GATH_KTS1

Document Sample
GATH_KTS1 Powered By Docstoc
					      Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o                  Gi¸o ¸n
Tr-êng ®¹i häc s- ph¹m kü thuËt h-ng yªn
                                   sè: 01
---------------***----------                     Sè giê:
      -----                          06h

                  Gi¸o ¸n thùc hµnh
§¬n vÞ luyÖn tËp: Thùc tËp trang bÞ ®iÖn.
Bµi tËp øng dông: C¸c m¹ch logÝc c¬ b¶n: NOT, AND, NAND

A.    Môc tiªu:
   -  §äc ®-îc c¸c ký hiÖu sö dông trong c¸c m¹ch ®iÖn mét c¸ch
     chÝnh x¸c.
   -  VÏ vµ ph©n tÝch ®-îc c¸c s¬ ®å m¹ch logÝc c¬ b¶n (NOT, AND,
     NAND).
   -  Lùa chän ®-îc c¸c phÇn tö vµ l¾p r¸p ®-îc c¸c m¹ch logÝc c¬
     b¶n ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, an toµn cho ng-êi vµ thiÕt
     bÞ.
   -  Ph¸t hiÖn vµ xö lý ®-îc c¸c d¹ng sai háng th-êng gÆp trong
     c¸c m¹ch logÝc c¬ b¶n.

B.    C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho d¹y vµ häc.

     Hå s¬ bµi gi¶ng; Tµi liÖu ph¸t tay; c¸c dông cô, thiÕt bÞ.

C.    Qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi gi¶ng:

     Ngµy lªn líp       T¹i líp  V¾ng cã lý do    V¾ng kh«ng lý do
   04/01/2005          §K33 TT           Tãm t¾t néi dung   T/G     Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
 (1             (2)       (3)        (4)
 )
 I.    H-íng dÉn më ®Çu:
     1. ¤n ®Þnh líp: KiÓm tra sÜ 3' GV ph¸t vÊn SV.
     sè líp.
     2.  Phæ biÕn vµ kiÓm tra an 2'
     toµn lao ®éng:         GV quan s¸t, kiÓm tra
      KiÓm tra BHL§ vµ ý thøc chÊp  vµ nh¾c nhë.
     hµnh néi quy cña SV
     3. Bµi luyÖn tËp:
     3.1. C¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt:
     1. C¸c ký hiÖu th-êng dïng 10' GV gi¶ng gi¶i; SV trùc
     trong c¸c m¹ch trang bÞ ®iÖn.  quan phim chiÕu.
     2. S¬ ®å c¸c m¹ch l«gÝc c¬ 15'
     b¶n vµ nguyªn lý ho¹t ®éng
     3.2. Néi dung luyÖn tËp (§äc
   b¶n vÏ, quy tr×nh c«ng nghÖ,
   c¸c d¹ng sai háng, lµm mÉu).
   1. VÏ s¬ ®å l¾p r¸p      10' GV gi¶ng gi¶i, kÕt hîp
   2. Lùa chän vµ kiÓm tra thiÕt 5' trùc quan h×nh vÏ.
   bÞ               5'
   3. L¾p r¸p m¹ch ®iÖn      5'
   4. VËn hµnh m¹ch ®iÖn

(1        (2)        (3)       (4)
 )
   * C¸c d¹ng sai háng - Nguyªn  5'  GV th«ng b¸o.
   nh©n - BiÖn ph¸p kh¾c phôc.

   * Lµm mÉu.           15' GV thÞ ph¹m - SV trùc
                    quan.
   3.3. Ph©n c«ng vµ ®Þnh møc
   c«ng viÖc:           3'  GV th«ng b¸o.
   - Mçi SV luyÖn tËp Ýt nhÊt
   mét lÇn tÊt c¶c c¸c bµi tËp

II  H-íng dÉn th-êng xuyªn:
 .
   1. KÕ ho¹ch, néi dung träng 280
   t©m h-íng dÉn:        ’
   - Bè trÝ thiÕt bÞ mét c¸ch   SV tù luyÖn tËp d-íi sù
   khoa häc            gi¸m s¸t h-íng dÉn cña
   - L¾p r¸p m¹ch ®iÖn ®óng yªu  GV.
   cÇu kü thuËt          GV ph¸t hiÖn kÞp thêi
   - KiÓm tra an toµn       nh÷ng sai sãt cña SV vµ
   - Xö lý sai sãt         uèn n¾n.

   2. Nh÷ng träng ®iÓm ®¸nh gi¸
   kÕt qu¶:               GV kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸
   - KÕt qu¶ luyÖn tËp.         kÕt qu¶ luyÖn tËp cña
   - Thao t¸c, ý thøc.         SV.
   - §Þnh møc.

   3. VÖ sinh c«ng nghiÖp:
   VÖ sinh x-ëng thùc tËp, thu  5’  GV quan s¸t, kiÓm tra
   cÊt dông cô thiÕt bÞ.        vµ nh¾c nhë.
II  H-íng dÉn kÕt thóc:
I.
   1. Néi dung:
   - §¸nh gi¸ chung, ®¸nh gi¸   5’  GV nhËn xÐt ca thùc tËp
   ®iÓn h×nh.              vµ gi¶i ®¸p c¸c th¾c
   - Gi¶ quyÕt th¾c m¾c (nÕu      m¾c.
   cã).
   2. Th«ng b¸o c«ng viÖc cho
   bµi sau vµ c¸c c«ng viÖc tù
    häc:                2'  GV th«ng b¸o.
    Bµi 2: C¸c m¹ch logÝc c¬ b¶n:
    OR, NOR, FLIP – FLOP, R – S.

D. Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm: (ChÊt l-îng thao t¸c, ®Þnh
møc, ph-¬ng ph¸p - ph-¬ng tiÖn):
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
.

                           Ngµy 28 th¸ng 12 n¨m
    Th«ng qua tæ m«n
                               2004
                               Ng-êi so¹n
                              TrÇn Quang Phó
    Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o                  Gi¸o ¸n
Tr-êng ®¹i häc s- ph¹m kü thuËt h-ng yªn
                                 sè: 02
---------------***----------                   Sè giê:
      -----                         06h

              Gi¸o ¸n thùc hµnh
§¬n vÞ luyÖn tËp: Thùc tËp trang bÞ ®iÖn.
Bµi tËp øng dông: C¸c m¹ch logÝc c¬ b¶n: OR, NOR, FLIP – FLOP, R
– S.

A.   Môc tiªu:
   - VÏ vµ ph©n tÝch ®-îc c¸c s¬ ®å m¹ch logÝc c¬ b¶n (OR, NOR,
    FLIP – FLOP, R - S).
   - Lùa chän ®-îc c¸c phÇn tö vµ l¾p r¸p ®-îc c¸c m¹ch logÝc c¬
    b¶n ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, an toµn cho ng-êi vµ thiÕt
    bÞ.
   - Ph¸t hiÖn vµ xö lý ®-îc c¸c d¹ng sai háng th-êng gÆp trong
    c¸c m¹ch logÝc c¬ b¶n.

B.   C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho d¹y vµ häc.

    Hå s¬ bµi gi¶ng; Tµi liÖu ph¸t tay; c¸c dông cô, thiÕt bÞ.

C.   Qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi gi¶ng:

   Ngµy lªn líp     T¹i líp    V¾ng cã lý do    V¾ng kh«ng lý do
   05/01/2005       §K33
TT      Tãm t¾t néi dung    T/G    Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
(1        (2)        (3)       (4)
 )
I.  H-íng dÉn më ®Çu:
   1. ¤n ®Þnh líp: KiÓm tra sÜ 3' GV ph¸t vÊn SV.
   sè líp.
   2.  Phæ biÕn vµ kiÓm tra an
   toµn lao ®éng:        2' GV quan s¸t, kiÓm tra
   KiÓm tra BHL§ vµ ý thøc chÊp  vµ nh¾c nhë.
   hµnh néi quy cña SV
   3. Bµi luyÖn tËp:
   3.1. C¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt:
   S¬ ®å c¸c m¹ch l«gÝc c¬ b¶n 15' GV gi¶ng gi¶i; SV trùc
   vµ nguyªn lý ho¹t ®éng.     quan phim chiÕu.


