C5 by langbavibo

VIEWS: 17 PAGES: 15

									Bài giảng Kỹ thuật Xung                             Chương 5


CHÖÔNG 5.

MAÏCH KEÏP
I.  KHAÙI NIEÄM
   Maïch keïp hay coøn goïi laø maïch ghim ñieän aùp, maïch dòch möùc DC cuûa tín
   hieäu AC ñaït ñeán moät möùc xaùc ñònh, maø khoâng bò bieán daïng soùng. Maïch keïp
   ñöôïc döïa treân cô sôû nhö moät maïch phuïc hoài thaønh phaàn ñieän aùp DC. Noù
   duøng ñeå oån ñònh neàn hoaëc ñænh cuûa tín hieäu xung ôû moät möùc xaùc ñònh naøo ñoù
   baèng hoaëc khaùc khoâng.
   Nhö vaäy maïch seõ keïp tín hieäu ôû nhöõng möùc DC khaùc nhau
   Daïng soùng ñieän aùp coù theå bò dòch moät möùc, do nguoàn ñieän aùp khoâng phuï
   thuoäc ñöôïc coäng vaøo. Maïch keïp vaän haønh dòch möùc, nhöng nguoàn coäng vaøo
   khoâng lôùn hôn daïng soùng ñoäc laäp. Löôïng dòch phuï thuoäc vaøo daïng soùng hieän
   thôøi.
   Maïch keïp caàn coù:
            Tuï C ñoùng vai troø phaàn töû tích naêng löôïng
            Diode D ñoùng vai troø khoùa
            Ñieän trôû R
            Nguoàn DC taïo möùc DC
   Hai loaïi maïch keïp chính: Maïch keïp Diode vaø Transistor. Daïng naøy ghim
   möùc bieân ñoä döông hoaëc möùc bieân ñoä aâm, vaø cho pheùp ngoõ ra môû roäng chæ
   theo moät höôùng töø möùc chuaån. Maïch keïp khoùa (ñoàng boä) duy trì ngoõ ra taïi
   moät soá möùc coá ñònh cho ñeán khi ñöôïc cung caáp xung ñoàng boä vaø luùc ñoù ngoõ
   ra môùi ñöôïc cho pheùp lieân heä vôùi daïng soùng ngoõ vaøo.
   Ñieàu kieän maïch keïp: Giaù trò R vaø C phaûi ñöôïc choïn ñeå haèng soá thôøi gian τ
   = RC ñuû lôùn ñeå suït aùp qua tuï khoâng quaù lôùn
   Trong phaàn lyù thuyeát naøy ta xem tuï naïp ñaày sau 3τn vaø tuï xaû heát sau 3τx
   Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa caùc maïch ghim ñieän aùp döïa treân vieäc öùng duïng hieän
   töôïng thieân aùp, baèng caùch laøm cho caùc haèng soá thôøi gian phoùng vaø naïp cuûa
   tuï trong maïch khaùc haún nhau.
GV: Nguyễn Trọng Hải       Trang 73
Bài giảng Kỹ thuật Xung                            Chương 5
II. MAÏCH KEÏP DUØNG DIODE LYÙ TÖÔÛNG
  Loaïi maïch keïp ñôn giaûn söû duïng moät Diode keát hôïp vôùi maïch RC. Tuï C
  ñoùng vai troø laø phaàn töû tích - phoùng naêng löôïng ñieän tröôøng, Diode D ñoùng
  vai troø laø khoùa ñieän töû , coøn nguoàn DC taïo möùc chuaån.
  Caùc giaù trò R vaø C phaûi choïn thích hôïp, ñeå haèng soá thôøi gian τ = RC ñuû lôùn
  nhaèm laøm suït aùp qua tuï C khoâng quaù lôùn hoaëc tuï C khoâng ñöôïc xaû ñieän
  nhanh.
  Tuï naïp ñaày vaø phoùng ñieän heát trong thôøi gian 3τ ñeán 5τ, ôû ñaây caùc Diode
  ñöôïc xem laø lyù töôûng.

