lab2 by xuandoi

VIEWS: 1 PAGES: 6

									70-270                           Tài liệu dành cho học viên
Lab 2:
Tạo User, Group và Join máy tính vào Domain
Mục đích:
   - Tạo user (local user) hay còn gọi là tài khoản người dùng cho việc đăng nhập hệ
   thống
   - Join máy tính vào Domain khi muốn tham gia vào hệ thống ứng dụng mô hình quản
   lý tập trung ( Domain)

Trình tự:
  III. Tạo User.
  IV. Tạo Group.
   V. Cấu hình IP.
  VI. Join Domain.
Cách làm:
   I. Tạo User.
     1. Trên máy Window XP Click phải vào My Computer→Manage→System
      Tools→Local User and Group→User
     2. Click phải vào user→New Users
     3. Nhập tên “U1” vào ô User Name, đánh Password và xác nhận Password
      trong ô thích hợp.
     4. Bỏ chọn vào ô User Must Change Password At Next Logon, chọn Creat
      * Chú thích:


VSIC Education Corporation                           Trang 5
70-270                           Tài liệu dành cho học viên       *   Ô User must change password at next logon:
          Phải thay đổi password khi user đó logon lần đầu tiên
       *   Ô User cannot change password
          User không được phép thay đổi password
       *   Password never Expires
          Password sẽ không bao giờ bị hết hạn
       *   Account is Disabled
          Không được phép logon bằng tài khoản này nữa.
  II. Tạo Group.
    1. Trong trang Computer Management chọn Groups Click phải chọn New group
    2. Đánh “G1” trong ô Group Name chọn Create
    3. Property trên group “G1” vừa tạo chọn Add
    4. Đánh “U1”, chọn Check Name, sau khi đã chắc là đúng user mong muốn rồi thì
      chọn OK.
    5. Trong trang G1 chọn OK. bạn đã vừa add user U1 vào group G1
VSIC Education Corporation                           Trang 6
70-270                          Tài liệu dành cho học viên  III. Cấu hình IP.
    1. Trên Desktop Window XP cần Join Domain Click phải trên My Network
      Places→Properties.
     2. Trong trang Network Connections→Properties trên card mạng muốn cấu hình
     3. Trong trang Properties chọn Internet Protocol (TCP/IP)→Properties
     4. Đánh IP, Subnet Mask, Default Gateway và Prefferred DNS server như hình
      minh hoạ
VSIC Education Corporation                          Trang 7
70-270                            Tài liệu dành cho học viên
      *Ghi chú:
      * IP address và subnet mask phù hợp với hệ thống đó
      * Default gateway: 10.0.0.2
         Đây là địa chỉ của Router
      * Preferred DNS server: 10.0.0.100
      Đây là Local DNS của hệ thống đó, DNS server này sẽ chịu trách nhiệm phân giải
      tên miền Domain thành địa chỉ IP mà hệ thống cần.
     Đó là tất cả cấu hình cần thiết để Join một máy tính vào Domain
VSIC Education Corporation                            Trang 8
70-270                           Tài liệu dành cho học viên  IV. Join Domain.
    1. Trên My Computer→Properties→Computer Name tab.
    2. Trong trang Computer Name change đánh tên Domain muốn Join
    3. Đánh Username và Password (đây là Username, password được cấp trên hệ
     thống Domain muốn đăng nhập)
    4. Sau đó hệ thống phải khởi động lại, lúc này máy tính đã trở thành một thành viên
     của Domain, Tiến trình Join Domain hoàn tất.
VSIC Education Corporation                           Trang 9
a
b
3
L
VSIC Education Corporation  Trang 10

								
To top