   3.2. Néi dung luyÖn tËp (§äc
   b¶n vÏ, quy tr×nh c«ng nghÖ,
   c¸c d¹ng sai háng, lµm mÉu).
   1. VÏ s¬ ®å l¾p r¸p      10' GV gi¶ng gi¶i, kÕt hîp
   2. Lùa chän vµ kiÓm tra thiÕt 5' trùc quan h×nh vÏ.
   bÞ               5'
   3. L¾p r¸p m¹ch ®iÖn      5'
   4. VËn hµnh m¹ch ®iÖn


(1        (2)        (3)       (4)
 )
   * C¸c d¹ng sai háng - Nguyªn  5'  GV th«ng b¸o.
   nh©n - BiÖn ph¸p kh¾c phôc.

   * Lµm mÉu.           15' GV thÞ ph¹m - SV trùc
                    quan.
   3.3. Ph©n c«ng vµ ®Þnh møc
   c«ng viÖc:           3'  GV th«ng b¸o.
   - Mçi SV luyÖn tËp Ýt nhÊt
   mét lÇn tÊt c¶c c¸c bµi tËp

II  H-íng dÉn th-êng xuyªn:
 .
   1. KÕ ho¹ch, néi dung träng 280
   t©m h-íng dÉn:        ’
   - Bè trÝ thiÕt bÞ mét c¸ch   SV tù luyÖn tËp d-íi sù
   khoa häc            gi¸m s¸t h-íng dÉn cña
   - L¾p r¸p m¹ch ®iÖn ®óng yªu  GV.
   cÇu kü thuËt          GV ph¸t hiÖn kÞp thêi
   - KiÓm tra an toµn       nh÷ng sai sãt cña SV vµ
   - Xö lý sai sãt              uèn n¾n.

   2. Nh÷ng träng ®iÓm ®¸nh gi¸
   kÕt qu¶:                 GV kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸
   - KÕt qu¶ luyÖn tËp.           kÕt qu¶ luyÖn tËp cña
   - Thao t¸c, ý thøc.            SV.
   - §Þnh møc.

   3. VÖ sinh c«ng nghiÖp:
    VÖ sinh x-ëng thùc tËp, thu     5’  GV quan s¸t, kiÓm tra
   cÊt dông cô thiÕt bÞ.           vµ nh¾c nhë.
 II  H-íng dÉn kÕt thóc:
 I.
   1. Néi dung:
   - §¸nh gi¸ chung, ®¸nh gi¸      5’  GV nhËn xÐt ca thùc tËp
   ®iÓn h×nh.                vµ gi¶i ®¸p c¸c th¾c
   - Gi¶ quyÕt th¾c m¾c (nÕu         m¾c.
   cã).
   2. Th«ng b¸o c«ng viÖc cho
   bµi sau vµ c¸c c«ng viÖc tù
   häc:                 2'  GV th«ng b¸o.
   Bµi 3: C¸c kh©u ®iÒu khiÓn
   mét vÞ trÝ, hai vÞ trÝ.

D. Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm: (ChÊt l-îng thao t¸c, ®Þnh
møc, ph-¬ng ph¸p - ph-¬ng tiÖn):
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
.

                          Ngµy 28 th¸ng 12 n¨m
   Th«ng qua tæ m«n
                              2004
                              Ng-êi so¹n
                           TrÇn Quang Phó
   Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o                 Gi¸o ¸n
Tr-êng ®¹i häc s- ph¹m kü thuËt h-ng yªn
                               sè: 03
---------------***----------                 Sè giê:
      -----                      06h

              Gi¸o ¸n thùc hµnh
§¬n vÞ luyÖn tËp: Thùc tËp trang bÞ ®iÖn.
Bµi tËp øng dông: C¸c kh©u ®iÒu khiÓn mét vÞ trÝ, hai vÞ trÝ.
A.   Môc tiªu:
   - VÏ vµ ph©n tÝch ®-îc c¸c s¬ ®å m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn ë mét
    vÞ trÝ vµ hai vÞ trÝ
   - Lùa chän ®-îc c¸c phÇn tö vµ l¾p r¸p ®-îc c¸c m¹ch ®iÖn
    ®iÒu khiÓn ë mét vÞ trÝ vµ hai vÞ trÝ ®¶m b¶o yªu cÇu kü
    thuËt, an toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ.
   - Ph¸t hiÖn vµ xö lý ®-îc c¸c d¹ng sai háng th-êng gÆp trong
    c¸c m¹ch ®iÖn.

B.   C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho d¹y vµ häc.

    Hå s¬ bµi gi¶ng; Tµi liÖu ph¸t tay; c¸c dông cô, thiÕt bÞ.

C.   Qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi gi¶ng:

   Ngµy lªn líp       T¹i líp  V¾ng cã lý do    V¾ng kh«ng lý do
   06/01/2005        §K33 TT         Tãm t¾t néi dung   T/G     Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
 (1            (2)       (3)        (4)
 )
 I.  H-íng dÉn më ®Çu:
    1. ¤n ®Þnh líp: KiÓm tra sÜ 3' GV ph¸t vÊn SV.
    sè líp.
    2.  Phæ biÕn vµ kiÓm tra an
    toµn lao ®éng:         2' GV quan s¸t, kiÓm tra
    KiÓm tra BHL§ vµ ý thøc chÊp   vµ nh¾c nhë.
    hµnh néi quy cña SV
    3. Bµi luyÖn tËp:
    3.1. C¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt:
    1. S¬ ®å m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn 10' GV gi¶ng gi¶i; SV trùc
    ë mét vÞ trÝ         10' quan phim chiÕu.
    2. S¬ ®å m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn
    ë mét vÞ trÝ

    3.2. Néi dung luyÖn tËp (§äc
    b¶n vÏ, quy tr×nh c«ng nghÖ,
    c¸c d¹ng sai háng, lµm mÉu).
    1. VÏ s¬ ®å l¾p r¸p      10' GV gi¶ng gi¶i, kÕt hîp
    2. Lùa chän vµ kiÓm tra thiÕt 5' trùc quan h×nh vÏ.
    bÞ               5'
    3. L¾p r¸p m¹ch ®iÖn      5'
    4. VËn hµnh m¹ch ®iÖn


 (1            (2)       (3)        (4)
 )
   * C¸c d¹ng sai háng - Nguyªn  5'  GV th«ng b¸o.
   nh©n - BiÖn ph¸p kh¾c phôc.

   * Lµm mÉu.           15' GV thÞ ph¹m - SV trùc
                     quan.
   3.3. Ph©n c«ng vµ ®Þnh møc
   c«ng viÖc:           3'  GV th«ng b¸o.
   - Mçi SV luyÖn tËp Ýt nhÊt
   mét lÇn tÊt c¶c c¸c bµi tËp

 II  H-íng dÉn th-êng xuyªn:
 .
   1. KÕ ho¹ch, néi dung träng 280
   t©m h-íng dÉn:        ’
   - Bè trÝ thiÕt bÞ mét c¸ch   SV tù luyÖn tËp d-íi sù
   khoa häc            gi¸m s¸t h-íng dÉn cña
   - L¾p r¸p m¹ch ®iÖn ®óng yªu  GV.
   cÇu kü thuËt          GV ph¸t hiÖn kÞp thêi
   - KiÓm tra an toµn       nh÷ng sai sãt cña SV vµ
   - Xö lý sai sãt         uèn n¾n.

   2. Nh÷ng träng ®iÓm ®¸nh gi¸
   kÕt qu¶:              GV kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸
   - KÕt qu¶ luyÖn tËp.        kÕt qu¶ luyÖn tËp cña
   - Thao t¸c, ý thøc.         SV.
   - §Þnh møc.

   3. VÖ sinh c«ng nghiÖp:
    VÖ sinh x-ëng thùc tËp, thu  5’  GV quan s¸t, kiÓm tra
   cÊt dông cô thiÕt bÞ.        vµ nh¾c nhë.