1. Maïch Ghim Ñænh Treân Cuûa Tín Hieäu ÔÛ Möùc Khoâng

  Daïng maïch
  Xeùt tín hieäu vaøo laø chuoãi xung coù bieân ñoä max laø ±Vm
      C

  Vv                Vra

         D
                R
                    Hình 5.1
  Ñaây laø maïch keïp ñænh treân cuûa tín hieäu ôû möùc ñieän aùp laø 0v. Ñieän trôû R coù
  giaù trò lôùn, vôùi nhieäm vuï laø nhaèm khaéc phuïc nhöôïc ñieåm: Khi bieân ñoä tín
  hieäu vaøo giaûm thì maát khaû naêng ghim ñænh treân cuûa tín hieäu vaøo ôû möùc
  khoâng.
Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoängGV: Nguyễn Trọng Hải       Trang 74
Bài giảng Kỹ thuật Xung                             Chương 5
  Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1, thôøi ñieåm toàn taïi xung döông ñaàu tieân, vv = Vm , Diode
  D daãn, tuï C ñöôïc naïp ñieän qua Diode (khoâng qua R, vì ñieän trôû thuaän cuûa D
  raát nhoû), cöïc aâm cuûa tuï taïi ñieåm A, tuï naïp vôùi haèng soá thôøi gian laø:
    τ n = CRd = 0
  ⇒ VC = +Vm (tuï naïp ñaày töùc thôøi)
  luùc naøy Vr = Vv - Vc = 0
  Thôøi ñieåm töø t1 ñeán t2, thôøi ñieåm maø ngoõ vaøo toàn taïi xung aâm, VV = -Vm,
  Diode bò phaân cöïc nghòch, D ngöng daãn, luùc naøy tuï C phoùng ñieän qua R, coù
  daïng maïch töông ñöông nhö hình veõ.
          Vc = V                       V
          V        R   Vra         V        R   Vra
  Thôøi haèng phoùng ñieän laø τf = CR , thôøi gian naøy raát lôùn so vôùi khoaûng thôøi
  gian töø t1 ñeán t2 , do vaäy tuï C chöa kòp xaû maø vaãn coøn tích laïi moät löôïng ñieän
  aùp laø Vc = Vm.
  Do vaäy, vr = vv - vc = -Vm -Vm = - 2Vm .

2. Maïch Ghim Ñænh Treân Cuûa Tín Hieäu ÔÛ Möùc Ñieän Aùp Baát Kyø

  Daïng maïch       C

          D
     Vv            R Vra
         Vdc
                     Hình 5.3

GV: Nguyễn Trọng Hải       Trang 75
Bài giảng Kỹ thuật Xung                            Chương 5
  Tín hieäu vaøo laø daïng xung coù taàn soá f = 1 Hz vaø bieân ñoä max laø ±Vm. Giaû söû
  cho C = 0,1 μ F, VDC = 5v, R = 1000 k Ω , Vm = 10(v)
                  1
  Ta coù f = 1KHz ⇒ T =      = 1(ms )
                  f
                 T
  Baùn kyø coù thôøi gian laø   = 0.5(ms )
                 2
Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng:
  Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1, ngoõ vaøo toàn taïi xung döông Vv = Vm =10v >VDC,
  Diode D daãn ñieän, tuï C ñöôïc naïp ñieän qua Diode D vôùi haèng soá thôøi gian
    τ = rd.C ≈ 0
  Tacoù VDC + Vγ + VC = VV
  giaù trò ñieän aùp maø tuï naïp ñaày laø:
    Vc = Vv - Vγ - VDC = 10 – 5 = 5(v)
    Do ñoù Vra = VDC - Vγ = 5(v)
  Thôøi ñieåm töø t1 ñeán t2 thì ngoõ vaøo toàn taïi xung aâm, Vv = -Vm = -10v, Diode D
  ngöng daãn, tuï C phoùng ñieän qua R, vôùi thôøi haèng phoùng ñieän
    τf = CR = 0,1.10-6 .106 = 0,1(s ) = 10 (ms).
  Vaäy sau 5τ thì tuï phoùng heát, töùc sau 5.10 = 50 (ms), thôøi gian naøy lôùn gaáp 20
  laàn thôøi gian töø t1 ñeán t2 (0,5ms), do vaäy vc vaãn giöõ möùc ñieän aùp laø 5v
    Vr = Vv - Vc = -10 - 5 = -15v .
  Neáu ñaûo cöïc tính cuûa nguoàn VDC thì ñænh treân ghim ôû möùc ñieän aùp laø -5(v).

