Giao an thuc hanh_tong at by langbavibo

VIEWS: 16 PAGES: 4

									          Gi¸o ¸n thùc hµnh

      Bµi 6: biÓu diÔn vËt thÓ ®¬n gi¶n
A. Môc tiªu:
    Sau khi häc xong bµi nµy, häc sinh cã kh¶ n¨ng:
     - §äc vµ ph©n tÝch b¶n vÏ hai h×nh chiÕu vu«ng
      gãc cña vËt thÓ trªn b¶n vÏ kÜ thuËt.
     - VÏ ®-îc h×nh chiÕu thø ba ,h×nh chiÕu trôc
      ®o,h×nh c¾t cña vËt thÓ ®¬n gi¶n
        trªn giÊy A4.
     - Ghi ®-îc kÝch th-íc cña vËt thÓ trªn c¸c h×nh
      chiÕu vu«ng gãc.
     - Tr×nh bµy ®-îc b¶n vÏ theo tiªu chuÈn cña b¶n
      vÏ kÜ thuËt.
B. ChuÈn bÞ:
    1. Gi¸o viªn:
      Nghiªn cøu kÜ néi dung bµi 6 SGK C«ng nghÖ
        11,S¸ch gi¸o viªn.
      So¹n ®Ò c-¬ng bµi gi¶ng,gi¸o ¸n thùc hµnh,
        phiÕu qui tr×nh,mÉu b¸o c¸o.
      ChuÈn bÞ vËt liÖu: C¸c b¶n vÏ hai h×nh chiÕu
        cña vËt thÓ, h×nh biÓu diÔn vËt
         thÓ mÉu.
      ChuÈn bÞ dông cô:Bé dông cô vÏ kÜ thuËt(th-íc
        kÎ,com pa,ªke…)
    2. Häc sinh:
      §äc tr-íc néi dung bµi 6 SGK C«ng nghÖ 11.
      ChuÈn bÞ vËt liÖu: GiÊy A4, giÊy kÎ « hoÆc kÎ
   li.
      ChuÈn bÞ dông cô vÏ: Bé dông cô vÏ kÜ thuËt(
      th-íc kÎ dµi, th-íc   trßn,
      th-íc elip, compa, ªke,…),bót ch× cøng,bót ch×
   mÒm,tÈy,…
      Tµi liÖu: S¸ch gi¸o khoa.
 C. TiÕn tr×nh tæ chøc thùc hµnh:

   I. Ph©n bè thêi gian:
     Bµi thùc hµnh gåm hai phÇn ®-îc tiÕn hµnh trong
2 tiÕt
     PhÇn 1: Gi¸o viªn h-íng dÉn bµi (20 phót).
     PhÇn 2: Häc sinh lµm bµi tËp d-íi sù -íng dÉn
  cña gi¸o viªn.
   II. C¸c ho¹t ®éng d¹y thùc hµnh:
      1. æn ®Þnh líp: 1 phót
     Ph¸t vÊn líp tr-ëng.
      2. KiÓm tra bµi cò: 5 phót
     H×nh chiÕu trôc ®o cã c¸c d¹ng nµo?Nªu c¸ch vÏ
h×nh chiÕu trôc ®o?
      3. Bµi míi:
     a. §Æt vÊn ®Ò: 2 phót
   ë buæi thùc hµnh tr-íc c¸c em ®· biÕt c¸ch vÏ c¸c
h×nh chiÕu cña vËt thÓ
qua quan s¸t vµ ph©n tÝch vËt thÓ.VËy chóng ta cã thÓ
biÓu diÔn ®-îc vËt thÓ qua ®äc vµ ph©n tÝch b¶n vÏ hai
h×nh chiÕu cña vËt thÓ ¸y kh«ng?§ã lµ néi dung cña bµi
h«m nay:’Thùc hµnh :BiÓu diÔn vËt thÓ ®¬n gi¶n’.
     b. Néi dung bµi míi:

                   H-íng dÉn    Thêi
      Néi dung bµi ph-¬ng ph¸p d¹y-häc      gian
häc           Ho¹t ®éng d¹y  Ho¹t ®éng
                    häc      (phót)
I.H-íng dÉn më ®Çu:
 1. KiÕn thøc cÇn
  thiÕt:       VÊn ®¸p:”Nªu  Häc sinh
  a. Kh¸i niÖm c¸c  kh¸i niÖm ba  nhí l¹i    15
    h×nh chiÕu(h×nh h×nh chiÕu?”   kiÕn thøc   phót
    chiÕu              vµ tr¶ lêi
    ®øng,b»ng,c¹nh).
  b. Kh¸i niÖm h×nh  VÊn ®¸p:”ThÕ
      chiÕu trôc nµo lµ h×nh   Häc sinh
    ®o vµ h×nh c¾t  chiÕu trôc ®o  nhí l¹i
            ?”       kiÕn thøc
            VÊn ®¸p:”Nªu  vµ tr¶ lêi
            kh¸i niÖm h×nh .
 2.   Qui tr×nh:   c¾t mét nöa?”

  B-íc 1: §äc vµ   H-íng dÉn häc
  ph©n tÝch b¶n vÏ  sinh quan s¸t  Häc sinh
  hai h×nh chiÕu   c¸c h×nh vÏ   quan s¸t
   cña vËt thÓ    trong SGK c«ng  SGK.
   B-íc 2: VÏ h×nh  nghÖ 11 trang
   chiÕu thø ba.   32-35.
   B-íc 3: VÏ h×nh  VÊn ®¸p:”Qui   Häc sinh
   c¾t        tr×nh gåm mÊy  l¾ng nghe
   B-íc 4: VÏ h×nh  b-íc? Lµ nh÷ng  vµ tr¶ lêi.
   chiÕu trôc ®o   b­íc nµo?”

             H-íng dÉn häc
             sinh c¸ch biÓu
             diÔn vËt thÓ
             trªn c¸c h×nh
 II. H-íng dÉn thùc   chiÕu theo c¸c  Häc sinh
 hµnh:         b-íc cña qui   quan s¸t
  Bµi 1:G¸ mÆt     tr×nh      c¸c h×nh vÏ
    nghiªng.              vµ l¾ng
  Bµi 2:G¸ lç trßn.           nghe
  Bµi 3:G¸ lç ch÷                   20
    nhËt                       phót
   Bµi4 : G¸ cã
   r·nh.
   Bµi 5:G¸ ch¹c
             Ho¹t ®éng theo  Häc sinh
   trßn
             nhãm:      lµm bµi tËp
   Bµi 6:G¸ ch¹c            theo nhãm
   lÖch                ®· ®-îc
              Chia líp
              thµnh 6 nhãm  ph©n c«ng
              mçi nhãm
              lµm mét bµi.

              Nªu yªu cÇu
              cña bµi tËp.
 III.Tæng kÕt ®¸nh
              Ên ®Þnh thêi         8 phót
 gi¸:
   Thu b¶n vÏ cña    gian thùc
    häc  sinh.     hiÖn.
   NhËn xÐt, ®¸nh
    gi¸
   Giao bµi tËp vÒ           B¸o c¸o kÕt
    nhµ.                qu¶.
   Th«ng b¸o bµi
              H-íng dÉn
    sau:”H×nh chiÕu
              c¸c nhãm b¸o
   phèi c¶nh”.     c¸o      L¾ng nghe
                    gi¸o viªn
             NghiÖm     uèn n¾n vµ
             thu,®¸nh gi¸  rót kinh
             bµi thùc    nghiÖm
             hµnh      Häc sinh
                    l¾ng nghe
                    vµ lµm theo
             NhËn      yªu cÇu cña
             xÐt,tæng    gi¸o viªn.
             kÕt, rót
             kinh nghiÖm
E.NhËn xÐt, ®¸nh gi¸:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

								
To top