 II  H-íng dÉn kÕt thóc:
 I.
   1. Néi dung:
   - §¸nh gi¸ chung, ®¸nh gi¸   5’  GV nhËn xÐt ca thùc tËp
   ®iÓn h×nh.             vµ gi¶i ®¸p c¸c th¾c
   - Gi¶i quyÕt th¾c m¾c (nÕu     m¾c.
   cã).
   2. Th«ng b¸o c«ng viÖc cho
   bµi sau vµ c¸c c«ng viÖc tù
   häc:              2'  GV th«ng b¸o.
   Bµi 4: C¸c m¹ch nh¾p thö,
   khãa chÐo.

D. Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm: (ChÊt l-îng thao t¸c, ®Þnh
møc, ph-¬ng ph¸p - ph-¬ng tiÖn):
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
.

                           Ngµy 28 th¸ng 12 n¨m
    Th«ng qua tæ m«n
                               2004
                                Ng-êi so¹n
                              TrÇn Quang Phó
    Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o                   Gi¸o ¸n
Tr-êng ®¹i häc s- ph¹m kü thuËt h-ng yªn
                                  sè: 04
---------------***----------                    Sè giê:
      -----                         06h

                 Gi¸o ¸n thùc hµnh
§¬n vÞ luyÖn tËp: Thùc tËp trang bÞ ®iÖn.
Bµi tËp øng dông: C¸c m¹ch nh¾p thö, khãa chÐo.

A.   Môc tiªu:
   - VÏ vµ ph©n tÝch ®-îc s¬ ®å m¹ch ®iÖn     nh¾p thö vµ m¹ch ®iÖn
    khãa chÐo
   - Lùa chän, kiÓm tra ®-îc c¸c phÇn tö      vµ l¾p r¸p ®-îc m¹ch
    nh¾p thö vµ m¹ch khãa chÐo ®¶m b¶o      yªu cÇu kü thuËt, an
    toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ.
   - Ph¸t hiÖn vµ xö lý ®-îc c¸c d¹ng sai     háng th-êng gÆp trong
    c¸c m¹ch ®iÖn.

B.   C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho d¹y vµ häc.

    Hå s¬ bµi gi¶ng; Tµi liÖu ph¸t tay; c¸c dông cô, thiÕt bÞ.

C.   Qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi gi¶ng:

   Ngµy lªn líp        T¹i líp  V¾ng cã lý do    V¾ng kh«ng lý do
   07/01/2005         §K33 TT         Tãm t¾t néi dung    T/G     Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
 (1            (2)       (3)         (4)
 )
 I.  H-íng dÉn më ®Çu:
    1. ¤n ®Þnh líp: KiÓm tra sÜ     3'  GV ph¸t vÊn SV.
    sè líp.
    2.  Phæ biÕn vµ kiÓm tra an
    toµn lao ®éng:            2'  GV quan s¸t, kiÓm tra
   KiÓm tra BHL§ vµ ý thøc chÊp   vµ nh¾c nhë.
   hµnh néi quy cña SV
   3. Bµi luyÖn tËp:
   3.1. C¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt:
   1. S¬ ®å m¹ch ®iÖn nh¾p thö  10' GV gi¶ng gi¶i; SV trùc
   2. S¬ ®å m¹ch ®iÖn khãa chÐo 10' quan phim chiÕu.


   3.2. Néi dung luyÖn tËp (§äc
   b¶n vÏ, quy tr×nh c«ng nghÖ,
   c¸c d¹ng sai háng, lµm mÉu).
   1. VÏ s¬ ®å l¾p r¸p      10' GV gi¶ng gi¶i, kÕt hîp
   2. Lùa chän vµ kiÓm tra thiÕt 5' trùc quan h×nh vÏ.
   bÞ               5'
   3. L¾p r¸p m¹ch ®iÖn      5'
   4. VËn hµnh m¹ch ®iÖn


(1        (2)        (3)       (4)
 )
   * C¸c d¹ng sai háng - Nguyªn  5'  GV th«ng b¸o.
   nh©n - BiÖn ph¸p kh¾c phôc.

   * Lµm mÉu.           15' GV thÞ ph¹m - SV trùc
                    quan.
   3.3. Ph©n c«ng vµ ®Þnh møc
   c«ng viÖc:           3'  GV th«ng b¸o.
   - Mçi nhãm 4SV luyÖn tËp Ýt
   nhÊt mét lÇn tÊt c¶ c¸c bµi
   tËp

II  H-íng dÉn th-êng xuyªn:
 .
   1. KÕ ho¹ch, néi dung träng 280
   t©m h-íng dÉn:        ’
   - Bè trÝ thiÕt bÞ mét c¸ch   SV tù luyÖn tËp d-íi sù
   khoa häc            gi¸m s¸t h-íng dÉn cña
   - L¾p r¸p m¹ch ®iÖn ®óng yªu  GV.
   cÇu kü thuËt          GV ph¸t hiÖn kÞp thêi
   - KiÓm tra an toµn       nh÷ng sai sãt cña SV vµ
   - Xö lý sai sãt         uèn n¾n.

   2. Nh÷ng träng ®iÓm ®¸nh gi¸
   kÕt qu¶:               GV kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸
   - KÕt qu¶ luyÖn tËp.         kÕt qu¶ luyÖn tËp cña
   - Thao t¸c, ý thøc.         SV.
   - §Þnh møc.

   3. VÖ sinh c«ng nghiÖp:
    VÖ sinh x-ëng thùc tËp, thu    5’  GV quan s¸t, kiÓm tra
    cÊt dông cô thiÕt bÞ.          vµ nh¾c nhë.
 II  H-íng dÉn kÕt thóc:
 I.
    1. Néi dung:
    - §¸nh gi¸ chung, ®¸nh gi¸     5’  GV nhËn xÐt ca thùc tËp
    ®iÓn h×nh.                vµ gi¶i ®¸p c¸c th¾c
    - Gi¶i quyÕt th¾c m¾c (nÕu        m¾c.
    cã).
    2. Th«ng b¸o c«ng viÖc cho
    bµi sau vµ c¸c c«ng viÖc tù
    häc:                2'  GV th«ng b¸o.
    Bµi 5: C¸c m¹ch chuçi, m¹ch
    ®iÒu khiÓn tuÇn tù.

D. Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm: (ChÊt l-îng thao t¸c, ®Þnh
møc, ph-¬ng ph¸p - ph-¬ng tiÖn):
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
.

                          Ngµy 28 th¸ng 12 n¨m
    Th«ng qua tæ m«n
                              2004
                             Ng-êi so¹n
                           TrÇn Quang Phó
    Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o                Gi¸o ¸n
Tr-êng ®¹i häc s- ph¹m kü thuËt h-ng yªn
                               sè: 05
---------------***----------                 Sè giê:
      -----                      06h

              Gi¸o ¸n thùc hµnh
§¬n vÞ luyÖn tËp: Thùc tËp trang bÞ ®iÖn.
Bµi tËp øng dông: C¸c m¹ch chuçi, m¹ch ®iÒu khiÓn tuÇn tù.

A.   Môc tiªu:
   - VÏ vµ ph©n tÝch ®-îc s¬ ®å m¹ch ®iÖn theo d¹ng chuçi vµ
    m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn tuÇn tù.
   - Lùa chän, kiÓm tra ®-îc c¸c phÇn tö vµ l¾p r¸p ®-îc m¹ch
    chuçi vµ m¹ch ®iÒu khiÓn tuÇn tù ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt,
    an toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ.
   - Ph¸t hiÖn vµ xö lý ®-îc c¸c d¹ng sai háng th-êng gÆp trong
    c¸c m¹ch ®iÖn.
B.   C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho d¹y vµ häc.

    Hå s¬ bµi gi¶ng; Tµi liÖu ph¸t tay; c¸c dông cô, thiÕt bÞ.