3. Maïch Ghim Ñænh Döôùi Cuûa Tín Hieäu ÔÛ Möùc Khoâng

  Daïng maïch

                    C


                        D
                 Vv            R Vra                        Hình 5.4a
GV: Nguyễn Trọng Hải         Trang 76
Bài giảng Kỹ thuật Xung                             Chương 5
                     Hình 5.4b
  Maïch naøy coù chöùc naêng coá ñònh ñænh döôùi cuûa tín hieäu ôû möùc 0(v).
Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng
  Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1, toàn taïi xung döông, Vv = + Vm, Diode ngöng daãn, tuï C
  ñöôïc naïp qua R vôùi haèng soá thôøi gian laø τn = RC, vì R raát lôùn neân τn raát lôùn,
  do ñoùτn >> so vôùi khoaûng thôøi gian töø 0 ñeán t1. Do vaäy tuï C gaàn nhö khoâng
  ñöôïc naïp vc = 0, do ñoù Vra = Vv = + Vm.
  Thôøi ñieåm t1 ñeán t2, ngoõ vaøo toàn taïi xung aâm, Vv = -Vm , Diode daãn ñieän, tuï C
  ñöôïc naïp qua Diode, thôøi haèng naïp laø τn = rd. C ≈ 0, vc = Vm (tuï naïp ñaày töùc
  thôøi), luùc naøy Vra = Vv + Vc = -Vm +Vm = 0.
  Thôøi ñieåm töø t2 ñeán t3, ngoõ vaøo toàn taïi xung döông tieáp theo Vv = +Vm, Diode
  ngöng daãn, tuï C xaû qua R vôùi haèng soá thôøi gian laø τf = C.R. τf raát lôùn so vôùi
  baùn kyø töø t2 ñeán t3, do vaäy tuï C vaãn giöõ nguyeân möùc ñieän aùp laø Vm . Maïch
  töông ñöông cuûa tröôøng hôïp naøy nhö sau:

                    Vc=Vm                  V        R   Vra


                     Hình 5.5
  Ta coù Vra = VV + VC = Vm + Vm = 2Vm


GV: Nguyễn Trọng Hải       Trang 77
Bài giảng Kỹ thuật Xung                            Chương 5
Nhaän xeùt
  Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1 daïng soùng ra coù xung döông khoâng oån ñònh so vôùi
  chuoãi xung ra. Do vaäy, xung naøy khoâng xeùt ñeán maø chæ xeùt caùc xung oån ñònh
  töø thôøi ñieåm t1 trôû ñi.

4. Maïch Ghim Ñænh Döôùi Cuûa Tín Hieäu ÔÛ Möùc Ñieän aùp Baát Kyø

  Daïng maïch 1

         C
              2
            D
       Vv         R Vra
              1
           Vdc
                     Hình 5.6
  Nguoàn VDC taïo möùc ghim döôùi cuûa tín hieäu vaøo,VDC = 1/2 Vm
Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng
  Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1, ngoõ vaøo toàn taïi xung döông, Vv = +Vm , VDC < Vm,
  Diode D ngöng daãn, tuï C ñöôïc naïp qua R vôùi haèng soá thôøi gian τn = RC, do τn
  raát lôùn so vôùi khoaûng thôøi gian töø 0 ñeán t1 , neân tuï C gaàn nhö khoâng ñöôïc
  naïp, vc = 0, nhö vaäy Vra = VV = + Vm .
  Thôøi ñieåm töø t1 ñeán t2 ngoõ vaøo toàn taïi xung aâm, Vv = -Vm , D daãn, tuï C ñöôïc
  naïp qua D, cöïc döông cuûa tuï taïi ñieåm A, thôøi haèng naïp laø τn = rd. C ≈ 0, tuï C
  naïp ñaày töùc thôøi
    Ta coù Vc + Vv = VDC - Vγ
    tuï naïp ñaày ñeán giaù trò laø
    vc = VDC - vv = VDC + Vm
  Do ñoù Vra = VDC + Vγ = VDC


