan peperiksaan sehingga kelihatan
mengabaikan aspek-aspek lain yang sama penting.

Malah, kata beliau, untuk jangka panjang, kementerian juga
sedang menilai sama ada perlu mengadakan sehingga tiga
peperiksaan awam.
                             75
 Alimuddin ketika ditemui menambah, di bawah
 SPPK, pemberian markah untuk pelajar akan
 terdiri daripada empat punca iaitu:

- Psikometri (sikap atau sahsiah seseorang pelajar)
- Kokurikulum
- Berasaskan sekolah (peperiksaan mingguan dan
  bulanan)
- Berpusat (Lembaga Peperiksaan menyediakan
  soalan standard peperiksaan di semua sekolah).

 Jelas beliau, melalui SPPK, penglibatan murid
 dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan
 lebih maksimum.
                         76
Katanya, pihak kementerian mencadangkan 70 peratus
markah untuk UPSR adalah berasaskan pentaksiran dan
hanya 30 peratus melalui peperiksaan umum.

Bagi PMR pula, katanya, 50 peratus berdasarkan
pentaksiran dan 50 peratus lagi dalam peperiksaan
manakala untuk SPM, 30 peratus berdasarkan pentaksiran
serta bakinya melalui peperiksaan.

“Untuk SPM kita menumpukan lebih sedikit pada
peperiksaan kerana keputusan itu penting bagi penempatan
pelajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta,”
katanya.

Jelas beliau, projek perintis SSPK telah dilaksanakan
melibatkan 50 sekolah pada tahun lalu dan 500 lagi pada
tahun ini.Katanya, maklum balas yang diterima termasuk
daripada para guru adalah amat positif.
                             77
Beliau berkata, pengenalan SSPK tidak akan
membebankan para guru kerana sebahagian pendekatan
sistem itu sudah pun dimulakan.

“Sekarang ini pun dah buat, kita ada ujian mingguan, ujian
bulanan dibuat oleh guru, tetapi semuanya hanya simpan di
sekolah dan tidak dimasukkan dalam keputusan akhir
peperiksaan.

“Macam itu juga dengan kokurikulum, sekarang pun ada
pelajar jadi pengawas, main bola untuk sekolah, cuma tidak
dimasukkan secara rasmi dalam penentuan gred
peperiksaan awam pelajar,” katanya.

Jelasnya, sistem pentaksiran akan dimulakan dari tahun
satu hingga enam untuk UPSR, tingkatan satu hingga tiga
bagi PMR manakala tingkatan empat dan lima untuk SPM. 78
Katanya, kumpulan pertama pelajar yang
akan dinilai UPSR mereka menggunakan
kaedah SPPK ialah pada tahun 2015 iaitu
apabila murid tahun satu 2010 menduduki
peperiksaan awam pada tahun berkenaan.

Jelas Alimuddin, beliau yakin SPPK akan
dapat mencapai objektifnya kerana ia
dilaksanakan secara berperingkat-
peringkat.

                     79
 MEMANTAPKAN SISTEM PENDIDIKAN
          Pentaksiran
Peperiksaan      Holistik
 Berpusat
                 80
      MENGAPA HOLISTIK

 Selari dengan         Selari dengan
  Tuntutan            peranan
  Kurikulum          Pentaksiran dlm
 Kebangsaan           pendidikan

          Holistik

Selari dgn hasrat
Mengupayakuasa         Selari dengan
  Sekolah &          Misi Nasional dan
    Guru          PIPP Teras Ke-2

                       81
  Sekolah Rintis SPPK Kedah
2008
1. SK Kodiang, Kubang Pasu
2. Sk Seri Negeri, Langkawi
3. SJK(C) Keat Hwa (H), Kota Star


2009
  40 sekolah ( Surat dpd LPM , April 2009)
                      82
   Tugas dan tanggungjawab Sekolah Rintis SPPK

A.  Menubuhkan jawatankuasa SPPK peringkat
   sekolah
B.  Mengumpulkan bahan/maklumat/laporan yang
   sedia ada yang boleh menjadi evidens untuk
   mentaksir pelajar
C.  Peperiksaan kaedah pentaksiran yang dijalankan
   di sekolah selain daripada peperiksaan yang
   berbentuk formal
D.  Dokumentasi yang direkodkan atau disimpan
   oleh guru sekolah

                         83
 MEMANTAPKAN SISTEM PENDIDIKAN
          Pentaksiran
Peperiksaan      Holistik
 Berpusat
                 84
      MENGAPA HOLISTIK

 Selari dengan         Selari dengan
  Tuntutan            peranan
  Kurikulum          Pentaksiran dlm
 Kebangsaan           pendidikan

          Holistik

Selari dgn hasrat
Mengupayakuasa         Selari dengan
  Sekolah &          Misi Nasional dan
    Guru          PIPP Teras Ke-2

                       85
 SISTEM PENDIDIKAN YANG HOLISTIK
           Pentaksiran
Peperiksaan      Holistik
 Berpusat
                  86
       Holistik
   Menyeluruh dari segi
1.  Perkara yang ditaksir,
2.  Kaedah mentaksir,
3.  Siapa mentaksir
4.  Apa yang dilaporkan
               87

								
To top