C.   Qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi gi¶ng:

   Ngµy lªn líp       T¹i líp  V¾ng cã lý do    V¾ng kh«ng lý do
   08/01/2005        §K33 TT         Tãm t¾t néi dung   T/G     Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
 (1            (2)       (3)        (4)
 )
 I.  H-íng dÉn më ®Çu:
    1. ¤n ®Þnh líp: KiÓm tra sÜ 3' GV ph¸t vÊn SV.
    sè líp.
    2.  Phæ biÕn vµ kiÓm tra an
    toµn lao ®éng:         2' GV quan s¸t, kiÓm tra
    KiÓm tra BHL§ vµ ý thøc chÊp   vµ nh¾c nhë.
    hµnh néi quy cña SV
    3. Bµi luyÖn tËp:
    3.1. C¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt:
    1. S¬ ®å m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn 10' GV gi¶ng gi¶i; SV trùc
    theo chuçi.          10' quan phim chiÕu.
    2. S¬ ®å m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn
    tuÇn tù.

    3.2. Néi dung luyÖn tËp (§äc
    b¶n vÏ, quy tr×nh c«ng nghÖ,
    c¸c d¹ng sai háng, lµm mÉu).
    1. VÏ s¬ ®å l¾p r¸p      10' GV gi¶ng gi¶i, kÕt hîp
    2. Lùa chän vµ kiÓm tra thiÕt 5' trùc quan h×nh vÏ.
    bÞ               5'
    3. L¾p r¸p m¹ch ®iÖn      5'
    4. VËn hµnh m¹ch ®iÖn


 (1            (2)       (3)        (4)
 )
    * C¸c d¹ng sai háng - Nguyªn    5'  GV th«ng b¸o.
    nh©n - BiÖn ph¸p kh¾c phôc.

    * Lµm mÉu.             15' GV thÞ ph¹m - SV trùc
                       quan.
    3.3. Ph©n c«ng vµ ®Þnh møc
    c«ng viÖc:             3'  GV th«ng b¸o.
    - Mçi nhãm 4SV luyÖn tËp Ýt
   nhÊt mét lÇn tÊt c¶ c¸c bµi
   tËp

 II  H-íng dÉn th-êng xuyªn:
 .
   1. KÕ ho¹ch, néi dung träng 280
   t©m h-íng dÉn:        ’
   - Bè trÝ thiÕt bÞ mét c¸ch   SV tù luyÖn tËp d-íi sù
   khoa häc            gi¸m s¸t h-íng dÉn cña
   - L¾p r¸p m¹ch ®iÖn ®óng yªu  GV.
   cÇu kü thuËt          GV ph¸t hiÖn kÞp thêi
   - KiÓm tra an toµn       nh÷ng sai sãt cña SV vµ
   - Xö lý sai sãt         uèn n¾n.

   2. Nh÷ng träng ®iÓm ®¸nh gi¸
   kÕt qu¶:              GV kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸
   - KÕt qu¶ luyÖn tËp.        kÕt qu¶ luyÖn tËp cña
   - Thao t¸c, ý thøc.         SV.
   - §Þnh møc.

   3. VÖ sinh c«ng nghiÖp:
    VÖ sinh x-ëng thùc tËp, thu  5’  GV quan s¸t, kiÓm tra
   cÊt dông cô thiÕt bÞ.        vµ nh¾c nhë.
 II  H-íng dÉn kÕt thóc:
 I.
   1. Néi dung:
   - §¸nh gi¸ chung, ®¸nh gi¸   5’  GV nhËn xÐt ca thùc tËp
   ®iÓn h×nh.             vµ gi¶i ®¸p c¸c th¾c
   - Gi¶i quyÕt th¾c m¾c (nÕu     m¾c.
   cã).
   2. Th«ng b¸o c«ng viÖc cho
   bµi sau vµ c¸c c«ng viÖc tù
   häc:              2'  GV th«ng b¸o.
   Bµi 6: C¸c m¹ch víi bé trÔ
   thêi gian.


D. Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm: (ChÊt l-îng thao t¸c, ®Þnh
møc, ph-¬ng ph¸p - ph-¬ng tiÖn):
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
.

                       Ngµy 28 th¸ng 12 n¨m
   Th«ng qua tæ m«n
                           2004
                          Ng-êi so¹n
                               TrÇn Quang Phó
      Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o                  Gi¸o ¸n
Tr-êng ®¹i häc s- ph¹m kü thuËt h-ng yªn
                                   sè: 06
---------------***----------                     Sè giê:
      -----                          06h

                  Gi¸o ¸n thùc hµnh
§¬n vÞ luyÖn tËp: Thùc tËp trang bÞ ®iÖn.
Bµi tËp øng dông: C¸c m¹ch víi bé trÔ thêi gian.

A.    Môc tiªu:
   -  M« t¶ ®-îc cÊu t¹o cña r¬le thêi gian kiÓu ®iÖn tö.
   -  VÏ vµ ph©n tÝch ®-îc c¸c s¬ ®å m¹ch ®iÖn víi bé trÔ thêi
     gian.
   -  Lùa chän, kiÓm tra ®-îc c¸c phÇn tö vµ l¾p r¸p ®-îc c¸c
     m¹ch ®iÖn víi bé trÔ thêi gian ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, an
     toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ.
   -  Ph¸t hiÖn vµ xö lý ®-îc c¸c d¹ng sai háng th-êng gÆp trong
     c¸c m¹ch ®iÖn.

B.    C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho d¹y vµ häc.

     Hå s¬ bµi gi¶ng; Tµi liÖu ph¸t tay; c¸c dông cô, thiÕt bÞ.

C.    Qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi gi¶ng:

     Ngµy lªn líp       T¹i líp  V¾ng cã lý do    V¾ng kh«ng lý do
   10/01/2005          §K33 TT           Tãm t¾t néi dung   T/G     Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
 (1             (2)       (3)         (4)
 )
 I.    H-íng dÉn më ®Çu:
     1. æn ®Þnh líp: KiÓm tra sÜ 3' GV ph¸t vÊn SV.
     sè líp.
     2.  Phæ biÕn vµ kiÓm tra an
     toµn lao ®éng:         2' GV quan s¸t, kiÓm tra
      KiÓm tra BHL§ vµ ý thøc chÊp   vµ nh¾c nhë.
     hµnh néi quy cña SV
     3. Bµi luyÖn tËp:
     3.1. C¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt:
     1. CÊu t¹o cña r¬le thêi gian 10' GV gi¶ng gi¶i; SV trùc
     kiÓu ®iÖn tö         10' quan h×nh vÏ.
   2. C¸c s¬ ®å m¹ch ®iÖn víi bé
   trÔ thêi gian

   3.2. Néi dung luyÖn tËp (§äc
   b¶n vÏ, quy tr×nh c«ng nghÖ,
   c¸c d¹ng sai háng, lµm mÉu).
   1. VÏ s¬ ®å l¾p r¸p      10' GV gi¶ng gi¶i, kÕt hîp
   2. Lùa chän vµ kiÓm tra thiÕt 5' trùc quan h×nh vÏ.
   bÞ               5'
   3. L¾p r¸p m¹ch ®iÖn      5'
   4. VËn hµnh m¹ch ®iÖn

(1        (2)        (3)       (4)
 )
   * C¸c d¹ng sai háng - Nguyªn  5'  GV th«ng b¸o.
   nh©n - BiÖn ph¸p kh¾c phôc.

   * Lµm mÉu.           15' GV thÞ ph¹m - SV trùc
                     quan.
   3.3. Ph©n c«ng vµ ®Þnh møc
   c«ng viÖc:           3'  GV th«ng b¸o.
   - Mçi nhãm 4SV luyÖn tËp Ýt
   nhÊt mét lÇn tÊt c¶ c¸c bµi
   tËp

II  H-íng dÉn th-êng xuyªn:
 .
   1. KÕ ho¹ch, néi dung träng 280
   t©m h-íng dÉn:        ’
   - Bè trÝ thiÕt bÞ mét c¸ch   SV tù luyÖn tËp d-íi sù
   khoa häc            gi¸m s¸t h-íng dÉn cña
   - L¾p r¸p m¹ch ®iÖn ®óng yªu  GV.
   cÇu kü thuËt          GV ph¸t hiÖn kÞp thêi
   - KiÓm tra an toµn       nh÷ng sai sãt cña SV vµ
   - Xö lý sai sãt         uèn n¾n.
   2. Nh÷ng träng ®iÓm ®¸nh gi¸
   kÕt qu¶:            GV kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸
   - KÕt qu¶ luyÖn tËp.      kÕt qu¶ luyÖn tËp cña
   - Thao t¸c, ý thøc.       SV.
   - §Þnh møc.