GV: Nguyễn Trọng Hải         Trang 78
Bài giảng Kỹ thuật Xung                               Chương 5
   Thôøi ñieåm töø t2 ñeán t3 ngoõ vaøo toàn taïi xung döông tieáp theo, Vv = + Vm,
   Diode ngöng daãn, tuï C phoùng ñieän qua R vôùi haèng soá thôøi gian τf = CR. τf
   raát lôùn so vôùi baùn kyø töø t2 ñeán t3 do vaäy tuï C vaãn coá ñònh möùc ñieän aùp vc =
   VDC + Vm trong khoaûng thôøi gian naøy. Maïch töông ñöông cuûa tröôøng hôïp naøy
   laø:
                   Vc=Vm + Vdc                    V        R   Vra                       Hình 5.7
   Ta coù vr = vv + vc = Vm + VDC + Vm = 2 Vm + VDC
   Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1 ta khoâng xeùt (caùch giaûi thích nhö phaàn II .3)
Daïng maïch 2
   C

     D1
Vv             R  Vra
     D2
                      Hình 5.8
        Vz2 = 1/2Vm
        Vγ1= 1/10 Vm
        Vz2 + Vγ 1 = (1/2 + 1/10)Vm = 3/5Vm
GV: Nguyễn Trọng Hải        Trang 79
Bài giảng Kỹ thuật Xung                              Chương 5
Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng
  Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1, ngoõ vaøo toàn taïi xung döông Vv = +Vm , Caû D1 vaø D2
  ngöng daãn, tuï C ñöôïc naïp qua R vôùi haèng soá thôøi gian τ n = RC , do τn raát lôùn
  so vôùi khoaûng thôøi gian töø 0 ñeán t1, neân tuï C gaàn nhö khoâng ñöôïc naïp
    Vc = 0, Vra = Vv = + Vm
  Thôøi ñieåm töø t1 ñeán t2 ngoõ vaøo toàn taïi xung aâm, Vv = - Vm , luùc naøy D1 hoaït
  ñoäng nhö Diode thöôøng, D2 hoaït ñoäng nhö Diode Zenner. Tuï C ñöôïc naïp
  qua D1 vaø D2 , thôøi haèng naïp laø τn = rd. C ≈ 0, tuï C naïp ñaày töùc thôøi, giaù trò
  lôùn nhaát maø tuï coù theå naïp ñöôïc laø:
    Vc = -Vv + VZ2 + Vγ 1 = Vm + 3/5Vm = 8/5 Vm
  Do ñoù Vra = -(VZ2 + Vγ 1 ) = - 3/5Vm
  Thôøi ñieåm töø t2 ñeán t3 ngoõ vaøo toàn taïi xung döông tieáp theo, Vv = + Vm,
  Diode ngöng daãn, tuï C phoùng ñieän qua R vôùi haèng soá thôøi gian τ f = CR. Do
  τf raát lôùn so vôùi baùn kyø töø t2 ñeán t3, do vaäy tuï C vaãn coá ñònh möùc ñieän aùp laø
    Vc = 8/5 Vm
  Ta coù Vra = Vv + Vc = Vm+ 8/5 Vm = 13/5 Vm
III. MAÏCH KEÏP DIODE KHI KEÅ ÑEÁN ÑIEÄN TRÔÛ THUAÄN VAØ ÑIEÄN TRÔÛ NGUOÀN

1. Phaân tích maïch
  Xeùt daïng maïch nhö hình sau, boû qua aûnh höôûng cuûa Vγ ( Vγ = 0)


     C


  Rng
        D
               R Vra
  Vng
                     Hình 5.9
  Tröôùc khi ñaït traïng thaùi xaùc laäp, maïch coù moät giai ñoaïn quaù ñoä. Bieân ñoä cuûa
  nguoàn vaøo, Vng , phaûi ñuû lôùn ñeå laøm taét hay môû Diode (Diode khi ñöôïc phaân
  cöïc thuaän xem nhö moät ñieän trôû vaø nguoàn vaøo coù noäi trôû beân trong, do ñoù

