Bia 2 by langbavibo

VIEWS: 15 PAGES: 1

									                   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
            TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
               NỘI QUY KIẾN TẬP -THỰC TẬP SƯ PHẠM
   Điều 1. Mọi giáo sinh đi kiến tập và thực tập sư phạm đều phải hiểu rõ mục tiêu, nội dung,
kế hoạch kiến tập, thực tập sư phạm.
   Điều 2. Thực hiện đày đủ đúng mọi quy định được thể hiện trong bảng quy định về việc tổ
chức thực hiện kiến tập và thực tập sư phạm cuối khoá theo phương thứ gửi thẳng của trường
ĐHSPKT hưng yên.
   Điều 3. Luôn luôn thể hiện phong cách, lối sống lành mình của người giáo viên nhân dân.
    Điều 4. Giáo sinh xem mình là thành viên của nhà trường nơi đến thực tập và thực hành đúng
quy chế, thực hiện tốt đúng những nhiệm vụ được phân công. Chấp hành tốt những nghị quyết, chỉ
thị của Đảng và Lãnh đạo nhà trường.
   Điều 5. Phải giữ đúng quan hệ thầy - trò, gương mẫu về mọi mặt, không được quan hệ
nam/nữ thiếu lành mạnh. Không làm phiền hà cho nhiều học sinh và phụ huynh của họ.
    Điều 6. Phải có quan hệ tốt với cán bộ, giáo viên, công chức trong nhà trường; với người dân
điạ phương. Giữ gìn an ninh, bảo vệ môi trường, nơi ăn ở sạch sẽ, gọn gàng, sống văn minh, lịch sự.
   Điều 7. Chú ý bảo vệ công, phòng hoả, phòng gian và đề phòng tai nạn.
    Điều 8. Ban chỉ đạo thực tập có trách nhiệm phổ biến nội quy này tới mọi giáo sinh và theo
dõi,đôn đốc kiểm tra việc thực hiện.
   Điều 9. Khi đánh giá kết quả cuối đợt, xếp loại đạo đức cả đợt thực tập phải tham khảo cả
bản nội quy này để đánh giá thành tích của giáo sinh.
                              Hưng yên, ngày……tháng…….năm2006
                                    HIỆU TRƯỞNG.
                                  Ts.VÕ THANH BÌNH

								
To top