   3. VÖ sinh c«ng nghiÖp:
   VÖ sinh x-ëng thùc tËp, thu  5’  GV quan s¸t, kiÓm tra
   cÊt dông cô thiÕt bÞ.         vµ nh¾c nhë.
II  H-íng dÉn kÕt thóc:
I.
   1. Néi dung:
   - §¸nh gi¸ chung, ®¸nh gi¸   5’  GV nhËn xÐt ca thùc tËp
   ®iÓn h×nh.              vµ gi¶i ®¸p c¸c th¾c
   - Gi¶i quyÕt th¾c m¾c (nÕu         m¾c.
   cã).
   2. Th«ng b¸o c«ng viÖc cho
   bµi sau vµ c¸c c«ng viÖc tù
   häc:                 2'  GV th«ng b¸o.
   Bµi 7: M¹ch ®iÒu khiÓn ®éng
   c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to
   lång sãc, kh«ng ®¶o chiÒu,
   mét vµ hai vÞ trÝ

D. Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm: (ChÊt l-îng thao t¸c, ®Þnh
møc, ph-¬ng ph¸p - ph-¬ng tiÖn):
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
.

                          Ngµy 07 th¸ng 01 n¨m
   Th«ng qua tæ m«n
                              2005
                             Ng-êi so¹n
                            TrÇn Quang Phó
   Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o                 Gi¸o ¸n
Tr-êng ®¹i häc s- ph¹m kü thuËt h-ng yªn
                               sè: 07
---------------***----------                 Sè giê:
      -----                       06h

              Gi¸o ¸n thùc hµnh
§¬n vÞ luyÖn tËp: Thùc tËp trang bÞ ®iÖn.
Bµi tËp øng dông: M¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha
r«to lång sãc, kh«ng ®¶o chiÒu, mét vµ hai vÞ trÝ.

A. Môc tiªu:
 - VÏ vµ ph©n tÝch ®-îc c¸c s¬ ®å m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬
  kh«ng ®ång bé ba pha r«to lång sãc, kh«ng ®¶o chiÒu, ®iÒu
  khiÓn ë mét vÞ trÝ vµ hai vÞ trÝ
 - Lùa chän, kiÓm tra ®-îc c¸c phÇn tö vµ l¾p r¸p ®-îc m¹ch
  ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to lång sãc,
  kh«ng ®¶o chiÒu, ®iÒu khiÓn ë mét vÞ trÝ vµ hai vÞ trÝ ®¶m
  b¶o yªu cÇu kü thuËt, an toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ.
 - Ph¸t hiÖn vµ xö lý ®-îc c¸c d¹ng sai háng th-êng gÆp trong
  c¸c m¹ch ®iÖn.
B. C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho d¹y vµ häc.
  Hå s¬ bµi gi¶ng; Tµi liÖu ph¸t tay; c¸c dông cô, thiÕt bÞ.
C.   Qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi gi¶ng:

   Ngµy lªn líp       T¹i líp  V¾ng cã lý do    V¾ng kh«ng lý do
   11/01/2005        §K33 TT         Tãm t¾t néi dung   T/G     Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
 (1            (2)       (3)        (4)
 )
 I.  H-íng dÉn më ®Çu:
    1. æn ®Þnh líp: KiÓm tra sÜ    3'  GV ph¸t vÊn SV.
    sè líp.
    2.  Phæ biÕn vµ kiÓm tra an
    toµn lao ®éng:           2'  GV quan s¸t, kiÓm tra
    KiÓm tra BHL§ vµ ý thøc chÊp      vµ nh¾c nhë.
    hµnh néi quy cña SV
    3. Bµi luyÖn tËp:
    3.1. C¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt:
    1. S¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng   10' GV gi¶ng gi¶i; KÕt hîp
    c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to      víi ®µm tho¹i SV, SV
    lång sãc, kh«ng ®¶o chiÒu,       trùc quan h×nh vÏ.
    ®iÒu khiÓn ë mét vÞ trÝ      10'
    2. S¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng
    c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to
    lång sãc, kh«ng ®¶o chiÒu,
    ®iÒu khiÓn ë hai vÞ trÝ
    3.2. Néi dung luyÖn tËp (§äc
    b¶n vÏ, quy tr×nh c«ng nghÖ,
    c¸c d¹ng sai háng, lµm mÉu).
    1. VÏ s¬ ®å l¾p r¸p        10' GV gi¶ng gi¶i, kÕt hîp
    2. Lùa chän vµ kiÓm tra thiÕt    5' trùc quan h×nh vÏ.
    bÞ                 5'
    3. L¾p r¸p m¹ch ®iÖn        5'
    4. VËn hµnh m¹ch ®iÖn
 (1         (2)          (3)        (4)
 )
    * C¸c d¹ng sai háng - Nguyªn    5'  GV th«ng b¸o.
    nh©n - BiÖn ph¸p kh¾c phôc.

    * Lµm mÉu.             15' GV thÞ ph¹m - SV trùc
                       quan.
    3.3. Ph©n c«ng vµ ®Þnh møc
    c«ng viÖc:             3'  GV th«ng b¸o.
    - Mçi nhãm 4SV luyÖn tËp Ýt
    nhÊt mét lÇn tÊt c¶ c¸c bµi
    tËp

 II  H-íng dÉn th-êng xuyªn:
 .
   1. KÕ ho¹ch, néi dung träng 280
   t©m h-íng dÉn:        ’
   - Bè trÝ thiÕt bÞ mét c¸ch   SV tù luyÖn tËp d-íi sù
   khoa häc            gi¸m s¸t h-íng dÉn cña
   - L¾p r¸p m¹ch ®iÖn ®óng yªu  GV.
   cÇu kü thuËt          GV ph¸t hiÖn kÞp thêi
   - KiÓm tra an toµn       nh÷ng sai sãt cña SV vµ
   - Xö lý sai sãt         uèn n¾n.
   2. Nh÷ng träng ®iÓm ®¸nh gi¸
   kÕt qu¶:            GV kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸
   - KÕt qu¶ luyÖn tËp.      kÕt qu¶ luyÖn tËp cña
   - Thao t¸c, ý thøc.       SV.
   - §Þnh møc.

   3. VÖ sinh c«ng nghiÖp:
    VÖ sinh x-ëng thùc tËp, thu  5’  GV quan s¸t, kiÓm tra
   cÊt dông cô thiÕt bÞ.        vµ nh¾c nhë.
 II  H-íng dÉn kÕt thóc:
 I.
   1. Néi dung:
   - §¸nh gi¸ chung, ®¸nh gi¸   5’  GV nhËn xÐt ca thùc tËp
   ®iÓn h×nh.             vµ gi¶i ®¸p c¸c th¾c
   - Gi¶i quyÕt th¾c m¾c (nÕu     m¾c.
   cã).
   2. Th«ng b¸o c«ng viÖc cho
   bµi sau vµ c¸c c«ng viÖc tù
   häc:              2'  GV th«ng b¸o.
   Bµi 8: M¹ch ®iÒu khiÓn ®éng
   c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to
   lång sãc, ®¶o chiÒu gi¸n
   tiÕp, mét vÞ trÝ

D. Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm: (ChÊt l-îng thao t¸c, ®Þnh
møc, ph-¬ng ph¸p - ph-¬ng tiÖn):
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
.

                       Ngµy 07 th¸ng 01 n¨m
   Th«ng qua tæ m«n
                           2005
                          Ng-êi so¹n
                        TrÇn Quang Phó
    Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o                  Gi¸o ¸n
Tr-êng ®¹i häc s- ph¹m kü thuËt h-ng yªn
                                 sè: 08
---------------***----------                   Sè giê:
      -----                         06h

                Gi¸o ¸n thùc hµnh
§¬n vÞ luyÖn tËp: Thùc tËp trang bÞ ®iÖn.
Bµi tËp øng dông: M¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha
r«to lång sãc, ®¶o chiÒu gi¸n tiÕp, trùc tiÕp, ®iÒu khiÓn ë mét
vÞ trÝ.