GV: Nguyễn Trọng Hải        Trang 80
Bài giảng Kỹ thuật Xung                              Chương 5
  caàn nguoàn vaøo ñuû lôùn ñeå sau khi boû qua suït aùp treân caùc ñieän trôû naøy vaãn coøn
  taét môû ñöôïc Diode).
  Tín hieäu cuûa nguoàn vaøo coù daïng xung, bieân ñoä max laø ±Vm .
Giaûi thích nguyeân lyù hoaït ñoäng
  Thôøi ñieåm töø 0 ñeán t1, ngoõ vaøo toàn taïi xung döông Vv = + Vm , Diode daãn, tuï
  C ñöôïc naïp qua Rng vaø rd vôùi thôøi haèng naïp cuûa tuï laø
    τn = C.(Rng + rd)
  Giaû söû Rng vaø R >> rd
  Tuï naïp theo quy luaät haøm muõ vôùi giaù trò ñieän aùp ñöôïc naïp laø
    Vc = Vm (1-e-t /τ n)
  giaù trò naøy taêng daàn, do ñoù ñieän aùp ra ñöôïc laáy treân ñieän trôû rd giaûm daàn cuõng
  theo quy luaät haøm muõ.
  Maïch töông ñöông ôû tröôøng hôïp naøy nhö sau:
                           C     A

                             Rng


                        Vng
                             Rd    Vra


                                B
                        Hình 5.10
  Ta coù VAB = Vm e-t/τ n
            rd    rd
    v ra = v AB      =     .Vm .e −t / τ n
           rd + Rng rd + Rng

               rd
  Bieân ñoä max laø        .Vm < Vm
              rd + Rng

                    rd
    Taïi t = 0 ⇒ vr = Vm
                  rd + Rng

  Thôøi ñieåm töø t1 ñeán t2 ngoõ vaøo khoâng toàn taïi xung, Vng = 0, Diode ngöng daãn
  (do ñieän aùp treân tuï C phaân cöïc ngöôïc). Tuï C phoùng ñieän qua Rng vaø R vôùi
  haèng soá thôøi gian laø τf = C(R+Rng). Giaù trò ñieän aùp cuûa tuï khi xaû theo quy luaät
  haøm muõ. Khi ñoù, ñieän aùp treân tuï giaûm daàn coøn ñieän aùp ôû ngoõ ra taêng daàn.
GV: Nguyễn Trọng Hải          Trang 81
Bài giảng Kỹ thuật Xung                               Chương 5
  Maïch töông ñöông ôû tröôøng hôïp naøy laø
                        C     A

                          Rng

                      Vng
                           R     Vra


                             B
                       Hình 5.11
  vc(t) ñoùng vai troø laø nguoàn cung caáp cho maïch.
  Ñieän aùp cuûa tuï ôû quaù trình naøy coù daïng nhö sau:vc(t) = Vm e-t/τ f
    VAB = Vm (1 – e-t/ τ f)
            R       −R       −t / τ
  Do ñoù v ra =      v AB =     Vm .(1 − e f ) , taïi t = 0, vr = 0
           Rng + R    Rng + R

                 R
  Bieân ñoä max laø Vm .      < Vm
               Rng + R

Nhaän xeùt
  Thôøi haèng phoùng τf > τn, thôøi gian phoùng ñieän heát cuûa tuï raát chaäm. Do ñoù
  trong nhöõng baùn kyø aâm ñieän aùp cuûa tuï giaûm raát chaäm, coøn ñieän aùp ngoõ ra
  treân ñieän trôû R taêng raát chaäm ( gaàn nhö giöõ coá ñònh ôû möùc ñieän aùp max laø
    R
      Vm ).
  Rng + R

  ÔÛ baùn kyø döông, ngoõ ra coù bieân ñoä ñieän aùp max giaûm daàn ôû nhöõng baùn kyø
  döông tieáp sau. Giaûi thích: khi ôû baùn kyø döông, ngoõ ra coù bieân ñoä max laø
       rd
  vm .      , maø ta bieát rd laø ñieän trôû ñoäng, thay ñoåi phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä,
      Rng + rd
  do ñoù bieân ñoä max ôû moãi baùn kyø döông sau laø giaûm daàn.

