mau so 8 by langbavibo

VIEWS: 18 PAGES: 2

									       kÕ ho¹ch c«ng t¸c tæ chøc gi¸o dôc

Hä vµ tªn gi¸o sinh: Vò V¨n Hoan.
Líp: CTK2§
Thêi gian thùc tËp: tõ 02/05/2006 ®Õn 02/6/2006
Thùc tËp chñ nhiÖm líp: E1 41.
Gi¸o viªn chØ ®¹o: NguyÔn §øc Quý
C«ng viÖc ®-îc giao: lµm chñ nhiÖm líp E1 41 trong kho¶ng
thêi gian mét th¸ng.

     A NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm:

1. VÒ tinh thÇn th¸i ®é vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm:
2. VÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc ®-îc giao:
            B: §¸nh gi¸:
            C: XÕp loai:
  ý khiÕn cña sinh viªn: em ®ång ý víi nh÷ng nhËn xÐt vµ
  nh÷ng ®¸nh gi¸ cña ban chØ ®¹o thùc tËp vµ cña thÇy
  h-íng dÉn.
  ý kiÕn cña ban chØ ®ao thùc tËp:
       Ngµy 02 Th¸ng
06 N¨m 2006

								
To top