A. Môc tiªu:
 - VÏ vµ ph©n tÝch ®-îc c¸c s¬ ®å m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬
  kh«ng ®ång bé ba pha r«to lång sãc, ®¶o chiÒu gi¸n tiÕp,
  ttrùc tiÕp, ®iÒu khiÓn ë mét vÞ trÝ.
 - Lùa chän, kiÓm tra ®-îc c¸c phÇn tö vµ l¾p r¸p ®-îc m¹ch
  ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to lång sãc,
  ®¶o chiÒu gi¸n tiÕp, trùc tiÕp, ®iÒu khiÓn ë mét vÞ trÝ vµ
  hai vÞ trÝ ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, an toµn cho ng-êi vµ
  thiÕt bÞ.
 - Ph¸t hiÖn vµ xö lý ®-îc c¸c d¹ng sai háng th-êng gÆp trong
  c¸c m¹ch ®iÖn.
B. C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho d¹y vµ häc.
  Hå s¬ bµi gi¶ng; Tµi liÖu ph¸t tay; c¸c dông cô, thiÕt bÞ.
C. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi gi¶ng:

   Ngµy lªn líp       T¹i líp  V¾ng cã lý do    V¾ng kh«ng lý do
   12/01/2005        §K33 TT         Tãm t¾t néi dung   T/G     Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
 (1            (2)       (3)        (4)
 )
 I.  H-íng dÉn më ®Çu:
    1. æn ®Þnh líp: KiÓm tra sÜ 3' GV ph¸t vÊn SV.
    sè líp.
    2.  Phæ biÕn vµ kiÓm tra an
    toµn lao ®éng:         2' GV quan s¸t, kiÓm tra
    KiÓm tra BHL§ vµ ý thøc chÊp   vµ nh¾c nhë.
    hµnh néi quy cña SV
    3. Bµi luyÖn tËp:
    3.1. C¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt:
    1. S¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng 10' GV gi¶ng gi¶i; KÕt hîp
    c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to   víi ®µm tho¹i SV, SV
    lång sãc, ®¶o chiÒu gi¸n     trùc quan h×nh vÏ.
    tiÕp, ®iÒu khiÓn ë mét vÞ 10'
    trÝ.
   2. S¬ ®å m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng
   c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to
   lång sãc, ®¶o chiÒu trùc
   tiÕp, ®iÒu khiÓn ë mét vÞ
   trÝ.
   3.2. Néi dung luyÖn tËp (§äc
   b¶n vÏ, quy tr×nh c«ng nghÖ,
   c¸c d¹ng sai háng, lµm mÉu).
   1. VÏ s¬ ®å l¾p r¸p      10' GV gi¶ng gi¶i, kÕt hîp
   2. Lùa chän vµ kiÓm tra thiÕt 5' trùc quan h×nh vÏ.
   bÞ               5'
   3. L¾p r¸p m¹ch ®iÖn      5'
   4. VËn hµnh m¹ch ®iÖn
(1        (2)       (3)     (4)
 )
   * C¸c d¹ng sai háng - Nguyªn  5'  GV th«ng b¸o.
   nh©n - BiÖn ph¸p kh¾c phôc.

   * Lµm mÉu.           15' GV thÞ ph¹m - SV trùc
                    quan.
   3.3. Ph©n c«ng vµ ®Þnh møc
   c«ng viÖc:           3'  GV th«ng b¸o.
   - Mçi nhãm 4SV luyÖn tËp Ýt
   nhÊt mét lÇn tÊt c¶ c¸c bµi
   tËp

II  H-íng dÉn th-êng xuyªn:
 .
   1. KÕ ho¹ch, néi dung träng 280
   t©m h-íng dÉn:        ’
   - Bè trÝ thiÕt bÞ mét c¸ch   SV tù luyÖn tËp d-íi sù
   khoa häc            gi¸m s¸t h-íng dÉn cña
   - L¾p r¸p m¹ch ®iÖn ®óng yªu  GV.
   cÇu kü thuËt          GV ph¸t hiÖn kÞp thêi
   - KiÓm tra an toµn       nh÷ng sai sãt cña SV vµ
   - Xö lý sai sãt         uèn n¾n.
   2. Nh÷ng träng ®iÓm ®¸nh gi¸
   kÕt qu¶:            GV kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸
   - KÕt qu¶ luyÖn tËp.      kÕt qu¶ luyÖn tËp cña
   - Thao t¸c, ý thøc.       SV.
   - §Þnh møc.

   3. VÖ sinh c«ng nghiÖp:
   VÖ sinh x-ëng thùc tËp, thu  5’  GV quan s¸t, kiÓm tra
   cÊt dông cô thiÕt bÞ.        vµ nh¾c nhë.
II  H-íng dÉn kÕt thóc:
I.
   1. Néi dung:
   - §¸nh gi¸ chung, ®¸nh gi¸   5’  GV nhËn xÐt ca thùc tËp
    ®iÓn h×nh.                vµ gi¶i  ®¸p  c¸c  th¾c
    - Gi¶i quyÕt th¾c m¾c (nÕu        m¾c.
    cã).
    2. Th«ng b¸o c«ng viÖc cho
    bµi sau vµ c¸c c«ng viÖc tù
    häc:                2'  GV th«ng b¸o.
    Bµi 9: M¹ch ®iÒu khiÓn ®éng
    c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to
    lång sãc, ®¶o chiÒu gi¸n
    tiÕp, ®iÒu khiÓn ë hai vÞ
    trÝ.

D. Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm: (ChÊt l-îng thao t¸c, ®Þnh
møc, ph-¬ng ph¸p - ph-¬ng tiÖn):
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
.

                          Ngµy 07 th¸ng 01 n¨m
    Th«ng qua tæ m«n
                              2005
                             Ng-êi so¹n
                           TrÇn Quang Phó
    Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o                Gi¸o ¸n
Tr-êng ®¹i häc s- ph¹m kü thuËt h-ng yªn
                               sè: 09
---------------***----------                 Sè giê:
      -----                      06h

              Gi¸o ¸n thùc hµnh
§¬n vÞ luyÖn tËp: Thùc tËp trang bÞ ®iÖn.
Bµi tËp øng dông: M¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha
r«to lång sãc, ®¶o chiÒu gi¸n tiÕp, ®iÒu khiÓn ë hai vÞ trÝ.

A.   Môc tiªu:
   - VÏ vµ ph©n tÝch ®-îc c¸c s¬ ®å m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬
    kh«ng ®ång bé ba pha r«to lång sãc, ®¶o chiÒu gi¸n tiÕp,
    ®iÒu khiÓn ë hai vÞ trÝ.
   - Lùa chän, kiÓm tra ®-îc c¸c phÇn tö vµ l¾p r¸p ®-îc m¹ch
    ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to lång sãc,
    ®¶o chiÒu gi¸n tiÕp, ®iÒu khiÓn ë hai vÞ trÝ ®¶m b¶o yªu
    cÇu kü thuËt, an toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ.
   - Ph¸t hiÖn vµ xö lý ®-îc c¸c d¹ng sai háng th-êng gÆp trong
    c¸c m¹ch ®iÖn.
B.   C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho d¹y vµ häc.
    Hå s¬ bµi gi¶ng; Tµi liÖu ph¸t tay; c¸c dông cô, thiÕt bÞ.
C.   Qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi gi¶ng:

   Ngµy lªn líp       T¹i líp  V¾ng cã lý do    V¾ng kh«ng lý do
   13/01/2005        §K33 TT         Tãm t¾t néi dung   T/G     Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
 (1            (2)       (3)        (4)
 )
 I.  H-íng dÉn më ®Çu:
    1. æn ®Þnh líp: KiÓm tra sÜ 3' GV ph¸t vÊn SV.
    sè líp.
    2.  Phæ biÕn vµ kiÓm tra an
    toµn lao ®éng:        2' GV quan s¸t, kiÓm tra
    KiÓm tra BHL§ vµ ý thøc chÊp  vµ nh¾c nhë.
    hµnh néi quy cña SV
    3. Bµi luyÖn tËp:
    3.1. C¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt:
    S¬ ®å m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn 15' GV gi¶ng gi¶i; KÕt hîp
    ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha   víi ®µm tho¹i SV, SV
    r«to lång sãc, ®¶o chiÒu gi¸n  trùc quan h×nh vÏ.
    tiÕp, ®iÒu khiÓn ë hai vÞ
    trÝ.    3.2. Néi dung luyÖn tËp (§äc
    b¶n vÏ, quy tr×nh c«ng nghÖ,
    c¸c d¹ng sai háng, lµm mÉu).
    1. VÏ s¬ ®å l¾p r¸p      10' GV gi¶ng gi¶i, kÕt hîp
    2. Lùa chän vµ kiÓm tra thiÕt 5' trùc quan h×nh vÏ.
    bÞ               5'
    3. L¾p r¸p m¹ch ®iÖn      5'
    4. VËn hµnh m¹ch ®iÖn
 (1         (2)       (3)     (4)
 )
    * C¸c d¹ng sai háng - Nguyªn    5'  GV th«ng b¸o.
    nh©n - BiÖn ph¸p kh¾c phôc.

    * Lµm mÉu.             15' GV thÞ ph¹m - SV trùc
                       quan.
    3.3. Ph©n c«ng vµ ®Þnh møc
    c«ng viÖc:             3'  GV th«ng b¸o.
    - Mçi nhãm 4SV luyÖn tËp Ýt
    nhÊt mét lÇn tÊt c¶ c¸c bµi
    tËp
 II  H-íng dÉn th-êng xuyªn:
 .
   1. KÕ ho¹ch, néi dung träng 285
   t©m h-íng dÉn:        ’
   - Bè trÝ thiÕt bÞ mét c¸ch   SV tù luyÖn tËp d-íi sù
   khoa häc            gi¸m s¸t h-íng dÉn cña
   - L¾p r¸p m¹ch ®iÖn ®óng yªu  GV.
   cÇu kü thuËt          GV ph¸t hiÖn kÞp thêi
   - KiÓm tra an toµn       nh÷ng sai sãt cña SV vµ
   - Xö lý sai sãt         uèn n¾n.
   2. Nh÷ng träng ®iÓm ®¸nh gi¸
   kÕt qu¶:            GV kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸
   - KÕt qu¶ luyÖn tËp.      kÕt qu¶ luyÖn tËp cña
   - Thao t¸c, ý thøc.       SV.
   - §Þnh møc.

   3. VÖ sinh c«ng nghiÖp:
    VÖ sinh x-ëng thùc tËp, thu  5’  GV quan s¸t, kiÓm tra
   cÊt dông cô thiÕt bÞ.        vµ nh¾c nhë.
 II  H-íng dÉn kÕt thóc:
 I.
   1. Néi dung:
   - §¸nh gi¸ chung, ®¸nh gi¸   5’  GV nhËn xÐt ca thùc tËp
   ®iÓn h×nh.             vµ gi¶i ®¸p c¸c th¾c
   - Gi¶i quyÕt th¾c m¾c (nÕu     m¾c.
   cã).
   2. Th«ng b¸o c«ng viÖc cho
   bµi sau vµ c¸c c«ng viÖc tù
   häc:              2'  GV th«ng b¸o.
   Bµi 10: M¹ch ®iÒu khiÓn ®éng
   c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to
   lång sãc, ®¶o chiÒu trùc
   tiÕp, ®iÒu khiÓn ë hai vÞ
   trÝ.

D. Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm: (ChÊt l-îng thao t¸c, ®Þnh
møc, ph-¬ng ph¸p - ph-¬ng tiÖn):
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
.

                       Ngµy 07 th¸ng 01 n¨m
   Th«ng qua tæ m«n
                           2005
                          Ng-êi so¹n
                              TrÇn Quang Phó
    Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o                  Gi¸o ¸n
Tr-êng ®¹i häc s- ph¹m kü thuËt h-ng yªn
                                 sè: 10
---------------***----------                   Sè giê:
      -----                         06h

                Gi¸o ¸n thùc hµnh
§¬n vÞ luyÖn tËp: Thùc tËp trang bÞ ®iÖn.
Bµi tËp øng dông: M¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha
r«to lång sãc, ®¶o chiÒu trùc tiÕp, ®iÒu khiÓn ë hai vÞ trÝ.

A. Môc tiªu:
 - VÏ vµ ph©n tÝch ®-îc c¸c s¬ ®å m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬
  kh«ng ®ång bé ba pha r«to lång sãc, ®¶o chiÒu trùc tiÕp,
  ®iÒu khiÓn ë hai vÞ trÝ.
 - Lùa chän, kiÓm tra ®-îc c¸c phÇn tö vµ l¾p r¸p ®-îc m¹ch
  ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to lång sãc,
  ®¶o chiÒu gi¸n tiÕp, ®iÒu khiÓn ë hai vÞ trÝ ®¶m b¶o yªu
  cÇu kü thuËt, an toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ.
 - Ph¸t hiÖn vµ xö lý ®-îc c¸c d¹ng sai háng th-êng gÆp trong
  c¸c m¹ch ®iÖn.
B. C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho d¹y vµ häc.
  Hå s¬ bµi gi¶ng; Tµi liÖu ph¸t tay; c¸c dông cô, thiÕt bÞ.
C. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi gi¶ng:

   Ngµy lªn líp       T¹i líp  V¾ng cã lý do    V¾ng kh«ng lý do
   14/01/2005        §K33 TT         Tãm t¾t néi dung   T/G     Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
 (1            (2)       (3)         (4)
 )
 I.  H-íng dÉn më ®Çu:
    1. æn ®Þnh líp: KiÓm tra sÜ 3' GV ph¸t vÊn SV.
    sè líp.
    2.  Phæ biÕn vµ kiÓm tra an
    toµn lao ®éng:        2' GV quan s¸t, kiÓm tra
    KiÓm tra BHL§ vµ ý thøc chÊp  vµ nh¾c nhë.
    hµnh néi quy cña SV
    3. Bµi luyÖn tËp:
    3.1. C¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt:
    S¬ ®å m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn 15' GV gi¶ng gi¶i; KÕt hîp
    ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha   víi ®µm tho¹i SV, SV
    r«to lång sãc, ®¶o chiÒu trùc  trùc quan h×nh vÏ.
    tiÕp, ®iÒu khiÓn ë hai vÞ
   trÝ.   3.2. Néi dung luyÖn tËp (§äc
   b¶n vÏ, quy tr×nh c«ng nghÖ,
   c¸c d¹ng sai háng, lµm mÉu).
   1. VÏ s¬ ®å l¾p r¸p      10' GV gi¶ng gi¶i, kÕt hîp
   2. Lùa chän vµ kiÓm tra thiÕt 5' trùc quan h×nh vÏ.
   bÞ               5'
   3. L¾p r¸p m¹ch ®iÖn      5'
   4. VËn hµnh m¹ch ®iÖn
(1        (2)       (3)     (4)
 )
   * C¸c d¹ng sai háng - Nguyªn  5'  GV th«ng b¸o.
   nh©n - BiÖn ph¸p kh¾c phôc.

   * Lµm mÉu.           15' GV thÞ ph¹m - SV trùc
                    quan.
   3.3. Ph©n c«ng vµ ®Þnh møc
   c«ng viÖc:           3'  GV th«ng b¸o.
   - Mçi nhãm 4SV luyÖn tËp Ýt
   nhÊt mét lÇn tÊt c¶ c¸c bµi
   tËp

II  H-íng dÉn th-êng xuyªn:
 .
   1. KÕ ho¹ch, néi dung träng 285
   t©m h-íng dÉn:        ’
   - Bè trÝ thiÕt bÞ mét c¸ch   SV tù luyÖn tËp d-íi sù
   khoa häc            gi¸m s¸t h-íng dÉn cña
   - L¾p r¸p m¹ch ®iÖn ®óng yªu  GV.
   cÇu kü thuËt          GV ph¸t hiÖn kÞp thêi
   - KiÓm tra an toµn       nh÷ng sai sãt cña SV vµ
   - Xö lý sai sãt         uèn n¾n.
   2. Nh÷ng träng ®iÓm ®¸nh gi¸
   kÕt qu¶:            GV kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸
   - KÕt qu¶ luyÖn tËp.      kÕt qu¶ luyÖn tËp cña
   - Thao t¸c, ý thøc.       SV.
   - §Þnh møc.