2. Ñònh Lyù Maïch Keïp
  Khi truyeàn moät tín hieäu ñieän aùp coù chu kyø qua tuï phaân caùch, tuï seõ giöõ laïi
  thaønh phaàn moät chieàu cuûa tín hieäu, nghóa laø trong cheá ñoä xaùc laäp tuï ñieän
  ñöôïc naïp ñieän ñeán möùc maø laøm cho ñieän aùp treân tuï ñuùng baèng thaønh phaàn
  moät chieàu cuûa tín hieäu vaøo. Do ñoù neáu ñieän aùp ñaàu vaøo laø ñoái xöùng, töùc laø coù
  thaønh phaàn moät chieàu baèng 0, thì sau moät chu kyø tín hieäu vaøo ñieän aùp treân tuï
  cuõng baèng 0.
  Khi Diode daãn, tuï C seõ naïp ñieän vôùi haèng soá thôøi gian laø τn = C(rd + Rng)

GV: Nguyễn Trọng Hải         Trang 82
Bài giảng Kỹ thuật Xung                              Chương 5
  Khi Diode taét, tuï C seõ phoùng ñieän vôùi haèng soá thôøi gian laø τf = C(R + Rng)
  vì R >> rd , do ñoù τf >> τn, quaù trình naïp cuûa tuï C nhanh hôn quaù trình xaû.
  Do vaäy, ñieän aùp treân tuï C daàn daàn ñöôïc taêng leân. Khi ñeán traïng thaùi xaùc laäp,
  ñieän aùp treân tuï C khoâng taêng nöõa. Luùc naøy löôïng ñieän tích naïp seõ baèng löôïng
  ñieän tích phoùng.
                                     vr
  Trong thôøi gian naïp ñieän, qua tuï C seõ coù doøng naïp in =      , do ñoù ñieän tích
                                     rd
  treân tuï taêng leân moät löôïng ΔQn laø.
       t2       t
            1 2     s1
   ΔQn = ∫ in dt =   ∫ vr dt = rd
       t1
            rd t1

                                  vr
  Trong thôøi gian phoùng ñieän, qua tuï C seõ coù doøng i f =    , do ñoù ñieän tích treân
                                  R
  tuï seõ giaûm moät löôïng ΔQf laø:
       t3    t3       t
              vr   1 3    s
   ΔQ f = ∫ i f dt = ∫   dt = ∫ v r dt = 2
       t2    t2
              R   R t2    R

  S1, S2 laø phaàn ñieän tích ñöôïc veõ treân hình sau
                 S1
                      Hình 5.12


  Khi ñaït ñeán traïng thaùi xaùc laäp, ta coù ñieàu kieän caân baèng ñieän tích laø:
            s1 s 2
   ΔQ n = ΔQ f ⇔    =
            rd  RGV: Nguyễn Trọng Hải        Trang 83
Bài giảng Kỹ thuật Xung                            Chương 5
  ÔÛ ñaây khoâng ñi saâu quaù vaøo phaàn phaân tích ñònh löôïng maø chæ giôùi thieäu aûnh
  höôûng cuûa rd vaø Rng trong vieäc laøm meùo daïng soùng ra
  Vieäc tính toaùn chi tieát neân tham khaûo saùch: Pulse, digital and switching
  waveform, taùc giaû: Jacob Millman vaø Herbert Taub
IV. MAÏCH KEÏP CÖÏC NEÀN CUÛA BJT
  Xeùt maïch
                               Vcc

                        Rb   Rc
                  Rng  C


                              Vc
                 Vng


                     Hình 5.13
  Neáu bieân ñoä tín hieäu ñuû lôùn ñeå laøm taét môû diode BE, ta coù maïch keïp ôû cöïc
  neàn. Khi coù tín hieäu vaøo ta coù maïch töông ñöông
      Rng   C             Vng
                  Vb


     Vng        Rb   Dbe


  ÔÛ cheá ñoä xaùc laäp ta coù        VB
                                       C(rd + Rng)
                                        C(RB + Rng)