   3. VÖ sinh c«ng nghiÖp:
   VÖ sinh x-ëng thùc tËp, thu  5’  GV quan s¸t, kiÓm tra
   cÊt dông cô thiÕt bÞ.        vµ nh¾c nhë.
II  H-íng dÉn kÕt thóc:
I.
   1. Néi dung:
   - §¸nh gi¸ chung, ®¸nh gi¸   5’  GV nhËn xÐt ca thùc tËp
   ®iÓn h×nh.             vµ gi¶i ®¸p c¸c th¾c
    - Gi¶i quyÕt th¾c m¾c (nÕu        m¾c.
    cã).
    2. Th«ng b¸o c«ng viÖc cho
    bµi sau vµ c¸c c«ng viÖc tù
    häc:                2'  GV th«ng b¸o.
    Bµi 11: M¹ch ®iÒu khiÓn më
    m¸y Y/
    (M¹ch ®iÒu khiÓn theo nguyªn
    t¾c thêi gian).

D. Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm: (ChÊt l-îng thao t¸c, ®Þnh
møc, ph-¬ng ph¸p - ph-¬ng tiÖn):
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
.

                          Ngµy 07 th¸ng 01 n¨m
    Th«ng qua tæ m«n
                              2005
                             Ng-êi so¹n
                            TrÇn Quang Phó
    Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o                Gi¸o ¸n
Tr-êng ®¹i häc s- ph¹m kü thuËt h-ng yªn
                               sè: 11
---------------***----------                 Sè giê:
      -----                       06h

              Gi¸o ¸n thùc hµnh
§¬n vÞ luyÖn tËp: Thùc tËp trang bÞ ®iÖn.
Bµi tËp øng dông: M¹ch ®iÒu khiÓn më m¸y Y/ - M¹ch ®iÒu khiÓn
theo nguyªn t¾c thêi gian.

A.   Môc tiªu:
   - Ph©n tÝch ®-îc môc ®Ých – yªu cÇu cña viÖc më m¸y Y/ ®éng
    c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to lång sãc.
   - VÏ vµ ph©n tÝch ®-îc c¸c s¬ ®å m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬
    kh«ng ®ång bé ba pha r«to lång sãc më m¸y Y/, ®iÒu khiÓn
    theo hµm thêi gian.
   - Lùa chän, kiÓm tra ®-îc c¸c phÇn tö vµ l¾p r¸p ®-îc m¹ch
    ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to lång sãc
    më m¸y Y/, ®iÒu khiÓn theo hµm thêi gian ®¶m b¶o yªu cÇu
    kü thuËt, an toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ.
 - Ph¸t hiÖn vµ xö lý ®-îc c¸c d¹ng sai háng th-êng gÆp trong
  c¸c m¹ch ®iÖn.
B. C¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ cho d¹y vµ häc.
  Hå s¬ bµi gi¶ng; Tµi liÖu ph¸t tay; c¸c dông cô, thiÕt bÞ.
C. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi gi¶ng:

   Ngµy lªn líp       T¹i líp   V¾ng cã lý do    V¾ng kh«ng lý do
   15/01/2005        §K33 TT         Tãm t¾t néi dung    T/G     Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
 (1            (2)        (3)        (4)
 )
 I.  H-íng dÉn më ®Çu:
    1. æn ®Þnh líp: KiÓm tra sÜ     3'  GV ph¸t vÊn SV.
    sè líp.
    2.  Phæ biÕn vµ kiÓm tra an
    toµn lao ®éng:            2'  GV quan s¸t, kiÓm tra
    KiÓm tra BHL§ vµ ý thøc chÊp       vµ nh¾c nhë.
    hµnh néi quy cña SV
    3. Bµi luyÖn tËp:
    3.1. C¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt:
    1. Môc ®Ých – yªu cÇu cña viÖc më  15' GV gi¶ng gi¶i; KÕt hîp
    m¸y Y/ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba     víi ®µm tho¹i SV, SV
    pha r«to lång sãc.          15’ trùc quan h×nh vÏ.
    2. S¬ ®å m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng
    c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to lång
    sãc më m¸y Y/, ®iÒu khiÓn theo
    hµm thêi gian.
    3.2. Néi dung luyÖn tËp (§äc
    b¶n vÏ, quy tr×nh c«ng nghÖ,
    c¸c d¹ng sai háng, lµm mÉu).
    1. VÏ s¬ ®å l¾p r¸p      10' GV gi¶ng gi¶i, kÕt hîp
    2. Lùa chän vµ kiÓm tra thiÕt 5' trùc quan h×nh vÏ.
    bÞ               5'
    3. L¾p r¸p m¹ch ®iÖn      5'
    4. VËn hµnh m¹ch ®iÖn
 (1         (2)       (3)     (4)
 )
    * C¸c d¹ng sai háng - Nguyªn     5'  GV th«ng b¸o.
    nh©n - BiÖn ph¸p kh¾c phôc.

    * Lµm mÉu.              15' GV thÞ ph¹m - SV trùc
                        quan.
    3.3. Ph©n c«ng vµ ®Þnh møc
    c«ng viÖc:              3'  GV th«ng b¸o.
    - Mçi nhãm 4SV luyÖn tËp Ýt
    nhÊt mét lÇn tÊt c¶ c¸c bµi
    tËp
 II  H-íng dÉn th-êng xuyªn:
 .
   1. KÕ ho¹ch, néi dung träng 285
   t©m h-íng dÉn:        ’
   - Bè trÝ thiÕt bÞ mét c¸ch   SV tù luyÖn tËp d-íi sù
   khoa häc            gi¸m s¸t h-íng dÉn cña
   - L¾p r¸p m¹ch ®iÖn ®óng yªu  GV.
   cÇu kü thuËt          GV ph¸t hiÖn kÞp thêi
   - KiÓm tra an toµn       nh÷ng sai sãt cña SV vµ
   - Xö lý sai sãt         uèn n¾n.
   2. Nh÷ng träng ®iÓm ®¸nh gi¸
   kÕt qu¶:            GV kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸
   - KÕt qu¶ luyÖn tËp.      kÕt qu¶ luyÖn tËp cña
   - Thao t¸c, ý thøc.       SV.
   - §Þnh møc.

   3. VÖ sinh c«ng nghiÖp:
    VÖ sinh x-ëng thùc tËp, thu  5’  GV quan s¸t, kiÓm tra
   cÊt dông cô thiÕt bÞ.        vµ nh¾c nhë.
 II  H-íng dÉn kÕt thóc:
 I.
   1. Néi dung:
   - §¸nh gi¸ chung, ®¸nh gi¸   5’  GV nhËn xÐt ca thùc tËp
   ®iÓn h×nh.              vµ gi¶i ®¸p c¸c th¾c
   - Gi¶i quyÕt th¾c m¾c (nÕu      m¾c.
   cã).
   2. Th«ng b¸o c«ng viÖc cho
   bµi sau vµ c¸c c«ng viÖc tù
   häc:              2'  GV th«ng b¸o.
   Bµi 12: M¹ch ®iÒu khiÓn më
   m¸y Y/
   (M¹ch ®iÒu khiÓn theo nguyªn
   t¾c thêi gian, ®¶o chiÒu trùc
   tiÕp).

D. Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm: (ChÊt l-îng thao t¸c, ®Þnh
møc, ph-¬ng ph¸p - ph-¬ng tiÖn):
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
.

                       Ngµy 07 th¸ng 01 n¨m
   Th«ng qua tæ m«n
                           2005
                          Ng-êi so¹n
TrÇn Quang Phó

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:3/16/2011
language:
pages:28
đào tiểu vũ đào tiểu vũ dk36 http://mayphat68.com/
About