                       VC
        Hình 5.14                      Baõo
                                  hoøa
                                      VCEbh
GV: Nguyễn Trọng Hải        Trang 84
 Bài giảng Kỹ thuật Xung                                 Chương 5
 Baøi taäp chöông 4
 1 Cho maïch nhö Hình 1A vaø Hình 1B. Bieát Vγ = 0,7 V , VZ = 3,6V , caùc giaù trò RC
 thoûa maõn ñieàu kieän maïch keïp

      Vin(t)          Vin(t)    C         VoutA(t)  Vin(t) C       VoutB(t)
 +10V

   0           t               R                R
 -10V                             1,5V

                           Hình 3A               Hình 3B

 Veõ daïng soùng ngoõ ra khi
  a. rD = 0
  b. rD = 20 Ω , tín hieäu ngoõ vaøo coù f=5khz, q=50%


 2. Cho maïch nhö Hình 03A vaø Hình 3B. Bieát Vγ = 0,6V , VZ = 5V , caùc giaù trò RC
 thoûa maõn ñieàu kieän maïch keïp

    Vin(t)          Vin(t)   C         VoutA(t)    Vin(t) C       VoutB(t)
+10V

  0                         R
            t
                                3V             R
-10V
                                                  2V
                         Hình 3A
                                             Hình 3B


 Veõ daïng soùng ngoõ ra khi
  a. rD = 0
  b. rD = 20 Ω , tín hieäu ngoõ vaøo coù f=5khz, q=50%


 3. Xeùt maïch sau, vôùi C laø ñieän dung ngoõ vaøo cuûa taàng keá, noái song song Rt
    Giaûi thích hoaït ñoäng vaø veõ daïng soùng vB(t) vaø VRA(t), giaû söû BJT hoaït ñoäng ôû
    cheá ñoä chuyeån maïch
 GV: Nguyễn Trọng Hải         Trang 85
Bài giảng Kỹ thuật Xung                                  Chương 5

                                        Vcc


      Vm
            Vin(t)                  Rb    Rc

          0             t
       -Vm
                                         Vra = Vce
                                     C
                           Vv

4. Neáu noái ngoõ ra cuûa baøi 3 vôùi maïch xeùn nhö sau, giaûi thích hoaït ñoäng cuûa maïch
vaø veõ daïng soùng ngoõ ra

                     Vcc

                                   Vra                     C
                            V2      V1
Khi
  a. rD = 0
  b. rD ≠ 0
5. Xeùt maïch sau, vôùi C laø ñieän dung ngoõ vaøo cuûa taàng keá, noái song song Rt
 Giaûi thích hoaït ñoäng vaø veõ daïng soùng vB(t) vaø VRA(t), giaû söû BJT hoaït ñoäng ôû
 cheá ñoä chuyeån maïch
                                        Vcc
                 Vin(t)
            Vm                      Rb
               0          t                   Vra
            -Vm
                              Vv            C
                                     Re


6. Xeùt maïch sau, vôùi C laø ñieän dung ngoõ vaøo cuûa taàng keá, noái song song Rt
 Giaûi thích hoaït ñoäng vaø veõ daïng soùng vB(t) vaø VRA(t), giaû söû BJT hoaït ñoäng ôû
 cheá ñoä chuyeån maïch

GV: Nguyễn Trọng Hải           Trang 86
Bài giảng Kỹ thuật Xung                              Chương 5


                                 Vcc
           Vin(t)
      Vm
                          Rb      T1
         0
                                               Vra
                  t
      -Vm
                                 T2
                      Vv               Rt      C
7. Xeùt maïch sau, vôùi L laø ñieän caûm ngoõ vaøo cuûa taàng keá (relay), noái song song Rt
 Giaûi thích hoaït ñoäng vaø veõ daïng soùng vB(t) vaø VRA(t), giaû söû BJT hoaït ñoäng ôû
 cheá ñoä chuyeån maïch

                                          Vcc

                                   L    R
           Vin(t)
      Vm                       Rb               Vra
         0        t                   Rc
      -Vm
                           Vv
GV: Nguyễn Trọng Hải       Trang 87

								
To top